No reproduction in any form of this manual, in whole or in part (except
for brief quotation in critical articles or reviews), may be made without
written authorization from NIKON CORPORATION.
DIGITALNI FOTOAPARAT
Korisničko uputstvo
CT3K01(11)
6MN34111-01
Uvod
Delovi aparata
Osnovni koraci reprodukcije i snimanja
Karakteristike snimanja
Karakteristike reprodukcije
Snimanje i Reprodukcija Filmova
Podešavanja aparata
Povezivanje aparata na TV, računar ili štampač
Reference
Tehnički podaci i indeks
i
Uvod
Pročitajte prvo ovo
Uvod
Hvala što ste kupili Nikon COOLPIX L830 digitalni aparat. Pre upotrebe, pročitajte informacije
iz “Za vašu sigurnost” (A viii-xi) i upoznajte se sa informacijama iz uputstva. Pažljivo
pročitajte uputstvo pre upotrebe, i držite ga tamo gde svi oni koji koirste ovaj aparat mogu da
nađu i pročitaju.
Provera sadržaja pakovanja
U slučaju da nešto nedostaje, kontaktirajte radnju u kojoj ste kupili aparat.
COOLPIX L830
Digitalni aparat
Kaiš aparata
Poklopac objektiva LC-CP28
(sa kaišem)
USB kabl UC-E16
• Korisničko uputstvo (ovo uputstvo)
• Garancija
* Dobijene baterije su samo za probnu upotrebu.
NAPOMENA: Memorijska kartica nije priložena uz aparat.
ii
LR6/L40 (AA-veličina)
alkalne baterije (×4)*
O uputstvu
Ako želite odmah da koristite ovaj aparat, pogledajte “Osnovni koraci snimanja i reprodukcije”
(A 12).
Da naučite delove aparata i operacije, pogledajte “Delovi aparata” (A 1).
Uvod
Preuzimanje “Uputstva reference”
Pogledajte Uputstvo Reference (PDF format) za više detalja.
Uputstvo Reference se može preuzeti sa Nikon sajta.
http://nikonimglib.com/manual/
Uputstvo reference se može pregledati korišćenjem Adobe Reader, koji se može besplatno
skinuti sa sajta Adobe.
iii
Ostale informacije
• Simboli i konvencije
Kako bi Vam bilo lakše da pronađete informaciju koja Vam je potrebna, korišćeni su sledeći
simboli i konvencije:
Ikona
Opis
Uvod
B
Ova ikona predstavlja upozorenje, ili informaciju koja treba da bude pročitana
pre upotrebe.
C
Ova ikona predstavlja napomene, info. koje treba pročitati pre upotrebe aparata.
Ove ikone označavaju da postoji više informacija dalje u uputstvu;
A/E/F
E*: “Reference”, F: “Tehničke napomene i indeks.”
* Pogledajte Uputstvo reference CD za strane označene sa E.
• SD, SDHC, i SDXC mem. kartica će dalje u tekstu biti “memorijska kartica.”.
• Podešavanja aparata u trenutku kupovine su označena kao “osnovna postavka.”
• Imena stavki iz menija aparata koji su prikazani na displeju, kao i nazivi tastera i poruka biće
označeni zadeblajnim tekstom.
• U ovom uputstvu, ponekad su imitirane slike na ekranu aparata kako bi vam jasnije bili
predstavljeni indikatori na ekranu.
• Ilustracije i prikazi na ekranu koji se nalaze u ovom uputstvu mogu da odstupaju od
stvarnosti.
iv
Informacije i Opreznosti
Life-Long Learning
Uvod
Kao deo Nikonovog “doživotnog učenja” posvećenost podršci proizvoda i obuci, kontinualno
dopunjene informacije se mogu pronaći na sledećim sajtovima:
• Za korisnike u U.S.A.: http://www.nikonusa.com/
• Za korisnike u Evropi i Africi: http://www.europe-nikon.com/support/
• Za korisnike u Aziji, Okeaniji i Bliskom Istoku: http://www.nikon-asia.com/
Posetite ove sajtove kako bi saznali najnovije informacije o proizvodu, rešenjima, odgovore na
najčešće postavljena pitanja (FAQs), i opšte savete i digitalnoj fotografiji i forografisanju. Dodatne
informacije možete da dobije od lokalnog Nikon predstavništva. Pogledajte URL ispod za kontakt
informacije:
http://imaging.nikon.com/
Koristite samo Nikon licencirane elektronske uređaje
Nikon COOLPIX kamere su dizajnirane po najvišim standardima i uključuju kompelksna elektronska
kola. Samo Nikon licencirani elektronski uređaji (uključujući punjače za baterije, baterije i ispravljače)
su sertifikovani od strane Nikona pogotovo za upotrebu sa Nikon digitalnom kamerom su
proizvedeni i testirani tako da zadovaoljavaju sve radne i bezbednosne zahteve za ova električna
kola.
KORIŠĆENJE NE-NIKON ELEKTRONSKIH UREĐAJA MOŽE DA IZAZOVE OŠTEĆENJE NA KAMERI I
IZUZEĆE VAŠE NIKON GARANCIJE.
Za više informacija o Nikon licenciranim uređajima kontaktirajte vašeg lokalnog autorizovanog dilera.
Pre Pravljenja Važnih Fotografija
Pre pravljenja fotografija tokom važnih događaja (npr. venčanje ili pre nošenja aparata na put),
napravite probni snimak kako bi bili sigurni da kamera radi normalno. Nikon se neće smatrati
odgovornim za oštećenja i izgubljene fotografije što može biti rezultovano kvarom proizvoda.
v
O Upustvima
Uvod
• Ni jedan deo ovg uputstva se ne sme reprodukovati, prenositi, prepisivati ili prevoditi na neki drugi
jezik u bilo kom obliku, bilo kom značenju, bez Nikonovog pismenog odobrenja.
• Nikon zadržava pravo da promeni specifikaciju hardvera i softvera opisanih u ovom uputstvu u bilo
koje vreme i bez prethodne najave.
• Nikon se neće smatrati odgovornim za bilo kakvo oštećenje nastalo upotrebom ovog proizvoda.
• Kako je dat sav napor kako bi sve informacije u ovom uputstvu bile tačne i kompletne, bićemo
vam zahvalni ako neku eventualnu grešku prijavite lokalnom Nikon dileruNikon (adrese
predstavništva su posebno navedene).
Napomene o Zabrani Kopiranja i Umnožavanja
Napomena da posedovanje materijala koji je digitalno kopiran ili reporodukovan upotrebom
skenera, digitalne kamere ili ostalih uređaja je kažnjivo po zakonu.
• Stvari koje su zakonom zaštićene od kopiranja i umnožavanja
Ne kopirajte ili umnožavajte papirni novac, kovanice, hartije od vrednosti, vladine akcije ili lokalne
akcije, čak i ako su takve kopije ili umnožavanja označena kao “Uzorak.” Kopiranje ili umnožavanje
papirnog novca, kovanica ili obveznica koje su u opticaju u nekoj drugoj zemlji je takođe zabranjeno.
Osim ukoliko ranije nije dobavljeno odobrenje od vlade, kopiranje ili umnožavanje ne korišćenih
poštanskim markica ili razglednica je zakonom zabranjeno.
Kopiranje ili repordukcija markica koje su izdate od strane vlade i sertifikovanih dokumenata je
takođe zakonom zabranjeno.
• Oprez pri određenim kopijama i umnožavanjima
Vlada je izdala upozorenje na kopiranje ili umnožavanje hartija od vrednosti koje su izdate od strane
privatnih kompanija (akcije, računi, čekovi, sertifikati, itd), javnim propusnicama ili kuponima, osim
kada je neophodan minimalan broj kopija za poslovnu upotrebu unutar kompanije. Takođe, ne
kopirajte ili umnožavajte pasoše koji su izdati od strane vlade, licenci izdatih od strane javnih agencija
i privatnih grupacija, lične karte i kupone, kao što su propusnice i kuponi za hranu.
• Pridržavajte se napomena o zaštiti prava
Kopiranje ili umnožavanje kreativnih radova koji podležu zaštiti prava i svojine, kao što su slike,
muzika, slike, duborezi, mape, crteži, filmovi i fotografije su zaštićeni nacionalnim i internacionalnim
zakonom o zabrani kopiranja. Nemojte koristiti ovaj proizvod su svrhu pravljenja ne legalnih kopija ili
da dođete u sukob sa zakonom o zaštiti svojine i kopiranja.
vi
Uklanjanje Memorijskih Uređaja
Uvod
Imajte na umu, da brisanje slika ili formatiranje memorisjkih uređaja kao što su memorijska kartica ili
ugrađena memorija u kameri nikada u potpunosti ne obrišu podatke originalne slike. Obrisani fajlovi
se ponekad mogu povratiti sa odbačenog memorisjkog uređaja korišćenjem komericijalnog softvera,
što na kraju može da dovede do zloupotrebe ličnih podataka i slika. Briga o privatnosti podataka je u
potpunosti odgovornost korisnika.
Pre bacanja memorisjkih uređaja ili prenosa vlasništva na drugu osobu, obrišite sve svoje podatke
korišćenjem komercijalnog programa za brisanje, ili formatirajte uređaj i potom ga u celosti napunite
sa slikama koje ne sadrže nikakvu privatnu inoformaciju (na primer, sliek vedrog neba). budite sigurni
da ste zamenili i slike izabrane za Select an image opciju u Welcome screen podešavanju
(A 72). Vodite računa da se ne povredite ili uništite opremu kada fizički želite da uništite
memorijske uređaje.
vii
Za vašu sigurnost
Uvod
Da bi sprečili ostećenje vašeg Nikon proizvoda ili samopovređivanje ili druge,
pročitajte sledeće mere bezbednosti u upustvu pre početka korišćenja proizvoda.
Držite ove mere bezbednosti na dohvat ruke svih koji budu koristili ovaj fotoaparat.
Ova ikonica označava upozorenje, informacije koje bi trebalo pročitati pre nego što
pocnete da koristite ovaj Nikon proizvod da bi ste sprečili moguće povređivanje.
UPOZORENJA
viii
Isključite ga u slučaju kvara
Ako primetite dim ili neki neobičan
miris koji dolazi iz uređaja ili AC
adaptera, isključite AC adapter i
izvadite odmah bateriju, vodeći računa
da se ne opečete. Nastavak operacije
bi mogao izazvati povrede. Nakon
vađenja baterije, odnesite uređaj u
autorizovani Nikon servis radi provere.
autorizovani servis radi provere , nakon
isključivanja proizvoda ili vađenja
baterija.
Nemojte sami rastavljati
uređaj
Diranje unutrašnjih delova fotoaparata
i AC adaptera može izazvati povredu
prava. Popravke moze vršiti samo
kvalifikovani tehničar. Ako se
fotoaparat ili AC adapter otvori
prilikom pada, odnesite ga u Nikon
Budite obazrivi kada koristite
kaiš fotoaparata
Nikada nemojte stavljati kaiš oko vrata
ili ga davati deci.
Nemojte koristiti fotoaparat ili
AC adapter u blizini zapaljivog
gasa
Nemojte koristiti elektronske uređaje u
blizini zapaljivog gasa, zato što to
može izazvati eksploziju ili požar.
Držati ga van domašaja dece
Posebna briga bi trebalo da se vodi da
se spreči da deca stave baterije ili
druge male delove u usta i progutaju
ih.
Ne ostavljajte produkt na
mestu gde ce biti izložen
ekstremno visokim
temperaturama, kao npr. u
zatvorenom automobilu ili na
direktnom suncu
Ukoliko se ne pridržavate ovoga, može
doći do oštećenja ili požara.
Budite obazrivi kada rukujete
sa baterijama
Bat. mogu da iscure ili eksplodiraju ako
se sa njima ne postupa pravilno.
Pridržavajte se sledećih mera
predostrožnosti kada rukujete sa bat.
koje se koriste u ovom fotoaparatu:
Uvod
Ne ostajte u kontaktu sa
aparatom, punjačem, ili AC
adapterom na duže periode
dok je aparat uključen ili se
koristi
Delovi uređaja postaju topli.
Ostavljanje uređaja u direktnom
kontaktu sa kožom na duži period
može rezultirati niskotemperaturnim
opekotinama.
• Pre nego što zamenite bat. proverite
da je aparat isključen, ako koristite
AC ad. proverite da je isključen.
• Koristite samo baterije odobrene za
korišćenje u ovom aparatu (A 13).
Ne kombinujte stare i nove, baterije
drugog tipa ili različitog
proizvođača.
• Kad punite Nikon EN-MH2 punjive
Ni-MH bat., koristite originalni
punjač i punite 4 baterije
istovremeno. Kad ih zamenjujete sa
EN-MH2-B2 baterijama (posebno se
kupuju), kupite dva pakovanja (sa po
četiri baterije).
• EN-MH2 punjive baterije koriste se
samo sa digit. Nikon aparatima i
kompaktibilne su sa COOLPIX L830.
• Ubacite baterije ispravno.
• Nemojte skraćivati ili rastavljati
baterije i nemojte im skidati
izolaciju.
• Nemojte izlagati baterije
prekomernoj toploti ili plamenu.
• Nemojte ih stavljati ili izlagati vodi.
• Nemojte ih čuvati ili prenositi sa
metalnim delovima kao što su šnale
i ogrlice.
• Baterija je sklona da curi kada je u
potpunosti prazna. Da bi izbegli
oštecenje proizvoda obavezno
ix
Uvod
sklonite bateriju kada se skroz
isprazni.
• Ako primetite neku promenu na
bateriji kao diskoloracija ili
deformacija, prekinite sa korišćenjem.
• Ako tečnost iz oštećene bat. dođe u
kontakt sa odećom ili kožom, isperite
odmah sa vodom.
•
•
•
•
•
x
Obratite pažnju na sledeće
kad koristite punjač bat.
(posebno se kupuju)
Držite suvim. Ako se ne pridržavate
ovoga, rizikujete strujni udar.
Uklanjajte prašinu suvom krpom.
Ako ne uradite to, nastavak
korišćenja može dovesti do požara.
Ne punite baterije pri grmljavini. Ako
se ne pridržavate ovoga, rizikujete
strujni udar.
Nemojte da oštetite, modifikujete
naponski kabl, ne stavljajte ga ispod
teških objekata, ne izlažite toploti ili
plamenu . Ako se izolacija ošteti i žice
se postanu izložene, obratite se Nikon
autorizovanom servisu. Ako se ne
pridržavate ovoga, rizikujete strujni
udar.
Ne držite punjač baterija i naponski
kabl mokrim rukama. Ako se ne
pridržavate ovoga, rizikujete strujni
udar.
• Ne koristite sa putnim konverterima ili
adapterima dizajniranim za
konvertovanje voltaže, ili sa DC-to-AC
inverterom. Ako se ne pridržavate
ovoga možete oštetiti proizvod.
Koristite odgovarajuće
kablove
Kada povezujete kablove u ulazne i
izlazne portove, koristite samo one
kablove koje preporučuje ili prodaje
Nikom, tako ćete održati saglasnost sa
propisima o proizvodu.
Budite pažljivi sa pokretnim
delovima
Budite pažljivi da ne povredite prste
kada radite sa objektivom i drugim
pokretnim delovima fotoaparata.
Pridržavajte se mera
predostrožnosti kada koristite
blic
Korišćenje blica u blizini očiju subjekta
koji fotografišete može izazvati
privremeno smanjenje vida. Posebnu
pažnju treba obratiti kada fotografišete
decu, tada ne bi trebalo koristiti blic na
udaljenosti manjoj od 1 metra(3 ft. 4
in.) od subjekta.
Nemojte aktivirati blic kada
dodirujete osobu ili objekat
Ako se ne pridržavate ovoga može
doći do opekotina ili požara.
Uvod
Izbegavajte dodir sa tečnim
kristalom
U slučaju da se polomi ili napukne
monitor, vodite računa da se ne
povredite sa delićima stakla i da
sprečite kontakt sa tečnim kristalom ili
da dođe u dodir sa ustima ili očima.
Isključite aparat u bolnici i
avionu
Isključite kad ste u avionu prilikom
poletanja i sletanja.
Ne koristite funkcije bežične mreže dok
ste u avionu. Pratite instrukcije bolnice
prilikom korišćenja u bolnici.
Elektromagnetni talasi koji potiču od
ovog aparata mogu poremetiti rad
električnih sistema aviona ili
instrumenata u bolnici. Ako koristite
Eye-Fi karticu, izvadite je iz aparata
prilikom ulaska u avion ili bolnicu.
xi
Napomene
Uvod
Napomena za korisnike iz
U.S.A.
Federal Communications
Commission (FCC) Radio
Frequency Interference Statement
Ovaj fotoaparat je testiran i nalazi se u
klasi B digitalnih uređaja, shodno aktu
15 iz FCC pravilnika. Ove granice su
postavljene da obezbede razumnu
zaštitu naspram štetne smetnje u
instaliranju. Ovaj uređaj stvara, koristi i
moze zračiti energiju radio frekvencije i
ako nije instaliran i ne koristi se u
saglasnosti sa instrukcijama, moze
izazvati štetne smetnje u radio
komunikacijama. Svejedno, nema
garancije da se smetnje nece pojaviti u
instalaciji. Ako ovaj uređaj pravi štetne
smetnje kod radio ili TV prijema, koje se
mogu ograničiti uključivanjem ili
isključivanjem fotoaparata, korisnici se
mogu ohrabriti da pokušaju da
poprave smetnje primenom jednom ili
vise mera koje slede:
• Okretanjem ili promenom mesta
prijemnoj anteni.
xii
• Povećanjem razdaljine između
uređaja i prijemnika.
• Povezivanje uređaja sa ulazom i
izlazom različito od toga kako je
povezan prijemnik.
• Konsultujte se sa ovlašćenim
zastupnikom ili sa tehničarom radio
ili TV stanica.
PREDOSTROŽNOSTI
Modifikacije
FCC zahteva od korisnika da ga
obaveste o bilo kakvim modifikacijama
koje su napravljene na ovom uređaju, a
koje nisu posebno odobrene od strane
Nikon korporacije.
Kablovi za povezivanje
Koristite kablove koje prodaje ili
preporučuje Nikon. Korišćenje drugih
kablova moze prekršiti granice akta 15
B klase FCC pravilnika.
UPOZORENJE
Manipulisanje sa kablom ovog
proizvoda može vas izložiti hemikaliji
poznatoj u Kaliforniji, moze izazvati
oštećenja kod rađanja ili neke druge
reproduktivne štete.
Perite ruke nakon korišćenja.
Nikon Inc.,
1300 Walt Whitman Road Melville,
New York 11747-3064 USA
Tel: 631-547-4200
Napomene za korisnike iz Kanade
CAN ICES-3 B / NMB-3 B
Ovaj simbol pokazuje da se
ovaj proizvod može
samostalno odložiti.
Sledeće važi samo za
korisnike u evropskim
zemljama:
• Ovaj proizvod je napravljen da se
može odložiti samostalno na
odgovarajućim mestima za to.
Nemojte ga bacati sa ostalim
kućnim otpadom.
• Zasebno prikupljanje i reciklaža
pomažu u očuvanju prirodnih
resursa i sprečavanje negativnih
posledica za zdravlje ljudi i okolinu
koje se mogu javiti usled
neispravnog odlaganja.
• Za više informacija kontaktirajte
lokalnog prodavca ili predstavništvo.
Uvod
Beleške za korisnike u Kaliforniji
Napomene za korisnike iz Evrope
xiii
Uvod
xiv
Ovaj simbol na bateriji
pokazuje da se baterija može
samostalno odložiti.
Sledeće važi samo za
korisnike u evropskim zemljama:
• Sve baterije, bez obzira da li su
označene ovim znakom ili ne,
napravljene su da se mogu
samostalno odložiti na
odgovarajućim mestima za to,
Nemojte ih bacati sa ostalim kućnim
otpadom.
• Za više informacija kontaktirajte
lokalnog prodavca ili predstavništvo.
Sadržaj
Uvod.................................................................. ii
Delovi aparata ................................................... 1
Telo aparata .......................................................... 1
Promena ugla displeja ........................................... 3
Stavljanje kaiša aparata i pokl. objektiva ..... 4
Izvlačenje i spuštanje blica .................................. 5
Korišćenje menija (d taster) ...................... 6
Ekran........................................................................ 8
Režim snimanja .......................................................... 8
Režim reprodukcije ............................................... 10
Za refrence pogledajte strane označene sa E.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije ...... 12
Priprema 1 Ubacivanje baterija.................... 12
Primenjive baterije................................................ 13
Priprema 2 Ubacivanje mem. kartica ......... 14
Interna memorija i mem. kartice.................. 15
Priprema 3 Podešavanje jezika, vremena i
datuma.................................................................. 16
Korak 1 Uključite aparat................................. 20
Korak 2 Izaberite režim snimanja ................ 22
Dostupni režimi snimanja ................................ 23
Korak 3 Kadrirajte.............................................. 24
Korišćenje uvećanja.............................................. 25
Korak 4 Fokusirajte i slikajte .......................... 26
Okidač........................................................................... 27
Korak 5 Reprodukcija slika ............................. 28
Korak 6 Brisanje slika........................................ 29
Uvod
Prvo pročitajte ovo.............................................. ii
Proverite sadržaj kutije........................................... ii
O uputstvu.................................................................... iii
Informacije i upozorenja .................................... v
Za vašu sigurnost ............................................. viii
UPOZORENJA .......................................................... viii
Napomene........................................................... xii
xv
Uvod
xvi
Karakteristike slikanja................................ 31
Karakteristike reprodukcije..................... 62
G (Easy Auto) Režim...................................... 31
Režim scene (Snimanje pog. za scene) ..... 32
Trikovi ............................................................................ 33
Režim specijalnih efekata
(Primena efekata tokom slikanja)................ 38
Pametni režim portreta
(Snimanje nasmejanih lica) ........................... 40
A (Auto) Režim................................................ 42
Karakteristike koje se mogu podesiti
pomoću džojstika ............................................. 43
Korišćenje blica........................................................ 44
Korišćenje samookidača .................................... 47
Korišćenje Makro režima.................................... 49
Podešavanje osvetljenja
(Kompenzacija ekspozicije).............................. 50
Osnovna podešavanja......................................... 51
Karakteristike koje se mogu podesiti
pomoću d tastera (Meni snimanja) ...... 53
Dostupni meniji snimanja................................. 54
Karakteristike koje se ne mogu koristiti
istovremeno........................................................ 55
Fokusiranje.......................................................... 57
Detekcija lica ............................................................. 57
Ulepšavanje tena.................................................... 58
Korišćenje ciljanog AF ......................................... 59
Subjekti koji nisu za auto fokus...................... 60
Zaključavanje fokusa ............................................ 61
Reprodukcija uvećanja.................................... 62
Prikaz ikonica, prikaz kalendara ................... 63
Karakteristike koje se mogu podesiti
pomoću d tastera (Meni reprodukcije) 64
Za refrence pogledajte strane označene sa E.
Reprodukcija i snimanje filmova .......... 65
Snimanje filmova .............................................. 65
Karakteristike koje se mogu podesiti
pomoću d tastera (Meni filma................ 69
Reprodukcija filmova....................................... 70
Podešavanja aparata................................. 72
Karakteristike koje se mogu podesiti
pomoću d tastera (Setup Meni)............. 72
Povezivanje na TV, Računar ili štampač
.......................................................................... 74
Režimi konekcije................................................ 74
Korišćenje ViewNX 2 ........................................ 76
Instaliranje ViewNX 2........................................... 76
Transfer slika na računar .................................... 77
Pregledanje slika..................................................... 79
Reference.................................................. E1
Za refrence pogledajte strane označene sa E.
Uvod
Korišćenje Easy Panorama
(Snimanje i reprodukcija).......................... E2
Snimanje sa Easy Panorama ...................... E2
Pregledanje slika snimljenih sa Easy
Panorama.............................................................. E5
Pregledanje i brisanje slika snimljenih
kontinualno (Sekvence)............................. E6
Pregledanje slika iz Sekvence .................. E6
Brisanje slika iz Sekvence............................ E7
Izmena fotografija ....................................... E8
Pre izmene............................................................ E8
Quick Retouch:
Povećanje kontrasta i saturacije.............. E9
D-Lighting:
Povećanje kontrasta i osvetljenja........... E9
Red-eye Correction: KOrekcija crvenih očiju
izazvana blicem.............................................. E10
Skin Softening: Ulepšavanje tena ......... E11
Filter Effects:
Primena efekata digitalnog filtera....... E12
Small Picture:
Smanjenje veličine slike ............................ E14
Crop: Kreiranje obrezane kopije........... E15
Povezivanje aparata na TV
(Pregled slika na TV)................................. E16
Povezivanje aparata na štampač
(Direktna štampa) ...................................... E18
Povezivanje aparata na štampač .......... E19
Štampa jedne po jedne slike.................. E20
Štampa više slika............................................ E22
Izmena filmova........................................... E25
Izdvajanje željenog dela filma................ E25
Snimanje kadra kao slike ........................... E26
Meni snimanja
(za A (Auto) Režim)) .............................. E27
IRežim slike
(Kvalitet i veličina slike)............................... E27
Balans Bele (podešavanje Hue)............. E29
Kontinualno snimanje................................. E32
ISO osetljivost................................................... E34
Opcije boja......................................................... E35
AF režim polja .................................................. E36
Meni pametnog portreta ....................... E40
Ulepšavanje tena............................................... E40
Smile Timer........................................................ E40
Blink Proof .......................................................... E41
Meni reprodukcije..................................... E42
Print Order
(Kreiranje DPOF redosleda štampe) ... E42
Slide Show.......................................................... E45
Zaštita.................................................................... E46
Rotiranje slika.................................................... E48
Copy (Kopiranje između interne mem. i
mem. kartice).................................................... E49
Opcije prikaza sekvenci.............................. E51
Izbor ključne slike........................................... E51
xvii
Uvod
xviii
Meni filma..................................................... E52
Opcije filma....................................................... E52
Režim autofokusa.......................................... E55
Režim autofokusa.......................................... E55
VR filma................................................................ E56
Redukcija šuma vetra.................................. E56
Setup Meni ................................................... E57
Ekran dobrodošlice ...................................... E57
Vremenska zona i datum.......................... E58
Podešavanja ekrana..................................... E60
Print Date
(Utiskivanje datuma i vremena)................. E62
VR fotografije .................................................. E63
Detekcija pokreta .......................................... E64
AF Assist .............................................................. E65
Podešavanje zvuka ....................................... E65
Auto Off............................................................... E66
Formatiranje memorije/kartice............. E67
Jezik........................................................................ E68
TV podešavanja .............................................. E68
Upozorenje na treptaj ................................ E69
Eye-Fi Upload................................................... E70
Resetuj sve......................................................... E71
Tip baterije......................................................... E72
Verzija softvera................................................ E72
Poruke greške.............................................. E73
Nazivi fajlova................................................ E77
Dodatna oprema........................................ E78
Za refrence pogledajte strane označene sa E.
