S I M P R O L I T - NAŠ PRODOR U XXI VEK
SIMPROLIT
JE REŠENJE !
UVOD:
SIMPROLIT
SIMPROLIT
je
patentirana
smesa
od
ekspandiranih
granula
polistirola,
portland-cementa
i patentiranih
aditiva.
je
izuzetno
lagan
građevinski
materijal,
i ima ubedljivo
najboljie
termičke
karakteristike
u klasi betona
3
SIMPROLIT
Fizičko-mehanička svojstva usklađena su sa normativnim trebovanjima GOST R 51263-99
(polistirolbeton)
Zapreminska težina: 150 - 300 кg/м3 (D150 – D300)
Koeficijent toploprovodljivosti: 0,055 – 0,085 Wt/(м 0C)
Paropropustljivost: 0,135 – 0,110 mg/(m h Pa)
Čvrstoća na pritisak (čvrstoća prizme) : 0,35 – 0,93 MPа
SIMPROLIT – toploprovodljivost SIMPROLITA praktično i ne zavisi od sadržaja vlage u njemu, s
obzirom na približno konstantan procentualni odnos vlage u materijalu: od 4% do 8%.
SIMPROLIT – zidovi od SIMPROLITA normalno “dišu”. SIMPROLIT se odlikuje visokom
otpornošću na mraz. Pri 50-kratnom ciklusu grejanja–zamrzavanja, sa +150С na –200С, gubitak
čvrstoće iznosio je samo 1,5% – 1,8%.
SIMPROLIT – ne gori! Pri požaru granule polistirola isparavaju, a SIMPROLIT na dugotrajnim
visokim temperaturama prelazi u cementni kamen, bez pojave dima i plamena.
SIMPROLIT - karakteriša visoka biootpornost, on je otporan prema svim insektima i
svim formama biljnih i životinjskih bakterija.
SIMPROLIT - je ekološki bezopasan, sumarni pokazatelj toksičnosti kod njega je oko
1,5–2,0 puta niži od ustanovljenih normi.
ZAKLJUČAK:
SIMPROLIT - to je lagan materijal
SIMPROLIT - to je ekološki čist materijal
SIMPROLIT – to je izuzetno dobar termoizolator
SIMPROLIT – to je požarootporan materijal
SIMPROLIT – to je odličan zvukoizolator
SIMPROLIT – ne upija vlagu
SIMPROLIT – poseduje visoku biootpornost
SIMPROLIT – konstruktivni elementi znatno pojeftinjuju gradnju industrijskih, stambenih, sportskih,
seoskih i drugih objekata, pri tome znatno poboljšavajući njihove toplotne karakteristike.
2
" SIMPROLIT" PROGRAM :
- MONOLITNE KONSTRUKCIJE
- BLOKOVI ZA ZIDANJE
3
- IZOLACIONE PLOČE
- MEĐUSPRATNE PLOČE
- MONTAŽNI PREGRADNI ZIDOVI
- IZOLACIONI PANELI
4
SHEMA APROKSIMATIVNIH GUBITAKA TOPLOTE
KROZ POJEDINE DELOVE OBJEKTA
( KROVOVI, PLAFONI, PROZORI, PODOVI, SPOLJAŠNJI ZIDOVI )
5
APROKSIMATIVNI GUBICI TOPLOTE
KROZ POJEDINE DELOVE OBJEKTA
I ODGOVARAJUĆI SIMPROLIT ELEMENTI
ZA REŠENJE PROBLEMA GUBITAKA TOPLOTE
DELOVI
OBJEKTA
GUBICI
TOPLOTE
PLAFONI
/
25-30%
KROVOVI
SIMPROLIT PROIZVODI
ZA REŠENJE PROBLEMA
SUP ( 5, 8, 10, 12, )
PODOVI
10-20%
SUP ( 3, 5, )
PROZORI
30-40%
-
SB 25
SPOLJAŠNJI
ZIDOVI
25-30%
SPB 50
SUP ( 8, 10, 12, )
6
EKONOMSKA
EFEKTIVNOST
GRADNJE
SIMPROLIT BLOKOVIMA
Da bi dokazali ekonomsku efektivnost gradnje simprolit blokovima, najbolje je to
uraditi na konkretnim primerima.
