zanatska radnja
IDS Security Jagodina
Darko Vojinovi PR
ALARMNI SISTEMI, VIDEO NADZOR, KONTROLA PRISTUPA, ALARMI ZA AUTOMOBILE
Jagodina, ul. Sutjeska 15-17 lok 1
Tel:
+381 (0)35 22 04 03
Mob:
+381 (0)65 234 1111
Poslovni ra un:
PIB: 104321331
220-62292-38
ProCredit Bank, a.d. Beograd
Šifra delatnosti: 45310
Mati ni broj: 60077665
e-mail: [email protected]
PONUDA
Poštovani budu i korisni e,
Zadovoljstvo nam je da Vam ponudimo širok asortiman naših proizvoda. Naši
proizvodi su vrhunskog kvaliteta i imaju slede e funkcije:
• aromati no oplemenjuju vazduh u vašim prostorijama
• efikasno neutrališu sve neprijatne mirise
• dezinfekuju poslovne i stambene prostore i toalete
• suzbijaju sve lete e insekte.
I
Digitalni dispenser Airlia omogu ava ravnomerno rapršivanje arome iz zamenjivih
bo ica aromat deopal, diotan, airlia i insekticid.
II
Boca Aromat Deopal 60 razli itih visokokvalitetih aromata proizvedenih na biljnoj
osnovi, koji e oplemeniti prostor i dati mu svežinu. Kapacitet jedne zamenjive boce je 3200
prskanja, a koristi se u digitalnim dispenserima Airlia. Potpuno neutrališe sve neprijatne
mirise, vrši dezinfekciju, aromatizira prostor i ini ga prijatnim za rad i boravak. Pokrivna mo
jedne boce je 120 - 170 m³.
III
Boca Aromat Diotan WC svojim delovanjem u digitalnim dispenserima Airlia
osvežava, suzbija mikroorganizme i dezinfikuje toalete sa 8 kvalitetnih aroma koje imaju
kapacitet od 3200 prskanja. Radni vek bo ice iznosi 30 dana, u zavisnosti od veli ine
prostora.
IV
Boca insekticid ClearScore Plus U ponudi uz digitalni dispenser Airlia mogu se
koristiti i Falkom boce sa fantasti nim sprejem ClearScore Plus (prvoklasno ocenjen sprej –
insekticid), koji je namenjen za efikasno odbijanje i uništavanje svih lete ih insekata (muve,
komarci, moljci...). Pri otvorenim prozorima ili vratima ovo sredstvo ne dozvoljava ulazak ovih
insekata u Vaš objekat, dok ih u zatvorenim prostorijama jednostavno uništava! Jedna boca
ima kapacitet 3000 prskanja. Vek trajanja bo ice iznosi do 30 dana, u zavisnosti od veli ine
prostora. Pokrivna mo jedne boce je 120 – 150 m3 .
V Boca Atomizer pump 8 razli itih aroma koje osvežavaju prostorije i koriste se isklju ivo
u digitalnim dispenserima Airlia zbog specijalnog na ina raspršivanja. Kapacitet jedne
zamenjive boce je 3200 prskanja. Aparat raspršuje miris na jedinstven nacin, u vidu hiljada
mikro-kapljica, bez propan-butan gasa.
Projektovanje, distribucija i ugradnja integrisanih sistema zaštite, Video nadzor, Kontrola pristupa
Alarmni sistemi za objekte i automobile, Interfonski sistemi, Automatika kapija i rampi
Tel/Fax: 035. 22 04 03, Mob: 065. 234 1111, 060. 744 8 766
zanatska radnja
IDS Security Jagodina
Darko Vojinovi PR
ALARMNI SISTEMI, VIDEO NADZOR, KONTROLA PRISTUPA, ALARMI ZA AUTOMOBILE
Jagodina, ul. Sutjeska 15-17 lok 1
Tel:
+381 (0)35 22 04 03
Mob:
+381 (0)65 234 1111
Poslovni ra un:
PIB: 104321331
220-62292-38
ProCredit Bank, a.d. Beograd
Šifra delatnosti: 45310
Mati ni broj: 60077665
e-mail: [email protected]
VI
Digitalni dispenser Diotan WC Specijalno dizajniran i pripremljen dispenser za
koriš enje boca Diotan Ocean Fresh.
VII Boca Diotan Ocean Fresh, Aromatizira, suzbija mikroorganizme, dezinfikuje, spre ava
stvaranje kamenca i idealno isti WC šolje. Kapacitet zamenjive boce je 4400 prskanja i
koristi se u digitalnom dispenseru Diotan WC, a preporu uje se za toalete sa visokom
frekvencijom korisnika. Vek trajanja do 30 dana, u zavisnosti od radnog režim
VIII Airlia Fan Dispenser omogu ava osvežavanje stambenog prostora i manjih poslovnih
prostorija, po želji korisnika se stavlja u rad, a koristi Liquid aromate. Rok trajanja jednog
punjena je 30 dan
IX
Boca Aromat Airlia 1 , neverovatno visokokvalitetan i jak aromat sa aromama bora,
grejpfruta, kajsije i drugih aroma na biljnoj osnovi, ukupno osam vrsta, predvi enih za
aromatiziranje butika i drugih objekata iz oblasti trgovine.
