No reproduction in any form of this manual, in whole or in part (except
for brief quotation in critical articles or reviews), may be made without
written authorization from NIKON CORPORATION.
DIGITALNI FOTOAPARAT
Korisničko uputstvo
CT3J01(11)
6MN32111-01
Uvod
Delovi aparata
Priprema za slikanje
Korišćenje aparata
Karakteristike snimanja
Korišćenje menija
Povezivanje aparata na TV, računar ili štampač
Reference
Tehnički podaci i indeks
i
Uvod
Pročitajte prvo ovo
Uvod
Hvala što ste kupili Nikon COOLPIX L30 digitalni aparat. Pre upotrebe, pročitajte informacije iz
“Za vašu sigurnost” (A viii-xi) i upoznajte se sa informacijama iz uputstva. Pažljivo pročitajte
uputstvo pre upotrebe, i držite ga tamo gde svi oni koji koirste ovaj aparat mogu da nađu i
pročitaju.
Provera sadržaja pakovanja
U slučaju da nešto nedostaje, kontaktirajte radnju u kojoj ste kupili aparat.
Memorijska kartica nije priložena uz aparat.
COOLPIX L30
Digitalni aparat
Kaiš aparata
LR6/L40 (AA-veličina)
alkalne baterije (×2)*
• Korisničko uputstvo (ovo uputstvo) • Garancija
* Dobijene baterije su samo za probnu upotrebu.
• USB kabl nije uključen u pakovanje. Koristite USB kabl UC-E16 (posebno se kupuje).
ii
Stavljanje kaiša aparata
2
1
Uvod
O uputstvu
Ako želite odmah da koristite ovaj aparat, pogledajte “Prirpema za slikanje” (A 6) i “Korišćenje
aparata” (A 12).
Da naučite delove aparata i operacije, pogledajte “Delovi aparata” (A 1).
Preuzimanje “Reference Manual”
Pogledajte Reference Manual (PDF format) za detaljnije informacije.
Reference Manual možete preuzeti sa Nikon sajta.
http://nikonimglib.com/manual/
Reference Manual se može pregledati korišćenjem Adobe Reader, koji se može besplatno
skinuti sa sajta Adobe.
iii
Ostale informacije
• Simboli i konvencije
Kako bi Vam bilo lakše da pronađete informaciju koja Vam je potrebna, korišćeni su sledeći
simboli i konvencije:
Ikona
Opis
Uvod
B
Ova ikona predstavlja upozorenje, ili informaciju koja treba da bude pročitana
pre upotrebe.
C
Ova ikona predstavlja napomene, info. koje treba pročitati pre upotrebe aparata.
Ove ikone označavaju da postoji više informacija dalje u uputstvu;
A/E/F
E*: “Reference”, F: “Tehničke napomene i indeks.”
* Pogledajte Uputstvo reference CD za strane označene sa E.
• SD, SDHC, i SDXC mem. kartica će dalje u tekstu biti “memorijska kartica.”.
• Podešavanja aparata u trenutku kupovine su označena kao “osnovna postavka.”
• Imena stavki iz menija aparata koji su prikazani na displeju, kao i nazivi tastera i poruka biće
označeni zadeblajnim tekstom.
• U ovom uputstvu, ponekad su imitirane slike na ekranu aparata kako bi vam jasnije bili
predstavljeni indikatori na ekranu.
• Ilustracije i prikazi na ekranu koji se nalaze u ovom uputstvu mogu da odstupaju od
stvarnosti.
iv
Informacije i Opreznosti
Life-Long Learning
Uvod
Kao deo Nikonovog “doživotnog učenja” posvećenost podršci proizvoda i obuci, kontinualno
dopunjene informacije se mogu pronaći na sledećim sajtovima:
• Za korisnike u U.S.A.: http://www.nikonusa.com/
• Za korisnike u Evropi i Africi: http://www.europe-nikon.com/support/
• Za korisnike u Aziji, Okeaniji i Bliskom Istoku: http://www.nikon-asia.com/
Posetite ove sajtove kako bi saznali najnovije informacije o proizvodu, rešenjima, odgovore na
najčešće postavljena pitanja (FAQs), i opšte savete i digitalnoj fotografiji i forografisanju. Dodatne
informacije možete da dobije od lokalnog Nikon predstavništva. Pogledajte URL ispod za kontakt
informacije:
http://imaging.nikon.com/
Koristite samo Nikon licencirane elektronske uređaje
Nikon COOLPIX kamere su dizajnirane po najvišim standardima i uključuju kompelksna elektronska
kola. Samo Nikon licencirani elektronski uređaji (uključujući punjače za baterije, baterije i ispravljače)
su sertifikovani od strane Nikona pogotovo za upotrebu sa Nikon digitalnom kamerom su
proizvedeni i testirani tako da zadovaoljavaju sve radne i bezbednosne zahteve za ova električna
kola.
KORIŠĆENJE NE-NIKON ELEKTRONSKIH UREĐAJA MOŽE DA IZAZOVE OŠTEĆENJE NA KAMERI I
IZUZEĆE VAŠE NIKON GARANCIJE.
Za više informacija o Nikon licenciranim uređajima kontaktirajte vašeg lokalnog autorizovanog dilera.
Pre Pravljenja Važnih Fotografija
Pre pravljenja fotografija tokom važnih događaja (npr. venčanje ili pre nošenja aparata na put),
napravite probni snimak kako bi bili sigurni da kamera radi normalno. Nikon se neće smatrati
odgovornim za oštećenja i izgubljene fotografije što može biti rezultovano kvarom proizvoda.
v
O Upustvima
Uvod
• Ni jedan deo ovg uputstva se ne sme reprodukovati, prenositi, prepisivati ili prevoditi na neki drugi
jezik u bilo kom obliku, bilo kom značenju, bez Nikonovog pismenog odobrenja.
• Nikon zadržava pravo da promeni specifikaciju hardvera i softvera opisanih u ovom uputstvu u bilo
koje vreme i bez prethodne najave.
• Nikon se neće smatrati odgovornim za bilo kakvo oštećenje nastalo upotrebom ovog proizvoda.
• Kako je dat sav napor kako bi sve informacije u ovom uputstvu bile tačne i kompletne, bićemo
vam zahvalni ako neku eventualnu grešku prijavite lokalnom Nikon dileruNikon (adrese
predstavništva su posebno navedene).
Napomene o Zabrani Kopiranja i Umnožavanja
Napomena da posedovanje materijala koji je digitalno kopiran ili reporodukovan upotrebom
skenera, digitalne kamere ili ostalih uređaja je kažnjivo po zakonu.
• Stvari koje su zakonom zaštićene od kopiranja i umnožavanja
Ne kopirajte ili umnožavajte papirni novac, kovanice, hartije od vrednosti, vladine akcije ili lokalne
akcije, čak i ako su takve kopije ili umnožavanja označena kao “Uzorak.” Kopiranje ili umnožavanje
papirnog novca, kovanica ili obveznica koje su u opticaju u nekoj drugoj zemlji je takođe zabranjeno.
Osim ukoliko ranije nije dobavljeno odobrenje od vlade, kopiranje ili umnožavanje ne korišćenih
poštanskim markica ili razglednica je zakonom zabranjeno.
Kopiranje ili repordukcija markica koje su izdate od strane vlade i sertifikovanih dokumenata je
takođe zakonom zabranjeno.
• Oprez pri određenim kopijama i umnožavanjima
Vlada je izdala upozorenje na kopiranje ili umnožavanje hartija od vrednosti koje su izdate od strane
privatnih kompanija (akcije, računi, čekovi, sertifikati, itd), javnim propusnicama ili kuponima, osim
kada je neophodan minimalan broj kopija za poslovnu upotrebu unutar kompanije. Takođe, ne
kopirajte ili umnožavajte pasoše koji su izdati od strane vlade, licenci izdatih od strane javnih agencija
i privatnih grupacija, lične karte i kupone, kao što su propusnice i kuponi za hranu.
• Pridržavajte se napomena o zaštiti prava
Kopiranje ili umnožavanje kreativnih radova koji podležu zaštiti prava i svojine, kao što su slike,
muzika, slike, duborezi, mape, crteži, filmovi i fotografije su zaštićeni nacionalnim i internacionalnim
zakonom o zabrani kopiranja. Nemojte koristiti ovaj proizvod su svrhu pravljenja ne legalnih kopija ili
da dođete u sukob sa zakonom o zaštiti svojine i kopiranja.
vi
Uklanjanje Memorijskih Uređaja
Uvod
Imajte na umu, da brisanje slika ili formatiranje memorisjkih uređaja kao što su memorijska kartica ili
ugrađena memorija u kameri nikada u potpunosti ne obrišu podatke originalne slike. Obrisani fajlovi
se ponekad mogu povratiti sa odbačenog memorisjkog uređaja korišćenjem komericijalnog softvera,
što na kraju može da dovede do zloupotrebe ličnih podataka i slika. Briga o privatnosti podataka je u
potpunosti odgovornost korisnika.
Pre bacanja memorisjkih uređaja ili prenosa vlasništva na drugu osobu, obrišite sve svoje podatke
korišćenjem komercijalnog programa za brisanje, ili formatirajte uređaj i potom ga u celosti napunite
sa slikama koje ne sadrže nikakvu privatnu inoformaciju (na primer, sliek vedrog neba). Budite sigurni
da ste zamenili i slike izabrane za Select an image opciju u Welcome screen podešavanju (A 24,
E60) u setup meniju. Vodite računa da se ne povredite ili uništite opremu kada fizički želite da
uništite memorijske uređaje.
vii
Za vašu sigurnost
Uvod
Da bi sprečili ostećenje vašeg Nikon proizvoda ili samopovređivanje ili druge,
pročitajte sledeće mere bezbednosti u upustvu pre početka korišćenja proizvoda.
Držite ove mere bezbednosti na dohvat ruke svih koji budu koristili ovaj fotoaparat.
Ova ikonica označava upozorenje, informacije koje bi trebalo pročitati pre nego što
pocnete da koristite ovaj Nikon proizvod da bi ste sprečili moguće povređivanje.
UPOZORENJA
viii
Isključite ga u slučaju kvara
Ako primetite dim ili neki neobičan
miris koji dolazi iz uređaja ili AC
adaptera, isključite AC adapter i
izvadite odmah bateriju, vodeći računa
da se ne opečete. Nastavak operacije
bi mogao izazvati povrede. Nakon
vađenja baterije, odnesite uređaj u
autorizovani Nikon servis radi provere.
autorizovani servis radi provere , nakon
isključivanja proizvoda ili vađenja
baterija.
Nemojte sami rastavljati
uređaj
Diranje unutrašnjih delova fotoaparata
i AC adaptera može izazvati povredu
prava. Popravke moze vršiti samo
kvalifikovani tehničar. Ako se
fotoaparat ili AC adapter otvori
prilikom pada, odnesite ga u Nikon
Budite obazrivi kada koristite
kaiš fotoaparata
Nikada nemojte stavljati kaiš oko vrata
ili ga davati deci.
