Digitalni fotoaparat
Korisničko uputstvo
Sr
Uvod
Delovi aparata i glavne funkcije
Osnove reprodukcije i snimanja
Opcije snimanja
Osnove reprodukcije
Snimanje i reporodukcija videa
Osnovna podešavanja aparata
Povetivanje ne TV, računar i štampač
Reference
Tehničke beleške
i
Uvod
Prvo pročitajte ovo
Uvod
ii
Hvala što ste kupili Nikon COOLPIX P530 digitalni aparat. Pre upotrebe, pročitajte
informacije iz “Za vašu sigurnost” (Avii-ix) i upoznajte se sa informacijama iz
uputstva. Pažljivo pročitajte uputstvo pre upotrebe, i držite ga tamo gde svi oni koji
koirste ovaj aparat mogu da nađu i pročitaju.
O uputstvu
Ako želite odmah da koristite ovaj aparat, pogledajte “Osnovni koraci snimanja
i reprodukcije” (A16).
Da naučite delove aparata i operacije, pogledajte “Delovi aparata i osnovne
operacije” (A1).
Ikona
Uvod
Ostale informacije
• Simboli i konvencije
Kako bi Vam bilo lakše da pronađete informaciju koja Vam je potrebna,
korišćeni su sledeći simboli i konvencije:
Opis
B
Ova ikona predstavlja upozorenje, ili informaciju koja treba da
bude pročitana pre upotrebe.
C
This icon indicates notes and information that should be read before
using the camera.
A/E/F
Ove ikone označavaju da postoji više informacija dalje u
uputstvu; E: “Reference”, F: “Tehničke napomene i indeks.”
• SD, SDHC, i SDXC mem. kartica će dalje u tekstu biti “memorijska kartica”.
• Podešavanja aparata u trenutku kupovine su označena kao “osnovna
postavka.”
• Imena stavki iz menija aparata koji su prikazani na displeju, kao i nazivi tastera
i poruka biće označeni zadeblajnim tekstom.
• U ovom uputstvu, ponekad su imitirane slike na ekranu aparata kako bi vam
jasnije bili predstavljeni indikatori na ekranu.
• Ilustr. i prikazi na ekranu koji su u ovom uputstvu mogu da odstupaju od
stvarnosti.
iii
Informacije i Opreznosti
Life-Long Learning
Uvod
Kao deo Nikonovog “doživotnog učenja” posvećenost podršci proizvoda i obuci,
kontinualno dopunjene informacije se mogu pronaći na sledećim sajtovima:
• Za korisnike u U.S.A.: http://www.nikonusa.com/
• Za korisnike u Evropi i Africi: http://www.europe-nikon.com/support/
• Za korisnike u Aziji, Okeaniji i Bliskom Istoku: http://www.nikon-asia.com/
Posetite ove sajtove kako bi saznali najnovije informacije o proizvodu, rešenjima,
odgovore na najčešće postavljena pitanja (FAQs), i opšte savete i digitalnoj fotografiji
i forografisanju. Dodatne informacije možete da dobije od lokalnog Nikon
predstavništva. Pogledajte URL ispod za kontakt informacije:
http://imaging.nikon.com/
Koristite samo Nikon licencirane elektronske uređaje
Nikon COOLPIX kamere su dizajnirane po najvišim standardima i uključuju
kompelksna elektronska kola. Samo Nikon licencirani elektronski uređaji (uključujući
punjače za baterije, baterije i ispravljače) su sertifikovani od strane Nikona pogotovo
za upotrebu sa Nikon digitalnom kamerom su proizvedeni i testirani tako da
zadovaoljavaju sve radne i bezbednosne zahteve za ova električna kola.
KORIŠĆENJE NE-NIKON ELEKTRONSKIH UREĐAJA MOŽE DA IZAZOVE OŠTEĆENJE NA
KAMERI I IZUZEĆE VAŠE NIKON GARANCIJE.
Korišćenje punjivih Li-ion baterija koje na sebi nemaju Nikon hologram može dovesti
do ometanja normalnog rada aparata ili da dovede do pregrevanja, paljenja, kratkog
spoja ili curenja baterije.
Za više informacija o Nikon licenciranim uređajima kontaktirajte vašeg lokalnog
autorizovanog dilera.
Holographic seal: Identifies this
device as an authentic Nikon product.
Pre Pravljenja Važnih Fotografija
Pre pravljenja fotografija tokom važnih događaja (npr. venčanje ili pre nošenja
aparata na put), napravite probni snimak kako bi bili sigurni da kamera radi normalno.
Nikon se neće smatrati odgovornim za oštećenja i izgubljene fotografije što može biti
rezultovano kvarom proizvoda.
O Upustvima
• Ni jedan deo ovg uputstva se ne sme reprodukovati, prenositi, prepisivati ili
prevoditi na neki drugi jezik u bilo kom obliku, bilo kom značenju, bez Nikonovog
pismenog odobrenja.
iv
Uvod
• Nikon zadržava pravo da promeni specifikaciju hardvera i softvera opisanih u ovom
uputstvu u bilo koje vreme i bez prethodne najave.
• Nikon se neće smatrati odgovornim za bilo kakvo oštećenje nastalo upotrebom
ovog proizvoda.
• Kako je dat sav napor kako bi sve informacije u ovom uputstvu bile tačne i
kompletne, bićemo vam zahvalni ako neku eventualnu grešku prijavite lokalnom
Nikon dileruNikon (adrese predstavništva su posebno navedene).
Napomene o Zabrani Kopiranja i Umnožavanja
Napomena da posedovanje materijala koji je digitalno kopiran ili reporodukovan
upotrebom skenera, digitalne kamere ili ostalih uređaja je kažnjivo po zakonu.
• Stvari koje su zakonom zaštićene od kopiranja i umnožavanja
Ne kopirajte ili umnožavajte papirni novac, kovanice, hartije od vrednosti, vladine
akcije ili lokalne akcije, čak i ako su takve kopije ili umnožavanja označena kao
“Uzorak.” Kopiranje ili umnožavanje papirnog novca, kovanica ili obveznica koje su
u opticaju u nekoj drugoj zemlji je takođe zabranjeno. Osim ukoliko ranije nije
dobavljeno odobrenje od vlade, kopiranje ili umnožavanje ne korišćenih
poštanskim markica ili razglednica je zakonm zabranjeno. Kopiranje ili repordukcija
markica koje su izdate od strane vlade i sertifikovanih dokumenata je takođe
zakonom zabranjeno.
• Oprez pri određenim kopijama i umnožavanjima
Vlada je izdala upozorenje na kopiranje ili umnožavanje hartija od vrednosti koje su
izdate od strane privatnih kompanija (akcije, računi, čekovi, sertifikati, itd), javnim
propusnicama ili kuponima, osim kada je neophodan minimalan broj kopija za
poslovnu upotrebu unutar kompanije. Takođe, ne kopirajte ili umnožavajte pasoše
koji su izdati od strane vlade, licenci izdatih od strane javnih agencija i privatnih
grupacija, lične karte i kupone, kao što su propusnice i kuponi za hranu.
Pridržavajte se napomena o zaštiti prava
Kopiranje ili umnožavanje kreativnih radova koji podležu zaštiti prava i svojine, kao
što su slike, muzika, slike, duborezi, mape, crteži, filmovi i fotografije su zaštićeni
nacionalnim i internacionalnim zakonom o zabrani kopiranja. Nemojte koristiti ovaj
proizvod su svrhu pravljenja ne legalnih kopija ili da dođete u sukob sa zakonom o
zaštiti svojine i kopiranja.
v
Uklanjanje Memorijskih Uređaja
Uvod
vi
Imajte na umu, da brisanje slika ili formatiranje memorisjkih uređaja kao što su
memorijska kartica ili ugrađena memorija u kameri nikada u potpunosti ne obrišu
podatke originalne slike. Obrisani fajlovi se ponekad mogu povratiti sa odbačenog
memorisjkog uređaja korišćenjem komericijalnog softvera, što na kraju može da
dovede do zloupotrebe ličnih podataka i slika. Briga o privatnosti podataka je u
potpunosti odgovornost korisnika.
Pre bacanja memorisjkih uređaja ili prenosa vlasništva na drugu osobu, obrišite sve
svoje podatke korišćenjem komercijalnog programa za brisanje, nakon formatiranja
uređaja i potom ga u celosti napunite sa slikama koje ne sadrže nikakvu privatnu
inoformaciju (na primer, sliek vedrog neba). budite sigurni da ste zamenili i slike
izabrane za Select an image opciju u Welcome screen podešavanju (A91).
Vodite računa da se ne povredite ili uništite opremu kada fizički želite da uništite
memorijske uređaje.
Za vašu sigurnost
Da bi ste sprečili ostećenje vašeg Nikon proizvoda ili da se povredite sami sebe
ili druge, pročitajte sledeće mere bezbednosti u ovom upustvu pre početka
korišćenja proizvoda. Držite ih na dohvat ruke svih koji budu koristili ovaj aparat.
Uvod
Ova ikonica označava upozorenje, informacije koje bi trebalo pročitati pre
nego što pocnete da koristite ovaj Nikon proizvod da bi ste sprečili
moguće povređivanje.
UPOZORENJA
Isključite ga u slučaju kvara
Ako primetite dim ili neki neobičan
miris koji dolazi iz uređaja ili punjača,
isključite punjač i izvadite odmah
bateriju, vodeći računa da se ne
opečete. Nastavak operacije bi mogao
izazvati povrede. Nakon vađenja
baterije, odnesite uređaj u
autorizovani Nikon servis radi provere.
Nemojte sami rastavljati
uređaj
Diranje unutrašnjih delova
fotoaparata i punjača može izazvati
povredu prava. Popravke moze vršiti
samo kvalifikovani tehničar. Ako se
fotoaparat ili punjač otvori prilikom
pada, odnesite ga u Nikon
autorizovani servis radi provere ,
nakon isključivanja proizvoda ili
vađenja baterija.
Budite obazrivi kada
koristite kaiš fotoaparata
Nikada nemojte stavljati kaiš oko vrata
ili ga davati deci.
Držati ga van domašaja dece
Posebna briga bi trebalo da se vodi da
se spreči da deca stave baterije ili
druge male delove u usta i progutaju
ih.
Ne ostajte u kontaktu sa
aparatom, punjačem, ili AC
adapterom na duže periode
dok je aparat uključen ili se
koristi.
Delovi uređaja postaju topli.
Ostavljanje uređaja u direktnom
kontaktu sa kožom na duži period
može rezultirati niskotemperaturnim
opekotinama.
Nemojte koristiti fotoaparat
ili punjač u blizini zapaljivog
gasa
Nemojte koristiti elektronske uređaje
u blizini zapaljivog gasa, zato što to
može izazvati eksploziju ili požar.
vii
Ne ostvljajte aparat na
direktnoj sunčevoj svetlosti
Ovo može izazvati vatru.
Uvod
viii
Budite obazrivi kada
rukujete sa baterijama
Baterije mogu da iscure ili
eksplodiraju ako se sa njima ne
postupa pravilno. Pridržavajte se
sledećih mera predostrožnosti kada
rukujete sa baterijama koje se koriste
u ovom fotoaparatu:
• Pre nego što zamenite baterije
proverite da je fotoaparat isključen,
ako koristite AC adapter proverite i
uverite se da je isključen.
• Koristite samo punjive Li-ion
baterije EN-EL5 (dobijaju se). Punite
baterije preko aparata koji
podržava punjenje baterija. Da
izvedete ovu operaciju, koristite
AC Adapter EH-69P (dobija se).
• Kada stavljate baterije nemojte
pokušavati da ih stavite odozgo na
dole ili obrnuto.
• Nemojte skraćivati ili rastavljati
baterije i nemojte im skidati
izolaciju.
• Nemojte izlagati baterije
prekomernoj toploti ili plamenu.
• Nemojte ih stavljati ili izlagati vodi.
• Stavite zaštitu kada prenosite
baterije. Nemojte ih čuvati ili
prenositi sa metalnim delovima
kao što su šnale i ogrlice.
• Bat. je sklona da curi kada je u
potpunosti prazna. Da bi izbegli
oštecenje na proizvod obavezno
sklonite bat. kada se skroz isprazni.
• Prekinite sa korišćenjem ako
primetite bilo kakvu promenu na,
bateriji ako što je diskoloracija ili
deformacija.
• Ako tečnost iz baterije dođe u
kontakt sa vašom odećom ili
kožom, odmah operite to vodom.
•
•
•
•
•
•
Pridržavajte se sledećih
mera predostrožnosti kada
radite sa punjačem za
baterije
Držite suvim. Ako se ne pridržavate
ovoga, rizikujete strujni udar.
Uklanjajte prašinu suvom krpom.
Ako ne uradite to, nastavak
korišćenja može dovesti do požara.
Ne punite baterije pri grmljavini.
Ako se ne pridržavate ovoga,
rizikujete strujni udar.
Nemojte da oštetite, modifikujete
naponski kabl, ne stavljajte ga ispod
teških objekata, ne izlažite toploti ili
plamenu . Ako se izolacija ošteti i
žice se postanu izložene, obratite se
Nikon autorizovanom servisu. Ako
se ne pridržavate ovoga, rizikujete
strujni udar.
Ne držite punjač baterija i naponski
kabl mokrim rukama. Ako se ne
pridržavate ovoga, rizikujete strujni
udar.
Ne koristite sa putnim konverterima
ili adapterima dizajniranim za
konvertovanje voltaže, ili sa DC-toAC inverterom. Ako se ne
pridržavate ovoga možete oštetiti
proizvod.
Koristite odg. kablove
Kada povezujete kablove u ulazne i
izlazne portove, koristite samo one
kablove koje preporučuje ili prodaje
Nikon, tako ćete održati saglasnost sa
propisima o proizvodu.
Budite pažljivi sa pokretnim
delovima
Budite pažljivi da ne povredite prste
kada radite sa objektivom i drugim
pokretnim delovima fotoaparata.
Blic ne sme dodirivati ništa
Ako se ne pridržavate ovoga može
doći do opekotina ili požara.
Izbegavajte dodir sa tečnim
kristalom
U slučaju da se polomi ili napukne
monitor, vodite računa da se ne
povredite sa delićima stakla i da
sprečite kontakt sa tečnim kristalom ili
da dođe u dodir sa ustima ili očima.
Isključite aparat u bolnici i
avionu
Isključite kad ste u avionu prilikom
poletanja i sletanja. Pre ulaska u avion,
isključite funkciju snimanja GPS
pozicije. Pratite instrukcije bolnice
prilikom korišćenja u bolnici.
Elektromagnetni talasi koji potiču od
ovog aparata mogu poremetiti rad
električnih sistema aviona ili
instrumenata u bolnici. Izvadite Eye-Fi
karticu koja može izazvati prekide pre
ubacivanja u aparat.
Uvod
Korišćenje blica blizu očiju
može oslepeti osobu
Koristite blic sa razdaljine od najmanje
1 metra.
Posebno obratite pažnju kada
fotografišete decu.
ix
Napomene
Notices for Customers in
the U.S.A.
Uvod
Napomena za korisnike iz
U.S.A.
VAŽNE SIGURNOSNE
INSTRUKCIJE SAČUVAJTE OVE
INSTRUKCIJE.
OPASNOST – ZA SMANJENJE
RIZIKA OD POŽARA ILI
ELEKTRIČNOG ŠOKA, PAŽLJIVO
PRATITE OVE INSTRUKCIJE
Koristite odgovarajući adapter za
utičnicu ukoliko je potrebno kada
niste u U.S.A.
Utičnica bi trebalo da je na zidu ili na
podu.
Federal Communications
Commission (FCC) Radio
Frequency Interference
Statement
Ovaj fotoaparat je testiran i nalazi se u
klasi B digitalnih uređaja, shodno aktu
15 iz FCC pravilnika. Ove granice su
postavljene da obezbede razumnu
zaštitu naspram štetne smetnje u
instaliranju. Ovaj uređaj stvara, koristi i
moze zračiti energiju radio frekvencije
i ako nije instaliran i ne koristi se u
saglasnosti sa instrukcijama, moze
izazvati štetne smetnje u radio
komunikacijama. Svejedno, nema
garancije da se smetnje nece pojaviti
x
u instalaciji. Ako ovaj uređaj pravi
štetne smetnje kod radio ili TV
prijema, koje se mogu ograničiti
uključivanjem ili isključivanjem
fotoaparata, korisnici se mogu
ohrabriti da pokušaju da poprave
smetnje primenom jednom ili vise
mera koje slede:
• Okretanjem ili promenom mesta
prijemnoj anteni.
• Povećanjem razdaljine između
uređaja i prijemnika.
• Povezivanje uređaja sa ulazom i
izlazom različito od toga kako je
povezan prijemnik.
• Konsultujte se sa ovlašćenim
zastupnikom ili sa tehničarom
radio ili TV stanica.
PREDOSTROŽNOSTI
Modifikacije
FCC zahteva od korisnika da ga
obaveste o bilo kakvim
modifikacijama koje su napravljene na
ovom uređaju, a koje nisu posebno
odobrene od strane Nikon
korporacije.
Kablovi za povezivanje
Koristite kablove koje prodaje ili
preporučuje Nikon. Korišćenje drugih
kablova moze prekršiti granice akta 15
B klase FCC pravilnika.
Beleške za korisnike u Kaliforniji
UPOZORENJE
Napomene za korisnike iz Kanade
UPOZORENJE
Ova B klasa digitalnih uređaja
ispunjava sve uslove Kanadskog ICES003.
ATTENTION
Cet appareil numérique de la classe B
est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Napomene za korisnike iz Evrope
UPOZORENJE
RIZIK OD EKSPLOZIJE AKO JE
BATERIJA ZAMENJENA
NEODGOVARAJUĆIM TIPOM.
ODLAGANJE ISKORIŠĆENIH
BATERIJA PREMA SLEDEĆIM
INSTRUKCIJAMA.
Uvod
Manipulisanje sa kablom ovog
proizvoda može vas izložiti hemikaliji
poznatoj u Kaliforniji, moze izazvati
oštećenja kod rađanja ili neke druge
reproduktivne štete.
Perite ruke nakon korišćenja.
Nikon Inc.,
1300 Walt Whitman Road,
Melville, New York 11747-3064
USA
Tel: 631-547-4200
Ovaj simbol pokazuje da se
ovaj proizvod može
samostalno odložiti.
Sledeće važi samo za
korisnike u evropskim
zemljama:
• Ovaj proizvod je napravljen da se
može odložiti samostalno na
odgovarajućim mestima za to.
Nemojte ga bacati sa ostalim
kućnim otpadom.
• Za više informacija kontaktirajte
lokalnog prodavca ili
predstavništvo.
Ovaj simbol na bateriji
pokazuje da se baterija
može samostalno odložiti.
Sledeće važi samo za
korisnike u evropskim
zemljama:
• Sve baterije, bez obzira da li su
označene ovim znakom ili ne,
napravljene su da se mogu
samostalno odložiti na
odgovarajućim mestima za to,
Nemojte ih bacati sa ostalim
kućnim otpadom.
• Za više informacija kontaktirajte
lokalnog prodavca ili
predstavništvo.
xi
Sadžaj
Uvod............................................................................................................................... ii
Introduction
Prvo pročitajte ovo ................................................................................................................ ii
O uputstvu .................................................................................................................................................... iii
Informacije i upozorenja ................................................................................................................. iv
Za vašu sigurnost ............................................................................................................... vii
UPOZORENJA ............................................................................................................................................ vii
Napomene ................................................................................................................................. x
Delovi aparata i osnovne operacije .................................................................... 1
Telo aparata .............................................................................................................................. 1
Glavne funkcije kontrola ..................................................................................................................... 3
Stavljanje kaiša aparata ........................................................................................................................ 6
Promena informacija na ekranu (s taster)................................................................... 7
Korišćenje menija (d taster) ............................................................................................ 8
Displej ........................................................................................................................................ 10
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije......................................................... 16
Priprema 1 Ubacivanje baterija .................................................................................... 16
Priprema 2 Punjenje baterije ......................................................................................... 18
Preparation 3 Insert a Memory Card............................................................................... 20
Priprema 3 Ubacivanje memorijskih kartica ................................................................ 21
Odobrene memorijske kartice..................................................................................................... 21
Korak 1 Uključite aparat .................................................................................................. 22
Podešavanje jezika, vremena i datuma............................................................................ 24
Korak 2 Izaberite režim snimanja ................................................................................ 26
Dostupni režimi snimanja ............................................................................................................... 27
Korak 3 Kadrirajte ................................................................................................................ 28
Korišćenje uvećanja ............................................................................................................................. 29
Step 4 Focus and Shoot....................................................................................................... 30
Step 5 Play Back Images ...................................................................................................... 32
Step 6 Delete Images...................................................................................................... 33 30
Korak 5 Reprodukcija slika .............................................................................................. 32
Korak 6 Brisanje slika ......................................................................................................... 33
Karakteristike slikanja............................................................................................ 35
A (Auto) Režim ..................................................................................................................... 35
xii
Režim scene (Snimanje pogodno za scene)........................................................... 36
Trikovi .............................................................................................................................................................. 37
Režim specijalnih efekata (Primena efekata tokom snimanja) ..................... 46
j, k, l, m Režimi (Podešavanje ekspozicije i snimanja)............................... 48
Introduction
Raspon brzine zatvarača ...................................................................................................................... 52
53
54
55
56
59
60
61
Fotografisnje sa ručnim fokusom................................................................................................... 63
Podešavanje osvetljenja (Kompenzacija ekspozicije)................................................ 65
Lista osnovnih podešavanja.......................................................................................................... 66
M (Režimi podešavanja korisnika)...............................................................................
Čuvanje podešavanja u M režimu............................................................................................
Karakteristike koje se mogu podesiti sa džojstikom ..........................................
Korišćenje blica .......................................................................................................................................
Korišćenje samookidača...................................................................................................................
Smile Timer (snimanje nasmejanih lica) ..............................................................................
Korišćenje režima fokusa .................................................................................................................
Karakterisitke koje se mogu podesiti pomoću d (Menu) tastera
(Snimanje) ............................................................................................................................... 68
Česte opcije .................................................................................................................................................
Za j, k, l, m, M režime ...................................................................................................................
Karakterisitke koje se mogu podesiti pomoću Fn (Function) tastera........
Karakterisitke koje se ne mogu koristiti istovremeno .......................................
FocusFokusiranjeing ...........................................................................................................
Korišćenje Target Finding AF .......................................................................................................
Korišćenje detekcije lica ...................................................................................................................
Korišćenje ulepšanja kože...................................................................................................................
Subjekti koji nisu za autofokus.........................................................................................................
Zaključavanje fokusa ...........................................................................................................................
68
68
71
72
76
76
77
78
78
79
Karakteristike reprodukcije................................................................................. 80
Uvećanje reprodukcije ......................................................................................................
Prikaz ikonica i kalendara) ...............................................................................................
Karakterisitke koje se mogu podesiti pomoću d (Menu) tastera
(reprodukcija) ........................................................................................................................
Korišćenje ekrana za izbor slika...................................................................................................
80
81
82
84
Snimanje filmova ...................................................................................................... 85
Snimanje filmova ................................................................................................................. 85
Karakterisitke koje se mogu podesiti pomoću d (Menu) tastera
(režim filma) ............................................................................................................................................. 89
Reprodukcija filma .............................................................................................................. 89
xiii
Osnovna podešavanja aparata.......................................................................... 91
Karakterisitke koje se mogu podesiti pomoću d (Menu) tastera
(reprodukcija) ........................................................................................................................ 91
Povezivanje na televizor, računar i štampač ...................................................... 93
Introduction
Metode povezivanja .............................................................................................................
Korišćenje ViewNX 2 ..........................................................................................................
Instaliranje ViewNX 2 ..........................................................................................................................
Transfer slika sa aparata na računar .........................................................................................
Pregledanje slika ....................................................................................................................................
93
95
95
96
97
Reference............................................................................................................... E1
Korišćenje Easy Panorama (Snimanje i reprodukcija) ................................... E2
Shooting with Easy Panorama.................................................................................................... E2
Reprodukcija slika sa Easy Panorama (Scroll) .............................................................. E4
Pregledanje i brisanje slika iz sekvence................................................................ E5
Pregled slika u iz sekvence ............................................................................................................ E5
Brisanje slika u iz sekvence ............................................................................................................ E6
Izmena fotografija ........................................................................................................... E7
Pre editovanja slika............................................................................................................................. E7
k Quick Retouch: Povećanje kontrasta i saturacije ............................................. E8
I D-Lighting: Povećanje kontrasta i osvetljenja ................................................... E8
e Skin Softening: Ulepšavanje tena ................................................................................. E9
p Filter Effects: Primena efekata digitalnog filtera ............................................... E10
g Small Picture: Kreiranje manjih slika ....................................................................... E11
a Crop: Kreiranje obrezane kopije................................................................................... E12
Povezivanje na TV (Reprodukcija na TV) ........................................................... E13
Povezivanje na štampač (Direktna štampa) .................................................... E15
Povezivanje aparata na štampač ....................................................................................... E15
Štampanje jedne po jedne slike ........................................................................................ E16
Štampanje više slika..................................................................................................................... E18
Izmena filmova .............................................................................................................. E20
Izvucite samo željene delove filma.................................................................................. E20
Izvlačenje i čuvanje kadra iz filma kao slike ............................................................... E21
Meni snimanja (j, k, l ili m režim) .................................................................. E22
Kvalitet slike ....................................................................................................................................... E22
Veličina slike....................................................................................................................................... E23
xiv
Kontrola slike (COOLPIX Picture Control)
(Promena podešavanja).............................................................................................................. E24
Introduction
Lična kontrola slike (COOLPIX Custom Picture Control) ................................. E28
Balans bele (Podešavanje za Hue) .................................................................................... E29
Merenje ................................................................................................................................................. E32
Kontinualno snimanje................................................................................................................ E33
ISO osetljivost ................................................................................................................................... E37
Exposure Bracketing ................................................................................................................... E38
AF režim polja .................................................................................................................................. E39
Režim autofokusa .......................................................................................................................... E42
Komp. eksp. blica. ........................................................................................................................ E42
Filter red. šuma ................................................................................................................................ E43
Active D-Lighting ............................................................................................................................ E43
Višestruka ekspozicija..................................................................................................................... E44
Memorija uvećanja....................................................................................................................... E46
Startna pozicija zuma ................................................................................................................. E47
M pregled ekspozicije .................................................................................................................. E47
The Playback Menu ........................................................................................................ E48
a Redosled štampe (Kreiranje DPOF redosleda štampe) ............................. E48
b Slide Show .................................................................................................................................... E50
d Zaštita ............................................................................................................................................ E51
f Rotiranje slike ........................................................................................................................... E51
E Govorne poruke ........................................................................................................................ E52
h Copy (Kopiranje između interne memorije i memorijske kartice) ... E53
C Opcije prikaza sekvenci ..................................................................................................... E54
x Izbor ključne slike .................................................................................................................. E54
Meni filma ........................................................................................................................ E55
Opcije filma ........................................................................................................................................ E55
Režim autofokusa .......................................................................................................................... E58
Setup Meni ...................................................................................................................... E59
Ekran dobrodošlice ...................................................................................................................... E59
Vremenska zona i datum ......................................................................................................... E60
Podešavanje ekrana..................................................................................................................... E62
Uštampavanje datuma (Imprinting Date and Time on Images)..................... E64
Redukcija vibracija ........................................................................................................................ E65
Detekcija pokreta........................................................................................................................... E66
AF Assist ................................................................................................................................................ E66
Digitalno uvećanje ....................................................................................................................... E67
Podešavanje zvuka ....................................................................................................................... E67
Auto Off.................................................................................................................................................. E68
xv
Formatiranje memorije/memorijske kartice............................................................. E69
Jezik ......................................................................................................................................................... E69
TV podešavanja ............................................................................................................................... E70
Punjenje preko računara.......................................................................................................... E71
Introduction
Toggle Av/Tv Selection ................................................................................................................ E72
Resetovanje brojeva fajlova ................................................................................................. E72
Upozorenje na treptaj................................................................................................................ E73
Eye-Fi Upload...................................................................................................................................... E74
Pikovi........................................................................................................................................................ E75
Resetuj sve ......................................................................................................................................... E75
Verzija upravljačkog softvera ............................................................................................. E75
Poruke greške................................................................................................................. E76
Nazivi fajlova................................................................................................................... E80
Dodatna oprema .......................................................................................................... E81
Tehničke napomene i indeks .......................................................................... F1
Briga o produktima.......................................................................................................... F2
Aparat ......................................................................................................................................................... F2
Baterija ....................................................................................................................................................... F3
AC Adapter ............................................................................................................................................. F4
Memorijske kartice ........................................................................................................................... F5
Briga o aparatu .................................................................................................................. F6
Čišćenje ..................................................................................................................................................... F6
Čuvanje ..................................................................................................................................................... F7
Rešavanje problema ....................................................................................................... F8
Specifikacije ...................................................................................................................... F16
Indeks ................................................................................................................................... F22
xvi
Delovi aparata i osnovne funkcije
Telo aparata
Podignut blic
1 2 3
4
5
6
8
9
10 11
12 13 14
Delovi aparata i osnovne funkcije
7
15
1
Ušica za kaiš ................................................7
9
HDMI mini konektor (Tip C)............ 93
2
Prek. za uključivanje/lampa nap.22
10 Poklopac konektora.............................93
3
w (function) taster..............................4
11
4
Točkić za odabir režima.................. 26
5
Mikrofon (stereo).......................... 83, 85
6
Blic .................................................................. 56
7
m (Blic) taster .......................................... 56
8
USB/audio/video video kon. ....... 93
Poklopac nap. kon. (za kon.sa
dodatnim Adapterom) ......... E81
12 Okidač .......................................................3, 30
Kontrola uvećanja.............................. 29
f : Široko ...................................... 29
g : Tele........................................... 29
13
h : Prikaz ikonica...................... 81
i : Uvećanje reprodukcije. 80
j : Pomoć.................................... 37
14
Lampica samo-okidača ................... 59
AF-lampa................................................. 91
15 Objektiv
1
1
2
3
4
5
6
14
Delovi aparata i osnovne funkcije
7
8
9 10 11 12 13
1
Zvučnik......................................83, 89, 91
9
c (reprodukcija) taster .................32
2
Kontrola podešavanja dioptera ....7
10
3
Electronic viewfinder...........................7
d (meni) taster
.............................................. 9, 68, 82, 89, 91
4
x (displej) taster .................................7
5
b (e movie-record) taster
........................................................................85
12
k (primena selekcije) taster
................................................................3, 5, 9
6
Command dial....................3, 5, 48, 50
13
Rotirajući džojstik
(džojstik)*.......................................3, 4, 55
7
Komandni točkić...................................11
14 Navoj za stativ
8
Lampa napajanja ..................................18
Lampa blica............................................57
15
11 l (brisanje) taster ......................33, 90
Poklopac ležišta baterije/slota
memorijske kartice ....................16, 20
* U ovom uputstvu rotirajući džojstik se ponekad može naći samo kao
“džojstik”.
2
15
Glavne funkcije kontrola
Za snimanje
Kontrola
A
Glavna funkcija
26
Rotirajte na g (i) (telefoto zum pozicija) da
uvećate, i rotirajte ka f (h) (širokougaona
pozicija zuma) da umanjite.
29
Točkić režima
Kontrola zuma
Rotirajući džojstik
Točkić komandi
• Dok je prikazan ekran snimanja:
prikažite ekran podešavanja za m (režim
blica) pritiskanjem (H), za n
(samookidač/smile timer) pritiskanjem
(J), za p (režim fokusa) pritiskanjem (I)
i za o (komp. ekspozicije) pritiskanjem
(K).
• Kad je režim slikanja l ili m:
Rotirajte džojstik da podesite blendu.
• Kad je prikazan ekran podešavanja:
izaberite stavke pomoću H, I, J ili K, ili
rotiranjem džojstika; primenite stavku
pritiskanjem k tastera.
• U režimu snimanja j:
Podešavanje fleksibilnog programa.
• u režimu snimanja k ili m:
Podešavanje brzine zatvarača.
• Kad je prikazan ekran podeš., izaberite
stavke.
55
48, 50
9
48, 50
48, 50
9
Prikazuje i sakriva meni.
9, 68,
82, 89,
91
Kada se pritisne do pola (kad osetite otpor):
Podešava fokus i ekspoziciju.
Kada se pritisne do kraja: Okida.
30, 31
d (menu) taster
Delovi aparata i osnovne funkcije
Prebacuje u drugi režim snimanja.
Okidač
3
Kontrola
A
Glavna funkcija
Pušta i zaustavlja reprodukciju filma.
85
b (e snimanje filma)
taster
Delovi aparata i osnovne funkcije
w (function) taster
Kad je režim slikanja j, k, l, m ili M:
Prikazuje ili zatvara podešavanja menija kao 71
što su Continuous ili Vibration reduction.
Menja info. prikazane na ekranu.
7
Reprodukuje slike.
32
Briše poslednju sačuvanu sliku.
33
x (monitor) taster
c (Taster za reprodukciju
l Taster za brisanje
Za reprodukciju
4
A
Kontrola
Glavna funkcija
32
Taster za reprodukciju
• Kad je aparat isključen, pritisnite i držite
ovaj taster da uključite aparat i promenite
režim reprodukcije.
• vraća na snimanje.
80, 81
Kontrola zuma
• Kad se rotira ka g (i): Uvećava sliku; Kad
se rotira ka f (h): Prikazuje ikonice ili
kalendar.
• Podeš. jačinu zvuka tokom reprodukcije
zvučnih memoara i filmova.
32
83, 89
Kontrola
Rotirajući džojstik
A
32
9
80
32
• Prikaz individualnih slika iz sekvence preko
celog ekrana.
• Skrolovanje slika snimljenih sa Easy
panorama.
Taster primene selekcije
• Reprodukcija filmova.
• Prebacivanje sa prikaza ikonica ili
zumirane slike u prikaz preko celog
ekrana.
• Dok je prikazan ekran podešavanja,
primenite stavku.
83,
E5
43,
E4
89
80, 81
9
Prebacuje uvećanje na uvećanoj slici.
80
Prikazuje i sakriva meni.
9, 82
Briše slike.
33
Menja između tražila i displeja.
7
Delovi aparata i osnovne funkcije
Glavna funkcija
• Dok je prikazan ekran reprodukcije:
menjajte slike pritiskanjem gore (H), levo
(J), dole (I), desno (K), ili rotiranjem
džojstika.
• U ekranu podešavanja:
Izaberite stavku pritiskanjem H, I, J ili
K, ili rotiranjem džojstika.
• Kad je prikazana uvećana slika:
Pomerite poziciju prikaza.
Točkić komandi
d (meni) taster
Taster za brisanje
x (monitor) taster
5
Kontrola
Glavna funkcija
A
Okidač
Povratak na snimanje.
Delovi aparata i osnovne funkcije
6
b (e snimanja filma)
taster
–
Postavljanje kaiša fotoaparata i poklopca
objektiva
Zakačite poklopac objektiva LC-CP24 na traku, i onda stavite kaiš na aparat.
Delovi aparata i osnovne funkcije
Nakačite kaiš na dva mesta.
B
Poklopac objektiva
• Stavite poklopac da zaštitie objektiv u situacijama kada ne koristite aprat, ili dok ga
nosite.
• Ne stavljajte na objektiv ništa drugo osim poklopca.
7
Promena između tražila i displeja (x taster)
Koristite tražilo kada jako sunce otežava
pregled na displeju.
Pritisnite x da prebacujete između displeja
i tražila.
Tražilo
x (displej)
taster
Delovi aparata i osnovne funkcije
Podešavanje dioptrije tražila
Kada je slika u tražilu mutna podesite
dioptriju na diopteru.
• Pazite da ne brknete sebi u oko noktom.
