SIMPROLIT SISTEM ®
REŠENJE “MADE IN SERBIA”
REŠ
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
Autor Simprolit sistema®
DTech Milan Dević, D.Civ.Eng.
AkademikAkademije tehnološkihnauka Ruske Federacije
AkademikMedjunarodneakademije tehnološkihnauka
AkademikSrpske akademijeinovacionihnauka
Akademi Ruske inženjerskeakademije
Akademski savetnikAkademije komunalnoggazdovanjapri
Ministarstvuregionalnograzvitka Ruske Federacije
Doktor tehnologije gradjenja i inženjeringa u gradjevinarstvu
Gradjevinski inženjer – smer konstrukcija
mob.tel. Beograd +381 63 22-33-00
mob.tel. Moskva + 7 916 168-28-88
www.simprolit.rs
www.simprolit.ru
SIMPROLIT SISTEM ®
REŠENJE “MADE IN SERBIA”
REŠ
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
Post oje neosporni prirodni proc e si, ust a novlje ni
m ilionim a godina , unive rza lni sist e m i vre dnost i
č ije ne pošt ova nje k a d-t a d, ra nije ili k a snije , a li
je dnozna č no iza ziva t ra jne posle dic e po e k ologiju
i dugove č nost život nog prost ora , sa zda nog da u
nje m u m ile nijum im a žive i ra zvija ju se pok ole nja .
OSNOVNI ZAHTEVI
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
Ono št o m e dic ina pre dst a vlja za č ove k a , t o je
gra đe vinsk a fizik a za gra đe vinsk e obje k t e , je r
se i gra dje vinsk i obje k a t , k a o živo bić e – ra đa ,
vre m e nom st a ri, zna da boluje i na k ra ju um ire .
N e pošt ova nje osnovnih za ht e va gra đe vinsk e
fizik e iza ziva t ra jnu de st ruk c iju život nog prost ora ,
izgra đe nog da u nje m u žive pok ole nja .
DU GOV EČN OST
SPOSOBNOST MATERIJALA DA KROZ VREME ZADRŽI
SVOJE FIZIČKE KARAKTERISTIKE
Dugovečnost izolacionog
materijala u Ruskoj Federaciji:
-stiropor: 10-12 godina
-mineralna vuna: 12 – 15 godina
-Ytong, Siporex: 17 - 18 godina
-šuplja opeka: do 40 godina
-simprolit: ne manje od 50 godina
OSNOVNI ZAHTEVI
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
Ž ivot na sre dina u u st a m be nom prost oru sa pa ro ne propusnim zidovim a je 4 0 0 % za ga dje nija od
spolja šnje sre dine - na št o re t k o k o obra ć a pa žnju!
PAROPROPU SN OST
KADA ZIDOVI „DIŠU“ - NE SPREČAVAJU PROLAZAK
PARE IZ PROSTORIJE - U NJIMA SE NE KONCENTRIŠU
ŠTETNE MATERIJE, BUDJ, BAKTERIJE...
Jedan od osnovnih principa gradjevinske
fizike je i da paropropusnost slojeva u zidu
raste od unutra ka spolja!
Koeficijenti paropropusnosti za najčešće
primenjene materijale za gradnju su:
-stiropor :
-mineralna vuna:
-Ytong, Siporex:
-šuplja opeka:
-Simprolit, D160:
38
2
7
12
2
OSNOVNI ZAHTEVI
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
„V i ne m ože t e re šit i proble m e ist im t im na č inom
m išlje nja k oji je i st vorio t e proble m e “ – A.Anšt a jn
PAROPROPU SN OST
“PASIVNI DOM” SA PAROIZOLACIJOM U VIŠESLOJNIM
ZIDOVIMA JE NE SAMO NEEKOLOŠKI, VEĆ I NEZDRAV
Eduard Kopsov:
„Višeslojni zidovi su kriminalne konstrukcije,
a živeti u njima je opasno za naša pokolenja.
