SAVEZ UDRUZENJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA
REPUBLIKE SRBIJE
NNA –NACIONALNA ASOCIJACIJA SESTARA I BABICA
ČLANICA:
1. ICN(International Council of Nurses)
2. EFN(European federation of Nurses associations)
3. EFNNMA(European Forum of National Nursing and Midwifery
Associations and WHO)
PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE SAVEZA
ZA PERIOD I-VI MESECI 2014 GODINE
KE ČLANICA SAVEZA NE NALAZI SE U OVOM PROGRAMU !
REGIONALNE KE SE SPROVODEPO PLANU UDRUŽENJA SHODNO
ODLUKAMA AKREDITACIONOG TELA
Program sadrži:
Kalendar stručnih aktivnosti za osam (8) Stručno profilskih Društva u okviru Saveza
udruženja zdravstvenih radnika Republike Srbije,:
• Društvo medicinskih sestara -tehhničara i babica Srbije(sa 20 profilskih
sekcija),
• Društvo sanitarnih inženjera i tehničara Srbije (sa 2 profilske sekcije),
• Društvo radioloskih tehničara Srbije, (sa 2 profilske sekcije),
• Društvo zubnih tehničara Srbije, (sa 2 profilske sekcije),
• Društvo farmaceutskih tehničara Srbije(sa 2 profilske sekcije),,
• Društvo laboratorijskih tehničara Srbije(sa 4 sekcije)
• Društvo fizio i radnih terapeuta Srbije,
• Društvo dijetetičara- nutricionista Srbije
• 46 okružnih udruženja-članica Saveza
Kontinuirana Edukacuja sprovodi se kroz sledeće stručne aktivnosti
• Simpozijume
• Kongrese
• Kurseve
• Republičke Stručne Konferencije profilskih društava
• Republičke stručne sastanke za regione,okruge
• Regionalni stručni sastanci Udruženja-članica Saveza
• Testove
• On line testovi na portalu www.szr.org.rs
• Seminare
• Prezentacije stručnih saopštenja(ppp,posteri)
• Studijske boravke u inostranstvu sa mentorom
PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE,2014 GOD.
JANUAR:
Republički Stručni skup za Braničevski okrug,
U organizaciji Udruženja zdravstvenih radnika grada Požarevca
Naziv skupa: „Neverbalna komunikacija“
Akreditacioni br:D-1-759/13-pasivni učesnik 2 boda
( Edukativni seminar)
DZ Požarevac, , 24-01.2014.god
Republički Stručni skup za Braničevski okrug,
U organizaciji Udruženja zdravstvenih radnika grada Požarevca
Naziv skupa: „Odgovornost u profesiji kao deo etike“
(Akreditacioni br:D-1-790/13-pasivni učesnik 2 boda
( Edukativni seminar)
DZ Požarevac, , 24-01.2014.god
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa: „ Reč dve o empatiji.“
(Akreditacioni br:D-1-2080/13. Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar)
Šabac,OB,31.01.2014.god
FEBRUAR:
Republički stručni skup za Beograd -Voždovac
Naziv skupa:„Motivacija za rad“
(Akreditacioni br:D-1-768/13 Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Beograd, DZ Voždovac ,18.02.2014 god
Republički stručni skup za Beograd-Voždovac
Naziv skupa:“ „Neverbalna komunikacija“
Akreditacioni br:D-1-759/13 Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Beograd, DZ Voždovac ,18.02.2014 god
Republički Stručni skup za Braničevski okrug,
U organizaciji Udruženja zdravstvenih radnika grada Požarevca
Naziv skupa: „„Šta znamo o alergijama i alergenima iz
vazduha“(Akreditacioni br:D-1-1123/13Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar)
DZ Požarevac, , 21-02.2014.god
Republički Stručni skup za Braničevski okrug,
U organizaciji Udruženja zdravstvenih radnika grada Požarevca
Naziv skupa: „Motivacija za rad“
(Akreditacioni br:D-1-768/13-pasivni učesnik 2 boda
( Edukativni seminar)
DZ Požarevac, 21-02.2014.god
Republički stručni skup za Beograd-Vračar
Naziv skupa:“ „Neverbalna komunikacija“
Akreditacioni br:D-1-759/13 Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Beograd, DZ Vračar ,22.02.2014 god
Republički stručni skup za Beograd-Vračar
Naziv skupa:
“ Naziv skupa: „Motivacija za rad“
(Akreditacioni br:D-1-768/13-pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Beograd, DZ Vračar ,22.02.2014 god
MART:
Republički stručni skup za Pomoravski okrug
Naziv skupa:“ Reč dve o empatiji“
(Akreditacioni br:D-1-2080/13Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Jagodina,07.03.2014 god(bolnica)
Republički stručni skup za Pomoravski okrug
Naziv skupa: „ Važnost brige o sopstvenom zdravlju“
(Akreditacioni br:D-1-1785/13. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Jagodina,07.03.2014 god(dom zdravlja)
Republički stručni skup za Pomoravski okrug
Naziv skupa: „Sestrinstvo i babištvo srbije-koraci ka EU“
(Akreditacioni br:D-1-1784/13. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Jagodina,08.03.2014 god(bolnica)
Republički stručni skup za Pomoravski okrug
Naziv skupa: „ Sestro,hoću li ja..? Nega umirućih pacijenata“
(Akreditacioni br:D-1-496/14. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Jagodina,08.03.2014 god(dom zdravlja )
Republički stručni skup za Jablanički okrug
Naziv skupa : „ Sestro,hoću li ja..? Nega umirućih pacijenata“
(Akreditacioni br:D-1-496/14. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Leskovac, Bolnica.15.03.2014god.
