DIGITALNI FOTOAPARAT
Korisničko uputstvo
Uvod
Delovi aparata
Osnovni koraci reprodukcije i snimanja
Karakteristike snimanja
Karakteristike reprodukcije
Snimanje i Reprodukcija Filmova
Podešavanja aparata
Korišćenje Wi-Fi (Wireless LAN) konekcije
Povezivanje aparata na TV, računar ili štampač
Reference
Tehnički podaci i indeks
i
Uvod
Pročitajte prvo ovo
Uvod
Hvala što ste kupili Nikon COOLPIX S6800 digitalni aparat. Pre upotrebe, pročitajte informacije
iz “Za vašu sigurnost” (Aviii-x) i upoznajte se sa informacijama iz uputstva. Pažljivo pročitajte
uputstvo pre upotrebe, i držite ga tamo gde svi oni koji koirste ovaj aparat mogu da nađu i
pročitaju.
Provera sadržaja pakovanja
U slučaju da nešto nedostaje, kontaktirajte radnju u kojoj ste kupili aparat.
COOLPIX S6800
Digitalni aparat
Kaiš aparata
AC Adapter
EH-71P*
USB kabl UC-E21
Punjiva Li-ion baterija EN-EL19
• Korisničko Uputstvo (ovo uputstvo)
• Garancija
* Adapter za priključivanje je uključen ako je aparat kupljen u zemlji ili regionu gde se zahteva ovaj
adapter. Oblik ovog adaptera varira sa zemljom i regionom u kom je aparat kupljen (A12).
NAPOMENA: Memorijska kartica nije priložena uz aparat.
ii
O ovom uputstvu
Ako želite odmah da koristite ovaj aparat, pogledajte “Osnovni koraci snimanja i reprodukcije”
(A10).
Da naučite delove aparata i operacije, pogledajte “Delovi aparata” (A1).
Uvod
Preuzimanje “Reference Manual”
Pogledajte Reference Manual (PDF format) Uputstvo Reference (PDF format) za više detalja.
Uputstvo Reference se može preuzeti sa Nikon sajta.
http://nikonimglib.com/manual/
Uputstvo Reference se može pregledati korišćenjem programa Adobe Reader, dostupnog sa
Adobe sajta.
iii
Ostale informacije
• Simboli i konvencije
Simbol
Opis
Uvod
B
Ova ikona predstavlja upozorenje, ili informaciju koja treba da bude pročitana
pre upotrebe.
C
Ova ikona predstavlja napomene, info. koje treba pročitati pre upotrebe
aparata.
A/E/F
Ove ikone označavaju da postoji više informacija dalje u uputstvu;
E*: “Reference”, F: “Tehničke napomene i indeks”
*Pogledajte Uputstvo reference CD za strane označene sa E
• SD, SDHC, i SDXC mem. kartica će dalje u tekstu biti “memorijska kartica.”.
• Podešavanja aparata u trenutku kupovine su označena kao “osnovna postavka.”
• Imena stavki iz menija aparata koji su prikazani na displeju, kao i nazivi tastera i poruka biće
označeni zadeblajnim tekstom.
• U ovom uputstvu, ponekad su imitirane slike na ekranu aparata kako bi vam jasnije bili
predstavljeni indikatori na ekranu.
• Ilustracije i prikazi na ekranu koji se nalaze u ovom uputstvu mogu da odstupaju od
stvarnosti.
iv
Informacije i Opreznosti
Life-Long Learning
Uvod
Kao deo Nikonovog “doživotnog učenja” posvećenost podršci proizvoda i obuci, kontinualno
dopunjene informacije se mogu pronaći na sledećim sajtovima:
• Za korisnike u U.S.A.: http://www.nikonusa.com/
• Za korisnike u Evropi i Africi: http://www.europe-nikon.com/support/
• Za korisnike u Aziji, Okeaniji i Bliskom Istoku: http://www.nikon-asia.com/
Posetite ove sajtove kako bi saznali najnovije informacije o proizvodu, rešenjima, odgovore na
najčešće postavljena pitanja (FAQs), i opšte savete i digitalnoj fotografiji i forografisanju. Dodatne
informacije možete da dobije od lokalnog Nikon predstavništva. Pogledajte URL ispod za kontakt
informacije.
http://imaging.nikon.com/
Koristite samo Nikon licencirane elektronske uređaje
Nikon COOLPIX kamere su dizajnirane po najvišim standardima i uključuju kompelksna elektronska
kola. Samo Nikon licencirani elektronski uređaji (uključujući punjače za baterije, baterije i ispravljače)
su sertifikovani od strane Nikona pogotovo za upotrebu sa Nikon digitalnom kamerom su
proizvedeni i testirani tako da zadovaoljavaju sve radne i bezbednosne zahteve za ova električna
kola.
KORIŠĆENJE NE-NIKON ELEKTRONSKIH UREĐAJA MOŽE DA IZAZOVE OŠTEĆENJE NA KAMERI I
IZUZEĆE VAŠE NIKON GARANCIJE.
Za više informacija o Nikon licenciranim uređajima kontaktirajte vašeg lokalnog autorizovanog dilera.
Hologramska nalepnica:
Identifikuje ovaj uređaj kao originalan.
Pre Pravljenja Važnih Fotografija
Pre pravljenja fotografija tokom važnih događaja (npr. venčanje ili pre nošenja aparata na put),
napravite probni snimak kako bi bili sigurni da kamera radi normalno. Nikon se neće smatrati
odgovornim za oštećenja i izgubljene fotografije što može biti rezultovano kvarom proizvoda.
v
O Upustvima
Uvod
• Ni jedan deo ovg uputstva se ne sme reprodukovati, prenositi, prepisivati ili prevoditi na neki drugi
jezik u bilo kom obliku, bilo kom značenju, bez Nikonovog pismenog odobrenja.
• Nikon zadržava pravo da promeni specifikaciju hardvera i softvera opisanih u ovom uputstvu u bilo
koje vreme i bez prethodne najave.
• Nikon se neće smatrati odgovornim za bilo kakvo oštećenje nastalo upotrebom ovog proizvoda.
• Kako je dat sav napor kako bi sve informacije u ovom uputstvu bile tačne i kompletne, bićemo
vam zahvalni ako neku eventualnu grešku prijavite lokalnom Nikon dileruNikon (adrese
predstavništva su posebno navedene).
Napomene o Zabrani Kopiranja i Umnožavanja
Napomena da posedovanje materijala koji je digitalno kopiran ili reporodukovan upotrebom
skenera, digitalne kamere ili ostalih uređaja je kažnjivo po zakonu.
• Stvari koje su zakonom zaštićene od kopiranja i umnožavanja
Ne kopirajte ili umnožavajte papirni novac, kovanice, hartije od vrednosti, vladine akcije ili lokalne
akcije, čak i ako su takve kopije ili umnožavanja označena kao “Uzorak.” Kopiranje ili umnožavanje
papirnog novca, kovanica ili obveznica koje su u opticaju u nekoj drugoj zemlji je takođe zabranjeno.
Osim ukoliko ranije nije dobavljeno odobrenje od vlade, kopiranje ili umnožavanje ne korišćenih
poštanskim markica ili razglednica je zakonom zabranjeno.
Kopiranje ili repordukcija markica koje su izdate od strane vlade i sertifikovanih dokumenata je
takođe zakonom zabranjeno.
• Oprez pri određenim kopijama i umnožavanjima
Vlada je izdala upozorenje na kopiranje ili umnožavanje hartija od vrednosti koje su izdate od strane
privatnih kompanija (akcije, računi, čekovi, sertifikati, itd), javnim propusnicama ili kuponima, osim
kada je neophodan minimalan broj kopija za poslovnu upotrebu unutar kompanije. Takođe, ne
kopirajte ili umnožavajte pasoše koji su izdati od strane vlade, licenci izdatih od strane javnih agencija
i privatnih grupacija, lične karte i kupone, kao što su propusnice i kuponi za hranu.
• Pridržavajte se napomena o zaštiti prava
Kopiranje ili umnožavanje kreativnih radova koji podležu zaštiti prava i svojine, kao što su slike,
muzika, slike, duborezi, mape, crteži, filmovi i fotografije su zaštićeni nacionalnim i internacionalnim
zakonom o zabrani kopiranja. Nemojte koristiti ovaj proizvod su svrhu pravljenja ne legalnih kopija ili
da dođete u sukob sa zakonom o zaštiti svojine i kopiranja.
vi
Uklanjanje Memorijskih Uređaja
Uvod
Imajte na umu, da brisanje slika ili formatiranje memorisjkih uređaja kao što su memorijska kartica ili
ugrađena memorija u kameri nikada u potpunosti ne obrišu podatke originalne slike. Obrisani fajlovi
se ponekad mogu povratiti sa odbačenog memorisjkog uređaja korišćenjem komericijalnog softvera,
što na kraju može da dovede do zloupotrebe ličnih podataka i slika. Briga o privatnosti podataka je u
potpunosti odgovornost korisnika.
Pre bacanja memorisjkih uređaja ili prenosa vlasništva na drugu osobu, obrišite sve svoje podatke
korišćenjem komercijalnog programa za brisanje, ili formatirajte uređaj i potom ga u celosti napunite
sa slikama koje ne sadrže nikakvu privatnu inoformaciju (na primer, sliek vedrog neba). budite sigurni
da ste zamenili i slike izabrane za Select an image opciju u Welcome screen podešavanju
(A77). Vodite računa da se ne povredite ili uništite opremu kada fizički želite da uništite memorijske
uređaje.
Da izbrišete Wi-Fi podešavanja, izaberite Restore default settings u Wi-Fi meniju opcija (E71).
vii
Za vašu sigurnost
Uvod
Da bi sprečili ostećenje vašeg Nikon proizvoda ili samopovređivanje ili druge, pročitajte
sledeće mere bezbednosti u upustvu pre početka korišćenja proizvoda. Držite ove mere
bezbednosti na dohvat ruke svih koji budu koristili ovaj fotoaparat.
Posledice koje mogu biti rezultat ne izvršenja do primećivanja nabrojane su kao mere
predostrožnosti u ovom odeljku i prikazane su sledećim simbolima:
Ova ikonica označava upozorenje, informacije koje bi trebalo pročitati pre nego što
pocnete da koristite ovaj Nikon proizvod da bi ste sprečili moguće povređivanje.
UPOZORENJA
Isključite ga u slučaju kvara
Ako primetite dim ili neki neobičan miris koji
dolazi iz uređaja ili AC adaptera, isključite AC
adapter i izvadite odmah bateriju, vodeći
računa da se ne opečete. Nastavak operacije
bi mogao izazvati povrede. Nakon vađenja
baterije, odnesite uređaj u autorizovani
Nikon servis radi provere.
Nemojte sami rastavljati uređaj
Diranje unutrašnjih delova fotoaparata i AC
adaptera može izazvati povredu prava.
Popravke moze vršiti samo kvalifikovani
tehničar. Ako se fotoaparat ili AC adapter
otvori prilikom pada, odnesite ga u Nikon
autorizovani servis radi provere , nakon
isključivanja proizvoda ili vađenja baterija.
viii
Nemojte koristiti fotoaparat ili AC
adapter u blizini zapaljivog gasa
Nemojte koristiti elektronske uređaje u
blizini zapaljivog gasa, zato što to može
izazvati eksploziju ili požar.
Budite obazrivi kada koristite kaiš
fotoaparata
Nikada nemojte stavljati kaiš oko vrata ili ga
davati deci.
Držati ga van domašaja dece
Posebna briga bi trebalo da se vodi da se
spreči da deca stave baterije ili druge male
delove u usta i progutaju ih.
Ne ostavljajte produkt na mestu
gde ce biti izložen ekstremno
visokim temperaturama, kao npr.
u zatvorenom automobilu ili na
direktnom suncu
Ukoliko se ne pridržavate ovoga, može doći
do oštećenja ili požara.
Budite obazrivi kada rukujete sa
baterijama
Bat. mogu da iscure ili eksplodiraju ako se sa
njima ne postupa pravilno. Pridržavajte se
sledećih mera predostrožnosti kada rukujete
sa bat. koje se koriste u ovom fotoaparatu:
• Pre nego što zamenite bat. proverite da
je aparat isključen, ako koristite AC ad.
proverite da je isključen.
• Koristite samo punjive Li-ion baterije
EN-EL19 (dobijaju se). Punite baterije
preko aparata koji podržava punjenje
baterija. Punite baterije u aparatu sa AC
Adapterom EH-71P (dobija se) i USB
kablom UC-E21 (dobija se). Punjač MH-66
(posebno se kupuje) je takođe dostupan
za punjenje baterije bez aparata.
• Kada stavljate baterije nemojte
pokušavati da ih stavite odozgo na dole
ili obrnuto.
• Nemojte skraćivati ili rastavljati baterije i
nemojte im skidati izolaciju.
• Nemojte izlagati baterije prekomernoj
toploti ili plamenu.
• Nemojte ih stavljati ili izlagati vodi.
• Nemojte ih čuvati ili prenositi sa
metalnim delovima kao što su šnale i
ogrlice.
• Baterija je sklona da curi kada je u
potpunosti prazna. Da bi izbegli
oštecenje proizvoda obavezno sklonite
bateriju kada se skroz isprazni.
• Ako primetite neku promenu na bateriji
kao diskoloracija ili deformacija, prekinite
sa korišćenjem.
• Ako tečnost iz baterije dođe u kontakt sa
vašom odećom ili kožom, odmah operite
to vodom.
•
•
•
•
•
Uvod
Ne ostajte u kontaktu sa
aparatom, punjačem, ili AC
adapterom na duže periode dok je
aparat uključen ili se koristi
Delovi uređaja postaju topli. Ostavljanje
uređaja u direktnom kontaktu sa kožom na
duži period može rezultirati
niskotemperaturnim opekotinama.
Pridržavajte se sledećih mera
predostrožnosti kada radite sa
punjačem za baterije
Držite suvim. Ako se ne pridržavate
ovoga, rizikujete strujni udar.
Uklanjajte prašinu suvom krpom. Ako ne
uradite to, nastavak korišćenja može
dovesti do požara.
Ne punite baterije pri grmljavini. Ako se
ne pridržavate ovoga, rizikujete strujni
udar.
Nemojte da oštetite, modifikujete USB kabl,
ne stavljajte ga ispod teških objekata, ne
izlažite toploti ili plamenu . Ako se izolacija
ošteti i žice se postanu izložene, obratite se
Nikon autorizovanom servisu. Ako se ne
pridržavate ovoga, rizikujete strujni udar.
Ne držite punjač baterija i naponski kabl
mokrim rukama. Ako se ne pridržavate
ix
ovoga, rizikujete strujni udar.
• Ne koristite sa putnim konverterima ili
adapterima dizajniranim za konvertovanje
voltaže, ili sa DC-to-AC inverterom. Ako se
ne pridržavate ovoga možete oštetiti
proizvod.
Uvod
Koristite odgovarajući izvor
napajanja (baterija, AC adapter,
punjač)
AKo koristite drugi izvor napajanja a ne onaj
koji proizvodi Nikon može doći do
oštećenja i kvara.
Koristite odgovarajuće kablove
Kada povezujete kablove u ulazne i izlazne
portove, koristite samo one kablove koje
preporučuje ili prodaje Nikom, tako ćete
održati saglasnost sa propisima o proizvodu.
Budite pažljivi sa pokretnim
delovima
Budite pažljivi da ne povredite prste kada
radite sa objektivom i drugim pokretnim
delovima fotoaparata.
Pridržavajte se mera
predostrožnosti kada koristite blic
Ne bi trebalo koristiti blic na udaljenosti
manjoj od 1 m (3 ft. 4 in.) od subjekta.
Posebnu pažnju treba obratiti kada
fotografišete decu.
Nemojte aktivirati blic kada
dodirujete osobu ili objekat
Ako se ne pridržavate ovoga može doći do
opekotina ili požara.
x
Izbegavajte dodir sa tečnim
kristalom
U slučaju da se polomi ili napukne monitor,
vodite računa da se ne povredite sa delićima
stakla i da sprečite kontakt sa tečnim
kristalom ili da dođe u dodir sa ustima ili
očima.
Isključite aparat u bolnici i avionu
Isključite kad ste u avionu prilikom poletanja
i sletanja. Ne koristite funkcije bežične mreže
dok ste u avionu. Pratite instrukcije bolnice
prilikom korišćenja u bolnici.
Elektromagnetni talasi koji potiču od ovog
aparata mogu poremetiti rad električnih
sistema aviona ili instrumenata u bolnici.
Ako koristite Eye-Fi karticu, izvadite je iz
aparata prilikom ulaska u avion ili bolnicu.
Napomene
VAŽNE SIGURNOSNE
INSTRUKCIJE SAČUVAJTE OVE INSTRUKCIJE.
OPASNOST – ZA SMANJENJE RIZIKA OD
POŽARA ILI ELEKTRIČNOG ŠOKA,
PAŽLJIVO PRATITE OVE INSTRUKCIJE
Koristite odgovarajući adapter za utičnicu
ukoliko je potrebno kada niste u U.S.A..
Utičnica bi trebalo da je na zidu ili na podu.
isključivanjem fotoaparata, korisnici se
mogu ohrabriti da pokušaju da poprave
smetnje primenom jednom ili vise mera
koje slede:
• Okretanjem ili promenom mesta
prijemnoj anteni.
• Povećanjem razdaljine između uređaja i
prijemnika.
• Povezivanje uređaja sa ulazom i izlazom
različito od toga kako je povezan
prijemnik.
• Konsultujte se sa ovlašćenim
zastupnikom ili sa tehničarom radio ili TV
stanica.
Uvod
Napomena za korisnike iz
U.S.A.
Federal Communications
Commission (FCC) Radio
Frequency Interference
Statement
Ovaj fotoaparat je testiran i nalazi se u klasi B
digitalnih uređaja, shodno aktu 15 iz FCC
pravilnika. Ove granice su postavljene da
obezbede razumnu zaštitu naspram štetne
smetnje u instaliranju. Ovaj uređaj stvara,
koristi i moze zračiti energiju radio
frekvencije i ako nije instaliran i ne koristi se
u saglasnosti sa instrukcijama, moze izazvati
štetne smetnje u radio komunikacijama.
Svejedno, nema garancije da se smetnje
nece pojaviti u instalaciji. Ako ovaj uređaj
pravi štetne smetnje kod radio ili TV prijema,
koje se mogu ograničiti uključivanjem ili
PREDOSTROŽNOSTI
Modifikacije
FCC zahteva od korisnika da ga obaveste o
bilo kakvim modifikacijama koje su
napravljene na ovom uređaju, a koje nisu
posebno odobrene od strane Nikon
korporacije.
xi
Kablovi za povezivanje
Koristite kablove koje prodaje ili preporučuje
Nikon. Korišćenje drugih kablova moze
prekršiti granice akta 15 B klase FCC
pravilnika.
Uvod
Beleške za korisnike u Kaliforniji
UPOZORENJE
Manipulisanje sa kablom ovog proizvoda
može vas izložiti hemikaliji poznatoj u
Kaliforniji, moze izazvati oštećenja kod
rađanja ili neke druge reproduktivne štete.
Perite ruke nakon korišćenja.
Nikon Inc.,
1300 Walt Whitman Road
Melville, New York 11747-3064
USA
Tel: 631-547-4200
Napomene za korisnike iz Kanade
CAN ICES-3 B / NMB-3 B
Napomene za korisnike iz Evrope
UPOZORENJE
RIZIK OD EKSPLOZIJE AKO JE BATERIJA
ZAMENJENA NEODGOVARAJUĆIM
TIPOM.
ODLAGANJE ISKORIŠĆENIH BATERIJA
PREMA SLEDEĆIM INSTRUKCIJAMA.
xii
Ovaj simbol pokazuje da se ovaj
proizvod može samostalno
odložiti.
Sledeće važi samo za korisnike u
evropskim zemljama:
• Ovaj proizvod je napravljen da se može
odložiti samostalno na odgovarajućim
mestima za to. Nemojte ga bacati sa
ostalim kućnim otpadom.
• Zasebno prikupljanje i reciklaža pomažu
u očuvanju prirodnih resursa i
sprečavanje negativnih posledica za
zdravlje ljudi i okolinu koje se mogu javiti
usled neispravnog odlaganja.
• Za više informacija kontaktirajte lokalnog
prodavca ili predstavništvo.
Ovaj simbol na bateriji pokazuje
da se baterija može samostalno
odložiti.
Sledeće važi samo za korisnike u
evropskim zemljama:
• Sve baterije, bez obzira da li su označene
ovim znakom ili ne, napravljene su da se
mogu samostalno odložiti na
odgovarajućim mestima za to, Nemojte
ih bacati sa ostalim kućnim otpadom.
• Za više informacija kontaktirajte lokalnog
prodavca ili predstavništvo.
Wi-Fi (Bežična LAN konekcija)
Uvod
Ovaj proizvod kontroliše United States Export Administration Regulations, te trebate dobiti
dozvolu za uvoz ili izvoz ovog proizvoda u zemlje pod sankcijama US. Sledeće zemlje su pod
embargom: Kuba, Iran, Severna Koreja, Sudan, i Siria. S obzirom da je ovo podložno
promenama, kontaktirajte United States Department of Commerce za novije informacije.
Ograničenja za bvežične uređaje
Primopredajnik je regulisan regulativama za zemlju u kojoj se prodaje i nije za korišćenje u
drugim zemljama (dobra kupljena u EU ili EFTA se koriste u EU i EFTA). Nikon ne prihvata
odgovornost za druge zemlje. Za korisnike koji nisu sigurni mogu kontaktirati nikon Nikon
servis ili Nikon-autorizovano predstavništvo. Ovo se odnosi samo na bežične funkcije ovog
proizvoda.
FCC/IC RF Exposure Statement
Ovaj transmiter se ne koristi zajedno sa drugim ili antenama.
Dostipni naučni dokazi govore da prenos podataka bežično ne utiče na zdravlje. mada nema
dokaza da su iste apsolutno bezbedne. Bežične jedinice emituju slabu radio frekvenciju (RF) u
osegu mikro talasa. Jaka RF zračenja mogu da štete (zagrevanje tkiva) , izlaganje RF slabog
inteziteta ne izaziva zagrevanje tkiva i ne izaziva zdravstvene probleme. Ovo je potvrđeno
mnogim studijama. Neke studije su naznačile da može doći do zdravstvenih problema ali nisu
potpuno istražene i dovršene.
xiii
COOLPIX S6800, koji je opremljen sa WSDB-686GN (FCC ID:2AAD3AA1G0J0 / IC ID:4634A2150EC) bežičnim LAN modulom, je testiran i u skladu sa FCC/IC limitima zračenja FCC radio
frekvencije (RF) takođe C do OET65 i RSS-102 od IC radio frekvancije (RF) pravila izlaganja.
Pogledajte SAR test koji je prebačen na FCC sajt.
Uvod
xiv
Izjava o usklađenosti (Evropa)
Nikon Corporation, izjavljuje da je COOLPIX S6800 u skladu sa osnovnim i važnim delovima
izjave 1999/5/EC. Ovo se može proveriti na http://imaging.nikon.com/support/pdf/
DoC_S6800.pdf.
Predostrožnosti
• Uvek imajte u vidu da radio transmisija može biti presretena od strane trećeg lica. Imajte na
umu da Nikon korporacija ne snosi odgovornost za gubitak ili curenje informacija preko
ovih protokola.
Uvod
Lične informacije i odricanje odgovornosti
• Lične informacije u ovom proizvodu, uključujući setovanja za bežične mreže, podpadaju
pod gupitak podataka operativnom greškom, statičkom elektricitetu, nesreći, kvaru,
popravci ili drugim korišćenjem. Uvek pravite rezervne kopije. Nikon nije odgovoran za
gubitak vaših podataka ili profita.
• Pre bacanja proizvoda ili prenosa drugom licu, odradite funkciju Reset all u setup meniju
(A77) da obrišete sve informacije, podešavanje bežičnih mreža i lične informacije.
xv
Sadržaj
Dostupni režimi snimanja ................................. 23
Korak 3 Kadrirajte.............................................. 24
Korišćenje uvećanja .............................................. 25
Korak 4 Fokusirajte i slikajte.......................... 26
Okidač............................................................................ 27
Korak 5 Reprodukcija slika............................. 28
Korak 6 Brisanje slika ....................................... 30
Uvod.................................................................. ii
Uvod
Prvo pročitajte ovo.............................................. ii
Proverite sadržaj pakovanja................................ ii
O uputstvu ................................................................... iii
Informacije i upozorenja .................................... v
Za vašu sigurnost............................................. viii
UPOZORENJA .......................................................... viii
Napomene............................................................. xi
Wi-Fi (Wireless LAN Network)...................... xiii
Karakteristike slikanja ............................... 32
Delovi aparata................................................ 1
Telo aparata ........................................................... 1
Stavljanje kaiša aparata.......................................... 3
Korišćenje menija (d taster) ....................... 4
Ekran......................................................................... 6
Režim snimanja .......................................................... 6
Režim reprodukcije .................................................. 8
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
........................................................................... 10
Priprema 1 Ubacivanje baterija ................... 10
Priprema 2 Punjenje baterije .................... 12
Priprema 3 Stavljanje mem. kartice....... 14
Interna memorija i memorijske kartice..... 15
Priprema 4 Podešavanje jezika, vremena i
datuma ................................................................. 16
Korak 1 Uključite aparat ................................ 20
Korak 2 Izaberite režim snimanja ................ 22
xvi
Refer to the Reference Manual for pages indicated with E.
x (Scene Auto Selector) Režim .................. 32
Režim Scene (Snimanje pog. za scene)
................................................................................. 34
Trikovi i napomene................................................ 35
Režim specijalnih efekata (Primena efekata
tokom slikanja)................................................... 40
Pametni režim portreta (Snimanje
nasmejanih lica)................................................. 42
A (Auto) Režim................................................ 44
Korišćenje brzih efekata...................................... 45
Karakteristike koje se mogu podesiti
pomoću džojstika ............................................. 46
Korišćenje blica........................................................ 47
Korišćenje samookidača..................................... 49
Korišćenje Makro režima.................................... 51
Podešavanje osvetljenja (Kompenzacija
ekspozicije)................................................................. 52
Osnovna podešavanja......................................... 53
Karakteristike koje se mogu podesiti
pomoću d tastera (Meni snimanja) ...... 55
Snimite fotografije ................................................. 79
Pregledanje slika ..................................................... 79
Instaliranje softvera na smart uređaju
................................................................................. 80
Povezivanje smart uređaja na aparat
................................................................................. 81
Povezivanje aparata na TV, računar, ili
štampač ......................................................... 83
Metodi povezivanja ......................................... 83
Korišćenje ViewNX 2 ........................................ 85
Instaliranje ViewNX 2............................................ 85
Prebacivanje slika na računar.......................... 86
Pregledanje slika ..................................................... 89
Karakteristike reprodukcije..................... 66
Reprodukcija uvećanja ................................... 66
Prikaz ikonica, prikaz kalendara................... 67
Karakteristike koje se mogu podesiti
pomoću d tastera (Meni reprodukcije) 68
Uvod
Ocije menija snimanja
........................................................................................... 56
Karakteristike koje se ne mogu koristiti
istovremeno........................................................ 58
Fokusiranje.......................................................... 61
Detekcija lica ............................................................. 61
Korišćenje ulepšavanja tena............................ 62
Korišćenje Target Finding AF.......................... 63
Subjekti nepogodni za autofokus................ 64
Zaključavanje fokusa............................................ 65
Reference ................................................. E1
Reprodukcija i snimanje filmova........... 70
Snimanje filmova .............................................. 70
Karakteristike koje se mogu podesiti
pomoću d tastera (Meni filma)............... 74
Reprodukcija filmova....................................... 75
Podešavanja aparata................................. 77
Karakteristike koje se mogu podesiti
pomoću d tastera (Setup Meni)............. 77
Korišćenje Wi-Fi (Wireless LAN) funkcije
........................................................................... 79
Funkcije koje se mogu izvesti korišćenjem
Wi-Fi....................................................................... 79
Refer to the Reference Manual for pages indicated with E.
Korišćenje Easy Panorama
(Snimanje i reprodukcija).......................... E2
Snimanje sa Easy Panorama ...................... E2
Pregledanje slika snimljenih sa Easy
Panorama .............................................................. E5
Režim omiljenih slika.................................. E6
Dodavanje slika u albume........................... E6
Pregled slika iz albuma.................................. E7
Uklanjanje slika iz albuma ........................... E8
Promena ikonica albuma............................. E9
Režim autosortiranja................................. E10
Režim liste po datumu ............................. E11
Pregledanje i brisanje slika snimljenih
kontinualno (Sekvence)........................... E12
Pregledanje slika iz Sekvence ............... E12
Brisanje slika iz Sekvence......................... E13
xvii
Uvod
xviii
Izmena fotografija ..................................... E14
Pre izmene slika.............................................. E14
Quick Effects: Promena Hue ili tonova
.................................................................................. E14
Quick Retouch: Povećanje kontrasta i
saturacije............................................................. E16
D-Lighting: Povećanje kontrasta i
osvetljenja.......................................................... E16
Red-eye Correction: Korekcija crvenih očiju
izazvanih korišćenjem blica .................... E17
Glamour Retouch: Ulepšavanje tena
.................................................................................. E18
Small Picture: Umanjivanje veličine slike........
E20
Crop: Kreiranje obrezane kopije........... E21
Povezivanje aparata na TV (Pregled slika na
TV).................................................................... E22
Povezivanje aparata na štampač (Direktna
štampa).......................................................... E24
Povezivanje aparata na štampač
.................................................................................. E25
Štampa jedne po jedne slike.................. E27
Štampa više slika............................................ E29
Izmena filmova ........................................... E32
Meni snimanja (za A (Auto) Režim)
.......................................................................... E34
Režim slike (Kvalitet i veličina slike)
.................................................................................. E34
Balans Bele (podešavanje Hue) ............ E36
Kontinualno snimanje................................ E39
ISO osetljivost .................................................. E42
Opcije boja........................................................ E43
AF režim polja.................................................. E44
Refer to the Reference Manual for pages indicated with E.
