DIGITALNI FOTOAPARAT
Korisničko uputstvo
En
Uvod
Delovi aparata i glavne funkcije
Osnove reprodukcije i snimanja
Opcije snimanja
Osnove reprodukcije
Snimanje i reporodukcija videa
Osnovna podešavanja aparata
Korišćenje Wi-Fi (Bežične mreže) funkcija
Povezivanje ne TV, računar i štampač
Reference
Tehničke beleške
i
Uvod
Prvo pročitajte ovo
Uvod
ii
Hvala što ste kupili Nikon COOLPIX P340 digitalni fotoaparat. Pre upotrebe,
pročitajte informacije iz “Za vašu sigurnost” (Avii-ix) i upoznajte se sa
informacijama iz uputstva. Pažljivo pročitajte uputstvo pre upotrebe, i držite ga tamo
gde svi oni koji koirste ovaj aparat mogu da nađu i pročitaju.
O uputstvu
Ako želite odmah da koristite ovaj aparat, pogledajte “Osnovni koraci snimanja
i reprodukcije” (A16).
Da naučite delove aparata i operacije, pogledajte “Delovi aparata i osnovne
operacije”(A1).
Ikona
Uvod
Ostale informacije
• Simboli i konvencije
Kako bi Vam bilo lakše da pronađete informaciju koja Vam je potrebna,
korišćeni su sledeći simboli i konvencije:
Opis
B
Ova ikona predstavlja upozorenje, ili informaciju koja treba da
bude pročitana pre upotrebe.
C
This icon indicates notes and information that should be read before
using the camera.
A/E/F
Ove ikone označavaju da postoji više informacija dalje u
uputstvu; E: “Reference”, F: “Tehničke napomene i indeks.”
• SD, SDHC, i SDXC mem. kartica će dalje u tekstu biti “memorijska kartica”.
• Podešavanja aparata u trenutku kupovine su označena kao “osnovna
postavka.”
• Imena stavki iz menija aparata koji su prikazani na displeju, kao i nazivi tastera
i poruka biće označeni zadeblajnim tekstom.
• U ovom uputstvu, ponekad su imitirane slike na ekranu aparata kako bi vam
jasnije bili predstavljeni indikatori na ekranu.
• Ilustr. i prikazi na ekranu koji su u ovom uputstvu mogu da odstupaju od
stvarnosti.
iii
Informacije i Opreznosti
Life-Long Learning
Uvod
Kao deo Nikonovog “doživotnog učenja” posvećenost podršci proizvoda i obuci,
kontinualno dopunjene informacije se mogu pronaći na sledećim sajtovima:
• Za korisnike u U.S.A.: http://www.nikonusa.com/
• Za korisnike u Evropi i Africi: http://www.europe-nikon.com/support/
• Za korisnike u Aziji, Okeaniji i Bliskom Istoku: http://www.nikon-asia.com/
Posetite ove sajtove kako bi saznali najnovije informacije o proizvodu, rešenjima,
odgovore na najčešće postavljena pitanja (FAQs), i opšte savete i digitalnoj fotografiji
i forografisanju. Dodatne informacije možete da dobije od lokalnog Nikon
predstavništva. Pogledajte URL ispod za kontakt informacije:
http://imaging.nikon.com/
Koristite samo Nikon licencirane elektronske uređaje
Nikon COOLPIX kamere su dizajnirane po najvišim standardima i uključuju
kompelksna elektronska kola. Samo Nikon licencirani elektronski uređaji (uključujući
punjače za baterije, baterije i ispravljače) su sertifikovani od strane Nikona pogotovo
za upotrebu sa Nikon digitalnom kamerom su proizvedeni i testirani tako da
zadovaoljavaju sve radne i bezbednosne zahteve za ova električna kola.
KORIŠĆENJE NE-NIKON ELEKTRONSKIH UREĐAJA MOŽE DA IZAZOVE OŠTEĆENJE NA
KAMERI I IZUZEĆE VAŠE NIKON GARANCIJE.
Korišćenje punjivih Li-ion baterija koje na sebi nemaju Nikon hologram može dovesti
do ometanja normalnog rada aparata ili da dovede do pregrevanja, paljenja, kratkog
spoja ili curenja baterije.
Za više informacija o Nikon licenciranim uređajima kontaktirajte vašeg lokalnog
autorizovanog dilera.
Holografska nalepnica:
Indentifikuje original Nikon proizvod..
Pre Pravljenja Važnih Fotografija
Pre pravljenja fotografija tokom važnih događaja (npr. venčanje ili pre nošenja
aparata na put), napravite probni snimak kako bi bili sigurni da kamera radi normalno.
Nikon se neće smatrati odgovornim za oštećenja i izgubljene fotografije što može biti
rezultovano kvarom proizvoda.
iv
O Upustvima
Uvod
• Ni jedan deo ovg uputstva se ne sme reprodukovati, prenositi, prepisivati ili
prevoditi na neki drugi jezik u bilo kom obliku, bilo kom značenju, bez Nikonovog
pismenog odobrenja.
• Nikon zadržava pravo da promeni specifikaciju hardvera i softvera opisanih u ovom
uputstvu u bilo koje vreme i bez prethodne najave.
• Nikon se neće smatrati odgovornim za bilo kakvo oštećenje nastalo upotrebom
ovog proizvoda.
• Kako je dat sav napor kako bi sve informacije u ovom uputstvu bile tačne i
kompletne, bićemo vam zahvalni ako neku eventualnu grešku prijavite lokalnom
Nikon dileruNikon (adrese predstavništva su posebno navedene).
Napomene o Zabrani Kopiranja i Umnožavanja
Napomena da posedovanje materijala koji je digitalno kopiran ili reporodukovan
upotrebom skenera, digitalne kamere ili ostalih uređaja je kažnjivo po zakonu.
• Stvari koje su zakonom zaštićene od kopiranja i umnožavanja
Ne kopirajte ili umnožavajte papirni novac, kovanice, hartije od vrednosti, vladine
akcije ili lokalne akcije, čak i ako su takve kopije ili umnožavanja označena kao
“Uzorak.” Kopiranje ili umnožavanje papirnog novca, kovanica ili obveznica koje su
u opticaju u nekoj drugoj zemlji je takođe zabranjeno. Osim ukoliko ranije nije
dobavljeno odobrenje od vlade, kopiranje ili umnožavanje ne korišćenih
poštanskim markica ili razglednica je zakonm zabranjeno. Kopiranje ili repordukcija
markica koje su izdate od strane vlade i sertifikovanih dokumenata je takođe
zakonom zabranjeno.
• Oprez pri određenim kopijama i umnožavanjima
Vlada je izdala upozorenje na kopiranje ili umnožavanje hartija od vrednosti koje su
izdate od strane privatnih kompanija (akcije, računi, čekovi, sertifikati, itd), javnim
propusnicama ili kuponima, osim kada je neophodan minimalan broj kopija za
poslovnu upotrebu unutar kompanije. Takođe, ne kopirajte ili umnožavajte pasoše
koji su izdati od strane vlade, licenci izdatih od strane javnih agencija i privatnih
grupacija, lične karte i kupone, kao što su propusnice i kuponi za hranu.
Pridržavajte se napomena o zaštiti prava
Kopiranje ili umnožavanje kreativnih radova koji podležu zaštiti prava i svojine, kao
što su slike, muzika, slike, duborezi, mape, crteži, filmovi i fotografije su zaštićeni
nacionalnim i internacionalnim zakonom o zabrani kopiranja. Nemojte koristiti ovaj
proizvod su svrhu pravljenja ne legalnih kopija ili da dođete u sukob sa zakonom o
zaštiti svojine i kopiranja.
v
Uklanjanje Memorijskih Uređaja
Uvod
vi
Imajte na umu, da brisanje slika ili formatiranje memorisjkih uređaja kao što su
memorijska kartica ili ugrađena memorija u kameri nikada u potpunosti ne obrišu
podatke originalne slike. Obrisani fajlovi se ponekad mogu povratiti sa odbačenog
memorisjkog uređaja korišćenjem komericijalnog softvera, što na kraju može da
dovede do zloupotrebe ličnih podataka i slika. Briga o privatnosti podataka je u
potpunosti odgovornost korisnika.
Pre bacanja memorisjkih uređaja ili prenosa vlasništva na drugu osobu, obrišite sve
svoje podatke korišćenjem komercijalnog programa za brisanje, nakon formatiranja
uređaja i potom ga u celosti napunite sa slikama koje ne sadrže nikakvu privatnu
inoformaciju (na primer, sliek vedrog neba). budite sigurni da ste zamenili i slike
izabrane za Select an image opciju u Welcome screen podešavanju (A92).
Vodite računa da se ne povredite ili uništite opremu kada fizički želite da uništite
memorijske uređaje.
Možete obrisati Wi-Fi podešavanja pomoću Restore default settings u Wi-Fi
meniju (E63).
Za vašu sigurnost
Da bi ste sprečili ostećenje vašeg Nikon proizvoda ili da se povredite sami sebe
ili druge, pročitajte sledeće mere bezbednosti u ovom upustvu pre početka
korišćenja proizvoda. Držite ih na dohvat ruke svih koji budu koristili ovaj aparat.
Uvod
Ova ikonica označava upozorenje, informacije koje bi trebalo pročitati pre
nego što pocnete da koristite ovaj Nikon proizvod da bi ste sprečili
moguće povređivanje.
UPOZORENJA
Isključite ga u slučaju kvara
Ako primetite dim ili neki neobičan
miris koji dolazi iz uređaja ili punjača,
isključite punjač i izvadite odmah
bateriju, vodeći računa da se ne
opečete. Nastavak operacije bi mogao
izazvati povrede. Nakon vađenja
baterije, odnesite uređaj u
autorizovani Nikon servis radi provere.
Nemojte sami rastavljati
uređaj
Diranje unutrašnjih delova
fotoaparata i punjača može izazvati
povredu prava. Popravke moze vršiti
samo kvalifikovani tehničar. Ako se
fotoaparat ili punjač otvori prilikom
pada, odnesite ga u Nikon
autorizovani servis radi provere ,
nakon isključivanja proizvoda ili
vađenja baterija.
Držati ga van domašaja dece
Posebna briga bi trebalo da se vodi da
se spreči da deca stave baterije ili
druge male delove u usta i progutaju
ih.
Ne ostajte u kontaktu sa
aparatom, punjačem, ili AC
adapterom na duže periode
dok je aparat uključen ili se
koristi.
Delovi uređaja postaju topli.
Ostavljanje uređaja u direktnom
kontaktu sa kožom na duži period
može rezultirati niskotemperaturnim
opekotinama.
Nemojte koristiti fotoaparat
ili punjač u blizini zapaljivog
gasa
Nemojte koristiti elektronske uređaje
u blizini zapaljivog gasa, zato što to
može izazvati eksploziju ili požar.
Budite obazrivi kada
koristite kaiš fotoaparata
Nikada nemojte stavljati kaiš oko vrata
ili ga davati deci.
vii
Ne ostvljajte aparat na
direktnoj sunčevoj svetlosti
Ovo može izazvati vatru.
Uvod
Koristite odgovarajuće
napajanje (bateriju, AC
adapter, USB kabl)
Korišćenje proizvoda koji nisu Nikon
mogu izazvati kvar.
Budite obazrivi kada
rukujete sa baterijama
Baterije mogu da iscure ili
eksplodiraju ako se sa njima ne
postupa pravilno. Pridržavajte se
sledećih mera predostrožnosti kada
rukujete sa baterijama koje se koriste
u ovom fotoaparatu:
• Pre nego što zamenite baterije
proverite da je fotoaparat isključen,
ako koristite AC adapter proverite i
uverite se da je isključen.
• Koristite samo punjive Li-ion
baterije EN-EL23 (dobijaju se).
Punite baterije preko aparata koji
podržava punjenje baterija. Da
izvedete ovu operaciju, koristite
AC Adapter EH-69P (dobija se).
• Kada stavljate baterije nemojte
pokušavati da ih stavite odozgo na
dole ili obrnuto.
• Nemojte skraćivati ili rastavljati
baterije i nemojte im skidati
izolaciju.
• Nemojte izlagati baterije
prekomernoj toploti ili plamenu.
• Nemojte ih stavljati ili izlagati vodi.
• Stavite zaštitu kada prenosite
baterije. Nemojte ih čuvati ili
prenositi sa metalnim delovima
kao što su šnale i ogrlice.
• Bat. je sklona da curi kada je u
potpunosti prazna. Da bi izbegli
oštecenje na proizvod obavezno
sklonite bat. kada se skroz isprazni.
viii
• Prekinite sa korišćenjem ako
primetite bilo kakvu promenu na,
bateriji ako što je diskoloracija ili
deformacija.
• Ako tečnost iz baterije dođe u
kontakt sa vašom odećom ili
kožom, odmah operite to vodom.
•
•
•
•
•
•
Pridržavajte se sledećih
mera predostrožnosti kada
radite sa punjačem za
baterije
Držite suvim. Ako se ne pridržavate
ovoga, rizikujete strujni udar.
Uklanjajte prašinu suvom krpom.
Ako ne uradite to, nastavak
korišćenja može dovesti do požara.
Ne punite baterije pri grmljavini.
Ako se ne pridržavate ovoga,
rizikujete strujni udar.
Nemojte da oštetite, modifikujete
naponski kabl, ne stavljajte ga ispod
teških objekata, ne izlažite toploti ili
plamenu . Ako se izolacija ošteti i
žice se postanu izložene, obratite se
Nikon autorizovanom servisu. Ako
se ne pridržavate ovoga, rizikujete
strujni udar.
Ne držite punjač baterija i naponski
kabl mokrim rukama. Ako se ne
pridržavate ovoga, rizikujete strujni
udar.
Ne koristite sa putnim konverterima
ili adapterima dizajniranim za
konvertovanje voltaže, ili sa DC-toAC inverterom. Ako se ne
pridržavate ovoga možete oštetiti
proizvod.
Koristite odg. kablove
Kada povezujete kablove u ulazne i
izlazne portove, koristite samo one
kablove koje preporučuje ili prodaje
Nikon, tako ćete održati saglasnost sa
propisima o proizvodu.
Budite pažljivi sa pokretnim
delovima
Budite pažljivi da ne povredite prste
kada radite sa objektivom i drugim
pokretnim delovima fotoaparata.
Uvod
Korišćenje blica blizu očiju
može oslepeti osobu
Koristite blic sa razdaljine od najmanje
1 metra.
Posebno obratite pažnju kada
fotografišete decu.
Blic ne sme dodirivati ništa
Ako se ne pridržavate ovoga može
doći do opekotina ili požara.
Izbegavajte dodir sa tečnim
kristalom
U slučaju da se polomi ili napukne
monitor, vodite računa da se ne
povredite sa delićima stakla i da
sprečite kontakt sa tečnim kristalom ili
da dođe u dodir sa ustima ili očima.
Isključite aparat u bolnici i
avionu
Isključite kad ste u avionu prilikom
poletanja i sletanja. Pre ulaska u avion,
isključite funkciju snimanja GPS
pozicije. Pratite instrukcije bolnice
prilikom korišćenja u bolnici.
Elektromagnetni talasi koji potiču od
ovog aparata mogu poremetiti rad
električnih sistema aviona ili
instrumenata u bolnici. Izvadite Eye-Fi
karticu koja može izazvati prekide pre
ubacivanja u aparat.
ix
Napomene
Notices for Customers in
the U.S.A.
Uvod
Napomena za korisnike iz
U.S.A.
VAŽNE SIGURNOSNE
INSTRUKCIJE SAČUVAJTE OVE
INSTRUKCIJE.
OPASNOST – ZA SMANJENJE
RIZIKA OD POŽARA ILI
ELEKTRIČNOG ŠOKA, PAŽLJIVO
PRATITE OVE INSTRUKCIJE
Koristite odgovarajući adapter za
utičnicu ukoliko je potrebno kada
niste u U.S.A.
Utičnica bi trebalo da je na zidu ili na
podu.
Federal Communications
Commission (FCC) Radio
Frequency Interference
Statement
Ovaj fotoaparat je testiran i nalazi se u
klasi B digitalnih uređaja, shodno aktu
15 iz FCC pravilnika. Ove granice su
postavljene da obezbede razumnu
zaštitu naspram štetne smetnje u
instaliranju. Ovaj uređaj stvara, koristi i
moze zračiti energiju radio frekvencije
i ako nije instaliran i ne koristi se u
saglasnosti sa instrukcijama, moze
izazvati štetne smetnje u radio
komunikacijama. Svejedno, nema
garancije da se smetnje nece pojaviti
x
u instalaciji. Ako ovaj uređaj pravi
štetne smetnje kod radio ili TV
prijema, koje se mogu ograničiti
uključivanjem ili isključivanjem
fotoaparata, korisnici se mogu
ohrabriti da pokušaju da poprave
smetnje primenom jednom ili vise
mera koje slede:
• Okretanjem ili promenom mesta
prijemnoj anteni.
• Povećanjem razdaljine između
uređaja i prijemnika.
• Povezivanje uređaja sa ulazom i
izlazom različito od toga kako je
povezan prijemnik.
• Konsultujte se sa ovlašćenim
zastupnikom ili sa tehničarom
radio ili TV stanica.
PREDOSTROŽNOSTI
Modifikacije
FCC zahteva od korisnika da ga
obaveste o bilo kakvim
modifikacijama koje su napravljene na
ovom uređaju, a koje nisu posebno
odobrene od strane Nikon
korporacije.
Kablovi za povezivanje
Koristite kablove koje prodaje ili
preporučuje Nikon. Korišćenje drugih
kablova moze prekršiti granice akta 15
B klase FCC pravilnika.
Beleške za korisnike u Kaliforniji
UPOZORENJE
Napomene za korisnike iz Kanade
UPOZORENJE
Ova B klasa digitalnih uređaja
ispunjava sve uslove Kanadskog ICES003.
ATTENTION
Cet appareil numérique de la classe B
est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Napomene za korisnike iz Evrope
UPOZORENJE
RIZIK OD EKSPLOZIJE AKO JE
BATERIJA ZAMENJENA
NEODGOVARAJUĆIM TIPOM.
ODLAGANJE ISKORIŠĆENIH
BATERIJA PREMA SLEDEĆIM
INSTRUKCIJAMA.
Uvod
Manipulisanje sa kablom ovog
proizvoda može vas izložiti hemikaliji
poznatoj u Kaliforniji, moze izazvati
oštećenja kod rađanja ili neke druge
reproduktivne štete.
Perite ruke nakon korišćenja.
Nikon Inc.,
1300 Walt Whitman Road,
Melville, New York 11747-3064
USA
Tel: 631-547-4200
Ovaj simbol pokazuje da se
ovaj proizvod može
samostalno odložiti.
Sledeće važi samo za
korisnike u evropskim
zemljama:
• Ovaj proizvod je napravljen da se
može odložiti samostalno na
odgovarajućim mestima za to.
Nemojte ga bacati sa ostalim
kućnim otpadom.
• Za više informacija kontaktirajte
lokalnog prodavca ili
predstavništvo.
Ovaj simbol na bateriji
pokazuje da se baterija
može samostalno
odložiti..
• Sve baterije, bez obzira
da li su označene ovim znakom ili
ne, napravljene su da se mogu
samostalno odložiti na
odgovarajućim mestima za to,
Nemojte ih bacati sa ostalim
kućnim otpadom.
• Za više informacija kontaktirajte
lokalnog prodavca ili
predstavništvo.
xi
Wi-Fi (Bežične mreže)
Introduction
Ovaj proizvod se kontroliše Pravilnikom izvozne administracije Sjedinjenih
Americkih Država , a od vas se zahteva da dobijete dozvolu od vlade SAD ako
izvozite ili reizvozite ovaj proizvod za bilo koju zemlju u kojoj Sjedinjene Države
stavljaju embargo robe . Sledeće zemlje su bile predmet embarga : Kuba , Iran ,
Severna Koreja , Sudan , Sirija i . Pošto su ciljane zemlje podložne promeni ,
molimo Vas da kontaktirate United States Department of Commerce za
najnovije informacije .
Restrikcije za bežične uređaje
Bežicni primopredajnik uključen u ovaj proizvod je u skladu sa bežičnim
propisima u zemlji prodaje i nije za upotrebu u drugim zemljama ( proizvodi
kupljeni u EU ili EFTA mogu se koristiti bilo gde unutar EU i EFTA ) . Nikon ne
prihvata odgovornost za upotrebu u drugim zemljama . Korisnici koji nisu
sigurni u originalnoj zemlji prodaje treba da se konsultuju sa svojim lokalnim
Nikon servisnom centru ili Nikon- servisaom . Ovo ograničenje se odnosi samo
na bežični rad i ne na drugu upotrebu proizvoda .
Notice for Customers in the U.S.A. and Canada
Federal Communications Commission (FCC) and Industry of Canada (IC)
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of FCC Rules and Industry Canada licenceexempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any
interference, including interference that may cause undesired operation of this
device.
FCC/IC RF Exposure Statement
This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any
other antenna or transmitter.
The available scientific evidence does not show that any health problems are
associated with using low power wireless devices. There is no proof, however,
that these low power wireless devices are absolutely safe. Low power wireless
devices emit low levels of radio frequency energy (RF) in the microwave range
while being used. Whereas high levels of RF can produce health effects (by
heating tissue), exposure to low-level RF that does not produce heating effects
causes no known adverse health effects. Many studies of low-level RF
exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested
that some biological effects might occur, but such findings have not been
confirmed by additional research.
COOLPIX P600, which is equipped with a LBWA1ZZYM6 (FCC ID:VPYLBYM / IC
ID:772C-LBYM) Wireless LAN Module, has been tested and found to comply
with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment
xii
and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines in Supplement C
to OET65 and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. Please refer
to the SAR test report that was uploaded to FCC website.
Introduction
Za kupce u evropi (Evropa)
Nikon Corporation, izjavljuje da je COOLPIX P340 u skladu sa direktivama 1999/
5/EC. Deklaracija se može pogledati na:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_P600.pdf.
xiii
Predostrožnosi pri radio predajniku
Uvek imajte na umu da radioprenos ili prijem podataka je predmet
prisluškivanja od strane trećih lica . Imajte na umu da Nikon nije odgovoran za
podatke ili curenje informacija koje se mogu javiti u toku prenosa podataka .
Introduction
xiv
Lična odgovornost za informacije
• Podaci o korisniku registrovani i konfigurisani u proizvodu , ukljucujući i LAN
podešavanja bežicne veze i druge lične informacije , podložni su gubitku
usled operativne greške , statičkog elektriciteta , kvara , nezgode , popravke
ili drugih rukovanja . Uvek imajte odvojene kopije važnih informacija . Nikon
nije odgovoran za bilo kakve direktne ili indirektne štete ili gubitak profita
koji proističu iz promena ili gubitak sadržaja koji se ne može pripisati Nikon-u
.
• Pre bacanja uređaja izvršite Reset all u setap meniju (A93) da obrišete
koriničke informacije u proizvodu, uključujući bežična podešavanja idruge
lične informacije.
Sadržaj
Uvod............................................................................................................................... ii
Introduction
Prvo pročitajte ovo................................................................................................................... ii
O uputstvu...................................................................................................................................................... iii
Informacije i upozorenja ..................................................................................................................... iv
Za vašu sigurnost ............................................................................................................... vii
UPOZORENJA .............................................................................................................................................. vii
Napomene................................................................................................................................... x
Wi-Fi (Bežična LAN mreža)................................................................................................... xii
Delovi aparata i osnovne operacije .................................................................... 1
Telo aparata ................................................................................................................................ 1
Osnovne funkcije i operacije................................................................................................................ 3
Stavljanje kaiša aparata............................................................................................................................ 7
Korišćenje menija (d taster) ............................................................................................ 8
Ekran........................................................................................................................................... 10
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije......................................................... 16
Priprema 1 Ubacivanje baterija ........................................................................................
Priprema 2 Punjenje baterije.............................................................................................
Priprema 3 Ubacivanje memorijskih kartica ................................................................
Interna memorija i memorijske kartice.......................................................................................
Odobrene memorijske kartice .........................................................................................................
Korak 1 Uključite aparat .....................................................................................................
Podešavanje jezika, vremena i datuma ..................................................................................
Korak 2 Izaberite režim snimanja .....................................................................................
Dostupni režimi snimanja...................................................................................................................
Korak 3 Kadrirajte...................................................................................................................
Korišćenje uvećanja................................................................................................................................
Korak 4 Fokusirajte i slikajte...............................................................................................
Korak 5 Reprodukcija slika..................................................................................................
Korak 6 Brisanje slika ............................................................................................................
16
18
20
21
21
22
24
26
27
28
29
30
32
33
Karakteristike slikanja............................................................................................ 35
A (Auto) Režim...................................................................................................................... 35
Režim scene (Snimanje pogodno za scene)................................................................. 36
Trikovi i beleške ......................................................................................................................................... 37
xv
Introduction
Režim specijalnih efekata (Primena efekata tokom snimanja)..............................
A, B, C, D režimi (podešavanja ekspozicije i snimanja) ........................................
Rspon brzine zatvarača.........................................................................................................................
i (režimi podešavanja korisnika) ....................................................................................
Čuvanje podešavanja u i režimu .................................................................................................
Karakterisitke koje se mogu podesiti pomoću džojstika.........................................
Korišćenje blica (Režim blica)............................................................................................................
Korišćenje samookidača ......................................................................................................................
Automatsko snimanje nasmejanih lica (Smile Timer) .......................................................
Korišćenje režima fokusa....................................................................................................................
Korišćenje ručnog fokusa....................................................................................................................
Podešavanje osvetljenja (kompenzacija ekspozicije) ........................................................
Lista osnovnih podešavanja ..............................................................................................................
Karakterisitke koje se mogu podesiti pomoću d (Menu) tastera....................
Česte opcije .................................................................................................................................................
Za A, B, C, D, i režime....................................................................................................................
Funkcije koje se mogu podesiti prstenom ...................................................................
Korišćenje prstena u A (Auto), A, B, C, D, i režimima .............................................
Karakterisitke koje se mogu podesiti pomoću Fn (Function) tastera .................
Funkcije koje se ne mogu koristiti istovremeno.........................................................
Fokusiranje na subjekat.......................................................................................................
Korišćenje Target Finding AF............................................................................................................
Korišćenje detekcije lica.......................................................................................................................
Korišćenje ulešavanja tena .................................................................................................................
Subjekti koji nisu preporučeni za autofokus ...........................................................................
Zaključavanje fokusa ..............................................................................................................................
44
46
50
51
52
53
54
57
58
59
61
63
64
66
66
66
69
70
71
72
77
77
78
79
79
80
Karakteristike reprodukcije................................................................................. 81
Uvećanje reprodukcije.........................................................................................................
Pregled nekoliko slika (Prikaz ikonica i kalendara) ....................................................
Karakterisitke koje se mogu podesiti pomoću d (Menu) tastera....................
Korišćenje ekrana za izbor slika........................................................................................................
81
82
83
85
Snimanje i repordukcija filmova ....................................................................... 86
Snimanje filmova ................................................................................................................... 86
Karakterisitke koje se mogu podesiti pomoću d (Menu) tastera.................. 90
Reprodukcija filma................................................................................................................. 90
Podešavanja aparata............................................................................................. 92
Karakterisitke koje se mogu podesiti pomoću d (Menu) tastera.................... 92
xvi
Korišćenje Wi-Fi (Wireless LAN) funkcija ........................................................ 94
94
94
94
94
95
Povezivanje na TV, računar, ili štampač.......................................................... 97
Metode povezivanja ............................................................................................................. 97
Korišćenje NX 2....................................................................................................................... 99
Instalacija ViewNX 2................................................................................................................................ 99
Prebacivanje fotografija na računar............................................................................................ 101
Pregled fotografija................................................................................................................................. 102
Introduction
Funkcije Wi-Fi ..........................................................................................................................
Fotografisanje.............................................................................................................................................
Pregled slika.................................................................................................................................................
Instalacija na pametnom uređaju ....................................................................................
Povezivanje pametnog uređaja na aparat....................................................................
Reference............................................................................................................... E1
Korišćenje Easy Panorama (Snimanje i reprodukcija)........................................... E2
Snimanje sa Easy Panorama ......................................................................................................... E2
Reprodukcija slika sa Easy Panorama ..................................................................................... E4
Pregledanje i brisanje slika iz sekvence ..................................................................... E5
Pregledanje slika u sekvenci......................................................................................................... E5
Brisanje slika u sekvenci................................................................................................................... E6
Izmena fotografija ............................................................................................................. E7
Pre izmene slika.................................................................................................................................... E7
k Quick Retouch: Povećanje kontrasta i saturacije..................................................... E8
ID-Lighting: Povećanje kontrasta i osvetljenja ............................................................. E8
e Skin Softening: Ulepšavanje tena ...................................................................................... E9
p Filter Effects: Primena efekata digitalnog filtera ...................................................... E10
g Small Picture: Kreiranje manjih slika ............................................................................ E11
F RAW (NRW) Procesiranje: Kreiranje JPEG slika od NRW slika .................... E12
a Crop: Kreiranje obrezane kopije........................................................................................ E14
Povezivanje na TV (Reprodukcija na TV) ................................................................ E15
Povezivanje na štampač (Direktna štampa).......................................................... E16
Povezivanje aparata na štampač............................................................................................ E16
Štampanje jedne po jedne slike.............................................................................................. E17
Štampanje više slika........................................................................................................................ E19
Izmena filmova ................................................................................................................ E21
Izvucite samo željene delove filma ....................................................................................... E21
xvii
Introduction
xviii
Izvlačenje i čuvanje kadra iz filma kao slike...................................................................... E22
Meni snimanja (A, B, C ili D režim)........................................................................ E23
Kvalitet slike ......................................................................................................................................... E23
Veličina slike......................................................................................................................................... E25
Lična kontrola slike (COOLPIX Custom Picture Control)
(Promena podešavanja za snimanje fotografija)......................................................... E26
Lična kontrola slike
(COOLPIX Custom Picture Control)....................................................................................... E30
Balans bele (podešavanje Hue) ............................................................................................... E31
Merenje .................................................................................................................................................. E34
Kontinualno snimanje ................................................................................................................... E35
ISO Osetljivost .................................................................................................................................... E39
Exposure Bracketing....................................................................................................................... E40
AF režim polja..................................................................................................................................... E41
Režim autofokusa............................................................................................................................. E44
Komp. eksp. blica.............................................................................................................................. E44
Filter red. šuma .................................................................................................................................. E45
Ugrađeni ND Filter........................................................................................................................... E46
Active D-Lighting ............................................................................................................................. E47
Višestruka ekspozicija..................................................................................................................... E48
Memorija uvećanja.......................................................................................................................... E50
Početna pozicija uvećanja .......................................................................................................... E51
M pregled ekspozicije .................................................................................................................. E51
Meni reprodukcije .......................................................................................................... E52
a Redosled štampe (Kreiranje DPOF redosleda štampe) ..................................... E52
b Slide Show .................................................................................................................................... E54
d Zaštita ............................................................................................................................................. E55
f Rotiranje slike ............................................................................................................................. E55
E Govorne poruke .......................................................................................................................... E56
h Copy (Kopiranje između interne memorije i memorijske kartice) ............. E57
C Opcije prikaza sekvenci......................................................................................................... E58
x Izbor ključne slike ..................................................................................................................... E58
Meniji filma........................................................................................................................ E59
Opcije filma.......................................................................................................................................... E59
Režim autofokusa............................................................................................................................. E62
Broj kadrova ........................................................................................................................................ E62
Opcije Wi-Fi menija ........................................................................................................ E63
Tastatura za unos teksta............................................................................................................... E64
Setap meni ........................................................................................................................ E65
Ekran dobrodošlice ......................................................................................................................... E65
Introduction
Vremenska zona i datum............................................................................................................. E66
Podešavanje ekrana........................................................................................................................ E68
Uštampavanje datuma (Imprinting Date and Time on Pictures)....................... E70
Redukcija vibracija ........................................................................................................................... E71
Detekcija pokreta ............................................................................................................................. E72
AF Assist ................................................................................................................................................ E72
Digitalno uvećanje .......................................................................................................................... E73
Opcije kontrolnog prstena ........................................................................................................ E73
Podešavanje zvuka .......................................................................................................................... E74
Auto Off ................................................................................................................................................. E74
Formatiranje memorije/memorijske kartice.................................................................... E75
Jezik ......................................................................................................................................................... E75
TV podešavanja ................................................................................................................................. E76
Punjenje preko računara.............................................................................................................. E77
Toggle Av/Tv Selection ................................................................................................................ E78
Resetovanje naziva fajlova ........................................................................................................ E78
Upozorenje na treptaj ................................................................................................................... E79
Eye-Fi Upload...................................................................................................................................... E80
Pikovi........................................................................................................................................................ E81
Resetuj sve ........................................................................................................................................... E81
Verzija upravljačkog softvera ................................................................................................... E81
Poruke greške................................................................................................................... E82
Nazivi fajlova i foldera ................................................................................................... E86
Dodatna oprema............................................................................................................. E87
Tehničke napomene i indeks .......................................................................... F1
Briga o produktima ............................................................................................................ F2
Aparat.......................................................................................................................................................... F2
Baterija ........................................................................................................................................................ F3
AC Adapter............................................................................................................................................... F4
Memorijske kartices ............................................................................................................................ F5
Briga o aparatu .................................................................................................................... F6
Čišćenje ...................................................................................................................................................... F6
Čuvanje....................................................................................................................................................... F7
Rešavanje problema .......................................................................................................... F8
Specifikacije ........................................................................................................................ F16
Index...................................................................................................................................... F22
xix
xx
Delovi aparata i osnovne funkcije
Telo aparata
1
2 3 4
5 6
7
Podignut
8
9
Zat. pokl. objek.
10
11
1 Ušica za kaiš ............................................7
2
Zoom control........................................ 29
f : Uvećanje ............................. 29
g : Tele .......................................... 29
h : Prikaz sličica ..................... 82
i : Uvećanje ........................... 81
j : Pomoć .................................. 36
3 komandni točkić ............ 3, 5, 46, 48
4 Okidač .................................................4, 30
Prekidač napajanja/lampa
5
napajanja................................................ 22
12
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13
Delovi aparata i osnovne funkcije
1
14
Točkić za odabir režima............... 26
Mikrofon (stereo) ..................... 84, 86
blic .............................................................. 54
K (flash pop-up) kontrola..... 54
Lampica samo-okidača............... 57
AF-assist lampa.................................... 92
Objektiv
KOntrolni prsten.................................. 69
w (function) taster ........................4
Poklopac objektiva
1
1
Delovi aparata i osnovne funkcije
8
9 10
2 34 5 6 7
11 12
1
Monitor................................................10
2
k (primena selekcije) taster
.......................................................... 3, 5, 8
3
Rotirajući džojstik
(džojstik)*..................................3, 5, 53
4
c (reprodukcija) taster ............32
5
b (e snimanje filma) taster
..................................................................86
6
lampa napajanja.............................18
lampa blica........................................55
7
Zvučnik ..................................84, 90, 92
8
Navoj za stativ
13
9
14
d (menu) taster
..................................... 8, 66, 83, 90, 92
10 l (delete) taster .................... 33, 91
11
Poklopac ležišta baterije/slota
memorijske kartice............... 16, 20
Poklopac naponskog kon. (za
12 konekciju sa dodatnim AC
Adapterom)
E86
13 Poklopac konektora.................... 97
14 Micro-USB connector ................ 97
15 HDMI micro konektor
(Tip D)) ................................................. 97
* U ovom uputstvu rotirajući džojstik se ponekad može naći samo kao
“džojstik”.
2
15
Glavne funkcije kontrola
Za snimanje
Kontrola
A
Glavna funkcija
26
Rotirajte na g (i) (telefoto zum pozicija) da
uvećate, i rotirajte ka f (h) (širokougaona
pozicija zuma) da umanjite.
29
Točkić režima
Kontrola zuma
Rotirajući džojstik
točkić komandi
• Dok je prikazan ekran snimanja:
prikažite ekran podešavanja za m (režim
blica) pritiskanjem (H), za n
(samookidač/smile timer) pritiskanjem
(J), za p (režim fokusa) pritiskanjem (I)
i za o (komp. ekspozicije) pritiskanjem
(K).
• Kad je režim slikanja C ili D:
Rotirajte džojstik da podesite blendu.
• Kad je prikazan ekran podešavanja:
izaberite stavke pomoću H, I, J ili K, ili
rotiranjem džojstika; primenite stavku
pritiskanjem k tastera.
• U režimu snimanja A:
Podešavanje fleksibilnog programa.
• u režimu snimanja B ili D:
Podešavanje brzine zatvarača.
• Kad je prikazan ekran podeš., izaberite
stavke.
Prikazuje i sakriva meni.
d (menu) taster
53
Delovi aparata i osnovne funkcije
Prebacuje u drugi režim snimanja.
46, 48
8
46, 48
46, 48
8
8, 66,
83, 90,
92
3
Kontrola
Glavna funkcija
A
Kada se pritisne do pola (kad osetite otpor):
Podešava fokus i ekspoziciju.
Kada se pritisne do kraja: Okida.
30, 31
Pušta i zaustavlja reprodukciju filma.
86
Menja podešavanja kao što su pozicija zuma
i ekspozicija.
69
Shutter-release button
Delovi aparata i osnovne funkcije
b (e snimanje filma)
taster
Kontrolni prsten
w (funkcijski) taster
U režimu snimanja A, B, C, D ili i:
Prikazuje ili zatvara podešavanja menija kao 71
što su Continuous ili Vibration reduction.
Reprodukuje slike.
32
Briše poslednju sačuvanu sliku.
33
c (reprodukcija) taster
l (brisanje) taster
4
Za reprodukciju
A
Kontrola
Glavna funkcija
32
c (reprodukcija) taster
• Kad je aparat isključen, pritisnite i držite
ovaj taster da uključite aparat i promenite
režim reprodukcije.
• vraća na snimanje.
81, 82
Zoom control
• Kad se rotira ka g (i): Uvećava sliku; Kad
se rotira ka f (h): Prikazuje ikonice ili
kalendar.
• Podeš. jačinu zvuka tokom reprodukcije
zvučnih memoara i filmova.