Republički stručni skup za Jablanički okrug
Naziv skupa:“ Solidarnost i humanost u zdravstvu“
(Akreditacioni br:D-1-495/14 Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Leskovac,Dom zdravlja. 15.03.2014god
Republički stručni skup za Sestre u gerontologiji Srbije
Naziv skupa:“ Reč dve o empatiji“
(Akreditacioni br:D-1-2080/13Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Gerontološki centar Beograd, 18.03.2014 god
Republički stručni skup za Sestre u gerontologiji Srbije
Naziv skupa: „ Važnost brige o sopstvenom zdravlju“
(Akreditacioni br:D-1-1785/13. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Gerontološki centar Beograd, 18.03.2014 god
Republički stručni skup za za Raški okrug
Naziv skupa: „Sestrinstvo i babištvo srbije-koraci ka EU“
(Akreditacioni br:D-1-1784/13. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Vrnjacka Banja, 20.03.2014 god
Republički stručni skup za Raški okrug
Naziv skupa: „ Važnost brige o sopstvenom zdravlju“
(Akreditacioni br:D-1-1785/13. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Vrnjacka Banja, 21.03.2014 god
Republički stručni skup za za Raški okrug
Naziv skupa:“ :“ Reč dve o empatiji“
(Akreditacioni br:D-1-2080/13Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Vrnjacka Banja, 22.03.2014 god
Republički stručni skup za za Raški okrug
Naziv skupa:“ :“ Solidarnost i humanost u zdravstvu“
(Akreditacioni br:D-1-495/14 Pasivni učesnik 2 boda) “
(Edukativni seminar)
Vrnjacka Banja, 22.03.2014 god
Republički stručni skup za Loznicu
Naziv skupa
„Sestrinstvo i babištvo srbije-koraci ka EU“
(Akreditacioni br:D-1-1784/13.Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Loznica,24.03. 2014 god
Republički stručni skup za Loznicu
Naziv skupa:: „ Važnost brige o sopstvenom zdravlju“
(Akreditacioni br: D-1-1785/13.Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Loznica,24.03. 2014 god
Republički stručni skup za Loznicu
Naziv skupa: „Kako sa stresom biti na ti?“
(Akreditacioni br:D-1-497/14.Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Loznica,25.03. 2014 god
Republički stručni skup za Loznicu
Naziv skupa: :“ Reč dve o empatiji“
(Akreditacioni br:D-1-2080/13.Pasivni učesnik 2 boda
(Edukativni seminar)
Loznica,25.03. 2014 god
Republički stručni skup za Loznicu
Naziv skupa: :“ „ Sestro,hoću li ja..? Nega umirućih pacijenata“ “
(Akreditacioni br:D-1-496/14.Pasivni učesnik 2 boda
(Edukativni seminar)
Loznica,26.03. 2014 god
Društvo medicinskih sestara -tehničara i babica Srbije
I Stručna konferencija: Nije znanje znati,već je znanje znanje dati“
SESTARA:
OPŠTE MEDICINE SA MEDICINOM RADA,PEDIJATRIJE, POLIVALENTNE
PATRONAŽE, URGENTNE MEDICINE , BABICA,KUĆNO LEĆENJE SA
GERONTOLOGIJOM
PASIVNI UČESNIK 14 BODOVA
Banja Koviljača, 27.03-30.03.2014god
PLENUM:
“ Reč dve o empatiji“(Akreditacioni br:D-1-2080/13 pasivni učesnik 2 boda)
Mr sci med Radmila Nešić,SUZRS Beograd
I. kurs I kategorije(vreme 6 sati)28.03.2014 god”(Akreditacioni br:
D-1-480/14.pasivni učesnik 6 bodova)
Naziv Kursa: “Kako zdravo odrastati? Novi stavovi u odrastanju
dece...zadatak ginekoloških,pedijatrijskih i patronažnih sestara”
1. Obaveze zdravstvenog sistema u pružanju zdravstvene zaštite
trudnica,porodilja I dece
Prim Dr.sci med Marija Mladenović,ZC Valjevo
2. Rana dijagnostika trudnoće,normalna trudnoća I najčešća patološka
stanja Dr.Duško Antonić spec.ginekologijeDZ Valjevo
3. Škola za trudnice i roditeljstvo
VSS Slavica Filipović,DZ Valjevo
4. Značaj pravilne ishrane u trudnoći
Prim Dr.sci med Marija Mladenović,ZC Valjevo
5. Porođaj-porođajna doba
Dr.Duško Antonić spec.ginekologijeDZ Valjevo
6. Uloga babice u pripremi I nadzoru porođaja
VMS Dragana Borojević,OB Šabac
7. Zdravo novorođenče
Prim Dr.sci med Marija Mladenović,ZC Valjevo
8. Zbrinjavanje novorođenčeta
VMS Vera Jakubov,KBC Zemun
9. Osnovi kardiopulmonalne reanimacije novorođenčetaPrim Dr.sci med
Marija Mladenović,ZC Valjevo
10. Prirodna ishrana novorođenčeta I odojčeta-kolike I bljuckanje
odojčeta
Prim Dr.sci med Marija Mladenović,ZC Valjevo
11. Uspostavljanje I održavanje laktacije –uloga patronažne sestre u
prepoznavanju najčešćih funkcionalnih gastrointestinalnih
poremećaja
VSS Slavica Filipović,DZ Valjevo
12. Izlazni test
II. kurs I kategorije(vreme 6 sati)29.03.2014 god
Naziv Kursa: “ Od povrede do pomoći” (Akreditacioni br:
D-1-479/14- pasivni učesnik 6 bodova)
1. Prva pomoć-pojam,cilj,značaj
Dr.Biserka Obradović,DZ Stari grad,Beograd
2. Razlika između prve I prve medicinske pomoći
Dr.Biserka Obradović,DZ Stari grad,Beograd
3. Sredstva pružanja prve pomoći
Dr.Biserka Obradović,DZ Stari grad,Beograd
4. Mehanizam povređivanja u saobraćajnim nesrećama I prioriteti u
pružanju prve pomoći
Dr.Jasminka Kuprešanin, DZ Stari grad,Beograd
5. Najčešće povrede kod saobraćajnog traumatizma
MS Jasna Ristić, , DZ Stari grad,Beograd
6. Mere za spašavanje života –prva pomoć kod naglog srčanog zastoja
Dr.Snežana Rsovac, DZ Stari grad,Beograd
7. Krvarenje I hemostaza-PP kod opekotina,povrede koštano zglobnog
sistema
VMS Olivera Damnjanović, , DZ Stari grad,Beograd
8. Izlazni test
Konferencija Društva laboratorijskih tehnologa i
tehničara Srbije
(Pasivni učesnik 12 bodova)
Kladovo , 28-30.03 2014 god.
kurs I kategorije(vreme 6 sati)28.03.2014 Akreditacioni br:D-1-2085/13. Pasivni
učesnik 6 bodova
Naziv Kursa: „Prevencija i suzbijanje bolnićkih infekcija izazvanih C. Difficile“
Teme i predavači
1. Epidemiološke karakteristike C. Difficile
Prim dr Violeta Rakić, Zavod za javno zdravlje Šabac
2. Kretanje C. Difficile u našoj zemlji
Prim mr sci med, dr Vesna Mioljević,epidemiolog Služba za kliničku
epidemiologiju KC Srbije
3. Mere prevencije u bolnčkoj sredini
Prim dr Violeta Rakić, Zavod za javno zdravlje Šabac
4. Značaj izolacije u bolnčkoj sredini
Prim mr sci med, dr Vesna Mioljević,epidemiolog Služba za kliničku
epidemiologiju KC Srbije
5. Mikrobiološka dijagnostika infekcija izazvanih C. Difficile
Prim mr sci med dr Snežana Jovanović,direktor Službe za mikrobiologiju
KCSrbije
6. Obrada uzoraka i izvodjenje laboratorijskog testa
Strukovni med. Tehnolog,Tatjana Matić ,OB Šabac
7. Lečenje bolesnnika sa C. Difficile infekcijom
Ass mr sci med Ivana Milošević,infektolog,Klinika za infektivne i tropske bolesti
KCS
8. Izlazni test
II.kurs I kategorije(vreme 6,30 sati)29.03.2014
Naziv Kursa:“Klinčko laboratorijska dijagnostika infarkta miokarda“
Akreditacioni br:D-1-2086/13. Pasivni učesnik 6 bodova
Teme i predavači:
1. Akutni infarkt miokarda:definicija podela i dijagnostika
Dr sci med,Košević Dragana,internista, IKVB Dedinje