Uzmimo u razmatranje dva objekta:
A. Prizemna kuća (ili stan) dimenzija 10,0mx10,0m, bruto površine 100,00m2
B. Industrijski spratni objekat, dimenzija 12,0mx50,0m, bruto površine 1200,0m2
1. UŠTEDA NA ENERGIJI ZA GREJANJE
* Stambeni objekat A., površine cca 100,0m2:
Za jednu grejnu sezonu, ukoliko je objekat A. izidan blokovima od opeke d=25cm (što je
kod nas najčeši slučaj) potrošiće se 10x(4x10,0x2,80x0,9)x1,875= 1.890 litara nafte
Za istu grejnu sezonu, ukoliko je objekat A. izidan Simprolit blokovima d=25cm, potrošiće
se 10x(4x10,0x2,80x0,9)x0,439= 442 litara nafte, odnosno 4,28 puta manje.
Isto važi i za grejanje na električnu energiju – platiće se četiri puta manji račun!
* Industrijski objekat B., površine cca 1200,0m2:
Za jednu grejnu sezonu, ukoliko je objekat B. izidan blokovima od opeke d=25cm,
potrošiće se 10x(2x12,0+2x50)x2x3,20x0,9x1,875= 13.390 litara nafte
Za istu grejnu sezonu, ukoliko je objekat A. izidan Simprolit blokovima d=25cm, potrošiće
se 10x(2x12,0+2x50)x2x3,20x0,9x0,439= 3130 litara nafte, takodje 4,28 puta manje, što je ušteda
od 13.390-3.130=10,260 litara nafte, odnosno približno toliko nemačkih maraka uštedeće se svake
grejne sezone.Isto važi i za grejanje na električnu energiju, samo je u tom slučaju apsolutni
novčani iznos uštede znatno veći!
2. UŠTEDA NA TEŽINI ZIDOVA
Težina zidova direktno utiče na dimenziju nosivih betonskih elemenata i količinu armature u
njima, počev od temelja, preko stubova i greda, pa sve do povećanja seizmičkih uticaja
proporcionalno masi objekta. Isto, čak i u znatno većoj meri, važi i za metalne konstrukcije.
U odnosu na zidanje simprolit blokovima, zidovi kod ostalih sistema gradnje znatno su teži,
što direktno povećava dimenzije nosećih elemenata konstrukcije.
Ovde posebno treba istaći slučaj ako je industrijski objekat izgradjen sa metalnom
nosivom konstrukcijom – u našem primeru, ukoliko je objekat B. obložen siporeksom d=30
cm, težina spoljnih obostrano omalterisanih zidova iznosiće 304x848,16/1000=257,8 tona,
a isti zidovi od SPB50 težiće svega 110,3 tone, odnosno 2,33 puta manje tereta, pa
proporcionalno tome manje i dimenzije stubova, greda, temelja.
3. ODSUSTVO TROŠKOVA ZA OPLATU VERTIKALNIH I HORIZONTALNIH SERKLAŽA OBJEKTA
Pri gradnji simprolit blokovima , armatura za vertikalne serklaže se ugrađuje neposredno u
šupljine blokova, a oplata horizontalnih serklaža se jednostavno formira sečenjem simprolit
blokova i ređanjem tako dobijenih delova po po poduprtoj dasci – i to je sva oplata. Kako je za
izradu oplate potrebna visokokvalifikovana radna snaga, a i sama oplata se ne može upotrebiti
više od 3-5 puta, cena oplate je znatna stavka u gradnji. Kod gradnje simprolit blokovima, ove
stavke nema!