• Dok je prikazan ekran reprodukcije,
menjajte slike pritiskanjem gore (H), levo
(J), dole (I), desno (K), ili rotiranjem
džojstika.
• U ekranu podešavanja:
Izaberite stavku pritiskanjem H, I, J ili
K, ili rotiranjem džojstika.
• Kad je prikazana uvećana slika:
Pomerite poziciju prikaza.
32
k Taster primene
selekcije
• Prikaz histograma i info o slikanju ili
povratak na prikaz preko celog ekrana .
• Prikaz individualnih slika iz sekvence preko
celog ekrana.
• Skrolovanje slika snimljenih sa easy
panorama.
• Reprodukcija filmova.
• Prebacivanje sa prikaza ikonica ili
zumirane slike u prikaz preko celog
ekrana.
• Dok je prikazan ekran podešavanja,
primenite stavku.
Prebacuje uvećanje na uvećanoj slici.
84, 90
8
Delovi aparata i osnovne funkcije
Rotirajući džojstik
32
81
32
84,
E5
42,
E4
90
81, 82
8
81
točkić komandi
5
Kontrola
Glavna funkcija
A
Prikazuje i sakriva meni.
8, 83
Briše slike.
33
d (meni) taster
Delovi aparata i osnovne funkcije
l (brisanje) taster
Okidač
b (e snimanje filma)
taster
6
Povratak na snimanje.
–
Stavljanje kajša aparata
*Provucite kajš kroz ušicu i osigurajte kao na slici.
Delovi aparata i osnovne funkcije
7
Korišćenje menija (d taster)
Koristite džojstik i k taster za navigaciju kroz menije.
1
Pritisnite d taster.
• Meni prikazuje status aparata, kao što je snimanje ili reprodukcija.
Opcije koje nije moguće koristiti su zabranjene za odabir.
Delovi aparata i osnovne funkcije
Shooting menu
1/250
2
F5.6
25m 0s
840
Image quality
Image size
Picture Control
Custom Picture Control
White balance
Metering
Continuous
Korišćenje džojstika za odabir
stavke.
• HI ili rotacija: da odaberete.
• JK: levo ili desno, za nivoe menija.
• k: Primenite selekciju. Pristiskom na K se
takođe primanjuje selekcija.
• Pogledajte A9 za informacije o menjanju tabova.
3
Primena
slekcije
Nakon primene podešavanja, pritisnite d taster ili
okidač.
• Pritisnite okidač za povratak na režim snimanja.
C
O operacijama komandnim točkićem kada je prikazan meni
Stavke u meniju je takođe moguće odabrati rotirajućim točkićem.
8
Kretanje između tabova menija
Za prikaz različitih menija, kao što je setup meni (A92), koristite džojstik za
kretanje između tabova.
Tabovi
Set up
Shooting menu
Shooting menu
Pritisnite J da obeležite
tab.
Welcome screen
Time zone and date
Monitor settings
Print date
Vibration reduction
Motion detection
AF assist
Image quality
Image size
Picture Control
Custom Picture Control
White balance
Metering
Continuous
Pritisnite H ili I da
odaberete tab, potom
ili pritisnite k taster ili
K.
Tip taba
Za snimanje
Shooting menu
Image quality
Image size
Picture Control
Custom Picture Control
White balance
Metering
Continuous
Za reprodukciju
Delovi aparata i osnovne funkcije
Image quality
Image size
Picture Control
Custom Picture Control
White balance
Metering
Continuous
Playback menu
Quick retouch
D-Lighting
Skin softening
Filter effects
Print order
Slide show
Protect
A tab:
Prikazuje podešavanja koja se mogu
promeniti za trenutni režim snimanja c tab:
(A27). U zavisnosti od trenutnog
Prikazuje podešavanja koja se mogu
režima snimanja, ikona taba koji je
promeniti za trenutni režim
prikazan biće drugačija.
reprodukcije.
D tab:
Prikazuje podešavanja za film.
z tab:
Prikazuje podešavanja za WiFi (A101).
z tab:
Prikazuje setup meni, gde se menjaju osnovne stavke.
9
Displej
Informacije prikazane na displeju variraju od režima reprodukcije ili snimanjai
menjaju se u zavisnosti od trenutnog setovanja aparata. Po fabričkom
podešavanju, informacije kada se aparat uključi i kada se koristi, je da se ugasi
nakon nekoliko sekundi neaktivnosti (kada je Photo info u Monitor settings
(A92) podešen na Auto info).
Delovi aparata i osnovne funkcije
Za snimanje
38
35
2
10
3
37
36
34 HDR1
1.0
0.7
0.3
120
1
4
60
32
11
12
1000 mm
1000mm
10
120
31
10
6
13
30
29
3200 1/250
28
22
23
27
10
9
8
5
HDR2
HDR3
33
7
2
26
25
24
F5.6
21
+1.0
+1.0
10m 0s
999
20
999
9999
19
16
17
18
14
15
Režim slikanja ................................26, 27
2
Režim blica............................................. 54
3
Režim fokusa......................................... 59
4
Indikator uvećanja......................29, 60
5
Indikator fokusa................................... 30
6
memorija uvećanja ........................... 68
7
Opcija filma (normalni
brzi)............................................................. 90
8
Opcija filma (HS filmovi)................ 90
9
Kvalitet fotografije.............................. 66
10 Veličina fotografije ............................. 66
11 Easy panorama .................................... 42
12 Filter Redukcije šuma....................... 67
13 Ikona detekcije pokreta.................. 92
14 Ikona redukcije vibracija ................ 92
15 Indikator ekspozicije ........................ 48
16 Kompenzacija blica........................... 67
17 Kompenzacija ekspozicije............. 63
27 Ikona destinacije................................. 92
Eye-Fi komunikacija
28 indikator...................................93, E80
29 UgrađeniND filter............................... 67
30 Balans bele ............................................. 66
31 COOLPIX Picture Control............... 66
32 Active D-Lighting............................... 67
Režim kontinualnog
33 snimanja ...........................................43, 67
34 Pozadinsko svetlo (HDR)................ 41
35 Braketiranje ekspozicije.................. 67
36 Iz ruke/stativ.......................................... 39
37 Višestruka ekspozicija ...................... 67
Indikator samookidača................... 57
38 Tajmer osmeha .................................... 58
Slikanje ljubimaca.............................. 43
Delovi aparata i osnovne funkcije
1
Preostalo vreme snimanja
18 filma ...................................................86, 87
Broj preostalih slika
19 (fotografije).............................22, E24
20 Indikator interne memorije.......... 22
21 Blenda ....................................................... 46
22 Brzina zatvarača .................................. 46
23 ISO osetljivost....................................... 67
24 Indikator nivoa baterije .................. 22
25 “Date not set” indikator ...........24, 92
26 Uštampavanje datuma................... 92
11
Delovi aparata i osnovne funkcije
1/250
1
1/250
F5.6
2
F5.6
3
4
10m 0s
9999
12
Fokusno polje (traženje mete AF)
........................................................67, 71, 77
6
1/250
7
1
5
F5.6
10m 0s
9999
8
5
Merenje u tački.................................... 67
6
Ka centru................................................. 67
2
Fokusno polje (centar/ručno)
........................................36, 44, 67, 71, 80
7
Histogram
............................................... 63, 92, E68
3
Fokusno polje (detekcija lica,
ljubimaca) ................43, 58, 67, 71, 78
8
Mreža kadriranja
.......................................................92, E68
4
Fokusno polje (praćenje subjekta)
...............................................67, 71, E43
Reprodukcija
Prikaz celog ekrana (A32)
1 2 3 45 6 78
10
9
999/999
999/ 999
9999/9999
a
1m 0s
1m 0s
b
11 12
22
14 15
0112.JPG
15/05/2014 15:30
21
20
a
19
b
18
13
16
17
1
Ikona zaštite........................................... 83
14 Kvalitet slike ........................................... 66
15 Veličina slike........................................... 66
2
Prikaz sekvence (kada je odabrano
Individual pictures)
....................................................... 84, E58
3
Ikona redosleda štampe................. 83
4
Indikator zvučnog memoara ...... 84
5
Skin softening ikona......................... 83
6
Ikona efekata filtera........................... 83
7
D-Lighting ikona................................. 83
8
Quick retouch ikona ......................... 83
9
Indikator interne memorije.......... 21
10
(a) Trenutni broj frejmova/
Ukupni broj frejmova
(b) Trajanje filma
11 Ikona smanjene slike........................ 83
12 Ikona izreza............................................. 81
16 Opcije filma............................................ 90
Delovi aparata i osnovne funkcije
23
17 Easy panorama indikator............... 42
Easy panorama vodič reprodukcije
.................................................... 5, 42 ,E4
18 Vodič reprodukcije sekvenci
.................................................... 5, 34, E5
Vodič reprodukcije filma ................ 90
19 Vreme snimanja................................... 24
20 Datum snimanja ................................. 24
(a) Indikator kapaciteta baterije 22
21 (b) Konektovan AC adapter
indikator
E85
22 Broj i tip fajla
Eye-Fi komununikacija
23 indikator...................................93, E80
13 Indikator jačine zvuka.............. 84, 90
13
Info displej nivoa1 (A32)
4/132
+ 1.0
Delovi aparata i osnovne funkcije
1
14
1/250
9
2
3
3
5
11
10
1
1
8
2
4
F5.6
7
6
Kvalitet/veličina slike........................ 66
1
Trenutni broj frejmova/
Ukupni broj frejmova
6
7
Blenda ....................................................... 46
2
ISO osetljivost ....................................... 67
8
Brzina zatvarača................................... 46
3
Kompenzacija ekspozicije............. 63
9
Režim snimanja ................................... 27
4
Balans bele ............................................. 66
2
10 Tone level
5
COOLPIX Picture Control ............... 66
3
11 Histogram
Možete proveriti nedostatak detalja kontrasta u presvetljenim delovima ili
senkama sa prikazanog histograma ili prikaza za svaki stepen. Ovo služ kao vodilja
kada podešavate osvetljenje na slici sa funkcijama kao što je kompenzacija
ekspozicije.
A je prikazano kad je režim snimanja A, y, X ili A.
Označava stepen osvetljenosti. Kada želite da proverite stepen osvetljenja odabran
pritiskanjem J ili K, polje slike koje odgovara izabranom stepenu blinka. Pritisnite
džojstik H ili I da vidite prethodnu ili sledeću sliku.
Histogram je grafik koji prikazuje raspodelu tonova na slici. Horizontalna osa
odgovara osvetljenosti piksela, sa tamnim tonovima na levoj a svetlim tonovima
na desnoj strani. Verikalana osa prikazuje broj piksela.
15
Osnovni koraci snimanja i
reprodukcije
Priprema 1 stavljanje baterije
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
1
Otvorite odeljak za bateriju/
poklopac slota mem. kartice
2
Ubacite bateriju.
• Koristite bateriju kako bi ste gurnuli
narandžasti osigurač za zaključavanje
baterije u pravcu koji je označen
strelicom (1) i u potpunosti gurnite
bateriju (2).
• Kada je baterija legla skroz do kraja,
zatvarač baterije će se sam zaključati.
B
Pravilno ubacivanje baterije
Ubacivanje baterije naopačke ili odstraga
može da ošteti aparat.
3
16
Zatvorite poklopac odeljka za
bateriju/ memorijsku karticu
Battery latch
Vađenje Baterije
Isključite aparat i pobrinite se da su lampica
napajanja i displej ugašeni pre nego li otvorite
ležište baterije/zatvarač slota memorijske kartice
Da bi izbacili bateriju, otvorite ležište baterije/
zatvarač slota memorijske kartice i povucite
narandžasti osigurač u pravcu strelice (1).
Baterija porom može da bude izvađena rukom
(2).
B
Upozorenje za visoku temperaturu
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
Aparat, baterija ili mem. kartica mogu da postanu topli tokom upotrebe. Budite
oprezni pri uklanjanju baterije ili mem. kartice.
17
Priprema 2 Punjenje baterije
1
Pripremite AC Adapter.
Ukoliko je adapter* uključen, stavite adapter za punjenje
na AC Adapter. Pritisnite adapter dok ne legne na poziciju.
Kada su povezani, nasilno razdvajanje ć e oštetiti proizvod.
Izgled adaptera varira od z emlje prodaje proizvoda.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
2
Proverite da je baterija u aparatu, i konektujte aparat na AC
Adapter po redosledu od 1 do 3.
• Držite aparat isključenim.
• Kada povezujete kabl, proverite da li je konektor pravilno orjentisan. Ne
koristite silu kada povezujete. Kada izvlačite kabl, ne izvlačite pod uglom.
B
Notes
Ne koristite ni jedan kabl osim UC-E21. Kori[‘enje drugog kabla može izazvati
pregrevanje, požar ili strujni udar.
Utičnica
Lampa punj.
USB kabl (dobijen)
• Lampa napajanja blinka polako narandžasto da indicira punjenje baterije.
18
Lampa punjenja
Opis
Baterija se puni.
Isključeno
Kada se baterija napuni lampa se isključi. Potrbeno je 1 sat i 50
min za punjenje potpuno prazne baterje.
Treperi (zeleno)
• Baterija nije ispravno ubačena. Izvadite je i ponvo ubacite da
lepo legne na mesto.
• Prevelika je temperatura. Punite pri temperaturama od 5 °C
do 35 °C (41 °F do 95 °F).
• Baterija je loša. Prekinite odmah sa punjenjem, izvucite
punjač, i zajedno sa baterijom odnesite predstavniku Nikonautorizovanog servisa.
3
B
Izvucite AC Adapter iz električne utičnice i diskonektujte
USB kabl.
O punjenu
Ni pod kojim uslovima ne kosistite ni jedan adapter osim AC Adapter EH-71P jer
može doći do pregrevanja i kvara aparata..
C
Rukovanje aparatom tokom punjenja
Ako pritisnete taster napajanja ili držite pritisnut c (playback) taster dok punite
baterije preko AC Adaptera , aparat se uključuje i prebacuje u režim reprodukcije, i
možete pregledati slike. Slikanje nije moguće.
C
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
Blinka polako
(zeleno)
Punjenje pomoću računara ili punjača
• Bateriju možete puniti i preko računara (A93,
97).
• Možete koristiti punjač MH-65 (kupuje se posebno; E86) da punite bateriju bez
aparata.
19
Priprema 3 Ubacivanje memorijske kartice
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
1
Uverite se da su lampica napajanja
i ekran ugašeni pre nego li otvorite
ležište baterije / zatvarač slota
memorijske kartice.
2
Ubacite memorijsku karticu.
Slot mem. kartice
• Polako gurajte memorijsku karticu u njeno
ležište sve dok ne klinke.
B
Ubacivanje Memorijske Kartice
Ubacivanje memorijske kartice naopčke
može da ošteti aparat ili memorijsku
karticu.
3
B
Zatvorite ležište baterije/zatvarač
slota memorijske kartice.
Formatiranje memorijske kartice
Kada u aparat prvi put ubacite mem. karticu koja se ranije koristila u drugim
uređajima, formatirajte se ovim aparatom. Da formatirate memorijsku karticu, ubacite
je u aparat, pritisnite d taster, i izaberite Format card iz setup menija.
20
Uklanjanje memorijske kartice
Isključite aparat, i pobrinite se da su lampica
napajanja i displej ugašeni pre nego li otvorite
ležište baterije/zatvarač slota memorijske
kartice.
Polako gurnite mem. karticu ka unutra (1) da
delom izbacite karticu, i onda uklonite karticu.
Izvucite mem. karticu polako iz aparata (2).
B
Upozorenje za visoku temperaturu
Interna memorija i memorijske kartice
Podaci sa aparata, uključujući fotografije i filmove, mogu se čuvati ili u internoj
memoriji aparata ili na memor. kartici. Da koristite internu mem. za snimanje i
reprodukciju, prvo uklonite mem. karticu.
Odobrene memorijske kartice
Sledeće Secure Digital (SD) memorijske kartice su odobrene za korišćenje sa
ovim aparatom.
• Mem. kartice SD Speed Class klase 6 ili brže preporučuju se za snimanje
filmova. Snimanje filma može prestati neočekivano kad se koriste mem.
kartice niže brzine
SD memory cards SDHC memory cards2
SanDisk
2 GB1
TOSHIBA
Panasonic
Lexar
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
Aparat, baterija ili mem. kartica mogu da postanu topli tokom upotrebe. Budite
oprezni pri uklanjanju baterije ili mem. kartice.
SDXC memory cards3
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB, 128 GB
-
2 GB1
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB
-
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB, 128 GB
1 1Ukoliko se koriste u čitaču, proverite da li čitač podržava memorijske kartice od 2
2
GB.
SDHC-kompatibilne. Proverite da li čitač podržava SDHC standard.
3 3SDXC-kompatibilne. Proverite da li čitač podržava SDXC standard.
• Kontaktirajte proizvođača kartica kako bi saznali specifikacije.
21
Korak 1 Uključite aparat
1
Pritisnite taster
napajanja da uključite
aparat.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
• Ako prvi put nakon
kupovine uključujete
aparat, vidite
“Podešavanje jezika,
datuma i vremena”
(A24).
• Ekran se uključuje, objektiv izlazi.
• Da isključite pritisnite ponovo.
2
Proverite kapacitet baterije i broj preostalih snimaka.
Indik. kapaciteta bat.
1/250
F5.6
25m 0s
840
Broj preostalih
snimaka
Kapacitet baterije
Prikaz
Opis
b
Baterija puna.
B
Baterija prazna. Pripremite se da je punite ili
zamenite.
N
Battery exhausted.
Ne može da slika. Punite ili zamenite bateriju.
Broj preostalih snimaka
Prikazan je broj slika koji se može snimiti.
• Ako mem. kartica nije ubačena, C je prikazano da indicira da će slike biti
sačuvane na internu memoriju.
22
C
Funkcija autoisključivanja
Blinka
Nema
operacija
Nema
operacija
1/250
F5.6
3 min
25m 0s
840
Aparat se gasi.
• Vreme koje je potrebno da istekne pre nego li aparat utone u režim mirovanja
može da bude promenjen u Auto off opciji u setup meniju (A92).
• Dok je ekran ugašen u režimu mirovanja (lamp. napajanja blinka), pritisnite sledeće
tastere da ga reaktivirate
- taster za paljenje, okidač , c taster, ili b (e snimanje filma) taster.
- Rotirajte točkić režima.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
Aparat ulzi u režim
mirovanja
23
Podešavanje Jezika na ekranu, Datuma i Vremena
• Dijalog za odabir jezika će da se pojavi kada prvi put startujete aparat.
1
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
2
Pritisnite H ili I da odaberete Yes
a potom pritisnite k taster.
Language
Български
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Cancel
Time zone and date
Choose time zone and
set date and time?
Yes
No
Cancel
3
Pritisnite J ili K da bi
ste odabrali vašu
vremensku zonu i
pritisnite k.
London
Casablanca
• U regionima gde se
Back
primenjuje zimsko
računanje vremena,
pritisnite H da uključite tu funkciju. W će biti prikazano. Da isključite ovu
funkciju pritisnite I.
4
24
Koristite džojstik H ili
I za odabir željenog
jezika a potom
pritisnite k taster.
Odaberite format datuma i
pritisnite k.
Date format
Year/Month/Day
Month/Day/Year
Day/Month/Year
5
Podesite datum i vreme i pritisnite
k.
Date and time
D M
Y
• Da odaberete stavku: Pritisnite K ili J
(menja se između: D (dan) Ý M (mesec) Ý Y
15 05 2014
(godina) Ý hour Ý minute).
• Da podesite sadržaj: Pritisnite H ili I.
Datum i vreme se mogu podesiti i rotiranjem
džojstika ili komandnog točkića.
• Primenite podešavanja: Izaberite minute, i pritisnite k ili K.
6
• Sat je aktiviran i aparat ulazi u režim snimanja.
Edit
Date and time
15/05/2014 15:10
OK?
Yes
No
C
promena podešavanja jezika i datuma
• Može se promeniti korišćenjem Language i Time zone and date podešavanja u
z setup meniju (A92).
• Kada je zimsko računanje vremena uključeno u Time zone u Time zone and date
u z setup meniju, sat se unapred pomera za jedan čas, i kada je isključeno, vraća se
jedan sat.
C
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
Odaberete Yes a potom pritisnite
k taster.
h m
15 10
Baterija sata
• Sat aparata se napaja rezervnom baterijom koja je odvojenas od glavne baterije
aparata.
• Rezervna baterija se puni kad je glavna bat. u aparatu ili kad je aparat konektovan
na AC adapter, i može da pruži nekoliko dana rezervne energije nakon 10 sati
punjenja.
• Ako se rezervna baterija sata isprazni, ekran za podeš. datuma i vremena je prikazan
kad se aparat uključi. Ponovo podesite datum i vreme. Vidite korak 2 u
“Podešavanje jezika, datuma, vremena” (A24).
C
Uštampavanje datuma i vremena
• Možete permanentno da uštampate datum snimanja na slike kad su snimljene
preko podešavanja Print date u setup meniju.
• Možete da koristite ViewNX 2 softver (A99) da štampate datum snimanja na slike
koje nisu snimljene korišćenjem opcije Print date.
25
Korak 2 Izbor režima snimanja
Rotirajte točkić režima da izaberete režim snimanja.
• Ispod je objašnjeno kako slikati u A (auto) režimu kao primer. Rotirajte
točkić režima na A.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
26
C
O blicu
U situacijama kada je blic potreban, kao što su slabo osvetljeni ambijenti, izvucite blic
(A54).
Mogući režimi snimanja
A Auto mode
(A35)
Snimajte sa osnovnim operacijama aparata.
y (Scene) mode
(A36)
Kad izaberete neki režim scene slike se snimaju sa podeš. koja su
optimizovana za izabrani tip scene.
u (Special effects) mode
(A44)
Efekti se mogu primeniti na slike tokom snimanja.
A, B, C, D modes
(A46)
i (User settings) mode
(A51)
Kombinacije podeš. koja se često koriste mogu se čuvati. Sačuvana
podeš. se mogu aktivirati rotiranjem točkića na M.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
Izaberite da bolje kontrolišete brzinu zatvarača i blendu.
27
Korak 3 kadriranje
1
Držite aparat spremnim.
• Držite vaše prste i ostale objekte dalje od objektiva, blica, AF-assist lampe i
mikrofona.
• Kada pravite “uspravne” fotografije, okrenite aparat tako da blic bude iznad
sočiva.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
2
Ukadrirajte sliku.
1/250
C
F5.6
25m 0s
840
Korišćenje stativa
• U sledećim situacijama je preporučeno korišćenje stativa:
-Snimanje u slabo osvetljenom ambijentu sa spuštenim blicem, ili u režimu gde je
blic onemogućen
-Korišćenje telefoto podešavanja
• Podesite Vibration reduction u setup meniju (A92) na Off kada koristite stativ.
28
Korišćenje zuma
Umanjite
C
Optički
zum
Zoom in
Digitaln
i zum
O digitalnom uvećanju
Kad koristite digitalno uvećanje, dolazi do degradacije u kvalitetu slike
• Indikator zuma je plav: kvalitet se smanjuje korišćenjem Dynamic Fine Zoom.
• Indikator zuma je žut: kvalitet je smanjen.
• Indikator ostaje plav preko šireg polja kada je veličina slike manja.
• Pri kontinualnom snimanju indikator možda neće biti plav, itd.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
Koristite kontrolu uvećanja da aktivirate optički
zum.
• Zarotirajte kontrolor uvećanja ka g kako bi
ste uvećali toliko da objekat popunjava veći
deo ekrana (telephoto).
• Zarotirajte kontrolor uvećanja ka f da
uvećate vidno polje (wide-angle).
Rotiranjem kontrole uvećanja do kraja u oba
smera, podešava brzo zum, a dok rotirate
kontrolu deo po deo, zum se sporije podešava
(osim tokom snimanja filma).
• Indikator uvećanja će se pojaviti na vrhu ekrana
kada se zarotira kontrola uvećanja.
• Kada je aparat zumiran do maksimalnog
optičkog uvećanja, rotiranje i zadržavanje
kontrole uvećanja u poziciji g pokreće digitalni
zum i objekat se uvećava do 2× više od
maksimalng optičkog uvećanja.
29
Korak 4 Fokus i Slikanje
1
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
30
Pritisnite taster okidača do
pola.
• Kad je subjekat u fokusu, fokusno
polje ili indikator fokusa (A10)
svetle zeleno. Ako svetle crveno,
subjekat je van fokusa. Ponovo
pritisnite okidač do pola
• Kada se koristi digitalni zum, aparat
fokusira u centru kadra i fokusno
polje se ne prikazuje. kada aparat
postigne fokus indikator svetli
zeleno.
• Ukoliko indikator blinka crveno,
aparat nije u mogućnosti da
fokusira. Promenite kompoziciju i
pokušajte ponovo.
1/250
F5.6
Fokus. polje
2
Pritisnite taster okidača skroz do
kraja.
Okidač
Pritiskanje na
pola
da podesite fokus i ekspoziciju (brzinu i blendu),
pritisnite okidač na pola dok ne osetite otpor.
Fokus i ekspozicija su zaključani dok tako držite.
Pritisnite do
kraja
Bez puštanja pritisnite do kraja.
Ne foriratje da ne bi ste zautili sliku. Pritisnite
nežno.
O čuvanju slika i videa
Indikator preostalih snimaka ili maksimalne dužine videablinka dok se slike snimaju
na karticu.Ne otvarajte poklopac i ne vadite karticu dok indikator blinka. Ovo može
oštetiti podatke, karticu ili aparat.
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
B
31
Korak 5 Reprodukcija Fotografija
1
Pritisnite c taster.
• Poslednja napravljena
fotografija će biti prikazana
preko celog ekrana u režimu
pregleda.
2
Pomoću džojstika izaberite sliku.
Predhodna fotografija
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
• Prikaz prethodne slike: H ili J
• Prikaz sledeće slike: I ili K
• Možete prelaziti preko slika i rotiranjem
džojstika ili komandnog točkića.
Sledeća fotografija
4/132
0112. JPG
15/05/2014 15:30
Trenutni broj slika/
ukupan broj slika
C
Prikaz informacija o slici
4/132
Pritisnite k u prikazu preko celog ekrana za prikaz
informacija o tone level i snimanja (A14).
Pritisnite k ponovo za povratak u prikaz preko
celog ekrana
+ 1.0
1/250
32
F5.6
Korak 6 Brisanje fotografija
Pritisnite l taster da
izbrišete trenutno
prikazanu sliku.
2
Pritisnite džojstik H ili I da
izaberete metod brisanja i
pritisnite k taster.
• Da izađete bez brisanja pritisnite d taster.
• Pogledajte “Brisanje slika” (A34) za više
informacija.
3
Delete
Current image
Erase selected images
All images
Odaberite Yes zatim k taster.
• Obrisane slike se ne mogu povratiti.
• Da otkažete pritisite H ili I da izaberete No
i pritisnite k.
Erase 1 image?
Yes
No
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
1
33
Upravljanje ekranom za brisanje odabranih slika
1
Pritisnite na džojstiku J ili K da
odaberete sliku za brisanje, i
pritisnite H da dodate y.
Erase selected images
• Da otkažete , pritisnite I da uklonite y.
• Rotirajte kontrolu zuma (A29) na g (i) za
prikaz preko celog ekrana ili f (h) za
prikaz ikonica.
2
Back
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije
Dodajte y za sve slike za brisanje i pritisnite k da
primenite odabir.
• Prikazan je ekran potvrde. Pratite instrukcije na ekranu.
B
Notes About RAW and JPEG Images Saved at the Same Time
Note that when images taken with an Image quality (E23) setting of RAW (NRW)
+ Fine or RAW (NRW) + Normal are deleted on this camera, both the RAW (NRW)
and JPEG images that were saved at the same time are deleted. It is not possible to
delete only RAW (NRW) or JPEG images.
B
Brisanje slika iz sekvence
• Kad pritisnete l tokom prikaza ključne slike, sve slike iz sekvence se mogu izbrisati.
Ako želite da brišete slike posebno, pritisnite k pre l i prikažite slike iz sekvence
posebno.
C
Brisanje Poslednje Fotografije Dok Se Nalazite U Režimu Slikanja
U režimu snimanja, pritisnite l taster da obrišete poslednju snimljenu sliku.
34
Karakteristike snimanja
A (Auto) Režim
Snimanje sa osnovnim operacijama.
• Aparat bira fokusno polje za autofokus prema
kompoziciji ili subjektu. Ukoliko je detektovano
lice, aparat fokusira na njega.
• Vidite “Fokusiranje“ (A77).
Opcije u A (Auto) režimu
Režim blica (A54)
Samookidač (A57)
Tajmer osmeha (A58)
Režim fokusa (A59)
Kompenzacija ekspozicije (A63)
Meni snimanja (A66)
Kontrolni prsten (A69)
Karakteristike snimanja
•
•
•
•
•
•
•
35
Scene Mode (Shooting Suited to Scenes)
Podešavanja fotaparata su automatski optimizovana za selektovani tip scene.
Na raspolaganju su vam sledeći režimi scene.
Scene menu
Scene auto selector
Portrait
Landscape
Sports
Night portrait
Party/indoor
Beach
Pritisnite d taster za prikaz menija scena i izaberite jednu od sledećih scena.
Karakteristike snimanja
x Scene auto selector (osnovno podešavanje)
(A37)
j Night landscape (A39)1, 2
b Portrait
k Close-up (A40)
c Landscape1,2
u Food (A40)
d Sports (A38)1
l Museum (A40)1
e Night portrait(A39)
m Fireworks show (A41)2, 3
f Party/indoor (A39)1
n Black and white copy (A41)1
Z Beach1
o Backlighting (A41)1
z Snow1
p Easy panorama (A42)1
h Sunset1, 2, 3
O Pet portrait (A43)
i Dusk/dawn1, 2, 3
1
2
3
Aparat fokusira u centru kadra. Polje se nemože pomeriti.
Aparat fokusira na beskonačno.
Prepoučeno je korišćenje stativa. Podesite Vibration reduction (A92) na Off u
setap meniju kada koristite stativ.
C
O komandnom točkiću kada su prikazane scene
Rotirajte točkić režima na y a onda koristite komandni točkić da odaberete
scenu.
Da vidite opis (ekran pomoći) za svaku scenu
Rotirajte kontrolu zuma (A1) napred g (j) da vidite opis za scenu. Da se
vratite korak nazad, rotirajte zum ka g (j) ponovo.
36
Trikovi i beleške
x Scene auto selector
• Kada aparat automatski odabere režim scene, ikona režima slikanja se menja u
onu za trenutno izabrani režim scene.
Portrait (za snimanje izbliza jedne ili dve osobe)
b
Portrait (za snimanje tri ili više osoba ili snimanje kompozicije sa velikim po
f
Landscape
h
Night portrait (za snimanje izbliza jedne ili dve osobe)
c
Night portrait (za snimanje tri ili više osoba ili snimanje kompozicije sa ve
pozadine)
g
Night landscape
Aparat snima slike kontinualno i kombinuje ih i čuva kao jednu, kao kada j
Hand-held u X (Night landscape) (A39).
i
Close-up
j
Backlighting (za snimanje subjekata koji nisu ljudi)
d
Backlighting (za snimanje lica osoba)
d
Other shooting scenes
Karakteristike snimanja
e
• U zavisnosti od uslova snimanja, aparat možda i ne izabere željeni režim scene.
Ako se ovo desi, pređite na A (auto) režim (A26) ili izaberite režim scene
ručno.
37
c Landscape
Na ekranu prikazanom nakon izbora c Landscape, izaberite Noise reduction
burst ili Single shot.
• Noise reduction burst: Omogućava snimanje oštrih pejzaža sa minimumom
šuma.
-Kad se okidač pritisne do kraja, slika se kontinualno, i aparat kombinuje te slike
da sačuva jednu sliku.
-Kad jednom pritisnete okidač do kraja, držite aparat mirno bez pomeranja dok
se ne prikaže slika. Nakon slikanja, ne isključujte aparat dok se aparat ne vrati u
ekran snimanja.
-Ugao preglednosti (polje slike) na sačuvanoj slici je uži u odnosu na onaj na
ekranu tokom snimanja.
• Single shot (osnovno podešavanje): Snima slike sa naglašenim okvirom i
kontrastom.
• Kad se okidač pritisne do kraja jedan kadar je snimljen.
- Kada se okidač pritisne do kraja snima se jedna slika.
Karakteristike snimanja
38
d Sports
• Dok se okidač drži do kraja, snima se do 10 slika kontinualno brzinom od 10 fps
(kad je kvalitet slike na Normal a veličina slike F 4000×3000).
• The frame rate for continuous shooting may become slow depending upon the
current image quality setting, image size setting, the memory card used, or
shooting condition.
• Brzina kontinualnog snimanja zavisi od trenutnog podešavanja režima snimanja,
korišćene mem. kartice ili uslova snimanja.
e Night portrait
• Sa ekrana prikazanog nakon što je izabran e Night portrait izaberite Y
Hand-held ili Z Tripod.
• Jedna slika se snima na malim brzinama zatvarača kada se okidač pritisne do
kraja. U odnosu na korišćenje Tripod, i Hand-held aparat podešava malo veću
brzinu zatvarača prema uslovima snimanja kako bi sprečio drmanje .
• Izaberite ovaj režim kad je aparat stabilizovan, npr. stativom.
• Redukcija vibracije je onemogućena i ako je Vibration reduction (A92) u
setup meniju
• Blic uvek okida. Izvucite blic pre slikanja.
f Party/indoor
• Pošto na sliku može da utiče drmanje aparata, držite aparat čvrsto. Preporučuje
se koričćenje stativa na tamnim lokacijama. Podesite Vibration reduction u
setup meniju (A92) na Off.
• Sa ekrana prikazanog nakon što je izabran e Night portrait izaberite Y
Hand-held ili Z Tripod.
• Y Hand-held (osnovno podešavanje):
- Pritisnite okidač do kraja da bi se snimila serija fotografija koja se kombinuje.
- Kada pritisnete okidač do kraja držite aparat stabilno. Nakon snimanja slika
sačekajte da se ponovo pojavi režim snimanja.
- Vidno polje na fotografijama je uže od onog koje se vidi na displeju.
Karakteristike snimanja
j Night landscape
• Z Tripod:
- Kada se okidač pritisne do kraja snima se jedna slika.
- Redukcija vibracije je onemogućena i ako je Vibration reduction (A92) u
setup meniju.
39
k Close-up
Karakteristike snimanja
Izaberite Noise reduction burst ili Single shot na ekranu kad je izabran režim
scene k Close-up.
• Noise reduction burst: Omogućava snimanje oštrih pejzaža sa minimumom
šuma.
-Kad se okidač pritisne do kraja, slika se kontinualno, i aparat kombinuje te slike
da sačuva jednu sliku.
-Kad jednom pritisnete okidač do kraja, držite aparat mirno bez pomeranja dok
se ne prikaže slika. Nakon slikanja, ne isključujte aparat dok se aparat ne vrati u
ekran snimanja.
-Ako se subjekat kreće ili postoji jako drmanje aparata tokom snimanja, slike
mogu biti zamućene.
-Ugao preglednosti (polje slike) na sačuvanoj slici je uži u odnosu na onaj na
ekranu tokom snimanja.
• Single shot (osnovno podešavanje): Snima slike sa naglašenim okvirom i
kontrastom.
-Kad se okidač pritisne do kraja jedan kadar je snimljen.
• Podeš. režima fokusa (A59) je promenjeno na p (macro close-up) i aparat će
auutomatski da uveća do najbliže pozicije na kojoj će moći da se fokusira.
• Možete pomerati polje fokusa. pritisnite k , i rotirajte rotirajući džojstik ili
pritisnite H, I, J ili K. Da podesite sledeće, pritisnite k da privremeno
otkažete izbor fokusnog polja, i onda podesite svako podešavanje.
-Režim blica (kad je izabrano Single shot )
-Samookidač
-Kompenzacija ekspozicije
• Aparat kontinualno podešava fokus i kad okidač nije pritisnut do pola. Može se
čuti zvuk pomeranja objektiva.
u Food
• Podeš. režima fokusa (A59) je promenjeno na p
(macro close-up) i aparat će automatski da uveća
do najbliže pozicije na kojoj će moći da se fokusira.
• Podesite HUE sa kontrolnim prstenom (A69).
Ova vrednost se čuva u aparatu i kada se isključi.
• Možete pomerati polje fokusa. pritisnite k , i
rotirajte džojstik ili pritisnite H, I, J ili K. Da
podesite sledeće, pritisnite k da privremeno
otkažete izbor fokusnog polja, i onda podesite
svako podešavanje.
1/250
F5.6
10m 0s
840
l Museum
• Fotoaparat će da se fokusira na subjekat u sredini ekrana.
• Ako držite pritisnut okidač, aparat snima do 10 slika i najoštrija slika u seriji je
automatski izabrana i čuva se (BSS (Best Shot Selector)
40
m Fireworks show
• Brzina zatvarača zaključana na 4 sek.
n Black and white copy
• Koristite p (macro close-up) u režimu fokusa da bi fokusirali iz blizine (A59).
o Backlighting
• Nakon biranja o Backlighting na displeju, HDR (high dynamic range) se može
podesiti.
• Off (osnovno podešavanje): Blic blicka da smanji senke. Slikajte sa podignutim
blicem.
• Level 1-Level 3: Koristite kada u kadrru imate svetle i tamne partije. Odaberite
Level 1 kada nema razlike između svetlih i tamnih partija, i Level 3 kada je razila
veća.
O HDR-u
• Preporučena upotreba stativa. Podesite Vibration reduction u setup meniju
(A92) na Off ka koristite stativ.
• Ugao preglednosti (polje slike) na sačuvanoj slici je uži u odnosu na onaj na ekranu
tokom snimanja.
• Kad se okidač pritisne do kraja, slika se kontinualno , i čuvaju se dve sledeće slike.
- Slika bez HDR kompozicije
- Slika sa HDR kompozicijom (efekti podeksponiranosti i preeksponiranosti su
redukovani)
- se čuva samo jedna slika, aparat povećava osvetljenje i kontrast u tamnim
delovima slike sa D-Lighting (A83) pri slikanju i čuva jednu sliku.