2. Savremeni biomarkeri u dijagnostici KVB
Dr sci med, Vera Maravić Stojković, IKVB Dedinje
3. Kardijačni biomarkeri,upotreba i vreme uzorkovanja
Dr sci med, Sandra Gajić .IKVB Dedinje,
4. CRP i HcCRP U kardovaskularnim oboljenjima
Spec med. Biohemije dr Rosa Mihajlović, IKVB Dedinje
5. Markeri nekroze miocita
SMLT,Lazarević Snežana IKVB Dedinje
6. Značaj BNP u dijagnostici infarkta miokarda
SMLT, Vladan Jerinić IKVB Dedinje
7. Lečenje i terapija u akutnom infarktu miokarda
Dr sci med,Košević Dragana IKVB Dedinje,
8. Point of care aparati za odredjivanje kardijačnih markera
SMLT ,Vladan Jerinić IKVB Dedinje
9. Izlazni test
APRIL:
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa : „ Važnost brige o sopstvenom zdravlju“
(Akreditacioni br: D-1-1785/13.Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar)
Šabac –Bolnica,02.04.2014.god
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa: : „Kako sa stresom biti na ti?“
(Akreditacioni br:D-1-497/14 Pasivni učesnik 2 boda
( Edukativni seminar)
Šabac –Bolnica,02.04.2014.god
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa:“ :“ Reč dve o empatiji“
(Akreditacioni br:D-1-2080/13. Pasivni učesnik 2 boda )
( Edukativni seminar)
Šabac-Zavod za javno zdravlje 02-04.2013.god
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa: „ Važnost brige o sopstvenom zdravlju“
(Akreditacioni br: D-1-1785/13.Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar)
Šabac-Zavod za javno zdravlje 02.04.2014.god
XI Republička stručna konferencija Društva
sanitarnih inženjera i tehničara Srbije
Naziv skupa:“ Procena rizika –značajan faktor u bezbednosti i zaštiti
zdravlja,“
Despotovac,04-05.04.2014 god,
Kurs I kategorije(6 h)
Naziv kursa: :“ ,,Procena rizika –značajan faktor u bezbednosti i zaštiti zdravlja,,
Akreditacioni br: D-1-470/14.Pasivni učesnik 6 bodova.Predavaci 12 bodova
Teme i predavači:
1. Procena rizika u ishrani
Mirjana Veljković,Ministarstvo zdravlja Srbije
2. Nova hrana-šra je to?Uloga EFSA
Mirjana Veljković,Ministarstvo zdravlja Srbije
3. Dobra higijenska i dobra proizvodna praksa prilikom pripreme hrane
Dr,Raša Milanov,sanitarni inspektor,Ministarstvo zdravlja Srbije
4. Restorani-objekti za pripremu hrane
Prof Veroslava Stanković,Visoka zdravstvena škola strukovnih studija,Zemun
5. Procena rizika na radnom mestu i radnoj okolini
Miroslav Manojlović,stručno lice za bezbednost i zdravlje na radu,sanitarno
ekološki inženjer.specijalista,ZZJZ Šabac
6. Prikaz slučaja i rezultata ,Simulacija slučaja
Prim.dr Zoran Panajotović,Ministarstvo zdravlja Srbije
Republička Stručna Konferencija
Društva radioloških tehničara Srbije- suorganizator Udruženje
zdravstvenih radnika Jablaničkog okruga
Naziv kursa
KURS I KATEGORIJE„Radiologija urotrakta“ Akreditacioni br:
D-1-471/14.Pasivni učesnik 6 bodova,Predavači 12 bodova
Leskovac,05.04.2014 god
Kurs prve kategorije(6 sati)
Teme i predavači:
1. Nativna radiografija urotrakta, topogram CT
Dr Biljana Begenišić,radiolog, KBC „Dragisa Misovic“,Beograd
2. Ultrazvuk bubrega – anatomija i lažno pozitivni nalazi
Prof. dr Djordje Lalosevic,KBC Dragisa Misovic , Beograd
3. Ultrazvuk bubrega – patologija Ultrazvuk skrotuma
Prof. dr Djordje Lalosevic,KBC Dragisa Misovic Beograd,
4. Ultrazvuk tumora urotrakta
Prof. dr Djordje Lalosevic,KBC Dragisa Misovic Beograd,
5. Tumori bubrega sa tumorskom trombozom
6. Mr sc. med. dr Tanja Nastasić KBC „Dragisa Misovic“,Beograd
7. Intravenska urografijaDr Jasna Ilić spec radiolog. KBC „Dragisa
Misovic“,Beograd
8. CT urografija – benigne i maligne opstrukcije
Dr Marija Đošev spec radiolog. KBC „Dragisa Misovic“,Beograd
9. Priprema pacijenata za virtuelnu cistoskopiju
VRT Dragica Kos. KBC „Dragisa Misovic“,Beograd
10. Virtuelna cistoskopija i mokraćna bešika
Mr sc. med. dr Tanja Nastasić, spec radiolog. KBC „Dragisa Misovic“,Beograd
11. IZLAZNI TEST
Republički Stručni skup za Braničevski okrug,
U organizaciji Udruženja zdravstvenih radnika grada Požarevca
Naziv skupa: „Živeti sa stresom-integrativni pristup „
Akreditacioni br:D-1-522/14-Pasivni učesnik 10 bodova
(Test)
DZ Požarevac, 05-04.2014.god
European Federation of Nurses Associations
100th General Assembly
10-11 April 2014
Brussels - Belgium
Republička Strušna Konferencija
Društva dijetetičara nutricionista Srbije
Naziv kursa
KURS I KATEGORIJE„ Ishrana pacijenata u stacionarnim zdravstvenim
ustanovama“ Akreditacioni br:
D-1-4468/14.Pasivni učesnik 6 bodova,Predavači 12 bodova
Beograd,KBC Zvezdara,12.04.2014 god
Kurs prve kategorije(6 sati)
Teme i predavači:
1. Ishrana pacijenata u stacionarnim zdravstvenim ustanovama
Prof dr sci Maja Nikolić,Medicinski fakultet Niš
2. Savremena bolnica
Mr sci Branka Trbović,Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd
3. Aditivi u ishrani,konzerviranje hrane
Dr sci hemije, Marko Perić,Institut za hemiju i tehnologiju metala Beograd
4. Specifičnosti formulacije i stabilizacije preparata za totalnu parenteralnu
ishranu
Mr farm. Isidora Milanović Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd,
5. Indikacije enteralne ishrane
Mr sci med dr Svetlana Stojanović ,Visoka zdravstvena škola strukovnih studija
Beograd,
6. Značaj parenteralne ishrane
Mr sci dr Veroslava Stanković,Visoka zdravstvena škola strukovnih studija
Beograd,
7. Radionica : Savladavanje jelovnika bolničke ishrane
Viši dijetetičar nutricionista Ljubiša Knežević,KBC Zvezdara
8. Test
XVI Republička Stručna konferencija Društva
farmaceutskih tehničara Srbije
,,Farmaceutska zdravstvena zaštita u menopauzi,,
Akreditacioni br:D-1-469/14. Pasivni učesnik 6 bodova.Predavači 12 bodova
Kovačica,11.04- 13.04.2014 god.
Kurs I kategorije(vreme 6 sati)
Naziv kursa: ,,Farmaceutska zdravstvena zaštita u menopauzi,,
Menopauza-fiziološke promene
Dipl.pharm.spec Branko Petrović,GAK Narodni Front
Lekovi u menopauzi-hormonska supstituciona terapija
Doc,dr sci Dragana Lakić, Farmaceutski fakultet,Beograd
Značaj adekvatne ishrane u menopauzi
Doc,dr sci Dragana Lakić, Farmaceutski fakultet,Beograd
Dijetetski suplementi
Dipl.pharm.spec Branko Petrović,GAK Narodni Front
Primeri i studije slučaja
Ft Vesna Isaković, Glavni farmaceutski tehnicar odelenja klinicke
apoteke ,KCS sluzba za farmaceutsku delatnost i snabdevanje
Izlazni test
Društvo medicinskih sestara -tehničara i babica Srbije
I STRUČNA KONFERENCIJA SESTARA „Zdravlje stvaramo
sami“
Internističkih grana,Hirurških grana, Rehabilitacije sa
neurologijom,Instrumentara,Psihijatrije,Onkologije,Gerontologije
i Kućnog lečenja
Pasivni učesnik: Ukupano bodova 14
Prolom Banja, 11-13.04.2014 god.