Produžavati graditi po toj tehnologiji, mi
stvaramo dosta ozbiljan problem u ne tako
dalekoj buducnosti“
OSNOVNI ZAHTEVI
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
PAROPROPU SN OST
„KOLIKO GOD SE ČOVEČIJI UM STARAO DA UZ POMOĆ
RAZNIH ORUDJA POSTIGNE IDEALAN CILJ, NIKADA ON
POVRATAK NA JEDNOSLOJNE PAROPROPUSNE ZIDOVE
NEĆE NAĆI IZUM, LEPŠI, LAKŠI I BRŽI OD IZUMA
NIJE SAMO EKONOMSKI, VEĆ I EKOLOŠKI ZAHTEV.
PRIRODE, JER U NJENIM IZUMIMA NEMA NIČEGA
PORED TOGA ŠTO SU VIŠESLOJNI PARONEPROPUSNI
NEDOSTAJUĆEG I NIČEGA SUVIŠNOG“
ZIDOVI SKUPLJI I KOMPLIKOVANIJI ZA IZVODJENJE, KOD
LEONARDO DA VINČI
NJIH SE SVA ISPARENJA IZ OBJEKTA I ČESTICE KOJE
SA SOBOM NOSE AKUMULIRAJU BILO NA KONTAKTU SA
UTOPLJIVAČEM (KOD STIROPORA) BILO U SAMOM
UTOPLJIVAČU (MINERALNA VUNA), ODAKLE, KADA
PREĐU MAKSIMALNO DOZVOLJENU KONCENTRACIJU,
POSTAJU I UZROČNIKOM RAZNIH NEPRIJATNIH MIRISA,
GLJIVA, BAKTERIJA, ALERGIJA, PA I OBOLJENJA.
ZBOG KONDENZA NA DODIRU SA UTOPLJIVAČIMA ILI U
SAMIM SLOJEVIMA ZA UTOPLJAVANJE, DUGOVEČNOST
JE SVEDENA NA MINIMUM, A ZAMRZAVANJE UNUTAR
ZIDOVA U VIŠE NAVRATA JE DOVELO I DO RUŠENJA
SPOLJAŠNJEG ZIDA OD FASADNE OPEKE
U Moskovskoj oblasti od aprila prošle godine, a u
Moskvi od početka ove godine, zbog posledica
koje su izazvale ili mogu izazvati po zdravlje ljudi
i opštu stabilnost objekata, naredbama
ministarstva gradjevinarstva ZABRANJENO je
projektovanje i gradnja višeslojnih zidova.
OSNOVNI ZAHTEVI
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
„AK O M I SLI T E GODI N U U N APRED – SADI T E PŠEN I CU
AK O M I SLI T E DESET GODI N A U N APRED, SADI T E DRV EĆE
AK O M I SLI T E ST O GODI N A U N APRED, V ASPI T AJ T E ČOV EK A“
K I N ESK I PESN I K , 5 0 0 G PRE N OV E ERE.
T ERM OI Z OLACI J A
PO TEŽINI POSLEDICA KOJE IZAZIVA PRE
SVEGA PO ZDRAVLJE LJUDI, ALI I PO
MATERIJALNIM GUBICIMA TOKOM
EKSPLOATACIJE OBJEKATA, PRIMENA
SISTEMA UTOPLJAVANJA OBJEKATA
PROTIVNIH ZAHTEVIMA GRAĐEVINSKE FIZIKE
PREDSTAVLJAJU MNOGO VIŠE OD OBIČNIH
PREKRŠAJA PROJEKTANTA ILI INVESTITORA
JER SE NJIMA UGROŽAVAJU POKOLENJA,
NJIHOVO ZDRAVSTVENO I MATERIJALNO
BLAGOSTANJE.