Osim toga , beton u vertikalnim i horizontalnim serklažima izlivenim u blokovima od simprolita
je odmah i termički zaštićen t.j. ne postoji termički most.
7
TEHNIČKE
PREDNOSTI
GRADNJE
SIMPROLIT BLOKOVIMA
Gradnja simprolit blokovima, sa tehničke strane, ne samo da poboljšava termičke
karakteristike zidova, već i tehnološki znatno olakšava i ubrzava gradnju objekata.
Polazeći od same težine simprolit blokova ( oko 170 - 190 kg/m3 ) očigledna je lakoća
manipulacije, horizontalnog i vertikalnog transporta, opterećenja nosivih konstruktivnih elemenata i
sl.
Posebno treba istaći da se kod nadogradnje objekata njihovom primenom ne samo
izbegava ojačanje temelja, već se vrlo često dobija mogućnost da se, tamo gde to urbanistički
uslovi dozvoljavaju, umesto jedne nadzidaju i dve etaže.
Analizu tehničkih prednosti gradnje simprolit blokovima izvršili su firme »Termozaštita-AR
Soft« iz Beograda za jugoslovenske klimatske uslove i firma »Baltijska korporacija« iz SanktPeterburga za klimatske uslove Ruske Federacije
Opšti zaključak je da se gradnjom simprolit blokovima postiže:
1. Znatno manja debljina konstrukcije.
2. Veća korisna (prodajna) površina objekta unutar istih gabarita objekta
3. Manji utrošak materijala.
4. Manja težina konstrukcije.
5. Bolje termo-tehničke karakteristike.
6. Manji termički gubici.
7. Odlične karakteristike "letnje stabilnosti" konstrukcije.
8. Manje "taktova" u gradnji.
9. Brže izvođenje.
Sve navedeno doprinelo je da simprolit elemente u Ruskoj Federaciji nazovu »čudomaterijal XXI veka«, da postoji ogromno interesovanje za simprolit elemente, od Kaliningrada na
krajnjem zapadu, pa sve do Habarovska na krajnjem istoku Ruske Federacije (samo je vremenska
razlika medju njima 8 časova), od Saliharda na krajnjem severu, pa do Krasnodara i Sočija na
jugu.
I ne samo u Ruskoj Federaciji - za simprolit su zainteresovani kako u Ukrajini i u Belorusiji,
tako i u Iranu i u Arabskim Emiratima.
A tek je oko dve godine od prvog pojavljivanja simprolita na »EXPO2000« u Moskvi!
8
EKONOMSKA
EFEKTIVNOST GRADNJE
PRI PRIMENI
SIMPROLIT PLOČA
SIMPROLIT PLOČE ( OZNAKA SUP3, SUP5, SUP8, SUP10, SUP12) DEBLJINE
3,5,8,10,12cm, PRIMENJUJU SE KAKO ZA UTOPLJAVANJE FASADA, TAKO I ZA IZOLACIJU
POTKROVLJA, RAVNIH KROVOVA, PODOVA I ZIDOVA.
Osim tehničkih, primena SIMPROLIT ploča daje i znatne finansijske efekte pri
gradnji, od kojih se mogu izdvojiti sledeći:
1.POJEFTINJENJE PRI UTOPLJAVANJU FASADE
Utopljavanje spoljnih zidova postalo je imperativ savremenog sveta, u eri štednje energije i
ekološke zaštite sredine.
Ako se iz razmatranja odmah izuzme sistem gradnje dvostrukih spoljašnjih zidova sa
termičkom ispunom između kao neracionalan i skup, pogotovu kod već izgrađenih objekata
uobičajena su dva postupka - oblaganje fasade mineralnom vunom ili oblaganje fasade pločama
stiropora.
Oba ova postupka su znatno skuplja i tehnološki složenija od oblaganja iste fasade
simprolit pločama, pogotovu ako se radi sa termički stabilizovanim i vremenski otpornim
materijalima, kao što je "Rokwol" mineralna vuna ili "Styrodur" kao stabilizovani i homogenizovani
stiropor.