Tehničke beleške i Indeks .................... F1
Briga o proizvodu.......................................... F2
Aparat........................................................................ F2
Baterije...................................................................... F3
Mem. kartice ......................................................... F5
Čišćenje i čuvanje.......................................... F6
Čišćenje.................................................................... F6
Čuvanje .................................................................... F6
Rešavanje problema .................................... F7
Specifikacije .................................................. F14
Odobrene memorijske kartice................ F18
Indeks .............................................................. F21
Delovi aparata
Telo aparata
1 23 4
3
56 7
8
Delovi aparata
9
10
14
1
13 12 11
Kontrola uvećanja .............................................. 25
f : Široko .......................................................... 25
g : telephoto.................................................. 25
h : Reprodukcija ikonica ......................... 63
i : Zum reprodukcije................................ 62
j : Pomoć ........................................................ 32
2
Okidač........................................................................ 26
3
Ušica za kaiš...............................................................4
4
Taster za uklj./Indikator lampica................ 20
5
Lampa samookidača......................................... 47
AF-assist lampa .................................................... 72
6
Zvučnik ..................................................................... 70
7
MIkrofon (stereo) ................................................ 65
8
Blic .......................................................................... 5, 44
9
USB/audio/video izlazni konektor ........... 74
10 HDMI mikro konektor (Tip D)...................... 74
11 Poklopac konektora........................................... 74
12 m (flash pop-up) Taster ............................. 5, 44
13 Bočna kontrola zuma....................................... 25
14 Objektiv
1
1
2 3
4 5
6
Delovi aparata
7
8
9
11 10
13
2
12
1
Monitor ........................................................................8
8
Džojstik ........................................................................ 6
2
A (režim fotografisanja) taster
.........................................................31, 32, 38, 40, 42
9
k (prihvatanje selekcije) taster ................... 6
10 l (brisanje) taster.............................................. 29
3
lampa blica ............................................................. 46
4
b (e snimanje filma) taster...................... 65
5
c (reprodukcija) taster ................................. 28
12
6
DC ulazni konektor (za AC adapter posebno se
E78
kupuje)
13 Navoj za stativ
7
Poklopac DC uliaznog konektora
11 d (menu) taster.................6, 53, 64, 69, 72
Zatvarač ležišta baterije/
slota memorijske kartice.........................12, 14
Delovi aparata
F17
Promena ugla displeja
Ugao displeja može da se spusti do 85° ili podigne do 90°. Ovo je korisno kada slikate sa
aparatom sa visine ili iz donje pozicije.
B
O displeju
• Ne primenjujte veliku silu kada menjate ugao displeja.
• Displej ne može da se pomeri levo ili desno.
• Vratite displej u originalnu poziciju kad ga koristite u normalnim pozicijama.
3
Postavljanje kaiša fotoaparata i poklopca objektiva
Postavite poklopac objektiva na kaiš fotoaparata, a potom postavite kaiš na fotoaparat.
Delovi aparata
Postavite na dva mesta.
B
Poklopac objektiva
U momentima kada ne slikate, postavite poklopac kako bi zaštitili objektiv.
4
Podizanje i spuštanje ugrađenog blica
Pritisnite m (flash pop-up) taster za izvlačenje blica da izvučete blic.
• Vidite “Korišćenje blica” (A 44) za više informacija.
• Lagano gurnite ka dole ugrađeni blic dok ne klikne na mesto kada ga ne koristite.
Delovi aparata
5
Korišćenje menija (d taster)
Za kretanje kroz menije možete koristiti džojstik i k taster.
1
2
Pritisnite d taster.
• Prikazan je meni.
Pritisnite džojstik J.
• Trenutna ikona menija je prikazana žuto.
Delovi aparata
Shooting menu
Image mode
White balance
Continuous
ISO sensitivity
Color options
AF area mode
Ikone menija
3
4
Izaberite ikonu menija.
• Meni je promenjen.
Pritisnite k taster.
• Sada možete izabrati stavku iz menija.
Set up
6
Welcome screen
Welcome screen
Time zone and date
Time zone and date
Monitor settings
Monitor settings
Print date
Print date
Photo VR
Photo VR
Motion detection
AF assist
Motion detection
AF assist
5
Izaberite opciju iz menija.
6
Pritisnite k taster.
• Prikazana su podešavanja za izabranu
opciju.
Photo VR
Welcome screen
Time zone and date
On (hybrid)
Print date
On
Photo VR
Off
Delovi aparata
Monitor settings
Motion detection
AF assist
7
Izaberite podešavanje.
8
Pritisnite k taster.
• Primenjeno je izabrano podešavanje.
• Kad završite sa korišćenjem menija,
pritisnite d taster.
Photo VR
On (hybrid)
On
Off
C
O podešavanju stavki menija
• Određene opcije menija se ne mogu podesiti u zavisnosti od režima snimanja ili statusa aparata.
Nedostupne opcije su prikazane sivo.
• Kada je meni prikazan, možete preću režim snimanja pritiskanjem okidača, A (režim snimanja)
tastera ili b (e snimanje filma) tastera.
7
Ekran
Informacije prikazane na ekranu tokom snimanja i reprodukcije zavise od podešavanja i
statusa aparata.
Po osnovnoj postavci, informacije su prikazane kada se aparat uključi i koristi, i neke
informacije su sakrivene nakon nekoliko sekundi (kada je Photo info podešen na Auto info u
Monitor settings (A 72)).
Delovi aparata
Režim snimanja
36
6
38
37
2
2
10
35 HDR
34
33
32
H
120
1
L
60
3
7
5
4 AF
8
10
10
11
12
31
30 PRE
28
29
27
26
25
24
23
1/250
F 3.0
22
21
20 19
8
18
+1.0
29m 0s
999
16
17
13
14
9 9 9 15
9999
9
Režim snimanja............................................ 22, 23
2
Režim blica.............................................................. 44
Fokusno polje (praćenje subjekta) ......... 54,
E39
3
Makro režim ........................................................... 49
21 Blenda ....................................................................... 27
4
Indikator zuma ............................................. 25, 49
22 Brzina zatvarača................................................... 27
5
Indikator fokusa ................................................... 26
23 Indikator vremenske zone ............................ 72
6
Opcije filma (filmovi normalne brzine)... 69
24 ISO osetljivost ....................................................... 54
7
Opcije filma (HS filmovi) ................................. 69
25 Indikator kapaciteta baterije........................ 20
8
Režim slika...............................................54, E27
26 “Datum nije podešen” indikator.........16, 72
9
Easy panorama..................................................... 36
27 Utiskivanje datuma ........................................... 72
10 Ikona redukc. vibr ....................................... 69, 72
28 Eye-Fi indikator komunikacije..................... 73
11 Detekcija pokreta................................................ 72
29 Ulepšavanje tena................................................ 54
12 Redukcija šuma vetra ....................................... 69
30 Režim balansa bele ........................................... 54
13 Kompenzacija ekspozicije ............................. 50
31 Opcije boja............................................................. 54
14 Preostalo vreme za snimanje filma.......... 65
32 Režim kontinualnog slikanja ................37, 54
Broj poreostalih snimaka
(fotografije)............................................................. 20
33 Blink proof ikona................................................. 54
16 Indikator interne memorije .......................... 20
35 Backlighting (HDR) ............................................ 35
17 Fokusno polje (za ručno ili centar)... 54, 61
36 Indikator samookidača.................................... 47
18 Fokusno polje (target finding AF) .... 54, 59
37 Smile timer ............................................................. 54
Fokusno polje (detekcija lika,
19
detekcija ljubimca)..............26, 37, 40, 54, 57
38 Pet portrait auto release ................................ 37
15
20
Delovi aparata
1
34 Hand-held/stativ..........................................33, 34
9
Režim reprodukcije
1 2 3 4 56 7 8
9
10
999/999
Delovi aparata
10
22
21
20
999/999 a
9999/9999
29 m 0s b
29 m 0s
11
9999.JPG
15/05/2014 12:00
19
18 17 16 15
12
13
14
1
Ikona zaštite ...........................................64, E46
12 Režim slike ..............................................54, E27
2
Prikaz sekvenci (kad je izabrano
Individual pictures) ......................64, E51
13 Opcije filma............................................69, E52
3
Ikona redosleda štampe.................64, E42
15 Ikona odsečene slike ........................62, E15
4
Ikona Ulepšavanja tena...................64, E11
16 Ikona male slike ...................................64, E14
5
Ikona efekta filtera..............................64, E12
6
D-Lighting Ikona ................................... 64, E9
7
Ikonica za brzi retuš............................. 64, E9
Vodič reprod. Lake panorame.......36, E5
17 Vodič reprodukcije sekvenci ..........64, E6
Vodič reprodukcije filma................................ 70
8
Ikona korekcije crvenih očiju .......64, E10
18 Vreme snimanja .................................................. 16
9
Indikator interne memorije .......................... 15
19 Datum snimanja ................................................. 16
Ukupni
11 Indikator jačine zvuka ...................................... 70
20 Indikator kapaciteta baterije........................ 20
21 Broj i tip fajla
Delovi aparata
(a) Trenutni broj slike/
10
broj slika
(b) Dužina video zapisa
14 Easy panorama .......................................36, E2
E77
Eye-Fi Indikator komunikacije
22
.......................................................................73, E70
11
Osnovni koraci snimanja i
reprodukcije
Priprema 1 Ubacivanje baterije
1
Otvorite odeljak za bateriju/poklopac slota
mem. kartice.
3
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
• Okrenite aparat naopačke kako vam baterije ne bi ispale.
2
1
2
Ubacivanje baterija.
• Potvrdite da su pozitivni (+) i negativni (-) terminali pravilno
orijentisani i ubacite baterije.
3
Zatvorite poklopac ležišta baterije/slota
memorijske kartice.
1
• Gurnite poklopac dok držite oblast obeleženu sa 2.
2
12
3
Prihvatljive baterije
•
•
•
*
Četiri LR6/L40 (AA-veličine) alkalne baterije (priložene)
Četiri FR6/L91 (AA-veličine) litijumske baterije
Četiri EN-MH2 punjive Ni-MH (nikl metal hidrid) baterije
EN-MH1 punjive Ni-MH baterije ne mogu da se koriste.
B
Uklanjanje baterija
• Isključite aparat i uverite se da su lampica i ekran isključeni pa tek onda otvorite poklopac ležišta
baterije/slota memorisjke kartice.
• Aparat, baterija ili mem. kartica mogu da postanu topli tokom upotrebe.
O baterijama
• Ne kombinujte nove i stare baterije ili baterije ražličitog tipa i proizvođača.
• Ne mogu da se koriste baterije koje imaju jednu od sledećih deformacija:
Baterije kojima se ljušti
izolacija
B
Baterije kojima izolacija ne
pokriva prostor oko negativnog
pola
Baterije sa ravnim
negativnim polom
Tip baterija
Podešavanjem Tip baterije u setup meniju (A 72) tako da se poklapa sa tipom baterija ubačenih u
aparat, baterije mogu efikasnije da se koriste.
Osnovna postvka je na tipu baterija koje dolaze u paketu sa aparatom.
B
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
B
O EN-MH2 punjivim Ni-MH baterijama
Kad koristite EN-MH2 baterije sa ovim aparatom, punite odjednom četiri baterije korišćenjem
punjača baterija MH-73 (E78, F4).
C
Alkalne baterije
Performansa alkalnih baterija u velikoj meri zavisi i od proizvođača. Odaberite pouzdan brend.
13
Priprema 2 Ubacivanje memorijske kartice
1
Isključite aparat i otvorite poklopac ležišta
baterije/ slota mem. kartice.
3
• Okrenite aparat naopčke kako ne bi ispale baterije.
2
1
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
2
Ubacite mem. karticu.
• Polako gurajte memorijsku karticu u ležište sve dok ne
klikne.
B
Memory card slot
Proverite da postavljate memorijsku karticu
ispravno
Ubacivanje memorijske kartice naopčke može da ošteti
aparat ili memorijsku karticu.
3
Zatvorite ležište baterije/zatvarač slota
memorijske kartice.
1
• Gurnite poklopac dok držite oblast obeleženu sa 2.
2
14
3
B
Formatiranje memorijske kartice
Kada u aparat prvi put ubacite mem. karticu koja se ranije koristila u drugim uređajima, formatirajte
se ovim aparatom. Da formatirate memorijsku karticu, ubacite je u aparat, pritisnite d taster, i
izaberite Format card u meniju podešavanja.
Uklanjanje memorijske kartice
B
12
Upozorenje za visoku temperaturu
Aparat, baterija ili mem. kartica mogu da postanu topli tokom upotrebe.
Interna memorija i memorijske kartice
Podaci sa aparata, uključujući fotografije i filmove, mogu se čuvati ili u internoj memoriji
aparata ili na mem. kartici. Da koristite internu mem. za snimanje i reprodukciju, prvo uklonite
mem. karticu.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
Isključite aparat, i pobrinite se da su lampica napajanja i displej
ugašeni pre nego li otvorite ležište baterije/zatvarač slota
memorijske kartice.
Polako gurnite mem. karticu ka unutra (1) da delom izbacite karticu
(2).
15
Priprema 3 Podešavanje Jezika , Datuma i Vremena
Dijalog za odabir jezika, datuma i vremena će da se pojavi kada prvi put startujete aparat.
• Ako ne podesite datum i vreme, O će svetleti kada je prikazan ekran snimanja.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
1
Pritisnite prekidač da uključite aparat.
2
Pritisnite džojstik HI za odabir
željenog jezika a potom pritisnite k
taster.
Language
Cancel
3
Izaberite Yes a potom pritisnite k taster.
Choose time zone and
set date and time?
Yes
No
Cancel
16
4
Izaberite vašu vremensku zonu i
pritisnite k taster.
London, Casablanca
• Prit. H za odabir vremenske zone. Kada je
uključena ova opcija, W će biti prikazano
iznad mape.
Prit. I da isključite ovu opciju I.
Back
5
Izaberite format datuma i pritisnite k taster.
Date format
Month/Day/Year
Day/Month/Year
6
Podesite datum i vreme, i pritisnite k taster.
• Izaberite polje: Pritisnite JK (menja se između D, M, Y, h, i
m).
• Podesite datum i vreme: Pritisnite HI.
• Primenite podešavanja: Izaberite m i pritisnite k taster.
Date and time
D
M
Y
01 01 2014
h
m
00 00
Edit
7
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
Year/Month/Day
Izaberite Yes i pritisnite k taster.
15/05/2014 15:30
OK?
Yes
No
17
8
Proverite da je poklopac objektiva skinut i
pritisnite A taster.
• Prikazan je ekran za izbor režima snimanja.
9
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
18
Kada se prikaže Easy auto mode pritisnite k
taster.
• Aparat prelazi u režim fotografisanja i možete da slikate u
Easy auto režimu (A 22).
• Pritisnite džojstik HI pre k, kako bi prešli u drugi režim
slikanja.
Press this button in
shooting mode for
shooting-mode
selection menu.
Easy auto mode
C
Podešavanje jezika, datuma i vremenske zone
• Može se promeniti korišćenjem Language i Time zone and date podešavanja u z meniju
podešavanja (A 72).
• Možete uključiti ili isključiti zimsko računanje vremena u z setup meniju podešavanja izborom
Time zone and date praćenim sa Time zone. Pritisnite na džojstiku K i onda H da uključite
zimsko računanje vremena i pomerite za jedan sat unaped, ili I da isključite zimsko računanje
vremena i pomerite za jedan sat unazad.
C
Baterija sata
C
Uštampavanje datuma i vremena
• Možete permanentno da uštampate datum snimanja na slike kad su snimljene preko podešavanja
Print date u meniju podešavanja (A 72).
• Ako želite da štampate datum snimanja bez korišćenja Print date podešavanja, štampajte
koristeći ViewNX 2 softver (A 76).
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
• Sat aparata se napaja rezervnom baterijom. Rezervna baterija se puni kad je glavna bat. u aparatu
ili kad je aparat konektovan na AC adapter, i može da pruži nekoliko dana rezervne energije nakon
10 sati punjenja.
• Ako se rezervna baterija sata isprazni, ekran za podeš. datuma i vremena je prikazan kad se aparat
uključi. Ponovo podesite datum i vreme. ➝ Vidite korak 3 (A 16) u “Priprema 3 Podešavanje jezika,
datuma, vremena” za više informacija.
19
Korak 1 Uključite aparat
1
Skinite poklopac objektiva i pritisnite taster za
uključivanje.
• Ekran se uključuje.
• Da isključite aparat, ponovo pritisnite prekidač okidanja.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
20
2
Proverite kapacitet baterije i broj preostalih
slika.
Indikator nivoa napunjenosti baterije
Ekran
Opis
b
Nivo napunjenosti je visok.
B
Nivo napunjenosti je nizak.
Battery
exhausted.
Ne može se slikati.
Stavite nove baterije.
25m 0s
1900
Ind. nap. baterije
Broj preostalih snimaka
Broj preostalih snimaka
Prikazan je broj slika koji se može snimiti.
• C je prikazano kada mem. kartica nije u aparatu, i slike će biti sačuvane na internu
memoriju.
C
Napomena o blicu
Kada želite da koristite blic u situacijama kada vam je potreban, kao što su tamna mesta ili kada je
subjekat pozadinski osvetljen, pritisnite m (flash pop-up) taster da izvučete blic (A 5, 44).
C
Funkcija autoisključivanja
Blinka
Ne izvode se
operacije
3 min
25m 0s
1900
aparat ulazi u
režim mirovanja.
aparat se isključuje.
• Vreme koje je potrebno da istekne pre nego li aparat pređe u režim mirovanja može da bude
promenjen u Auto off opciji u meniju podešavanja (A 72).
• Dok je aparat u režimu mirovanja, pritisnite neke od sldećih tastera da ga ponovo uključite:
➝ prekidač, okidač, A (režim snimanja) taster, c (reprodukcija) taster ili b (e snimanje filma)
taster
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
Ne izvode se
operacije
21
Korak 2 Izbor režima snimanja
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
22
1
Pritisnite A taster.
2
Pritisnite na džojstiku HI da
izaberete režim snimanja i pritisnite
k.
• G (easy auto) režim se koristi kao primer.
• Podešavanje režima snimanja se čuva i kada se
aparat isključi.
Easy auto mode
Dostupni režimi snimanja
G
Easy auto mode
A 31
Aparat automatski bira optimalni režim scene kada ukadrirate sliku.
b
Scene mode
A 32
Podešavanja aparata su optimizovana za izabrani tip scene.
D
Special effects
A 38
Efekti se mogu primeniti na slike tokom snimanja.
F
Smart portrait
A 40
A
Auto mode
A 42
Za slikanje uopšte. Parametri se mogu podesiti tako da odgovaraju uslovima snimanja i
tipu slike koji želite.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
Kad aparat detektuje nasmejano lice, možete automatski snimiti sliku bez pritiskanja
okidača(smile timer). Možete koristiti i opciju ulepšavanja tena na licima ljudi.
23
Korak 3 Kadriranje
1
Držite aparat mirno.
• Držite vaše prste, kosu, kaiš i ostale objekte dalje od
objektiva, blica, AF-assist lampe, mikrofona i zvučnika.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
2
Ukadrirajte Sliku.
Ikona režima snimanja
• Kad aparat odredi režim scene, menja se ikona režima
snimanja (A 31).
25m 0s
1900
B
24
O Easy Auto režimu
• U zavisnosti od uslova snimanja, aparat možda neće odabrati željeni režim scene. U ovom slučaju,
izaberite drugi režim snimanja (A 32, 38, 40, 42).
• Kada se koristi digitalni zum, režim scene je podešen na U.
C
Korišćenje stativa
• U sledećim situacijama je preporučeno korišćenje stativa.
- Snimanje u slabo osvetljenom ambijentu
- Snimanje spuštenim blicem, ili u slabo osvetljenom ambijentu sa rež. snimanja gde blic ne okida
- Kad zumirate subjekat
• Podesite Photo VR na Off u meniju podešavanja (A 72)kad koristite stativ.
Korišćenje zuma
• Kontrola bočnog zuma (A 1) se može uključiti
preko g ili f za upravljanje zumom.
Umanji
Uvećaj
g
Uvećaj
f
Umanji
• Indikator zuma je prikazan na ekranu tokom
zumiranja.
Optički zum Digital. zum
• Digitalno uvećanje, koje omogućava dalje
uvećanje do aproks. 4× odnosa maks. optičkog
zuma, može da se aktivira pomeranjem i držanjem kontrole zuma ka g kada je zumirano na
maks. optički zum.
C
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
Kada pomerate kontrolu uvećanja, pozicija
uvećanja objektiva se menja.
• Da uvećate: Pomerite ka g (telephoto)
• Da umanjite: Pomerite ka f (wide-angle)
Zum je podešen na širokougaonu maksimalnu
poziciju kad je aparat uključen.
O digitalnom zumu
Indikator zuma prelazi u plavo kada je digitalni zum aktiviran i prelazi u žutu kada se uvećanje
povećava.
• Indikator zuma je plav: Kvalitet slike nije vidljivo smanjen korišćenjem Dynamic Fine Zoom.
• Indikator zuma je žut: Kvalitet slike je vidljivo smanjen.
• Indikator ostaje plav duž šireg polja kada je slika manja.
25
Korak 4 Fokus i Slikanje
1
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
26
Pritisnite taster okidača do pola.
• Kada je subjekat u fokusu, fokusno polje svetli zeleno
(može svetleti više fok. polja).
• Kada se koristi digitalni zum, zona fokusa nije prikazana i
fotoaparat se fokusira na sredinu kadra. Kada se uspostavi
fokus, indikator fokusa (A 9) svetli zeleno.
• Ako fokusno polje i indikator fokusa blnikaju, aparat nije u
mogućnosti da fokusira. Promenite kompoziciju i ponovo
pritisnite taster okidača do pola.
1/250
2
Pritisnite taster okidača skroz do kraja bez
prethodnog puštanja.
F 3.0
Okidač
Pritisnut do pola
Da podesite fokus i ekspoziciju(brzinu zatvarača i blendu), pritisnite
okidač do pola, dok ne osetite otpor. Fokus i ekpsozicija ostaju
zaključani dok je okidač pritisnut do pola.
Pritisnut do
kraja
Dok držite okidač pritisnut do pola, pritisnite ga do kraja da slikate.
Ne vršite jak pritisak tokom pritiskanja okidača, jer to može dovesti
do dmranja aparata i zamućenih slika. Polako pritisnite taster.
Tokom snimanja
Dok se vrši pamćenje slike, broj preostalih snimaka ili indikator koji pokazuje maks. dužinu filma će da
zatreperi. Ne otvarajte ležište baterije/zatvarač slota memorijske kartice i ne vadite baterije i
memorijsku karticu dok indikator svetli. Isključenje napajnaja ili uklanjanje memorijske kartice u
ovakvim okolnostima može da rezultuje gubitak podataka ili oštećenje fotoaparata ili kartice.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
B
27
Korak 5 Reprodukcija Fotografija
1
Pritisnite c (reprodukcija) taster.
• Ako pritisnete i držite c (reprodukcija) taster dok je aparat
isključen, aparat se uključuje u režimu reprodukcije.
c (reprod.)
taster
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
2
Pomoću džojstika izaberite sliku.
Prikaz prethodne slike
• Pritisnite i držite HIJK da brzo prelazite preko slika.
Prikaz sledeće slike
• Da bi prešli u režim fotografisanja, Pritisnite A taster ili
okidač.
4/4
0004. JPG
15/05/2014 15:30
28
Korak 6 Brisanje fotografija
Pritisnite l taster da izbrišete trenutno
prikazanu sliku.
2
Pritisnite džojstik HI da izaberete metod
brisanja i pritisnite k taster.
• Da izađete bez brisanja pritisnite d taster.
Delete
Current image
Erase selected images
All images
3
Izaberite Yes i pritisnite k taster.
• Obrisane slike se ne mogu povratiti.
• Da otkažete, izaberite No i pritisnite k taster.
Erase 1 image?
Yes
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
1
No
29
Upravljanje ekranom za brisanje odabranih slika
1
Pritisnite džojstik JK da odaberete sliku za
brisanje, i pritisnite H da dodate c.
Erase selected images
• Da otkažete , pritisnite I da uklonite c.
• Pomerite kontrolu zuma (A 1) ka g (i) za prikaz preko
celog ekrana ili f (h) za prikaz ikonica.
Back
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
30
2
Prikažite c za sve slike za brisanje i pritisnite k taster da primenite
odabir.
• Prikazan je ekran potvrde. Pratite instrukcije na ekranu.
B
Brisanje slika iz Sekvence
• Ako pritisnete l taster i izbrišete ključnu sliku kada su samo ključne slike prikazane za sekvence
slika (A 64), sve slike u sekvenci, uključujući i ključnu sliku su izbrisane.
• Ako želite da brišete slike posebno, pritisnite k i prikažite slike iz sekvence posebno i onda
pritisnite l taster.
C
Brisanje Poslednje Fotografije Dok Se Nalazite U Režimu Slikanja
U režimu snimanja, pritisnite l taster da obrišete poslednju snimljenu sliku.
Karakteristike snimanja
G (Easy Auto) režim
Kada kadrirate, aparat automatski bira optimalnu scenu da lakše snimite slike.
Uđite u režim snimanja M A (režim snimanja) taster M G (easy auto) režim M k taster
Kada aparat izabere režim scene, ikona režima snimanja prikazana u ekranu snimanja se menja
u onu za trenutno izabrani režim scene.
Portrait
f
Landscape
h
Night portrait*
g
Night landscape*
i
Close-up
j
Backlighting
U Other scenes
Karakteristike snimanja
e
* Snima se jedna slika sa malom brzinom zatvarača.
Funkcije dostupne u G (Easy Auto) režimu
• Samookidač (A 47)
• Kompenzacija ekspozicije (A 50)
• Meni Easy auto režima (A 53)
31
Režim scene (Slikanje pogodno za scene)
Podešavanja fotaparata su automatski optimizovana za selktovani tip subjekta.
Uđite u režim snimanja M A (režim snimanja) taster M b (druga ikona od vrha*) M K M
HI M izaberite scenu M k taster
* Ikona poslednje izabrane scene je prikazana.
Karakteristike snimanja
1
2
3
b Portrait
(default setting)
c Landscape2
d Sports1
(A 33)
e Night portrait
(A 33)
f Party/indoor1
(A 33)
Z Beach1
z Snow1
h Sunset1, 3
i Dusk/dawn2, 3
j Night landscape2
(A 34)
k Close-up
(A 34)
u Food
(A 34)
l Museum1
(A 34)
m Fireworks show2, 3
(A 35)
n Black and white copy1 o Backlighting
(A 35)
(A 35)
p Easy panorama1
(A 36)
O Pet portrait
(A 37)
Aparat fokusira u centar kadra.
Aparat fokusira u beskonačnost.
Zbog male brzine zatvarača preporučuje se upotreba stativa. Podesite Photo VR na Off u meniju
podešavanja (A 72) kada koristite stativ.
Pregled opisa za svaku scenu (Help Display)
Izaberite scene i pomerite kontrolu zuma (A 1) na g (j) da
vidite opis za tu scenu. Za povratak na originalan ekran ponovo
rotrajte kontrolu zuma zuma na g (j).
32
Landscape
Trikovi i beleške
d Sports
• Kada se okidač drži pritisnut do kraja, aparat snima do oko 5 slika kontinualno brzinom od 6.7 fps
(kada je Image mode na P 4608×3456).
• Brzina kontinualnog snimanja zavisi od trenutnog podešavanja režima snimanja, korišćene
mem. kartice ili uslova snimanja.