• Kad jednom pritisnete okidač do kraja, držite aparat mirno bez pomeranja dok se
ne prikaže slika. Potrebno je neko vreme da se slika sačuva. Nakon slikanja, ne
isključujte aparat dok se aparat ne vrati u ekran snimanja.
• U zavisnosti od scene, tamne senke se mogu pojaviti oko svetlih subjekata ili polje
oko tamnog subjekta se može pojaviti svetlo. Podesite na niski nivo da izmenite.
• Digitalni zum nije dostupan kada je HDR na bilo kom podešavanju osim Off.
Karakteristike snimanja
B
41
p Easy panorama
• Kada se odabere p Easy panorama raspon za snimanje se može birati između
Normal (180°) (osnovno podešavanje) ili Wide (360°).
• Zum je fiksiran na širokougaonu poziciju.
-Pritisnite okidač do kraja i oslobodite ga i onda poalko pomerajte aparat u
horizontalnom pravcu. Snimanje se automatski zaustavlja kada se dostigne
raspon koji je izabran.
-Kad snimanje počne, aparat fokusira subjekat u centru kadra.
-Kad je pritisnut k dok je slika snimljena sa Easy panorama prikazana preko
celog ekrana, aparat skroluje sliku automatski.
Vidite “Korišćenje Easy Panorama (Snimanje i reprodukcija)” (E2).
B
Karakteristike snimanja
42
O štampi slika panorame
Kad štampate slike panorame, ceo snimak možda neće biti odštampan u zavisnosti
od podešavanja štampača. Dodatno, štampa možda neće biti moguća u zavisnosti
od štampača.
O Pet portrait
• Aparat detektuje i fokusira se na lice mačke ili psa. Po osnovnom podešavanju,
kad je subjekat u fokusu, zatvarač se automatski oslobađa (pet portrait auto
release).
• Nakon što je izabran O Pet portrait sa ekrana izaberite Single ili Continuous.
-Single: Aparat snima jednu sliku kad se pritisne okidač
- Continuous:
aparat okida 3 puta kontinualno brzinom od oko 3 fps kad je lice fokusirano.
B
Pet Portrait Auto Release
B
Fokusno polje
• Kad aparat detektuje lice prikazuje se žuti dupli
okvir (fokusno polje) oko tog lica, i kad je lice u
fokusu okvir postaje zele. Kad lice ljubimca ili
osobe nije detektovano, aparat fokusira subjekat
u centru kadra.
• U nekim uslovima, lice ljubimce se ne detektuje i
neki drugi subjekti se pojave u okviru.
1/250
F5.6
Karakteristike snimanja
• Da podesite Pet portrait auto release, pritisnite džojstik J (n).
- Y: Okidač odradi automatski kad je lice detektovano.
- OFF: Okidač ne okida automatski, čak i kada je lice ljubimca detektovano.
Pritisnite okidač. Aparat takođe detektuje i lica ljudi. Ako aparat istovremeno
detektuje i lice ljubimca i lice čoveka, fokusira se na lice ljubimca.
• Pet portrait auto release se automatski prebacuje na OFF kad.
- Kad se kont. snimanje sa autookidačem ponovi pet puta
- Kad se mem. kartica i interna memorija popune
• Da nastavite slikanje sa Pet portrait auto release, pritisnite džojstik J (n) i
resetujte.
25m 0s
840
43
Režim spec. efekata (Primena efekata tokom
snimanja)
Efekat se primenjuje tokom snimanja.
Special effects
Image quality
Image size
Special effects
Special effects
Karakteristike snimanja
Soft
Nostalgic sepia
High-contrast monochrome
Painting
High key
Low key
Selective color
Da izaberete efekat, pritisnite d taster da prikažete meni spec. efekata.
• Podesite efekat kontrolnim prstenom (A69).
• Aparat fokusira u centru kadra. Pozicija se nemože menjati.
C
O komandnom točkiću kada je prikazan ekran snimanja
Rotiranje režima na u omogućava korićenje komandnog točkića za odabir
efekta.
Opcija
44
Opis
Soft
(osnovno
podešavanje)*
Nežno zamućuje celu sliku da stvori mek ambijent.
Nostalgic sepia*
Dodaje sepia tonove sa malim kontrastom da stvori izgled
starinske fotografije.
High-contrast
monochrome
Kreira crno-bele fotografije sa oštrim kontrastom.
Opcija
Opis
Painting*
Dodaje svetle tonove po celoj fotografiji.
High key
Dodaje tamne tonove po celoj fotografiji.
Low key
Nežno zamućuje celu sliku da stvori mek ambijent.
Selective color
Daje crno bele fotografije na kojima samo jedna određena
boja ostaje.
• Pritisnite k da sakrijete
klizač i otkažete izbor
boje, i onda podesite
sledeće.
1/250
10m 0s
840
Kreira crno-bele fotografije snimanjem na visokoj ISO
osetljivosti. Efektivno kada slikate slabo osvetljene subjekte.
• Ove slike mogu imati šum (nasumični svetli pikseli,
zamućenje ili linije).
Kreirajte slike sa neobičnim hue konerzijom positive color
slike u negative ili obrnuto.
• Rotirajte komandni točkić da podesite hue.
* Neki efekti se ne mogu odabrati u zavisnosti od Movie options (A90).
Cross process
Karakteristike snimanja
High ISO
monochrome
F5.6
Funkcije u režimu specijalnih efekata
•
•
•
•
•
Režim blica (A54)
Samookidač (A57)
Režim fokusa (A59)
Kompenz. ekspozicije (A63)
Meni snimanja (A66)
45
j, k, l, m režimi (Podeš. ekspozicije za
snimanje)
ISlike se mogu snimiti većom kontrolom
podešavanjem stavki menija snimanja (A66) u
cilju podešavanja blende i brzine zatvarača ručno
prema uslovima snimanja i zahtevima.
• Fokusno polje za autofokus se razlikuje prema
podešavanjima u AF area mode (A67).
• Kada je AF area mode podešen na Target
finding AF (osnovno podešavanje), aparat detektuje subjekat i fokusira ga.
Rotirajte komandni točkić ili džojstik za podešavanje brzine zatvarača i blende.
Karakteristike snimanja
Kom. točkić
Džojstik
F5.6
25m 0s
840
Blenda
Brzina zatv.
Režim ekspozicije
Brzina zatvarača(A50)
Blenda (A47)
A
Programmed auto
(A48)
Automatski podešeno (fleksibilni program se
omogućava komandnim točkićem).
B
Shutter-priority
auto (A48)
Podešeno sa komandnim
točkićem.
Automatski podešeno.
C
Aperture-priority
auto (A48)
Automatski podešeno.
Podešeno sa džojstikom.
D
Manual (A48)
Podešeno sa komandnim
točkićem.
Podešeno sa džojstikom.
C
Više informacija
Pogledajte “AV/TV sekcija” (A93) za više informacija.
46
1/250
Ekspozicija
Snimanje slike željene svetline (ekspozicije) podešavanjem brzine zatvarača ili
blende se zove “određivanje ekspozicije.”
Osećaj dinamike i količine detalja u pozadinidosta zavise od blende i brzine
zatvarača čak i kada je ekspozicija ista.
Podešavanje brzine zatvarača
U k režimu, raspon je od maksimum 1/2000 do 15 sek.
U m režimu, raspon je od maksimum 1/2000 do 60 sek.
Vidite “Kontrolni raspon brzine zatvarača (j, k, l, m režimi)“ (A50) za više
informacija.
Sporije1/30 s
U l i m režimima, raspon je od f/1,8 do 8 (širokougaona pozicija) i od
f/5.6 do 8 (telefoto pozicija zuma).
Velika blenda (mali f-broj)
f/1.8
C
Karakteristike snimanja
Brže 1/1000 s
Podešavanje blende
Mala blenda (veliki f-broj)
f/8
Blenda (F-broj) i zum
Velike blende (izražene malim f-brojevima) puštaju više svetla u aparat, a male
vrednosti blende (veliki f-brojevi) puštaju manje svetla.
Blenda zum objektiva ovog aparata se može promeniti u zavisnosti od pozicije zuma.
Kad zumirate ka širokougaonoj poziciji i telefoto poziciji, vrednosti blende su f/1,8 i
f/5.6, respektivno.
47
A (Programmed auto)
Korist. za autom. kontr. ekspozicije od strane
aparata.
• Drugačije kombinacije brzina zatvarača i
blende se mogu selektovati rotiranjem
glavnog komandnog točkića (“flexible
25m 0s
1/250 F5.6
840
program”). Kada se koristi fleksibilni program,
oznaka (A) će se pojaviti odmah pored
indikatora režima (j) u gornjem levom uglu ekrana.
• Da bi isključili fleksibilni program,rotirajte točkić komandi sve dok oznaka
(A) nije više prikazana. Selektovanje drugog režima ili isključenjenje aparata
takođe isključuje fleksibilni program.
B (Shutter-priority auto)
Karakteristike snimanja
Za snimanje subjekata koji se brzo kreću , ili
naglašava kretanje subjekta u pokretu sa malom
brzinom zatvarač
• Brzina zatvarača se može podesiti rotiranjem
komandnog točkića.
1/250
F5.6
25m 0s
840
1/250
F5.6
25m 0s
840
C (Aperture-priority auto)
Koristite da zamutite pozadinu ili da i pozadinu i
prvi plan dovedete u fokus
• Blenda se može podesiti rotiranjem džojstika.
D (Manual)
Kontrolišite ekspoziciju prema zahtevima
snimanja.
• Kada podešavate blendu ili brzinu zatvarača,
stepen devijacije od merene vrednosti
ekspozicije od strane aparata če se pojaviti na
25m 0s
1/250 F5.6
par sekundi u ekranu ekspozicije. Stepen
840
devijacije u ekspoziciji je prikazan u EVs (–2 to
Ind. ekspozicije
+2 EV sa povećanjima od 1/3 EV).
• Brzina zatvarača se može podesiti rotiranjem komandnog točkića a blenda
se može podesiti rotiranjem džojstika.
48
B
O slikanju
• Kad se zumira nakon podešavanja ekspozicije, kombinacije ekspozicija ili blenda se
mogu promeniti.
• Kad je subjekat previše svetao ili previše taman, neće biti moguće dobiti pravu
ekspoziciju. U takvim slučajevima, indikator brzine zatvarača ili blende blinka kada
se okidač pritisne do pola (osim kada se koristi m režim). Promenite blendu ili
brzinu zatvarača. Kad se menjaju podešavanja kao ISO sensitivity može se dobiti
prava ekspozicija.
B
O ISO osetljivosti
Kada je ISO sensitivity (A67)na Auto ili Fixed range auto, ISO osetljivost u m
režimu je zaključano na ISO 80.
C
Ugrađeni ND Filter
Funkcije u j, k, l, m režima
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Režim blica(A54)
Samookidač (A57)
Tajmer osmeha (A58)
Režim fokusa(A59)
Kompenzacja ekspozicije (A63)
Meni snimanja (A66)
Kontrolni prsten (A69)
Funkcije koje se mogu podesiti w (funkcijskim) tasterom (A71)
Setap meni (A92)
Karakteristike snimanja
Kafda je subjekat previše svetao odaberite Built-in ND filter u meniju snimanja
(A66) da redukujete svetlo i snimate.
49
Raspon zatvarača
Raspon zatvarača zavisi od zuma, blende, ili ISO vrednosti. Još se menja i prema
uslovima snimanja.
Podešavanje
Karakteristike snimanja
ISO osetljivost
(A67)1
Kontinualno
(A67)
1
2
50
Raspon
Auto2,
Fixed range auto2
1/2000 - 1 s (A, B, C režimi)
1/2000 - 60 s (D režim)
ISO 80, 100
1/2000 - 15 s (A, B, C režimi)
1/2000 - 60 s (D režim)
ISO 200
1/2000 - 8 s (A, B, C režimi)
1/2000 - 60 s (D režim)
ISO 400
1/2000 - 4 s (A, B, C režimi)
1/2000 - 60 s (D režim)
ISO 800
1/2000 - 2 s (A, B, C režimi)
1/2000 - 30 s (D režim)
ISO 1600
1/2000 - 1 s (A, B, C režimi)
1/2000 - 15 s (D režim)
ISO 3200
1/2000 - 1/2 s (A, B, C režimi)
1/2000 - 8 s (D režim)
ISO 6400
1/2000 - 1/4 s (A, B, C režimi)
1/2000 - 2 s (D režim)
Hi 1
1/2000 - 1/8 s (A, B, C režimi)
1/2000 - 2 s (D režim)
Continuous H,
Continuous L, BSS
1/2000 - 1/8 s
Pre-shooting cache,
Multi-shot 16
1/4000 - 1/30 s
Continuous H: 120 fps
1/4000 - 1/125 s
Continuous H: 60 fps
1/4000 - 1/60 s
Intvl timer shooting
Isto kao kada je podešeno Single
ISO zavisi od podešavanja(A72).
U m režimu, ISO je fiksirano na ISO 80.
i(Režim podešavanja korisnika)
Podešavanja koja se često korsite za slikanje (user setting) modu da se
registruju u M. Snimanje je moguće u j (Programmed auto), k (Shutterpriority auto), l (Aperture-priority auto) ili m (Manual).
Rotirajte točkić režima na M da preuzmete
podešavanja sačuvana u Save user settings.
Vidite “Čuvanje podešavanja u M režimu”.
• Kadrirajte subjekat i slikajte sa ovim
podešavanjima, ili promenite podešavanja po
zahtevu.
• Kombinacije podešavanja dobijene kad je
točkić režima rotiran na M mogu se menjati mnogo puta u Save user
settings.
Osnovna podešavanja
• Shooting modes A, B, C, D (A46) • Focus mode (A59)
• Zoom position (A29)
• Exposure compensation (A63)
• Flash mode (A54)
• Fn button (A71)
• Self-timer (A57)
Karakteristike snimanja
Sledeća podešavanja se mogu čuvati.
Meni snimanja
• Image quality (A66)
• Autofocus mode (A67)
• Image size (A66)
• Flash exp. comp. (A67)
• Picture Control (A66)
• Noise reduction filter (A67)
• Custom Picture Control (A66)
• Built-in ND filter (A67)
• White balance (A66)
• Active D-Lighting (A67)
• Metering (A67)
• Multiple exposure (A67)
• Continuous (A67)
• Zoom memory (A68)
• ISO sensitivity (A67)
• Startup zoom position (A68)
• Exposure bracketing (A67)
• M exposure preview (A68)
• AF area mode (A67)
51
Čuvanje podešavanja u M režimu
Česta podešavanja se mogu čuvati u M.
1
Podesite točkić na željeni režim ekspozicije.
• Rotirajte na j, k, l ili m.
• Podeš. se mogu sačuvati i rotiranjem na M (osnovna podeš režima j su
sačuvana kad je aparat kupljen).
2
Promenite u često korišćeno podešavanje.
• Vidite A51 za više informacija.
Karakteristike snimanja
3
Pritisnite d taster.
4
Koristite džojstik da izaberete
Save User Settings i pritisnite k
taster.
• Sačuvana su trenutna podešavanja.
B
Shooting menu
Active D-Lighting
Multiple exposure
Save user settings
Reset user settings
Zoom Memory
Startup zoom position
M exposure preview
Baterija sata
If the internal clock battery (A25) is exhausted, the settings saved in M will be reset.
Writing down any important setting is recommended.
C
Resetovanje za User settings
Ako je izabrano Reset user settings, podešavanja u ovom režimu se resetuju. Režim
snimanja je j.
52
Karakteristike koje se mogu podesiti
pomoću džojstika
Sledeće funkcije se mogu podesiti.
1
2
4
3
2 n
A
y
u
A, B, C, D, i
Flash mode (A54)
w
1
w
Self-timer (A57)
w
w
w
Smile timer (A58)
w
–
w
3 D
Focus mode (A59)
w
w
w
4 o
Exposure
compensation (A63)
w
w
w2
1
Karakteristike snimanja
Funkcija
1 m
1 Varira sa scenom ili specijalnim efektima. Vidite “Lista osnovnih podešavanja”
(A64).
2
Kad je režim snimanja m, kompenz. ekspozicije ne može da se koristi.
53
Korišćenje blica (režimi blica)
Možete slikati sa podignutim ugrađenim blicem. Režim blica može da se
odabere prema uslovima snimanja.
1
Pritisnite m (flash pop-up) da
izvučete blic.
• Kad je blic spušten, ne može da se koristi i
S je prikazano.
Karakteristike snimanja
2
Pritisnite H (m režim blica) na
džojstiku.
3
Koristite džojstik kako bi ste
odabrali željeni režim blica (A55)
i pritisnite k taster.
• Ako k nije pritisnuto u roku od nekoliko
sekundi, selekcija je podešena i meni
podešavanja nestaje.
54
Auto
B
Lampa blica
Lampa blica pokazuje status blica kad je okidač
pritisnut do pola.
On: Blic okida kad se pritisne okidač do kraja.
Flashing:Blic se puni. Sačekajte nekoliko sekundi i
pokušajte ponovo.
Off:Blic neće okinuti.
• Ako je baterija prazna, ekran će se isključiti i
ostaće isključen dok se blic puni.
Dostupni režimi blica
Auto
• Blic automatski okine kada je slabo osvetljenje.
V
Auto with red-eye reduction/Red-eye reduction
Smanjuje “crvene oči” kod portreta(A56).
X
Fill flash/Standard flash
Blic će da okine nakon što je fotografija načinjena.
Y
Slow sync
Karakteristike snimanja
U
Blic je ukombinovan sa malom brzinom zatvarača. Pogodno za pravljenje
slika portreta sa noćnim pejzažom u pozadini. Blic će da osvetli glavni
subjekt, a spora brzina zatvarača se koristi kako bi se uhvatila pozadina.
Z
Rear-curtain sync
Blic okida pre nego što se zatvarač zatvori, kreirajući efekat traga svetlosti
iza subjekata koji se kreću.
55
C Dostupni režimi blica
A
A
B
C
D
U Auto
w
–
–
–
–
Auto with red-eye
V reduction
Red-eye reduction
w
–
–
–
–
w
w
w
w
–
–
–
–
–
w
w
w
w
Y Slow sync
w
w
–
w
–
Z
w
w
w
w
w
Režim blica
X
Fill flash
Standard flash
Rear-curtain sync
y
–
w
*
u
*
Karakteristike snimanja
* Osnovno podešavanje varira sa režimom snimanja. “Lista osnovnih podešavanja”
(A64).
• U sledećim situacijama, podeš. blica se čuva u internoj mem. i kad se aparat isključi.
-Kad je odabrano za snimanje A, B, C ili D
- Pri snimanju sa V (auto with red-eye reduction) u A (auto) režimu
C
Podizanje blica
Kada ne koristite blic lagana ga pritisnite dok ne
zabravi.
C
Auto sa Red-eye redukcijom
Ukoliko se detektuju crvene oči, zahvaćeni deo će biti dodatno obrađen pre nego li se
slika sačuva.
Obratite pažnju na sledeće pri snimanju:
• Vreme koje je potrebno da bi se sačuvala fotografija je duže nego inače.
• Napredna redukcija crvenih očiju možda neće da pruži željene rezultate u svim
situacijama.
• U ekstremno retkim slučajevima, oblasti u kojima nije zahtevana redukcija crvenih
očiju može biti zahvaćena ovom redukcijom; u tim slučajevima , izaberite drugi
režim i pokušajte ponovo.
56
Korišćenje samookidača
Ovo je veoma korisna opcija kada želi da se smanji efekat drmanja
aparata što je posledica pritiskanja okidača.
Kada se koristi samo-okidač, poželjno je korišćenje stativa. Podesite
Vibration reduction na Off u setup meniju (A92) kad koristite
stativ.
Pritisnite na džojstiku J (n selftimer).
2
Koristite džojstik za izbor n10s (ili
n2s) ) i pritisnite k taster.
Self-timer
• n 10s (deset sekundi): pogodno za
grupne slike.
• n2s (dve sekunde): Pog. da se izbegne
drmanje aparata.
• Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije
pritiskanjem k tastera u roku od
nekoliko sekundi, selekcija će da bude poništena.
• Kad je režim slikanja Pet portrait režim scene, Y (pet portrait auto
release) je prikazan (A43). Podeš. samookidača n10s i n2s se ne
mogu koristiti.
3
Karakteristike snimanja
1
Ukadrirajte sliku i pritisnite taster okidača do pola.
• Fokus i ekspozicija će se podesiti.
4
Pritisnite taster okidača do
kraja.
9
• Lampica samo-okidača će da
treperi dok tajmer odbrojava.
Oko jedne sekunde pre nego
što se oslobodi okidač, lampica
prestaje sa treperenjem i ostaje
uključena.
• Kada se otpusti okidač, samookidač se postavlja na OFF.
• Da bi zaustavili odbrojavanje
pre nego li se napravi slika,
pritisnite ponovo okidač.
1/250
F5.6
57
Automatsko snimanje nasmejanih lica (Smile
Timer)
Aparat detektuje nasmejano lice i automatski slika čak i ako ne
pritisnete okidač.
• Ovo je dostupno kad je režim slikanja A (auto), A, B, C, D, i,
režim scene Portrait ili Night portrait.
1
Pritisnite J (n self-timer) na
džojstiku.
• Promenite režim blica, komp. ekspo. ili
podeš. režima slikanja pre pritiskanja J.
Karakteristike snimanja
2
Koristite džojstik za izbor a (smile
timer), i pritisnite k.
Smile timer
• Ukoliko se ne pritisne k taster u roku od
nekoliko sekundi, selekcija se poništava.
3
Uperite aparat ka subjektu i
sačekajte osmeh.
• Kad aparat detektuje lice, fokusno polje
koje sadrži to lice uokvireno je duplim
okvirom i žuto je. Kad aparat fokusira lice,
dupli okvir svetli zeleno na trenutak i
25m 0s
1/250 F5.6
fokus je zaključan.
840
• Aparat traži nasmejano lice, i kad ga
detektuje na subjektu uokvirenom duplom linijom, slika automatski.
4
Kraj snimanja.
• Da prekinete automatsko slikanje nasmejanih lica, vratite se na korak 1 i
izaberite OFF.
B
O Smile Timer
Ne može se koristiti istovremeno sa nekim karakteristikama. Vidite “Funkcije koje se
ne mogu istovremeno primeniti” (A78).
58
C
Lampa samookidača Blinka
Lampa samookidača blinka polako kada je tajmer osmeha moguć i aparat detektuje
lice.
Korišćenje režima fokusa
Izaberite režim fokusa za željenu scenu.
Pritisnite na džojstiku I (D).
2
Koristite džojstik kako bi dabrali
režim fokusa i pritisnite k taster.
• Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije
pritiskanjem k tastera u roku od
nekoliko sekundi, selekcija će da bude
poništena.
Autofocus
Karakteristike snimanja
1
59
Dostupni režimi fokusa
A
Autofocus
• Aparat automatski podešava blic shodno udaljenosti od subjekta.
Koristiti kad slikate na udaljenosti manjoj od 30 cm (1 ft) ili više, ili
50 cm (1 ft 8 in.) ili više kada je aparat zumiran skroz do kraja.
D
Macro close-up
Koristite kada slikate izbliza cveće, insekte i ostale male objekte.
Koliko blizu možete biti subjektu zavisi od odnosa zuma. Na poziciji
zuma gde F i indikator zuma svetle zeleno, aparat fokusira subjekte na
razdaljini od 10 cm (4 in.) ili dalje od objektiva. Na maksimalnoj
širokougaonoj poziciji od G, aparat fokusira subjekte na razdaljini od
2 cm (1.2 in.) ili dalje od objektiva.
B
Infinity
Karakteristike snimanja
Koristite kada slikate objekte u daljini kroz npr. prozore ili kada slikate
pejzaže.
Aparat autom. podešava fokus blizu beskonačnosti.
• Ipak, aparat možda neće moći da isfokusira objekte u blizini.
• Blic je isključen.
E
Manual focus
Fokus može da se podesi za bilo koji subjekat na razdaljini od 2 cm (0.8
in.) pa do beskonačnosti od objektiva (A61). Najmanja udaljenost na
koju aparat može da fokusira varira sa pozicijom zuma.
B
O snimanju sa blicem
Blic možda neće moći da osvetli ceo subjekat na udaljenosti manjoj od 50 cm (1 ft
8 in.).
C
Podešavanje režima fokusa
• Ne može se koristiti istovremeno sa nekim karakteristikama.
• a režime snimanja A, B, C i D, promenjeno podeš. režima fokusa će ostati
zapamćen i nakon što se aparat ugasi.
60
Slikanje sa ručnim fokusom
Moguće korišćenje u A, B, C, D ili i, režimima ili Sports sceni.
1
Pritisnite na džojstikur
I (D), odaberite E
(rušni fokus), pritisnite
k taster..
2
Use the multi selector to adjust the
focus while checking the enlarged
view.
Manual focus
0.3
3
Karakteristike snimanja
• Prikazuje se uvećanje centralnog polja.
Pritisnite J da odaberete 2× ili 4×.
• Rotiratjte džojstik u smeru kazaljke na satu
4
1/250 F5.6
840
da fokusirate subjete koji su blizu, ili obrnuto
za daleke subjekte. Preciznost zavisi od
Nivo pik-a
brzine okretanja džojstika.
• Kada je pritisnuto K, aparat fokusira u
centru kadra automatski. Prvo fokusira automatski, a zatim se ručno može
korigovati.
• Fokusiranje je potpomognuto belim linijama preko fokusiranog subjekta
(piking) (A62). Pritisnite HI da podesite nivo pikova.
• Pritisnite taster okidača na pola da ukadrirate, zatim do kraja za fotografisnje.
Pritisnite k taster.
• Fokus je zaključan.
• Pritisnite okidač do kraja da fotografišete.
• Da promenite fokus, pritisnite k taster u
koraku 2.
1/250
F5.6
25m 0s
840
61
C
E (Rušni fokus)
• Brojevi prikazani na displeju u koraku 2 služe kao vodič o daljini subjekta u fokusu.
• Aktuelni raspon zavisi od blende i pozicije zuma. Da proverite fokus, pogledajte
sliku nakon snimanja.
C
O piking-u
• Kontrast pikinga ufokusiranoh subjekta se može menjati. Dobro je podesiti mali
kontrast za svetle subjekte, i visok za subjekte visokog kontrasta..
• Piking možete isključiti opcijom Peaking setap meniju (A93).
Karakteristike snimanja
62
Podešavanje osvetljenja(Kompenzacija
ekspozicije)
Podesite celokupni osvetljaj slike.
1
Pritisnite na džojstiku K (o).
2
Odaberete kompenz. ekspozicije.
Exposure compensation
• Subjekat je svetliji nego ekspozicija
podešena aparatom (+).
• Subjekat je tamniji nego ekspozicija
podešena aparatom (–).
• Otkažite komp. ekspozicije pritiskom na
k taster.
+2.0
-2.0
Histogram
C
Vodič
Kompenzacija Ekspozicije
• Promenjena vrednost kompenzacije primenjena u j, k ili l čuva se u memoriji
aparata i kada se aparat isključi.
• Kada je režim slikanja Fireworks show režim scene (A41) ili m (Manual) (A48),
omp. ekspozicije se ne može koristiti.
• Kad je komp. ekspozicije podešena kada se korsiti blic, kompenzacija se primenjuje
i na ekspoziciju pozadine i na snagu blica.
C
Karakteristike snimanja
-0.3
Korišćenje Histograma
Histogram je grafik koji prikazuje raspodelu tonova na slici. Korstite kao vodič kad
koristite kompenzaciju ekspozicije i slikate bez blica.
• Horizontalna osa odgovara osvetljenosti piksela, sa tamnim tonovima na levoj a
svetlim tonovima na desnoj strani. Verikalana osa prikazuje broj piksela.
• Povećanje ekspozicije pomera raspodelu tonova na desnu stranu, a smanjivanje
ekspozicije pomera distribuciju na levu stranu.
63
Lista osnovnih podešavanja
Osnovno podešavanje svakom režimu snimanja je opisano dole
Režim
blica
(A54)
Režim snimanja
A (auto)
U
3
Samookidač
(A57)
Režim
fokusa
(A59)
Komp.
ekspozicije
(A63)
OFF1
A2
0.0
u (special effects)
W
OFF
A
0.0
A, B, C, D
X
OFF1
A
0.0
i (user settings)
X
OFF1
A
0.0
U4
OFF
A5
0.0
A5
0.0
Scene
x (scene auto
selector)
Karakteristike snimanja
64
1
b (portrait)
V
OFF
c (landscape)
W5
OFF
B5
0.0
d (sports)
W5
OFF5
A6
0.0
e (night portrait)
V7
OFF1
A5
0.0
f (party/indoor)
V8
OFF
A5
0.0
Z (beach)
U
OFF
A9
0.0
z (snow)
U
OFF
A9
0.0
h (sunset)
W5
OFF
B5
0.0
i (dusk/dawn)
W5
OFF
B5
0.0
j (night landscape)
W5
OFF
B5
0.0
k (close-up)
W10
OFF
D5
0.0
u (food)
W5
OFF
D5
0.0
l (museum)
W5
OFF
A9
0.0
m (fireworks show)
W5
OFF5
B5
0.0 5
n (black and white
copy)
W
OFF
A9
0.0
o (backlighting)
X/W11
OFF
A5
0.0
Režim snimanja
Režim
blica
(A54)
Samookidač
(A57)
Režim
fokusa
(A59)
Komp.
ekspozicije
(A63)
p (easy panorama)
W5
OFF5
A5
0.0
O (pet portrait)
W5
Y12
A9
0.0
1
2
3
4
Karakteristike snimanja
Smile timer se može izabrati
E (ručni fokus) se ne može izabrati.
Blic je fiksiran na W (off) kada se koristi High ISO.
Ne može se menjati. Blic je fiksiran na fill flash sa sporom sinhronizacijom i
redukcijom crvenih očiju.
5
Ne može se menjati.
6
A (autofokus) ili E (ručni fokus) se mogu odabrati.
7 Ne može se menjati. Blic je fiksiran na fill flash sa sporom sinhronizacijom i
redukcijom crvenih očiju.
8 Možete prebaciti na slow sync sa redukcijom crvenih očiju.
9 A (autofokus) ili D (makro režim) se mogu odabrati.
10 Bli je fiksiran na W (off) kada se koristi Noise reduction burst.
11 Kada je HDR podešen Off, blic je zaključan na X (fill flash). Kada je HDR podešen
na sve osim Off, blic je fiksiran na W (off).
12 Automatsko snimanje ljubimaca (A43) se može oadbrati ali je samookidač
isključen.
65
Karakteristike koje se mogu podesiti
pomoću d (Menu) tastera (Režim
snimanja)
Meni slikanja se može podesiti pritiskanjem d tastera u režimu snimanja.
Shooting menu
1/250
F5.6
25m 0s
840
Karakteristike snimanja
Česta podešavanja
Opcija
Opis
A
Image quality
• Podesite kvalitet (odnos kompresije). Osnovno
podešavanje kvaliteta slike je Normal.
E23
Image size
Podesite veličinu slika.
• osnovno podešavanje: F 4000×3000
E25
Za A, B, C, D, i režime
Opcija
66
Image quality
Image size
Picture Control
Custom Picture Control
White balance
Metering
Continuous
Opis
A
Picture Control
(COOLPIX Picture
Control)
• Promenite podešavanja za snimanje slika prema
sceni snimanja. Osnovno podešavanje je
Standard.
E26
Custom Picture
Control
(COOLPIX
Custom Picture
Control)
Omogućava čuvanje podešavanja prilagođenih u
COOLPIX kontrolama slike, koje mogu da podese
Custom 1 ili Custom 2 za Picture Control.
E30
White balance
• Omogućava podešavanje boja na slici onako kako
ih vidite okom. Iako se Auto (normal) (osn.
podeš) može koristiti kod mnogih tipova
osvetljavanja, balans bele se može podesiti da
odgovara uslovima neba ili izvoru svetlosti i tako se
mogu dostići više prirodni tonovi na slici.
E31
A
Metering
E34
Continuous
Omogućava snimanje serije slika
• Osnovno podeš. je Single
E35
ISO sensitivity
Viša ISO osetljivost omogućava da snimite slike
tamnijih subjekata.
• Osnovno podeš. je: Auto
Kad je ISO na Auto (osn. podeš.), aparat podešava
ISO automatski
• U m (Manual) režimu, ISO oset. je zaključana na
ISO 80 ako je izabrano Auto ili Fixed range auto.
E39
Exposure
bracketing
• Ekspozicija (osvetljenost) se može automatski
promeniti tokom kontinualnog snimanja. Osnovno
podešavanje je Off.
E40
AF area mode
Omogućava da odredite kako aparat bira AF režim
polja.
• Osnovno podešavanje je: Target finding AF
E41
Autofocus mode
• Kad je izabrano Single AF (osnovno podešavanje)
aparat fokusira samo kad je taster okidača pritisnut
do pola. Kad je izabrano Full-time AF , aparat
fokusira i onda kada taster okidača nije pritisnut do
pola. Može se čuti zvuk zumiranja aparata.
E44
Flash exp. comp.
Podešava snagu blica.
• Osnovno podešavanje je: 0.0
E44
Noise reduction
filter
Podesite intezitet ove funkcije tako da normalno
funkcioniše pri slikanju.
• Osnovno podešavanje je: Normal
E45
Built-in ND filter
Odaberite On, Auto ili Off.
• osnovno podešavanje: Off
E46
Izbegnite gubitak detalja kontrasta u preosvetljenim
Active D-Lighting delovima i senkama kad snimate slike.
• Osnovno podešavanje je Off
Karakteristike snimanja
Opis
• Proces merenja osvetljenosti subjekta. Aparat
podešava ekspoziciju, koja je kombnacija blende i
brzine zatvarača, bazirana na merenju
osvetljenosti. Osnovno podešavanje je Matrix.
Opcija
E47
Multiple
exposure
Omogućava kombinaciju jedne ili više slika.
• Osnovno podešavanje je:
- Multiple exposure mode: Off
- Auto gain: On
E48
Save user
settings
Trenunta podeš. se čuvaju u M (A51).
52
67
Opcija
Karakteristike snimanja
68
Opis
A
Reset user
settings
Podešavanja sačuvana u M su resetovana.
52
Zoom memory
When the zoom control is moved, the zoom position
(equivalent to focal length/angle of view in 35mm
[135] format) is switched to the positions that have
been selected by setting the check box to on in this
menu option.
• Osnovno podešavanje je:: Off
E50
Startup zoom
position
Kad se zum kontrola koristi kada je na On, aparat u
koracima menja žižnu daljinu (ekvivalent sa 35mm
[135] formata ugla vidljivosti) objektiva.
• Osnovno podešavanje je:: 24 mm
E51
M exposure
preview
Omogućava prikaz promene iekpozicije na displeju u
m (ručnom) režimu.
• Osnovno podešavanje je: Off
E51
Funkcije koje se mogu podesite prstenom
Sledeće opcije se mogu odabrati. Funkcije variraju od režima snimanja.
• Kontrolni prsten se nemože koristiti tokom snimanja videa.
Funkcija
A
A
Shutter
speed
C
D
Aperture Aperture
y
(Food)
u
2
3
w
w
–
–
–
w
w
w
–
–
w
w
w
–
–
w
w
w
–
–
w
w
w
–
–
w
w
w
–
–
w
–
w
–
–
–
w
w
–
–
Karakteristike snimanja
Standard
Zoom
Flexible
(osnovno
memory1 program
podešavanje)
Exposure +/w
w
(A63)
ISO sensitivity
–
w
(A67)
Fine-tune
white balance
(A (amber) to
–
w
B (blue)
direction)
(E31)
Fine-tune
white balance
(G (green) to
–
w
M (magenta)
direction)
(E31)
Manual focus
–
w
(A61)
Zoom
w
memory
w1
(E50)
Shutter speed
–
–
(A46)
Aperture
–
–
(A46)
B
69
Korišćenje prstena u A (Auto), A, B, C, D, i
Režimima
1
Rotiranje prstena kada je prikazan
ekran snimanja.
Kon. prsten
• Standard podešavanje režima snimanja
(A69) ili poslednja funkcija se podešava.
• Dodela funkcije se podešava u Control
ring options u setap meniju (A92).
2
Karakteristike snimanja
Koristite džojstik HI da
odaberete opciju.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
C Standard
b Exposure +/E ISO sensitivity
C Fine-tune white balance (A-B)
D Fine-tune white balance (G-M)
E Manual focus
E Zoom memory
G Shutter speed
F Aperture
Zoom memory
24mm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Koristite prsten da podesite vrednost.
• Pristisnite okidač da fotografišete.
• Operacija prstena se završava pritiskom na k ili kada se komande ne diraju
par sekundi.
B
Kada se prsten koristi za podešavanje ručnog fokusa
• Kada je fokus podešen na E (ručni fokus) tada se fokus podešava prstenom. Da
promenite fokus promenite režim fokusa (A59) .
• Pikovi se ne mogu podešavati.
B
Kada se prsten koristi za memoriju uvećanja
Kada se prsten koristi za podešavanja memorije uvećanja i A, B, C, D ili i režimu,
Zoom memory u meniju snimanja (A66) je podešena na On. Da pomerite uveće
nje na bilo koju poziciju, uključujući i onu podešenu sa On, resetujete Zoom
memory na Off.
70
Karakteristike koje se mogu podesiti
pomoću Fn (Function) tastera
Sledeće funkcije se mogu podesiti pritiskanjem w (function) tastera umesto
prikazivanja odgovarajućeg menija pritiskanjem d tastera.
• Ova karakterisitka se može koristiti kada je režim slikanja j, k, l, m ili M.
Image quality (A66)
Image size (A66)
Picture Control (A66)
White balance (A66)
Metering (A67)
1
Continuous (A67)
ISO sensitivity (A67)
AF area mode (A67)
Vibration reduction (A92)
Built-in ND filter (A67)
• Meni U Fn button funkcije i stavke podešavanja funkcije (osnovno
podešavanje je Continuous) koja je poslednja dodeljena w (function)
tasteru su prikazani.
Single
2
Koristite džojstik da odaberete
stavku.
• Da dodelite funkciju za U Fn button
odaberite funkciju pa pritisnite k taster
Tada, odaberite funkciju u meniju.
3
Karakteristike snimanja
Pritisnite w (function) taster kada je prikazan ekran
snimanja.
