ZBIRKA TESTOVA ZA
PRIJEMNI ISPIT IZ
BIOLOGIJE
Požarevac, 2013
UVOD
Biologija je predmet koji se najcesce polaže na prijemnim ispitima na našoj Školi, zato smo
se opredelili da ovaj prirucnik za pripremanje prijemnog ispita damo u formi testa, što ce našim
buducim studentima , nadamo se, olakšati pripremu za prijemni ispit.
Problematika sadržana u ovom prirucniku, obuhvata srednjoškolsko gradivo biologije,
gimnazija i drugih srednjih škola koje su imale predmet biologija u cetvorogodišnjem trajanju.
Pitanja ce biti grupisana po datim naucnim oblastima u srazmerama koje su predstavljene u
prirucniku. Vecina pitanja za prijemni ispit , oko 60 % , bice direktno preuzeta iz ovog prirucnika, dok
ce ostala pitanja biti istog tipa i na slican nacin formulisana.
Na kraju zbirke testova data je tabela sa rešenjima. Nastojali smo da tacni odgovori budu
precizni i ne dvosmisleni , pa se nadamo da su meguce greške prisutne u zanemarljivom procentu.
Preporucujemo da se za detaljnije pripremanje prijemnog ispita koriste i gimnazijski udžbenici
biologije od prvog do cetvrtog razreda.
Puno uspeha na prijemnom ispitu.
Autori
Visoka tehnička škola Požarevac
TEST IZ BIOLOGIJE - PRIJEMNI ISPIT - GRUPA 1
0
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
Zaokružiti jedan od ponuđenih odgovora
Naspram adenina u molekulu RNK se nalazi:
A) timin
B) uracil
C) guanin
Proces u kome DNK služi kao matrica za sintezu RNK naziva se:
A) translacija
B) transkripcija
C) replikacija
Dezoksiribonukleinska kiselina (DNK) sastoji se iz:
A) riboze, azotne baze, fosforne kiseline
B) azotne baze, fosforne kiseline, dezoksiriboze
C) azotne kiseline, dezoksiriboze, azotne baze
Amitoza je:
A) nepravilna mitoza
B) jednostavna mejoza
C) prosta deoba jedra
Tučak je ženski organ cveta koji se sastoji iz sledećih delova:
A) plodnik, žig i krunica
B) žig, stubić i plodnik
C) plodnik, stubić i klica
Predstavnici familije Fabaceae imaju:
A) jedan kotiledon
B) više kotiledona
C) dva kotiledona
Za suzbijanje parazitnih gljiva koriste se:
A) rodenticidi
B) herbicidi
C) fungicidi
Zatvaranje stoma u toku suše indukuje hormon:
A) auksin
B) abscisinska kiselina
D) kinetin
Vršni meristem je:
A) vegetaciona kupa korena
B) felogen
C) interfascikularni kambium
Fizički proces bubrenja kod biljaka naziva se:
A) inhibicija
B) imbibicija
C) proliferacija
Ameba pripada klasi praživotinja:
A) Sarcodina
B) Cilliophora
C) Flagellata
Trihina je parazit koji se prenosi na čoveka:
A) putem prljavih ruku
B) zaraženim goveđim mesom
C) zaraženim svinjskim mesom
U ribe sa hrskavičim skeletom spadaju:
A) ajkule, šarani i raže
B) ajkule, morske mačke i raže
C) ajkule, somovi i raže
Štitna žlezda luči hormon:
A) tiroksin
B) insluin
C) adrenalin
Centar za govor smešten je u:
A) malom mozgu
B) velikom mozgu
C) srednjem mozgu
Spermatogenezom od jedne speratogonije nastaje sledeći broj funkcionalnih spermatozoida:
A) 1
B) 2
C) 4
28
Visoka tehnička škola Požarevac
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
30
Čovek u somatskim ćelijama ima sledeći broj hromozoma:
A) 23
B) 48
C) 46
Egzogeni su delovi gena koji se prevode u:
A) ugljene hidrate
B) lipide
C) proteine
Zemlja se formirala pre oko:
A) 10 000 000 000 god.
B) 4 500 000 000 god
C) 1 500 000 000 god.
