zanatska radnja
IDS Security Jagodina
Darko Vojinovi PR
ALARMNI SISTEMI, VIDEO NADZOR, KONTROLA PRISTUPA, ALARMI ZA AUTOMOBILE
Jagodina, ul. Sutjeska 15-17 lok 1
Tel:
+381 (0)35 22 04 03
Mob:
+381 (0)65 234 1111
Poslovni ra un:
PIB: 104321331
220-62292-38
ProCredit Bank, a.d. Beograd
Šifra delatnosti: 45310
Mati ni broj: 60077665
e-mail: [email protected]
Projektovanje, distribucija i ugradnja integrisanih sistema zaštite, Video nadzor, Kontrola pristupa
Alarmni sistemi za objekte i automobile, Interfonski sistemi, Automatika kapija i rampi
Tel/Fax: 035. 22 04 03, Mob: 065. 234 1111, 060. 744 8 766
zanatska radnja
IDS Security Jagodina
Darko Vojinovi PR
ALARMNI SISTEMI, VIDEO NADZOR, KONTROLA PRISTUPA, ALARMI ZA AUTOMOBILE
Jagodina, ul. Sutjeska 15-17 lok 1
Tel:
+381 (0)35 22 04 03
Mob:
+381 (0)65 234 1111
Poslovni ra un:
PIB: 104321331
Poštovani,
220-62292-38
ProCredit Bank, a.d. Beograd
Šifra delatnosti: 45310
Mati ni broj: 60077665
e-mail: [email protected]
Hvala Vam što ste nam ukazali poverenje i kupili naš IDS-DL v.3.5.
Pred Vama je jedan sofisticiran i JEDINI ORIGINALNI I JEDINSTVEN ure aj u pravom smislu po
karakteristikama, funkcijama kao i po ceni. Stupanjem NOVOG ZAKONA na snagu došlo je do
pove anog interesovanja za ure ajima za automatsko paljenje svetla. Cene tih ure aja variraju od 600
din pa sve do 40 a u suštini su svi manje više istog tipa. Razlika je u kutiji i naravno mestu gde ga
nabavljate. Princip rada takvih ure aja je slede i:
PRVA VARIJANTA; Vezuju se na izlaz alternatora pa kad se ugasi kontrolna sijalica pale se svetla
koja se aktiviraju preko RELAY-a (releja).
DRUGA VARIJANTA (naj eš a): Nije ništa drugo nego vremenski relay koji posle nekoliko sekundi
uklju i svetla.
PRVA VARIJANTA:
PITANJE: Za prvu varijantu koja pali svetla odmah po gašenju lampice, da li je to pravo vreme
paljenja jer ako je ujutru hladno, star akumulator, auto na plin (duže startovanje), još ako Vaš
akumulator baš i nije „zlatan“ (višegodišnja upotreba), itd...
ODGOVOR: Pa naravno da nije dobro odmah po startovanju motora upaliti i svetla, ako je sa
sistemom punjenja sve OK, napon akumulatora dobar, temperatura itd, takva opcija je dobra ali u
ve ini slu ajeva mi nemamo te IDEALNE uslove. Dakle potrebno je nešto drugo!
PITANJE: Šta uraditi sa automobilima koji nemaju klasi an izvod iz alternatora i kod kojih signalna
lampica ide direktno iz „kompjutera“ Vašeg auta, što je est slu aj kod svih vozila novije generacije.
DRUGA VARIJANTA:
PITANJE: Ako je rešen problem odlaganja uklju ivanja svetala odmah po startovanju motora kao u
prvoj varijanti, postavlja se pitanje da li je to idealno vreme uklju ivanja isto za sva vozila?
ODGOVOR: Pa naravno da nije! Ne samo da se razlikuje u zavisnosti od tipa vozila ve se to vreme
može razlokovati i kod dva potpuno ista vozila jer ne zna i da su njima akumulatori identi ni i da je
sistem punjenja, stanje kaiševa i alternatora isto.