Režima autofokusa ....................................... E48
Brzi efekti............................................................. E48
Meni pametnog portreta ........................ E49
Ulepšavanje tena............................................... E49
Smile Timer........................................................ E50
Blink Proof .......................................................... E51
Meni reprodukcije ..................................... E52
Print Order (Kreiranje DPOF redosleda
štampe)
.................................................................................. E52
Slide Show ......................................................... E56
Zaštita ................................................................... E57
Rotiranje slika ................................................... E59
Govorna poruka.............................................. E60
Copy (Kopiranje između interne mem. i
mem. kartice) ................................................... E61
Opcije prikaza sekvenci ............................. E63
Izbor ključne slike .......................................... E63
Meni filma..................................................... E64
Opcije filma ....................................................... E64
Open with HS Footage .............................. E68
Režim autofokusa.......................................... E68
Movie VR ............................................................. E69
Redukcija šuma vetra.................................. E70
Brzina snimanja............................................... E70
Meni Wi-Fi Opcijau .................................... E71
The Setup Menu ......................................... E73
Ekran dobrodošlice....................................... E73
Vremenska zona i datum.......................... E74
Podešavanja ekrana ..................................... E76
Print Date (Utiskivanje datuma i vremena)
.................................................................................. E78
Photo VR.............................................................. E79
Uvod
Detekcija pokreta .......................................... E80
AF Assist .............................................................. E81
Digitalni zum.................................................... E81
Podešavanje zvuka....................................... E82
Auto Off............................................................... E82
Formatiranje memorije/kartice............. E83
Jezik ....................................................................... E84
TV podešavanja .............................................. E84
Punjenje preko računara .......................... E85
Upozorenje na treptaj ................................ E86
Eye-Fi Upload................................................... E87
Resetuj sve......................................................... E88
Verzija softvera................................................ E88
Poruke greške.............................................. E89
Nazivi fajlova................................................ E94
Dodatna oprema........................................ E95
Tehničke beleške i Indeks.................... F1
Briga o proizvodu .......................................... F2
Aparat........................................................................ F2
Baterije ...................................................................... F3
AC Adapter............................................................. F4
Mem. kartice.......................................................... F5
Čišćenje i čuvanje .......................................... F6
Čišćenje .................................................................... F6
Čuvanje..................................................................... F6
Rešavanje problema ..................................... F7
Specifikacije .................................................. F17
Odobrene memorijske kartice ................ F22
Indeks.............................................................. F25
Uslovi garancije - Nikon Europe Service
Garancija ........................................................ F32
Refer to the Reference Manual for pages indicated with E.
xix
xx
Delovi aparata
Telo aparata
1
2 3 4
5
Delovi aparata
6
8
13
12
11
7
9
10
Zatv. pokl. objekt
1
Blic................................................................................ 47
6
MIkrofon (stereo) ????????????? E60
2
Okidač........................................................................ 26
7
Objektiv
8
Zvučnik
9
Poklopac objektiva ?????????????? F2
3
Kontrola uvećanja .............................................. 25
f: Široko............................................................ 25
g: telephoto...................................................... 25
h: Reprodukcija ikonica.......................... 67
i: Zum reprodukcije ................................... 66
j: Help................................................................ 34
4
Taster za uključenje/Indikator lampica.. 20
5
Lampa samookidača ........................................ 50
AF-assist lampa .................................................... 78
10 Ušica za kaiš ...............................................................3
11 Poklopac konektora ...........................................83
12 HDMI mikro konektor (Tip D).......................83
13 Mikro-USB konektor...........................................83
1
1
2
3
4
12
5
Delovi aparata
6
7
8
9
11
10
1
2
Lampa napajanja ................................................ 13
Lampa blica............................................................ 47
7
l (brisanje) taster...................... 30, 76, E61
8
d (meni) taster ......... 4, 55, 68, 74, 77, 81
2
b (e snimanje filma) taster...................... 70
A (režim fotografisanja) taster
.........................................................22, 34, 40, 42, 44
9
3
Zatvarač ležišta baterije/
slota memorijske kartice.........................10, 14
4
c (reprodukcija) taster ................................. 28
10
Poklopac konektora napajanja (za konekciju
sa opcionim AC Adapterom)
5
Džojstik......................................................................... 4
11 Navoj za stativ ???????????????? F19
6
k (prihvatanje selekcije) taster.................... 4
12 Monitor.........................................................................6
Postavljanje kaiša fotoaparata
Delovi aparata
3
Korišćenje menija (d taster)
Za kretanje kroz menije možete koristiti džojstik i k taster.
1
2
Pritisnite d taster.
• Prikazan je meni.
Pritisnite džojstik J.
• Trenutna ikona menija je prikazana
žuto.
Delovi aparata
Shooting menu
Image mode
White balance
Continuous
ISO sensitivity
25m 0s
880
Color options
AF area mode
Autofocus mode
Ikone menija
3
Izaberite ikonu menija.
• Meni je promenjen.
4
Pritisnite k taster.
• Sada možete izabrati stavku iz menija.
Set up
4
Welcome screen
Welcome screen
Time zone and date
Time zone and date
Monitor settings
Monitor settings
Print date
Print date
Photo VR
Photo VR
Motion detection
Motion detection
AF assist
AF assist
5
Izaberite opciju iz menija.
6
Pritisnite k taster.
• Prikazana su podešavanja za izabranu
opciju.
Photo VR
Welcome screen
Time zone and date
On
Print date
Off
Delovi aparata
Monitor settings
Photo VR
Motion detection
AF assist
7
Izaberite podešavanje.
8
Pritisnite k taster.
• Primenjeno je izabrano podešavanje.
• Kad završite sa korišćenjem menija,
pritisnite d taster.
Photo VR
On
Off
C
O podešavanju stavki menija
• Određene stavke menija ne mogu se podesiti zavisnosti od režima snimanja i statusa aparata.
Nedostupne stavke prikazane su u sivoj boji i ne mogu se izabrati.
• Kad je prikazan meni, možete preći u režim snimanja pritiskanjem okidača, A (režim snimanja)
tastera ili b (e snimanje filma) tastera.
5
Ekran
Informacije prikazane na ekranu tokom snimanja i reprodukcije zavise od podešavanja i
statusa aparata.
Po osnovnoj postavci, informacije su prikazane kada se aparat uključi i koristi, i neke
informacije su sakrivene nakon nekoliko sekundi (kada je Photo info podešen na Auto info u
Monitor settings (A77)).
Delovi aparata
Režim snimanja
42
6
41
40
39
2
2
10
38 HDR
37
36
35
33
H
120
7
3
5
8
AF
1
L
60
4
9
10
34
10
11
32
31
30
PRE
29
28
400
26
27
25 a
b
6
14
24
1/250
F3.3
23
18
+1.0
29m 0s
999
15
999
9999
17
22 21 20
19
16
12 13
1
2
3
4
5
6
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Fokusno polje (praćenje subjekta)
????????????????????? E45, E47
Brzina zatvarača....................................................27
ISO osetljivost....................................... 56, E42
(a) Indikator kapaciteta baterije...............20
(b) Ind. konekcije AC Adaptera
Utiskivanje datuma........................... 77, E78
“Datum nije podešen” indikator.................16
Wi-Fi indikator komunikacije
....................................................................... 81, E71
Eye-Fi indikator komunikacije
....................................................................... 78, E87
Indikator vremenske zone ?????? E74
Režim balansa bele ........................... 56, E36
Ulepšavanje tena................................ 57, E49
Opcije boja............................................. 56, E43
Quick effects ikona.................... 45, 56, E48
Režim kontinualnog slikanja....... 56, E39
Blink proof ikona................................. 57, E51
Hand-held/stativ..........................................35, 36
Backlighting (HDR) .............................................37
Indikator samookidača ....................................49
Tajmer osmeha.................................... 57, E50
Autookidanje portreta ljubimca ................39
Snimanje fotografija (tokom snimanja
filma) ...........................................................................73
Delovi aparata
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Režim snimanja.....................22, 34, 40, 42, 44
Režim blica.............................................................. 47
Makro režim ........................................................... 51
Indikator zuma ............................................. 25, 51
Indikator fokusa ................................................... 26
Opcije filma(filmovi normalne brzine)
........................................................................74, E64
Opcije filma (HS filmovi).................74, E65
Režim slika...............................................56, E34
Easy panorama........................................38, E2
Photo VR ikona.....................................77, E79
Movie VR ikona.....................................74, E69
Detekcija pokreta................................77, E80
Redukcija šuma vetra .......................74, E70
Kompenzacija ekspozicije ............................. 52
Preostalo vreme za snimanje filma.......... 70
Broj poreostalih snimaka
(fotografije)............................................................. 20
Indikator interne memorije .......................... 20
Blenda........................................................................ 27
Fokusno polje (target finding AF)63, E46
Fokusno polje (za ručno ili centar)
........................................................................65, E45
Fokusno polje (detekcija lika,
detekcija ljubimca) .... 26, 39, 42, 61, E44
7
Režim reprodukcije
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
999 / 999
14
999 / 999
9999 / 9999
29m00s
29m00s
Delovi aparata
15
16
27
26
25 a
b
9999. JPG
15 / 05 / 2014 15:30
18
19
23
24
22
8
17
21
20
a
b
1
Ikona albuma u režimu omiljenih slika
???????????????????????????? E6
15 Režim slike .............................................. 56, E34
2
Ikona kategorije u režimu autosort E10
17 Opcije filma............................................ 74, E64
3
Ikona liste po datumu ?????????? E11
4
Ikona zaštite ...........................................68, E57
5
Prikaz sekvenci (kad je izabrano
Individual pictures)......................69, E63
20 Indikator jačine zvuka...................... 75, E60
6
Ikona redosleda štampe.................68, E52
21 Quick effects Vodič
7
Indikator govorne poruke .............68, E60
8
Glamour retouch Ikonica...............68, E18
Vodič reprod. Lake panorame
22 Vodič reprodukcije sekvenci
Vodič reprodukcije filma
9
Quick effects Ikona ............................29, E14
23 Vreme snimanja
10 D-Lighting Ikona .................................68, E16
24 Datum snimanja
18 Ikona male slike................................... 68, E20
19 Ikona odsečene slike........................ 66, E21
25
12 Korekcija crvenih očiju ....................68, E17
13 Indikator interne memorije
14
(a) Trenutni broj slike/
Ukupni broj slika
(b) Dužina video zapisa
Delovi aparata
11 Ikonica za brzi retuš...........................68, E16
16 Easy panorama ....................................... 38, E5
(a) Indikator kapaciteta baterije...............20
(b) Ind. konekcije AC Adaptera
26 Broj i tip fajla ???????????????? E94
27
Eye-Fi Indikator komunikacije
....................................................................... 78, E87
9
Osnovni koraci snimanja i
reprodukcije
Priprema 1 Ubacivanje baterije
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
1
Otvorite odeljak za bateriju/poklopac slota
mem. kartice.
2
Ubacivanje baterija.
• Gurnite narandžasti osigurač za zaključavanje baterije u pravcu
koji je označen strelicom (1) i u potpunosti gurnite bateriju
(2).
• Kada je baterija legla skroz do kraja, zatvarač baterije će se sam
zaključati.
B
Pazite da ubacite bateriju ispravno
Ubacivanje baterije naopačke ili odstraga može da ošteti
aparat.
10
Osigurač bat.
3
Zatvorite poklopac odeljka za bateriju/
memorijsku karticu.
Vađenje Baterije
B
Upozorenje za visoku temperaturu
Aparat, baterija ili mem. kartica mogu da postanu topli tokom upotrebe.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
Isključite aparat, i pobrinite se da su lampica napajanja i displej
ugašeni pre nego li otvorite ležište baterije/zatvarač slota
memorijske kartice.
Pomerite osigurač u pravcu strelice (1) da bi izbacili bateriju (2).
11
Priprema 2 Punjenje baterije
1
Pripremite AC Adapter.
Ukoliko je adapter* uključen, stavite adapter za punjenje na AC Adapter.
Pritisnite adapter dok ne legne na poziciju. Kada su povezani, nasilno
razdvajanje će oštetiti proizvod.
* Izgled adaptera varira od zemlje prodaje proizvoda.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
2
Proverite da je baterija u aparatu, i konektujte aparat na AC Adapter po
redosledu od 1 do 3.
• Kada povezujete kabl, proverite da li je konektor pravilno orjentisan. Ne koristite silu kada
povezujete. Kada izvlačite kabl, ne izvlačite pod uglom.
B
Napomena
Ne koristite nijedan drugi USB kabl osim UC-E21. Ako bilo koji drugi USB osim UC-E21 to može
dovesti do pregrevanja ili strujnog udara.
Lampa
elektr. utičnica
USB Kabl (dobijen)
12
• Lampa napajanja blinka polako zeleno da indicira punjenje baterije.
Opis
Lampa napajanja
Baterija se puni.
Isključena
Kada prestane da blinka zeleno i isključi se onda je baterija puna. Za
potpuno ispražnjenu bateriju je potrebno oko 1 sat i 50 min za
punjenje.
treperi (zeleno)
• Prevelika je temperatura. Punite pri temperaturama od 5 °C do
35 °C (41 °F do 95 °F).
• USB kabl ili AC Adapter nisu lepo uključeni, , ili je baterija loša.
Diskonektujte USB, ili AC Adapter i povežite ispravno, ili zamenite
bateriju.
3
Izvucite AC Adapter iz električne utičnice i diskonektujte USB kabl.
B
O punjenju baterije
• Aparat može da se koristi tokom punjenja baterije, ali se vreme punjenja povećava.
• Ako je nivo napunjenosti nizak, aparat možda neće moći da se koristi tokom punjenja.
• Ni pod kojim uslovima ne koristite nijedan drugi model AC adaptera osim AC Adapter EH-71P, i ne
koristite komercijalno dostupne USB-AC adaptere ili punjače za mobilne telefone. Ako se ne
pridržavate ovoga može doći do pregrevanja ili oštećenja aparata.
C
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
Blinka polako
(zeleno)
Punjenje preko računara ili punjača
• Bateriju možete puniti i konektovanjem aparata na računar (A83, E85).
• Punjač MH-66 (posebno se kupuje; E95) može se koristiti za punjenje baterije bez aparata.
13
Priprema 3 Ubacivanje memorijske kartice
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
1
Isključite aparat i otvorite poklopac ležišta
baterije/ slota mem. kartice.
2
Ubacite mem. karticu.
• Gurajte memorijsku karticu u njeno ležište sve dok ne klinke.
B
Ubacivanje memorijske kartice naopčke može da ošteti
aparat ili memorijsku karticu.
3
14
Proverite da postavljate memorijsku karticu
ispravno
Zatvorite ležište baterije/zatvarač slota
memorijske kartice.
Slot mem. kartice
B
Formatiranje memorijske kartice
Kada u aparat prvi put ubacite mem. karticu koja se ranije koristila u drugim uređajima, formatirajte
se ovim aparatom. Da formatirate memorijsku karticu, ubacite je u aparat, pritisnite d taster, i
izaberite Format card u meniju podešavanja.
Uklanjanje memorijske kartice
Isključite aparat, i pobrinite se da su lampica napajanja i displej
ugašeni pre nego li otvorite ležište baterije/zatvarač slota
memorijske kartice.
Polako gurnite mem. karticu ka unutra (1) da delom izbacite
karticu (2).
Upozorenje za visoku temperaturu
Aparat, baterija ili mem. kartica mogu da postanu topli tokom upotrebe.
Interna memorija i memorijske kartice
Podaci sa aparata, uključujući fotografije i filmove, mogu se čuvati ili u internoj memoriji
aparata ili na mem. kartici. Da koristite internu mem. za snimanje i reprodukciju, prvo uklonite
mem. karticu.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
B
15
Priprema 4 Podešavanje Jezika, Datuma i Vremena
Dijalog za odabir jezika, datuma i vremena će da se pojavi kada prvi put startujete aparat.
• Ako ne podesite datum i vreme, O će svetleti kada je prikazan ekran snimanja.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
1
Pritisnite prekidač da uključite aparat.
2
Pritisnite džojstik HI za odabir
željenog jezika a potom pritisnite
k taster.
Language
Cancel
3
Izaberite Yes a potom pritisnite k taster.
Choose time zone and
set date and time?
Yes
No
Cancel
16
4
Izaberite vašu vremensku zonu i
pritisnite k taster.
• Prit. H za odabir zimskog rač. vremena.
Kada je uključena ova opcija, W će biti
prikazano iznad mape. Prit. I da isključite
ovu opciju.
Back
5
Izaberite format datuma i pritisnite k taster.
Date format
Day/Month/Year
6
Podesite datum i vreme, i pritisnite k taster.
• Izaberite polje: Pritisnite JK (menja se između D, M, Y, sat,
i minut).
• Podesite datum i vreme: Pritisnite HI.
• Primenite podešavanja: Izaberite polje minuta i pritisnite
k taster.
Date and time
D
M
Y
h
m
Edit
7
Izaberite Yes i pritisnite k taster.
• Kad završite sa podešavanjem, objektiv se izdužuje i aparat
prelazi u režim slikanja.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
Year/Month/Day
Month/Day/Year
Date and time
15/05/2014 15 :30
OK?
Yes
No
Edit
17
C
Podešavanje jezika, datuma i vremenske zone
• Može se promeniti korišćenjem Language i Time zone and date podešavanja u z setup meniju
(A77).
• Možete uključiti ili isključiti zimsko računanje vremena u z setup meniju izborom Time zone and
date praćeno sa Time zone. Pritisnite na džojstiku K i onda H da uključite zimsko računanje
vremena i pomerite za jedan sat unaped, ili I da iskključite zimsko računanje vremena i pomerite
za jedan sat unazad.
C
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
18
Baterija sata
• Sat aparata se napaja rezervnom baterijom.
Rezervna baterija se puni kad je glavna bat. u aparatu ili kad je aparat konektovan na AC adapter, i
može da pruži nekoliko dana rezervne energije nakon 10 sati punjenja.
• Ako se rezervna baterija sata isprazni, ekran za podeš. datuma i vremena je prikazan kad se aparat
uključi. Ponovo podesite datum i vreme. Ý Vidite korak 3 (A16) u “Priprema 4 Podešavanje jezika,
datuma, vremena” za više informacija.
C
Uštampavanje datuma i vremena
• Možete permanentno da uštampate datum snimanja na slike kad su snimljene preko podešavanja
Print date u meniju podešavanja (A77).
• Ako želite da štampate datum snimanja bez korišćenja Print date podešavanja, štampajte
koristeći ViewNX 2 softver (A85).
19
Korak 1 Uključite aparat
1
Pritisnite taster za uključivanje.
• Ekran se uključuje.
• Da isključite aparat, ponovo pritisnite prekidač okidanja.
2
Proverite kapacitet baterije i broj preostalih slika.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
Indikator nivoa napunjenosti baterije
Ekran
Broj preostalih snimaka
Opis
b
Nivo napunjenosti je visok.
B
Nivo napunjenosti je nizak.
P
Battery exhausted.
Ne može se slikati.
Stavite nove baterije.
25m 0s
880
Ind. napunjenosti baterije
Broj preostalih snimaka
Prikazan je broj slika koji se može snimiti.
• C je prikazano kada mem. kartica nije u aparatu, i slike će biti sačuvane na internu
memoriju.
20
C
Funkcija autoisključivanja
Blinka
Ne izvode se
operacije
Ne izvode se
operacije
3 min
25m 0s
880
aparat ulazi u
režim mirovanja.
Aparat se
isključuje.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
• Vreme koje je potrebno da istekne pre nego li aparat pređe u režim mirovanja može da bude
promenjen u Auto off opciji u meniju podešavanja (A77).
• Dok je aparat u režimu mirovanja, pritisnite neke od sldećih tastera da ga ponovo uključite:
- prekidač, okidač, A (režim snimanja) taster, c (reprodukcija) taster ili b (e snimanje filma)
taster.
21
Korak 2 Izbor režima snimanja
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
22
1
Pritisnite A taster.
2
Pritisnite na džojstiku HI da
izaberete režim snimanja i
pritisnite k.
• x (scene auto selector) režim se koristi
kao primer.
• Podešavanje režima snimanja se čuva i
kada se aparat isključi.
Scene auto selector
Dostupni režimi snimanja
x
Scene auto selector
A32
Aparat automatski bira optimalni režim scene kada ukadrirate sliku.
b
Režim scene
A34
Podešavanja aparata su optimizovana za izabrani tip scene.
D
Specijalni efekti
A40
Efekti se mogu primeniti na slike tokom snimanja.
F
Pametni portret
A42
A
Autom. režim
Za slikanje uopšte. Parametri se mogu podesiti tako da odgovaraju
uslovima snimanja i tipu slike koji želite.
A44
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
Kad aparat detektuje nasmejano lice, možete automatski snimiti sliku bez
pritiskanja okidača(smile timer). Možete koristiti i opciju ulepšavanja tena
na licima ljudi.
23
Korak 3 Kadriranje
1
Držite aparat mirno.
• Držite vaše prste, kosu, kaiš i ostale objekte dalje od
objektiva, blica, AF-assist lampe, mikrofona i zvučnika.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
• Kada pravite “uspravne” fotografije, okrenite aparat tako da
ugrađeni blic bude iznad sočiva.
2
Ukadrirajte Sliku.
Ikona režima slikanja
• Kada aparat autom. odredi režim scene, ikona režima scene
se menja(A32).
25m 0s
880
B
24
O x (Scene Auto Selector) Režimu
• U zavisnosti od uslovia snimanja, aparat možda ne izabere želejnu scenu. U ovom slučaju
odaberite drugi režim slikanja (A34, 40, 42, 44).
• Kada se koristi digitalni zum, režim scene prelazi u d.
C
Korišćenje stativa
• U sledećim situacijama je preporučeno korišćenje stativa:
- Snimanje u slabo osvetljenom ambijentu
- kada je režim blica (A48) na W (off)
- Korišćenje telefoto podešavanja
• Podesite Photo VR na Off u meniju podešavanja (A77) kad koristite stativ.
Korišćenje zuma
• Indikator zuma je prikazan na ekranu tokom zumiranja.
• Digitalno uvećanje, koje omogućava dalje uvećanje do
aproks. 4× odnosa maks. optičkog zuma, može da se
aktivira pomeranjem i držanjem kontrole zuma ka g kada
je zumirano na maks. optički zum.
C
Umanji
Uvećaj
Optički
zum
Digital.
zum
O digitalnom zumu
Indikator zuma postaje plav kada se aktivira digitalni zum i pelazi u žuto kada se uveđanje zuma dalje
povećava.
• Indikator zuma je plav: Kvalitet slike nije mnogo smanjen korišćenjem Dynamic Fine Zoom.
• Indikator zuma je žut: Kvalitet slike je dosta smanjen.
• Indikator ostaje plav u okviru šireg polja kada je veličina slike manja.
• Indikator zuma možda neće preći u plavu kada e koriste određena kontinualna podešavanja.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
Kada pomerate kontrolu uvećanja, pozicija uvećanja objektiva
se menja.
• Da uvećate: Pomerite ka g (telephoto)
• Da umanjite: Pomerite ka f (wide-angle)
Zum je podešen na širokougaonu maksimalnu poziciju kad
je aparat uključen.
25
Korak 4 Fokus i Slikanje
1
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
26
Pritisnite taster okidača do pola.
• Kada je subjekat u fokusu, fokusno polje svetli zeleno
(može svetleti više fok. polja).
• Kada se koristi digitalni zum, zona fokusa nije prikazana i
fotoaparat se fokusira na sredinu kadra. Kada se
uspostavi fokus, indikator fokusa (A7) svetli zeleno.
• Ako fokusno polje i indikator fokusa blnikaju crveno,
aparat nije u mogućnosti da fokusira. Promenite
kompoziciju i ponovo pritisnite taster okidača do pola.
1/250
2
Pritisnite taster okidača skroz do kraja bez
prethodnog puštanja.
F3.3
Okidač
Pritisnut do
pola
Da podesite fokus i ekspoziciju(brzinu zatvarača i blendu), pritisnite
okidač do pola, dok ne osetite otpor. Fokus i ekpsozicija ostaju
zaključani dok je okidač pritisnut do pola.
Pritisnut do
kraja
Dok držite okidač pritisnut do pola, pritisnite ga do kraja da slikate.
Ne vršite jak pritisak tokom pritiskanja okidača, jer to može dovesti
do dmranja aparata i zamućenih slika. Polako pritisnite taster.
Tokom snimanja
Dok se vrši pamćenje slike, broj preostalih snimaka ili indikator koji pokazuje maks. dužinu filma će da
zatreperi. Ne otvarajte ležište baterije/zatvarač slota memorijske kartice i ne vadite baterije i
memorijsku karticu dok indikator svetli. Isključenje napajnaja ili uklanjanje memorijske kartice u
ovakvim okolnostima može da rezultuje gubitak podataka ili oštećenje fotoaparata ili kartice.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
B
27
Korak 5 Reprodukcija Fotografija
1
Pritisnite c (reprodukcija) taster.
• Ako pritisnete i držite c (reprodukcija) taster dok
je aparat isključen, aparat se uključuje u režimu
reprodukcije.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
2
Pomoću džojstika izaberite sliku.
Prikaz prethodne slike
• Pritisnite i držite HIJK da brzo prelazite preko slika.
Prikaz sledeće slike
• Da bi prešli u režim fotografisanja, pritisnite A taster ili
okidač.
4/4
0004. JPG
15 / 05 / 2014 15:30
28
C
O funkciji brzih efekata
• Kada je e prikazano preko celog ekrana, možete pritisnuti
k taster za primenu efekta.
• Kad je prikazan ekran izbora efekata, pritisnite HIJK da
izaberete efekat i pritisnite k taster i onda izaberite Yes u
dijalogu potvrde i pritisnite k taster da sačuvate sliku kao
zaseban fajl.
Vidite “Brzi efekti: Changing Hue or Mood” (E14) za više
informacija.
4/4
0004. JPG
15 / 05 / 2014 15:30
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
29
Korak 6 Brisanje fotografija
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
1
Pritisnite l taster da izbrišete trenutno
prikazanu sliku.
2
Pritisnite džojstik HI da izaberete metod
brisanja i pritisnite k taster.
• Da izađete bez brisanja pritisnite d taster.
Delete
Current image
Erase selected images
All images
3
Izaberite Yes i pritisnite k taster.
• Obrisane slike se ne mogu povratiti.
• Da otkažete, izaberite No i pritisnite k taster.
Erase 1 image?
Yes
No
30
Upravljanje ekranom za brisanje odabranih slika
1
Pritisnite džojstik JK da odaberete sliku za
brisanje, i pritisnite H da dodate K.
Erase selected images
• Da otkažete , pritisnite I da uklonite K.
• Pomerite kontrolu zuma (A1) ka g (i) za prikaz preko
celog ekrana ili f (h) za prikaz ikonica.
Back
Prikažite K za sve slike za brisanje i pritisnite k taster da primenite
odabir.
• Prikazan je ekran potvrde. Pratite instrukcije na ekranu.
B
Brisanje slika iz Sekvence
• Ako pritisnete l taster i izbrišete ključnu sliku kada su samo ključne slike prikazane za sekvence
slika (A69), sve slike u sekvenci, uključujući i ključnu sliku su izbrisane.
• Ako želite da brišete slike posebno, pritisnite k i prikažite slike iz sekvence posebno i onda
pritisnite l taster.
C
Brisanje Poslednje Fotografije Dok Se Nalazite U Režimu Slikanja
U režimu snimanja, pritisnite l taster da obrišete poslednju snimljenu sliku.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
2
31
Karakteristike snimanja
x (Scene Auto Selector) režim
Kada kadrirate, aparat automatski bira optimalnu scenu da lakše snimite slike.
Uđite u režim snimanja M A (režim snimanja) taster M x (scene auto selector) režim M
k taster
Kad aparat odabere režim snimanja, ikona režima snimanja prelazi u režim scene koji je
odabran.
Karakteristike snimanja
32
e
Portrait (slikanje izbliza jedne do dve osobe)
b
Portrait (snimanje tri ili više ljudi, snimci sa velikim delom pozadine)
f
Landscape
h
Night portrait (slikanje izbliza jedne do dve osobe)
c
Night portrait (snimanje tri ili više ljudi, snimci sa velikim delom pozadine)
g
Night landscape
i
Close-up
j
Backlighting (snimci bez ljudi)
d
Backlighting (snimci sa ljudima)
d
Other scenes
Funkcije dostupne u x (Scene Auto Selector) režimu
• Režim blica (A47)
• Samookidač (A49)
• Kompenzacija ekspozicije (A52)
Karakteristike snimanja
33
Režim scene (Slikanje pogodno za scene)
Podešavanja fotaparata su automatski optimizovana za selktovani tip scene.
Uđite u režim snimanja M A (režim snimanja) taster M b (druga ikona od vrha*) M K M
HI M izaberite scenuM k taster
* Ikona poslednje izabrane scene je prikazana.
Karakteristike snimanja
1
2
3
b Portrait
c Landscape1
(osn. podešavanje)
d Sports2 (A35)
e Night portrait
(A35)
f Party/indoor2
(A35)
Z Beach2
z Snow2
h Sunset2, 3
i Dusk/dawn1, 3
j Night landscape1
(A36)
k Close-up (A36)
u Food (A36)
l Museum2 (A37)
m Fireworks show1, 3
(A37)
n Black and white
copy2 (A37)
o Backlighting2
(A37)
p Easy panorama
(A38)
O Pet portrait
(A39)
Aparat fokusira u beskonačnost.
Aparat fokusira u centar kadra.
Zbog male brzine zatvarača preporučuje se upotreba stativa. Podesite Photo VR na Off u meniju
podešavanja (A77) kada koristite stativ.
Pregled opisa za svaku scenu (Help Display)
Izaberite scene i pomerite kontrolu zuma (A1) na g (j) da
vidite opis za tu scenu. Za povratak na originalan ekran ponovo
rotrajte kontrolu zuma zuma na g (j).
34
Easy panorama
Trikovi i beleške
d Sports
• Kada se okidač drži pritisnut do kraja, aparat snima do oko 7 slika kontinualno brzinom od 2 fps
(kada je image mode na P).
• Brzina kontinualnog snimanja zavisi od trenutnog podešavanja režima snimanja, korišćene mem.
kartice ili uslova snimanja.
• Tokom kontinualnog snimanja, fokus, ekspozicija i hue su zaključani na vrednosti sa prvom slikom
u svakoj seriji.
e Night portrait
Karakteristike snimanja
• Sa ekrana prikazanog nakon izbora e Night portrait izaberite u Hand-held ili w Tripod.
• u Hand-held (izaberite):
- Kad ikona e svetli zeleno u gornjem levom delu ekrana, pritisnite okidač do kraja da snimite
seriju slika koje će biti kombinovane u jednu koja će se sačuvati.
- Kad jednom pritisnete okidač do kraja, držite aparat mirno bez pomeranja dok se ne prikaže slika.
Nakon slikanja, ne isključujte aparat dok se aparat ne vrati u ekran snimanja.
- Ako se subjekat kreće dok aparat slika kontinualno, slika može imati distorziju ili može biti mutna.
• w Tripod:
- Jedna slika se snima na malim brzinama zatvarača kada se okidač pritisne do kraja.
- Redukcija vibracije je onemogućena i ako je Photo VR in the setup menu (A77) u setup
meniju podešeno na On.
f Party/indoor
• Pošto na sliku može da utiče drmanje aparata, držite aparat čvrsto. Stavite Photo VR na Off u
setup meniju (A77) kad koristite stativ.
35
j Night landscape
• Sa ekrana prikazanog nakon izbora j Night landscape izaberite u Hand-held ili w Tripod.
• u Hand-held (osnovno podešavanje):
- Kad ikonica j u levom gornjem uglu ekrana svetli zeleno, pritisnite okidač do kraja da snimite
seriju slika koje će se kombinovati u jednu sliku i sačuvati.
- Kad jednom pritisnete okidač do kraja, držite aparat mirno bez pomeranja dok se ne prikaže slika.
Nakon slikanja, ne isključujte aparat dok se aparat ne vrati u ekran snimanja.
- Ugao preglednosti (polje slike) na sačuvanoj slici je uži u odnosu na onaj na ekranu tokom
snimanja.
• w Tripod:
- Jedna slika se snima na malim brzinama zatvarača kada se okidač pritisne do kraja.
- Redukcija vibracije je onemogućena i ako je Photo VR u setup meniju (A77) podešeno na On.
Karakteristike snimanja
k Close-up
• Makro režim (A51) će da se uključi i aparat će automatski da se zumira do najbližeg rastojanja do
kojeg aparat može da se približi.
• Možete pomerati fokusno polje na koje se aparat fokusira. Pritisnite k , i pritisnite H, I, J ili K
da pomerite fokusno polje, i pritisnite k da primenite.
u Food
• Makro režim (A51) će da se uključi i aparat će automatski da se zumira do najbližeg rastojanja do
kojeg aparat može da se približi.
• Hue se može podesiti preko džojstika HI. Ovo podešavanje
ostaje sačuvano u aparatu i kad je aparat isključen.
• Možete pomerati fokusno polje na koje se aparat fokusira. Pritisnite
k , i pritisnite H, I, J ili K da pomerite fokusno polje, i
pritisnite k da primenite.
25m 0s
880
36
l Museum
• Ako držite pritisnut okidač, aparat snima do 10 slika i najoštrija slika u seriji je automatski izabrana i
čuva se (BSS (Best Shot Selector)).
• Blic ne okida.
m Fireworks show
• Brzina zatvarača zaključana na 4 sek.
• Dostupno je 4 pozicija zuma.
n Black and white copy
• Koristite makro režim (A51) da bi fokusirali iz blizine.
o Backlighting
Karakteristike snimanja
• Sa ekrana prikazanog nakon izbora o Backlighting izaberite ON ili OFF da uključite ili isključite
funkciju visokog dinamičkog raspona (HDR) da odgovara tipu slike koju želite da snimite.
• OFF (osnovno podešavanje): Blic okida da subjekat ne bi bio u senci.