Biljke suvih staništa su:
A) kserofite
B) mezofite
C) higrofite
Pelagial je zona:
A) plime i oseke
B) slobodne vode
C) morskog dna
Jedinica za merenje radioaktivnosti je:
A) decibel
B) bekerel
C) paskal
Najhladniji kopneni biom od navedenih je:
A) tajga
B) stepa
C) savana
Zaokružite jedan ili više odgovora
Rezervni ugljeni hidrati biljaka su:
A) glikogen
B) inulin
C) alanin
D) insulin
E) skrob
Mitohondrije su prisutne kod:
A) biljaka
B) virusa
C) monera
D) protista
E) životinja
Lišajevi imaju sledeći tip talusa:
A) korast
B) listast
C) žbunast
D) drvenast
E) cevast
Srž nadbubrežne žlezde kod sisara sintetiše hormone:
A) noradrenalin
B) tiroksin
C) insulin
D) adrenalin
E) prolaktin
Koža sisara je izgražena od tri sloja:
A) felogena
B) pokožice
C) kambijuma
D) potkožnog sloja
E) krzna
Dopisati odgovor
Žučni sok potpomaže varenje ________________.
U toku zime listopadno drveće gubi vodu preko otvora na stablu koji se nazivaju _______________.
29
Visoka tehnička škola Požarevac
TEST IZ BIOLOGIJE - PRIJEMNI ISPIT - GRUPA 2
0
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
Zaokružiti jedan od ponuđenih odgovora
Jedinjenje koje ne može da bude sastavni deo nukleotida je:
A) fosfatna grupa
B) pirimidin
C) izopren
Koja od navedenih RNK ima ulogu matrice za sintezu proteina:
A) r RNK
B) t RNK
C) i RNK
U sastav RNK ulaze sledeće azotne baze:
A) adenin, guanin, citozin i uracil
B) adenin, timin, guanin i citozin
C) adenin, timin, guanin, uracil
U mitohondrijama se odvija:
A) ćelijsko disanje
B) biosinteza proteina
C) fotosinteza
Bakterije i modrozelene alge spadaju u grupu;
A) prokariota
B) eukariota
C) protista
Oprašivanje biljaka vetrom je:
A) zoohorija
B) anemohorija
C) hidrohorija
Kambijum i felogen su:
A) vršna tvorna tkiva
B) umetnuta tvorna tkiva
C) bočna tvorna tkiva
Citokinini stimulišu:
A) pokrete biljaka
B) ćelijsku deobu
C) transpiraciju
Biljke koje rastu u mraku su:
A) kserofilne
B) etiolirane
C) psamofilne
Lišajevi su primer:
A) komensalizma
B) simbioze
C) neutralizma
Hormon rasta kod čoveka se sintetiše u:
A) štitna žlezda
B) hipofiza
C) nadbubrežna žlezda
Metilji su:
A) Trematodes
B) Cestodes
C) Turbellaria
Trihina je parazit iz grupe:
A) valjkastih crva
B) člankovitih crva
C) pseudočlankovitih crva
Najbrojniji insekti od nabrojanih su:
A) opnokrilci
B) tvrdokrilci
C) leptiri
U produženoj moždini su centri za:
A) ravnotežu
B) govor
C) disanje
Oogenezom od jedne oogonije nastaje:
A) jedna jajna ćelija
B) dve jajne ćelije
C) četiri jajne ćelije
30
Visoka tehnička škola Požarevac
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
29
29
30
Spermatozoidi mučkarca sadrže sledeći broj hromozoma:
A) 32
B) 23
C) 26
Segmenti gena koji se ne prevode u strukturu polipeptida nazivaju se:
A) fotoni
B) egzoni
C) introni
Život se pojavio pre oko:
A) 3 800 000 000 god.
B) 1 500 000 000 god.
C) 3 500 000 god.
Ponašanje individua u ekosistemu proučava:
A) etologija
B) fiziologija
C) fenologija
Stanovnici tla su:
A) edafobionti
B) atmobionti
C) aerobionti
Lišajevi su graditelji bioma:
A) tajge
B) tundre
C) savane
Nivo buke izražava se jedinicom:
A) bekerel
B) decibel
C) džul
Zaokružite jedan ili više odgovora
Osnovne odlike monokotila su:
A) klica ima jedan kotiledon
B) stablo sekundarno deblja
C) provodni snopići bez reda
D) korenov sistem je žiličast
E) provodni snopići bikolateralni
Amino kiseline su:
A) valin
B) fenol
C) fenilalanin
D) lizin
E) kutin
Sposobnost samostalne deobe imaju organele:
A) ribozomi
B) hloroplasti
C) endoplazmatični retikulum
D) lizozomi
E) mitohondrije
Uvo je organ čula sluha koje se sastoji iz:
A) gornjeg uha
B) spoljašnjeg uha
C) srednjeg uha
D) zadnjeg uha
E) unutrašnjeg uha
U neurohipofizi se sintetišu:
A) oksitocin
B) prolaktin
C) luteinizirajući hormone
D) vazopresin
E) adrenalin
Dopisati odgovor
Odvajanje vode iz listova u vidu kapi naziva se ____________________.