PITANJE: Šta ako neko u e u auto, postavi klju u položaj kontakta, neko ga nazove telefonom (na
primer), on ne startuje auto i nastavi da pri a bez vra anja klju a i da se sve to odvija u dnevnim
uslovima pa ne vidite jesu li Vam svetla uklju ena ili ne. Ostanete li tako u pri i malo duže nego
obi no osta ete i bez potrebnog napona akumulatora za startovanje motora, pa onda problemi.
Projektovanje, distribucija i ugradnja integrisanih sistema zaštite, Video nadzor, Kontrola pristupa
Alarmni sistemi za objekte i automobile, Interfonski sistemi, Automatika kapija i rampi
Tel/Fax: 035. 22 04 03, Mob: 065. 234 1111, 060. 744 8 766
zanatska radnja
IDS Security Jagodina
Darko Vojinovi PR
ALARMNI SISTEMI, VIDEO NADZOR, KONTROLA PRISTUPA, ALARMI ZA AUTOMOBILE
Jagodina, ul. Sutjeska 15-17 lok 1
Tel:
+381 (0)35 22 04 03
Mob:
+381 (0)65 234 1111
Poslovni ra un:
PIB: 104321331
220-62292-38
ProCredit Bank, a.d. Beograd
Šifra delatnosti: 45310
Mati ni broj: 60077665
e-mail: [email protected]
Ima bezbroj i prednosti i mana svakog ure aja pojedina no, Vi raspolažete Vašim novcem pa tako i
sami odlu ite kako ete taj novac iskoristiti!!!
NAŠ URE AJ IDS-DL (DailyLights) Vam pruža potpun komfor u koriš enju, prakti no posle
nekoliko startovanja automobila Vi i zaboravite da je on ugra en na Vaše vozilo. Naš ure aj je
kontrolisan mikroprocesorom tako da je mogu nost greške svedena na minimum. IDS-DL radi
potpuno nezavisno od bilo kog ure aja na Vašem vozilu i SVE VREME PRATI STANJE VAŠEG
VOZILA.
Ure aj pri startovanju o ita podatke sa BAŠ VAŠEG VOZILA, memoriše ih i tek tada odlu uje po
kom e algoritmu raditi. Kada startujete auto on tako e proverava stanje akumulatora, napon punjenja
alternatora, da li je Vaše vozilo u pokretu ili ne (opciono), da li neki od vodova ka farovima nije u
kvaru ili kratkom spoju (opcija) i tek tada odre uje idealno vreme uklju ivanja svetala. Kao što smo
naveli to vreme varira od proizvo a a do proizvo a a, od jednog do drugog vozila, od akumulatora,
alternatora, vlage, temperature, kaiševa i sl...
Postavlja se pitanje šta ako se desi neki kvar na ure ajima za punjenje, šta ako pukne kaiš?
Naš ure aj prepoznaje takve defekte i kvarove, i odmah Vas obaveštava o nekom takvom stanju i to
obaveštenje traje sve do trenutka otklanjanja greške. Ako se desi da se greška ne otkloni a napon
akumulatora padne na granicu kriti nog napona pri kom može biti trajno ošte en naš ure aj isklju uje
oborena svetla i ulazi u stanje blokade, te ne dozvoljava naknadno uklju ivanje.
Naravno FUNKCIJA FABRI KOG PREKIDA A OSTAJE NEPROMENJENA i u svakom trenutku
možete pre i na manualno upravljanje.
POVEZIVANJE:
IDS-DL v3.5 ima samo 3 žice, CRVENU (kontakt 15) i CRNU (masa) kao napajanje i još jednu
CRVENU koja je izlazni signal ka svetlu posle fabri kog prekida a (kontakt zavisi od tipa auta).