• Tokom kontinualnog snimanja, fokus, ekspozicija i hue su zaključani na vrednosti sa prvom
slikom u svakoj seriji.
e Night portrait
Karakteristike snimanja
• Podignite blic pre snimanja.
• From the screen displayed after e Night portrait is selected, select Y Hand-held or
Z Tripod.
• Y Hand-held (default setting):
- Kad ikona e svetli u gornjem levom delu ekrana, pritisnite okidač do kraja da snimite seriju
slika koje će biti kombinovane u jednu koja će se sačuvati.
- Kad jednom pritisnete okidač do kraja, držite aparat mirno bez pomeranja dok se ne prikaže
slika. Nakon slikanja, ne isključujte aparat dok se aparat ne vrati u ekran snimanja.
- Ako se subjekat kreće dok aparat slika kontinualno, slika može imati distorziju ili može biti
mutna.
• Z Tripod:
- Jedna slika se snima na malim brzinama zatvarača kada se okidač pritisne do kraja.
- Redukcija vibracije je onemogućena i ako je Photo VR (A 72) u setup meniju podešeno na
On.
f Party/indoor
• Pošto na sliku može da utiče drmanje aparata, držite aparat čvrsto. Preporučuje se korišćenje
stativa. Stavite Photo VR na Off u setup meniju (A 72) kad koristite stativ.
33
j Night landscape
• Sa ekrana prikazanog nakon izbora j Night landscape izaberite Y Hand-held ili Z Tripod.
• Y Hand-held (default setting):
- Kad ikona j svetli u gornjem levom delu ekrana, pritisnite okidač do kraja da snimite seriju
slika koje će biti kombinovane u jednu koja će se sačuvati.
- Kad jednom pritisnete okidač do kraja, držite aparat mirno bez pomeranja dok se ne prikaže
slika. Nakon slikanja, ne isključujte aparat dok se aparat ne vrati u ekran snimanja.
• Z Tripod:
- Jedna slika se snima na malim brzinama zatvarača kada se okidač pritisne do kraja.
- Redukcija vibracije je onemogućena i ako je Photo VR (A 72) u setup meniju podešeno na
On.
k Close-up
Karakteristike snimanja
• Makro režim (A 49) će da se uključi i aparat će automatski da se zumira do najbližeg rastojanja
do kojeg aparat može da se približi.
• Možete da pomerate fokusno polje. Pritisnite k taster, i koristite džojstik HIJK da pomerate
fokusno polje, i pritisnite k taster da primenite podešavanje.
u Food
• Makro režim (A 49) će da se uključi i aparat će automatski da se zumira do najbližeg rastojanja
do kojeg aparat može da se približi.
• Hue se može podesiti preko džojstika H i I. Ovo podešavanje
ostaje sačuvano u aparatu i kad je aparat isključen.
• Možete da pomerate fokusno polje. Pritisnite k taster, i koristite
džojstik HIJK da pomerate fokusno polje, i pritisnite k
taster da primenite podešavanje.
25m 0s
1900
l Museum
34
• Ako držite pritisnut okidač, aparat snima do 10 slika i najoštrija slika u seriji je automatski
izabrana i čuva se (BSS (Best Shot Selector)).
• Blic ne okida.
m Fireworks show
• Brzina zatvarača zaključana na 4 sek.
• Dostupno je 13 pozicija zuma.
n Black and white copy
• Koristite makro režim (A 49) da bi fokusirali iz blizine.
o Backlighting
Karakteristike snimanja
• Sa ekrana prikazanog nakon izbora o Backlighting izaberite o ili k da uključite ili
isključite funkciju visokog dinamičkog raspona (HDR) da odgovara tipu slike koju želite da
snimite.
• k (osnovno podešavanje): Blic okida da subjekat ne bi bio u senci. Izvucite blic pre slikanja.
- Kad se okidač pritisne do kraja, snima se jedna slika.
• o: Koristite kad snimate slike sa jako svetlim i tamnim poljima u istom kadru.
- Kad se okidač pritisne do kraja, slika se kontinualno na većim brzinama zatvarača, i čuvaju se
dve sledeće slike.
- Slika bez HDR kompozicije
- Slika sa HDR kompozicijom (efekti podeksponiranosti i preeksponiranosti su redukovani
- Ako nema dovoljno memorija za čuvanje dve slike, slika procesirana sa D-Lighting (A 64) za
vreme snimanja, na kojoj su korigovana tamna polja, je jedina slika koja se čuva.
- Kad jednom pritisnete okidač do kraja, držite aparat mirno bez pomeranja dok se ne prikaže
slika. Potrebno je neko vreme da se slika sačuva. Nakon slikanja, ne isključujte aparat dok se
aparat ne vrati u ekran snimanja.
- Ugao preglednosti (polje slike) na sačuvanoj slici je uži u odnosu na onaj na ekranu tokom
snimanja.
35
p Easy panorama
• Na ekranu koji je prikazan kad je izabran p Easy panorama izaberite raspon snimanja između
W Normal (180°) ili X Wide (360°).
• Zum je fiksiran na širokougaonu poziciju.
• Pritisnite okidač do kraja i oslobodite ga i onda poalko pomerajte aparat u horizontalnom
pravcu. Snimanje se automatski zaustavlja kada se dostigne raspon koji je izabran.
• Fokus i ekspozicija su zaključani kada snimanje počne.
• Ako pritisnete k kada je slika prikazana preko celog ekrana, slike se automatski skroluju.
• Slike se ne mogu izmeniti ni jednom funkcijom osim odsecanja na ovom aparatu.
➝ “Korišćenje Easy Panorama (Snimanje i reprodukcija)” (E2)
B
Karakteristike snimanja
36
O štampi slika panorame
Ceo snimak možda neće biti odštampan u zavisnosti od podešavanja štampača. Dodatno, štampa
možda neće biti moguća u zavisnosti od štampača.
O Pet portrait
• Aparat detektuje i fokusira se na lice mačke ili psa. Po osnovnom podešavanju, kad je subjekat u
fokusu, zatvarač se automatski oslobađa (pet portrait auto release).
• Nakon što je izabran O Pet portrait sa ekrana izaberite U Single ili V Continuous.
- U Single: Kada god je detektovano lice u fokusu, aparat snima jednu sliku.
- V Continuous: Kada god je detektovano lice u fokusu, aparat okida 3 puta kontinualno.
B
Pet Portrait Auto Release
B
Fokusno polje
• Kad aparat detektuje lice prikazuje se žuti dupli okvir oko tog lica.
Kada aparat postigne fokus na licu unutar okvira (fokusno polje),
dupli okvir postaje zelen. Ako nijedno lice nije detektovano,
aparat se fokusira na lice u centru kadra.
• U nekim uslovima snimanja, lice ljubimca možda neće biti
detektovano i drugi subjekti mogu da se nadju u okviru.
Karakteristike snimanja
• Pritisnite džojstik J (n) da podesite Pet portrait auto release.
- Y: Okidač odradi automatski kad je lice koje je detektovano u fokusu.
- k: Okidač ne okida automatski, čak i kada je lice ljubimca detektovano. Pritisnite okidač.
Aparat takođe detektuje i lica ljudi kada je izabrano k.
• Pet portrait auto release je na k kad se kont. snimanje sa autookidačem ponovi pet puta.
• Slikanje je moguće i sa pritiskanjem okidača, bez obzira na podešavanje Pet portrait auto
release.
25m 0s
1900
37
Režim spec. efekata (Primena efekata tokom
snimanja)
Možete dodati specijalne efekte za snimanje.
Uđite u režim snimanja M A (režim snimanja) taster M D (treća ikona od vrha*) M K M
HI M izaberite efekat M k taster
* Prikazana je ikona poslednjeg odabranog efekta.
Selective color
Karakteristike snimanja
Kategorija
Opis
D Soft
(default setting)
Nežno zamućuje celu sliku da stvori mek ambijent.
E Nostalgic sepia
Dodaje sepia tonove sa malim kontrastom da stvori izgled starinske
fotografije.
F High-contrast
monochrome
Kreira crno-bele fotografije sa jasnim kontrastom.
G High key
Dodaje svetle tonove po celoj fotografiji.
H Low key
Dodaje tamne tonove po celoj fotografiji.
I Selective color
Daje crno bele fotografije na kojima samo jedna određena boja ostaje.
l Pop
Povećava saturaciju boje na celoj slici da stvori svetli izgled.
k Super vivid
Povećava saturaciju boje na celoj slici i izoštrava kontrast.
o Cross process
Daje slici misteriozni izgled na osnovu određene boje.
m Toy camera effect 1 Daje celoj slici žuti ton i zatamnjuje periferiju slike.
38
Kategorija
Opis
n Toy camera effect 2 Smanjuje saturaciju boje na celoj slici i zatamnjuje periferiju slike.
• Aparat fokusira polje u centru kadra.
• Kad je izabran Selective color ili Cross process koristite
džojstik HI da izaberete boju sa klizača.
Da promenite podeš. za sledeće funkcije, prvo pritisnite k
da otkažete selekciju boja.
- Režim blica (A 44)
- Samookidač (A 47)
- Makro režim (A 49)
- Komp. eksopzicije (A 50)
Za povratak na ekran izbora boje, pritisnite k ponovo.
Save
Klizač
Karakteristike snimanja
39
Pametni režim portreta (Slikanje nasmejanih lica)
Ako fotoaparat detektuje da je lice nasmejano, automatski će da ga fotografiše bez pritiskanja
okidača (smile timer (A 53)). Može se koristiti funkcija za ulepšavanje kože lica.
Uđite u režim snimanja M A (režim snimanja) taster M F Smart portrait režim M
k taster
1
Kadrirajte.
• Uperite aparat u lice osobe.
Karakteristike snimanja
2
Čekajte da se subjekat nasmeje. Ne pritiskajte okidač.
• Ukoliko fotoaparat detektuje da je lice uokvireno duplim kvadratom nasmejano, automatski
oslobađa zatvarač.
• Posle svake odrade okidača, fotoaparat automatski fotografiše.
3
Završetak snimanja.
• Za otkazivanje snimanja nasmejanih lica i prestanak snimanja izvršite bilo koju od sledećih
operacija.
- podesite Smile timer na Off.
- pritisnite A taster i odaberite drugi režim slikanja.
B
O Pametnom Režimu Portreta
Pod nekim uslovima snimanja, aparat možda neće moći da detektuje lice ili osmeh (A 58). Okidač
takođe može da se koristi za fotografisanje.
C
Lampa samookidača Blinka
Lampa samookidača blinka polako kada je tajmer osmeha moguć i aparat detektuje lice, i blinka brzo
kad okidač odradi.
40
Funkcije dostupne u pametnom režimu portreta
•
•
•
•
Režim blica (A 44)
Samookidač (A 47)
Komp. eksopzicije (A 50)
Meni pametnog portreta (A 53)
Karakteristike snimanja
41
A (Auto) Režim
Koristan za većinu fotografija, i omogućava da podesite razna podešavanja da odgovaraju
uslovima snimanja i tipu slike koji snimate.
Uđite u režim snimanja M A (režim snimanja) taster M A (auto) režim M k taster
• Možete podesiti kako aparat bira polje kadra za fokus podešavanjem AF area mode
(A 54).
Osnovno podešavanje je Target finding AF (A 59).
Funkcije dostupne u A (Auto) režimu
Karakteristike snimanja
42
•
•
•
•
•
Režim blica (A 44)
Samookidač (A 47)
Makro režim (A 49)
Komp. eksopzicije (A 50)
Meni snimanja (A 53)
Funkcije koje se mogu podesiti pomoću džojstika
Dostupne funkcije variraju sa režimom snimanja, kao što je prikazano ispod.
1
2
4
3
G (easy
auto)
X
2 n Samookidač (A 47)
3 p Makro (A 49)
4 o
1
2
Kompenzacija ekspozicije
(A 50)
Pam.
portret
A (auto)
–
w
w2
w
w
w
w2
w
w
–
w
w
w
w
–
w
2
Može se podesiti kad je blic podignut. Kad je blic spušten ne okida.
Varira sa podešavanjem.
Karakteristike snimanja
1
Režim blica1 (A 44)
Specijal.
efekti
Scene
43
Korišćenje Blica
Na tamnim lokacijama kada je subjekt u tami, možete da fotografišete sa blicem tako što ćete
podići ugrađeni blic.
Kad koristite A (auto) režim i druge režime snimanja, možete podesiti režim blica.
1
Pritisnite m (flash pop-up) taster.
• Blic se izvlači.
• Kad je blic spušten ne okida. W je prikazano da označi da blic ne okida.
Karakteristike snimanja
2
Pritisnite na džojstiku H (X).
3
Izaberite režim blica (A 45) i pritisnite k
taster.
• Ako se podešavanje ne primeni pritiskanjem k tastera u
roku od nekoliko sekundi, selekcija se otkazuje.
44
Auto
Dostupni režimi blica
U
Auto
Blic automatski okine kada je slabo osvetljenje.
• Ikona režima blica na ekranu snimanja se prikazuje samo odmah nakon podešavanja.
V
Auto with red-eye reduction
Smanjuje “crvene oči” kod portreta (A 46).
X
Fill flash
Blic će da okine nakon što je fotografija načinjena, Koristi da “popuni” (osvetli) senke i
slabo osvetljene subjekte.
Y
Slow sync
Karakteristike snimanja
Pogodno za snimanje portreta noću sa pozadinom. Blic će da osvetli glavne subjekte;
spora brzina zatvarača se koristi kako bi se uhvatila pozadina tokom noći ili pri
prigušenom svetlu.
45
B
Spuštanje blica
Kada ne koristite blic gurnite ga polako na dole dok ne klikne na mesto (A 5).
C
Lampa blica
Status blica se može potvrditi pritiskanjem okidača do pola.
• Uključen: Blic okida kad se pritisne okidač do kraja.
• Svetli: Blic se puni. Ne može da slika.
• Isključen: Blic neće okinuti.
Ako je baterija prazna, ekran će se isključiti i ostaće isključen dok se
blic puni.
C
Karakteristike snimanja
46
Podešavanje režima blica
• Ovo podešavanje može biti nedostupno sa nekim režimima snimanja.
• Podešavanje blica primenjeno u A (auto) režimu se čuva u memoriji aparata i nakon što se aparat
isključi.
C
Redukcija crvenih očiju
Predblicevi se javljaju pre glavnog blica redukujući efekat crvenih očiju. Ukoliko se detektuju crvene
oči, zahvaćeni deo će biti dodatno obrađen pre nego li se slika sačuva.
Obratite pažnju na sledeće pri snimanju:
• Zbog predbliceva postoji kratka pauza između pritiskanja okidača i oslobađanja zatvarača.
• Vreme koje je potrebno da bi se sačuvala fotografija je duže nego inače.
• Napredna redukcija crvenih očiju možda neće da pruži željene rezultate u svim situacijama.
• U ekstremno retkim slučajevima, oblasti u kojima nije zahtevana redukcija crvenih očiju može biti
zahvaćena ovom redukcijom; u tim slučajevima , izaberite drugi režim i pokušajte ponovo.
Korišćenje samookidača
Samookidač može da oslobodi zatvarač deset ili dve sekunde nakon pritiskanja okidača.
Podesite Photo VR na Off u setup meniju (A 72) kad koristite stativ.
1
Pritisnite na džojstiku J (n).
2
Odaberite n10s ili n2s, i pritisnite k taster.
Self-timer
3
Ukadrirajte sliku i pritisnite taster
okidača do pola.
Karakteristike snimanja
• n10s (deset sek.): Koristite pri važnim prilikama, npr.
venčanjima.
• n2s (dve sek.): Koristite da izbegnete drmanje aparata.
• Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k tastera
u roku od nekoliko sekundi, selekcija će da bude poništena.
• Kad je režim slikanja Pet portrait režim scene, Y (pet
portrait auto release) je prikazan (A37). Samookidač je
nedostupan.
10
• Fokus i ekspozicija će se podesiti.
1/250
F 3.0
47
4
Pritisnite taster okidača do kraja.
• Samo-okidač će da započne sa odbrojavanjem.
Lampica samo-okidača će da treperi dok tajmer
odbrojava. Oko jedne sekunde pre nego što se
oslobodi okidač, lampica prestaje sa treperenjem
i ostaje uključena.
• Kada se otpusti okidač, samo-okidač se postavlja
na OFF.
• Da bi zaustavili odbrojavanje pre nego li se
napravi slika, pritisnite ponovo okidač.
Karakteristike snimanja
48
9
1/250
F 3.0
Korišćenje makro režima
Korisno kada slikate izbliza.
1
Pritisnite na džojstiku I (p).
2
Odaberite ON i pritisnite k.
Macro mode
• Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k tastera
u roku od nekoliko sekundi, selekcija će da bude poništena.
Karakteristike snimanja
3
Pomoću kontrole zuma podesite zum na
poziciju gde F i indik. zuma svetle zeleno.
• Kad je zum na poziciji gde F and indikator zuma svetli
zeleno, aparat može da fokusira objekte na udaljenosti od
oko 5 cm (2 in.) od objektiva.
• Kada je pozicija zuma u polju označenom sa 1, aparat
fokusira objekte na razdaljini od oko1 cm (0.4 in.) od
objektiva.
1
B
O korišćenju blica
Blic možda neće moći da osvetli ceo subjekat na distancama manjim od 50 cm (1 ft 8 in.).
C
Podešavanja za Makro Režim
• Ovo podešavanje može biti nedostupno sa nekim režimima snimanja.
• Podešavanje primenjeno u A (auto) režimu se čuva u memoriji aparata i nakon što se aparat
isključi.
49
Podešavanje osvetljenja (Kompenzacija ekspozicije)
Možete podesiti osvetljenost na fotografiji.
Karakteristike snimanja
50
1
Pritisnite na džojstiku K (o).
2
Odaberite vrednost komp. ekspozicije i
pritisnite k taster.
• Da slike budu svetlije primenite pozitivnu (+) vrednost.
• Da slike budu tamnije primenite negativnu (–) vrednost.
• Vrednost kompenzacije je primenjena, čak i bez pritiskanja
k tastera.
C
Exposure compensation
+2.0
+0.3
-2.0
Vrednost Kompenzacije Ekspozicije
Podešavanje primenjeno u A (auto) režimu se čuva u memoriji aparata i nakon što se aparat isključi.
Osnovna podešavanja
Osnovna podešavanja u svakom režimu snimanja su opisana dole.
Blic1
(A 44)
Samookidač
(A 47)
Makro
(A 49)
Komp.
ekspozicije
(A 50)
U2
Off
Off3
0.0
b (portrait)
V
Off
Off4
0.0
c (landscape)
W4
Off
Off4
0.0
d (sports)
W4
Off4
Off4
0.0
e (night portrait)
V4
Off
Off4
0.0
f (party/indoor)
V5
Off
Off4
0.0
Z (beach)
U
Off
Off4
0.0
z (snow)
U
Off
Off4
0.0
h (sunset)
W4
Off
Off4
0.0
i (dusk/dawn)
W4
Off
Off4
0.0
j (night landscape)
W4
Off
Off4
0.0
k (close-up)
W
Off
On4
0.0
u (food)
W4
Off
On4
0.0
l (museum)
W4
Off
Off
0.0
m (fireworks show)
W4
Off4
Off4
0.04
G (easy auto)
Scene
Off
Off
0.0
X/W6
Off
Off4
0.0
p (easy panorama)
W4
Off4
Off4
0.0
O (pet portrait)
W4
Y7
Off
0.0
D (special effects)
U
Off
Off
0.0
F (smart portrait)
U8
Off9
Off4
0.0
A (auto)
U
Off
Off
0.0
Karakteristike snimanja
n (black and white copy) W
o (backlighting)
51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Karakteristike snimanja
52
Podešavanje se koristi kad je blic podignut.
Podešavanje se ne može promeniti. Aparat automatski bira režim blica koji odgovara sceni.
Podešavanje se ne može promeniti. Automatski prelazi u makro režim kada aparat izabere Closeup.
Podešavanje se ne može promeniti.
Može se koristiti režim blica spore sinhr. sa red. crvenih očiju.
Blic je zaključan na X (fill flash) kada je HDR na k. Blic ne okida kada je HDR na o.
Samookidač ne može da se koristi. Pet portrait auto release može da se uključi ili isključi (A 37).
Ova funkcija se ne može koristiti kad je Blink proof na On.
Može se podesiti kad je Smile timer na Off.
Karakt. koje se mogu pod.pomoću d tastera (Meni snimanja)
Kad snimate, možete podesiti sledeće opcije pomoću d tastera.
Image mode
White balance
Continuous
ISO sensitivity
Color options
25m 0s
1900
AF area mode
Dostupne karakteristike variraju sa režimom snimanja , kao što je prikazano ispod.
Scene
Specijal.
efekti
Pametni
portret
Image mode*
w
w
w
w
w
White balance
–
–
–
–
w
Continuous
–
–
–
–
w
ISO sensitivity
–
–
–
–
w
Color options
–
–
–
–
w
AF area mode
–
–
–
–
w
Skin softening
–
–
–
w
–
Smile timer
–
–
–
w
–
Blink proof
–
–
–
w
–
Auto režim
Karakteristike snimanja
Autom.
izbor scene
* novo podeš. se primenjuje na ostale režime snimanja.
53
Opcije menija snimanja
Opcija
Karakteristike snimanja
54
Opis
A
Image mode
Izbor kombinacije veličine slike i kvaliteta.
• Osnovno podešavanje: P 4608×3456
E27
White balance
Omogućava podešavanje boja na slici onako kako ih vidite okom.
• Osnovno podešavanje: Auto
E29
Continuous
Možete da odaberete single ili continuous snimanje.
• Osnovno podešavanje: Single
E32
ISO sensitivity
Kontrolišite osetljivost aparata na svetlost.
• Osnovno podešavanje: Auto
Ako je ISO na Auto, E je prikazano tokom snimanja dok se ISO
osetljivost povećava.
E34
Color options
Omogućava promenu tona boja na slici tokom slikanja.
• Osnovno podešavanje: Standard color
E35
AF area mode
Omogućava da odredite kako aparat bira AF režim polja.
• Osnovno podešavanje: Target finding AF (A 59)
E36
Skin softening
Podesite ulepšavanje tena.
• Osnovno podešavanje: On
E40
Smile timer
Omogućava da odaberete da li aparat automatski oslobađa zatvarač
ili ne kada detektuje osmeh.
• Osnovno podešavanje: On
E40
Blink proof
Aparat automatski okida dva puta sa svkom snimkom i čuva onu
sliku na kojoj su oči subjekta otvorene.
• Osnovno podešavanje: Off
E41
Funkcije koje se ne mogu koristiti istovremeno
Neka podeš. u meniju slikanja ne mogu se koristiti sa drugim funkcijama.
Zabranjene
funkcije
Podešavanje
Opis
Blink proof (A 54)
Za Blink proof na On, blic ne može da se koristi.
Smile timer (A 54)
Kad se koristi Smile timer , samookidač ne može da se
koristi.
AF area mode
(A 54)
Kad se koristi Subject tracking , samookidač ne može
da se koristi.
AF area mode
(A 54)
Kad se koristi Subject tracking makro režim ne može
da se koristi.
Continuous (A 54)
Kad je izabran Multi-shot 16, digitalni zum ne može
da se koristi.
AF area mode
(A 54)
Ako se Subject tracking koristi za snimanje, digitalni
zum ne može da se koristi.
Image mode
Continuous (A 54)
Image mode se podešava prema podešavanju
kontinualnog snimanja kao što sledi:
• Continuous H: 120 fps: O (veličina slike: 640 ×
480 piksela)
• Continuous H: 60 fps: M (veličina slike: 1280 ×
960 piksela)
• Multi-shot 16: L (veličina slike: 2560 × 1920
piksela)
White balance
Color options
(A 54)
Kad se koristi Black-and-white, Sepia, ili Cyanotype,
podešavanje White balance je fiksirano na Auto.
ISO sensitivity
Continuous (A 54)
Kad je Continuous H: 120 fps, Continuous H: 60
fps, ili Multi-shot 16 je izabrano, ISO sensitivity
podešavanje je automatski određeno prema
osvetljenju.
Flash mode
Self-timer
Macro mode
Digital zoom
Karakteristike snimanja
Continuous (A 54)
Kad je na bilo kom podešavanju osim Single, blic ne
može da se .
55
Zabranjene
funkcije
Podešavanje
White balance
(A 54)
Kad je izabran Target finding AF i White balance je
na bilo kom podešavanju osim Auto, aparat ne
detektuje glavni subjekat.
Continuous (A 54)
Datum se ne utiskuje u slike kada je izabrano
Continuous H, Continuous L, Continuous H: 120
fps, Continuous H: 60 fps, ili BSS.
Blink proof (A 54)
Kad je Blink proof na On, datum i vreme se ne mogu
utisnuti na slike.
Flash mode (A 44)
Kad blic okida, slike ne mogu da se koriguju procesiranjem
čak i kada je ova funkcija na On (hybrid).
Self-timer (A 47)
Kada se koristi samookidač, slike ne mogu da se koriguju
procesiranjem čak i kada je ova funkcija na On (hybrid).
Continuous (A 54)
Kada je Continuous na bilo kom podešavanju osim
Single, slike ne mogu da se koriguju procesiranjem čak i
kada je ova funkcija na On (hybrid).
ISO sensitivity
(A 54)
Kada se ISO poveća na 400 ili više, slike ne mogu da se
koriguju procesiranjem čak i kada je ova funkcija na On
(hybrid).
Flash mode (A 44)
Kad blic okida, Motion detection je onemogućen.
Continuous (A 54)
Kad je Continuous H: 120 fps, Continuous H: 60
fps, ili Multi-shot 16 izabrano, Motion detection je
nedosupno.
ISO sensitivity
(A 54)
Kad je ISO osetljivost na bilo kom podešavanju osim
Auto, Motion detection ne funkcioniše.
AF area mode
(A 54)
Ako se Subject tracking koristi za snimanje, Motion
detection ne funkcioniše.
Shutter sound
Continuous (A 54)
Kad je na bilo kom podešavanju osim Single , zvuk
zatvarača ne funkcioniše.
Blink warning
Continuous (A 54)
Kad je na bilo kom podešavanju osim Single, Blink
warning je onemogućen.
AF area mode
Print date
Karakteristike snimanja
Photo VR
Motion detection
56
Opis
Fokusiranje
Fokusno polje varira sa režimom snimanja.
Korišćenje detekcije lica
Kad je aparat uperen u ljudsko lice u režimima slikanja
izlistanim niže, automatski detektuje lice i fokusira se na njega.
• G (easy auto) režim (A 31)
• Portrait ili Night portrait u režimu scene (A 32)
• Pametni režim portreta (A 40)
• Kada je AF area mode (A 54) u A (auto) režimu (A 42)
na Face priority
25m 0s
1900
Ako lice nije detektovano kad se okidač pritisne do pola:
• U G (easy auto) režimu, fokusno polje se menja u zavisnosti od scene.
• U Portrait i Night portrait režimima scene, ili u smart portrait režimu, aparat se fokusira
na polje u centru kadra.
• U A (auto) režimu, aparat bira jedno ili više fokusnih polja koja sadrže subjekat najbliži
aparatu.