Tako je na primer cena 1m2 fasade utopljene fasadnim pločama od mineralne vune - po
postupku utopljavanja fasade tipa »SINERGY« - dva puta veća u odnosu na cenu 1m2 fasade
utopljene simprolit pločama.
2.POJEFTINJENJE PRI VRŠENJU ZAVRŠNE OBRADE
Završna obrada se može vršiti neposredno na površinu simprolit ploča i to bilo kojim
materijalom uobičajenim za završnu obradu, što nije moguće ukoliko se utopljavanje fasade vrši
mineralnom vunom ili stiroporom, pošto je na mineralnu vunu ili stiropor potrebno lepiti specijalnu
armiranu mrežu, pri čemu se za završnu obradu koristi uvozni malter i farba.
Zbog neuobičajeno skupog standardnog fasadnog materijala na našem tržištu, pa i glet
mase, preporučuje se da se na simprolit ploče prvo nanese tanak sloj mešavine cementnog mleka
i peska »jedinice«, posle čega će utrošak materijala za završnu obradu biti veoma mali.
Pri tome, nije potrebna nikakva rabic mreža, već je dovoljno ploče medjusobno lepiti po
falcevima bilo kojim lepkom za stiropor ili drvo, a na spojeve stavljati samo plastičnu mrežastu
»bandaž« traku, isključivo da se na gletu ne bi pojavile sitne prsline na mestu sastava ploča.
3.POJEFTINJENJE PRI IZOLACIJI POTKROVLJA
Kod utopljavanja potkrovlja, lođa ili plafona ispod terasa i otkrivenih prostora, mineralnu
vunu ili stiropor je potrebno dodatno zaštititi, a to se obično radi drvenim lamperijama ili gipskartonskim pločama, zbog čega se prostor iznad mora dodatno i veoma pažljivo izolovati od
prodora vode, posebno na mestima prolaza instalacija ili u slučaju njihove naknadne dorade.
Sve to znatno je lakše i ekonomičnije primenom simprolit ploča, koje se mogu prosto
omalterisati i ofarbati, bez ograničavajućih faktora na izbor i obradu enterijera.
9
TEHNIČKE
PREDNOSTI GRADNJE
PRI PRIMENI
SIMPROLIT PLOČA
1.VATROOTPORNOST »SIMPROLIT PLOČA«
Simprolit ploče ne gore, nema tinjanja i plamena. Laboratorijskim ispitivanjima u
ispitivačkom centru »Opitnoe« 26 CNII MO RF uzoraka simprolit panela debljine 11,0 cm, tokom
ispitivanja u vremenu od 90 minuta, utvrđeno je da granična stanja za gubitak celovitosti –
monolitnosti (E), kao i za gubitak termoizolacione sposobnosti (I) po GOST-u 30247.1 nisu
registrovana na predmetnim uzorcima
2.POSTOJANOST »SIMPROLIT PLOČA«
Opšte je poznata činjenica da nestabilizovan stiropor, ukoliko obostrano nije zaštićen od
dodira sa vazduhom, vremenom "lapi", isparava. Osim toga, nestabilizovan stiropor, posebno kod
viših temperatura, ispušta gas "stiren", štetan po zdravlje ljudi .
Slična je i situacija sa mineralnom vunom - osim posebno stabilizovanih tvrdo presovanih
mineralnih vuna tipa "Rokwol" (čija se cena kreće od 250 - 350 DEM/m3)- koja vremenom oksidira,
prelazi u prah i pada na dno u vidu sitne prašine, ostavljajući tako za sobom nezaštićene vazdušne
džepove.
Poseban problem kod nestabilizovane mineralne vune (samo takva se kod nas proizvodi)
koja se obično nabaca preko drvene lamperije u potkrovlju – je da ona oksidacijom vremenom
prelazi u sitnu igličastu prašinu opasnu po disajne organe, naročito dece.