Nemojte koristiti fotoaparat ili
AC adapter u blizini zapaljivog
gasa
Nemojte koristiti elektronske uređaje u
blizini zapaljivog gasa, zato što to
može izazvati eksploziju ili požar.
Držati ga van domašaja dece
Posebna briga bi trebalo da se vodi da
se spreči da deca stave baterije ili
druge male delove u usta i progutaju
ih.
Ne ostavljajte produkt na
mestu gde ce biti izložen
ekstremno visokim
temperaturama, kao npr. u
zatvorenom automobilu ili na
direktnom suncu
Ukoliko se ne pridržavate ovoga, može
doći do oštećenja ili požara.
Uvod
Ne ostajte u kontaktu sa
aparatom, punjačem, ili AC
adapterom na duže periode
dok je aparat uključen ili se
koristi
Delovi uređaja postaju topli.
Ostavljanje uređaja u direktnom
kontaktu sa kožom na duži period
može rezultirati niskotemperaturnim
opekotinama.
Budite obazrivi kada rukujete
sa baterijama
Bat. mogu da iscure ili eksplodiraju ako
se sa njima ne postupa pravilno.
Pridržavajte se sledećih mera
predostrožnosti kada rukujete sa bat.
koje se koriste u ovom fotoaparatu:
• Pre nego što zamenite bat. proverite
da je aparat isključen, ako koristite
AC ad. proverite da je isključen.
• Koristite samo baterije odobrene za
korišćenje u ovom aparatu (A 6).
Ne kombinujte stare i nove, baterije
drugog tipa ili različitog
proizvođača.
• Ako su Nikon punjive Ni-MH baterije
EN-MH2 (EN-MH2-B2 ili EN-MH2-B4)
kupljene odvojeno, punite i koristite
svaku od njih kao set. Ne kobinujte
baterije iz različitih parova.
• EN-MH2 punjive baterije koriste se
samo sa digit. Nikon aparatima i
kompaktibilne su sa COOLPIX L30.
• Ubacite baterije ispravno.
• Nemojte skraćivati ili rastavljati
baterije i nemojte im skidati
izolaciju.
• Nemojte izlagati baterije
prekomernoj toploti ili plamenu.
• Nemojte ih stavljati ili izlagati vodi.
ix
Uvod
• Nemojte ih čuvati ili prenositi sa
metalnim delovima kao što su šnale
i ogrlice.
• Baterija je sklona da curi kada je u
potpunosti prazna. Da bi izbegli
oštecenje proizvoda obavezno
sklonite bateriju kada se skroz
isprazni.
• Ako primetite neku promenu na
bateriji kao diskoloracija ili
deformacija, prekinite sa korišćenjem.
• Ako tečnost iz oštećene bat. dođe u
kontakt sa odećom ili kožom, isperite
odmah sa vodom.
•
•
•
•
x
Obratite pažnju na sledeće
kad koristite punjač bat.
(posebno se kupuju)
Držite suvim. Ako se ne pridržavate
ovoga, rizikujete strujni udar.
Uklanjajte prašinu suvom krpom.
Ako ne uradite to, nastavak
korišćenja može dovesti do požara.
Ne punite baterije pri grmljavini. Ako
se ne pridržavate ovoga, rizikujete
strujni udar.
Nemojte da oštetite, modifikujete
naponski kabl, ne stavljajte ga ispod
teških objekata, ne izlažite toploti ili
plamenu . Ako se izolacija ošteti i žice
se postanu izložene, obratite se Nikon
autorizovanom servisu. Ako se ne
pridržavate ovoga, rizikujete strujni
udar.
• Ne držite punjač baterija i naponski
kabl mokrim rukama. Ako se ne
pridržavate ovoga, rizikujete strujni
udar.
• Ne koristite sa putnim konverterima ili
adapterima dizajniranim za
konvertovanje voltaže, ili sa DC-to-AC
inverterom. Ako se ne pridržavate
ovoga možete oštetiti proizvod.
Izbegavajte dodir sa tečnim
kristalom
U slučaju da se monitor polomi ili
napukne, vodite računa da se ne
povredite sa delićima stakla i da
sprečite kontakt sa tečnim kristalom ili
da dođe u dodir sa ustima ili očima.
Budite pažljivi sa pokretnim
delovima
Budite pažljivi da ne povredite prste
kada radite sa objektivom i drugim
pokretnim delovima fotoaparata.
Isključite aparat u bolnici i
avionu
Isključite kad ste u avionu prilikom
poletanja i sletanja.
Ne koristite funkcije bežične mreže dok
ste u avionu.
Pratite instrukcije bolnice prilikom
korišćenja u bolnici.
Elektromagnetni talasi koji potiču od
ovog aparata mogu poremetiti rad
električnih sistema aviona ili
instrumenata u bolnici. Ako koristite
Eye-Fi karticu, izvadite je iz aparata
prilikom ulaska u avion ili bolnicu.
Pridržavajte se mera
predostrožnosti kada koristite
blic
Korišćenje blica u blizini očiju subjekta
koji fotografišete može izazvati
privremeno smanjenje vida. Posebnu
pažnju treba obratiti kada fotografišete
decu, tada ne bi trebalo koristiti blic na
udaljenosti manjoj od 1 metra(3 ft. 4
in.) od subjekta.
Uvod
Koristite odgovarajuće
kablove
Kada povezujete kablove u ulazne i
izlazne portove, koristite samo one
kablove koje preporučuje ili prodaje
Nikom, tako ćete održati saglasnost sa
propisima o proizvodu.
Nemojte aktivirati blic kada
dodirujete osobu ili objekat
Ako se ne pridržavate ovoga može
doći do opekotina ili požara.
xi
Napomene
Uvod
Notice for Customers in the
U.S.A.
Federal Communications
Commission (FCC) Radio
Frequency Interference Statement
Ovaj fotoaparat je testiran i nalazi se u
klasi B digitalnih uređaja, shodno aktu
15 iz FCC pravilnika. Ove granice su
postavljene da obezbede razumnu
zaštitu naspram štetne smetnje u
instaliranju. Ovaj uređaj stvara, koristi i
moze zračiti energiju radio frekvencije i
ako nije instaliran i ne koristi se u
saglasnosti sa instrukcijama, moze
izazvati štetne smetnje u radio
komunikacijama. Svejedno, nema
garancije da se smetnje nece pojaviti u
instalaciji. Ako ovaj uređaj pravi štetne
smetnje kod radio ili TV prijema, koje se
mogu ograničiti uključivanjem ili
isključivanjem fotoaparata, korisnici se
mogu ohrabriti da pokušaju da
poprave smetnje primenom jednom ili
vise mera koje slede:
• Okretanjem ili promenom mesta
prijemnoj anteni.
xii
• Povećanjem razdaljine između
uređaja i prijemnika.
• Povezivanje uređaja sa ulazom i
izlazom različito od toga kako je
povezan prijemnik.
• Konsultujte se sa ovlašćenim
zastupnikom ili sa tehničarom radio
ili TV stanica.
PREDOSTROŽNOSTI
Modifikacije
FCC zahteva od korisnika da ga
obaveste o bilo kakvim modifikacijama
koje su napravljene na ovom uređaju, a
koje nisu posebno odobrene od strane
Nikon korporacije.
Kablovi za povezivanje
Koristite kablove koje prodaje ili
preporučuje Nikon. Korišćenje drugih
kablova moze prekršiti granice akta 15
B klase FCC pravilnika.
Napomene za korisnike iz Evrope
UPOZORENJE
Manipulisanje sa kablom ovog
proizvoda može vas izložiti hemikaliji
poznatoj u Kaliforniji, moze izazvati
oštećenja kod rađanja ili neke druge
reproduktivne štete.
Perite ruke nakon korišćenja.
Nikon Inc.,
1300 Walt Whitman Road Melville,
New York 11747-3064 USA
Tel: 631-547-4200
Ovaj simbol pokazuje da se
ovaj proizvod može
samostalno odložiti.
Sledeće važi samo za
korisnike u evropskim
zemljama:
• Ovaj proizvod je napravljen da se
može odložiti samostalno na
odgovarajućim mestima za to.
Nemojte ga bacati sa ostalim
kućnim otpadom.
• Zasebno prikupljanje i reciklaža
pomažu u očuvanju prirodnih
resursa i sprečavanje negativnih
posledica za zdravlje ljudi i okolinu
koje se mogu javiti usled
neispravnog odlaganja.
• Za više informacija kontaktirajte
lokalnog prodavca ili predstavništvo.
Napomene za korisnike iz Kanade
CAN ICES-3 B / NMB-3 B
Uvod
Beleške za korisnike u Kaliforniji
xiii
Uvod
xiv
Ovaj simbol na bateriji
pokazuje da se baterija može
samostalno odložiti.
Sledeće važi samo za
korisnike u evropskim zemljama:
• Sve baterije, bez obzira da li su
označene ovim znakom ili ne,
napravljene su da se mogu
samostalno odložiti na
odgovarajućim mestima za to,
Nemojte ih bacati sa ostalim kućnim
otpadom.
• Za više informacija kontaktirajte
lokalnog prodavca ili predstavništvo.
Sadržaj
Korišćenje aparata ..................................... 12
Prvo pročitajte ovo.............................................. ii
Proverite sadržaj pakovanja ................................ ii
Postavljanje kaiša aparata ................................... iii
O uputstvu.................................................................... iii
Informacije i upozorenja....................................... v
Za vašu sigurnost ............................................. viii
UPOZORENJA .......................................................... viii
Napomene........................................................... xii
Slikanje sa Easy Auto režimom..................... 12
Korišćenje uvećanja.............................................. 14
Okidač........................................................................... 14
Reprodukcija slika ............................................. 16
Brisanje slika........................................................ 17
Korišćenje blica i samookidača .................... 19
Karakteristike slikanja ............................... 20
Delovi aparata................................................ 1
Podešavanje režima slikanja ......................... 20
Snimanje i reprodukcija filmova.................. 22
Telo aparata .......................................................... 1
Ekran........................................................................ 3
Režim snimanja .......................................................... 3
Režim reprodukcije .................................................. 5
Korišćenje menija....................................... 24
Priprema za snimanje ................................. 6
Uvod
Uvod.................................................................. ii
Povezivanje aparata na TV, računar, ili
štampač ......................................................... 26
Ubacivanje baterija i mem. kartice ............... 6
Primenjive baterije.................................................... 6
Vađenje baterija ili mem. kartice ...................... 7
Interna memorija i mem. kartice...................... 7
Uključite aparat i podesite prikaz datuma,
vremena i jezika................................................... 8
Refer to the Reference Manual for pages indicated with E.