STOGA JE SVEOBUHVATAN I STRUČAN IZBOR
OPTIMALNOG SISTEMA TERMOIZOLACIJE
OBJEKATA, KAKO SA EKOLOŠKE, TAKO I SA
TEHNIČKE I EKONOMSKE TAČKE GLEDIŠTA,
JEDAN JE OD NAJVAŽNIJIH ZADATAKA
PROJEKTANATA I INVESTITORA.
Zaključak Naučno-tehničkog saveta Moskve:
“Na osnovu sprovedenih opsežnih ispitivanja,
polistirolbeton “Simprolit” i Simprolit elementi
mogu se primenjivati u fasadnim zidovima
stambenih, administrativnih i industrijskih
objekata kao konstruktivni, termoizolacioni i
zvukoizolacioni materijal»
OSNOVNI ZAHTEVI
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
T ERM OI Z OLACI J A
Z AŠT I T A GRAĐEV I N SK OG OBJ EK T A, BI LO OD N I SK I H I LI V I SOK I H T EM PERAT U RA, V EOM A J E K OM PLEK SAN
PROBLEM . POPU LARN O REČEN O, GRAĐEV I N SK I OBJ EK AT N E M OŽ E LET I SK I N U T I Z I M SK I K APU T I
Z AM EN I T I GA LAGAN OM PAM U ČN OM M AJ I COM , N I T I M OŽ E BAR J EDN OM U N EK OLI K O GODI N A M EN J AT I
ST ARU I LI I Z N OŠEN U GARDEROBU .
TERMOFIZIČKE KARAKTERISTIKE FASADNIH SIMPROLIT BLOKOVA
OSNOVNI ZAHTEVI
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
.
SIMPROLIT BLOKOVI FASADNIH
(SAMONOSIVIH) ZIDOVA
SIMPROLIT BLOKOVI NOSIIH ZIDOVA
OSNOVNI ZAHTEVI
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
T ERM OI Z OLACI J A
PO SV EU K U PN I M K ARAK T ERI ST I K AM A: T ERM OI Z OLACI J A -PAROPROPU SN OST -V AT ROOT PORNOST H I DROFOBN OST -OT PORN OST N A M RAZ – DU GOV EČN OST SI M PROLI T J EDN OSLOJ N E “SOP” PLOČE
N EM AJ U K ON K U REN AT A U SV ET U .
Sim prolit je dnoslojne SOP ploč e
K oe fic ije nt t oplot ne provodljivost i “lam bda ” = 0 ,0 4 4
V a t root pornost 2SOP5 = EI 1 2 0 (dva č a sa )
Pa ropropusnost “m i” – be z obra de =2 ,0 , sa obradom
c e m e nt nim le pk om za k e ra m ičk e ploč ic e =4 ,5 , sa
obra dom hidroizola c ionim pre m a zom “hidrom a l” =7 ,0
TERMOFIZIČKE KARAKTERISTIKE FASADNIH SIMPROLIT PLOČA
OSNOVNI ZAHTEVI
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
S I M PROLI T SI ST EM ®
POK AZ U J E I Z U Z ET N E REZ U LT AT E
K AK O K OD EK ST REM N O N I SK I H ,
T AK O I K OD EK ST REM N O V I SOK I H
T EM PERAT U RA
POSLE T RI DAN A GREJ AN J A
PROST ORI J E N A +5 0 0 C I SPOLJ N E
T EM PERAT U RE +2 3 .6 0 C
K OD M EREN J A T OPLOV I Z OROM
RAZ LI K E U DECI M ALAM A SU SE
POJ AV I LE SAM O K AO REZ U LT AT
ABSORBCI J E OSU N Č A N J A FASADE
S OBZ I ROM N A SV E T OPLI J A LET A
I J EDI N ST V EN I N AČI N H LADJ EN J A
N AJ SK U PLJ OM EN ERGI J OM , OV A
PREDN OST SI M PROLI T SI ST EM A ®
SV E V I ŠE DOLAZ I DO I Z RAŽ AJ A
IZVOD IZ ELABORATA SPROVEDENOG ISPITIVANJA MINISTARSTVA GRADJEVINE TATARSTANA
OSNOVNI ZAHTEVI
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
Ot pornost obje k a t a na poža r je k om ple k sna funk c ija
ne sa m o fizč k o-me ha nič k ih osobina prim e nje nih
m a t e rija la , ve ć i njihove sve uk upne int e ra k c ije
OT PORN OST N A POŽ AR
Primena
mineralne
vune
u
ventilisanim fasadama (zbog njene
osetljivosti
na
direktno
dejstvo
atmosferskih padavina s jedne i
neophodnosti evakuacije pare radi
očuvanja termičkih karakteistika s
druge strane)
zahteva dodatni
paropropusni, a vodonepropusni sloj.