PLENUM:
„ Važnost brige o sopstvenom zdravlju“
(Akreditacioni br: D-1-1785/13.Pasivni učesnik 2 boda)
Mr sci med Radmila Nešić,Beograd
I .KURS PRVE KATEGORIJE-(6h)11.04.2014,
“ Koronarne bolesti i mentalno zdravlje kod starijih pacijenata i značaj
sestrinskih intervencija u kućnim i hospitalnim uslovima“ Akreditacioni br: D-1481/14.Pasivni učesnik 6 bodova)
1. Akutni koronarni sindrom kod starih osoba
Prim Dr.Dušanka Branković internista,DZ Niš
2. Uloga medicinske sestre u prevenciji I lečenju bolesnika sa hipertenzijom
VMS Snežana Frank,DZ Niš
3. Značaj asertivnog rada medicinske sestre-tehničara kućnog lečenja u nezi I
lečenju pacijenata
Olivera Damnjanović,DZ Stari grad,Beograd
4. Mentalno zdravlje i koronarne bolesti
VMS Dobrila Janković,SBPB Gornja Toponica
5. Sestrinske intervencije kod pacijenata sa koronarnom bolešću u
hospitalnim uslovima
SMT Boban Mitrović,OB Leskovac
II.KURS PRVE KATEGORIJE--(6h) 12.04.2014
Naziv kursa:,,Karcinom grlića materice od prevencije do izlečenja,,
Akreditacioni br: D-1-482/14.Pasivni učesnik 6 bodova)
1. Karcinom grlića materice
Dr.Biljana Natić Ljumović,OB Prokuplje
2. Epidemiologija karcinoma grlića materice-mere prevencije
Dr.Dragana Jovićević,IORS,Beograd
3. Koncizija kao dijagnostička i terapijska procedura-aktivnosti medicinske
sestre instrumentarke
VMS Dragana Stanojević,IORS Beograd
4. Zdravstvena nega obolelih od karcinoma grlića materice u toku hirurškog
tretmana
VMS Zorica Bikić,IORS Beograd
5. Osnovi radioterapijskog pristupa u lečenju sa PVU
VFT Danijela Spasić,IORS, Beograd
6. Onkološko lečenje pacijentkinja posle dijagnoze maligniteta grlića materice
VSS Biljana Saveljić,ZC Užice
Simpozjum I kategorije za Beograd
( sa medjunarodnim učešćem)
Naziv skupa ”NOVI
POGLEDI-HUMANOST I SOLIDARNOST”
Akreditacioni br:D-1-483/14-Pasivni učesnik 5 bodova
Beograd,25.04.2014 god.
TEME UPLENUMU:
1. O solidarnosti i humanosti
Аkademik. Prof.dr sci. Vladeta Jerotić, SANU,Beograd
2. Zablude o humanosti
Prof.dr. Tomislav Sedmak,neuropsihijatar,Beograd
3. Adolescenti izmedju ideala i realnosti, altruizma i sopstvenog
identiteta.
Dr Vojislav Ćurčine neurp, Bolnica za psihijatriju KBC Dr Dragiša
Mišović“,Beograd
4. Prava bolesne dece - pokaz EACH POVELJE ( Evropska asocijacija
za decu u bolnicama )
Biserka Marolt Meden, univ. dipl. soc..Predsednik Udruženja za prava
bolesne dece , Ljubljana Slovenija
5. Solidarnost i humanost prema starima,
Dr Slavica Golubović,Gerontološki centar Beograd
6. Solidarnost u zdravstu
Mr sci med,Radmila Nešić, SUZRS,Beograd
7. Humanizem in solidarnost v dejanjih medicinskih sesterĐurđa Sima,
dipl.m.s. Gordana Lokajner, dipl.m.s., univ.dipl.org Društvo medicinskih
sestara, babica i zdravstvenih tehničara LjubljanKC Ljubljana, Slovenia
8. Ljubav, intimnost, vezivanje
Dr Zoran Ilić, , psihoterapeut,Beograd
Republički stručni skup za Jablanički okrug
Naziv skupa : “ Koncept uključivanja pacijenta u proces nege“
(Akreditacioni br:D-1-498/14 Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Leskovac, Dom zdravlja.26.04.2014 god.
Republički stručni skup za Jablanički okrug
Naziv skupa:“ Kako sa stresom biti na ti?“
Akreditacioni br: D-1-1785/13.Pasivni učesnik 2 boda (Edukativni seminar)
Leskovac, Bolnica.26.04.2014god.
STRIČNA KONFERENCIJA DRUŠTVA ZUBNIH
TEHNIČARA SRBIJE
KURS –PRVE KATEGORIJE
,,Savremeni pristup i način izrade fiksnih nadoknada –radni model,greške
i mogućnost ispravljanja,,
26.04.2014- Vranje
KURS –PRVE KATEGORIJE(6 h). Akreditacioni br:D-1-476/14-Pasivni učesnik 6
bodova
Naziv kursa:,,Savremeni pristup i način izrade fiksnih nadoknada –radni
model,greške i mogućnost ispravljanja,,
Teme i predavači:
1. Savremeni pristup i načini izrade fiksnih nadoknada
Rukovodioc kursa -Prof Dr.sci Slobodan Dodić,Stomatološki fakultet univerziteta
u Beogradu
2. Tipovi radnih modela
Prof Dr.sci Slobodan Dodić,Stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu
3. Greške i mogućnost ispravljanja kod izrade namenskih kruna
Prof Dr.sci Slobodan Dodić,Stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu
4. Analiza m/s u artikulatoru i paralerometru
VZT Slobodan Pešut, ,Stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu
5. Priprema za frezovanje namenskih krunica,nanošenje voska za frezovanje
VZT Biljana Mihaljica, Stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu
6. Demonstracija frezovanja i praktičan rad izrade namenskih kruna
VZT Slobodan Pešut, ,Stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu
VZT Biljana Mihaljica, Stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu
7. Izlazni test
Republički stručni skup za za Podunavski okrug
Naziv skup : „ Sestro,hoću li ja..? Nega umirućih pacijenata“
(Akreditacioni br:D-1-496/14,Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar)
Smederevska Palanka,29 04.2014 god
Republički stručni skup za Podunavski okrug
(Opšta bolnica)
Naziv skupa:“ Reč dve o empatiji“
Akreditacioni br:D-1-2080/13Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Smederevska Palanka,30.04.2014 god
Republički stručni skup za Podunavski okrug
(Dom zdravlja)
Naziv skupa: „Važnost brige o sopstvenom zdravlju“
(Akreditacioni br: D-1-1785/13. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Smederevska Palanka,30.04.2014 god
MAJ:
Republički stručni skup za Pčinjski okrug
Naziv skupa: „Važnost brige o sopstvenom zdravlju“
(Akreditacioni br: D-1-1785/13. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Vranje,05.05.2014 god.
Republički stručni skup za Pčinjski okrug
Naziv skupa: : „ Sestro,hoću li ja..? Nega umirućih pacijenata“
(Akreditacioni br:D-1-496/14,Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Surdulica, 05 05.2014 god.