Karakteristike snimanja
Kad detektuje više lica, dupli okvir(fokusno polje) je prikazano oko lica koje je u fokusu a ostala
lica uokvirena su jednostrukim ramom.
57
B
O detekciji lica
• Kada je Autofocus mode u meniju filma na Single AF, fokusno polje nije prikazano čak i ako je
lice detektovano.
• Sposobnost aparata da prepozna lice zavisi od različitih faktora, uklj. i to da li je subjekat licem
okrenut ka aparatu.
• Aparat možda neće prepoznati lica kada:
- Kada je lice zaklonjeno naočarama ili nekom drugom preprekom
- Kada lice zauzima preveliki ili premali deo kadra
C
Detekcija lica tokom snimanja filma
Kad je AF area mode (A 69) u meniju filma na Face priority, prioritet fokusa je na licima kada
snimate film.
Karakteristike snimanja
Korišćenje ulepšavanja tena
Kada se zatvarač oslobodi okom korišćenja nekog od režima snimanja izlistanih ispod, aparat
detektuje lica ljudi i procesira sliku da bi ulepšao ten na licu (do tri lica).
• Pametni režim portreta (A 40)
• Portrait ili Night portrait u G (easy auto) režimu (A 31)
• Portrait ili Night portrait u režimu scene (A 32)
Skin softening se može primeniti i na sačuvane slike (A 64, E11).
B
O ulepšavanju tena
• Možda će biti potrebno više vremena za čuvanje slike nego obično.
• U nekim uslovima snimanja, themožda se neće postići željeni rezultati, i funkcija može biti
primenjena na delove slike gde nema lica.
58
Korišćenje Target Finding AF
Kada je AF area mode (A 54) u A (auto) režimu na Target finding AF, aparat podešava
fokus tokom sledećih operacija ako pritisnete okidač do pola:
• Kad aparat detektuje glavni subjekat, fokusira se na njega.
Kad aparat detektuje lice osobe, fokusira se na njega kao
prioritet.
1/250
F 3.0
Fokusna polja
1/250
F 3.0
Fokusno polje
B
Karakteristike snimanja
• Aparat ima devet fokusnih polja, i kada ne detektuje glavni
subjekat, automatski bira polje koje sadrži subjekat najbliži
aparatu.
Kad je subjekat u fokusu, fokus. polje koje je u fokusu svetli
zeleno.
O Target Finding AF
• U zavisnosti od uslova snimanja, subjekat koji aparat bira kao glavni može da varira.
• Glavni subjekat možda neće biti detektovan korišćenjem određenih White balance podešavanja.
• Aparat možda neće ispravno izabrati glavni subjekat u sledećim situacijama:
- Kad je slika na ekranu previše tamna ili svetla
- Kad glavni suvjekat nema jasno definisane boje
- Kad je snimak kadriran tako da je glavni subjekat na ivici ekrana
- Kad se subjekat sastoji od ponavljajućeg šablona
59
Subjekti koji nisu pogodni za Autofous
Karakteristike snimanja
60
Aparat možda neće da radi onako kako se zahteva od njega u određenim situacijama. U
nekim retkim slučajevima subjekat neće biti u fokusu iako zona fokusa u indikator fokusa
svetle zeleno:
• Subjekat je veoma taman
• Objekti visokog sjaja se nalaze u sceni (npr. sunce se nalazi iza subjekta koji je u velikoj senci)
• Ne postoji kontrast između subjekta i okruženja(npr. subjekat je ispred belog zida u beloj
majci)
• nekoliko objekata je na na različitoj udaljenosti od aparata (npr. subjekat se nalazi unutar
kaveza)
• Subjekti sa obrascima koji se ponavljaju (okviri prozora, zgrade sa više redova prozora sličnih
oblika itd.)
• Subjekat se brzo kreće
U situacijama koje su gore opisane, pokušajte da pritisnete taster prekidača do pola kako bi
ste ponovo fokusirali, ili fokusirajte objekat koji je na istoj razdaljini od aparata kao i željeni
subjekat, i koristite zaključavanje fokusa (A 61).
Zaključavanje fokusa
Kada se fokusira na subjekte koji nisu u centru kadra, koristite zaključavanje fokusa.
1
Podesite AF area mode na Center u A (auto) režimu (A 53).
2
Pozicionirajte subjekt u centar kadra i
pritisnite okidač do pola.
• Proverite da polje fokusa svetli zeleno.
• Fokus i ekspozicija su zaključani.
F 3.0
1/250
F 3.0
Držite i dalje okidač pritisnut do pola i
prekadrirajte.
• Zadržite istu razdaljinu između aparat i subjekta dok je
okidač pritisnut do pola.
4
Karakteristike snimanja
3
1/250
Pritisnite okidač do kraja da slikate.
61
Karakteristike Reprodukcije
Reprodukcija uvećanja
Pomeranjem uvećanja ka g (i) dok se nalazite u prikazu preko celog ekrana (A 28) zumirate
trenutnu sliku.
4/4
0004. JPG
15/05/2014 15:30
Prikaz preko celog ekrana.
Karakteristike Reprodukcije
62
g
(i)
f
(h)
3.0
Prikazan vodič polja
Zumirano.
• Možete promeniti odnos zuma pomeranjem kontrole zuma naf (h) i g (i).
• Da pomerite polje na slici, pritisnite džojstik HIJK.
• Ako gledate slike snimljene detekcijom lica ili ljubimca, aparat zumira na lice (osim kada
pregledate slike snimljene u seriji). Da zumirate polje gde nema lica, podesite uvećanje i
pritisnite HIJK.
• Pritisnite k taster za povratak u režim prikaza preko celog ekrana.
C
Odsecanje slika
Kad je prikazana uvećana slika, možete pritisnuti d taster da odsečete sliku tako da sadrži samo
vidljivi deo i da ga sačuvate kao poseban fajl (E15).
Prikaz ikonica, prikaz kalendara
Pomeranjem uvećanja ka f (h) dok se nalazite u prikazu preko celog ekrana (A 28) slike
se prikazuju kao ikonice.
1/20
0001. JPG
15/05/2014 15:30
Prikaz preko celog ekrana
f
(h)
1/20
g
(i)
f
(h)
g
(i)
Prikaz ikonica
Sun
Mon
2 0 1 4 05
Tue Wed Thu
1
1
Fri
Sat
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Prikaz kalendara
B
Prikaz kalendara
Slike bez podešenog datuma će biti snimljene kao da su slikane January 1, 2014.
Karakteristike Reprodukcije
• Broj prikazanih ikona možete menjati pomeranjem kontrole zuma ka f (h) i g (i).
• Pritisnite džojstik HIJK da izaberete sliku i onda pritisnite k taster da je prikažete
preko celog ekrana.
• Kad ste u prikazu kalendara, pritisnite HIJK da izaberete datum i pritisnite k taster da
prikažete prvu sliku snimljenu tog dana.
63
Fuk. koje se podešavaju pomoću d tastera (meni reprod.)
Kad pregledate slike preko celog ekrana ili kao ikonice, možete podesiti sledeće funkcije
pritiskanjem d tastera.
Option
Description
Karakteristike Reprodukcije
Kreirajte retuširane kopije sa poboljšanim kontrastom i
saturacijom.
E9
D-Lighting*
Kreirajte kopiju trenutne slike sa povećanim osvetljenjem i
kontrastom, osvetljavanjem tamnih porcija slike.
E9
Red-eye correction*
Koriguje efekat crvenih očiju koji se može javiti usled upotrebe
blica.
E10
Skin softening*
Poboljšava ten slikanog subjekta.
E11
Filter effects*
Primenite efekte koristeći digitalni filter.
E12
Print order
Omogućava da odaberete slike za štampu, i broj kopija za svaku. E42
Slide show
Prikazuje slike smeštene u internoj memoriji ili na memorijskoj
kartici, jednu po jednu u automatizovanom slide show.
E45
Protect
Štiti odabrane slike od slučajnog brisanja.
E46
Rotate image
Određuje orijentaciju u kojoj se slika prikazuje tokom
reprodukcije.
E48
Small picture*
Kreirajte umanjenu kopiju slike.
E14
Copy
Kopiranje fajlova između mem. kartice i interne memorije.
E49
Sequence display
options
Izaberite da li će samo ključna slika biti prikazana za sekvencu
slika snimljenih kontinualno ili ćete prikazati sekvencu kao
zasebne slike.
• Kad je samo ključna slika prikazana za sekvencu, pritisnite k
taster da prikažete svaki sliku u sekvenci. Pritisnite na
džojstikuH za povratak na prikaz ključne slike.
E51
Choose key picture
Promenite ključnu sliku za grupu slika u sekvenci.
E51
* Izmenjene slike se čuvaju kao posebni fajlovi. Neke slike se ne mogu izmeniti.
64
A
Quick retouch*
Snimanje i Reprodukcija Filmova
Snimanje filmova
Prikažite ekran snimanja.
• Proverite preostalo vreme za snimanje.
• Kad je Photo info opcija u Monitor settings (A 72) u
setup meniju podešena na Movie frame+auto info, polje
koje će biti vidljivo na filmu, može se proveriti pre snimanja.
25m 0s
1900
Preostalo vreme za
snimanje filma
2
Snimanje i Reprodukcija Filmova
1
Spustite blic (A 5)
• Ako se filmovi snimaju sa podignutim blicem, zvuk može biti prigušen.
3
Pritisnite b (e movie-record) taster da
počnete snimanje.
• Kad je AF area mode (A 69) u meniju filma na Face
priority, prioritet fokusa je podešen na lica.
12m30s
4
Pritisnite b (e movie-record) taster da završite snimanje.
65
B
Snimanje i Reprodukcija Filmova
66
Maksimalna dužina filma
Svaki film je ograničen na veličinu fajla od 4 GB i dužinu od 29 min, iako postoji još mesta na mem.
kartici.
• Maks. dužina filma koja se može snimiti za jedan film je prikazana tokom snimanja na ekranu.
• Snimanje se može završiti i pre dostizanja limita ukoliko se aparat pregreje.
• Prava dužina filma može da varira u zavisnosti od sadržaja filma, kretanja subjekta, ili tipa
memorijske kartice.
B
Napomene o snimanju filma
Indikator koji pokazuje broj preostalih snimaka ili maksimalnu dužinu filma tokom upisivanja filma
blinka dok se film snima. Ne otvarajte ležište baterije / zatvarač slota memorijske kartice i ne
vadite baterije i meorijsku karticu tokom snimanjа filma. Uklanjanje memorijske kartice tokom
snimanja filma može da rezultuje gubitkom podataka ili oštećenja fotoaparata ili kartice.
B
Snimanje Filmova
• Kad snimate filmove, koristite mem. karticu klase 6 ili mem, kartice veće brzine (F18). Kad koristite
kartice manje brzine, snimanje može prestati neočekivano.
• Kada koristite internu memoriju aparata, snimanje filmova može potrajati.
• Postoji degradacija na slici kada se koristi digit. zum.
• Zvuci tokom snimanja(rotiranje kontrole zuma, zumiranje objektivom, autofokus, itd.) se mogu čuti
kad reprodukujete filmove.
• Sledeći fenomeni se mogu videti na ekranu tokom snimanja filma. Oni ostaju sačuvani na filmu.
- Zamućenje se može pojaviti na slikama pod fluoroscentnim i nekim drugim osvetljenjem.
- Subjekti koji se kreću veoma brzo sa jednog na drugi kraj kadra, kao kretanje voza ili automobila
mogu se pojaviti iskrivljeno.
- Cela slika filma se može iskriviti ako je aparat panovan.
- izuzetno svetli objekti mogu pri snimanju videa ostaviti "duhove" na snimku.
• Pri snimanju i reprodukciji filmova, obojene linije (moire) mogu se pojaviti na subjektima koji imaju
regularni, ponavljajući obrazac, kao što je obrazac talasa na odeći ili prozori na zgradi, u zavisnosti
od razdaljine snimanja ili odnosa zuma. Ovo se javlja kada obrazac na subjektu interferira sa
mrežom senzora i ne predstavlja kvar.
B
O redukciji vibracija tokom snimanja filma
• Kada je Movie VR u meniju filma (A 69) podešen na On (hybrid), vidni ugao (npr., vidno polje u
kadru) je uži u toku snimanja filma.
• Kada koristite stativ tokom snimanja, podsite Movie VR ili Off da sprečite potencijalne gređke
izazvane ovom funkcijom.
O temperaturi aparata
• Temperatura aparata može se dosta povećati kad se aparat koristi na duži period za snimanje filma
ili se koristi u ambijentu sa visokom temperaturom.
• Ako se aparat mnogo zagreje tokom snimanja filma, aparat autom. zaustavlja snimanje.
Preostalo vreme snimanja do zaustavljanja snimanja od strane aparata (B10s) je prikazano.
Nakon zaustavljanja snimanja aparat se isključuje.
Sačekajte da temperatura padne pre nego što ponovo počnete sa korišćenjem.
B
O Autofokusu
Snimanje i Reprodukcija Filmova
B
U nekim situacijama autofokus ne funkcioniše kako se očekuje (A 60). Koristite sledeće metode u
takvim situacijama:
1. Podesite AF area mode u meniju filma na Center pre snimanja.
2. Podesite Autofocus mode u meniju filma na Single AF (osn. podeš).
3. Uperite aparat u drugi objekat—koji je od aparata udaljen kao i željeni subjekt—u centru kadra,
pritisnite b (e snimanje filma) taster da počnete snimanje, i prekadrirajte.
67
Čuvanje fotografija tokom snimanja filma
Snimanje i Reprodukcija Filmova
68
Ako se okidač pritisne do kraja tokom snimanja filma, jedan
kadar je sačuvan kao fotografija (JPEG).
Snimanje filma se nastavlja dok se fotografija učitava.
• y je prikazano na monitoru. Kad je z prikazano,
fotografija ne može da se učita.
• Veličina fotografije koja je učitana zavisi od Movie options
podešavanja.
B
12m30s
O čuvanju fotografija tokom snimanja filma
• Fotografije ne mogu da se čuvaju toom snimanja filma u sledećim situacijama:
- Kada je preostalo vreme za snimanje filma kraće od 5 sek.
- Kada je Movie options (A 69) podešeno na Z 1080/60i, U 1080/50i, g 480/30p,
W 480/25p, ili HS movie
• Zvuk pritiskanja okidača tokom snimanja filma se može čuti na snimljenom, filmu.
• Ako se aparat pomera kada se pritisne okidač, slika može da bude mutna.
Funkcije koje se mogu podesiti pomoću d tastera (meni filma)
Uđite u režim snimanja M d taster M D ikona menijaM k taster
Sledeće opcije se mogu promeniti.
AF area mode
Autofocus mode
Movie VR
Wind noise reduction
Opcija
Opis
A
Movie options
Izaberite tip filma.
Izaberite ili filmove normalne brzine ili HS (high speed) filmove
koji se mogu reprodukovati usporeno ili ubrzano.
• Osnovno podešavanje: e 1080/30p ili S 1080/25p
E52
AF area mode
Use this option to determine how the camera selects the focus
area when recording movies.
• Default setting: Face priority
E55
Autofocus mode
Birajte između Single AF, koje zaključava fokus kad snimanje
počne, i Full-time AF koje nastavlja fokusiranje tokom snimanja
filma.
• Osnovno podešavanje: Single AF
E55
Movie VR
Odaberite podešavanje red. vibr. tokom snimanja filma.
• Osnovno podešavanje: On (hybrid)
E56
Wind noise reduction
Izaberite da li će šum vetra biti redukovan tokom snimanja.
• Osnovno podešavanje: Off
E56
Snimanje i Reprodukcija Filmova
Movie options
69
Reprodukcija filma
Snimanje i Reprodukcija Filmova
70
Pritisnite c taster da uđete u režim reprodukcije.
Filmovi se prepoznaju po opcije filma ikoni (A 69).
Pritisnite k taster da reprodukujete filmove.
10s
0010. MOV
15/05/2014 15:30
Opcije filma
• Da podesite jačinu zvuka, pomerite kontrolu uvećanja
(A 1).
Indik. jač. zvuka
Operacije tokom reprodukcije
Kontrole reprod. su prikazane na ekranu.
Operacije prikazane ispod se mogu izvršiti pritiskanjem
džojstika JK za izbor kontrole i onda pritiskanjem k tastera.
Pauza
Ikon
Opis
A
Premotavanje filma unatrag sa pritisnutim k tasterom.
Advance
B
Premotavanje filma unapred sa pritisnutim k tasterom.
Pauzirajte. Operacije ispod se mogu izvršiti tokom pauze.
Pause
End
C
Premotavajte film za jedan kadar unazad. Za kontinualno
premotavanje držite pritisnut k taster.
D
Premotavajte film za jedan kadar unapred. Za kontinualno
premotavanje držite pritisnut k taster.
I
Izvucite željeni deo filma i sačuvajte ga kao zaseban fajl (E25).
H
Izvucite jedan kadrar iz snimljenog filma i sačuvajte ga kao
fotografiju(E26).
F
Nastavite reprodukciju.
E
G
Snimanje i Reprodukcija Filmova
Funkcija
Rewind
Povratak u prikaz preko celog ekrana.
Brisanje fajlova filma
Da izbrišete, izaberite film u prikazu preko celog ekrana (A28) ili prikazu ikonica (A 63) i
pritisnite l taster (A 29).
71
Podešavanja Aparata
Funkcije koje se mogu podesiti pomoću d
tastera (Meni podešavanja)
Pritisnite d taster M z (setup) ikona menija M k taster
U meniju podešavanja, mogu se promeniti sledeće opcije.
Welcome screen
Podešavanja Aparata
Time zone and date
Monitor settings
Print date
Photo VR
Motion detection
AF assist
Opcija
72
Opis
A
Odaberite prikaz ekrana kada se startuje fotoaparat.
E57
Time zone and date
Podesite sat i datum na aparatu i izaberite vremensku zonu.
E58
Monitor settings
Podesite prikaz informacija o slici na ekranu, pregled slike nakon
slikanja i osvetljenje ekrana.
E60
Welcome screen
Print date
Utiskivanje datuma i vremena na slike.
E62
Photo VR
Redukcija efekata drmanja aparata tokom snimanja.
E63
Motion detection
Omogućava da podesite da li aparat autom. povećava brzinu
zatvarača radi smanjenja zamućenja izazvanog drmanjem aparata
kad je dektektovan pokret prilikom snimanja fotografija.
E64
AF assist
Uključite ili isključite AF-assist lampu.
E65
Sound settings
Podesite zvuk.
E65
Auto off
Odaberite vreme koje je potrebno da istekne da bi aparat prešao
u mirovanje.
E66
Opcija
Format memory/
Format card
Opis
Formatirajte internu memoriju ili mem. karticu.
A
E67
Language
Možete promeniti jezik.
E68
TV settings
Podesite konekciju za TV.
E68
Blink warning
Podesite da li će zatvorene oči biti detektovane tokom slikanja
sa detekcijom lica.
E69
Eye-Fi upload
Podesite da li će funkcija za slanje slika na računar preko
komercijalno dostupnog Eye-Fi card biti omogućena.
E70
Vraćanje podešavanja na osnovne vrednosti.
E71
Podesite da se podudara sa tipom baterija ubačenih u aparat.
E72
Firmware version
Pogledajte trenutnu verziju upravljačkog softvera.
E72
Podešavanja Aparata
Reset all
Battery type
73
Povezivanje aparata na TV, računar, ili štampač
Metodi povezivanja
Povezivanje aparata na TV, računar, ili štampač
74
Možete uvećati uživanje u gledanju slika, fimova, konektovanjem aparata na TV, računar ili
štampač.
USB/audio/video izlazni
konektor
HDMI mikro konektor (Tip D)
Otvorite pokl. konektora.
Ubacite utikač pravo.
• Pre nego što povežete aparat na eksterni uređaj, proverite da je baterija dovoljno puna i
zatvorite poklopac da isključite aparat.
• Ako koristite AC Adapter EH-67 (posebno se kupuje), aparat se može napajati direktno iz
električne utičnice. Ne koristite druge modele AC adaptera jer to može izazvati zagrevanje
aparata i kvar.
• Za info. o metodama povezivanja, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz uređaj.
Gledanje slika na TV
E16
Slike i filmove sa aparata možete pregledati na TV.
Metod konekcije: Konektujte video i audio utikače priloženog Audio Video
Kabla na ulazne konektoreTV a. Alternativno konektujte komercijalno
dostupan HDMI kabl (tip D) na HDMI ulazni konektor TV a.
Pregledanje i organizacija slika na računaru
A 76
Štampa fotografija bez korišćenja računara
E19
Ako povežete aparat na a PictBridge-kompatibilan štampač, možete štampati
slike bez upotrebe računara.
Metod konekcije: Povežite aparat direktno na USB ulazni konektor štampača
preko USB kabla.
Povezivanje aparata na TV, računar, ili štampač
Ako prebacite slike na računar, možete da jednstavno retuširate slike.
Metod konekcije: Povežite aparat na USB ulazni konektor računara preko
uključenog USB kabla.
• Pre povezivanja, instalirajte ViewNX 2 na računar (A 76).
75
Korišćenje ViewNX 2
Instalirajte ViewNX 2 da prebacite, pregledate, izmenite i razmenite fotografije i filmove.
Alati za fotografije
Povezivanje aparata na TV, računar, ili štampač
Instaliranje ViewNX 2
Potrebna je internet konekcija.
Pogledajte Nikonov web sajt kako bi ste videli najnovije info. o kompat. sa op. sistemima.
1
Preuzmite ViewNX 2 installer.
Startujte računar i preuzmite instaler sa:
http://nikonimglib.com/nvnx/
2
3
4
Dupli klik na preuzeti fajl.
Pratite instrukcije na ekranu.
Izađite iz instalera.
Kliknite Yes (Windows) ili OK (Mac).
76
ViewNX 2™
Prebacivanje slika na računar
1
Izaberite kako će se slike kopirati na računar.
• SD card slot: Ako vaš računar sadrži SD slot kartice, kartica može direktno da se ubaci u slot.
• SD card reader: Povežite čitač kartice (posebno se kupuje) na računar i ubacite mem.
karticu.
Ako vas prikazana poruka navodi da izaberete program, izaberite Nikon Transfer 2.
• Kad koristite Windows 7
Ako je dijalog desno prikazan, pratite korake
ispod da izaberete Nikon Transfer 2.
1 Pod Import pictures and videos, kliknite
Change program. Dijalog izbora programa
će biti prikazan; izaberite Import File using
Nikon Transfer 2 i kliknite OK.
2 Dupli klik na Import File.
Ako na mem. kartici ima mnogo slika, startovanje Nikon Transfer 2 će možda potrajati.
Sačekajte dok Nikon Transfer 2 ne startuje.
Povezivanje aparata na TV, računar, ili štampač
Izaberite jedan od metoda:
• Direct USB connection: Isključite aparat i proverite da je mem. kartica u aparatu. Povežite
aparat sa računarom preko USB kabla. Ukljičite aparat.
Da prebacite slike sa interne memorije, izvadite mem. karticu pre povezivanja aparata na
računar.
77
B
Povezivanje USB Kabla
Konekcija se možda neće prepoznati ukoliko se aparat poveže sa računarom preko USB huba.
2
Prebacite slike na računar.
• Kliknite Start Transfer.
Povezivanje aparata na TV, računar, ili štampač
78
Start Transfer
• Po osnovnim podešavanjima, sve slike sa mem. kartice su prebačene na računar.
3
Prekinite konekciju.
• Ako je aparat povezan na računar, otvorite poklopac i ponovo ga zatvorite da isključite
aparat i diskonetujte USB kabl. Ako koristite čitač kartica ili slot kartica, izaberite
odgovarajuću opciju u operativnom sistemu računara da izbacite prenosivi disk koji
odgovara mem. kartici i onda uklonite karticu iz čitača ili slota.
Startujte ViewNX 2.
• Slike su prikazane u ViewNX 2 kad je prbacivanje
završeno.
• Konsultujte online pomoć za info. o korišćenju
ViewNX 2.
C
Ručno startovanje ViewNX 2
Povezivanje aparata na TV, računar, ili štampač
Pregled slika
• Windows: Duplim klikom na ViewNX 2 ikonicu na desktopu.
• Mac OS: klik na ViewNX 2 ikonu na Dock.
79
80
Reference
Ovo poglavlje nudi detaljnije informacije o korišćenju aparata.
Snimanje
Korišćenje Easy Panorama (Snimanje i repordukcija)
E2
Reprodukcija
Pregledanje i brisanje slika snimljenih kontinualno(Sekvence) E6
Izmena Fotografije
E8
Povezivanje aparata na TV (reprodukcija na TVu)
E16
Povezivanje aparata na štampač ( Direktna štampa)
E18
Izmena filmova
E25
Meni
Meni snimanja (za A (Auto) Režim)
Meni pametnog portreta
Meni reprodukcije
Meni filma
Setup Meni
E27
E40
E42
E52
E57
Dodatne informacije
Poruke greške
Nazivi fajlova
Dodatna oprema
E73
E77
E78
E1
Korišćenje Easy Panorama (Snimanje i
reprodukcija)
Snimanje sa Easy Panorama
Uđite u režim snimanja M A (rež. snimanja) taster M b (druga ikona od vrha*) M K M
HI M p (easy panorama) M k taster
* Prikazana je ikona scene koja je poslednja izabrana.
1
Izaberite W Normal (180°) ili X Wide (360°)
kao raspon za snimanje, i pritisnite k taster.
Normal (180°)
• Veličina slike (W × H) kad je aparat u horizontalnoj
orijentaciji je kao što sledi.
- W Normal (180°): 4800 × 920 kad se aparat pomera
horizontalno, 1536 × 4800 kad se aparat pomera
vertikalno
- X Wide (360°): 9600 × 920 kad se aparat pomera
horizontalno, 1536 × 9600 kad se aparat pomera vertikalno
Reference
2
Kadrirajte prvi deo scene panorame, pritisnite
okidač do pola da podesite fokus.
• Zum fiksiran na maks. širokougaonoj poziciji.
• Aparat fokusira subjekat u centru kadra.
25m 0s
1900
E2
3
Pritisnite okidač do kraja i oslobodite ga.
• KLJI pokazuje pravac u kom se kreira panorama.
4
Pomerite aparat ravno i polako u jednom od
četiri pravca da slikate.
Vodič
• Kad aparat detektuje pravac panorame, snimanje počinje.
Primer pomeranja aparata
Reference
• Držite aparat mirno i pomerajte ga kao da crtate luk u pravcu oznake (KLJI).
• Snimanje prestaje ako vodič ne dostigne kraj za oko 15 sek (u W Normal (180°) ) ili 30 sek
(u X Wide (360°) ) nakon što snimanje počne.
E3
B
O snimanju sa Easy Panorama
• Polje slike na slici je uže od polja koje se vidi na ekranu tokom snimanja.
• Kad je pomeranje aparata mnogo brzo, ili je prisutno jako drmanje aparata, snimanje se završava sa
greškom.
• Panorama slike nisu sačuvane kad se snimanje prekine a da nije dostignuta polovina raspona
panorame.
• Kad snimanje pređe polovinu raspona za panoramu, ali se završi pre dostizanja završne tačke, deo
raspona gde nije bilo snimanja biće sačuvan kao sivo polje.