Metodi povezivanja.......................................... 26
Korišćenje ViewNX 2 ........................................ 28
Instaliranje ViewNX 2........................................... 28
Prebacivanje slika na računar ......................... 29
Pregledanje slika..................................................... 31
xv
Reference ................................................. E1
Uvod
xvi
G (Easy Auto) Režim.................................. E3
Režim Scene
(Snimanje pog. za scene) .......................... E4
Trikovi i napomene ....................................... E5
Pametni režim portreta
(Snimanje nasmejanih lica) ...................... E8
A (Auto) Režim......................................... E10
Karakteristike koje se mogu podesiti
pomoću džojstika ...................................... E11
Korišćenje blica............................................... E11
Korišćenje samookidača ........................... E14
Korišćenje Makro režima........................... E15
Podešavanje osvetljenja
(Kompenzacija ekspozicije)..................... E16
Osnovna podešavanja................................ E17
Karakteristike koje se ne mogu koristiti
istovremeno................................................. E19
Fokusiranje................................................... E20
Detekcija lica .................................................... E20
Korišćenje ulepšavanja tena................... E21
Subjekti nepogodni za autofokus....... E21
Zaključavanje fokusa ................................... E22
Reprodukcija uvećanja............................. E23
Prikaz ikonica, prikaz kalendara............ E24
Refer to the Reference Manual for pages indicated with E.
Izmena fotografija..................................... E25
Pre izmene slika .............................................. E25
D-Lighting:
Povećanje kontrasta i osvetljenja ........ E26
Glamour Retouch:
Ulepšavanje tena ........................................... E27
Small Picture:
Umanjivanje veličine slike ........................ E29
Crop: Kreiranje obrezane kopije ........... E30
Povezivanje aparata na TV
(Pregled slika na TV) ................................. E31
Povezivanje aparata na štampač
(Direct Print)................................................ E32
Povezivanje aparata na štampač........... E32
Štampa jedne po jedne slike .................. E33
Štampa više slika ............................................ E35
Snimanje filmova ...................................... E38
Reprodukcija filmova............................... E40
Opcije menija snimanja ................................ E42
Refer to the Reference Manual for pages indicated with E.
Setup Meni .................................................. E60
Ekran dobrodošlice....................................... E60
Vremenska zona i datum ......................... E61
Podešavanja ekrana...................................... E63
Print Date
(Utiskivanje datuma i vremena) ................. E65
Elektronska VR.................................................. E66
Detekcija pokreta........................................... E68
AF Assist............................................................... E69
Podešavanje zvuka........................................ E69
Auto Off ............................................................... E70
Formatiranje memorije/kartice ............. E71
Jezik........................................................................ E71
Video Mode....................................................... E71
Upozorenje na treptaj................................. E72
Eye-Fi Upload ................................................... E73
Resetuj sve ......................................................... E74
Tip baterije ......................................................... E74
Verzija softvera................................................. E75
Poruke greške............................................. E76
Nazivi fajlova............................................... E79
Dodatna oprema....................................... E80
Uvod
Meni snimanja
(za A (Auto) Režim) ................................ E43
Podešavanje režima slike
(Kvalitet i veličina slike) .............................. E43
Balans Bele (podešavanje Hue)............. E45
Kontinualno snimanje ................................ E47
Opcije boja ........................................................ E48
Meni pametnog portreta ........................ E49
Ulepšavanje tena .............................................. E49
Smile Timer ....................................................... E49
Blink Proof.......................................................... E50
Meni reprodukcije ..................................... E51
Print Order
(Kreiranje DPOF redosleda štampe)... E51
Slide Show......................................................... E53
Zaštita................................................................... E54
Rotate Image.................................................... E56
Copy (Kopiranje između interne mem. i
mem. kartice) ................................................... E57
Meni filma..................................................... E58
Opcije filma....................................................... E58
Režim autofokusa.......................................... E59
xvii
Tehničke beleške i Indeks.................... F1
Uvod
xviii
Briga o proizvodu .......................................... F2
Aparat........................................................................ F2
Baterije ...................................................................... F4
Mem. kartice.......................................................... F6
Čišćenje i čuvanje .......................................... F7
Čišćenje .................................................................... F7
Čuvanje..................................................................... F7
Rešavanje problema ..................................... F8
Specifikacije .................................................. F15
Odobrene memorijske kartice ................ F19
Indeks.............................................................. F21
Refer to the Reference Manual for pages indicated with E.
Delovi aparata
Telo aparata
1
234
5
Delovi aparata
Zatvoren pokl.
10
8
7
6
9
1
Okidač........................................................................ 13
5
Blic ...............................................................19, E11
6
Mikrofon
7
Poklopac objektiva
2
Kontrola uvećanja .............................................. 14
f : Široko .......................................................... 14
g : telefoto....................................................... 14
h: Reprodukcija ikonica .........16, E24
i : Zum reprodukcije................16, E23
j : Pomoć
E4
3
Taster za uključenje/Indikator lampica ....8
4
Lampa samookidača
AF-assist lampa
E38
8
Objektiv
9
Poklopac konektora napajanja (za konekciju sa
opcionim AC adapterom)
E80
10 Ušica za kaiš ............................................................. iii
E14
E69
1
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Delovi aparata
2
11
13 12
14
2
1
Monitor ........................................................................3
8
k (prihvatanje selekcije) taster ................ 24
2
Zvučnik
E40
9
d (meni) taster............................................... 24
3
Lampa blica
E13
10 l (brisanje) taster.............................................. 17
4
b (e snimanje filma) taster......22, E38
5
A (režim fotografisanja) taster
.............................. 20, E3, E4, E8, E10
12 USB/audio/video izlazni konektor ........... 26
6
c (reprodukcija) taster ................................. 16
13 Poklopac konektora........................................... 26
7
Džojstik...................................................................... 24
14 Navoj za stativ
11
Zatvarač ležišta baterije/
slota memorijske kartice................................... 6
F17
Ekran
Informacije prikazane na ekranu tokom snimanja i reprodukcije zavise od podešavanja i
statusa aparata.
Po osnovnoj postavci, informacije su prikazane kada se aparat uključi i koristi, i neke
informacije su sakrivene nakon nekoliko sekundi (kada je Photo info podešen na Auto info
u Monitor settings (A 24, E63) u setup meniju).
Delovi aparata
Režim snimanja
2
31
30
29 10
28
1
3
5
4
6
7
8
10
27
10
26
25
24
29m 0s
23
22
+1.0
1/250
F 3.2
19
18
14
999
17
9
11
12
13
15
9 9 9 16
9999
21 20
3
Delovi aparata
1
Režim snimanja.................................................... 20
17 Indikator interne memorije.......................... 10
2
Makro režim ...........................................19, E15
18 Blenda ....................................................................... 14
3
Indikator zuma .....................................14, E15
19 Brzina zatvarača................................................... 14
4
Indikator fokusa ................................................... 13
20 Fokusno polje....................................................... 13
5
Režim blica..............................................19, E11
6
Eye-Fi Indikator komunikacije
7
Indikator kapaciteta baterije........................ 10
8
Ikona elektronske VR
9
Datum snimanja
10 Detekcija pokreta
E73
E65
24 Opcije boja
E48
E68
25 Ulepšavanje tena
E49
26 Balans bele
E45
E61
13 Opcije filma
E58
16
4
F12
22 ISO osetljivost
E66
12 Indikator vremenske zone
Preostalo vreme za snimanje filma
........................................................................22, E38
15 Režim slika
Fokusno polje (detekcija lika,
detekcija ljubimca) .................13, E7, E8
23 Kompenzacija ekspozicije.............19, E16
11 “Datum nije podešen” indikator.. 8, E61
14
21
E43
Broj poreostalih snimaka
(fotografija) ............................................................. 10
27
Režim kontinualnog slikanja
E7, E47
28 Blink proof ikona
E50
29 Indikator samookidača....................19, E14
30 Tajmer osmeha
31 Autookidanje portreta ljubimca
E49
E7
Režim reprodukcije
1
16
2
15/05/2014 12:00
9999.JPG
3
4
15
13
999/ 999
12 11
999/ 999
9999/9999
a
1
Datum i vreme snimanja .................................8
2
Indikator kapaciteta baterije........................ 10
3
Ikona zaštite
E54
4
Eye-Fi indikator
E73
5
Ikona male slike
E29
6
Ikona odsecanja
E23, E30
7
Ikona redosleda štampe
E51
8
Režim slike
E43
9
Opcije filma ............................................22, E58
10
5
6
Delovi aparata
7
14
8
9
1m 0s
1m 0s
10
b
(a) Trenutni broj frejmova/
Ukupni broj slika
(b) Dužina video zapisa
11 Indikator interne memorije............................. 7
12 Vodič reprodukcije filma................22, E40
13 Indikator jačine zvuka
E40
14 D-Lighting Ikona
E26
15 Glamour retouch Ikona
E27
16 Broj i tip fajla
E79
5
Priprema za slikanje
Ubacivanje baterije i mem. kartice
1
Otvorite odeljak za bateriju/poklopac slota mem.
kartice.
3
2
• Okrenite aparat naopačke kako vam baterije ne bi ispale.
1
Priprema za slikanje
2
Ubacivanje baterija i mem.
kartice.
• Potvrdite da su pozitivni (+) i negativni () terminali pravilno orijentisani i ubacite
baterije.
• Polako gurajte memorijsku karticu u
ležište sve dok ne klikne.
B
Proverite da postavljate
memorijsku karticu ispravno
Ubacivanje memorijske kartice naopčke
može da ošteti aparat ili memorijsku
karticu.
3
Zatvorite ležište baterije/zatvarač slota
memorijske kartice.
Slot mem. kartice
1
2
Prihvatljive baterije
• Dve LR6/L40 (AA-veličine) alkalne baterije (priložene)
• Dve FR6/L91 (AA-veličine) litijumske baterije
• Dve EN-MH2 punjive Ni-MH (nikl metal hidrid) baterije
6
B
O baterijama
• Ne kombinujte nove i stare baterije ili baterije ražličitog tipa i proizvođača.
• Ne mogu da se koriste baterije koje imaju jednu od sledećih deformacija:
Baterije kojima se ljušti
izolacija
Baterije sa ravnim
negativnim polom
Priprema za slikanje
B
Baterije kojima izolacija ne
pokriva prostor oko
negativnog pola
Formatiranje memorijske kartice
Kada u aparat prvi put ubacite mem. karticu koja se ranije koristila u drugim uređajima, formatirajte
se ovim aparatom. Da formatirate memorijsku karticu, ubacite je u aparat, pritisnite d taster, i
izaberite Format card (A 24, E71) u meniju podešavanja.
Uklanjanje memorijske kartice i baterija
Isključite aparat, i pobrinite se da su lampica napajanja i displej
ugašeni pre nego li otvorite ležište baterije/zatvarač slota memorijske
kartice.
Polako gurnite mem. karticu ka unutra (1) da delom izbacite karticu
(2).
B
1 2
Upozorenje za visoku temperaturu
Aparat, baterija ili mem. kartica mogu da postanu topli tokom upotrebe.