X
Boca Aromat Airlia 2 , jak aromat predvi en za koriš enje u proizvodno
prehrambenim objektima kod proizvo a a hleba, peciva, kola a, u kuhinjama i sli nim
objektima.Proizvodi su na biljnoj osnovi i na raspolaganju su ukupno osam aroma.
XI
Osveživa LIQUID Koristi se uz DEOPAL AURA DISPENSER. Može se koristiti i
samostalno. Idealno osvežava stambene prostore, manje poslovne prostorije, toalete i sva
prevozna sredstva. Vek trajanja bo ice od aktiviranja aparata iznosi 30 dana. Možete izabrati
jedan od 6 razli itih kvalitetnih miris .
XII
Kuglice za WC pisoare visokog kvaliteta, neutrališe neprijatne mirise i dezinfikuje.
Za digitalne dispensere Airlia i Diotan WC, dajemo 10 godina garancije, uz naše
servisiranje.
Pla anje se vrši na teku i ra un.
Radi obezbe enja Vaših i naših interesa potpisuje se ugovor o reversu.
Proizvo a : Komapanija MEGA SYSTEMS A.C. iz Gr ke.
Projektovanje, distribucija i ugradnja integrisanih sistema zaštite, Video nadzor, Kontrola pristupa
Alarmni sistemi za objekte i automobile, Interfonski sistemi, Automatika kapija i rampi
Tel/Fax: 035. 22 04 03, Mob: 065. 234 1111, 060. 744 8 766
zanatska radnja
IDS Security Jagodina
Darko Vojinovi PR
ALARMNI SISTEMI, VIDEO NADZOR, KONTROLA PRISTUPA, ALARMI ZA AUTOMOBILE
Jagodina, ul. Sutjeska 15-17 lok 1
Tel:
+381 (0)35 22 04 03
Mob:
+381 (0)65 234 1111
Poslovni ra un:
PIB: 104321331
220-62292-38
ProCredit Bank, a.d. Beograd
Šifra delatnosti: 45310
Mati ni broj: 60077665
e-mail: [email protected]
NAZIV PROIZVODA
Digitalni dispenser Airlia
Airlia fan dispenser
Digitalni sistem Diotan WC
Maloprodajna cena
2.490,00 din
Cena kod aparata na revers
Servisiranje za rok od 5 god. jednokratno se
napla uje 1000 din. pri ugradnji.
845,00 din
2.690,00 din
Servisiranje za rok od 5 god. jednokratno se
napla uje 1000 din.
Boca insekticid ClearScore Plus
699,15 din
Za koli ine iznad 10 bo ica 10% rabata.
Boca Aromat Deopal
686,44 din
Za koli ine iznad 20 bo ica 10% rabata.
Boca Diotan WC Aromat
685,59 din
Za koli ine iznad 20 bo ica 10% rabata.
Boca Ocean Diotan Fresh
699,15 din
Boca Atomizer Pump
685,59 din
Za koli ine iznad 10 bo ica 10% rabata.
Boca Aromat Airlia 1
766,95 din
Za koli ine iznad 10 bo ica 10% rabata.
Boca Aromat Airlia 2
846,61 din
Za koli ine iznad 10 bo ica 10% rabata.
Aromat Liquid
289,00 din
Za koli ine iznad 10 bo ica 10% rabata.
Alkalne baterije R20 1 komad
126,27 din
Alkalne baterije R14 1 komad
84,00 din
(rok trajanja 10 do 12 meseci)
(rok trajanja 10 do 12 meseci)
Kuglice za WC pisoare 1 kesica (6 kom.)
135.00 din
Za koli ine iznad 20 kesica 10% rabata.
Navedene cene su bez obra unatog PDV-a od 18% .
Svi proizvodi su ispitani od strane Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja u Beogradu i
odobreni za upotrebu kao potpuno bezopasni po zdravlje ljudi, dece i ku nih ljubimaca.
S poštovanjem,
Direktor
Darko Vojinovi
Projektovanje, distribucija i ugradnja integrisanih sistema zaštite, Video nadzor, Kontrola pristupa
Alarmni sistemi za objekte i automobile, Interfonski sistemi, Automatika kapija i rampi
Tel/Fax: 035. 22 04 03, Mob: 065. 234 1111, 060. 744 8 766
Download

PONUDA