Reference
E4
Pregledanje slika snimljenih sa Easy Panorama
Pređite u režim reprodukcije (A 28), prikažite sliku snimljenu
sa easy panorama preko celog ekrana i pritisnite k taster da
skrolujete sliku u pravcu u kom je snimljena.
4/4
0004.JPG
15/05/2014 15:30
Kontrole reprodukcije su prikazane u vrhu ekrana tokom
reprodukcije. Kad odaberete kontrolu reprodukcije sa
džojstikom J ili K i pritisnete k dostupne su sledeće
operacije.
Funkcija
Ikon
Opis
Rewind
A
Skrolujte brzo unazad dok držite pritisnutim taster k.
Advance
B
Skrolujte brzo unapred dok držite pritisnutim taster k.
Pause
End
B
E
G
C
Premotajte unazad dok držite pritisnutim taster k.
D
Skrolujte dok držite pritisnutim taster k.
F
Nastavite automatsko skrolovanje.
Reference
Sledeće operacije se mogu izvesti sa kontrolama reprodukcije na vrhu
ekrana, tokom pauze.
Vratite se u režim pregleda preko celog ekrana.
O reprodukciji
Slike snimljene ovom funkcijom, na drugom aparatu neće moći da se skroluju ili zumiraju na ovom
aparatu.
E5
Reprodukcija i brisanje slika snimljenih kontinualno(Sekvence)
Pregledanje slika u sekvenci
Images captured continuously are saved as a sequence.
Prva slika u sekvenci (ključna slika) je prikazana da reprezentuje
sve slike iz sekvence u prikazu preko celog ekrana ili prikazu
ikonica (osn. podešavanje).
Kad je za sekvencu prikazana samo ključna slika, pritisnite k
da prikažete svaku sliku iz sekvence posebno.
1/5
0004.JPG
15/05/2014 15:30
Nakon pritskanja k tastera, dostupne su dole navedene
operacije.
• Za prikaz prethodne ili sledeće slike, pritisnite JK.
• Za prikaz slika koje nisu uključene u sekvencu, pritisnite H
za povratak na prikaz ključne slike.
• Da slike iz sekvenci prikažete kao ikonice, ili ih reprodukujete
kao slide show, podesite Sequence display options na
Individual pictures u meniju reprodukcije (E51).
Reference
B
1/5
Back
0004.JPG
15/05/2014 15:30
Opcije prikaza sekvence
Kontinualno snimljene slike na drugim aparatima ne mogu da se prikažu kao sekvenca na ovom
aparatu.
C
Opcije menija reprodukcije dostupne pri korišćenju Sekvence
• Kad su slike iz sekvence prikazane preko celog ekrana, pritisnite d taster da odaberete funkcije
menija reprodukcije(A 64).
• Kad se pritisne d tokom prikaza ključne slike, mogu se promeniti sledeća podešavanja na sve
slike iz sekvence:
- Print order, Protect, Copy
E6
Brisanje slika u sekvenci
Kad se pritisnel taster za slike iz sekvence, slike koje su izbrisane zvariraju u zavisnosti od toga
kako su sekvence prikazane.
• Kad je sekvenca prikazana ključnom slikom:
- Current image: Kad je sekvenca izabrana onda briše sve slike u njoj.
- Erase selected images: Kad je ključna slika izabrana u ekranu izbora slike za birsanje
(A 30), sve slike iz nje su izbrisane.
- All images: sve slike sa mem. kartice i interne memorije su izbrisane.
• Kad su slike iz sekvence prikazane preko celog ekrana:
- Current image: Briše prikazanu sliku.
- Erase selected images: Izaberite slike za brisanje.
- Entire sequence: Briše sve slike iz trenutne sekvence.
Reference
E7
Izmena Fotografija
Pre izmene
Lako možete izmeniti slike na aparatu. Izmenjene kopije se čuvaju kao posebni fajlovi.
Izmenjene kopije se čuvaju sa istim datumom i vremenom snimanja kao originali.
C
Ograničenja u Izmeni Fotografije
Fotografija se može izmeniti do 10 puta.
Reference
E8
Quick Retouch: Poboljšanje kotrasta i saturacije
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M izaberite sliku M d taster M Quick retouch
M k taster
Pritisnite na džojstiku HI da odaberete stepen
podešavanja i pritisnite k taster.
Quick retouch
• Izmenjena verzija je prikazana sa desne strane.
• Da izađete bez čuvanja kopije pritisnite J.
Normal
Amount
D-Lighting: Povećavanje Osvetljenja i Kontrasta
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M izaberite sliku M d taster M D-Lighting M
k taster
• Izmenjena verzija je prikazana sa desne strane.
• Da izađete bez čuvanja kopije, izaberite Cancel i pritisnite
k taster.
Reference
Pritisnite na džojstiku HI da odaberete OK i
pritisnite k taster.
D-Lighting
OK
Cancel
E9
Red-eye Correction: Korekcija crvenih očiju uzrokovanih
korišćenjem blica
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M izaberite sliku M d taster M
Red-eye correction M k taster
Vidite rezultat i pritisnite k taster.
Red-eye correction
• Da izađete bez čuvanja kopije pritisnite J.
Back
B
Reference
•
•
•
•
Save
O korekciji crvenih očiju
Slike na kojima aparat ne može da detektuje crvene oči ne mogu da se koriguju.
Za ljubimce (pse ili mačke), korekcija crvenih očiju se primenjuje bez obzira na boju njihovih očiju.
U zavisnosti od slike, funkcija možda neće biti efektivna.
U retkim slučajevima, korekcija crvenih očiju može se primeniti i na polja bez efekta crvenih očiju.
E10
Skin Softening: Ulepšavanje tena
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M izaberite sliku M d taster M Skin softening
M k taster
1
Koristite džojstik HI da odaberete količinu
efekta, i pritisnite k taster.
• Pojavljuje se ekran za potvrdu, i slika je zumirana na lice u
centru kadra koje se ulepšava.
• Da izađete bez čuvanja kopije prit. J.
Skin softening
Normal
Amount
2
Proverite pregled kopije i pritisnite k taster.
Preview
• Ulepšava do 12 lica, po redosledu daljine od centra kadra.
• Kada ima više lica koristite JK da menjate od lica do lica.
• Da promenite količinu ekefta, prit. d taster za povratak u
korak 1.
Back
Save
O Skin Softening
• Ne može se primeniti ako nema detektovanih lica na slici.
• Ova funkcija možda neće raditi očekivano što zavisi od pravca u kome lica gledaju ili osvetljenosti
lica na slici.
•
•
•
E11
Reference
B
Filter Effects: Primena digitalnog filtera
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M izaberite sliku M d taster M Filter effects
M k taster
Opcija
Opis
Pop and Super vivid
Uglavnom povećava saturaciju boja.
Painting, High key, Toy camera effect 1,
Toy camera effect 2, Low key, and
Cross process
Uglavnom podešava hue i kreira različiti izgled slike.
Soft, Soft portrait*, Fisheye, Cross screen,
and Miniature effect
Procesira slikeupotrebom različitih efektima.
High-contrast monochrome, Sepia,
Cyanotype, and Selective color
Pretvara slike u boji u slike sa jednom bojom.
Selective color pretvara sve boje, osim određene
boje, u crnu i belu.
* Kad je veličina slike 640×480 ili manja, Soft portrait ne može da se primeni.
1
Reference
Koristite džojstik HI da odaberete efekt, i
pritisnite k taster.
• Kad je izabrano bilo koje podešavanje osim Cross process,
Soft, ili Selective color, pređite na korak 3.
Filter effects
Pop
Super vivid
Painting
High key
Toy camera effect 1
Toy camera effect 2
Low key
E12
2
Podesite efekat i pritisnite k.
• Za Cross process ili Selective color: Pritisnite HI da
odaberete boju.
• Za Soft: Pritisnite HI da odaberete raspon efekta.
• Pritisnite J za povratak na ekran izbora Filter effects bez
promena.
Cross process
Primer: Cross process
3
Proverite rezultate i pritisnite k.
Preview
• Kreirana je nova editovana kopija.
• Da izadjete bez čuvanja, pritisnite J.
Back
Save
Reference
E13
Small Picture: Smanjivanje Fotografija
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M izaberite sliku M d taster M Small picture
M k taster
1
Koristite džojstik HI da odaberete željenu
veličinu i pritisnite k taster.
• Za slike snimljene sa l 4608×2592, prikazano je samo
640×360.
Small picture
640×480
320×240
160×120
2
Odaberite Yes i pritisnite k taster.
• Nova, umanjena kopija će biti kreirana (odnos kompresije
je aproks 1:8).
Create small picture file?
Yes
No
Reference
B
O Small Picture
Slike sa odnosom strana 1:1 ne mogu da se izmene.
E14
Crop: Kreiranje obrezane kopije
1
2
Pomerajte kontrolu zuma da uvećate sliku (A 62).
Promenite kompoziciju kopije i pritisnite d
taster.
• Pomerajte zum kontrolu ka g (i) ili f (h) da podesite
zum. Podesite odnos zuma tako da u is displayed.
• Use the multi selector HIJK bude prikazano.
• Odaberite na džojstiku HIJK da pomerite polje na slici.
3.0
3
Odaberite Yes i pritisnite k taster.
• Kreirana je odsečena kopija.
Save this image as
displayed?
Yes
No
3.0
Veličina Slike
Reference
C
Kada je veličina odsečene kopije 320 × 240 ili manja, slika je prikazana u manjoj veličini tokom
reprodukcije.
C
Odsecanje slike u njenoj trenutnoj “uspravnoj” orijentaciji
Koristite Rotate image opciju (E48) da bi zarotirali sliku tako da bude prikazana u položenoj
orijentaciji. Nakon odsecanja slike, rotirajte odsečenu sliku ponovo u “uspravnu” orijentaciju.
E15
Priključivanje na TV (reprodukcija na TV)
1
Isključite fotoaparat i povežite na TV.
• Kada povezujete kabl, uverite se da su konektori dobro orijentisani. Kada isključujete kabl
nemojte ga izvlačiti pod uglom.
Pri korišćenju audio/video kabla
Žuti
Beli
Crve
Pri korišćenju HDMI kabla
Reference
Na HDMI ulaz
E16
HDMI mikro konektor (Tip D)
2
Prebacite televizor na video kanal.
• Za više informacija pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz televizor.
3
Držite pritisnut c taster da bi uključili aparat.
• Slike su prikazane na TV.
• Ekran aparata se ne uključuje.
B
Ako slike nisu prikazane na televiziji
Proverite da li podešavanje video režima aparata u TV settings (E68) podržava standard koji
koristi vaš televizor.
C
Korišćenje TV daljinskog (HDMI Device Control)
E17
Reference
Daljinski za HDMI-CEC kompatibilan TV može se koristiti za izbor slika, reprodukciju i pauziranje
filmova, i prebacivanje između prikaza preko celog ekrana i prikaza 4 ikonica.
• Podesite HDMI device control (E68) u TV settings na On (osnovno podeš.), i onda povežite
aparat pomoću HDMI kabla.
• Upravljajte daljinskim tako što ga uperite u TV.
Povezivanje sa štampačem (Direktna štampa)
Korisnici PictBridge-kompatibilnih štampača mogu da povežu fotoaparat direktno sa
štampačem i da štampaju slike bez upotrebe računara.
Napravite Fotografiju
Odaberite slike za štampanje i
broj kopija preko
Print order opcije (E42)
Povežite sa štampačem (E19)
Štampajte slike jednu po
jednu (E20)
Štampanje više slika (E22)
Reference
Kad je štampanje gotovo, Isključi fotoaparat i diskonektuj USB kabl
E18
Povezivanje Fotoaparata i Štampača
1
2
Isključite fotoaparat.
Uključite štampač.
• Proverite podešavanja štampača.
3
Povežite fotoaparat sa štampačem preko USB kabla.
• Kada povezujete USB kabl, uverite se da su konektori dobro orijentisani. Kada isključujete
USB kabal nemojte ga izvlačiti pod uglom.
Uključite aparat.
• Prikazuje se PictBridge ekran (1) na monitoru, praćen prikazom Print selection ekrana
(2).
1
2
Print selection
15/05/2014 No. 32
32
E19
Reference
4
Štampanje Jedne po Jedne Slike
1
Upotrebite džojstik da odaberete željenu sliku
i pritisnite k taster.
Print selection
15/05/2014 No. 32
• Pomerite kontrolu uvećanja ka f (h) da bi prikazali
ikone, ili ka g (i) kako bi ste se vratili u režim prikaza preko
celog ekrana.
2
Upotrebite džojstik HI da odaberete
Copies i pritisnite k taster.
PictBridge
1 prints
Start print
Copies
Paper size
3
Odaberite broj kopija (do devet) i pritsnite k.
Copies
Reference
4
4
Odaberite Paper size i pritisnite k.
PictBridge
4 prints
Start print
Copies
Paper size
E20
32
5
Odaberite željenu veličinu papira i pritisnite
k.
• Da bi odabrali veličinu papira koja je definisana u
podešavanjima štampača odaberite Default.
• Opcije veličine papira na aparatu variraju sa štampačem
koji se koristi.
Paper size
Default
3.5×5 in.
5×7 in.
100×150 mm
4×6 in.
8×10 in.
Letter
6
Odaberite Start print i pritisnite k.
PictBridge
• Štampa počinje.
• Da otkažete, pritisnite k taster.
4 prints
Start print
Copies
Paper size
Reference
E21
Štampanje Više Fotografija
1
Kada vam se prikaže ekran Print selection
pritisnite d.
2
Upotrebite džojstik HI da odaberete Paper
size i pritisnite k.
• Da bi izašli iz menija za štampanje pritisnite d.
Print selection
15/05/2014 No. 32
Print menu
Print selection
Print all images
DPOF printing
Paper size
3
Odaberite veličinu papira i pritisnite k taster.
Reference
• Da bi ste koristili podešavanja štampača, kliknite na
Default u meniju za odabir veličine papira.
• Opcije veličine papira na aparatu variraju sa štampačem
koji se koristi.
Paper size
Default
3.5×5 in.
5×7 in.
100×150 mm
4×6 in.
8×10 in.
Letter
4
Odaberite Print selection, Print all images ili
DPOF printing i pritisnite k taster.
Print menu
Print selection
Print all images
DPOF printing
Paper size
E22
32
Print selection
Odaberite slike (do 99) i broj kopija (do 9) za svaku
Print selection
sliku.
• Pritisnite JK da odaberete slike, i pritisnite HI
ta podesite broj kopija za svaku sliku.
1
• Slike koje su odabrane za štampu se prepoznaju
po a oznaci i numeričkim indikatorom broja
kopija koje će biti štampane. Slike za koje kopije
3
Back
nisu određene neće se štampati.
• Pomerite kontrolu uvećanja ka g (i) kako bi
prešli u režim pregleda preko celog ekrana ili ka f (h) da bi prešli u prikaz
ikonica.
• Pritisnite k taster kad ste završili sa podešavanjima.
• Kad se ekran prikazan desno pojavi, odaberite
Print selection
Start print i pritisnite k za štampanje.
5
1
5 prints
Start print
Cancel
Print all images
Print all images
Reference
Jedna kopija svake od slika sačuvane na internoj
mem. ili mem. kartici se štampa.
• se ekran prikazan desno pojavi, odaberite Start
print i pritisnite k za štampanje.
18 prints
Start print
Cancel
E23
DPOF printing
Štampajte slike za koje je kreirana naredba
štampanja u Print order opciji (E42).
• Kad se ekran prikazan desno pojavi, odaberite
Start print i pritisnite k za štampanje.
Da vidite trenutni red štampe, odaberite View
images i pritisnite k. Za štampanje slika,
ponovo pritisnite k.
C
Više informacija
Vidite “Štampa slika veličine 1:1” (E28) za više informacija.
Reference
E24
DPOF printing
5 prints
Start print
View images
Cancel
Izmena filmova
Izvucite samo željene delove filmova
Željeni delovi filma mogu se čuvati kao posebni fajlovi.
1
Pustite i pauzirajte film koji želite da izmenite (A 71).
2
Pritisnite na džojstiku JK za izbor
I kontrole, i onda pritisnite k taster.
3
Pritisnite HI za izbor M kontrole (izbor
početne tačke).
1m30s
Choose start point
Reference
• Pritisnite JK da pomerite početnu tačku.
• Da otkažete, izaberite O (return), i pritisnite k taster.
1m 0s
4
Pritisnite HI za izbor N (izbor krajnje
tačke).
Choose end point
• Pritisnite JK da pomerite krajnju tački.
• Da reprodukujete određeni deo filma, izaberite c i onda
pritisnite k taster. Pritisnite ponovo k taster da zaustavite
reprodukciju.
30s
E25
5
Pritisnite HI za izbor m (Save) i onda
pritisnite k taster.
Save
• Pratite instrukcije na ekranu kako bi sačuvali film.
30s
B
O izmeni filmova
• Film kreiran izmenom ne može da se trimuje.
• Pravi odsečeni deo filma može malo da se razlikuje od dela izabranog početnom i krajnjom
tačkom.
• Sekcije kraće od 2 sekunde ne mogu da se izvuku.
Sačuvajte kadar iz filma kao fotografiju
Reference
Kadar iz filma može da se izvuče i sačuva kao fotografija (osim iz filmova snimljenih sa Z
1080/60i ili U 1080/50i).
• Pauzirajte film tako da kadar koji ćete izvući bude prikazan
1m30s
(A 71).
• Pomoću džojstika JK izaberite H kontrolu, i onda
pritisnite k taster.
• Kada se prikaže dijalog potvrde, izaberite Yes i pritisnite k
da sačuvate.
• Veličina fotografije koja je sačuvana varira u zavisnosti od
tipa (veličina slike; E52) originalnog filma.
1m30s
Copy this frame as a still image?
Yes
No
E26
Meni snimanja(za A (Auto) Režim)
Image Mode Settings (Veličina i kvalitet slike)
Uđite u režim snimanja M d taster M Image mode M k taster
Možete da izaberete kombinaciju veličine slike i odnosa kompresije koji se koristi prilikom
čuvanja slika. Više podešavanje režima slike, veći kvalitet slike koji može biti štampan, ali se
broj slika koje se mogu sačuvati smanjuje.
Odnos strana
(horizontalni prema vert.)
Q 4608×3456P
Pribl. 1:4
4:3
P 4608×3456 (osn. podeš.)
Pribl. 1:8
4:3
R 3264×2448
Pribl. 1:8
4:3
r 2272×1704
Pribl. 1:8
4:3
q 1600×1200
Pribl. 1:8
4:3
O 640×480
Pribl. 1:8
4:3
g 4608×2592
Pribl. 1:8
16:9
s 3456×3456
Pribl. 1:8
1:1
Reference
Odnos kompresije
Opcija*
* Ukupan broj snimljenih piksela, i broj piksela snimljenih vertikalno i broj onih snimljenih
horizontalno.
Primer: P 4608×3456 = pribl. 16 megapiksela, 4608 × 3456 piksela
E27
C
Režim slike
• Podešavanje režima slike se može promeniti i u drugim režimima snimanja a ne samo u A (auto)
režimu. Novo podešavanje utiče i na druge režime slikanja.
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
C
Broj slika koji se može sačuvati
• Približan broj slika koji se može sačuvati može se videti na ekranu tokom snimanja (A20).
• U zavisnosti od JPEG kompresije, broj slika koji se može sačuvati može da varira dosta u zavisnosti
od sadržaja slike, čak i kada se koriste memorijske kartice istog kapaciteta i istim podešavanjem
režima slike. U zavisnosti od proizvođača kartice ovaj broj može varirati.
• Ako je br. preostalih snimaka 10,000 ili više, ekran za prikaz preostalih snimaka pokazuje “9999”.
C
Štampa slika u odnosu 1:1
Promenite podešavanje štampača na “Border” kad štampate slike u odnosu 1:1. Slike možda neće biti
štampane u odnosu1:1 u zavisnosti od štampača.
Reference
E28
Balans bele (Podešavanje Hue)
Izaberite A (auto) režim M d taster M White balance M k taster
Podesite balans bele da odgovora izvoru svetlosti ili vremenskim uslovima kako bi se boje na
fotografijama podudarale sa onima koje vidimo svojim očima .
• Koristite Auto u većini slučajeva. Promenite podešavanje kada želite da podesite ton slike
koju snimate.
Opcija
Opis
a Auto (osn. podeš.)
Beli balans se automatski određuje.
b Preset manual
Koristite kada ne dobijete željeni rezultat sa Auto, Incandescent,
itd. (E30).
c Daylight
Beli balans za direktno sunčevo svetlo.
d Incandescent
Za tungsten sijalice.
e Fluorescent
Za većinu fluo cevi..
f Cloudy
Kada snimate po oblačnom danu.
g Flash
Kada koristite blic.
Reference
B
O balansu bele
• Spustite blic kada je balans bele na bilo kom podešavanju osim Auto i Flash (A 5).
• Ovo podešavanje se ne može promeniti sa nekim drugim karakteristikama.
E29
Ručno podešavanje
Pratite proceduru ispod da merite balans bele prema izvoru svetlosti pri snimanju.
1
Postavite beli ili sivi referentni obejkat ispod osvetljenja koji će biti
korišćen tokom fotografisanja.
2
Upotrebite džojstik HI i odaberite Preset
manual u meniju White balance i prit. k
taster.
• Aparat zumira.
White balance
Auto
Preset manual
Daylight
Incandescent
Fluorescent
Cloudy
Flash
3
Odaberite Measure.
Reference
• Da primenite najskorije merenu vrednost za ručno podeš.,
izaberite Cancel i pritisnite k.
•
•
•
•
•
4
Ukadrirajte referentni objekat u prozoru za
merenja.
Preset manual
Cancel
Measure
Preset manual
Cancel
Measure
Prozor za merenje
E30
5
Pritisnite k da izmerite vrednost za ručno podešavanje.
• Zatvarač je oslobođen i nova vrednost balansa bele je podešena. Slika nije sačuvana.
B
Napomena o ručnom podešavanju
Vednost blica ne može biti merena sa Preset manual. Pri snimanju sa blicem, podesite White
balance na Auto ili Flash.
Reference
E31
Kontinualno snimanje
Izaberite A (auto) režim M d taster M Continuous M k taster
Opcija
U Single
(default setting)
k Continuous H
m Continuous L
n Continuous H:
120 fps
j Continuous H:
60 fps
Reference
D BSS
(Best Shot Selector)
W Multi-shot 16
E32
Opis
Napraviće se po jedna fotografija svaki put kada se pritisne okidač.
Dok se okidač drži pritisnut do kraja, snima se kontinualno.
• Brzina kontinualnog snimanja je oko 6.7 fps a maksimalan broj
kontinualnih snimaka je oko 5 (kada je režim slike na P 4608×3456).
Dok se okidač drži pritisnut do kraja, snima se kontinualno.
• Brzina kontinualnog snimanja je oko 2.1 fps a maksimalan broj
kontinualnih snimaka je oko 33 (kada je režim slike na P 4608×3456).
Svaki put kada se pritisne okidač do kraja, slike su snimljene velikom
brzinom.
• Brzina kontinualnog snimanja je oko 120 fps a maksimalan broj
kontinualnih snimaka je 50.
• Image mode je zaključan na O (veličina slike: 640 × 480 piksela).
Svaki put kada se pritisne okidač do kraja, slike su snimljene velikom
brzinom.
• Brzina kontinualnog snimanja je oko 60 fps a maksimalan broj
kontinualnih snimaka je 25.
• Image mode je zaključan na M (veličina slike: 1280 × 960 piksela).
Dok se okidač drži pritisnut do kraja, aparat pravi seriju do 10 slika i
automatski čuva najoštriji snimak.
Koristite sa stacionarnim subjektima i uvslovima gde je velika verovatnoća
da se aparat pomeri i gde je zabranjena upotreba blica.
Svaki put kada se pritisne okidač, aparat napravi 16
snimaka i složi ih u jednu sliku.
• Brzina kontinualnog snimanja je oko 30 fps.
• Image mode je zaključan na L (veličina slike:
2560 × 1920 piksela).
• Digitalno uvećanje nije na raspolaganju.
B
O kontinualnom snimanju
• Na bilo kom drugom podeš. osim Single , blic ne može da se koristi. Fokus, ekspozicija i balans
bele su određeni sa prvom slikom u svakoj seriji.
• Možda će biti potrebno neko vreme za čuvanje slika nakon slikanaja.
• Kad se ISO povećava, šum se može primetiti na snimljenim slikama.
• Brzina konstantnog fotografisanja može da varira u zavisnosti od podeš. trenutnog režima slikanja,
korišćene mem. kartice ili uslova snimanja.
• Kad je Continuous na Continuous H: 120 fps, Continuous H: 60 fps, ili Multi-shot 16,
iskrivljenje ili varijacije u osvetljenosti ili hue mogu da se pojave na slikama snimljenim pod
osvetljenjem koje treperi velikom brzinom, npr. fluorescentno.
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
Reference
E33
ISO Osetljivost
Izaberite A (auto) režim M d taster M ISO sensitivity M k taster
Što je veća osetljivost, manje svetlosti je potrebno za ekspoziciju. Dodatno, čak i sa
podjednako svetlim subjektima, slike se mogu snimiti na većim brzinama i zamućenje
izazvano drmanjem aparata i kretanjem subjekta se može smanjiti.
• Kad je podešena veća ISO osetljivost, slike mogu da sadrže šum.
Opcija
Opis
a Auto
(default setting)
Osetljivost se automatski bira u rasponu od ISO 125 do 1600.
I Fixed range auto
Izaberite raspon u kom aparat automatski podešava ISO oset.,
između ISO 125-400 ili ISO 125-800.
125, 200, 400, 800, 1600, 3200
osetljivost zaključana na određenu vrednost.
B
O ISO Osetljivosti
Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
Reference
C
Prikaz ISO osetljivosti na ekranu snimanja
• Kad je izabrano Auto, E je prikazana ako se ISO osetljivost automatski poveća.
• Kad je izabrano Fixed range auto, maks. vrednost za ISO je prikazana.
E34
Color Options
Izaberite A (auto) režim M d taster M Color options M k taster
Napravite boje življim ili sačuvajte slike kao crno bele.
Opcija
Opis
n Standard color
(default setting)
Koristite za pravljenje fotografija sa prirodnim bojama.
o Vivid color
Koristite kako bi ste postigli živahan efekat boja.
p Black-and-white
Snimite crno-bele fotografije.
q Sepia
Snimite fotografiju u sepija tonovima.
r Cyanotype
Naparavite efekat cijanotipija.
B
O opcijama boja
Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
Reference
E35
AF režim polja
Izaberite A (auto) režim M d taster M AF area mode M k taster
Koristite ovu opciju da odaberete kako aparat bira fokusno polje za autofokus.
Opcija
Opis
Kad aparat prepozna lice, fokusira se
na to lice. Vidite “Korišćenje
detekcije lica” (A 57).
25m 0s
1900
a Face priority
Fokus. polje
Reference
Kad slikate subjekte koji nisu ljudi, ili
kadrirate kad lice nije
prepoznato,aparat bira fokusnu
tačku (do 9) u kojoj je subjekat
najbliži aparatu kada se okidač
pritisne do pola.