Republički stručni skup za Pčinjski okrug
Naziv skupa: “ Reč dve o empatiji“
Akreditacioni br:D-1-2080/13Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Vranje,06 05.2014
REGIONALNA PROSLAVA MEDJUNARODNOG DANA
MEDICINSKIH SESTARA za PČINJSKI OKRUG
12.maj Međunarodni dan medicinskih sestara sveta
International Nurses Day (IND)
Naziv skupa: Preporučena tema ICN:
NURSES: A FORCE FOR CHANGE – A VITAL RESOURCE FOR
HEALTH
„MEDICINSKE SESTRE: SNAGA ZA PROMENE-Vitalni resurs za
zdravlje (Akreditacioni br: D-1-494/14. Pasivni učesnik 2 boda)
Vranje,06.05.2014 god
.
Republički stručni skup za Pčinjski okrug
Naziv skupa: : „Solidarnost i humanost u zdravstvu“
(Akreditacioni br:D-1-495/14,Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Vranje, 07 05.2014 god.
REGIONALNA PROSLAVA MEDJUNARODNOG DANA
MEDICINSKIH SESTARA ZA JABLANIČKI OKRUG
12.maj Međunarodni dan medicinskih sestara sveta
International Nurses Day (IND)
Naziv skupa: Preporučena tema ICN:
NURSES: A FORCE FOR CHANGE – A VITAL RESOURCE FOR
HEALTH
„MEDICINSKE SESTRE: SNAGA ZA PROMENE-Vitalni resurs za
zdravlje (Akreditacioni br: D-1-494/14. Pasivni učesnik 2 boda)
O8.05.2014 god, Leskovac
REGIONALNA PROSLAVA MEDJUNARODNOG DANA
MEDICINSKIH SESTARA ZA TOPLIČKI OKRUG
Naziv skupa: Preporučena tema ICN:
NURSES: A FORCE FOR CHANGE – A VITAL RESOURCE FOR HEALTH
„MEDICINSKE SESTRE: SNAGA ZA PROMENE-Vitalni resurs za zdravlje
„(Akreditacioni br: D-1-494/14. Pasivni učesnik 2 boda)
10.05.2014 god,12.00h Prokuplje
Republički stručni skup za Toplički okrug
Naziv skupa: „ Toplički dani“
Prokuplje, 10.05.2014 god,
PLENUM:
1. „Prevencija,dijagnostika i terapija oboljenja izazvanih bakterijom C.
Difficile
Dr Svetlana Miletić,spec mikrobiologije, Opšta bolnica „Dr. Aleksa Savić“
Prokuplje
2. “ Sestrinske obaveze i zadaci u prevenciji intrahospitalnih infekcija”
a. VSS Ivana Marković, Opšta bolnica „Dr. Aleksa Savić“ Prokuplje
CENTRALNA REPUBLIČKA SVEČANA AKADEMIJA
12.maj Međunarodni dan medicinskih sestara sveta
International Nurses Day (IND)
Naziv skupa: Preporučena tema ICN:
NURSES: A FORCE FOR CHANGE – A VITAL RESOURCE FOR HEALTH
„MEDICINSKE SESTRE: SNAGA ZA PROMENE-Vitalni resurs za zdravlje
(Akreditacioni br: D-1-494/14. Pasivni učesnik 2 boda)
Dodela „ZLATNOG ZNAKA“ najboljim sestrama i babicama Srbije
DOMAĆIN AKADEMIJE
12.05.2014 .god.12.00h,Amfiteatr DZ NIŠ
Republički stručni skup za Zaječarski okrug
Naziv skupa: : “ Reč dve o empatiji“
Akreditacioni br:D-1-2080/13Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Boljevac ,13.05. 2014 god
Republički stručni skup za Zaječarski okrug
Naziv skupa: : „Važnost brige o sopstvenom zdravlju“
(Akreditacioni br: D-1-1785/13. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Boljevac ,13.05. 2014 god
Republički stručni skup za Zaječarski okrug
Naziv skupa: : „ Sestro,hoću li ja..? Nega umirućih pacijenata“
(Akreditacioni br:D-1-496/14,Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Knjaževac,14.05. 2014 god
Republički stručni skup za Zaječarski okrug
Naziv skupa ;„Solidarnost i humanost u zdravstvu“
(Akreditacioni br:D-1-495/14,Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Knjaževac,14.05. 2014 god
Republički stručni skup za Zaječarski okrug:
Naziv skupa: “ Reč dve o empatiji“
Akreditacioni br:D-1-2080/13Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Knjazevac,15.05.2014 god
Republički stručni skup za Zaječarski okrug:
Naziv skupa: „Sestrinstvo i babištvo srbije-koraci ka EU“
(Akreditacioni br:D-1-1784/13.Pasivni učesnik 2 boda )
(Edukativni seminar)
Boljevac,15.05.2014 god
MAJSKI SUSRETI ZUBNIH TEHNIČARA SRBIJE
,,VAŠ OSMEH NAŠ USPEH,,
15.05-18.05.2014-Lepenski Vir
Ukupan broj bodova Pasivni:14
.
PLENUM“ Ortodontska pomagala za protetsko zbrinjavanje” Akreditacioni br:D-1474/14.Pasivni učesnik 2 boda )
Doc Dr.sci Nenad Nedeljković,Klinika za ortopediju vilica,Stomatološki
fakultet,Beograd
KURSEVI:
1.KURS PRVE KATEGORIJE(6 sati)16.05.2014god. Akreditacioni br:D-1475/14.Pasivni učesnik 6 bodova ),,Planiranje i ugradnja preciznih veznih
elemenata,,
Teme i predavači:
1. Planiranje PSP sa atačmenima
Rukovodioc kursa–Prof Dr.sci Vojkan Lazić, Stomatološki fakultet univerziteta u
Beogradu
2. Tipovi atačmena
Prof Dr.sci Vojkan Lazić, Stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu
3. Greške u planiranju i bomehanika PSP
Ass Dr .sci .Igor Đorđević, Stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu
4. Analiza m/s u artikulatoru i paralerometru
Prof Dr.sci Vojkan Lazić, Stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu
Ass Dr .sci .Igor Đorđević, Stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu
5. Priprema za frezovanje namenskih krunica,nanošenje voska za frezovanje
VZT Slobodan Pešut, ,Stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu
VZT Biljana Mihaljica, Stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu
6. Demonstracija frezovanja i praktičan rad
VZT Slobodan Pešut, ,Stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu
VZT Biljana Mihaljica, Stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu
7. Demonstracija postavljanja atačmena u paralelometru i praktičan rad
ZT Dragan Aleksić,DZ Trstenik
VZT Slobodan Pešut, ,Stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu
VZT Biljana Mihaljica, Stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu
8. Test
2.KURS –PRVE KATEGORIJE(6 h)17.05.2014 god. Akreditacioni br:D-1476/14.Pasivni učesnik 6 bodova )
Naziv kursa:,,Savremeni pristup i način izrade fiksnih nadoknada –radni
model,greške i mogućnost ispravljanja,,
Teme i predavači:
8. Savremeni pristup i načini izrade fiksnih nadoknada
Rukovodioc kursa -Prof Dr.sci Slobodan Dodić,Stomatološki fakultet univerziteta
u Beogradu
9. Tipovi radnih modela
Prof Dr.sci Slobodan Dodić,Stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu
10. Greške i mogućnost ispravljanja kod izrade namenskih kruna
Prof Dr.sci Slobodan Dodić,Stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu
11. Analiza m/s u artikulatoru i paralerometru
VZT Slobodan Pešut, ,Stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu
12. Priprema za frezovanje namenskih krunica,nanošenje voska za frezovanje
VZT Biljana Mihaljica, Stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu
13. Demonstracija frezovanja i praktičan rad izrade namenskih kruna
VZT Slobodan Pešut, ,Stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu
VZT Biljana Mihaljica, Stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu
14. Izlazni test
TEME
o Ortodontska priprema pacijenta za protetsku nadoknadu
o Estetska izrada parcijalne pokretne proteze
o Savremeni pristup I način izrade fiksnih nadoknada
o Tematika po izboru
Republički stručni skup za i Borski okrug
Naziv skupa :“ Kako sa stresom biti na ti?