- Pritisnite okidač do kraja da slikate. Snima se jedna slika.
• ON: Koristite kad snimate slike sa jako svetlim i tamnim poljima u istom kadru.
- Kad se okidač pritisne do kraja, slika se kontinualno na većim brzinama zatvarača, i čuvaju se dve
sledeće slike.
- Slika bez HDR kompozicije
- Slika sa HDR kompozicijom (efekti podeksponiranosti i preeksponiranosti su redukovani
- Ako na memoriji ima mesta samo za jednu sliku, slika procesirana sa D-Lighting (A68) za vreme
snimanja,gde su tamna mesta na slici korigovana, je jedina sačuvana slika.
- Kad jednom pritisnete okidač do kraja, držite aparat mirno bez pomeranja dok se ne prikaže slika.
Potrebno je neko vreme da se slika sačuva. Nakon slikanja, ne isključujte aparat dok se aparat ne
vrati u ekran snimanja.
- Ugao preglednosti (polje slike) na sačuvanoj slici je uži u odnosu na onaj na ekranu tokom
snimanja.
37
p Easy panorama
• Na ekranu koji je prikazan kad je izabran p Easy panorama režim scene, izaberite raspon
snimanja između W Normal (180°) ili X Wide (360°).
• Zum je fiksiran na širokougaonu poziciju.
• Pritisnite okidač do kraja i oslobodite ga i onda poalko pomerajte aparat u horizontalnom pravcu.
Snimanje se automatski zaustavlja kada se dostigne raspon koji je izabran.
• Fokus i ekspozicija su zaključani kada snimanje počne.
• Ako pritisnete k kada je slika prikazana preko celog ekrana, slike se automatski skroluju.
• Slike se ne mogu izmeniti na ovom aparatu.
Vidite “Korišćenje Easy Panorama (Snimanje i reprodukcija” (E2) za više informacija.
B
Karakteristike snimanja
38
O štampi slika panorame
Kad štampate slike panorame, ceo snimak možda neće biti odštampan u zavisnosti od podešavanja
štampača. Dodatno, štampa možda neće biti moguća u zavisnosti od štampača.
O Pet portrait
• Aparat detektuje i fokusira se na lice mačke ili psa. Po osnovnom podešavanju, kad je subjekat u
fokusu, zatvarač se automatski oslobađa (pet portrait auto release).
• Nakon što je izabran O Pet portrait sa ekrana izaberite U Single ili V Continuous.
- U Single: Kada god je detektovano lice u fokusu, aparat snima jednu sliku.
- V Continuous: Kada god je detektovano lice u fokusu, aparat okida 3 puta kontinualno.
B
Pet Portrait Auto Release
B
Fokusno polje
• Kad aparat detektuje lice prikazuje se žuti dupli okvir oko tog lica.
Kada aparat postigne fokus na licu unutar okvira (fokusno polje),
dupli okvir postaje zelen. Ako nijedno lice nije detektovano,
aparat se fokusira na lice u centru kadra.
• U nekim uslovima snimanja, lice ljubimca možda neće biti
detektovano i drugi subjekti mogu da se nadju u okviru.
Karakteristike snimanja
• Pritisnite džojstik J (n) da podesite Pet portrait auto release.
- Y: Okidač odradi automatski kad je lice koje je detektovano u fokusu.
- OFF: Okidač ne okida automatski, čak i kada je lice ljubimca detektovano. Pritisnite okidač.
Aparat takođe detektuje i lica ljudi kada je izabrano OFF.
• Pet portrait auto release je na OFF kad se kont. snimanje sa autookidačem ponovi pet puta.
• Slikanje je moguće i sa pritiskanjem okidača, bez obzira na podešavanje Pet portrait auto
release. Kada je izabrano V Continuous možte slikati kontinualno držeći okidač pritisnut do
kraja.
25m 0s
880
39
Režim spec. efekata (primena tokom slikanja)
Možete dodati specijalne efekte za snimanje.
Uđite u režim snimanja M A (režim snimanja) taster M D (treća ikona od vrha*) M K M
HI M izaberite efekat M k taster
* Prikazana je ikona poslednjeg odabranog efekta.
Kategorija
Karakteristike snimanja
40
Opis
D Soft*
(default setting)
Nežno zamućuje celu sliku da stvori mek ambijent.
E Nostalgic sepia*
dodaje sepia tonove sa malim kontrastom da stvori izgled starinske
fotografije.
F High-contrast
monochrome
Kreira crno-bele fotografije sa jasnim kontrastom.
G High key
dodaje svetle tonove po celoj fotografiji.
H Low key
dodaje tamne tonove po celoj fotografiji.
I Selective color
Daje crno bele fotografije na kojima samo jedna određena boja ostaje.
l Pop
Povećava saturaciju boje na celoj slici da stvori svetli izgled.
k Super vivid
Povećava saturaciju boje na celoj slici i izoštrava kontrast.
h Painting
Daje izgled slike.
m Toy camera effect
1
Celoj slici daje žuti ton i potamnjuje periferne delove.
Kategorija
n Toy camera
effect 2
Opis
Smanjuje saturaciju boje na celoj slici i potamnjuje periferne delove.
o Cross process
Daje slici misteriozan izled zasnovan na specifičnoj boji.
b Mirror*
Daje biletaralno simetričnu sliku čija je desna polovina invertovana
ogledalska slika leve polovine.
* Neki efekti nisu dostupni sa određenim Movie options (A74) podešavanjima.
Save
Klizač
Karakteristike snimanja
• Aparat fokusira polje u centru kadra.
• Kad je izabran Selective color koristite džojstik HI da
izaberete boju sa klizača.
Da promenite podeš. za sledeće funkcije, prvo pritisnite k
da otkažete selekciju boja.
- Režim blica (A47)
- Samookidač (A49)
- Makro režim (A51)
- Komp. eksopzicije (A52)
Za povratak na ekran izbora boje, pritisnite k ponovo.
41
Pametni režim portreta (Slikanje nasmejanih lica)
Ako fotoaparat detektuje da je lice nasmejano, automatski će da ga fotografiše (vremenska
funkcija osmeha (A57)). Može se koristiti funkcija za ulepšavanje kože lica.
Uđite u režim snimanja M A (režim snimanja) taster M F Smart portrait M k taster
1
Kadrirajte.
• Uperite aparat u lice osobe.
2
Čekajte da se subjekat nasmeje. Ne pritiskajte okidač.
Karakteristike snimanja
• Ukoliko fotoaparat detektuje da je lice uokvireno duplim kvadratom nasmejano, automatski
oslobađa zatvarač.
• Posle svake odrade okidača, fotoaparat automatski fotografiše.
3
Završetak snimanja.
• Za otkazivanje snimanja nasmejanih lica i prestanak snimanja izvršite bilo koju od sledećih
operacija.
- podesite Smile timer na Off.
- pritisnite A taster i odaberite drugi režim slikanja.
B
O Pametnom Režimu Portreta
Pod nekim uslovima snimanja, aparat možda neće moći da detektuje lice ili osmeh (A61). Okidač
takođe može da se koristi za fotografisanje.
42
C
Lampa samookidača Blinka
Lampa samookidača blinka polako kada je tajmer osmeha moguć i aparat detektuje lice, i blinka brzo
kad okidač odradi.
Funkcije dostupne u pametnom režimu portreta
•
•
•
•
Režim blica (A47)
Samookidač (A49)
Komp. eksopzicije (A52)
Meni pametnog portreta (A55)
Karakteristike snimanja
43
A (Auto) Režim
Koristan za većinu fotografija, i omogućava da podesite razna podešavanja da odgovaraju
uslovima snimanja i tipu slike koji snimate.
Uđite u režim snimanja M A (režim snimanja) taster M A (auto) režim M k taster
• Možete podesiti kako aparat bira polje kadra za fokus podešavanjem AF area mode
(A56).
Osnovno podešavanje je Target finding AF (A63).
Funkcije dostupne u A (Auto) režimu
Karakteristike snimanja
44
•
•
•
•
•
Režim blica (A47)
Samookidač (A49)
Makro režim (A51)
Komp. eksopzicije (A52)
Meni snimanja (A55)
Korišćenje brzih efekata
U A (auto) režimu možete primeniti efekte na slike odmah nakon okidanja.
• Izmenjena slika se čuva kao zaseban fajl sa drugim nazivom.
1
Pritisnite k na ekranu prikazanom nakon
slikanja u A (auto) režimu.
Quick effects
• Kada pritisnete d taster ili kada nema izvedenih
operacija u roku od 5 sek., prikaz ekrana se vraća na displej
snimanja.
• Da se ekran desno ne prikazuje, podesite Quick effects na
Off u meniju snimanja (A55).
2
• Pomerite kontrolu zuma (A1) ka g (i) za povratak u
prikaz preko celog ekrana ili ka f (h) u prikaz ikonica.
• Da izađete bez izmene, pritisnite d taster. Kad se prikaže
ekran potvrde odaberite Yes i pritisnite k taster.
• Vidite “Brzi efekti: Changing Hue or Mood” (E14) za
informacije o tipovima efekata.
3
Izaberite Yes i pritisnite k taster.
B
O brzim efektima
Choose effect
Quick effects
Pop
Super vivid
Painting
Photo
illustration
High key
Toy camera
effect 1
Cancel
Check
Karakteristike snimanja
Pritisnite HIJK da izaberete efekat i
pritisnite k taster.
Cancel
Funkcija brzih efekata je onemogućena ako je Wi Fi uključen.
45
Funkcije koje se mogu podesiti pomoću džojstika
Dostupne funkcije variraju sa režimom snimanja, kao što je prikazano ispod.
1
2
4
3
Karakteristike snimanja
x
(autom.
izbor
scene)
1
X Režim blica (A47)
2
Samookidač
n
(A49)
3
p
Macro mode
(A51)
4
o
Kompenzacija
ekspozicije (A52)
* Varira sa podešavanjem.
46
Specijal.
efekti
Pam.
portret
A (auto)
w
w*
w
w
w
*
w
–
w
–
w
w
w
w
w
Scene
w
w
*
Korišćenje Blica
Možete podesiti režim blica da odgovara uslovima snimanja.
1
Pritisnite na džojstiku H (m).
2
Izaberite režim blica (A48) i pritisnite k
taster.
Auto
• Ako se podešavanje ne primeni pritiskanjem k tastera u
roku od nekoliko sekundi, selekcija se otkazuje.
Lampa blica
Karakteristike snimanja
B
• Status blica se može potvrditi pritiskanjem okidača do pola.
- Uključen: Blic okida kad se pritisne okidač do kraja.
- Svetli: Blic se puni. Ne može da slika.
- Isključen: Blic neće okinuti.
• Ako je baterija prazna, ekran će se isključiti i ostaće isključen dok
se blic puni.
47
Dostupni režimi blica
U
Auto
Blic automatski okine kada je slabo osvetljenje.
• Ikona režima blica na ekranu snimanja se prikazuje samo odmah nakon podešavanja.
V
Auto with red-eye reduction
Smanjuje “crvene oči” kod portreta.
W
Off
Blic neće da okine.
• Preporučeno korišćenje stativa kad koristite u tamnim okruženjima.
X
Fill flash
Karakteristike snimanja
Blic će da okine nakon što je fotografija načinjena, Koristi da “popuni” (osvetli) senke i
slabo osvetljene subjekte.
Y
Slow sync
Pogodno za snimanje portreta noću sa pozadinom. Blic će da osvetli glavne subjekte;
spora brzina zatvarača se koristi kako bi se uhvatila pozadina tokom noći ili pri
prigušenom svetlu.
C
Podešavanje režima blica
• Ovo podešavanje može biti nedostupno sa nekim režimima snimanja.
• Podešavanje blica primenjeno u A (auto) režimu se čuva u memoriji aparata i nakon što se aparat
isključi.
C
Redukcija crvenih očiju
Ukoliko se detektuju crvene oči, zahvaćeni deo će biti dodatno obrađen pre nego li se slika sačuva.
Obratite pažnju na sledeće pri snimanju:
• Vreme koje je potrebno da bi se sačuvala fotografija je duže nego inače.
• Napredna redukcija crvenih očiju možda neće da pruži željene rezultate u svim situacijama.
• U ekstremno retkim slučajevima, oblasti u kojima nije zahtevana redukcija crvenih očiju može biti
zahvaćena ovom redukcijom; u tim slučajevima , izaberite drugi režim i pokušajte ponovo.
48
Korišćenje samookidača
Samookidač može da oslobodi zatvarač deset ili dve sekunde nakon pritiskanja okidača.
Podesite Photo VR na Off u setup meniju (A77) kad koristite stativ.
1
Pritisnite na džojstiku J (n).
2
Odaberite n10s ili n2s, i pritisnite k taster.
Self-timer
3
Ukadrirajte sliku i pritisnite taster
okidača do pola.
Karakteristike snimanja
• n10s (deset sek.): Koristite pri važnim prilikama, npr.
venčanjima.
• n2s (dve sek.): Koristite da izbegnete drmanje aparata.
• Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k tastera
u roku od nekoliko sekundi, selekcija će da bude poništena.
• Kad je režim slikanja Pet portrait režim scene, Y (pet
portrait auto release) je prikazan (A39). Samookidač je
nedostupan.
10
• Fokus i ekspozicija će se podesiti.
1/250
F3.3
49
4
Pritisnite taster okidača do kraja.
• Samo-okidač će da započne sa odbrojavanjem.
Lampica samo-okidača će da treperi dok tajmer
odbrojava. Oko jedne sekunde pre nego što se
oslobodi okidač, lampica prestaje sa treperenjem
i ostaje uključena.
• Kada se otpusti okidač, samo-okidač se postavlja
na OFF.
• Da bi zaustavili odbrojavanje pre nego li se
napravi slika, pritisnite ponovo okidač.
Karakteristike snimanja
50
9
1/250
F3.3
Korišćenje makro režima
Korisno kada slikate izbliza.
1
Pritisnite na džojstiku I (p).
2
Odaberite ON i pritisnite k.
Macro mode
• Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k tastera
u roku od nekoliko sekundi, selekcija će da bude poništena.
Pomoću kontrole zuma podesite zum na
poziciju gde F i indik. zuma svetle zeleno.
• Kad je zum na poziciji gde zoom indicator indikator zuma
svetli zeleno, aparat može da fokusira objekte na udaljenosti od oko 10 cm (4 in.) od
objektiva.
Kada je pozicija zuma na poziciji gde je G prikazano, aparat fokusira objekte na razdaljini od
oko 2 cm (0.8 in.) od objektiva.
B
Karakteristike snimanja
3
O korišćenju blica
Blic možda neće moći da osvetli ceo subjekat na distancama manjim od 50 cm (1 ft 8 in.).
C
Podešavanja za Makro Režim
• Ovo podešavanje može biti nedostupno sa nekim režimima snimanja.
• Podešavanje primenjeno u A (auto) režimu se čuva u memoriji aparata i nakon što se aparat
isključi.
51
Podešavanje osvetljenja (Kompenzacija ekspozicije)
Možete podesiti osvetljenost na fotografiji.
Karakteristike snimanja
52
1
Pritisnite na džojstiku K (o).
2
Odaberite vrednost komp. ekspozicije i
pritisnite k taster.
Exposure compensation
• Da slike budu svetlije primenite pozitivnu (+) vrednost.
• Da slike budu tamnije primenite negativnu (–) vrednost.
• Vrednost kompenzacije je primenjena, čak i bez pritiskanja
k tastera.
C
Vrednost Kompenzacije Ekspozicije
Podešavanje primenjeno u A (auto) režimu se čuva u memoriji aparata i nakon što se aparat isključi.
.
Osnovna podešavanja
Osnovna podešavanja u svakom režimu snimanja su opisana dole.
Blic
(A47)
x (scene auto
selector)
Samookidač
(A49)
Makro
(A51)
Komp.
ekspozicije
(A52)
U1
Off
Off2
0.0
Scene
V
Off
Off3
0.0
W3
Off
Off3
0.0
d (sports)
W3
Off3
Off3
0.0
e (night portrait)
V4
Off
Off3
0.0
f (party/indoor)
V5
Off
Off3
0.0
Z (beach)
U
Off
Off3
0.0
z (snow)
U
Off
Off3
0.0
h (sunset)
W3
Off
Off3
0.0
i (dusk/dawn)
W3
Off
Off3
0.0
j (night
landscape)
W3
Off
Off3
0.0
3
0.0
k (close-up)
W
Off
On
u (food)
W3
Off
On3
0.0
l (museum)
W3
Off
Off
0.0
m (fireworks show)
W3
Off3
Off3
0.03
n (black and white
copy)
W
Off
Off
0.0
Karakteristike snimanja
b (portrait)
c (landscape)
53
Blic
(A47)
1
2
3
Karakteristike snimanja
54
4
5
6
7
Samookidač
(A49)
Makro
(A51)
Komp.
ekspozicije
(A52)
o (backlighting)
X/W6
Off
Off3
p (easy panorama)
W3
Off3
Off3
0.0
O (pet portrait)
W3
Y7
Off
0.0
0.0
0.0
D (special effects)
W
Off
Off
F (smart portrait)
U
Off
Off3
0.0
A (auto)
U
Off
Off
0.0
Aparat automatski bira režim blica koji odgovara sceni. W (off) se može ručno odabrati.
Podešavanje se ne može promeniti. Automatski prelazi u makro režim kada je izabran i.
Podešavanje se ne može promeniti.
Podešavanje se ne može promeniti. Režim blica zaključan na blic sa sporom sinhronizacijom i
redukcijom crvenih očiju.
Može se koristiti režim blica redukcije crvenih očiju sa sporom sinhronizacijom.
Blic je zaključan na X (fill flash) kada je HDR na OFF, i zaključan na W (off) kada je HDR na ON.
Samookidač ne može da se koristi. Pet portrait auto release može da se uključi ili isključi (A39).
Karakt. koje se mogu pod.pomoću d tastera (Meni snimanja)
Kad snimate, možete podesiti sledeće opcije pomoću d tastera (A4).
Image mode
White balance
Continuous
ISO sensitivity
Color options
25m 0s
880
AF area mode
Autofocus mode
Dostupne karakteristike variraju sa režimom snimanja , kao što je prikazano ispod.
Scene2
Specijal.
efekti
Pametni
portret
Auto režim
Image mode1
w
w
w
w
w
White balance
–
–
–
–
w
Continuous
–
–
–
–
w
ISO sensitivity
–
–
–
–
w
Color options
–
–
–
–
w
AF area mode
–
–
–
–
w
Autofocus mode
–
–
–
–
w
Quick effects
–
–
–
–
w
Skin softening
–
–
–
w
–
Smile timer
–
–
–
w
–
Blink proof
–
–
–
w
–
Karakteristike snimanja
1
2
Autom.
izbor scene
novo podeš. se primenjuje na ostale režime snimanja.
Dodatna podešavanja moguća su u nekim režimima scene. Vidite “Trikovi i beleške” (A35).
55
Opcije menija snimanja
Opcija
Karakteristike snimanja
56
Opis
A
Image mode
Izbor kombinacije veličine slike i kvaliteta.
• Osnovno podešavanje: P 4608×3456
E34
White balance
Omogućava podešavanje boja na slici onako kako ih vidite okom.
• Osnovno podešavanje: Auto
E36
Continuous
Možete da odaberete single ili continuous snimanje.
• Osnovno podešavanje: Single
E39
ISO sensitivity
Kontrolišite osetljivost aparata na svetlost.
• Osnovno podešavanje: Auto
Ako je ISO na Auto, E je prikazano tokom snimanja dok se ISO
osetljivost povećava.
E42
Color options
Omogućava promenu tona boja na slici tokom slikanja.
• Osnovno podešavanje: Standard color
E43
AF area mode
Omogućava da odredite kako aparat bira AF režim polja.
• Osnovno podešavanje: Target finding AF (A63)
E44
Autofocus mode
Omogućava da izaberete kako aparat fokusira. je izabrano Single
AF aparat fokusira samo kad je taster okidača pritisnut do pola.
Kad je izabrano Full-time AF , aparat fokusira i onda kada taster
okidača nije pritisnut do pola.
• Osnovno podešavanje: Single AF
E48
Quick effects
Uključite ili isključite ovu funkciju (A45).
• Osnovno podešavanje: On
E48
Opcija
Opis
A
Skin softening
Podesite ulepšavanje tena.
• Osnovno podešavanje: On
E49
Smile timer
Omogućava da odaberete da li aparat automatski oslobađa
zatvarač ili ne kada detektuje osmeh.
• Osnovno podešavanje: On (BSS)
E50
Blink proof
Aparat automatski okida dva puta sa svkom snimkom i čuva onu
sliku na kojoj su oči subjekta otvorene.
• Osnovno podešavanje: Off
E51
Karakteristike snimanja
57
Funkcije koje se ne mogu koristiti istovremeno
Neka podeš. u meniju slikanja ne mogu se koristiti sa drugim funkcijama.
Zabranjene
funkcije
Opis
Continuous (A56)
Kad je na bilo kom podešavanju osim Single,
blic ne može da se .
Blink proof (A57)
Za Blink proof na On, blic ne može da se
koristi.
Smile timer (A57)
Kad je izabran On (continuous) ili On (BSS),
blic ne može da se koristi.
Smile timer (A57)
Kad se koristi Smile timer , samookidač ne
može da se koristi.
AF area mode (A56)
Kad se koristi Subject tracking , samookidač
ne može da se koristi.
AF area mode (A56)
Kad se koristi Subject tracking makro režim
ne može da se koristi.
Image mode
Continuous (A56)
Image mode se podešava prema
podešavanju kontinualnog snimanja kao što
sledi:
• Continuous H: 120 fps: O (veličina slike:
640 × 480 piksela)
• Continuous H: 60 fps: M (veličina slike:
1280 × 960 piksela)
• Multi-shot 16: L (veličina slike: 2560 ×
1920 piksela)
White balance
Color options (A56)
Kad se koristi Black-and-white, Sepia, ili
Cyanotype, podešavanje White balance je
fiksirano na Auto.
Flash mode
Karakteristike snimanja
58
Podešavanje
Self-timer
Macro mode
Zabranjene
funkcije
Podešavanje
Opis
Self-timer (A49)
Ako se samookidač koristi kada je Continuous
na Pre-shooting cache, podešavanje za
Continuous prelazi u Single.
ISO sensitivity
Continuous (A56)
Kad se koristi Pre-shooting cache,
Continuous H: 120 fps, Continuous H:
60 fps, ili Multi-shot 16 , ISO sensitivity je
na Auto.
AF area mode
White balance (A56)
Za bilo koje podešavanje osim Auto za White
balance u Target finding AF režimu, aparat
ne detektuje glavni subjekat.
Quick effects
Continuous (A56)
Funk. brzih efekata ne može da se koristi sa
kont. snimanjem.
Smile timer
Blink proof (A57)
Kada je Blink proof na On, Smile timer je
zaključan na On (single) ako je podešeno On
(continuous) ili On (BSS).
Blink proof
Smile timer (A57)
Kada je Smile timer na On (continuous) ili
On (BSS), Blink proof je zaključan na Off.
Monitor settings
Quick effects (A56)
Kada je Quick effects na On pri pravljenju
fotografija, snimljena slika je prikazana nakon
slikanja, bez obzira na Image review podeš.
Print date
Continuous (A56)
Kad se koristi Pre-shooting cache,
Continuous H: 120 fps, Continuous H:
60 fps, datum i vreme ne mogu da se
štampaju na slikama.
Karakteristike snimanja
Continuous
59
Zabranjene
funkcije
Podešavanje
Opis
Continuous (A56)
Kad je na bilo kom podešavanju osim Single,
Motion detection ne funkcioniše.
ISO sensitivity (A56)
Kad je ISO osetljivost na bilo kom podešavanju
osim Auto, Motion detection ne funkcioniše.
AF area mode (A56)
Ako se Subject tracking koristi za snimanje,
Motion detection ne funkcioniše.
Smile timer (A57)
Kad je izabrano On (continuous) ili On (BSS) ,
Motion detection ne funkcioniše.
Continuous (A56)
Kad je na bilo kom podešavanju osim Single,
Blink warning ne funkcioniše.
Continuous (A56)
Kad je izabran Multi-shot 16, digitalni zum ne
može da se koristi.
AF area mode (A56)
Ako se Subject tracking koristi za snimanje,
digitalni zum ne može da se koristi.
Continuous (A56)
Kad je na bilo kom podešavanju osim Single,
zvuk zatvarača je onemogućen.
Motion detection
Blink warning
Karakteristike snimanja
Digital zoom
Shutter sound
B
O digitalnom zumu
• Digitalni zum ne može da se koristi u zavisnosti od režima snimanja ili trenutnih podešavanja
(E81).
• Aparat se fokusira na subjekat u centru kadra kad se koristi digit. zum.
60
Fokusiranje
The focus area varies depending on the shooting mode.
Korišćenje detekcije lica
Ako je okidač pritisnut do pola kada lica nisu detektovana:
• U x (scene auto selector) režimu, fokusno polje varira sa scenom.
• U Portrait i Night portrait režimima scene ili u pametnom režimu portreta , ako lice nije
detektovano kad se okidač pritisne do pola, aparat se fokusira na lice u centru kadra.
• U A (auto) režimu, aparat bira jedno ili više fokusnih polja koja sadrže subjekat najbliži
aparatu.
B
Karakteristike snimanja
Kad je aparat uperen u ljudsko lice u režimima slikanja
izlistanim niže, automatski detektuje lice i fokusira se na njega.
• e/b Portrait, h/c Night portrait, ili d
Backlighting u x (scene auto selector) režimu (A32)
• Portrait ili Night portrait režimu scene (A34)
• Pametni režim portreta (A42)
25m 0s
• Kada je AF area mode (A56) u A (auto) režimu (A44)
880
na Face priority.
Kad detektuje više lica, dupli okvir(fokusno polje) je prikazano oko lica koje je u fokusu a ostala
lica uokvirena su jednostrukim ramom.
O detekciji lica
• Sposobnost aparata da prepozna lice zavisi od različitih faktora, uklj. i to da li je subjekat licem
okrenut ka aparatu.
• Aparat možda neće prepoznati lica kada:
- Kada je lice zaklonjeno naočarama ili nekom drugom preprekom
- Kada lice zauzima preveliki ili premali deo kadra
61
Korišćenje ulepšavanja tena
Kada se zatvarač oslobodi tokom korišćenja nekog od režima snimanja izlistanih ispod, aparat
detektuje lica ljudi i procesira sliku da bi ulepšao ten na licu (do tri lica).
• Pametni režim portreta (A42)
- Može se podesiti stepen ulepšavanja tena.
• e Portrait, h Night portrait, ili d Backlighting in x (scene auto selector) režim
(A32)
• Portrait ili Night portrait režim scene (A34)
Skin softening se može primeniti i na sačuvane slike korišćenjem Glamour retouch
(A68).
B
Karakteristike snimanja
62
O ulepšavanju tena
• Možda će biti potrebno više vremena za čuvanje slike nego obično.
• U nekim uslovima snimanja, themožda se neće postići željeni rezultati, i funkcija može biti
primenjena na delove slike gde nema lica.
Korišćenje Target Finding AF
Kada je AF area mode (A56) u A (auto) režimu na Target finding AF, aparat će podesiti
fokus tokom sledećih operacija ako pritisnete okidač do pola.
• Kad aparat detektuje glavni subjekat, fokusira se na njega.
Kada je subjekat u fokusu, fokusno polje svetli zeleno. Kad
aparat detektuje lice osobe, fokusira se na njega kao
prioritet.
1/250
F3.3
Fokusna polja
1/250
F3.3
Fokusna polja
B
O Target Finding AF
Karakteristike snimanja
• Aparat ima devet fokusnih polja, i kada ne detektuje glavni
subjekat, automatski bira polje koje sadrži subjekat najbliži
aparatu. Kad je subjekat u fokusu, fokus. polje koje je u
fokusu svetli zeleno.
• U zavisnosti od uslova snimanja, subjekat koji aparat bira kao glavni može da varira.
• Glavni subjekat možda neće biti detektovan korišćenjem određenih White balance podešavanja.
• Aparat možda neće ispravno izabrati glavni subjekat u sledećim situacijama:
- Kad je slika na ekranu previše tamna ili svetla
- Kad glavni suvjekat nema jasno definisane boje
- Kad je snimak kadriran tako da je glavni subjekat na ivici ekrana
-Kad se subjekat sastoji od ponavljajućeg šablona
63
Subjekti koji nisu pogodni za Autofous
Karakteristike snimanja
64
Aparat možda neće da radi onako kako se zahteva od njega u određenim situacijama. U
nekim retkim slučajevima subjekat neće biti u fokusu iako zona fokusa u indikator fokusa
svetle zeleno:
• Subjekat je veoma taman
• Objekti visokog sjaja se nalaze u sceni (npr. sunce se nalazi iza subjekta koji je u velikoj senci)
• Ne postoji kontrast između subjekta i okruženja(npr. subjekat je ispred belog zida u beloj
majci)
• nekoliko objekata je na na različitoj udaljenosti od aparata (npr. subjekat se nalazi unutar
kaveza)
• Subjekti sa obrascima koji se ponavljaju (okviri prozora, zgrade sa više redova prozora sličnih
oblika itd.)
• Subjekat se brzo kreće
U situacijama koje su gore opisane, pokušajte da pritisnete taster prekidača do pola kako bi
ste ponovo fokusirali, ili fokusirajte objekat koji je na istoj razdaljini od aparata kao i željeni
subjekat, i koristite zaključavanje fokusa (A65).
Zaključavanje fokusa
Ova opcija se preporučuje kada aparat ne aktivira fokusno polje koje sadrži željeni subjekat.
1
2
Podesite AF area mode na Center u A (auto) režimu (A55).
Pozicionirajte subjekt u centar kadra i
pritisnite okidač do pola.
• Proverite da polje fokusa svetli zeleno.
• Fokus i ekspozicija su zaključani.
F3.3
1/250
F3.3
Držite i dalje okidač pritisnut do pola i
prekadrirajte.
• Zadržite istu razdaljinu između aparat i subjekta dok je
okidač pritisnut do pola.
4
Karakteristike snimanja
3
1/250
Pritisnite okidač do kraja da slikate.
65
Karakteristike Reprodukcije
Reprodukcija uvećanja
Pomeranjem uvećanja ka g (i) dok se nalazite u prikazu preko celog ekrana (A28) zumirate
trenutnu sliku.
Prikazan vodič polja
4/4
0004. JPG
15 / 05 / 2014 15:30
Prikaz preko celog ekrana
g
(i)
f
(h)
3.0
Zumirano.
Karakteristike Reprodukcije
• Možete promeniti odnos zuma pomeranjem kontrole zuma na f (h) i g (i).
• Da pomerite polje na slici, pritisnite džojstik HIJK.
• Ako gledate slike snimljene detekcijom lica ili ljubimca, aparat zumira na lice (osim kada
pregledate slike snimljene u seriji). Da zumirate polje gde nema lica, podesite uvećanje i
pritisnite HIJK.
• Pritisnite k taster za povratak u režim prikaza preko celog ekrana.
C
Odsecanje slika
Kad je prikazana uvećana slika, možete pritisnuti d taster da odsečete sliku tako da sadrži samo
vidljivi deo i da ga sačuvate kao poseban fajl (E21).
66
Prikaz ikonica/prikaz kalendara
Pomeranjem uvećanja ka f (h) dok se nalazite u prikazu preko celog ekrana (A28) slike se
prikazuju kao ikonice.
1 / 20
f
(h)
1 / 20
f
(h)
Sun
Mon
2014 05
Tue Wed Thu
1
4
0004. JPG
15 / 05 / 2014 15:30
Prikaz preko celog ekrana
g
(i)
g
(i)
Prikaz ikonica
5
4
Fr i
Sat
2
3
10
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Prikaz kalendara
B
Prikaz kalendara
Slike bez podešenog datuma će biti snimljene kao da su slikane January 1, 2014.
Karakteristike Reprodukcije
• Broj prikazanih ikona možete menjati pomeranjem kontrole zuma ka f (h) i g (i).