Medjutim,
nepoznavanje
fizičkih
karakteristika primenjenih materijala i
detalja njihove ugradnje, delom zbog
neinformisanosti
projektanata,
a
najviše zbog nepostojanja obaveze
proizvodjača da upozore na opasne ili
štetne karakteristike proizvoda – u
ovom slučaju da su takve folije lako
zapaljive) ugražava sigurnost objekta
OSNOVNI ZAHTEVI
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
N e re t k o, zloupot re blja va se poja m “sa m oga siv”,
k oji u st va ri de finiše da se m a t e rijal sa m ga si, a li
T EK PO PREST AN K U DEJ ST V A POŽ ARA
ELEM EN T I SI M PROLI T SI ST EM A
I OT PORN OST N A POŽ AR
Tп – temperatura požarne peći
Tc – temperatura zida spolja
SIMPROLIT SISTEM ®
“MADE IN SERBIA”
BEOGRAD: 2 0 0 2 . GODI N A
SPLAV DI SK OT EK A “AK APU LK O” K OD H OT ELA
“J U GOSLAV I J A” I Z GRADJ EN A SI M PROLI T
PLOĆAM
PLO
ĆAM A N A M ET ALN OJ PODK ON ST RU K CI J I
UGRADJENI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
ZIDOVI: PLOČE SUP5: PODOVI : SIMPROLIT MONOLIT D250
SIMPROLIT SISTEM ®
“MADE IN SERBIA”
PODM OSK OV LJ E,
2 0 0 4 . GODI N A
N ADOGRADN J A POST OJ EĆI H
OBJ EK AT A I PREN AM EN A U
M EDI CI N SK OO -REK REACI ON I CEN T AR
UGRADJENI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
ZIDOVI: SBD30, PLAFON: SUP12, PREGRADE: SPB12,
PODOVI : SIMPROLIT MONOLIT D250
SIMPROLIT SISTEM ®
“MADE IN SERBIA”
AN ADI R, ČU H OT K A – “K RAJ
“SV ET A: 2 0 0 5 . GODI N A
AERODROM U AN ADI RU , SI M PROLI T
ELEM EN T I PROI Z V EDEN I N A GRADI LI ŠT U
RADOV I I Z V OĐEN I N A -1 6 0 C DAN J U I -2 6 0 C
N OĆU
UGRADJENI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
ZIDOVI: SBDS30, PLAFON: SUP15: MEDJUSPRATNA: MONOLIT
D350 NA REBRASTOM LIMU, PODOVI SIMPROLIT MONOLIT D250
SIMPROLIT SISTEM ®
“MADE IN SERBIA”
N OV I GRAD, RS, BiH :
2 0 0 6 . GODI N A
N OV A PROI Z V ODN A H ALA,
REK ON ST RU K CI J A I DOGRADN J A
POST OJ EĆEG OBJ EK T A U POSLOV N I
PROST OR
UGRADJENI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
ZIDOVI: SBDS25, PLAFON: SUP10 ISPOD “LKV” DRVENIH REŠETAKA,
GREJANI PODOVI : SIMPROLIT MONOLIT D250
SIMPROLIT SISTEM ®
“MADE IN SERBIA”
BEOGRAD, AU T OK OM AN DA:
2 0 0 7 . GODI N A
OLAK ŠAN J EM T RAM V AJ SK OG
I PEŠAČK OG M OST A - I Z BEGN U T A
SAN ACI J A 1 0 % K ORODI RAN E
ARM AT U RE
UGRADJENI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT MONOLIT D350
