Novorozenecký pupek – péče a
komplikace
MUDr. Sylva Gistingerová
Dětské oddělení Nemocnice ve Frýdku – Místku
Prim. MUDr. Ivana Röschlová
Embryologie
• Pupečník se vyvíjí ze
zárodečného stvolu (komunikace
mezi středním střevem a
žloutkovým váčkem)
• Zužuje se v ductus
omphaloentericus (d.o.)
• D.o.+alantois+umbilik. cévy →
primitivní pupečník
• Alantois, žloutkový váček, d.o.
obliterují
Embryologie
• V dalším vývoji se pupečník
zužuje a prodlužuje
• Na konci fetálního vývoje délka
cca 50cm, průměr cca 1-2cm
• Obsahuje 2 arterie a 1 vénu,
vyplněn Whartonovým rosolem
Po porodu
• Podvázání a odstřižení – v prvních minutách po porodu
• Další ošetření do odloučení pahýlu – voda, ev. mýdlo, ev. desinfekce
• Odstranění pahýlu: - odstřižením
- odkroucením
- ponechání ke spont. odloučení

Domácí péče: 1x denně desinfekce jizvy:
- Rp.: Acid. salicylici 0,3
Spir. vini conc.
ad 30,0
- Cutasept, Octenisept
- jiné
Historie
„Pokud je dítě naživu, porodní bába přestřihne jeho pupeční pahýl
v délce 4 prstů a konec uváže pupečním pahýlem samotným
nebo vlněnou nebo hedvábnou tkanicí na uzel tak, aby to dítě
nebolelo, Tak se má nechat do odpadnutí.“
(Bagellardus: De infantium aegritudinibus et remediis, 1472)
Po porodu
Odstranění pupečního pahýlu
Patologické známky
•
•
•
•
•
Zarudnutí
Indurace
Sekrece
Krvácení
Nezasychání
Možné komplikace:
• Omphalitis
• Granulom, polyp
• VVV – ductus omphaloentericus persistens
- urachus patens
- aplasie a. umbilicalis
- omphalokéla, etc..
Omphalitis
• Výskyt – rozvinuté země do 1%
- rozvojové země cca 6%
• Rizika – NNPH, infekce matky, protrahovaný porod, nesterilní porod,
domácí porod, katetrizace pupku..
• Symptomy – zarudnutí a indurace pupku a okolí, sekrece, celkové
příznaky
• Etiologie – často polymikrobiální (Staphylococcus aureus, Streptococcus
pyogenes, G- tyčky...)
• Terapie – protistafylokokový penicilin+aminoglykosid
- vankomycin
• Komplikace – sepse, arteriitis, trombosa v. portae, jaterní absces,
peritonitis...
Omphalitis
Aplasia a. umbilicalis
• Často bez klinického významu
• Ve 25-30% přidružená VVV srdce, GIT,
CNS
Granulom, polyp
• Granulom
 měkká, růžová, křehká tkáň, vel. do 10mm
 terapie – chirurgické snesení, ev. poleptání
stříbrem
 Polyp
 pevná tkáň, větší než granulom, obsahuje
střevní epitel nebo epitel moč. cest
 terapie - chirurgická
Ductus omphaloentericus
persistens
• Přetrvávající embryonální spojení mezi
střevem (terminální ileum) a pupkem
• Výskyt: vzácný
• Symptomy: nezasychající pupek, sekrece
(stolice)
• Diagnstika: UZ, rtg
• Terapie: chirurgická
Urachus patens
• Přetrvávající embryonální spojení mezi
močovým měchýřem a pupkem
• Výskyt: vzácný
• Symptomy: nezasychající pupek, sekrece
(moč), IMC
• Diagnstika: UZ, rtg
• Terapie: chirurgická
Kazuistika






OA + NO:
IV. gravidita (2x abort), II. Porod, 40. g.t., SZ, bezprostřední
adaptace protrahovaná, taktilní stimulace, insuflace O2, Apgar 5-6-9
b., další průběh KP a neurologicky nekomplikovaný
Během hospitalizace „živý“, nezasychající, páchnoucí pahýl
pupečníku
Při lokálním ošetření desinfekcí mírné zlepšení, proto dimise s
ambulantními kontrolami
Při kontrole pahýl nezasychající, tuhý, edematosní, se žlutým
sekretem, diff. dg. omphalitis vs. ductus omphaloentericus persistens
Odeslán na JIRPN FN Ostrava
Kazuistika

Vstupní vyšetření: -laboratoř v normě,
-UZ CNS bpn.
- UZ břicha: Normální nález na břišních
orgánech, vlevo dilatace kalíšků pro horní pól ledviny, susp. ductus
omphaloentericus
- Chirurgické vyšetření: pro persistenci d.o.
indikováno operační řešení
Kazuistika

Terapie a průběh:

ATB

Operační revize: Resectio ducti omphaloenterici
-nalezen d.o. velikosti 3x2cm, který resekován, klínovitá
resekce střeva a uzavření pokračovacím stehem

Pooperačně analgetizace, parenterální výživa, od 5. pooperačního dne
zatížen stravou s dobrou tolerancí, probiotika

8. pooperační den krev ve stolici, bez alterace zhoršení nálezu na bříšku,
podán Kanavit, Dicynone, mražená plasma, strava ex

Po 2 dnech opět realimentace, dále bez komplikací

17. pooperační den dimise
Kazuistika
• Po propuštění – dle informace od PLDD

Nadále ve sledování chir. amb.

Opakovaný vznik granulomů, rozvoj paraumbilikální hernie

Sledován v dětské neurologické ambulanci -porucha vzpřimování,
rhb, t.č. normální neurologický nález
Zdroje:
• Prof. MUDr. R. Jelínek, DrSc., MUDr. M. Dostál, DrSc., RNDr. Z.
Likovský, CSc., MUDr. M. Halašková, MUDr. E. Maňáková, MUDr. M.
Peterka, CSc., MUDr. R. Peterková, CSc., MUDr. M. Titlbach, DrSc.,
MUDr. J. Velický, CSc., MUDr. Z. Zemanová, CSc.: Histologie,
embryologie
• Debra L. Pallazzi, MD, Mary L. Brandt, MD: Up To Date: Care of the
umbilicus and management of umbilical disorders
• Prim. MUDr. R. Poláčková, MUDr. Hana Burčková, Oddělení neonatologie
FN Ostrava
• K.L.Moore, T.V.N. Persaud: Zrození člověka; Embryologie s klinickým
zaměřením
• Jaroslava Fendrychová: Základní ošetřovatelské postupy v péči o
novorozence
Děkuji za pozornost
Download

Novorozenecký pupek – péče a komplikace