Krvni sudovi koji donose krv u srce su _______________.
31
Visoka tehnička škola Požarevac
Test iz Biologije ‐ prijemni ispit 2008
Test
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Grupa 1
Rez
A
C
B
C
B
C
C
B
A
B
A
C
B
A
B
C
C
C
B
A
B
B
A
B, E
A, D, E
A, B, C
A, D
B, D, E
masti
lenticele
Orig
2
6
10
51
86
88
97
102
105
111
137
142
157
179
213
245
271
294
303
319
327
345
349
38
73
117
221
222
232
127
Test
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
Grupa 2
Rez
C
C
A
A
A
B
C
B
B
B
B
A
A
B
C
A
B
C
A
A
A
B
B
A, C, D
A, C, D
B, E
B, C, E
A, D
gutacija
vene
Orig
5
7
23
67
75
87
101
110
112
114
133
141
156
161
193
253
289
293
304
317
322
334
346
118
37
71
217
227
128
239
Visoka tehnička škola Požarevac
TEST IZ BIOLOGIJE - PRIJEMNI ISPIT 2009 - GRUPA 1
0
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
Zaokružiti jedan od ponuđenih odgovora
Naspram adenina u molekulu DNK se nalazi:
A) timin
B) uracil
C) guanin
Adenozintrifosfat (ATP) nastaje:
A) vezivanjem fosfatne grupe za ADP
B) oslobadjanjem fosfatne grupe iz ADP
C) spajanjem ADP i AMP
Kariokineza u mitozi znači:
A) deobu organela u dve ćerke ćelije
B) deobu citoplazme u dve ćerke ćelije
C) deobu jedra u dve ćerke ćelije
Simbioza sa semenarki i gljiva naziva se:
A) mikoliza
B) fitomikoza
C) mikoriza
Kambijum i felogen su:
A) vršna tvorna tkiva
B) umetnuta tvorna tkiva
C) bočna tvorna tkiva
Nervni sistem hordata nalazi se u telu:
A) dorzalno
B) ventralno
C) lateralno
Amilaza razlaže:
A) belančevine
B) masti
C) skrob
Rađanje živih mladuunaca je:
A) viviparija
B) ovoviviparija
C) oviparija
Spermatogenezom od jedne speratogonije nastaje sledeći broj funkcionalnih spermatozoida:
A) 1
B) 2
C) 4
Vrste biljaka ili životinja koje naseljavaju samo ograničenu teritoriju nazivaju se:
A) relikti
B) endemiti
C) saprofiti
Daunov sindrom izazvan je:
A) trizomiom
B) monozomiom
C) delecijom
Najstarija geološka era je:
A) paleozik
B) prekambrij
C) kenozoik
Organizmi karakteristični za vlažna staništa su:
A) higrofobni
B) psamofilni
C) higrofilni
Stanovnici tla su:
A) edafobionti
B) atmobionti
C) aerobionti
Komensalizam je vrsta simbioze u kojoj:
A) oba organizma imaju korist.
B) samo jedan organizam ima kortis, a drugi ne trpi štetu
C) samo jedan organizam ima korist, a drugi trpi štetu
33
Visoka tehnička škola Požarevac
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
Povišenje temperature prirodne vode
A) smanjuje sadržaj kiseonika u vodi
B) povećava sadržaj kiseonika u vodi
C) nema nikakvog značaja na sadržaj kiseonika u vodi
Zaokružite jedan ili više odgovora
Hromozomi mogu biti:
A) akrocentrični
B) policentrični
C) ekscentrični
D) metacentrični
E) submetacentrični
Osnovne odlike monokotila su:
A) klica ima jedan kotiledon
B) stablo sekundarno deblja
C) provodni snopići bez reda
D) korenov sistem je žiličast
E) provodni snopići bikolateralni
Životinjska tkiva su:
A) sklerenhin
B) fascikularni kambijum
C) vezivno
D) nervno
E) provоdno
Zaštitni omotači embriona gmizavaca, ptica i sisara su:
A) felogen
B) amnion
C) perderm
D) alantois
E) horion
Abiotički faktori su:
A) orografski
B) klimatski
C) antropogeni
D) kompetitivni
E) edafeni
Dopisati odgovor
Vodene biljke kod kojih je veći deo na površini nazivaju se: ___________________.