Diopter
B
O podešavanju boja
Displej je boljih boja nego tražilo.
8
Korišćenje displeja (d taster)
Koristite džojstik i k taster za navigaciju menijima.
1
Pritisnite d taster.
Meni koji odgovara statusu aparata, kao što je meni snimanja i reprodukcije
se prikazuje.
1/250
2
F5.6
25m 0s
840
Image quality
Image size
Picture Control
Custom Picture Control
White balance
Metering
Continuous
Pomoću džojstika odaberite stavku.
• H ili I: Odaberite stavku iznad ili ispod.
stavka se može odabrati i rotiranjem džojstika.
• J ili K: Odaberite stavku levo ili desno, ili
Primena
promenite stranu menija.
selekcije
• k: Primena selekcije. Pritiskanjem K se
takođe primenjuje selekcija.
• Pogledajte “Kretanje između tabova menija” A9 za više informacija.
3
Delovi aparata i osnovne funkcije
Shooting menu
Kad završite pritisnite d taster ili okidač.
• Pritisnite okidač za prikaz menija snimanja.
C
O operacijama komandnog točkića kada su prikazani meniji
Rotiranje glavnog komandnog točkića u prikazu menija omogućava promenu
podešavanja izabrane stavke.
9
Kretanje između tabova menija
Za prikaz različitih menija, kao što je setup meni (A91), use the multi selector
to switch to another tab.
Tabovi
Shooting menu
Set up
Shooting menu
Delovi aparata i osnovne funkcije
Image quality
Image size
Picture Control
Custom Picture Control
White balance
Metering
Continuous
Pritisnite J da obeležite
tab.
Image quality
Image size
Picture Control
Custom Picture Control
White balance
Metering
Continuous
Welcome screen
Time zone and date
Monitor settings
Print date
Vibration reduction
Motion detection
AF assist
Pritisnite H ili I da
odaberete tab, potom ili
pritisnite k taster ili K da
primenite selekciju.
Tip taba
Za snimanje
Shooting menu
Image quality
Image size
Picture Control
Custom Picture Control
White balance
Metering
Continuous
Za reprodukciju
Playback menu
Quick retouch
D-Lighting
Skin softening
Filter effects
Print order
Slide show
Protect
j tab:
Prikazuje podešavanja koja se mogu
promeniti za trenutni režim snimanja c tab:
(A27). D U zavisnosti od trenutnog
Prikazuje podešavanja koja se mogu
režima snimanja, ikona taba koji je
promeniti za trenutni režim
prikazan biće drugačija.
reprodukcije.
D tab:
Prikazuje podešavanja za film.
z tab:
Prikazuje setup meni, gde se menjaju osnovne stavke.
10
Ekran
Prikazane informacije variraju sa podešavanjem i stanjem aparata. Pritisnite
s (display) taster da prikažete ili sakrijete informacije na ekranu (A91)).
Slikanje
2
34
10
1.0
0.7
0.3
3
36
35
33 HDR1
9
120
1
4
10
8
5
HDR2
HDR3
32
7
2
11
6
60
31
10
120
30
12
1000 mm
1000mm
13
29
28
3200 1/250
22
27
26
24
25
23
F5.6
21
+1.0
+1.0
10m 0s
999
20
999
9999
19
16
17
18
14
Delovi aparata i osnovne funkcije
37
15
11
Delovi aparata i osnovne funkcije
1
Režim slikanja ................................26, 27
2
Režim blica............................................. 56
3
Režim fokusa......................................... 61
4
Indikator uvećanja......................29, 62
5
Indikator fokusa................................... 30
6
memorisanje uvećanja ................... 70
7
Opcije filma (film norm. brzine) 89
8
Opcije filma (HS filmovi) ................ 89
9
Kvalitet slike ........................................... 68
10 Veličina slike .......................................... 68
11 Easy panorama .................................... 43
12 Filter Redukcije šuma....................... 69
13 Ikona detekcije pokreta.................. 91
14 Ikona detekcije vibracija ................ 91
15 Indikator ekspozicije......................... 50
16 Kompenzacija ekspozicije blica. 69
17 Kompenzacija ekspozicije............. 65
Preostalo vreme snimanja videa ....
18 85, 86
Broj preostalih slika
19 (fotografije) ............................22, E22
20 Indikator interne memorije.......... 22
21 Blenda ....................................................... 48
22 Brzina zatvarača................................... 48
23 ISO osetljivost....................................... 69
24 Indikator nivoa baterije .................. 22
25 “Date not set” indikator ...........24, 91
26 Utiskivanje datuma ........................... 91
27 Ikonica destinacije............................. 91
12
28 Eye-Fi indikator....................92, E74
29 Balans bele ............................................. 68
30 COOLPIX Picture Control .............. 68
31 Active D-Lighting............................... 69
Režim kontinualnog snimanja.. 44,
32 69
33 Backlighting (HDR)............................ 42
34 Braketiranje ekspozicije.................. 69
35 Hand-held/tripod .............................. 37
36 Višestruka ekspozicije...................... 69
Indikator samookidača ................... 59
37 Tajmer osmeha.................................... 60
Okidač za životinje ............................ 44
1
7
F5.6
3
4 5 6
10m 0s
9999
500mm
1/250
2
F5.6
1/250
8
1
Polje fokusa (trenje mete AF)
........................................................69, 71, 76
Delovi aparata i osnovne funkcije
1/250
F5.6
10m 0s
9999
9
5
Merenje u tački.................................... 69
6
Merenje ka centru.............................. 69
2
Polje fokusa (centar/ru;no)
........................................36, 46, 69, 71, 79
7
Vidi/sakrij histograme
...............................................65, 91, E62
3
Polje fokusa (detekcija lica/
ljubimca)...................44, 60, 69, 71, 78
8
4
Polje fokusa (praćenje subjekta)
...............................................69, 71, E41
Okvir kadriranja (Moon ili Birdwatching režim scena)
....................................................................... 45
9
Vidi/sakrij mrežu kadriranja
.......................................................91, E62
13
Reprodukcija
Prikaz preko celog ekrana
1 2 3 45 6 78
10
9
999/999
999/ 999
9999/9999
a
1m 0s
1m 0s
b
11 12
Delovi aparata i osnovne funkcije
23
14 15
22
0112.JPG
15/05/2014 15:30
21
20
a
19
b
18
16
17
1
Ikona zaštite........................................... 82
13 Indikator jačine zvuka.............. 83, 89
14 Kvalitet slike ........................................... 68
2
Prikaz sekvenci (kad je izabrano
Individual pictures
....................................................... 83, E54
3
Ikona redosleda štampe................. 82
4
Indikator govorne poruke............. 83
5
Skin softening Ikona ......................... 82
6
Ikona filtera efekata........................... 82
7
D-Lighting ikona................................. 82
17 Easy panorama indikator............... 43
Vodič za reprod. Easy panorama
.................................................... 5, 43 ,E4
18 Prikaz sekvenci - vodič
.................................................... 5, 34, E5
Vodič reprodukcije filma................ 89
8
Quick retouch ikona ......................... 82
19 Vreme snimanja .................................. 24
9
Indikator interne memorije.......... 21
20 Datum snimanja ................................. 24
(a) Indikator nivoa baterije............ 22
21 (b) Indikator AC punjača.......................
(a) Trenutni broj frejmova/
Ukupni broj frejmova
10
(b) Trajanje filma
11 Ikona smanjene slike ........................ 82
12 Ikona izreza............................................. 80
14
13
15 Veličina slike........................................... 68
16 Opcije filma............................................ 89
E80
22 Broj i tip fajla
23 Eye-Fi indikator ....................92, E74
Info displej nivoa1 (A32)
4/132
100
+ 1.0
3
8
2
4
F5.6
7
6
Trenutni broj frejmova/
Ukupni broj frejmova
6
Kvalitet/veličina slike........................ 68
1
7
Blenda ....................................................... 48
2
ISO osetljivost ....................................... 69
8
Brzina zatvarača................................... 48
3
Kompenzacija ekspozicije............. 65
9
Režim snimanja ................................... 27
4
Balans bele ............................................. 68
2
10 Tone level
5
COOLPIX Picture Control............... 68
3
11 Histogram
Delovi aparata i osnovne funkcije
1/250
9
2
3
5
11
10
1
1
Možete proveriti nedostatak detalja kontrasta u presvetljenim delovima ili
senkama sa prikazanog histograma ili prikaza za svaki stepen. Ovo služi kao vodilja
kada podešavate osvetljenje na slici sa funkcijama kao što je kompenzacija
ekspozicije.
Označava stepen osvetljenosti. Kada želite da proverite stepen osvetljenja odabran
pritiskanjem J ili K, polje slike koje odgovara izabranom stepenu blinka.
Histogram je grafik koji prikazuje raspodelu tonova na slici. Horizontalna osa
odgovara osvetljenosti piksela, sa tamnim tonovima na levoj a svetlim tonovima
na desnoj strani. Verikalana osa prikazuje broj piksela.
15
16
Osnovni koraci snimanja i
reprodukcije
Priprema 1 Ubacivanje baterije
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
1
Otvorite odeljak za bateriju/
poklopac slota mem. kartice.
2
Ubacite bateriju.
• Koristite bateriju kako bi ste gurnuli
narandžasti osigurač za zaključavanje
baterije u pravcu koji je označen strelicom
(1) i u potpunosti gurnite bateriju (2).
• Kada je baterija legla skroz do kraja, zatvarač
baterije će se sam zaključati.
osig. baterije
B
Ispravno ubacivanje baterije
Ubacivanje baterije naopačke ili odstraga
može da ošteti aparat.
3
16
Zatvorite poklopac odeljka za
bateriju/ memorijsku karticu.
Vađenje Baterije
sključite aparat i pobrinite se da su lampica
napajanja i displej ugašeni pre nego li otvorite
ležište baterije/zatvarač slota memorijske kartice.
Da bi izbacili bateriju, otvorite ležište baterije/
zatvarač slota memorijske kartice i povucite
narandžasti osigurač u pravcu strelice (1).
Baterija porom može da bude izvađena rukom
(2).
B
Upozorenje za visoku temperaturu
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
Aparat, baterija ili mem. kartica mogu da postanu topli tokom upotrebe. Budite
oprezni pri uklanjanju baterije ili mem. kartice.
17
Priprema 2 Punjenje baterije
1
Pripremite AC Adapter.
Ukoliko je adapter* uključen, stavite adapter za
punjenje na AC Adapter. Pritisnite adapter dok ne
legne na poziciju. Kada su povezani, nasilno
razdvajanje će oštetiti proizvod.
* Izgled adaptera varira od z emlje prodaje
proizvoda.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
2
Proverite da je baterija u aparatu, i
konektujte aparat na AC Adapter po
redosledu od 1 do 3
• Držite aparat isključenim.
• Kada povezujete kabl, proverite da li je konektor pravilno orjentisan. Ne
koristite silu kada povezujete. Kada izvlačite kabl, ne izvlačite pod uglom.
Lampa
elektr. utičnica
USB Kabl (dobijen)
• Lampa napajanja blinka polako zeleno da indicira punjenje baterije.
18
Lampa
napajanja
Opis
Blinka polako
(zeleno)
Baterija se puni.
Isključena
Ne puni se. Kada prestane da blinka zeleno i isključi se onda je
baterija puna.
treperi (zeleno)
• Prevelika je temperatura. Punite pri temperaturama od 5 °C
do 35 °C (41 °F do 95 °F).
• USB kabl nije lepo uključen, ili AC Adapter, ili je baterija loša.
Diskonektujte USB, AC Adapter i povežite ispravno, ili
zamenite bateriju.
C
Izvucite AC Adapter iz električne utičnice i diskonektujte
USB kabl.
Rukovanje aparatom tokom punjenja
Ako pritisnete taster napajanja ili držite pritisnut c (playback) taster dok punite
baterije preko AC Adaptera , aparat se uključuje i prebacuje u režim reprodukcije, i
možete pregledati slike. Slikanje nije moguće.
C
Punjenje preko računara i punjača
• Pujivu Li-ion bateriju možete puniti i preko računara (A92,
93).
• Punjač MH-61 (posebno se kupuje; E81) može se koristiti za punjenje punjive
Li-ion baterije.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
3
19
Priprema 3 Ubacivanje memorijske kartice
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
1
Uverite se da su lampica napajanja
i ekran ugašeni pre nego li otvorite
ležište baterije / zatvarač slota
memorijske kartice.
2
Ubacite memorijsku karticu.
• Polako gurajte memorijsku karticu u njeno
ležište sve dok ne klikne.
Slot mem. kartice
B
Ubacivanje Memorijske Kartice
Ubacivanje memorijske kartice naopčke
može da ošteti aparat ili memorijsku
karticu.
3
B
Zatvorite ležište baterije/zatvarač
slota memorijske kartice.
Formatiranje memorijske kartice
Kada u aparat prvi put ubacite mem. karticu koja se ranije koristila u drugim
uređajima, formatirajte se ovim aparatom. Da formatirate memorijsku karticu, ubacite
je u aparat, pritisnite d taster, i izaberite Format card iz setup menija.
20
Uklanjanje memorijske kartice
Isključite aparat, i pobrinite se da su lampica
napajanja i displej ugašeni pre nego li otvorite
ležište baterije/zatvarač slota memorijske
kartice.
Polako gurnite mem. karticu ka unutra (1) da
delom izbacite karticu, i onda uklonite karticu.
Izvucite mem. karticu polako iz aparata (2).
B
Upozorenje za visoku temperaturu
Aparat, baterija ili mem. kartica mogu da postanu topli tokom upotrebe. Budite
oprezni pri uklanjanju baterije ili mem. kartice.
Podaci sa aparata, uključujući fotografije i filmove, mogu se čuvati ili u internoj
memoriji aparata ili na memor. kartici. Da koristite internu mem. za snimanje i
reprodukciju, prvo uklonite mem. karticu.
Odobrene memorijske kartice
Sledeće Secure Digital (SD) memorijske kartice su odobrene za korišćenje sa
ovim aparatom.
• Mem. kartice SD Speed Class klase 6 ili brže preporučuju se za snimanje
filmova. Snimanje filma može prestati neočekivano kad se koriste mem.
kartice niže klase
SD mem. kartica
SanDisk
2 GB1
TOSHIBA
Panasonic
Lexar
SDHC mem. kartica2
SDXC mem. kartica3
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
Interna memorija i memorijske kartice
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB, 128 GB
-
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB
-
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB, 128 GB
2 GB1
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB
1 Ukoliko se koriste u čitaču, proverite da li čitač podržava memorijske kartice od 2
GB.
2 SDHC-kompatibilne. Proverite da li čitač podržava SDHC standard.
1
SDXC-compliant. If the memory card will be used with a card reader
or similar device, make sure that the device supports SDXC.
• Kontaktirajte proizvođača kartica kako bi saznali specifikacije
21
Korak 1 Uključite aparat
1
Skinite poklopac sa objektiva.
• Pogledajte “Postavljanje kaiša fotoaparata i poklopca objektiva“ (A7) ya vi[e
informacija.
2
Pritisnite taster napajanja.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
• Ako prvi put nakon kupovine
uključujete aparat, vidite
“Podešavanje jezika, datuma i
vremena” (A24).
• Ekran se uključuje, objektiv izlazi.
3
Proverite kapacitet baterije i broj preostalih snimaka.
Indik. kapaciteta bat.
1/250
F5.6
25m 0s
840
Broj preostalih
snimaka
Kapacitet baterije
Prikaz
Opis
b
Baterija puna.
B
Baterija prazna. Pripremite se da je punite ili
zamenite.
N
Battery exhausted.
Ne može da slika. Punite ili zamenite bateriju.
Broj preostalih snimaka
Prikazan je broj slika koji se može snimiti.
• C Ako mem. kartica nije ubačena, C je prikazano da indicira da će slike biti
sačuvane na internu memoriju.
22
C
Funkcija autoisključivanja (Auto Off)
Blinka
Ne koriste se
komande
Ne koriste se
komande
1/250
F5.6
3 min
25m 0s
840
Aparat se gasi
• Vreme koje je potrebno da istekne pre nego li aparat utone u režim mirovanja
može da bude promenjen u Auto off opciji u setup meniju (A91).
• Dok je ekran ugašen u režimu mirovanja, pritisnite sledeće tastere da ga
reaktivirate:
- Taster za paljenje, okidač , c taster, ili b (e snimanje filma) tastern.
- Rotirajte točkić režima.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
Aparat ide u
mirovanje
23
Podešavanje Jezika na ekranu, Datuma i Vremena
Dijalog za odabir jezika će da se pojavi kada prvi put startujete aparat.
• Da izadjete bez promene pritisnite, O će blinkati dok je ekran prikazati.
1
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
2
Koristite džojstik H ili
I za odabir željenog
jezika a potom
pritisnite k taster.
Odaberite Yes i pritisnite k taster.
Language
Български
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Cancel
Time zone and date
Choose time zone and
set date and time?
Yes
No
Cancel
3
Pritisnite J ili K da bi
ste odabrali vašu
vremensku zonu i
pritisnite k.
London
Casablanca
• U regionima gde se
Back
primenjuje zimsko
računanje vremena,
pritisnite H da uključite tu funkciju. W će biti prikazano. Da isključite ovu
funkciju pritisnite I.
4
24
Odaberete format datuma i
pritisnite k.
Date format
Year/Month/Day
Month/Day/Year
Day/Month/Year
5
Promenite datum i vreme i
pritisnite k.
Date and time
D
M
Y
• Da odaberete stavku: Pritisnite K ili J
(menja se između: D (dan) ➝ M (mesec) ➝ Y
15 05 2014
(godina) ➝ hour ➝ minute).
• Da podesite sadržaj: Pritisnite H ili I.
Datum i vreme se mogu podesiti i rotiranjem
džojstika ili komandnog točkića.
• Primenite podešavanja: Izaberite minute, i pritisnite k ili K.
6
• Sat je aktiviran i aparat ulazi u režim
snimanja.
m
15 10
Edit
Date and time
15/05/2014 15:10
OK?
Yes
No
C
Podešavanje jezika, vremena i datuma
• Može se promeniti korišćenjem Language i Time zone and date podešavanja u
z setup meniju (A91).
• Kada je zimsko računanje vremena uključeno u Time zone u Time zone and date
u z setup meniju, sat se unapred pomera za jedan čas, i kada je isključeno, vraća se
jedan sat.
C
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
Odaberete Yes a potom pritisnite
k taster.
h
Baterija sata
• Sat aparata se napaja rezervnom baterijom koja je odvojenas od glavne baterije
aparata.
• Rezervna baterija se puni kad je glavna bat. u aparatu ili kad je aparat konektovan
na AC adapter, i može da pruži nekoliko dana rezervne energije nakon 10 sati
punjenja.
• Ako se rezervna baterija sata isprazni, ekran za podeš. datuma i vremena je prikazan
kad se aparat uključi. Ponovo podesite datum i vreme. Vidite korak 2 u
“Podešavanje jezika, datuma, vremena” (A24).
C
Uštampavanje datuma i vremena
• Možete permanentno da uštampate datum snimanja na slike kad su snimljene
preko podešavanja Print date u setup meniju.
• Možete da koristite ViewNX 2 softver da štampate datum snimanja na slike koje
nisu snimljene korišćenjem opcije Print date (A95).
25
Korak 2 Izbor režima snimanja
Rotirajte točkić režima da izaberete režim snimanja.
• A (auto) režim je kao primer. Rotirajte točkić režima na A.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
26
C
O blicu
U situacijama kada je blic potreban, kao što su slabo osvetljeni ambijenti, izvucite blic
(A56).
Mogući režimi snimanja
A auto režim
(A35)
Snimajte sa osnovnimoperacijama aparata.
y, X, s, c Režim scene
(A36)
u Režim specijalnih efekata
(A46)
Efekti se mogu primeniti na slike tokom snimanja.
j, k, l, m režimi
(A48)
Izaberite da bolje kontrolišete brzinu zatvarača i blendu.
M (User settings) režim
(A53)
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
Kad izaberete neki režim scene slike se snimaju sa podeš. koja su
optimizovana za izabrani tip scene.
y (Scene): Izaberite scenu i podešavanja aparata su automatski
optimizovana za taj tip scene.
U režimu autoselektora scene, aparat autom. bira pogodnu scenu za
jednostavnije snimanje.
• Da izaberete scenu, rotirajte točkić režima na y i pritisnite d
taster. Izaberite scenu pritiskom na džojstik H ili I, i pritisnite k
taster.
• X (Night landscape): Za snimanje noćnih pejzaža.
• s (night portrait): koristite za snimanje vecernjih i nocnih portreta koji
uključuju pozadinu.
• c (landscape): Za snimanje živopisnih gradskih pejzaža i pejzaža u
prirodi.
Kombinacije podeš. koja se često koriste mogu se čuvati. Sačuvana
podeš. se mogu aktivirati rotiranjem točkića na M.
27
Korak 3 kadriranje
1
Držite aparat spremnim.
• Držite vaše prste i ostale objekte dalje od objektiva, blica, AF-assist lampe i
mikrofona.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
2
Ukadrirajte sliku.
1/250
C
F5.6
25m 0s
840
Tražilo
Koristite tražilo da kadrirate sliku x kada je svetlo previše jako i ekran ne može da se
vidi (A7).
C
Korišćenje stativa
• U sledećim situacijama je preporučeno korišćenje stativa:
-Snimanje u slabo osvetljenom ambijentu sa spuštenim blicem, ili u režimu gde je
blic onemogućen
- Korišćenje telefoto podešavanja
• Podesite Vibration reduction u setup meniju (A91) na Off kada koristite stativ.
28
Korišćenje zuma
Koristite kontrolu uvećanja da aktivirate optički
zum.
• Zarotirajte kontrolor uvećanja ka g kako bi
ste uvećali toliko da objekat popunjava veći
deo ekrana (telephoto).
• Zarotirajte kontrolor uvećanja ka f da
uvećate vidno polje (wide-angle).
• Rotiranjem kontrole uvećanja do kraja u oba
smera, podešava brzo zum, a dok rotirate
kontrolu deo po deo, zum se sporije
podešava (osim tokom snimanja filma).
C
Optički
zum
Zumiraj
Digital.
zum
O digitalnom uvećanju
Kad koristite digitalno uvećanje, dolazi do degradacije u kvalitetu slike
• Indikator zuma je plav: kvalitet se smanjuje korišćenjem Dynamic Fine Zoom.
• Indikator zuma je žut: kvalitet je smanjen.
• Indikator ostaje plav preko šireg polja kada je veličina slike manja.
• Pri kontinualnom snimanju indikator možda neće biti plav, itd.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
• Indikator uvećanja će se pojaviti na vrhu
ekrana kada se zarotira kontrola uvećanja.
• Kada je aparat zumiran do maksimalnog
optičkog uvećanja, rotiranje i zadržavanje
kontrole uvećanja u poziciji g pokreće digitalni
zum i objekat se uvećava do 2× više od
maksimalng optičkog uvećanja.
Odzumiraj
29
Korak 4 Fokus i Slikanje
1
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
30
Pritisnite taster okidača do
pola.
• Kad je subjekat u fokusu, fokusno
polje ili indikator fokusa (A11)
svetle zeleno. Ako svetle crveno,
subjekat je van fokusa. Ponovo
pritisnite okidač do pola
• Kada se koristi digitalni zum, aparat
fokusira u centru kadra i fokusno
polje se ne prikazuje. kada aparat
postigne fokus indikator svetli
zeleno.
• Ukoliko indikator blinka crveno,
aparat nije u mogućnosti da
fokusira. Promenite kompoziciju i
pokušajte ponovo.
1/250
F5.6
Focus area
2
Pritisnite taster okidača skroz do
kraja.
The Shutter-release Button
Pritiskanje na
pola
da podesite fokus i ekspoziciju (brzinu i blendu),
pritisnite okidač na pola dok ne osetite otpor.
Fokus i ekspozicija su zaključani dok tako držite.
Pritisnite do
kraja
Bez puštanja pritisnite do kraja.
Ne foriratje da ne bi ste zautili sliku. Pritisnite
nežno.
O čuvanju slika i videa
Indikator preostalih snimaka ili maksimalne dužine videablinka dok se slike snimaju
na karticu.Ne otvarajte poklopac i ne vadite karticu dok indikator blinka. Ovo može
oštetiti podatke, karticu ili aparat.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
B
31
Korak 5 Reprodukcija Fotografija
1
Pritisnite c taster.
• Poslednja napravljena
fotografija će biti prikazana
preko celog ekrana u režimu
pregleda.
2
Pomoću džojstika izaberite sliku.
Predhodna fotografija
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
• Prikaz prethodne slike: H ili J
• Prikaz sledeće slike: I ili K
• Možete prelaziti preko slika i rotiranjem
džojstika ili komandnog točkića.
Sledeća fotografija
4/132
0112. JPG
15/05/2014 15:30
Trenutni broj slika/
ukupan broj slika
C
DPrikaz informacija snimanja
Pritisnite k za reprodukciju preko celog ekrana
sa info o slici (A14).
Pritisnite k da prikažete samo sliku preko
celog ekrana.
4/132
+ 1.0
1/250
32
F5.6
Korak 6 Brisanje fotografija
Pritisnite l taster da
izbrišete trenutno
prikazanu sliku
2
Pritisnite džojstik H ili I da
izaberete metod brisanja i
pritisnite k taster.
• Pogledajte “Brisanje slika” (A34) za više
informacija.
• Da izađete bez brisanja pritisnite d
taster.
3
Delete
Current image
Erase selected images
All images
Odaberite Yes zatim k taster.
• Obrisane slike se ne mogu povratiti.
• Da otkažete pritisite H ili I da izaberete
No i pritisnite k..
Erase 1 image?
Yes
No
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
1
33
Upravljanje ekranom za brisanje odabranih slika
1
Pritisnite na džojstiku J ili K da
odaberete sliku za brisanje, i
pritisnite H da dodate y.
Erase selected images
• Da otkažete , pritisnite I da uklonite y.
• Rotirajte kontrolu zuma (A29) na g (i) za
prikaz preko celog ekrana ili f (h) za
prikaz ikonica.
2
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
34
Back
Dodajte y za sve slike za brisanje i pritisnite k da
primenite odabir.
• Prikazan je ekran potvrde. Pratite instrukcije na ekranu.
B
Brisanje slika iz sekvence
• Svaki put kad su slike snimljene kontinualno, čine grupu koja se naziva sekvenca, i
po osnovnom podeš. prva slika sekvence (ili “ključna slika”) predstavlja celu
sekvencu.
Kad pritisnete l tokom prikaza ključne slike, sve slike iz sekvence se mogu izbrisati.
Ako želite da brišete slike posebno, pritisnite k pre l i prikažite slike iz sekvence
posebno.
C
Brisanje Poslednje Fotografije Dok Se Nalazite U Režimu Slikanja
U režimu snimanja, pritisnite l taster da obrišete poslednju snimljenu sliku.
Karakteristike snimanja
A (Auto) Režim
Snimanje sa osnovnim operacijama.
• Aparat bira fokusno polje za autofokus prema
kompoziciji ili subjektu. Ukoliko je detektovano
lice, aparat fokusira na njega.
• Vidite “Fokusiranje“ (A76).
Opcije u A (Auto) režimu
Režim blica (A56)
Samookidač (A59)
Tajmer osmeha (A60)
Režim fokusa (A61)
Kompenzacija ekspozicije (A65)
Meni snimanja (A68)
Karakteristike snimanja
•
•
•
•
•
•
35
Režim scene (Slikanje pogodno za scene)
Podešavanja fotaparata su automatski optimizovana za selektovani tip scene.
Na raspolaganju su vam sledeći režimi scene..
X Night landscape (A37)1, 2, s Night portrait
(A38), c Landscape (A38)1, 2
Rot. točkić režima na X, s ili c i slikajte.
y (Scene)
Karakteristike snimanja
36
Scene menu
Scene auto selector
Portrait
Sports
Party/indoor
Beach
Snow
Sunset
Pritisnite d taster za prikaz menija scena i izaberite jednu od sledećih scena.
x Scene auto selector (default setting)
(A39)
u Food (A41)
b Portrait
l Museum (A41)1
d Sports (A39)1
m Fireworks show (A41)2, 3
f Party/indoor (A40)1
n Black and white copy (A41)1
Z Beach1
o Backlighting (A42)1
z Snow1
p Easy panorama (A43)1
h Sunset1, 2, 3
O Pet portrait (A44)
i Dusk/dawn1, 2, 3
g Moon (A45)1, 2
k Close-up (A40)
L Bird-watching (A45)1
Pregled opisa (pomoćne informacije) za svaku scenu
Izaberite režim scene u ekranu izbora scene i rotirajte kontrolu zuma (A1) ka
g (j) da vidite opis za tu scenu. Za povratak na originalan ekran ponovo
rotirajte kontrolu zuma ka g (j).
Trikovi i beleške
X Night landscape
• Pritisnite d da izaberete Y Hand-held ili Z Tripod u Night landscape.
• Z Tripod: Select this mode when the camera is stabilized, such as with a tripod.
-Redukcija vibracije je onemogućena i ako je Vibration reduction (A91) u
setup meniju podešeno na Normal ili Active.
-Jedna slika se snima na malim brzinama zatvarača kada se okidač pritisne do
kraja.
Karakteristike snimanja
• Y Hand-held (osnovno podešavanje): Omogućava snimanje sa minimumom
drmanja aparata i šuma čak i kad držite rukom aparat.
-pritisnite okidač do kraja da snimite seriju slika koje će se kombinovati u jednu
sliku i sačuvati.
-Kad jednom pritisnete okidač do kraja, držite aparat mirno bez pomeranja dok se
ne prikaže slika. Nakon slikanja, ne isključujte aparat dok se aparat ne vrati u
ekran snimanja.
-Ugao preglednosti (polje slike) na sačuvanoj slici je uži u odnosu na onaj na
ekranu tokom snimanja.
37
s Night portrait
• Pritisnite d da izaberete Y Hand-held ili Z Tripod u Night portrait.
• Snima se jedna slika malom brzinom zatvarača. U poređenju sa Z Tripod, kada
je odabrano Y Hand-held, aparat bira kraću eklspoziciju prema vrsti scene da
bi se smanjile vibracije.
• Onemogućeno je Vibration reduction (A91) bez obzira na predhodna
podešavanja.
• Blic uvek okida. Podiže se blic pre snimanja.
c Landscape
Pritisnite d da izaberete Noise reduction burst ili Single shot u Landscape.
Karakteristike snimanja
38
• Noise reduction burst: Omogućava snimanje oštrih pejzaža sa minimumom
šuma.
-Kad se okidač pritisne do kraja, slika se kontinualno, i aparat kombinuje te slike
da sačuva jednu sliku.
-Kad jednom pritisnete okidač do kraja, držite aparat mirno bez pomeranja dok
se ne prikaže slika. Nakon slikanja, ne isključujte aparat dok se aparat ne vrati u
ekran snimanja.
-Ugao preglednosti (polje slike) na sačuvanoj slici je uži u odnosu na onaj na
ekranu tokom snimanja.
• Single shot (osnovno podešavanje): Snima slike sa naglašenim okvirom i
kontrastom.
-Kad se okidač pritisne do kraja jedan kadar je snimljen.
y M x Scene auto selector
Kada kadrirate, aparat automatski bira optimalnu scenu za slikanje.
• Kada aparat automatski odabere režim scene, ikona režima slikanja se menja u
onu za trenutno izabrani režim scene.
e
Portrait (za snimanje izbliza jedne ili dve osobe)
b
Portrait (za snimanje tri ili više osoba ili snimanje kompozicije sa velikim po
f
Landscape
Night portrait (za snimanje izbliza jedne ili dve osobe)
c
Night portrait (za snimanje tri ili više osoba ili snimanje kompozicije sa ve
pozadine)
g
Night landscape
• Aparat snima slike kontinualno i kombinuje ih i čuva kao jednu, kao kad
Hand-held u X (Night landscape) (A37).
i
Close-up
j
Backlighting (za snimanje subjekata koji nisu ljudi)
d
Backlighting (za snimanje lica osoba)
d
Other shooting scenes
• U zavisnosti od uslova snimanja, aparat možda neće odabrati željeni režim.
Ukoliko se ovo desi odaberite A (auto) režim (A26) ili ručno odaberite željenu
scenu.
Karakteristike snimanja
h
y M d Sports
• Aparat fokusira subjekat u centru kadra.
• Dok se okidač drži do kraja, snima se do 7 slika kontinualno brzinom od 7 fps
(kad je kvalitet slike na Normal a veličina slike r 4896×3672).
• Aparat kontinualno podešava fokus i kad okidač nije pritisnut do pola. Može se
čuti zvuk pomeranja objektiva.
• Tokom kontinualnog snimanja, fokus, ekspozicija i hue su zaključani na vrednosti
sa prvom slikom u svakoj seriji.
• Brzina kontinualnog snimanja zavisi od trenutnog podešavanja režima snimanja,
korišćene mem. kartice ili uslova snimanja.
39
y M f Party/indoor
• Držite aparat mirno. Podesite Vibration reduction (A91) na Off u setap
meniju kada koristite stativ.
y M k Close-up
Karakteristike snimanja
40
Izaberite Noise reduction burst ili Single shot na ekranu kad je izabran režim
scene k Close-up.
• Noise reduction burst: Omogućava snimanje oštrih pejzaža sa minimumom
šuma.
-Kad se okidač pritisne do kraja, slika se kontinualno, i aparat kombinuje te slike
da sačuva jednu sliku.
-Kad jednom pritisnete okidač do kraja, držite aparat mirno bez pomeranja dok
se ne prikaže slika. Nakon slikanja, ne isključujte aparat dok se aparat ne vrati u
ekran snimanja.
-Ako se subjekat kreće ili postoji jako drmanje aparata tokom snimanja, slike
mogu biti zamućene.
-Ugao preglednosti (polje slike) na sačuvanoj slici je uži u odnosu na onaj na
ekranu tokom snimanja.
• Single shot (osnovno podešavanje): Snima slike sa naglašenim okvirom i
kontrastom.
-Kad se okidač pritisne do kraja jedan kadar je snimljen.
• Podeš. režima fokusa (A61) je promenjeno na p (macro close-up) i aparat će
auutomatski da uveća do najbliže pozicije na kojoj će moći da se fokusira.
• Možete pomerati polje fokusa. pritisnite k , i rotirajte rotirajući džojstik ili
pritisnite H, I, J ili K. Da podesite sledeće, pritisnite k da privremeno
otkažete izbor fokusnog polja, i onda podesite svako podešavanje.
•
y M u Food
• Podeš. režima fokusa (A61) je promenjeno na p
(macro close-up) i aparat će automatski da uveća
do najbliže pozicije na kojoj će moći da se fokusira.
• Hue se može podesiti rotiranjem komandnog
točkića. Ovo podešavanje ostaje sačuvano u
aparatu i kad je aparat isključen.
• Možete pomerati polje fokusa. pritisnite k , i
rotirajte džojstik ili pritisnite H, I, J ili K. Da
podesite sledeće, pritisnite k da privremeno
otkažete izbor fokusnog polja, i onda podesite
svako podešavanje.
1/250
F5.6
10m 0s
840
y M l Museum
y M m Fireworks show
• Brzina zatvarača zaključana na 4 sek.
y M n Black and white copy
Karakteristike snimanja
• Fotoaparat će da se fokusira na subjekat u sredini ekrana. Ako držite pritisnut
okidač, aparat snima do 10 slika i najoštrija slika u seriji je automatski izabrana i
čuva se (BSS (Best Shot Selector)).
• Blic ne okida.
• Koristite p (macro close-up) u režimu fokusa da bi fokusirali iz blizine (A61).
41
y M o Backlighting
• Nakon biranja o Backlighting na displeju, HDR (high dynamic range) se može
podesiti.