Problema ima i kod uobičajenih ploča sa drvenim vlaknima, kod kojih drvena vlakna, zbog
odstupanja od licencnog postupka, ne bivaju u potpunosti demineralizovana, što se posledično
odražava u pojavljivanju fleka, gljivica, pa i budji na fasadi nakon izvesnog vremena. Uz to, smesa
drvenih vlakana se samo cementom vezuje za stiropor, pa je njena athezija sa stiroporom veličina
na koju se ne može računati, tako da je direktno lepljenje teže fasade ili granitnih keramičkih ploča
na fasadu nedozvoljeno bez dodatne armaturne mreže, preko koje ide i »rabic« mreža.
Sve ove probleme sa lakoćom rešavaju simprolit ploče, kod kojih je stiropor potpuno
zarobljen u sendviču izmedju dva sloja simprolita, polistirol-betona sa izuzetno kvalitetnim
fizičkim, hemijskim i biološkim karakteristikama, a kod kojih je athezija izmedju stiropora i sloja
simprolita takva da u više od 50% slučajeva kod ispitivanja na atheziju cepanje nastupa po
stiroporu, a ne po spoju!
3. LAKOĆA ZAVRŠNE OBRADE
Najočiglednija je prednost, pored ekološke, i u tome da se Simprolit ploče mogu
neposredno malterisati i obrađivati svim, najrazličitijim materijalima za završnu obradu. Osim toga,
veliki deo završne obrade Simprolit ploča moće da se uradi pre njihove montaže, u radionici ili
nekom drugom zatvorenom prostoru, što direktno utiče na mogućnost njihove montaže i u zimskim
uslovima (što ima poseban značaj u krajevima izraženim oštrim, klimatskim uslovima)
ZAKLJUČAK:
Iz gore nabrojanih prednosti je očigledno da Investiror, koristeći pri gradnji svojih objekata
»Simprolit ploče«, ne samo što štedi VIŠE od 30% svojih sredstava, već dobija kvalitetno izveden
objekat po svim parametrima.
PUNA KORELACIJA »SIMPROLIT« PROIZVODA FIRME »SIMPRO«
SA KRITERIJUMOM »CENA-KVALITET«,
ČINI NJIHOVU PRIMENU
VEOMA PERSPEKTIVNOM U GRADJEVINARSTVU!
10
UPOREDNA ANALIZA
SAVREMENIH SISTEMA GRADNJE
U ODNOSU NA GRADNJU
SIMPROLIT BLOKOVIMA
U JUGOSLAVIJI
I RUSKOJ FEDERACIJI
sa aspekta :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
debljine konstrukcije
utroška materijala
težine konstrukcije
termo-tehničkih karakteristika
termičkih gubitaka
karakteristika "letnje stabilnosti" konstrukcije
broja operacija pri gradnji
brzine izvodjenja
11
UPOREDNI TERMIČKI PRORAČUN
raznih konstrukcija spoljnih zidova
koje se primenjuju u SR Jugoslaviji
u odnosu na konstrukciju od SIMPROLIT blokova
sa aspekta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
debljine konstrukcije
utroška materijala
težine konstrukcije
termo-tehničkih karakteristika
termičkih gubitaka
karakteristika "letnje stabilnosti" konstrukcije
operacija - "taktova" u gradnji.
brzine izvođenja
12
13
14
15
16
REZIME
Termički proračuni upoređenih konstrukcija
izvršeni su za II-građevinsko-klimatsku zonu (Beograd),
a prema uslovima JUS-a U.J5.600.
Uslov Kmax = 0.9 W/m2K,
navedene konstrukcije nisu prekoračile,
a zadovoqile su i norme za parodifuziju
i letnju stabilnost konstrukcija.