Model sekundarne strukture DNK dali su, 1953 god: ___________________________
Susedne biljne ćelije su međusobno povezane citorplazmatičnim strukturama koje se nazivaju __________________.
Nauka koja se bavi proučavanjem insekata je ___________________.
Otvor za komunikaciju gastrocela sa spoljašnjom sredinom je: ___________________________
Korišćenje druge vrste za ishranu (lov plena) naziva se ___________________.
Skup jedinki iste vrste koje istovremeno žive na istom staništu naziva se _______________.
Larva člankovitih crva je: ___________________.
Na jeziku mekušaca nalazi se organ za sitnjenje hrane koji se naziva: ___________________.
34
Visoka tehnička škola Požarevac
TEST IZ BIOLOGIJE - PRIJEMNI ISPIT 2009 - GRUPA 2
0
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
Zaokružiti jedan od ponuđenih odgovora
Jedinjenje koje ne može da bude sastavni deo nukleotida je:
A) fosfatna grupa
B) pirimidin
C) izopren
Krebsov ciklus se još naziva:
A) cikus sirćetne kiseline
B) ciklus mlečne kiseline
C) cikus trikarbonskih kiselina
Micelijum gljiva je:
A) vegetativno telo
B) plodnosno telo
C) sporagon
Vršni meristemi su:
A) apikalni
B) lateralni
C) interkalarni
Srce ptica sastavljeno je od:
A) dve pretkomore i dve komore
B) komore i pretkomore
C) jedna komore i dve pretkomore
Metanefridije su:
A) organi za disanje
B) organi za izlučivanje
C) organi za razmnožavanje
Štitna žlezda luči hormon:
A) tiroksin
B) insluin
C) adrenalin
Mesto gde vlakna optičkog nerva izlaze iz oka naziva se:
A) žuta mrlja
B) hijazma
C) slepa mrlja
Embrionalni stupanj sa više slojeva je:
A) gastrula
B) blastula
C) morula
Tarnerov sindrom se ispoljava kada osobe imaju:
A) samo jedan X hromozom ( XO)
B) dva Y hromozoma (YY)
C) višak X hromozoma (XXY)
Mezozoik je doba:
A) sisara
B) beskičmenjaka
C) gmizavaca
Biljke suvih staništa su:
A) kserofite
B) mezofite
C) higrofite
Kriofilne alge naseljavaju:
A) vulkanska jezera
B) morsko dno
C) površinu snega i leda
Mutualizam je:
A) korisno udruživanje organizama različitih vrsta
B) konkurentski odnosi između živih bića
C) odnos plena i grabljivica
Biom tajge formiraju uglavnom:
A) trave prilagođene letnjoj suši i ekstremno hladnim zimama
B) četinari
C) listopadno drveće
35
Visoka tehnička škola Požarevac
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
Stare vrste sa relativno ograničenim arealom rasprostranjenja nazivaju se:
A) paraziti
B) relikti
C) endemiti
Zaokružite jedan ili više odgovora
Orografski faktori su:
A) nadmorska visina
B) količina padavina
C) nagib terena
D) količina svetlosti
E) ekspozicija
Eukarioti su:
A) paramecijum
B) trihinela
C) salmonela
D) oscilatorija
E) metilj
Sposobnost samostalne deobe imaju organele:
A) ribozomi
B) hloroplasti
C) endoplazmatični retikulum
D) lizozomi
E) mitohondrije
Modrozelene alge poseduje sledeće pigmente
A) hlorofil
B) ksantofil
C) fikocijanin
D) fikoeritrin
E) hemoglobin
Intenzitet bazalnog metabolizma može se meriti:
A) kalorimetrijom
B) fotometrijom
C) merenjem utrošenog kiseonika
D) spirometrijom
E) žiroskopom
Vreme dostizanja i održavanje polne zrelosti kod žena kontrolišu hormoni:
A) testosteron
B) estrogen
C) folikulostimulirajući
D) tiroksin
E) progesteron
Dopisati odgovor
23
23
24
24
25
25
Višegodišnje kserofite sa mesnatim stablom i listovima nazivaju se _________________.