• Off (osnovno podešavanje): Blic blicka da smanji senke. Slikajte sa podignutim
blicem.
• Level 1-Level 3: Koristite kada u kadrru imate svetle i tamne partije. Odaberite
Level 1 kada nema razlike između svetlih i tamnih partija, i Level 3 kada je razila
veća.
B
Karakteristike snimanja
42
O HDR-u
• Preporučena upotreba stativa. Podesite Vibration reduction u setup meniju
(A91) na Off ka koristite stativ.
• Ugao preglednosti (polje slike) na sačuvanoj slici je uži u odnosu na onaj na ekranu
tokom snimanja.
• Kad se okidač pritisne do kraja, slika se kontinualno , i čuvaju se dve sledeće slike.
- Slika bez HDR kompozicije
- Slika sa HDR kompozicijom (efekti podeksponiranosti i preeksponiranosti su
redukovani)
- se čuva samo jedna slika, aparat povećava osvetljenje i kontrast u tamnim
delovima slike sa D-Lighting (A82) pri slikanju i čuva jednu sliku.
• Kad jednom pritisnete okidač do kraja, držite aparat mirno bez pomeranja dok se
ne prikaže slika. Potrebno je neko vreme da se slika sačuva. Nakon slikanja, ne
isključujte aparat dok se aparat ne vrati u ekran snimanja.
• U zavisnosti od scene, tamne senke se mogu pojaviti oko svetlih subjekata ili polje
oko tamnog subjekta se može pojaviti svetlo. Podesite na niski nivo da izmenite.
• Digitalni zum nije dostupan kada je HDR na bilo kom podešavanju osim Off.
y M p Easy panorama
• Kada se odabere p Easy panorama raspon za snimanje se može birati između
Normal (180°) (osnovno podešavanje) ili Wide (360°).
• Zum je fiksiran na širokougaonu poziciju.
-Pritisnite okidač do kraja i oslobodite ga i onda poalko pomerajte aparat u
horizontalnom pravcu. Snimanje se automatski zaustavlja kada se dostigne
raspon koji je izabran.
-Kad snimanje počne, aparat fokusira subjekat u centru kadra.
-Kad je pritisnut k dok je slika snimljena sa Easy panorama prikazana preko
celog ekrana, aparat skroluje sliku automatski.
Vidite “Korišćenje Easy Panorama (Snimanje i reprodukcija)” (E2).
B
O štampi slika panorame
Karakteristike snimanja
Kad štampate slike panorame, ceo snimak možda neće biti odštampan u zavisnosti
od podešavanja štampača. Dodatno, štampa možda neće biti moguća u zavisnosti
od štampača.
43
y M O Pet portrait
• Aparat detektuje i fokusira se na lice mačke ili psa. Po osnovnom podešavanju,
kad je subjekat u fokusu, zatvarač se automatski oslobađa (pet portrait auto
release).
• Nakon što je izabran O Pet portrait sa ekrana izaberite Single ili Continuous.
-Single: Aparat snima jednu sliku kad se pritisne okidač
- Continuous: Aparat okida 3 puta kontinualno brzinom od oko 3 fps kad je
lice fokusirano. Ako želite ručno da slikate, aparat snima oko 5 slika dok držite
pritisnut okidač do kraja. Slike se kontinualno snimaju brzinom od oko 3 fps.
B
Karakteristike snimanja
44
Pet Portrait Auto Release
• Da podesite Pet portrait auto release, pritisnite džojstik J (n).
- Y: Okidač odradi automatski kad je lice detektovano.
- OFF: Okidač ne okida automatski, čak i kada je lice ljubimca detektovano.
Pritisnite okidač. Aparat takođe detektuje i lica ljud. Ako aparat istovremeno
detektuje i lice ljubimca i lice čoveka, fokusira se na lice ljubimca.
• Pet portrait auto release se automatski prebacuje na OFF kad.
- Kad se kont. snimanje sa autookidačem ponovi pet puta
- Kad se mem. kartica i interna memorija popune
B
Fokusno polje
• Kad aparat detektuje lice prikazuje se žuti dupli
okvir (fokusno polje) oko tog lica, i kad je lice u
fokusu okvir postaje zele. Kad lice ljubimca ili
osobe nije detektovano, aparat fokusira subjekat
u centru kadra..
• U nekim uslovima, lice ljubimce se ne detektuje i
neki drugi subjekti se pojave u okviru.
1/250
F5.6
25m 0s
840
y M g Moon
• Podesite HUE komandnim točkićem. Ovo ostaje u memoriji čak i kada se aparat
ugasi.
• Podesite komenzaciju ekspozicije (A65) prema uslovima snimanja.
• Na širokoj poziciji zuma, uokvireni deo predstavlja ekvivalent 1000 mm
objektiva (u 35mm [135] formatu). To prikazujete pritiskom na k taster.
y M L Bird-watching
• Kada je odabrano L Bird-watching, odaberite Single ili Continuous.
• Single (osnovno podešavanje): Snima se jedan snimak kada se pritisne okidač.
• Continuous: Kada se drži okidač slike se snimaju kontinualno.
- Brzina snimanja je oko 7 fps i broj snimaka je oko 7 (Kada je kvalitet podešen
na Normal i veličina slike na i 4608×3456).
• Na širokom uglu, okvir prikazuje ekvivalent 500 mm objektiva (u 35mm [135]
formatu). Ovo vidite pritiskom na k taster.
Karakteristike snimanja
45
Režim spec. efekata (Primena efekata tokom
snimanja)
Efekat se primenjuje tokom snimanja.
Special effects
Image quality
Image size
Special effects
Special effects
Karakteristike snimanja
46
Soft
Nostalgic sepia
High-contrast monochrome
Painting
High key
Low key
Selective color
Da izaberete efekat, pritisnite d taster da prikažete meni spec. efekata.
• Aparat fokusira u centru kadra. Pozicija se nemože menjati.
Opcija
Opis
Soft (osnovno
podešavanje)
Nežno zamućuje celu sliku da stvori mek ambijent.
Nostalgic sepia
dodaje sepia tonove sa malim kontrastom da stvori izgled
starinske fotografije.
High-contrast
monochrome
Kreira crno-bele fotografije sa oštrim kontrastom.
High key
dodaje svetle tonove po celoj fotografiji.
Low key
dodaje tamne tonove po celoj fotografiji.
Soft (default
setting)
Nežno zamućuje celu sliku da stvori mek ambijent.
Opcija
Selective color
Opis
Daje crno bele fotografije na kojima samo jedna određena
boja ostaje.
• Rotirajte točkić
komandi da izaberete
boju.
• Pritisnite k da
sakrijete klizač i
otkažete izbor boje, i
onda podesite sledeće.
Save
1/250
F5.6
Klizač
Cross process
Kreirajte slike sa neobičnim hue konerzijom positive color
slike u negative ili obrnuto.
• Rotirajte komandni točkić da podesite hue.
Functions Available in Special Effects Mode
•
•
•
•
•
Režim blica (A56)
Samookidač (A59)
Režim fokusa (A61)
Kompenz. ekspozicije (A65)
Karakteristike snimanja
High ISO
monochrome
Kreira crno-bele fotografije snimanjem na visokoj ISO
osetljivosti. Efektivno kada slikate slabo osvetljene subjekte.
• Ove slike mogu imati šum (nasumični svetli pikseli,
zamućenje ili linije).
Meni snimanja (A68)
47
j, k, l, m režimi (Podeš. ekspozicije za
snimanje)
ISlike se mogu snimiti većom kontrolom
podešavanjem stavki menija snimanja (A68) u
cilju podešavanja blende i brzine zatvarača ručno
prema uslovima snimanja i zahtevima.
• Fokusno polje za autofokus se razlikuje prema
podešavanjima u AF area mode (A69).
• Kada je AF area mode podešen na Target
finding AF (osnovno podešavanje), aparat detektuje subjekat i fokusira ga.
Rotirajte komandni točkić ili džojstik za podešavanje brzine zatvarača i blende.
Karakteristike snimanja
Komandni točkić
Džojstik
1/250
Brzina zatv.
Režim ekspozicije
Brzina zatvarača(A52)
25m 0s
840
Blenda
Blenda (A49)
j
Programmed auto
(A50)
Automatski podešeno (fleksibilni program se
omogućava komandnim točkićem).
k
Shutter-priority
auto (A50)
Podešeno sa komandnim
točkićem.
Automatski podešeno.
l
Aperture-priority
auto (A50)
Automatski podešeno.
Podešeno sa džojstikom.
m
Manual (A50)
Podešeno sa komandnim
točkićem.
Podešeno sa džojstikom.
C
Više informacija
Pogledajte “AV/TV sekcija” (A92) za više informacija.
48
F5.6
Ekspozicuha
Snimanje slike željene svetline (ekspozicije) podešavanjem brzine zatvarača ili
blende se zove “određivanje ekspozicije.”
Osećaj dinamike i količine detalja u pozadinidosta zavise od blende i brzine
zatvarača čak i kada je ekspozicija ista.
Podešavanje brzine zatvarača
U k režimu, raspon je od maksimum 1/4000 do 8 sek.
U m režimu, raspon je od maksimum 1/4000 do 15 sek.
Vidite “Kontrolni raspon brzine zatvarača (j, k, l, m režimi)“ (A52) za više
informacija.
Sporije 1/30 s
U l i m režimima, raspon je od f/3 do 8.3 (širokougaona pozicija) i od
f/5.9 do 8.3 (telefoto pozicija zuma).
Velika blenda (mali f-broj)
f/3
C
Karakteristike snimanja
Brže 1/1000 s
Podešavanje blende
Mala blenda (veliki f-broj)
f/8.3
Blenda (F-broj) i zum
Velike blende (izražene malim f-brojevima) puštaju više svetla u aparat, a male
vrednosti blende (veliki f-brojevi) puštaju manje svetla.
Blenda zum objektiva ovog aparata se može promeniti u zavisnosti od pozicije zuma.
Kad zumirate ka širokougaonoj poziciji i telefoto poziciji, vrednosti blende su f/3 i
f/5.9, respektivno.
49
j (Programmed auto)
Korist. za autom. kontr. ekspozicije od strane
aparata.
• Drugačije kombinacije brzina zatvarača i
blende se mogu selektovati rotiranjem
glavnog komandnog točkića (“flexible
25m 0s
1/250 F5.6
840
program”). Kada se koristi fleksibilni program,
oznaka (A) će se pojaviti odmah pored
indikatora režima (j) u gornjem levom uglu ekrana.
• Da bi isključili fleksibilni program,rotirajte točkić komandi sve dok oznaka
(A) nije više prikazana. Selektovanje drugog režima ili isključenjenje aparata
takođe isključuje fleksibilni program.
k (Shutter-priority auto)
Karakteristike snimanja
Za snimanje subjekata koji se brzo kreću , ili
naglašava kretanje subjekta u pokretu sa malom
brzinom zatvarač
• Brzina zatvarača se može podesiti rotiranjem
komandnog točkića.
1/250
F5.6
25m 0s
840
1/250
F5.6
25m 0s
840
l (Aperture-priority auto)
Koristite da zamutite pozadinu ili da i pozadinu i
prvi plan dovedete u fokus
• Blenda se može podesiti rotiranjem džojstika.
m (Manual)
Kontrolišite ekspoziciju prema zahtevima
snimanja.
• Kada podešavate blendu ili brzinu zatvarača,
stepen devijacije od merene vrednosti
ekspozicije od strane aparata če se pojaviti na
25m 0s
1/250 F5.6
par sekundi u ekranu ekspozicije. Stepen
840
devijacije u ekspoziciji je prikazan u EVs (–2 to
Exposure indicator
+2 EV sa povećanjima od 1/3 EV).
• Brzina zatvarača se može podesiti rotiranjem komandnog točkića a blenda
se može podesiti rotiranjem džojstika.
50
B
O slikanju
• Kad se zumira nakon podešavanja ekspozicije, kombinacije ekspozicija ili blenda se
mogu promeniti.
• Kad je subjekat previše svetao ili previše taman, neće biti moguće dobiti pravu
ekspoziciju. U takvim slučajevima, indikator brzine zatvarača ili blende blinka kada
se okidač pritisne do pola (osim kada se koristi m režim). Promenite blendu ili
brzinu zatvarača. Kad se menjaju podešavanja kao ISO sensitivity može se dobiti
prava ekspozicija.
B
O ISO osetljivosti
Kada je ISO sensitivity (A69)na Auto ili Fixed range auto, ISO osetljivost u m
režimu je zaključano na ISO 100.
Funkcije u j, k, l, m režima
Režim blica (A56)
Samookidač (A59)
Tajmer osmeha (A60)
Režim fokusa (A61)
Kompenzacja ekspozicije (A65)
Meni snimanja (A68)
Funkcije koje se mogu podesiti w (funkcijskim) tasterom (A71)
Setap meni (A91)
Karakteristike snimanja
•
•
•
•
•
•
•
•
51
Raspon zatvarača
Raspon zatvarača zavisi od zuma, blende, ili ISO vrednosti. Još se menja i prema
uslovima snimanja.
Podešavanje
Auto2,
fiksni raspon2
ISO 100
ISO osetljivost
(A69)1
Karakteristike snimanja
Kontinualno (A69)
1
2
3
52
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200, 6400
Continuous H,
Continuous L, BSS
Pre-shooting cache,
Multi-shot 16
Continuous H: 120 fps
Continuous H: 60 fps
Intvl timer shooting
Raspon
1/40003 - 1 s (j, k, l režim)
1/40003 - 15 s (m režim)
1/40003 - 8 s (j, k, l režim)
1/40003 - 15 s (m režim)
1/40003 - 4 s (j, k, l režim)
1/40003 - 8 s (m režim)
1/40003 - 4 s
1/40003 - 2 s
1/40003 - 1 s
1/40003 - 1/2 s
1/40003 - 1/30 s
1/4000 - 1/30 s
1/4000 - 1/125 s
1/4000 - 1/60 s
Isto kao kada je podešeno Single
ISO zavisi od podešavanja (A72).
U m režimu, ISO je fiksirano na ISO 100.
Maksimalna brzina zatvarača je 1/4000 kada je blenda podešena na f/6.6 do f/8.3
na širokom uglu. Brzina zatvarača opada kada se ide u tele zum i blenda je veća.
Brzina zatvarača je 1/2500 kada je blenda f/8.3 na maksimalnom zumu.
M (Režim podešavanja korisnika)
Podešavanja koja se često korsite za slikanje (user setting) modu da se
registruju u M. Snimanje je moguće u j (Programmed auto), k (Shutterpriority auto), l (Aperture-priority auto) ili m (Manual).
Rotirajte točkić režima na M da preuzmete
podešavanja sačuvana u Save user settings.
Vidite “Čuvanje podešavanja u M režimu”.
• Kadrirajte subjekat i slikajte sa ovim
podešavanjima, ili promenite podešavanja po
zahtevu.
• Kombinacije podešavanja dobijene kad je
točkić režima rotiran na M mogu se menjati mnogo puta u Save user
settings.
Osnovna podešavanj
•
•
•
•
Shooting modes j, k, l, m (A48) • Focus mode (A61)
Zoom position (A29)
• Exposure compensation (A65)
Flash mode (A56)
• Fn button (A71)
Self-timer (A59)
Meni snimanja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Image quality (A68)
Image size (A68)
Picture Control (A68)
Custom Picture Control (A68)
White balance (A68)
Metering (A69)
Continuous (A69)
ISO sensitivity (A69)
Exposure bracketing (A69)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Karakteristike snimanja
Sledeća podešavanja se mogu čuvati.
AF area mode (A69)
Autofocus mode (A69)
Flash exp. comp. (A69)
Noise reduction filter (A69)
Active D-Lighting (A69)
Multiple exposure (A69)
Zoom memory (A70)
Startup zoom position (A70)
M exposure preview (A70)
53
Čuvanje podešavanja u M režimu
Česta podešavanja se mogu čuvati u M.
1
Podesite točkić na željeni režim ekspozicije.
• Rotirajte na j, k, l ili m.
• Podeš. se mogu sačuvati i rotiranjem na M (osnovna podeš režima j su
sačuvana kad je aparat kupljen).
2
Promenite u često korišćeno podešavanje..
• Vidite A53 za više informacija.
Karakteristike snimanja
3
Pritisnite d taster.
4
Koristite džojstik da izaberete
Save User Settings i pritisnite k
taster.
• Done ekran je prikazan, i sačuvana su
trenutna podešavanja.
B
Shooting menu
Multiple exposure
Save user settings
Reset user settings
Zoom memory
Startup zoom position
M exposure preview
Baterija sata
Ako se baterija sata (A25) istroši, podešavanja sačuvana u M će se resetovati.
Zapišite bitna podešavanja.
C
Resetovanje za User settings
Ako je izabrano Reset user settings, podešavanja u ovom režimu se resetuju. Režim
snimanja je j.
54
Karakteristike koje se mogu podesiti
pomoću džojstika
Sledeće funkcije se mogu podesiti.
1
2
4
3
1 m
2 n
y,
u
X, s, c
Flash mode (A56)
w
1
Self-timer (A59)
w
w
w
j, k, l, m, M
w
w
–
w
w
w
w
Exposure
w
compensation (A65)
w
w2
Smile timer (A60)
3 D Focus mode (A61)
4 o
A
1
Karakteristike snimanja
Funkcija
1 Varira sa scenom ili specijalnim efektima. Vidite “Lista osnovnih podešavanja”
(A65).
2 Kad je režim snimanja m, kompenz. ekspozicije ne može da se koristi.
55
Korišćenje blica (režimi blica)
Možete slikati sa podignutim ugrađenim blicem. Režim blica može da se
odabere prema uslovima snimanja.
1
Pritisnite m (flash pop-up) da
izvučete blic.
• Kad je blic spušten, ne može da se koristi i
S je prikazano.
Karakteristike snimanja
2
Pritisnite H (m režim blica) na
džojstiku.
3
Koristite džojstik kako bi ste
odabrali željeni režim blica i
pritisnite k taster.
• Ako k nije pritisnuto u roku od nekoliko
sekundi, selekcija je podešena i meni
podešavanja nestaje.
56
Auto
B
Lampa blica
Lampa blica pokazuje status blica kad je okidač
pritisnut do pola.
On: Blic okida kad se pritisne okidač do kraja.
Flashing:Blic se puni. Sačekajte nekoliko sekundi i
pokušajte ponovo.
Off:Blic neće okinuti.
Ako je baterija prazna, ekran će se isključiti i ostaće
isključen dok se blic puni.
Dostupni režimi blica
U
Auto
Blic automatski okine kada je slabo osvetljenje.
Auto with red-eye reduction/Red-eye reduction
Smanjuje “crvene oči” kod portreta (A58).
X
Fill flash/Standard flash
Blic će da okine nakon što je fotografija načinjena.
Y
Slow sync
Blic je ukombinovan sa malom brzinom zatvarača. Pogodno za pravljenje
slika portreta sa noćnim pejzažom u pozadini. Blic će da osvetli glavni
subjekt, a spora brzina zatvarača se koristi kako bi se uhvatila pozadina.
Z
Karakteristike snimanja
V
Rear-curtain sync
Blic okida pre nego što se zatvarač zatvori, kreirajući efekat traga svetlosti
iza subjekata koji se kreću.
57
C
The Flash Mode Setting
• Režimi blica zavise od režima snimanja.
Režim blica
U Auto
V
X
Y
Z
y, X,
s, c
u
j
k
l
m
w
–
–
–
–
Auto with red-eye
reduction
Red-eye reduction
w
–
–
–
–
Fill flash
Standard flash
Slow sync
Rear-curtain sync
w
–
w
w
–
w w w w
*
*
–
–
–
–
w w w w
w – w –
w w w w
Karakteristike snimanja
* Zvisi od podešavanja. Pogledajte "Osnovna podešavanja" (A66) za više
informacija.
• Podešavanja ostaju memorisana čak i kada se aparat isključi
- Kada se koriste j, k, l ili m
- Kada je V (auro sa redukcijom crvenih očiju) odabrano u A (auto) režimu
C
Spuštanje ugrađenog blica
Kada ne koristite blic, lagano ga gurnite ka dole dok
se ne zaključa na mestu.
C
58
A
Redukcija Crvenih Očijun
Ukoliko se detektuju crvene oči, zahvaćeni deo će biti dodatno obrađen pre nego li se
slika sačuva.
Obratite pažnju na sledeće pri snimanju:
• Vreme koje je potrebno da bi se sačuvala fotografija je duže nego inače.
• Napredna redukcija crvenih očiju možda neće da pruži željene rezultate u svim
situacijama.
• U ekstremno retkim slučajevima, oblasti u kojima nije zahtevana redukcija crvenih
očiju može biti zahvaćena ovom redukcijom; u tim slučajevima , izaberite drugi
režim i pokušajte ponovo.
Korišćenje samookidača
Ovo je veoma korisna opcija kada želi da se smanji efekat drmanja aparata što je
posledica pritiskanja okidača.
Kada se koristi samo-okidač, poželjno je korišćenje stativa. Podesite Vibration
reduction na Off u setup meniju (A91) kad koristite stativ.
1
Pritisnite na džojstiku J (n).
2
Koristite džojstik za izbor n10s
(or n2s), i pritisnite k taster.
Self-timer
3
Karakteristike snimanja
• n10s (10 deset sekundi): pogodno za
grupne slike.
• n2s (dve sekunde): Pog. da se izbegne
drmanje aparata.
• Kad je režim slikanja Pet portrait režim
scene, Y (pet portrait auto release) je
prikazan (A44). Samookida; nije dostupan.
• Prikazaće se izabrani režim samo-okidača.
• Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k tastera u roku od
nekoliko sekundi, selekcija će da bude poništena.
Ukadrirajte sliku i pritisnite taster okidača do pola.
• Fokus i ekspozicija će se podesiti.
4
Pritisnite taster okidača do
kraja.
• Countdown starts. The self-timer
lamp flashes and then glows
steadily about one second before
the shutter is released.
• Kada se otpusti okidač, samookidač se postavlja na OFF.
• Da bi zaustavili odbrojavanje pre
nego li se napravi slika, pritisnite
ponovo okidač.
9
1/250
F5.6
59
Automatsko snimanje nasmejanih lica (Smile
Timer)
Aparat detektuje nasmejano lice i automatski slika čak i ako ne pritisnete
okidač.
• Ovo je dostupno kad je režim slikanja A (auto), j, k, l, m, M, režim scene
Portrait ili Night portrait.
1
Pritisnite na džojstiku J (n).
• Promenite režim blica, komp. ekspo. ili
podeš. režima slikanja pre pritiskanja J.
Karakteristike snimanja
2
Koristite džojstik za izbor a (smile
timer), i pritisnite k.
Smile timer
• Ukoliko se ne pritisne k taster u roku od
nekoliko sekundi, selekcija se poništava.
3
Uperite aparat ka subjektu i
sačekajte osmeh.
• Uperite aparat u nasmejano lice.
• Aparat traži nasmejano lice, i kad ga
detektuje na subjektu uokvirenom duplom
linijom, slika automatski.
• Svaki put kad okine, automatsko snimanje
sa detekcijom lica i detekcijom nasmejanog
lica se ponavlja.
4
1/250
F5.6
25m 0s
840
Kraj snimanja..
• Da prekinete automatsko slikanje nasmejanih lica, vratite se na korak 1 i
izaberite OFF.
B
O Smile Time
Pod nekim uslovima ove funkcije neće raditi kako treba (A77). Za slikanje se takođe
može koristiti i okidač.
60
C
Lampa samookidača Blinka
Lampa samookidača blinka polako kada je tajmer osmeha moguć i aparat detektuje
lice.
Korišćenje režima fokusa
Izaberite režim fokusa za željenu scenu.
Pritisnite na džojstiku I (D).
2
Koristite džojstik kako bi dabrali
režim fokusa i pritisnite k taster.
• Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije
pritiskanjem k tastera u roku od nekoliko
sekundi, selekcija će da bude poništena.
Autofocus
Karakteristike snimanja
1
61
Available Focus Modes
Karakteristike snimanja
A
Autofocus
Aparat automatski podešava blic shodno udaljenosti od subjekta. Koristiti
kad slikate na udaljenosti manjoj od 50 cm (1 ft. 8 in.) ili više, ili 2.0 m (6 ft 7
in.) ili više kada je aparat zumiran skroz do kraja.
D
Macro close-up
UKoristite kada slikate izbliza cveće, insekte i ostale male objekte.
Koliko blizu možete biti subjektu zavisi od odnosa zuma. Na poziciji zuma
gde F i indikator zuma svetle zeleno, aparat fokusira subjekte na razdaljini
od 10 cm (4 in.) ili dalje od objektiva. Na maksimalnoj širokougaonoj poziciji
od G, aparat fokusira subjekte na razdaljini od 1 cm (0.4 in.) ili dalje od
objektiva.
B
Infinity
Koristite kada slikate objekte u daljini kroz npr. prozore ili kada slikate
pejzaže.
Aparat autom. podešava fokus blizu beskonačnosti.
• Ipak, aparat možda neće moći da isfokusira objekte u blizini.
• Blic je isključen.
E
Manual focus
Fokus može da se podesi za bilo koji subjekat na razdaljini od 1 cm (0.4 in.)
pa do beskonačnosti od objektiva (A63). Najmanja udaljenost na koju
aparat može da fokusira varira sa pozicijom zuma.
B
O snimanju sa blicem
Blic možda neće moći da osvetli ceo subjekat na udaljenosti manjoj od 50 cm (1 ft
8 in.).
C
Podešavanje režima fokusa
• Ne može se koristiti istovremeno sa nekim karakteristikama.
• Za režime snimanja j, k, l i m, promenjeno podeš. režima fokusa će ostati
zapamćen i nakon što se aparat ugasi.
62
Slikanje sa ručnim fokusom
Moguće je u režimima j, k, l, m ili M, režimu specijalnih efekata, ili Sports ili
Bird-watching režimu scena.
1
Pritisnite na
džojstikur I (D),
odaberite E (rušni
fokus), pritisnite k
taster.
2
Koristite džojstik da podesite
fokus.
Manual focus
3
Karakteristike snimanja
• Prikazuje se uvećanje centralnog polja.
0.3
Pritisnite J da odaberete 2× ili 4×.
• Rotiratjte džojstik u smeru kazaljke na satu
da fokusirate subjete koji su blizu, ili obrnuto
4
1/250 F5.6
840
za daleke subjekte. Preciznost zavisi od
brzine okretanja džojstika.
• Kada je pritisnuto K, aparat fokusira u
Peaking level
centru kadra automatski. Prvo fokusira
automatski, a zatim se ručno može korigovati.
• Fokusiranje je potpomognuto belim linijama preko fokusiranog subjekta
(piking) (A64). Pritisnite HI da podesite nivo pikova.
• Pritisnite taster okidača na pola da ukadrirate, zatim do kraja za fotografisnje.
Pritisnite k taster.
• Fokus je zaključan.
• Pritisnite okidač do kraja da fotografišete.
• Da promenite fokus, pritisnite k taster u
koraku 2.
1/250
F5.6
25m 0s
840
63
C
E (Rušni fokus)
• Brojevi prikazani na displeju u koraku 2 služe kao vodič o daljini subjekta u fokusu.
• Aktuelni raspon zavisi od blende i pozicije zuma. Da proverite fokus, pogledajte
sliku nakon snimanja.
C
O piking-u
• Kontrast pikinga ufokusiranoh subjekta se može menjati. Dobro je podesiti mali
kontrast za svetle subjekte, i visok za subjekte visokog kontrasta..
• Piking možete isključiti opcijom Peaking setap meniju (A92).
Karakteristike snimanja
64
Podešavanje osvetljenja(Kompenzacija
ekspozicije)
Kompezacija ekspozicije se koristi da se promeni vrednost ekspozicije.
1
Pritisnite na džojstiku K (o).
2
Odaberete kompenz. ekspozicije.
Exposure compensation
• Subjekat je svetliji nego ekspozicija
podešena aparatom (+).
• Subjekat je tamniji nego ekspozicija
podešena aparatom (–).
• Otkažite komp. ekspozicije pritiskom na
k taster.
+2.0
-2.0
Histogram
C
Vodič
Kompenzacija Ekspozicije
Karakteristike snimanja
-0.3
• Promenjena vrednost kompenzacije primenjena u j, k ili l čuva se u memoriji
aparata i kada se aparat isključi.
• Kada je režim slikanja Fireworks show režim scene (A41) ili m (Manual) (A50),
omp. ekspozicije se ne može koristiti.
• Kad je komp. ekspozicije podešena kada se korsiti blic, kompenzacija se primenjuje
i na ekspoziciju pozadine i na snagu blica.
C
Korišćenje Histograma
Histogram je grafik koji prikazuje raspodelu tonova na slici. Korstite kao vodič kad
koristite kompenzaciju ekspozicije i slikate bez blica.
• Horizontalna osa odgovara osvetljenosti piksela, sa tamnim tonovima na levoj a
svetlim tonovima na desnoj strani. Verikalana osa prikazuje broj piksela.
• Povećanje ekspozicije pomera raspodelu tonova na desnu stranu, a smanjivanje
ekspozicije pomera distribuciju na levu stranu.
65
Lista osnovnih podešavanja
Osnovno podešavanje svakom režimu snimanja je opisano dole.
Režim
blica
(A56)
Režim snimanja
A (auto)
U
3
Samookid
ač
(A59)
Režim
fokusa
(A61)
Komp.
ekspozicije
(A65)
OFF1
A2
0.0
u (special effects)
W
OFF
A
0.0
j, k, l, m
X
OFF1
A
0.0
M (user settings)
X
OFF1
A
0.0
Scene
Karakteristike snimanja
66
X (night landscape)
W4
OFF
B4
0.0
s (night portrait)
V5
OFF1
A4
0.0
c (landscape)
W4
OFF
B4
0.0
U
OFF
A4
0.0
b (portrait)
V
OFF1
A4
0.0
d (sports)
W4
OFF4
A7
0.0
f (party/indoor)
V8
OFF
A4
0.0
Z (beach)
U
OFF
A9
0.0
z (snow)
U
OFF
A9
0.0
h (sunset)
W4
OFF
B4
0.0
i (dusk/dawn)
W4
OFF
B4
0.0
k (close-up)
W10
OFF
D4
0.0
u (food)
W4
OFF
D4
0.0
l (museum)
W4
OFF
A9
0.0
m (fireworks show)
W4
OFF4
B4
0.0 4
n (black and white
copy)
W
OFF
A9
0.0
o (backlighting)
X/W11
OFF
A4
0.0
x (scene auto
selector)
6
Režim snimanja
Režim
blica
(A56)
Samookid
ač
(A59)
Režim
fokusa
(A61)
Komp.
ekspozicije
(A65)
p (easy panorama)
W4
OFF4
A4
0.0
O (pet portrait)
W4
Y12
A9
0.0
g (moon)
W4
n2s
B4
0.0
L (bird-watching)
W4
OFF
A13
0.0
1
2
3
4
5
Karakteristike snimanja
Smile timer se može izabrati
E (ručni fokus) se ne može izabrati.
Blic je fiksiran na W (off) kada se koristi High ISO.
Ne može se menjati.
Ne može se menjati. Bliv je fiksiran na fill flash sa sporom sinhronizacijom i
redukcijom crvenih očiju.
6 Ne može se menjati. Aparat automatski bira scenu.
7 A (autofokus) ili E (ručni fokus) se mogu odabrati.
8 Možete prebaciti na slow sync sa redukcijom crvenih očiju.
9 A (autofokus) ili D (makro režim) se mogu odabrati.
10 Bli je fiksiran na W (off) kada se koristi Noise reduction burst.
11 Kada je HDR podešen Off, blic je zaključan na X (fill flash). Kada je HDR podešen
na sve osim Off, blic je fiksiran na W (off).
12 Automatsko slikanje ljubimaca (A44) se može podesiti. Samookidač se nemože
koristiti.
13 D (macro close-up) nemože biti odabran.
67
Karakteristike koje se mogu podesiti
pomoću d (Menu) tastera (Režim
snimanja)
Meni slikanja se može podesiti pritiskanjem d tastera u režimu snimanja.
Shooting menu
1/250
F5.6
Image quality
Image size
Picture Control
Custom Picture Control
White balance
Metering
Continuous
25m 0s
840
Karakteristike snimanja
Česta podešavanja
Opcija
Opis
A
Image quality
• Podesite kvalitet (odnos kompresije). Osnovno
podešavanje kvaliteta slike je Normal.
E22
Image size
• Podesite veličinu slika. Osnovno podešavanje je:
i 4608×3456
E23
Za j, k, l, m, M režime
Opcija
68
Opis
A
Picture Control
(COOLPIX Picture
Control)
• Promenite podešavanja za snimanje slika prema
sceni snimanja. Osnovno podešavanje je
Standard.
E24
Custom Picture
Control
(COOLPIX
Custom Picture
Control)
Omogućava čuvanje podešavanja prilagođenih u
COOLPIX kontrolama slike, koje mogu da podese
Custom 1 ili Custom 2 za Picture Control.
E28
White balance
• Omogućava podešavanje boja na slici onako kako
ih vidite okom. Iako se Auto (normal) (osn.
podeš) može koristiti kod mnogih tipova
osvetljavanja, balans bele se može podesiti da
odgovara uslovima neba ili izvoru svetlosti i tako se
mogu dostići više prirodni tonovi na slici.
E29
A
Metering
E32
Continuous
Omogućava snimanje serije slika
• Osnovno podeš. je Single
E33
ISO sensitivity
Viša ISO osetljivost omogućava da snimite slike
tamnijih subjekata.
• Osnovno podeš. je: Auto
Kad je ISO na Auto (osn. podeš.), aparat podešava
ISO automatski
• U m (Manual) režimu, ISO oset. je zaključana na
ISO 100 ako je izabrano Auto ili Fixed range
auto.
E37
Exposure
bracketing
• Ekspozicija (osvetljenost) se može automatski
promeniti tokom kontinualnog snimanja. Osnovno
podešavanje je Off.
E38
AF area mode
Omogućava da odredite kako aparat bira AF režim
polja.
• Osnovno podešavanje je: Target finding AF
E39
Autofocus mode
• Kad je izabrano Single AF (osnovno podešavanje)
aparat fokusira samo kad je taster okidača pritisnut
do pola. Kad je izabrano Full-time AF , aparat
fokusira i onda kada taster okidača nije pritisnut do
pola. Može se čuti zvuk zumiranja aparata.
E42
Flash exp. comp.
Podešava snagu blica.
• Osnovno podešavanje je: 0.0
E42
Noise reduction
filter
Podesite intezitet ove funkcije tako da normalno
funkcioniše pri slikanju.
• Osnovno podešavanje je: Normal
E43
Izbegnite gubitak detalja kontrasta u preosvetljenim
Active D-Lighting delovima i senkama kad snimate slike..
• Osnovno podešavanje je Off
Karakteristike snimanja
Opis
• Proces merenja osvetljenosti subjekta. Aparat
podešava ekspoziciju, koja je kombnacija blende i
brzine zatvarača, bazirana na merenju
osvetljenosti. Osnovno podešavanje je Matrix.
Opcija
E43
Multiple
exposure
Omogućava kombinaciju jedne ili više slika.
• Osnovno podešavanje je:
- Multiple exposure mode: Off
- Auto gain: On
E44
Save user
settings
Trenunta podeš. se čuvaju u M (A53).
54
Reset user
settings
Podešavanja sačuvana u M su resetovana.
54
69
Opis
A
Zoom memory
When the zoom control is moved, the zoom position
(equivalent to focal length/angle of view in 35mm
[135] format) is switched to the positions that have
been selected by setting the check box to on in this
menu option.
• Osnovno podešavanje je:: Off
E46
Startup zoom
position
Kad se zum kontrola koristi kada je na On, aparat u
koracima menja žižnu daljinu (ekvivalent sa 35mm
[135] formata ugla vidljivosti) objektiva.