Interna memorija i memorijske kartice
Podaci sa aparata, uključujući fotografije i filmove, mogu se čuvati ili u internoj memoriji
aparata ili na mem. kartici. Da koristite internu mem. za snimanje i reprodukciju, prvo uklonite
mem. karticu.
7
Uključite aparat i podesite prikaz jezika, datuma i
vremena
Dijalog za odabir jezika, datuma i vremena će da se pojavi kada prvi put startujete aparat.
• Ako ne podesite datum i vreme, O će svetleti kada je prikazan ekran snimanja.
1
Pritisnite prekidač da uključite aparat.
• Ekran se uključuje kada je aparat uključen.
• Da isključite aparat ponovo pritisnite prekidač napajanja.
Priprema za slikanje
2
Pritisnite džojstik HI za odabir
željenog jezika a potom pritisnite k
taster.
Language
Cancel
3
Koristite HI da izaberete Yes i pritisnite k
taster.
Time zone and date
Choose time zone and
set date and time?
Yes
No
Cancel
8
4
Koristite JK da izaberete vašu
vremensku zonu i pritisnite
k taster.
London, Casablanca
• Prit. H to da uključite (W će biti prikazano
iznad mape).
Prit. I da isključite ovu opciju.
Back
Koristite HI da izaberete format datuma i pritisnite k taster.
Podesite datum i vreme, i pritisnite k taster.
• Pritisnite JK da izaberete polje i onda koristite HI da
podesite datum i vreme.
• Izaberite polje minuta i pritisnite k taster da potvrdite
podešavanje.
Date and time
D
M
Y
01
01
2014
00
00
Priprema za slikanje
5
6
Edit
7
Kada se prikaže ekran potvrde, koristite HI da izaberete Yes i
pritisnite k taster.
8
Pritisnite A (režim snimanja) taster.
Press this button in
shooting mode for
shooting-mode
selection menu .
9
9
Koristite HI da izaberete Easy auto mode i
pritisnite k taster.
Easy auto mode
Ind. napunjenosti baterije
Priprema za slikanje
10
• Aparat prelazi u režim fotografisanja i možete
da slikate u Easy auto režimu.
• Dok slikate, možete da proverite nivo
napunjenosti baterije i broj preostalih snimaka.
- Indikator napunjenosti baterije
b: Nivo napunjenosti visok.
B: Nivo napunjenosti nizak. Pripremite
baterije za zamenu.
- Broj preoistalih snimaka
Prikazan je broj slika koji se može snimiti. C
je prikazano kada mem. kartica nije u
aparatu, i slike će biti sačuvane na internu
memoriju.
Ikona rež.
snimanja
5m 0s
1400
Ekran snimanja
Broj preostalih snimaka
C
Auto Off Funkcija
• Ukoliko se ne izvrši ni jedna operacija u toku 30 sek., ekran će da se isključi, aparat će ući u režim
mirovanja, a lampa napajanja će da blinka. Ukoliko se ni jedna operacije ni izvede u narednih tri
minuta, apart će automatski da se ugasi.
• Vreme koje je potrebno da istekne pre nego li aparat pređe u režim mirovanja može da bude
promenjen u Auto off opciji (A 24, E70) u setup meniju.
• Dok je aparat u režimu mirovanja, pritisnite neke od sldećih tastera da ga ponovo uključite:
➝ prekidač, okidač, A (režim snimanja) taster, c (reprodukcija) taster ili b (e snimanje filma)
taster
Podešavanje jezika, vremena datuma i vremenske zone
• Može se promeniti korišćenjem Language i Time zone and date podešavanja u z setup meniju
(A 24).
• Možete uključiti ili isključiti zimsko računanje vremena u z meniju podešavanja izborom Time
zone and date praćenim sa Time zone. Pritisnite na džojstiku K i onda H da uključite zimsko
računanje vremena i pomerite za jedan sat unaped, ili I da isključite zimsko računanje vremena i
pomerite za jedan sat unazad.
C
Priprema za slikanje
C
Baterija sata
• Sat aparata se napaja rezervnom baterijom. Rezervna baterija se puni kad je glavna bat. u aparatu
ili kad je aparat konektovan na AC adapter, i može da pruži nekoliko dana rezervne energije nakon
10 sati punjenja.
• Ako se rezervna baterija sata isprazni, ekran za podeš. datuma i vremena je prikazan kad se aparat
uključi. Ponovo podesite datum i vreme. ➝ Vidite korak 3 (A 8) u “Uključite aparat i podesite prikaz
jezika, datuma i vremena” za više informacija.
11
Korišćenje aparata
Slikanje sa Easy Auto režimom
1
Držite aparat mirno.
• Držite vaše prste, kosu, kaiš i ostale objekte dalje od
objektiva, blica, mikrofona i zvučnika.
Korišćenje aparata
• Kada pravite “uspravne” fotografije, okrenite aparat tako da
ugrađeni blic bude iznad sočiva.
2
Ukadrirajte Sliku.
• Pomerite kontrolu zuma da promenite poziciju zuma
(A 14).
• Kad aparat odredi režim scene, menja se ikona režima
snimanja.
12
Odzumiraj
Zumiraj
3
Pritisnite taster okidača do pola (A 14).
• Kada je subjekat u fokusu, fokusno polje svetli zeleno
(može svetleti više fok. polja).
• Kada se koristi digitalni zum, zona fokusa nije prikazana i
fotoaparat se fokusira na sredinu kadra. Kada se uspostavi
fokus, indikator fokusa (A 3) svetli zeleno.
• Ako fokusno polje i indikator fokusa blnikaju, aparat nije u
mogućnosti da fokusira. Promenite kompoziciju i ponovo
pritisnite taster okidača do pola.
1/250
F 3.2
Fokusno polje
Pritisnite taster okidača skroz do kraja bez
prethodnog puštanja (A 14).
Korišćenje aparata
4
13
Korišćenje zuma
Kada pomerate kontrolu uvećanja, pozicija uvećanja objektiva
se menja.
• Da uvećate: Pomerite ka g (telephoto)
• Da umanjite: Pomerite ka f (wide-angle)
Zum je podešen na širokougaonu maksimalnu poziciju kad
je aparat uključen.
• Indikator zuma je prikazan na ekranu tokom zumiranja.
• Digitalno uvećanje, koje omogućava dalje uvećanje do
aproks. 4× odnosa maks. optičkog zuma, može da se
aktivira pomeranjem i držanjem kontrole zuma ka g kada
je zumirano na maks. optički zum.
Korišćenje aparata
14
C
Umanji
Optički
zum
Uvećaj
Digital.
zum
Digitalno uvećanje i interpolacija
Kad koristite digitalno uvećanje, dolazi do degradacije u kvalitetu slike
kada zumirate preko V u indikatoru zuma.
Okidač
Pritisut do pola
Da podesite fokus i ekspoziciju(brzinu zatvarača i blendu), pritisnite
okidač do pola, dok ne osetite otpor. Fokus i ekpsozicija ostaju
zaključani dok je okidač pritisnut do pola.
Pritisut do kraja
Dok držite okidač pritisnut do pola, pritisnite ga do kraja da slikate.
Ne vršite jak pritisak tokom pritiskanja okidača, jer to može dovesti
do dmranja aparata i zamućenih slika. Polako pritisnite taster.
B
O Easy Auto režimu
• U zavisnosti od uslova snimanja, aparat možda neće odabrati željeni režim scene. U ovom slučaju,
izaberite drugi režim snimanja (E4, E8, E10).
• Kada se koristi digitalni zum, režim scene je podešen na U.
B
Tokom snimanja
Dok se vrši pamćenje slike, broj preostalih snimaka ili indikator koji pokazuje maks. dužinu filma će da
zatreperi. Ne otvarajte ležište baterije/zatvarač slota memorijske kartice i ne vadite baterije i
memorijsku karticu dok indikator svetli. Isključenje napajnaja ili uklanjanje memorijske kartice u
ovakvim okolnostima može da rezultuje gubitak podataka ili oštećenje fotoaparata ili kartice.
C
Korišćenje stativa
Korišćenje aparata
U sledećim situacijama je preporučeno korišćenje stativa.
• Snimanje u slabo osvetljenom ambijentu
• Kada slikate sa režimom blica(E12) na W (off)
• Kad zumirate subjekat
15
Reprodukcija Fotografija
1
Pritisnite c (reprodukcija) taster da uđete u
režim reprodukcije.
• Ako pritisnete i držite c (reprodukcija) taster dok je aparat
isključen, aparat se uključuje u režimu reprodukcije.
2
Pomoću džojstika HIJK izaberite sliku.
• Da bi prešli u režim fotografisanja, pritisnite A taster ili
okidač.
15/05/2014 15:30
0004.JPG
Korišćenje aparata
4/
• Pomerite kontrolu zuma ka g (i) u prikazu
preko celog ekrana da uvećate sliku
(E23).
3.0
• Pomerite kontrolu zuma ka f (h) u prikazu
preko celog ekrana za prikaz ikonica
(E24).
16
4
Prikaz preko celog ekrana
1/
20
Brisanje fotografija
1
Pritisnite l (delete) taster da izbrišete
trenutno prikazanu sliku.
2
Pritisnite džojstik HI da izaberete Current
image i pritisnite k taster.
3
Delete
Current image
Erase selec ted images
All images
Izaberite Yes i pritisnite k taster.
• Obrisane slike se ne mogu povratiti.
Korišćenje aparata
• Current image: briše trenutnu sliku.
• Erase selected images: Izaberite više slika i obrišite ih
(A 18).
• All images: briše sve slike.
• Da izađete bez brisanja pritisnite d.
Erase 1 image?
Yes
No
17
Upravljanje ekranom za brisanje odabranih slika
1
Pritisnite na džojstiku JK da odaberete sliku
za brisanje, i pritisnite H za prikaz c.
Erase selected images
• Da otkažete , pritisnite I da uklonite c.
• Pomerite kontrolu zuma (A 1) ka g (i) za prikaz preko
celog ekrana ili f (h) za prikaz ikonica.
Back
2
Prikažite c za sve slike za brisanje i pritisnite k da primenite odabir.
• Prikazan je ekran potvrde. Pratite instrukcije na ekranu.
Korišćenje aparata
18
C
ON/OFF
Brisanje Poslednje Fotografije Dok Se Nalazite U Režimu Slikanja
U režimu snimanja, pritisnite l taster da obrišete poslednju snimljenu sliku.
Korišćenje blica i samookidača
Možete koristiti džojstik da podesite najčešće korišćene funkcije kao što su blic i samookidač.
Možete podesiti sledeće funkcije korišćenjem HIJK u ekranu snimanja.
Režim blica
Samookidač
Komp. ekspoz
Makro režim
• n Samookidač (E14)
Ako odaberete ON, aparat oslobađa zatvarač 10 sek. nakon što pritisnete okidač.
• p Makro režim (E15)
Koristite kada slikate izbliza.
Korišćenje aparata
• X Režim blica (E11)
Možete odabrati režim blica da odgovara uslovima snimanja.
• o Kompenzacija ekspozicije (E16)
Možete podesiti osvetljenost na celoj slici.