(Akreditacioni br:D-1-497/14. Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar:)
Majdanpek,16.05.2014 god.
Republički stručni skup za i Borski okrug
Naziv skupa:“ Reč dve o empatiji“
(Akreditacioni br:D-1-2080/13. Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar:)
Majdanpek,16.05.2014 god.
Republički stručni skup za i Borski okrug
Naziv skupa :“ :Važnost brige o sopstvenom zdravlju“
(Akreditacioni br: D-1-1785/13. Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar:)
Majdanpek,17.05.2014 god.
Republički stručni skup za i Borski okrug
Naziv skupa :“ „ Sestro,hoću li ja..? Nega umirućih pacijenata“
(Akreditacioni br:D-1-496/14,Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar:)
Majdanpek,17.05.2014 god.
REGIONALNA PROSLAVA MEDJUNARODNOG DANA
MEDICINSKIH SESTARA ZA UŽIČKI OKRUG
12.maj Međunarodni dan medicinskih sestara sveta
International Nurses Day (IND)
Naziv skupa: Preporučena tema ICN:
NURSES: A FORCE FOR CHANGE – A VITAL RESOURCE FOR HEALTH
„MEDICINSKE SESTRE: SNAGA ZA PROMENE-Vitalni resurs za zdravlje „
(Akreditacioni br:D-1494/14. Pasivni učesnik 2 boda)
Užice ,26.05.2014 god,12.00h
Republički stručni skup za Zlatiborski okrug
Naziv skupa: :“ Reč dve o empatiji“
(Akreditacioni br:D-1-2080/13.Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar:)
Užice,26.05.2014 god
Republički stručni skup za Zlatiborski okrug
Naziv skupa::“ Važnost brige o sopstvenom zdravlju“
(Akreditacioni br: D-1-1785/13.Pasivni učesnik 2 boda
( Edukativni seminar:)
Užice,27.05.2014 god
SIMPOZIJUM
ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE I KATEGORIJE:
„Znanje u akciji ”
(SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM)
Akreditacioni br:D-1-466/14.Pasivni učesnik 7 bodova )
Zlatibor,28.05-01.06.201god.
PLENARNA TEMATIKA ZA SVE PROFILE:
,, Кolorektalni karcinom-bolest modernog doba“
Prof dr Berislav Vekić državni sekretarMinistarstvo zdravlja Srbije
„Samolečenje OTC proizvodima – Koristi i rizici“
Dipl.farmaceut specijalista, Roland Antonić Apoteka „Šabac“, Šabac
I.DRUŠTVO
MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA I BABICA
SRBIJE( Nacionalna sestrinska asocijacija(članica ICN-a i EFN-e)
PLENUM:
Celoživotno učenje u praksi medicinskih sestara“
Prof.dr sci Andreja Kvas, Fakultet za zdravstvo, Univerzitet Ljubljana
„Značaj stalnog učenja“
VMS Vesna Jocić, glavna sestra , DZ Niš
„Kako, zašto i koliko su spremne da uče medicinske sestre“
VSS Milka Čehić, glavna sestra odeljenja za izolaciju, Klinika za infektivne i
tropske bolesti KCS
STRUČNA TEMATIKA PO SEKCIJAMA:
1.SEKCIJA ANESTEZIJE I INTENZIVNIH NEGA
OKRUGLI STO:
„Principi zbrinjavanja u zdravstvenoj nezi obolelih od sepse“
Moderator: VMS Zorica Zurovac, KBC Zvezdara Beograd
TEME:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Zbrinjavanje i nega vitalno ugroženog novorođenčeta
Prijem, zbrinjavanje i nega politreumatizovanog pacijenta
Kontrola kvaliteta u jedinici intenzivne nege
Mehanička ventilacija u anesteziji
Transport vitalno ugroženog pacijenta
Spinalna anestezija – prednosti i komplikacije
Preoperativna priprema u pedijatrijskoj anesteziji
Otežana intubacija
Strana tela u disajnim putevima – uloga anestetičara
Tematika po izboru
2.SEKCIJA BABICA
.
OKRUGLI STO:
„Zdravstveno – vaspitni rad sa trudnicama i porodiljama lečenih od bolesti
zavisnosti“
Moderator:Akušerska sestra Dragana Borojević OB Šabac
OKRUGLI STO
„Apstinencijanalni sindrom kod novorođenčeta“
Moderator: Dr Živko Teodorović, OB Šabac
TEME:
o Uticaj opijata na trudnoću
o Sterilitet kao posledica korišćenja narkotika
o Sprečimo belu kugu
o Tematika po izboru
3.SEKCIJA ENDOSKOPSKA
OKRUGLI STO:
„Značaj pravilnog reprocesovanja endoskopskih instrumenata“
Moderator:VMS Milica Dejanović, klinika za gastroenterologiju i hepatologiju – Urgentni
centar Beograd
TEME:
o Endoskopija iz ugla pacijenta
o Značaj dobre komunikacijeu endoskopskom timu
o Partnerski odnosi pacijent-medicinski radnici
4.SEKCIJA ONKOLOGIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
„Metastatska bolest raka dojke“
Rukovodilac :Dr Mirjana Jasiković, specijalista interne medicine OB Užice
TEME :
o Sestrinske intervencije u lečenju bolesnika zračenjem
o Mere zaštite bolesnika i okoline od jonizujućeg zračenja
o Moguće reakcije organizma na zračnu terapiju
o Sestrinske intervencije u lečenju bolesnika hemoterapijom
o Moguće reakcije organizma na hemoterapiju
o Tematika po izboru
5. SEKCIJA HIRURŠKIH GRANA
OKRUGLI STOLOVI:
OBLAST CERVIKANE POVREDE
1.„Zbrinjavanje i nega pacijenata sa povredom vratne kičme“
Moderator:VMS Ana Antonac, Institut za ortopedsko hiruške bolesti Banjica,
Beograd
2.„Povrede vratnog dela kičmenog stuba“
Moderator:Mr sci med dr Stanko Miličković, Institut za ortopedsko hiruške bolesti
Banjica, Beograd
3.„Komplikacije kod povreda vratne kičme“
Moderator:Ranka Januzović, Institut za ortopedsko hiruške bolesti Banjica,
Beograd
OBLAST KARDIOVASKULARNA HIRURGIJA
OKRUGLI STOLOVI:
1.„Savremeni algoritmi u zbrinjavanju kardiovaskularnih pacijenata u cilju
redukovanja posthiruških infekcija“
Moderator:Dr Branko Čalija, IKVB Dedinje
2.„Značaj transfuzije u lečenju incizionih inficiranih rana u
kardiovaskularnoj hirurgiji“
Moderator:VMS Biljana Polić, IKVB Dedinje
TEME:
o Hitna stanja u abdominalnoj hirurgiji
o Nutritivna potpora pacijenata nakon resekcije želudca
o Zdravstvena nega pacijenata nakog resecije jetre
o Primena krvi i krvnih derivata u hirurgiji