SIMPROLIT SISTEM ®
“MADE IN SERBIA”
BEOGRAD, V OJ V ODE ST EPE
2 0 0 6 . GODI N A
UGRADJENI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT BLOKOVI SBD25, PLOČE SUP5
BEOGRAD, M I LEŠEV SK A,
2 0 0 7 . GODI N A
UGRADJENI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT BLOKOVI SBD20, SPB12, PLOČE SOP5
SIMPROLIT SISTEM ®
“MADE IN SERBIA”
SI BI R, N I Ž N J EV ART OV SK ,
2 0 0 8 . GODI N A
UGRADJENI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT MONOLIT, BLOKOVI SBDS30
T AT ARST AN , N ABEREŽ N I
ČELN I ,
2 0 0 8 .GODI N A
UGRADJENI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT BLOKOVI SBS30
SIMPROLIT SISTEM ®
“MADE IN SERBIA”
BEOGRAD, 2 0 1 1 -2 0 1 2
OBJ EK AT U I Z GRADN J I
OLAK ŠAN J EM M EDJ U SPRAT N E
T AV AN I CE U DV OST RU ČEN RASPON
ST U BOV A : SA 3 ,9 0 m - N A 7 ,8 0 m
UGRADJENI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT MONOLIT D250, BLOKOVI SBDS25, PLOČE: SOP5, SOP3
SIMPROLIT SISTEM ®
“MADE IN SERBIA”
M OSK V A
2 0 1 1 - 2 0 1 2 . GODI N A
U OK V I RU DRŽ
DR Ž A V N OG RA Z V OJ N OG PROGRA M A ,
I N ST I T U T “ K t b Ž b ” DOB I O 2 0 0 .0 0 0 EU R N A I M E A N A L I Z E
I RA Z RADE N ORM A T I V N E DOK U M EN T A CI J E Z A
PRI M EN U SI M PROL I T SI ST EM A U EN ERGOEFEK T I V N OJ
ST A N OGRA DN J I U RU SK OJ FEDERA CI J I
ANALIZIRANI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT BLOKOVI : SBDS30, SBDS20, SBDSV30, SPBN12,
SIMPROLIT PLOČE: SOP8-10, SSP 10; SIMPROLIT MONOLIT : D250,
SIMPROLIT SISTEM ®
“MADE IN SERBIA”
PROJ EK T I
AK T I V N A Z ELEN A K U ĆA
U DJ I T E U PLA ST I ČN U K ESU , Z A V EŽ I T E J E DOB RO I
OST A V I T E CEV ČI CU DA DI ŠET E. PREK O T OGA N A V U CI T E
B U N DU , N A GL A V U ŠU B A RU I I Z A DJ I T E N A L ET N J U
V RU ĆI N U – T A K O SE OSEĆA SA V REM EN A PA SI V N A
EN ERGOEFEK T I V N A K U ĆA ... DA , I N E ZA B ORA V I T E DA J E
OFA RB A T E U Z EL EN O, T O J E M ODERN O, T O J E “ I N ” !
PROJEKTOVANI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT BLOKOVI : SBDS30, SBDS20, SBDSV30, SPBN12,
SIMPROLIT “PINHOLE” PANELI; SIMPROLIT MONOLIT : D250,
SIMPROLIT SISTEM ®
“MADE IN SERBIA”
PROJ EK T I
AK T I V N A Z ELEN A K U ĆA
A K I V N A Z EL EN A K U ĆA DI ŠE PU N I M
PL U ĆI M A !!! Z I M I J E T OPL I J A OD I J EDN E
DRU GE, L ET I SK I DA SV OJ Z I M SK I K A PU T ...