Dostupne funkcije zavise od režima snimanja.
19
Karakteristike snimanja
Promena režima snimanja
Dostupni su sledeći režimi snimanja.
• G Easy auto mode (E3)
Kada kadrirate, aparat automatski bira optimalnu scenu da lakše snimite slike.
• b Scene mode (E4)
Podešavanja fotaparata su automatski optimizovana za selktovani tip subjekta.
• F Smart portrait (E8)
Ako fotoaparat detektuje da je lice nasmejano, automatski će da ga fotografiše (vremenska
funkcija osmeha).
Može se koristiti funkcija za ulepšavanje kože lica.
Karakteristike snimanja
20
• A Auto mode (E10)
Koristan za većinu fotografija.
Podesite razna podešavanja da odgovaraju uslovima snimanja i tipu slike koji snimate.
1
Pritisnite A (shooting mode) taster u ekranu
snimanja.
2
Pomoću džojstika HI odaberite režim
snimanja i pritisnite k taster.
Easy auto mode
Karakteristike snimanja
21
Snimanje i reprodukcija filmova
1
Prikažite ekran snimanja.
• Proverite preostalo vreme snimanja za film.
5m 0s
1400
Preostalo vreme za
snimanje filma
2
Pritisnite b (e movie-record) taster da
započnete snimanje.
Karakteristike snimanja
2m30s
3
22
Pritisnite b (e movie-record) taster ponovo da završite snimanje.
4
Izaberite film u prikazu preko celog ekrana i
pritisnite k taster.
15/05/2014 15:30
0 0 1 0 . AV I
• Filmovi su označeni ikonom opcije filma.
• Vidite “Snimanje filmova” (E38) za više informacija.
• Vidite “Reprodkcija filma” (E40) za više informacija.
10s
Opcije filma
Karakteristike snimanja
23
Korišćenje Menija
Za kretanje kroz menije možete koristiti džojstik i k taster.
Dostupni su sledeći meniji.
• A Meni snimanja (E42)
Dostupan pritiskanjem d tastera u ekranu snimanja.
Možete promeniti kvalitet i veličinu slike, kontinualno snimanje, itd.
• G Meni reprodukcije (E51)
Dostupan pritiskanjem d tastera kada pregledate slike u prikazu preko celog ekrana ili u
vidu ikonica. Možete izmeniti slike, reprodukovati prezentaciju, itd.
• D Meni filma (E58)
Dostupan pritiskanjem d tastera u ekranu snimanja.
Možete promeniti podešavanja za snimanje filmova.
• z Setup meni (E60)
Možete podesiti osnovne funkcije aparata kao što su datum i vreme, prikaz jezika, itd.
Korišćenje Menija
1
Pritisnite d (menu) taster.
• Prikazan je meni.
2
Pritisnite džojstik J.
• Trenutna ikona menija je prikazana žuto.
Shooting menu
Image mode
White balance
Continuous
Color options
Ikona menija
24
3
Pritisnite HI da izaberete
željeni tab.
4
Pritisnite k taster.
• Sada možete izabrati stavku iz menija.
• Meni je promenjen.
5
Set up
Welcome screen
Welcome screen
Time zone and date
Time zone and date
Monitor settings
Monitor settings
Print date
Print date
Elec tronic VR
Elec tronic VR
Motion detec tion
Motion detec tion
AF assist
AF assist
Pritisnite HI da izaberete
stavku iz menija, i pritisnite
k taster.
• Prikazane su opcije podešavanja
izabrane opcije.
Pritisnite HI da izaberete
podešavanje, i pritisnite k
taster.
• Primenjeno je izabrano podešavanje.
• Kad završite sa korišćenjem menija,
pritisnite d taster.
Print date
Date
Date
Date and time
Date and time
Off
Off
Korišćenje Menija
Print date
6
• Određene stavke menija ne mogu se podesiti zavisnosti od režima snimanja i statusa
aparata. Nedostupne stavke prikazane su u sivoj boji i ne mogu se izabrati.
• Kad je prikazan meni, možete preći u režim snimanja pritiskanjem okidača, A (režim
snimanja) tastera ili b (e snimanje filma) tastera.
25
Povezivanje aparata na TV, računar, ili štampač
Povezivanje aparata na TV, računar, ili štampač
26
Metodi povezivanja
Možete uvećati uživanje u gledanju slika, fimova, konektovanjem aparata na TV, računar ili
štampač.
USB/audio/video izlazni konektor
Ubacite utikač pravo.
Otvorite pokl. konektora.
• Pre nego što povežete aparat na eksterni uređaj, proverite da je baterija dovoljno puna i
zatvorite poklopac da isključite aparat.
• Ako koristite AC Adapter EH-65A (posebno se kupuje), aparat se može napajati direktno iz
električne utičnice. Ne koristite druge modele AC adaptera jer to može izazvati zagrevanje
aparata i kvar.
• Za info. o metodama povezivanja, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz uređaj.
Gledanje slika na TV
E31
Pregledanje i organizacija slika na računaru
A 28
Ako prebacite slike na računar, možete da jednstavno retuširate slike.
Metod konekcije: Povežite aparat na USB ulazni konektor računara preko USB
kabla UC-E16.
• Pre povezivanja, instalirajte ViewNX 2 na računar (A 28).
Štampa fotografija bez korišćenja računara
E32
Ako povežete aparat na a PictBridge-kompatibilan štampač, možete štampati
slike bez upotrebe računara.
Metod konekcije: Povežite aparat direktno na USB ulazni konektor štampača
preko USB kabla UC-E16.
Povezivanje aparata na TV, računar, ili štampač
Slike i filmove sa aparata možete pregledati na TV.
Metod konekcije: Konektujte video i audio utikače Audio Video Kabla EG-CP14
na ulazne konektoreTV a.
27
Korišćenje ViewNX 2
Instalirajte ViewNX 2 da uploadujete, pregledate, izmenite, i delite filmove i slike.
Povezivanje aparata na TV, računar, ili štampač
Instaliranje ViewNX 2
Potrebna je internet konekcija.
Pogledajte Nikonov web sajt kako bi ste videli najnovije informacije o kompatibilnošću sa
operativnim sistemima.
1
Preuzmite ViewNX 2 installer.
Startujte računar i preuzmite instaler sa:
http://nikonimglib.com/nvnx/
2
3
4
Dupli klik na preuzeti fajl.
Pratite instrukcije na ekranu.
Izađite iz instalera.
Kliknite Yes (Windows) ili OK (Mac).
28
Prebacivanje slika na računar
1
Izaberite kako će se slike kopirati na računar.
C
Povezivanje aparata na TV, računar, ili štampač
Izaberite jedan od metoda:
• SD card slot: Ako vaš računar sadrži SD slot kartice, kartica može direktno da se ubaci u slot.
• SD card reader: Povežite čitač kartice (posebno se kupuje) na računar i ubacite mem.
karticu.
• Direct USB connection: Isključite aparat i proverite da je mem. kartica u aparatu. Povežite
aparat sa računarom preko USB kabla. Ukljičite aparat.
Prebacivanje slika sačuvanih u internoj memoriji na računar
Izvedite jednu od metoda navedenih ispod.
• Korišćenjem Copy (A 24, E57) u meniju reprodukcije, kopirajte slike sa interne mem. na
mem. karticu, i onda prebacite slike sa mem. kartice na računar.
• Povežite aparat na računar bez ubacivanja mem. kartice.
29
Povezivanje aparata na TV, računar, ili štampač
Ako vas prikazana poruka navodi da izaberete program, izaberite Nikon Transfer 2.
• Kad koristite Windows 7
Ako je dijalog desno prikazan, pratite korake
ispod da izaberete Nikon Transfer 2.
1 Pod Import pictures and videos, kliknite
Change program. Dijalog izbora programa
će biti prikazan; izaberite Import File using
Nikon Transfer 2 i kliknite OK.
2 Dupli klik na Import File.
Ako na mem. kartici ima mnogo slika, startovanje Nikon Transfer 2 će možda potrajati.
Sačekajte dok Nikon Transfer 2 ne startuje.
B
Povezivanje USB Kabla
Konekcija se možda neće prepoznati ukoliko se aparat poveže sa računarom preko USB huba.
2
Prebacite slike na računar.
• Kliknite Start Transfer.
Start Transfer
• Po osnovnim podešavanjima, sve slike sa mem. kartice su prebačene na računar.
30
3
Prekinite konekciju.
Pregled slika
Startujte ViewNX 2.
• Slike su prikazane u ViewNX 2 kad je prbacivanje
završeno.
• Konsultujte online pomoć za info. o korišćenju
ViewNX 2.
C
Povezivanje aparata na TV, računar, ili štampač
• Ako je aparat povezan na računar, otvorite poklopac i ponovo ga zatvorite da isključite
aparat i diskonetujte USB kabl. Ako koristite čitač kartica ili slot kartica, izaberite
odgovarajuću opciju u operativnom sistemu računara da izbacite prenosivi disk koji
odgovara mem. kartici i onda uklonite karticu iz čitača ili slota.
Ručno startovanje ViewNX 2
• Windows: Duplim klikom na ViewNX 2 ikonicu na desktopu.
• Mac: klik na ViewNX 2 ikonu na Dock.
31
32
Reference
Ovo poglavlje nudi detaljnije informacije o korišćenju aparata.
Snimanje
G (Easy Auto) režim
Režim Scene (Snimanje pogodno za scene)
Režim pametnog portreta(Slikanje nasmejanih lica)
A (Auto) režim
Funkcije koje se mogu podesiti pomoću džojstika
Funkcije koje se mogu istovremeno koristiti
Fokusiranje
E3
E4
E8
E10
E11
E19
E20
Reprodukcija
Zum reprodukcije
Reprodukcija ikonica, kalendara
Izmena Fotografije
Povezivanje aparata na TV (reprodukcija na TVu)
Povezivanje aparata na štampač ( Direktna štampa)
E23
E24
E25
E31
E32
E1
Filmovi
Snimanje filmova
Reprodukcija filmova
E38
E40
Meni
Opcije menija snimanja
Meni snimanja (za A (Auto) Režim)
Meni pametnog portreta
Meni reprodukcije
Meni filma
Setup Meni
E42
E43
E49
E51
E58
E60
Dodatne informacije
Poruke greške
Nazivi fajlova
Dodatna oprema
E2
E76
E79
E80
G (Easy Auto) Režim
Kada kadrirate, aparat automatski bira optimalnu scenu da lakše snimite slike.
Uđite u režim snimanja M A (režim snimanja) taster M G (easy auto) režim M k taster
Kada aparat izabere režim scene, ikona režima snimanja prikazana u ekranu snimanja se menja
u onu za trenutno izabrani režim scene.
e Portrait
f Landscape
h Night portrait
g Night landscape
i Close-up
j Backlighting
U Other scenes
Reference
Funkcije dostupne u G (Easy Auto) režimu
•
•
•
•
Režim blica(E11)
Samookidač (E14)
Kompenzacija ekspozicije (E16)
Meni Easy auto režima (E42)
E3
Režim scene (Slikanje pogodno za scene)
Podešavanja fotaparata su automatski optimizovana za selktovani tip subjekta.