• Osnovno podešavanje je:: 24 mm
E47
M exposure
preview
Omogućava prikaz promene iekpozicije na displeju u
m (ručnom) režimu.
• Osnovno podešavanje je:: Off
E47
Opcija
Karakteristike snimanja
70
Karakteristike koje se mogu podesiti
pomoću Fn (Function) tastera
Sledeće funkcije se mogu podesiti pritiskanjem w (function) tastera umesto
prikazivanja odgovarajućeg menija pritiskanjem d tastera.
• Ova karakterisitka se može koristiti kada je režim slikanja j, k, l, m ili M.
Image quality (A68)
Image size (A68)
Picture Control (A68)
White balance (A68)
Metering (A69)
1
Continuous (A69)
ISO sensitivity (A69)
AF area mode (A69)
Vibration reduction (A91)
• Meni U Fn button funkcije i stavke podešavanja funkcije (osnovno
podešavanje je Continuous) koja je poslednja dodeljena w (function)
tasteru su prikazani.
Single
2
Koristite džojstik da odaberete
stavku menija.
• Da dodelite drugu funkciju, izaberite
meni U Fn button funkcije i pritisnite
k taster. Onda izaberite željenu funkciju
iz prikazanog menija.
3
Karakteristike snimanja
Pritisnite w (function) taster kada je prikazan ekran
snimanja.
Primenite selek.
Nakon dodeljivanja funkcije, pritisnite k taster ili w
(function) taster.
• Aparat se vraća u ekran snimanja.
71
Funkcije koje se ne mogu primeniti
istovremeno
Neka podeš. u meniju slikanja ne mogu se koristiti sa drugim funkcijama.
Zabranjena funkc.
Flash mode
Opis
Režim blica je isključen dok je B (infinity)
izabrano za snimanje.
Continuous
(A69)
Kad se za snimanje koristi Continuous H,
Continuous L, Pre-shooting cache,
Continuous H: 120 fps, Continuous H: 60
fps, BSS ili Multi-shot 16 , blic nije dostupan.
Karakteristike snimanja
Exposure
bracketing
(A69)
blic nije dostupan.
AF area mode
(A69)
Kad je Subject tracking izabrano za
snimanje, samookidač/Smile timer nisu
dostupni.
Smile timer
(A60)
Kad je smile timer izabrano, režim fokusa se
resetuje na A (autofocus).
AF area mode
(A69)
Kad je Subject tracking izabrano, E
(manual focus) nije dostupan.
Continuous
(A69)
Kada je odabrano Pre-shooting cache,
Image quality je fiksiran na Normal.
Image size
Continuous
(A69)
• Kad se za snimanje koristi Pre-shooting
cache, Image size zaključano na C
(2048×1536 piksela).
• Kad se za snimanje koristi Continuous H:
120 fps, Image size zaključano na f
(640×480 piksela) i kad je izabran
Continuous H: 60 fps, Image size
zaključano na O (1920 × 1080 piksela).
• Kad se za snimanje koristi Multi-shot 16,
Image size zaključano na D (2560 × 1920
piksela).
Picture Control
Active DLighting
(A69)
Kad se za snimanje koristi Active D-Lighting ,
Contrast u ručnom podeš. ne može da se
podesi.
White balance
Picture Control
(A68)
Kad se za snimanje koristi Monochrome,
White balance zaključano na Auto
(normal).
Self-timer/
Smile timer
Focus mode
Image quality
72
Podešavanje
Focus mode
(A61)
Zabranjena funkc.
Metering
ISO sensitivity
Opis
Metering se resetuje na Matrix kad je Active
D-Lighting na bilo kom režimu osim Off.
Continuous
(A69)/
Exposure
bracketing
(A69)
Continuous i Exposure bracketing se ne
mogu koristiti istovremeno.
Self-timer
(A59)
Continuous H, Continuous L, Preshooting cache ili BSS i samookidač nisu
istovremeno dostupni. Kad je podešen
samookidač snima se jedna slika.
Smile timer
(A60)
Kad aparat detetkuje nasmejano lice i okidač
odradi, snima se jedna slika. Ako je podešen
Pre-shooting cache, kontinualno snimanje
radi u Single režimu. Ako je podešen interval
timer shooting slikanje se automatski završava
nakon jednog snimka.
Picture Control
(A68)
Exposure bracketing nije dostupno kad je
Monochrome izabrano.
Multiple
exposure
(A69)
Ne koriste se istovremeno.
Continuous
(A69)
Karakteristike snimanja
Continuous/
Exposure
bracketing
Podešavanje
Active DLighting
(A69)
Kada je odabrano Pre-shooting cache,
Multi-shot 16, Continuous H: 120 fps ili
Continuous H: 60 fps, ISO sensitivity je
fiksirano na Auto.
73
Zabranjena funkc.
Podešavanje
Smile timer
(A60)
Focus mode
(A61)
Opis
Aparat snima sa detekcijom lica bez obzira na
primenjenu opciju AF area mode.
• Kad je bilo koje podešavanje izabrano
osim Subject tracking i B (infinity)
izabrano kao režim fokusa, aparat
fokusira u beskonačnost, bez obzira na
primenjenu opciju AF režima polja.
• Kad je E (manual focus), AF režim polja
nedostupno.
Picture Control
(A68)
Kad je Target finding AF izabrano i Picture
Control je na Monochrome, aparat fokusira
na lice ili bira fokusna polja koja sadrže
subjekat najbliži aparatu između 9 fokusnih
polja.
White balance
(A68)
Kad je Target finding AF izabrano, i ako je
balans bele na Preset manual,
Incandescent, Fluorescent ili je izvršeno
fino podešavanje balansa bele, aparat fokusira
na lice ili bira fokusna polja koja sadrže
subjekat najbliži aparatu između 9 fokusnih
polja.
Smile timer
(A60)
Podešavanje autofokusa se ne može menjati
kada se koristi smile timer.
Focus mode
(A61)
Kada je režim fokusa na B (Infinity), režim
fokusa radi preko Single AF podešavanja.
AF area mode
(A69)
Kada je Face priority izabrano, režim
autofokusa radi koristeći Single AF
podešavanje.
Continuous
(A69)
Kada je ISO sensitivity na 1600, 3200, ili Hi
1, Active D-Lighting nije dostupno.
Exposure
bracketing
(A69)
Kada je Pre-shooting cache, Continuous H:
120 fps or Continuous H: 60 fps izabrano,
utiskivanje datuma je nedostupno.
Continuous
(A69)
Podešavanje autofokusa se ne može menjati
kada se koristi smile timer.
AF area mode
Karakteristike snimanja
Autofocus
mode
Multiple
exposure
Print date
74
Zabranjena funkc.
Digital zoom
Podešavanje
Opis
Smile timer
(A60)
Kad se snima sa Smile timer, ova funkcija
nedostupna.
Continuous
(A69)
Digitalni zum se ne može koristiti kad je
Multi-shot 16 izabrano za snimanje.
AF area mode
(A69)
Digitalni zum se ne može koristiti kad se
snima sa Subject tracking.
Zoom memory
(A70)
Digitalni zum se ne može koristiti kad je
Zoom memory na On.
Continuous
(A69)
Nedostupno kad je izabran Continuous H,
Continuous L, Pre-shooting cache,
Continuous H: 120 fps, Continuous H: 60
fps, BSS or Multi-shot 16.
Sound settings
Nedostupno
Karakteristike snimanja
Exposure
bracketing
(A69)
75
Zabranjena funkc.
Blink warning
B
Karakteristike snimanja
76
Podešavanje
Opis
Smile timer
(A60)
Kada je odabrano, blink warning nije moguć.
Continuous
(A69)
Ako je odabrano bilo šta osim Single, blink
warning nijme moguć.
Exposure
bracketing
(A69)
Ako je odabrano bilo šta osim Off, blink
warning nijme moguć.
Multiple
exposure
(A69)
Kada je Multiple exposure mode podešena
na On, blink warning nijme moguć.
O digitalnom zumu
• Digitalni zum ne može da se koristi sa određenim režimima snimanja (E67).
• Kad se koristi digit. zum, dostupne opcije za AF režim polja ili režim merenja su
zabranjene.
Fokusiranje
Fokusno polje ili raspon za podeš. fokusa zavise od režima snimanja i fokusa.
Korišćenje Target Finding AF
Kada je AF area mode u A (auto) režimu ili j, k, l, m ili M režimu podeš. na
Target finding AF, aparat će fokusirati tokom sledećih operacija ako pritisnete
okidač na pola.
• Kad detektuje glavni subjekat, fokusira na
njega. Kad je subjekat u fokusu, fokusna polja
koja se poklapaju sa veličinom subjekta će
svetleti zeleno.
Kad detektuje lice, aparat ga fokusira kao
prioritet.
F5.6
Fokusno polje
• Aparat ima 9 fok. polja, i ako ne detektuje
glavni subjekat, automatski bira fokusno polje
koje sadrži subjekat najbliži aparatu. Kad je
subjekat u fokusu, fokusna polja koja su u
fokusu (do 9 polja) svetle zeleno.
1/250
Karakteristike snimanja
1/250
F5.6
Fokusno polje
B
O Target Finding AF
• U zavisnosti od uslova snimanja, subjekat koji aparat bira kao glavni može da varira
• Kad je White balance na Preset manual, Incandescent, Fluorescent, ili kada se
izvrši fino podešavanje za svaki balans bele.
• Aparat ne može da detektuje glavni subjekat u sledećim situacijama:
-Kad je slika na ekranu previše tamna ili svetla
-Kad glavni subjekat nema jasno definisane boje
-Kad je snimak kadriran tako da je glavni subjekat na ivici ekrana
- Kad se subjekat sastoji od ponavljajućeg šablona
77
Korišćenje detekcije lica
Kad je aparat uperen u ljudsko lice u režimima
slikanja izlistanim niže, automatski detektuje lice
i fokusira se na njega.
• s (night portrait), Scene auto selector ili
Portrait režim (A36)
• a (smile timer) (A60)
• Kada je AF area mode (A69) podešen na Face
1/250 F5.6
priority
Kad se više ljudi nalazi u kadru, sposobnost aparata da prepozna lice zavisi od
različitih faktora, uključujući i to da li je subjekat licem okrenut ka aparatu.
25m 0s
840
Ako pritisnete okidač do pola dok lica nisu detektovana:
• U Scene auto selector fokusno polje se menja u zavisnosti od scene koju aparat
izabere.
Karakteristike snimanja
• U s (night portrait) i Portrait, aparat se fokusira na lice u centru kadra.
• Kada je odabran a (smile timer), aparat se fokusira na lice u centru kadra.
• Kada je odabran AF area mode i podešen na Face priority, aparat bira
fokusno polje koje sadrži subjekat najbliži aparatu.
B
O detekciji lica
• Sposobnost aparata da prepozna lice zavisi od različitih faktora, uključujući i to da li
je subjekat licem okrenut ka aparatu.
• Aparat možda neće prepoznati lica u sledećim situacijama:
- Kada je lice zaklonjeno naočarama ili nekom drugom preprekom
- Kada lice zauzima preveliki ili premali deo kadra
C
Pregledanje slika snimljenih sa detekcijom lica
Tokom reprod., aparat autom. rotira slike prema orijentaciji det. lica (osim slika
snimljenih sa Continuous (A69) ili Exposure bracketing (A69)).
78
Ulepšavanje tena
Kada se okine okidačem, aparat detektuje ljudsko lice (do 3 lica) i primenjuje
ulepšavanje tena.
• s (night portrait), Scene auto selector ili Portrait režimi (A36)
Ovo se takođe može primeniti na već snimljene slike (A82).
B
O ulepšavanju tena
• Potrebno je više vremena za snimanje slika.
• U nekim situacijama cilj neće biti postignut, i ovo se može primeniti na neke delove
slike noji nisu lica.
Subjekti koji nisu za autofokus
Karakteristike snimanja
Autofokus možda neće da radi onako kako se očekuje od njega u
određenim situacijama. U nekim retkim slučajevima, subjekat neće
biti u fokusu uprkos činjenici da zona fokusa u indikator fokusa svetle
zeleno.
• Subjekat je veoma taman
• Objekti visokog sjaja se nalaze u sceni (npr. sunce se nalazi iza
subjekta koji je u velikoj senci)
• Ne postoji kontrast između subjekta i okruženja )npr. subjekat se
nalazi ispred belog zida u beloj majci)
• nekoliko objekata se nalazi na različitoj udaljenosti od fotoaparata
(npr. subjekat se nalazi unutar kaveza)
• Subjekti sa obrascima koji se ponavljaju (okviri prozora, zgrade sa
više redova prozora sličnih oblika, itd.)
• Subjekat se brzo kreće
U situacijama koje su gore opisane, pokušajte da pritisnete taster prekidača do
pola kako bi ste ponovo fokusirali, ili fokusirali na drugi subjekat, koji je na istoj
razdaljini kao i stvarni subjekt, i koristite zaključavanje fokusa.
Aparat može da fokusira i korišćenjem ručnog fokusa (A62,A63).
79
Zaključavanje fokusa
Koristite za fokusiranje subjekata koji nisu u centru kada je centar izabran za AF
režim polja.
1
Pozicionirajte subjekat u
centar kadra i pritisnite
okidač na pola.
• Potvrdite da fokus svetli yeleno.
• Fokus is ekspozicija su zaključani.
2
Karakteristike snimanja
1/250
F5.6
1/250
F5.6
25m 0s
840
Bez podizanja prsta pritisnite
prekadrirajte.
• Nemojte menjati raszaljinu od subjekta.
3
C
Za fotografisanje pritisnite okidač
do kraja.
Pomeranje fokusa u željenu poziciju
U j, k, l ili m režimima snimanja, se može podetiti džojstikom u AF area mode u
meniju snimanja (A69) na jednu od ručnih opcija.
80
Karakteristike Reprodukcije
Uvećanje reprodukcije
Izaberite sliku koju ćete uvećati u reprodukciji i
rotirajte kontrolu uvećanja ka g (i).
4/132
Karakteristike Reprodukcije
0112. JPG
15/05/2014 15:30
Prikaz preko celog
ekrana.
g
(i)
f
(h)
Uvećana slika.
Pozicija
vodiča
• Promena uvećanja tasterom f (h) ili g (i). Isto se postiže rot. komandnog
točkića.
• Da pogledata drugi deo uvećane slike koristite džojstik HIJK.
• Kada uvećavate sliku koja je snimljena korišćenjem prioriteta lica (A80) ili det.
ljubimca (A44) biće uvećana fotografija sa detektovanim licem na sredini ekrana
(izuzev slika snimljenih u Continuous ili Exposure bracketing. Ukoliko je
detektovano više lica, pritisnite džojstik H, I, J, ili K da vidite ostala lica.
Promenite odnos zuma i pritisnite H, I, J, ili K da zumirate deo slike na kom
nema lica.
• Kada je prikazana uvećana slika pritisnite k taster da se vratite u prikaz preko celog
displeja.
C
Izrezane slike
Kada je prikazana uvećana slika, pritisnite d taster da uvećani deo slimite kao
zasebnu fotografiju(E12).
80
Reprodukcija ikonica i prikaz kalendara
Zarotirajte kontrolu zuma ka f (h) u režimu
reprodukcije prikazuje slike kao ikonice.
4/132
0112. JPG
15/05/2014 15:30
f
(h)
1/132
g
(i)
Prikaz preko celog
ekrana
f
(h)
g
(i)
Prikaz ikonica
2014 05
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
3
Prikaz kalendara
B
Prikaz kalendara
Slike bez podešenog datuma će biti snimljene kao da su slikane “January 1, 2013.“
Karakteristike Reprodukcije
• Možete promeniti broj prikazanih slika tasterima f (h) ili g (i).
• Dok su prikazane ikonice koristite HIJK da rotirate ili odaberete sliku, i
dok držite k taster, aparat prikazuje sliku preko celog ekrana.
• Dok je prikazan kalendar koristite HIJK oda rotirate ili odaberete sliku, i
dok držite k taster da prikažete fotografije napravljene tog dana.
81
Karakterisitke koje se mogu podesiti
pomoću d (Menu) tastera (Režim
reprodukcije)
Kad pregledate slike preko celog ekrana ili kao ikonice, možete podesiti sledeće
funkcije pritiskanjem d tastera za prikaz menija (A9).
Playback menu
Quick retouch
D-Lighting
Skin softening
Filter effects
Print order
Slide show
Protect
4/132
0112. JPG
15/05/2014 15:30
Opcija
Opis
Karakteristike Reprodukcije
Kreirajte retuš. kopije sa poboljšanim kontrastom i
saturacijom.
E8
I D-Lighting1
Kreirajte kopiju trenutne slike sa povećanim
osvetljenjem i kontrastom, osvetljavanjem tamnih
porcija slike.
E8
e Skin
softening1
Poboljšajte ten slikanog subjekta.
E9
p Filter effects1
Primenite efekte koristeći digitalni filter. Mogući
efekti su Soft portrait, Selective color, Cross
screen, Fisheye, Miniature effect, Painting,
Vignette, Photo illustration i Portrait (color +
B&W).
E10
a Print order2
Kad koristite štampač za štampanje slika sa
memorijske kartice, možete da koristite Print order
funkciju da odaberete slike za štampu, i broj kopija
za svaku.
E48
b Slide show
Prikazuje slike smeštene u internoj memoriji ili na
memorijskoj kartici, jednu po jednu u
automatizovanom slide show.
E50
Štiti odabrane slike od slučajnog brisanja.
E51
Određuje orijentaciju u kojoj se slika prikazuje tokom
reprodukcije.
E51
Kreirajte umanjenu kopiju slike koja je pogodna za
web upotrebu ili za slanje preko elektronske pošte.
E11
d Protect2
f Rotate image
2
g Small picture1
82
A
k Quick
retouch1
Opis
A
E Voice memo
Koristite mikrofon aparata da snimite govorne
poruke i dodate ih na snimljene slike. Možete brisati i
reprodukovati govorne poruke.
E52
h Copy2
Kopiranje fajlova između mem. kartice i interne
memorije. Može se koristiti i za kopiranje filmova.
E53
C Sequence
display options
Omogućava da slike iz sekvence prikažete
individualno, ili da prikažete samo ključnu sliku
sekvence.
• Samo se prikazuje ključna slika u sekvenci,
pritisnite k da prikažete ostale fotografije.
Pritisnite džojstik H da se vratite na ključnu sliku.
E54
x Choose key
picture2
Promenite ključnu sliku za grupu slika u sekvenci .
E54
Opcija
1
2
Karakteristike Reprodukcije
Izmenjene fotografije se snimaju kao posebni fajlovi. Neke slike se ne mofu
editovati.
Odaberite fotografiju na displeju za odabir fotografija. Pogledajte“Korišćenje
displeja za odabir fotografija“ (A84) za više informacija.
83
Korišćenje dispeja za odabir fotografija
Ekran za odabir fotografija, će da se prikaže sa
sledećim menijima. Za određene stavke može se
odabrati samo jedna slika, dok za druge, može
više slika.
Erase selected images
Back
1
Koristite džojstik, ili pritisnite H ili
Ida bi odabrali sliku.
• Rot. kontrolu zuma ka g (i) za prikaz preko
celog ekrana, ili f (h) za prikaz ikonica.
• Može se odabrati samo jedna fotografija za
Rotate image, Choose key picture, i
Welcome screen. Idite na korak 3.
Karakteristike Reprodukcije
84
2
Pritisnite H ili Ida bi odabrali ON
ili OFF (ili broj kopija).
Erase selected images
Back
Erase selected images
• Kad je izabrano ON prikazana je oznaka
(y) na slici. Za više slika, ponovite korake 1
i 2.
Back
3
Da primenite izbor slika, pritisnite k.
• Polje za potvrdu se prikazuje u nekim ekranima, pratite uputstva na ekranu.
Snimanje i Reprodukcija Filmova
Snimanje filmova
1
Prikažite ekran režima snimanja.
1/250
F5.6
25m 0s
840
Maks. dužina filma*
2
Pritisniteb (e movie-record)
taster da počnete snimanje.
Snimanje i Reprodukcija Filmova
• Maks. vreme snimanja prikazano na
ilustracijama se razlikuje od stvarnog prikaza..
• Aparat se fokusira na subjekt u centru kadra.
Polje fokusa nije prikazano tokom snimanja.
• Pritisnite k da pauzirate sniamanje pa k za
nastavak (osim kada je p iFrame 720/
30p ili p iFrame 720/25p, ili HS
odabrano u Movie options). Snimanje se
zauzstavlja ukoliko je pauziorano duže. od 5
min
7m23s
3
Pritisnite b (e movie-record) taster da završite snimanje.
85
B
Maksimalna dužina videa
Svaki film je ogranicen na velicinu fajla od 4 GB i dužinu od 29 min, iako postoji još
mesta na mem. kartici. Maks. dužina filma koja se može snimiti za jedan film je
prikazana tokom snimanja na ekranu. Ukoliko se aparat zagreje, snimanje filma može
da se prekine cak i ako ima još vremena za snimanje.
B
Snimanje i Reprodukcija Filmova
86
Napomene o snimanju filma
Indikator koji prikazuje broj preostalih snimaka i indikator koji prikazuje maks. dužinu
filma blinka tokom snimanja filma ili slika. Ne otvarajte zatvarač ležišta baterije /
slota memorijske kartice i ne uklanjajte bateriju ili mem. karticu dok indikator
svetli. U suprotnom, možete oštetiti aparat ili memorijsku karticu, i izgubiti podatke.
B
Snimanje Filmova
• Kad snimate filmove, koristite mem. karticu klase 6 ili mem, kartice veće brzine (A21).
Kad koristite kartice manje brzine, snimanje može prestati neočekivano.
• U nekim slučajevima, može da se snimi zvuk aparata, kao što je pomeranje
objektiva pri zumiranju, funkcija redukcije vibracija ili kontrola blende kada se
osvetljenje menja.
• Sledeći fenomeni se mogu videti na ekranu tokom snimanja filma. Oni ostaju
sačuvani na filmu.
- Zamućenje se može pojaviti na slikama pod fluoroscentnim i nekim drugim
osvetljenjem.
- Subjekti koji se kreću veoma brzo sa jednog na drugi kraj kadra, kao kretanje voza
ili automobila mogu se pojaviti iskrivljeno.
- Cela slika filma se može iskriviti ako je aparat panovan.
- izuzetno svetli objekti mogu pri snimanju videa ostaviti "duhove" na snimku.
B
Korišćenje uvećanja tokom snimanja
• Indikator uvećanja se ne prikazuje tokom snimanja.
• Ukoliko se koriti digitalno uvećanje dolazi do degradacije snimka. Ukoliko sa
uvećanja prelazite na digitalno vuećanje tokom snimanja filma zumiranje će se na
trenutak zaustaviti na prelazu.
B
O temperaturi aparata
Fokus i ekspozicija tokom snimanja filma
• Fokus se može podesiti tokom snimanja filma prema Autofocus mode
(A89) podešavanju u meniju filma.
-A Single AF (osnovno podeš.): koje zaključava fokus kad se pritisne b
(e movie-record) taster za početak snimanja. Da koristitite autofokus
tokom snimanja filma pritisnite J.
-B Full-time AF: Stalno fokusira tokom snimanja filma.
• Kad je režim fokusa (A61) na E (manual focus), podesite fokus ručno.
Fokus se može podesiti rotiranjem džojstika u smeru kazaljke na satu za
fokusiranje na bliže objekte i u suprotno smeru za fokusiranje na dalje
objekte.
• Autofokus možda neće raditi kako treba (A79. Ako se ovo desi pokušajte sa
E (manual focus) (A62,A63) ili podesite Autofocus mode u meniju
filma na A Single AF (osnovno podešavanje) i onda zaključajte fokus
(A79 za snimanje. Kad je na džojstiku pritisnut K istokom snimanja filma,
ekspozicija je zaključana. Da otključate, pritisnite ponovo K.
Snimanje i Reprodukcija Filmova
• Temperatura aparata može se dosta povećati kad se aparat koristi na duži period za
snimanje filma ili se koristi u ambijentu sa visokom temperaturom.
• Ako se aparat mnogo zagreje tokom snimanja filma, aparat autom. zaustavlja
snimanja. Preostalo vreme za snimanje (B10s) je prikazano na ekranu, i onda
aparat automatski zaustavlja snimanje i isključuje se kada se prikaže poruka “The
camera will turn off to prevent overheating.”.
Sačekajte da temperatura padne pre nego što ponovo počnete sa korišćenjem
Čuvanje fotografija tokom snimanja filma
Ako se okidač pritisne tokom snimanja filma do
kraja, jedan frejm se čuva kao fotografija.
Snimanje filma se nastavlja dok se slika čuva.
• Maksimalan broj fotografija koji se može
snimiti (10 slika) i Q su prikazani u levom
gornjem uglu ekrana. Kada je f prikazano,
fotografija ne može da se sačuva.
7m23s
87
• Veličina fotografije koje će se sačuvati je podešena na i (1920 × 1080).
B
Snimanje i Reprodukcija Filmova
88
O čuvanju fotografija tokom snimanja filma
• Fotografije tokom snimanja filma se ne mogu sačuvati u sledećim situacijama.
- Kada je snimanje filma pauzirano
- Kada se film snima na internu memoriju
- Kada je preostalo vreme za snimanje filma manje od 10 sek
- Kada je Movie options (A89) na n 1080/60i, q 1080/50i, g 480/
30p, s 480/25p ili HS movie
• Frejmovi filma koji su snimljeni u vreme kada je fotografija snimljena možda neće
biti reprodukovani neprimetno.
• Zvuci operacije okidača tokom snimanja fotografije se mogu čuti na snimljenom
filmu.
• Ako se aparat pomeri prilikom pritiskanja okidača, fotografija može biti mutna.
Karakt. koje se mogu podesiti pomoću d
(Menu) tastera (Režim filma)
Prikažite ekran snimanja M Pritisnite d taster M e (movie) tab (A9)
Movie
Movie options
Autofocus mode
Opis
A
Movie options
Izaberite tip filma.
Aparat snima normalne filmove i HS (velika brzina)
filmove, koji se reprodukuju kao brzi ili kao spori.
• Osnovno podešavanje je e 1080/30p or p
1080/25p
E55
Autofocus mode
Podesite autofokus za snimanje filmova normalne
brzine. Single AF (osnovno podeš) koje zaključava
fokus kad snimanje počne, ili Full-time AF koje
nastavlja fokusiranje tokom snimanja filma.
• Osnovno podešavanje: Single AF
E58
Opcija
Snimanje i Reprodukcija Filmova
Pritisnite d na ekranu snimanja da prikažete i
zatim odaberite D tab da podesite sledeće
opcije.
Reprodukcija filma
Pritisnite c taster da uđete u režim
reprodukcije.
Filmovi se mogu prepoznati po ikoni
opcije filma(E55).
Pritisnite k da reprodukujete film.
22m16s
7m 42s
004. MOV
15/05/2014 15:30
• Da podesite jačinu zvuka koristite kontrolu
uvećanja (A1).
Indikator jačine
89
Operacije tokom reprodukcije
7m 42s
Rotirajte džojstik da brzo premotavate.
Kontrole reprod. su na vrhu ekrana.
Pritisnite džojstik J ili K da odaberete ikonu
kontr. reprod., i pritisnite k da je primenite.
Snimanje i Reprodukcija Filmova
Pauza
Da
Kliknit
e
Opis
Premotavanje filma unatrag sa pritisnutim k tasterom.
Rewind
A
Advance
B
Premotavanje filma unapred sa pritisnutim k tasterom.
E
Tokom pauze, upotrebite kontrole kako bi odabrali jednu od
sledećih operacija.
film unatrag po jedan kadar. Držite k
C Premotavajte
za kontinualno premotavanje.*
film unapred po jedan kadar. Držite k
D Premotavajte
za kontinualno premotavanje.*
Pause
End
G
F
Izvucite i sačuvajte samo željene delove filma (E24).
I
Sačuvajte izvučeni deo filma kao sliku (E25).
H
Nastavite reprodukciju.
Vratite se u prozor reprodukcije.
* Rotirajući džojstik se može koristiti za premotavanje fillma.
Brisanje filmova
Da obrišete film, odaberite film u režimu reprodukcije (A32) ili ikonica (A81)
i pritisnite taster l (A33).
90
Podešavanja Aparata
Funckije koje se mogu podesiti d
tasterom (Setap meni)
Pritisnite d taster M z (setup) tab (A9)
Sa ekrana menija izaberite z tab za prikaz setup
menija, i možete podesiti sledeće.
Welcome screen
Welcome screen
Time zone and date
Monitor settings
Print date
Vibration reduction
Motion detection
AF assist
Opis
Odaberite prikaz ekrana kada se startuje
fotoaparat.
Time zone and date Podesite sat i datum na aparatu.
A
E59
E60
Monitor settings
Podesite prikaz slike i osvetljenje nakon snimanja, i
odlučite da li ćete prikazati ili ne histogram i mrežu
kadriranja..
E62
Print date
Utiskivanje datuma i vremena na fotografije.
E64
Vibration reduction
Podešavanja za redukciju vibracije kako bi napravili
mirne fotografije.
E65
Motion detection
Ako aparat detektuje drmanje ili kretanje subjekta,
automatski povećava ISO i brzinu zatvarača da
smanji zamućenje. .
E66
AF assist
Svetli pri snimanju u tamnom okruženju kako bi
pomoglo u fokusiranju.
E66
Digital zoom
Omogućava korišćenje digitalnog uvećanja.
E67
Sound settings
Možete uključivati i isključivati zvučna
podešavanja. Po osnovnom podeš. zvuk će se čuti.
E67
Auto off
Odaberite vreme koje je potrebno da istekne da bi
aparat prešao u mirovanje
E68
Podešavanja Aparata
Opcija
Set up
91
Opcija
Podešavanja Aparata
92
Opis
A
Format memory/
Format card
Formatirajte internu memoriju (samo kad kartica
nije ubačena) ili mem. karticu (kad je kartica
ubačena).
E69
Language
Možete promeniti jezik..
E69
TV settings
Podesite podešavanja za konekciju sa televizorom.
E70
Charge by
computer
Kad je na Auto, možete puniti bateriju
povezivanjem aparata na računa (ako je računar u
mogućnosti da snabde strujom).
E71
Toggle Av/Tv
selection
Prebacite metod za podešavanje fleksibilnog
programa, brzine zatvarača i blende.
E72
Reset file
numbering
Kad je izabrano Yes , sekventno nabrojavanje
fajlova je resetovano.
E72
Blink warning
Kad aparat detektuje da je neki od subjekata
zatvorio oči odmah nakon prepoznavanja lica za
vreme snimanja u režimima snimanja osim u smile
timer.
E73
Eye-Fi upload
Podesite da li će funkcija za slanje slika na računar
preko komercijalno dostupnog Eye-Fi card biti
omogućena.
E74
Peaking
Označava na displeju subjekte koji su u fokusu.
E75
Reset all
Vraćanje podešavanja na osnovne vrednosti.
E75
Firmware version
Pogledajte trenutnu verziju upravljačkog softvera.
E75
Povezivanje na TV, računar, ili
štampač
Metodi povezivanja
Možete uvećati uživanje u gledanju slika, fimova, konektovanjem aparata na TV,
računar ili štampač.
Otvorite pokl.
konektora.
Ubacite utikač pravo.
• Pre nego što povežete aparat na eksterni uređaj, proverite da je baterija
dovoljno puna i isključite aparat. Pre diskonektovanja proverite da ste
isključili aparat.
• Ako koristite AC Adapter EH-62A (posebno se kupuje), aparat se može
napajati direktno iz električne utičnice. Ne koristite druge modele AC
adaptera jer to može izazvati zagrevanje aparata i kvar.
• Za info. o metodama povezivanja, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili
uz uređaj.
Povezivanje na TV, računar, ili štampač
USB/audio/video izlazni
konektor
HDMI mini konektor (Tip C)
93
Gledanje slika na TV
E13
Slike i filmove sa aparata možete pregledati na TV.
Metod konekcije: Konektujte video i audio utikače priloženog
Audio Video Kabla na ulazne konektoreTV a.
Pregledanje i organizacija slika na računaru
Povezivanje na TV, računar, ili štampač
94
A95
Ako prebacite slike na računar, možete da jednstavno
retuširate slike.
Metod konekcije: Povežite aparat na USB ulazni konektor
računara preko uključenog USB kabla.
• Pre povezivanja, instalirajte ViewNX 2 na računar (A95).
• Ako je bilo koji USB uređaj koji vuče snagu iz računara
konektovan, diskonektujte ga sa računara pre nego što
povežete aparat. Istovremeno povezivanje aparata i i
drugog uređaja koji se napaja preko USB konekcije, može
izazvati kvar aparata ili previše jako napajanje od računara,
što može oštetiti aparat ili memorijske kartice.
Štampa slika bez korišćenja računara
E15
Ako povežete aparat na a PictBridge-kompatibilan štampač,
možete štampati slike bez upotrebe računara.
Metod konekcije: Povežite aparat direktno na USB ulazni
konektor štampača preko priloženog USB kabla.
Korišćenje ViewNX 2
ViewNX 2 je aplikacija sve u jednom, koja vam omogućava da prebacite,
pregledate, izmenite i razmenite fotografije.
Alati za fotografije
ViewNX 2™
Potrebna je internet konekcija. Za sistemske zahteve pogledajte Nikon sajt.
1
Preuzmite ViewNX 2 instalaciju.
Preuzmite sa adrese:
http://nikonimglib.com/nvnx/
2
3
4
Connecting the Camera to a TV, Computer, or Printer
Instaliranje ViewNX 2
Dvoklik na preuzeti fajl.
Pratite instrukcije na ekranu.
Izađite iz instalera.
• Windows: Kliknite Yes. Mac: Kliknite OK.
95
Prebacivanje slika na računar
1
Izaberite kako će se slike kopirati na računar.
Connecting the Camera to a TV, Computer, or Printer
Izaberite jedan od metoda:
• Direct USB connection: Isključite aparat i proverite da je mem. kartica u
aparatu. Povežite aparat sa računarom preko dobijenog USB kabla. Ukljičite
aparat.
Da prebacite slike sa interne memorije, izvadite mem. karticu pre povezivanja
aparata na računar.
• SD card slot: Ako vaš računar sadrži SD slot kartice, kartica može direktno da
se ubaci u slot.
• SD card reader: Povežite čitač kartice (posebno se kupuje) na računar i
ubacite mem. karticu.
Ako vas prikazana poruka navodi da izaberete program, izaberite
Nikon Transfer 2
• Kad koristite Windows 7
Ako je dijalog desno prikazan,
pratite korake ispod da
izaberete Nikon Transfer 2.
1 Import pictures and
videos, kliknite Change
program. Dijalog izbora
programa će biti prikazan;
izaberite Import File
using Nikon Transfer 2 i kliknite OK.
2 Dupli klik na Import File.
Ako na mem. kartici ima mnogo slika, startovanje Nikon Transfer 2 će možda
potrajati. Sačekajte dok Nikon Transfer 2 ne startuje.
B
Povezivanje USB Kabla
Konekcija se možda neće prepoznati ukoliko se aparat poveže sa računarom preko
USB huba.
96
2
Prebacite slike na računar.
• Kliknite Start Transfer.
3
Prekinite konekciju..
• Ako je aparat povezan na računar, isključite aparat i diskonetujte USB kabl.
Ako koristite čitač kartica ili slot kartica, izaberite odgovarajuću opciju u
operativnom sistemu računara da izbacite prenosivi disk koji odgovara mem.
kartici i onda uklonite karticu iz čitača ili slota.
Pregled slika
Startujte ViewNX 2.
Connecting the Camera to a TV, Computer, or Printer
Start Transfer
• Po osnovnim podešavanjima, sve slike sa mem. kartice su prebačene na
računar.