Apply selection
Nakon dodeljivanja funkcije,
pritisnite k taster ili w (function) taster.
• Aparat se vraća u ekran snimanja.
71
Funkcije koje se ne mogu primeniti
istovremeno
Neka podeš. u meniju slikanja ne mogu se koristiti sa drugim funkcijama.
Zabranjena funkc.
Podešavanje
Režim blica je isključen dok je B (infinity)
izabrano za snimanje.
Image quality
(A66)
Kada se snimaju RAW (NRW), red-eye se ne
primenjuje čak i kada je V (auto sa red-eye
redukcijom) je podešeno (uključujući JPEG
slike sa RAW (NRW) i JPEG se snimaju u isto
vreme).
Continuous
(A67)
Blic se ne koristi (izuzev sa snimanje u
intervalima).
Exposure
bracketing
(A67)
Blic se ne koristi.
Flash mode
Karakteristike snimanja
Self-timer/
Smile timer
AF area mode
(A67)
Kad je Subject tracking izabrano za
snimanje, samookidač/Smile timer nisu
dostupni.
Smile timer
(A58)
Kad je smile timer izabrano, režim fokusa
se resetuje na A (autofocus).
AF area mode
(A67)
Kad je Subject tracking izabrano, E
(manual focus) nije dostupan.
Continuous
(A67)
• Kad se za snimanje koristi Preshooting cache ili, Image quality
zaključano na Normal.
• Kad se za snimanje koristi Continuous
H: 120 fps or Continuous H: 60 fps ,
RAW (NRW), RAW (NRW) + Fine i
RAW (NRW) + Normal nije dostupan.
Multiple
exposure
(A67)
RAW (NRW), RAW (NRW) + Fine i RAW
(NRW) + Normal se ne koriste kada je
Multiple exposure podešeno na On.
Focus mode
Image quality
72
Opis
Focus mode
(A59)
Zabranjena funkc.
Podešavanje
Opis
Continuous
(A67)
• Kad se za snimanje koristi Pre-shooting
cache, Image size zaključano na C
(2048×1536 piksela).
• Kad se za snimanje koristi Continuous H:
120 fps, Image size zaključano na f
(640×480 piksela) i kad je izabran
Continuous H: 60 fps, Image size
zaključano na O (1920 × 1080 piksela).
• Kad se za snimanje koristi Multi-shot 16,
Image size zaključano na D (2560 × 1920
piksela).
Picture Control
Active DLighting (A67)
Kad se za snimanje koristi Active DLighting , Contrast u ručnom podeš. ne
može da se podesi.
White balance
Picture Control
(A66)
Kad se za snimanje koristi Monochrome,
White balance zaključano na Auto
(normal).
Metering
Active DLighting (A67)
Metering se resetuje na Matrix kad je
Active D-Lighting na bilo kom režimu osim
Off.
Image size
Karakteristike snimanja
Image quality
(A66)
• Kada je Image quality podešeno na
RAW (NRW), Image size je fiksirano na
F 4000×3000.
• Kada je RAW (NRW) + Fine ili RAW
(NRW) + Normal odabrano, Image size
za JPEG se ne može podesiti. Dakle, u
3968×2232, O 1920×1080, I
3984×2656 i H 3000×3000 je
zabranjeno.
73
Zabranjena funkc.
Podešavanje
Continuous
(A67)/
Exposure
bracketing
(A67)
Continuous/
Exposure
bracketing
Karakteristike snimanja
ISO sensitivity
74
Opis
Continuous i Exposure bracketing se ne
mogu koristiti istovremeno.
Self-timer
(A57)
Continuous H, Continuous L, Preshooting cache ili BSS i samookidač nisu
istovremeno dostupni. Kad je podešen
samookidač snima se jedna slika.
Smile timer
(A58)
Kad aparat detetkuje nasmejano lice i okidač
odradi, snima se jedna slika. Ukoliko ke Intvl
timer shooting podešeno, slikanje se
automatski završava nakon jednog snimka.
Image quality
(A66)
Pre-shooting cache, Continuous H: 120
fps, Continuous H: 60 fps, BSS i Multishot 16 nisu mogući kada se koristi Image
quality podešen na RAW (NRW), RAW
(NRW) + Fine ili RAW (NRW) + Normal.
Picture Control
(A66)
Kada je odabrano Monochrome, Exposure
bracketing nije moguće.
Multiple
exposure
(A67)
Ne koriste se istovremeno.
Continuous
(A67)
Kada je odabrano Pre-shooting cache,
Multi-shot 16, Continuous H: 120 fps ili
Continuous H: 60 fps, ISO sensitivity je
fiksirano na Auto.
Zabranjena funkc.
Podešavanje
Smile timer
(A58)
Focus mode
(A59)
Opis
Aparat snima sa detekcijom lica bez obzira
na primenjenu opciju AF area mode.
• Kad je bilo koje podešavanje izabrano
osim Subject tracking i B (infinity)
izabrano kao režim fokusa, aparat
fokusira u beskonačnost, bez obzira na
primenjenu opciju AF režima polja.
• Kad je E (manual focus), AF režim polja
nedostupno.
AF area mode
Multiple
exposure
Kad je Target finding AF izabrano i Picture
Control je na Monochrome, aparat fokusira
na lice ili bira fokusna polja koja sadrže
subjekat najbliži aparatu između 9 fokusnih
polja.
White balance
(A66)
Kad je Target finding AF izabrano, i ako je
balans bele na Preset manual,
Incandescent, Fluorescent FL3 or Choose
color temp., ili je izvršeno fino podešavanje
balansa bele, aparat fokusira na lice ili bira
fokusna polja koja sadrže subjekat najbliži
aparatu između 9 fokusnih polja.
Smile timer
(A58)
Podešavanje autofokusa se ne može menjati
kada se koristi smile timer.
Focus mode
(A59)
Kada je režim fokusa na B (Infinity), režim
fokusa radi preko Single AF podešavanja.
AF area mode
(A67)
Kada je AF area mode na Face priority,
Subject tracking ili Target finding AF,
Single AF je automatski odabran.
Image quality
(A66)
Multiple exposure nije moguće Image
quality na RAW (NRW), RAW (NRW) +
Fine ili RAW (NRW) + Normal.
Continuous
(A67)
Nije moguće koristiti istovremeno.
Exposure
bracketing
(A67)
Nije moguće koristiti istovremeno.
Karakteristike snimanja
Autofocus
mode
Picture Control
(A66)
75
Zabranjena funkc.
Podešavanje
Kada je Image quality na RAW (NRW),
RAW (NRW) + Fine or RAW (NRW) +
Normal, nije moguće.
Continuous
(A67)
Kada je Pre-shooting cache, Continuous
H: 120 fps ili Continuous H: 60 fps je
odabrano, uštampavsnje nije moguće.
Smile timer
(A58)
Kad se snima sa Smile timer, ova funkcija
nedostupna.
Image quality
(A66)
Kada je Image quality podešen na RAW
(NRW), RAW (NRW) + Fine ili RAW (NRW)
+ Normal, digitalni zum nije moguće.
Continuous
(A67)
Kada je Multi-shot 16 odabrano, digitalni
zum nije moguć.
AF area mode
(A67)
Digitalni zum se ne može koristiti kad se
snima sa Subject tracking.
Zoom memory
(A68)
Digitalni zum se ne može koristiti kad je
Zoom memory na On.
Continuous
(A67)
Kada je Continuous H, Continuous L, Preshooting cache, Continuous H: 120 fps,
Continuous H: 60 fps, BSS, ili Multi-shot
16 odabrano, brzina zatvarača je zabranjena.
Print date
Digital zoom
Karakteristike snimanja
Sound settings
Blink warning
B
Opis
Image quality
(A66)
Exposure
bracketing
(A67)
Nedostupno.
Smile timer
(A58)
Kada je odabrano, blink warning nije moguć.
Continuous
(A67)
Ako je odabrano bilo šta osim Single, blink
warning nijme moguć.
Exposure
bracketing
(A67)
Ako je odabrano bilo šta osim Off, blink
warning nijme moguć.
Multiple
exposure
(A67)
Kada je Multiple exposure mode
podešena na On, blink warning nijme
moguć.
O digitalnom zumu
• Digitalni zum ne može da se koristi sa određenim režimima snimanja (E73).
• Kad se koristi digit. zum, dostupne opcije za AF režim polja ili režim merenja su
zabranjene.
76
Fokusiranje
Fokusno polje ili raspon za podeš. fokusa zavise od režima snimanja i fokusa.
Korišćenje Target Finding AF
Kada je AF area mode u A (auto) režimu ili j, k, l, m ili M režimu podeš. na
Target finding AF, aparat će fokusirati tokom sledećih operacija ako pritisnete
okidač na pola.
• Kad detektuje glavni subjekat, fokusira na
njega. Kad je subjekat u fokusu, fokusna polja
koja se poklapaju sa veličinom subjekta će
svetleti zeleno.
Kad detektuje lice, aparat ga fokusira kao
prioritet.
F5.6
• Aparat ima 9 fok. polja, i ako ne detektuje
glavni subjekat, automatski bira fokusno polje
koje sadrži subjekat najbliži aparatu. Kad je
subjekat u fokusu, fokusna polja koja su u
fokusu (do 9 polja) svetle zeleno.
1/250
Karakteristike snimanja
1/250
Fok. polje
F5.6
Fok. polje
B
O Target Finding AF
• U zavisnosti od uslova snimanja, subjekat koji aparat bira kao glavni može da varira
• Kad je White balance na Preset manual, Incandescent, Fluorescent, ili kada se
izvrši fino podešavanje za svaki balans bele.
• Aparat ne može da detektuje glavni subjekat u sledećim situacijama:
-Kad je slika na ekranu previše tamna ili svetla
-Kad glavni subjekat nema jasno definisane boje
-Kad je snimak kadriran tako da je glavni subjekat na ivici ekrana
- Kad se subjekat sastoji od ponavljajućeg šablona
77
Korišćenje detekcije lica
Kad je aparat uperen u ljudsko lice u režimima
slikanja izlistanim niže, automatski detektuje lice
i fokusira se na njega.
• Scene auto selector, Portrait, or Night
portrait režim scena (A36)
• a (smile timer) (A58)
• Kada je AF area mode (A67) podešen na
Face priority
1/250
F5.6
25m 0s
840
Kad se više ljudi nalazi u kadru, sposobnost aparata da prepozna lice zavisi od
različitih faktora, uključujući i to da li je subjekat licem okrenut ka aparatu.
Karakteristike snimanja
Ako pritisnete okidač do pola dok lica nisu detektovana:
• U Scene auto selector fokusno polje se menja u zavisnosti od scene koju aparat
izabere.
• U s (night portrait) i Portrait, aparat se fokusira na lice u centru kadra.
• Kada je odabran a (smile timer), aparat se fokusira na lice u centru kadra.
• Kada je odabran AF area mode i podešen na Face priority, aparat bira
fokusno polje koje sadrži subjekat najbliži aparatu.
B
O detekciji lica
• Sposobnost aparata da prepozna lice zavisi od različitih faktora, uključujući i to da li
je subjekat licem okrenut ka aparatu.
• Aparat možda neće prepoznati lica u sledećim situacijama:
- Kada je lice zaklonjeno naočarama ili nekom drugom preprekom
- Kada lice zauzima preveliki ili premali deo kadra
C
Pregledanje slika snimljenih sa detekcijom lica
Tokom reprod., aparat autom. rotira slike prema orijentaciji det. lica (osim slika
snimljenih sa Continuous (A67) ili Exposure bracketing (A67)).
78
Ulepšavanje tena
Kada se okine okidačem, aparat detektuje ljudsko lice (do 3 lica) i primenjuje
ulepšavanje tena.
• s (night portrait), Scene auto selector ili Portrait režimi (A36)
Ovo se takođe može primeniti na već snimljene slike (A82).
B
O ulepšavanju tena
• Potrebno je više vremena za snimanje slika.
• U nekim situacijama cilj neće biti postignut, i ovo se može primeniti na neke delove
slike noji nisu lica.
Subjects Not Suitable for Autofocus
Karakteristike snimanja
Autofokus možda neće da radi onako kako se očekuje od njega u određenim
situacijama. U nekim retkim slučajevima, subjekat neće biti u fokusu uprkos
činjenici da zona fokusa u indikator fokusa svetle zeleno.
• Subjekat je veoma taman
• Objekti visokog sjaja se nalaze u sceni (npr. sunce se nalazi iza subjekta koji je
u velikoj senci)
• Ne postoji kontrast između subjekta i okruženja )npr. subjekat se nalazi ispred
belog zida u beloj majci)
• nekoliko objekata se nalazi na različitoj udaljenosti od fotoaparata (npr.
subjekat se nalazi unutar kaveza)
• Subjekti sa obrascima koji se ponavljaju (okviri prozora, zgrade sa više redova
prozora sličnih oblika, itd.)
• Subjekat se brzo kreće
U situacijama koje su gore opisane, pokušajte da pritisnete taster prekidača do
pola kako bi ste ponovo fokusirali, ili fokusirali na drugi subjekat, koji je na istoj
razdaljini kao i stvarni subjekt, i koristite zaključavanje fokusa.
Aparat može da fokusira i korišćenjem ručnog fokusa (A59,A61).
79
Zaključavanje fokusa
Koristite za fokusiranje subjekata koji nisu u centru kada je centar izabran za AF
režim polja.
1
Pozicionirajte subjekat u
centar kadra i pritisnite
okidač na pola.
• Potvrdite da fokus svetli yeleno.
• Fokus is ekspozicija su zaključani.
2
1/250
F5.6
1/250
F5.6
25m 0s
840
Bez podizanja prsta
pritisnite prekadrirajte.
• Nemojte menjati raszaljinu od subjekta.
Karakteristike snimanja
3
C
Za fotografisanje pritisnite okidač
do kraja.
Pomeranje fokusa u željenu poziciju
U j, k, l ili m režimima snimanja, se može podetiti džojstikom u AF area mode u
meniju snimanja (A66) na jednu od ručnih opcija.
80
Karakteristike Reprodukcije
Uvećanje reprodukcije
Izaberite sliku koju ćete uvećati u reprodukciji i
rotirajte kontrolu uvećanja ka g (i).
4/132
Prikaz preko celog
ekrana.
f
(h)
Pozicija vodiča
Uvećana slika.
• Promena uvećanja tasterom f (h) ili g (i). Isto se postiže rot. komandnog
točkića.
• Da pogledata drugi deo uvećane slike koristite džojstik HIJK.
• Kada uvećavate sliku koja je snimljena korišćenjem prioriteta lica (A80) ili det.
ljubimca (A44) biće uvećana fotografija sa detektovanim licem na sredini ekrana
(izuzev slika snimljenih u Continuous ili Exposure bracketing. Ukoliko je
detektovano više lica, pritisnite džojstik H, I, J, ili K da vidite ostala lica.
Promenite odnos zuma i pritisnite H, I, J, ili K da zumirate deo slike na kom
nema lica.
• Kada je prikazana uvećana slika pritisnite k taster da se vratite u prikaz preko celog
displeja.
C
Karakteristike Reprodukcije
0112. JPG
15/05/2014 15:30
g
(i)
Izrezane slike
Kada je prikazana uvećana slika, pritisnite d taster da uvećani deo slimite kao
zasebnu fotografiju (E14).
81
Reprodukcija ikonica i prikaz kalendara
Zarotirajte kontrolu zuma ka f (h) u režimu
reprodukcije prikazuje slike kao ikonice.
4/132
0112. JPG
15/05/2014 15:30
Prikaz preko celog
Karakteristike Reprodukcije
82
f
(h)
g
(i)
1/132
Prikaz ikonica
f
(h)
g
(i)
2014 05
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
3
Prikaz kalendara
• Možete promeniti broj prikazanih slika tasterima f (h) ili g (i).
• Dok su prikazane ikonice koristite HIJK da rotirate ili odaberete sliku, i
dok držite k taster, aparat prikazuje sliku preko celog ekrana.
• Dok je prikazan kalendar koristite HIJK oda rotirate ili odaberete sliku, i
dok držite k taster da prikažete fotografije napravljene tog dana.
B
Prikaz kalendara
Slike bez podešenog datuma će biti snimljene kao da su slikane Januara 1, 2014.
Karakterisitke koje se mogu podesiti
pomoću d (Menu) tastera (Režim
reprodukcije)
Kad pregledate slike preko celog ekrana ili kao ikonice, možete podesiti sledeće
funkcije pritiskanjem d tastera za prikaz menija (A8).
Playback menu
Quick retouch
D-Lighting
Skin softening
Filter effects
Print order
Slide show
Protect
4/132
0112. JPG
15/05/2014 15:30
Opcija
Opis
A
Kreirajte retuš. kopije sa poboljšanim kontrastom i
saturacijom.
E8
I D-Lighting1
Kreirajte kopiju trenutne slike sa povećanim
osvetljenjem i kontrastom, osvetljavanjem tamnih
porcija slike.
E8
e Skin
softening1
Poboljšajte ten slikanog subjekta.
E9
p Filter effects1
Primenite efekte koristeći digitalni filter. Mogući
efekti su Soft portrait, Selective color, Cross
screen, Fisheye, Miniature effect, Painting,
Vignette, Photo illustration i Portrait (color +
B&W).
E10
a Print order2
Kad koristite štampač za štampanje slika sa
memorijske kartice, možete da koristite Print order
funkciju da odaberete slike za štampu, i broj kopija
za svaku.
E52
b Slide show
Prikazuje slike smeštene u internoj memoriji ili na
memorijskoj kartici, jednu po jednu u
automatizovanom slide show.
E54
d Protect2
Štiti odabrane slike od slučajnog brisanja.
E55
f Rotate image2
Određuje orijentaciju u kojoj se slika prikazuje tokom
reprodukcije.
E55
g Small picture1
Kreirajte umanjenu kopiju slike koja je pogodna za
web upotrebu ili za slanje preko elektronske pošte.
E11
Karakteristike Reprodukcije
k Quick
retouch1
83
Opis
A
E Voice memo
Koristite mikrofon aparata da snimite govorne
poruke i dodate ih na snimljene slike. Možete brisati i
reprodukovati govorne poruke.
E56
h Copy2
Kopiranje fajlova između mem. kartice i interne
memorije. Može se koristiti i za kopiranje filmova.
E57
F RAW (NRW)
processing1, 2
Omogućava da slike iz sekvence prikažete
individualno, ili da prikažete samo ključnu sliku
sekvence.
• Samo se prikazuje ključna slika u sekvenci,
pritisnite k da prikažete ostale fotografije.
Pritisnite džojstik H da se vratite na ključnu sliku.
E12
C Sequence
display options
Promenite ključnu sliku za grupu slika u sekvenci .
E58
x Choose key
picture2
Koristite mikrofon aparata da snimite govorne
poruke i dodate ih na snimljene slike. Možete brisati i
reprodukovati govorne poruke.
E58
Opcija
Karakteristike Reprodukcije
84
1
2
Izmenjene fotografije se snimaju kao posebni fajlovi. Neke slike se ne mofu
editovati.
Odaberite fotografiju na displeju za odabir fotografija. Pogledajte“Korišćenje
displeja za odabir fotografija“ (A85) za više informacija.
Korišćenje dispeja za odabir fotografija
Ekran za odabir fotografija, će da se prikaže sa
sledećim menijima. Za određene stavke može se
odabrati samo jedna slika, dok za druge, može
više slika.
Erase selected images
Back
1
Koristite džojstik, ili pritisnite H ili
Ida bi odabrali sliku.
• Rot. kontrolu zuma ka g (i) za prikaz preko
celog ekrana, ili f (h) za prikaz ikonica.
• Može se odabrati samo jedna fotografija za
Rotate image, Choose key picture, i
Welcome screen. Idite na korak 3.
Pritisnite H ili Ida bi odabrali ON
ili OFF (ili broj kopija).
Back
Erase selected images
• Kad je izabrano ON prikazana je oznaka (y)
na slici. Za više slika, ponovite korake 1 i 2.
Back
3
Da primenite izbor slika, pritisnite k.
• Polje za potvrdu se prikazuje u nekim ekranima, pratite uputstva na ekranu.
Karakteristike Reprodukcije
2
Erase selected images
85
Snimanje i Reprodukcija Filmova
Snimanje filmova
1
Prikažite ekran režima snimanja.
Snimanje i Reprodukcija Filmova
• Maks. vreme snimanja prikazano na
ilustracijama se razlikuje od stvarnog prikaza.
• Ukoliko je Photo info u Monitor settings
(A92)u setap meniju podešeno na Movie
frame+auto info, polje će biti prikazano
prenego što film počne.
1/250
F5.6
25m 0s
840
Maks. dužina filma
2
Pritisniteb (e movie-record)
taster da počnete snimanje.
• Aparat se fokusira na subjekt u centru kadra.
Polje fokusa nije prikazano tokom snimanja.
• Pritisnite k da pauzirate sniamanje pa k za
nastavak (osim kada je p iFrame 720/
30p ili p iFrame 720/25p, ili HS
odabrano u Movie options). Snimanje se
zauzstavlja ukoliko je pauziorano duže. od 5
min
7m23s
3
86
Pritisnite b (e movie-record) taster da završite snimanje.
B
Maksimalna dužina videa
Svaki film je ogranicen na velicinu fajla od 4 GB i dužinu od 29 min, iako postoji još
mesta na mem. kartici. Maks. dužina filma koja se može snimiti za jedan film je
prikazana tokom snimanja na ekranu. Ukoliko se aparat zagreje, snimanje filma može
da se prekine cak i ako ima još vremena za snimanje.
B
Napomene o snimanju filma
B
Snimanje Filmova
• Kad snimate filmove, koristite mem. karticu klase 6 ili mem, kartice veće brzine (A21).
Kad koristite kartice manje brzine, snimanje može prestati neočekivano.
• U nekim slučajevima, može da se snimi zvuk aparata, kao što je pomeranje
objektiva pri zumiranju, funkcija redukcije vibracija ili kontrola blende kada se
osvetljenje menja.
• Sledeći fenomeni se mogu videti na ekranu tokom snimanja filma. Oni ostaju
sačuvani na filmu.
- Zamućenje se može pojaviti na slikama pod fluoroscentnim i nekim drugim
osvetljenjem.
- Subjekti koji se kreću veoma brzo sa jednog na drugi kraj kadra, kao kretanje voza
ili automobila mogu se pojaviti iskrivljeno.
- Cela slika filma se može iskriviti ako je aparat panovan.
-Iizuzetno svetli objekti mogu pri snimanju videa ostaviti "duhove" na snimku.
Snimanje i Reprodukcija Filmova
Indikator koji prikazuje broj preostalih snimaka i indikator koji prikazuje maks. dužinu
filma blinka tokom snimanja filma ili slika. Ne otvarajte zatvarač ležišta baterije /
slota memorijske kartice i ne uklanjajte bateriju ili mem. karticu dok indikator
svetli. U suprotnom, možete oštetiti aparat ili memorijsku karticu, i izgubiti podatke.
87
B
Korišćenje uvećanja tokom snimanja
• Indikator uvećanja se ne prikazuje tokom snimanja.
• Ukoliko se koriti digitalno uvećanje dolazi do degradacije snimka. Ukoliko sa
uvećanja prelazite na digitalno vuećanje tokom snimanja filma zumiranje će se na
trenutak zaustaviti na prelazu.
B
Snimanje i Reprodukcija Filmova
88
O temperaturi aparata
• Temperatura aparata može se dosta povećati kad se aparat koristi na duži period za
snimanje filma ili se koristi u ambijentu sa visokom temperaturom.
• Ako se aparat mnogo zagreje tokom snimanja filma, aparat autom. zaustavlja
snimanja. Preostalo vreme za snimanje (B10s) je prikazano na ekranu, i onda
aparat automatski zaustavlja snimanje i isključuje se kada se prikaže poruka “The
camera will turn off to prevent overheating.”.
Sačekajte da temperatura padne pre nego što ponovo počnete sa korišćenjem
Fokus i ekspozicija tokom snimanja filma
• Fokus se može podesiti tokom snimanja filma prema Autofocus mode
(A89) podešavanju u meniju filma.
-A Single AF (osnovno podeš.): koje zaključava fokus kad se pritisne b
(e movie-record) taster za početak snimanja. Da koristitite autofokus
tokom snimanja filma pritisnite J.
-B Full-time AF: Stalno fokusira tokom snimanja filma.
• Kad je režim fokusa (A59) na E (manual focus), podesite fokus ručno.
Fokus se može podesiti rotiranjem džojstika u smeru kazaljke na satu za
fokusiranje na bliže objekte i u suprotno smeru za fokusiranje na dalje
objekte.
• Autofokus možda neće raditi kako treba (A79). Ako se ovo desi pokušajte
sa E (manual focus) (A62,A63) ili podesite Autofocus mode u meniju
filma na A Single AF (osnovno podešavanje) i onda zaključajte fokus
(A79 za snimanje. Kad je na džojstiku pritisnut K istokom snimanja filma,
ekspozicija je zaključana. Da otključate, pritisnite ponovo K.
Čuvanje fotografija tokom snimanja filma
B
O čuvanju fotografija tokom snimanja filma
• Fotografije tokom snimanja filma se ne mogu sačuvati u sledećim situacijama.
- Kada je snimanje filma pauzirano
- Kada se film snima na internu memoriju
-Kada je preostalo vreme za snimanje filma manje od 10 sek
-Kada je Movie options (A90) na n 1080/60i, q 1080/50i, g 480/
30p, s 480/25p ili HS movie
• Frejmovi filma koji su snimljeni u vreme kada je fotografija snimljena možda neće
biti reprodukovani neprimetno.
• Zvuci operacije okidača tokom snimanja fotografije se mogu čuti na snimljenom
filmu.
• Ako se aparat pomeri prilikom pritiskanja okidača, fotografija može biti mutna.
Snimanje i Reprodukcija Filmova
Ako se okidač pritisne tokom snimanja filma do
kraja, jedan frejm se čuva kao fotografija.
Snimanje filma se nastavlja dok se slika čuva.
• Maksimalan broj fotografija koji se može
snimiti (10 slika) i Q su prikazani u levom
gornjem uglu ekrana. Kada je f prikazano,
7m23s
fotografija ne može da se sačuva.
• Kvalitet za fotografije je podešen u Image
quality (E23). Kada je Image quality
podešen na RAW (NRW), Slike se snimaju u Fine kvalitetu.
• Veličina fotografije koje će se sačuvati je podešena na e (3968 × 2232
piksela).
89
Karakt. koje se mogu podesiti pomoću d
(Menu) tastera (Režim filma)
Prikažite ekran snimanja M Pritisnite d taster M e (movie) tab (A9)
Snimanje i Reprodukcija Filmova
Pritisnite d na ekranu snimanja da prikažete i
zatim odaberite D tab da podesite sledeće
opcije..
Movie
Movie options
Autofocus mode
Frame rate
30fps
Opis
A
Movie options
Izaberite tip filma.
Aparat snima normalne filmove i HS (velika brzina)
filmove, koji se reprodukuju kao brzi ili kao spori.
• Osnovno podešavanje je e 1080/30p or p
1080/25p
E59
Autofocus mode
Podesite autofokus za snimanje filmova normalne
brzine. Single AF (osnovno podeš) koje zaključava
fokus kad snimanje počne, ili Full-time AF koje
nastavlja fokusiranje tokom snimanja filma.
• Osnovno podešavanje: Single AF
E62
Frame rate
Broj slika u sekundi.
E62
Opcija
Reprodukcija filma
Pritisnite c taster da uđete u režim
reprodukcije.
Filmovi se mogu prepoznati po ikoni opcije filma
(E59).
Pritisnite k da reprodukujete film.
22m16s
004. MOV
2014/05/15 15:30
15/05/2014
• Da podesite jačinu zvuka koristite kontrolu
uvećanja (A1).
Indikator jačine
90
Operacije tokom reprodukcije
7m 42s
Rotirajte džojstik da brzo premotavate.
Kontrole reprod. su na vrhu ekrana.
Pritisnite džojstik J ili K da odaberete ikonu
kontr. reprod., i pritisnite k da je primenite.
Da
Kliknit
e
Opis
Premotavanje filma unatrag sa pritisnutim k tasterom.
Rewind
A
Advance
B
Premotavanje filma unapred sa pritisnutim k tasterom.
E
Tokom pauze, upotrebite kontrole kako bi odabrali jednu od
sledećih operacija.
film unatrag po jedan kadar. Držite k
C Premotavajte
za kontinualno premotavanje.*
film unapred po jedan kadar. Držite k
D Premotavajte
za kontinualno premotavanje.*
Pause
End
G
F
Izvucite i sačuvajte samo željene delove filma.
I
Sačuvajte izvučeni deo filma kao sliku.
H
Nastavite reprodukciju.
Snimanje i Reprodukcija Filmova
Pauza
Vratite se u prozor reprodukcije.
* Rotirajući džojstik se može koristiti za premotavanje fillma.
Brisanje filmova
Da obrišete film, odaberite film u režimu reprodukcije (A32) ili ikonica (A82)
i pritisnite taster l (A33).
91
Podešavanja Aparata
Funckije koje se mogu podesiti d
tasterom (Setap meni)
Pritisnite d taster M z (setup) tab (A9)
Sa ekrana menija izaberite z tab za prikaz setup
menija, i možete podesiti sledeće.
Podešavanja Aparata
Opcija
Welcome screen
Set up
Welcome screen
Time zone and date
Monitor settings
Print date
Vibration reduction
Motion detection
AF assist
Opis
Odaberite prikaz ekrana kada se startuje
fotoaparat.
Time zone and date Podesite sat i datum na aparatu.
92
A
E65
E66
Monitor settings
Podesite prikaz slike i osvetljenje nakon snimanja, i
odlučite da li ćete prikazati ili ne histogram i mrežu
kadriranja..
E68
Print date
Utiskivanje datuma i vremena na fotografije.
E70
Vibration reduction
Podešavanja za redukciju vibracije kako bi napravili
mirne fotografije.
E71
Motion detection
Ako aparat detektuje drmanje ili kretanje subjekta,
automatski povećava ISO i brzinu zatvarača da
smanji zamućenje. .
E72
AF assist
Svetli pri snimanju u tamnom okruženju kako bi
pomoglo u fokusiranju.
E72
Digital zoom
Omogućava korišćenje digitalnog uvećanja.
E73
Control ring
options
Možete uključivati i isključivati zvučna
podešavanja. Po osnovnom podeš. zvuk će se čuti.
E73
Sound settings
Odaberite vreme koje je potrebno da istekne da bi
aparat prešao u mirovanje
E74
Auto off
Odaberite prikaz ekrana kada se startuje
fotoaparat.
E74
Opcija
Opis
A
E75
Language
Možete promeniti jezik..
E75
TV settings
Podesite podešavanja za konekciju sa televizorom.
E76
Charge by
computer
Kad je na Auto, možete puniti bateriju
povezivanjem aparata na računa (ako je računar u
mogućnosti da snabde strujom).
E77
Toggle Av/Tv
selection
Prebacite metod za podešavanje fleksibilnog
programa, brzine zatvarača i blende.
E78
Reset file
numbering
Kad je izabrano Yes , sekventno nabrojavanje
fajlova je resetovano.
E78
Blink warning
Kad aparat detektuje da je neki od subjekata
zatvorio oči odmah nakon prepoznavanja lica za
vreme snimanja u režimima snimanja osim u smile
timer.
E79
Eye-Fi upload
Podesite da li će funkcija za slanje slika na računar
preko komercijalno dostupnog Eye-Fi card biti
omogućena.
E80
Peaking
Označava na displeju subjekte koji su u fokusu.
E81
Reset all
Vraćanje podešavanja na osnovne vrednosti.
E81
Firmware version
Pogledajte trenutnu verziju upravljačkog softvera.
E81
Podešavanja Aparata
Format memory/
Format card
Formatirajte internu memoriju (samo kad kartica
nije ubačena) ili mem. karticu (kad je kartica
ubačena).
93
Korišćenje Wi-Fi (Wireless LAN)
funkcija
Funkcije koje se mogu koristiti u Wi-Fi
Sledeće funkcije možete koristiti kad instalirate “Wireless Mobile Utility” vašem
smart uređaju pod Android OS ili iOS, i povežete sa aparatom.
Fotografišite
Korišćenje Wi-Fi (Wireless LAN) funkcija
Možete fotografisati i brebaciti fotografije na smart uređaj.
• Komande na aparatu se ne mogu koristiti tokom bežične kontrole.
• Kada je režim snimanja podešen na A (auto) fokus je podešen u centar
kadra bez obzira na podešavanja aparata.
Pregled fotografija
Možete kopirati slike sa memorije aparata i snimiti ih na smart udeđaj.
Instalacija na smart uređaju
1
Koristite uređaj da se povežete na Google Play Store, App
Store ili drugu prodavnicu i naručite“Wireless Mobile
Utility.”
• Proverite uputstvo koje ste dobili uz smart uređaj.
2
Proverite opis i instalirajte program.
• Za više informacija preuzmite uputstvo sa adrese:
- Android OS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
- iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
94
Povezivanje uređaja na aparat
Pritisnite d taster M q (Wi-Fi options) tab M k taster
1
Koristite džojstikHI da
odaberete Connect to smart
device pa pritisnite k taster..
• Kada se uključi Wi-Fi dunkcija, prikazuje se
SSID i šifra..
• Ukoliko se veza ne uspostavi za 3 minuta,
pojavljuje se prouka “No access.” na displeju i
vraća se na ekran Wi-Fi opcija.
Connect to smart device
Options
Current settings
Restore default settings
Connect to smart device
SSID:
Password:
Back
2
Cancel
Podesite Wi-Fi podešavanje na On.
• Proverite uputstvo smart uređaja.
• Nakon imena mreže (SSID) koje se mogu odabrati, odaberite onaj prikazan
na aparatu.
• Kada je prikazano polje za usnos šifre, unesite je.
• Kada je aparat povezan na Wi-Fi mrežu, monitor se siključuje, a lampa
napajanja se uključuje.
3
Korišćenje Wi-Fi (Wireless LAN) funkcija
• Pregledajte “Notes About Wi-Fi Connection”
(A96) kada Connect to smart device ne
može biti odabrano.
Wi-Fi options
Pokrenite “Wireless Mobile Utility” koji ste instalirali na
smart uređaju.
• Prikazuje se “Take photos” ili “View photos” na dispelju.
• Kada se na displeju pojavi poruka “Cannot connect to camera.” , vratite se na
korak 1 i pokušajte ponovo.
95
Da prekinete Wi-Fi vezu
• Isključite aparat.
• Podesite Wi-Fi opciju na Off.
B
Korišćenje Wi-Fi (Wireless LAN) funkcija
96
O Wi-Fi konekciji
• Connect to smart device se ne može odabrati u seledećim situacijama:
- Kada nema kartice u aparatu.
- Kada je Eye-Fi card (E80) u paratu.
- Kada je aparat povezan na TV, računar ili štampač.
- Kada je indikator baterije B. Baterija se brže troši kada je Wi-Fi povezan,
konekcija se prekida.
• Prekinite Wi-Fi emitovanje tamo gde je to zabranjeno.
• Kada je Wi-Fi povezan, Auto off je onemogućen.
• Kada je Wi-Fi is povezan, baterija se troši brže.
• Potrbno je neko vreme dok se SSID prikaže na displeju nakon što je Connect to
smart device izvršeno.
C
O bezbednosti
Kada je uključen Wi-Fi bez bezbednosnih podešavanja (enkripcije i šifre), treća lica
mogu pristupiti mreži i naškoditi joj. Obratite pažnju na sigurnost tokom korišćenja
Wi-Fi dunkcija.
Koristite Options u Wi-Fi options da podesite sigurnost mreže(E63) .
Povezivanje na TV, računar, ili
štampač
Metodi povezivanja
Možete uvećati uživanje u gledanju slika, fimova, konektovanjem aparata na TV,
računar ili štampač.
HDMI mini konektor
(Tip D
Mikro-USB konektor
Ubacite utikač pravo.
• Pre nego što povežete aparat na eksterni uređaj, proverite da je baterija
dovoljno puna i isključite aparat. Pre diskonektovanja proverite da ste
isključili aparat.
• Ako koristite AC Adapter EH-62F (posebno se kupuje), aparat se može
napajati direktno iz električne utičnice. Ne koristite druge modele AC
adaptera jer to može izazvati zagrevanje aparata i kvar.
• Za info. o metodama povezivanja, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili
uz uređaj.
• USB cable i HDMI se ne mogu uključiti istovremeno.
Povezivanje na TV, računar, ili štampač
Otvorite pokl.
konektora.
97
Gledanje slika na TV
E15
Slike i filmove sa aparata možete pregledati na TV.
Metod konekcije: Konektujte video i audio utikače priloženog
Audio Video Kabla na ulazne konektoreTV a.
Pregledanje i organizacija slika na računaru
Povezivanje na TV, računar, ili štampač
98
A99
Ako prebacite slike na računar, možete da jednstavno
retuširate slike.
Metod konekcije: Povežite aparat na USB ulazni konektor
računara preko uključenog USB kabla.
• Pre povezivanja, instalirajte ViewNX 2 na računar (A102).
• Ako je bilo koji USB uređaj koji vuče snagu iz računara
konektovan, diskonektujte ga sa računara pre nego što
povežete aparat. Istovremeno povezivanje aparata i i
drugog uređaja koji se napaja preko USB konekcije, može
izazvati kvar aparata ili previše jako napajanje od računara,
što može oštetiti aparat ili memorijske kartice.
Štampa slika bez korišćenja računara
E16
Ako povežete aparat na a PictBridge-kompatibilan štampač,
možete štampati slike bez upotrebe računara.
Metod konekcije: Povežite aparat direktno na USB ulazni
konektor štampača preko priloženog USB kabla.
Korišćenje ViewNX 2
ViewNX 2 je aplikacija sve u jednom, koja vam omogućava da prebacite,
pregledate, izmenite i razmenite fotografije..
Alati za fotografije
ViewNX 2™
Kompatibilni OS
Windows
Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Mac
OS X 10.9, 10.8, 10.7
Pogledajte Nikonov web sajt kako bi ste videli najnovije informacije o
kompatibilnošću sa operativnim sistemima.