Proračun je pokazao znatnu prednost
konstrukcija od SIMPROLIT blokova
u odnosu na druge konstrukcije
i to:
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Znatno manja debljina konstrukcije.
Manji utrošak materijala.
Manja težina konstrukcije.
Bolje termo-tehničke karakteristike.
Manji termički gubici.
Odlične karakteristike "letnje stabilnosti" konstrukcije.
Manje "taktova" u gradnji.
Brže izvođenje.
17
18
PRORAČUN DEBLJINE UTOPLJIVAČA
2
ZA VERTIKALNI VIRTUELNI ZID 5Х3 M
ZA SPOLJNU KONSTRUKCIJU
Za proračune je korišćen
SNiP «Građevinska termotehnika» i «Klimatologija».
Opšti podaci:
1. Mesto gradnje: Sankt Peterburg .
2. Temperatura unutrašnjeg vazduha tu = 20оС
3. Proračunska zimska temperatura spoljnjeg vazduha ts = -29оС
4. Srednja dnevna temperatura zagrejanog vazduha tот.пер.= -2,2оС
5. Trajanje toplog perioda zto.per.= 219 dana i noći.
6.
Potrebni otpor prenosa toplote pregradne konstrukcije
тр
R0 = 3,118 м 2 o С / Вт
Varijanta 1
Utopljavanje konstrukcije s primenom penobetonskih blokova.
1.
Fasadna cigla,
λо = 0,56
2.
Vazdušni međusloj
sa termičkim otporom
Rо = 0,15
3.
Penobeton,
λо = 0,15
4.
Cementno-pešćani malter,
λо = 0,93
Debljina konstrukcije – 0,65 м
пр
R к = 3,56 м 2 ∗o С / Вт
пр тр
R к 〉 R0
Cena materijala: 55$/m2
19
Varijanta 2.
Utopljavanje konstrukcije
sa
primenom penobetonskih
(ili
penobetonskih) blokova i bazaltnih ploča za utopljavanje fasada «PAROC».
1.
2.
3.
4.
Fasadna cigla,
λо = 0,56
Bazaltna ploča za
utopljavanje,
λо = 0,047
Penobeton,
λо = 0,15
Cementno-peščani malter,
λо = 0,93
Debljina konstrukcije – 0,51 m
пр
R к = 3,57 м 2 ∗o С / Вт
пр тр
R к 〉 R0
Cena materijala: 49$/m2
Varijanta 3.
Cigleni slog bez utopljivača.
1. Cigla
λо = 0,56
2. Cementno-peščani malter,
λо = 0,93
Debljina konstrukcije – 1,685 m
пр
R к = 3,22 м 2 ∗o С / Вт
пр тр
R к 〉 R0
Cena materijala: 164$/m2
20
Varijanta 4.
Izvođenje spoljne konstrukcije od polistirol betona (cement M300 ).
1.
Fasadna cigla,
λо = 0,56
Polistirol beton,
λо = 0,085
Cementnno-peščani malter,
λо = 0,93
2.
3.
Debljina konstrukcije – 0,45 м
пр
R к = 3,94 м 2 ∗o С / Вт
пр тр
R к 〉 R0
Cena materijala: 46$/м2
Varijanta 5 .
Izvođenje spoljne konstrukcije
oblaganja ciglom
od
SIMPROLIT polistirol betona bez
1,3. Cementno-peščani malter,
λо = 0,93
2. SIMPROLIT Polistirol beton,
λо = 0,085
DEBLJINA KONSTRUKCIJE – 0,36 M
пр
R к = 3,76 м 2 ∗o С / Вт
пр тр
R к 〉 R0
Cena materijala: 16,5$/m2
21
Varijanta 6.
Utopljavanje konstrukcije
blokovima).
gas-betonskim blokovima (penobetonskim
1.
2.
3.
4.