Uđite u režim snimanja M A (režim snimanja) taster M b (druga ikona od vrha*)
M K M HIJK M izaberite scenu M k taster
* Ikona poslednje izabrane scene je prikazana.
b Portrait
c Landscape2
(osn. podešavanje)
d Sports1
(E5)
e Night portrait3
(E5)
f Party/indoor1
(E5)
Z Beach1
z Snow1
h Sunset1, 3
i Dusk/dawn2, 3
j Night landscape2, 3 k Close-up1
(E5)
l Museum1
(E6)
m Fireworks show2, 3
(E6)
u Food1
(E5)
n Black and white copy1 o Backlighting1
(E6)
(E6)
Reference
O Pet portrait
(E7)
1
2
3
Aparat fokusira u centar kadra.
Aparat fokusira u beskonačnost.
Zbog male brzine zatvarača preporučuje se upotreba stativa.
Pregled opisa za svaku scenu (Help Display)
Izaberite scene i pomerite kontrolu zuma (A 1) na g (j) da
vidite opis za tu scenu. Za povratak na originalan ekran ponovo
rotrajte kontrolu zuma zuma na g (j).
E4
Landscape
Trikovi i beleške
d Sports
• Kada se okidač drži pritisnut do kraja, aparat snima do oko 6 slika kontinualno brzinom od 1.1 fps
(kada je Image mode na x 5152×3864).
• Brzina kontinualnog snimanja zavisi od trenutnog podešavanja režima snimanja, korišćene
mem. kartice ili uslova snimanja.
• Tokom kontinualnog snimanja, fokus, ekspozicija i hue su zaključani na vrednosti sa prvom
slikom u svakoj seriji.
e Night portrait
• Blic uvek okida.
f Party/indoor
• Pošto na sliku može da utiče drmanje aparata, držite aparat čvrsto.
k Close-up
u Food
• Makro režim (E15) će da se uključi i aparat će automatski da se zumira do najbližeg rastojanja
do kojeg aparat može da se približi.
• Hue se može podesiti preko džojstika HI. Ovo podešavanje
ostaje sačuvano u aparatu i kad je aparat isključen.
5m 0s
1400
E5
Reference
• Makro režim (E15) će da se uključi i aparat će automatski da se zumira do najbližeg rastojanja
do kojeg aparat može da se približi.
l Museum
• Ako držite pritisnut okidač, aparat snima do 10 slika i najoštrija slika u seriji je automatski
izabrana i čuva se (BSS (Best Shot Selector)).
• Blic ne okida.
m Fireworks show
• Brzina zatvarača zaključana na 4 sek.
n Black and white copy
• Koristite makro režim (E15) da bi fokusirali iz blizine.
o Backlighting
• Blic uvek okida.
Reference
E6
O Pet portrait
• Aparat detektuje i fokusira se na lice mačke ili psa. Po osnovnom podešavanju, kad je subjekat u
fokusu, zatvarač se automatski oslobađa (pet portrait auto release).
• Nakon što je izabran O Pet portrait ekrana izaberite Single ili Continuous.
- Single: Kada god je detektovano lice u fokusu, aparat snima jednu sliku.
- Continuous: Kada god je detektovano lice u fokusu, aparat okida 3 puta kontinualno.
B
Pet Portrait Auto Release
• Pritisnite džojstik J (n) da podesite Pet portrait auto release.
- Y: Okidač odradi automatski kad je lice koje je detektovano u fokusu.
- k: Okidač ne okida automatski, čak i kada je lice ljubimca detektovano. Pritisnite okidač.
aparat takođe detektuje lica ljudi kada je izabrano k.
• Pet portrait auto release je na k kad se kont. snimanje sa autookidačem ponovi pet puta.
• Slikanje je moguće i sa pritiskanjem okidača, bez obzira na podešavanje Pet portrait auto
release. Kada je izabrano Continuous, možete slikati kontinualno držeći okidač pritisnut do kraja.
Fokusno polje
• Kad aparat detektuje lice prikazuje se žuti dupli okvir oko tog lica.
Kada aparat postigne fokus na licu unutar okvira (fokusno polje),
dupli okvir postaje zelen. Ako nijedno lice nije detektovano,
aparat se fokusira na lice u centru kadra.
• U nekim uslovima snimanja, lice ljubimca možda neće biti
detektovano i drugi subjekti mogu da se nadju u okviru.
Reference
B
5m 0s
1400
E7
Pametni režim portreta (Slikanje nasmejanih lica)
Ako fotoaparat detektuje da je lice nasmejano, automatski će da ga fotografiše (vremenska
funkcija osmeha (E49)). Može se koristiti funkcija za ulepšavanje kože lica.
Uđite u režim snimanja M A (režim snimanja) taster M F Smart portrait režim M k
taster
1
Kadrirajte.
• Uperite aparat u lice osobe.
2
Čekajte da se subjekat nasmeje. Ne pritiskajte okidač.
• Ukoliko fotoaparat detektuje da je lice uokvireno duplim kvadratom nasmejano, automatski
oslobađa zatvarač.
• Posle svake odrade okidača, fotoaparat automatski fotografiše.
Reference
3
Završetak snimanja.
• Za otkazivanje snimanja nasmejanih lica i prestanak snimanja izvršite bilo koju od sledećih
operacija.
- podesite Smile timer na Off.
- pritisnite A taster i odaberite drugi režim slikanja.
B
O Pametnom Režimu Portreta
Pod nekim uslovima snimanja, aparat možda neće moći da detektuje lice ili osmeh (E20). Okidač
takođe može da se koristi za fotografisanje.
C
Lampa samookidača Blinka
Lampa samookidača blinka polako kada je tajmer osmeha moguć i aparat detektuje lice, i blinka brzo
kad okidač odradi.
E8
Funkcije dostupne u pametnom režimu portreta
•
•
•
•
Režim blica (E11)
Samookidač (E14)
Komp. eksopzicije (E16)
Meni pametnog portreta (E42)
Reference
E9
A (Auto) Režim
Koristan za većinu fotografija, i omogućava da podesite razna podešavanja da odgovaraju
uslovima snimanja i tipu slike koji snimate.
Uđite u režim snimanja M A (režim snimanja) taster M A (auto) režim M k taster
• The camera focuses on the area in the center of the frame.
Funkcije dostupne u A (Auto) režimu
•
•
•
•
•
Režim blica (E11)
Samookidač (E14)
Makro režim (E15)
Komp. eksopzicije (E16)
Meni snimanja (E42)
Reference
E10
Funkcije koje se mogu podesiti pomoću džojstika
Dostupne funkcije variraju sa režimom snimanja (E17).
Korišćenje Blica
Kad koristite A (auto) režim i druge režime snimanja, možete podesiti režim blica.
1
Pritisnite na džojstiku H (X).
2
Izaberite režim blica (E12) i pritisnite k
taster.
Auto
• Ako se podešavanje ne primeni pritiskanjem k tastera u
roku od nekoliko sekundi, selekcija se otkazuje.
Reference
E11
Dostupni režimi blica
U
Auto
Blic automatski okine kada je slabo osvetljenje.
• Ikona režima blica na ekranu snimanja se prikazuje samo odmah nakon podešavanja.
V
Auto with red-eye reduction
Smanjuje “crvene oči” kod portreta (E13).
W
Off
Blic neće da okine.
• Preporučeno korišćenje stativa kad koristite u tamnim okruženjima.
X
Fill flash
Blic će da okine nakon što je fotografija načinjena, Koristi da “popuni” (osvetli) senke i
slabo osvetljene subjekte.
Y
Slow sync
Reference
Pogodno za snimanje portreta noću sa pozadinom. Blic će da osvetli glavne subjekte;
spora brzina zatvarača se koristi kako bi se uhvatila pozadina tokom noći ili pri
prigušenom svetlu.
E12
C
Lampa blica
Status blica se može potvrditi pritiskanjem okidača do pola.
• Uključen: Blic okida kad se pritisne okidač do kraja.
• Svetli: Blic se puni. Ne može da slika.
• Isključen: Blic neće okinuti.
Ako je baterija prazna, ekran će se isključiti i ostaće isključen dok se
blic puni.
C
Podešavanje režima blica
• Ovo podešavanje može biti nedostupno sa nekim režimima snimanja (E17).
• Podešavanje blica primenjeno u A (auto) režimu se čuva u memoriji aparata i nakon što se aparat
isključi.
C
Redukcija crvenih očiju
E13
Reference
Ukoliko se detektuju crvene oči, zahvaćeni deo će biti dodatno obrađen pre nego li se slika sačuva.
Obratite pažnju na sledeće pri snimanju:
• Vreme koje je potrebno da bi se sačuvala fotografija je duže nego inače.
• Napredna redukcija crvenih očiju možda neće da pruži željene rezultate u svim situacijama.
• U ekstremno retkim slučajevima, oblasti u kojima nije zahtevana redukcija crvenih očiju može biti
zahvaćena ovom redukcijom; u tim slučajevima , izaberite drugi režim i pokušajte ponovo.
Korišćenje samookidača
Samookidač može da oslobodi zatvarač deset sekundi nakon pritiskanja okidača.
1
Pritisnite na džojstiku J (n).
2
Odaberite ON i pritisnite k taster.
Self-timer
• Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k tastera
u roku od nekoliko sekundi, selekcija će da bude poništena.
• Kad je režim slikanja Pet portrait režim scene, Y (pet
portrait auto release) je prikazan (E7). Samookidač ne
može da se koristi.
3
Ukadrirajte sliku i pritisnite taster okidača do
pola.
• Fokus i ekspozicija će se podesiti.
Reference
4
Pritisnite taster okidača do kraja.
• Samo-okidač će da započne sa odbrojavanjem.
Lampica samo-okidača će da treperi dok tajmer
odbrojava. Oko jedne sekunde pre nego što se
oslobodi okidač, lampica prestaje sa treperenjem
i ostaje uključena.
• Kada se otpusti okidač, samo-okidač se postavlja
na OFF.
• Da bi zaustavili odbrojavanje pre nego li se
napravi slika, pritisnite ponovo okidač.
C
Podešavanje samookidača
Možda neće biti dostupno sa nekim režimima snimanja (E17).
E14
9
1/250
F 3.2
Korišćenje makro režima
Korisno kada slikate izbliza.
1
Pritisnite na džojstiku I (p).
2
Odaberite ON i pritisnite k taster.
Macro mode
• Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k tastera
u roku od nekoliko sekundi, selekcija će da bude poništena.
3
• Kad je zum na poziciji gde F i indikator zuma svetle
zeleno, aparat može da fokusira objekte na udaljenosti od
oko 30 cm (1 ft) od objektiva.