• Pritisnite džojstik HIJK da izaberete sliku i onda pritisnite k taster da je prikažete
preko celog ekrana.
• Kad ste u prikazu kalendara, pritisnite HIJK da izaberete datum i pritisnite k taster da
prikažete prvu sliku snimljenu tog dana.
67
Funkcije koje se mogu podesiti pomoću d
tastera (Meni reprodukcije)
Kad pregledate slike preko celog ekrana ili kao ikonice, možete podesiti sledeće funkcije
pritiskanjem d tastera (A4).
Opcija
Karakteristike Reprodukcije
68
Opis
A
Quick retouch*
Kreirajte retuširane kopije sa poboljšanim kontrastom i
saturacijom.
E16
D-Lighting*
Kreirajte kopiju trenutne slike sa povećanim osvetljenjem i
kontrastom, osvetljavanjem tamnih porcija slike.
E16
Red-eye correction*
Koriguje efekat crvenih očiju koji se može javiti usled upotrebe
blica.
E17
E18
Glamour retouch*
Detektuje lica i retušira ih tako da deluju glamurozno.
Print order
Omogućava da odaberete slike za štampu, i broj kopija za svaku. E52
Slide show
Prikazuje slike smeštene u internoj memoriji ili na memorijskoj
kartici, jednu po jednu u automatizovanom slide show.
E56
Protect
Štiti odabrane slike od slučajnog brisanja.
E57
Rotate image
Određuje orijentaciju u kojoj se slika prikazuje tokom
reprodukcije.
E59
Small picture*
Kreirajte umanjenu kopiju slike koja je pogodna za web
upotrebu ili za slanje preko elektronske pošte.
E20
Voice memo
Snimajte, reprodukujte i brišite govorne poruke.
E60
Opcija
Opis
A
Copy
Kopiranje fajlova između mem. kartice i interne memorije.
E61
Sequence display
options
Izaberite da li će samo ključna slika biti prikazana za sekvencu
slika snimljenih kontinualno ili ćete prikazati sekvencu kao
zasebne slike.
• Kad je samo ključna slika prikazana za sekvencu, pritisnite k
taster da prikažete svaki sliku u sekvenci. Pritisnite na džojstiku
H za povratak na prikaz ključne slike.
E63
Choose key picture
Promenite ključnu sliku za grupu slika u sekvenci.
E63
Favorite pictures
Dodajte slike u album.
Ova opcija nije prikazana u režimu omiljenih slika.
E6
Remove from
favorites
Uklonite slike iz albuma.
Ova opcija je prikazana u režimu omiljenih slika.
E8
* Izmenjene slike se čuvaju kao posebni fajlovi. Neke slike se ne mogu izmeniti.
Karakteristike Reprodukcije
69
Snimanje i Reprodukcija Filmova
Snimanje filmova
Snimanje i Reprodukcija Filmova
1
Prikažite ekran snimanja.
• Proverite preostalo vreme za snimanje.
• Kad je Photo info opcija u Monitor settings u setup
meniju (A77) podešena na Movie frame+auto info,
polje koje će biti vidljivo na filmu, može se proveriti pre
snimanja.
25m 0s
880
Preostalo vreme za
snimanje filma
2
Pritisnite b (e snimanje filma) taster da
počnete snimanje.
• Aparat se fokusira na subjekt u centru kadra.
• Pritisnite džojstik K da pauzirate ili nastavite snimanje
(osim kada je p iFrame 720/30p (p iFrame 720/
25p) ili opcija HS filma izabrana u Movie options).
Snimanje se automatski zaustavlja kada je prošlo oko 5
minuta nakon pauziranja.
• Tokom snimanja filma možete snimiti fotografiju(A73).
3
70
14m30s
Pritisnite ponovo b (e snimanje filma) taster da završite snimanje.
B
Maksimalna dužina filma
B
Napomene o snimanju filma
Indikator koji pokazuje broj preostalih snimaka ili maksimalnu dužinu filma tokom upisivanja filma
blinka dok se film snima. Ne otvarajte ležište baterije / zatvarač slota memorijske kartice i ne
vadite baterije i meorijsku karticu tokom snimanjа filma. Uklanjanje memorijske kartice tokom
snimanja filma može da rezultuje gubitkom podataka ili oštećenja fotoaparata ili kartice.
B
Snimanje Filmova
Snimanje i Reprodukcija Filmova
Svaki film je ograničen na veličinu fajla od 4 GB i dužinu od 29 min, iako postoji još mesta na mem.
kartici.
• Maks. dužina filma koja se može snimiti za jedan film je prikazana tokom snimanja na ekranu.
• Snimanje se može završiti i pre dostizanja limita ukoliko se aparat pregreje.
• Prava dužina filma može da varira u zavisnosti od sadržaja filma, kretanja subjekta, ili tipa
memorijske kartice.
• Kad snimate filmove, koristite mem. karticu klase 6 ili mem, kartice veće brzine (F22). Kad koristite
kartice manje brzine, snimanje može prestati neočekivano.
• Postoji degradacija na slici kada se koristi digitalni zum.
• Zvuci tokom snimanja(rotiranje kontrole zuma, zumiranje objektivom, autofokus, itd.) se mogu čuti
kad reprodukujete filmove.
• Sledeći fenomeni se mogu videti na ekranu tokom snimanja filma. Oni ostaju sačuvani na filmu.
- Zamućenje se može pojaviti na slikama pod fluoroscentnim i nekim drugim osvetljenjem.
- Subjekti koji se kreću veoma brzo sa jednog na drugi kraj kadra, kao kretanje voza ili automobila
mogu se pojaviti iskrivljeno.
- Cela slika filma se može iskriviti ako je aparat panovan.
- izuzetno svetli objekti mogu pri snimanju videa ostaviti "duhove" na snimku.
• Pri snimanju i reprodukciji filmova, obojene linije (moire) mogu se pojaviti na subjektima koji imaju
regularni, ponavljajući obrazac, kao što je obrazac talasa na odeći ili prozori na zgradi, u zavisnosti
od razdaljine snimanja ili odnosa zuma. Ovo se javlja kada obrazac na subjektu interferira sa
mrežom senzora i ne predstavlja kvar.
71
B
O redukciji vibracija tokom snimanja filma
Snimanje i Reprodukcija Filmova
• Kada je Movie VR u meniju filma (A74) podešen na On (hybrid), vidni ugao (npr., vidno polje u
kadru) je uži u toku snimanja filma.
• U režimu specijalnih efekata, koristi se samo red. vibr. sa pomeranjem sočiva da kompenzuje
drmanje aparata kada je Movie options podešen na Z 1080/60i (U 1080/50i), čak i ako je
Movie VR na On (hybrid).
• Kada koristite stativ tokom snimanja, podsite Movie VR ili Off da sprečite potencijalne gređke
izazvane ovom funkcijom.
B
O temperaturi aparata
• Temperatura aparata može se dosta povećati kad se aparat koristi na duži period za snimanje filma
ili se koristi u ambijentu sa visokom temperaturom.
• Ako se aparat mnogo zagreje tokom snimanja filma, aparat autom. zaustavlja snimanje.
Preostalo vreme snimanja do zaustavljanja snimanja od strane aparata (B10s) je prikazano.
Nakon zaustavljanja snimanja aparat se isključuje.
Sačekajte da temperatura padne pre nego što ponovo počnete sa korišćenjem.
B
O Autofokusu
U nekim situacijama autofokus ne funkcioniše kako se očekuje (A64). Koristite sledeće metode u
takvim situacijama:
1. Podesite Autofocus mode u meniju filma na Single AF (osn. podeš) pre snimanja.
2. Uperite aparat u drugi objekat koji je od aparata udaljen kao i željeni subjekt u centru kadra,
pritisnite b (e movie-record) taster da počnete snimanje, i prekadrirajte.
72
Pravljenje fotografija tokom snimanja filma
B
14m30s
O pravljenju fotografija tokom snimanja filma
• Fotografije se ne mogu napraviti tokom snimanja filma u sledećim situacijama:
- Kada je preostalo vreme za snimanje filma kraće od 30 sek
- Kada je Movie options na Z 1080/60i (U 1080/50i) ili HS movie
• Kadrovi filma snimljeni tokom čuvanja fotografije možda neće biti reprodukovani u određenom
redu.
• Zvuk pritiskanja okidača će možda biti snimljen sa filmom.
• Ako se aparat pomeri pri pritiskanju okidača, slika može biti mutna.
Snimanje i Reprodukcija Filmova
Ako pritisnete okidač do kraja tokom snimanja filma, jedan
kadar se čuva kao fotografija. Snimanje filma se nastavlja dok se
fotografija učitava.
• y je prikazano u levom gornjem delu ekrana. Kada je z
prikazano fotografija ne može da se snimi.
• eličina snimljene fotografije zavisi od Movie options
podešavanja (A74).
73
Funkcije koje se mogu podesiti pomoću d tastera (meni filma)
Uđite u režim snimanja M d taster M D ikona menija M k taster
Sledeće opcije se mogu promeniti.
Snimanje i Reprodukcija Filmova
74
Movie options
Open with HS footage
Autofocus mode
Movie VR
Wind noise reduction
Frame rate
Opcija
Opis
A
Movie options
Izaberite tip filma.
Izaberite ili filmove normalne brzine ili HS (high speed)
filmove koji se mogu reprodukovati usporeno ili ubrzano.
• Osnovno podešavanje: e 1080/30p (S 1080/25p)
E64
Open with HS footage
Odredite da li aparat snima HS filmove ili filmove normalne
brzine kad snimanje počne.
• Osnovno podešavanje: On
E68
Autofocus mode
Birajte između Single AF (osnovno podeš.), koje zaključava
fokus kad snimanje počne, i Full-time AF koje nastavlja
fokusiranje tokom snimanja filma.
• Osnovno podešavanje: Single AF
E68
Movie VR
Odaberite podešavanje red. vibr. tokom snimanja filma.
• Osnovno podešavanje: On (hybrid)
E69
Wind noise reduction
Izaberite da li će šum vetra biti redukovan tokom snimanja.
• Osnovno podešavanje: Off
E70
Frame rate
Izaberite brzinu snimanja filmova na osnovu TV podešavanja
za reprodukciju.
• NTSC: 30 fps (30p/60i)
• PAL: 25 fps (25p/50i)
E70
Reprodukcija filma
Pritisnite c taster da uđete u režim reprodukcije.
Filmovi se prepoznaju po ikoni opcije filma (A74).
Pritisnite k taster da reprodukujete filmove.
10s
4s
Opcije filma
• Da podesite jačinu zvuka, pomerite kontrolu uvećanja
(A1).
Snimanje i Reprodukcija Filmova
0010. MOV
15 / 05 / 2014 15:30
Indik. jač. zvuka
75
Operacije tokom reprodukcije
Kontrole reprod. su prikazane na ekranu.
Operacije prikazane ispod se mogu izvršiti pritiskanjem
džojstika JK za izbor kontrole i onda pritiskanjem k tastera.
Pauza
Snimanje i Reprodukcija Filmova
Funkcija
Ikon
Opis
Rewind
A
Premotavanje filma unatrag sa pritisnutim k tasterom.
Advance
B
Premotavanje filma unapred sa pritisnutim k tasterom.
Pauzirajte. Operacije ispod se mogu izvršiti tokom pauze.
Pause
End
E
G
C
Premotavajte film za jedan kadar unazad. Za kontinualno
premotavanje držite pritisnut k taster.
D
Premotavajte film za jedan kadar unapred. Za kontinualno
premotavanje držite pritisnut k taster.
F
Nastavite reprodukciju.
I
Izvucite željeni deo iz filma i sačuvajte ga kao zaseban fajl.
v.
Brisanje fajlova filmova
Da izbrišete, izaberite film u prikazu preko celog ekrana (A28) ili prikazu ikonica (A67) i
pritisnite l taster (A30).
76
Podešavanja Aparata
Funkcije koje se mogu podesiti pomoću d
tastera (Meni podešavanja)
Pritisnite d taster M z (setup) ikona menija M k taster
U meniju podešavanja, mogu se promeniti sledeće opcije.
Welcome screen
Monitor settings
Print date
Photo VR
Motion detection
AF assist
Opcija
Opis
A
Welcome screen
Odaberite prikaz ekrana kada se startuje fotoaparat.
E73
Time zone and date
Podesite sat i datum na aparatu i izaberite vremensku zonu.
E74
Monitor settings
Podesite prikaz informacija o slici na ekranu, pregled slike
nakon slikanja i osvetljenje ekrana.
E76
Print date
Utiskivanje datuma i vremena na slike.
E78
Photo VR
Redukcija efekata drmanja aparata tokom snimanja.
E79
Motion detection
Omogućava da podesite da li aparat autom. povećava brzinu
zatvarača radi smanjenja zamućenja izazvanog drmanjem aparata
kad je dektektovan pokret prilikom snimanja fotografija.
E80
Podešavanja Aparata
Time zone and date
77
Opcija
Podešavanja Aparata
78
Opis
A
AF assist
Uključite ili isključite AF-assist lampu.
E81
Digital zoom
Uključite ili isključite digitalno uvećanje.
E81
Sound settings
Podesite zvuk.
E82
Auto off
Odaberite vreme koje je potrebno da istekne da bi aparat
prešao u mirovanje.
E82
Format memory/
Format card
Formatirajte internu memoriju ili mem. karticu.
E83
Language
Možete promeniti jezik.
E84
TV settings
Podesite konekciju za TV.
E84
Charge by computer
Odredite da li se baterija u aparatu puni ili ne kada je aparat
povezan na računar.
E85
Blink warning
Podesite da li će zatvorene oči biti detektovane tokom slikanja
sa detekcijom lica.
E86
Eye-Fi upload
Podesite da li će funkcija za slanje slika na računar preko
komercijalno dostupnog Eye-Fi card biti omogućena.
E87
Reset all
Vraćanje podešavanja na osnovne vrednosti.
E88
Firmware version
Pogledajte trenutnu verziju upravljačkog softvera.
E88
Korišćenje Wi-Fi (Wireless LAN) funk
Funkcije koje se mogu izvesti preko Wi-Fi
Možete koristiti sledeće funkcije ako instalirate “Wireless Mobile Utility” na terlefonu koji koristi
Android OS ili iOS, i povežete ga sa aparatom.
Fotografišite
* Operacije se ne mogu izvesti na aparatu tokom operacije daljinske kontrole.
Pregled slika
Možete prekopirati fotografije sa vašeg aparata na telefon.
Korišćenje Wi-Fi (Wireless LAN) funk
Možete fotografisati koristeći dve metode opisane ispod.
• Pustite zatvarač na aparatu i sačuvajte snimljene fotografije na smart uređaj.
• Koristite smart uređaj da daljinski* oslobodite zatvarač na aparatu i sačuvajte snimljene
fotografije na smart uređaj.
79
Instalacija softvera na vaš telefon
1
Povežite se preko smart uređaja na Google Play Store, App Store ili
drugi sajt i preuzmite “Wireless Mobile Utility.”
• Pročitajte korisničko uputstvo smart uređaja pre korišćenja.
2
Korišćenje Wi-Fi (Wireless LAN) funk
80
Proverite opis i detalje i instalirajte softver.
• Za više informacija preuzmite uputstvo sa sledećih sajtova.
- Android OS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
- iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
Povezivanje aparata i smart uređaja
Pritisnite d taster M J ikona menija M k taster
1
Pritisnite džojstik HI da odaberete Connect
to smart device i pritisnite k taster.
Disable Wi-Fi
Options
Current settings
Restore default settings
• Kada je Wi-Fi funkcija uključena, SSID i šifra se prikazuju.
• Ukoliko nema potvrde povezivanja u roku od 3 minuta,
prikazuje se “No access.” poruka i displej aparata se vraća na
ekran Wi-Fi opcija.
Connect to smart device
SSID:
Password:
Back
2
Cancel
Korišćenje Wi-Fi (Wireless LAN) funk
• Ako Connect to smart device ne može da se odabere,
vidite “O Wi-Fi konekciji” (A82).
Connect to smart device
Podesite Wi-Fi podešavanje smart uređaja na On.
• Za više detalja pročitajte uputstvo telefona.
• Nakon prikazanih imena mreže (SSID) koje je moguće koristiti, odaberite SSID prikazan na
aparatu.
• Kada se prikaže dijalog za šifru unesite šifru sa aparata.
• Kada je aparat prikačen na Wi-Fi mrežu, prikazuje se ekran za slikanje sa Wi-Fi ikonicom
(A7).
81
3
Pokrenite “Wireless Mobile Utility” na smart uređaju.
• Prikazuju se ekrani “Take photos” ili “View photos” na displeju.
• Ukoliko se prikaže “Cannot connect to camera.” vratite se na korak 1 i ponovite proceduru.
Da prekinete Wi-Fi konekciju
Korišćenje Wi-Fi (Wireless LAN) funk
Perform one of the following operations.
• Ugasite aparat.
• Izaberite Disable Wi-Fiu meniju Wi-Fi opcija na aparatu (osim kada se aparatom upravlja preko
daljinskog).
• Podesite Wi-Fi na smart uređaju na Off.
B
O Wi-Fi konekciji
• Connect to smart device ne može da se izabere u sledećim situacijama:
- Kada nema kartice u aparatu
- Kada je Eye-Fi kartica (E87) u aparatu
- Kada je aparat povezan na TV, računar ili štampač.
- Kada ind. napunjenosti bat. na displeju prikazuje B. Dodatno, ako je B kada je Wi-Fi
konektovan, konekcija se prekida.
• Odaberite Disable Wi-Fi na mestima gde je zabranjena upotreba radio talasa.
• Kada je Wi-Fi konektovan, Auto off je onemogućen.
• Kada je Wi-Fi konektovan, baterija se troši brže.
C
O sigurnosti
Ukoliko je apart podešen bez sigurnosti Wi-Fi (kriptovanja i šifre), neautorizovani korisnici mogu
pristupiti vašim podacima. Preporučujemo vam da osigurate vašu vezu Wi-Fi.
Koristite Options u meniju Wi-Fi opcija (E71) da podesite sigurnost veze.
82
Povezivanje aparata na TV, računar, ili štampač
Metodi povezivanja
Možete uvećati uživanje u gledanju slika, fimova, konektovanjem aparata na TV, računar ili
štampač.
HDMI mikro konektor (Tip D)
Otvorite pokl.
konektora.
Ubacite utikač pravo.
• Pre nego što povežete aparat na eksterni uređaj, proverite da je baterija dovoljno puna i
isključite aparat. Pre diskonektovanja proverite da ste isključili aparat.
• Ako koristite AC Adapter EH-62G (posebno se kupuje), aparat se može napajati direktno iz
električne utičnice. Ne koristite druge modele AC adaptera jer to može izazvati zagrevanje
aparata i kvar.
• Za info. o metodama povezivanja, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz uređaj.
Povezivanje aparata na TV, računar, ili štampač
mikro-USB konektor
83
Gledanje slika na TV
E22
Slike i filmove sa aparata možete pregledati na TV.
Metod konekcije: Konektujte komercijalno dostupan HDMI kabl (tip D) na
HDMI ulazni konektor TV a.
Pregledanje i organizacija slika na računaru
Povezivanje aparata na TV, računar, ili štampač
84
A85
Ako prebacite slike na računar, možete da jednstavno retuširate slike.
Metod konekcije: Povežite aparat na USB ulazni konektor računara preko
uključenog USB kabla.
• Pre povezivanja, instalirajte ViewNX 2 na računar (A85). Za informacije o
korišćenju ViewNX 2 Installer CD-ROM i prebacivanju slika na računar, vidite
str. A85.
• Ako je bilo koji USB uređaj koji vuče snagu iz računara konektovan,
diskonektujte ga sa računara pre nego što povežete aparat. Istovremeno
povezivanje aparata i i drugog uređaja koji se napaja preko USB konekcije,
može izazvati kvar aparata ili previše jako napajanje od računara, što može
oštetiti aparat ili memorijske kartice.
Štampa slika bez korišćenja računara
E25
Ako povežete aparat na a PictBridge-kompatibilan štampač, možete štampati
slike bez upotrebe računara.
Metod konekcije: Povežite aparat direktno na USB ulazni konektor štampača
preko priloženog USB kabla.
Korišćenje ViewNX 2
Instalirajte ViewNX 2 da prebacite, pregledate, izmenite i razmenite fotografije.
Alati za fotografije
ViewNX 2™
Potrebna je internet konekcija.
Pogledajte Nikonov web sajt kako bi ste videli najnovije info o kompat. sa op. sistemima.
1
Startujte računar i preuzmite ViewNX 2 installer sa URL ispod.
http://nikonimglib.com/nvnx/
2
Povezivanje aparata na TV, računar, ili štampač
Instaliranje ViewNX 2
Dupli klik na preuzeti fajl.
85
3
4
Pratite instrukcije na ekranu.
Izađite iz instalera.
• Windows: Kliknite Yes.
• Mac: Kliknite OK.
Prebacivanje slika na računar
Povezivanje aparata na TV, računar, ili štampač
86
1
Izaberite kako će se slike kopirati na računar.
Izaberite jedan od metoda:
• Direct USB connection: Isključite aparat i proverite da je mem. kartica u aparatu. Povežite
aparat sa računarom preko USB kabla. Aparat se autom. uključuje.
Da prebacite slike sa interne memorije, izvadite mem. karticu pre povezivanja aparata na
računar.
• SD card slot: Ako vaš računar sadrži SD slot kartice, kartica može direktno da se ubaci u slot.
• SD card reader: Povežite čitač kartice (posebno se kupuje) na računar i ubacite mem.
karticu.
Ako na mem. kartici ima mnogo slika, startovanje Nikon Transfer 2 će možda potrajati.
Sačekajte dok Nikon Transfer 2 ne startuje.
B
Povezivanje USB Kabla
Konekcija se možda neće prepoznati ukoliko se aparat poveže sa računarom preko USB huba.
Povezivanje aparata na TV, računar, ili štampač
Ako vas prikazana poruka navodi da izaberete program, izaberite Nikon Transfer 2.
• Kad koristite Windows 7
Ako je dijalog desno prikazan, pratite korake
ispod da izaberete Nikon Transfer 2.
1 Pod Import pictures and videos,
kliknite Change program. Dijalog izbora
programa će biti prikazan; izaberite
Import File using Nikon Transfer 2 i
kliknite OK.
2 Dupli klik na Import File.
87
2
Prebacite slike na računar.
• Kliknite Start Transfer.
Povezivanje aparata na TV, računar, ili štampač
88
Start Transfer
• Po osnovnim podešavanjima, sve slike sa mem. kartice su prebačene na računar.
3
Prekinite konekciju.
• Ako je aparat povezan na računar, otvorite poklopac i ponovo ga zatvorite da isključite
aparat i diskonetujte USB kabl. Ako koristite čitač kartica ili slot kartica, izaberite
odgovarajuću opciju u operativnom sistemu računara da izbacite prenosivi disk koji
odgovara mem. kartici i onda uklonite karticu iz čitača ili slota.
Pregled slika
Startujte ViewNX 2.
• Slike su prikazane u ViewNX 2 kad je prbacivanje
završeno.
• Konsultujte online pomoć za info. o korišćenju
ViewNX 2.
Ručno startovanje ViewNX 2
• Windows: Duplim klikom na ViewNX 2 ikonicu na desktopu.
• Mac: klik na ViewNX 2 ikonu na Dock.
Povezivanje aparata na TV, računar, ili štampač
C
89
90
Reference
Ovo poglavlje nudi detaljnije informacije o korišćenju aparata.
Snimanje
Korišćenje Lake Panorame (Snimanje i repordukcija) ?????????????? E2
Reprodukcija
Režim omiljenih slika ??????????????????????????????????????? E6
Režim autosortiranja??????????????????????????????????????? E10
Režim liste po datumima ??????????????????????????????????? E11
Pregledanje i brisanje slika snimljenih kontinualno(Sekvence) ????? E12
Izmena Fotografije ???????????????????????????????????????? E14
Povezivanje aparata na TV (reprodukcija na TVu) ???????????????? E22
Povezivanje aparata na štampač ( Direktna štampa) ????????????? E24
Izmena filmova ??????????????????????????????????????????? E32
Meni
Meni snimanja (za A (Auto) Režim) ?????????????????????????? E34
Meni pametnog portreta ??????????????????????????????????? E49
Meni reprodukcije????????????????????????????????????????? E52
Meni filma ??????????????????????????????????????????????? E64
Meni Wi-Fi opcija?????????????????????????????????????????? E71
Setup Meni ?????????????????????????????????????????????? E73
Setup Meni
Poruke greške ???????????????????????????????????????????? E89
Nazivi fajlova ????????????????????????????????????????????? E94
Dodatna oprema?????????????????????????????????????????? E95
E1
Korišćenje Lake Panorame (Snimanje i
reprodukcija)
Snimanje sa Lakom Panoramom
Uđite u režim snimanja M A (rež. snimanja) taster M b (druga ikona od vrha*) M K M
HI M p (easy panorama) M k taster
* Prikazana je ikona scene koja je poslednja izabrana.
1
Izaberite W Normal (180°) ili X Wide (360°)
kao raspon za snimanje, i pritisnite k taster.
Normal (180°)
• Veličina slike (W × H) kad je aparat u horizontalnoj
orijentaciji je kao što sledi.
- W Normal (180°): 4800 × 920 kad se aparat pomera
horizontalno, 1536 × 4800 kad se aparat pomera vertikalno
- X Wide (360°): 9600 × 920 kad se aparat pomera
horizontalno, 1536 × 9600 kad se aparat pomera vertikalno
2
Kadrirajte prvi deo scene panorame, pritisnite
okidač do pola da podesite fokus.
Reference
• Zum fiksiran na maks. širokougaonoj poziciji.
• Aparat fokusira subjekat u centru kadra.
25m 0s
880
E2
3
Pritisnite okidač do kraja i oslobodite ga.
• KLJI pokazuje pravac u kom se kreira panorama.
4
Pomerite aparat ravno i polako u jednom od
četiri pravca da slikate.
Vodič
• Kad aparat detektuje pravac panorame, snimanje počinje.
Primer pomeranja aparata
Reference
• Držite aparat mirno i pomerajte ga kao da crtate luk tako da se vodič kreće sa jednog kraja
na drugi usmeru znakova (KLJI).
• Snimanje prestaje ako vodič ne dostigne kraj za oko 15 sek (u W Normal (180°) ili 30 sek
(u X Wide (360°) ) nakon što snimanje počne.
E3
B
O snimanju sa Lakom Panoramom
• Polje slike na slici je uže od polja koje se vidi na ekranu tokom snimanja.
• Kad je pomeranje aparata mnogo brzo, ili je prisutno jako drmanje aparata, snimanje se završava sa
greškom.
• Panorama slike nisu sačuvane kad se snimanje prekine a da nije dostignuta polovina raspona
panorame.
• Kad snimanje pređe polovinu raspona za panoramu, ali se završi pre dostizanja završne tačke, deo
raspona gde nije bilo snimanja biće sačuvan kao sivo polje.
Reference
E4
Pregledanje slika snimljenih sa Lakom Panoramom
Pređite u režim reprodukcije (A28), prikažite sliku snimljenu
sa easy panorama preko celog ekrana i pritisnite k taster da
skrolujete sliku u pravcu u kom je snimljena.
4/4
0004. JPG
15 / 05 / 2014 15:30
Kontrole reprodukcije su prikazane u vrhu ekrana tokom
reprodukcije. Kad odaberete kontrolu reprodukcije sa
džojstikom J ili K i pritisnete k dostupne su sledeće
operacije.
Funkcija
Ikon
Opis
Rewind
A
Skrolujte brzo unazad dok držite pritisnutim taster k.
Advance
B
Skrolujte brzo unapred dok držite pritisnutim taster k.
Sledeće operacije se mogu izvesti sa kontrolama reprodukcije na
vrhu ekrana, tokom pauze.
G
End
B
E
C
Premotajte unazad dok držite pritisnutim taster k.
D
Skrolujte dok držite pritisnutim taster k.
F
Nastavite automatsko skrolovanje.
Reference
Pause
Vratite se u režim pregleda preko celog ekrana.
O reprodukciji
Slike snimljene ovom funkcijom, na drugom aparatu neće moći da se skroluju ili zumiraju na ovom
aparatu.
E5
Režim omiljenih slika
Dodavanjem slika (osim filmova) u albume kao omiljenih slika, možete reprodukovati samo
dodate slike.
• Slike mogu biti dodate u 9 albuma. Do 200 slika se može dodati u svaki album.
• Originalne slike nisu kopirane ili sklonjene.
• Jedna slika se može dodati u više albuma.
Dodavanje slika u albume
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M d taster M Favorite pictures M k taster
1
Pritisnite na džojstiku JK izaberite sliku i
pritisnite H za prikaz L.
Favorite pictures
• Možete dodati L na više slika. Da sklonite L, pritisnite I.
• Pomerite kontrolu zuma (A 1) ka g (i) za povratak u
prikaz preko celog ekrana f (h) za prikaz ikonica.
Back
Reference
2
3
Pritisnite k tatser nakon podešavanja.
Izaberite album i pritisnite k taster.
Favorite pictures
• Izabrane slike su dodate.
Back
E6
Add
Pregled slika u albumu
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M c taster M h Favorite pictures M k taster
Pomoću džojstika izaberite album i pritisnite k taster da
reprodukujete samo slike iz istog albuma.
• Funkcije u meniju reprodukcije (A68) se mogu koristiti za
slike u izabranom albumu (osim Copy i Favorite pictures).
• Sledeće operacije su dostupne u ekranu izbora albuma.
- d taster: menja ikonu albuma (E9).
- l taster: briše sve slike u izabranom albumu.
B
Favorite pictures
Choose icon
O brisanju
Ako je slika uklonjena pri korišćenju režima omiljenih slika, originalna slika se briše. Kada sklanjate
slike iz albuma, vidite “Uklanjanje slika iz albuma” (E8).
Reference
E7
Uklanjanje slika iz Albuma
Uđite u h Favorite pictures mode M izaberite album koji sadrži sliku koju želite da
uklonite M k taster M d taster M Remove from favorites M k taster
1
Pritisnite JK da izaberete sliku i pritisnite H
da sakrijete L.
Remove from favorites
• Da ponovo prikažete ikone, pritisniteI.
• Pomerite kontrolu zuma (A 1) ka g (i) za povratak u
prikaz preko celog ekrana f (h) za prikaz ikonica.
Back
2
3
Pritisnite k tatser nakon podešavanja.
Izaberite Yes i pritisnite k taster.
• Da otkažete brisanje, izaberite No.
Reference
E8
Promena Ikona Albuma Icon
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M c taster M h Favorite pictures M k taster
1
Pomoću džojstika izaberite album i pritisnite
d taster.
Favorite pictures
Choose icon
2
Pritisnite JK da izaberete boju ikonice i
pritisnite k taster.
Choose icon
Back
3
Izaberite ikonu i pritisnite k taster.
Choose icon
• Ikona je modifikovana.
Reference
Back
E9
Auto Sort Mode
Slike se automatski sortiraju u kategorije, kao što su portreti, pejzaži i filmovi.
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M c taster M F Auto sort M k taster
Pomoću džojstika izaberite kategoriju i pritisnite k da
pregledate slike koje su dodate u kategoriju.
• Funkcije u meniju reprodukcije (A68) se mogu koristiti za
slike u izabranom albumu (osim Copy i Remove from
favorites).
• Dok je prikazan ekran odabira kategorije, pritisnite l taster
da izbrišete sve originalne slike iz kategorije.
B
Portraits
Other scenes
Napomena o Režimu Auto Sortiranja
• Do 999 slika i video fajlova može da bude u svakom folderu u režimu auto sortiranja.
• Slike ili filmovi koji su snimljeni upotrebom nekog drugog aparata ne mogu biti prikazane u režimu
auto sortiranja.
Reference
E10
Režim Liste po Datumu
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M c taster M C List by date M k taster
Pomoću džojstika izaberite datum i pritisnite k da pregledate
slike koje su snimljene određenog datuma.
• Funkcije u meniju reprodukcije (A68) se mogu koristiti za
slike u izabranom albumu (osim Copy i Remove from
favorites).