• Slike su prikazane u ViewNX 2 kad
je prbacivanje završeno.
• Konsultujte online pomoć za info.
o korišćenju ViewNX 2.
C
Ručno startovanje ViewNX 2
• Windows: Duplim klikom na ViewNX 2 ikonicu na desktopu.
• Mac: klik na ViewNX 2 ikonu na Dock.
97
98
Reference
Ovo poglavlje nudi detaljnije informacije o korišćenju aparata.
Snimanje
Korišćenje Easy Panorama (Snimanje i repordukcija
E2
Reprodukcija
Pregledanje slika iz sekvence
Izmena Fotografije
Povezivanje aparata na TV (reprodukcija na TVu)
Povezivanje aparata na štampač ( Direktna štampa)
Izmena filmova
E5
E7
E13
E15
E20
Meni
Meni snimanja (j, k, l ili m režim)
Meni reprodukcije
Meni filma
Setup Meni
E22
E48
E55
E59
Dodatne informacije
Poruke greške
Nazivi fajlova i foldera
Dodatna oprema
E76
E80
E81
E1
Korišćenje Easy Panorama (Snimanje i
reprodukcija)
Snimanje sa Easy Panorama
Rotirajte točkić režima na y M d taster M p Panorama
1
Izaberite raspon za snimanje W
Normal (180°) ili X Wide
(360°), i pritisnite k taster.
Easy panorama
Normal (180°)
Wide (360°)
• Veličina slike (W × H) kad je aparat u
horizontalnoj orijentaciji je kao što sledi.
-W Normal (180°):
4800 × 920 kad se aparat pomera
horizontalno,
1536 × 4800 kad se aparat pomera vertikalno
- X Wide (360°):
9600 × 920 kad se aparat pomera horizontalno,
1536 × 9600 kad se aparat pomera vertikalno
2
Reference
Kadrirajte prvi deo scene
panorame, pritisnite okidač do
pola da podesite fokus.
• Zum fiksiran na širokougaonoj poziciji.
• Aparat fokusira subjekat u centru kadra.
1/250
3
Pritisnite okidač do kraja i
oslobodite ga.
• KLJI pokazuju trenutni pravac u kom
se kreira panorama.
E2
F5.6
25m 0s
840
4
Pomerite aparat ravno i polako u
jednom od četiri pravca da slikate.
• Kad aparat detektuje pravac panorame,
snimanje počinje.
Vodič
Primer pomeranja aparata
• Držite aparat mirno i pomerajte ga
vertikalno i horizontalno, kao da crtate
luk (KLJI).
• Snimanje prestaje ako vodič ne
dostigne kraj za oko 15 sek (u W
Normal (180°)) ili 30 sek (u X
Wide (360°)) nakon što snimanje
počne.
B
O snimanju sa Easy Panorama
Reference
• Polje slike na slici je uže od polja koje se vidi na ekranu tokom snimanja.
• Kad je pomeranje aparata mnogo brzo, ili je prisutno jako drmanje aparata,
snimanje se završava sa greškom.
• Panorama slike nisu sačuvane kad se snimanje prekine a da nije dostignuta polovina
raspona panorame.
• Kad snimanje pređe polovinu raspona za panoramu, ali se završi pre dostizanja
završne tačke, deo raspona gde nije bilo snimanja biće sačuvan kao sivo polje.
E3
Pregledanje Easy Panorama
Pređite u režim reprodukcije (A32), prikažite
sliku snimljenu sa easy panorama preko celog
ekrana i pritisnite k. Aparat prikazuje kraću
stranu slike ispunjavajući ceo ekran i pomera je
automatski.
• Rot. džojstik da premotavate.
4/ 132
0004. JPG
15/05/2014 15:30
Slika se pomera u pravcu stvaranja panorame.
Kontrole reprodukcije su prikazane u vrhu ekrana
tokom reprodukcije. Kad odaberete kontrolu
reprodukcije sa džojstikom J ili K i pritisnete
k, dostupne su sledeće operacije.
Za
Upotr
eba
Opis
Rewind
A
Skrolujte brzo unazad dok držite pritisnutim taster k. *
Advance
B
Skrolujte brzo unapred dok držite pritisnutim taster k. *
Sledeće operacije se mogu izvesti sa kontrolama
reprodukcije na vrhu ekrana, tokom pauze.
Reference
Pause
End
E
G
C
Premotajte unazad dok držite pritisnutim tasterk.*
D
Skrolujte dok držite pritisnutim taster k.*
F
Restartujte automatsko skrolovanje.
Vratite se u režim pregleda preko celog ekrana.
* Skrolovanje može da se izvrši i rotiranjem džojstika.
B
O Pregledanju Slika snimljenih sa Easy Panorama
Slike snimljene ovom funkcijom na drugom aparatu neće moći da se skroluju ili
zumiraju na ovom aparatu.
E4
Pregled i brisanje fotografija snimljenih
kontinualno (Sekvence)
Pregled slika iz sekvence
Svaka serija slika snimljena upotrebom sledećih podešavanja se čuva u
sekvenci.
U režimu prikaza preko celog ekrana ili prikaza
ikonica prva slika sekvence se koristi kao “key
picture”, prikazana je da reprezentuje slike u
sekvenci.
Da prikažete svaku sliku zasebno pritisnite taster
k.
4/ 132
0004. JPG
15/05/2014 15:30
Nakon pritiska k tastera, moguće je raditi sledeće.
• Da vidite ostale slike koristite JK.
• Da prikažete slike koje nisu u sekvenci pritisnite
H za povratak na kljčnu sliku.
• Izaberite Sequence display options (E54) u
B
Back
0004. JPG
15/05/2014 15:30
O Sekvenci
Kontinualno snimljene slike na drugim aparatima ne mogu da se prikažu kao
sekvenca na ovom aparatu.
C
5
Reference Section
meniju reprodukcije da podesite da sve sekvence
budu prikazane preko njihovih ključnih slika ili da
se prikažu kao posebne slike.
1/
Opcije reprodukcije kada sa koriste sekvence
• Kada su sekvence prikazane preko celog ekrana, protosnite d da odaberete
funkcije u setap meniju (A82).
• Ukoliko protisnete d dok je prikazana ključna slika, na sekvencu se primenjuju:
- Print order, Protect, Copy
E5
Brisanje slika u sekvenci
Kada se pritisnel taster u sekvenci, odaberite metod brisanja i izbrišete slike.
• Kad je sekvenca prikazana ključnom slikom:
- Current image:
Kad je sekvenca izabrana onda briše sve slike u
njoj.
- Erase selected images: Kad je ključna slika izabrana u ekranu izbora
slike za birsanje (A34), sve slike uz nje su
izbrisane.
- All images:
Sve slike uključujući i sekvencu su izbrisane.
• Kad su slike iz sekvence prikazane preko celog ekrana:
- Current image:
Briše prikazanu sliku
- Erase selected images: Izaberite više slika za brisanje u ekranu izbora
slika za brisanje.
- Entire sequence:
Briše sve slike iz trenutne sekvence.
Reference Section
E6
Izmena Fotografija
Pre izmene slika
Slike se lako mogu izmeniti korišćenjem funkcija izlistanih dole. Izmenjene slike
se čuvaju kao posebni fajlovi
Izmenjene kopije imaju isti datum kao i original.
C
Restrikcije za izmenjene fotografije
Slika se može izmeniti do 10 puta.
Reference Section
E7
k Quick Retouch: Poboljšanje kotrasta i
saturacije
Odaberite sliku (A32) M d taster (A10) M k Quick retouch
Pritisnite na džojstiku H iliI da
odaberete stepen podešavanja i
pritisnite k.
Quick retouch
• Originalna verzija će biti prikazana sa leve
strane, a izmenjena verzija sa desne.
• Da bi prekinuli retuširanje pritisnite J.
Normal
Amount
I D-Lighting: Povećavanje Osvetljenja i Kontrasta
Odaberite sliku (A32) M d taster (A10) M I D-Lighting
Reference Section
Pritisnite na džojstiku H iliI da
odaberete stepen podešavanja i
pritisnite k.
E8
• Originalna verzija će biti prikazana sa leve
strane, a izmenjena verzija sa desne.
• Da bi prekinuli retuširanje pritisnite J.
D-Lighting
Normal
Amount
e Skin Softening: Ulepšavanje tena
Odaberite sliku (A32) M d taster (A10) M e Skin softening
1
Pritisnite na džojstiku H iliI da
odaberete stepen podešavanja i
pritisnite k.
Skin softening
• Da izađete bez čuvanja kopije prit. J.
Normal
Amount
2
Proverite pregled kopije i
pritisnite k.
• Efitovano lice je zumirano.
• Kada ima više lica koristite J i K da
menjate od lica do lica.
• Da promenite količinu ekefta, prit. d
taster za povratak u korak 1.
• Kreirana je izmenjena verzija.
Back
Save
O Skin Softening
• Ova funkcija možda neće raditi očekivano što zavisi od pravca u kome lica gledaju
ili osvetljenosti lica na slici.
• Ako lica nisu prepoznata, upozorenje je prikazano i ekran se vraća u meni
reprodukcije.
Reference Section
B
Preview
E9
p Filter Effects: Primena digitalnog filtera
Odaberite sliku (A32) M d taster (A9) M p Filter effects
Opcija
Opis
Reference Section
Soft portrait
Dajte slici mekan izgled sa zamućenjem od centra ka ivici. Na
slikama sa detekcijom lica ) ili detekcijom ljubimca polja oko
lica će biti zamućena.
Selective color
Zadržite određene boje a ostale promenite u crnu i belu.
Cross screen
Napravite zrake, kao od zvezde, od svetlih objekata kao što su
refleksije od sunca ili gradska svetla. Ovaj efekat je pogodan za
noćne scene.
Fisheye
Napravite tako da slika izgleda kao da je snimljena sa
objektivom riblje oko. Ovo je najbolje za slike snimljene u
makro režimu.
Miniature effect
Napravite da slika izgleda kao minijaturna scena snimljena u
makro režimu. Pogodno za snimanje sa velike visine, sa
subjektom blizu centra kadra.
Painting
Kreira slike sa ambijentom crteža.
Vignette
Kreira sliku smanjujući intezitet perifernog svetla od centra ka
ivicama slike.
Photo illustration
Naglašava ivice i kreira efekat ilustracije.
Portrait (color +
B&W)
Boju pozadine desaturiše. Kada nema detektovanog lica
desaturiše sve osim centra kadra.
1
Koristite džojstik H ili I da
odaberete efekt, i pritisnite k
taster.
• Kad je izabrano Cross screen Selective
color pređite na korak 3.
2
E10
Koristite HI da odaberete boju, i
pritisnite k taster.
Filter effects
Soft portrait
Selective color
Cross screen
Fisheye
Miniature effect
Painting
Vignette
Selective color
3
Proverite rezultate i pritisnite k.
Preview
• Kreira se izmenjena kopija.
• Da izadjete bez čuvanja, pritisnite J.
Back
Save
g Small Picture: Smanjivanje Fotografija
Odaberite sliku (A32) M d taster (A10) M g Small picture
1
Koristite džojstik H ili I da
odaberete željenu veličinu i
pritisnite k taster.
Small picture
640×480
320×240
160×120
2
Reference Section
• Kada je odnos strana 16:9, može se odabrati
samo 640×360.
• Kada je odnos strana 3:2 or 1:1, fotografija se
nemože editovati.
Odaberite Yes i pritisnite k taster.
• Slika je sačuvana kao poseban fajl (odnos
kompresije oko 1:16).
Create small picture file?
Yes
No
E11
a Crop: Kreiranje odsečene kopije
1
2
Uvećajte sliku za kropovanje (A80).
Promenite kompoziciju kopije i
pritisnite d taster.
• Rotirajte kontrolu zuma ka g (i) ili f (h)
da podesite zum.
• Odaberite na džojstiku H, I, J ili K da
pomerite polje na slici.
4.0
3
Odaberite Yes i pritisnite k taster.
• Kreira se izmenjena kopija.
Save this image as
displayed?
Yes
No
C
Veličina Slike
Reference Section
Pošto se smanjuje prostor slike koji treba da bude zapamćen isto tako se smanjuje i
veličina slike. Kada je veličina odsečene kopije 320 × 240 ili manje, mala slika je
prikazana u režimu reprodukcije.
C
Odsecanje slike u njenoj trenutnoj “Uspravnoj” Orijentciji
Koristite Rotate image opciju (E51) da bi zarotirali sliku takoda bude prikazana u
položenoj orijentaciji. Nakon kropovanja ponovo zarotirajte sliku u “uspravnu”
orijentaciju.
E12
Priključivanje na TV (reprodukcija na TV)
1
Isključite fotoaparat i povežite fotoaparat sa televizorom.
• Pravilno okrenite konektore. Kada is stavljate ili izvlačite ne radite to pod
uglom.
Pri korišćenju opcionong audio/video kabla (E81)
Žuti Beli Crv .
Pri korišćenju HDMI kabla
Reference Section
Na HDMI ulaz
HDMI mini konektor
(Tip C)
2
Set the TV’s input to external video input.
• See the documentation provided with your TV for details.
3
Držite pritisnut c taster da bi
uključili aparat.
• Fotografije će biti prikazane na televizoru.
• Ekran fotoaparata će da bude isključen.
E13
B
Ako slike nisu prikazane na televiziji
Proverite da li podešavanje video režima aparata u TV settings (E70) opciji u setup
meniju podržava standard koji koristi vaš televizor.
C
Korišćenje TV daljinskog (HDMI Device Control)
Daljinski za HDMI-CEC kompatibilan TV može se koristiti za kontrolu aparata tokom
reprodukcije. Daljinski za TV se može koristiti umesto džojstika i kontrole zuma za
izbor slika, reprodukciju i pauziranje filmova, i prebacivanje između prikaza preko
celog ekrana i prikaza ikonica.
• Podesite HDMI device control (E70) u TV settings na On (osnovno podeš.), i
onda povežite aparat pomoću HDMI kabla.
• Upravljajte daljinskim tako što ga uperite u TV.
Reference Section
E14
Povezivanje sa štampačem (Direktna
štampa)
Korisnici PictBridge-kompatibilnih štampača mogu da povežu fotoaparat
direktno sa štampačem i da štampaju slike bez upotrebe računara.
Povezivanje aparata na štampač
1
2
Isključite fotoaparat.
Uključite štampač.
• Proverite podešavanja štampača.
3
Povežite fotoaparat sa štampačem preko priloženog USB
kabla.
• Kada povezujete USB kabal, uverite se da su konektori dobro orijentisani.
Kada isključujete USB kabal nemojte ga izvlačiti pod uglom.
Reference Section
E15
4
Aparat se automatski uključuje.
• Ukoliko ste pravilno povezali, pojaviće vam se PictBridge ekran (1) na
aparatu. Potom će se pojaviti Print selection ekran (2).
Print selection
15/05
2014
NO. 32
32
B
Ako PictBridge Startup Screen nije prikazan
Isključite aparat i diskonektujte USB kabl. Podesite Charge by computer opciju
(E71) u setup meniju aparata na Off i ponovo povežite kabl.
C
O napajanju
Pogledajte “Štampa fotografija 1:1” (E23) za više info.
Štampanje jedne po jedne slike
Reference Section
1
Upotrebite džojstik da odaberete
željenu sliku i pritisnite k taster.
Print selection
15/05
2014
• Rotirajte kontrolu zuma ka f (h) da bi
prikazali 12 sličica, ili ka g (i) kako bi ste se
vratili u režim prikaza preko celog ekrana.
2
Odaberite broj kopija i veličinu
papira.
NO. 32
32
PictBridge
1 prints
Start print
Copies
Paper size
E16
3
Odaberite broj kopija (do 9) i
pritisnite k.
Copies
1
4
Odaberite Paper size i pritisnite
k.
PictBridge
4 prints
Start print
Copies
Paper size
5
Odaberite željenu veličinu papira i
pritisnite k.
6
Odaberite Start print i pritisnite
k.
• Štampa počinje.
• Da prekinete pritisnite k.
Default
3.5×5 in.
5×7 in.
100×150 mm
4×6 in.
8×10 in.
Letter
PictBridge
4 prints
Reference Section
• Da printer odredi veličinu odaberite
Default.
• Moguće opcije zavise od štampača.
Paper size
Start print
Copies
Paper size
E17
Štampanje Više Fotografija
1
Kada vam se prikaže ekran Print
selection pritisnite d.
Print selection
15/05
2014
NO. 32
32
2
Koristite HI da odaberete Paper
size i pritisnite k taster.
• Da izađete iz menija štampe, pritisnite d
taster.
3
Odaberite veličinu papira i
pritisnite k.
Reference Section
• Da printer odredi veličinu odaberite
Default.
• Moguće opcije zavise od štampača.
4
E18
Odaberite Print selection, Print
all images ili DPOF printing i
pritisnite k taster.
Print menu
Print selection
Print all images
DPOF printing
Paper size
Paper size
Default
3.5×5 in.
5×7 in.
100×150 mm
4×6 in.
8×10 in.
Letter
Print menu
Print selection
Print all images
DPOF printing
Paper size
Print selection
Odaberite slike (do 99) i broj kopija (do
Print selection
9) za svaku sliku.
• Pritisnite J ili K da odaberete slike,
1
1
2
3
i pritisnite H ili I ta podesite broj
kopija za svaku sliku.
• Slike koje su odabrane za štampu se
prepoznaju po oznaci i numeričkim
Back
indikatorom broja kopija koje će biti
štampane. Ako je broj 0, izbor za štampu je otkazan.
• Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g (i) kako bi prešli u režim
pregleda preko celog ekrana ili ka f (h) da bi prešli u prikaz 12
ikonica.
• Pritisnite k taster kad ste završili sa podešavanjima.
• Kada se prikaže meni pokazan
Print selection
desno, odaberite Start print i
pritisnite k za štampanje.
10 prints
Start print
Cancel
Jedna kopija svake od slika sačuvane
na internoj mem. ili mem. kartici se
štampa.
• Kada se prikaže meni pokazan
desno, odaberite Start print i
pritisnite k za štampanje.
Print all images
18 prints
Reference Section
Print all images
Start print
Cancel
DPOF printing
Štampajte slike za koje je kreirana
naredba štampanja u Print order
opciji (E48).
• Kada se prikaže meni pokazan
desno, odaberite Start print i
pritisnite k za štampanje.
Da vidite trenutni red štampe,
odaberite View images i pritisnite
k. Za štampanje slika, ponovo
pritisnite k.
DPOF printing
10 prints
Start print
View images
Cancel
E19
Izmena filmova
Kada se menjaju filmovi, koristite punu bateriju. Kada je indikator baterije B,
izmena nije moguća.
B
Restrikcije pri izmeni
Filmovi snimljeni sa n 1080/60i ili q 1080/50i, ili p iFrame 720/30p ili
p iFrame 720/25p se ne mogu menjati.
Izdvajanje željenog dela filma
Željeni deo filma se može snimiti kao novi fajl.
Reference Section
1
Reprodukujte film koji želite da izmenite i pauzirajte ga na
startnoj tački dela koji želute da izvučete (A90).
2
Pritisnite na džojstiku J ili K za
izbor I kontrole, i onda
pritisnite k taster.
3
Pritisnite H ili I za izbor J
(choose start point) kontrole.
• Rot. džojstik ili pritisnite J ili K da pomerite
startnu tačku na levi kraj startne pozicije
izabrane sekcije.
• Da otkažete, pritisnite H ili I da izaberete
L (Back) i pritisnite k tatser.
4
Pritisnite H ili I za izbor K
(choose end point).
7m42s
Choose start point
8m 48s
Choose end point
• Rot. džojstik ili pritisnite J ili K da pomerite
krajnju tačku na desni kraj završetka
željenog dela filma.
• Proverite reprodukciju filma izabranog
5m 52s
raspona pre čuvanja istog, izaberite c
(Preview) i pritisnitek. Tokom pregleda,
jačina zvuka može da se podesi kontrolom zuma g/f. Koristite džojstik za
brzo premotavanje. Da zaustavite pregled reprodukcije, pritisnite k.
E20
5
Pritisnite H ili I za izbor m (Save) i
pritisnite k taster..
Save
• Izmenjeni film je sačuvan.
B
5m 52s
O izmeni filmova
• Jednom kad se kreira film izmenom, ne može se ponovo koristiti za izvlačenje. Da
izvučete drugi raspon izaberite originalan film.
• Zato što se filmovi edituju u jedinicama od 1 sekunde oni mogu blago da variraju
od početne do krajnje tačke. Sekcije kraće od 2 sekunde ne mogu da se izvuku.
Čuvanje kadra filma kao fotografije
Kadar filma se može izvući i sačuvati kao fotografija.
• Pauzirajte film i prikažite kadar koji će biti
izvučen (A90).
• Izaberite H na kontroli reprod. sa džojstikom
J ili K i pritisnite k.
Copy this frame as a still image?
Reference Section
• Kad se prikaže dijalog potvrde, izaberite Yes i
pritisnite k da sačuvate.
• Fotografije se čuvaju u kvalitetu Normal.
Veličina je određena tipom (veličina slike)
(E48) originalnog filma.
Na primer, slika sačuvana iz filma snimljenog sa
e 1080/30p (or p 1080/25p) is i
(1920 × 1080 pixels).
7m42s
Yes
No
E21
Meni Snimanja (j, k, l ili m Režim)
Kvalitet slike
Uđite u režim snimanja M d taster M j, k, l, m ili M tab (A9) M
Image quality
Podesite snimanje fotografija prema sceni snimanja. Oštrina, kontrast i
saturacija se mogu podesiti do detalja.
Opcija
a
Fine
b
Normal
(osnovno
podešavanje)
C
Opis
Finiji kvalitet nego Normal.
Kompresije je oko 1:4
Normalan kvalitet slike.
Kompresija je oko 1:8
Podešavanje kvaliteta slike
• Kvalitet se podešava u bilo kom režimu snimanja. Takođe se primenjuje i na druge
režime snimanja (izuzev u režimu M i Easy panorama režimu scene).
• U nekim situacijama se nemože promeniti.
Reference Section
C
Broj fotografija koje se mogu snimiti
• Broj simaka koji se mogu napraviti je prikazan na ekranu (A22).
• Prema JPEG kompresiji, broj snimaka varira od sadržaja slike, čak i kada se koristi ista mem.
kartica i podešavanje kvaliteta slike. Takođe zavisi i od proizvođača memorijske kartice.
• Kada je broj preostalih slika 10,000 ili više, na dipleju se prikazuje “9999.”
E22
Image Size
Uđite u režim snimanja M d taster M j, k, l, m ili M tab (A9) M
Image size
Možete podesiti veličinu slike (broj piksela) za slike koje se snimaju. Slike koje se
snimaju da velikom veličinom zahtevaju više memorije i pogodne su za
štampanje, ali broj snimaka koji mogu da se snime je umanjen.
Opcije
Odnos strana (horizontala : vertikala)
i
4608×3456 (osnovno
podešavanje)
4:3
E
3264×2448
4:3
L
2272×1704
4:3
B
1600×1200
4:3
f
640×480
4:3
j
4608×2592
16:9
O
1920×1080
16:9
I
4608×3072
3:2
H
3456×3456
1:1
Podešavanje veličine slike
• Podešavanje utiče i na druge režime snimanja(osim režima snimanja M i režima
scene Easy panorama.
• Ne može se koristiti istovremeno sa drugim karakteristikama.
C
Štampa 1:1
Reference Section
C
Podesite štampač na “Border” kada štampate 1:1.
U zavisnosti od štampača slike neće biti štampane 1:1.
E23
Picture Control (COOLPIX Picture Control)
(Changing the Settings for Image Recording)
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M Picture Control
Change the settings for image recording according to the shooting scene ili
your preferences. Sharpness, contrast and saturation can be adjusted in detail.
Opis
Opcija
Reference Section
b
Standard
(osnovno
podešavanje)
Standardno procesiranje za izbalansirane rezultate.
Preporučuje se za većinu situacija.
c
Neutral
Minimalno procesiranje za rpirodne tonove. Odaberite za
fotografije koje će kasnije biti dodatno procesirane
(obrađivane) ili retuširane.
d
Vivid
Slike će poprimiti živahne boje ili efekat fotoštampe.
Odaberite za fotografije nad kojima treba da se naglase
primarne boje.
e
Monochrome
Pravite monohromatske fotografije kao crno-bele ili
sepia.
f
Custom 1*
Promenite podešavanja na Custom 1 u COOLPIX
Custom Picture Control.
g
Custom 2*
Promenite podešavanja na Custom 2 u COOLPIX
Custom Picture Control.
* Prikazaće se samo kada su podešavanja za Custom Picture Control (E28)
registrovana.
B
COOLPIX Picture Control
• Karakteristike COOLPIX kontrole slike za ovaj aparat se ne mogu koristiti sa drugim
tipovima aparata, Capture NX, Capture NX 2 and ViewNX 2 Picture Control
karakteristikama.
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
E24
Podešavanje postojećih COOLPIX kontrola slike: Brzo
podešavanje i Ručno podešavanje
COOLPIX kontrola slike se može podesiti preko brzog podešavanja, što
omogućava izbalansirano podešavanje oštrine, kontrasta, saturacije i ostalih
komponenti za izmenu slike, ili rično podešavanje, koje vam omogućava
detaljno podešavanje svih komponenti nezavisno.
1
Upotrebite džojstik da odaberete
COOLPIX Picture Control i
pritisnite k taster.
• Stavke se biraju rotiranjem džojstika.
Picture Control
Standard
Neutral
Vivid
Monochrome
View grid
2
Pritisnite HiliI da označite
željeno podešavanje (E26) i
pritisnite J ili K da odaberete
vrednosti.
Standard
Quick adjust
Image sharpening
Contrast
Saturation
C
Pregled mreže COOLPIX Picture Control
Reference Section
• Pritisnite k taster to set the value.
Reset
Back
• When COOLPIX Picture Controls are
modified from the osnovno podešavanjes,
an asterisk (*) is displayed after the options in the Picture Control setting
menu.
• To change the adjusted values to the osnovno podešavanje, select Reset
and press the k taster.
Rotiranjem kontrole uvećanja u g (i) pravcu kad je
Standard
prikazan ekran u koraku 1kontrast i saturacija se
prikazuju pomoću mreže. Vertikalna osa pokazuje
stepen kontrasta,horizontalana saturaciju. Ponovo
zarotirajte kontrolu uvećanja u g (i) pravcu kako bi
se vratili na prethodni ekra.
Back
Mreža COOLPIX kontrole slike prikazuje trenutno i
osnovno podešavanje u odnosu na drugu COOLPIX
kontrolu slike.
• Rot. džojstik da promenite COOLPIX kontrolu slike.
• Pritisnite k da bi prikazali keran za podešavanje COOLPIX kontrole slike (korak 2
iznad).
• Za Monochrome, mreža je prikazana samo za kontrast.
• Mreža se prikazuje i pri ručnom podešavanju Contrast ili Saturation.
E25
Tipovi brzog i ručnog podešavanja
Opcija
Quick adjust 1
Opis
Automatski podesite oštrinu, kontrast i saturaciju. Može da se
vrši pet nivoa podešavanja i to od -2 pa do +2.
Birajte za opcije između -2 i +2 kako bi smanjili ili naglasili
efekat nad selektovanom COOLPIX kontroloms slike.
Osnovna postavka je na 0.
Kontrolišite oštrinu spoljnjih ivica. Odaberite A (auto) da bi se
oštrina automatski podešavala, ili nekoliko nivoa podešavanja
se može izvesti biranjem vrednsoti između 0 (bez
Image sharpening izoštravanja) i 6.
Što je veći broj i slika je oštrija i obrnuto.
Osnovana postavka je 3 za Standard ili Monochrome, 2 za
Neutral i 4 za Vivid.
Reference Section
Contrast
Kontrolišite kontrast. Izaberite A (auto) da bi se kontrast
automatski podešavao, ili nekoliko nivoa podešavanja se
može izvesti biranjem vrednsoti između -3 i +3.
– će da malo omekša slike, a + će da da na tvdoći. Birajte niže
vrednosti kako bi izbegli osvetljaje da ne “izblede” portrete na
direktnoj sunčevoj svetlosti, više vrednsoti kako bi sačuvali
detalje u maglovitom pejzažu i kada slikate druge subjekte sa
niskom kontrastom.
Osnovna postavka je na 0.
Saturation 2
Kontrolišite živost boja. Odaberite A (auto) da bi se saturacija
automatski podešavala shodno sceni, ili nekoliko nivoa
podešavanja se može izvesti biranjem vrednsoti između -3 i
+3.
Podešavanje na – stranu smanjuje živost, a na + stranu
povećava živost.
Osnovna postavka je na 0.
Filter effects 3
Simulirajte efekat filtera boja na monohromatskim slikama.
Birajte između OFF (osnovna postavka), Y (žuta), O
(narandžasta), R (crvena), i G (zelena).
Y, O, R:
Povećajte kontrast. Može da se koristi za toniranje osvetljenja
neba u slikama pejzaža. Jačina kontrasta ide sledećim
redosledom: Y ➝ O ➝ R.
G:
Mekši tonovi kože. Pogodno za portrete.
E26
Opcija
Toning 3
1
2
3
B
Opis
Odaberite mastilo koje će se koristiti na monohromatskim
slikama i to na raspolaganju su vam B&W (crno-belo, osnovno
podešavanje), Sepia, i Cyanotype (monohromatska sa
plavim tušem).
Pritisnite I na džojstiku kada su Sepia ili Cyanotype
selektovani, i tada možete da birate između sedam nivoa
saturacije. Pritisnite J ili K da bi podesili saturaciju.
Brzo podeš. se ne može izabrati u Neutral, Monochrome, Custom 1 i Custom
2.
Sve vr. koje su bile podeš. ručno će biti poništene ako se koristi brzo podeš.
nakon ručnog podeš.
Neće se prikazati za Monochrome.
Prikazano samo za Monochrome.
Napomena za izoštravanje slike
Ekekti Image sharpening funkcije se ne mogu videti na ekranu tokom slikanja.
Pogledajte rezultate u režimu reprodukcije.
B
Kontrast, Saturacija i A (Auto)
Reference Section
• Rezultati za kontrast i saturaciju variraju sa ekspozicijom, kao i pozicija i veličina
subjekta u kadru.
• Podešavanje za COOLPIX kontrolu slike za koju je A (auto) selektovano bilo za
Contrast ili Saturation će se prikazati zeleno na mreži COOLPIX kontrole slike.
E27
Lične kontrole slike (COOLPIX Custom Picture
Control)
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M tab
(A9) M Custom Picture Control
ve opcije mogu biti prikazane kao Custom 1 i Custom 2 u COOLPIX Custom
Picture Control.
Kreiranje COOLPIX Lične kontrole slike
1
Upotrebite džojstik da odaberete
Edit and save i pritisnite k taster.
• Odaberite Delete da obrišete COOLPIX
Custom Picture Control.
Custom Picture Control
Edit and save
Delete
Reference Section
2
Odaberite originalnu COOLPIX Picture Control (E25) koja
će biti izmenjena, i pritisnite k taster.
3
Pritisnite H ili I da odaberete željeno podešavanje i
prtisnite J ili K da bi odabrali vrednost (E25).
• Ovo podešavanje je isto kao i podešavanje COOLPIX Picture Control.
• Pritisnite k taster da bi se prikazao Save as ekran.
• Selektujte Reset i pritisnite k taster da bi vratili sve vrednosti na fabrička
podešavanja.
4
Odaberite mesto registracije i
pritisnite k taster.
• Custom 1 ili Custom 2 se mogu selektoavti
iz Picture Control i Custom Picture
Control ekrana za selekciju posle
registracije.
• Da promenite vrednosti odaberite Custom
1 ili Custom 2 u Picture Control ili
Custom Picture Control.
E28
Save as
Custom 1
Custom 2
Balans Bele (Podešavanje za Hue)
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M White balance
Za prirodne boje, podesite balans bele da se podudara sa izvorom svetlosti.
• Iako se osnovno podešavanje, Auto (normal), može koristiti za većinu
osvetljenja, možete da prilagodite balans belog za određeni izvor svetla kako
bi dobili tačne rezultate.
Opcija
Opis
a1
Auto (normal)
(osnovno
podešavanje)
a2
Auto (warm
lighting)
b
Preset manual
c
Daylight*
Korisno za snimanje pod neobičnim svetlosnim
uslovima. Pogledajte “Ručno podešavanje (E31).
d
Incandescent*
Beli balans za direktno sunčevo svetlo.
e
Fluorescent
Za tungsten sijalice.
f
Cloudy*
Koristite pod fluorescentnim osvetljenjem. Izaberite
između 1 (bele fluorescentne), 2 (dnevne bele/
neutralno fluorescentne) i 3 (dnevne fluorescentne).
g
Flash*
Kada snimate po oblačnom danu.
x
Choose color
temp.
Da definišete ručno (E30).
Beli balans se automatski određuje. Najbolji izbor u
većini situacija.
Kad je na Auto (warm lighting), slike se čuvajusa
toplim bojama ako su snimljene pod električnim
osvetljenjem. Kad se koristi blic, prema osvetljenju
blica, slike se podešavaju prema odgovarajućem
balansu bele.
Reference Section
* Fino podešavanje u 7 koraka je dostupno. Primenite pozitivno (+) da povećate
plavi hue i negativno (–) da povećate crveni hue.
B
Balans bele
• Za sva podešavanja balansa belog osim za Auto (normal), Auto (warm lighting)
ili Flash, isključite blic. (A56).
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
E29
C Temperatura boje
Boja svetla reflektovanog od objekta zavisi od izvora svetla. Ljudski mozak je
sposoban da prilagodi promene u boji od izvora svetla, sa rezultatom da se beli
objekti vide beli bez obzira da li se vide u senci, direktnoj sunčevoj svetlosti ili
pod sijalicom. Digitalni aparati mogu da oponašaju ovo podešavanje obradom
slike shodno boji izvora svetla.
Crvena
Plava
3000
1
2
4000
3
4
1 Natrijumove lampe: 2700K
Užarena vlakna/
2 Topla fluo: 3000K
Reference Section
3 Bela fluo: 3700K
4 Hladna fluo: 4200K
5 Dnevna bela fluo: 5000K
6 Sunčeva svetlost: 5200K
E30
5000
6000
567 8
8000
9
0 a
7 Blic: 5400K
8 Oblačno: 6000K
9 Dnevna fluo: 6500K
0 HMI: 7200K
a Hlad: 8000K
10000 [K]
Ručno podešavanje
Koristite kad pravite slike pod neobičnim uslovima osvetljenja ( npr. ispod
lampe sa crevenim svetlom) da izgldaju kao da su snimljene pod nornalnim
osvetljenjem.
1
Postavite beli ili sivi referentni obejkat ispod osvetljenja
koji će biti korišćen tokom fotografisanja.
2
Koristite HI da odaberete Preset
manual, i pritisnite k taster.
• Objektiv se izvlači pri merenju.
3
Odaberite Measure.
White balance
Auto (normal)
Auto (warm lighting)
Preset manual
Daylight
Incandescent
Fluorescent
Cloudy
Preset manual
• Da primenite najskorije merenu vrednost za
ručno podeš., izaberitet Cancel.
4
Ukadrirajte beli ili sivi referentni
obejkat u kadru za referentni
objekat.
• Zatvrač je oslobođen i podešena je nova
vrednost balansa bele.
Reference Section
Cancel
Measure
Preset manual
Cancel
Measure
Measuring window
B
Napomena o ručnom podešavanju
Aparat ne može da meri balans bele kad blic okine. Kad slikate sa blicem, podesite
White balance na Auto (normal), Auto (warm lighting) ili Flash.
E31
Merenje
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M Metering
Proces merenja osvetljenja subjekta da bi se odredila ekspozicija naziva se
“merenje.”