Kada je pozicija zuma na poziciji gde je G prikazano, aparat fokusira objekte na razdaljini od
oko 10 cm (4 in.) od objektiva.
B
O korišćenju blica
Blic možda neće moći da osvetli ceo subjekat na distancama manjim od 50 cm (1 ft 8 in.).
C
Podešavanja za Makro Režim
• Ovo podešavanje može biti nedostupno sa nekim režimima snimanja (E17).
• Podešavanje primenjeno u A (auto) režimu se čuva u memoriji aparata i nakon što se aparat
isključi.
E15
Reference
Pomoću kontrole zuma podesite zum na
poziciju gde F i indik. zuma svetle zeleno.
Podešavanje osvetljenja (Kompenzacija ekspozicije)
Možete podesiti osvetljenost na fotografiji.
1
Pritisnite na džojstiku K (o).
2
Odaberite vrednost komp. ekspozicije i
pritisnite k taster.
Exposure compensation
• Da slike budu svetlije primenite pozitivnu (+) vrednost.
• Da slike budu tamnije primenite negativnu (–) vrednost.
• Vrednost kompenzacije je primenjena, čak i bez pritiskanja
k tastera.
C
Vrednost Kompenzacije Ekspozicije
Reference
• Ovo podešavanje može biti nedostupno sa nekim režimima snimanja (E17).
• Podešavanje primenjeno u A (auto) režimu se čuva u memoriji aparata i nakon što se aparat
isključi.
E16
+2.0
+0.3
-2.0
Osnovna podešavanja
Osnovna podešavanja u svakom režimu snimanja su opisana dole.
Blic
(E11)
G (easy auto)
U1
Samookidač
(E14)
Off
Makro
(E15)
Komp.
ekspozicije
(E16)
Off2
0.0
Scene
V
Off
Off3
0.0
c (landscape)
W3
Off
Off3
0.0
d (sports)
W3
Off3
Off3
0.0
e (night portrait)
V4
Off
Off3
0.0
f (party/indoor)
V5
Off
Off3
0.0
Z (beach)
U
Off
Off3
0.0
z (snow)
U
Off
Off3
0.0
h (sunset)
W3
Off
Off3
0.0
i (dusk/dawn)
W3
Off
Off3
0.0
j (night landscape)
W3
Off
Off3
0.0
k (close-up)
W
Off
On3
0.0
u (food)
W3
Off
On3
0.0
l (museum)
W3
Off
Off
0.0
m (fireworks show)
W3
Off3
Off3
0.03
n (black and white copy) W
Off
Off
0.0
o (backlighting)
X3
Off
Off3
0.0
O (pet portrait)
W3
Y6
Off
0.0
F (smart portrait)
U7
Off8
Off3
0.0
A (auto)
U
Off
Off
0.0
Reference
b (portrait)
E17
1
2
3
4
5
6
7
8
Aparat automatski bira režim blica koji odgovara sceni. W (off) se može ručno izabrati.
Podešavanje se ne može promeniti. Automatski prelazi u makro režim kada aparat izabere Closeup.
Podešavanje se ne može promeniti.
Podešavanje se ne može promeniti. Režim blica zaključan na blic sa sporom sinhronizacijom i
redukcijom crvenih očiju.
Može se koristiti režim blica redukcije crvenih očiju sa sporom sinhronizacijom.
Samookidač ne može da se koristi. Pet portrait auto release može da se uključi ili isključi (E7).
Ova funkcija se ne može koristiti kad je Blink proof na On.
Može se podesiti kad je Smile timer na Off.
Reference
E18
Funkcije koje se ne mogu koristiti istovremeno
Neka podeš. u meniju slikanja ne mogu se koristiti sa drugim funkcijama.
Zabranjene
funkcije
Podešavanje
Opis
Kad je na bilo kom podešavanju osim Single, blic
ne može da se koristi.
Blink proof (E50)
Za Blink proof na On, blic ne može da se koristi.
Self-timer
Smile timer (E49)
Kad se koristi Smile timer , samookidač ne može
da se koristi.
Digital zoom
Continuous (E47)
Kad se koristi Multi-shot 16 , digitalni zum nije
dostupan.
Image mode
Continuous (E47)
Kad se koristi Multi-shot 16, Image mode je
fiksiran na L (velič. slike: 2560 × 1920 piksela).
White balance
Color options (E48)
Kad se koristi Black-and-white, Sepia, ili
Cyanotype, White balance je fiksiran na Auto.
Continuous
Self-timer (E14)
kad se koristi samookidač, podešavanje prelazi u
Single.
Electronic VR
Continuous (E47)
Kad je na bilo kom podešavanju osim Single,
Electronic VR nije dostupan.
Flash mode (E11)
Kad blic okine, Motion detection je nedostupno.
Continuous (E47)
Kad se koristi Multi-shot 16, Motion detection
nije dostupan.
Continuous (E47)
Kad je na bilo kom podešavanju osim Single, zvuk
zatvarača je onemogućen.
Motion detection
Shutter sound
Reference
Continuous (E47)
Flash mode
E19
Fokusiranje
Fokusno polje varira sa režimom snimanja.
Korišćenje detekcije lica
Kad je aparat uperen u ljudsko lice u režimima slikanja
izlistanim niže, automatski detektuje lice i fokusira se na njega.
• Portrait ili Night portrait u G (easy auto) mode (E3)
• Portrait ili Night portrait u režimu scene (E4)
• Pametni režim portreta (E8)
5m 0s
1400
Kad detektuje više lica, dupli okvir(fokusno polje) je prikazano
oko lica koje je u fokusu a ostala lica uokvirena su jednostrukim
ramom.
Ako lice nije detektovano kad se okidač pritisne do pola, aparat se fokusira na lice u centru
kadra.
Reference
B
O detekciji lica
• Kad se više ljudi nalazi u kadru, sposobnost aparata da prepozna lice zavisi od različitih faktora, uklj.
i to da li je subjekat licem okrenut ka aparatu.
• Aparat možda neće prepoznati lica kada:
- Kada je lice zaklonjeno naočarama ili nekom drugom preprekom
- Kada lice zauzima preveliki ili premali deo kadra
E20
Korišćenje ulepšavanja tena
Kada se zatvarač oslobodi okom korišćenja nekog od režima snimanja izlistanih ispod, aparat
detektuje lica ljudi i procesira sliku da bi ulepšao ten na licu (do tri lica).
• Pametni režim portreta (E8)
• Portrait ili Night portrait u G (easy auto) mode (E3)
• Portrait ili Night portrait u režimu scene (E4)
B
O ulepšavanju tena
• Možda će biti potrebno više vremena za čuvanje slike nego obično.
• U nekim uslovima snimanja, themožda se neće postići željeni rezultati, i funkcija može biti
primenjena na delove slike gde nema lica.
Subjekti koji nisu pogodni za Autofokus
E21
Reference
Aparat možda neće da radi onako kako se zahteva od njega u određenim situacijama. U
nekim retkim slučajevima subjekat neće biti u fokusu iako zona fokusa u indikator fokusa
svetle zeleno:
• Subjekat je veoma taman
• Objekti visokog sjaja se nalaze u sceni (npr. sunce se nalazi iza subjekta koji je u velikoj senci)
• Ne postoji kontrast između subjekta i okruženja(npr. subjekat je ispred belog zida u beloj
majci)
• nekoliko objekata je na na različitoj udaljenosti od aparata (npr. subjekat se nalazi unutar
kaveza)
• Subjekti sa obrascima koji se ponavljaju (okviri prozora, zgrade sa više redova prozora sličnih
oblika itd.)
• Subjekat se brzo kreće
U situacijama koje su gore opisane, pokušajte da pritisnete taster prekidača do pola kako bi
ste ponovo fokusirali, ili fokusirajte objekat koji je na istoj razdaljini od aparata kao i željeni
subjekat, i koristite zaključavanje fokusa (E22).
Zaključavanje fokusa
Kada se fokusira na subjekte koji nisu u centru kadra, koristite zaključavanje fokusa.
1
2
Izaberite A (auto) režim (E10).
Pozicionirajte subjekt u centar kadra i
pritisnite okidač do pola.
• Proverite da polje fokusa svetli zeleno.
• Fokus i ekspozicija su zaključani.
3
1/250
F 3.2
1/250
F 3.2
Držite i dalje okidač pritisnut do pola i
prekadrirajte.
• Zadržite istu razdaljinu između aparat i subjekta dok je
okidač pritisnut do pola.
Reference
4
E22
Pritisnite okidač do kraja da slikate.
Reprodukcija uvećanja
Pomeranjem uvećanja ka g (i) dok se nalazite u prikazu preko celog ekrana (A 16) zumirate
trenutnu sliku.
g
(i)
15/05/2014 15:30
0004.JPG
4/
4
Prikaz preko celog ekrana.
f
(h)
3.0
Zumirano.
C
Odsecanje slika
Kad je prikazana uvećana slika, možete pritisnuti d taster da odsečete sliku tako da sadrži samo
vidljivi deo i da ga sačuvate kao poseban fajl (E30).
E23
Reference
• Možete promeniti odnos zuma pomeranjem kontrole zuma naf (h) i g (i).
• Da pomerite polje na slici, pritisnite džojstik HIJK.
• Ako gledate slike snimljene detekcijom lica ili ljubimca, aparat zumira na lice (osim kada
pregledate slike snimljene u seriji). Da zumirate polje gde nema lica, podesite uvećanje i
pritisnite HIJK.
• Pritisnite k taster za povratak u režim prikaza preko celog ekrana.
Prikaz ikonica, prikaz kalendara
Pomeranjem uvećanja ka f (h) dok se nalazite u prikazu preko celog ekrana (A 16) slike
se prikazuju kao ikonice.
f
(h)
15/05/2014 15:30
0001.JPG
1/
20
Prikaz preko celog ekrana
1/
20
g
(i)
f
(h)
g
(i)
Prikaz ikonica
2014 05
Su M Tu W Th F Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11
12 12 12
13 14 12
15 16
12 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
3
Prikaz kalendara
• Broj prikazanih ikona možete menjati pomeranjem kontrole zuma ka f (h) i g (i).
• Pritisnite džojstik HIJK da izaberete sliku i onda pritisnite k taster da je prikažete
preko celog ekrana.
• Kad ste u prikazu kalendara, pritisnite HIJK da izaberete datum i pritisnite k taster da
prikažete prvu sliku snimljenu tog dana.
Reference
B
Prikaz kalendara
Slike bez podešenog datuma će biti snimljene kao da su slikane January 1, 2014.
E24
Izmena Fotografija
Pre izmene
Lako možete izmeniti slike na aparatu. Izmenjene kopije se čuvaju kao posebni fajlovi.
• Izmenjene kopije se čuvaju sa istim datumom i vremenom snimanja kao originali.
C
Ograničenja u Izmeni Fotografije
Pri izmeni već izmenjene kopije, sa nekom drugom funkciojom, proverite sledeća ograničenja.
Kopije kreirane sa
Mogu se editovati sa
D-Lighting
Skin softening, mala slika, ili krop funkcija se mogu koristiti.
