Na osnovu člana 28. stav 1. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009) „TG
– Farm Medico“ doo (u daljem tekstu – Pravno lice) donosi:
PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA
1. OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim Pravilima zaštite od požara (u daljem tekstu - Pravila) uređuje se organizacija procesa
koji umanjuju rizike od požara i, ukoliko požar izbije, sprečavanja njegovog širenja i
bezbedne evakuacije ljudi i imovine, u skladu sa Planom evakuacije i uputstvima za
postupanje u slučaju požara, utvrđenim ovim pravilima.
Ovim pravilima uređuje se i način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite od
požara i obaveze lica osposobljenih za obavljanje poslova zaštite od požara i drugih
zaposlenih.
Član 2.
Požar je proces nekontrolisanog sagorevanja kojim se ugrožavaju životi i zdravlje ljudi,
materijalna dobra i životna sredina.
Član 3.
Zaštita od požara obuhvata skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje,
sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, odvijanje tehnoloških i radnih procesa
na način da se spreče izbijanja i širenje požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje ljudi i
imovine, zaštitu životne sredine.
Član 4.
Ovim Pravilima uređuje se i način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite od
požara, obaveze lica angažovanog za poslove organizovanja i sprovođenja mera zaštite od
požara i drugih zaposlenih.
3 Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova 2. ORGANIZACIJA TEHNOLOŠKOG PROCESA NA NAČIN DA
RIZIK OD IZBIJANJA I ŠIRENJA POŽARA BUDE
OTKLONJEN, A DA U SLUČAJU NJEGOVOG IZBIJANJA BUDE
OBEZBEĐENA EVAKUACIJA LJUDI I IMOVINE, I SPREČENO
NJEGOVO ŠIRENJE
2.1 MAKROLOKACIJA
Član 5.
„TG – Farm Medico“ doo se nalazi u ulici Šepački most BB, u Loznici.
Gašenje eventualnih požara vršiće Vatrogasna jedinica iz Loznice, koja se nalazi u ulici
Vojvode Putnika BB, a koja je udaljena oko 5,5 kilometara od Pravnog lica, prema čemu je
vreme potrebno za dolazak vatrogasne jedinice oko 15 minuta.
2.2 MIKROLOKACIJA
Član 6.
Pravno lice se sastoji od dva objekta. Objekat administrativnog dela i objekat proizvodnje su
međusobno povezani i čine jednu celinu koja izlazi na regionalni put br 19 (Zaobilazni put).
Postojećim saobraćajnicama, omogućen je dolazak vatrogasnih vozila, i prilaz fasadama
svake strane objekta.
2.3 NAMENA I SADRŽAJ OBJEKTA
Član 7.
Namena objekta je mešanje i pakovanje prirodnih ili sintetičkih praškastih supstanci i
njihovih rastvora u cilju dobijanja medikamenata, dijetetskih i kozmetičkih sredstava.
Najveća visina na kojoj se mogu nalaziti zaposleni je pod drugog sprata, čija je visina,
mereno od mesta na kome je moguć pristup vatrogasnim lestvama, manja od 22 metra, što
znači da objekat ne spada u kategoriju visokih objekata.
Maksimalan broj ljudi koji se u jednom trenutku mogu naći u objektu je 20 zaposlenih.
2.4 TEHNOLOŠKI PROCES I OPREMA ZA RAD
Član 8.
U objektu prvnog lica se vrši razmeravanje i mešanje praškastih supstanci prirodnog ili
sintetičkog porekla, i njihovih rastvora u cilju dobijanja medikamenata, dijetetskih i
kozmetičkih sredstava, zatim njihovo oblikovanje u tablete, ili pakovanje u kapsule, i na kraju
pakovanje u odgovarajuću ambalažu.
4 Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova Oprema za rad koja se koristi u proizvodnji se sastoji od poluautomatizovanih uređaja i
mašina za mešanje, punjenje kapsula, tabletiranje, pakovanje u blistere i bočice, i pakovanje u
odgovarajuću ambalažu.
Uređaji koji se koriste su:
-
Mašina za blistiranje
Tabletir mašina sa otprašivačem
Mašina za kapsuliranje
Homogenizator
V mešač
Potilica za tečnosti
Varilica
Oprema za rad koja se koristi u kancelarijama je tipična za obavljanje poslova administracije
a sastoji se od kompjuterske i druge prateće opreme (štampači, skeneri, kalkulatori, aparati za
fotokopiranje), telefoni, faksovi, kancelarijski nameštaj (radni stolovi, stolice, plakari za
odlaganje dokumentacije).
Za održavanje i popravku inventara i opreme za rad u lice zaduženo za obavljanje poslova
održavanja koristi aparat za elektrolučno zavarivanje, bušilicu, brusilicu, ručni mehanizovani
alat.
3. ZAŠTITA OD POŽARA U ZAVISNOSTI OD NAMENE OBJEKTA
SA POTREBNIM BROJEM LICA OSPOSOBLJENIH ZA
BAVLJENJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA
3.1 GRAĐEVINSKA KONSTRUKCIJA, GRAĐEVINSKI MATERIJALI
Član 9.
Objekat je izgrađen od čvrstog građevinskog, pretežno nezapaljivog, materijala.
Konstruktivni sistem objekta je kombinovan od armirano-betonske konstrukcije sa ispunom
od opeke ili betona a pregradni zidovi su od opeke ili montažnog tipa od rigips ploča. Temelji
objekta su trakasti, a krovna konstrukcija je od betona, sa rebrastim limom. Unutrašnji zidovi
i plafoni su omalterisani krečnim malterom i obrađeni poludisperzijom, podovi su finalno
obrađeni prema nameni prostorija, u kancelarijama od laminata, parketa, etisona, u toaletima i
na stepeništu od keramičkih pločica, a u proizvodnom pogonu sa epoksi smolom otpornom na
opterećanja, habanje vlagu i sredstva za čišćenje. Vertikalna komunikacija u objektu se
obavlja preko dvokrakog armirano betonskog stepeništa.
Objekat proizvodnog pogona ima pet ulaza/ izlaza, od kojih su dva na energetskom bloku, i
svi se otvaraju u smeru kretanja evakuacije. Objekat administrativnog dela ima dva ulaza/
izlaza čija se vrata otvaraju suprotno od smera kretanja evakuacije.
5 Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova 
Download

ZOP 5.2.005. Pravila zaštite od požara sa planom evakuacije