• Sledeće operacije su dostupne u ekranu izbora datuma.
- d taster: Dostupne su sledeće funkcije.
• Print order*
• Slide show
• Protect*
List by date
* Ista podešavanja se mogu primeniti na sve slike snimljene izabranog datuma.
- l taster: briše sve slike izabranog datuma.
B
Napomene o Režimu Liste po Datumu
• 29 datuma može da bude prikazano. Ako slike postoje za više od 29 datuma, sve slike sačuvane
ranije u odnosu na skoerijih 29 datuma će biti kombinovane pod Others.
• Do 9,000 fotografija može da bude prikazano u režimu liste po datumu.
• Sve slike napravljene pre podeš. datuma i slika će biti tretirana kao da je snimljena January 1, 2014.
Reference
E11
Reprodukcija i brisanje slika snimljenih kontinualno(Sekvence)
Pregledanje slika u sekvenci
Kontinualno snimljene slike se čuvaju kao sekvenca.
Po osn. podeš. samo je prva slika u sekvenci (ključna slika)
prikazana da reprezentuje sve slike iz sekvence u prikazu preko
celog ekrana ili prikazu ikonica (osnovno podeš).
Da svaku sliku iz sekvence prikažete individualno, pritisnite k
taster.
1/5
0004. JPG
15 / 05 / 2014 15:30
Nakon pritiskanja k tastera, dostupne su sledeće operacije.
• Za prikaz prethodne ili sledeće slike, pritisnite džojstik JK.
• Za prikaz slika koje nisu uključene u sekvencu, pritisnite H
za povratak na prikaz ključne slike.
• Da slike iz sekvenci prikažete kao ikonice, podesite
Sequence display options na Individual pictures u
meniju reprodukcije (E63).
B
Back
Opcije prikaza sekvence
Reference
Kontinualno snimljene slike na drugim aparatima ne mogu da se prikažu kao sekvenca na ovom
aparatu.
E12
C
Opcije dostupne pri korišćenju Sekvence
• Kada su slike iz sekvence prikazane preko celog ekrana, pritisnite d taster da izaberete funkcije iz
menija reprodukcije (A68).
• Kad se pritisne d tokom prikaza ključne slike, sledeća podešavanja se mogu primeniti na sve
slike iz sekvence:
- Favorite pictures, Print order, Protect, Copy
Brisanje slika u sekvenci
Kad se pritisne l taster za slike iz sekvence, slike koje se brišu variraju u zavisnosti kako su
prikazane slike u sekvenci.
• Kad je sekvenca prikazana ključnom slikom:
- Current image:
- Erase selected images:
- All images:
Kad je sekvenca izabrana onda briše sve slike u njoj.
Kad je ključna slika izabrana u ekranu izbora slike za
birsanje (A31), sve slike iz nje su izbrisane.
Sve slike sa interne mem. i mem. kartice su izbrisane.
• Kad su slike iz sekvence prikazane preko celog ekrana:
- Current image:
- Erase selected images:
- Entire sequence:
Briše prikazanu sliku.
Izaberite slike za brisanje.
Briše sve slike iz trenutne sekvence.
Reference
E13
Izmena Fotografija
Pre izmene
Lako možete izmeniti slike na aparatu. Izmenjene kopije se čuvaju kao posebni fajlovi.
Izmenjene kopije se čuvaju sa istim datumom i vremenom snimanja kao originali.
C
Ograničenja u Izmeni Fotografije
Slika se može izmeniti do 10 puta.
Quick Effects: Changing Hue or Mood
Efekat
Opis
Reference
Pop and Super vivid
Uglavnom povećava saturaciju boje.
Painting, High key, Toy camera effect 1, Toy
camera effect 2, Low key, Cross process (red),
Cross process (yellow), Cross process (green),
and Cross process (blue)
Uglavnom podešava hue i kreira drugačiji izgled
za sliku.
Photo illustration, Soft, Soft portrait, Fisheye,
Cross screen, and Miniature effect
Procesira sliku sa različitim efektima.
High-contrast monochrome, Sepia,
Cyanotype, and Selective color
Prebacuje slike sa više boja na jednobojne slike.
Selective color prebacuje sve boje, osim
određene boje, na crnu i belu.
E14
1
2
Prikažite sliku na koju želite da primenite
efekat preko celog ekrana i pritisnite k.
Koristite džojstik HIJK da odaberete
efekt, i pritisnite k taster.
• Pomerite kontrolu zuma (A1) ka g (i) da se vratite na
prikaz preko celog ekrana i ka f (h) za prikaz sličica.
• Da izađete bez primene efekata pritisnite d.
0004. JPG
15 / 05 / 2014 15:30
Quick effects
Pop
Super vivid
Painting
Photo
illustration
High key
Toy camera
effect 1
Cancel
3
Check
Odaberite Yes i pritisnite k taster.
• Kreirana je nova izmenjena kopija.
Reference
E15
Quick Retouch: Poboljšanje kotrasta i saturacije
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M izaberite sliku M d taster M
Quick retouch M k taster
Pritisnite na džojstiku HI da odaberete stepen
podešavanja i pritisnite k taster.
Quick retouch
• Izmenjena verzija je prikazana sa desne strane.
• Da izađete bez čuvanja kopije pritisnite J.
Normal
Amount
D-Lighting: Povećavanje Osvetljenja i Kontrasta
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M izaberite sliku M d taster M
D-Lighting M k taster
Pritisnite na džojstiku HI da odaberete OK i
pritisnite k taster.
Reference
• Izmenjena verzija je prikazana sa desne strane.
• Da izađete bez čuvanja kopije, izaberite Cancel i pritisnite
k taster.
D-Lighting
OK
Cancel
E16
Red-eye Correction: Korekcija crvenih očiju uzrokovanih
korišćenjem blica
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M izaberite sliku M d taster M
Red-eye correction M k taster
Vidite rezultat i pritisnite k taster.
Red-eye correction
• Da izađete bez čuvanja kopije pritisnite J.
Back
B
•
•
•
•
Save
O korekciji crvenih očiju
Slike na kojima aparat ne može da detektuje crvene oči ne mogu da se koriguju.
Za ljubimce (pse ili mačke), korekcija crvenih očiju se primenjuje bez obzira na boju njihovih očiju.
U zavisnosti od slike, funkcija možda neće biti efektivna.
U retkim slučajevima, korekcija crvenih očiju može se primeniti i na polja bez efekta crvenih očiju.
Reference
E17
Glamour Retouch: Ulepšavanje tena
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M izaberite sliku M d taster M
Glamour retouch M k taster
1
Koristite džojstik HIJK da odaberete lice
na koje želite da primenite efekat i pritisnite
k taster.
Subject selection
• Ako je samo jedno lice detektovano idite na korak 2.
Back
2
Pritisnite JK da izaberete efekat, pritisnite
HI da podesite količinu efekta, i pritisnite
k taster.
Small face
• možete istovremeno da primenite više efekata.
Podesite podešavanja za sve efekte pre pritiskanja tastera
k.
Back
F (Small face), B (Skin softening), l (Powder), m (Glare
reduction), E (Hide eye bags), A (Big eyes), G (Whiten
eyes), n (Eye shadow), o (Mascara), H (Whiten teeth), p (Lipstick), D (Redden cheeks)
• Pritisnite d za povratak na ekran za izbor lica.
Reference
E18
3
Proverite rezultate i pritisnite k taster.
Preview
• Da promenite podešavanje pritisnite J za povratak na
korak 2.
• Da izađete bez izmene pritisnite d.
Save
4
Izaberite Yes i pritisnite k taster.
• Kreirana je nova izmenjena kopija.
Save OK?
Yes
No
B
O Glamour Retouch
E19
Reference
• Samo jedno lice po slici miže da se izmeni glamour retouch funkcojom.
• Ova funkcija možda neće raditi očekivano što zavisi od pravca u kome lica gledaju ili osvetljenosti
lica na slici.
• Ako lica nisu prepoznata, upozorenje je prikazano i ekran se vraća u meni reprodukcije.
• Glamour retouch funkcija je dostupna samo na slikama snimljenim sa ISO na 1600 ili niže, i veličini
slike od 640 × 480 ili veće.
Small Picture: Smanjivanje Fotografija
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M izaberite sliku M d taster M Small picture
M k taster
1
Koristite džojstik HI da odaberete željenu
veličinu i pritisnite k taster.
• Za slike snimljene sa l 4608×2592 sačuvane su kao 640
× 360 piksela, a za slike snimljene sa s 3456×3456
sačuvane su kao 480 × 480. Pritisnite k da idete na korak 2.
2
Small picture
640×480
320×240
160×120
Odaberite Yes i pritisnite k taster.
• Nova, umanjena kopija će biti kreirana (odnos kompresije
je aproks. 1:16).
Create small picture file?
Yes
No
Reference
E20
Crop: Kreiranje obrezane kopije
1
2
Pomerajte kontrolu zuma da uvećate sliku (A66).
Promenite kompoziciju kopije i pritisnite d
taster.
• Pomerajte zum kontrolu ka g (i) ili f (h) da podesite
zum. Podesite odnos zuma tako da u bude prikazano.
• Odaberite na džojstiku HIJK da pomerite polje na slici.
3.0
3
Odaberite Yes i pritisnite k taster.
• Kreirana je odsečena kopija.
Save this image as
displayed?
Yes
No
C
Veličina Slike
Kada je veličina odsečene kopije 320 × 240 ili manja, slika je prikazana u manjoj veličini tokom
reprodukcije.
Reference
C
Odsecanje slike u njenoj trenutnoj “uspravnoj” orijentaciji
Koristite Rotate image opciju (E59) da bi zarotirali sliku tako da bude prikazana u položenoj
orijentaciji. Nakon odsecanja slike, rotirajte odsečenu sliku ponovo u “uspravnu” orijentaciju.
E21
Priključivanje na TV (reprodukcija na TV)
1
Isključite fotoaparat i povežite na TV.
• Kada povezujete kabl, uverite se da su konektori dobro orijentisani. Kada isključujete kabl
nemojte ga izvlačiti pod uglom.
HDMI mikro konektor (Tip D)
2
Na HDMI ulaz
Prebacite televizor na video kanal.
• Za više informacija pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz televizor.
3
Držite pritisnut c taster da bi uključili aparat.
Reference
• Slike su prikazane na TV.
• Ekran aparata se ne uključuje.
E22
B
Ako slike nisu prikazane na televiziji
Proverite da li podešavanje video režima aparata u TV settings (E84) u setup meniju podržava
standard koji koristi vaš televizor.
C
Korišćenje TV daljinskog (HDMI Device Control)
Daljinski za HDMI-CEC kompatibilan TV može se koristiti za izbor slika, reprodukciju i pauziranje
filmova, i prebacivanje između prikaza preko celog ekrana i prikaza 4 ikonica.
• Podesite HDMI device control (E84) u TV settings na On (osnovno podeš.), i onda povežite
aparat pomoću HDMI kabla.
• Upravljajte daljinskim tako što ga uperite u TV.
Reference
E23
Povezivanje sa štampačem (Direktna štampa)
Korisnici PictBridge-kompatibilnih štampača mogu da povežu fotoaparat direktno sa
štampačem i da štampaju slike bez upotrebe računara.
Napravite Fotografiju.
Odaberite slike za štampanje i
broj kopija preko
Print order opcije (E52).
Povežite sa štampačem (E25).
Štampajte slike jednu po
jednu (E27).
Štampanje više slika (E29).
Kad je štampanje gotovo, Isključi fotoaparat i diskonektuj USB kabl.
Reference
E24
Povezivanje Fotoaparata i Štampača
1
2
Isključite fotoaparat.
Uključite štampač.
• Proverite podešavanja štampača.
3
Povežite fotoaparat sa štampačem preko priloženog USB kabla.
• Kada povezujete USB kabl, uverite se da su konektori dobro orijentisani. Kada isključujete
USB kabal nemojte ga izvlačiti pod uglom.
Reference
E25
4
Aparat se automatski uključuje.
• Prikazuje se PictBridge ekran (1) na monitoru, praćen prikazom Print selection ekrana
(2).
1
B
2
Print selection
Ako nije prikazan PictBridge Startup ekran
Kada je Auto izabrano za Charge by computer (E85), možda slike neće moći da se štampaju
preko direktne konekcije aparata sa štampačem. Ako PictBridge startup nije prikazan nakon
uključivanja aparata, isključite aparat i diskonektujte USB kabl. Podesite Charge by computer opciju
u setup meniju na Off i ponovo povežite kabl.
Reference
E26
Štampanje Jedne po Jedne Slike
1
Upotrebite džojstik da odaberete željenu sliku
i pritisnite k taster.
Print selection
• Pomerite kontrolu uvećanja ka f (h) da bi prikazali
ikone, ili ka g (i) kako bi ste se vratili u režim prikaza preko
celog ekrana.
2
Upotrebite džojstik HI da odaberete
Copies i pritisnite k taster.
PictBridge
prints
Start print
Copies
Paper size
3
Odaberite broj kopija (do devet) i pritsnite k.
Copies
Reference
E27
4
Odaberite Paper size i pritisnite k.
PictBridge
prints
Start print
Copies
Paper size
5
Odaberite željenu veličinu papira i pritisnite
k.
• Da bi odabrali veličinu papira koja je definisana u
podešavanjima štampača odaberite Default.
• Opcije veličine papira na aparatu variraju sa štampačem
koji se koristi.
Paper size
Default
3.5×5 in.
5×7 in.
100×150 mm
4×6 in.
8×10 in.
Letter
6
Odaberite Start print i pritisnite k.
PictBridge
• Štampa počinje.
• Da otkažete, pritisnite k taster.
prints
Start print
Copies
Paper size
Reference
E28
Štampanje Više Fotografija
1
Kada vam se prikaže ekran Print selection
pritisnite d.
2
Upotrebite džojstik HI da odaberete Paper
size (veličinu papira) i pritisnite k.
• Da bi izašli iz menija za štampanje pritisnite d.
Print selection
Print menu
Print selection
Print all images
DPOF printing
Paper size
3
Odaberite veličinu papira i pritisnite k taster.
• Da bi ste koristili podešavanja štampača, kliknite na
Default u meniju za odabir veličine papira.
• Opcije veličine papira na aparatu variraju sa štampačem
koji se koristi.
Paper size
Default
3.5×5 in.
5×7 in.
100×150 mm
4×6 in.
Reference
8×10 in.
Letter
E29
4
Odaberite Print selection, Print all images ili
DPOF printing i pritisnite k taster.
Print menu
Print selection
Print all images
DPOF printing
Paper size
Print selection
Odaberite slike (do 99) i broj kopija (do 9) za svaku
Print selection
sliku.
• Pritisnite JK da odaberete slike, i pritisnite HI
ta podesite broj kopija za svaku sliku.
• Slike koje su odabrane za štampu se prepoznaju
po M oznaci i numeričkim indikatorom broja
kopija koje će biti štampane. Slike za koje kopije
nisu određene neće se štampati.
Back
• Pomerite kontrolu uvećanja ka g (i) kako bi prešli
u režim pregleda preko celog ekrana ili ka f (h) da bi prešli u prikaz ikonica.
• Pritisnite k taster kad ste završili sa
podešavanjima.
• Kad se ekran prikazan desno pojavi, odaberite
Print selection
Start print i pritisnite k za štampanje.
prints
Reference
Start print
Cancel
E30
Print all images
Jedna kopija svake od slika sačuvane na internoj
mem. ili mem. kartici se štampa.
• Kad se ekran prikazan desno pojavi, odaberite
Start print i pritisnite k za štampanje.
Print all images
prints
Start print
Cancel
DPOF printing
Štampajte slike za koje je kreirana naredba štampanja
u Print order opciji (E52).
• Kad se ekran prikazan desno pojavi, odaberite
Start print i pritisnite k za štampanje.
Da vidite trenutni red štampe, odaberite View
images i pritisnite k. Za štampanje slika, ponovo
pritisnite k.
DPOF printing
prints
Start print
View images
Cancel
Reference
E31
Izmena filmova
Željeni delovi filma mogu se čuvati kao posebni fajlovi.
1
2
Pustite i pauzirajte film koji želite da izmenite (A75).
3
Pritisnite HI za izbor M kontrole (izbor
početne tačke).
Pritisnite na džojstiku JK za izbor I
kontrole, i onda pritisnite k taster.
1m30s
Choose start point
• Pritisnite JK da pomerite početnu tačku.
• Da otkažete, izaberite O (return), i pritisnite k taster.
4
Reference
Pritisnite HI za izbor N (izbor krajnje
tačke).
• Pritisnite JK da pomerite krajnju tački.
• da reprodukujete određeni deo filma, izaberite G i onda
pritisnite k taster. Pritisnite ponovo k taster da zaustavite
reprodukciju.
E32
Choose end point
5
Pritisnite HI za izbor m (save) i onda
pritisnite k taster.
Save
• Pratite instrukcije na ekranu kako bi sačuvali film.
B
O izmeni filmova
• Filmovi snimljeni korišćenjem p iFrame 720/30p (p iFrame 720/25p) (E64) se ne
mogu izmeniti.
• Proverite nivo napunjenosti baterije kako aparat ne bi ostao bez napajanja tokom izmene. Kada je
indikator nivoa napunjenosti baterije B, izmena filma nije moguća.
• Film kreiran izmenom ne može da se trimuje.
• Pravi odsečeni deo fila može malo da se razlikuje od dela izabranog početnom i krajnjom tačkom.
• Sekcije kraće od 2 sekunde ne mogu da se izvuku.
Reference
E33
Meni snimanja(za A (Auto) Režim)
Režim slike(IVeličina i kvalitet slike)
Uđite u režim snimanja M d taster M Image mode M k taster
Možete da izaberete kombinaciju veličine slike i odnosa kompresije koji se koristi prilikom
čuvanja slika.
Više podešavanje režima slike, veći kvalitet slike koji može biti štampan, ali se broj slika koje se
mogu sačuvati smanjuje.
Opcija*
Odnos kompresije
Odnos strana
(horizontalni prema vert.)
Q 4608×3456P
Pribl. 1/4
4:3
P 4608×3456 (default setting)
Pribl. 1/8
4:3
R 3264×2448
Pribl. 1/8
4:3
r 2272×1704
Pribl. 1/8
4:3
4:3
Reference
q 1600×1200
Pribl. 1/8
O 640×480
Pribl. 1/8
4:3
l 4608×2592
Pribl. 1/8
16:9
s 3456×3456
Pribl. 1/8
1:1
* Ukupan broj snimljenih piksela, i broj piksela snimljenih vertikalno i broj onih snimljenih
horizontalno.
Primer: P 4608×3456 = pribl. 16 megapiksela, 4608 × 3456 piksela
E34
C
O režimu slike
• Podešavanje režima slike se može promeniti i u drugim režimima snimanja a ne samo u auto
režimu. Novo podešavanje utiče i na druge režime slikanja.
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama (A58).
C
Broj slika koji se može sačuvati
• Približan broj slika koji se može sačuvati može se videti na ekranu tokom snimanja (A20).
• U zavisnosti od JPEG kompresije, broj slika koji se može sačuvati može da varira dosta u zavisnosti
od sadržaja slike, čak i kada se koriste memorijske kartice istog kapaciteta i istim podešavanjem
režima slike. U zavisnosti od proizvođača kartice ovaj broj može varirati.
• Ako je br. preostalih snimaka 10,000 ili više, ekran za prikaz preostalih snimaka pokazuje “9999”.
C
Štampa slika u odnosu 1:1
Promenite podešavanje štampača na “Border” kad štampate slike u odnosu 1:1. Slike možda neće biti
štampane u odnosu1:1 u zavisnosti od štampača.
Reference
E35
Balans bele (Podešavanje Hue)
Izaberite A (auto) režim M d taster M White balance M k taster
Podesite balans bele da odgovora izvoru svetlosti ili vremenskim uslovima kako bi se boje na
fotografijama podudarale sa onima koje vidimo svojim očima .
• Koristite Auto u većini slučajeva. Promenite podešavanje kada želite da podesite ton slike
koju snimate.
Opcija
Opis
a Auto
(default setting)
Beli balans se automatski određuje.
b Preset manual
Koristite kada ne dobijete željeni rezultat sa Auto, Incandescent, itd.
(E37).
c Daylight
Beli balans za direktno sunčevo svetlo.
d Incandescent
Za tungsten sijalice.
e Fluorescent
Za većinu fluo cevi..
f Cloudy
Kada snimate po oblačnom danu.
g Flash
Kada koristite blic.
B
O balansu bele
Reference
• Isključite blic W (off) kada je balans bele na bilo kom podešavanju osim Auto i Flash (A47).
• Ovo podešavanje se ne može promeniti sa nekim drugim karakteristikama (A58).
E36
Ručno podešavanje
Pratite proceduru ispod da merite balans bele prema izvoru svetlosti pri snimanju.
1
Postavite beli ili sivi referentni obejkat ispod osvetljenja koji će biti
korišćen tokom fotografisanja.
2
Upotrebite džojstik HI i odaberite Preset
manual u meniju White balance i priti. k.
• Aparat zumira.
White balance
Auto
Preset manual
Daylight
Incandescent
Fluorescent
Cloudy
Flash
3
Odaberite Measure.
Preset manual
• Da primenite najskorije merenu vrednost za ručno podeš.,
izaberite Cancel i pritisnite k.
Cancel
Measure
4
Preset manual
Reference
Ukadrirajte referentni objekat u prozoru za
merenja.
Cancel
Measure
Measuring window
E37
5
Pritisnite k da izmerite vrednost za ručno podešavanje.
• Zatvarač je oslobođen i nova vrednost balansa bele je podešena. Slika nije sačuvana.
B
Napomena o ručnom podešavanju
Vednost blica ne može biti merena sa Preset manual. Pri snimanju sa blicem, podesite White
balance na Auto ili Flash.
Reference
E38
Kontinualno snimanje
Izaberite A (auto) režim M d taster M Continuous M k taster
Opcija
Opis
Napraviće se po jedna fotografija svaki put kada se pritisne okidač.
k Continuous H
Dok se okidač drži pritisnut do kraja, snima se kontinualno.
• Brzina kontinualnog snimanja je oko 9.4 fps a maksimalan broj
kontinualnih snimaka je oko 7 (kada je režim slike na P
4608×3456).
m Continuous L
Dok se okidač drži pritisnut do kraja, snima se kontinualno.
• Brzina kontinualnog snimanja je oko 2 fps a maksimalan broj
kontinualnih snimaka je oko 7 (kada je režim slike na P
4608×3456).
q Pre-shooting cache
Kada se okidač pritisne do pola, počinje snimanje sa kešom
predsnimanja. Kada se okidač pritisne do kraja aparat čuva trenutnu
sliku kao i onu snimljenu pre nego što je taster pritisnut (E41). Ova
funkcija služi kao prevencija da ne propustite snimak.
• Brzina kontinualnog snimanja je oko 11 fps a maksimalan broj
kontinualnih snimaka je 5, uključujući do dva kadra snimljenih u
kešu predsnimanja (kada je režim slike na P 4608×3456).
n Continuous H:
120 fps
Svaki put kada se pritisne okidač do kraja, slike su snimljene velikom
brzinom.
• Brzina kontinualnog snimanja je oko 120 fps a maksimalan broj
kontinualnih snimaka je 50.
• Image mode je zaključan na O (veličina slike : 640 × 480 piksela).
j Continuous H:
60 fps
Svaki put kada se pritisne okidač do kraja, slike su snimljene velikom
brzinom.
• Brzina kontinualnog snimanja je oko 60 fps a maksimalan broj
kontinualnih snimaka je 25.
• Image mode je zaključan na M (veličina slike: 1280 × 960 piksela).
E39
Reference
U Single
(default setting)
Opcija
Opis
D BSS
(Best Shot Selector)
Dok se okidač drži pritisnut do kraja, aparat pravi seriju do 10 slika i
automatski čuva najoštriji snimak.
Koristite sa stacionarnim subjektima i uvslovima gde je velika
verovatnoća da se aparat pomeri i gde je zabranjena upotreba blica.
W Multi-shot 16
Svaki put kada se pritisne okidač, aparat
napravi 16 snimaka i složi ih u jednu sliku.
• Brzina kontinualnog snimanja je oko 30 fps.
• Image mode je zaključan na L (veličina
slike: 2560 × 1920 piksela).
• Digitalno uvećanje nije na raspolaganju.
B
O kontinualnom snimanju
• Na bilo kom drugom podeš. osim Single , blic ne može da se koristi. Fokus, ekspozicija i balans
bele su određeni sa prvom slikom u svakoj seriji.
• Možda će biti potrebno neko vreme za čuvanje slika nakon slikanja.
• Kad se ISO povećava, šum se može primetiti na snimljenim slikama.
• Brzina konstantnog fotografisanja može da varira u zavisnosti od podeš. trenutnog režima slikanja,
korišćene mem. kartice ili uslova snimanja.
• Kad je Continuous na Pre-shooting cache, Continuous H: 120 fps, Continuous H: 60 fps, ili
Multi-shot 16, iskrivljenje ili varijacije u osvetljenosti ili hue mogu da se pojave na slikama
snimljenim pod osvetljenjem koje treperi velikom brzinom, npr. fluorescentno.
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama (A58).
Reference
E40
C
Pre-shooting Cache
Kad je okidač pritisnut do pola ili do kraja, slike se čuvaju na sledeći način.
Prit. do pola
Prit. do kraja
Slike sačuvane pre prit. do kraja Sačuvane slike dok je do
kraja prit
• Ikona keša predsnimanja (Q) na ekranu svetli zeleno dok je okidač pritisnut do pola.
Reference
E41
ISO Osetljivost
Izaberite A (auto) režim M d taster M ISO sensitivity M k taster
Što je veća osetljivost, manje svetlosti je potrebno za ekspoziciju. Dodatno, čak i sa
podjednako svetlim subjektima, slike se mogu snimiti na većim brzinama i zamućenje
izazvano drmanjem aparata i kretanjem subjekta se može smanjiti.
• Kad je podešena veća ISO osetljivost, slike mogu da sadrže šum.
Opcija
Opis
a Auto
(default setting)
Osetljivost je ISO 125 u normalnim uslovima; kada je svetlo slabo,
aparat podiže do 1600.
I Fixed range auto
Izaberite raspon u kom aparat automatski podešava ISO oset.,
između ISO 125-400 i ISO 125-800.
125, 200, 400, 800, 1600,
3200, 6400
ISO osetljivost zaključana na određenu vrednost.
B
O ISO Osetljivosti
Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama (A58).
C
Reference
Prikaz ISO osetljivosti na ekranu snimanja
• Kad je izabrano Auto, E je prikazana ako se ISO osetljivost automatski poveća.
• Kad je izabrano Fixed range auto, maks. vrednost za ISO je prikazana.
E42
Opcije boja
Izaberite A (auto) režim M d taster M Color options M k taster
Napravite boje življim ili sačuvajte slike kao crno bele.
Opcija
n Standard color
(default setting)
Opis
Koristite za pravljenje fotografija sa prirodnim bojama.
o Vivid color
Koristite kako bi ste postigli živahan efekat boja.
p Black-and-white
Snimite crno-bele fotografije.
q Sepia
Snimite fotografiju u sepija tonovima.
r Cyanotype
Naparavite efekat cijanotipija.
B
O opcijama boja
Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama (A58).
Reference
E43
AF režim polja
Izaberite A (auto) režim M d taster M AF area mode M k taster
Koristite ovu opciju da odaberete kako aparat bira fokusno polje za autofokus.
Opcija
Opis
Kad aparat prepozna lice, fokusira se na to
lice.
Vidite “Korišćenje detekcije lica” (A61).
25m 0s
880
Fokus. polje
a Face priority
Kad slikate subjekte koji nisu ljudi, ili
kadrirate kad lice nije prepoznato,aparat
bira fokusnu tačku (do 9) u kojoj je
subjekat najbliži aparatu kada se okidač
pritisne do pola.
1/250
F3.3
Reference
Fokus. polja
E44
Opcija
x Manual
Opis
Pritisnite džojstik H, I, J, ili K da
pomerate fokus na tačku gde želite da
slikate.
• Da pomoću džojstika konfigurišete
režim blica ili druga podešavanja,
pritisnite k. Da se vratite u ekran
izbora polja fokusa, pritisnite ponovo
k.
Polje odabira
Fokusno polje
Fotoaparat se fokusira na subjekat u
sredini kadra.
y Center
25m 0s
880
Fokusno polje
Reference
s Subject
tracking
Koristite za slikanje subjekata u pokretu.
Registrujte subjekat na koji se aparat
fokusira. fokusno polje se pomera i prati
subjekat. Vidite “Korišćenje praćenja
subjekta” (E47).
Start
E45
Opcija
Opis
Kada aparat detektuje glavni subjekat,
fokusira ga.
Vidite “Korišćenje Target Finding AF”
(A63).
M Target finding
AF (default setting)
1/250
F3.3
Fokusna polja
B
O AF režimu polja
• Kad se koristi digitalno uvećanje, fokus će biti u centru bez obzira na podešavanje AF area mode.
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama (A58).
Reference
E46
Korišćenje praćenja subjekta
Izaberite A (auto) režim M d taster M AF area mode M k taster M
s Subject tracking M k taster M d taster
1
Registrujte subjekt.
• Poravnjajte subjekat sa okvirom u centru ekrana i pritisnite
k.
• Kad je subjekt registrovan, uokviren je žutim okvirom i
aparat počinje sa praćenjem.
• Kad okvir fokusa svetli crveno, aparat ne može da fokusira.
Prekadrirajte.
• Pritisnite k da otkažete trenutni subjekat.
• Ukoliko aparat nije u mogućnosti da više prati subjekat,
fokusno polje će nestati. Ponovo odaberite subjekat.
2
Start
Pritisnite okidač da fotografišete.
• Ukoliko je okidač pritisnut na pola dok fokusno polje nije
prikazano, aparat fokusira na subjekat u centru kadra.
1/250
Reference
B
F3.3
O praćenju subjekta
• Ako zumirate dok aparat prati subjekat, registracija se otkazuje.
• Praćenje subjekta neće biti moguće u nekim uslovima snimanja.
E47
Režim autofokusa
Izaberite A (auto) režim M d taster M Autofocus mode M k taster
Odaberite kako aparat fokusira tokom snimanja fotografija.
Opcija
Opis
A Single AF
(osnovno podešavanje)
Aparat fokusira kad je okidač pritisnut do pola.
B Full-time AF
Aparat konstantno fokusira dok je okidač pritisnut na pola. Pogodno
za subjekte koji se kreću. Zvuk pomeranja objektiva pri fokusiranju će
se čuti.
C
Režim autofokusa za snimanje filma
Može se podesiti sa Autofocus mode (E68) u meniju filma.
Brzi efekti
Izaberite A (auto) režim M d taster M Quick effects M k taster
Reference
Opcija
Opis
p On (osnovno
podešavanje)
U A (auto) režimu pritisnite k odmah nakon okidanja za prikaz
ekrana izbora efekta i koristite funkciju brzih efekata (A45).
Off
Onemogućava ovu funkciju (tokom snimanja).
B
O brzim efektima
Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama (A58).
E48
Meni pametnog portreta
• Vidite “Režim slike (kvalitet i veličina slike)” (E34) za info. o Image mode.
Ulpešavanje tena
Uđite u režim slikanja M A (režim slikanja) taster M F Smart portrait M k taster M
d taster M Skin softening M k taster
Opcija
S High
R Normal (default setting)
Q Low
Off
Opis
Kad se okine, aparat detektuje jedno ili više lica (do 3), procesira
sliku da bi ulepšao ten pre nego što je sačuva. Možete birati
količinu efekta koji ćete primeniti.
Isključite.
Efeat ulepšavanja tena na subjektu ne možete proveriti tokom slikanja. Proverite stepen efekta
u reprodukciji nakon slikanja.
Reference
E49
Smile Timer
Uđite u režim slikanja M A (režim slikanja) taster M F Smart portrait M k taster M
d taster M Smile timer M k taster
Fotoaparat detektuje da je lice nasmejano automatski će da ga fotografiše.