Odaberite kako će fotoaparat da meri ekspoziciju.
Opcija
Opis
Reference Section
Matrix
G (osnovno
podešavanje)
Koristi široko polje ekrana za merenje.
Aparat podešava ekspoziciju za ceo kadar. Prepuručuje
se za većinu slučajeva.
q Center-weighted
Aparat meri za ceo kadar ali najveću “težinu” tj. vrednost
dodeljuje subjektu koji se nalazi u centtru kadra.
Klasično merenje za portrete; sačuvava detalje pozadine
dok dozvoljava da se shodno uslovima sredine kadra
odredi ekspozicija. Može da se koristi sa zaključavanjem
fokusa da bi se izmerili subjekti koji su van centra.
r Spot
Aparat meri zonu koja je prikazana kao kružić u sredini
kadra. Omogućava da subjekt u zoni merenja je tačno
eksponiran čak i ako je pozadina mnogo svetlija ili
tamnija. Subjekt mora da bude u zoni merenja pre
slikanja. Može da se koristi sa zaključavanjem fokusa da
bi se izmerili subjekti koji su van centra.
B
O merenju
• Kad se koristi digitalni zum, Metering je na Center-weighted ili Spot u zavisnosti
od uvećanja.
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
C
Mereno polje
Kada je Center-weighted ili Spot izabrano za Metering, vodič raspona merenja
(A13) je prikazan (osim kad se koristi digitalni zum).
E32
Kontinualno snimanje
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M Continuous
Opcija
Opis
One image is captured each time the shutter-release
taster is pressed.
k
Continuous H
Dok se okidač drži pritisnut do kraja, slike se kontinualno
snimaju.
• Do 7 slika se kontinualno snima brzinom od oko 7 fps.
(kad je kvalitet slike Normal a veličina i
4608×3456).
Continuous L
Dok se okidač drži pritisnut do kraja, slike se kontinualno
snimaju.
• Do 200 slika se kontinualno snima brzinom od oko 1
fps(kad je kvalitet slike Normal a veličina i
4608×3456).
q
Pre-shooting
cache
Keš predsnimanja čini lakim da uhvatite perfektne
monmente, čuvanjem slika pre nego što pritisnete
okidač do kraja. Snimanje za keš predsnimanja počinje
kad se okidač pritisne do pola i nastavlja se kad se okidač
pritisne do kraja (E35).
• Brzina snimanja: do 15 fps
• Broj kadrova: Do 20 kadrova (uključujući do 5 kadrova
snimljenih u kešu predsnimanja)
Snimanje se završava kada se okidač pusti ili kad je
snimljen maksimalan broj slika.
Kvalitet slike je fiksiran na Normal i veličina slike fiksirana
na C (2048×1536 piksela).
n
Continuous H:
120 fps
Svaki put kada se pritisne okidač, slike se kontinualno
snimaju sa velikom brzinom zatvarača.
• 120 kadrova se snimi brzinom od 1/125 s ili većoj
veličina slike fiksirana na f 640×480.
j
Continuous H:
60 fps
Svaki put kada se pritisne okidač, slike se kontinualno
snimaju sa velikom brzinom zatvarača.
• 60 kadrova se snimi brzinom od 1/60 s većoj veličina
slike fiksirana nat O 1920×1080.
m
Reference Section
U
Single
(osnovno
podešavanje)
E33
Opcija
Opis
BSS (Best Shot
Selector)
BSS se preporučuje kada slikate sa isključenim blicem ili
kada je aparat zumiran, ili u ostalim situacijama kada
nenamerni pokreti izazovu zamućenu sliku. Kada je BSS
uključen, apart napravi do 10 slika dok se okidač drži
pritisnutim. Naoštrija slika iz serije će biti izabrana i
sačuvana.
W
Multi-shot 16
Svaki put kada se pritisne okidač,
aparat napravi 16 snimaka pri 30 fps
i složi ih u jednu sliku.
• Brzina je 30 fps.
• Veličina je D (2560 × 1920
pixels).
• Digitalni zum nije moguć.
X
Intvl timer
shooting
Fotaparat automatski slika sa podešenim vremenskim
intervalom (E35).
D
B
Napomena o Kontinualnom Fotografisanju
Reference Section
• Fokus, ekspozicija i balans bele su zaključani na vrednost sa prvom slikom iz serije.
• Biće potrebno neko vreme za upis slika nakon snimanja, što zavisi od broja, veličine
i kvaliteta slike, brzine zapisa mem. kartice itd.
• Kad se poveća ISO osetljivost, može se pojaviti šum na slikama.
• Brzina snimanja se može smanjiti, zavisno od veličine i kvaliteta slike, tipa mem.
kartice i uslova snimanja.
• Kada se koristi Multi-shot 16, Continuous H: 120 fps ili Continuous H: 60 fps,
iskrivljenje ili varijacije u osvetljenosti ili hue mogu da se pojave na slikama
snimljenim pod osvetljenjem koje treperi velikom brzinom, npr. fluorescentno.
• Neka podešavanja se neće moći koristiti sa drugim funkcijama.
E34
C
Keš predsnimanja
Kad je okidač pritisnut na pola ili do kraja, snimaju se fotografije na način opisan dole.
Prit. do pola
Prit. do kraja
Sačuvane slike dok je Sačuvane slike dok je
do pola prit
do kraja prit
• Ikona trenutnog podešavanja je prikazana tokom snimanja (Q) Ikona keša
predsnimanja svetli zeleno dok je okidač pritisnut do pola.
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M Continuous
1
Pomoću džojstika HI izaberite
X Intvl timer shooting,
podešavanje, i pritisnite k taster.
Reference Section
Slikanje u intervalima
Continuous
Multi-shot 16
Intvl timer shooting
E35
2
Izaberite interval između slikanja i
pritisnite k taster.
• Koristite JK da odaberete stvku , i HI da
podesite vreme.
• Pritisnite k taster kada završite.
3
4
m
s
00
30
Edit
Pritisnite d taster..
ritisnite okidač do kraja da snimite
prvu sliku.
• Ekran se isključuje i lampa napajanja blinka
između snimanja.
• Ekran se reaktivira automatski odmah pre
snimanja sledeće slike.
5
Intvl timer shooting
1/250
F5.6
25m 0s
840
Pritisnite okidač do kraja ponovo da
završite sa snimanjem.
• Snimanje se završava.
• Snimanje se automatski završava ako nema više slobodnog mesta na inter.
mem. i mem. kartici.
Reference Section
B
O snimanju u intervalima
• Da se aparat ne bi iznenada isključio, tokom snimanja, koristite potpuno napunjene
baterije.
• Ako se koristi AC Adapter EH-62A (posebno se kupuje) (E81), aparat se može
napajati i iz električne utičnice. Ni pod kojim uslovima nemojte koristiti neki drugi
AC Adapter jer može doći do pregrevanja i kvara aparata.
• Ne rotirajte točkić režima na drugo podešavanje tokom slikanja u intervalima.
E36
ISO Osetljivost
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M ISO sensitivity
Što je veća osetljivost, manje svetlosti je potrebno za ekspoziciju.
Veća osetljivost dozvoljava veće brzine zatvarača, redukujući zamućenje
izazvano pokretom subjekta ili drmanjem aparata.
• Visoke ISO vrednosti su takođe zgodne za snimanje akcionih scena u lošim
svetlosnim uslovima, ali one donose fotografiju koja ima “šum” tj. svetlo
obojene piksele na tamnim površinama.
Opcija
Opis
Minimum shutter
speed
• Kad je režim slikanja j ili l i ISO sensitivity na Auto ili
Fixed range auto, brzina zatv. na kojoj počinje autom.
kontrola ISO osetljivosti je podešena (1/125 do jedne sek.).
Osnovno podeš. je None. Ako je ekspozicija nedovoljna sa
podešenom brzinom zatvarača, ISO oset. se autom. povećava
da bi se postigla ekspozicija. Ako dobra ekspozicija još nije
postignuta i nakon povećanja ISO, brzina zatvarača se
smanjuje.
Reference Section
ISO sensitivity
• Auto (osnovno podešavanje):
ISO se podešava automatski u rasponu ISO 100 do 1600.
• Fixed range auto:
Odaberite opseg u kome ća aparat automatski da
podešava ISO osvetljenje, između Y ISO 100-400 ili
Z ISO 100-800.
• 100 to 6400:
ISO osetljivost je fiksirana na određenu vrednost.
C O ISO Osetljivosti
• Kada je odabrano Auto, E prikazuje automatski odabranu vrednost.
• Kada je ISO 100-400 ili ISO 100-800 odabrano, prikazuje se maksimalna
ISO.
B
O ISO Osetljivosti
• U D (Manual) režimu, kad je podešeno na Auto ili Fixed range auto , ISO oset. je
zaključana na ISO 80.
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
E37
Exposure Bracketing
Rot. točkić režima na j, k ili l M d taster M j, k ili l tab (A9) M
Exposure bracketing
Ekspozicija (osvetljenje) se može automatski menjati tokom kontinualnog
snimanja. Ovo ima efekta kad je teško podesiti osvetljenje slike.
Opcija
Opis
Reference Section
Off
(osnovno
podešavanje)
Funkcija se ne uključuje.
±0.3
Aparat varira ekspoziciju 0, –0.3, i +0.3 preko tri sledeća
snimka. Tri slike su snimljene u sekvenci kad je okidač
pritisnut do kraja.
±0.7
Aparat varira ekspoziciju 0, –0.7, i +0.7 preko tri sledeća
snimka. Tri slike su snimljene u sekvenci kad je okidač
pritisnut do kraja.
±1.0
Aparat varira ekspoziciju 0, –1.0, i +1.0 preko tri sledeća
snimka. Tri slike su snimljene u sekvenci kad je okidač
pritisnut do kraja.
B
O Exposure Bracketing
• Exposure bracketing je nedostupan u m (Manual) režimu.
• Kad su komp. ekspozicije (A65) i ±0.3, ±0.7 ili ±1.0 u Exposure bracketing
istovremeno podešeni, primenjuje se kombinovana komp. ekspozicije.
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
E38
AF režim polja
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M tab
(A9) M AF area mode
Koristite ovu opciju da odaberete kako aparat bira fokusno polje za autofokus.
Opcija
Opis
Kad aparat prepozna lice,
fokusira se na to lice (Vidite
“Korišćenje detekcije lica”
(A78)).
Kada pravite fotografije
subjekata koji nisu ljudi, ili
a Face priority
kadriranje subjekta na kome
1/250 F5.6
lice nije prepoznato, AF režim
će se prebaciti u Auto i aparat
Fokus. polje
će automatski odrediti zonu
fokusa (jednu od devet)
sadržeći subjekat koji je najbliži aparatu.
25m 0s
840
Manual
(spot)
Manual
x
(normal)
Manual
w
(wide)
y
Fokus. polje
Izborna polja
Reference Section
Odaberite jednu od zona
fokusa na ekranu. Ova opcija je
pogodna kada je željeni
subjekat relativno miran i nije
pozicioniran u sredini kadra.
Da podesite m, n, D ili o
koristite džojstik (A55),
pritisnite k da privremeno
otkažete izbor polja fokusa i
onda podesite svaku stavku.
Fokus. polje
E39
Opcija
s
Subject
tracking
Opis
Praćenje počinje kad je
subjekat fokusiran, i fokusno
polje se pomera i prati
subjekat. Vidite “Korišćenje
praćenja subjekta” (E41)..
End
Target
finding AF
M (osnovno
podešavanj
e)
1/250
F5.6
1/250
F5.6
25m 0s
840
Kad aparat detektuje glavni
subjekat, fokusira se na njega.
Vidite “Korišćenje Target
Finding AF”(A77).
Fokus. polja
B
O AF režimu polja
Reference Section
• Kad se koristi digitalno uvećanje, fokus će biti u centru bez obzira na podešavanje
AF area mode.
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
E40
Korišćenje praćenja subjekta
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M AF area mode
1
Rot. džojstik i odaberite
s Subject tracking, i prit.k.
• Pritisnite d taster nakon podešavanja za
povratak na ekran snimanja.
2
AF area mode
Face priority
Manual (spot)
Manual (normal)
Manual (wide)
Subject tracking
Target finding AF
Registrujte subjekat.
Start
1/250
F5.6
End
3
1/250
F5.6
1/250
F5.6
25m 0s
840
25m 0s
840
Reference Section
• Poravnajte okvir sa subjektom koji hocete
da pšratite i pritisnite k taster.
• Kad je subjekt registrovan, uokviren je
žutom duplom linijom.
• Ukoliko aparat nije u mogućnosti da više
prati subjekat, fokusno polje će nestati.
Ponovo odaberite subjekat.
• Da prekinete regiustraciju pritisnite k
taster.
Pritisnite okidač da fotografišete.
• Ukoliko je okidač pritisnut na pola dok dupli
okvir nije prikazan, aparat fokusira na
subjekat u centru kadra.
B
O praćenju subjekta
• Podesite poziciju zuma, koliko se promene podešavanja nakon odabira subjekta,
poništava se odabir subjekta.
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
E41
Režim autofokusa
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M Autofocus mode
Odaberite kako aparat fokusira.
Opcija
Opis
Single AF
A (osnovno
podešavanje)
Aparat se fokusira kada se okidač pritisne do pola.
B Full-time AF
Aparat će stalno fokusira sve dok se okidač ne pritisne
do pola. Koristiti za subjekte u pokretu. Zvuk pomeranja
objektiva pri fokusiranju će se čuti.
B
O režimu autofokusa
Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
C
Režim autofokusa za snimanje filma
Može se podesiti sa Autofocus mode (E58) u meniju filma.
Reference Section
Flash Exp. Comp.
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M Flash exp. comp.
Flash exp. comp. se može koristiti za podešavanje jačine blica.
Koristite kad je blic previše svetao ili taman.
Opcija
Opis
+0.3 to +2.0
Snaga blica je povećana sa +0.3 na +2.0 EV, u koracima od 1/
3 EV, da bi se glavni subjekat kadra učinio svetlijim.
0.0 (osnovno
podešavanje)
Snaga blica nije podešena.
–0.3 to –2.0
Snaga blica je smanjena sa -0.3 na -2.0 EV, u koracima od 1/3
EV, kako bi se sprečili neželjeni osvetljaji ili refleksije.
E42
Noise Reduction Filter
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M tab
(A9) M Noise reduction filter
Podesite stepen ove funkcije koja se izvodi tokom snimanja slike.
Opcija
Opis
e High
Jači stepen redukcije u odnosu na standardni.
Normal
M (osnovno
podešavanje)
Funkcioniše sa standardnim stepenom.
l Low
Izvodi red. šuma u manjem stepenu nego sandardni.
Active D-Lighting
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M Active D-Lighting
Opcija
Opis
a
b
c
High
Normal
Low
Podesite stepen efekta Active D-Lighting.
k
Off
(osnovno
podešavanje)
Active D-Lighting nije primenjen.
B
Reference Section
“Active D-Lighting” čuva detalje u senkama i svetlim partijama, kreirajući
fotografije sa prirodnim kontrastom. Koristite za viskokontrastne scene, na
primer kada snimate kroz prozor ili vrata, a napolju je jako svetlo ili kada
fotografišete po sunčanom danu.
O Active D-Lighting
• Potrebno je dodatno vreme za snimanje slika kada je uključen Active D-Lighting.
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
B
Active D-Lighting u poređenju sa D-Lighting
Opcija Active D-Lighting u meniju slikanja podešava ekspoziciju pre slikanja kako bi
se optimizovao dinamički domet, dok D-Lighting (E8) opcija iz menija
repordukcije optimizuje dinamički opseg u slikama posle slikanja.
E43
Multiple Exposure
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M Multiple exposure
Aparat kombinuje dve ili više fotografija u jednu.
Opcija
Opis
Slika višestrukom ekspozicijom kada je podešen na On.
Multiple exposure
• Takođe se mogu snimiti posebne slike.
mode
• Osnovno podešavanje: Off
Auto gain
B
Da li ili ne podešava osvetljaj automatski kada se slike
kombinuju.
• Osnovno podešavanje: On
O Multiple Exposure
• Potrebno je dodatno vreme za snimanje slika kada je uključen.
• Ukoliko se aktivira tajmer ova opcija se gasi (A91). Kada se snima se većim
razmakom između snimaka, podesite režim mirovanja na duži period.
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
• Kada se snima sa dužom eksopozicijom može se pojaviti šum.
Reference Section
Multiple Exposure Shooting
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M Multiple exposure
1
E44
Koristiote džojstik HI da
odaberete Multiple exposure
mode, pritisnite k taster.
Multiple exposure
Multiple exposure mode
Auto gain
2
Odaberite On, pritisnite k taster.
Multiple exposure mode
On
Off
3
4
5
Pritisnite d taster da se vratite u režim snimanja.
Pritisnite okidač da snimite prvu
fotografiju.
F5.6
25m 0s
840
1/250
F5.6
25m 0s
840
Pritisnite okidač za drugu
fotografiju.
Reference Section
• Kadrirajte dok je na dipleju provetljena prva
fotografija.
• Kada snimate drugu sliku, čuva se preklop
obe slike.
• Da uaustavite na drugoj slici, podesite
Multiple exposure mode na Off ili
prebacite na bolo koji režim osim j, k, l, m ili M.
6
1/250
Pritisnite okidač za treću fotografiju.
• Prve dve slike se kombinuju sa trećom i onda se snima kompozit.
• Možda će biti potrebno malo duže vremena za snimanje treće slike.
E45
Zoom Memory
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M Zoom memory
Option
Reference Section
On
Kad se koristi kontrola zuma, aparat menja žižnu daljinu u
koracima (ekvivalent 35mm [135] formatu ugla pregleda)
zuma objektiva koji je podešen za Zoom memory.
Dostupna su sledeća podešavanja: 24 mm, 28 mm, 35
mm, 50 mm, 85 mm, 105 mm, 135 mm, 200 mm, 300
mm, 400 mm, 500 mm,
600 mm, 800 mm i 1000 mm.
• Izaberite žižnu daljinu pomoću rot. džojstika i pritisnite
k da podesite oznaku na On [w] ili Off.
• Može se izabrati više žižnih daljina.
• Osnovno podeš. je On [w] za sve.
• Da završite pritisnite na džojstiku K.
• Pozicija zuma na Startup zoom position je
automatski podešena na On [w].
Off (osnovno
podešavanje)
Sa korišćenjem kontrole zuma ne menja se pozicija zuma
sa svakom žižnom daljinom.
B
O operaciji zuma
• Promenjena žižna daljina najbliža je onoj pre operacije. Da ponovo promenite
požiciju zuma, pustite kontrolu zuma i ponovo upravljajte.
• Podesite Zoom memory na Off kad koristite digitalni zum.
E46
Startup Zoom Position
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M Startup zoom position
Kad je aparat uključen, pozicija zuma se pomera na žižnu daljinu (ekvivalent
35mm [135] formatu ugla pregleda) zuma objektiva koja je unapred podešena.
Dostupna su sledeća podešavanja: 24 mm (osnovno podešavanje), 28 mm, 35
mm, 50 mm, 85 mm, 105 mm i 135 mm.
M Exposure Preview
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M M exposure preview
Podesite da li će osvetljenost dipleja reflektovati podešavanja ekspozicije u m
(manual) režimu.
Opcija
Opis
Reflektuje osvetljaj na displej.
Off
(osnovno
podešavanje)
Nema promene osvetljaja.
Reference Section
On
E47
Meni reprodukcije
Pogledajte “Izmena Fotografija“ (E7) za informacije o izmeni fotografija.
a Print Order (Kreiranje DPOF redosleda štampe)
Pritisnite c taster (playback mode) M d taster (A9) M a Print order
Ako štampate slike sa mem. kartice korišćenjem nekih od sledećih metoda, slike
za štampu i broj kopija se može podesiti unapred na mem. kartici.
• Ubacivanje mem. kart. u DPOF-kompatibilni slot kartice štampača
• Štampa odnošenjem mem. kart. aparata u foto radnju
• Štampa povezivanjem aparata sa PictBridge-kompatibilnim štampačem
(E15). (Ukoliko uklonite mem. karticu, možete kreirati DPOF redosled iz
interne memorije aparata.)
1
Reference Section
2
E48
Koristite džojstik HI da izaberete
Select images, i pritisnite k
taster.
Izaberite slike (do 99) i broj kopija
(do 9) za svaku.
Print order
Select images
Delete print order
Print selection
1
1
2
3
• Rotirajte džojstik ili pritisnite J ili Kda
izaberete željene slike. Pritisnite H ili I da
odedite br. kopija za svaku.
• Slike izabrane za štampu mogu se
Back
identifikovati oznakom i numeričkim
indikatorom koji pokazuje broj kopija koje
se štampaju. Ako kopije nisu određene za slike, selekcija se poništava.
• Rotirajte kontrolu zuma g (i) kako bi prešli u režim pregleda preko celog
ekrana. Rotirajte kontrolu zuma f (h) da bi prešli u režim 12 ikonica.
• Pritisnite k taster kad ste završili sa podešavanjima.
3
Odaberite da li želite da štampate
datum fotografisanja i podatke o
slici.
Print order
Done
• Odaberite Date i pritisnite k taster da bi
odštampali datum fotografisanja za sve slike
Date
koje se štampaju.
Info
• Odaberite Info i pritisnite k taster da bi
odštampali informacije o brzini zatvarača i
blende za sve slike koje se štampaju.
• Odaberite Done i pritisnite k taster da bi završili naredbu štampanja.
B
Napomene o Štampanju Datuma Fotografisanja i Informacija
15/05/2014
C
Poništavanje postojećeg redosleda štampe
Odaberite Delete print order u koraku 1 procedure redosleda štampe (E49).
C
Reference Section
Kada su opcije Date i Info uključene u meniju red. štampe, dat slikanja i info će se
štampati na slikama kada se korsti DPOF kompatibilan štampač i podržava štampu
dat. snim. i info. o fotografiji.
• Info o slici se ne mogu štampati kada je aparat direktno povezan na štampač, preko
USB kabla, za DPOF štampanje.
• Podešavanja Date i Info se resetuju kad je
prikazana opcija Print order.
• Odštampani datum je datum kog je slika snimljena.
Promena datuma preko podešavanja Time zone
and date u meniju za podešavanje nakon što je
slika snimljena.
Više informacija
Pogledajte “Štampanje slika u odnosu 1:1” (E23).
E49
b Slide Show
Pritisnite c taster (playback mode) M d taster (A9) M b Slide show
Prikazuje slike smeštene u internoj memoriji ili na memorijskoj kartici, jednu po
jednu u automatizovanom slide show.
1
Džojstikom odaberite HI
odaberite Start i pritisnite k
taster.
Slide show
Pause
• Da bi promenili interval između slika,
Start
odaberite Frame intvl, i pritisnite k taster,
3s
Frame intvl
i odaberite željeni interval pre nego
Loop
odaberete Start.
• Da bi se prezentacija automatski ponavljala,
uključite Loop (petlja) i pritisnite k taster pre nego odaberete Start. Pojaviće
se (w) ikona kada se uključi opcija ponavljanja.
2
Izaberite End ili Restart..
Reference Section
• Ekran prikazan desno se pojavljuje kad je
prezentacija pauzirana ili završena. Izaberite
G i pritisnite k taster da se vratite na
korak 1. Izaberite F da ponovo pustite
prezentaciju.
O Slide Show
• Koristite JK za prikaz fotografija. Držite za brzo premotavanje.
• Pritisnite k taster da pauzirate.
E50
d Protect
Pritisnite c taster (playback mode) M d taster (A9) M d Protect
Štiti odabrane slike od slučajnog brisanja.
Odaberite fotografije u prozoru za selektovanje slika kako bi im dodelili opciju
zaštite. Vidite “Ekran za odabir slika” (A84).
Napomena, formatiranje interne memorije ili memorijske kartice će nepovratno
da obriše zaštićene fajlove (E70).
f Rotate Image
Pritisnite c taster (playback mode) M d taster (A9) M f Rotate
image
Rotate image
Back
Rotate image
Rotate
Rot. 90°
supr. kazaljki sata
Back
Rotate image
Rotate
Back
Rotate
Reference Section
Odredite orijentaciju u kojoj su snimljene slike prikazane sa reprodukcijom. Slike
se mogu rotirati 90 stepeni u smeru kazaljke na satu i 90 stepeni u suprotnom
smeru. Slike snimljene u portretskoj orijentaciji (“tall“) mogu se rotirati do 180
stepeni u oba pravca.
Odaberite sliku u prozoru za selektovanje (A84). Kad je prikazan Rotate image
ekran, rotirajte džojstik ili pritisnite J ili K da zarotirate sliku za 90°.
Rot. 90°
u smeru kazaljke
Pritisnite k taster da podesite orijentaciju, i sačuvate podatak o orijentaciji
zajedno sa slikom.
E51
E Voice Memo
Pritisnite c taster (playback mode) M select an image M d taster
(A9) M E Voice memo
Koristite ugrađeni mikrofon u aparatu da snimite govorne poruke za fotografije.
Snimanje govornih poruka
• Snimanje se završava nakon 20 sek. ili kad se pusti
k taster.
• Ne dodirujte ugrađeni mikrofon tokom snimanja.
• Tokom snimanja, o i p e da trepere na ekranu.
• Kada se završi sa snimanjem, biće prikazan ekran
za reprodukovanje govornih poruka.
20s
Reprodukcija govornih poruka
Reference Section
• Pritisnite k za reprodukciju. Ponovo pritisnite k
taster da zaustavite reprod.
• Rotirajte kontrolu zuma g ili f kako bi ste
podesili jačinu zvuka.
• Pritisnite džojstikJ pre ili posle reprod. govorne
poruke za povratak u meni reprodukcije. Pritisnite
d za izlazak iz menija reprodukcije.
12s
Back
Brisanje govornih poruka
• Pritisnite l taster u ekranu reprod. govornih
poruka. Pritisnite džojstik H ili I izaberite
Yes i prtisnite k. Biće obrisana samo
govorna poruka.
E52
File will be deleted. OK?
Yes
No
h Copy (Kopiranje između interne mem. i mem.
kartice)
Pritisnite c taster (playback mode) M d taster (A9) M h Copy
Kopirajte fotografije i filmove između interne memorije i memorijske kartice.
1
2
Koristite džojstik HIda
odaberete opciju sa ekrana
kopiranja i pritisnite k.
Odaberite opciju kopiranja i
pritisnite k.
• Kopirajte selektovane slike (A84). Ako je
izabrana sekvenca za koju je prikazana samo
ključna slika, sve slike u izabranoj sekvenci su
kopirane.
Camera to card
Card to camera
Camera to card
Selected images
All images
Reference Section
B
Copy
O kopiranju slika
• Samo formati fajlova aparata se mogu kopirati.
• Fajlovi snimljeni u drugim formatima se ne mogu kopirati.
• Print order (E49) podešavanja nisu kopirana sa slikama.
C
O kopiranju slika sekvenci
• Ukoliko odaberete ključnu fotografiju u Selected images, kopiraju se sve slike
sekvence.
• Pritisnite d taster dok su prikazane slike sekvence, tada je oguće samo Card to
camera. Ukoliko odaberete Current sequence kopiraju se sve slike sekvence.
C
Kopiranje kartice koja ne sadrži slike
Kada je aparat u režimu reprodukcije, prikazano je Memory contains no images.
Pritisnite d taster da odaberete Copy.
E53
C Sequence Display Options
Pritisnite c taster (playback mode) M d taster (A9) M C Sequence
display options
Izaberite metod korišćen za prikaz serije slika snimljenih kontinualno (E5)
Opcija
Opis
Individual pictures
Prikazana je posebno svaka slika iz sekvence.
Key picture only
(osnovno
podešavanje)
Vraća sekvencu u kojoj su prikazane slike individualno na
prikaz ključne slike.
Podešavanje se primenjuje na sve sekvence, i ostaje zapamćeno čak i kada se
aparat ugasi.
x Choose Key Picture
Reference Section
Pritisnite c taster (playback mode) M display a sequence for which you
want to change the key picture M d taster (A9) M x Choose key
picture
Definišite drugu fotografiju kao ključnu.
• Kada se pojavi dijalog za odabir, odaberite ključnu fotografiju (A84).
E54
Meni filma
Movie Options
Uđite u režim snimanja M d taster M e (movie) tab (A9) M Movie
options
Možete da izaberete tip filma za snimanje.
Pored filmova normalne brzine, aparat može da snima i HS (high speed) filmove
(E57), koji se mogu reprodukovati usporeno ili ubrzano.
• Veća rezolucija i bitrate, veći je kvalitet slike; ali je veličina fajla veća.
Filmovi normalne brzine
2
1
Veličina slike
Odnos strana
(horizontala:vertikala)
e
p
1080/30p
1080/25p
(osnovno podešavanje)
1920 × 1080
16:9
n
q
1080/60i
1080/50i
1920 × 1080
16:9
f
r
720/30p
720/25p
1280 × 720
16:9
p
iFrame 720/30p3
iFrame 720/25p3
1280 × 720
16:9
g
s
480/30p
480/25p
640 × 480
4:3
Reference Section
1
Opcija (Image size/
Frame rate, File format)1,2
Stavke i brzina koji se mogu podesiti variraju sa podešavanjima za Video mode u
TV settings setup meniju (A71. Izaberite približno 30 fps ili 60 fps (1080/60i)
ako je vaš TV sistem NTSC i izaberite približno 25 fps ili 50 fps (1080/50i) ako je
vaš TV sistem PAL.
n 1080/60i i q 1080/50i podešavanja koriste interlace sistem za snimanje
dok ostala podešavanja koriste progressive scanning sistem.
iFrame je format podržan od strane Apple Inc. Funkcije izmene filma (E20) ne
mogu da se koriste.
E55
HS Movie Options
Kada se snimljeni filmovi reprodukuju, mogu se gledati usporeno ili ubrzano.
Vidite “Snimanje filmova koji se reprodukuju ubrzano i usporeno (HS film)”
(E58) za više informacija.
veličina slike (pikseli)
Odnos strana
(horizont: vertikal)
Opis
640 × 480
4:3
Filmovi snimljeni 4× većom
brzinom u odonosu na normalnu
reprodukuju se 1/4-sporije.
• Maks. vreme snimanja: 7 min 15
s (vreme reprodukcije: 29 min)
i
HS 720/2×
w
1280 × 720
16:9
Filmovi snimljeni 2× većom
brzinom u odonosu na normalnu
reprodukuju se 1/2-sporije.
• Maks. vreme snimanja: 14 min
30 s (vreme reprodukcije: 29
min)
j HS 1080/
x 0.5×
1920 × 1080
16:9
Filmovi snimljeni 0.5× brzinom u
odonosu na normalnu
reprodukuju se 2× brže.
• Maks. vreme snimanja: 29 min
(vreme reprodukcije: 14 min 30
s)
Opcija
h
HS 480/4×
u
Reference Section
B
O HS Filmu
• Video snimljen usporeno ili ubrzano nema zvuk.
• Pozicija zuma, fokus, ekspozicija i balans bele su zaključani kada snimanje počne.
E56
C Snimanje usporenih i ubrzanih filmova (HS Movie)
Kad su snimljeni normalnom brzinom:
Snimanje
10 s
Reprod.
10 s
Kad su snimljeni na h/u HS 480/4×:
Filmovi se snimaju 4 puta većom brzinom.
Reprodukuju se usporeno, 4 puta sporije u odnosu na normalnu brzinud.
Snimanje
10 s
Reprod.
40 s
Usporena reprodukcija
Kad su snimljeni na j/x HS 1080/0.5×:
Filmovi se snimaju (0.5×) od nornalne brzine.
Reprodukuju se ubrzano, dva puta brže od normalne brzine.
Reprod
10 s
5s
Ubrzana reprodukcija
Reference Section
Snimanje
E57
Autofocus Mode
Uđite u režim snimanja M d taster M e (movie) tab (A9) M
Autofocus mode
Izaberite metod autofokusa korišćen pri snimanju filmova normalnom brzinom.
Opcija
Opis
Single AF
A (osnovno
podešavanje)
Fokus se zaključava kad se pritisne taster za početak
snimanja filma. Odaberite ovu opciju kad razdaljina
između subjekta i aparata ostaje prilično ujednačena.
B Full-time AF
Aparat konstantno fokusira.
Odaberite ovu opciju kad se razdaljina između subjekta
i aparata dosta menja. Zvuk fokusiranja može da se čuje.
Da se izbegne snimanje zvuka, koristite Single AF.
C
O autofokusnom režimu
• Kada je odabrano HS movie u Movie options, fiksirano je na Single AF.
• Možda se neće moći koristiti sa nekim drugim funkcijama.
Reference Section
E58
Meni reprodukcije
Welcome Screen
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Welcome screen
Možete odabrati kako će izgledati ekran dobrodošlice kada se aparat pokrene..
Opcija
None
(osnovno
podešavanje)
COOLPIX
Select an image
Opis
Ekran dobrodošlice se neće prikazati kad je aparat uključen.
Prikazuje se ekran dobrodošlice, pa tek onda, ekran režima
slikanja ili reprodukcije.
Prikazuje izabranu sliku za ekran dobrodošlice. Kad je
prikazan ekran za izbor slika, izaberite sliku (A84), i
pritisnite k.
• Slika se čuva u aparatu tako da će ostati iako se originalna
slika izbriše.
• Sledeće slike ne mogu da se registruju.
• Nije moguće odabrati sliku koja ima drugačiji odnos strana
od displeja, ili ukoliko je jako mala.
Reference Section
E59
Vremenska zona i Datum
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Time zone and date
Podesite sat aparata.
Opcija
Reference Section
Opis
Namestite sat na trenutni datum i vreme.
• Koristite džojstik kako bi
Date and time
podesili datum i vreme).
D M
Y
h m
• Izaberite stavku: pritisnite K ili
J (obeležavanje prelazi
15
05
2014
15
10
između:D(dan)➝M(mesec)➝
Date and time
Y (godina) ➝ hour ➝ minute).
• Podesite sadržaj: Pritisnite H
Edit
ili I. Datum i vreme se
odabrati i rotiranjem glavnog
komandnog točkića
• Podesite: Izaberite minute i pritisite k ili K.
Izaberite redosled u kome će dan, mesec i godina biti prikazani
Date format
između (Year/Month/Day, Month/Day/Year ili Day/Month/
Year).
w Home time zone se može podesiti i može se uključiti ili
isključiti zimsko računanje vremena.
Kada je odabrana x destinacija putovanja vremenska razlika
Time zone
između destinacije i vaše vremenske zone w se automatski
prepračunava i zapamćeni su datum i vreme za odabrani region.
Veoma korisno kada putujete.
E60
Podešavanje Vremenske Zone Destinacije Putovanja
1
Upotrebite džojstik da odaberete
Time zone i pritisnite k taster.
Time zone and date
15/05/2014 15:30
London, Casablanca
Date and time
Date format
Time zone
2
Odaberite w Home time zone ili
x Travel destination i pritisnite
k taster.
• Datum i vreme se menjaju na ekranu u
zavisnosti od izabrane vremenske zone.
3
Pritisnite K.
Time zone
Tokyo, Seoul
15/05/2014 23:30
Home time zone
Travel destination
Time zone
Tokyo, Seoul
4
Pritisnite J ili K da bi odabrali
vremensku zonu destinacije (Time
zone).
• Prikazana je razlika između destinacije
putovanja i vaše vremenske zone.
• Pritiskom na H ćete uključiti zimsko
računanje vremena. Ikona W je prikazana
vrhu ekrana i sat ide jedan čas unapred.
Pritisnite I da bi je isključili.
• Ako razlika ne može da se izabere, podesite
vreme preko Date and time.
• Pritisnite k taster da odaberete željenu
destinaciju.
