Klinički centar Istočno Sarajevo
Kasindolskog bataljona 113, Istočno Sarajevo
Direktor: ℡ 057/325-325, ℡/Faks 057/316-195; Centrala: ℡ 057/325-300
ORGANIZACIONI ODBOR: B.Radovic, D.Mandic, B.Todorovic, G.Jokic, S.Keselj,
S.Srdic, M.Krneta,B.Gotovac, B.Pejovic,
NAUČNI ODBOR: A.Lazarevic, V.Maric, M.Sobot, M.Nurkic, M.Krneta, D.Mandic,
B.Radovic,V.Loza, S.Srdic,N.Dobrijevic, M.Begenisic, M.Spuzic, I.Terzic, D.Markota,
R.Hajric
Postovani,
U organizaciji Klinickog centra Istočno Sarajevo i podršku Udruženja
kardiologa Republike Srpske, održaće se simpozijum sa temom:
“Zbrinjavanje bolesnika u akutnim infarktom miokarda sa ST elevacijom”
Simpozijum će se održati 12. i 13. novembra 2010.g. u hotelu
“Vucko” na Jahorini, sa pocetkom u 14h.
Registracija učesnika, 12.11.2010.g. 12,00 - 13,00 h
Koktel dobrodošlice u holu hotela “Vucko”,12.11.2010.g. 13,00 - 14,00 h
Radni dio od 14,00 - 18,00 h
Pozdravna riječ:
Domaćin Simpozijuma- Brana Radović
Predjsednik Udruzenja kardiologa Republike Srpske, Milenko Krneta
Ministra zdravlja i soc.zaštite Republike Srpske, Ranko Škrbić
Minisar zdravlja Kantona Sarajevo, Mustafa Cuplov
Radno predsjedništvo: D.Mandic, M. Krneta, S.Srdic,A.Lazarević, M.Spuzic, I.Terzic,
Tema: Zbrinjavanje bolesnika u akutnom infarktu miokarda sa ST
elevacijom
14,00 – 16,00 h I dio
1. Algoritmi i procjena rizika bolesnika sa akutnim infarktom miokarda Dragana
Mandic, KC Istocno Sarajevo
2. Prehospitalna fibrinolitička terapija u RS, D.Vulić, M.Krneta, A.Lazarević, M.Šobot
3.Prva mreža za zbrinjavanje STEMI sa primarnom PCI u Vojvodini, R.Jung, IKVB
Sr.Kamenica
4. Razvoj interventne kardiologije i projekat zbrinjavanja akutnog infarkta
miokarda u RS, Svetozar Srdic, KC Banja Luka
5. Liječenje bolesnika sa AIM u RS – realnost i preporuke, A.Lazarević
6. Tretman infarkta miokarda u Federaciji BiH-perspektive i pravci razvoja, Ibrahim
Terzic, Centar za srce Tuzla
7. Primarna PCI u Centru za srce u Sarajevu M.Spuzic, KC Sarajevo
16,00 – 16,30 h - kafe pauza
16,30 – 18,00 h II dio
Radno predsjedništvo: V.Maric, N.Dobrijević, R.Hajrić, D.Bogdanic, M.Jukic, L.Pavic,
1. Primarna PCI u STEMI u KC Tuzla, R.Hajric, KC Tuzla
2. Primarna PCI u STEMI u KC BL, N. Dobrijevic, KC Banja Luka
3. Primarna PCI u KC Mostar, D.Markota,KC Mostar
4. Primarna PCI u STEMI IKVB Sr. Kamenica,V.Ivanović
5. Koronarografija u KC Foca, Veljko Maric, KC Foca
6. Rehabilitacija KVB u Banji Vrucici, D.Bogdanić
7.
Uloga MSCT koronarografije u interventnoj kardiologiji, Mladen Jukic, poliklinika
Sunce-Agram, Zagreb,
8. Nasa iskustva u MSCT koronarografiji, R.Ajanovic, S.Sehovic, poliklinika SunceAgram Sarajevo
9. Doza zracenja u MSCT koronarografiji-nove studije,Ladislav Pavic, poliklinika
Sunce-Agram Zagreb
DISKUSIJA I ZAKLJUČCI
Program za medicinske sestre i tehničare 14,30 – 16,00 h
1 Uloga instrumentara kod AIM u Sali za kateterizaciju srca
(Darko Adzic, KC Banja Luka)
2. Zbrinjavanje AIM primarnom PCI i uloga rtg tehnicara
(Aco Zrnic, KC Banja Luka)
3. Diskusija
19,00 h
VEČERA ZA UČESNIKE SIMPOZIJUMA
13.10.2010.
DISKUSIONI KLUB – OKRUGLI STO
10,00 – 11,00 h
Budućnost organizovanja PCI mreže i formiranje jedinstvenog registra za AKS na nivou
BiH.
Z A K LJ U Č C I S I M P O Z I J U M A
Download

Simpozijum - Jahorina 2010 _3_.pdf