1
Connecting the Camera to a TV, Computer, or Printer
Instaliranje ViewNX 2
Startujte računar i ubacite ViewNX 2 CD-ROM u CD-ROM
uređaj.
• Windows: Ako su instrukcije o korišćenju CD-ROM prikazane u prozoru,
pratite instrukcije da bi instalirali.
• Mac OS: Kad je prikazan ViewNX 2 prozor, dupli klik na Welcome ikonu.
99
2
Izaberite jezik u dijalogu za izbor jezika da otvorite prozor
za instalaciju.
• Ako željeni jezik nije dostupan, kliknite Region Selection da izaberete drugi
region i onda izaberite željeni jezik ( Region Selection taster nije dostupan
u Evropskoj verziji).
• Kliknite Next za prikaz prozora za instalaciju.
Connecting the Camera to a TV, Computer, or Printer
3
• Preporučen je klik na Installation Guide u prozoru za instalaciju, za proveru
pomoćnih info. o instalaciji i zahteva sistema pre instaliranja ViewNX 2.
• Kliknite Typical Installation (Recommended) u prozoru za instalaciju.
• Pratite instrukcije na ekranu.
4
Izađite iz instalera kad se prikaže ekran završetka
instalacije.
• Windows: Kliknite Yes.
• Mac OS: Kliknite OK.
Sledeći softveri su instalirani:
• ViewNX 2 (sastoji se iz 3 modula ispod)
- Nikon Transfer 2: Za prebacivanje slika na računar
- ViewNX 2: za pregledanje, izmenu i štampanje prebačenih slika
- Nikon Movie Editor: Za osnovne izmene prebačenih filmova
• Panorama Maker (za kreiranje panorame, korišćenjem serije slika snimljenih u
panorama assist režimu scene)
• QuickTime (Windows samo)
5
100
Startujte instaler.
Uklonite ViewNX 2 CD-ROM iz CD-ROM uređaja.
Prebacivanje slika na računar
1
Izaberite kako će se slike kopirati na računar.
Izaberite jedan od metoda:
• Direct USB connection: Isključite aparat i proverite da je mem. kartica u
aparatu. Povežite aparat sa računarom preko dobijenog USB kabla. Aparat se
automatski uključuje.
Da prebacite slike sa interne memorije, izvadite mem. karticu pre povezivanja
aparata na računar.
Ako vas prikazana poruka navodi da izaberete program, izaberite Nikon Transfer
2.
• Kad koristite Windows 7
Ako je dijalog desno prikazan,
pratite korake ispod da
izaberete Nikon Transfer 2.
1 Pod Import pictures and
videos, kliknite Change
program. Dijalog izbora
programa će biti prikazan;
izaberite Import File using Nikon Transfer 2 i kliknite OK.
2 Dupli klik na Import File.
Connecting the Camera to a TV, Computer, or Printer
• SD card slot: Ako vaš računar sadrži SD slot kartice, kartica može direktno da
se ubaci u slot.
• SD card reader: Povežite čitač kartice (posebno se kupuje) na računar i
ubacite mem. karticu.
Ako na mem. kartici ima mnogo slika, startovanje Nikon Transfer 2 će možda
potrajati. Sačekajte dok Nikon Transfer 2 ne startuje.
B
Povezivanje USB Kabla
Konekcija se možda neće prepoznati ukoliko se aparat poveže sa računarom preko
USB huba.
101
2
Prebacite slike na računar.
• Kliknite Start Transfer.
Connecting the Camera to a TV, Computer, or Printer
Start Transfer
• Po osnovnim podešavanjima, sve slike sa mem. kartice su prebačene na
računar.
3
Prekinite konekciju.
• Ako je aparat povezan na računar, otvorite poklopac i ponovo ga zatvorite da
isključite aparat i diskonetujte USB kabl.
• Ako koristite čitač kartica ili slot kartica, izaberite odgovarajuću opciju u
operativnom sistemu računara da izbacite prenosivi disk koji odgovara mem.
kartici i onda uklonite karticu iz čitača ili slota.
Pregledanje slika
Startujte ViewNX 2.
• Slike su prikazane u ViewNX 2 kad
je prbacivanje završeno.
• Konsultujte online pomoć za info.
o korišćenju ViewNX 2.
C
Starting ViewNX 2 Manually
• Windows: Duplim klikom na ViewNX 2 ikonicu na desktopu.
• Mac OS: klik na ViewNX 2 ikonu na Dock.
102
Reference
Ovo poglavlje nudi detaljnije informacije o korišćenju aparata.
Snimanje
Korišćenje Easy Panorama (Snimanje i repordukcija)
E2
Reprodukcija
Pregledanje slika iz sekvence
Izmena Fotografije
Povezivanje aparata na TV (reprodukcija na TVu)
Povezivanje aparata na štampač ( Direktna štampa)
Izmena filmova
E5
E7
E15
E16
E21
Meni
Meni snimanja (j, k, l ili m režim)
Meni reprodukcije
Meni filma
Wi-Fi meni
Setup Meni
E23
E52
E59
E63
E65
Dodatne informacije
Poruke greške
Nazivi fajlova i foldera
Dodatna oprema
E82
E85
E87
E1
Korišćenje Easy Panorama (Snimanje i
reprodukcija)
Snimanje sa Easy Panorama
Rotirajte točkić režima na y M d taster M p Panorama
1
Izaberite raspon za snimanje W
Normal (180°) ili X Wide
(360°), i pritisnite k taster.
Easy panorama
Normal (180°)
Wide (360°)
• Veličina slike (W × H) kad je aparat u
horizontalnoj orijentaciji je kao što sledi.
-W Normal (180°):
4800 × 920 kad se aparat pomera
horizontalno,
1536 × 4800 kad se aparat pomera vertikalno
- X Wide (360°):
9600 × 920 kad se aparat pomera horizontalno,
1536 × 9600 kad se aparat pomera vertikalno.
2
Kadrirajte prvi deo scene
panorame, pritisnite okidač do
pola da podesite fokus..
Reference
• Zum fiksiran na širokougaonoj poziciji.
• Aparat fokusira subjekat u centru kadra.
1/250
3
Pritisnite okidač do kraja i
oslobodite ga.
• KLJI pokazuju trenutni pravac u kom
se kreira panorama.
E2
F5.6
25m 0s
840
4
Pomerite aparat ravno i polako u
jednom od četiri pravca da slikate.
• Kad aparat detektuje pravac panorame,
snimanje počinje.
Vodič
Primer pomeranja aparata
• Držite aparat mirno i pomerajte ga
vertikalno i horizontalno, kao da crtate
luk (KLJI).
• Snimanje prestaje ako vodič ne
dostigne kraj za oko 15 sek (u W
Normal (180°)) ili 30 sek (u X
Wide (360°)) nakon što snimanje
počne.
B
O snimanju sa Easy Panorama
Reference
• Polje slike na slici je uže od polja koje se vidi na ekranu tokom snimanja.
• Kad je pomeranje aparata mnogo brzo, ili je prisutno jako drmanje aparata,
snimanje se završava sa greškom.
• Panorama slike nisu sačuvane kad se snimanje prekine a da nije dostignuta polovina
raspona panorame.
• Kad snimanje pređe polovinu raspona za panoramu, ali se završi pre dostizanja
završne tačke, deo raspona gde nije bilo snimanja biće sačuvan kao sivo polje.
E3
Pregledanje Easy Panorama
Pređite u režim reprodukcije (A32), prikažite
sliku snimljenu sa easy panorama preko celog
ekrana i pritisnite k. Aparat prikazuje kraću
stranu slike ispunjavajući ceo ekran i pomera je
automatski.
• Rot. džojstik da premotavate.
4/ 132
0004. JPG
2014/05/15 15:30
15/05/2014
Slika se pomera u pravcu stvaranja panorame.
Kontrole reprodukcije su prikazane u vrhu ekrana
tokom reprodukcije. Kad odaberete kontrolu
reprodukcije sa džojstikom J ili K i pritisnete
k, dostupne su sledeće operacije.
Za
Upotr
eba
Opis
Rewind
A
Skrolujte brzo unazad dok držite pritisnutim taster k. *
Advance
B
Skrolujte brzo unapred dok držite pritisnutim taster k. *
Sledeće operacije se mogu izvesti sa kontrolama
reprodukcije na vrhu ekrana, tokom pauze.
Pause
Reference
End
E
G
C
Premotajte unazad dok držite pritisnutim tasterk.*
D
Skrolujte dok držite pritisnutim taster k.*
F
Restartujte automatsko skrolovanje.
Vratite se u režim pregleda preko celog ekrana.
* Skrolovanje može da se izvrši i rotiranjem džojstika.
B
O Pregledanju Slika snimljenih sa Easy Panorama
Slike snimljene ovom funkcijom na drugom aparatu neće moći da se skroluju ili
zumiraju na ovom aparatu.
E4
Pregled i brisanje fotografija snimljenih
kontinualno (Sekvence)
Pregled slika iz sekvence
Svaka serija slika snimljena upotrebom sledećih podešavanja se čuva u
sekvenci.
U režimu prikaza preko celog ekrana ili prikaza
ikonica prva slika sekvence se koristi kao “key
picture”, prikazana je da reprezentuje slike u
sekvenci.
Da prikažete svaku sliku zasebno pritisnite taster
k.
4/ 132
0004. JPG
2014/05/15 15:30
15/05/2014
Nakon pritiska k tastera, moguće je raditi sledeće.
• Da vidite ostale slike koristite JK.
• Da prikažete slike koje nisu u sekvenci pritisnite
H za povratak na kljčnu sliku.
• Izaberite Sequence display options (E53) u
meniju reprodukcije da podesite da sve sekvence
budu prikazane preko njihovih ključnih slika ili da
se prikažu kao posebne slike. (E58).
Back
0004. JPG
15/05/2014 15:30
O Sekvenci
Kontinualno snimljene slike na drugim aparatima ne mogu da se prikažu kao
sekvenca na ovom aparatu.
C
5
Opcije reprodukcije kada sa koriste sekvence
• Kada su sekvence prikazane preko celog ekrana, protosnite d da odaberete
funkcije u setap meniju (A83).
• Ukoliko protisnete d dok je prikazana ključna slika, na sekvencu se primenjuju:
- Print order, Protect, Copy
Reference Section
B
1/
E5
Brisanje slika u sekvenci
Kada se pritisnel taster u sekvenci, odaberite metod brisanja i izbrišete slike.
• Kad je sekvenca prikazana ključnom slikom:
- Current image:
Kad je sekvenca izabrana onda briše sve slike u
njoj.
- Erase selected images: Kad je ključna slika izabrana u ekranu izbora
slike za birsanje (A34), sve slike uz nje su
izbrisane.
- All images:
Sve slike uključujući i sekvencu su izbrisane.
• Kad su slike iz sekvence prikazane preko celog ekrana:
- Current image:
Briše prikazanu sliku
- Erase selected images: Izaberite više slika za brisanje u ekranu izbora
slika za brisanje.
- Entire sequence:
Briše sve slike iz trenutne sekvence.
Reference Section
E6
Izmena Fotografija
Pre izmene slika
Slike se lako mogu izmeniti korišćenjem funkcija izlistanih dole. Izmenjene slike
se čuvaju kao posebni fajlovi
Izmenjene kopije imaju isti datum kao i original.
C
Restrikcije za izmenjene fotografije
Slika se može izmeniti do 10 puta.
Reference Section
E7
k Quick Retouch: Poboljšanje kotrasta i
saturacije
Odaberite sliku (A32) M d taster (A8) M k Quick retouch
Pritisnite na džojstiku H iliI da
odaberete stepen podešavanja i
pritisnite k.
Quick retouch
• Originalna verzija će biti prikazana sa leve
strane, a izmenjena verzija sa desne.
• Da bi prekinuli retuširanje pritisnite J.
Normal
Amount
I D-Lighting: Povećavanje Osvetljenja i Kontrasta
Select an image (A32) M d button (A8) M I D-Lighting
Reference Section
Pritisnite na džojstiku H iliI da
odaberete stepen podešavanja i
pritisnite k.
E8
• Originalna verzija će biti prikazana sa leve
strane, a izmenjena verzija sa desne.
• Da bi prekinuli retuširanje pritisnite J.
D-Lighting
Normal
Amount
e Skin Softening: Ulepšavanje tena
Odaberite sliku (A32) M d taster (A8) M e Skin softening
1
Pritisnite na džojstiku H iliI da
odaberete stepen podešavanja i
pritisnite k.
Skin softening
• Da izađete bez čuvanja kopije prit. J.
Normal
Amount
2
Proverite pregled kopije i
pritisnite k.
• Editovano lice je zumirano.
• Kada ima više lica koristite J i K da
menjate od lica do lica.
• Da promenite količinu ekefta, prit. d
taster za povratak u korak 1.
• Kreirana je izmenjena verzija.
B
Preview
Back
Save
O Skin Softening
Reference Section
• Do 12 lica, u centru kadra mogu se ulep[ati.
• Ova funkcija možda neće raditi očekivano što zavisi od pravca u kome lica gledaju
ili osvetljenosti lica na slici.
• Ako lica nisu prepoznata, upozorenje je prikazano i ekran se vraća u meni
reprodukcije.
E9
p Filter Effects: Primena digitalnog filtera
Odaberite sliku (A32) M d taster (A8) M p Filter effects
Opcija
Opis
Reference Section
Soft portrait
Dajte slici mekan izgled sa zamućenjem od centra ka ivici. Na
slikama sa detekcijom lica ) ili detekcijom ljubimca polja oko
lica će biti zamućena.
Selective color
Zadržite određene boje a ostale promenite u crnu i belu.
Cross screen
Napravite zrake, kao od zvezde, od svetlih objekata kao što su
refleksije od sunca ili gradska svetla. Ovaj efekat je pogodan za
noćne scene.
Fisheye
Napravite tako da slika izgleda kao da je snimljena sa
objektivom riblje oko. Ovo je najbolje za slike snimljene u
makro režimu.
Miniature effect
Napravite da slika izgleda kao minijaturna scena snimljena u
makro režimu. Pogodno za snimanje sa velike visine, sa
subjektom blizu centra kadra.
Painting
Kreira slike sa ambijentom crteža.
Vignette
Kreira sliku smanjujući intezitet perifernog svetla od centra ka
ivicama slike.
Photo illustration
Naglašava ivice i kreira efekat ilustracije.
Portrait (color +
B&W)
Boju pozadine desaturiše. Kada nema detektovanog lica
desaturiše sve osim centra kadra.
1
Koristite džojstik H ili I da
odaberete efekt, i pritisnite k
taster.
• Kad je izabrano Cross screen Selective
color pređite na korak 3.
2
E10
Koristite HI da odaberete boju, i
pritisnite k taster.
Filter effects
Soft portrait
Selective color
Cross screen
Fisheye
Miniature effect
Painting
Vignette
Selective color
3
Proverite rezultate i pritisnite k.
Preview
• Kreira se izmenjena kopija.
• Da izadjete bez čuvanja, pritisnite J.
Back
Save
g Small Picture: Smanjivanje Fotografija
Odaberite sliku (A32) M d taster (A8) M g Small picture
1
Koristite džojstik H ili I da
odaberete željenu veličinu i
pritisnite k taster.
Small picture
640×480
320×240
160×120
• Kada je odnos strana 16:9, može se odabrati
samo 640×360.
• Kada je odnos strana 3:2 or 1:1, fotografija se
nemože editovati.
erite Yes i pritisnite k taster.
• Slika je sačuvana kao poseban fajl (odnos
kompresije oko 1:16).
Create small picture file?
Yes
No
Reference Section
2
E11
F RAW (NRW) procesiranje: Kreiranje JPEG slika
iz NRW slika
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M d taster (A8) M F RAW
(NRW) processing
1
Use the multi selector HIJK da
odaberete RAW sliku i pritisnite k
taster.
RAW (NRW) processing
Back
2
Reference Section
3
Odaberite RAW (NRW) parametre.
RAW (NRW) processing
• Primenite podešavanja pomerajući g (i).
Pomerite g (i) ponovo se vratite na ekran
podešavanja.
- White balance (E31)
- Exp. +/- (A63)
- Picture Control (E26)
- Image quality (E23)
- Image size (E25)
- D-Lighting (E8)
• Pritisnite l da odaberete fabrička podešavanja.
• Odabereite EXE kada ste podesili.
EXE
Reset
Check
Odaberite Yes i pritisnite k taster.
• Kreira se JPEG slika.
Create a JPEG copy at these
settings?
Yes
No
E12
B
O RAW (NRW) procesiranju
• Ovaj aparat može kreirati JPEG-kopije RAW (NRW) slika sa ovog aparata.
• Preset manual ili White balance se mogu odabrati saamo za slika sa White
balance na Preset manual.
• Noise reduction filter (E45) se može primeniti na JPEG slike samo kada je
korižen tokom snimanja.
C
Više informacija
Pogledajte “Štampa 1:1” (E25).
Reference Section
E13
a Crop: Kreiranje odsečene kopije
1
2
Uvećajte sliku za izrez (A81).
Promenite kompoziciju kopije i
pritisnite d taster.
• Rotirajte kontrolu zuma ka g (i) ili f (h)
da podesite zum.
• Odaberite na džojstiku H, I, J ili K da
pomerite polje na slici.
3
4.0
Odaberite Yes i pritisnite k taster.
• Kreira se izmenjena kopija.
Save this image as
displayed?
Yes
No
C
Veličina Slike
Pošto se smanjuje prostor slike koji treba da bude zapamćen isto tako se smanjuje i
veličina slike. Kada je veličina odsečene kopije 320 × 240 ili manje, mala slika je
prikazana u režimu reprodukcije.
Reference Section
C
Odsecanje slike u njenoj trenutnoj “Uspravnoj” Orijentciji
Koristite Rotate image opciju (E55) da bi zarotirali sliku takoda bude prikazana u
položenoj orijentaciji. Nakon kropovanja ponovo zarotirajte sliku u “uspravnu”
orijentaciju.
E14
Priključivanje na TV (reprodukcija na TV)
1
Isključite fotoaparat i povežite fotoaparat sa televizorom.
• Pravilno okrenite konektore. Kada is stavljate ili izvlačite ne radite to pod
uglom.
u HDMI džek
HDMI mikro konektor
(Tip D)
2
Podesite TV’s ulaz na video ulaz.
• pogledajte dokumentaciju TVa.
3
Držite pritisnut c taster da bi
uključili aparat.
C
Korišćenje TV daljinskog (HDMI Device Control)
Daljinski za HDMI-CEC kompatibilan TV može se koristiti za kontrolu aparata tokom
reprodukcije. Daljinski za TV se može koristiti umesto džojstika i kontrole zuma za
izbor slika, reprodukciju i pauziranje filmova, i prebacivanje između prikaza preko
celog ekrana i prikaza ikonica.
• Podesite HDMI device control (E76) u TV settings na On (osnovno podeš.), i
onda povežite aparat pomoću HDMI kabla.
• Upravljajte daljinskim tako što ga uperite u TV.
Reference Section
• Fotografije će biti prikazane na televizoru.
• Ekran fotoaparata će da bude isključen.
E15
Povezivanje sa štampačem (Direktna
štampa)
Korisnici PictBridge-kompatibilnih štampača mogu da povežu fotoaparat
direktno sa štampačem i da štampaju slike bez upotrebe računara.
Povezivanje aparata na štampač
1
2
Isključite fotoaparat.
Uključite štampač.
• Proverite podešavanja štampača.
3
Povežite fotoaparat sa štampačem preko priloženog USB
kabla.
• Kada povezujete USB kabal, uverite se da su konektori dobro orijentisani.
Kada isključujete USB kabal nemojte ga izvlačiti pod uglom.
Reference Section
E16
4
Aparat se automatski uključuje.
• Ukoliko ste pravilno povezali, pojaviće vam se PictBridge ekran (1) na
aparatu. Potom će se pojaviti Print selection ekran (2).
Print selection
15/05
2014
NO. 32
32
B
Ako PictBridge Startup Screen nije prikazan
Ako je odabrano Charge by computer (E77), slike se možda neće štampati na
nekim štampačima.
Ukoliko nije prikazan PictBridge kada se aparat upali, iključite aparat i skinite
USB kabl. Podesite Charge by computer opciju u setup meniju aparata na Off i
ponovo povežite kabl.
C
O napajanju
Pogledajte “Štampa fotografija 1:1” (E25) za više info.
Štampanje jedne po jedne slike
Upotrebite džojstik da odaberete
željenu sliku i pritisnite k taster.
Print selection
15/05
2014
• Rotirajte kontrolu zuma ka f (h) da bi
prikazali 12 sličica, ili ka g (i) kako bi ste se
vratili u režim prikaza preko celog ekrana.
2
Odaberite broj kopija i veličinu
papira.
NO. 32
32
Reference Section
1
PictBridge
1 prints
Start print
Copies
Paper size
E17
3
Odaberite broj kopija (do 9) i
pritisnite k.
Copies
1
4
Odaberite Paper size i pritisnite
k.
PictBridge
4 prints
Start print
Copies
Paper size
5
Odaberite željenu veličinu papira i
pritisnite k.
• Da printer odredi veličinu odaberite
Default.
• Moguće opcije zavise od štampača.
6
Reference Section
E18
Odaberite Start print i pritisnite
k.
• Štampa počinje.
• Da prekinete pritisnite k.
Paper size
Default
3.5×5 in.
5×7 in.
100×150 mm
4×6 in.
8×10 in.
Letter
PictBridge
4 prints
Start print
Copies
Paper size
Štampanje Više Fotografija
1
Kada vam se prikaže ekran Print
selection pritisnite d
Print selection
15/05
2014
NO. 32
32
2
Koristite HI da odaberete Paper
size i pritisnite k taster.
• Da izađete iz menija štampe, pritisnite d
taster.
3
Odaberite veličinu papira i
pritisnite k.
• Da printer odredi veličinu odaberite
Default.
• Moguće opcije zavise od štampača.
Odaberite Print selection, Print
all images ili DPOF printing i
pritisnite k taster.
Paper size
Default
3.5×5 in.
5×7 in.
100×150 mm
4×6 in.
8×10 in.
Letter
Print menu
Print selection
Print all images
DPOF printing
Paper size
Reference Section
4
Print menu
Print selection
Print all images
DPOF printing
Paper size
E19
Print selection
Odaberite slike (do 99) i broj kopija (do
Print selection
9) za svaku sliku.
• Pritisnite J ili K da odaberete slike,
1
1
2
3
i pritisnite H ili I ta podesite broj
kopija za svaku sliku.
• Slike koje su odabrane za štampu se
prepoznaju po oznaci i numeričkim
Back
indikatorom broja kopija koje će biti
štampane. Ako je broj 0, izbor za štampu je otkazan.
• Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g (i) kako bi prešli u režim
pregleda preko celog ekrana ili ka f (h) da bi prešli u prikaz 12
ikonica.
• Pritisnite k taster kad ste završili sa podešavanjima.
• Kada se prikaže meni pokazan
Print selection
desno, odaberite Start print i
pritisnite k za štampanje.
10 prints
Start print
Cancel
Print all images
Reference Section
Jedna kopija svake od slika sačuvane
na internoj mem. ili mem. kartici se
štampa.
• Kada se prikaže meni pokazan
desno, odaberite Start print i
pritisnite k za štampanje.
Print all images
18 prints
Start print
Cancel
DPOF printing
Štampajte slike za koje je kreirana
naredba štampanja u Print order
opciji (E52).
• Kada se prikaže meni pokazan
desno, odaberite Start print i
pritisnite k za štampanje.
Da vidite trenutni red štampe,
odaberite View images i pritisnite
k. Za štampanje slika, ponovo
pritisnite k.
E20
DPOF printing
10 prints
Start print
View images
Cancel
Izmena filmova
Kada se menjaju filmovi, koristite punu bateriju. Kada je indikator baterije B,
izmena nije moguća.
B
Restrikcije pri izmeni
Filmovi snimljeni sa n 1080/60i ili q 1080/50i, ili p iFrame 720/30p ili
p iFrame 720/25p se ne mogu menjati.
Izdvajanje željenog dela filma
Željeni deo filma se može snimiti kao novi fajl.
1
Reprodukujte film koji želite da izmenite i pauzirajte ga na
startnoj tački dela koji želute da izvučete (A91).
2
Pritisnite na džojstiku J ili K za
izbor I kontrole, i onda
pritisnite k taster.
3
Pritisnite H ili I za izbor J
(choose start point) kontrole.
4
Pritisnite H ili I za izbor K
(choose end point.
• Rot. džojstik ili pritisnite J ili K da pomerite
krajnju tačku na desni kraj završetka
željenog dela filma.
• Proverite reprodukciju filma izabranog
raspona pre čuvanja istog, izaberite c
(Preview) i pritisnitek.
Choose start point
8m 48s
Reference Section
• Rot. džojstik ili pritisnite J ili K da pomerite
startnu tačku na levi kraj startne pozicije
izabrane sekcije.
• Da otkažete, pritisnite H ili I da izaberete
L (Back) i pritisnite k tatser.
7m42s
Choose end point
5m 52s
E21
5
Pritisnite H ili I za izbor m (Save) i
pritisnite k taster.
Save
• Izmenjeni film je sačuvan.
B
5m 52s
O izmeni filmova
• Jednom kad se kreira film izmenom, ne može se ponovo koristiti za izvlačenje. Da
izvučete drugi raspon izaberite originalan film.
• Zato što se filmovi edituju u jedinicama od 1 sekunde oni mogu blago da variraju
od početne do krajnje tačke. Sekcije kraće od 2 sekunde ne mogu da se izvuku.
Čuvanje kadra filma kao fotografije
Kadar filma se može izvući i sačuvati kao fotografija.
• Pauzirajte film i prikažite kadar koji će biti
izvučen(A91).
• Izaberite H na kontroli reprod. sa džojstikom
J ili K i pritisnite k.
Reference Section
• Kad se prikaže dijalog potvrde, izaberite Yes i
pritisnite k da sačuvate.
• Fotografije se čuvaju u kvalitetu Normal.
Veličina je određena tipom (veličina slike)
(E59) originalnog filma.
Na primer, slika sačuvana iz filma snimljenog sa
e 1080/30p (or p 1080/25p) is i
(1920 × 1080 pixels).
E22
7m42s
Copy this frame as a still image?
Yes
No
Meni Snimanja (j, k, l ili m Režim)
Image Quality
Enter shooting mode M d button M A, B, C, D or i tab (A9) M
Image quality
Podesite snimanje fotografija prema sceni snimanja. Oštrina, kontrast i
saturacija se mogu podesiti do detalja.
Opcija
Opis
Finiji kvalitet nego Normal.
Kompresije je oko 1:4
Fine
b
Normal
(osnovno
podešavanje)
Normalan kvalitet slike.
Kompresija je oko 1:8
d
RAW (NRW) +
Fine
Snimaju se dve slike: RAW (NRW) i jedna Fine JPEG.
e
RAW (NRW) +
Normal
Snimaju se dve slike: RAW (NRW) i jedna Normal JPEG.
RAW (NRW)
Kreira se sirova slika sa senzora. Kreirajte JPEG
korišćenjem RAW (NRW) processing (E12).
• Kada je odabrano RAW (NRW), Image size se
resetuje na F 4000×3000.
Format fajla: RAW (NRW), Nikonov formats
F
C
RAW (NRW) sa ovog fotoaparata
• Da štampate ili menjate RAW (NRW) slike, koristite JPEG kreiran od RAW (NRW) slika
korišćenjem RAW (NRW) processing (E12). RAW (NRW) se ne mogu štampati ili
menjati.
• ViewNX 2 (A99) je poteban za pregled RAW (NRW) slika na računaru.
Reference Section
a
E23
C
Podešavanje kvaliteta slike
• Kvalitet se podešava u bilo kom režimu snimanja. Takođe se primenjuje i na druge
režime snimanja (izuzev u režimu M i Easy panorama režimu scene).
• RAW (NRW) se nemože snimati u sledećim režimima.
- Scene režim
- Special effects režim
Ukoliko promenite režim nakon što je izabran RAW (NRW), slike se snimaju u Fine ili
Normal.
• Nemože se koristitidigitalni zum kada je Image quality na RAW (NRW), RAW
(NRW) + Fine ili RAW (NRW) + Normal.
• Podešavanje se možda neće moći menjati sa nekim funkcijama.
C
Snimanje RAW (NRW) i JPEG istovremeno
• RAW (NRW) i JPEG se mogu snimiti istovremeno sa istim nazivom fajla ali drugom
ekstentijom, “.NRW” i “.JPG” (E85).
• Kada se reprodukuju na paratu prikazuje se samo JPEG.
• Kada se briše JPEG pritiskom na l RAW (NRW) slika se takođe briše.
C
Broj fotografija koje se mogu snimiti
• Broj simaka koji se mogu napraviti je prikazan na ekranu (A22.
• Prema JPEG kompresiji, broj snimaka varira od sadržaja slike, čak i kada se koristi ista mem.
kartica i podešavanje kvaliteta slike. Takođe zavisi i od proizvođača memorijske kartice.
• Kada je broj preostalih slika 10,000 ili više, na dipleju se prikazuje “9999.”
Reference Section
E24
Image Size
Uđite u režim snimanja M d taster M j, k, l, m ili M tab (A9) M
Image size
Možete podesiti veličinu slike (broj piksela) za slike koje se snimaju. Slike koje se
snimaju da velikom veličinom zahtevaju više memorije i pogodne su za
štampanje, ali broj snimaka koji mogu da se snime je umanjen.
Opcije
Odnos strana (horizontala : vertikala)
F
4000×3000 (osnovno
podešavanje)
4:3
E
3264×2448
4:3
L
2272×1704
4:3
B
1600×1200
4:3
f
640×480
4:3
u
3968×2232
16:9
O
1920×1080
16:9
I
3984×2656
3:2
H
3000×3000
1:1
C
Podešavanje veličine slike
C
Reference Section
• Podešavanje utiče i na druge režime snimanja(osim režima snimanja M i režima
scene Easy panorama.
• Veličina JPEG se može birati kada kreirate JPEG od RAW (NRW) koristeći RAW
(NRW) processing (E12) (do maksimalno 4000 × 3000 piksela).
• Image size za JPEG se može podesiti kada je RAW (NRW) + Fine ili RAW (NRW) +
Normal odabrano. Štaviše u 3968×2232, O 1920×1080, I 3984×2656 i H
3000×3000 se ne mogu birati.
• Ne može se koristiti istovremeno sa drugim karakteristikama.
Štampa 1:1
Podesite štampač na “Border” kada štampate 1:1.
U zavisnosti od štampača slike neće biti štampane 1:1.
E25
Picture Control (COOLPIX Picture Control)
(Promena podešavanja za snimanje slika)
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M Picture Control
Podesite prema sceni ili prema ličnom ukusu. Oštrina, kontrast i zasićenost se
mogu podesiti do detalja.
Opis
Opcija
Reference Section
b
Standard
(osnovno
podešavanje)
Standardno procesiranje za izbalansirane rezultate.
Preporučuje se za većinu situacija.
c
Neutral
Minimalno procesiranje za rpirodne tonove. Odaberite za
fotografije koje će kasnije biti dodatno procesirane
(obrađivane) ili retuširane.
d
Vivid
Slike će poprimiti živahne boje ili efekat fotoštampe.
Odaberite za fotografije nad kojima treba da se naglase
primarne boje.
e
Monochrome
Pravite monohromatske fotografije kao crno-bele ili
sepia.
f
Custom 1*
Promenite podešavanja na Custom 1 u COOLPIX
Custom Picture Control.
g
Custom 2*
Promenite podešavanja na Custom 2 u COOLPIX
Custom Picture Control.
* Prikazaće se samo kada su podešavanja za Custom Picture Control (E27)
registrovana.
B
COOLPIX Picture Control
• Karakteristike COOLPIX kontrole slike za ovaj aparat se ne mogu koristiti sa drugim
tipovima aparata, Capture NX, Capture NX 2 and ViewNX 2 Picture Control
karakteristikama.
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
E26
Podešavanje postojećih COOLPIX kontrola slike: Brzo
podešavanje i Ručno podešavanje
COOLPIX kontrola slike se može podesiti preko brzog podešavanja, što
omogućava izbalansirano podešavanje oštrine, kontrasta, saturacije i ostalih
komponenti za izmenu slike, ili rično podešavanje, koje vam omogućava
detaljno podešavanje svih komponenti nezavisno.
1
Upotrebite džojstik da odaberete
COOLPIX Picture Control i
pritisnite k taster.
• Stavke se biraju rotiranjem džojstika.
Picture Control
Standard
Neutral
Vivid
Monochrome
View grid
2
Pritisnite HiliI da označite
željeno podešavanje (E25) i
pritisnite J ili K da odaberete
vrednosti.
Standard
Quick adjust
Image sharpening
Contrast
Saturation
C
Pregled mreže COOLPIX Picture Control
Rotiranjem kontrole uvećanja u g (i) pravcu kad je
Standard
prikazan ekran u koraku 1kontrast i saturacija se
prikazuju pomoću mreže. Vertikalna osa pokazuje
stepen kontrasta,horizontalana saturaciju. Ponovo
zarotirajte kontrolu uvećanja u g (i) pravcu kako bi
se vratili na prethodni ekran.
Mreža COOLPIX kontrole slike prikazuje trenutno i
Back
osnovno podešavanje u odnosu na drugu COOLPIX
kontrolu slike.
• Rot. džojstik da promenite COOLPIX kontrolu slike.
• Pritisnite k da bi prikazali keran za podešavanje COOLPIX kontrole slike (korak 2
iznad).
• Za Monochrome, mreža je prikazana samo za kontrast.
• Mreža se prikazuje i pri ručnom podešavanju Contrast ili Saturation.
Reference Section
• Pritisnite k taster to set the value.
Reset
Back
• Kada je izmenjeno COOLPIX Picture
Controls u odnosu na osnovno
podešavanjes, pojavljuje se zvezdica (*) u opcijama Picture Control menija.
• Da promenite vrednosti osnovnog podešavanja, odaberite Reset i pritisnite
k taster.
E27
Types of Quick Adjust and Manual Adjust
Option
Quick adjust1
Description
Automatski podesite oštrinu, kontrast i saturaciju. Može da se
vrši pet nivoa podešavanja i to od -2 pa do +2.
Birajte za opcije između -2 i +2 kako bi smanjili ili naglasili
efekat nad selektovanom COOLPIX kontroloms slike.
Osnovna postavka je na 0.
Kontrolišite oštrinu spoljnjih ivica. Odaberite A (auto) da bi se
oštrina automatski podešavala, ili nekoliko nivoa podešavanja
se može izvesti biranjem vrednsoti između 0 (bez
Image sharpening izoštravanja) i 6.
Što je veći broj i slika je oštrija i obrnuto.
Osnovana postavka je 3 za Standard ili Monochrome, 2 za
Neutral i 4 za Vivid.
Reference Section
Contrast
Kontrolišite kontrast. Izaberite A (auto) da bi se kontrast
automatski podešavao, ili nekoliko nivoa podešavanja se
može izvesti biranjem vrednsoti između -3 i +3.
– će da malo omekša slike, a + će da da na tvdoći. Birajte niže
vrednosti kako bi izbegli osvetljaje da ne “izblede” portrete na
direktnoj sunčevoj svetlosti, više vrednsoti kako bi sačuvali
detalje u maglovitom pejzažu i kada slikate druge subjekte sa
niskom kontrastom.
Osnovna postavka je na 0.
Saturation2
Kontrolišite živost boja. Odaberite A (auto) da bi se saturacija
automatski podešavala shodno sceni, ili nekoliko nivoa
podešavanja se može izvesti biranjem vrednsoti između -3 i
+3.
Podešavanje na – stranu smanjuje živost, a na + stranu
povećava živost.
Osnovna postavka je na 0.
Filter effects3
Simulirajte efekat filtera boja na monohromatskim slikama.
Birajte između OFF (osnovna postavka), Y (žuta), O
(narandžasta), R (crvena), i G (zelena).
Y, O, R:
Povećajte kontrast. Može da se koristi za toniranje osvetljenja
neba u slikama pejzaža. Jačina kontrasta ide sledećim
redosledom: Y Ý O Ý R.
G:
Mekši tonovi kože. Pogodno za portrete.
E28
Option
Toning3
1
2
3
B
Description
Odaberite mastilo koje će se koristiti na monohromatskim
slikama i to na raspolaganju su vam B&W (crno-belo, osnovno
podešavanje), Sepia, i Cyanotype (monohromatska sa
plavim tušem).
• Pritisnite I na džojstiku kada su Sepia ili Cyanotype
selektovani, i tada možete da birate između sedam nivoa
saturacije. Pritisnite J ili K da bi podesili saturaciju.
Brzo podeš. se ne može izabrati u Neutral, Monochrome, Custom 1 i Custom
2. Sve vr. koje su bile podeš. ručno će biti poništene ako se koristi brzo podeš.
nakon ručnog podeš.
Neće se prikazati za Monochrome.
Prikazano samo za Monochrome.
Napomena za izoštravanje slike
Ekekti Image sharpening funkcije se ne mogu videti na ekranu tokom slikanja.
Pogledajte rezultate u režimu reprodukcije.
B
Kontrast, Saturacija i A (Auto)
• Rezultati za kontrast i saturaciju variraju sa ekspozicijom, kao i pozicija i veličina
subjekta u kadru.
• Podešavanje za COOLPIX kontrolu slike za koju je A (auto) selektovano bilo za
Contrast ili Saturation će se prikazati zeleno na mreži COOLPIX kontrole slike.
Reference Section
E29
Lične kontrole slike (COOLPIX Custom Picture
Control)
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M tab
(A9) M Custom Picture Control
Ove opcije mogu biti prikazane kao Custom 1 i Custom 2 u COOLPIX Custom
Picture Control.
Kreiranje COOLPIX Lične kontrole slike
1
Upotrebite džojstik da odaberete
Edit and save i pritisnite k taster.
• Odaberite Delete da obrišete COOLPIX
Custom Picture Control.
Custom Picture Control
Edit and save
Delete
Reference Section
2
Odaberite originalnu COOLPIX Picture Control (E27) koja
će biti izmenjena, i pritisnite k taster.
3
Pritisnite H ili I da odaberete željeno podešavanje i
prtisnite J ili K da bi odabrali vrednost (E27).