• Kada se odabere željena destinacija,
pojaviće se Z ikona kada se aparat nalazi u
režimu fotografisanja.
Time difference
10:30
Reference Section
15/05/2014 23:30
Home time zone
Travel destination
-5:00
New York
Toronto
Lima
Back
E61
Monitor Settings
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Monitor settings
Opcija
Photo info
Opis
On (osnovno podešavanje): Slika se automatski prikazuje na
ekranu nakon što je snimljena i ekran se vraća u režim
snimanja.
Off: Slika se ne prikazuje nakon što je snimljena.
Image review
Izaberite od 5 opcija osvetljenja ekrana. Po defoltu je 3.
Brightness
On: Vodič za kadriranje je prikazan.
Off (osnovno podešavanje): Vodič za kadriranje ije prikazan.
View/hide
histograms
On: Histogram je prikazan u režimu snimanja iako kompenz.
ekspoz. nije podešena (A65).
Off (osnovno podešavanje): Histogram nije prikazan.
B
O prikazivanju/sakrivanju Histograma
Reference Section
Histogrami nisu prikazani u sledećim situacijama.
• Pri snimanju filma
• Kad je prikazan uvećan centar slike u E (manual focus)
• Kad je meni režima fokusa, samookidača, režima blica prikazan
Photo Info
Režimi snimanja
Režimi reprodukcije
4/132
Show info
1/250
Auto info
(osnovno
podešavanje)
E62
F5.6
25m 0s
840
0004. JPG
15/05/2014 15:30
Trenutna podešavanja su prikazana u Show info.
Ukoliko se ne diraju komande par sekundi, informacije se sakriju u
Hide info. Informacije se pojavljuju kada se izvrši sledeća
operacija.
Režimi snimanja
Režimi reprodukcije
Hide info
4/132
Framing
grid+auto
info
1/250
F5.6
25m 0s
840
Kao dodatak Auto info, pojavljuje se
mreža kadriranja.
0004. JPG
15/05/2014 15:30
Trenutna podešavanja se
prikazuju za Auto info.
4/132
B
1/250
F5.6
25m 0s
840
Kao dodatak Auto info, kadar
prikazan pre snimanja videa
prikazuje polje koje će biti korišćeno
za snimanje videa.
Polje neće biti prikazano tokom
snimanja videa.
0004. JPG
15/05/2014 15:30
Trenutna podešavanja se
prikazuju zaAuto info.
Reference Section
Movie
frame+auto
info
O mreži kadriranja
Kada je prikazan uvećani centar kadra u E (ručni fokus), mreža snimanja se ne
prikazuje.
E63
Print Date (Utiskivanje datuma i Vremena)
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Print date
Datum i vreme fotografisanja se mogu utisnuti na
sliku. Ove informacije ne mogu da se štampaju na
štampačima koji ne podržavaju štampanje
datuma i vremena (E49).
15/05/2014
Opcija
f
Date
S
Date and time
k Off (osnovno
podešavanje)
B
Opis
Datum se utiskuje na fotografiju.
Datum i vreme se utiskuju na fotografiju.
Datum i vreme se ne utiskuju na fotografiju.
Utiskivanje datuma
Reference Section
• Utisnuti datum predstavlja trajni deo slike i ne može se ukloniti. Datum i vreme se
ne mogu utisnuti na slike nakon što su snimljene.
• Datum se neće utsisnuti u sledećim okolnostima.
- Kada je režim scene na Easy panorama, Panorama assist ili 3D
photography
- Kada je Pre-shooting cache, Continuous H: 120 fps ili Continuous H: 60
fps izabrano za Continuous (E34)
- Filmovi
- Kada se nsimaju slike prilikom snimanja videa
• Uštampani datum će biti teško pročitati na fotografijama male rezolucije.
E64
Redukcija Vibracija
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Vibration reduction
Kompenzujte drmanje aparata. Drmanje aparata se podjednako kompenzuje
kako pri snimanju fotografija tako i pri snimanju filmova.
Opcija
Opis
g
Normal
(osnovno
podešavanje)
Red. vibracije zasnovana na pomeranju senzora
redukuje efekte drmanja aparata. Aparat automatski
detektuje smer panovanja i deluje samo na drmanje
aparata.
Kad se aparat panuje horizontalno, npr., redukcija
vibracija smanjuje samo vertikalne vibracije. Kad se
aparat panuje vertically, vertikalno red. vibracija
redukuje samo horizontalne vibracije.
Z
Active
Drmanje aparata se automatski redukuje ukoliko
postoji velika verovatnoća drmanja aparata kao npr. pri
vožnji automobila .
k Off
Napomene o smanjenju vibracija
• Za startovanje red. vib. je potrebno par sek. nakon što se upali aparat, ili kada aparat
prelazi iz režima slikanja u reprodukciju. Sačekajte da se prikaz na ekranu stabilizuje
pre slikanja.
• Usled karakteristika funkcije smanjenja vibracija, moguće je da će slike koje se
prikažu na ekranu odmah nakon fotografisanja delovati malo zamagljeno.
• U nekim okolnostima možda smanjenje vibracija neće biti u mogućnosti da u
potpunosti eliminiše drmanje aparata.
Reference Section
B
Smanjenje vibracija je isključeno.
E65
Detekcija pokreta
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Motion detection
Uključite detekciju pokreta kako bi smanjili efekat drmanja aparata ili
pomeranja subjekta dok fotografišete.
Opcija
Opis
UAuto
Kada se detektuje drmanje aparata ili pomeranje subjekta, ISO
osetljivost i brzina zatvarača će da se poveća kako bi se
smanjilo zamućenje.
Ipak detekcija pokreta ne radi u sledećim okolnostima.
Off
(osnovno
podešavanje)
Funkcija isključena.
B
Napomene o detekciji pokreta
• Detektor pokreta možda neće biti u mogućnosti da u potpunosti eleminiše efekat
drmanja u nekim od situacija.
• Detektor pokreta neće da radi kada se subjekat mnogo kreće ili kada je taman.
• Napravljene fotografije mogu izgledati malo zrnasto.
Reference Section
AF Assist
Pritisnite d taster M z tab (A9) M AF assist
Definišite da li ćete koristiti AF assist lampu da pomognete fokusiranje aparata
kad je subjekt slabo osvetljen.
Opcija
Opis
Auto
(osnovno podešavanje)
AF-assist lampa će da pripomogne pri fokusiranju
subjekta koji je slabo osvetljen. Osvetljivač ima domet
od 3 m (9 ft 10 in.) na maksimalnoj široko-ugaonoj
poziciji i 3m (9 ft 10 in.) u maksimalnoj telefoto poziciji.
U nekim poljima fokusa i režimima scene, AF-assist
lampa možda neće svetleti.
Off
Funkcija je isključena. Aparat možda neće moći
fokusirati ako je slabo osvetljenje.
E66
Digital Zoom
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Digital zoom
Opcija
Opis
On
(osnovno podešavanje)
Digitalno uvećanje radi.
Off
Digitalno uvećanje neće raditi.
B
Napomene o Digitalnom Uvećanju
• Kada radi digitalni zum, aparat fokusira u centar kadra.
- Digitalno uvećanje se ne može koristiti kad je Scene auto selector, Portrait,
Night portrait, Easy panorama, Pet portrait ili izabrano u režimu scene.
• Ne može se koristiti u kombinaciji sa određenim karakteristikama.
• Kad se koristi digitalni zum, Metering (E32) je na Center-weighted ili Spot.
Sound Settings
Opcija
Opis
Button sound
Uključite On (osnovno podešavanje) ili Off isključite.
• Zvuk podešavanja (zvučni signal će se čuti jednom
kad je podešavanje završeno)
• Zvuk fokusiranja (zvučni signal će se čuti dva puta
kad je aparat fokusirao subjekat)
• Zvuk greške (zvučni signal će se čuti tri puta kad je
detektovana greška)
• Zvuk startovanja kada se aparat uključi. (Nema zvuka
kada je Welcome screen na None.)
Shutter sound
Kada je On (osnovno podešavanje) odabrano, čuje se
zvuk kada okidač okine.
• Nema zvuka pri kontinualnom snimanju, kada se
snimaju filmovi, ili kada se koristi Pet portrait ili
Bird-watching režim scena.
Reference Section
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Sound settings
E67
Auto Off
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Auto off
Kada je aparat uključen i istekne određeni period bez ikakve operacije, aparat će
ući u režim mirovanja (A23).
Odaberite između 30 s, 1 min (osnovno podešavanje), 5 min, i 30 min.
C
Auto Off podešavanje
• Vreme potrebno da prođe da aparat ode u režim mirovanja fiksirano je u sledećim
slučajevima.
• Kad su prikazani meniji: 3 min (kad je auto off na 30 s ili 1 min)
• Kad je priključen AC adapter: 30 minuta
Reference Section
E68
Format Memory/Format Card
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Format memory/Format card
Koristite ovu opciju da formatirate internu memoriju ili memorijsku karticu.
Formatiranjem se permanentno brišu svi podaci sa interne memorije ili
memorijske kartice. Izbrisani podaci se ne mogu povratiti. Prebacite
važne slike pre foramtiranja na računar.
• Ne isključujte aparat i ne otvarajte poklopac ležišta bat./slota mem. kartice tokom
formatiranja.
Formatiranje Interne Memorije
Da bi formatirali internu memoriju uklonite
memorijsku karticu. Format memory opcija će
se pojaviti u setup meniju..
All images will
be deleted! OK?
Format
No
Formatiranje Memorijske Kartice
All images will
be deleted! OK?
Format
No
Reference Section
Kada se mem. kart. ubaci u aparat, Format card
opc. će se pojaviti u setup meniju..
Language
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Language
Odaberite jezik koji će se koristiti na aparatu.
E69
TV Settings
Pritisnite d taster M z tab (A9) M TV settings
Podesite za konekciju sa TV om
Opcija
Opis
Video mode
Odaberite između NTSC i PAL prema vašem sistemu
na TV.
• Dostupne brzine u Movie options (E55) se
menjaju prema podešavanju video režima.
HDMI
Izaberite rezoluciju slike za HDMI izlaz između Auto
(osnovno podeš.), 480p, 720p, ili 1080i. Kada je Auto
izabrano, opcija najbolja za TV koja podržava HD
rezoluciju na koji je aparat povezan je automatski
izabrana između 480p, 720p, ili 1080i.
HDMI device control
Odaberite da li će aparat primati signale sa TV a kad je
konektovan na HDMI-CEC kompatibilan TV preko HDMI
kabla. Kad je na On (osnovno podeš.), daljinskim za TV
možete upravljati aparatom tokom reprodukcije.
Vidite “Korišćenje TV daljinskog (HDMI Device Control)”
(E14).
Reference Section
C
HDMI i HDMI-CEC
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ije multimedijalni interfejs.
HDMI-CEC (HDMI-Consumer Electronics Control) omogućava da kompatibilni uređaji
sarađuju.
E70
Charge by Computer
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Charge by computer
Opcija
Opis
a Auto
(osnovno
podešavanje)
Baterija u aparatu se puni preko računara.
Off
Baterija u aparatu se ne puni preko računara kada je aparat
povezan sa računarom.
B
O punjenju preko računara
• Ako se aparat isključi, punjenje prestaje.
• Potebno je oko 4 sata i 50 da bi se napunila potpuno prazna baterija.
Vreme punjenja se povećava ako se tokom punjenja vrši tranfer podataka.
• Aparat se isključuje ako nema komunikacije sa računarom 30 min nakon što je
punjenje gotovo.
B
Kada lampa napajanja blinka brzo
onemogućeno.
Reference Section
Moguće je da se aparat ne puni iz sledećih razloga.
• Prevelika je temperatura. Punite pri temperaturama od 5 °C do 35 °C (41 °F to 95 °F).
• USB kabl nije lepo uključen, ili je baterija loša. Diskonektujte USB, i povežite
ispravno, ili zamenite bateriju.
• Kompjuter je u režimu spavanja, restartujte ga.
• Baterija ne može. biti punjena preko računara jer je na računaru to softverski
E71
Toggle Av/Tv Selection
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Toggle Av/Tv selection
Promenite metod za podešavanje fleksibilnog programa, brzine zatvarača ili
blende. Može se koristiti u režimima snimanja j, k, l, m ili M.
Opcija
Opis
Do not toggle selection Pomoću komandnog točkića podesite fleks. program i
(osnovno podešavanje) brzinu zatvarača, a pomoću džojstika blendu.
Toggle selection
Pomoću džojstika podesite fleks. program i brzinu
zatvarača, a pomoću komandnog točkića blendu.
Reset File Numbering
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Reset file numbering
Kad odaberete Yes sekventno numerisanje fajlova se resetuje (E80). Nakon
resetovanja, kreira se novi folder i broj fajla za sledeću sliku počinje od “0001.”
Reference Section
B
O resetovanju nabrojavanja fajlova
Reset file numbering se ne može primeniti kad je broj fajla 999 i postoje slike u
folderu. Ubacite novu karticu ili formatirajte internu mem./mem. karticu (E69).
C
Folderi i čuvanje fajlova
Slike filmovi se ćuvaju na memorijskoj kartici i internoj memoriji.
• Dodeljuju se brojevi redom, počinjujući od “100” i zacršavajući se sa “999”
(direktorijumi se ne prikazuju na apratu).
• U seledećim situacijama se kreira novi direktorijum.
- Kada broj fajlova pređe 200
- Ka da je broj direktorijuma “9999”
- Kada se izvrši Reset file numbering
• Za svaku seriju u intervalu se kreira novi folder, i fotografije počinju sa “0001.”
E72
Blink Warning
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Blink warning
Podesite da li želite da imate detekciju zatvorenih očiju dok slikate u režimu
detekcije lica (A78) u sledećim situacijama.
• U režimima scene: Scene auto selector, Portrait ili Night portrait (kad je
Tripod izabrano) u režimu scena (A36)
• U režimima snimanja j, k, l, m, M (kad je Face priority (E39) izabrano
ya AF area mode)
Opcija
Opis
On
Kada aparat detektuje da jedan ili više ljudskih subjekata
ima zatvorene oči, kratko posle prepoznavanja lica i
fotografisanja, pojaviće se ekran Did someone blink? na
monitoru. Portret čije su oči ostale zatvorene kada je
odradio zatvarač, je uokviren žutom linijom. Ukoliko se ovo
desi, pogledajte sliku i odlučite da li želite ponovo da
fotografišete.
Off (osnovno
podešavanje)
Upozorenje na treptaj nema efekta.
Ekran upozorenja na treptaj
B
Reference Section
Detektovana lica imaju okvir.
Did someone blink?
• Da uvećate detektovano lice, rotirajte kontrolu
zuma g (i). Za povratak na pregled preko
celog ekrana rotirajte ka f (h)
• Kad aparat detektuje više subjekata sa
zatvorenim očima, pritisnite J ili K tokom
Zoom in Exit
uvećanja, kako bi pregledali lica.
• Pritsnite l taster da izbrišete sliku.
• Pritsnite k za povratak u režim slikanja.
Ukoliko se ne izvrši nikakva operacija tokom par sekundi, aparat će se vratiti u
režim slikanja.
Beleške o Uporozenju na treptaj
• Upozorenje ne radi u sledećim situacijama
- Kada je odabran tajmer osmeha (A60)
- Sa svim opcijama osim Single (E33) u kontinualnom snimanju
- Sa svim opcijama osim Off (E38) u braketiranju
- Kada je On (E44) odabrano za Multiple exposure mode
• U nekim situacijama neće raditi kako je očekivano.
E73
Eye-Fi Upload
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Eye-Fi upload
Opcija
Opis
Enable
b (osnovno
podešavanje)
Uploadujte slike sa aparata na preselektovanu
destinaciju.
c Disable
Slike neće biti uploadovane.
B
O Eye-Fi karticama
Reference Section
• Slike neće biti uploadovane ako jačina signala nije dovoljna i ako je Enable
izabrano.
• Izaberite Disable na mestima gde su bežični uređaji zabranjeni.
• Pogledajte uputstvo dobijeno uz Eye-Fi karticu za više info. U slučaju kvaara
kontaktirajte proizvođača.
• Aparat može da se koristi da uključi i isključi Eye-Fi kartice, ali možda neće podržati
ostale funkcije Eye-Fi kartice.
• Aparat nije kompatibilan sa bezgraničnom funkcijom memorije. Kad je podešen na
računar, onemogućite funkciju. Ako je bezgranična funkcija memorije omogućena,
broj snimljenih slika možda neće biti dobro prikazan.
• Eye-Fi kartice su za korišćenje samo u zemlji u kojoj su i kupljene. Pogledajte sve
zakone o upotrebi bežičnih uređaja.
• Ako ostavite na Enable to će istrošiti bateriju u kratkom periodu vremena.
C
Eye-Fi indikator komunikacije
Status komunikacije Eye-Fi kartice u aparatu može se potvrditi na ekranu(A11).
• w: Eye-Fi upload je na Disable.
• x (svetli): Eye-Fi upload moguć; čeka se na upload.
• x (blinka): Eye-Fi upload moguć; uploaduje podatke.
• y: Eye-Fi je omogućen ali nema fotografija za upload.
• z: Pojavila se greška. Aparat ne može da kontroliše Eye-Fi karticu.
E74
Peaking
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Peaking
Opcija
Opis
On
(osnovno
podešavanje)
Kada se fokusira ručno, na displeju su označeni subjekti u
fokusu (A63, 64).
Off
Onemogućeno.
Reset All
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Reset all
C
Resetovanje brojeva fajlova
Resetuje na “0001”, briše sve fotografije u memoriji i memorijskoj kartici opcijom
Reset all. Reset file numbering se takođe koristi za reset na “0001” (E72).
Reference Section
Kada odaberete Reset, sva podeš. na aparatu će se vratiti na osnovne vrednosti.
• Time zone and date ili Language, se ne resetuju.
• Korisnička podešavanja koja su bila podešena za režim M se neće vratiti na
originalne vrednosti ukoliko se izabere Reset all opcija. Resetujte
podešavanje preko Reset user settings opcije (A54).
Firmware Version
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Firmware version
Pogledajte verziju upravljačkog softvera na vašem fotoaparatu.
E75
Poruke greške
Sledeća tabela sadrži listu grešaka i ostalih upozorenja koji se pojavljuju na
ekranu, kao i rešenja za njihovo uklanjanje.
Ekran
A
Uzrok/Rešenje
Battery temperature
is elevated. The
camera will turn off.
Temperatura baterije je previsoka.
Isključite fotoaparat, i ostavite bateriju da se
malo ohladi pre ponovnog korišćenja.
–
The camera will turn
off to prevent
overheating.
Unutrašnjost aparata ili mem. kart. se pregrejala.
Aparat se automatski isključio.
Sačekajte da se delovi aparata ili mem. kartica
ohlade pa uključite aparat.
–
Memory card is write Memorijska kartica je zaključana na upis.
protected.
Prebacite na“write” poziciju.
This card cannot be
used.
This card cannot be
read.
Greška u pristupu mem. kartici.
• Koristite odobrenu karticu.
• proverite konektore.
• vidite da li je kartica ispravno ubačena.
–
21
20
20
Reference Section
Memorijska kartica nije formatirana za upotrebu
u ovom aparatu.
Card is not formatted. Svi podaci na njoj će biti obrisani. Da zadržite
20, F5
Format card?
podatke, odaberite No, i prebacite podatke na
računar pa je formatirajte. Da formatirate,
odaberite Yes pritisnite k taster.
The write-protect switch of the Eye-Fi card is in
the “lock” position.
Not available if Eye-Fi
card is locked.
Eye-Fi kartica je zaključana na upis.
• Prebacite na“write” poziciju.
–
20
20
33, 90,
20
Out of memory.
Obrišite fotografije ili ubacite novu karticu
Image cannot be
saved.
Greška u toku snimanja slike.
Formatirajte ugrađenu memoriju ili memorijsku
karticu.
20,
E69
Fotoaparat je ostao bez brojeva fajlova.
Ubacite novu karticu, ili formatirajte ugrađenu
memoriju/mem. karticu.
Slika se ne može koristiti za ekran dobrodošlice. E59
Nema dovoljno mem. za kopiranje slike.
Obrišite slike sa destinacije.
E76
33, 90
Ekran
Uzrok/Rešenje
Sound file cannot be
saved.
Govorna poruka ne može da se snimi za ovaj fajl.
• Ne može da se snimi sa filmom.
• Izaberite sliku snimljenu ovim aparatom.
Image cannot be
modified.
Slika se ne može izmeniti.
• Izaberite slike koje podržavaju izmene.
• Ne može se koristiti sa filmovima.
Greška pri snimanju filma.
Cannot record movie. Odaberite mem. karticu sa većom brzinom
snimanja.
Cannot reset file
numbering.
Ne može se kreirati još foldera.
Ubacite novu karticu, ili Formatirajte ugrađenu
memoriju/mem. karticu.
Memory contains no
images.
Nema slika na memoriji ili memorijskoj kartici.
• Izvadite mem. karticu da reprodukujete slike
sa inter. mem.
• Da kopirate sa interne memorije na karticu,
pritisnite d taster da izaberete Copy u
meniju reprodukcije.
–
E52
E7
–
21
20,
E69
20
E53
Fajl nije snimljen sa COOLPIX P520.
Fajl ne može da se vidi na ovom aparatu.
Koristite računar ili aparat na kojem je snimljen
za pregled ovog fajla.
–
All images are hidden. Slika ne može da se reprodukuje u prezentaciji.
–
This file cannot be
played back.
This image cannot be Slika je zaštićena.
deleted.
Onemogućite zaštitu.
Reference Section
File contains no
image data.
A
E51
39
Raise the flash.
• Kad je režim scene na Scene auto selector,
možete slikati i sa spuštenim blicem, ali blic
neće okinuti.
• Kad je režim scene na Night portrait ili
Backlighting sa HDR na Off, morate izvući
blic da bi slikali.
Lens error
Greška objektiva.
Isključite pa uključite fotoaparat. Ako se greška
ponovi kontaktirajte Nikon predstavnika.
22
Communications
error
Greška u konekciji sa štampačem.
Isključite fotoaparat i konektujte kabl ponovo.
E15
38, 42
E77
Ekran
System error
Reference Section
E78
A
Uzrok/Rešenje
Greška se pojavila na ugrađenoj memoriji.
Isključite pa uključite fotoaparat. Ako se greška
ponovi kontaktirajte Nikon-autorizovanog
predstavnika.
22
A
Printer error: check
printer status.
–
Printer error: check
paper.
Odabrana veličina papira nije ubačena u
štampač.
Ubacite pravi papir, odaberite Resume i
pritisnite k taster da nastavite štampu.*
–
Printer error: paper
jam.
Papir se zaglavio u štampaču.
Izvucite papir, odaberite Resume i pritisnite k
taster da nastavite štampu.*
–
Printer error: out of
paper.
Nema papira u štampaču.
Ubacite papir, odaberite Resume i pritisnite k
taster da nastavite štampu.*
–
Printer error: check
ink.
Greška mastila.
Proverite mastilo, odaberite Resume i pritisnite
k taster da nastavite štampu.*
–
Printer error: out of
ink.
Nestaje mastila ili je ketridž prazan.
Zamenite mastilo, odaberite Resume i pritisnite
k taster da nastavite štampu.*
–
Printer error: file
corrupt.
Greška usled greške na fajlu.
Odaberite Cancel i pritisnite k taster da
otkažete štampu.
–
* Proverite dokumentaciju koju ste dobili uz štampač za dalja uputstva.
Reference Section
Uzrok/Rešenje
Greška štampača.
Proverite štampač. Nakon što ste rešili problem,
odaberite Resume i pritisnite k taster da
nastavite štampu.*
Ekran
E79
Nazivi fajlova
Slike, filmovi i zvučni zapisi se čuvaju pod sledećim imenima.
File name: DSCN0001.JPG
(1)
(2)
(3)
Ne prikazuje se na ekranu.
(1) Indentifikator
(2) Broj fajla
DSCN
Originalne fotografije, filmovi, fotografije izvučene iz
filma
SSCN
Male kopije
RSCN
Odsečene kopije
FSCN
Slike kreirane bilo kojom funkcijom izmene osim
male slike i odsecanja , filmovi kreirani izmenom
filma
Reference Section
Automatski se dodaje redom od “0001” do “9999.”
• Novi folder se kreira i kad broj slika u folderu dostigne 9999 i
broj sledećeg fajla se vraća na “0001.”
• Serijski brojevi fajlova se autom. dodeljuju na fotografije
sačuvane tokom snimanja filma počevši od “broja filma koji
se trenutno snima + 1.”
Označava vrstu fajla.
.JPG
(3) Ekstenzija
E80
JPEG fotografije
.MOV
Filmovi
.WAV
Govorne poruke
• Identifikator i broj fajla su isti kao i slika na koju je
nakačena govorna poruka.
Dodatna oprema
Punjač
Punjač Charger MH-61
(Vreme punjenja potpuno praznih baterija: Aproks. 2 h)
AC Adapter EH-62A (connect as shown)
1
2
3
AC adapter
Pre zatvaranja poklopca ležišta baterije/slota mem. kartice,
potpuno ubacite konektor napajanja u slot u ležištu
baterije. Ako deo kabla ostane vani, poklopac ili kabl mogu
biti oštećeni kada se poklopac zatvori.
Audio/video kabl EG-CP16
Bežični adapter
Wireless Mobile Adapter WU-1a
Kada postavite WU-1a na USB/Audio video konektor,
aparat se može povezati preko Wi-Fi (wireless LAN)
konekcije na smart uređaje koji imaju instaliran određeni
softver.
Možete koristiti vaš smart uređaj da upravljate okidačem
aparata daljinski ili da kopirate slike sa mem. kartice u
apaaratu na smart uređaj.
• Ostale operacije osim uključivanja i isključivanja aparata
koristeći kontrole na aparatu se ne mogu koristiti tokom
daljinske operacije.
• Ova funkcija se ne može koristiti kada je Eye-Fi kartica u
aparatu.
Vidite naše sajtove, kataloge produkata ili uputstva za WU1a za više detalja.
Kaiš za ruku
Kaiš AH-CP1
Reference Section
Audio/video kabl
Dostupnost varira od regiona prodaje
Pogledajte naš sajt za informacije.
E81
E82
Tehničke
napomene i Indeks
Briga o produktima .........................................F2
Aparat .......................................................................................................F2
Baterija......................................................................................................F3
AC Adapter..............................................................................................F4
Memorijske kartice...............................................................................F5
Briga o aparatu ................................................F6
Čišćenje ....................................................................................................F6
Čuvanje ....................................................................................................F7
Rešavanje problema........................................F8
Specifikacije ...................................................F16
Indeks .............................................................F22
F1
Briga o proizvodima
Aparat
Da bi konstantno uživali u ovom Nikonovom proizvodu držite se sledećih mera
predostrožnosti. Pročitajte upozorenja u odeljku “Za vašu sigurnost” (Avii-ix)
pre korišćenja proizvoda.
B
Nemojte ga ispustiti
Neće raditi ako je izložen udarcu ili jakoj vibraciji.
B
Vodite računa o pokretnim delovima i objektivu
Ne primenjujte silu na poklopac objektiva, ležiste za memorijsku karticu i ležiste za
baterije. Ovi delovi se lako mogu oštetiti. Primenjivanje sile na poklopac može dovesti
do kvara ili oštecenja objektiva. Ako se ekran polomi, treba paziti da se ne povredite
sa polomljenim staklom.
B
Držite ga suvog
Uređaj će se pokvariti ako je izložen vodi ili jakoj vlažnosti.
B
Izbegavajte nagle promene temperatura
Tehničke napomene i Indeks
Nagle promene, kao što su izlaženje iz zgrade koja je topla na hladno vreme, mogu
izazvati kondenzaciju na proizvodu. Da bi to izbegli stavite uređaj u torbicu ili
plastičnu kesu kako bi izbegli nagle promene.
B
Držite podalje od jakih magnetnih polja
Ne koristite i ne čuvajte uređaj blizu uređaja koji proizvode jaka magnetička polja.
Jake statičke promene u magnetičkom polju izazivaju uređaji kao sto je radio
prenosnik i može da ometa monitor, ošteti datoteku na memorijskoj kartici ili utiče na
sam proizvod.
B
Ne izlažite na duže periode objektiv jakoj svetlosti
Izbegavajte da čuvate fotoaparat kada se ne koristi na prostoru izloženom jakoj
sunčevoj svetlosti ili nekim drugim jakim svetlom. Intenzivna svetlost može izazvati
iskrivljenje senzora slike, tada dolazi do bele mutnosti na slici.
B
Isključite uređaj kada otklanjate izvor energije ili memorijsku
karticu
Ne vadite baterije kada je uređaj uključen, ili dok se snimaju slike ili brisu. Naglo
ukidanje energije može da prouzrukuje gubljenje podataka ili oštećenje memorijske
kartice ili ugrađene memorije.
F2
B
Monitor
• Monitori i elektronska tražila konstruisani su sa ekstremno velikom preciznošću;
najmanje 99.99% piksela je efektivno, sa ne više od 0.01% koji nedostaju ili su
defektni. Kako ovi displeji mogu sadržati piksele koji su uvek osvetljeni (beli, crveni,
plavi ili zeleni) ili uvek isključeni (crni), ovo nije greška i ne utiče na fotografije
snimljene ovim aparatom.
• Slika na monitoru se nekada teško vidi na jakom osvetljenju.
• Monitor je osvetljen LED pozadinskim osvetljenjem. Ako monitor počne da tamni ili
treperi, kontaktirajte svog Nikon-autorizovanog predstavnika.
The Battery
Tehničke napomene i Indeks
• Proverite da ste pročitali odeljak “Za vašu sigurnost” (Avii-ix) pre korišćenja
baterije.
• Proverite nivo baterije kada uključite aparat, i promenite baterije ako je
potrebno. Ne nastavljajte sa punjenjem kada je baterija puna, jer će baterije
slabije raditi. Ako je moguće nosite rezervne baterije, kada slikate važne
prilike.
• Ne koristite baterije u ambijentu gde je temperatura ispod 0°C (32°F) ili iznad
40°C (104°F).
• Tokom punjenja, baterija treba da je na temperaturi između 5 i 35°C (41°F do
95°F).
• Kad je temeratura baterije između 45°C i 60°C (113°F i 140°F), kapacitet
punjenja može da opadne.
• Baterija se ne puni na temperaturama ispod 0 °C (32 °F) ili preko 60°C (140°F).
• Tokom korišćenja baterija može da se ugreje, sačekajte da se ohladi pa tek je
onda punite.;Ako se ne pridržavate ovoga može doći do oštećenja baterije.
• Hladnim danima, kapacitet baterije slabi. Pobrinite se da je baterija potpuno
puna pre izlaženja po takvom vremenu. Držite rezervne baterije na toplom
mestu. Kada se ugreju mogu da povrate deo energije.
• Prašina na terminalima baterija može da spreči rad fotoaparata. Koristite
čistu, suvu krpu da očistite konektore.
• Kada se ne koriste baterije, izvadite ih iz fotoaparata i iz punjača i stavite u
kutiju za baterije. Čuvajte je na mestu gde je temperatura izmedju (15 to 25
°C / 59 to 77 °F), i suvom mestu. Ne čuvajte baterije na ekstremno hladnim
mestima.
• Kada se ne koriste baterije, izvadite ih iz fotoaparata i iz punjača i stavite u
kutiju za baterije. Fotoaparat i punjač je troše čak i kada su isključeni; Ako se
ostavi tu može se istrošiti do tačke kada se više ne može koristiti.
• Punite je makar jednom godišnje i istrošite pre odlaganja.
• Nakon uklanjanja baterija iz punjača ili aparata, zamenite poklopac terminala
i čuvajte ga na hladnom mestu.
• Ukoliko se baterija brzo prazni kupte novu.
• Zamenite bateriju kada više ne može da se puni. Korišćene baterije su
vredan izvor. Reciklirajte ih po pravilima.
F3
Punjenje sa AC Adapterom
• Proverite da ste pročitali odeljak “Za vašu sigurnost “Za vašu sigurnost”
(Avii-ix) pre korišćenja AC Adaptera
• AC Adapter EH-70P je za korišćenje samo sa kompatibilnim uređajima. Ne
koristite ga sa drugim uređajima.
• EH-70P je kompatibilan sa AC 100–240 V, 50/60 Hz električnim utičnicama. U
drugim zemljama korisite adapter (posebno se kupuje) ako je potrebno. Za
više informacija kontaktirajte vašu turističku agenciju.
• Ni pod kojim uslovima nemojte koristiti drugi model AC adaptera osim AC
Adaptera EH-69P ili USB-AC adaptera. U suprotnom, može doći do
pregrevanja ili oštećenja apara
Tehničke napomene i Indeks
F4
Memorijske kartice
• Koristite samo odobrene Secure Digital memorijske kartice. Vidite
“Odobrene memorijske kartice” (A21).
• Pratite predostrožnosti opisane u dokumentaciji dobijenoj sa mem.
karticom.
• Ne stavljajte nalepnice na mem. kartice.
• Ne formatirajte memorijske kartice na računaru.
Tehničke napomene i Indeks
• Preporučeno je formatiranje memorijske kartice koja se prvi put koristi u
ovom aparatu.
Formatirajte karticu ovim aparatom.
• Napomena da formatiranje trajno briše sve slike i ostale podatke sa
memorijske kartice. Budite sigurni da ste napravili kopije svih slika koje
želite da sačuvate pre formatiranja.
• Ako se pojavi poruka “Card is not formatted. Format card?” nakon što ubacite
memorijsku karticu, mem. kartica mora da se formatira. Ako postoje podaci
koje ne želite da obrišete, izaberite No i prebacite podatke na računar pre
formatiranja. Za početak formatiranja, izaberite Yes i pritisnite k.
• Tokom formatiranja ili prebacivanja slika na računar ne radite sledeće. U
suprotonm može doći do oštećenja aparata ili mem. kartice ili do gubitka
podataka:
-ne otvarajte ležište baterije/zatvrač slota mem. kartice i ne vadite mem.
karticu.
-Ne isključujte aparat
- Ne diskonektujte AC adapter
F5
Briga o aparatu
Čišćenje
Objektiv/
tražilo
Izbegavajte dodirivanje staklenih delova prstima. Prašinu brišite sa
duvaljkom (mali uređaj sa jednim krajem koji ima gumeni balončić
koji proizvodi vazduh na drugom kraju). Da se otklone otisci i druge
fleke koje se ne mogu otkloniti sa duvaljkom, brišite objektiv sa
mekanom krpicom, koristite spiralne pokrete od centra objektiva ka
krajevima. Ne koristite silu pri brisanju objektiva ili ne koristite hrapave
materijale za briisanje. Ako se ne pridržavate ovoga možete izazvati
štetu. Ako ovo ne uspe koristite blago pokvašenu krpu.
Monitor
Prašinu otklonite sa duvaljkom. Da otklonite otiske prstiju i druge
mrlje koristite suvu krpu. Blago brišite ne koristite silu. Ako se ne
pridržavate ovoga možete izazvati štetu
Telo
Prašinu otklonite sa duvaljkom. Obrišite sa suvom, mekom krpom.
Nakon korišćenja aparata na plaži ili nekim prašnjavim okruženjima
sklonite pesak, prašinu ili so suvom i blago nakvašenom krpom i
osušite. Strana materija u aparatu izaziva kvar i nije pokrivena
osiguranjem.
Ne koristite alkohol, izbeljivač i druge isparljive hemikalije.
Tehničke napomene i Indeks
F6
Čuvanje
Izvadite bateriju ako se neće koristiti duži period. Ne čuvajte fotoaparat sa
naftalinom ili, na bilo kojim sledećim lokacijama:
• Blizu uređaja koji proizvode elektromagnetna polja kao što su televizor i
radio
• Izlagati temperaturama ispod–10 °C (14 °F) ili iznad 50 °C (122 °F)
• Prostorijama sa slabom ventilacijom ili vlažnosću iznad 60%
Da sprečite buđ, izvadite fotoaparat iz fotrole jednom mesečno. Uključite
fotoaparat i pritisnite okidač nekoliko puta pre odlaganja.