Opcija
Opis
a On (single)
Kad god se detektuje osmeh, aparat okida.
aC On (continuous)
Kada je detektovan osmeh aparat snima do 5 slika kontinualno i
čuva ih sve. Blic ne može da se koristi.
aD On (BSS)
(default setting)
Kad god se detektuje osmeh, aparat u kontinuitetu snima 5 slika i
čuva onu na kojoj je osmeh najbolji. Blic ne može da se koristi.
Off
Isključeno.
B
O Smile Timer
Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama (A58).
Reference
E50
Upozorenje na treptaj
Uđite u režim slikanja M A (režim slikanja) taster M F Smart portrait M k taster M
d taster M Blink proof M k taster
Opcija
Opis
y On
Aparat automatski okida dva
puta za svaki snimak i čuva onu
sliku na kojoj su oči subjekta
otvorene.
• Ako je sačuvana slika na kojoj
subjekat ima zatvorene oči,
pojavljuje se dijalog prikazan
desno na nekoliko sekundi.
• Blic ne može da se koristi.
Off (default setting)
Iksljučeno.
B
A blink was detected in the
picture just taken.
O upozorenju na treptaj
Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama (A58).
Reference
E51
Meni reprodukcije
• Vidite “Izmena Fotografija” (E14) za više informacija o izmeni fotografija.
• Vidite “Režim omiljenih slika” (E6) za informacije o Favorite pictures i Remove from
favorites.
Print Order (Kreiranje DPOF redosleda štampe)
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M d taster M Print order M k taster
Ako konfigurišete podešavanje redosleda štampe unapred, možete ga koristiti sa metodama
štampe izlistanim ispod.
• Štampa odnošenjem mem. kart. aparata u foto radnju koja podržava DPOF (Digital Print
Order Format) štampanje
• Ubacivanje mem. kart. u DPOF-kompatibilni slot kartice štampača
• Štampa povezivanjem aparata sa PictBridge-kompatibilnim štampačem (E24).
1
Koristite džojstik HI da izaberete Select
images i pritisnite k.
Reference
• Kad je izabran režim omiljenih slika , režim autosortiranja ili
režim liste po datumu, meni pokazan desno nije prikazan.
Idite na korak 2.
E52
Print order
Select images
Delete print order
2
Izaberite slike (do 99) i broj kopija (do 9) za
svaku.
• Pritisnite JK da izaberete željene slike. Pritisnite HI da
odedite br. kopija za svaku.
• Slike izabrane za štampu mogu se identifikovati M i
numeričkim indikatorom koji pokazuje broj kopija koje se
štampaju. Ako kopije nisu određene za slike, selekcija se
poništava.
• Pomerite kontrolu zuma g (i) kako bi prešli u režim
pregleda preko celog ekrana ili ka f (h) da bi prešli u režim ikonica.
• Pritisnite k taster kad ste završili sa podešavanjima.
3
Odaberite da li želite da štampate datum
fotografisanja i podatke o slici.
• Odaberite Date i pritisnite k taster da bi odštampali datum
fotografisanja za sve slike koje se štampaju.
• Odaberite Info i pritisnite k taster da bi odštampali
informacije o brzini zatvarača i blende za sve slike koje se
štampaju.
• Odaberite Done i pritisnite k taster da bi završili naredbu
štampanja.
Print selection
Back
Print order
Done
Date
Info
Reference
E53
B
Napomene o Print Order
Kad je redosled štampe kreiran u režimu omiljenih slika, autosortiranja, liste datuma, ekran pokazan
dole se prikazuje ako su slike koje nisu iz albuma, kategorije ili određenog datuma označene za
štampu.
• Yes: ne uklanja se oznaka za štampu za ostale slike, i dodaju se trenutna podešavanja redosleda
štampe.
• No: uklanja se oznaka za štampu za ostale slike, i koriste se samo podešavanja za trenutni redosled
štampe.
Print order
Print order
Save print marking for other
images?
Save print marking for other
dates?
Yes
Yes
No
Info
No
Info
režim omiljenih slika/rež.
autosortiranja
režim liste po dat
Ako je br. slika veći od 99, pojavljuje se ekran prikazan dole.
• Yes: uklonite slike prethodno dodate u red. štampe i zabranite štampu za upravo označene slike.
• Cancel: ne uklanja se oznaka za štampu za ostale slike, a otkazuje se trenutni redoled štampe.
Print order
Too many images selected.
Remove print marking from
other images?
Reference
Yes
Cancel
Info
režim omiljenih slika/rež.
autosortiranja
E54
Print order
Too many images selected.
Remove print marking for
other dates?
Yes
Cancel
Info
režim liste po dat
B
•
•
•
•
•
Napomene o Štampanju Datuma Fotografisanja i Informacija
Neki štampači neće moći da štampaju datum i info o slici.
Informacije o slici se ne mogu štampati kada je aparat direktno povezan na štampač.
Podešavanja Date i Info se resetuju kad je prikazana opcija Print order.
Odštampani datum je datum kog je slika snimljena.
Za slike snimljene sa uključenom opcijom Print date (E78)
štampaju se samo datum i vreme utisnuti za vreme snimanja, čak
i kada je opcija Print order uključena za slike.
15.05.2014
C
Poništavanje postojećeg redosleda štampe
Odaberite Delete print order u koraku 1 u “Print Order (Kreiranje DPOF redosleda štampe)” (E52).
C
Više informacija
Vidite “Štampa slika u odnosu 1:1” (E35).
Reference
E55
Slide Show
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M d taster M Slide show M k taster
Prikazuje slike , jednu po jednu u automatizovanom “slide show.” Kada se fajlovi filma
reprodukuju kao slide show, prikazan je samo prvi kadar svakog filma.
1
Koristite džojstik HI da odaberete Start i
pritisnite k taster.
Slide show
• Prezentacija slajdova počinje.
Start
• Da menjate interval između slika, izaberite Frame intvl, i
Frame intvl
izaberite vreme između intervala, i pritisnite k taster pre
Loop
izbora Start.
• Da bi se prezentacija automatski ponavljala, uključite Loop
i pritisnite k taster pre izbora Start.
• Maksimalno vreme reprodukovanja je do 30 min. čak i kada je Loop uključeno.
2
Pause
Izaberite End ili Restart.
• Ekran prikazan desno se pojavljuje kad je prezentacija
pauzirana ili završena. izaberite G i pritisnite k taster. Da
nastavite, izaberite F i pritisnite k taster.
Reference
Operacije tokom reprodukcije
• Koristite JK za prikaz prethodne/sledeće slike. Pritisnite i držite za brzo premotavanje
unazad/unapred.
• Pritisnite k taster da pauzirate ili zaustavite slide show.
E56
Zaštita
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M d taster M Protect M k taster
Štiti odabrane slike od slučajnog brisanja.
Odaberite fotografije u prozoru za selektovanje slika kako bi im dodelili opciju zaštite (E58).
Napomena, formatiranje interne memorije ili memorijske kartice će nepovratno da obriše
zaštićene fajlove (E83).
Reference
E57
Ekran za izbor slika
Kada se ekran za izbor slika, kao ovaj pokazan sa desne strane,
prikaže tokom rukovanja aparatom, pratite proceduru ispod
kako bi izabrali slike.
Protect
Back
1
Pritisnite džojstik JK da odaberete sliku.
Protect
• Pomerite kontrolu zuma (A 1) ka g (i) da pređete u
prikaz preko celog ekrana, ili f (h) da pređete u prikaz
ikonica.
• Samo jedna slika može da se izabere za Rotate image,
Choose key picture, i Welcome screen. Idite na korak 3.
Back
2
Pritisnite HIda bi odabrali ili poništili
selekciju (ili odred. br. kopija).
Protect
• Kada je slika selektovana, pojaviće se ikona. Ponovite
korake 1 i 2 za selektovanje dodatnih fotografija.
Reference
Back
3
Da primenite izbor slika, pritisnite k.
• Kad je izabrano Selected images pojaviće se dijalog potvrde. Pratite instrukcije na ekranu.
E58
Rotacija slike
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M d taster M Rotate image M k taster
Odredite orijentaciju u kojoj su snimljene slike prikazane sa reprodukcijom. Slike se mogu
rotirati 90 stepeni u smeru kazaljke na satu i 90 stepeni u suprotnom smeru.
Odaberite sliku u prozoru za selektovanje (E58). Kad je prikazan Rotate image ekran,
pritisnite JK da zarotirate sliku za 90 stepeni.
Rotate image
Back
Rotate image
Rotate image
Rotate
Rot 90° u
suprotnom smeru
Back
Rotate
Back
Rotate
Rot 90° u smeru
kazaljke
Pritisnite k taster da podesite orijentaciju, i sačuvate podatak o orijentaciji zajedno sa slikom.
Reference
E59
Govorne poruke
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M odaberite sliku M d taster M
Voice memo M k taster
Govorne poruke se mogu snimiti i nakačiti na fotografiju.
Snimanje govornih poruka
•
•
•
•
Pritisnite i držite k za snimanje gov. poruke (do 20 sek).
Ne dodirujte ugrađeni mikrofon.
Tokom snimanja, o i p će da trepere na ekranu.
Kada se završi sa snimanjem, biće prikazan ekran za
reprodukovanje govornih poruka. Pritisnite k za
reprodukovanje govornih poruka.
• Obrišite postojeću govornu poruku kako bi snimili novu
(E61).
• p je prikazano za slike sa govornom porukom u prikazu
preko celog ekrana.
17s
Reprodukcija govornih poruka
Reference
Izaberite sliku sa prikazanim p pre pritiskanja d tastera.
• Pritisnite k za reprodukciju. Ponovo pritisnite da zaustavite
reprod.
• Pomerite kontrolu zuma kako bi ste podesili jačinu zvuka.
Back
E60
Brisanje govornih poruka
Pritisnite l taster u ekranu u “Reprodukcija govornih poruka”
(E60)..
Kada se prikaže ekran potvrde, koristite džojstik HI da
izaberete Yes i pritisnite k taster.
• Da izbrišete govornu poruku za zaštićenu sliku, podešavanje
Protect mora da se prvo isključi.
File will be deleted. OK?
Yes
No
Copy (Kopiranje između interne mem. i mem. kartice)
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M d taster M Copy M k taster
Kopirajte fotografije između interne memorije i memorijske kartice.
1
Koristite džojstik HI da odaberete opciju
destinacije gde će slike biti kopirane i
pritisnite k taster.
Copy
Camera to card
Card to camera
Reference
E61
2
Odaberite opciju kopiranja i pritisnite k taster.
• Ako odaberete opciju Selected images koristite ekran za
izbor slika da odredite slike (E58).
Camera to card
Selected images
All images
B
•
•
•
•
•
O kopiranju slika
Mogu se kopirati samo fajlovi u formatu koji ovaj aparat može da snimi.
Slike koje su snimljene sa drugim aparatom ili su modifikovane na računaru se ne mogu kopirati.
Konfigurovana podešavanja Print order (E52) za slike se ne kopiraju.
Kopirane slike i filmovi se ne mogu prikazati u režimu auto sortiranja (E10).
Kad su slike dodate u album (E6) kopirane, kopije nisu automatski dodate u isti album.
C
Kopiranje slika iz sekvence
• Ako izaberete ključnu sliku u Selected images , sve slike iz sekvence se kopiraju.
• Ako pritisnite d dok su prikazane slike iz sekvence, dostupna je samo Card to camera opcija za
kopiranje. Sve slike iz sekvence se kopiraju ako odaberete Current sequence.
Reference
C
Kopiranje na memorijsku karticu koja ne sadrži slike
Kad se aparat prebaci u režim reprodukcije prikazuje se Memory contains no images.. Pritisnite
d taster da izaberete Copy.
E62
Opcije prikaza Sekvence
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M d taster M Sequence display options M
k taster
Izaberite metod korišćen za prikaz serije slika snimljenih kontinualno (E12).
Opcija
Opis
Q Individual pictures
Prikažite slike iz svih sekvenci pojedinačno. F je prikazano na
ekranu reprodukcije.
C Key picture only
(osnovno podešavanje)
Prikaz samo ključne slike za sekvencu.
Settings are applied to all sequences, and the setting is saved in the camera’s memory even if
the camera is turned off.
Izbor ključne slike
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M prikažite sekvencu za koju želite da
promenite ključnu sliku M d taster M Choose key picture M k taster
Reference
Odredite drugu sliku kao ključnu sliku.
• Kad je prikazan ekran izbora ključne slike, izaberite sliku (E58).
E63
Meni filma
Opcije filma
Uđite u režim snimanja M d taster M D ikona menija M Movie options M k taster
Izaberite opcije za snimanje filma.
Izaberite opcije filma normalne brzine da snimate normanom brzinom ili opcije HS filma
(E65) da snimite filmove koji se reprodukuju usporeno ili ubrzano.
• Memorijske kartice (klasa 6 ili veća) se preporučuju za snimanje filma (F22).
Opcije Filmova normalne brzine
Opcija
(Velič. slike/Brzina
snimanja1,
Format fajla)
Reference
Veličina slike
Odnos strana
(horizontal. ka vertik.)
e 1080/30p
S 1080/25p
(default setting)
1920×1080
16:9
Z 1080/60i
U 1080/50i
1920×1080
16:9
f 720/30p
V 720/25p
1280×720
16:9
p iFrame 720/30p2
p iFrame 720/25p2
1280×720
16:9
g 480/30p
W 480/25p
640×480
4:3
E64
1
2
Dostupne opcije i broj sličica u sekundi zavise od Frame rate podešavanja u meniju filma (E70).
iFrame je format podržan od strane Apple Inc. Filmovi snimljeni ovom opcijom ne mogu da se
izmene. Kada snimate filmove na internu memoriju, snimanje može neočekivano da se zaustavi u
određenim uslovima snimanja.
Opcije HS filmova
Filmovi snimljeni sa HS movie mogu se gledati usporeno ili ubrzano.
Vidite “Snimanje filmova koji se reprodukuju ubrzano i usporeno (HS film)” (E66).
Opcija
Veličina slike
Odnos strana
(horizontal. ka vertik.)
h
HS 480/4×
a
640×480
4:3
i
HS 720/2×
X
1280×720
16:9
j
HS 1080/0.5×
Y
1920×1080
16:9
Opis
1/4-usporeni filmovi
• Maks. vreme snimanja*: 10 sek. (vreme
reprod: 40 sek.)
1/2-usporeni filmovi
• Max. vreme snimanja*: 30 sek. (vreme
reprod: 1 min.)
2× ubrzani filmovi
• Max. vreme snimanja*: 2 min. (vreme
reprod: 1 min.)
* Tokom snimanja filma, aparat može da prelazi između snimanja filmova normalne brzine i
snimanja ubrzanih ili usporenih filmova.
Maksimalno vreme se ovde odnosi na deo filma koji je snimljen usporeno ili ubrzano.
Reference
B
O HS Filmu
• Video snimljen usporeno ili ubrzano nema zvuk.
• Pozicija zuma, fokus, ekspozicija i balans bele su zaključani kada snimanje počne.
• Neka Movie options podešavanja nisu dostupna sa korišćenjem određenih spec. efekata.
E65
Snimanje filmova koji se reprodukuju ubrzano ili usporeno (HS film)
Uđite u režim snimanja M d taster M D ikona menija M Movie options M k taster
Filmovi snimljeni sa HS movie mogu se gledati usporeno na 1/4 ili 1/2 od normalne brzine
reprodukcije, ili ubrzano 2 puta u odnosu na normalnu brzinu.
1
Pritisnite H ili I da izaberete opciju HS filma
(E65) i pritisnite k taster.
• Nakon primene opcije pritisnite d taster za povratak na
ekran snimanja.
Movie options
1080/30p
1080/60i
720/30p
iFrame 720/30p
480/30p
HS 480/4×
HS 720/2×
2
Pritisnite b (e movie-record) taster da
počnete snimanje.
Reference
• Snimanje počinje u HS režimu kada je Open with HS
footage u meniju filma podešeno na On, ili na normalnoj
brzini na Off.
• Aparat prelazi između snimanja normalnih i HS filmova
svaki put kad se pritisne k taster.
5s
• Ikona opcije filma se menja kada aparat prelazi između
snimanja HS filma i normalnog snimanj.
• Kada HS film dostigne maksimalnu dužinu za HS filmove (E65) aparat prelazi u snimanje
filmova normalne brzine.
3
E66
Pritisnite b (e movie-record) taster da počnete snimanje.
C
Snimanje filmova koji se reprodukuju ubrzano ili usporeno
Kad su snimljeni normalnom brzinom:
Snimanje
10 s
Reprodukcija
10 s
Kad su snimljeni na h HS 480/4× (a HS 480/4×):
Filmovi se snimaju brzinom 4× većom od normalne.
Reprodukuju se usporeno 4× manjom brzinom.
Snimanje
10 s
Reprodukcija
40 s
Usporena reprodukcija
When recording at j HS 1080/0.5× (Y HS 1080/0.5×):
Filmovi se snimaju 1/2 normalne brzine.
Reprodukuju se ubrzano 2× većom brzinom.
Snimanje
5s
Reference
Reprodukcija
10 s
Ubrzana reprodukcija
E67
Open with HS Footage
Uđite u režim snimanja M d taster M D ikona menija M Open with HS footage M
k taster
Izaberite da li snimate filmove normalne brzine ili HS filmove (usporene ili ubrzane) kad
snimanje počne.
Opcija
Opis
On (default setting)
HS filmovi se snimaju kad počne snimanje.
Off
Filmovi normalne brzine se snimaju kad počne snimanje.
Režim autofokusa
Uđite u režim snimanja M d taster M D ikona menija M Autofocus mode M k
taster
Izaberite metod autofokusa korišćen pri snimanju filmova.
Opcija
Opis
Reference
A Single AF
(default setting)
Fokus se zaključava kad se pritisne b (e movie-record) taster za
početak snimanja filma.
Odaberite ovu opciju kad razdaljina između subjekta i aparata ostaje
prilično ujednačena.
B Full-time AF
Aparat konstantno fokusira.
Odaberite ovu opciju kad se razdaljina između subjekta i aparata
dosta menja. Zvuk fokusiranja može da se čuje. Da se izbegne snimanje
zvuka, koristite Single AF.
• Kad je HS opcija filma izabrana u Movie options, podešavanje je zaključano na Single AF.
E68
Movie VR
Uđite u režim snimanja M d taster M D ikona menija M Movie VR M k taster
Izaberite podeš. red. vibracije pri snimanju filmova.
Izaberite Off kada koristite stativ.
Opcija
Opis
V On (hybrid)
(default setting)
Izvodi optičku kompenzaciju za drmanje aparata koristeći pomeranje
sočiva VR i istovremeno izvodi elektronsku VR koristeći procesiranje
slike. Vidni ugao (polje vidljivo u kadru) postaje uži.
g On
Izvodi kompenzaciju za drmanje aparata koristeći pomeranje sočiva
VR.
Off
Kompenzacija se ne izvodi.
• When an HS movie option is selected in Movie options, the setting is fixed at Off.
B
O VR
• Efekti drmanja aparata u nekim situacijama ne mogu potpuno da se eliminišu.
• U režimu spec. efekata, koristi se samo pomeranje sočiva VR da kompenzuje drmanje aparata kada
je Movie options na Z 1080/60i (U 1080/50i), čak i ako je Movie VR na On (hybrid).
Reference
E69
Wind Noise Reduction
Uđite u režim snimanja M d taster M D ikona menija M Wind noise reduction M
k taster
Podesite da li ćete redukovati šum vetra ili ne pri snimanju filmova.
Opcija
Opis
Y On
Snima dok minimaluzuje šum od duvanja vetra na mikrofonu. Pri
snimanju, pored šuma vetra moguće je teže čuti i druge zvuke.
Off (default setting)
Ne redukuje se šum vetra.
• Kad je HS opcija filma izabrana u Movie options, podešavanje je zaključano na Off.
Brzina snimanja
Uđite u režim snimanja M d taster M D ikona menija M Frame rate M k taster
izaberite brzinu snimanja korišćenu tokom snimanja filmova. Kad je podešavanje uključeno,
brzine snimanja za film koje se mogu podesiti u Movie options (E64) se menjaju.
• 30 fps (30p/60i) odgovara reprodukciji na TV koji koristi NTSC standard, i 25 fps (25p/
50i) odgovara reprodukciji na TV koji koristi PAL standard.
Reference
E70
Meni Wi-Fi opcija
Pritisnite d taster M J ikona menijaM k taster
Konfigurišite Wi-Fi (wireless LAN) podešavanja da povežete aparat i telefon.
Option
Description
Connect to smart device
Izaberite kada bežično povezujete aparat i telefon.
Pogledajte “Korišćenje Wi-Fi (Wireless LAN) funk” (A79) za više
informacija.
Disable Wi-Fi
Izaberite da prekinete bežičnu konekciju između aparata i telefona.
Pogledajte “Korišćenje Wi-Fi (Wireless LAN) funk” (A79) za više
informacija.
SSID:
Promenite SSID. SSID Konfigurisan ovde se prikazuje na telefonu.
Postavite 1 do 24 slovnih alfanumeričkih oznaka za SSID.
Options
Auth./encryp.:
Podesite da li kriptujete vezu između aparata i telefona.
Komunikacija nije kriptovana kada je Open (fabričko pod.) je
odabrano.
Password:
Podesite šifru. Postavite 8 do 16 slovnih alfanumeričkih oznaka za
šifru.
Reference
Channel:
Promenite kanal za bežičnu komunikaciju.
Current settings
Prikažite na ekranu trenutna podešavanja.
Restore default settings
Vraća Wi-Fi na fabrička podešavanja. Bežična konekcija se prekida ako
se ovo izvrši dok je Wi-Fi uključen.
E71
Operacije unošenja teksta
• Pritisnite HIJK da unesete karaktere. Pritisnite k da
unesete označeni karakter i pređete na sledeće slovo.
• Da pomerate kursor izaberite N ili O na tastaturi a zatim
pritisnite k taster.
• Da obrišete karakter, pritisnite l taster.
• Da primenite podešavanje izaberite P na tastaturi a zatim
pritisnite k taster.
Polje za tekst
SSID
Back
Delete
Tastatura
Reference
E72
Meni podešavanja
Ekran Dobrodošlice
Pritisnite d taster M z ikona menija M Welcome screen M k taster
Možete odabrati kako će izgledati ekran dobrodošlice kada se aparat pokrene.
Opcija
Opis
None (default setting)
Ekran dobrodošlice se neće prikazati kad je aparat uključen.
COOLPIX
Prikazuje se ekran dobrodošlice sa COOLPIX logom.
Select an image
Prikazuje izabranu sliku za ekran dobrodošlice.
• Kad je prikazan ekran za izbor slika, izaberite sliku (E58) i pritisnite
k.
• Slika se čuva u aparatu tako da će ostati iako se originalna slika
izbriše.
• Slika se ne može odabrati ako je odnos strana drugačiji od onog na
ekranu, ili je slika toliko mala nakon primene funkcija male slike ili
odsecanja.
Reference
E73
Vremenska zona i Datum
Pritisnite d taster M z ikona menija M Time zone and date M k taster
Namestite sat na fotoaparatu.
Opcija
Date and time
Opis
• Izaberite stavku: pritisnite JK
(obeležavanje prelazi između D, M, Y,
hour, i minute).
• Izmenite obeleženu stavku: pritisnite
HI.
• Podesite: Izaberite podešavanja minuta i
pritisite k.
Date and time
D
M
Y
h
m
Edit
Date format
Izaberite Year/Month/Day, Month/Day/Year, ili Day/Month/Year.
Time zone
Podesite vremensku zonu i zimsko računanje vremena.
• Kada je podešeno Travel destination (x) nakon podešavanja vaše
vremnske zone (w), vremenska razlika između destinacije puta i vaše
vremenske zone se automatski računa, i datum i vreme su sačuvani za
izabrani region.
Podešavanje Vremenske Zone
Reference
1
Upotrebite džojstik HI da odaberete Time
zone i pritisnite k taster.
Time zone and date
Date and time
Date format
Time zone
E74
2
Odaberite w Home time zone ili x Travel
destination i pritisnite k taster.
• Datum i vreme se menjaju na ekranu u zavisnosti da li je
izabrana vremenske zone ili destinacija puta.
3
Pritisnite K.
Time zone
Home time zone
Travel destination
Time zone
Home time zone
Travel destination
4
Pritisnite JK da bi odabrali vremensku zonu.
• Pritiskom na H ćete uključiti zimsko računanje vremena.
Ikona W se prikazuje. Pritisnite I da bi je isključili.
• Pritisnite k taster da odaberete željenu destinaciju.
• Ako vremenska zona koju želite nije pristupačna, podesite
odgovarajuće vreme u Date and time.
Back
Reference
Time zone
Home time zone
Travel destination
E75
Podešavanja ekrana
Pritisnite d taster M z ikona menija M Monitor settings M k taster
Opcija
Opis
Photo info
Informacije koje će da se vide tokom slikanja ili reprodukovanja.
Image review
Određuje da li će slika biti prikazana na ekranu odmah nakon što je snimljena
ili ne.
• Osnovno podešavanje: On
Brightness
Izaberite od 5 opcija.
• Osnovno podešavanje: 3
Informacije o fotografijama
režim slikanja
režim reprodukcije
4/4
Show info
25m 0s
880
Reference
Auto info
(default setting)
Hide info
E76
0004. JPG
15 / 05 / 2014 15:30
Prikazane su iste info. kao u Show info.
Ako nema operacija nakon nekoliko sek., prikaz će biti isti kao Hide info.
Informacija se prikazuje nakon neke operacije.
režim slikanja
režim reprodukcije
4/4
Framing
grid+auto info
25m 0s
880
Dodatno sa info. prikazanim u Auto info,
mreža kadriranja je prikazana kao pomoć
pri kadriranju slika.
Nije prikazana tokom snimanja filma.
0004. JPG
15 / 05 / 2014 15:30
Prikazane su iste informacije
kao za Auto info.
4/4
Movie
frame+auto info
25m 0s
880
Dodatno sa info. prikazanim u Auto info,
mreža filma je prikazana pre snimanja filma i
prikazuje polje koje će biti uhvaćeno pri
snimanju filma.
Nije prikazana tokom snimanja filma.
O podešavanju ekrana
Reference
B
0004. JPG
15 / 05 / 2014 15:30
Prikazane su iste informacije
kao za Auto info.
Kada je Quick effects (E48) na On tokom fotografisanja, snimljena slika je prikazana nakon
slikanja, bez obzira na Image review podešavanje.
E77
Print Date (Utiskivanje datuma i Vremena)
Pritisnite d taster M z ikona menija M Print date M k taster
Datum i vreme fotografisanja se mogu utisnuti na sliku tokom
slikanja, omogućavajući da se ove informacije štampaju i na
štampačima koji ne podržavaju štampanje datuma i vremena
(E55).
15.05.2014
Opcija
Opis
f Date
Datum se utiskuje na fotografiju.
S Date and time
Datum i vreme se utiskuju na fotografiju.
Off (default setting)
Datum i vreme se ne utiskuju na fotografiju.
B
Utiskivanje datuma
Reference
• Utisnuti datum predstavlja trajni deo slike i ne može se ukloniti. Datum i vreme se ne mogu
utisnuti na slike nakon što su snimljene.
• Datum se neće utisnuti u sledećim okolnostima:
- Kada se koristi Night portrait (sa Hand-held), Night landscape (sa Hand-held), ili Easy
panorama u režimu scene
- Kada je režim kontinualnog snimanja (E39) na Pre-shooting cache, Continuous H: 120 fps,
ili Continuous H: 60 fps
- Filmovi
• Utisnuti datum i vreme mogu biti teški za šitanje kada se koristi mala veličina slike.
E78
Photo VR
Pritisnite d taster M z ikona menija M Photo VR M k taster
Redukujte efekte drmanja aparata tokom fotografija.
Izaberite Off kada koristite stativ za stabilizaciju aparata.
Opcija
Opis
g On (default setting)
Smanjenje vibracija je uključeno.
Off
Smanjenje vibracija je isključeno.
B
O Photo VR
• Nakon što se upali aparat, ili kad aparat prelazi iz rež. slikanja u režim reprod. sačekajte da se prikaz
na ekranu stabilizuje pre nego što fotografišete.
• Moguće je da će slike koje se prikažu na ekranu odmah nakon fotografisanja delovati malo
zamagljeno.
• U nekim okolnostima možda efekti drmanja aparata neće biti potpuno eliminisani.
Reference
E79
Detekcija pokreta
Pritisnite d taster M z ikona menija M Motion detection M k taster
Uključite detekciju pokreta kako bi smanjili efekat drmanja aparata ili pomeranja subjekta dok
fotografišete.
Opcija
Opis
U Auto
(default setting)
Detekcija pokreta je dostupna sa nekim režimima snimanja i
podešavanjima, kada je r prikazano na ekranu snimanja.
Kada se detektuje drmanje aparata ili pomeranje subjekta, r postaje
zeleno, i ISO osetljivost i brzina zatvarača se automatski povećavaju
kako bi se smanjilo zamućenje.
Podesite ISO sensitivity (E42) na Auto u A (auto) režimu.
Off
Detekcija pokreta nije uključena.
B
Napomene o detekciji pokreta
• Detektor pokreta možda neće biti u mogućnosti da u potpunosti eleminiše efekat drmanja u
nekim od situacija.
• Detektor pokreta neće da radi kada se subjekat mnogo kreće ili kada je taman.
• Napravljene fotografije mogu izgledati malo zrnasto.
Reference
E80
AF Assist
Pritisnite d taster M z ikona menija M AF assist M k taster
Definišite da li ćete koristiti AF assist lampu da pomognete fokusiranje aparata.
Opcija
Opis
a Auto
(default setting)
AF-assist lampa će asistirati pri fokusiranju subjekta koji je slabo
osvetljen. Osvetljivač ima domet od 2.0 m (6 ft 6 in.) na maksimalnoj
široko-ugaonoj poziciji i oko 1.1 m (3 ft 7 in.) na ksimalnoj telefoto
poziciji.
• Za neke režime scene, AF-assist lampa možda neće funkcionisati.
Off
Funkcija je isključena.
Digitalno uvećanje
Pritisnite d taster M z ikona menija M Digital zoom M k taster
Opcija
Opis
On (default setting)
Digitalno uvećanje uključeno.
Off
Digitalno uvećanje isključeno.
Napomene o Digitalnom Uvećanju
Digitalno uvećanje se ne može koristiti u sledećim situacijama:
• Kad je izabran Portrait, Night portrait, Night landscape, Backlighting (sa HDR na On), Easy
panorama, ili Pet portrait režim scene
• Kada se koristi pametni portret
• Kad je Continuous (E39) na Multi-shot 16 u A (auto) režimu
• Kad je AF area mode (E44) na Subject tracking u A (auto) režimu
E81
Reference
B
Podešavanja zvuka
Pritisnite d taster M z ikona menija M Sound settings M k taster
Opcija
Opis
Button sound
Kada je On (osnovno podeš.) izabrano, čuće se jedan bip kada
operacija uspešno izvršena, 2 puta kada se fokusira, i 3 puta kada se
naiđe na grešku. I čuće se zvuk pri startovanju aparata.
• Zvuci su isključeni kad se koristi Pet portrait režim scene.
Shutter sound
Kada je na On (osnovno podeš.), zvuk zatvarača nastaje kada se
zatvarač oslobodi.
• Zvuk zatvarača se ne proizvodi pri kntinualnom snimanju,
snimanju filmova, ili pri korišćenju Pet portrait režima scene.
Auto Off
Pritisnite d taster M z ikona menija M Auto off M k taster
Odaberite vreme koje je potrebno da istekne da bi aparat prešao u mirovanje (A21).
Možete izabrati 30 s, 1 min (osnovno podešavanje), 5 min, ili 30 min.