1/250
F 3.0
Fokus. polja
E36
Opcija
x Manual
Opis
Pritisnite džojstik HIJK da
izaberete fokusno polje prikazano na
ekranu i slikajte.
• Da pomoću džojstika
konfigurišete režim blica ili druga
podešavanja, pritisnite k. Da se
vratite u ekran izbora polja fokusa,
pritisnite ponovo k.
Polje odabira
Fokusno polje
Fotoaparat se fokusira na subjekat u
sredini kadra.
y Center
25m 0s
1900
Fokusno polje
Reference
s Subject tracking
Koristite za slikanje subjekata u
pokretu. Registrujte subjekat na koji
se aparat fokusira. fokusno polje se
pomera i prati subjekat.
Vidite “Korišćenje praćenja subjekta”
(E39).
Start
25m 0s
1900
E37
Opcija
M Target finding AF
(osn. podešavanje)
Opis
Kada aparat detektuje glavni
subjekat, fokusira ga.
Vidite “Korišćenje Target Finding
AF” (A 59).
1/250
F 3.0
Fokusna polja
B
O AF režimu polja
• Kad se koristi digitalno uvećanje, fokus će biti u centru bez obzira na podešavanje AF area mode.
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
Reference
E38
Korišćenje praćenja subjekta
Izaberite A (auto) režim M d taster M AF area mode M k taster M s Subject
tracking M k taster M d taster
1
Registrujte subjekt.
• Poravnajte subjekat sa okvirom u centru ekrana i pritisnite
k.
• Kad je subjekt registrovan, uokviren je žutim okvirom i
aparat počinje sa praćenjem.
• Kad okvir fokusa svetli crveno, aparat ne može da fokusira.
Prekadrirajte.
• Pritisnite k da otkažete trenutni subjekat.
• Ukoliko aparat nije u mogućnosti da više prati subjekat,
fokusno polje će nestati. Ponovo odaberite subjekat.
2
Start
25m 0s
1900
Pritisnite okidač da fotografišete.
• Ukoliko je okidač pritisnut na pola dok fokusno polje nije
prikazano, aparat fokusira na subjekat u centru kadra.
Reference
B
O praćenju subjekta
• Ako zumirate dok aparat prati subjekat, registracija se otkazuje.
• Praćenje subjekta neće biti moguće u nekim uslovima snimanja.
1/250
F 3.0
E39
Meni pametnog portreta
• Vidite “Režim slike (kvalitet i veličina slike)” (E27) za info. o Image mode.
Ulpešavanje tena
Uđite u režim pametnog portretaM d taster M Skin softening M k taster
Opcija
Opis
e On (default
setting)
Kad se okine, aparat detektuje jedno ili više lica (do 3), procesira sliku da bi
ulepšao ten pre nego što je sačuva.
Off
Isključite.
Efekat ulepšavanja tena na subjektu ne možete proveriti tokom slikanja. Proverite stepen
efekta u reprodukciji nakon slikanja.
Reference
Smile Timer
Uđite u režim pametnog portretaM d taster M Smile timer M k taster
Fotoaparat detektuje da je lice nasmejano automatski će da ga fotografiše.
Opcija
Opis
a On (default setting)
Uključeno.
Off
Isključeno.
E40
Upozorenje na treptaj
Uđite u režim pametnog portretaM d taster M Blink proof M k taster
Opcija
Opis
y On
Aparat automatski okida dva puta za
svaki snimak i čuva onu sliku na kojoj
su oči subjekta otvorene.
• Ako je sačuvana slika na kojoj
subjekat ima zatvorene oči,
pojavljuje se dijalog prikazan
desno na nekoliko sekundi.
• Blic ne može da se koristi.
Off (osn. podešavanje)
Iksljučeno.
A blink was detected in the
picture just taken.
Reference
E41
Meni reprodukcije
• Vidite “Izmena Fotografija” (E8) za više informacija o izmeni fotografija.
Print Order (Kreiranje DPOF redosleda štampe)
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M d taster M Print order M k taster
Ako konfigurišete podešavanje redosleda štampe unapred, možete ga koristiti sa metodama
štampe izlistanim ispod.
• Štampa odnošenjem mem. kart. aparata u foto radnju koja podržava DPOF (Digital Print
Order Format) štampanje
• Ubacivanje mem. kart. u DPOF-kompatibilni slot kartice štampača
• Štampa povezivanjem aparata sa PictBridge-kompatibilnim štampačem (E18).
1
Koristite džojstik HI da izaberete Select
images i pritisnite k.
Print order
Reference
Select images
Delete print order
E42
2
Izaberite slike (do 99) i broj kopija (do 9) za
svaku.
Print selection
• Pritisnite JK da izaberete željene slike. Pritisnite HI da
1
1
odedite br. kopija za svaku.
• Slike izabrane za štampu mogu se identifikovati a
numeričkim indikatorom koji pokazuje broj kopija koje se
3
Back
štampaju. Ako kopije nisu određene za slike, selekcija se
poništava.
• Pomerite kontrolu zuma g (i) kako bi prešli u režim pregleda preko celog ekrana ili ka f
(h) da bi prešli u režim ikonica.
• Pritisnite k taster kad ste završili sa podešavanjima.
3
Odaberite da li želite da štampate datum
fotografisanja i podatke o slici.
• Odaberite Date i pritisnite k taster da bi odštampali
datum fotografisanja za sve slike koje se štampaju.
• Odaberite Info i pritisnite k taster da bi odštampali
informacije o brzini zatvarača i blende za sve slike koje se
štampaju.
• Odaberite Done i pritisnite k taster da bi završili naredbu
štampanja.
Print order
Done
Date
Info
Reference
E43
B
•
•
•
•
•
Napomene o Štampanju Datuma Fotografisanja i Informacija
Neki štampači neće moći da štampaju datum i info o slici.
Informacije o slici se ne mogu štampati kada je aparat direktno povezan na štampač.
Podešavanja Date i Info se resetuju kad je prikazana opcija Print order.
Odštampani datum je datum kog je slika snimljena.
Za slike snimljene sa uključenom opcijom Print date (E62)
štampaju se samo datum i vreme utisnuti za vreme snimanja, čak
i kada je opcija Print order uključena za slike.
15.05.2014
C
Poništavanje postojećeg redosleda štampe
Odaberite Delete print order u koraku 1 u “Print Order (Kreiranje DPOF redosleda štampe)” (E42).
C
Više informacija
Vidite “Štampa slika u odnosu 1:1” (E28).
Reference
E44
Slide Show
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M d taster M Slide show M k taster
Prikazuje slike , jednu po jednu u automatizovanom “slide show.” Kada se fajlovi filma
reprodukuju kao slide show, prikazan je samo prvi kadar svakog filma.
1
Koristite džojstik HI da odaberete Start i
pritisnite k taster.
• Prezentacija slajdova počinje.
• Da bi se prezentacija automatski ponavljala, uključite Loop
i pritisnite k taster pre izbora Start.
• Maksimalno vreme reprodukovanja je do 30 min. čak i kada
je Loop uključeno.
2
Slide show
Start
Loop
Pause
Izaberite End ili Restart.
• Ekran prikazan desno se pojavljuje kad je prezentacija
pauzirana ili završena. izaberite G i pritisnite k taster. Da
nastavite, izaberite F i pritisnite k taster.
Reference
Operacije tokom reprodukcije
• Koristite JK za prikaz prethodne/sledeće slike. Pritisnite i držite za brzo premotavanje
unazad/unapred.
• Pritisnite k taster da pauzirate ili zaustavite slide show.
E45
Zaštita
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M d taster M Protect M k taster
Štiti odabrane slike od slučajnog brisanja.
Odaberite fotografije u prozoru za selektovanje slika kako bi im dodelili opciju zaštite ili je
uklonili sa onih koje je već imaju (E47).
Napomena, formatiranje interne memorije ili memorijske kartice će nepovratno da obriše
zaštićene fajlove (E67).
Reference
E46
Ekran za izbor slika
Kada se ekran za izbor slika, kao ovaj pokazan sa desne strane,
prikaže tokom rukovanja aparatom, pratite proceduru ispod
kako bi izabrali slike.
Protect
Back
1
Pritisnite džojstik JK da odaberete sliku.
• Pomerite kontrolu zuma (A 1) ka g (i) da pređete u
prikaz preko celog ekrana, ili f (h) da pređete u prikaz
ikonica.
• Kada birate sliku za Rotate image, Choose key picture, ili
Welcome screen, ili kad koristite Print selection ekran za
štampu slika zasebno, samo jedna slika može da se izabere.
Idite na korak 3.
2
Pritisnite HIda bi odabrali ili poništili
selekciju (ili odred. br. kopija).
Protect
Back
Protect
Reference
• Kada je slika selektovana, pojaviće se ikona. Ponovite
korake 1 i 2 za selektovanje dodatnih fotografija.
Back
3
Da primenite izbor slika, pritisnite k.
• Kad je izabrano Selected images pojaviće se dijalog potvrde. Pratite instrukcije na ekranu.
E47
Rotacija slike
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M d taster M Rotate image M k taster
Odredite orijentaciju u kojoj su snimljene slike prikazane sa reprodukcijom.
Slike se mogu rotirati 90 stepeni u smeru kazaljke na satu i 90 stepeni u suprotnom smeru.
Odaberite sliku u prozoru za selektovanje (E47). Kad je prikazan Rotate image ekran,
pritisnite JK da zarotirate sliku za 90 stepeni.
Rotate image
Back
Rot 90° u
suprotnom smeru
Rotate image
Rotate image
Rotate
Back
Rotate
Back
Rotate
Rot 90° u smeru
kazaljke
Pritisnite k taster da podesile orijentaciju, i sačuvate podatak o orijentaciji zajedno sa slikom.
Reference
E48
Copy (Kopiranje između interne mem. i mem. kartice)
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M d taster M Copy M k taster
Kopirajte fotografije između interne memorije i memorijske kartice.
1
Koristite džojstik HI da odaberete opciju
destinacije gde će slike biti kopirane i
pritisnite k taster.
Copy
Camera to card
Card to camera
2
Odaberite opciju kopiranja i pritisnite k taster.
• Ako odaberete opciju Selected images koristite ekran za
izbor slika da odredite slike (E47).
Camera to card
Selected images
All images
Reference
E49
B
O kopiranju slika
• Mogu se kopirati samo fajlovi u formatu koji ovaj aparat može da snimi.
• Slike koje su snimljene sa drugim aparatom ili su modifikovane na računaru se ne mogu kopirati.
• Konfigurovana podešavanja Print order (E42) za slike se ne kopiraju.
C
Kopiranje slika iz sekvence
• Ako izaberete ključnu sliku u Selected images , sve slike iz sekvence se kopiraju.
• Ako pritisnite d dok su prikazane slike iz sekvence, dostupna je samo Card to camera opcija za
kopiranje. Sve slike iz sekvence se kopiraju ako odaberete Current sequence.
C
Kopiranje na memorijsku karticu koja ne sadrži slike
Kad se aparat prebaci u režim reprodukcije prikazuje se Memory contains no images.. Pritisnite
d taster da izaberete Copy.
Reference
E50
Opcije prikaza Sekvence
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M d taster M Sequence display options M
k taster
Izaberite metod korišćen za prikaz serije slika snimljenih kontinualno (E6).
Opcija
Opis
Q Individual pictures
Prikažite slike iz svih sekvenci pojedinačno.
F je prikazano na ekranu reprodukcije.
V Key picture only
(default setting)
Prikaz samo ključne slike za sekvencu.
Podešavanja se primenjuju na sve sekvence, i podešavanje se čuva u memoriji aparata i kad se
aparat isključi.
Izbor ključne slike
Reference
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M prikažite sekvencu za koju želite da
promenite ključnu sliku M d taster M Choose key picture M k taster
Odredite drugu sliku kao ključnu sliku.
• Kad je prikazan ekran izbora ključne slike, izaberite sliku (E47).
E51
Meni filma
Opcije filma
Uđite u režim snimanja M d taster M D ikona menija M Movie options M k taster
Izaberite opcije za snimanje filma.
Izaberite opcije filma normalne brzine da snimate normanom brzinom ili opcije HS filma
(E53) da snimite filmove koji se reprodukuju usporeno ili ubrzano.
Memorijske kartice (klasa 6 ili veća) se preporučuju za snimanje filma (F18).
Opcije Filmova normalne brzine
Reference
Opcija
(Velič. slike/Brzina snimanja1, Format
fajla)
Veličina slike
Odnos strana
(horizontal. ka vertik.)
e 1080/30p
S 1080/25p
(osnovno podešavanje)
1920 × 1080
16:9
Z 1080/60i
U 1080/50i
1920 × 1080
16:9
f 720/30p
V 720/25p
1280 × 720
16:9
1280 × 720
16:9
640 × 480
4:3
p
iFrame 720/30p2
iFrame 720/25p2
g 480/30p
W 480/25p
1
2
Dostupne opcije i broj sličica u sekundi zavise od TV settings > Video mode podešavanja u
meniju podešavanja (A 72).
iFrame je format podržan od strane Apple Inc.
E52
Opcije HS filmova
Filmovi snimljeni sa HS movie mogu se gledati usporeno ili ubrzano.
Vidite “Snimanje filmova koji se reprodukuju ubrzano i usporeno” (E54).
Opcija
Veličina slike
Odnos strana
(horizontal. ka vertik.)
Opis
k
HS 240/8×
k
320 × 240
4:3
1/8-usporeni filmovi
• Maks. vreme snimanja: 10 seconds (vreme
reprod: 1 min i 20 sek)
h
HS 480/4×
a
640 × 480
4:3
1/4-usporeni filmovi
• Maks. vreme snimanja: 15 sek (vreme reprod:
1 min)
i
HS 720/2×
X
1280 × 720
16:9
1/2-usporeni filmovi
• Maks. vreme snimanja: 30 sek (vreme reprod:
1 min)
j
HS 1080/0.5×
Y
1920 × 1080
16:9
2× speed fast motion movies
• Maks. vreme snimanja: 2 min (vreme reprod:
1 min)
B
O HS filmu
Reference
• Zvuk nije snimljen.
• Pozicija zuma, fokus i ekspozicija i balans bele su zaključani kada počnete snimanje.
E53
C
Snimanje filmova koji se reprodukuju ubrzano ili usporeno
Kad su snimljeni normalnom brzinom:
Snimanje
10 s
Reproduk
cija
10 s
Kad su snimljeni na h/a HS 480/4×:
Filmovi se snimaju brzinom 4× većom od normalne.
Reprodukuju se usporeno 4× manjom brzinom.
Snimanje
10 s
Reproduk
cija
40 s
Usporena reprodukcija
Reference
Kad su snimljeni na j/Y HS 1080/0.5×:
Filmovi se snimaju 1/2 normalne brzine.
Reprodukuju se ubrzano 2× većom brzinom.
Snimanje
Reproduk
cija
10 s
5s
Ubrzana reprodukcija
E54
AF režim polja
Uđite u režim snimanja M d taster M D ikona menija M AF area mode M k taster
Podesite fokusno polje u režimu filma.
Opcija
Opis
a Face priority
(osnovno podešavanje)
Kad aparat prepozna lice, fokusira se na to lice (A 57). Kada je
Autofocus mode u meniju filma na Single AF, i nema detektovanih
lica pre pritiskanja b (e movie-record) tastera, aparat fokusira polje u
centru kadra.
y Center
Aparat fokusira subjekat u centru kadra.
• Kada je Movie options na Z 1080/60i ili U 1080/50i, i Movie VR na On (hybrid),
podešavanje je zaključano na Center.
• Kad je izabrana opcija HS filma Movie options, podešavanje je zaključano na Center.
Režim autofokusa
Uđite u režim snim. M d taster M D ikona menija M Autofocus mode M k taster
Izaberite metod autofokusa korišćen pri snimanju filmova.
Opis
Fokus se zaključava kad se pritisne b (e movie-record) taster za
A Single AF (osnovno početak snimanja filma.
Odaberite ovu opciju kad razdaljina između subjekta i aparata ostaje
podešavanje)
prilično ujednačena.
B Full-time AF
Aparat konstantno fokusira.
Odaberite ovu opciju kad se razdaljina između subjekta i aparata
dosta menja. Zvuk fokusiranja može da se čuje. Da se izbegne snimanje
zvuka, koristite Single AF.
• Kad je HS opcija filma izabrana u Movie options, podešavanje je zaključano na Single AF.
•
E55
Reference
Opcija
Movie VR
Uđite u režim snim. M d taster M D ikona menija M Movie VR M k taster
Izaberite podeš. red. vibracije pri snimanju filmova.
Izaberite Off kada koristite stativ.
Opcija
V On (hybrid)
(osn. podeš.)
g On
Off
Opis
Izvodi optičku kompenzaciju za drmanje aparata koristeći pomeranje
sočiva VR i istovremeno izvodi elektronsku VR koristeći procesiranje
slike. Vidni ugao (polje vidljivo u kadru) postaje uži.
Efekti drmanja aparata se smanjuju pomeranjem sočiva.
Kompenzacija se ne izvodi.
• Kad je HS opcija filma izabrana u Movie options, podešavanje je zaključano na Off.
B
O Movie VR
• Efekti drmanja aparata u nekim situacijama ne mogu potpuno da se eliminišu.
• Nakon uključivanja aparata ili prebacivanja sa rež. reprod. u režim snimanja, sačekajte da ekran
režima snimanja bude prikazan potpuno pre slikanja.
Reference
Wind Noise Reduction
Uđite u režim snim. M d taster M D ikona M Wind noise reduction M k taster
Podesite da li ćete redukovati šum vetra ili ne pri snimanju filmova.
Opcija
Y On
Off (osn. podeš.)
Opis
Snima dok minimaluzuje šum od duvanja vetra na mikrofonu. Pri
snimanju, pored šuma vetra moguće je teže čuti i druge zvuke.
Ne redukuje se šum vetra.
• Kad je HS opcija filma izabrana u Movie options, podešavanje je zaključano na Off.
E56
Meni podešavanja
Ekran Dobrodošlice
d taster M z ikona menija M Welcome screen M k taster
Možete odabrati kako će izgledati ekran dobrodošlice kada se aparat pokrene.
Opcija
Opis
None (default setting)
Ekran dobrodošlice se neće prikazati kad je aparat uključen.
COOLPIX
Prikazuje se ekran dobrodošlice sa COOLPIX logom.
Select an image
Prikazuje izabranu sliku za ekran dobrodošlice.
• Kad je prikazan ekran za izbor slika, izaberite sliku (E47) i pritisnite
k.
• Slika se čuva u aparatu tako da će ostati iako se originalna slika
izbriše.
• Slika se ne može odabrati ako je snimljena sa Easy panorama, ili je
slika toliko mala nakon primene funkcija male slike ili odsecanja.
Reference
E57
Vremenska zona i Datum
d taster M z ikona menija M Time zone and date M k taster
Namestite sat na fotoaparatu.
Opcija
Date and time
Opis
• Izaberite stavku: pritisnite JK
(obeležavanje prelazi između D, M, Y, h, i
m).
• Izmenite datum i vreme: pritisnite HI.
• Primenite: izaberite m i pritisite k.
Date and time
D
M
Y
01 01 2014
h
m
00 00
Edit
Date format
Izaberite Year/Month/Day, Month/Day/Year, ili Day/Month/Year.
Time zone
Podesite vremensku zonu i zimsko računanje vremena.
• Kada je podešeno Travel destination (x) nakon podešavanja vaše
vremnske zone (w), vremenska razlika između destinacije puta i vaše
vremenske zone se automatski računa, i datum i vreme su sačuvani za
izabrani region.
Reference
Podešavanje Vremenske Zone
1
Upotrebite džojstik HI da odaberete Time
zone i pritisnite k taster.
Time zone and date
Date and time
Date format
Time zone
London, Casablanca
15/05/2014 15:30
E58
2
Odaberite w Home time zone ili x Travel
destination i pritisnite k taster.
• Datum i vreme se menjaju na ekranu u zavisnosti da li je
izabrana vremenske zone ili destinacija puta.
Time zone
Home time zone
Travel destination
London, Casablanca
15/05/2014 15:30
3
Pritisnite K.
Time zone
Home time zone
Travel destination
London, Casablanca
15/05/2014 15:30
4
Pritisnite JK da bi odabrali vremensku zonu.
New York, Toronto, Lima
11:30
–04:00
Reference
• Pritiskom na H ćete uključiti zimsko računanje vremena.
Ikona W se prikazuje. Pritisnite I da bi je isključili.
• Pritisnite k taster da odaberete željenu destinaciju.
• Ako vremenska zona koju želite nije pristupačna, podesite
odgovarajuće vreme u Date and time.
Back
Time zone
Home time zone
Travel destination
New York, Toronto, Lima
15/05/2014 11:30
E59
Podešavanja ekrana
d taster M z ikona menija M Monitor settings M k taster
Opcija
Opis
Photo info
Informacije koje će da se vide tokom slikanja ili reprodukovanja.
Image review
Određuje da li će slika biti prikazana na ekranu odmah nakon što je snimljena
ili ne.
• Osnovno podešavanje: On
Brightness
Izaberite od 6 opcija.
• Osnovno podešavanje: 3
• 6 je pogodno kada se ekran teško čita pod jakim suncem. Boje mogu
izgledati drugačije od stvarnih.
Informacije o fotografijama
režim slikanja
režim reprodukcije
4/4
Reference
Show info
25m 0s
1900
Auto info
(default setting)
E60
Prikazane su iste info. kao u Show info.
Ako nema operacija nakon nekoliko sek., prikaz će biti isti kao Hide info.
Informacija se prikazuje nakon neke operacije.
režim slikanja
režim reprodukcije
Hide info
Prikazane su iste informacije kao za
Auto info.
Framing
grid+auto info
25m 0s
1900
Dodatno sa info. prikazanim u Auto
info, mreža kadriranja je prikazana
kao pomoć pri kadriranju slika.
Nije prikazana tokom snimanja filma.
Prikazane su iste informacije kao za
Auto info.
Reference
Movie
frame+auto info
25m 0s
1900
Dodatno sa info. prikazanim u Auto
info, mreža filma je prikazana pre
snimanja filma i prikazuje polje koje
će biti uhvaćeno pri snimanju filma.
Nije prikazana tokom snimanja filma.
E61
Print Date (Utiskivanje datuma i Vremena)
d taster M z ikona menija M Print date M k taster
Datum i vreme fotografisanja se mogu utisnuti na sliku tokom
slikanja, omogućavajući da se ove informacije štampaju i na
štampačima koji ne podržavaju štampanje datuma i vremena
(E44).
15.05.2014
Opcija
Opis
f Date
Datum se utiskuje na fotografiju.
S Date and time
Datum i vreme se utiskuju na fotografiju.
Off (default setting)
Datum i vreme se ne utiskuju na fotografiju.
B
Utiskivanje datuma
Reference
• Utisnuti datum predstavlja trajni deo slike i ne može se ukloniti. Datum i vreme se ne mogu
utisnuti na slike nakon što su snimljene.
• Datum se neće utisnuti u sledećim okolnostima:
- Kada se koristi Night portrait (sa Y Hand-held), Night landscape (sa Y Hand-held ),
Museum, Backlighting (sa HDR na o), Easy panorama, ili Pet portrait (sa V
Continuous) režim scene
- Kada je Blink proof (E41) na On
- Kada je režim kontinualnog snimanja (E32) na Continuous H, Continuous L, Continuous H:
120 fps, Continuous H: 60 fps, ili BSS
- Filmovi
- Kad snimate fotografije tokom snimanja filma
- Kada izvlačite fotografije iz filma
• Utisnuti datum i vreme mogu biti teški za šitanje kada se koristi mala veličina slike.
E62
Photo VR
d taster M z ikona menija M Photo VR M k taster
Redukujte efekte drmanja aparata tokom fotografija.
Izaberite Off kada koristite stativ za stabilizaciju aparata.
Opcija
V On (hybrid)
Opis
Efekti dramanja se optički redukuju korišćenjem metode pomeranja
sočiva. Pod sledećim uslovima slike se koriguju digitalno korišćenjem
procesiranja slikere.
• Blic: Ne okida
• Brzina zatvarača: manja od 1/30 sek (na širokougaonoj poziciji) ili 1/
250 sek (na telephoto poziciji)
• Samookidač: Off
• Continuous podeš.: Single
• ISO osetljivost: 200 ili manje
Učitavanje slika može potrajati duže nego obično.
g On (osn. podeš.)
Efekti dramanja se redukuju korišćenjem metode pomeranja sočiva.
Off
Smanjenje vibracija je isključeno.
O Photo VR
• Nakon što se upali aparat, ili kad aparat prelazi iz rež. slikanja u režim reprod. sačekajte da se prikaz
na ekranu stabilizuje pre nego što fotografišete.
• Moguće je da će slike koje se prikažu na ekranu odmah nakon fotografisanja delovati malo
zamagljeno.
• U nekim okolnostima možda efekti drmanja aparata neće biti potpuno eliminisani.
• Kad je brzina zatvarača veoma mala, slike ne mogu da se koriguju procesiranjem slike čak i kada je
ova funkcija podešena na On (hybrid).
• Kada koristite neke režime scene, režim specijanih efekata, i pametni režim portreta, slike ne mogu
da se koriguju procesiranjem slike čak i kada je ova funkcija podešena na On (hybrid).
E63
Reference
B
Detekcija pokreta
d taster M z ikona menija M Motion detection M k taster
Uključite detekciju pokreta kako bi smanjili efekat drmanja aparata ili pomeranja subjekta dok
fotografišete.
Opcija
Opis
U Auto
(default setting)
Detekcija pokreta je dostupna sa nekim režimima snimanja i podešavanjima,
kada je r prikazano na ekranu snimanja.
Kada se detektuje drmanje aparata ili pomeranje subjekta, r postaje zeleno,
i ISO osetljivost i brzina zatvarača se automatski povećavaju kako bi se
smanjilo zamućenje.
• Podesite ISO sensitivity (E34) na Auto u A (auto) režimu.
Off
Motion detection is disabled.
B
Napomene o detekciji pokreta
Reference
• Detektor pokreta možda neće biti u mogućnosti da u potpunosti eleminiše efekat drmanja u
nekim od situacija.
• Detektor pokreta neće da radi kada se subjekat mnogo kreće ili kada je taman.
• Napravljene fotografije mogu izgledati malo zrnasto.
E64
AF Assist
d taster M z ikona menija M AF assist M k taster
Definišite da li ćete koristiti AF assist lampu da pomognete fokusiranje aparata.
Opcija
Opis
a Auto
(default setting)
AF-assist lampa će asistirati pri fokusiranju subjekta koji je slabo osvetljen.
Osvetljivač ima domet od 5.0 m (16 ft) na maksimalnoj široko-ugaonoj poziciji
i oko 5.0 m (16 ft) na ksimalnoj telefoto poziciji.
• Za neke režime scene, AF-assist lampa možda neće funkcionisati.
Off
Funkcija je isključena.
Podešavanja zvuka
d taster M z ikona menija M Sound settings M k taster
Opis
Button sound
Kada je On (osnovno podeš.) izabrano, čuće se jedan bip kada operacija
uspešno izvršena, 2 puta kada se fokusira, i 3 puta kada se naiđe na grešku. I
čuće se zvuk pri startovanju aparata.
• Zvuci su isključeni kad se koristi Pet portrait režim scene.