Proverite da ste pročitali odeljak “Baterija” (F3) u ”Briga o proizvodima” za
čuvanje baterije.
Tehničke napomene i Indeks
F7
Rešavanje Problema
Ako fotoaparat ne uspe da funkcioniše očekivano, pogledajte najčešće
probleme dole pre konsultovanja sa Nikon-autorizovanim predstavnikom. Za
više informacija pogledajte strane u koloni skroz desno.
Ekran, parametri i izvor energije
Problem
Aparat je
uključen ali ne
reaguje.
Uzrok/rešenje
A
• Sačekajte da se snimanje završi.
–
• Isključite aparat ako problem ne nestane. Ako se
22,
aparat ne isključi, izvadite i ponovo stavite baterije ili E81
ako koristite AC adapter, diskonektujte i ponovo
konektujte AC adapter.
Obratite pažnju da će podaci koji se trenutno snimaju
biti izgubljeni, podaci koji su već sačuvani neće biti
oštećeni uklanjanjem i diskonektovanjem izvora
napajanja.
18
E71
Technical Notes and Index
• Off je izabrano za Charge by computer u setup
–
meniju.
• Pri punjenju preko računara baterija se ne puni kada 24, 25
Baterija u
je aparat ugašen.
aparatu ne može • Pri punjenju preko računara punjenje se isključuje
da se puni.
kada se računar uspava.
- U zavisnosti od podešavanja računara moguće je da
je softverski onempogućeno punjenje.
–
–
• Baterija se istrošila.
• Aparat ne može da se uključi ako je konektovan na
Aparat ne može
AC Adapter čak i ako pritisnete prekida; napajanja.
da se uključi.
Pritisnite i držite c (playback) da uključite aparat u
režimu reprodukcije. Ipak, slikanje nije moguće.
F8
22
18
Uzrok/rešenje
A
• Baterija je slaba.
• Aparat se automatski isključio kako bi sačuvao snagu. 23
• Aparat se isključuje ako je AC Adapter povezan dok je
aparat uključen.
Fotoaparat se
F3
• Isključuje se ako je USB kabl diskonektovan. Ponovo
isključio bez
povežite na USB kabl.
upozorenja.
–
• Unutrašnjost aparata se ugrejala. Ostavite aparat
isključen dok se ne ohladi.
• Aparat i baterija ne rade kako treba pri niskim
temperaturama.
22
22
23
• Fotoaparat je isključen.
• Baterija je prazna.
• Uključen je standby rezim: pritisnite taster za
napajanje, okidač, c taster ili b (e movie-record)
–
Monitor ili tražilo
taster, ili rot. točkić režima.
su crni.
• Kad lampa blica blinka, sačekajte da se blic napuni.
• Fotoaparat i kompjuter su povezani USB kablom.
93,
• Fotoaparat i TV su povezani A/V ili HDMI kablom.
96
• snimanje u intervalima u toku.
93,
E13
E35
Problem
Ambijentalno svetlo je previše jako: pređite na
tamniju lokaciju ili koristite tražilo.
Podesite osvetljenje monitora.
Monitor je prljav. Očistite ga.
‚Loše se vidi slika
Podesite fokus tražila diopterom.
u tražilu
7
91,
E62
F6
7
24, 91,
E60
Date and time of
recording are
not correct.
Technical Notes and Index
•
Monitor se tesko
čita.
•
•
• Ako sat aparata nije podešen, “Date not set” indikator
blinka tokom snimanja. Slike i filmovi sačuvani pre
nego što je sat namešten imaće oznake “00/00/0000
00:00” ili “01/01/2013 00:00.” respektivno. Podesite
datum i vreme u Time zone and date opciji u setup
meniju.
91,
• Proveravajte sat redovno.
E60
Nema indikatora Info. o slikanju i fotografiji su možda sakrivene. Pritisnite 91,
na monitoru.
s taster dok se informacije ne prikažu.
E62
F9
Problem
Print date
nedostupan.
Datum nije
prikazan na
slikama iako je
omogućen
Print date.
Uzrok/rešenje
Time zone and date u setup meniju nije podešen.
• Trenutni režim snimanja ne podržava Print date.
• Druga funkcija koja je trenutno podešena ne
podržava print date.
• Datum se ne može uštampati na filmove.
A
24, 91,
E60
91,
E64
72
–
Ekran za podeš.
vremenske zone
i datuma je
prikazan kada se
Baterija sata je prazna; sve opcije su vraćene na fabričke. 24, 25
aparat uključi.
Opcije
fotoaparata su
resetovane.
Monitor se
isključuje, lampa
napajanja treperi
brzo.
Technical Notes and Index
Temperatura baterije je visoka. Ugasite aparat i
sačekajte da se paterija ohladi. Nakon blinkanja od 3
min., aparat će se ugasiti automatski. Pritiskom na
prekidač napajanja možete ga ugasiti sami.
Kad se funkcije kao snimanje filma ili slanje slika preko
Temp. u aparatu Eye-Fi kartice izvode na duži period, ili ako se aparat
raste.
koristi u uslovima visoke temp., unutrašnja temp.
aparata raste. Ovo nije kvar.
Aparat ne
proizvodi zvuk.
92,
E72
–
Kada je Autofocus mode podešen na Full-time AF ili
u nekim režimima snimanja, aparat konstantno
69, 89
proizvodi zvuk fokusiranja.
Snimanje
Problem
Uzrok / Rešenje
• Diskonektujte HDMI kabl ili USB kabl.
Ne može da se
podesi na režim
snimanja.
F10
• Dok je aparat prikačen na punjač nemože se koristiti
snimanje.
A
93,
96,
E13,
E15
18
Problem
Uzrok / Rešenje
• Kada je aparat u režimu reprodukcije, pritisnite c
taster, okidač ili b (e movie-record) taster.
• Kada su prikazani meniji, pritisnite d taster.
Nisu slikane slike. • Baterija je skoro prazna.
• Podignite ugrađeni blic kada ste u režimu Night
portrait ili R (Backlighting) sa HDR na Off.
• Kad lampa blica blinka, blic se puni.
Fotoaparat ne
može da
fokusira.
Slike su mutne.
39, 40,
61, 62
61, 62
79
91,
E66
30, 69
61, 63
22
Trake u boji se mogu pojaviti tokom snimanja subjekata
sa ponavljajućim obrascem (kao što su okviri prozora);
ovo nije kvar.
Trake u boji se neće pojaviti na snimljenim slikama i
filmovima. Ipak, kad koristite Continuous H: 120 fps ili
HS 480/4×, trake u boji mogu da se vide na snimljenim
slikama i filmovima.
•
•
•
•
Koristite blic.
Koristite redukciju vibracije ili detekciju pokreta.
Koristite D (Best Shot Selector).
Koristite stativ i samookidač.
Svetle tačkice se
pojavljuju na
Blic se reflektuje o čestice u vazduhu. Isključite blic.
slikama sa
blicem.
Blic se ne
uključuje.
9
22
38, 42,
56
56
• Neki režimi scene koji ne uključuju blic su uključeni.
• Funkcija koja je trenutno podešena ne podržava blic.
–
56
91,
E65,
E66
69
Technical Notes and Index
Trake u boji se
pojavljuju na
ekranu tokom
snimanja.
• Neispravno podešavanje režima fokusa. Proverite
podešavanje.
• Subjekat je takav da auto fokus ne moze da ga
fokusira dobro.
• Podesite AF assist na Auto u setup meniju.
• Subjekat nije u fokusnom polju kad se okidač pritisne
do pola.
• Režim fokusa je podešen na E (ručni fokus).
• Isključite i ponovo uključite aparat.
A
32
59
56
66
72
F11
Problem
Uzrok / Rešenje
• Digital zoom na Off u setup meniju.
• Digitalni zum se ne moze koristiti kad R
(Backlighting) (HDR na bilo kom podeš. osim Off),
Digitalni zum se
Scene auto selector, Portrait, Night portrait,
ne moze koristiti.
Easy panorama u Panorama, Pet portrait ili 3D
photography odabrani za režim scene.
• Izabrana je stavka koja se ne može koristiti sa
digitalnim zumom.
A
72
91,
E67
36
• Izabrana je stavka koja se ne može koristiti sa Image 72
Image size nije
mode.
dostupan.
• Kada je režim scene na Easy panorama ili 3D
43
photography, veličina slike je zaključana.
• Off je selektovano za Shutter sound pod Sound
settings u setup meniju.
• Sports, Museum ili Pet portrait izabrano u režimu
scene.
72, 91,
Nema zvuka kad
se pusti zatvarač.
E67
• Druge funkcije koje zabranjuju zvuk zatvarača su
podešene.
• Ne blokirajte zvučnik.
Technical Notes and Index
AF-assist lampa
ne svetli.
Off izabrano za AF assist opciju u setup meniju. AFassist lampa možda neće svetleti u zavisnosti od
91,
pozicije polja fokusa i trenutnog režima scene, čak i kad E66
je izabrano Auto.
Slike se
pojavljuju
mutnim.
Objektiv je prljav. Očistite objektiv.
F6
Boje su
neprirodne.
balans bele se ne podudara sa izvorom svetlosti.
41, 68,
E29
Trake u boji se
pojavljuju na
ekranu tokom
snimanja.
Kad je subjekat sa pozadinskim osvetljenjem ili kad se
snima sa veoma jakim svetlosnim izvorom, kao na
suncu, mogu se pojaviti paralelne linije u boji na slici.
Promenite poziciju svetlosnog izvora ili ga sklonite sa
kerana i pokušajte ponovo.
Slike postaju
zrnaste.
Subjekt je mračan, pa je brzina zatvarača mnogo mala ili
je ISO oset. mnogo velika.
• Šum se može smanjiti pomoću blica.
• Izaberite manju ISO osetljivost.
F12
56
69,
E37
–
Problem
Slike su previse
tamne
(podeksponiran
e).
Uzrok / Rešenje
•
•
•
•
•
Prozor blica je blokiran.
Subjekt je izvan dometa blica
Podesite kompenzaciju ekspozicije.
Povećajte ISO osetljivost.
Subjekat je u kontrasvetlu. Odaberite režim scene R
(Backlighting) sa HDR podešenim na Off, ili koristite
blic m (fill flash).
Slike su previse
svetle
Podesite kompenzaciju ekspozicije.
(preeksponirane
).
A
28
F18
65
69,
E37
42, 56
65
Ako slikate sa V (auto sa redukcijom crvenih očiju) ili
napunite blic sa slow sync i redukcijom crvenih očiju
Neočekivani
kada je režim scene namešten na Night portrait, Inrezultati kada je Camera Red-Eye Fix may, U fotoapratu redukcije crvenih
blic podešen na očiju mogu se pojaviti oblasti na koje niste uticali
38, 56
autom. red.
redukcijom. Koristite bilo koji drugi režim osim Night
crvenih očiju.
portrait, i promenite režim blica u bilo koje drugo
podeš, osim V (auto sa redukcijom crvenih očiju) i
pokušajte ponovo da slikate.
• Zavisi od uslova snimanja.
• Izaberite Skin softening u meniju reprodukcije za
slike koje sadrže 4 ili više subjekata.
Snimanje slika
zahteva vreme.
U sledećim situacijama je potrebno više vremena za
zapis.
• Kada se koristi redukcija šuma
• Kada je blic podešen na V (auto with red-eye
reduction)
• Kada se koriste sledeći režimi scene.
-Hand-held u X (Night landscape)
-Noise reduction burst u c (Landscape) ili Closeup
-HDR na bilo kom podeš. osim Off u R
(Backlighting)
-Easy panorama u Panorama
• Continuous u meniju snimanja je na Continuous
H: 120 fps ili Continuous H: 60 fps
• Kad se koristi smile timer
• Kad se koristi Active D-Lighting
79
82,
E9
–
57
37
38, 40
Technical Notes and Index
Ulepšavanje
kože ne radi
predviđeno.
42
43
69,
E33
60
69,
E43
69,
E44
F13
Problem
A
Uzrok / Rešenje
Trake u boji se
pojavljuju na
ekranu tokom
snimanja.
Kad je subjekat sa pozadinskim osvetljenjem ili kad se
snima sa veoma jakim svetlosnim izvorom, kao na
suncu, mogu se pojaviti paralelne linije u boji na slici.
Promenite poziciju svetlosnog izvora ili ga sklonite sa
kerana i pokušajte ponovo.
Nije moguće
odabrati
podešavanje.
• Neke opcije se ne mogu koristiti sa drugim i
prikazane su sivo.
• Odabrana je funkcija koja isključuje koriščenje željene
funkcije.
–
9
–
Reprodukcija
Problem
Fajl se ne može
reprodukovati.
Technical Notes and Index
Ne može da
zumira sliku.
Uzrok / Rešenje
• Izbrisan je od stane kompjutera ili nekog drugog
fotoaparata.
• Fajl ne može da se reprodukuje tokom snimanja u
intervalima.
• Samo filmovi snimljeni sa COOLPIX P520 se mogu
reprodukovati.
• Zum reprodukcije se ne može koristiti u filmovima,
umanjenim slikama, ili slikama koje su sečene ispod
320 × 240.
• Ne mogu se uvećati slike koje nisu snimljene sa ovim
aparatom.
• 3D slike se ne mogu uvećati kad je aparat povezan
preko HDMI i kada se reprodukuju kao 3D.
A
–
–
69,
E35
–
–
–
• Ne moze se snimiti na film.
–
• Ne mogu se snimati na slike slikane sa drugim
83,
fotoaparatom. tonski zapisi koji su snimljeni na slici sa E52
drugim fotoaparatom ne mogu se puštati na ovom
fotoaparatu.
43,
E7
–
Slike i filmovi ne • Odaberite slike koje podržavaju izmene.
mogu da se
• Aparat ne može da izmeni slike koje su napravljene
84,
izmene.
na drugom aparatu.
E7
Ne moze da se
snimi ili
reprodukovati
tonski zapis.
–
F14
Problem
Slike se ne
prikazuju na
televizoru.
Uzrok / Rešenje
• Odaberite odgovarajući Video mode i HDMI opcije
iz TV settings stavke.
• Kablovi su prikačeni i na HDMI konektor i na USB/
audio video konektor.
• Memorijska kartica ne sadrži slike. Zamenite
memorijsku karticu. Izvadite memorijsku karticu da se
gledaju slike sa ugrađene memorije.
•
Nikon Transfer 2 ••
se nije pokrenuo •
kada je
•
priključen
•
aparat.
PictBridge
startup ekran se
ne pojavljuje pri
konekciji aparata
sa štampačem.
Aparat je isključen.
Baterija je prazna.
USB kabl nije dobro povezan.
Računar nije prepoznao aparat.
Proverite da li imate kompatibilan operativni sistem.
Računar nije podešen da automatski startuje Nikon
Transfer 2. Za više informacija pogledajte Help opciju
u ViewNX 2.
22
22
93,
96
–
96
Sa nekim PictBridge-kompatibilnim štampačima,
PictBridge startup ekran možda neće biti prikazan i slike
92,
se možda neće štampati kad je Auto izabrano za
Charge by computer opciju u setup meniju. Stavite
E71
Charge by computer opciju na Off i ponovo povežite
aparat sa štampačem.
I pri korišćenju PictBridge kompatibilnog štampača,
veličina papira se ne može izabrati sa aparatom u
sledećim situacijama:
• Štampač ne podržava vel. papira koju aparat
podržava.
• Štampač automatski bira vel. papira.
20
21
E16,
E18
–
Technical Notes and Index
• Memorijska kartica ne sadrži slike. Zamenite je.
Slike koje treba • izvadite mem. karticu da štampate slike sa interne
memorije fodoaparata.
da se štampaju
se ne pojavljuju. • Slike snimljene u 3D photography ne mogu se
štampati.
Ne može da
izabere veličinu
papira sa
fotoaparatom.
A
92,
E70
93,
96,
E15
20
F15
Specifikacije
Nikon COOLPIX P530 Digitalni aparat
Tip
Piksela
Senzor
Objektiv
Žižna daljina
f/-broj
Konstrukcija
Digitalni zum
Redukcija vibracija
Redukcija zamućenja
Autofokus (AF)
Raspon fokusiranja
Technical Notes and Index
Izbor foskusnog
polja
Tražilo
Pokrivenost kadra
(režim snimanja)
Pokrivenost kadra
(režim reprodukcije)
Monitor
Pokrivenost kadra
(režim snimanja)
Pokrivenost kadra
(režim reprodukcije)
F16
Kompaktni digitalni aparat
16.1 milliona
1/2.3-in. tip CMOS; pribl. 16.76 milliona piksela
NIKKOR objektiv sa 42× optičkim zumom
4.3-180 mm (ugao pregleda ekvivalent. sa 24-1000 mm
objektivu u 35mm [135] formatu)
f/3-5.9
14 elemenata u 10 grupa (4 ED elemenata objektiva)
Do 4× (ugao pregleda ekvivalent. sa. 4000 mm objektivu
u 35mm [135] formatu)
Pomeranje objektiva
Detekcija pokreta (fotografije)
Contrast-detect AF
• [W]: pribl. 50 cm (1 ft 8 in.) - ,
[T]: pribl. 2.0 m (6 ft 7 in.) - 
• Macro close-up mode: pribl. 1 cm (0.4 in.) (na širokom
uglu) - 
(Sve distance su merene od prednjeg stakla objektiva)
Prioritet lica, auto (automatska selekcija 9 polja), centar
(wide, normal, spot), ručno 99 polja, praćenje subjekta,
target finding AF
Elektronsko tražilo, 0.5 cm (0.2-in.) pribl. 201k-tačaka
ekvivalent LCD sa funkcijom podešavanja dioptera (-4 do
+4 m-1)
Pribl. 100% horizontalno i 100% vertikalno u poređenju
sa originalnom slikom)
Pribl. 100% horizontalno i 100% vertikalno u poređenju
sa originalnom slikom)
7,5 cm (3.2-in.), approx. 921k-dot, wide viewing angle
TFT LCD with anti-reflection coating and 5-level
brightness adjustment,
Vari-angle TFT LCD
Pribl. 100% horizontalno i 100% vertikalno u poređenju
sa originalnom slikom)
Pribl. 100% horizontalno i 100% vertikalno u poređenju
sa originalnom slikom)
Mediji
Mediji
Fajl sistem
Formati fajla
Veličina slike
(pikseli)
ISO osetljivost
(Standardna izlazna
osetljivost)
Ekspozicija
Merenje
Zatvarač
Brzina
Blenda
Raspon
Samookidač
Blic
Raspon (pribl.)
(ISO osetljivost:
Auto)
kontrola blica
Kompenzacija blica
Interface
Prenos podataka
Video izlaz
HDMI izlaz
•
•
•
•
•
16 M
4M
VGA
16:9 2M
1:1
4608×3456 • 8 M
2272×1704 • 2 M
640×480
• 16:9 12M
1920×1080 • 3:2
3456×3456
3264×2448
1600×1200
4608×2592
4608×3072
• ISO 100 - 1600
• ISO 3200, 6400 (dostupan kada se koriste j, k, l ili
m režim)
• ISO Hi 1 (ekvivalent sa ISO 12800) (dostupan kada se
koristi High ISO monochrome u režimu specijalnih
efekata)
Matrix, ka centru, u tački.
Programirana auto ekspozicija sa fleksibilnim
programom, prioritet zatvarača, prioritet blende, ručno,
bracketing ekspozicije, kompezacija ekspozicije (–2.0
do +2.0 EV u koracima od 1/3 EV)
Mehanički i CMOS elektronski zatvarač
• 1/4000 * - 1 s
• 1/4000 * - 8 s (kada je ISO podešen no 80 ili 100 u j,
k, l ili m režimu)
* Kad je blenda između f/6.6 i f/8.3 na širokom uglu.
Elektronski kontrolisana dijafragma sa 6 listića
10 koraka od 1/3 EV (W) (l, m režim)
Trajanje od 2 ili 10 sekundi
Technical Notes and Index
Kontrola ekspozicije
Interna mem (pribl. 56 MB)
SD/SDHC/SDXC mem. kartice
DCF, Exif 2.3, DPOF, i MPF kompatibilan
Fotografije: JPEG
3D Fotografije: MPO
Sound fajlovi (voice memo): WAV
Filmovi: MOV (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: AAC
stereo)
[W]: 0.5 - 8.0 m (1 ft 8 in. - 26 ft)
[T]: 1.5 - 4.5 m (5 - 14 ft)
TTL auto blic sa predblicom
U koracima od1/3 EV u rasponu -2 do +2 EV
Hi-Speed USB
MTP, PTP
Može se birati između NTSC i PAL
može se birati između Auto, 480p, 720p, i 1080i
F17
I/O terminal
Podržani jezici
Napajanje
Vreme punjenja
Trajanje baterije1
Fotografije
Snimanje videa
(stvarno vreme
snimanja)2
Navoj za stativ
Dimenzije
(W × H × D)
Težina
Technical Notes and Index
Radno okruženje
Temperatura
Vlažnost
• Audio/video izlaz; digital I/O (USB)
• HDMI mini konektor (Tip C) (HDMI izlaz)
Arabic, Bengali, Bulgarian, Chinese (Simplified and
Traditional), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish,
French, German, Greek, Hindi, Hungarian, Indonesian,
Italian, Japanese, Korean, Marathi, Norwegian, Persian,
Polish, Portuguese (European and Brazilian), Romanian,
Russian, Serbian, Spanish, Swedish, Tamil, Telugu, Thai,
Turkish, Ukrainian, Vietnamese
• Jedna punjiva Li-ion baterija EN-EL5 (dobija se)
• AC Adapter EH-62A (posebno se kupuje)
aproks. 4 h 10 min (kad se koristi AC Adapter
EH-70P i kad se isparazni baterija)
aproks. 240 snimaka sa EN-EL5
aproks. 1sat sa EN-EL5
1/4 (ISO 1222)
aproks. 22.8 × 84.1 × 98.2 mm (4.9 × 3.4 × 3.9 in.)
aproks. 494 g (1 lb 1.5 oz) (sa baterijom i SD mem.
karticom)
0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Manje od 85% (bez kondezacije)
• Ukoliko nije drugačije navedeno sve vrednosti se odnose na ambijentalnu
temepraturu od 23 ±3°C (73.4 ±5.4°F), kao što je određeno od strane Camera
and Imaging Products Association (CIPA).
2
F18
Na osnovu (CIPA) standarda za merenje trajanja baterije aparata.
Za fotografije, zum podešavan za svaki snimak, blic uključen za svaki drugi snimak,
kvalitet slike podešen na, r 4896×3672 za veličinu slike. Trajanje baterije zavisi
od razmaka između slikanja i dužine trajanja prikaza menija na ekranu.
Punjive Li-ion Baterije EN-EL5
Tip
Punjiva litijum jon baterija
Kapacitet
DC 3.7 V, 1100 mAh
Radna temperatura
0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Dimenzije
(W × H × D)
aproks. 36 × 54 × 8 mm (1.4 × 2.1 × 0.3 in.)
Težina
aproks. 30 g (1.1 oz) (bez poklopca konektora)
AC Adapter EH-70P
Ulaz
AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0.068-0.042 A
Izlaz
DC 5.0 V, 550 mA
Radna temperatura
0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Dimenzije
(W × H × D)
aproks. 55 × 22 × 54 mm (2.2 × 0.9 × 2.2 in.) (bez
konektora)
Za Argentinu: aproks. 55 × 59 × 63 mm (2.2 × 2.4 ×
2.5 in.)
Za Koreju: aproks. 55 × 59 × 66.5 mm (2.2 × 2.4 × 2.7
in.)
Težina
aproks.47 g (2.0 oz) (bez konektora)
Za Argentinu i Koreju: aproks. 72 g (2.9 oz)
Specifikacije
• Nikon neće biti odgovoran za greške koje se pojavljuju u ovom upustvu.
• Izgled ovog proizvoda i njegove specifikacije se mogu promeniti bez upozorenja.
Technical Notes and Index
B
F19
FreeType License (FreeType2)
• Delovi ovog softvera su zaštićeni pravima © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Sva prava su zadržana.
MIT License (HarfBuzz)
Delovi ovog softvera su zaštićeni pravima © 2014 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Sva prava su zadržana.
Technical Notes and Index
F20
Informacije o zaštitnim znacima
• Microsoft, Windows i Windows Vista su registrovani zaštitni znaci od strane
Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i u drugim zemljama.
• Mac i OS X su zaštitni znaci Apple Inc., registrovanim u U.S. i u drugim
zemljama.
• Adobe i Acrobat su registrovani zaštitni znaci Adobe Systems Inc.
• SDXC, SDHC i SD Logovi su registrovani zaštitni znaci SD-3C, LLC.
• PictBridge je zaštitni znak.
• Svi drugi zaštitni znaci koji se pojavljuju u ovom upustvu ili u ostaloj
dokumentaciji koja dolazi uz vaš Nikon fotoaparat navode se registrovani ili
zastitni znaci vlasnika prava.
• All other trade names mentioned in this manual or the other
documentation provided with your Nikon product are trademarks or
registered trademarks of their respective holders.
Technical Notes and Index
F21
Index
Symbols
Technical Notes and Index
l Aperture-priority auto mode
............................................................. 48, 50
k Apply selection button ................ 5
A Auto mode ............................ 26, 35
l Delete button
.......................... 33, 90, E6, E52
m Flash mode ............................. 55, 56
m Flash pop-up control ................... 56
D Focus mode............................ 55, 61
w Function button ............................ 4
c Landscape mode .......................... 38
m Manual mode ...................... 48, 50
d Menu button
................................. 8, 68, 82, 89, 91
x Monitor button ............................... 7
D Movie mode..................................... 85
X Night landscape mode ............. 37
s Night portrait mode.................... 38
c Playback button ........ 4, 32, 89
i Playback zoom ................................ 80
j Programmed auto mode
............................................................. 48, 50
y Scene mode......................... 36
n Self-timer/Smile timer
................................................... 55, 59, 60
k Shutter-priority auto mode
............................................................. 48, 50
u Special effects mode.... 46
g (Telephoto)......................................... 29
h Thumbnail display ...................... 81
M (User settings) mode.................... 53
f (Wide-angle).................................... 29
.JPG....................................................... E80
F22
.MOV ................................................... E80
.WAV.................................................... E80
A
AC adapter............................ 93, E81
Active D-Lighting ............ 69, E43
AF area mode........... 69, 71, E39
AF assist .................................. 91, E66
Aperture value....................................... 48
Aperture-priority auto mode
.............................................................. 48, 50
Audio video cable ............ 94, E13
Auto flash ................................................. 57
Auto off........................ 23, 91, E68
Auto with red-eye reduction
............................................................... 57, 58
Autofocus............... 62, 69, 78, 89,
E42, E58
Autofocus mode
............ 62, 69, 89, E42, E58
B
Backlighting o..................................... 42
Battery ....................................... 16, F18
Battery charger.................... 19, E81
Battery level indicator....................... 22
Battery-chamber/memory card slot
cover.................................................. 16, 20
Best Shot Selector ............ 41, E34
Bird-watching L ................................ 45
Black and white copy n................. 41
Blink warning....................... 92, E73
Brightness.............................. 91, E62
BSS ............................................. 41, E34
Button sound ................................ E67
C
Calendar display ................................... 81
Charge by computer ...... 92, E71
Charging AC adapter........ 18, F19
Choose key picture ......... 83, E54
Close-up k ............................................ 40
Color temperature...................... E30
Command dial ....................... 3, 5, 48
Computer...................................... 94, 96
Continuous ................ 69, 71, E33
Contrast............................................. E26
COOLPIX Custom Picture Control
..................................................... 68, E28
COOLPIX Picture Control
.......................................... 68, 71, E24
Copy......................................... 83, E53
Crop........................................... 80, E12
Cross process......................................... 47
Custom Picture Control
..................................................... 68, E28
Date and time ......... 24, 91, E60
Daylight saving time ...... 24, E61
Delete........... 33, 90, E6, E52
Digital zoom.............. 29, 91, E67
Diopter adjustment control ............. 7
Direct Print ........................... 94, E15
D-Lighting................................ 82, E8
DPOF printing ............................... E19
DSCN................................................... E80
Dynamic Fine Zoom........................... 29
E
Easy panorama p............. 43, E2
Editing movies .............................. E20
Editing still images ........................ E7
Exposure bracketing ...... 69, E38
F
Face detection....................................... 77
Face priority .................................... E39
Fast motion movies
............................................. E56, E57
File name ......................................... E80
Fill flash ...................................................... 57
Filter effects....... 82, E10, E26
Fireworks show m.............................. 41
Firmware version .............. 92, E75
Flash................................................... 55, 56
Flash exp. comp. .............. 69, E42
Flash mode.................................... 55, 56
Fn button..................................................... 4
Fn button setting ................................. 71
Focal length ....... 70, E46, F16
Focus.................................... 30, 76, 87,
E39, E42, E58
Focus area
..................... 12, 30, 44, 76, E39
Focus indicator ............................ 11, 30
Focus lock................................................. 79
Focus mode .................................. 55, 61
Food u....................................................... 41
Format......................... 20, 92, E69
Format memory cards
.......................................... 20, 92, E69
Format the internal memory
..................................................... 92, E69
FSCN ................................................... E80
Technical Notes and Index
D
Exposure compensation....... 55, 65
Exposure mode..................................... 48
Extension ......................................... E80
Extracting still images............... E21
Eye-Fi upload ..................... 92, E74
Eyelet for camera strap ....................... 6
F23
Full-frame playback
......................................... 13, 32, 80, 81
Full-time AF
...................... 69, 89, E42, E58
Functions that cannot be used
simultaneously....................................... 72
H
Hand strap....................................... E81
HDMI................................................... E70
HDMI device control................. E70
HDMI mini connector................ E13
HDR.............................................................. 42
High ISO monochrome................... 47
High key.................................................... 46
High-contrast monochrome........ 46
High-speed continuous.......... E33
Histogram ........ 14, 65, 91, E62
HS movie ....................... E56, E57
I
Technical Notes and Index
Identifier............................................ E80
Image copy .......................... 83, E53
Image quality............ 68, 71, E22
Image selection screen ................... 84
Image sharpening ...................... E26
Image size................... 68, 71, E23
Infinity......................................................... 62
Internal memory indicator ............. 22
Interval timer shooting
............................................ E34, E35
ISO sensitivity............ 69, 71, E37
L
Language .............................. 92, E69
Lens......................................... F6, F16
Lens cap........................................................ 6
F24
Li-ion rechargeable battery
........................................................ 16, F19
Low key...................................................... 46
M
M exposure preview...... 70, E47
Macro close-up ..................................... 62
Manual focus............................... 62, 63
Manual mode.............................. 48, 50
Memory capacity...................... 22, 85
Memory card................................ 20, 21
Memory card slot................................. 20
Metering...................... 69, 71, E32
Microphone ......................... 85, E52
Minimum shutter speed ......... E37
Mode dial.................................................. 26
Monitor ........................................ 10, F6
Monitor settings................ 91, E62
Moon g.................................................... 45
Motion detection ............. 91, E66
Movie length .......................................... 86
Movie menu......................... 89, E55
Movie mode ........................................... 85
Movie options..................... 89, E55
Movie playback..................................... 89
Movie recording................................... 85
Movie recording time remaining
......................................................................... 85
Multi selector........................... 3, 4, 55
Multiple exposure ........... 69, E44
Multi-shot 16 ................................. E34
Museum l............................................. 41
N
Noise reduction filter..... 69, E43
Nostalgic sepia...................................... 46
Number of exposures remaining
...................................................... 22, E22
O
Optical zoom .......................................... 29
Optional accessories ................. E81
P
Q
Quick adjust.................................... E26
Quick retouch........................ 82, E8
R
Rear-curtain sync.................................. 57
Rechargeable battery ........................ 18
Red-eye reduction.................... 57, 58
S
Saturation........................................ E26
Save user settings................................ 54
Scene auto selector x .................... 39
Scene mode............................................ 36
Selecting images ................................. 84
Selective color ....................................... 47
Self-timer ........................................ 55, 59
Self-timer lamp........................... 59, 60
Sequence............... 34, E5, E53
Sequence display options
..................................................... 83, E54
Setup menu ......................... 91, E59
Shooting ................................................... 26
Shooting information ........................ 10
Shooting menu.................. 68, E22
Shooting mode.......................... 26, 27
Shutter sound............................... E67
Shutter speed ............................. 48, 52
Shutter-priority auto mode
.............................................................. 48, 50
Shutter-release button
................................................ 3, 5, 30, 31
Single ....................................... 69, E33
Single AF
....................... 69, 89, E42, E58
Skin softening ............. 78, 82, E9
Slide show............................. 82, E50
Slow motion movies
............................................. E56, E57
Technical Notes and Index
Painting ..................................................... 46
Party/indoor f .................................... 40
Peaking................................... 92, E75
Pet portrait O....................................... 44
Photo info .............................. 91, E62
PictBridge.............................. 94, E15
Picture Control........ 68, 71, E24
Playback ...................... 32, 89, E52
Playback menu ...................................... 82
Playback mode ...................................... 32
Playback zoom...................................... 80
Power............................................... 22, 24
Power switch/power-on lamp........ 1
Preset manual ................................ E31
Pre-shooting cache
............................................. E33, E35
Pressing halfway................. 3, 30, 31
Print ................ E15, E16, E18
Print date............................... 91, E64
Print order............................. 82, E48
Print order date option........... E49
Printer....................................... 93, E15
Programmed auto mode.... 48, 50
Protect...................................... 82, E51
Reset all................................... 92, E75
Reset file numbering...... 92, E72
Reset user settings.............................. 54
Rotary multi selector .......... 3, 4, 55
Rotate image....................... 82, E51
RSCN................................................... E80
F25
Slow sync .................................................. 57
Small picture ........................ 82, E11
Smile timer .................................... 55, 60
Soft ............................................................... 46
Sound settings.................... 91, E67
Special effects mode......................... 46
Specialized menu for M ................... 53
Sports d.................................................... 39
SSCN.................................................... E80
Standard flash......................................... 57
Startup zoom position
..................................................... 70, E47
Subject tracking ....... E40, E41
Switching among tabs ........................ 9
T
Technical Notes and Index
Target finding AF.............. 76, E40
Telephoto ................................................. 29
Thumbnail display............................... 81
Time difference ............................ E61
Time zone ............................. 24, E61
Time zone and date
.......................................... 24, 91, E60
Toggle Av/Tv selection
..................................................... 92, E72
Tone level.................................................. 14
Tone level information ..................... 14
Toning................................................ E27
TV................................................. 93, E13
TV settings ............................ 92, E70
U
USB cable ................... 94, 96, E15
USB/audio/video output connector
........................ 93, 96, E13, E15
User settings mode............................. 53
F26
V
Vibration reduction
............................................ 71, 91, E65
View grid........................................... E25
View/hide framing grid..................... 12
Viewfinder .......................... 7, 28, F6
ViewNX 2................................................... 95
Voice memo ........................ 82, E52
Volume.................................... 89, E52
W
Welcome screen ............... 91, E59
White balance.......... 68, 71, E29
Wide-angle .............................................. 29
Z
Zoom........................................................... 29
Zoom control................................. 4, 29
Zoom memory.................. 70, E46
F27
No reproduction in any form of this manual, in whole or in
part (except for brief quotation in critical articles or reviews),
may be made without written authorization from NIKON
CORPORATION.
EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER
Pčinjska 15a, 11000 Beograd
011/64-56-151; 30-87-004
E-mail: [email protected]
И005 14
FX3L01(11)
6MN40611-01
Download

Nikon Coolpix P530