o Zdravstveno vaspitni rad i socijalizacija pacijenata sa stoma pomagalom
o Zdravstvena nega pacijenata nakon holecistektomije
o Postoperativno praćenje nakon TUR-a
o Timski rad u rehabilitaciji pacijenata na neurohiruškom odeljenju
o Preoperativna priprema neurohirurškog pacijenta
o Specifičnosti hirurškog tretmana pacijenata sa opekotinama
o Delokrug rada medicinskih sestara tehničara nakon ginekoloških operacija
o Zdravstveno vaspitni rad i socijalizacija pacijentkinja nakon radikalnih
ginekoloških intervencija
o Zdravstvena nega pacijenta nakon maksilofascijalne hirurgije
o Specifičnosti zdravstvene nege pacijenata na ortopediji
o Maonitoring pacijenata u hirurškoj intenzivnoj nezi
o Zdravstvena nega pacijenata na produženoj mehaničkoj ventilaciji
o Delokrug rada medicinske sestre/tehničara u trauma centrima
o Dijagnostičke procedure u kardiovaskularnoj hirurgiji
o Inovacije u hirurgiji
o Tematika po izboru
6.SEKCIJA INFEKTOLOGIJE I DERMATO-VENEROLOGIJE
OKRUGLI STO:
„Kompetencije medicinske sestre u negovanju obolelih od West Nile
meningitisa“
Moderator:VSS Vesna Havran, Klinika za infektivne i tropske bolesti
KCS,Beograd
OKRUGLI STO
„Imunoprofilaksa infektivnih oboljenja- predrasude i istina“
Moderator:VMS Maja Todorović, Klinika za infektivne i tropske bolesti KCS
OKRUGLI STO
„Lajm borelioza – bolest koja vreba iz trave“
Moderator:Dr.sci,med Sanja Perić, DZ Niš
TEME
o Trovanje gljivama
o Pertussis
o Ubodi otrovnih životinja
o Koliko znamo o bolestima vezivnog tkiva kože
o Značaj zdravstveno prosvetnog rada u dermatologiji
o Značaj laboratorijske dijagnostike za postavljanje dermatološke dijagnoze
o Značaj pravovremenog dijagnostikovanja prekanceroza
o Polno prenosive bolesti nekad i sad
o Novine u dermatokozmetici
o Alternativno lečenje u dermatologiji
o Tematika po izboru
7.SEKCIJA INSTRUMENTARA I SESTARA NA STERILIZACIJI
EDUKATIVNI SEMINAR:
„ HPV Infekcija genitalnog trakta žena“
Dr.Verica Jovanović spec ginekologije i akušerstva,IORS,Beograd
TEME
o Novine u radu instrumentara
o Tematika po izboru
8.SEKCIJA INTERNISTIČKIH GRANA
OKRUGLI STO
1.„Dijagnostika i terapija srčane insuficijencije“
Moderator: Prim.dr.sci med Jelica Milosavljević OB Jagodina
OKRUGLI STO
2.„Sestrinske intervencije kod bolesnika sa srčanom insuficijencijom“
Moderator: VSS Valerija Milić, OB Jagodina
TEME:
o Zbrinjavanje i nega pacijenata kod akutnih krvarenja u gastroenterologiji
o Delokrug rada medicinske sestre kod bolesnika sa HOBP
o Značaj timskog rada u prijemu rada pacijenata sa dijabetičnom
ketoacitozom
o Sestrinske intervencije kod pacijenata za selektivnu koronarografiju
o Primena eritropoetina kod pacijenata sa hroničnom bubrežnom
insuficijencijom
o Tematika po izboru
9. SEKCIJA KUĆNOG LEČENJA I GERONTOLOGIJE
EDUKATIVNI SEMINARI:
1. „Korelacija BMI i hipertenzije“
Rukovodilac:Dr Biserka Obradović, DZ Stari grad, Beograd
2„Uticaj HTA i povećane TT na radno aktivno stanovništvo“
Rukovodilac:Prim dr sci med Zoran Rovčanin, DZ Stari grad, Beograd
TEME:
o Zdravstvena nega bolesnika obolelih od CA pluća u kućnim uslovima
o Prevencija nastanka „nemirnih nogu“ – nega u kućnim uslovima
o Pravilna ishrana kod starih osoba
o Psihosocijalna podrška obolelog i njegove porodice
o Tematika po izboru
10. SEKCIJA OFTAMOLOGIJE
OKRUGLI STO:
„Radno vreme odgovorne medicinske sestre na odeljenju oftamologije u
Domu zdravlja“
Moderator: Mirjana Ristić, DZ Niš
TEME:
o Sestrinske procedure u zbrinjavanju hitnih stanja u oftalmologiji
o Sestrinske intervencije u zbrinjavanju operisanih bolesnika
o Zdravstveno vaspitni rad obolelih od glaukoma
o Tematika po izboru
11. SEKCIJA OPŠTE MEDICINE SA MEDICINOM RADA
EDUKATIVNI SEMINAR:
„Masaža tela“
Rukovodilac:Doc Dr sci med.Milorad Jerkan,Direktor DZ Niš
TEME:
o AT-Zaštita
o Prevencija hroničnih nezaraznih bolesti
o Skrining programi u službi opšte medicine
o Uloga medicinske sestre u preventivnim aktivnostima
o Sprovođenje terapije i zdravstveno prosvetni rad u intervenciji
o Promena stila života
o Alergijske reakcije
o Bolesti u vezi sa radom
o Uloga medicine rada i zakon o bezbednosti i zdravlju na radu zaposlenih
na radnim mestima sa povećanim rizikom
o Tematika po izboru
12.SEKCIJA POLIVALENTNE PATRONAŽE
EDUKATIVNI SEMINAR:
„Zdrav duh u zdravom telu“
Rukovodilac:Prof dr Snežana Medenica, ZC Valjevo;
TEME:
o Patronažna sestra u promociji mentalnog zdravlja
o Značaj rada patronažne sestre sa školskom decom
o Zdravstveno vaspitni rad patronažnih sestara u službi zdravlja dece u
vrtićima
o Tematika po izboru
13. PEDIJATRIJSKA SEKCIJA
EDUKATIVNI SEMINAR:
„ Reproduktivno zdravlje mladih“
Rukovodilac:
Prof Dr.Ljiljana Antić,Visoka medicinska škola strukovnih studija,Ćuprija
OKRUGLI STO
„Supraventrikularne paroksizmalne tahikardije kod dece“
Moderatori:
Prim dr Boris Kovačević, bolnica za pedijatriju KBC Zemun,
Dr Snežana Simović, bolnica za pedijatriju KBC Zemun;
TEME:
o Cistična fibroza
o Anksiozno dete
o Uzroci dehidracije kod pedijatrijskih bolesnika
o Hipotermija novorođenčeta
o Funkcionalna inkontinencija
o Infektivna mononukleoza
o Tematika po izboru
14. SEKCIJA PSIHIJATRIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
„Agorafobija“
Rukovodilac:Prim dr Tatijana Đalović Kozarov, neuropsihijatar psihoterapeut,
Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti G.Toponica
TEME:
o Pluralizam etičkih pristupa u sestrinskoj praksi
o Poseban tretman pacijenata na psihijatriji
o Kontinuirana zdravstvena nega u psihijatriji