DA N J U J E U SEZ ON SK OJ GA RDEROB I K OJ A
OT K RI V A N J EN E A RH I T EK T ON SK E ČA RI , N OĆU
J E U PROZ I N OJ B EZ B EDN OJ SPA V A ĆI CI ...
PROJEKTOVANI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT BLOKOVI : SBDS30, SBDS20, SBDSV30, SPBN12,
SIMPROLIT “PINHOLE” PANELI; SIMPROLIT MONOLIT : D250,
SIMPROLIT SISTEM ®
“MADE IN SERBIA”
PROJ EK T I
AK T I V N A Z ELEN A K U ĆA
A K I V N A Z EL EN A K U ĆA J E U PI SA N A U PRI RODU !!!
GDE GOD DA ST E U N J OJ , Ž EL J EN OM R OT A CI J OM
N J EN OG
O G “ PI N H OL ” SI M PROL I T OM OT A ČA U
M A GN OV EN J U B I V A T E OK RU Ž EN I PRI RODOM ,
SV ET L OŠĆU , Ž I V OT OM ... DOM DOST OJ A N DI V L J EN J A I
POŠT OV A N J A , PU N Ž I V OT A !!!
PROJEKTOVANI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT BLOKOVI : SBDSV30, SPBN12,
SIMPROLIT “PINHOLE” PANELI; SIMPROLIT MONOLIT : D250,
SIMPROLIT SISTEM ®
“MADE IN SERBIA”
PROJ EK T I
AK T I V N A Z ELEN A K U ĆA
A K I V N A Z EL EN A K U ĆA Z I M I U N OSI SU N CE
U N U T RA , L ET I ŠT I T I OD PREK OM ERN OG
Z RA ČEN J A . U N J OJ N I K A D N E GOST U J E
T A M A , A K OSM I ČK A EN ERGI J A , K OJ A
Ž I V OT N U SN A GU Z N A ČI , DOST U PN A J E U
SV A K OM N J EN OM DEL U !!!
PROJEKTOVANI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT BLOKOVI : SBDSV30, SPBN12,
SIMPROLIT “PINHOLE” PANELI; SIMPROLIT MONOLIT : D250,
SIMPROLIT SISTEM ®
“MADE IN SERBIA”
PROJ EK T I
AK T I V N A Z ELEN A K U ĆA
A K I V N A Z EL EN A K U ĆA DA N J U
OT V A RA V I DI K E, N OĆU U N OSI Z V EZ DE N A
DOH V A T RU K E... PU N A J E SV ET L OST I I
OPT I M I Z M A , Z RA ČI I K A DA SPA V A !!!
PROJEKTOVANI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT BLOKOVI : SBDSV30, SPBN12,
SIMPROLIT “PINHOLE” PANELI; SIMPROLIT MONOLIT : D250,
SIMPROLIT SISTEM ®
“MADE IN SERBIA”
SA 2 3 T I PA BLOK OV A, 6 T I PA PLOČA Z A T ERM OI Z OLACI J U , 5 T I POV A M EDJ U SPRAT N I H I
K ROV N I H PLOČA, SLOJ EV I M A Z A I Z RAV N AN J E, PAD I T ERM OI Z OLACI J U RAV N I H K ROV OV A ,
PROT I V POŽ ARN I M Z I DOV I M A I J OŠ M N OGO T OGA, SI M PROLI T SI ST EM J E N EOSPORN O
N AJ CELOV I T I J I SI ST EM Z ELEN E GRADN J E U SV ET U ! PRI K LJ U ČI T E SE, POM OZ I T E U
N J EGOV OM RAZ V OJ U I PRI M EN I ... U V EK ST E DOBRODOŠLI !!!
Download

simprolit sistem ® “made in serbia”