• Ovo podešavanje je isto kao i podešavanje COOLPIX Picture Control.
• Pritisnite k taster da bi se prikazao Save as ekran.
• Selektujte Reset i pritisnite k taster da bi vratili sve vrednosti na fabrička
podešavanja.
4
Odaberite mesto registracije i
pritisnite k taster.
• Custom 1 ili Custom 2 se mogu selektoavti
iz Picture Control i Custom Picture
Control ekrana za selekciju posle
registracije.
• Da promenite vrednosti odaberite Custom
1 ili Custom 2 u Picture Control ili
Custom Picture Control.
E30
Save as
Custom 1
Custom 2
Balans Bele (Podešavanje za Hue)
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M White balance
Za prirodne boje, podesite balans bele da se podudara sa izvorom svetlosti.
• Iako se osnovno podešavanje, Auto (normal), može koristiti za većinu
osvetljenja, možete da prilagodite balans belog za određeni izvor svetla kako
bi dobili tačne rezultate. (E32).
Opis
Opcija
a1
Auto (normal)
(osnovno
podešavanje)
a2
Auto (warm
lighting)
b
Preset manual
Kada nije moguće postići sa Auto (normal), Auto
(warm lighting), Incandescent, itd. (E33).
c
Daylight
Beli balans za direktno sunčevo svetlo.
d
Incandescent
Za tungsten sijalice.
x
y
z
Fluorescent FL1
Fluorescent FL2
Fluorescent FL3
Odaberite jedno od Fluorescent FL1 (hladne bele),
Fluorescent FL2 (dnevne bele) i Fluorescent FL3
(dnevne fluorescentne).
f
Cloudy
Kada snimate po oblačnom danu.
g
Flash
Kada koristite blic.
x
Choose color
temp.
Da definišete ručno (E32).
Reference Section
B
Beli balans se automatski određuje. Najbolji izbor u
većini situacija.
Kad je na Auto (warm lighting), slike se čuvajusa
toplim bojama ako su snimljene pod električnim
osvetljenjem. Kad se koristi blic, prema osvetljenju
blica, slike se podešavaju prema odgovarajućem
balansu bele.
Balans bele
• Za sva podešavanja balansa belog osim za Auto (normal), Auto (warm lighting)
ili Flash, isključite blic (A54).
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
E31
C
Fino podešavanje balansa bele
Fa fino podesite, odaberite ti i pritisnite k.
Koristite džojstik HIJK da konfigurišete.
• “A” predstavlja žutu, “B” plavu, “G” zelenu, i “M” pink.
• Pritisnite l da resetujete.
• Pritisnite d da vratite na predhodni ekran.
Prikazane vrednosti su približne.Fino štelovanje se
možda neće odraziti na sliku. Naprimer balans
podešen na Incandescent, slika neće imati jaku
plavu čak i kada se koriguje u B (plava) pravcus.
Auto (normal)
Back
Reset
C Temperatura boje
Boja svetla reflektovanog od objekta zavisi od izvora svetla. Ljudski mozak je
sposoban da prilagodi promene u boji od izvora svetla, sa rezultatom da se beli
objekti vide beli bez obzira da li se vide u senci, direktnoj sunčevoj svetlosti ili
pod sijalicom. Digitalni aparati mogu da oponašaju ovo podešavanje obradom
slike shodno boji izvora svetla.
Crvena
Plava
3000
Reference Section
1
2
4000
3
4
5000
6000
567 8
8000
9
0 a
1 Natrijumove lampe: 2700K
7 Blic: 5400K
Užarena vlakna/
2 Topla fluo: 3000K
8 Oblačno: 6000K
3 Bela fluo: 3700K
4 Hladna fluo: 4200K
5 Dnevna bela fluo: 5000K
6 Sunčeva svetlost: 5200K
E32
9 Dnevna fluo: 6500K
0 HMI: 7200K
a Hlad: 8000K
10000 [K]
Ručno podešavanje
Koristite kad pravite slike pod neobičnim uslovima osvetljenja ( npr. ispod
lampe sa crevenim svetlom) da izgldaju kao da su snimljene pod nornalnim
osvetljenjem.
1
Postavite beli ili sivi referentni obejkat ispod osvetljenja
koji će biti korišćen tokom fotografisanja.
2
Koristite HI da odaberete Preset
manual, i pritisnite k taster.
White balance
• Objektiv se izvlači pri merenju.
3
Odaberite Measure.
Auto (normal)
Auto (warm lighting)
Preset manual
Daylight
Incandescent
Fluorescent FL1
Fluorescent FL2
Preset manual
• Da primenite najskorije merenu vrednost za
ručno podešavanje, izaberite Cancel.
Cancel
Measure
Ukadrirajte beli ili sivi referentni
obejkat u kadru za referentni
objekat.
• Zatvrač je oslobođen i podešena je nova
vrednost balansa bele.
Preset manual
Reference Section
4
Cancel
Measure
Prozor merenja
5
Izvršite merenje (E32), i pritisnite k.
B
Napomena o ručnom podešavanju
Aparat ne može da meri balans bele kad blic okine. Kad slikate sa blicem, podesite
White balance na Auto (normal), Auto (warm lighting) ili Flash.
E33
Merenje
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M Metering
Proces merenja osvetljenja subjekta da bi se odredila ekspozicija naziva se
“merenje.”
Odaberite kako će fotoaparat da meri ekspoziciju.
Opcija
Opis
Matrix
G (osnovno
podešavanje)
Koristi široko polje ekrana za merenje.
Aparat podešava ekspoziciju za ceo kadar. Prepuručuje
se za većinu slučajeva.
q Center-weighted
Aparat meri za ceo kadar ali najveću “težinu” tj. vrednost
dodeljuje subjektu koji se nalazi u centtru kadra.
Klasično merenje za portrete; sačuvava detalje pozadine
dok dozvoljava da se shodno uslovima sredine kadra
odredi ekspozicija. Može da se koristi sa zaključavanjem
fokusa da bi se izmerili subjekti koji su van centra.
r Spot
Aparat meri zonu koja je prikazana kao kružić u sredini
kadra. Omogućava da subjekt u zoni merenja je tačno
eksponiran čak i ako je pozadina mnogo svetlija ili
tamnija. Subjekt mora da bude u zoni merenja pre
slikanja. Može da se koristi sa zaključavanjem fokusa da
bi se izmerili subjekti koji su van centra.
Reference Section
B
O merenju
• Kad se koristi digitalni zum, Metering je na Center-weighted ili Spot u zavisnosti
od uvećanja.
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
C
Mereno polje
Kada je Center-weighted ili Spot izabrano za Metering, vodič raspona merenja
(A12) je prikazan (osim kad se koristi digitalni zum).
E34
Kontinualno snimanje
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M Continuous
Opcija
Opis
Snima se po jedna slika.
k
Continuous H
Dok se okidač drži pritisnut do kraja, slike se kontinualno
snimaju.
• Kontinualno snima brzinom od oko 10 fps. (kad je
kvalitet slike Normal a veličina F 4000×3000).
Continuous L
Dok se okidač drži pritisnut do kraja, slike se kontinualno
snimaju.
• Do 200 slika se kontinualno snima brzinom od oko 1
fps(kad je kvalitet slike Normal a veličina F
4000×3000).
q
Pre-shooting
cache
Keš predsnimanja čini lakim da uhvatite perfektne
monmente, čuvanjem slika pre nego što pritisnete
okidač do kraja. Snimanje za keš predsnimanja počinje
kad se okidač pritisne do pola i nastavlja se kad se okidač
pritisne do kraja (E37).
• Brzina snimanja: do 15 fps
• Broj kadrova: Do 20 kadrova (uključujući do 5 kadrova
snimljenih u kešu predsnimanja)
Snimanje se završava kada se okidač pusti ili kad je
snimljen maksimalan broj slika.
• Kvalitet slike je fiksiran na Normal i veličina slike
fiksirana na C (2048×1536 piksela).
n
Continuous H:
120 fps
Svaki put kada se pritisne okidač, slike se kontinualno
snimaju sa velikom brzinom zatvarača.
• 120 kadrova se snimi brzinom od 1/125 s ili većoj
veličina slike fiksirana na A (1280 × 960 piksela).
j
Continuous H:
60 fps
Snima se pri velikoj brzini.
• Brzina je oko 60 fpsi maksimalni broj snimaka je 60.
• Veličina je fiksirana na A (1280 × 960 piksela).
m
Reference Section
U
Single
(osnovno
podešavanje)
E35
Opcija
Opis
BSS (Best Shot
Selector)
BSS se preporučuje kada slikate sa isključenim blicem ili
kada je aparat zumiran, ili u ostalim situacijama kada
nenamerni pokreti izazovu zamućenu sliku. Kada je BSS
uključen, apart napravi do 10 slika dok se okidač drži
pritisnutim. Naoštrija slika iz serije će biti izabrana i
sačuvana.
W
Multi-shot 16
Svaki put kada se pritisne okidač,
aparat napravi 16 snimaka pri 30 fps
i složi ih u jednu slika.
• Brzina je 30 fps.
• Veličina je D (2560 × 1920
pixels).
• Digitalni zum nije moguć.
X
Intvl timer
shooting
Fotaparat automatski slika sa podešenim vremenskim
intervalom (E37).
D
B
Napomena o Kontinualnom Fotografisanju
Reference Section
• Fokus, ekspozicija i balans bele su zaključani na vrednost sa prvom slikom iz serije.
• Biće potrebno neko vreme za upis slika nakon snimanja, što zavisi od broja, veličine
i kvaliteta slike, brzine zapisa mem. kartice itd.
• Kad se poveća ISO osetljivost, može se pojaviti šum na slikama.
• Brzina snimanja se može smanjiti, zavisno od veličine i kvaliteta slike, tipa mem.
kartice i uslova snimanja.
• Kada se koristi Multi-shot 16, Continuous H: 120 fps ili Continuous H: 60 fps,
iskrivljenje ili varijacije u osvetljenosti ili hue mogu da se pojave na slikama
snimljenim pod osvetljenjem koje treperi velikom brzinom, npr. fluorescentno.
• Neka podešavanja se neće moći koristiti sa drugim funkcijama.
E36
C
Pre-shooting Cache
Kad je okidač pritisnut na pola ili do kraja, snimaju se fotografije na način opisan dole.
Prit. do pola
Prit. do kraja
Sačuvane slike dok je Sačuvane slike dok je
do pola prit.
do kraja prit.
• Ikona trenutnog podešavanja je prikazana tokom snimanja (Q) Ikona keša
predsnimanja svetli zeleno dok je okidač pritisnut do pola.
Slikanje u intervalima
1
Pomoću džojstika HI izaberite
X Intvl timer shooting,
podešavanje, i pritisnite k taster.
Continuous
Multi-shot 16
Intvl timer shooting
Reference Section
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M Continuous
E37
2
Izaberite interval između slikanja i
pritisnite k taster.
Intvl timer shooting
• Koristite JK da odaberete stvku , i HI da
podesite vreme.
• Pritisnite k taster kada završite.
m
s
00
30
Edit
3
4
Pritisnite d taster.
Pritisnite okidač do kraja da
snimite prvu sliku.
• Ekran se isključuje i lampa napajanja blinka
između snimanja.
• Ekran se reaktivira automatski odmah pre
snimanja sledeće slike.
5
1/250
F5.6
25m 0s
840
Pritisnite okidač do kraja ponovo
da završite sa snimanjem.
• Snimanje se završava.
• Snimanje se automatski završava ako nema više slobodnog mesta na inter.
mem. i mem. kartici.
B
O snimanju u intervalima
Reference Section
• Da se aparat ne bi iznenada isključio, tokom snimanja, koristite potpuno napunjene
baterije.
• Ako se koristi AC Adapter EH-62F (posebno se kupuje) (E87), aparat se može
napajati i iz električne utičnice. Ni pod kojim uslovima nemojte koristiti neki drugi
AC Adapter jer može doći do pregrevanja i kvara aparata.
• Ne rotirajte točkić režima na drugo podešavanje tokom slikanja u intervalima.
E38
ISO Osetljivost
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M ISO sensitivity
Što je veća osetljivost, manje svetlosti je potrebno za ekspoziciju.
Veća osetljivost dozvoljava veće brzine zatvarača, redukujući zamućenje
izazvano pokretom subjekta ili drmanjem aparata.
• Visoke ISO vrednosti su takođe zgodne za snimanje akcionih scena u lošim
svetlosnim uslovima, ali one donose fotografiju koja ima “šum” tj. svetlo
obojene piksele na tamnim površinama.
Opcija
Opis
Minimum shutter
speed
• Kad je režim slikanja j ili l i ISO sensitivity na Auto ili
Fixed range auto, brzina zatv. na kojoj počinje autom.
kontrola ISO osetljivosti je podešena (1/125 do jedne sek.).
Osnovno podeš. je None. Ako je ekspozicija nedovoljna sa
podešenom brzinom zatvarača, ISO oset. se autom. povećava
da bi se postigla ekspozicija. Ako dobra ekspozicija još nije
postignuta i nakon povećanja ISO, brzina zatvarača se
smanjuje.
C O ISO Osetljivosti
• Kada je odabrano Auto, E prikazuje automatski odabranu vrednost.
• Kada je ISO 80-400, ISO 80-800, ili ISO 80-1600 odabrano, prikazuje se
maksimalna ISO.
B
Reference Section
ISO sensitivity
• Auto (osnovno podešavanje):
ISO se podešava automatski u rasponu ISO 80 do 3200.
• Fixed range auto:
Odaberite opseg u kome ća aparat automatski da
podešava ISO osvetljenje, između Y ISO 80-400, Z
ISO 80-800 or A ISO 80-1600.
• 80 do 6400, Hi 1 (ekvivalent ISO 12800):
ISO osetljivost je fiksirana na određenu vrednost.
O ISO Osetljivosti
• U D (Manual) režimu, kad je podešeno na Auto, ISO 80-400, ISO 80-800, ili
ISO 80-1600, ISO oset. je zaključana na ISO 80.
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
E39
Exposure Bracketing
Rot. točkić režima na j, k ili l M d taster M j, k ili l tab (A9) M
Exposure bracketing
Ekspozicija (osvetljenje) se može automatski menjati tokom kontinualnog
snimanja. Ovo ima efekta kad je teško podesiti osvetljenje slike.
Opcija
Opis
Off
(osnovno
podešavanje)
Funkcija se ne uključuje.
±0.3
Aparat varira ekspoziciju 0, –0.3, i +0.3 preko tri sledeća snimka.
Tri slike su snimljene u sekvenci kad je okidač pritisnut do kraja.
±0.7
Aparat varira ekspoziciju 0, –0.7, i +0.7 preko tri sledeća snimka.
Tri slike su snimljene u sekvenci kad je okidač pritisnut do kraja.
±1.0
Aparat varira ekspoziciju 0, –1.0, i +1.0 preko tri sledeća snimka.
Tri slike su snimljene u sekvenci kad je okidač pritisnut do kraja.
B
O Exposure Bracketing
Reference Section
• Exposure bracketing je nedostupan u m (Manual) režimu.
• Kad su komp. ekspozicije (A63) i ±0.3, ±0.7 ili ±1.0 u Exposure bracketing
istovremeno podešeni, primenjuje se kombinovana komp. ekspozicije.
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
E40
AF režim polja
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M tab
(A9) M AF area mode
Koristite ovu opciju da odaberete kako aparat bira fokusno polje za autofokus.
Opcija
Opis
Kad aparat prepozna lice,
fokusira se na to lice (Vidite
“Korišćenje detekcije lica”
(A78))..
Kada pravite fotografije
subjekata koji nisu ljudi, ili
a Face priority kadriranje subjekta na kome
lice nije prepoznato, AF režim
će se prebaciti u Auto i aparat
će automatski odrediti zonu
fokusa (jednu od devet)
sadržeći subjekat koji je
najbliži aparatu.
F5.6
25m 0s
840
Fokus. polje
Fokus. polje
Izborna polja
Reference Section
Manual
(spot)
Manual
x
(normal)
Manual
w
(wide)
y
Odaberite jednu od zona
fokusa na ekranu. Ova opcija je
pogodna kada je željeni
subjekat relativno miran i nije
pozicioniran u sredini kadra.
Da podesite m, n, D ili o
koristite džojstik (A55),
pritisnite k da privremeno
otkažete izbor polja fokusa i
onda podesite svaku stavku.
1/250
Fokus. polje
E41
Opcija
s
Subject
tracking
Opis
Praćenje počinje kad je
subjekat fokusiran, i fokusno
polje se pomera i prati
subjekat. Vidite “Korišćenje
praćenja subjekta” (E43).
End
Target
finding AF
M (osnovno
podešavanj
e)
1/250
F5.6
1/250
F5.6
25m 0s
840
Kad aparat detektuje glavni
subjekat, fokusira se na njega.
Vidite “Korišćenje Target
Finding AF”(A77).
Fokus. polja
B
O AF režimu polja
• Kad se koristi digitalno uvećanje, fokus će biti u centru bez obzira na podešavanje
AF area mode.
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
Reference Section
E42
Korišćenje praćenja subjekta
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M AF area mode
1
Rot. džojstik i odaberite
s Subject tracking, i prit.k.
• Pritisnite d taster nakon podešavanja za
povratak na ekran snimanja.
2
AF area mode
Face priority
Manual (spot)
Manual (normal)
Manual (wide)
Subject tracking
Target finding AF
Registrujte subjekat..
• Poravnajte okvir sa subjektom koji hocete
da pšratite i pritisnite k taster.
• Kad je subjekt registrovan, uokviren je
žutom duplom linijom.
• Ukoliko aparat nije u mogućnosti da više
prati subjekat, fokusno polje će nestati.
Ponovo odaberite subjekat.
• Da prekinete regiustraciju pritisnite k
taster.
Start
1/250
F5.6
3
Pritisnite okidač da fotografišete.
F5.6
1/250
F5.6
25m 0s
840
• Ukoliko je okidač pritisnut na pola dok dupli
okvir nije prikazan, aparat fokusira na
subjekat u centru kadra.
B
Reference Section
End
1/250
25m 0s
840
O praćenju subjekta
• Podesite poziciju zuma, koliko se promene podešavanja nakon odabira subjekta,
poništava se odabir subjekta.
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
E43
Režim autofokusa
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M Autofocus mode
Odaberite kako aparat fokusira.
Opcija
Opis
Single AF
A (osnovno
podešavanje)
Aparat se fokusira kada se okidač pritisne do pola.
B Full-time AF
Aparat će stalno fokusira sve dok se okidač ne pritisne
do pola. Koristiti za subjekte u pokretu. Zvuk pomeranja
objektiva pri fokusiranju će se čuti.
B
O režimu autofokusa
Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
C
Režim autofokusa za snimanje filma
Može se podesiti sa Autofocus mode(E62)u meniju filma.
Flash Exp. Comp.
Reference Section
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M Flash exp. comp.
Flash exp. comp. se može koristiti za podešavanje jačine blica.
Koristite kad je blic previše svetao ili taman.
Opcija
Opis
+0.3 to +2.0
Snaga blica je povećana sa +0.3 na +2.0 EV, u koracima od 1/
3 EV, da bi se glavni subjekat kadra učinio svetlijim.
0.0 (osnovno
podešavanje)
Snaga blica nije podešena.
–0.3 to –2.0
Snaga blica je smanjena sa -0.3 na -2.0 EV, u koracima od 1/3
EV, kako bi se sprečili neželjeni osvetljaji ili refleksije.
E44
Noise Reduction Filter
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M tab
(A9) M Noise reduction filter
Podesite stepen ove funkcije koja se izvodi tokom snimanja slike.
Opcija
e
High
Opis
Jači stepen redukcije u odnosu na standardni.
Normal
M (osnovno
podešavanje)
Funkcioniše sa standardnim stepenom.
l Low
Izvodi red. šuma u manjem stepenu nego sandardni.
Reference Section
E45
Ugrađeni ND filter
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M Built-in ND filter
Kada se koristi ugrađeni ND, svetlo koje ulazi u aparat se snanjuje za
osminu (ekvivalent tri koraka EV) tokom snimanja. Koristite kada je jako
svetlo.
Opcija
Opis
Y
On
Koristite ND filter da redukujete svetlo.
Z
Auto
U režumu A (programmed auto), automatski ND
filterom prema osvetljenosti subjekta.
• U režimima B, C i D, ND je Off čak i kada je
odabran.
k
Off
(osnovno
podešavanje)
ND se ne koristi.
C
Efekti sa ugrađenim ND Filterom
Reference Section
Omogućite ovu opciju da bi ste fotografisali u svetlim uslovima bez overekspozicije
slike. Takođe se može koristiti kreativno za malu dibinsku oštrinu.
Na primer brzina zatvarača od 1/2000 sa korektrnom ekspozicijom , ukoliko se koristi
ND filter da smanji svetlo za tri koraka, može se slikati sa
1/250 bez promene blende.
E46
Active D-Lighting
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M Active D-Lighting
“Active D-Lighting” čuva detalje u senkama i svetlim partijama, kreirajući
fotografije sa prirodnim kontrastom. Koristite za viskokontrastne scene, na
primer kada snimate kroz prozor ili vrata, a napolju je jako svetlo ili kada
fotografišete po sunčanom danu.
Opcija
Opis
a
b
c
High
Normal
Low
Podesite stepen efekta Active D-Lighting.
k
Off
(osnovno
podešavanje)
Active D-Lighting nije primenjen.
B
O Active D-Lighting
• Potrebno je dodatno vreme za snimanje slika kada je uključen Active D-Lighting.
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
B
Active D-Lighting u poređenju sa D-Lighting
Reference Section
Opcija Active D-Lighting u meniju slikanja podešava ekspoziciju pre slikanja kako bi
se optimizovao dinamički domet, dok D-Lighting (E8) opcija iz menija
repordukcije optimizuje dinamički opseg u slikama posle slikanja.
E47
Multiple Exposure
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M Multiple exposure
Aparat kombinuje dve ili više fotografija u jednu.
Opcija
Opis
Slika višestrukom ekspozicijom kada je podešen na On.
Multiple exposure
• Takođe se mogu snimiti posebne slike.
mode
• Osnovno podešavanje: Off
Auto gain
B
Da li ili ne podešava osvetljaj automatski kada se slike
kombinuju.
• Osnovno podešavanje: On
O Multiple Exposure
• Potrebno je dodatno vreme za snimanje slika kada je uključen.
• Ukoliko se aktivira tajmer ova opcija se gasi (A92). Kada se snima se većim
razmakom između snimaka, podesite režim mirovanja na duži period.
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
• Kada se snima sa dužom eksopozicijom može se pojaviti šum.
Multiple Exposure Shooting
Reference Section
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M Multiple exposure
1
E48
Koristite džojstik HI da
odaberete Multiple exposure
mode, pritisnite k taster.
Multiple exposure
Multiple exposure mode
Auto gain
2
Odaberite On, pritisnite k taster..
Multiple exposure mode
On
Off
3
4
5
Pritisnite d taster da se vratite u režim snimanja.
Pritisnite okidač da snimite prvu
fotografiju.
F5.6
25m 0s
840
1/250
F5.6
25m 0s
840
Pritisnite okidač za drugu
fotografiju.
Pritisnite okidač za treću fotografiju.
• Prve dve slike se kombinuju sa trećom i onda se snima kompozit.
• Možda će biti potrebno malo duže vremena za snimanje treće slike.
Reference Section
• Kadrirajte dok je na dipleju provetljena prva
fotografija.
• Kada snimate drugu sliku, čuva se preklop
obe slike.
• Da uaustavite na drugoj slici, podesite
Multiple exposure mode na Off ili
prebacite na bolo koji režim osim j, k, l, m ili M.
6
1/250
E49
Zoom Memory
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M Zoom memory
Opcija
Opis
On
Kad se koristi kontrola zuma, aparat menja žižnu daljinu u
koracima (ekvivalent 35mm [135] formatu ugla pregleda)
zuma objektiva koji je podešen za Zoom memory.
Dostupna su sledeća podešavanja 24 mm, 28 mm, 35
mm, 50 mm, 85 mm, 105 mm, 120 mm.
• Izaberite žižnu daljinu pomoću rot. džojstika i pritisnite
k da podesite oznaku na On [w] ili Off.
• Može se izabrati više žižnih daljina.
• Osnovno podeš. je On [w] za sve.
• Da završite pritisnite na džojstiku K.
• Pozicija zuma na Startup zoom position je
automatski podešena na On [w].
Off (osnovno
podešavanje)
Sa korišćenjem kontrole zuma ne menja se pozicija zuma
sa svakom žižnom daljinom.
B
O operaciji zuma
Reference Section
• Promenjena žižna daljina najbliža je onoj pre operacije. Da ponovo promenite
požiciju zuma, pustite kontrolu zuma i ponovo upravljajte.
• Podesite Zoom memory na Off kad koristite digitalni zum.
E50
Startup Zoom Position
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M Startup zoom position
Kad je aparat uključen, pozicija zuma se pomera na žižnu daljinu (ekvivalent
35mm [135] formatu ugla pregleda) zuma objektiva koja je unapred podešena.
Dostupna su sledeća podešavanja: 24 mm (osnovno podešavanje), 28 mm, 35
mm, 50 mm, 85 mm, 105 mm i 120 mm.
M Exposure Preview
Rot. točkić režima na j, k, l, m ili M M d taster M j, k, l, m ili M
tab (A9) M M exposure preview
Podesite da li će osvetljenost dipleja reflektovati podešavanja ekspozicije u m
(manual) režimu.
Opcija
Opis
On
Reflektuje osvetljaj na displej.
Off
(osnovno
podešavanje)
Nema promene osvetljaja.
Reference Section
E51
Meni reprodukcije
Pogledajte “Izmena Fotografija“ (E7) za informacije o izmeni fotografija.
a Print Order (Creating a DPOF Print Order)
Pritisnite c taster (playback mode) M d taster (A8) M a Print order
Ako štampate slike sa mem. kartice korišćenjem nekih od sledećih metoda, slike
za štampu i broj kopija se može podesiti unapred na mem. kartici.
• Ubacivanje mem. kart. u DPOF-kompatibilni slot kartice štampača
• Štampa odnošenjem mem. kart. aparata u foto radnju
• Štampa povezivanjem aparata sa PictBridge-kompatibilnim štampačem
(E16). (Ukoliko uklonite mem. karticu, možete kreirati DPOF redosled iz
interne memorije aparata.)
1
Reference Section
2
E52
Koristite džojstik HI da izaberete
Select images, i pritisnite k taster.
Izaberite slike (do 99) i broj kopija
(do 9) za svaku.
Print order
Select images
Delete print order
Print selection
1
1
2
3
• Rotirajte džojstik ili pritisnite J ili Kda
izaberete željene slike. Pritisnite H ili I da
odedite br. kopija za svaku.
• Slike izabrane za štampu mogu se
Back
identifikovati oznakom i numeričkim
indikatorom koji pokazuje broj kopija koje se
štampaju. Ako kopije nisu određene za slike, selekcija se poništava.
• Rotirajte kontrolu zuma g (i) kako bi prešli u režim pregleda preko celog
ekrana. Rotirajte kontrolu zuma f (h) da bi prešli u režim 12 ikonica.
• Pritisnite k taster kad ste završili sa podešavanjima.
3
Odaberite da li želite da štampate
datum fotografisanja i podatke o
slici.
Print order
Done
• Odaberite Date i pritisnite k taster da bi
odštampali datum fotografisanja za sve slike
Date
koje se štampaju.
Info
• Odaberite Info i pritisnite k taster da bi
odštampali informacije o brzini zatvarača i
blende za sve slike koje se štampaju.
• Odaberite Done i pritisnite k taster da bi završili naredbu štampanja.
B
Napomene o Štampanju Datuma Fotografisanja i Informacija
Kada su opcije Date i Info uključene u meniju red. štampe, dat slikanja i info će se
štampati na slikama kada se korsti DPOF kompatibilan štampač i podržava štampu
dat. snim. i info. o fotografiji.
• Info o slici se ne mogu štampati kada je aparat direktno povezan na štampač, preko
USB kabla, za DPOF štampanje.
• Podešavanja Date i Info se resetuju kad je
prikazana opcija Print order.
• Odštampani datum je datum kog je slika snimljena.
Promena datuma preko podešavanja Time zone
and date u meniju za podešavanje nakon što je
slika snimljena.
15/05/2014
OPrint Order
RAW (NRW) nije moguće dodati. Kreirajte JPEG sa RAW (NRW) processing (E12), i
onda podesite JPEG za print.
C
Poništavanje postojećeg redosleda štampe
Reference Section
B
Odaberite Delete print order u koraku 1 procedure redosleda štampe (E52).
C
More Information
See “Štampa 1:1” (E25) for more information.
E53
b Slide Show
Pritisnite c taster (playback mode) M d taster (A9) M b Slide show
Prikazuje slike smeštene u internoj memoriji ili na memorijskoj kartici, jednu po
jednu u automatizovanom slide show.
1
Džojstikom odaberite HI
odaberite Start i pritisnite k
taster.
Slide show
Pause
• Da bi promenili interval između slika,
Start
odaberite Frame intvl, i pritisnite k taster,
3s
Frame intvl
i odaberite željeni interval pre nego
Loop
odaberete Start.
• Da bi se prezentacija automatski ponavljala,
uključite Loop (petlja) i pritisnite k taster pre nego odaberete Start. Pojaviće
se (w) ikona kada se uključi opcija ponavljanja.
2
Izaberite End ili Restart.
• Ekran prikazan desno se pojavljuje kad je
prezentacija pauzirana ili završena. Izaberite
G i pritisnite k taster da se vratite na
korak 1. Izaberite F da ponovo pustite
prezentaciju.
Reference Section
O Slide Show
• Koristite JK za prikaz fotografija. Držite za brzo premotavanje.
• Pritisnite k taster da pauzirate.
E54
d Protect
Pritisnite c taster (playback mode) M d taster (A9) M d Protect
Štiti odabrane slike od slučajnog brisanja.
Odaberite fotografije u prozoru za selektovanje slika kako bi im dodelili opciju
zaštite. Vidite “Ekran za odabir slika” (A84).
Napomena, formatiranje interne memorije ili memorijske kartice će nepovratno
da obriše zaštićene fajlove (E75).
f Rotate Image
Pritisnite c taster (playback mode) M d taster (A8) M f Rotate
image
Odredite orijentaciju u kojoj su snimljene slike prikazane sa reprodukcijom. Slike
se mogu rotirati 90 stepeni u smeru kazaljke na satu i 90 stepeni u suprotnom
smeru. Slike snimljene u portretskoj orijentaciji (“tall“) mogu se rotirati do 180
stepeni u oba pravca.
Odaberite sliku u prozoru za selektovanje (A85). Kad je prikazan Rotate image
ekran, rotirajte džojstik ili pritisnite J ili K da zarotirate sliku za 90°.
Rotate image
Rotate
Rot. 90°
supr. kazaljki sata
Back
Rotate image
Rotate
Back
Rotate
Rot. 90°
u smeru kazaljke
Pritisnite k taster da podesite orijentaciju, i sačuvate podatak o orijentaciji
zajedno sa slikom.
Reference Section
Back
Rotate image
E55
E Voice Memo
Pritisnite c taster (playback mode) M select an image M d taster
(A8) M E Voice memo
Koristite ugrađeni mikrofon u aparatu da snimite govorne poruke za fotografije
Snimanje govornih poruka
• Snimanje se završava nakon 20 sek. ili kad se pusti
k taster.
• Ne dodirujte ugrađeni mikrofon tokom snimanja.
• Tokom snimanja, o i p e da trepere na ekranu.
• Kada se završi sa snimanjem, biće prikazan ekran
za reprodukovanje govornih poruka.
20s
Reprodukcija govornih poruka
• Pritisnite k za reprodukciju. Ponovo pritisnite k
taster da zaustavite reprod.
• Rotirajte kontrolu zuma g ili f kako bi ste
podesili jačinu zvuka.
• Pritisnite džojstikJ pre ili posle reprod. govorne
poruke za povratak u meni reprodukcije. Pritisnite
d za izlazak iz menija reprodukcije.
12s
Back
Brisanje govornih poruka
Reference Section
• Pritisnite l taster u ekranu reprod. govornih
poruka. Pritisnite džojstik H ili I izaberite Yes
i prtisnite k. Biće obrisana samo govorna
poruka.
E56
File will be deleted. OK?
Yes
No
h Copy (Kopiranje između interne mem. i mem.
kartice)
Pritisnite c taster (playback mode) M d taster (A9) M h Copy
Kopirajte fotografije i filmove između interne memorije i memorijske kartice.
1
2
Koristite džojstik HIda
odaberete opciju sa ekrana
kopiranja i pritisnite k.
Odaberite opciju kopiranja i
pritisnite k.
• Kopirajte selektovane slike (A85). Ako je
izabrana sekvenca za koju je prikazana samo
ključna slika, sve slike u izabranoj sekvenci su
kopirane.
B
Copy
Camera to card
Card to camera
Camera to card
Selected images
All images
O kopiranju slika
C
O kopiranju slika sekvenci
• Ukoliko odaberete ključnu fotografiju u Selected images, kopiraju se sve slike
sekvence.
• Pritisnite d taster dok su prikazane slike sekvence, tada je oguće samo Card to
camera. Ukoliko odaberete Current sequence kopiraju se sve slike sekvence.
C
Reference Section
• Samo formati fajlova aparata se mogu kopirati.
• Fajlovi snimljeni u drugim formatima se ne mogu kopirati.
• Print order (E49) podešavanja nisu kopirana sa slikama.
Kopiranje kartice koja ne sadrži slike
Kada je aparat u režimu reprodukcije, prikazano je Memory contains no
images. Pritisnite d taster da odaberete Copy.
E57
C Sequence Display Options
Pritisnite c taster (playback mode) M d taster (A8) M C Sequence
display options
Izaberite metod korišćen za prikaz serije slika snimljenih kontinualno (E5).
Opcija
Opis
Individual pictures
Prikazana je posebno svaka slika iz sekvence.
Key picture only
(osnovno
podešavanje)
Vraća sekvencu u kojoj su prikazane slike individualno na
prikaz ključne slike.
Podešavanje se primenjuje na sve sekvence, i ostaje zapamćeno čak i kada se
aparat ugasi.
x Choose Key Picture
Pritisnite c taster (playback mode) M display a sequence for which you
want to change the key picture M d taster (A8) M x Choose key
picture
Reference Section
Definišite drugu fotografiju kao ključnu.
• Kada se pojavi dijalog za odabir, odaberite ključnu fotografiju (A85).
E58
Meni filma
Movie Options
Uđite u režim snimanja M d taster M e (movie) tab (A9) M Movie
options
Možete da izaberete tip filma za snimanje.
Pored filmova normalne brzine, aparat može da snima i HS (high speed) filmove
(E60), koji se mogu reprodukovati usporeno ili ubrzano.
• Veća rezolucija i bitrate, veći je kvalitet slike; ali je veličina fajla veća.
Normal Speed Movie Options
3
Veličina slike
Odnos strana
(horizontala:vertikala)
e
p
1080/30p
1080/25p
(osnovno podešavanje)
1920 × 1080
16:9
n
q
1080/60i
1080/50i
1920 × 1080
16:9
f
r
720/30p
720/25p
1280 × 720
16:9
p
iFrame 720/30p3
iFrame 720/25p3
1280 × 720
16:9
g
s
480/30p
480/25p
640 × 480
4:3
Stavke zavise od Frame rate (E62).
n 1080/60i i q 1080/50i podešavanja koriste interlace sistem za snimanje
dok ostala podešavanja koriste progressive scanning sistem.
iFrame je format podržan od strane Apple Inc. Funkcije izmene filma (E20) ne
mogu da se koriste.
Reference Section
1
2
Opcija (Image size/
Frame rate, File format)1,2
E59
HS Movie Options
Kada se snimljeni filmovi reprodukuju, mogu se gledati usporeno ili ubrzano.
Vidite “Snimanje filmova koji se reprodukuju ubrzano i usporeno (HS film)”
(E61) za više informacija.
veličina slike (pikseli)
Odnos strana
(horizont: vertikal)
Opis
640 × 480
4:3
Filmovi snimljeni 4× većom
brzinom u odonosu na normalnu
reprodukuju se 1/4-sporije.
• Maks. vreme snimanja: 7 min 15
s (vreme reprodukcije: 29 min)
i
HS 720/2×
w
1280 × 720
16:9
Filmovi snimljeni 2× većom
brzinom u odonosu na normalnu
reprodukuju se 1/2-sporije.
• Maks. vreme snimanja: 14 min
30 s (vreme reprodukcije: 29
min)
j HS 1080/
x 0.5×
1920 × 1080
16:9
Filmovi snimljeni 0.5× brzinom u
odonosu na normalnu
reprodukuju se 2× brže.
• Maks. vreme snimanja: 29 min
(vreme reprodukcije: 14 min 30
s)
Opcija
h
HS 480/4×
u
Reference Section
B
O HS Filmu
• Video snimljen usporeno ili ubrzano nema zvuk.
• Pozicija zuma, fokus, ekspozicija i balans bele su zaključani kada snimanje počne.
E60
C Snimanje usporenih i ubrzanih filmova (HS Movie)
Kad su snimljeni normalnom brzinom:
Snimanje
10 s
Reprod.
10 s
Kad su snimljeni na h/u HS 480/4×:
Filmovi se snimaju 4 puta većom brzinom.
Reprodukuju se usporeno, 4 puta sporije u odnosu na normalnu brzinu.
Snimanje
10 s
Reprod.
40 s
Usporena reprodukcija
Kad su snimljeni na j/x HS 1080/0.5×:
Filmovi se snimaju (0.5×) od nornalne brzine.
Reprodukuju se ubrzano, dva puta brže od normalne brzine.
Snimanje
5s
Ubrzana reprodukcija
Reference Section
Reprod.
10 s
E61
Autofocus Mode
Uđite u režim snimanja M d taster M e (movie) tab (A9) M
Autofocus mode
Set how the camera focuses when recording movies.
Opcija
Opis
Single AF
A (osnovno
podešavanje)
Fokus se zaključava kad se pritisne taster za početak
snimanja filma. Odaberite ovu opciju kad razdaljina
između subjekta i aparata ostaje prilično ujednačena.
B Full-time AF
Aparat konstantno fokusira.