o Multidisciplinarni tim u psihijatriji
o Promocija mentalnog zdravlja
o Tematika po izboru
15.SEKCIJA REHABILITACIJE I NEUROLOGIJE
EDUKATIVNI SEMINAR
„Efekti rehabilitacionog tretmana na kvalitet života pacijenata sa frakturom
kuka ”
Rukovodilac:Dr Snežana Mijatović,spec fizijatar,Klinika za rehabilitaciju “ Dr
Miroslav Zotović”Beograd
VFT Dušanka Arnaut,Klinika za rehabilitaciju “ Dr Miroslav Zotović”Beograd
Mr sci med.Radmila Nešić,SUZR Srbije,Beograd
TEME
o Podrška,zdravstvena nega I rehabilitacija bolesnika nakon amputacije
donjih ekstremiteta
o Partnerski odnosi pacijenata i medicinske sestre u rehabilitaciji I
prevazilaženju socijalnih problema kod paraplegije
o Tematika po izboru
16. STOMATOLOŠKA SEKCIJA
OKRUGLI STO
„Prevencija masovnih stomatoloških oboljenja“
Moderatori:VMS Aleksandra Perović, ZC Zaječar
VMS Irena Mitrović, Studentska poliklinika Beograd
MS Gabriela Simić, Zavod za stomatologiju Kragujevac
OKRUGLI STO
„Dobri interpersonalni odnosi bitan uslov za dobar timski rad u
stomatologiji“
Moderatori:VMS Irena Mitrović, Studentska poliklinika Beograd
VMS Aleksandra Perović, ZC Zaječar
MS Gabriela Simić, Zavod za stomatologiju Kragujevac
TEME:
o Značaj timskog rada u zbrinjavanju osoba sa posebnim potrebama
o Značaj informacionog sistema u stomatologiji
o Ishrana i oralno zdravlje
o Tematika po izboru
17. SEKCIJA STUDENATA
KURS-RADIONICA
„Osnove prve pomoći na javnom mestu“
Mentori:
Prof.dr.sci.med Andjelka Lazarević, direktor,Visoka zdravstvena škola strukovnih
studija Beograd;
Dr Anita Stojiljković,mentor tima, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija
Beograd;
Tim studenata
Bojana Banjević, mc Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd;
Igor Vojnović, mt trener, Crveni krst, Pančevo;
Milan Lupšić, predavač Crveni krst Kovin;
Nemanja Aleksandrović, rad tehnič.predavač Crveni krst Voždovac;
EDUKATIVNI SEMINAR:
Rukovodilac:„Onkoplastični pristup u lečenju karcinoma dojke“
Dr Stevan Jokić, subspec onkohirurg, IOR Srbije
TEME
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Urgentna stanja kod studenata
Kada pozvati 194?
Pružiti odgovarajuću prvu pomoć
Sopstvena bezbednost i bezbednost pomagača
Pojam „ Laička defbrilacija”
Hajmlihov zahvat
Silikonske grudi
Povećanje dojki/augmentacijska mamoplastika/
Rizici ugradnje silikonskih implantata
18.SEKCIJA URGENTNE MEDICINE
TEME
o PozivI prvog reda hitnosti i rad Urgentne ekipe
o Hipertenzivna kriza
o Prehospitalno zbrinjavanje bolesnika u komi
o Prehospitalno zbrinjavanje urgentnih stanja u psihijatriji
o Utvrdjivanje smrti
o Tematika po izboru
19.SEKCIJA PENZIONISANIH MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA
TEME
o Srtručne aktivnosti penzionera u društvima i udruženjima
o Status penzionera, aktivnosti,beneficije i drugo u svojim udruženjima
o Finansiranje odlaska penzionerima na stručne skupove
o Aktivnosti na izradi Monografije i istorijata profila
II.
DRUŠTVO LABORATORIJSKIH TEHNOLOGA I TEHNIČARA
SRBIJE
EDUKATIVNI SEMINAR :
„Timski rad Klinike i laboratorije u otkrivanju i lečenju operabilnog carcinoma
dojke ”
Rukovodilac:“ Prim Dr.Neven Jokić-onkohirurg,IORSrbije
TEME
o Laboratorijska dijagnostika CA dojke
o Tematika po izboru
III.
DRUŠTVO DIJETETIČARA NUTRICIONISTA
SRBIJE
EDUKATIVNI SEMINAR :
“ Globalizacija prakse ishrane-zdrava hrana i smetnje hranjenja”
Rukovodilac:Prof Dr.sci Ruža Pandel Mikluš,Fakultet za zdravstvo,Univerzitet
Ljubljana
EDUKATIVNI SEMINAR
“ Intolerancija na hranu I alergije na hranu-dijetetski aspekt”
Rukovodilac:Prof Dr.sci Maja Nikolić,Medicinski Fakultet Niš
TEME
o Bolnička ishrana
o Ishrana u predškolskim ustanovama
o Bezbednost hrane
o Alimentarne bolesti
o Interakcije hrane I lekova
o Minerali I vitamin u ishrani
o Začini u ishrani
IV.DRUŠTVO FARMACEUTSKIH TEHNIČARA SRBIJE
OKRUGLI STO
“ Uloga i značaj farmaceutskog tehničara u apotekama kod nas i u svetu”
Moderatori:Dipl farmaceut.spec Ivana Milanović,Apoteka Kruševac
Farmaceutski tehničar Gordana Arsić,Apoteka Kruševac
Farmaceutski tehničar Ivana Vidojković,Apoteka Kruševac
TEME
o Tematika po izboru
V.DRUŠTVO FIZIO I RADNIH TERAPEUTA SRBIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
“ Prevencijom do zdravlja-fizička aktivnost”
Rukovodilac:VFT Časlav Bukumirović,OB Prokuplje
VFT Anastasija Lukić,OB Prokuplje
TEME
o Učestalost deformiteta kičmenog stuba kod dece predškolskog uzrasta
o Tematika po izboru
VI.DRUŠTVO RADIOLOŠKIH TEHNIČARA SRBIJE
EDUKATIVNI SEMINARI:
I.“ Lična dozimetrija u radiološkoj dijagnostici-tumačenje rezultata I njihov
praktičan značaj”
Rukovodilac:Prof Dr.Jovan Stanković,IORS,Visoka zdravstvena škola Zemun
2.“ Imunoscintigrafija I infekcija I inflamacija TC 99 m-obeleženim
antigranulocitnim antitelima”
Rukovodilac:Ass Dr.sci Sanja Dugonjić,Institut nuklearne medicine VMA
OKRUGLI STO:
“ Radiološka dijagnostika –kalcifikacija u dojci”
Moderator:Dr.Miodrag Janković radiolog,OB Leskovac
TEME
o Tematika po izboru
VII.DRUŠTVO SANITARNIH TEHNIČARA I
INŽENJERA SRBIJE
EDUKATIVNI SEMINAR :
“ Izvori otpora inplemetaciji HACCP u malim i srednjim preduzećima”
Rukovodilac:Miloš Lukić dipl.sanitar.inž.specijalista,Pokrajinska sanitarna
inspekcija-Odeljenje Sremska Mitrovica
TEME
o Timski rad sanitarne inspekcije I institute I zavoda za javno zdravlje u cilju
zaštite zdravlja
o Proizvodnja I promet hrane u POU
o Vodosnabdevanje
o Zarazne bolesti
o Biohazardni otpad
o Tematika po izboru
Download

Програм Савеза здравствених радника Србије