26
26
27
27
Skup organizama različitih vrsta koje žve zajedno na istom staništu naziva se _________________.
Larva knidarija je _________________.
Organizmi pričvršđeni za dno vodenih basena su _________________.
Naučni podaci o najugroženijim vrstama objavljuju se u ____________ knjigama.
28
28
Posteljica kod sisara se drugačije naziva: ___________________________
29
29
Molekuli proteina koji imaju izdužen, končast oblik nazivaju se _______________.
30
Korenovi na stablu ili listovima nazivaju se _________________ korenovi.
36
Visoka tehnička škola Požarevac
Test iz Biologije ‐ prijemni ispit 2009
Test
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Grupa 1
Rez
A
A
C
C
C
A
C
A
C
B
A
B
C (A)
A
B
A
A, D, E
A, C, D
C, D
B, D, E
A, B, E
flotante
Votson i Krik
plazmodezme
entomologija
blastopor
predatorstvo
populacija
trohofora
radula
Orig
2
16
60
89
101
151
175
184
245
374
274
306
318
322
325
343
372
118
223
258
351
373
43
124
230
264
358
366
375
376
Test
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
37
Grupa 2
Rez
C
C
A
A
A
B
A
C
A
A
C
A
C
A
C
relikti
A, C, E
A, B, E
B, E
A, C, D
A, C
B, C, E
sukulente
planula
sesilni
biocenoza
crvena
placenta
fibrialni
adventivni
Orig
5
18
83
105
145
166
179
201
246
275
307
319
324
337
350
377
354
378
71
116
228
260
379
380
381
360
371
265
47
122
Visoka tehnička škola strukovnih studija Požarevac
TEST IZ BIOLOGIJE - PRIJEMNI ISPIT 2010
GRUPA 1
Odgovori na postavljeno pitanje zaokruživanjem jednog od mogućih tačnih odgovora:
1. Genetika:
A.
Skup svih obeležja po kojima se prepoznaje organizam naziva se genotip
B.
Skup svih obeležja po kojima se prepoznaje organizam naziva se fenotip
C.
Skup svih naslednih činilaca (gena) koji ulaze u sastav hromozoma naziva se fenotip
2. Citologija:
A.
U unutrašnjosti hloroplasta nalaze se cevasti izraštaji (invaginacije) koje se nazivaju grana
B.
U unutrašnjosti hloroplasta nalaze se cevasti izraštaji (invaginacije) koje se nazivaju stroma
C.
U unutrašnjosti hloroplasta nalaze se cevasti izraštaji (invaginacije) koje se nazivaju tilakoidi
3. Citologija:
A.
Mitohondrije su prisutne u ćelijama eukariota, virusa, bakterija i biljaka
B.
Mitohondrije su prisutne u ćelijama eukariota
C.
Mitohondrije su prisutne u ćelijama eukariota i prokariota
D.
Mitohondrije su prisutne u ćelijama prokariota
4. Citologija:
A.
Amitoza je ćelijska deoba koja se javlja kod ameba, bičara, nekih tkiva embriona i u ćelijama žlezda
B.
Amitoza je ćelijska deoba koja se javlja kod ameba, bičara i u ćelijama nekih žlezda
C.
Amitoza je ćelijska deoba koja se javlja kod ameba, nekih tkiva embriona i u ćelijama žlezda
5. Genetika:
A.
U ogledima D. Mendela sa baštenskim graškom F1 je prva generacija roditelja
B.
U ogledima D. Mendela sa baštenskim graškom F1 je prva generacija potomaka
C.
U ogledima D. Mendela sa baštenskim graškom F1 je prva generacija roditelja i potomaka
6. Citologija:
A.
Organela endoplazmatični retiklum se nalazi u citoplazmi biljaka, životinja i bakterija
B.
Organela endoplazmatični retikulum se nalazi u citoplazmi biljaka
C.
Organela endoplazmatični retikulum se nalazi u citoplazmi životinja
D.
Organela endoplazmatični retikulum se nalazi u citoplazmi biljaka i životinja
7. Botanika:
A.