Reference
C
Podešavanje Auto Off funkcije
Vreme potrebno da prođe da aparat ode u režim mirovanja fiksirano je u sledećim slučajevima:
• Kad su prikazani meniji: 3 min (kada je auto off na 30 s ili 1 min)
• Kad slikate sa Pet portrait auto release: 5 min (kada je auto off na 30 s ili 1 min)
• Kad slikate sa Smile timer: 5 min (kada je auto off na 30 s ili 1 min)
• Kad je priključen AC Adapter EH-62G: 30 minuta
• Kad je priključen USB kabl ili HDMI kabl: 30 minuta
E82
Formatiranje Memorije/Formatiranje Kartice
Pritisnite d taster M z ikona menija M Format memory/Format card M k taster
Koristite ovu opciju da formatirate internu memoriju ili memorijsku karticu.
Formatiranjem se permanentno brišu svi podaci sa interne memorije ili memorijske
kartice. Izbrisani podaci se ne mogu povratiti. Prebacite važne slike pre foramtiranja na
računar.
• Ne isključujte aparat ili otvarajte ležište baterije tokom formatiranja aparata.
Formatiranje Interne Memorije
Da bi formatirali internu memoriju uklonite memorijsku karticu.
Format memory opcija će se pojaviti u setup meniju.
Motion detection
All images will
be deleted! OK?
Format
No
TV settings
Formatiranje Memorijske Kartice
Kada se memorijska kartica ubaci u aparat, Format card opcija
će se pojaviti u setup meniju.
Motion detection
All images will
be deleted! OK?
Reference
Format
No
TV settings
E83
Language
Pritisnite d taster M z ikona menija M Language M k taster
Odaberite jezik koji će se koristiti na aparatu.
TV Settings
Pritisnite d taster M z ikona menija M TV settings M k taster
Podesite za konekciju sa TV om.
Opcija
Opis
HDMI
Izaberite rezoluciju slike za HDMI izlaz. Kada je Auto izabrano, opcija
najbolja za TV na koji je aparat povezan je automatski izabrana između
480p, 720p, ili 1080i.
HDMI device control
Kad je na On (osnovno podeš.), daljinskim za TV možete upravljati
aparatom tokom reprodukcije (E23).
C
HDMI i HDMI-CEC
Reference
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je multimedijalni interfejs. “HDMI-CEC” dozvoljava
kompatibilnim uređajima da sarađuju između sebe
E84
Punjenje na računaru
Pritisnite d taster M z ikona menija M Charge by computer M k taster
Opcija
Opis
a Auto
(default setting)
Kad je aparat priključen na uključen računar (A83),baterija u aparatu
se automatski puni preko računara.
Off
Baterija u aparatu se ne puni preko računara kada je aparat povezan
sa računarom.
B
O punjenju preko računara
• Kad je aparat priključen na uključen računar, baterija u aparatu se automatski puni preko računara.
Ako se aparat isključi, punjenje prestaje.
• Za potpuno punjenje baterije potrebno je oko 3 sata. Vreme punjenja se povećava ako se tokom
punjenja vrši tranfer podataka.
• Aparat se isključuje ako nema komunikacije sa računarom 30 min nakon što je punjenje gotovo.
B
Kada lampa napajanja brz trperi zeleno
E85
Reference
Punjenje se ne može izvesti verovatno zbog nekih razloga navedenih ispod.
• Previsoka je ambijentalna temperatura. Punite pri temperaturama od 5 °C do 35°C (41°F do 95°F).
• USB kabl nije lepo uključen, ili je baterija loša. Diskonektujte USB, i povežite ispravno, ili zamenite
bateriju.
• Kompjuter je u režimu spavanja, restartujte ga.
• Baterija ne može. biti punjena preko računara jer je na računaru to softverski onemogućeno.
Blink Warning
Pritisnite d taster M z ikona menija M Blink warning M k taster
Podesite da li želite da imate detekciju zatvorenih očiju dok slikate sa detekcijom lica (A61)
tokom snimanja u sledećim režimima:
• x (scene auto selector) režim (A32)
• Portrait ili Night portrait režim scene (A34)
• A (auto) režim (kada je Face priority (E44) izabran za AF režim polja)
Opcija
Opis
On
Kada aparat detektuje da jedan ili više ljudskih subjekata ima
zatvorene oči, kratko posle prepoznavanja lica i fotografisanja,
pojaviće se ekran Did someone blink? na monitoru.
. Ukoliko se ovo desi, pogledajte sliku i odlučite da li želite ponovo da
fotografišete.
Off (default setting)
Upozorenje na treptaj nema efekta.
Ekran upozorenja na treptaj
Reference
Lica detektovana upozorenjem na treptaj su uokvirena.
Dostupne su sledeće operacije.
• Da uvećate lice: Pomerite kontrolu zuma ka g (i). Ako je
detektovano više lica, koristite džojstik JK da izaberete
željeno lice.
• Da pređete u prikaz preko celog ekrana: Pomerite kontrolu
zuma ka f (h).
Ako pritisnete k taster, ili ako nema operacija u roku od
nekoliko sekundi, aparat se vraća u režim slikanja.
B
Did someone blink?
O upozorenju na treptaj
• Ne radi za bilo koje podešavanje za kontinualno snimanje osim Single (E39).
• Ova funkcija možda neće raditi u određenim uslovima snimanja.
E86
Zoom in
Exit
Eye-Fi Upload
Pritisnite d taster M z ikona menija M Eye-Fi upload M k taster
Opcija
Opis
b Enable
(default setting)
Uploadujte slike sa aparata na preselektovanu destinaciju.
c Disable
Slike neće biti uploadovane.
B
O Eye-Fi karticama
• Slike neće biti uploadovane ako jačina signala nije dovoljna i ako je Enable izabrano.
• Izvadite Eye-Fi karticu iz aparata na mestima gde nije dozvoljena upotreba bežičnih uređaja.
Signali se mogu prenositi čak i kada je izabrano Disable.
• Pogledajte uputstvo dobijeno uz Eye-Fi kart. za više info. U slučaju kvara kontaktirajte proizvođača.
• Aparat može da se koristi da uključi i isključi Eye-Fi kartice, ali možda neće podržati ostale funkcije
Eye-Fi kartice.
• Aparat nije kompatibilan sa bezgraničnom funkcijom memorije. Kad je podešen na računar,
onemogućite funkciju. Ako je bezgranična funkcija memorije omogućena, broj snimljenih slika
možda neće biti dobro prikazan.
• Eye-Fi kartice su za korišćenje samo u zemlji u kojoj su i kupljene. Pogledajte sve zakone o upotrebi
bežičnih uređaja.
• Ako ostavite na Enable to će istrošiti bateriju u kratkom periodu vremena.
Reference
C
Eye-Fi indikator komunikacije
Status komunikacije Eye-Fi kartice u aparatu može se potvrditi na ekranu (A7).
• w: Eye-Fi upload je na Disable.
• x (svetli): Eye-Fi upload moguć; čeka se na upload.
• x (blinka): Eye-Fi upload moguć; uploaduje podatke.
• y: Eye-Fi upload moguć ali nema slika.
• z: Pojavila se greška. Aparat ne može da kontroliše Eye-Fi karticu.
E87
Reset All
Pritisnite d taster M z ikona menija M Reset all M k taster
Kada je odabrano Reset aparat se vraća na fabrička podešavanja.
• Neka podešavanja, kao što su Time zone and date ili Language, se ne resetuju.
• Bežična konekcija je prekinuta ako je ova opcija izvedena dok je uključen Wi-Fi.
C
Resetovanje nabrojavanja fajlova
Da resetujete na “0001”, izbrišite sve slike sa interne memorije ili memorijske kartice (A30) i onda
izaberite Reset all.
Verzija upravljačkog softvera
Pritisnite d taster M z ikona menija M Firmware version M k taster
Pogledajte verziju upravljačkog softvera na vašem fotoaparatu.
• Verzija upravljačkog softvera ne može da se prikaže dok je Wi-Fi uključen.
Reference
E88
Poruke greške
Ako se prikaže poruka greške pogledajte tabelu ispod.
Ekran
Battery temperature is
elevated.
The camera will turn off.
The camera will turn off
to prevent overheating.
Memory card is write
protected.
Aparat se automatski isključuje. Ostavite aparat da se
ohladi pre nego što nastavite sa snimanjem.
–
Memorijska kartica je zaključana na upis. Prebacite
na“write” poziciju.
–
This card cannot be used. Greška u pristupu mem. kartici.
• Koristite odobrenu karticu.
This card cannot be read. • proverite konektore.
• vidite da li je kartica ispravno ubačena.
Card is not formatted.
Format card?
A
Problem/Rešenje
Memorijska kartica je formatirana na drugom aparatu.
Svi podaci na njoj će biti obrisani. Da zadržite podatke,
odaberite No, i prebacite podatke na računar pa je
formatirajte. Da formatirate, pritisnite Yes pritisnite k
taster.
14, F22
F5
Reference
E89
Ekran
A
Problem/Rešenje
Eye-Fi kartica je u “lock” poziciji.
–
Not available if Eye-Fi
card is locked.
Greška u pristupu Eye-Fi kartici.
• proverite konektore.
• vidite da li je mem. kartica ispravno ubačena.
14
Out of memory.
Obrišite slike ili ubacite novu mem. karticu.
14, 30, 76
Greška u toku snimanja slike.
Formatirajte ugrađenu memoriju ili memorijsku karticu.
E83
Image cannot be saved.
Fotoaparat je ostao bez brojeva fajlova.
Ubacite novu karticu, ili formatirajte ugrađenu memoriju/ E83
mem. karticu.
Slika se ne može koristiti za ekran dobrodošlice.
E73
Nema dovoljno memorije za kopiranje slike.
Obrišite slike sa destinacije.
30
Album is full. No further
pictures can be added.
Preko 200 slika je dodato u album.
• Uklonite neke slike iz albuma
• Dodajte u druge albume.
Sound file cannot be
saved.
Govorna poruka ne može da se snimi za ovaj fajl.
• Ne može da se snimi sa filmom.
• Izaberite sliku snimljenu ovim aparatom.
Reference
E90
E8
E6
–
Problem/Rešenje
A
Image cannot be
modified.
Izaberite slike koje podržavaju izmene.
E14,
F14
Cannot record movie.
Greška pri snimanju filma.
Odaberite mem. karticu sa većom brzinom snimanja.
71, F22
Ekran
Memory contains no
images.
Nema slika na memoriji ili memorijskoj kartici.
• Izvadite mem. karticu da reprodukujete slike sa inter.
mem.
• Da kopirate sa interne memorije na karticu, pritisnite
d taster da izaberete Copy u meniju reprodukcije.
15
E61
Slike nisu dodate u izabrani album.
E6, E7
Nema slika u kategoriji izabranoj u režimu autosortiranja.
E10
This file cannot be played
back.
Fajl nije snimljen ovim aparatom.
Fajl ne može da se vidi na ovom aparatu.
Koristite računar ili aparat na kojem je snimljen za
pregled ovog fajla.
–
All images are hidden.
Slika ne može da se reprodukuje u prezentaciji.
E56
This image cannot be
deleted.
Slika je zaštićena.
Onemogućite zaštitu.
E57
File contains no image
data.
Reference
E91
Ekran
A
Problem/Rešenje
No access.
Nije moguća veza sa telefonom. Izaberite Connect to
smart device u meniju Wi-Fi opcija, i ponovo bežično
povežite telefon.
81,
E71
Could not connect.
Konekcija je loša tokom povezivanja na telefon.
Promenite kanal koristeći Channel u Options u meniju
Wi-Fi opcija, i ponovo bežično povežite telefon.
81,
E71
Wi-Fi connection
terminated.
Kabl je bio konektovan na aparat dok su aparat i telefon
bili bežično povezani, baterija se ispraznila, ili je konekcija
prekinuta zbog slabe veze. Diskonektujte kabl i ponovo
uspostavite vezu.
81,
E71
Lens error
Greška objektiva.
Isključite pa uključite fotoaparat. Ako se greška ponovi
kontaktirajte Nikon-autorizovanog predstavnika.
20
Communications error
Greška u konekciji sa štampačem.
Isključite fotoaparat i konektujte kabl ponovo.
E25
System error
Greška se pojavila na ugrađenoj memoriji.
Isključiteaparat, izvadite i ponovo stavite bateriju pa
uključite fotoaparat. Ako se greška ponovi kontaktirajte
Nikon-autorizovanog predstavnika.
10, 20
Reference
E92
Ekran
A
Problem/Rešenje
Printer error: check
printer status.
Nakon što ste rešili problem, odaberite Resume i
pritisnite k taster da nastavite štampu.*
–
Printer error: check
paper.
Ubacite pravi papir, odaberite Resume i pritisnite k
taster da nastavite štampu.*
–
Printer error: paper jam.
Izvucite papir, odaberite Resume i pritisnite k taster da
nastavite štampu.*
–
Printer error: out of
paper.
Ubacite papir, odaberite Resume i pritisnite k taster da
nastavite štampu.*
–
Printer error: check ink.
Greška mastila.
Proverite mastilo, odaberite Resume i pritisnite k taster
da nastavite štampu.*
–
Printer error: out of ink.
Zamenite mastilo, odaberite Resume i pritisnite k
taster da nastavite štampu.*
–
Printer error: file corrupt.
Postoji problem sa fajlom slike koja treba da se štampa.
–
Izaberite Cancel i pritisnite k taster da otkažete štampu.
* Proverite dokumentaciju koju ste dobili uz štampač za dalja uputstva.
Reference
E93
Nazivi fajlova
Slike, i filmovi i govorne poruke se čuvaju pod sledećim imenima.
D S C N 00 0 1 . J P G
Identifikator (ne prikazuje se na ekranu)
Originalne slike (za zvučnim
zapisom),filmovi
DSCN
Male kopije (sa zvukom)
SSCN
Kropovane kopije(sa zvukom)
RSCN
Slike kreirane bilo kojom
funkcijom izmene osim small
picture ili crop* (voice memo
attachment included), sa
zvukom) i filmovi kreirani
funkcijom izmene filma
FSCN
Ekstenzija (označava vrstu fajla)
Slike
.JPG
Filmovi
.MOV
Zvučne poruke
.WAV
Broj fajla (automatski se dodaje redom,
počinje od “0001”)
* Uključujući slike kreirane brzim efektima (A45) u A (auto) režimu
• Nazivi zvučnih memoara imaju isti identifikator i broj fajla kao i slika za koju su snimljeni.
Reference
E94
Dodatna oprema
Punjač
Punjač Charger MH-66
(Vreme punjenja potpuno praznih baterija: Aproks. 1 h 50 min)
AC Adapter EH-62G (povežite kao što je prikazano)
AC adapter
Uverite se da je konektor ispravno stavljen u ležište pre zatvaranja slota
za bateriju-karticu. Ukoliko niste pravilno postavili kabl, poklopac može
da se ošteti.
Dostupnost varira sa zemljom i regionom.
Pogledajte naš sajt i brošure za novije informacije.
Reference
E95
E96
Tehničke napomene i Indeks
Briga o proizvodima ???????????????????????????? F2
Aparat ????????????????????????????????????????????????????F2
Baterija????????????????????????????????????????????????????F3
AC adapter?????????????????????????????????????????????????F4
Memorijske kartice ??????????????????????????????????????????F5
Čišćenje i čuvanje ?????????????????????????????? F6
Čišćenje ???????????????????????????????????????????????????F6
Čuvanje ???????????????????????????????????????????????????F6
Rešavanje problema???????????????????????????? F7
Specifikacije?????????????????????????????????? F17
Odobrene memorijske kartice ????????????????????????????????F22
Indeks ??????????????????????????????????????? F25
F1
Briga o proizvodima
Aparat
Da bi konstantno uživali u ovom Nikonovom proizvodu držite se sledećih mera
predostrožnosti Pročitajte upozorenja u odeljku “Za vašu sigurnost” (Aviii-x) pre korišćenja
produkata.
B
Nemojte ga ispustiti
Neće raditi ako je izložen udarcu ili jakoj vibraciji.
B
Vodite računa o pokretnim delovima i objektivu
Ne primenjujte silu na poklopac objektiva, ležiste za memorijsku karticu i ležiste za baterije. Ovi delovi
se lako mogu oštetiti. Primenjivanje sile na poklopac može dovesti do kvara ili oštecenja objektiva.
Ako se ekran polomi, treba paziti da se ne povredite sa polomljenim staklom i da tečni kristal ne
dođe u dodir sa vašom kožom i očima ili ustima.
B
Držite ga suvog
Uređaj će se pokvariti ako je izložen vodi ili jakoj vlažnosti.
B
Izbegavajte nagle promene temperatura
Tehničke napomene i Indeks
Nagle promene, kao što su izlaženje iz zgrade koja je topla na hladno vreme, mogu izazvati
kondenzaciju na proizvodu. Da bi to izbegli stavite uređaj u torbicu ili plastičnu kesu kako bi izbegli
nagle promene.
B
Držite podalje od jakih magnetnih polja
Ne koristite i ne čuvajte uređaj blizu uređaja koji proizvode jaka magnetička polja. Jake statičke
promene u magnetičkom polju izazivaju uređaji kao sto je radio prenosnik i može da ometa monitor,
ošteti datoteku na memorijskoj kartici ili utiče na sam proizvod.
F2
B
Ne izlažite na duže periode objektiv jakoj svetlosti
Izbegavajte da čuvate fotoaparat kada se ne koristi na prostoru izloženom jakoj sunčevoj svetlosti ili
nekim drugim jakim svetlom. Intenzivna svetlost može izazvati iskrivljenje senzora slike, tada dolazi
do bele mutnosti na slici.
B
Isključite uređaj kada otklanjate izvor energije
Ne vadite baterije kada je uređaj uključen, ili dok se snimaju slike ili brisu. Naglo ukidanje energije
može da prouzrukuje gubljenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili ugrađene memorije.
B
O monitoru
• Monitori i elektronska tražila konstruisani su sa ekstremno velikom preciznošću; najmanje 99.99%
piksela je efektivno, sa ne više od 0.01% koji nedostaju ili su defektni. Kako ovi displeji mogu
sadržati piksele koji su uvek osvetljeni (beli, crveni, plavi ili zeleni) ili uvek isključeni (crni), ovo nije
greška i ne utiče na fotografije snimljene ovim aparatom.
• Slika na monitoru se nekada teško vidi na jakom osvetljenju.
• Monitor je osvetljen LED pozadinskim osvetljenjem. Ako monitor počne da tamni ili treperi,
kontaktirajte svog Nikon-autorizovanog predstavnika.
Baterija
• Tokom punjenja, baterija treba da je na temperaturi između 5 i 35 °C (41 to 95 °F).
• Pri punjenju baterije ubačene u aparat preko AC adaptera ili računara, baterija se ne puni na
temperaturama ispod 0°C (32°F) ili iznad 45°C (113°F).
• Tokom korišćenja baterija može da se ugreje, sačekajte da se ohladi pa tek je onda punite.;Ako se
ne pridržavate ovoga može doći do oštećenja baterije.
• Hladnim danima, kapacitet baterije slabi. Pobrinite se da je baterija potpuno puna pre izlaženja po
takvom vremenu. Držite rezervne baterije na toplom mestu. Kada se ugreju mogu da povrate deo
energije.
• Prašina na terminalima bat. može da spreči rad aparata. Koristite čistu, suvu krpu da čistite terminal.
F3
Tehničke napomene i Indeks
Proverite da ste pročitali odeljak “Za vašu sigurnost” (Aviii-x) pre korišćenja.
• Proverite nivo baterije kada uključite aparat, i promenite baterije ako je potrebno. Ne nastavljajte sa
punjenjem kada je baterija puna, jer će baterije slabije raditi. Ako je moguće nosite rezervne
baterije, kada slikate važne prilike.
• Ne koristite baterije u ambijentu gde je temperatura ispod 0 °C (32 °F) ili iznad 40°C (104°F).
• Kada se ne koriste baterije, izvadite ih iz fotoaparata i iz punjača i stavite u kutiju za baterije. Čuvajte
je na mestu gde je temperatura izmedju (15 to 25 °C / 59 to 77 °F), i suvom mestu. Ne čuvajte
baterije na ekstremno hladnim mestima.
• Kada se ne koriste baterije, izvadite ih iz fotoaparata i iz punjača i stavite u kutiju za baterije.
Fotoaparat i punjač je troše čak i kada su isključeni; Ako se ostavi tu može se istrošiti do tačke kada
se više ne može koristiti..
• Punite je makar jednom godišnje i istrošite pre odlaganja.
• Nakon uklanjanja baterija iz punjača ili aparata, zamenite poklopac terminala i čuvajte ga na
hladnom mestu.
• Ukoliko se baterija brzo prazni kupte novu.
• Zamenite bat. kada više ne može da se puni. Korišćene bat. su vredan izvor. Reciklirajte ih po
pravilima.
AC Adapter
Tehničke napomene i Indeks
Proverite da ste pročitali odeljak “Za vašu sigurnost” (Aviii-x) pre korišćenja.
• The Charging AC Adapter EH-71P se koristi samo sa kompatibilnim uređajima. Ne koristite ga sa
drugim uređajima.
• Ni pod kojim uslovima nemojte koristiti drugi model USB kabla osim UC-E21. U suprotnom, može
doći do pregrevanja ili oštećenja aparata.
• The EH-71P je kompatibilan sa AC 100–240 V, 50/60 Hz električnim utičnicama. U drugim
zemljama korisite adapter (posebno se kuouje) ako je potrebno. Za više informacija kontaktirajte
vašu turističku agenciju.
F4
• Ni pod kojim uslovima nemojte koristiti drugi model AC adaptera osim AC Adapter EH-71P, ili USBAC adapter ili punjač za mobilni. U suprotnom, može doći do pregrevanja ili oštećenja aparata.
Memorijske kartice
F5
Tehničke napomene i Indeks
• Koristite samo odobrene Secure Digital memorijske kartice. Vidite “Odobrene memorijske kartice”
(F22).
• Pratite predostrožnosti opisane u dokumentaciji dobijenoj sa mem. karticom.
• Ne stavljajte nalepnice na mem. kartice.
• Ne formatirajte memorijske kartice na računaru.
• Preporučeno je formatiranje sa aparatom memorijske kartice koja se prvi put koristi u ovom
aparatu.
• Napomena da formatiranje trajno briše sve slike i ostale podatke sa memorijske kartice.
Budite sigurni da ste napravili kopije svih slika koje želite da sačuvate pre formatiranja memorijske
kartice.
• Ako se pojavi poruka Card is not formatted. Format card? nakon što ubacite memorijsku
karticu, mem. kartica mora da se formatira. Ako postoje podaci koje ne želite da obrišete, izaberite
No. prebacite podatke na računar pre formatiranja. Da formatirate karticu, izaberite Yes. Biće
prikazan dijalog potvrde. Za početak formatiranja, pritisnite k taster.
• Tokom formatiranja ili prebacivanja slika na računar ne radite sledeće. U suprotnom može doći do
oštećenja aparata ili mem. kartice ili do gubitka podataka:
- ne otvarajte ležište baterije/zatvrač slota mem. kartice i ne vadite mem. karticu ili bateriju.
- Ne isključujte aparat.
- Ne diskonektujte AC adapter.
• Ne formatirajte mem. karticu preko računara.
Čišćenje i čuvanje
Čišćenje
Ne koristite alkohol, izbeljivač i druge isparljive hemikalije.
Objektiv
Izbegavajte dodirivanje staklenih delova prstima. Prašinu brišite sa duvaljkom (mali
uređaj sa jednim krajem koji ima gumeni balončić koji proizvodi vazduh na drugom
kraju). Da se otklone otisci i druge fleke koje se ne mogu otkloniti sa duvaljkom,
brišite objektiv sa mekanom krpicom, koristite spiralne pokrete od centra objektiva
ka krajevima. Ako ovo ne uspe koristite blago pokvašenu krpu.
Monitor
Prašinu otklonite sa duvaljkom. Da otklonite otiske prstiju i druge mrlje koristite suvu
krpu blago brišite ne koristite silu.
Telo
Prašinu otklonite sa duvaljkom. Obrišite sa suvom, mekom krpom. Nakon koršćenja
aparata na plaži, otklonite zrna peska, prašinu, sa suvom, blago pokvašenom krpom.
Strana materija u aparatu izaziva kvar i nije pokrivena osiguranjem.
Čuvanje
Tehničke napomene i Indeks
Isključite fotoaparat kada ga ne koristite. Proverite da li je lampica isključena pre odlaganja.
Izvadite bateriju ako se neće koristiti duži period. Ne čuvajte fotoaparat sa naftalinom ili, na
bilo kojim sledećim lokacijama:
• Blizu uređaja koji proizvode elektromagnetna polja kao što su televizor i radio
• Izlagati temperaturama ispod–10 °C (14 °F) ili iznad 50 °C (122 °F)
• Prostorijama sa slabom ventilacijom ili vlažnosću iznad 60%
Da sprečite buđ, izvadite fotoaparat iz fotrole jednom mesečno. Uključite fotoaparat i
pritisnite okidač nekoliko puta pre odlaganja.
Za čuvanje baterije, pročitajte upozorenja u “Baterija” (F3) u “Briga o proizvodima” (F2).
F6
Rešavanje Problema
Ako fotoaparat ne uspe da funkcioniše očekivano, pogledajte najčešće probleme dole pre
konsultovanja sa Nikon-autorizovanim predstavnikom.
Napajanje, Prikaz, Podešavanja
Uzrok/rešenje
A
Aparat je uključen ali ne
reaguje.
Sačekajte da se snimanje završi.
Isključite aparat ako problem ne nestane.
Ako se aparat ne isključi, izvadite i ponovo stavite
baterije ili ako koristite AC adapter, diskonektujte i
ponovo konektujte AC adapter.
Obratite pažnju da će podaci koji se trenutno snimaju
biti izgubljeni, podaci koji su već sačuvani neće biti
oštećeni uklanjanjem i diskonektovanjem izvora
napajanja.
20, E95
Baterija u aparatu ne može
da se puni.
• Proverite sve konekcije.
• Kada je aparat povezan na računar aparat se ne
puni iz sledećih razloga.
- Off je izabrano za Charge by computer u setup
meniju.
- Ako se aparat isključi, prestaje punjenje.
- Punjenje baterije nije moguće ako jezik, datum i
vreme nisu podešeni na aparatu, ili su vreme i
datum resetovani nakon što je baterija sata na
aparatu istrošena. Koristite AC Adapter za
punjenje baterije.
- Pri punjenju preko računara punjenje se
isključuje kada se računar uspava.
- U zavisnosti od podešavanja računara moguće je
da je softverski onempogućeno punjenje.
Problem
12
78, E85
Tehničke napomene i Indeks
–
16, 18
–
–
F7
Problem
A
Uzrok/rešenje
Aparat ne može da se
uključi.
Baterija je istrošena.
20
21
Fotoaparat se isključio bez
upozorenja.
• Aparat se automatski isključio kako bi sačuvao
snagu (auto off function).
• Aparat i baterija ne rade kako treba pri niskim
temperaturama.
• Unutrašnjost aparata se ugrejala. Ostavite aparat
isključen dok se ne ohladi i pokušajte onda ponovo
da ga uključite.
• Isključuje se ako je USB kabl diskonektovan. Ponovo
povežite na USB kabl.
F3
–
83, 86,
E25
20
1, 21
Monitor je crn.
Tehničke napomene i Indeks
Monitor se tesko čita.
F8
• Fotoaparat je isključen.
• Uključen je standby rezim: pritsnite taster za
paljenje, okidač, A taster, c taster, ili b (e
movie-record) taster.
• Kad lampa blica blinka, sačekajte da se blic napuni.
• Fotoaparat i kompjuter su povezani USB kablom.
• Fotoaparat i TV su povezani HDMI kablom.
47
• Podesite osvetljenje monitora.
• Monitor je prljav. Očistite ga.
77, E76
F6
83, 86
83, E22
Problem
A
Uzrok/rešenje
16, 77,
E74
Nema indikatora na
monitoru.
Hide info je odabran za Photo info u Monitor
settings u meniju podešavanja.
77, E76
Print date nedostupan.
Time zone and date u setup meniju nije podešen.
16, 77,
E74
Datum nije prikazan na
slikama iako je omogućen
Print date.
• Trenutni režim snimanja ne podržava Print date.
• Datum se ne može uštampati na filmove.
77, E78
Baterija sata je prazna; sve opcije su vraćene na
fabričke.
16, 18
Temp. u aparatu raste.
Kad se funkcije kao snimanje filma ili slanje slika preko
Eye-Fi kartice izvode na duži period, ili ako se aparat
koristi u uslovima visoke temp., unutrašnja temp.
aparata raste. Ovo nije kvar.
–
Aparat pravi zvuk.
Kada je Autofocus mode na Full-time AF ili u nekim
režimima slikanja, aparat može da proizvede zvuk
tokom fokusiranja.
56, 74
Ekran podeš. za datum i and
vreme se pojavljuje kad se
aparat uključi.
Podešavanja aparata su
resetovana.
Tehničke napomene i Indeks
Datum i vreme snimanja
nisu tačni.
• Ako sat aparata nije podešen, “Date not set”
indikator blinka tokom snimanja. Slike i filmovi
sačuvani pre nego što je sat namešten imaće
oznake “00/00/0000 00:00” ili “01/01/2014 00:00”
respektivno. Podesite datum i vreme u Time zone
and date opciji u setup meniju.
• Sat aparata nije tačan kao satovi. Proveravajte sat na
aparatu redovno.
F9
Snimanje
Problem
A
Uzrok / Rešenje
Ne prebacuje se u režim
slikanja.
Diskonektujte HDMI kabl ili USB kabl.
Nisu slikane slike kada je
pritisnut okidač.
• Kada je aparat u rezimu reprodukcije pritisnite
A taster, okidač, ili b (e movie-record) taster.
• Kad se prikažu meniji pritisnite d taster.
• Baterija je slaba.
• Kada svetli lampa blica, blic se puni.
Fotoaparat ne može da
fokusira.
• Subjekat je previše blizu aparatu. Pokušajte slikanje
sa easy auto režimom ili Close-up režimom scene.
• Subjekat je takav da auto fokus ne moze da ga
fokusira dobro.
• Podesite AF assist na Auto u setup meniju.
• Isključite i ponovo uključite aparat.
83, 86,
E22,
E25
1, 28
Tehničke napomene i Indeks
Slike su mutne.
• Koristite blic.
• Povećajte ISO osetljivost.
• Uključite Photo VR i/ili Motion detection kada
fotografišete. Uključite Movie VR kada snimate
filmove.
• Koristite D (Best Shot Selector).
• Koristite stativ i samookidač.
F10
4
20
47
32, 36, 51
64
78, E81
20
47
56
74, 77
37, 56,
E39
49
Problem
The flash is reflecting off particles in the air. Set the
flash mode setting to W (off).
Blic se ne uključuje.
• Blic je isključen W (off).
• Neki režimi scene koji ne uključuju blic su uključeni.
• On je izabrano za Blink proof u meniju pametnog
portreta.
• On (continuous) ili On (BSS) je izabrano za Smile
timer u meniju pametnog portreta.
• Izabrana je stavka koja se ne može koristiti sa
blicem.
Digitalni zum se ne moze
koristiti.
A
Uzrok / Rešenje
Bright specks appear in
images captured with flash.
47
53
57
57
58
78, E81
34
42
56, E39
56, E44
Image mode nije
dostupan.
Izabrana je stavka koja se ne može koristiti sa Image
mode.
58
Nema zvuka kad se pusti
zatvarač.
Off je selektovano za Sound settings > Shutter
sound u setup meniju. Nema zvuka u nekim
režimima slikanja i podešavanjima, i kad je izabrano
On.
78, E82
F11
Tehničke napomene i Indeks
• Off izabrano za Digital zoom u setup meniju.
• Digitalni zum se ne moze koristiti u sledećim
situacijama.
- Kad su Portrait, Night portrait, Night
landscape, Backlighting (sa HDR na On), Easy
panorama, ili Pet portrait odabrani za režim
scene
- Kad je izabran pametni režim
- Kad je Multi-shot 16 odabran za Continuous
- Kad je AF area mode meniju snimanja na
Subject tracking
48
Uzrok / Rešenje
A
AF-assist lampa ne svetli.