Fasadna cigla,
λо = 0,56
Gas(peno)beton,
λо = 0,15
Cigla,
λо = 0,56
Cementno–peščani malter,
λо = 0,93
Debljina konstrukcije – 0,85 m
пр
Rк = 3,85 м 2 ∗o С / Вт
пр тр
R к 〈 R0
Cena materijala: 80$/м2
Varijanta 7.
Izvođenje konstrukcije od gas (peno) betona bez oplate.
1,3. Cementno-peščani malter,
λо = 0,93
2. Gаs (peno) beton,
λо = 0,15
Debljina konstrukcije – 0,51 m
пр
Rк = 3,23 м 2 ∗o С / Вт
пр тр
R к 〉 R0
Cena materijala: 25$/m2
22
UTROŠAK GRAĐEVINSKOG MATERIJALA (PO VARIJANTAMA)
KOD IZVOĐENJE VERTIKALNOG VIRTUELNOG ZIDA 5X3 M.
Varijanta 1
1. Fasadna cigla
2. Gas (peno) beton
3. Cementno-peščani malter
Varijanta 2
1. Fasadna cigla
2. Bazaltna ploča za utopljavanje
3. Gas (peno) beton
4. Cementno-peščani malter
Varijanta 3
1. Cementno-peščani malter
2. Cigla
3. Cementno-peščani malter
Varijanta 4
1. Fasadna cigla
2. Polistirol beton
3. Cementno-peščani malter
Varijanta 5
1. Cementno-peščani malter
2. SIMPROLIT polistirol beton
3. Cementno-peščani malter
Varijanta 6
1. Fasadna cigla
2. Gas (peno) beton
3. Cigla
4. Cementno-peščani malter
Varijanta 7
1. Cementno-peščani malter
2. Gas (peno) beton
3. Cementno-peščani malter
1,80 m3
6,75 m3
0,50 m3
1,80 m3
0,90 m3
4,50 m3
0,45 m3
Cena: 55,0 $/m2
Cena: 49,0 $/m2
0,45 m3
24,4 m3
0,45 m3
Cena: 164,0 $/m2
1,80 m3
4,50 m3
0,45 m3
Cena: 46,0 $/m2
0,45 m3
4,50 m3
0,45 m3
Cena: 16,5$/m2
1,80 m3
6,75 m3
3,75 m3
0,45 m3
0,45 м3
6,75 м3
0,45 м3
Cena: 80,0 $/m2
Cena: 25,0 $/m2
23
REZIME
Primena SIMPROLIT blokova od polistirol betona u građevinarstvu ima
niz prednosti u poređenju sa tradicionalnim materijalima:
Upotreba polistirol betona prilikom izvođenja spoljnih
konstrukcija u poređenju sa gas-betonom dovodi do povećanja
korisne površine gradnje.
1.
9
9
varijanta 1 (gas -beton) – debljina zida 0,65 m,
varijanta 5 (SIMPROLIT polistirol beton) debljina zida 0,30 m;
Na virtuelnom zidu 5x3 m dodatna korisna površina iznosi
1,0 - 1,45 m2, u zavisnosti od varijante.
2.
Smanjenje debljine konstrukcije dovodi do smanjenja pritiska
objekta na osnovu, do sniženja cene temelja i uopšte konstrukcije u
celini.
3.
4.
Na račun relativno male težine i optimalnih gabarita
upotrebljenih blokova povećava se tehnologičnost građevinskog
procesa, smanjuje se cena izvođenja radova i angažovanje
mehanizacije.
24
UPOREDNA ANALIZA CENA FASADNIH ZIDOVA
Omalterisani zid sa obe strane, obrađen disperzivnom farbom (po izboru projektanta) u
dva premaza , sa unutrašnje strane obrađen poludisperzionom farbom (po izboru
projektanta) u dva premaza uz prethodno gletovanje zida.
R.b.
Opis fasadnog zida
koji zadovoljava termiku
Vrednost
materijala
DM/m2
Vrednost
radne snage
DM/m2
Cena
zida
DM/m2
1.