Spore bazidiomiceta nisu zatvorene u unutrašnjosti bazidije i nalaze se u sredini
B.
Spore bazidiomiceta su zatvorene u unutrašnjosti bazidije i nalaze se na vrhu
C.
Spore bazidija nisu zatvorene u unutrašnjosti bazidije i nalaze se u sredini
8.Botanika:
A.
Lišaj Letharta vulpina se koristi kao hrana
B.
Lišaj Letharta vulpina se koristi za trovanje vukova
C.
Lišaj Leharta vulpina se koristi u parfemskoj industriji
9. Botanika:
A.
Giberelin je biljni hormon čija je glavna uloga rastenje korena
B.
Giberelin je biljni hormon čija je glavna uloga izduživanje stabla
C.
Giberelin je biljni hormon čija je glavna uloga cvetanje
10. Botanika:
A.
U familiji glavičika nalaze se sledeće biljne vrste: bela rada, kaćun i maslačak
B.
U familiji glavičika nalaze se sledeće biljne vrste: bela rada, krompir i maslačak
C.
U familiji glavičika nalaze se sledeće biljne vrste: bela rada, kamilica i maslačak
11.Genetika:
A.
Konjugacija kod bakterija je prenošenje ekstrahromozomskog dela DNK iz jedne bakterije u drugu
B.
Konjugacija kod bakterija je fuzija dva hromozoma
C.
Konjugacija kod bakterija je konjugovanje parova bivalentnih hromozoma
12. Botanika:
A.
Grozdasta cvast kod biljaka su: ruža, grozd, klas, klip i štit
B.
Grozdasta cvast kod biljaka su: grozd, klas, klip i štit
C.
Grozdasta cvast kod biljaka su: grozd, klas, klip, štit i monohazijum
13. Botanika:
A.
U familiji Solanaceae sledeće vrste imaju plod čahuru: tatula, bunika i paprika
B.
U familiji Solanaceae sledeće vrste imaju plod čahuru: tatula, bunika i duvan
C.
U familiji Solanaceae sledeće vrste imaju plod čahuru: tatula, bunika i krompir
14. Genetika:
A.
Albinizam kod ljudi se nasleđuje recesivno
B.
Albinizam kod ljudi se nasleđuje dominantno
C.
Albinizam kod ljudi je korelativna osobina
15. Zoologija:
A.
Valjkasti crvi (Nematoda) pripadaju celomatnim životinjama
B.
Valjkasti crvi (Nematoda) pripadaju pseudocelomatnim životinjama
C.
Valjkasti crvi (Nematoda) pripadaju hermafroditnim životinjama
16. Zoologija:
A.
Ramenski pojas kod riba vezan je za glaveni skelet
B.
Ramenski pojas kod riba vezan je za kičmenicu
C.
Ramenski pojas kod riba vezan je za karlični pojas
17. Zoologija:
A.
Današnje grupe sisara čine: sisari sa placentom i torbari
B.
Današnje grupe sisara čine: sisari sa kloakom, torbari i placentalni sisari
C.
Današnje grupe sisara čine: sisari sa placentom i kljunari
18. Biohemija:
A.
Difuzija je kretanje rastvorenih supstanci niz gradijent koncentracija
B.
Difuzija je kretanje rastvorenih supstanci nasuprot gradijentu koncentracija
19. Ekologija:
A.
Vrsta je grupa jedinki iste klase koje nastanjuju različita staništa
B.
Vrsta je grupa jedinki koje su reproduktivno izolovane od drugih
C.
Vrsta je grupa različitih jedinki koje naseljavaju isto stanište
20. Ekologija
A.
Pesticidi su hemiske materije za opštu upotrebu
B.
Pestcidi su hemiske materije za zaštitu bilja
C.