Projektovanje, distribucija i ugradnja integrisanih sistema zaštite, Video nadzor, Kontrola pristupa
Alarmni sistemi za objekte i automobile, Interfonski sistemi, Automatika kapija i rampi
Tel/Fax: 035. 22 04 03, Mob: 065. 234 1111, 060. 744 8 766
zanatska radnja
IDS Security Jagodina
Darko Vojinovi PR
ALARMNI SISTEMI, VIDEO NADZOR, KONTROLA PRISTUPA, ALARMI ZA AUTOMOBILE
Jagodina, ul. Sutjeska 15-17 lok 1
Tel:
+381 (0)35 22 04 03
Mob:
+381 (0)65 234 1111
Poslovni ra un:
PIB: 104321331
220-62292-38
ProCredit Bank, a.d. Beograd
Šifra delatnosti: 45310
Mati ni broj: 60077665
e-mail: [email protected]
U kompletu dobijate 3 „japanjera“ koji Vam olakšavaju povezivanje a ujedno i eliminišu potrebu za
se enjem fabri ke instalacije. Ve ina vozila ima fabri ki implementiran relay kratkog odnosno
oborenog svetla i nije potrebna nikakva dodatna intervencija. Naš ure aj podnosi struje do 7A, tako da
ukoliko Vaše vozilo nije fabri ki opremljeno RELAY-om za kratka-odnosno oborena svetla potrebno
ga je ugraditi posle našeg ure aja, gde se CRVENA žica koja je izlaz koristi kao komandni signal na
kontakt 85 RELAY-a. Na kontakt 30 se dovodi + sa akumulatora, na 86 MASA, a sa kontakta 87 (NO)
se vodi dalje ka svetlima.
Naš ure aj možete montirati na vidnom mestu kako bi Vam indikator (LED) bio dostupan ili ga
jednostavno možete ugraditi iza fabri kog prekida a i time ne narušavati originalni izgled Vašeg
vozila.
Projektovanje, distribucija i ugradnja integrisanih sistema zaštite, Video nadzor, Kontrola pristupa
Alarmni sistemi za objekte i automobile, Interfonski sistemi, Automatika kapija i rampi
Tel/Fax: 035. 22 04 03, Mob: 065. 234 1111, 060. 744 8 766
zanatska radnja
IDS Security Jagodina
Darko Vojinovi PR
ALARMNI SISTEMI, VIDEO NADZOR, KONTROLA PRISTUPA, ALARMI ZA AUTOMOBILE
Jagodina, ul. Sutjeska 15-17 lok 1
Tel:
+381 (0)35 22 04 03
Mob:
+381 (0)65 234 1111
Poslovni ra un:
PIB: 104321331
220-62292-38
ProCredit Bank, a.d. Beograd
Šifra delatnosti: 45310
Mati ni broj: 60077665
e-mail: [email protected]
Nakon povezivanja, još jednom proverite da li je sve povezano kako treba, PAZITE NA POLARITET
i tek kada ste se uverili da je sve u redu možete pre i na dijagnostiku i proveriti pravilan rad.
Ako je sve povezano kako treba, pri uklju ivanju kontakta nakon nekoliko sekundi IDS-DL daje 10
kratkih impulsa na kontrolnoj LED diodi. To je znak da je IDS-DL uspešno o itao potrebne podatke sa
Vašeg vozila.
Normalno nastavite sa startovanjem auta dok auto ne upali. Po startovanju motora, IDS-DL ponovo
o itava potrebne parametre i tako e javlja sa 10 kratkih impulsa da je uspešno o itano po etno stanje
rada.
Ako je sve u redu IDS-DL uklju uje oborena svetla što tako e signalizira preko crvene LED diode
konstantnim svetlom.
U toku vožnje možete primetiti da se nekada desi da IDS-DL ponovo brzo zatreperi 10 puta, kao
potvrda da je uspešno o itao neki novi parametar na vozilu.