Odaberite ovu opciju kad se razdaljina između subjekta
i aparata dosta menja. Zvuk fokusiranja može da se čuje.
Da se izbegne snimanje zvuka, koristite Single AF.
C
O autofokusnom režimu
• Kada je odabrano HS movie u Movie options, fiksirano je na Single AF.
• Možda se neće moći koristiti sa nekim drugim funkcijama.
Frame Rate
Reference Section
Uđite u režim snimanja M d taster M e (movie) tab (A9)M Frame
rate
Odaberite brzinu snimanja. Dostupne vrednosti u Movie options (E59)
zavise od podešavanja.
• Filmovi snimljeni sa 30 fps (30p/60i) su predviđeni za NTSC standard TV, a
filmovi sa 25 fps (25p/50i) su predviđeni za PAL standard TV-a.
E62
The Wi-Fi Options Menu
d taster M q (Wi-Fi opcije) tab (A9)
Podesite Wi-Fi (bežični LAN) podešavanja za uređaj.
Opcija
Connect to
smart device
Options
Current settings
Restore default
settings
Opis
Kada se povezuje na smart uređaj odaberite Connect to
smart device.
Pogledajte “korišćenje Wi-Fi opcija” (A94).
SSID: Promenite SSID. SSID konfigurisan ovde se prikazije na
smart uređaju. Podesite 1- do 24-karaktera za SSID.
Auth./encryp.: Odaberite da li će primoredaja biti kriptovana.
Komunikacija koja nije kriptovana je Open (osnovno
podešavanje).
Password: Podesite 8- do 16-karaktera za šifru.
Channel: odaberite kanal.
Prikazuje trenutna podešavanja.
Vraća podešavanja na fabričke vrednosti.
Reference Section
E63
Operacije sa tastaturom za unos
• Koristite džojstik HIJK ili rotirajte za izbor
karaktera. Pristisnite k da uđete u polje za izbor
karaktera.
• Da pomerite kursor u polje za unos koristite N ili
O na tastaturi i pritisnite, k.
• Da obrišete karakter pritisnite l .
• Da primenite podešavanje pritisnite P na tastaturi
a zatim k taster.
Reference Section
E64
SSID
0123456789A BC D E F
G H I J K L MNO P Q R
0123456789
AB CDE FGH I J
K L MNO PQ R S T
UVWX Y Z . @_ Back
Delete
Setap meni
Welcome Screen
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Welcome screen
Možete odabrati kako će izgledati ekran dobrodošlice kada se aparat pokrene.
Opcija
None
(osnovno
podešavanje)
COOLPIX
Select an image
Opis
Ekran dobrodošlice se neće prikazati kad je aparat uključen.
Prikazuje se ekran dobrodošlice, pa tek onda, ekran režima
slikanja ili reprodukcije.
Prikazuje izabranu sliku za ekran dobrodošlice. Kad je
prikazan ekran za izbor slika, izaberite sliku (A85), i
pritisnite k.
• Slika se čuva u aparatu tako da će ostati iako se originalna
slika izbriše.
• Sledeće slike ne mogu da se registruju.
• Nije moguće odabrati sliku koja ima drugačiji odnos strana
od displeja, ili ukoliko je jako mala.
Reference Section
E65
Time Zone and Date
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Time zone and date
Podesite sat aparata.
Opcija
Reference Section
Opis
Namestite sat na trenutni datum i vreme.
• Koristite džojstik kako bi
Date and time
podesili datum i vreme).
• Izaberite stavku: pritisnite K ili
D M
Y
h m
J (obeležavanje prelazi
15 05 2014 15 10
između: D (dan) Ý M (mesec) Ý
Date and time
Y (godina) Ý hour Ý minute).
• Podesite sadržaj: Pritisnite H
Edit
ili I. Datum i vreme se
odabrati i rotiranjem glavnog
komandnog točkića
• Podesite: Izaberite minute i pritisite k ili K.
Izaberite redosled u kome će dan, mesec i godina biti prikazani
Date format
između (Year/Month/Day, Month/Day/Year ili Day/Month/
Year).
w Home time zone se može podesiti i može se uključiti ili
isključiti zimsko računanje vremena.
Kada je odabrana x destinacija putovanja vremenska razlika
Time zone
između destinacije i vaše vremenske zone w se automatski
prepračunava i zapamćeni su datum i vreme za odabrani region.
Veoma korisno kada putujete.
E66
Podešavanje Vremenske Zone
1
Upotrebite džojstik da odaberete
Time zone i pritisnite k taster.
Time zone and date
15/05/2014 15:30
London, Casablanca
Date and time
Date format
Time zone
2
Odaberite w Home time zone ili
x Travel destination i pritisnite
k taster.
• Datum i vreme se menjaju na ekranu u
zavisnosti od izabrane vremenske zone..
3
Pritisnite K.
Time zone
Tokyo, Seoul
15/05/2014 23:30
Home time zone
Travel destination
Time zone
Tokyo, Seoul
15/05/2014 23:30
Home time zone
Travel destination
Pritisnite J ili K da bi odabrali
vremensku zonu.
Vremen. razlika
10:30
-5:00
• Prikazana je razlika između destinacije
New York
Toronto
putovanja i vaše vremenske zone.
Lima
• Pritiskom na H ćete uključiti zimsko
računanje vremena. Ikona W je prikazana
vrhu ekrana i sat ide jedan čas unapred.
Pritisnite I da bi je isključili.
Back
• Ako razlika ne može da se izabere, podesite
vreme preko Date and time.
• Pritisnite k taster da odaberete željenu
destinaciju.
• Kada se odabere željena destinacija, pojaviće se Z ikona kada se aparat
nalazi u režimu fotografisanja.
Reference Section
4
E67
Monitor Settings
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Monitor settings
Opcija
Photo info
Opis
On (osnovno podešavanje): Slika se automatski prikazuje na
ekranu nakon što je snimljena i ekran se vraća u režim
snimanja.
Off: Slika se ne prikazuje nakon što je snimljena.
Image review
Izaberite od 5 opcija osvetljenja ekrana. Po defoltu je 3.
Brightness
On: Vodič za kadriranje je prikazan.
Off (osnovno podešavanje): Vodič za kadriranje ije prikazan.
View/hide
histograms
On: Histogram je prikazan u režimu snimanja iako kompenz.
ekspoz. nije podešena (A63).
Off (osnovno podešavanje): Histogram nije prikazan.
B
O prikazivanju/sakrivanju Histograma
Histogrami nisu prikazani u sledećim situacijama.
• Pri snimanju filma
• Kad je prikazan uvećan centar slike u E (manual focus)
• Kad je meni režima fokusa, samookidača, režima blica prikazan
Photo Info
Reference Section
Režim snimanja
Režim repordukcije
4 / 132
Show info
1/250
Auto info
(osnovno
podešavanje)
E68
F5.6
25m 0s
840
0004. JPG
15/05/2014 15:30
Trenutna podešavanja su prikazana u Show info.
Ukoliko se ne diraju komande, informacije su skrivene u Hide
info. Informacije se ponovo prikazuju kada se dodirnu
komande.
Režim snimanja
Režim repordukcije
Hide info
4 / 132
Framing
grid+auto info
1/250
F5.6
25m 0s
840
Kao dodatak za Auto info,
prikazuje se mreža kadriranja.
0004. JPG
15/05/2014 15:30
Prikazana su trenutna
podeđavanja u Auto info.
4 / 132
Movie
frame+auto info
F5.6
25m 0s
840
B
O mreži kadriranja
0004. JPG
15/05/2014 15:30
Prikazana su trenutna
podeđavanja u Auto info
Reference Section
1/250
Kao dodatak za Auto info,
prikazuje se okvir za snimanje
videa.
Mreža kadriranja se ne prikazuje u sledežoj situacijii.
• Kada je uvežan centar za E (manual focus)
E69
Print Date (Utiskivanje datuma i Vremena)
Press the d button M z tab (A9) M Print date
Datum i vreme fotografisanja se mogu utisnuti na
sliku. Ove informacije ne mogu da se štampaju na
štampačima koji ne podržavaju štampanje
datuma i vremena (E53).
15/05/2014
Opcija
f
Date
S
Date and time
k Off (osnovno
podešavanje)
B
Opis
Datum se utiskuje na fotografiju.
Datum i vreme se utiskuju na fotografiju.
Datum i vreme se ne utiskuju na fotografiju.
Utiskivanje datuma
Reference Section
• Utisnuti datum predstavlja trajni deo slike i ne može se ukloniti. Datum i vreme se
ne mogu utisnuti na slike nakon što su snimljene.
• Datum se neće utsisnuti u sledećim okolnostima.
- Kada je režim scene na Easy panorama, Panorama assist ili 3D
photography
- Kada je Pre-shooting cache, Continuous H: 120 fps ili Continuous H: 60
fps izabrano za Continuous (E35)
- Filmovi
- Kada se nsimaju slike prilikom snimanja videa
• Uštampani datum će biti teško pročitati na fotografijama male rezolucije.
E70
Vibration Reduction
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Vibration reduction
Kompenzujte drmanje aparata. Drmanje aparata se podjednako kompenzuje
kako pri snimanju fotografija tako i pri snimanju filmova.
Opcija
Opis
g
Normal
(osnovno
podešavanje)
Red. vibracije zasnovana na pomeranju senzora
redukuje efekte drmanja aparata. Aparat automatski
detektuje smer panovanja i deluje samo na drmanje
aparata.
Kad se aparat panuje horizontalno, npr., redukcija
vibracija smanjuje samo vertikalne vibracije. Kad se
aparat panuje vertically, vertikalno red. vibracija
redukuje samo horizontalne vibracije.
Z
Active
Drmanje aparata se automatski redukuje ukoliko
postoji velika verovatnoća drmanja aparata kao npr. pri
vožnji automobila .
k Off
B
Smanjenje vibracija je isključeno.
Napomene o smanjenju vibracija
Reference Section
• Za startovanje red. vib. je potrebno par sek. nakon što se upali aparat, ili kada aparat
prelazi iz režima slikanja u reprodukciju. Sačekajte da se prikaz na ekranu stabilizuje
pre slikanja.
• Usled karakteristika funkcije smanjenja vibracija, moguće je da će slike koje se
prikažu na ekranu odmah nakon fotografisanja delovati malo zamagljeno.
• U nekim okolnostima možda smanjenje vibracija neće biti u mogućnosti da u
potpunosti eliminiše drmanje aparata.
E71
Motion Detection
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Motion detection
Uključite detekciju pokreta kako bi smanjili efekat drmanja aparata ili
pomeranja subjekta dok fotografišete.
Opcija
Opis
UAuto
Kada se detektuje drmanje aparata ili pomeranje subjekta, ISO
osetljivost i brzina zatvarača će da se poveća kako bi se
smanjilo zamućenje.
Ipak detekcija pokreta ne radi u sledećim okolnostima.
Off
(osnovno
podešavanje)
Funkcija isključena.
B
Napomene o detekciji pokreta
• Detektor pokreta možda neće biti u mogućnosti da u potpunosti eleminiše efekat
drmanja u nekim od situacija.
• Detektor pokreta neće da radi kada se subjekat mnogo kreće ili kada je taman.
• Napravljene fotografije mogu izgledati malo zrnasto.
AF Assist
Reference Section
Pritisnite d taster M z tab (A9) M AF assist
Definišite da li ćete koristiti AF assist lampu da pomognete fokusiranje aparata
kad je subjekt slabo osvetljen.
Opcija
Opis
Auto
(osnovno podešavanje)
AF-assist lampa će da pripomogne pri fokusiranju
subjekta koji je slabo osvetljen. Osvetljivač ima domet
od 3 m (9 ft 10 in.) na maksimalnoj široko-ugaonoj
poziciji i 3m (9 ft 10 in.) u maksimalnoj telefoto poziciji.
U nekim poljima fokusa i režimima scene, AF-assist
lampa možda neće svetleti.
Off
Funkcija je isključena. Aparat možda neće moći
fokusirati ako je slabo osvetljenje.
E72
Digital Zoom
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Digital zoom
Opcija
Opis
On
(osnovno podešavanje)
Digitalno uvećanje radi.
Off
Digitalno uvećanje neće raditi.
B
Napomene o Digitalnom Uvećanju
• Kada radi digitalni zum, aparat fokusira u centar kadra.
- Digitalno uvećanje se ne može koristiti kad je Scene auto selector, Portrait,
Night portrait, Easy panorama, Pet portrait ili izabrano u režimu scene.
• Ne može se koristiti u kombinaciji sa određenim karakteristikama.
• Kad se koristi digitalni zum, Metering (E34) je na Center-weighted ili Spot.
Control Ring Options
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Control ring options
Reference Section
Dodelite funkciju (A69) kontrolnom prstenu kada je režim A (auto), A, B, C,
D ili i.
E73
Sound Settings
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Sound settings
Opcija
Opis
Button sound
Uključite On (osnovno podešavanje) ili Off isključite.
• Zvuk podešavanja (zvučni signal će se čuti jednom
kad je podešavanje završeno)
• Zvuk fokusiranja (zvučni signal će se čuti dva puta
kad je aparat fokusirao subjekat)
• Zvuk greške (zvučni signal će se čuti tri puta kad je
detektovana greška)
• Zvuk startovanja kada se aparat uključi. (Nema
zvuka kada je Welcome screen na None.)
Shutter sound
Kada je On (osnovno podešavanje) odabrano, čuje se
zvuk kada okidač okine.
• Nema zvuka pri kontinualnom snimanju, kada se
snimaju filmovi, ili kada se koristi Pet portrait ili
Bird-watching režim scena.
Auto Off
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Auto off
Reference Section
Kada je aparat uključen i istekne određeni period bez ikakve operacije, aparat će
ući u režim mirovanja (A23).
Odaberite između 30 s, 1 min (osnovno podešavanje), 5 min, i 30 min.
C
Auto Off podešavanje
• Vreme potrebno da prođe da aparat ode u režim mirovanja fiksirano je u sledećim
slučajevima.
• Kad su prikazani meniji: 3 min (kad je auto off na 30 s ili 1 min)
• Kad je priključen AC adapter: 30 minuta
E74
Format Memory/Format Card
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Format memory/Format card
Koristite ovu opciju da formatirate internu memoriju ili memorijsku karticu.
Formatiranjem se permanentno brišu svi podaci sa interne memorije ili
memorijske kartice. Izbrisani podaci se ne mogu povratiti. Prebacite
važne slike pre foramtiranja na računar.
• Ne isključujte aparat i ne otvarajte poklopac ležišta bat./slota mem. kartice tokom
formatiranja.
Formatiranje Interne Memorije
Da bi formatirali internu memoriju uklonite
memorijsku karticu. Format memory opcija će
se pojaviti u setup meniju.
All images will
be deleted! OK?
Format
No
Formatiranje Memorijske Kartice
Kada se mem. kart. ubaci u aparat, Format card
opc. će se pojaviti u setup meniju.
All images will
be deleted! OK?
Language
Reference Section
Format
No
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Language
Odaberite jezik koji će se koristiti na aparatu.
E75
TV Settings
Pritisnite d taster M z tab (A9) M TV settings
Podesite za konekciju sa TV om
Opcija
Opis
HDMI
Izaberite rezoluciju slike za HDMI izlaz između Auto
(osnovno podeš.), 480p, 720p, ili 1080i. Kada je Auto
izabrano, opcija najbolja za TV koja podržava HD
rezoluciju na koji je aparat povezan je automatski
izabrana između 480p, 720p, ili 1080i.
HDMI device control
Odaberite da li će aparat primati signale sa TV a kad je
konektovan na HDMI-CEC kompatibilan TV preko HDMI
kabla. Kad je na On (osnovno podeš.), daljinskim za TV
možete upravljati aparatom tokom reprodukcije.
Vidite “Korišćenje TV daljinskog (HDMI Device Control)”
(E15).
C
HDMI i HDMI-CEC
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ije multimedijalni interfejs.
HDMI-CEC (HDMI-Consumer Electronics Control) omogućava da kompatibilni uređaji
sarađuju.
Reference Section
E76
Charge by Computer
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Charge by computer
Opcija
Opis
a Auto
(osnovno
podešavanje)
Baterija u aparatu se puni preko računara.
Off
Baterija u aparatu se ne puni preko računara kada je aparat
povezan sa računarom.
B
O punjenju preko računara
• Ako se aparat isključi, punjenje prestaje.
• Potebno je oko 3 sata i 30 da bi se napunila potpuno prazna baterija.
Vreme punjenja se povećava ako se tokom punjenja vrši tranfer podataka.
• Aparat se isključuje ako nema komunikacije sa računarom 30 min nakon što je
punjenje gotovo.
B
Kada lampa napajanja blinka brzo
onemogućeno.
Reference Section
Moguće je da se aparat ne puni iz sledećih razloga.
• Prevelika je temperatura. Punite pri temperaturama od 5 °C do 35 °C (41 °F to 95 °F).
• USB kabl nije lepo uključen, ili je baterija loša. Diskonektujte USB, i povežite
ispravno, ili zamenite bateriju.
• Kompjuter je u režimu spavanja, restartujte ga.
• Baterija ne može. biti punjena preko računara jer je na računaru to softverski
E77
Toggle Av/Tv Selection
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Toggle Av/Tv selection
Promenite metod za podešavanje fleksibilnog programa, brzine zatvarača ili
blende. Može se koristiti u režimima snimanja j, k, l, m ili M.
Opcija
Opis
Do not toggle selection Pomoću komandnog točkića podesite fleks. program i
(osnovno podešavanje) brzinu zatvarača, a pomoću džojstika blendu.
Toggle selection
Pomoću džojstika podesite fleks. program i brzinu
zatvarača, a pomoću komandnog točkića blendu.
Reset File Numbering
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Reset file numbering
Kad odaberete Yes sekventno numerisanje fajlova se resetuje (E81). Nakon
resetovanja, kreira se novi folder i broj fajla za sledeću sliku počinje od “0001.”
B
O resetovanju nabrojavanja fajlova
Reference Section
Reset file numbering se ne može primeniti kad je broj fajla 999 i postoje slike u
folderu. Ubacite novu karticu ili formatirajte internu mem./mem. karticu (E70).
C
Folderi i čuvanje fajlova
Slike filmovi se ćuvaju na memorijskoj kartici i internoj memoriji.
• Dodeljuju se brojevi redom, počinjujući od “100” i zacršavajući se sa “999”
(direktorijumi se ne prikazuju na apratu).
• U seledećim situacijama se kreira novi direktorijum.
- Kada broj fajlova pređe 200
- Ka da je broj direktorijuma “9999”
- Kada se izvrši Reset file numbering
• Za svaku seriju u intervalu se kreira novi folder, i fotografije počinju sa “0001.”
E78
Blink Warning
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Blink warning
Podesite da li želite da imate detekciju zatvorenih očiju dok slikate u režimu
detekcije lica (A78) u sledećim situacijama.
• U režimima scene: Scene auto selector, Portrait ili Night portrait (kad je
Tripod izabrano) u režimu scena (A36)
• U režimima snimanja j, k, l, m, M (kad je Face priority (E41) izabrano
ya AF area mode)
Opcija
Opis
On
Kada aparat detektuje da jedan ili više ljudskih subjekata
ima zatvorene oči, kratko posle prepoznavanja lica i
fotografisanja, pojaviće se ekran Did someone blink? na
monitoru. Portret čije su oči ostale zatvorene kada je
odradio zatvarač, je uokviren žutom linijom. Ukoliko se ovo
desi, pogledajte sliku i odlučite da li želite ponovo da
fotografišete.
Off (osnovno
podešavanje)
Upozorenje na treptaj nema efekta.
Ekran upozorenja na treptaj
B
Reference Section
Detektovana lica imaju okvir.
Did someone blink?
• Da uvećate detektovano lice, rotirajte kontrolu
zuma g (i). Za povratak na pregled preko
celog ekrana rotirajte ka f (h)
• Kad aparat detektuje više subjekata sa
zatvorenim očima, pritisnite J ili K tokom
uvećanja, kako bi pregledali lica.
Zoom in
Exit
• Pritsnite l taster da izbrišete sliku.
• Pritsnite k za povratak u režim slikanja.
Ukoliko se ne izvrši nikakva operacija tokom par sekundi, aparat će se vratiti u
režim slikanja.
Beleške o Uporozenju na treptaj
• Upozorenje ne radi u sledećim situacijama
- Kada je odabran tajmer osmeha (A58)
- Sa svim opcijama osim Single (E35) u kontinualnom snimanju
- Sa svim opcijama osim Off (E40) u braketiranju
- Kada je On (E48) odabrano za Multiple exposure mode
• U nekim situacijama neće raditi kako je očekivano.
E79
Eye-Fi Upload
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Eye-Fi upload
Opcija
Opis
Enable
b (osnovno
podešavanje)
Uploadujte slike sa aparata na preselektovanu
destinaciju.
c Disable
Slike neće biti uploadovane.
B
O Eye-Fi karticama
Reference Section
• Slike neće biti uploadovane ako jačina signala nije dovoljna i ako je Enable
izabrano.
• Izaberite Disable na mestima gde su bežični uređaji zabranjeni.
• Pogledajte uputstvo dobijeno uz Eye-Fi karticu za više info. U slučaju kvaara
kontaktirajte proizvođača.
• Aparat može da se koristi da uključi i isključi Eye-Fi kartice, ali možda neće podržati
ostale funkcije Eye-Fi kartice.
• Aparat nije kompatibilan sa bezgraničnom funkcijom memorije. Kad je podešen na
računar, onemogućite funkciju. Ako je bezgranična funkcija memorije omogućena,
broj snimljenih slika možda neće biti dobro prikazan.
• Eye-Fi kartice su za korišćenje samo u zemlji u kojoj su i kupljene. Pogledajte sve
zakone o upotrebi bežičnih uređaja
• Ako ostavite na Enable to će istrošiti bateriju u kratkom periodu vremena..
C
Eye-Fi indikator komunikacije
Status komunikacije Eye-Fi kartice u aparatu može se potvrditi na ekranu(A10).
• w: Eye-Fi upload je na Disable.
• x (svetli): Eye-Fi upload moguć; čeka se na upload.
• x (blinka): Eye-Fi upload moguć; uploaduje podatke.
• y: Eye-Fi je omogućen ali nema fotografija za upload.
• z: Pojavila se greška. Aparat ne može da kontroliše Eye-Fi karticu.
E80
Peaking
Pritisnite d taster M z tab (A19) M Peaking
Opcija
Opis
On
(osnovno
podešavanje)
Kada se fokusira ručno, na displeju su označeni subjekti u
fokusu (A61, 62).
Off
Onemogućeno.
Reset All
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Reset all
Kada odaberete Reset, sva podeš. na aparatu će se vratiti na osnovne vrednosti.
• Time zone and date ili Language, se ne resetuju.
• Korisnička podešavanja koja su bila podešena za režim M se neće vratiti na
originalne vrednosti ukoliko se izabere Reset all opcija. Resetujte
podešavanje preko Reset user settings opcije (A52).
C
Resetovanje brojeva fajlova
Firmware Version
Reference Section
Resetuje na “0001”, briše sve fotografije u memoriji i memorijskoj kartici opcijom
Reset all. Reset file numbering se takođe koristi za reset na “0001” (E78).
Pritisnite d taster M z tab (A9) M Firmware version
Pogledajte verziju upravljačkog softvera na vašem fotoaparatu.
E81
Poruke greške
Sledeća tabela sadrži listu grešaka i ostalih upozorenja koji se pojavljuju na
ekranu, kao i rešenja za njihovo uklanjanje.
Ekran
Uzrok/Rešenje
Battery temperature
is elevated. The
camera will turn off.
Temperatura baterije je previsoka.
Isključite fotoaparat, i ostavite bateriju da se
malo ohladi pre ponovnog korišćenja.
–
The camera will turn
off to prevent
overheating.
Unutrašnjost aparata ili mem. kart. se pregrejala.
Aparat se automatski isključio.
Sačekajte da se delovi aparata ili mem. kartica
ohlade pa uključite aparat.
–
Memory card is write Memorijska kartica je zaključana na upis.
protected.
Prebacite na“write” poziciju.
This card cannot be
used.
This card cannot be
read.
Greška u pristupu mem. kartici.
• Koristite odobrenu karticu.
• proverite konektore.
• vidite da li je kartica ispravno ubačena.
–
21
20
20
Reference Section
Memorijska kartica nije formatirana za upotrebu
u ovom aparatu.
Card is not formatted. Svi podaci na njoj će biti obrisani. Da zadržite
20, F5
Format card?
podatke, odaberite No, i prebacite podatke na
računar pa je formatirajte. Da formatirate,
odaberite Yes pritisnite k taster.
The write-protect switch of the Eye-Fi card is in
the “lock” position.
Not available if Eye-Fi
card is locked.
Eye-Fi kartica je zaključana na upis.
• Prebacite na“write” poziciju.
–
20
20
33, 91,
20
Out of memory.
Obrišite fotografije ili ubacite novu karticu
Image cannot be
saved.
Greška u toku snimanja slike.
Formatirajte ugrađenu memoriju ili memorijsku
karticu.
20,
E75
Fotoaparat je ostao bez brojeva fajlova.
Ubacite novu karticu, ili formatirajte ugrađenu
memoriju/mem. karticu.
E82
Slika se ne može koristiti za ekran dobrodošlice.
E65
Nema dovoljno mem. za kopiranje slike.
Obrišite slike sa destinacije.
33, 91
Ekran
Uzrok/Rešenje
Sound file cannot be
saved.
Govorna poruka ne može da se snimi za ovaj fajl.
• Ne može da se snimi sa filmom.
• Izaberite sliku snimljenu ovim aparatom.
Image cannot be
modified.
Slika se ne može izmeniti.
• Izaberite slike koje podržavaju izmene.
• Ne može se koristiti sa filmovima.
Greška pri snimanju filma.
Cannot record movie. Odaberite mem. karticu sa većom brzinom
snimanja.
Cannot reset file
numbering.
Ne može se kreirati još foldera.
Ubacite novu karticu, ili Formatirajte ugrađenu
memoriju/mem. karticu.
Memory contains no
images.
Nema slika na memoriji ili memorijskoj kartici.
• Izvadite mem. karticu da reprodukujete slike
sa inter. mem.
• Da kopirate sa interne memorije na karticu,
pritisnite d taster da izaberete Copy u
meniju reprodukcije.
File contains no
image data.
–
E56
E7
–
21
20,
E75
20
E57
–
All images are hidden. Slika ne može da se reprodukuje u prezentaciji.
–
This file cannot be
played back.
This image cannot be Slika je zaštićena.
deleted.
Onemogućite zaštitu.
E55
37
Raise the flash.
• Kad je režim scene na Scene auto selector,
možete slikati i sa spuštenim blicem, ali blic
neće okinuti.
• Kad je režim scene na Night portrait ili
Backlighting sa HDR na Off, morate izvući
blic da bi slikali.
No access.
Aparat ne dobija komunikaciju sa smart uređaja.
95,
Odaberite Connect to smart device u Wi-Fi
E63
meniju i pokušajte ponovo.
Reference Section
Fajl nije snimljen sa ovim aparatom.
Fajl ne može da se vidi na ovom aparatu.
Koristite računar ili aparat na kojem je snimljen
za pregled ovog fajla.
39, 41
E83
Ekran
Uzrok/Rešenje
Reference Section
Could not connect.
Aparat nije uspeo da ostvri komunikaciju sa
smart uređajem. Odaberite drugi kanal u
Channel u Options Wi-Fi opcija i pokušajte
ponovo.
Wi-Fi connection
terminated.
Nakon što je ostavarena veza, baterija je oslabila,
95,
ili je pukla veza usled lošrg signala. Proverite
E63
status na aparatu i pokušajte ponovo.
Lens error
Greška objektiva.
Isključite pa uključite fotoaparat. Ako se greška
ponovi kontaktirajte Nikon predstavnika.
22
Communications
error
Greška u konekciji sa štampačem.
Isključite fotoaparat i konektujte kabl ponovo.
E16
System error
Greška se pojavila na ugrađenoj memoriji.
Isključite pa uključite fotoaparat. Ako se greška
ponovi kontaktirajte Nikon-autorizovanog
predstavnika.
22
Printer error: check
printer status.
Greška štampača.
Proverite štampač. Nakon što ste rešili problem,
odaberite Resume i pritisnite k taster da
nastavite štampu.*
–
Printer error: check
paper.
Odabrana veličina papira nije ubačena u
štampač.
Ubacite pravi papir, odaberite Resume i
pritisnite k taster da nastavite štampu.*
–
Printer error: paper
jam.
Papir se zaglavio u štampaču.
Izvucite papir, odaberite Resume i pritisnite k
taster da nastavite štampu.*
–
Printer error: out of
paper.
Nema papira u štampaču.
Ubacite papir, odaberite Resume i pritisnite k
taster da nastavite štampu.*
–
Printer error: check
ink.
Greška mastila.
Proverite mastilo, odaberite Resume i pritisnite
k taster da nastavite štampu.*
–
Printer error: out of
ink.
Nestaje mastila ili je ketridž prazan.
Zamenite mastilo, odaberite Resume i pritisnite
k taster da nastavite štampu.*
–
Printer error: file
corrupt.
Greška usled greške na fajlu.
Odaberite Cancel i pritisnite k taster da
otkažete štampu.
–
* Proverite dokumentaciju koju ste dobili uz štampač za dalja uputstva.
E84
95,
E63
Nazivi fajlova
Slike, filmovi i zvučni zapisi se čuvaju pod sledećim imenima.
File name: DSCN0001.JPG
(1)
(2)
(3)
Ne prikazuje se na ekranu.
(1) Identifier
(2) File number
DSCN
Originalne fotografije, filmovi, fotografije izvučene iz
filma
SSCN
Male kopije
RSCN
Odsečene kopije
FSCN
Slike kreirane bilo kojom funkcijom izmene osim
male slike i odsecanja , filmovi kreirani izmenom
filma
Automatski se dodaje redom od “0001” do “9999.”
• Novi folder se kreira i kad broj slika u folderu dostigne 9999 i
broj sledećeg fajla se vraća na “0001.”
• Serijski brojevi fajlova se autom. dodeljuju na fotografije
sačuvane tokom snimanja filma počevši od “broja filma koji
se trenutno snima + 1.”
Označava vrstu fajla.
.JPG
Filmovi
.WAV
Govorne poruke
• Identifikator i broj fajla su isti kao i slika na koju je
nakačena govorna poruka.
Automatski se dodaje redom od “0001” do “9999.”
• Novi folder se kreira i kad broj slika u folderu dostigne 9999 i
broj sledećeg fajla se vraća na “0001.”
• Serijski brojevi fajlova se autom. dodeljuju na fotografije
sačuvane tokom snimanja filma počevši od “broja filma koji
se trenutno snima + 1.”
B
Reference Section
(3) Extension
JPEG fotografije
.MOV
Napomene
• Kada se slika sa Image quality (E23) na RAW (NRW) + Fine ili RAW (NRW) +
Normal, the RAW (NRW) i JPEG slikama se dodeljuje isti indentifikator i broj. Obe se
broje kao jedan fajl u direktorijumu.
E85
Dodatna oprema
Battery charger
Punjač MH-65
(Vreme punjenja potpuno praznih baterija: Approx. 2 sata
i 30 min)
AC Adapter EH-62F (povezati kao na slici)
1
2
3
AC adapter
Pre zatvaranja poklopca ležišta baterije/slota mem. kartice,
potpuno ubacite konektor napajanja u slot u ležištu
baterije. Ako deo kabla ostane vani, poklopac ili kabl mogu
biti oštećeni kada se poklopac zatvori.
Dostupnost varira od regiona prodaje
Pogledajte naš sajt za informacije.
Reference Section
E86
Reference Section
E87
E88
Tehničke
napomene i Indeks
Briga o produktima .........................................F2
Aparat .......................................................................................................F2
Baterija......................................................................................................F3
AC Adapter..............................................................................................F4
Memorijske kartice...............................................................................F5
Memorijske kartice ...................................................F6
Čišćenje ....................................................................................................F6
Čuvanje ....................................................................................................F7
Rešavanje problema........................................F8
Specifikacije ...................................................F16
Indeks .............................................................F22
F1
Briga o proizvodima
Aparat
Da bi konstantno uživali u ovom Nikonovom proizvodu držite se sledećih mera
predostrožnosti. Pročitajte upozorenja u odeljku “Za vašu sigurnost” (Avii-ix)
pre korišćenja proizvoda.
B
Nemojte ga ispustiti
Neće raditi ako je izložen udarcu ili jakoj vibraciji.
B
Vodite računa o pokretnim delovima i objektivu
Ne primenjujte silu na poklopac objektiva, ležiste za memorijsku karticu i ležiste za
baterije. Ovi delovi se lako mogu oštetiti. Primenjivanje sile na poklopac može dovesti
do kvara ili oštecenja objektiva. Ako se ekran polomi, treba paziti da se ne povredite
sa polomljenim staklom.
B
Držite ga suvog
Uređaj će se pokvariti ako je izložen vodi ili jakoj vlažnosti.
B
Izbegavajte nagle promene temperatura
Nagle promene, kao što su izlaženje iz zgrade koja je topla na hladno vreme, mogu
izazvati kondenzaciju na proizvodu. Da bi to izbegli stavite uređaj u torbicu ili
plastičnu kesu kako bi izbegli nagle promene.
Tehničke napomene i Indeks
B
Držite podalje od jakih magnetnih polja
Ne koristite i ne čuvajte uređaj blizu uređaja koji proizvode jaka magnetička polja.
Jake statičke promene u magnetičkom polju izazivaju uređaji kao sto je radio
prenosnik i može da ometa monitor, ošteti datoteku na memorijskoj kartici ili utiče na
sam proizvod.
B
Ne izlažite na duže periode objektiv jakoj svetlosti
Izbegavajte da čuvate fotoaparat kada se ne koristi na prostoru izloženom jakoj
sunčevoj svetlosti ili nekim drugim jakim svetlom. Intenzivna svetlost može izazvati
iskrivljenje senzora slike, tada dolazi do bele mutnosti na slici.
B
Isključite uređaj kada otklanjate izvor energije ili memorijsku
karticu
Ne vadite baterije kada je uređaj uključen, ili dok se snimaju slike ili brisu. Naglo
ukidanje energije može da prouzrukuje gubljenje podataka ili oštećenje memorijske
kartice ili ugrađene memorije.
F2
B
Monitor
• Monitori i elektronska tražila konstruisani su sa ekstremno velikom preciznošću;
najmanje 99.99% piksela je efektivno, sa ne više od 0.01% koji nedostaju ili su
defektni. Kako ovi displeji mogu sadržati piksele koji su uvek osvetljeni (beli, crveni,
plavi ili zeleni) ili uvek isključeni (crni), ovo nije greška i ne utiče na fotografije
snimljene ovim aparatom.
• Slika na monitoru se nekada teško vidi na jakom osvetljenju.
• Monitor je osvetljen LED pozadinskim osvetljenjem. Ako monitor počne da tamni ili
treperi, kontaktirajte svog Nikon-autorizovanog predstavnika.
Baterija
Tehničke napomene i Indeks
• Proverite da ste pročitali odeljak “Za vašu sigurnost” (Avii-ix) pre korišćenja
baterije.
• Proverite nivo baterije kada uključite aparat, i promenite baterije ako je
potrebno. Ne nastavljajte sa punjenjem kada je baterija puna, jer će baterije
slabije raditi. Ako je moguće nosite rezervne baterije, kada slikate važne
prilike.
• Ne koristite baterije u ambijentu gde je temperatura ispod 0°C (32°F) ili iznad
40°C (104°F).
• Tokom punjenja, baterija treba da je na temperaturi između 5 i 35°C (41°F do
95°F).
• Kad je temeratura baterije između 45°C i 60°C (113°F i 140°F), kapacitet
punjenja može da opadne.
• Baterija se ne puni na temperaturama ispod 0 °C (32 °F) ili preko 60°C (140°F).
• Tokom korišćenja baterija može da se ugreje, sačekajte da se ohladi pa tek je
onda punite.;Ako se ne pridržavate ovoga može doći do oštećenja baterije.
• Hladnim danima, kapacitet baterije slabi. Pobrinite se da je baterija potpuno
puna pre izlaženja po takvom vremenu. Držite rezervne baterije na toplom
mestu. Kada se ugreju mogu da povrate deo energije.
• Prašina na terminalima baterija može da spreči rad fotoaparata. Koristite
čistu, suvu krpu da očistite konektore.
• Kada se ne koriste baterije, izvadite ih iz fotoaparata i iz punjača i stavite u
kutiju za baterije. Čuvajte je na mestu gde je temperatura izmedju (15 to 25
°C / 59 to 77 °F), i suvom mestu. Ne čuvajte baterije na ekstremno hladnim
mestima.
• Kada se ne koriste baterije, izvadite ih iz fotoaparata i iz punjača i stavite u
kutiju za baterije. Fotoaparat i punjač je troše čak i kada su isključeni; Ako se
ostavi tu može se istrošiti do tačke kada se više ne može koristiti.
• Punite je makar jednom godišnje i istrošite pre odlaganja.
• Nakon uklanjanja baterija iz punjača ili aparata, zamenite poklopac terminala
i čuvajte ga na hladnom mestu.
• Ukoliko se baterija brzo prazni kupte novu.
Zamenite bateriju kada više ne može da se puni. Korišćene baterije su vredan
izvor. Reciklirajte ih po pravilima.
F3
Punjenje sa AC Adapterom
Proverite da ste pročitali odeljak “Za vašu sigurnost “Za vašu sigurnost” (Aviiix) pre korišćenja AC Adaptera
• AC Adapter AC Adapter EH-71P je za korišćenje samo sa kompatibilnim
uređajima. Ne koristite ga sa drugim uređajima.
• Ne koristite ni jedan drugi kabl osim USB UC-E21. Korišćenje drugog kabla
osim UC-E21 može izazvati požar ili strujni udar.
• Ni pod kojim uslovima nemojte koristiti drugi model AC adaptera osim AC
Adaptera EH-71P ili USB-AC adaptera. U suprotnom, može doći do
pregrevanja ili oštećenja apara
• EH-71P je kompatibilan sa AC 100–240 V, 50/60 Hz električnim utičnicama. U
drugim zemljama korisite adapter (posebno se kupuje) ako je potrebno. Za
više informacija kontaktirajte vašu turističku agenciju.