Pestcidi su otrovi za zaprašivanje biljaka
21. Pelagial je zona:
A.
plime i oseke
B.
slobodne vode
C.
morskog dna
Odgovori na postavljeno pitanje zaokruživanjem jednog ili više od mogućih odgovora:
22. Rezervni ugljeni hidrati biljaka su:
A.
glikogen
B.
inulin
C.
alanin
D.
insulin
E.
skrob
23. Zaštitni omotači embriona gmizavaca, ptica i sisara su:
A.
felogen
B.
amnion
C.
perderm
D.
alantois
E.
horion
24. Orografski faktori su:
A.
nadmorska visina
B.
količina padavina
C.
nagib terena
D.
količina svetlosti
E.
ekspozicija
25. Srž nadbubrežne žlezde kod sisara sintetiše hormone:
A.
noradrenalin
B.
tiroksin
C.
insulin
D.
adrenalin
E.
prolaktin
Dopisati odgovor
26. Razviće embriona iz neoplođenih jaja je _________________.
27. Stalni domaćin svinjske pantljičare je _____________________.
28. Kolenhim i sklerenhim su __________ tkiva.
29. Korišćenje druge vrste za ishranu (lov plena) naziva se ___________________.
30. Deo prostora i deo resursa koje jedinke svake populacije koriste u životnoj zajednici je ____________________.
Ključevi za rešavanje pitanja za prvu grupu od 1-30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
B
C
B
C
B
D
B
B
B
C
A
B
B
A
B
A
B
A
B
B
B
B, E
B, D, E
A, C, E
A, D
partenogeneza
čovek
mehanička
predatorstvo
ekološka niša
Visoka tehnička škola strukovnih studija Požarevac
TEST IZ BIOLOGIJE - PRIJEMNI ISPIT 2010
GRUPA 2
Odgovori na postavljeno pitanje zaokruživanjem jednog od mogućih tačnih odgovora:
1. Genetika:
A.
Fenotip nekog organizma su vidljiva obelžja, obevljanje odeđenih funkcija i njihova nasledljivost
B.
Genotip nekog organizma su vidljiva obeležja, obavnjalje određenih funkcija i nastaje kao rezultat delovanja
fenotipa i sredine
C.
Fenotip nekog organizma su vidljiva obeležja, obavljanje određenih funkcija i nastaje kao rezultat delovanja
genotipa i sredine
2. Citologija:
A.
Grane su cevasti izraštaji (invaginacije) u unutrašnjosti hloroplasta
B.
Strome su cevasti izraštaji (invaginacije) u unutrašnjosti hloroplasta
C.
Tilakoidi su cevasti izraštaji (invaginacije) u unutrašnjosti hloroplasta
D.
Tilakoidi su cevasti izraštaji (invaginacije) na spoljašnjosti hloroplasta
3. Citologija:
A.
Svi eukarioti, virusi, bakterije i biljke imaju mitohondrije
B.
Svi eukarioti imaju mitohondrije
C.
Svi eukarioti, prokarioti i biljke imaju mitohondrije
D.
Svi prokarioti imaju mitohondrije
4. Citologija:
A.
Zajedničke organele biljne i životinjske ćelije su: mitohondrije, Golxijev aparat, endoplazmatični retikulum i
lizozomi
B.
Zajedničke organele biljne i životinjske ćelije su: lizozomi, plastidi, Golxijev aparat I mitohondrije
C.
Zajedničke organele biljne i životinjske ćelije su: endoplazmatični retikulum, Golxijev aparat, plastidi,
mitohondrije i lizozomi
5. Genetika:
A.
U ogledima D. Mendela sa baštenskim graškom F2 je druga generacija roditelja
B.
U ogledima D. Mendela sa baštenskim graškom F2 je druga generacija potomaka
C.
U ogledima D. Mendela sa baštenskim graškom F2 je druga generacija rotitelja i potomaka
6. Citologija:
A.
Binarna deoba je skoro identična sa amitozom i javlja se kod nekih bičara
B.
Binarna deoba je skoro identična sa amitozom i javlja se kod nekih ameba
C.
Binarna deoba je skoro identična sa amitozom i javlja se kod nekih bakteri
7. Botanika:
A.
Lišajevi se razmnožavaju: vegetativno, soredijama i izidijima
B.
Lišajevi se razmnožavaju: vegetativno i soredijama
C.
Lišajevi se razmnožavaju: vegetativno i izidijima
8. Botanika:
A.
Askus je sporonosni organ kod gljiva
B.
Askus je spora kod parazitne gljive žitna rđa
C.
Askus je plodonosno telo kod rudnjače
9. Botanika:
A.
Klas je klasanje trava
B.
Klas je razmnožavanje trava
C.
Klas je cvast kod trava koja se sastoji iz klasića
10. Botanika:
A.
Oprašivanje biljaka je putovanje insekta od cveta do cveta
B.
Oprašivanje biljaka je prenošenje polena na žig tučka
C.