SPB 50 d=12 cm
28,37
16,65
45,02
2.
SPB 50 d=12 cm
Puna opeka d=12 cm
39,35
15,86
55,21
3.
SB 25 d=25 cm
47,25
12,44
59,69
4.
SBS 25/2 d=25 cm
48,03
12,44
60,47
5.
Siporeks d=25 cm
Vazdušni sloj d=3 cm
Puna opeka d=12 cm
52,80
19,92
72,72
Siporeks d=20 cm
Vunizol d=5 cm
Puna opeka d=12 cm
51,99
19,42
71,41
7.
Siporeks d=30 cm
48,41
16,30
64,71
8.
Puna opeka d=64 cm
68,56
28,44
98,00
9.
Puna opeka d=90 cm
92,35
36,85
129,20
10.
Puna opeka d=142 cm
139,93
51,67
191,60
11.
Puna opeka d=25 cm
Siporeks d=12 cm
Puna opeka d=12 cm
61,83
25,69
87,52
Giter blok d=20 cm
Stiropor d= 5 cm
Puna opeka d= 12 cm
47,73
19,01
62,74
13.
Giter blok d= 20 cm
Demit (stiropor) d=5 cm
36,40
26,39
62,79
14.
Siporeks d= 20 cm
Demit (stiropor) d= 3 cm
39,66
26,80
66,46
6.
12.
Iz gornje analize se može zaključiti da je gradnja simprolit elementima na našem
tržištu , pod istim uslovima gradnje, najjeftiniji vid gradnje.
Osim toga se treba napomenuti da svi gore navedeni zidovi koji se grade od
simprolit elemenata imaju daleko veću toplotnu izolaciju u odnosu na ostale
konvekcionalne načine gradnje
U narednoj tablici se daje pregled i ekvivalent procenta ispunjenosti uslova
termičkih karakteristika nekih zidova :
25
R.
br.
Procenat
ispunjenosti
uslova
termičkih
karakteristika
zida
Cena zida
ekvivalentna
termičkim
karakteristikama
zida
DEM/m2
Ekvivalentna
cena koštanja
u%
Opis fasadnog zida koji
zadovoljava termiku
Vrednost
materijala
DEM/m2
Vrednost radne
snage DEM/m2
Cena
zida
1.
Simprolit pregradni blok
SPB 50
d=12cm
28,37
16,65
45,02
144.3%
(1.443)
31.20
105%
2.
Simprolit
blok za zidanje
SB 25
d=25cm
47,25
12,44
59,69
200,9%
(2,009)
29,71
100%
52,80
19,92
72,72
108.8%
(1.088)
66.84
225%
48,41
16,30
64,71
109.6%
(1.096)
59.04
199%
68,56
28,44
98,00
110.4%
(1.104)
88.77
299%
92,35
36,85
129,20
147.0%
(1.470)
87.89
296%
139,93
51,67
191,60
220.1%
(2.201)
87.05
293%
61,83
25,69
87,52
105.2%
(1.052)
83.19
280%
3.
Siporeks d=25cm
Vazdušni sloj d=3cm
Puna opeka d=12cm
4.
Siporeks
d=30cm
5.
Puna opeka d=64cm
6.
Puna opeka d=90cm
7.
Puna opeka d=142cm
8.
Puna opeka d=25cm
Siporeks
d=12cm
Puna opeka d=12
9.
Giter blok d=20cm
Demit (stiropor) d=5cm
36,40
26,39
62,79
161.9%
(1.619)
38.78
131%
10.
Siporeks
d=20cm
Demit (stiropor) d=3cm
39,66
26,8
66,46
143.7%
(1.437)
46.25
156%
Težina
zida u
kg/m2
Težina
zida u %
130
100%
196
456
304
1078
1494
2346
742
242
212
151%
351%
234%
829%
1149%
1805%
571%
186%
163%
28
29
30
31
32
Download

rezime - Simprolit