Shutter sound
Kada je na On (osnovno podeš.), zvuk zatvarača nastaje kada se zatvarač
oslobodi.
• Zvuk zatvarača se ne proizvodi pri kontinualnom snimanju, snimanju
filmova, ili pri korišćenju Pet portrait režima scene.
E65
Reference
Opcija
Auto Off
d taster M z ikona menija M Auto off M k taster
Odaberite vreme koje je potrebno da istekne da bi aparat prešao u mirovanje (A 21).
Opcija
Opis
Auto off
Možete izabrati 30 s (osnovno podešavanje), 1 min, 5 min, ili 30 min.
Sleep mode
Ako je izabrano On (osnovno podešavanje), aparat ulazi u režim mirovanja kad
nepostoji promena u osvetljenju subjekta, čak i pre vremena izabranog u meniju
funkcije auto off. Aparat ulazi u režim mirovanja nakon 30 sek. kada je Auto off na
1 min ili manje, ili nakon 1 min. kad je Auto off na 5 min ili više.
C
O Auto Off
Reference
• Vreme potrebno da prođe da aparat ode u režim mirovanja fiksirano je u sledećim slučajevima:
- Sa slikanjem sa Pet portrait auto release: 5 min (kada je auto off na 30 s ili
1 min)
- Sa slikanjem sa Smile timer: 5 min (kada je auto off na 30 s ili 1 min)
- Kad je meni prikazan: 3 minutes (when auto off is set to 30 s or 1 min)
- Kad je priključen audio/video kabl: 30 minuta
- Kad je priključen HDMI kabl: 30 minuta
• Aparat ne ulazi u režim mirovanja kada se koristi AC Adapter EH-67.
E66
Formatiranje Memorije/ Formatiranje Kartice
d taster M z ikona menija M Format memory/Format card M k taster
Koristite ovu opciju da formatirate internu memoriju ili memorijsku karticu.
Formatiranjem se permanentno brišu svi podaci sa interne memorije ili memorijske
kartice. Izbrisani podaci se ne mogu povratiti. Prebacite važne slike pre foramtiranja na
računar.
• Ne isključujte aparat ili otvarajte poklopac ležišta baterije/slota mem. kartice tokom
formatiranja.
Formatiranje Interne Memorije
Da bi formatirali internu memoriju uklonite memorijsku karticu.
Format memory opcija će se pojaviti u setup meniju.
All images will
be deleted! OK?
Format
No
Formatiranje Memorijske Kartice
All images will
be deleted! OK?
Reference
Kada se memorijska kartica ubaci u aparat, Format card opcija
će se pojaviti u setup meniju.
Format
No
E67
Jezik
d taster M z ikona menija M Language M k taster
Odaberite jezik koji će se koristiti na aparatu.
TV Settings
d taster M z ikona menija M TV settings M k taster
Podesite za konekciju sa TV om.
Opcija
Opis
Reference
Video mode
Odaberite između NTSC i PAL.
I NTSC i PAL su standardi za analognu televiziju.
• Broj sličica u sek. u Movie options (E52) zavisi od Video mode
podešavanja.
HDMI
Izaberite rezoluciju slike za HDMI izlaz. Kada je Auto izabrano, opcija
najbolja za TV na koji je aparat povezan je automatski izabrana između
480p, 720p, ili 1080i.
HDMI device control
Kad je na On (osnovno podeš), HDMI-CEC-kompatibilanim daljinskim
za TV možete upravljati aparatom tokom reprodukcije (E17).
C
HDMI i HDMI-CEC
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je multimedijalni interfejs. “HDMI-CEC” dozvoljava
kompatibilnim uređajima da sarađuju između sebe.
E68
Upozorenje na treptaj
d taster M z ikona menija M Blink warning M k taster
Podesite da li želite da imate detekciju zatvorenih očiju dok slikate sa detekcijom lica (A 57)
tokom snimanja u sledećim režimima:
• G (easy auto) režim
• Portrait ili Night portrait režim scene (A 32)
• A (auto) režim (kada je Face priority (E36) izabrano za AF režim polja)
Opcija
Opis
On
Kada aparat detektuje da jedan ili više ljudskih subjekata ima zatvorene
oči, kratko posle prepoznavanja lica i fotografisanja, pojaviće se ekran Did
someone blink? na monitoru.
Ukoliko se ovo desi, pogledajte sliku i odlučite da li želite ponovo da
fotografišete.
Off (osn. podeš.)
Upozorenje na treptaj nema efekta.
Ekran upozorenja na treptaj
B
Did someone blink?
Reference
Lica detektovana upozorenjem na treptaj su uokvirena.
Dostupne su sledeće operacije.
• Da uvećate lice: Pomerite kontrolu zuma ka g (i). Ako je
detektovano više lica, koristite džojstik JK da izaberete
željeno lice.
• Da pređete u prikaz preko celog ekrana: Pomerite kontrolu
zuma ka f (h).
Ako pritisnete k taster, ili ako nema operacija u roku od
nekoliko sekundi, aparat se vraća u režim slikanja.
Zoom in
Exit
O upozorenju na treptaj
• Ova funkcija nije dostupna na bilo kom kont. podešavanju osim Single (E32).
• Ova funkcija možda neće raditi u određenim uslovima snimanja.
E69
Eye-Fi Upload
d taster M z ikona menija M Eye-Fi upload M k taster
Odredite da li ćete preko Eye-Fi kartice aparata prebaciti slike na računar.
Option
Description
b Enable
(osn. podeš.)
Uploadujte slike sa aparata na preselektovanu destinaciju.
c Disable
Slike neće biti uploadovane.
B
O Eye-Fi karticama
Reference
• Slike neće biti uploadovane ako jačina signala nije dovoljna i ako je Enable izabrano.
• Izvadite Eye-Fi karticu iz aparata na mestima gde nije dozvoljena upotreba bežičnih uređaja.
Signali se mogu prenositi čak i kada je izabrano Disable.
• Pogledajte uputstvo dobijeno uz Eye-Fi kart. za više info. U slučaju kvara kontaktirajte proizvođača.
• Aparat može da se koristi da uključi i isključi Eye-Fi kartice, ali možda neće podržati ostale funkcije
Eye-Fi kartice.
• Aparat nije kompatibilan sa bezgraničnom funkcijom memorije. Kad je podešen na računar,
onemogućite funkciju. Ako je bezgranična funkcija memorije omogućena, broj snimljenih slika
možda neće biti dobro prikazan.
• Eye-Fi kartice su za korišćenje samo u zemlji u kojoj su i kupljene. Pogledajte sve zakone o upotrebi
bežičnih uređaja.
• Ako ostavite na Enable to će istrošiti bateriju u kratkom periodu vremena.
C
Eye-Fi indikator komunikacije
Status komunikacije Eye-Fi kartice u aparatu može se potvrditi na ekranu (A 8, 10).
• w: Eye-Fi upload je na Disable.
• x (lights): Eye-Fi upload moguć; čeka se na upload.
• x (flashes): Eye-Fi upload moguć; uploaduje podatke.
• y: Eye-Fi upload moguć, ali nema slika.
• z: Pojavila se greška. Aparat ne može da kontroliše Eye-Fi karticu.
E70
Reset All
d taster M z ikona menija M Reset all M k taster
Kada je odabrano Reset aparat se vraća na fabrička podešavanja.
• Neka podešavanja, kao što su Time zone and date ili Language, se ne resetuju.
C
Resetovanje nabrojavanja fajlova
Da resetujete na “0001”, izbrišite sve slike sa interne memorije ili memorijske kartice (A 29) i onda
izaberite Reset all.
Reference
E71
Tip baterije
d taster M z ikona menija M Battery type M k taster
Kako bi bili sigurni da vam aparat pravilno pokazuje kapacitet baterije (A 20), odaberite
podešavanje za tip baterija koje koristite u aparatu.
Opcija
k Alkaline (default setting)
Opis
LR6/L40 (AA-veličina) alkalne baterije
l COOLPIX (Ni-MH)
Nikon EN-MH2 punjive baterije Ni-MH (nikl metal hidrid) baterije
m Lithium
FR6/L91 (AA-veličina) litijumske baterije
Verzija upravljačkog softvera
d taster M z ikona menija M Firmware version M k taster
Reference
Pogledajte verziju upravljačkog softvera na vašem fotoaparatu.
E72
Poruke greške
Ako se prikaže poruka greške pogledajte tabelu ispod.
Ekran
A
Problem/Rešenje
The camera will turn off
to prevent overheating.
Unutrašnjost aparata se zagrejala.
Aparat se automatski isključuje. Ostavite aparat da se ohladi
pre nego što nastavite sa snimanjem.
–
Memory card is write
protected.
Memorijska kartica je zaključana na upis.
Prebacite na“write” poziciju.
–
This card cannot be
used.
Greška u pristupu mem. kartici.
• Koristite odobrenu karticu.
• proverite konektore.
• vidite da li je kartica ispravno ubačena.
14,
F18
Memorijska kartica je formatirana na drugom aparatu.
Svi podaci na njoj će biti obrisani. Da zadržite podatke,
odaberite No, i prebacite podatke na računar pa je
formatirajte. Da formatirate, pritisnite Yes pritisnite k taster.
F5
This card cannot be
read.
Card is not formatted.
Format card?
–
Greška u pristupu Eye-Fi kartici.
• proverite konektore.
• vidite da li je mem. kartica ispravno ubačena.
14
Out of memory.
Obrišite slike ili ubacite novu mem. karticu.
14, 29,
71
E73
Reference
Eye-Fi kartica je u “lock” poziciji.
Not available if Eye-Fi
card is locked.
Ekran
A
Problem/Rešenje
Greška u toku snimanja slike.
Formatirajte ugrađenu memoriju ili memorijsku karticu.
E67
Fotoaparat je ostao bez brojeva fajlova.
Ubacite novu karticu, ili formatirajte ugrađenu memoriju/
mem. karticu.
E67
Slika se ne može koristiti za ekran dobrodošlice.
E57
Nema dovoljno memorije za kopiranje slike.
Obrišite slike sa destinacije.
29
Image cannot be
modified.
Izaberite slike koje podržavaju izmene.
E8,
F12
Cannot record movie.
Greška pri snimanju filma.
Odaberite mem. karticu sa većom brzinom snimanja.
66,
F18
Memory contains no
images.
Nema slika na memoriji ili memorijskoj kartici.
15
• Izvadite mem. karticu da reprodukujete slike sa inter. mem.
• Da kopirate sa interne memorije na karticu, pritisnite d E49
taster da izaberete Copy u meniju reprodukcije.
File contains no image
data.
Fajl nije snimljen ili izmenjen ovim aparatom.
Fajl ne može da se vidi na ovom aparatu.
Koristite računar ili aparat na kojem je snimljen za pregled
ovog fajla.
–
All images are hidden.
Slika ne može da se reprodukuje u prezentaciji.
E45
This image cannot be
deleted.
Slika je zaštićena.
Onemogućite zaštitu.
E46
Image cannot be saved.
Reference
E74
Ekran
A
Problem/Rešenje
33, 35,
44
Lens error
Postavljen je poklopac objektiva ili se pojavila greška
objektiva.
Proverite da je poklopac objektiva skinut, i Isključite pa
uključite fotoaparat. Ako se greška ponovi kontaktirajte
Nikon-autorizovanog predstavnika.
4, 20
Communications error
Greška u konekciji sa štampačem.
Isključite fotoaparat i konektujte USB kabl ponovo.
E19
System error
Greška se pojavila na ugrađenoj memoriji.
Isključite pa uključite fotoaparat. Ako se greška ponovi
kontaktirajte Nikon-autorizovanog predstavnika.
12, 20
Printer error: check
printer status.
Proverite štampač. Nakon što ste rešili problem, odaberite
Resume i pritisnite k taster da nastavite štampu.*
–
Printer error: check
paper.
Ubacite pravi papir, odaberite Resume i pritisnite k taster
da nastavite štampu.*
–
Printer error: paper jam.
Izvucite papir, odaberite Resume i pritisnite k taster da
nastavite štampu.*
–
Printer error: out of
paper.
Ubacite papir, odaberite Resume i pritisnite k taster da
nastavite štampu.*
–
Printer error: check ink.
Greška mastila.
Proverite mastilo, odaberite Resume i pritisnite k taster da
nastavite štampu.*
–
Reference
Raise the flash.
Ugrađeni blic je spušten.
Podignite blic kada koristite Night portrait i Backlighting
(sa HDR na k) režime scene.
E75
A
Ekran
Problem/Rešenje
Printer error: out of ink.
Zamenite mastilo, odaberite Resume i pritisnite k taster da
nastavite štampu.*
–
Printer error: file corrupt.
Postoji problem sa fajlom slike koja treba da se štampa.
Izaberite Cancel i pritisnite k taster da otkažete štampu.
–
* Proverite dokumentaciju koju ste dobili uz štampač za dalja uputstva.
Reference
E76
Nazivi fajlova
Slike, i filmovi se čuvaju pod sledećim imenima.
DSCN0001.JPG
Identifikator
(ne prikazuje se na ekranu)
Originalne fotografije,
filmovi, i fotografije
izvučene iz filmova
DSCN
Male kopije
SSCN
Kropovane kopije
RSCN
Slike kreirane bilo
kojom funkcijom
izmene osim small
picture ili crop i
filmovi kreirani
funkcijom izmene
filma
FSCN
Ekstenzija
(označava vrstu fajla)
Fotografije
.JPG
Filmovi
.MOV
Broj fajla (automatski se dodaje redom,
počinje od “0001”)
E77
Reference
• Serijski brojevi fajlova se automatski dodeljuju fotografijama koje se čuvaju tokom snimanja
filma (A 68), počinjući od “broja fajla filma koji se trenutno snima + 1.”
Dodatna oprema
Punjač baterija, punjive
baterije*
• Punjač baterija MH-73 (sadrži 4 EN-MH2 punjive Ni-MH baterije)
• zamenjive punjive baterije: punjive Ni-MH baterije EN-MH2-B4 (set
od 4 EN-MH2 baterije)
AC adapter
AC Adapter EH-67
Audio/video Kabl
Audio Video Kabl EG-CP16
Kaiš za ruku
Kaiš za ruku AH-CP1
* Kad koristite EN-MH2 punjive Ni-MH baterije sa aparatom, punite četiri baterije odjednom sa
punjačem baterija MH-73. Ne mešajte baterije koje imaju različito vreme punjenja (F4). EN-MH1
punjive Ni-MH baterije se ne mogu koristiti.
Dostupnost može da varira sa regionom i zmeljom.
Pogledajte naš sajt za brošure i najnovije informacije.
Reference
E78
Tehničke napomene i Indeks
Briga o proizvodima
F2
Aparat
Baterija
Memorijske kartice
F2
F3
F5
Čišćenje i čuvanje
Čišćenje
Čuvanje
Rešavanje problema
Specifikacije
Odobrene memorijske kartice
Indeks
F6
F6
F6
F7
F14
F18
F21
F1
Briga o proizvodima
Aparat
Da bi konstantno uživali u ovom Nikonovom proizvodu držite se sledećih mera
predostrožnosti Pročitajte upozorenja u odeljku “Za vašu sigurnost” (A viii-xiv) pre korišćenja
produkata.
B
Nemojte ga ispustiti
Neće raditi ako je izložen udarcu ili jakoj vibraciji.
B
Vodite računa o pokretnim delovima i objektivu
Ne primenjujte silu na poklopac objektiva, ležiste za memorijsku karticu i ležiste za baterije. Ovi delovi
se lako mogu oštetiti. Primenjivanje sile na poklopac može dovesti do kvara ili oštecenja objektiva.
Ako se ekran polomi, treba paziti da se ne povredite sa polomljenim staklom i da tečni kristal ne
dođe u dodir sa vašom kožom i očima ili ustima.
B
Držite ga suvog
Tehničke napomene i Indeks
Uređaj će se pokvariti ako je izložen vodi ili jakoj vlažnosti.
B
Izbegavajte nagle promene temperatura
Nagle promene, kao što su izlaženje iz zgrade koja je topla na hladno vreme, mogu izazvati
kondenzaciju na proizvodu. Da bi to izbegli stavite uređaj u torbicu ili plastičnu kesu kako bi izbegli
nagle promene.
B
Držite podalje od jakih magnetnih polja
Ne koristite i ne čuvajte uređaj blizu uređaja koji proizvode jaka magnetička polja. Jake statičke
promene u magnetičkom polju izazivaju uređaji kao sto je radio prenosnik i može da ometa monitor,
ošteti datoteku na memorijskoj kartici ili utiče na sam proizvod.
F2
B
Ne izlažite na duže periode objektiv jakoj svetlosti
Izbegavajte da čuvate fotoaparat kada se ne koristi na prostoru izloženom jakoj sunčevoj svetlosti ili
nekim drugim jakim svetlom. Intenzivna svetlost može izazvati iskrivljenje senzora slike, tada dolazi
do bele mutnosti na slici.
B
Isključite uređaj kada otklanjate izvor energije
Ne vadite baterije kada je uređaj uključen, ili dok se snimaju slike ili brisu. Naglo ukidanje energije
može da prouzrukuje gubljenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili ugrađene memorije.
B
O monitoru
• Monitori i elektronska tražila konstruisani su sa ekstremno velikom preciznošću; najmanje 99.99%
piksela je efektivno, sa ne više od 0.01% koji nedostaju ili su defektni. Kako ovi displeji mogu
sadržati piksele koji su uvek osvetljeni (beli, crveni, plavi ili zeleni) ili uvek isključeni (crni), ovo nije
greška i ne utiče na fotografije snimljene ovim aparatom.
• Slika na monitoru se nekada teško vidi na jakom osvetljenju.
• Monitor je osvetljen LED pozadinskim osvetljenjem. Ako monitor počne da tamni ili treperi,
kontaktirajte svog Nikon-autorizovanog predstavnika.
Baterija
B
O korišćenju baterija
• Korišćene baterije se mogu pregrejati. Bu dite oprezni.
• Ne koristite baterije nakon njihovog perioda isteka.
• Ne uključujte i ne isključujte aparat stalno, ako su u njemu istrošene baterije.
B
Štedite baterije
Preporučeno, u zavisnosti gde slikate. Možda će biti teško nabaviti baterije u određenim regionima.
B
Punjenje baterija
Pri korišćenju opcionih punjivih baterija, punite ih pre slikanja. Baterije nisu napunjene u vreme
kupovine.
Pročitajte upozorenja u uputstvu dobijenom za punjač baterija.
F3
Tehničke napomene i Indeks
Proverite da ste pročitali odeljak “Za vašu sigurnost” (A viii-xiv) pre korišćenja.
B
Punjenje punjivih baterija
• Ne kombinujte baterije sa različitim preostalim vremenom punjenja ili baterije različitog modela i
proizvođača.
• Kad koristite EN-MH2 baterije sa ovim aparatom, punite četiri baterije odjednom kad koristite
punjač MH-73. Koristite samo punjač MH-73 za punjenje EN-MH2 baterija.
• Kad koristite punjač MH-73, punite samo EN-MH2 baterije.
• EN-MH1 punjive Ni-MH baterije ne mogu da se koriste.
B
O Ni-MH punjivim baterijama
• Ako stalno punite Ni-MH baterije dok nisu potpuno prazne, poruka Battery exhausted. može biti
prikazana prerano. Ovo j prema “memory effect,” gde kapacitet baterija opada privremeno.
Koristite baterije dok se ne isprazne i ponovo će funkcionisati normalno.
• Punjive Ni-MH baterije se prazne i kada se ne koriste. Preporučeno je da ih napunite pre korišćenja.
B
Upotreba na hladnim lokacijama
Tehničke napomene i Indeks
Kapacitet baterije opada na hladnim mestima. Kad koristite aparat u takvim okolnostima, pazite da
aparat i baterija ne budu reviše hladni. Aparat možda neće funkcionisati ako ne koristite napunjene
baterije na hladnim mestima. Držite baterije na toplom mestu i koristite dva pakovanja baterija kao
alternativu. Baterije koje ne mogu da se koriste jer su previše hladne, mogu se obično ponovo
koristiti kad se ugreju.
B
Terminali baterija
Prljavština na terminalima može uticati na funkcionisanje baterije. Sklonite prašinu suvom krpom.
B
Preostalo vreme punjenja
Ako stavite nenapunjene baterije u aparat, aparat može prikazati da baterije imaju adekvatno
preostalo vreme punjenja. Ovo je karakteristika baterija.
B
Recikliranje
Korišćene baterije su vredan izvor. Reciklirajte ih po pravilima. Stavite traku preko terminala prilikom
recikliranja.
F4
Memorijske kartice
F5
Tehničke napomene i Indeks
• Koristite samo odobrene Secure Digital memorijske kartice. Vidite “Odobrene memorijske kartice”
(F18) za preporučene mem. kartice.
• Pratite predostrožnosti opisane u dokumentaciji dobijenoj sa mem. karticom.
• Ne stavljajte nalepnice na mem. kartice.
• Preporučeno je formatiranje sa aparatom memorijske kartice koja se prvi put koristi u ovom
aparatu.
• Napomena da formatiranje trajno briše sve slike i ostale podatke sa memorijske kartice.
Budite sigurni da ste napravili kopije svih slika koje želite da sačuvate pre formatiranja memorijske
kartice.
• Ako se pojavi poruka Card is not formatted. Format card? nakon što uključite aparat, mem.
kartica mora da se formatira. Ako postoje podaci koje ne želite da obrišete, izaberite No i pritisnite
k taster. Prebacite podatke na računar. Ako želite da formatirate karticu izaberite Yes.
• Tokom formatiranja ili prebacivanja slika na računar ne radite sledeće. U suprotonm može doći do
oštećenja aparata ili mem. kartice ili do gubitka podataka.
- Ne otvarajte ležište baterije/zatvrač slota mem. kartice i ne vadite mem. karticu ili bateriju.
- Ne isključujte aparat.
- Ne diskonektujte AC adapter.
Čišćenje i čuvanje
Čišćenje
Ne koristite alkohol, izbeljivač i druge isparljive hemikalije.
Objektiv
Izbegavajte dodirivanje staklenih delova prstima. Prašinu brišite sa duvaljkom (mali
uređaj sa jednim krajem koji ima gumeni balončić koji proizvodi vazduh na drugom
kraju). Da se otklone otisci i druge fleke koje se ne mogu otkloniti sa duvaljkom,
brišite objektiv sa mekanom krpicom, koristite spiralne pokrete od centra objektiva
ka krajevima. Ako ovo ne uspe koristite blago pokvašenu krpu.
Monitor
Prašinu otklonite sa duvaljkom. Da otklonite otiske prstiju i druge mrlje koristite suvu
krpu blago brišite ne koristite silu.
Telo
Prašinu otklonite sa duvaljkom. Obrišite sa suvom, mekom krpom.
Nakon koršćenja aparata na plaži, otklonite zrna peska, prašinu, sa suvom, blago
pokvašenom krpom. Strana materija u aparatu izaziva kvar i nije pokrivena
osiguranjem.
Tehničke napomene i Indeks
Čuvanje
Isključite fotoaparat kada ga ne koristite. Proverite da li je lampica isključena pre odlaganja.
Izvadite bateriju ako se neće koristiti duži period. Ne čuvajte fotoaparat sa naftalinom ili, na
bilo kojim sledećim lokacijama:
• Blizu uređaja koji proizvode elektromagnetna polja kao što su televizor i radio
• Izlagati temperaturama ispod–10 °C (14 °F) ili iznad 50 °C (122 °F)
• Prostorijama sa slabom ventilacijom ili vlažnosću iznad 60%
Da sprečite buđ, izvadite fotoaparat iz fotrole jednom mesečno. Uključite fotoaparat i
pritisnite okidač nekoliko puta pre odlaganja.
Za čuvanje baterije, pročitajte upozorenja u “Baterija” (F3) u “Briga o proizvodima” (F2).
F6
Rešavanje Problema
Ako fotoaparat ne uspe da funkcioniše očekivano, pogledajte najčešće probleme dole pre
konsultovanja sa Nikon-autorizovanim predstavnikom.
Napajanje, Prikaz, Podešavanja
Problem
A
Uzrok/rešenje
Aparat je uključen ali ne
reaguje.
Sačekajte da se snimanje završi.
Isključite aparat ako problem ne nestane.
Ako se aparat ne isključi, izvadite i ponovo stavite
baterije ili ako koristite AC adapter, diskonektujte i
ponovo konektujte AC adapter. Obratite pažnju da će
podaci koji se trenutno snimaju biti izgubljeni, podaci
koji su već sačuvani neće biti oštećeni uklanjanjem i
diskonektovanjem izvora napajanja.
21
Fotoaparat se isključio bez
upozorenja.
• Aparat se automatski isključio kako bi sačuvao
snagu (auto off function).
• Aparat i baterija ne rade kako treba pri niskim
temperaturama.
• Unutrašnjost aparata se ugrejala. Ostavite aparat
isključen dok se ne ohladi i pokušajte onda ponovo
da ga uključite.
20
20
1, 21
Monitor je crn.
• Fotoaparat je isključen.
• Baterija je slaba.
• Uključen je standby rezim: pritsnite taster za
paljenje, okidač, A taster, c taster, ili b (e
movie-record) taster.
• Kad lampa blica blinka, sačekajte da se blic napuni.
• Fotoaparat i kompjuter su povezani USB kablom.
• Fotoaparat i TV su povezani audio/video kablom ili
HDMI kablom.
12, 20,
E78
Tehničke napomene i Indeks
F4
–
46
74, 77
74, E16
F7
Problem
A
Uzrok/rešenje
Tehničke napomene i Indeks
Monitor se tesko čita.
• Podesite osvetljenje monitora.
• Monitor je prljav. Očistite ga.
72, E60
F6
Datum i vreme snimanja
nisu tačni.
• Ako sat aparata nije podešen, O indikator blinka
tokom snimanja. Slike i filmovi sačuvani pre nego
što je sat namešten imaće oznake “00/00/0000
00:00” ili “01/01/2014 00:00” respektivno. Podesite
datum i vreme u Time zone and date opciji u
setup meniju.
• Sat aparata nije tačan kao satovi. Proveravajte sat na
aparatu redovno.
16, 72,
E58
Nema indikatora na
monitoru.
Hide info je odabran za Photo info u Monitor
settings u meniju podešavanja.
72, E60
Print date nedostupan.
Time zone and date u setup meniju nije podešen.
16, 72,
E58
Datum nije prikazan na
slikama iako je omogućen
Print date.
• Trenutni režim snimanja ne podržava Print date.
• Datum se ne može uštampati na filmove.
72, E62
Baterija sata je prazna; sve opcije su vraćene na
fabričke.
16, 19
Temp. u aparatu raste.
Kad se funkcije kao snimanje filma ili slanje slika preko
Eye-Fi kartice izvode na duži period, ili ako se aparat
koristi u uslovima visoke temp., unutrašnja temp.
aparata raste. Ovo nije kvar.
–
Aparat pravi zvuk.
Kada je Autofocus mode na Full-time AF ili u nekim
režimima slikanja, aparat može da proizvede zvuk
tokom fokusiranja.
69, E55
Ekran podeš. za datum i and
vreme se pojavljuje kad se
aparat uključi.
Podešavanja aparata su
resetovana.