Off izabrano za AF assist opciju u setup meniju. AFassist lampa možda neće svetleti u zavisnosti od
pozicije polja fokusa i trenutnog režima scene, čak i
kad je izabrano Auto.
78, E81
Slike se pojavljuju mutnim.
Objektiv je prljav. Očistite objektiv.
F6
Boje su neprirodne.
balans bele se ne podudara sa izvorom svetlosti.
36, 56,
E36
Svetli pikseli se pojavljuju
nasumično na slici (“šum).
Subjekt je mračan, pa je brzina zatvarača mnogo mala
ili je ISO oset. mnogo velika. Šum se može smanjiti:
• pomoću blica.
• Smanjenjem ISO osetljivosti.
47
56, E42
•
•
•
•
•
•
47
24
47
52
56, E42
37, 47
Problem
Slike su previse tamne
(podeksponirane).
Blic je isključen W (off).
Prozor blica je blokiran.
Subjekt je izvan dometa blica
Podesite kompenzaciju ekspozicije.
Povećajte ISO osetljivost.
Subjekat je u kontrasvetlu. Odaberite Backlighting
režim, ili podesite režim blica na X (fill flash).
Tehničke napomene i Indeks
Slike su previse
svetle(preeksponirane).
Podesite kompenzaciju ekspozicije.
52
Neočekivani rezultati kada je
blic podešen na V (auto
with red-eye reduction).
Ako slikate slike sa V (auto with red-eye reduction),
scene auto selector mode, ili napunite blic sa slow
sync i redukcijom crvenih očiju kada je režim scene
namešten na Night portrait, In-Camera Red-Eye Fix
may, U fotoapratu redukcije crvenih očiju mogu se
pojaviti oblasti na koje niste uticali redukcijom.
Koristite bilo koji drugi režim osim Night portrait, i
promenite režim blica u bilo koje drugo podeš, osim
V (auto with red-eye reduction) i pokušajte ponovo
da slikate.
32, 35, 47
F12
Problem
Ulepšavanje kože ne radi
predviđeno.
• Zavisi od uslova snimanja.
• Izaberite Skin softening efekat u Glamour
retouch, u meniju retuširanja za slike koje sadrže 4
ili više subjekata.
Snimanje slika zahteva
vreme.
U sledećim situacijama je potrebno više vremena za
zapis.
• Kada se koristi redukcija šuma pri slikanju na
tamnim mestima
• Kada je blic podešen na V (auto with red-eye
reduction)
• Kad slikate sa Night landscape, Night portrait, or
Backlighting (kada je HDR na On) u režimu scene
• Kada se koristi ulepšavanje kože tokom slikanja
• Kada se koristi kontinualno slikanje
Na slici ili ekranu se vide
paralelne linije u boji.
A
Uzrok / Rešenje
Kad je subjekat sa pozadinskim osvetljenjem ili kad se
snima sa veoma jakim svetlosnim izvorom, kao na
suncu, mogu se pojaviti paralelne linije u boji na slici.
Promenite poziciju svetlosnog izvora ili ga sklonite sa
kerana i pokušajte ponovo.
42
68, E18
–
48
35, 36, 37
57
56, E39
–
Tehničke napomene i Indeks
F13
Reprodukcija
Problem
A
Uzrok / Rešenje
Tehničke napomene i Indeks
Fajl se ne može
reprodukovati
• Aparat možda neće moći da reprodukuje slike
napravljene na drugom aparatu.
• Aparat možda neće moći da reprodukuje filmove
napravljene na drugom aparatu.
• Aparat možda neće moći da reprodukuje fajlove
izmenjen na računaru.
–
Ne moze da zumira sliku.
• Zum reprodukcije se ne može koristiti u filmovima,
umanjenim slikama, ili slikama koje su sečene na
320 × 240 ili manje.
• Ne mogu se uvećati slike koje nisu snimljene sa
ovim aparatom.
–
Ne može da snimi govornu
poruku.
• Ne moze se snimiti na film.
• Ne mogu se snimati na slike slikane sa drugim
fotoaparatom. tonski zapisi koji su snimljeni na slici
sa drugim fotoaparatom ne mogu se puštati na
ovom fotoaparatu.
–
68, E60
38, E14
Ne može izmeniti sliku.
• Neke slike ne mogu da se izmene. Slike koje su već
bile izmenjene se možda neće moći izmeniti
ponovo.
• Funkcije izmene nisu dostupne ako nema dovoljno
mesta na internoj mem. ili mem. kartici.
• Aparat ne može da izmeni slike koje su napravljene
na drugom aparatu.
• Ne može se primeniti na filmovima.
F14
–
–
–
Problem
A
Uzrok / Rešenje
Ne rotira sliku.
Ne mogu se rotirati slike koje nisu snimljene ovim
aparatom.
Slike se ne prikazuju na
televizoru.
• TV settings nije ispravno podešen u setup meniju. 78, E84
• OBa kabla, HDMI i USB kabl su povezani
83, 86,
istovremeno.
E22,
E25
• Memorijska kartica ne sadrži slike. Zamenite
15
memorijsku karticu. Izvadite memorijsku karticu da
se gledaju slike sa ugrađene memorije.
–
Aparat je isključen.
Baterija je prazna.
USB kabl nije dobro povezan.
Računar nije prepoznao aparat.
Proverite da li imate kompatibilan operativni
sistem.
• Računar nije podešen da automatski startuje Nikon
Transfer 2. Za više informacija pogledajte Help
opciju u ViewNX 2.
20
20
83, 86
–
89
PictBridge startup ekran se
ne pojavljuje pri konekciji
aparata sa štampačem.
Sa nekim PictBridge-kompatibilnim štampačima,
PictBridge startup ekran možda neće biti prikazan i
slike se možda neće štampati kad je Auto izabrano za
Charge by computer opciju u setup meniju. Stavite
Charge by computer opciju na Off i ponovo
povežite aparat sa štampačem.
78, E85
Tehničke napomene i Indeks
Nikon Transfer 2 se nije
pokrenuo kada je priključen
aparat.
•
•
•
•
•
F15
Problem
Slike koje treba da se
štampaju se ne pojavljuju.
• Memorijska kartica ne sadrži slike. Zamenite je.
• Izvadite mem. karticu da štampate slike sa interne
memorije fodoaparata.
Ne može da izabere veličinu
papira sa fotoaparatom.
I pri korišćenju PictBridge kompatibilnog štampača,
veličina papira se ne može izabrati sa aparatom u
sledećim situacijama:
• Štampač ne podržava vel. papira koju aparat
podržava.
• Štampač automatski bira vel. papira.
Tehničke napomene i Indeks
F16
A
Uzrok / Rešenje
14
15
83, E28,
E29
–
Specifikacije
Nikon COOLPIX S6800 Digitalni fotoaparat
Tip
Kompaktni digitalni aparat
Broj efektivnih piksela
16.0 million
Senzor
1
Objektiv
NIKKOR objektivi sa 12× optičkim zumom
/2.3-in. tip CMOS; aproks. 16.76 miliona ukupno piksela
Žižna daljina
4.5-54.0 mm (ugao pregleda ekvivalentan onom od 25-300 mm
objektiva u 35mm [135] formatu)
f/-broj
f/3.3-6.3
Konstrukcija
9 elemenata u 7 grupa (1 ED element objektiva)
Digitalni zum
Do 4× (ugao pregleda ekvivalentan onom od aproks. 1200 mm
objektiva u 35mm [135] formatu)
Redukcija vibracija
Pomeranje objektiva (fotografije)
Pomeranje objektiva i elektornska VR (filmovi)
Redukcija zamućenja
Detrekcija pokreta (fotografije)
Autofokus (AF)
Contrast-detect AF
• [W]: Aproks. 50 cm (1 ft 8 in.)–∞,
[T]: Aproks. 1.5 m (5 ft)–∞
• Makro režim: Aproks. 2 cm (0.8 in.)–∞ (pozicija širokog ugla)
(Sve distance su merene od centra prednjeg stakla objektiva)
Izbor foskusnog polja
Prioritet lica, ručno sa 99 fok. polja, centar, praćenje subjekta, target
finding AF
Monitor
Pokrivenost kadra
(režim slikanja)
Pokrivenost kadra
(režim repordukcije)
7.5 cm (3-in.), approx. 460k-dot, TFT LCD with anti-reflection coating
and 5-level brightness adjustment
Aproks. 99% horizontalno i 99% vertikalno (u odnosu na pravu sliku)
Aproks. 99% horizontalno i 99% vertikalno (u odnosu na pravu sliku)
F17
Tehničke napomene i Indeks
Raspon fokusiranja
Storage
Mediji
Interna mem (Aproks. 25 MB), SD/SDHC/SDXC mem. kartice
Fajl sistem
DCF, Exif 2.3, i DPOF kompatibilan
Formati fajla
Fotografije: JPEG
Zvučni fajlovi(govorne poruke): WAV
Filmovi: MOV (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: LPCM stereo)
Veličina slike
(pikseli)
•
•
•
•
•
•
•
•
ISO oset.
(Standardna izlazna
osetljivost)
• ISO 125-1600
• ISO 3200, 6400 (dostupno sa Auto mode)
16M (High) [4608 × 3456P]
16M [4608 × 3456]
8M [3264 × 2448]
4M [2272 × 1704]
2M [1600 × 1200]
VGA [640 × 480]
16:9 [4608 × 2592]
1:1 [3456 × 3456]
Ekspozicija
Tehničke napomene i Indeks
Merenje
Matrix, ka centru (digitalni zum manji od 2×), u tački (digitalni zum
2× ili veći)
Kontrola ekspozicije
Prog. auto ekspozicija i komp. ekspozicije
(–2.0 – +2.0 EV in steps of 1/3 EV)
Zatvarač
Brzina
Blenda
Raspon
Samookidač
F18
Mehanički i CMOS elektronski zatvarač
• 1/2000-1 s
• 1/4000 s (maksimalna brzina tokom brzog kontinualnog snimanja)
• 4 s (Fireworks show režim scene)
elektronski kontrolisana ND filter (–2 AV) selekcija
2 koraka (f/3.3 i f/6.6 [W])
Može se birati između 10 s i 2 s
Blic
Raspon (pribl.)
(ISO osetljivost: Auto)
kontrola blica
Interface
Prenos podataka
[W]: 0.5–2.8 m (1 ft 8 in.–9 ft 2 in.)
[T]: 0.5–1.5 m (1 ft 8 in.–4 ft 11 in.)
TTL auto blic sa predblicom
Hi-Speed USB equivalent
MTP, PTP
HDMI izlaz
može se birati između Auto, 480p, 720p, i 1080i
I/O konektor
mikro-USB konektor, HDMI mikro konektor (Tip D) (HDMI izlaz)
Podržani jezici
Arabic, Bengali, Bulgarian, Chinese (Simplified and Traditional),
Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek,
Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Marathi,
Norwegian, Persian, Polish, Portuguese (European and Brazilian),
Romanian, Russian, Serbian, Spanish, Swedish, Tamil, Telugu, Thai,
Turkish, Ukrainian, Vietnamese
Napajanje
jedna punjiva EN-EL19 Li-ion baterija (iz kompleta)
AC Adapter EH-62G (moguće kupiti odvojeno)
Vreme punjenja
Aproks. 1 h 50 min (kad se koristi AC Adapter EH-71P i kad je baterija
potpuno prazna)
Životni vek baterije1
Fotografije
Aproks. 170 snimaka kad se koristi EN-EL19
Tehničke napomene i Indeks
Filmovi (prava vrednost
za snimanje)2
Aproks. 35 min kad se koristi EN-EL19
Navoj za stativ
1/4 (ISO 1222)
Dimenzije (W × H × D)
Aproks. 96.8 × 57.5 × 22.9 mm (3.9 × 2.3 × 1.0 in.)
Težina
Aproks. 145 g (5.2 oz) (sa baterijama i mem. karticom)
F19
Radna okolina
Temperatura
0°C–40°C (32°F–104°F)
Vlažnost
85% ili manje (bez kondenzacije)
Wi-Fi (Wireless LAN)
Standardi
IEEE 802.11b/g/n (standardni wireless LAN protokol)
IEEE 802.11b: DBPSK/DQPSK/CCK
Komunikacija i protokoli IEEE 802.11g: OFDM
IEEE 802.11n: OFDM
Raspon (linija vidljivosti) Approx. 10 m (11 yd)
Radna frkvencija
2412-2462 MHz (1-11 channels)
Brzina (tačne vrednosti)
IEEE 802.11b: 5 Mbps
IEEE 802.11g: 20 Mbps
IEEE 802.11n: 20 Mbps
Bezbednost
WPA2
Protokoli pristupa
Infrastruktura
• Ukoliko nije drugačije navedeno sve vrednosti se odnose na ambijentalnu temepraturu od
23 ±3°C (73.4 ±5.4°F), kao što je određeno od strane Camera and Imaging Products
Association (CIPA).
Tehničke napomene i Indeks
1
2
Trajanje baterije zavisi od razmaka između slikanja i dužine trajanja prikaza menija na ekranu.
Maks. veličina za jedan film je 4 GB, a maksimalno vreme za snimanje 29 min. se aparat ugreje,
snimanje filma može da se prekine i pre dostizanja maksimalnog vremena.
F20
Punjive Li-ion Baterije EN-EL19
Tip
Punjiva litijum jon baterija
Kapacitet
DC 3.7 V, 700 mAh
Radna temperatur
0°C–40°C (32°F–104°F)
Dimenzije (W × H × D)
Aproks. 31.5 × 39.5 × 6 mm (1.3 × 1.6 × 0.3 in.)
Težina
Aproks. 14.5 g (0.5 oz)
AC Adapter EH-71P
AC 100-240 V, 50/60 Hz, MAX 0.2 A
Ulaz
Izlaz
DC 5.0 V, 1.0 A
Radna temperatur
0°C–40°C (32°F–104°F)
Dimenzije (W × H × D)
Aproks. 55 × 22 × 54 mm (2.2 × 0.9 × 2.2 in.) (bez konektora)
Za Argentinu: Aproks. 55 × 63 × 59 mm (2.2 × 2.5 × 2.4 in.)
Za Brazil: Aproks. 55 × 67 × 59 mm (2.2 × 2.7 × 2.4 in.)
Težina
Aproks. 48 g (1.7 oz) (excluding plug adapter)
Za Argentinu: Aproks. 73 g (2.6 oz)
Za Brazil: Aproks. 70 g (2.5 oz)
Tehničke napomene i Indeks
B
Specifikacije
• Nikon neće biti odgovoran za greške koje se pojavljuju u ovom upustvu.
• Izgled ovog proizvoda i njegove specifikacije se mogu promeniti bez upozorenja.
F21
Odobrene memorijske kartice
Sledeće Secure Digital (SD) memorijske kartice su odobrene za korišćenje sa ovim aparatom.
• Mem. kartice SD Speed Class klase 6 ili brže preporučuju se za snimanje filmova. Snimanje
filma može prestati neočekivano kad se koriste mem. kartice niže Speed Class.
SD mem. kartica
SanDisk
2 GB1
–
TOSHIBA
Panasonic
Lexar
1
2 GB1
–
SDHC mem. kartica 2
SDXC mem.
kartica 3
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB, 128 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB, 128 GB
Ukoliko se koriste u čitaču, proverite da li čitač podržava memorijske kartice od 2 GB.
SDHC kompatibilne.
Proverite da li čitač podržava SDHC standard.
3
SDXC kompatibilne.
Proverite da li čitač podržava SDXC standard.
• Kontaktirajte proizvođača kartica kako bi saznali specifikacije. Ne možemo da garantujemo dobro
funkcionisanje aparata pri korišćenju mem. kartica drugih proizvođača.
2
Tehničke napomene i Indeks
F22
AVC Patent Portfolio License
Ovaj proizvod je licenciran po AVC Patent Portfolio License za ličnu i nekomercijalnu upotrebu
korisnika (i) da kodiraju video u skladu sa AVC standardom (“AVC video”) i/ili (ii) dekodiranja
AVC videa kodiranim od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne upotrebe i /ili koji je
dobijen od dobavljača video sadržaja licenciranog da obezbedi AVC video. Licenca nije za
bilo koju drugu upotrebu. dodatne informacije se mogu dobiti od MPEG LA, L.L.C.
Vidite http://www.mpegla.com.
Tehničke napomene i Indeks
F23
Informacije o zaštitnim znacima
• Microsoft, Windows i Windows Vista su registrovani zaštitni znaci od strane Microsoft
Corporation u Sjedinjenim Državama i u drugim zemljama.
• Mac, OS X, the iFrame logo and the iFrame symbol su zaštitni znaci Apple Inc.,
registrovanim u U.S. i u drugim zemljama.
• Adobe i Acrobat su registrovani zaštitni znaci Adobe Systems Inc.
• SDXC, SDHC i SD Logovi su registrovani zaštitni znaci SD-3C, LLC.
• PictBridge je zaštitni znak.
• HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su brendovi registrovani na
HDMI Licensing LLC.
• Wi-Fi i Wi-Fi logo su registrovani zaštitni znaci od strane Wi-Fi Alliance.
• Android i Google Play su registrovani zaštitni znaci od strane Google, Inc.
• Svi drugi zaštitni znaci koji se pojavljuju u ovom upustvu ili u ostaloj dokumentaciji
koja dolazi uz vaš Nikon fotoaparat navode se registrovani ili zastitni znaci vlasnika
prava.
Tehničke napomene i Indeks
FreeType License (FreeType2)
• Delovi ovog softvera su zaštićeni pravima © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Sva prava su zadržana.
MIT License (HarfBuzz)
• Delovi ovog softvera su zaštićeni pravima © 2014 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Sva prava su zadržana.
F24
Index
Symbols
p Macro mode .................................................. 51
o Exposure compensation ....................... 52
A
AC adapter ........................................ 83, E95
Adding favorites pictures............ 69, E6
AF area mode .................................. 56, E44
AF assist......................................... 1, 78, E81
Album................................................................. E9
Aperture value .................................................... 27
Auto flash .............................................................. 48
Auto mode................................................ 22, 44
Auto off...................................... 21, 78, E82
Auto sort mode .......................................... E10
Auto with red-eye reduction .................... 48
Autofocus............ 56, 72, E48, E68
Autofocus mode
................................... 56, 74, E48, E68
B
Backlighting o ....................................... 34, 37
Battery .................................................. 10, 12, 18
Battery chamber ....................................... E95
Battery charger ................................ 13, E95
Battery latch.......................................................... 10
Battery level indicator..................................... 20
Battery-chamber/memory card slot cover
.................................................................... 2, 10, 14
Refer to the Reference Manual for pages indicated with E.
F25
Tehničke napomene i Indeks
x Scene auto selector mode .................. 32
b Scene mode .................................................. 34
D Special effects mode ............................. 40
F Smart portrait mode............................... 42
A Auto mode.................................................. 44
c Playback mode........................................... 28
h Favorite pictures mode.................... E6
F Auto sort mode................................... E10
C List by date mode............................... E11
J Wi-Fi options menu............... 81, E71
z Setup menu................................. 77, E73
g (Telephoto)...................................................... 25
f (Wide-angle)................................................. 25
i Playback zoom .............................................. 66
h Thumbnail playback............................... 67
j Help.................................................................... 34
A Shooting mode button................ 2, 22
c Playback button ................................ 2, 28
b (e movie-record) button ........... 2, 70
k Apply selection button ............................. 2
d Menu button
........................... 2, 4, 55, 68, 74, 77, 81
l Delete button..................... 2, 30, E61
m Flash mode ..................................................... 47
n Self-timer........................................................ 49
Beach Z................................................................. 34
Best Shot Selector......................... 37, E40
Black and white copy n ................... 34, 37
Black-and-white ........................................ E43
Blink proof........................................... 57, E51
Blink warning................................... 78, E86
Brightness .......................................... 77, E76
BSS.......................................................... 37, E40
Built-in microphone (stereo).......................... 1
Button sound.............................................. E82
C
Tehničke napomene i Indeks
Calendar Display................................................ 67
Capturing still images while recording
movies...................................................................... 73
Charge by computer .................. 78, E85
Charge lamp.................................................. 2, 13
Charging AC Adapter .................... 12, F21
Choose key picture
............................................... 69, E12, E63
Close-up k ............................................... 34, 36
Cloudy............................................................. E36
Color options................................... 56, E43
Compression ratio ................................... E34
Computer................................................... 84, 86
Connecting to smart devices
.................................................................... 81, E71
Connector cover.................................................... 1
Continuous ....................................... 56, E39
Refer to the Reference Manual for pages indicated with E.
F26
Copying images.............................. 69, E61
Crop................................................................... E21
Cross process o............................................... 41
Current settings.......................................... E71
Cyanotype .................................................... E43
D
Date and time ....................... 16, 77, E74
Date format........................................ 17, E74
Daylight.......................................................... E36
Daylight saving time ......... 17, 18, E74
Delete ...................... 30, 76, E13, E61
Digital zoom........................... 25, 78, E81
Direct print ................................................... E24
D-Lighting........................................... 68, E16
DPOF printing ............................................. E31
DSCN................................................................ E94
Dusk/dawn i .................................................... 34
E
Easy panorama p................. 34, 38, E2
Easy panorama playback.............. 38, E5
Editing images ........................................... E14
EH-71P............................................................... F21
EN-EL19 ............................................................ F21
Exposure compensation............................... 52
Extension....................................................... E94
Eye-Fi upload ................................... 78, E87
Eyelet for camera strap...................................... 1
F
G
Face detection.................................................... 61
Face priority................................................. E44
Favorite pictures mode ........................... E6
File names..................................................... E94
Fill flash................................................................... 48
Fireworks show m ................................ 34, 37
Firmware version........................... 78, E88
Fixed range auto....................................... E42
Flash ................................................................... 1, 47
Flash lamp ..................................................... 2, 47
Flash mode ............................................... 47, 48
Flash off.................................................................. 48
Fluorescent .................................................. E36
Focus.......................................... 26, 56, E44
Focus area................................................... 26, 61
Focus indicator........................................... 7, 26
Focus lock .............................................................. 65
Food u ......................................................... 34, 36
Format internal memory .......... 78, E83
Format memory cards ..... 15, 78, E83
Formatting .............................. 15, 78, E83
Frame rate.......................................... 74, E70
FSCN................................................................. E94
Full-frame playback ......................................... 66
Full-time AF ....... 56, 74, E48, E68
Functions that cannot be used
simultaneously.................................................... 58
Glamour retouch............................ 68, E18
H
HDMI ................................................................ E84
HDMI cable........................................ 84, E22
HDMI device control .............................. E84
HDMI micro connector........................... 1, 83
HDR............................................................................ 37
Help ........................................................................... 34
High key G.......................................................... 40
High-contrast monochrome F ............. 40
High-speed continuous ....................... E39
HS movie ........................ 74, E65, E66
I
J
JPG..................................................................... E94
L
Landscape c...................................................... 34
Language ........................................... 78, E84
Refer to the Reference Manual for pages indicated with E.
F27
Tehničke napomene i Indeks
Identifier......................................................... E94
Image mode..................................... 56, E34
Image review ................................... 77, E76
Image size.......................................... 56, E34
Imprinting date and time.......... 18, E78
Incandescent .............................................. E36
Internal memory...................................... 15, 20
Internal memory indicator ..................... 7, 9
ISO sensitivity................................... 56, E42
Lens............................................................... 1, F17
Lens cover.................................................................. 1
List by date mode...................................... E11
Low key H........................................................... 40
Nostalgic sepia E .......................................... 40
Number of exposures remaining
................................................................... 20, E35
M
Open with HS footage
.............................................. 74, E66, E68
Optical zoom ....................................................... 25
Optional accessories .............................. E95
Options............................................................ E71
Tehničke napomene i Indeks
Macro mode.......................................................... 51
Memory card...................................... 14, F22
Memory card slot .............................................. 14
Micro-USB connector .............................. 1, 83
Mirror b................................................................. 41
Monitor................................................. 2, 6, F6
Monitor settings ............................ 77, E76
Motion detection.......................... 77, E80
MOV.................................................................. E94
Movie editing .................................. 76, E32
Movie length.............................................. 70, 71
Movie menu ..................................... 74, E64
Movie options ................................. 74, E64
Movie playback .................................................. 75
Movie recording ................................................ 70
Movie VR............................................. 74, E69
Multi selector .................................................. 2, 4
Multi-shot 16............................................... E40
Museum l ............................................... 34, 37
N
Night landscape j .............................. 34, 36
Night portrait e..................................... 34, 35
Nikon Transfer 2 ................................................. 87
Refer to the Reference Manual for pages indicated with E.
F28
O
P
Painting h........................................................... 40
Paper size ................................... E28, E29
Party/indoor f....................................... 34, 35
Pet portrait auto release ............................... 39
Pet portrait O.......................................... 34, 39
Photo info .......................................... 77, E76
Photo VR ............................................. 77, E79
PictBridge........................................... 84, E24
Playback ........................ 28, 66, 75, E60
Playback menu ............................... 68, E52
Playback mode ................................................... 28
Playback zoom.................................................... 66
Pop l.................................................................. 40
Portrait b............................................................... 34
Power........................................................................ 20
Power connector cover.................................... 2
Power switch ................................................ 1, 20
Power-on lamp............................................ 1, 20
Preset manual ............................................ E37
Pre-shooting cache.............. E39, E41
Pressing halfway................................................ 27
Print ..... 68, 84, E27, E29, E52
Print date
.................. 18, 77, E53, E55, E78
Print order.......................................... 68, E52
Printer................................................... 84, E24
Protect.................................................. 68, E57
Q
Quick effects....... 29, 45, E14, E48
Quick retouch................................... 68, E16
R
S
Scene mode ......................................................... 34
Selective color I ............................................ 40
Self-timer............................................................... 49
Self-timer lamp ............................................ 1, 50
Sepia................................................................. E43
Refer to the Reference Manual for pages indicated with E.
F29
Tehničke napomene i Indeks
Rechargeable Li-ion battery ................. F21
Recording slow motion movies
.............................................. 74, E65, E66
Red-eye correction........................ 68, E17
Removing favorite pictures ....... 69, E8
Reset all ............................................... 78, E88
Restore default settings ........................ E71
Rotate image ................................... 68, E59
RSCN................................................................. E94
Sequence display options
............................................... 69, E12, E63
Setup menu....................................... 77, E73
Shooting ........................................... 22, 24, 26
Shooting menu .............................. 56, E34
Shooting mode .................................................. 22
Shutter sound............................................. E82
Shutter speed...................................................... 27
Shutter-release button ........................... 1, 26
Single .................................................... 56, E39
Single AF.............. 56, 74, E48, E68
Skin softening....................... 57, 62, E49
Slide show ......................................... 68, E56
Slow sync .............................................................. 48
Small picture .................................... 68, E20
Smart portrait menu.................... 55, E49
Smart portrait mode....................................... 42
Smile timer ......................................... 57, E50
Snow z.................................................................. 34
Soft D.................................................................... 40
Sound settings................................ 78, E82
Speaker........................................................................ 1
Special effects mode...................................... 40
Sports d...................................................... 34, 35
SSCN................................................................. E94
Standard color................................. 56, E43
Strap ............................................................................. 3
Subject tracking .................... E45, E47
Sunset h............................................................... 34
Super vivid k ..................................................... 40
T
Target finding AF................ 56, 63, E46
Telephoto .............................................................. 25
Televisions ......................................... 84, E22
Thumbnail display............................................ 67
Time difference ......................................... E74
Time zone ........................................... 18, E74
Time zone and date........... 16, 77, E74
Toy camera effect 1 m................................ 40
Toy camera effect 2 n ................................ 41
Tripod socket ......................................... 2, F19
TV settings ......................................... 78, E84
U
USB cable ................................ 84, 86, E25
V
Tehničke napomene i Indeks
ViewNX 2 ................................................................ 85
Vivid color ..................................................... E43
Voice memo..................................... 68, E60
Volume ................................................ 75, E60
W
WAV.................................................................. E94
Welcome screen............................. 77, E73
White balance ................................. 56, E36
Wide-angle............................................................ 25
Wi-Fi disconnection....................... 81, E71
Wi-Fi options menu....................... 81, E71
Refer to the Reference Manual for pages indicated with E.
F30
Wind noise reduction................. 74, E70
Wireless LAN......................................................... 79
Wireless Mobile Utility.................................... 79
Z
Zoom control................................................ 1, 25
Zooming in/out ................................................. 25
F31
Uslovi garancije - Nikon Europe Service Warranty
Dragi Nikon kupcu,
Zahvaljujemo vam se na kupovini ovog Nikon proizvoda. Ukoliko vaš Nikon
proizvod zahteva servis obratite se prodavcu od kog ste kupili isti, ili članu naše
mreže autorizovanih servisa u sklopu Nikon Europe BV (Evropa/Afrika i Rusija).
U cilju izbegavanja bilo kakvog nepoverenja, predlažemo vam da pažljivo pročitate
korisnička uputstva pre kontaktiranja prodavca ili naše mreže servisa.
Vaša Nikon oprema ima garanciju od bilo kakvih fabričkih defekata u roku od jedne
godine od datuma kupovine. Ukoliko u toku garancije proizvod postane defektan
kao rezultat nepravilnog materijala ili izrade, naša mreža autorizovanih servisa u
okviru teritorije prodaje Nikon Europe BV će bez naplate za delove i lab popraviti
proizvod u uslovima navedenim ispod. Nikon zadržava pravo (po svom
nahođenju) da zameni ili poravi proizvod.
Tehničke napomene i Indeks
1. Garancija se dobija samo ukoliko pokažete garantnu popunjenu karticu i
originalni račun koji pokazuje datum kupovine, tip proizvoda i ime prodavca,
zajedno sa proizvodom. Nikon zadržava pravo da odbije besplatan garantni
servis ukoliko gore navedena dokumenta nisu dostupna ili ukoliko nisu
kompletno završena ili su nečitka.
2. Garancija ne pokriva:
• neophodno održavanje i popravku delova usled normalnog habanja i
trošenja.
• modifikacije u cilju nadgradnje proizvoda od njegove normalne svrhe kao što
je opisano u priručniku, bez prethodnog pismenog odobrenja od strane
Nikona.
• troškove transporta i sve rizike od transporta koji se odnose direktno ili
indirektno na garanciju proizvoda.
F32
• bilo koju štetu nastalu usled izmena ili prilagođavanja na proizvodu, bez
prethodnog pismenog odobrenja od strane Nikona, u cilju da bude u skladu
sa lokalnim tehničkim standardima koji su na snazi u bilo kojoj drugoj zemlji
osim u onoj u kojoj je proizvod dizajniran i/ili proizveden.
3. Garancija se ne primenjuje u slučaju:
• šteta od zloupotrebe uključujući ali neograničavajući neuspeh korišćenja
proizvoda u normalne svrhe ili prema uputstvima korisnika o ispravnoj
upotrebi i održavanju, i instalacije i korišćenja proizvoda nekonzistentno sa
standardima sigurnosti koji su na snazi u zemlji gde se koristi.
• šteta usled nesreće uključujući ali neograničavajući se na grom, vodu, vatru,
zloupotrebu ili zanemarivanja.
• upropašćivanje, nečitljivost ili uklanjanje serijskog broja ili režimla na
proizvodu.
• šteta nastalih usled popravki ili prilagođavanja od strane neautorizovanog
servisa ili osoba.
• defekata u bilo kom sistemu u koji je proizvod ugrađen ili sa kojim se koristi.
Tehničke napomene i Indeks
4. Ova servis garancija ne utiče na prava kupaca prema važećim nacionalnim
zakonima , niti na pravo potrošača protiv dilera koje proizilazi iz njihovog
prodaja/kupovina ugovora.
Napomena: Pregled svih autorizovanih Nikon servisnih stanica se može naći
online preko sledećeg linka (URL = http://www.europe-nikon.com/
service/ ).
F33
No reproduction in any form of this manual, in whole or in part
(except for brief quotation in critical articles or reviews), may be made
without written authorization from NIKON CORPORATION.
EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER
Pčinjska 15a, 11000 Beograd
011/64-56-151; 30-87-004
E-mail: [email protected]
И005 14
YP3L01(11)
6MN36911-01
Download

Nikon Coolpix S6800