U slu aju da dodje do neke trenutne greške, npr, prelaskom preko velike bare se okvasi kaiš pa
prokliza, zbog nekog jakog potroša a opadne drasti no napon, desi se neki kvar na elektroinstalaciji,
IDS-DL ulazi u ECM - ERROR CHECK MODE, odnosno u stanje obrade greške.
ECM se signalizira preko dužih treptaja LED indikatora u trajanju od 5 do 10 sec.
Ako se stanje u automobilu vratilo na po etno, odnosno ako se utvrdi trenutna greška bez nekog
zna aja i/ili bitnijeg uticaja na bezbednu vožnju, IDS-DL ponovo prelazi u stanje mirovanja i nastavlja
sa pra enjem Vašeg vozila, što signalizira konstantnim svetlom LED-a.
Ako se desi da je greška prouzrovala neko ošte enje na sistemu za napajanje vozila i ili preti da
drasti no ošteti akumulator prekomernim pražnjenjem, IDS-DL obaveštava voza a o takvoj greški
dužim treptajima u intervalu do 10 sekundi i nakon toga isklju uje kratko svetlo, i ulazi u EBM –
ERROR BLOCK MODE, odnosno u mod zabrane automatskog uklju ivanja kratkog svetla što
signalizira trostrukim treptajima LED-a i to naizmeni no, tri kratka pa tri duža.
Po isklju ivanju (gašenju) motora, svetla se automatski isklju uju i Vi bez bilo kakve intervencije i
straha da ste zaboravili svetla možete napustiti vozilo.
Projektovanje, distribucija i ugradnja integrisanih sistema zaštite, Video nadzor, Kontrola pristupa
Alarmni sistemi za objekte i automobile, Interfonski sistemi, Automatika kapija i rampi
Tel/Fax: 035. 22 04 03, Mob: 065. 234 1111, 060. 744 8 766
zanatska radnja
IDS Security Jagodina
Darko Vojinovi PR
ALARMNI SISTEMI, VIDEO NADZOR, KONTROLA PRISTUPA, ALARMI ZA AUTOMOBILE
Jagodina, ul. Sutjeska 15-17 lok 1
Tel:
+381 (0)35 22 04 03
Mob:
+381 (0)65 234 1111
Poslovni ra un:
PIB: 104321331
220-62292-38
ProCredit Bank, a.d. Beograd
Šifra delatnosti: 45310
Mati ni broj: 60077665
e-mail: [email protected]
FUNKCIJA IDS-DL
LED - funkcija
OPIS
LED treperi u kratkim
intervalima 10 puta
O itava parametre sa vozila radi dalje
obrade
UPALJENA SVETLA
LED konstantno svetli
Signalizira ispravan rad sistema za
napajanje kao i upaljena svetla
ECM – MODE
LED treperi u dužim
intervalima više puta
O ITAVANJE
PARAMETARA VOZILA
EBM - MODE
LED treperi u kratkim
intervalima, tri puta kratko
pa tri puta dugo
Sistem je naišao na neku grešku pa
proverava njen stepen i opasnost po vozilo
Sistem je ušao u mod blokade kako bi
spre io eventualna ošte enja na vozilu
prouzrokovana kvarom ili nekom greškom
na vozilu (otkinut kaiš, voda u alternatoru,
prazan akumulator, neispravan regler itd)
Tako e ovaj mod ozna ava ugašena svetla
i tada treba prekinuti sa vožnjom i potražiti
pomo servisa ili ako je to nemogu e ili je
vožnja neodložna pre i na manualno
uklju ivanje svetala pa se obratiti servisu.
Projektovanje, distribucija i ugradnja integrisanih sistema zaštite, Video nadzor, Kontrola pristupa
Alarmni sistemi za objekte i automobile, Interfonski sistemi, Automatika kapija i rampi
Tel/Fax: 035. 22 04 03, Mob: 065. 234 1111, 060. 744 8 766
Download

zanatska radnja IDS Security Jagodina Darko Vojinović PR