F8
Snimanje
Problem
A
Uzrok / Rešenje
74, 77,
E16,
E19
Ne prebacuje se u režim
slikanja.
Diskonektujte HDMI kabl ili USB kabl.
1, 28
Nisu slikane slike kada je
pritisnut okidač.
• Kada je aparat u rezimu reprodukcije pritisnite
A taster, ili okidač.
• Kad se prikažu meniji pritisnite d taster.
• Baterija je slaba.
• Kada svetli lampa blica, blic se puni.
31, 34, 49
Fotoaparat ne može da
fokusira.
• Subjekat je previše blizu aparatu. Pokušajte slikanje
sa easy auto režimom ili Close-up režimom scene.
• Subjekat je takav da auto fokus ne moze da ga
fokusira dobro.
• Podesite AF assist na Auto u setup meniju.
• Isključite i ponovo uključite aparat.
Slike su mutne.
•
•
•
•
•
Svetle tačkice se pojavljuju
na slikama sa blicem.
Blic se reflektuje o čestice u vazduhu. Spustite blic.
60
72, E65
20
44
54, E34
72, E63,
E64
34, E32
47
5
F9
Tehničke napomene i Indeks
Koristite blic.
Povećajte ISO osetljivost.
Koristite redukciju vibracije ili detekciju pokreta.
Koristite D (Best Shot Selector).
Koristite stativ i samookidač.
3
20
46
Problem
A
Uzrok / Rešenje
5, 44
Blic je spušten.
51
Neki režimi scene koji ne uključuju blic su uključeni.
54, E41
On je izabr. za Blink proof u men. pam. portreta.
Izabrana stavka koja se ne može koristiti sa blicem. 55
Tehničke napomene i Indeks
Blic se ne uključuje.
•
•
•
•
32
Digit. zum se ne može koristiti.
• Digit. zum se ne može koristiti u sledećim situacijama.
- Kad je Portrait, Night portrait, Night
landscape, Backlighting (sa HDR na o), Easy
panorama, ili Pet portrait režim scene izabran
- Kad je izabran pametni režim
- Kad je Multi-shot 16 odabran za Continuous
- Kad je AF area mode u meniju snimanjana
Subject tracking
Image mode nije
dostupan.
Izabrana stavka se ne može koristiti sa Image mode.
55
• Off je selektovano za Sound settings > Shutter
sound u setup meniju. Nema zvuka u nekim
režimima slikanja i podešavanjima, i kad je izabrano
On.
• Zvučnik je pokriven. Ne blokirajte zvučnik.
72, E65
Nema zvuka kad se pusti
zatvarač.
40
54, E32
54, E36
1
AF-assist lampa ne svetli.
Off izabrano za AF assist op. u setup meniju. AF72, E65
assist lampa možda neće svetleti u zav. od pozicije
polja fok. i trenutnog rež. scene, iako je izabrano Auto.
Slike se pojavljuju mutnim.
Objektiv je prljav. Očistite objektiv.
F6
Boje su neprirodne.
Balans bele se ne podudara sa izvorom svetlosti.
34, 54,
E29
Svetli pikseli se pojavljuju
nasumično na slici (“šum).
Subjekt je mračan, pa je brzina zatvarača mnogo mala
ili je ISO oset. mnogo velika. Šum se može smanjiti:
• pomoću blica.
• Smanjenjem ISO osetljivosti.
F10
44
54, E34
Problem
A
Uzrok / Rešenje
Slike su previse tamne
(podeksponirane).
• Blic je uvučen ili je izabran režim snimanja u kome
blic ne okida.
• Prozor blica je blokiran.
• Subjekt je izvan dometa blica
• Podesite kompenzaciju ekspozicije.
• Povećajte ISO osetljivost.
• Subjekat je u kontrasvetlu. Odab. Backlighting
rež., ili izvucite blic i podesite rež. blica na X (fill flash).
5, 44, 51
Slike su previse
svetle(preeksponirane).
Podesite kompenzaciju ekspozicije.
50
Neočekivani rezultati kada je
blic podešen na V (auto
with red-eye reduction).
Ako slikate sa V (auto with red-eye reduction), ili
napunite blic sa slow sync i red. crvenih očiju kada je
rež. scene na Night portrait, In-Camera Red-Eye Fix
may, U apratu red. crvenih očiju mogu se poj. oblasti 33, 44
na koje niste uticali red. Koristite bilo koji rež. sem
Night portrait, i promenite rež. blica u bilo koje
drugo podeš, osim V i pokušajte ponovo da slikate.
Ulepšavanje kože ne radi
predviđeno.
• Zavisi od uslova snimanja.
• Izaberite Skin softening u meniju reprodukcije za
slike koje sadrže 4 ili više subjekata.
Snimanje slika zahteva
vreme.
U sledećim situacijama je potrebno više vremena za
zapis.
• Kada se koristi redukcija šuma pri slikanju na
tamnim mestima
• Kada je blic podešen na V (auto with red-eye
reduction)
• Kad koristite Night portrait, Night landscape, ili
Backlighting (sa HDR na o) režim scene
• Kada se koristi ulepšavanje kože tokom slikanja
• Kad se koristi kont. režim snimanja
24
F16
50
54, E34
35, 44
64, E11
–
46
33, 34, 35
58
54, E32
F11
Tehničke napomene i Indeks
58
Reprodukcija
Problem
A
Uzrok / Rešenje
Tehničke napomene i Indeks
Fajl se ne može
reprodukovati
• Aparat možda neće moći da reprodukuje slike
napravljene na drugom aparatu.
• Aparat možda neće moći da reprodukuje filmove
napravljene na drugom aparatu.
• Aparat možda neće moći da reprodukuje fajlove
izmenjen na računaru.
–
Ne može da zumira sliku.
• Ne može se koristiti sa filmovima.
• Za male slike, odnos strana zuma prikazan na
ekranu možda nije kompatibilan sa pravim
odnosom.
• Ne mogu se uvećati slike koje nisu snimljene sa
ovim aparatom.
–
Ne može izmeniti sliku.
• Neke slike ne mogu da se izmene. Izmenjene slike
ne mogu se možda ponovo izmeniti.
• Nema dovoljno mesta na int. mem. ili mem. kart.
• Ne mogu se izmeniti slike sa drugih aparata.
• Funk. izm. korišćene za slike se ne mogu koristiti za
filmove.
36, E8
–
–
–
Ne rotira sliku.
Ne rotira slike sa drugih aparata.
–
73, E68
Slike se ne prikazuju na
televizoru.
• Video mode ili HDMI nije podešen u TV settings
setup meniju.
• Kablovi su povezani na HDMI mikro kon. (Tip D) i na
USB/audio/video izlaz. kon. istovremeno.
• Memorijska kartica ne sadrži slike. Zamenite
memorijsku karticu. Izvadite memorijsku karticu da
se gledaju slike sa ugrađene memorije.
F12
74, 77,
E16,
E19
14
Problem
A
Uzrok / Rešenje
•
•
•
•
•
Aparat je isključen.
Baterija je prazna.
USB kabl nije dobro povezan.
Računar nije prepoznao aparat.
Proverite da li imate kompatibilan operativni
sistem.
• Računar nije podešen da automatski startuje Nikon
Transfer 2. Za više informacija pogledajte info. u
ViewNX 2.
20
20
74, 77
–
79
• Memorijska kartica ne sadrži slike. Zamenite je.
• Izvadite mem. karticu da štampate slike sa interne
memorije fodoaparata.
14
Slike koje treba da se
štampaju se ne pojavljuju.
Ne može da izabere veličinu
papira sa fotoaparatom.
I pri korišćenju PictBridge kompatibilnog štampača,
veličina papira se ne može izabrati sa aparatom u
sledećim situacijama:
• Štampač ne podržava vel. papira koju aparat
podržava.
• Štampač automatski bira vel. papira.
Nikon Transfer 2 se nije
pokrenuo kada je aparat
priključen na računar.
15
F13
Tehničke napomene i Indeks
74, E20,
E22
–
Specifikacije
Nikon COOLPIX L830 Digitalni fotoaparat
Tip
Kompaktni digitalni aparat
Broj efektivnih piksela
16.0 miliona
Senzor
1
Objektiv
NIKKOR objektivi sa 34× optičkim zumom
/2.3-in. tip CMOS; aproks. 16.79 miliona piksela ukupno
Žižna daljina
4.0–136 mm (ugao pregleda ekvivalentan onom od 22.5–765 mm
objektiva u 35mm [135] formatu)
f/-broj
f/3–5.9
Konstrukcija
12 elemenata u 9 grupa (2 ED elementa objektiva)
Tehničke napomene i Indeks
Digitalni zum
Do 4× (ugao pregleda ekvivalentan onom od aproks. 3060 mm
objektiva u 35mm [135] formatu)
Redukcija vibracija
Pomeranje objektiva i elektronski VR
Redukcija zamućenja
Autofokus (AF)
Detrekcija pokreta (fotografije)
F14
Contrast-detect AF
Raspon fokusiranja
• [W]: Aproks. 50 cm (1 ft 8 in.)–,
[T]: Aproks. 1.5 m (5 ft)–
• Makro režim: Aproks. 1 cm (0.4 in.) (kad je zum u srednjoj poziciji)–

(Sve distance su merene od centra prednjeg stakla objektiva)
Izbor foskusnog polja
Prioritet lica, ručno sa 99 fok. polja, centar, praćenje subjekta, target
finding AF
Monitor
Pokrivenost kadra
(režim slikanja)
Pokrivenost kadra
(režim repordukcije)
7.5 cm (3-in.), aproks. 921k-dot (RGBW), TFT LCD sa širokim uglom
gledanja i 6-slojnim podešavanjem osvetljenja, pokretljiv aproks.
85° nadole, aproks. 90° naviše
Aproks. 99% horizontalno i 99% vertikalno (u odnosu na pravu sliku)
Aproks. 100% horizontalno i 100% vertikalno (u odnosu na pravu
sliku)
Storage
Mediji
Interna mem (Aproks. 59 MB), SD/SDHC/SDXC mem. kartice
Fajl sistem
DCF, Exif 2.3, i DPOF kompatibilan
Formati fajla
Fotografije: JPEG
Filmovi: MOV (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: LPCM mono)
Veličina slike
(pikseli)
16M (High) [4608 × 3456P]
16M [4608 × 3456]
8M [3264 × 2448]
4M [2272 × 1704]
2M [1600 × 1200]
VGA [640 × 480]
16:9 [4608 × 2592]
1:1 [3456 × 3456]
• ISO 125–1600
• ISO 3200 (dostupno sa Auto režimom)
Merenje
Matrix, ka centru (digitalni zum manje od2×), u tački (digitalni zum
2× ili više)
Kontrola ekspozicije
Prog. auto ekspozicija i komp. ekspozicije (–2.0 – +2.0 EV u
koracima od 1/3 EV)
Zatvarač
Brzina
Mehanički i CMOS elektronski kontrolisan zatvarač
• 1/1500–1 s
• 1/4000 s (maks. brzina tokom kont. snimanja velike brzine)
• 4 s (Fireworks show režim scene)
F15
Tehničke napomene i Indeks
ISO oset.
(Standardna izlazna
osetljivost)
Ekspozicija
•
•
•
•
•
•
•
•
Blenda
Raspon
Samookidač
Elektronski kontrolisana selekcija ND filtera (–2 AV)
2 koraka (f/3 i f/6 [W])
Može se birati između 10 s i 2 s
Blic
Raspon (pribl.)
(ISO osetljivost: Auto)
kontrola blica
Interface
Prenos podataka
[W]: 0.5–9.0 m (1 ft 8 in.–29 ft)
[T]: 1.5–4.5 m (5–14 ft)
TTL auto blic sa predblicom
Hi-Speed USB
MTP, PTP
Tehničke napomene i Indeks
Video izlaz
može se birati između NTSC i PAL
HDMI izlaz
može se birati između Auto, 480p, 720p, i 1080i
I/O terminal
Audio/video (A/V) izlaz; digital I/O (USB)
HDMI mikro konektor (Tip D) (HDMI izlaz), DC ulazni konektor
Podržani jezici
Arabic, Bengali, Bulgarian, Chinese (Simplified and Traditional),
Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek,
Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Marathi,
Norwegian, Persian, Polish, Portuguese (European and Brazilian),
Romanian, Russian, Serbian, Spanish, Swedish, Tamil, Telugu, Thai,
Turkish, Ukrainian, Vietnamese
Napajanje
•
•
•
•
F16
Četiri LR6/L40 (AA-size) alkalne baterije
Četiri FR6/L91 (AA-size) litijum baterije
Četiri EN-MH2 punjive Ni-MH baterije (posebno se kupuju)
AC Adapter EH-67 (posebno se kupuje)
Trajanje baterije1
Fotografije
• Aproks. 390 snimaka kad se koriste alkalne baterije
• Aproks. 1180 snimaka kad se koriste litijum baterije
• Aproks. 680 snimaka kad se koriste EN-MH2 baterije
Filmovi (prava vrednost
za snimanje)2
• Aproks. 1 h 10 min kad se koriste alkalne baterije
• Aproks. 3 h 55 min kad se koriste litijum baterije
• Aproks. 2 h 5 min kad se koriste EN-MH2 baterije
Navoj za stativ
1/4 (ISO 1222)
Dimenzije (W × H × D)
Aproks. 111.0 × 75.8 × 91.2 mm (4.4 × 3.0 × 3.6 in.)
Težina
Aproks. 508 g (1 lb 2.0 oz) (sa baterijama i SD mem. karticom)
Radna okolina
Temperatura
0°C–40°C (32°F–104°F)
Vlažnost
manje od 85% (bez kondenzacije)
• Ukoliko nije drugačije navedeno sve vrednosti se odnose na ambijentalnu temepraturu od
23 ±3°C (73.4 ±5.4°F), kao što je određeno sa strane Camera and Imaging Products
Association (CIPA), i korišćenje LR6/L40 (AA-size) alkalnih baterija.
1
B
Tehničke napomene i Indeks
2
Trajanje baterije zavisi od razmaka između slikanja i dužine trajanja prikaza menija na ekranu.
Dobijene baterije su samo za probu. Podaci za litijumske baterije se primenjuj kad se koriste
komercijalno dostupne FR6/L91 (AA-size) Energizer(R) Ultimate Lithium baterije.
Maks. veličina za jedan film je 4 GB, a maksimalno vreme za snimanje 29 min. se aparat ugreje,
snimanje filma može da se prekine i pre dostizanja maksimalnog vremena.
Specifikacije
• Nikon neće biti odgovoran za greške koje se pojavljuju u ovom upustvu.
• Izgled ovog proizvoda i njegove specifikacije se mogu promeniti bez upozorenja.
F17
Odobrene memorijske kartice
Sledeće Secure Digital (SD) memorijske kartice su odobrene za korišćenje sa ovim aparatom.
• Mem. kartice SD Speed Class klase 6 ili brže preporučuju se za snimanje filmova. Snimanje
filma može prestati neočekivano kad se koriste mem. kartice niže Speed Class.
SD mem. kartica
SDHC mem. kartica 2
SDXC mem. kartica 3
SanDisk
2 GB1
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB, 128 GB
TOSHIBA
–
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB
Panasonic
2 GB1
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB
Lexar
–
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB, 128 GB
1
Ukoliko se koriste u čitaču, proverite da li čitač podržava memorijske kartice od 2 GB.
SDHC kompatibilne.
Proverite da li čitač podržava SDHC standard.
3
SDXC kompatibilne.
Proverite da li čitač podržava SDXC standard.
• Kontaktirajte proizvođača kartica kako bi saznali specifikacije. Ne možemo da garantujemo dobro
funkcionisanje aparata pri korišćenju mem. kartica drugih proizvođača.
2
Tehničke napomene i Indeks
F18
AVC Patent Portfolio License
Ovaj proizvod je licenciran po AVC Patent Portfolio License za ličnu i nekomercijalnu upotrebu
korisnika (i) da kodiraju video u skladu sa AVC standardom (“AVC video”) i/ili (ii) dekodiranja
AVC videa kodiranim od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne upotrebe i /ili koji je
dobijen od dobavljača video sadržaja licenciranog da obezbedi AVC video. Licenca nije za
bilo koju drugu upotrebu. dodatne informacije se mogu dobiti od MPEG LA, L.L.C.
Vidite http://www.mpegla.com.
Tehničke napomene i Indeks
F19
Informacije o zaštitnim znacima
• Microsoft, Windows i Windows Vista su registrovani zaštitni znaci od strane Microsoft
Corporation u Sjedinjenim Državama i u drugim zemljama.
• Mac, OS X, iFrame logo i iFrame simbol su zaštitni znaci Apple Inc., registrovanim u U.S. i u
drugim zemljama.
• Adobe i Acrobat su registrovani zaštitni znaci Adobe Systems Inc.
• SDXC, SDHC i SD Logovi su registrovani zaštitni znaci SD-3C, LLC.
• PictBridge je zaštitni znak.
• HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su brendovi registrovani na HDMI
Licensing LLC.
• Svi drugi zaštitni znaci koji se pojavljuju u ovom upustvu ili u ostaloj dokumentaciji koja
dolazi uz vaš Nikon fotoaparat navode se registrovani ili zastitni znaci vlasnika prava.
FreeType License (FreeType2)
Delovi ovog softvera su pravo © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Sva prava zadržana.
Tehničke napomene i Indeks
MIT License (HarfBuzz)
Delovi ovog softvera su pravo © 2014 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Sva prava zadržana.
F20
Index
Symbols
A
AC adapter ................................................... E78
AF area mode ......... 54, 69, E36, E55
AF assist................................................. 72, E65
AF-assist illuminator ............................................ 1
Alkaline batteries ............................................... 13
Aperture value .................................................... 27
Audio/video cable......... 75, E16, E78
Audio/video-in jack......................... 75, E16
Auto flash .............................................................. 45
Auto mode........................................................... 42
Auto off......................................... 21, 72, E66
Autofocus.............................................................. 60
Autofocus mode.............................. 69, E55
B
Backlighting o ......................................... 32, 35
Battery .............................................................. 12, 19
Battery charger .......................................... E78
Battery level .......................................................... 20
Battery type......................................... 73, E72
Battery-chamber/memory card slot cover
............................................................................. 3, 14
Beach Z................................................................. 32
Best shot selector............................ 35, E32
Black and white copy n...................... 32, 35
Black-and-white ........................................ E35
Blink proof............................................ 54, E41
Blink warning ..................................... 73, E69
Refer to the Reference Manual for pages indicated with E.
F21
Tehničke napomene i Indeks
g Telephoto......................................................... 25
f Wide-angle.................................................... 25
i Playback zoom .............................................. 62
h Thumbnail playback............................... 63
G Easy auto mode.......................................... 31
b Scene mode .................................................. 32
D Special effects mode .............................. 38
F Smart portrait mode.............................. 40
A Auto mode.................................................. 42
c Playback mode........................................... 28
z Setup menu.................................. 72, E57
k Apply selection button ............................. 3
A Shooting mode button........................... 3
be Movie-record button........................... 3
c Playback button .................................. 3, 28
l Delete button.......................................... 3, 29
d button .................. 3, 6, 53, 64, 69, 72
m (flash pop-up) button................... 1, 5, 44
m Flash mode .................................................... 44
n Self-timer......................................................... 47
p Macro mode ................................................ 49
o Exposure compensation ....................... 50
j Help.................................................................... 32
Brightness ..................................................... E60
BSS............................................................ 35, E32
Button sound.............................................. E65
C
Calendar display ................................................ 63
Choose key picture ......... 64, E6, E51
Close-up k ................................................. 32, 34
Color options..................................... 54, E35
Compression ratio ................................... E27
Computer...................................................... 75, 77
Connector cover.................................................... 1
Continuous shooting.................... 54, E32
Copy....................................................... 64, E49
Crop................................................................... E15
Cross process o............................................... 38
Cyanotype .................................................... E35
Tehničke napomene i Indeks
D
Date and time .......................... 16, 72, E58
Date format.......................................... 17, E58
Daylight saving time ...................... 17, E59
Delete....................................................................... 29
Digital zoom......................................................... 25
Direct print ........................................... 75, E18
D-Lighting............................................... 64, E9
DPOF print.................................................... E24
DSCN................................................................ E77
Dusk/dawn i .................................................... 32
Refer to the Reference Manual for pages indicated with E.
F22
E
Easy auto mode.................................................. 31
Easy panorama p.................... 32, 36, E2
Easy panorama playback............... 36, E5
Editing movies ........................................... E25
EN-MH2 ............................................. E78, F4
Exposure compensation............................... 50
Extension....................................................... E77
Extracting still images................... 71, E26
Eye-Fi upload ..................................... 73, E70
Eyelet for camera strap...................................... 1
F
Face detection .................................................... 57
Face priority............................... E36, E55
File name....................................................... E77
Fill flash ................................................................... 45
Filter effects......................................... 64, E12
Fireworks show m .................................. 32, 35
Firmware version............................. 73, E72
Fixed range auto....................................... E34
Flash............................................................... 1, 5, 44
Flash lamp....................................................... 3, 46
Flash mode........................................................... 44
Flash pop-up button........................... 1, 5, 44
Focus................................................................ 26, 57
Focus area.............................................................. 26
Focus indicator ...................................................... 9
Focus lock .............................................................. 61
Food u ........................................................... 32, 34
Format internal memory ............ 73, E67
Format memory cards ......... 15, 73, E67
Formatting .................................. 15, 73, E67
FSCN................................................................. E77
Full-frame playback ......................................... 28
Full-time AF ........................................ 69, E55
H
HDMI ................................................................ E68
HDMI cable .......................................... 75, E16
HDMI device control.............................. E68
HDMI micro connector...................................... 1
Help ........................................................................... 32
High key G........................................................... 38
High-contrast monochrome F .............. 38
HS movie ............................ 69, E53, E54
Identifier......................................................... E77
Image mode....................................... 54, E27
Image review .............................................. E60
Imprinting date and time .......... 19, E62
Internal memory................................................. 15
ISO sensitivity.................................... 54, E34
J
JPG..................................................................... E77
L
Landscape c...................................................... 32
Language ............................................. 73, E68
M
Macro mode........................................................ 49
Memory card........................................ 14, F18
Memory card slot .............................................. 14
Microphone (stereo)............................................ 1
Monitor.................................................... 3, 8, F6
Monitor settings............................... 72, E60
Motion detection ........................... 72, E64
MOV.................................................................. E77
Movie length........................................................ 65
Movie menu ....................................... 69, E52
Movie options ................................... 69, E52
Movie playback................................................... 70
Movie recording................................................. 65
Movie VR............................................... 69, E56
Movie-record button ......................................... 3
Multi selector .......................................................... 3
Multi-shot 16............................................... E32
Museum l.................................................. 32, 35
N
Night landscape j ............................... 32, 34
Night portrait e....................................... 32, 33
Nikon Transfer 2 ................................................. 77
Nostalgic sepia E ........................................... 38
Refer to the Reference Manual for pages indicated with E.
F23
Tehničke napomene i Indeks
I
Lens................................................................ 1, F14
Lithium batteries ............................................... 13
Low key H............................................................ 38
Number of exposures remaining
................................................................. 20, E28
Printer ...................................................... 75, E18
Protect................................................... 64, E46
O
Q
Optical zoom ....................................................... 25
Optional accessories .............................. E78
Quick retouch....................................... 64, E9
P
Rechargeable battery ............................ E78
Rechargeable nickel-metal hydride
batteries ............................................................... 13
Recording movies............................................. 65
Recording slow motion movies
............................................... 69, E53, E54
Red-eye correction......................... 64, E10
Red-eye reduction.................................. 45, 46
Reset all................................................... 73, E71
Rotate image..................................... 64, E48
RSCN................................................................. E77
Tehničke napomene i Indeks
Paper size .................................... E20, E22
Party/indoor f......................................... 32, 33
Pet portrait auto release ............................... 37
Pet portrait O............................................ 32, 37
Photo info ..................................................... E60
Photo VR ............................................... 72, E63
PictBridge.............................................. 75, E18
Playback ......................................................... 28, 70
Playback button........................................... 3, 28
Playback menu ................................ 64, E42
Playback mode ................................................... 28
Playback zoom.................................................... 62
Pop l................................................................... 38
Portrait b............................................................... 32
Power........................................................................ 20
Power switch/power-on lamp............ 1, 20
Preset manual ............................................ E30
Pressing halfway ................................................ 27
Print ........... 64, 75, E20, E22, E42
Print date..................................... 19, 72, E62
Print order........................................... 64, E42
Print order option ......... 19, E43, E44
Refer to the Reference Manual for pages indicated with E.
F24
R
S
Scene mode ......................................................... 32
Selective color I.............................................. 38
Self-timer ............................................................... 47
Self-timer lamp ............................................. 1, 48
Sepia................................................................. E35
Sequence display options
.................................................. 64, E6, E51
Setup menu........................................ 72, E57
Shooting .............................................. 20, 24, 26
Shooting menu ................................ 53, E27
Shooting mode button.................................... 3
T
Target finding AF.................... 54, 59, E38
Thumbnail playback........................................ 63
Time difference.......................................... E58
Time zone ............................................. 17, E58
Time zone and date.............. 16, 72, E58
Toy camera effect 1 m................................. 38
Toy camera effect 2 n ................................ 38
Tripod socket ........................................... 3, F17
TV................................................................ 75, E16
TV settings ........................................... 73, E68
U
USB cable .................................... 74, 77, E19
USB/audio/video output connector
................................. 1, 74, 77, E16, E18
V
Video mode ................................................. E68
ViewNX 2 ................................................................ 76
Vivid color ..................................................... E35
Volume .................................................................... 70
W
Welcome screen .............................. 72, E57
White balance ................................... 54, E29
Wind noise reduction................... 69, E56
Z
Zoom ........................................................................ 25
Zoom control.................................................. 1, 25
Zoom in................................................................... 25
Zoom out ............................................................... 25
Refer to the Reference Manual for pages indicated with E.
F25
Tehničke napomene i Indeks
Shutter sound............................................. E65
Shutter speed...................................................... 27
Shutter-release button ............................ 1, 26
Side zoom control ....................................... 1, 25
Single AF............................................... 69, E55
Single-frame shooting ................. 54, E32
Skin softening......... 54, 64, E11, E40
Sleep mode.................................................. E66
Slide show .......................................... 64, E45
Slow sync ............................................................... 45
Small picture ...................................... 64, E14
Smart portrait menu...................... 53, E40
Smart portrait mode ...................................... 40
Smile timer ......................................... 54, E40
Snow z.................................................................. 32
Soft D..................................................................... 38
Sound settings.................................. 72, E65
Speaker........................................................................ 1
Special effects mode....................................... 38
Sports d........................................................ 32, 33
SSCN................................................................. E77
Standard color............................................ E35
Strap ............................................................................. 4
Subject tracking ....................... E37, E39
Sunset h............................................................... 32
Super vivid k....................................................... 38
No reproduction in any form of this manual, in whole or in part (except
for brief quotation in critical articles or reviews), may be made without
written authorization from NIKON CORPORATION.
DIGITALNI FOTOAPARAT
Korisničko uputstvo
EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER
Pčinjska 15a, 11000 Beograd
011/64-56-151; 30-87-004
E-mail: [email protected]
И005 14
CT3K01(11)
6MN34111-01
Download

Nikon Coolpix L830