Tehničke napomene i Indeks
F4
Memorijske kartice
• Koristite samo odobrene Secure Digital memorijske kartice. Vidite
“Odobrene memorijske kartice” (A21).
• Pratite predostrožnosti opisane u dokumentaciji dobijenoj sa mem.
karticom.
• Ne stavljajte nalepnice na mem. kartice.
• Ne formatirajte memorijske kartice na računaru.
• Preporučeno je formatiranje memorijske kartice koja se prvi put koristi u
ovom aparatu.
Formatirajte karticu ovim aparatom.
• Napomena da formatiranje trajno briše sve slike i ostale podatke sa
memorijske kartice. Budite sigurni da ste napravili kopije svih slika koje
želite da sačuvate pre formatiranja.
• Ako se pojavi poruka “Card is not formatted. Format card?” nakon što ubacite
memorijsku karticu, mem. kartica mora da se formatira. Ako postoje podaci
koje ne želite da obrišete, izaberite No i prebacite podatke na računar pre
formatiranja. Za početak formatiranja, izaberite Yes i pritisnite k.
• Tokom formatiranja ili prebacivanja slika na računar ne radite sledeće. U
suprotonm može doći do oštećenja aparata ili mem. kartice ili do gubitka
podataka:
-ne otvarajte ležište baterije/zatvrač slota mem. kartice i ne vadite mem.
karticu.
-Ne isključujte aparat
- Ne diskonektujte AC adapter
Tehničke napomene i Indeks
F5
Briga o aparatu
Čišćenje
Lens
Izbegavajte dodirivanje staklenih delova prstima. Prašinu brišite sa
duvaljkom (mali uređaj sa jednim krajem koji ima gumeni balončić
koji proizvodi vazduh na drugom kraju). Da se otklone otisci i druge
fleke koje se ne mogu otkloniti sa duvaljkom, brišite objektiv sa
mekanom krpicom, koristite spiralne pokrete od centra objektiva ka
krajevima. Ne koristite silu pri brisanju objektiva ili ne koristite hrapave
materijale za briisanje. Ako se ne pridržavate ovoga možete izazvati
štetu. Ako ovo ne uspe koristite blago pokvašenu krpu.
Monitor
Prašinu otklonite sa duvaljkom. Da otklonite otiske prstiju i druge
mrlje koristite suvu krpu. Blago brišite ne koristite silu. Ako se ne
pridržavate ovoga možete izazvati štetu
Body
Prašinu otklonite sa duvaljkom. Obrišite sa suvom, mekom krpom.
Nakon korišćenja aparata na plaži ili nekim prašnjavim okruženjima
sklonite pesak, prašinu ili so suvom i blago nakvašenom krpom i
osušite. Strana materija u aparatu izaziva kvar i nije pokrivena
osiguranjem.
Ne koristite alkohol, izbeljivač i druge isparljive hemikalije.
Tehničke napomene i Indeks
F6
Čuvanje
Izvadite bateriju ako se neće koristiti duži period. Ne čuvajte fotoaparat sa
naftalinom ili, na bilo kojim sledećim lokacijama:
• Blizu uređaja koji proizvode elektromagnetna polja kao što su televizor i
radio
• Izlagati temperaturama ispod–10 °C (14 °F) ili iznad 50 °C (122 °F)
• Prostorijama sa slabom ventilacijom ili vlažnosću iznad 60%
Da sprečite buđ, izvadite fotoaparat iz fotrole jednom mesečno. Uključite
fotoaparat i pritisnite okidač nekoliko puta pre odlaganja.
Proverite da ste pročitali odeljak “Baterija” (F3) u ”Briga o proizvodima” za
čuvanje baterije.
Tehničke napomene i Indeks
F7
Rešavanje Problema
Ako fotoaparat ne uspe da funkcioniše očekivano, pogledajte najčešće
probleme dole pre konsultovanja sa Nikon-autorizovanim predstavnikom. Za
više informacija pogledajte strane u koloni skroz desno.
Ekran, parametri i izvor energije
Problem
Uzrok/rešenje
A
• Sačekajte da se snimanje završi.
–
22,
• Isključite aparat ako problem ne nestane. Ako se
aparat ne isključi, izvadite i ponovo stavite baterije ili E86
The camera is on
ako koristite AC adapter, diskonektujte i ponovo
but does not
konektujte AC adapter.
respond.
Obratite pažnju da će podaci koji se trenutno snimaju
biti izgubljeni, podaci koji su već sačuvani neće biti
oštećeni uklanjanjem i diskonektovanjem izvora
napajanja.
18
E77
Technical Notes and Index
F8
Battery inserted
in the camera
cannot be
charged.
• Off je izabrano za Charge by computer u setup
–
meniju.
• Pri punjenju preko računara baterija se ne puni kada 24, 25
je aparat ugašen.
• Pri punjenju preko računara punjenje se isključuje
kada se računar uspava.
-U zavisnosti od podešavanja računara moguće je da
je softverski onempogućeno punjenje.
–
–
Camera cannot
be turned on.
• Baterija se istrošila.
• Aparat ne može da se uključi ako je konektovan na
AC Adapter čak i ako pritisnete prekida; napajanja.
Pritisnite i držite c (playback) da uključite aparat u
režimu reprodukcije. Ipak, slikanje nije moguće.
22
18
Uzrok/rešenje
A
• Baterija je slaba.
• Aparat se automatski isključio kako bi sačuvao snagu. 23
• Aparat se isključuje ako je AC Adapter povezan dok je
aparat uključen.
Camera turns off
F3
• Isključuje se ako je USB kabl diskonektovan. Ponovo
without
povežite na USB kabl.
warning.
–
• Unutrašnjost aparata se ugrejala. Ostavite aparat
isključen dok se ne ohladi.
• Aparat i baterija ne rade kako treba pri niskim
temperaturama.
22
22
23
• Fotoaparat je isključen.
• Baterija je prazna.
• Uključen je standby rezim: pritisnite taster za
napajanje, okidač, c taster ili b (e movie-record) 54
The monitor is
taster, ili rot. točkić režima.
blank.
97,
• Kad lampa blica blinka, sačekajte da se blic napuni.
101
• Fotoaparat i kompjuter su povezani USB kablom.
• Fotoaparat i TV su povezani A/V ili HDMI kablom.
97,
• snimanje u intervalima u toku.
E15
E37
95,
E63
Problem
• Ambijentalno svetlo je previše jako: pređite na
tamniju lokaciju ili koristite tražilo.
• Podesite osvetljenje monitora.
• Monitor je prljav. Očistite ga.
92,
E68
F6
24, 92,
E66
• Ako sat aparata nije podešen, “Date not set” indikator
blinka tokom snimanja. Slike i filmovi sačuvani pre
Date and time of
nego što je sat namešten imaće oznake “00/00/0000
recording are
00:00” ili “01/01/2013 00:00.” respektivno. Podesite
datum i vreme u Time zone and date opciji u setup
not correct.
meniju.
92,
• Proveravajte sat redovno.
E66
No information
displayed in
monitor.
Technical Notes and Index
Monitor is hard
to see.
Info. o slikanju i fotografiji su možda sakrivene. Pritisnite 92,
s taster dok se informacije ne prikažu.
E68
F9
Problem
Print date not
available.
Uzrok/rešenje
Time zone and date u setup meniju nije podešen.
Date not
• Trenutni režim snimanja ne podržava Print date.
imprinted on
• Druga funkcija koja je trenutno podešena ne
images even
podržava print date.
when Print
• Datum se ne može uštampati na filmove.
date is enabled.
A
24, 92,
E66
92,
E70
76
–
Screen for
setting time
zone and date is
displayed when
camera is turned Baterija sata je prazna; sve opcije su vraćene na fabričke. 24, 25
on.
Camera settings
reset.
Kreiran je novi direktorijum da bi se resetovalo brojanje
Reset file
itd., ukoliko je sledeći broj direktorijuma (koji se ne
93,
numbering
prikazuje na paratu) veći od (“999”), reset nije moguć.
E78
cannot be done.
Promenite karticu, formatirajte memoriju/karticus.
Technical Notes and Index
Camera
becomes hot.
Kad se funkcije kao snimanje filma ili slanje slika preko
Eye-Fi kartice izvode na duži period, ili ako se aparat
koristi u uslovima visoke temp., unutrašnja temp.
aparata raste. Ovo nije kvar.
Camera makes
sound.
Kada je Autofocus mode podešen na Full-time AF ili
u nekim režimima snimanja, aparat konstantno
67, 90
proizvodi zvuk fokusiranja.
–
Snimanje
Problem
Uzrok / Rešenje
• Diskonektujte HDMI kabl ili USB kabl.
Cannot switch
to shooting
mode.
F10
• Dok je aparat prikačen na punjač nemože se koristiti
snimanje.
A
97,
101,
E15,
E16
19
Problem
Uzrok / Rešenje
• Kada je aparat u režimu reprodukcije, pritisnite c
No image
taster, okidač ili b (e movie-record) taster.
captured when • Kada su prikazani meniji, pritisnite d taster.
the shutter• Baterija je skoro prazna.
release button is • Podignite ugrađeni blic kada ste u režimu Night
pressed.
portrait ili R (Backlighting) sa HDR na Off.
• Kad lampa blica blinka, blic se puni.
Camera cannot
focus.
Colored stripes
appear in the
monitor when
shooting.
37, 40,
59, 60
59, 60
79
92,
E72
30, 67
59, 61
22
Trake u boji se mogu pojaviti tokom snimanja subjekata
sa ponavljajućim obrascem (kao što su okviri prozora);
ovo nije kvar.
Trake u boji se neće pojaviti na snimljenim slikama i
filmovima. Ipak, kad koristite Continuous H: 120 fps ili
HS 480/4×, trake u boji mogu da se vide na snimljenim
slikama i filmovima.
•
•
•
•
Koristite blic.
Koristite redukciju vibracije ili detekciju pokreta.
Koristite D (Best Shot Selector).
Koristite stativ i samookidač.
Bright specks
appear in
Blic se reflektuje o čestice u vazduhu. Isključite blic.
images captured
with flash.
Flash does not
fire.
8
22
39, 41,
54
54
• Neki režimi scene koji ne uključuju blic su uključeni.
• Funkcija koja je trenutno podešena ne podržava blic.
–
54
92,
E71,
E72
67
57
Technical Notes and Index
Images are
blurred.
• Neispravno podešavanje režima fokusa. Proverite
podešavanje.
• Subjekat je takav da auto fokus ne moze da ga
fokusira dobro.
• Podesite AF assist na Auto u setup meniju.
• Subjekat nije u fokusnom polju kad se okidač pritisne
do pola.
• Režim fokusa je podešen na E (ručni fokus).
• Isključite i ponovo uključite aparat.
A
32
54
64
72
F11
Problem
Uzrok / Rešenje
• Digital zoom na Off u setup meniju.
• Digitalni zum se ne moze koristiti kad R
(Backlighting) (HDR na bilo kom podeš. osim Off),
Digital zoom
Scene auto selector, Portrait, Night portrait,
cannot be used.
Easy panorama u Panorama, Pet portrait ili 3D
photography odabrani za režim scene.
• Izabrana je stavka koja se ne može koristiti sa
digitalnim zumom.
Image size not
available.
A
72
92,
E73
72
36
• Izabrana je stavka koja se ne može koristiti sa Image 72
mode.
• Kada je režim scene na Easy panorama ili 3D
42
photography, veličina slike je zaključana.
• Off je selektovano za Shutter sound pod Sound
settings u setup meniju.
• Sports, Museum ili Pet portrait izabrano u režimu
No sound when
scene.
76, 92,
shutter is
E74
released.
• Druge funkcije koje zabranjuju zvuk zatvarača su
podešene.
• Ne blokirajte zvučnik.
Technical Notes and Index
AF-assist
illuminator does Objektiv je prljav. Očistite objektiv.
not light.
92,
E72
Images appear
smeared.
balans bele se ne podudara sa izvorom svetlosti.
F6
Colors are
unnatural.
Kad je subjekat sa pozadinskim osvetljenjem ili kad se
snima sa veoma jakim svetlosnim izvorom, kao na
suncu, mogu se pojaviti paralelne linije u boji na slici.
Promenite poziciju svetlosnog izvora ili ga sklonite sa
kerana i pokušajte ponovo.
66,
E31
Randomly
spaced bright
Objektiv je prljav. Očistite objektiv.
pixels (“noise”)
appear in image.
F12
54
67,
E39
Problem
A
28
F17
Prozor blica je blokiran.
63
Subjekt je izvan dometa blica
67,
Podesite kompenzaciju ekspozicije.
E39
Povećajte ISO osetljivost.
Subjekat je u kontrasvetlu. Odaberite režim scene R 41, 54
(Backlighting) sa HDR podešenim na Off, ili koristite
blic m (fill flash).
67
Uzrok / Rešenje
•
•
Images are too •
•
dark
(underexposed). •
Images are too
bright
(overexposed).
Podesite kompenzaciju ekspozicije.
63
67,
E46
Unexpected
results when
flash set to V
(auto with redeye reduction).
Ako slikate sa V (auto sa redukcijom crvenih očiju) ili
napunite blic sa slow sync i redukcijom crvenih očiju
kada je režim scene namešten na Night portrait, InCamera Red-Eye Fix may, U fotoapratu redukcije crvenih
39, 54
očiju mogu se pojaviti oblasti na koje niste uticali
redukcijom. Koristite bilo koji drugi režim osim Night
portrait, i promenite režim blica u bilo koje drugo
podeš, osim V (auto sa redukcijom crvenih očiju) i
pokušajte ponovo da slikate.
Skin tones are
not softened.
• Zavisi od uslova snimanja.
• Izaberite Skin softening u meniju reprodukcije za
slike koje sadrže 4 ili više subjekata.
79
Technical Notes and Index
83,
E9
F13
Problem
Uzrok / Rešenje
Saving images
takes time.
U sledećim situacijama je potrebno više vremena za
zapis.
• Kada se koristi redukcija šuma
• Kada je blic podešen na V (auto with red-eye
reduction)
• Kada se koriste sledeći režimi scene.
-Hand-held u X (Night landscape)
-Noise reduction burst u c (Landscape) ili Closeup
-HDR na bilo kom podeš. osim Off u R
(Backlighting)
-Easy panorama u Panorama
• Continuous u meniju snimanja je na Continuous
H: 120 fps ili Continuous H: 60 fps
• Kad se koristi smile timer
• Kad se koristi Active D-Lighting
A ring-shaped
belt or rainbowcolored stripe
appears in the
monitor or
images.
Kad je subjekat sa pozadinskim osvetljenjem ili kad se
snima sa veoma jakim svetlosnim izvorom, kao na
suncu, mogu se pojaviti paralelne linije u boji na slici.
Promenite poziciju svetlosnog izvora ili ga sklonite sa
kerana i pokušajte ponovo.
A
–
55
39
38, 40
41
42
67,
E35
58
67,
E47
67,
E48
E23
–
Technical Notes and Index
8
Cannot select a • Neke opcije se ne mogu koristiti sa drugim i
setting/Selected
prikazane su sivo.
• Odabrana je funkcija koja isključuje koriščenje željene
setting is
–
funkcije.
disabled.
Reprodukcija
Problem
File cannot be
played back.
Cause/Solution
• Izbrisan je od stane kompjutera ili nekog drugog
fotoaparata.
• Fajl ne može da se reprodukuje tokom snimanja u
intervalima.
• Samo filmovi snimljeni sa ovim aparatom se mogu
reprodukovati.
A
–
–
–
67,
E37
F14
Problem
Cause/Solution
• Zum reprodukcije se ne može koristiti u filmovima,
umanjenim slikama, ili slikama koje su sečene ispod
320 × 240.
Cannot zoom in • Ne mogu se uvećati slike koje nisu snimljene sa ovim
on image.
aparatom.
• 3D slike se ne mogu uvećati kad je aparat povezan
preko HDMI i kada se reprodukuju kao 3D.
A
–
–
–
• Ne moze se snimiti na film.
–
• Ne mogu se snimati na slike slikane sa drugim
84,
fotoaparatom. tonski zapisi koji su snimljeni na slici sa E56
drugim fotoaparatom ne mogu se puštati na ovom
fotoaparatu.
42,
E7
–
Slike i filmovi ne • Odaberite slike koje podržavaju izmene.
mogu da se
• Aparat ne može da izmeni slike koje su napravljene
85,
izmene.
na drugom aparatu.
E7
Cannot record
voice memo.
–
The PictBridge
screen is not
displayed when
the camera is
connected to a
printer.
Technical Notes and Index
• Odaberite odgovarajući Video mode i HDMI opcije
93,
iz TV settings stavke.
• Kablovi su prikačeni i na HDMI konektor i na USB/
E76
Images are not
audio video konektor.
20
displayed on TV.
• Memorijska kartica ne sadrži slike. Zamenite
memorijsku karticu. Izvadite memorijsku karticu da se
gledaju slike sa ugrađene memorije.
22
• Aparat je isključen.
22
Nikon Transfer 2 • Baterija je prazna.
97,
• USB kabl nije dobro povezan.
does not start
101
when camera is • Računar nije prepoznao aparat.
–
• Proverite da li imate kompatibilan operativni sistem.
connected to a • Računar nije podešen da automatski startuje Nikon 101
computer.
Transfer 2. Za više informacija pogledajte Help opciju
u ViewNX 2.
Sa nekim PictBridge-kompatibilnim štampačima,
PictBridge startup ekran možda neće biti prikazan i slike
93,
se možda neće štampati kad je Auto izabrano za
Charge by computer opciju u setup meniju. Stavite
E77
Charge by computer opciju na Off i ponovo povežite
aparat sa štampačem.
F15
Problem
Cause/Solution
Images to be
printed are not
displayed.
• Memorijska kartica ne sadrži slike. Zamenite je.
• izvadite mem. karticu da štampate slike sa interne
memorije fodoaparata.
• Slike snimljene u 3D photography ne mogu se
štampati.
Ne može da
izabere veličinu
papira sa
fotoaparatom.
I pri korišćenju PictBridge kompatibilnog štampača,
veličina papira se ne može izabrati sa aparatom u
sledećim situacijama:
• Štampač ne podržava vel. papira koju aparat
podržava.
• Štampač automatski bira vel. papira.
A
20
21
E17,
E19
–
Wi-Fi
Problem
Uzrok / Rešenje
A
SSID (ime mreže)
Odaberite
Connect
to
smart
device
u
Wi-Fi
opcijama
se ne prikazuje
95
da aparat uđe u režim mirovanja.
na smart
Isključite Wi-Fi na smart uređaju pa je uključite ponovo.
uređaju.
Technical Notes and Index
F16
Specifikacije
Nikon COOLPIX P340 Digitalni aparat
Tip
Piksela
Senzor
Objektiv
Žižna daljina
f/-broj
Konstrukcija
Digitalni zum
Redukcija vibracija
Redukcija zamućenja
Autofokus (AF)
Raspon fokusiranja
Izbor foskusnog
polja
Monitor
Technical Notes and Index
Pokrivenost kadra
(režim snimanja)
Mediji
Mediji
Fajl sistem
Formati fajla
Veličina slike
(pikseli)
F16
Kompaktni digitalni aparat
12.2 milliona
1/1.7-in. tip CMOS; pribl 12.76 milliona piksela
objektiv sa 5× optičkim zumom
5.1-25.5 mm (ugao pregleda ekvivalent. sa 24-120 mm
objektiv u 35mm [135] formatu)
f/1.8-5.6
7 elemenata u 6 grupa
Do 4× (ugao pregleda ekvivalent. sa. 480 mm u 35mm
[135] formatu)
Pomeranje objektiva
Detekcija pokreta (fotografije)
Contrast-detect AF
• [W]: pribl. 30 cm- ,
[T]: pribl. 35 cm - 
• Makro režim: pribl. 2 cm (na širokom uglu) - 
(Sve distance su merene od prednjeg stakla objektiva)
Praćenje mete AF, Prioritet lica, ručno (spot), ručno
(normal), ručno (wide), praćenje subjekta
7,5 cm (3.2-in.), approx. 921k-dot, wide viewing angle
TFT LCD with anti-reflection coating and 5-level
brightness adjustment,
Vari-angle TFT LCD
Pribl. 100% horizontalno i 100% vertikalno u poređenju
sa originalnom slikom)
Pribl. 100% horizontalno i 100% vertikalno u poređenju
sa originalnom slikom)
Interna mem (pribl. 56 MB)
SD/SDHC/SDXC mem. kartice
DCF, Exif 2.3, DPOF, i MPF kompatibilan
Fotografije: JPEG, RAW (NRW)
Sound fajlovi (voice memo): WAV
Filmovi: MOV (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: AAC
stereo)
•
•
•
•
•
12 M
4M
VGA
16:9 2M
1:1
4000×3000
2272×1704
640×480
1920×1080
3000×3000
•
•
•
•
8M
2M
16:9 9M
3:2
3264×2448
1600×1200
3968×2232
3984×2656
ISO sensitivity
(Standard output
sensitivity)
Ekspozicija
Merenje
Merenje
Zatvarač
Brzina
I/O terminal
Matrix, ka centru, u tački.
Programirana auto ekspozicija sa fleksibilnim
programom, prioritet zatvarača, prioritet blende, ručno,
bracketing ekspozicije, kompezacija ekspozicije (–2.0
do +2.0 EV u koracima od 1/3 EV)
Mechanical and CMOS electronic shutter
• 1/2000 * - 1 s
• 1/2000 * - 60 s (kada je ISO podešen no 80-400 u m
režimu)
Elektronski kontrolisana dijafragma sa 6 listića
14 koraka od 1/3 EV (W) (l, m režim)
Trajanje od 10 ili 2 sekundi
[W]: 0.5 - 6.5 m (1 ft 8 in. - 21 ft)
[T]: 0.5 - 2.5 m (1 ft 8 in. - 8 ft 2 in.)
TTL auto blic sa predblicom
U koracima od1/3 EV u rasponu -2 do +2 EV
Hi-Speed USB
MTP, PTP
Može se birati između Auto, 480p, 720p, i 1080i
• Micro-USB konektor
• HDMI micro konektor (Tip D) (HDMI izlaz)
Technical Notes and Index
Blenda
Raspon
Samookidač
Blic
Raspon (pribl.)
(ISO osetljivost:
Auto)
kontrola blica
Kompenzacija blica
Interface
Prenos podataka
HDMI output
• ISO 80 - 3200
• ISO 6400, 12800 (dostupan kada se koriste j, k, l
ili m režim)
• ISO Hi2 (ekvivalent sa ISO 25600) (dostupan kada se
koristi High ISO monochrome u režimu specijalnih
efekata)in special effects mode)
F17
Wireless LAN
Standardi
Protokol
komunikacije
Raspon (vidljiv)
Radna frekvencija
Bezbednost
Protokol pristupa
Podržani jezici
Napajanje
Vreme punjenja
Technical Notes and Index
Trajanje baterije1
Snimanje videa
(stvarno vreme
snimanja)2
Fotografije
Navoj za stativ
Dimenzije
(W × H × D)
Težina
Radno okruženje
Temperatura
Vlažnost
IEEE 802.11b/g (bežični LAN protokol)
ARIB STD-T66 (standard for low power data
communication systems)
IEEE 802.11b: DBPSK/DQPSK/CCK
IEEE 802.11g: OFDM
Pribl. 10 m (11 yd)
2412-2462 MHz (1-11 kanala)
OPEN/WPA2
CSMA/CA
Arabic, Bengali, Bulgarian, Chinese (Simplified and
Traditional), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish,
French, German, Greek, Hindi, Hungarian, Indonesian,
Italian, Japanese, Korean, Marathi, Norwegian, Persian,
Polish, Portuguese (European and Brazilian), Romanian,
Russian, Serbian, Spanish, Swedish, Tamil, Telugu, Thai,
Turkish, Ukrainian, Vietnamese
• One Rechargeable Li-ion Battery EN-EL12 (included)
• AC Adapter EH-62F (available separately)
Approx. 1 h 50 min (when using Charging AC Adapter
EH-71P and when no charge remains)
Pribl. 220 snimaka sa EN-EL12
Pribl. 50 min sa EN-EL12
1/4 (ISO 1222)
Pribl. 103.0 × 58.3 × 32.0 mm (4.1 × 2.3 × 1.3 in.)
Approx. 194 g (6.9 oz) ((sa baterijom i SD mem.
karticom)
0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Manje od 85% (bez kondezacije)
• Ukoliko nije drugačije navedeno sve vrednosti se odnose na ambijentalnu
temepraturu od 23 ±3°C (73.4 ±5.4°F), kao što je određeno od strane Camera
and Imaging Products Association (CIPA).
1
2
F18
Trajanje baterije zavisi od razmaka između slikanja i dužine trajanja prikaza menija
na ekranu.
Vide nemože preći 4 GB ili 29 minuta. Snimanje se može prekinuti ukoliko se aparat
pregreje.
Punjive Li-ion Baterije EN-EL12
Tip
Punjiva litijum jon baterija
Kapacitet
DC 3.8 V, 1850 mAh
Radna temperatura
0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Dimenzije
(W × H × D)
Pribl. 34.9 × 47 × 10.5 mm (1.4 × 1.9 × 0.5 in.)
Težina
Pribl. 34 g (1.2 oz)
AC Adapter EH-71P
Ulaz
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, MAX 0.2 A
Izlaz
DC 5.0 V, 1.0 A
Radna temperatura
0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Dimenzije
(W × H × D)
Pribl. 55 × 22 × 54 mm (2.2 × 0.9 × 2.2 in.)
(bez konektora)
Za Argentinu: aproks. 55 × 63 × 59 mm (2.2 × 2.5 ×
2.4 in.)
Za Brzil i Koreju: aproks: Approx. 55 × 67 × 59 mm
(2.2 × 2.7 × 2.4 in.)
Težina
Pribl. 48 g (1.7 oz) (bez konektora)
Za Argentinu : Pribl. 73 g (2.6 oz)
Za Brzil i Koreju: Pribl. 70 g (2.5 oz)
B
Specifikacije
Technical Notes and Index
• Nikon neće biti odgovoran za greške koje se pojavljuju u ovom upustvu.
• Izgled ovog proizvoda i njegove specifikacije se mogu promeniti bez upozorenja.
F19
AVC Patent Portfolio License
This product is licensed under the AVC Patent Portfolio License for the personal
and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with
the AVC standard (“AVC video”) and/or (ii) decode AVC video that was encoded
by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was
obtained from a video provider licensed to provide AVC video. No license is
granted or shall be implied for any other use. Additional information may be
obtained from MPEG LA, L.L.C.
See http://www.mpegla.com.
FreeType License (FreeType2)
Portions of this software are copyright © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). All rights reserved.
MIT License (HarfBuzz)
Portions of this software are copyright © 2014 The HarfBuzz Project (http://
www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). All rights reserved.
Technical Notes and Index
F20
Trademark Information
• Microsoft, Windows and Windows Vista are either registered trademarks or
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other
countries.
• Mac, OS X, the iFrame logo and the iFrame symbol are trademarks or
registered trademarks of Apple Inc., in the U.S. and other countries.
• Adobe and Acrobat are registered trademarks of Adobe Systems Inc.
• SDXC, SDHC and SD Logos are trademarks of SD-3C, LLC.
• PictBridge is a trademark.
• HDMI, HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
• Wi-Fi and the Wi-Fi logo are trademarks or registered trademarks of the Wi-Fi
Alliance.
• Android and Google Play are trademarks or registered trademarks of Google,
Inc.
• All other trade names mentioned in this manual or the other
documentation provided with your Nikon product are trademarks or
registered trademarks of their respective holders.
Technical Notes and Index
F21
Index
Symbols
Technical Notes and Index
C Aperture-priority auto mode
............................................................. 46, 48
k Apply selection button ................ 5
A Auto mode ............................ 26, 35
l Delete button
........................... 33, 91, E6, E56
m Flash mode ............................. 53, 54
K Flash pop-up control.............. 54
D Focus mode........................... 53, 59
w Function button ............................ 4
D Manual mode ...................... 46, 48
d Menu button
................................ 8, 66, 83, 90, 92
D Movie mode.................................... 86
c Playback button
.............................................. 4, 5, 32, 90
i Playback zoom ................................. 81
A Programmed auto mode
............................................................. 46, 48
y Scene mode......................... 36
n Self-timer/Smile timer
................................................... 53, 57, 58
B Shutter-priority auto mode
............................................................. 46, 48
u Special effects mode.... 44
g (Telephoto)......................................... 29
h Thumbnail display ...................... 82
i (User settings) mode.................... 51
f (Wide-angle).................................... 29
.JPG....................................................... E86
.MOV.................................................... E86
.WAV .................................................... E86
F22
A
AC adapter............................ 97, E87
Active D-Lighting ............ 67, E47
AF area mode............ 67, 71, E41
AF assist .................................. 92, E72
Aperture value....................................... 46
Aperture-priority auto mode
............................................................. 46, 48
Auto flash ................................................. 55
Auto off........................ 23, 93, E74
Auto with red-eye reduction
............................................................... 55, 56
Autofocus............... 60, 67, 79, 90,
E44, E62
Autofocus mode
........... 60, 67, 90, E44, E62
B
Backlighting o..................................... 41
Battery ....................................... 16, F18
Battery charger................... 19, E87
Battery level indicator....................... 22
Battery-chamber/memory card slot
cover.................................................. 16, 20
Best Shot Selector ........... 40, E36
Black and white copy n................. 41
Blink warning....................... 93, E79
Brightness............................. 92, E68
BSS ............................................ 40, E36
Built-in ND filter ...... 67, 71, E46
Button sound ................................ E74
C
Calendar display................................... 82
Charge by computer...... 93, E77
Charging AC adapter........ 18, F19
Choose key picture ......... 84, E58
Close-up k ............................................ 40
Color temperature...................... E32
Command dial ....................... 3, 5, 46
Computer.................................... 98, 101
Continuous ................ 67, 71, E35
Contrast............................................. E28
Control ring............................................. 69
Control ring options....... 92, E73
COOLPIX Custom Picture Control
..................................................... 66, E30
COOLPIX Picture Control
........................................... 66, 71, E26
Copy......................................... 84, E57
Crop........................................... 81, E14
Cross process......................................... 45
Custom Picture Control
..................................................... 66, E30
D
E
Easy panorama p............. 42, E2
Editing movies ............................... E21
Editing still images ........................ E7
Exposure bracketing ...... 67, E40
Exposure compensation....... 53, 63
Exposure mode .................................... 46
F
Face detection....................................... 78
Face priority .................................... E41
Fast motion movies
............................................. E60, E61
File name ......................................... E86
Fill flash ...................................................... 55
Filter effects....... 83, E10, E28
Fireworks show m.............................. 41
Firmware version .............. 93, E81
Flash.................................................. 53, 54
Flash exp. comp. .............. 67, E44
Flash mode................................... 53, 54
Fn button setting ................................. 71
Focal length ....... 68, E50, F16
Focus.................................... 30, 77, 88,
E41, E44, E62
Focus area
...................... 12, 30, 43, 77, E41
Focus indicator ............................ 11, 30
Focus lock................................................. 80
Focus mode .................................. 53, 59
Food u....................................................... 40
Format.......................... 20, 93, E75
Format memory cards
........................................... 20, 93, E75
Format the internal memory
...................................................... 93, E75
Frame rate............................ 90, E62
FSCN ................................................... E86
Full-frame playback
.......................................... 13, 32, 81, 82
Technical Notes and Index
Date and time ......... 24, 92, E66
Daylight saving time ...... 24, E67
Delete............ 33, 91, E6, E56
Digital zoom............. 29, 92, E73
Direct Print ........................... 98, E16
D-Lighting................................ 83, E8
DPOF printing ............................... E20
DSCN................................................... E86
Dynamic Fine Zoom........................... 29
Extension ......................................... E86
Extracting still images............... E22
Eye-Fi upload ...................... 93, E80
Eyelet for camera strap ....................... 7
F23
Full-time AF
...................... 67, 90, E44, E62
Functions that cannot be used
simultaneously....................................... 72
H
HDMI ................................................... E76
HDMI device control................. E76
HDMI micro connector............. E15
HDR............................................................... 41
High ISO monochrome................... 45
High key.................................................... 45
High-contrast monochrome........ 44
High-speed continuous.......... E35
Histogram ....... 14, 63, 92, E68
HS movie ....................... E60, E61
I
Technical Notes and Index
Identifier............................................ E86
Image copy .......................... 84, E57
Image quality............ 66, 71, E23
Image selection screen .................... 85
Image sharpening ...................... E28
Image size................... 66, 71, E25
Infinity......................................................... 60
Internal memory indicator ............. 22
Interval timer shooting
............................................. E36, E37
ISO sensitivity............ 67, 71, E39
L
Landscape c ......................................... 38
Language .............................. 93, E75
Lens......................................... F6, F16
Li-ion rechargeable battery
........................................................ 16, F19
Low key ..................................................... 45
F24
M
M exposure preview....... 68, E51
Macro close-up ..................................... 60
Manual focus................................ 60, 61
Manual mode............................. 46, 48
Memory capacity........... 22, 86, 87
Memory card................................ 20, 21
Memory card slot................................. 20
Metering...................... 67, 71, E34
Microphone ........................ 86, E56
Micro-USB connector
......................................... 97, 101, E16
Minimum shutter speed ......... E39
Mode dial.................................................. 26
Monitor ........................................ 10, F6
Monitor settings............... 92, E68
Motion detection ............. 92, E72
Movie length .......................................... 87
Movie menu......................... 90, E59
Movie mode ........................................... 86
Movie options..................... 90, E59
Movie playback..................................... 90
Movie recording................................... 86
Movie recording time remaining
......................................................................... 86
Multi selector............................ 3, 5, 53
Multiple exposure ........... 68, E48
Multi-shot 16 ................................. E36
Museum l............................................. 40
N
Night landscape j............................ 39
Night portrait e .................................. 39
Noise reduction filter..... 67, E45
Nostalgic sepia..................................... 44
Number of exposures remaining
..................................................... 22, E24
O
Optical zoom .......................................... 29
Optional accessories ................. E87
P
Q
Quick adjust.................................... E28
Quick retouch........................ 83, E8
R
RAW (NRW) images
............................................. E12, E23
S
Saturation........................................ E28
Save user settings................................ 52
Scene auto selector x .................... 37
Scene mode............................................ 36
Selecting images ................................. 85
Selective color ....................................... 45
Self-timer ........................................ 53, 57
Self-timer lamp............................ 57, 58
Sequence............... 34, E5, E57
Sequence display options
..................................................... 84, E58
Setup menu ......................... 92, E65
Shooting ................................................... 26
Shooting information ............. 10, 32
Shooting menu.................. 66, E23
Shooting mode.......................... 26, 27
Shutter sound............................... E74
Shutter speed ............................. 46, 50
Shutter-priority auto mode
............................................................. 46, 48
Shutter-release button
............................................... 4, 6, 30, 31
Single ....................................... 67, E35
Technical Notes and Index
Painting ..................................................... 45
Party/indoor f ..................................... 39
Peaking.................................... 93, E81
Pet portrait O....................................... 43
Photo info ............................. 92, E68
PictBridge.............................. 98, E16
Picture Control......... 66, 71, E26
Playback ...................... 32, 90, E56
Playback menu ...................................... 83
Playback mode ...................................... 32
Playback zoom....................................... 81
Power............................................... 22, 24
Power switch/power-on lamp........ 1
Preset manual ............................... E33
Pre-shooting cache
............................................. E35, E37
Pressing halfway ................. 4, 30, 31
Print ................ E16, E17, E19
Print date............................... 92, E70
Print order............................. 83, E52
Print order date option............ E53
Printer....................................... 97, E16
Programmed auto mode.... 46, 48
Protect..................................... 83, E55
RAW (NRW) processing
...................................................... 84, E12
Rear-curtain sync ................................. 55
Rechargeable battery......................... 18
Red-eye reduction .................... 55, 56
Reset all................................... 93, E81
Reset file numbering...... 93, E78
Reset user settings.............................. 52
Rotary multi selector ........... 3, 5, 53
Rotate image....................... 83, E55
RSCN................................................... E86
F25
Technical Notes and Index
Single AF
...................... 67, 90, E44, E62
Skin softening............. 79, 83, E9
Slide show ............................ 83, E54
Slow motion movies
............................................. E60, E61
Slow sync .................................................. 55
Small picture ........................ 83, E11
Smile timer .................................... 53, 58
Soft ............................................................... 44
Sound settings................... 92, E74
Special effects mode......................... 44
Specialized menu for i ................... 51
Sports d.................................................... 38
SSCN.................................................... E86
Standard flash......................................... 55
Startup zoom position
...................................................... 68, E51
Subject tracking ....... E42, E43
Switching among tabs ........................ 9
U
T
Zoom........................................................... 29
Zoom control.................................. 5, 29
Zoom memory.................. 68, E50
Target finding AF.............. 77, E42
Telephoto ................................................. 29
Thumbnail display............................... 82
Time difference ............................ E67
Time zone ............................. 24, E67
Time zone and date
.......................................... 24, 92, E66
Toggle Av/Tv selection
..................................................... 93, E78
Tone level.................................................. 14
Tone level information ..................... 14
Toning................................................ E29
TV................................................. 97, E15
TV settings ............................ 93, E76
F26
USB cable.................. 98, 101, E16
User settings mode ............................. 51
V
Vibration reduction
............................................ 71, 92, E71
View grid........................................... E27
View/hide framing grid
...................................................... 12, E68
ViewNX 2................................................... 99
Voice memo ........................ 83, E56
Volume................................... 90, E56
W
Welcome screen ............... 92, E65
White balance........... 66, 71, E31
Wide-angle .............................................. 29
Wi-Fi options .......................................... 94
Wi-Fi options menu ........ 95, E63
Wireless LAN........................................... 94
Z
F27
No reproduction in any form of this manual, in whole or in
part (except for brief quotation in critical articles or reviews),
may be made without written authorization from NIKON
CORPORATION.
EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER
Pčinjska 15a, 11000 Beograd
011/64-56-151; 30-87-004
E-mail: [email protected]
И005 14
FX3L01(11)
6MN35511-01
Download

Nikon Coolpix P340