Oprašivanje biljaka je zapraiivanje protiv bolesti i štetočina
11. Genetika:
A.
Transdukcija kod bakterija je prenošenje ekstrahromozomskog dela DNK iz jedne bakterije u drugu posledstvom
faga
B.
Konjugacija kod bakterija je fuzija dva hromozoma posedstvom faga
C.
Konjugacija kod bakterija je konjugovanje parova bivalentnih hromozoma posredstvom faga
12. Botanika:
A.
Primitivna osbina biljka je spiralan raspored listova i cvetnih delova
B.
Primitivna osbina biljaka je pršljenast raspored listova i cvetnih delova
C.
Primitivna osbina biljaka je traheidni raspored listova i cvetnih delova
13. Botanika:
A.
Beli grab je cenjeno drvo, a jova se upotrebnjava za bojenje tkanina
B.
Jova je cenjeno drvo, a beli grab se upotrebljava za bojenje tkanina
C.
Jova je cenjeno drvo, a beli grab se koristi u narodnoj medicini
14. Genetika:
A.
Albinizam kod ljudi se nasleđuje recesivno
B.
Albinizam kod ljudi se nasleđuje dominantno
C.
Albinizam kod ljudi je korelativna osobina
15. Zoologija:
A.
Trihina je parazit iz grupe valjkastih crva
B.
Trihina je parazit iz grupe člankovitih crva
C.
Trihina je parazit iz grupe pseudočlankovitih crva
16. Zoologija:
A.
U ribe sa hrskavičavim skeletom spadaju: ajkule, šarani i raže
B.
U ribe sa hrskavičavim skeletom spadaju: ajkule, morske mačke i raže
C.
U ribe sa hrskavičavim skeletom spadaju: ajkule, somovi i raže
17. Zoologija:
A.
Morski mesožderi – sisari su: morski lavovi, ajkule i morževi
B.
Morski mesožderi – sisari su: morževi, kitovi i morski lavovi
C.
Morski mesožderi – sisari su: morski lavovi, foke i morževii
18. Zoologija:
A.
Nervna vlakna su izduženi nastavci nervnih ćelija
B.
Nervna vlakna su izduženi nastavci mišićnih ćelija
C.
Nervna vlakna su izduženi nastavci ganglijskih ćelija
19. Ekologija:
A.
Ekosistem je jedinstvo žive i nežive prirode
B.
Ekosistem je jedinstvo biljaka i životinja
C.
Ekosistem je jedinstvo biljaka, životinja i mikroorganizama
20. Ekologija:
A.
Za suzbijanje parazitnih gljiva koriste se rodenticidi
B.
Za suzbijanje parazitnih gljiva koriste se herbicidi
C.
Za suzbijanje parazitnih gljiva koriste se fungicidi
21. Jedinica za merenje radioaktivnosti je:
A.
decibel
B.
bekerel
C.
paskal
Odgovori na postavljeno pitanje zaokruživanjem jednog ili više od mogućih odgovora:
22. Amino kiseline su:
A.
valin
B.
fenol
C.
fenilalanin
D.
lizin
E.
kutin
23. Delovi reflesnog luka su ( zaokružiti sve tačne odgovore ):
A.
efektor
B.
receptor
C.
ganglije
D.
senzitivni nerv
E.
mozak
24. Razviće karakterišu sledeći stupnjevi:
A.
brazdanje
B.
ovulacija
C.
gastrulacija
D.
organogeneza
E.
pedogeneza
25. Abiotički faktori su:
A.
orografski
B.
klimatski
C.
antropogeni
D.
kompetitivni
E.
edafeni
Dopisati odgovor
26. Odvajanje vode iz listova u vidu kapi naziva se ____________________.
27. Neurotransmiter na nervno mišićnoj sinapsi je _________________.
28. Centar refleksa za znojenje nalazi se u _____________ mozgu.
29. Završna faza u ekološkoj sukcesiji naziva se __________________.
30. Skup jedinki iste vrste koje istovremeno žive na istom staništu naziva se _______________.
Ključevi za rešavanje pitanja za drugu grupu od 1-30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
C
C
B
A
B
A
A
A
C
B
A
A
A
A
A
B
C
A
A
C
B
A, C, D
A, B, D
A, C, D
A, B, E
gutacija
acetilholin
među
klimaks
populacija
Download

Biologija - Fakulteti