Glamour retouch
D-Lighting, mala slika, ili krop funkcija se mogu koristiti.
Small picture
Crop
Ne mogu se koristiti funkcije izmene. Kad kombinujete funkciju male
slike ili odsecanja sa nekom drugom opcijom izmene, koristite malu
sliku lil odsecanje nakon primene ostalih funkcija.
Reference
• Fotografije ne mogu da se izmene dva puta sa istom funkcijom izmene.
E25
D-Lighting: Povećavanje Osvetljenja i Kontrasta
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M izaberite sliku M d taster M D-Lighting M
k taster
Pritisnite na džojstiku HI da odaberete OK i
pritisnite k taster.
• Izmenjena verzija je prikazana sa desne strane.
• Da izađete bez čuvanja kopije, izaberite Cancel i pritisnite
k taster.
D-Lighting
OK
Cancel
Reference
E26
Glamour Retouch: Ulepšavanje tena
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M izaberite sliku M d taster M
Glamour retouch M k taster
1
Koristite džojstik HIJK da odaberete lice
na koje želite da primenite efekat i pritisnite
k taster.
Subject selection
• Ako je samo jedno lice detektovano idite na korak 2.
Back
2
Pritisnite JK da izaberete efekat, pritisnite
HI da podesite količinu efekta, i pritisnite
k taster.
3
Proverite rezultate i pritisnite k taster.
3
2
1
Reference
• možete istovremeno da primenite više efekata.
Podesite podešavanja za sve efekte pre pritiskanja tastera
k.
B (skin softening), F (small face), A (big eyes),
C (brighten faces), E (hide eye bags), G (whiten eyes),
H (whiten teeth), D (redden cheeks)
• Pritisnite d za povratak na ekran za izbor lica.
Skin softening
Back
Preview
• Da promenite podešavanje pritisnite J za povratak na
korak 2.
• Da izađete bez izmene pritisnite d.
Save
E27
4
Izaberite Yes i pritisnite k taster.
• Kreirana je nova izmenjena kopija.
Save OK?
Yes
No
B
O Glamour Retouch
• Samo jedno lice po slici miže da se izmeni glamour retouch funkcojom.
• Ova funkcija možda neće raditi očekivano što zavisi od pravca u kome lica gledaju ili osvetljenosti
lica na slici.
• Ako lica nisu prepoznata, upozorenje je prikazano i ekran se vraća u meni reprodukcije.
Reference
E28
Small Picture: Smanjivanje Fotografija
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M izaberite sliku M d taster M Small picture
M k taster
1
Use the multi selector HI to select the
desired copy size and press the k button.
• Za slike snimljene sa z 5120×2880, prikazano je samo
640×360.
Small picture
640×480
320×240
160×120
2
Odaberite Yes i pritisnite k taster.
• Nova, umanjena kopija će biti kreirana (odnos kompresije
je aproks 1:16).
Create small pic ture file?
Reference
Yes
No
E29
Crop: Kreiranje obrezane kopije
1
2
Pomerajte kontrolu zuma da uvećate sliku (E23).
Promenite kompoziciju kopije i pritisnite d
taster.
• Pomerajte zum kontrolu ka g (i) ili f (h) da podesite
zum. Podesite odnos zuma tako da u is displayed.
• Use the multi selector HIJK bude prikazano.
• Odaberite na džojstiku HIJK da pomerite polje na slici.
3
3.0
Odaberite Yes i pritisnite k taster.
• Kreirana je odsečena kopija.
Save this image as
displayed?
Yes
Reference
No
C
Veličina Slike
Kada je veličina odsečene kopije 320 × 240 ili manja, slika je prikazana u manjoj veličini tokom
reprodukcije.
C
Odsecanje slike u njenoj trenutnoj “uspravnoj” orijentaciji
Koristite Rotate image opciju (E56) da bi zarotirali sliku tako da bude prikazana u položenoj
orijentaciji. Nakon odsecanja slike, rotirajte odsečenu sliku ponovo u “uspravnu” orijentaciju.
E30
Priključivanje na TV (reprodukcija na TV)
Povežite aparat sa TV om preko audio/video kabla (E80) da reprodukujete slike ili filmove na
TVu.
1
Isključite fotoaparat i povežite na TV.
• Kada povezujete kabl, uverite se da su konektori dobro orijentisani. Kada isključujete kabl
nemojte ga izvlačiti pod uglom.
Žuti
Reference
2
Beli
Prebacite televizor na video kanal.
• Za više informacija pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz televizor.
3
Držite pritisnut c taster da bi uključili aparat.
• Slike su prikazane na TV.
• Ekran aparata se ne uključuje.
B
Ako slike nisu prikazane na televiziji
Proverite da li podešavanje video režima aparata u Video mode (E71) podržava standard koji
koristi vaš televizor.
E31
Povezivanje sa štampačem (Direktna štampa)
Korisnici PictBridge-kompatibilnih štampača mogu da povežu fotoaparat direktno sa
štampačem i da štampaju slike bez upotrebe računara.
Povezivanje Fotoaparata i Štampača
1
2
Isključite fotoaparat.
Uključite štampač.
• Proverite podešavanja štampača.
3
Povežite fotoaparat sa štampačem preko priloženog USB kabla.
• Kada povezujete USB kabl, uverite se da su konektori dobro orijentisani. Kada isključujete
USB kabal nemojte ga izvlačiti pod uglom.
Reference
E32
4
Uključite aparat.
• Prikazuje se PictBridge ekran (1) na monitoru, praćen prikazom Print selection ekrana
(2).
1
2
Print selection
15/05/2014 No. 32
32
Štampanje Jedne po Jedne Slike
1
2
Povežite aparat sa štampačem (E32).
Print selection
15/05/2014 No. 32
32
Reference
Upotrebite džojstik da odaberete željenu sliku
i pritisnite k taster.
• Pomerite kontrolu uvećanja ka f (h) da bi prikazali
ikone, ili ka g (i) kako bi ste se vratili u režim prikaza preko
celog ekrana.
3
Upotrebite džojstik HI da odaberete
Copies i pritisnite k taster.
PictBridge
1 prints
Star t print
Copies
Paper size
E33
4
Odaberite broj kopija (do devet) i pritsnite k.
Copies
4
5
Odaberite Paper size i pritisnite k.
PictBridge
4 prints
Star t print
Copies
Paper size
6
Odaberite željenu veličinu papira i pritisnite k.
Reference
• Da bi odabrali veličinu papira koja je definisana u podešavanjima štampača odaberite
Default.
• Opcije veličine papira na aparatu variraju sa štampačem koji se koristi.
7
Odaberite Start print i pritisnite k.
PictBridge
• Štampa počinje.
4 prints
Star t print
Copies
Paper size
8
E34
Kad je štampa gotova, isključite aparat i diskonektujte USB kabl.
Štampanje Više Fotografija
1
2
Povežite aparat sa štampačem (E32).
3
Upotrebite džojstik HI da odaberete Paper
size (veličinu papira) i pritisnite k.
Kada vam se prikaže ekran Print selection
pritisnite d.
• Da bi izašli iz menija za štampanje pritisnite d.
Print selection
15/05/2014 No. 32
32
Print menu
Print selec tion
Print all images
DPOF printing
Paper size
Reference
4
Odaberite veličinu papira i pritisnite k taster.
• Da bi ste koristili podešavanja štampača, kliknite na Default u meniju za odabir veličine
papira.
• Opcije veličine papira na aparatu variraju sa štampačem koji se koristi.
5
Odaberite Print selection, Print all images ili
DPOF printing i pritisnite k taster.
Print menu
Print selec tion
Print all images
DPOF printing
Paper size
E35
Print selection
Odaberite slike (do 99) i broj kopija (do 9) za svaku sliku.
• Pritisnite JK da odaberete slike, i pritisnite HI ta
podesite broj kopija za svaku sliku.
• Slike koje su odabrane za štampu se prepoznaju po a i
numeričkim indikatorom broja kopija koje će biti
štampane. Slike za koje kopije nisu određene neće se
štampati.
• Pomerite kontrolu uvećanja ka g (i) kako bi prešli u
režim pregleda preko celog ekrana ili ka f (h) da bi
prešli u prikaz ikonica.
• Pritisnite k taster kad ste završili sa podešavanjima.
• Kad se ekran prikazan desno pojavi, odaberite Start
print i pritisnite k za štampanje.
Print selection
1
Print selection
Star t print
Cancel
Reference
Print all images
Print all images
18 prints
Star t print
Cancel
E36
1
3
Back
5 prints
Jedna kopija svake od slika sačuvane na internoj mem. ili
mem. kartici se štampa.
• Kad se ekran prikazan desno pojavi, odaberite Start
print i pritisnite k za štampanje.
5
DPOF printing
Štampajte slike za koje je kreirana naredba štampanja u
Print order opciji (E51).
• Kad se ekran prikazan desno pojavi, odaberite Start
print i pritisnite k za štampanje.
Da vidite trenutni red štampe, odaberite View images i
pritisnite k. Za štampanje slika, ponovo pritisnite k.
DPOF printing
5 prints
Star t print
View images
Cancel
6
Kad je štampa gotova, isključite aparat i diskonektujte USB kabl.
Reference
E37
Snimanje filmova
• Kada mem. kartica nije ubačena (kada koristite internu mem.), Movie options (E58) je
na g 480/30p. f 720/30p ne može da se izabere.
1
Prikažite ekran snimanja.
• Proverite preostalo vreme za snimanje.
• Kad je Photo info opcija u Monitor settings (E63) u
setup meniju podešena na Movie frame+auto info, polje
koje će biti vidljivo na filmu, može se proveriti pre snimanja.
• Pri snimanju filmova, vidljiv ugao(polje vidljivo u kadru) je
uži od onog za fotografije.
5m 0s
1400
Preostalo vreme za
snimanje filma
2
Pritisnite b (e snimanje filma) taster da
počnete snimanje.
Reference
• Aparat fokusira subjekat u centru kadra.
2m30s
3
E38
Pritisnite ponovo b (e snimanje filma) taster da završite snimanje.
B
Maksimalna dužina filma
Svaki film je ograničen na veličinu fajla od 2 GB i dužinu od 29 min, iako postoji još mesta na mem.
kartici.
• Maks. dužina filma koja se može snimiti za jedan film je prikazana tokom snimanja na ekranu.
• Snimanje se može završiti i pre dostizanja limita ukoliko se aparat pregreje.
• Prava dužina filma može da varira u zavisnosti od sadržaja filma, kretanja subjekta, ili tipa
memorijske kartice.
B
Napomene o snimanju filma
Indikator koji pokazuje broj preostalih snimaka ili maksimalnu dužinu filma tokom upisivanja filma
blinka dok se film snima. Ne otvarajte ležište baterije / zatvarač slota memorijske kartice i ne
vadite baterije i meorijsku karticu tokom snimanjа filma. Uklanjanje memorijske kartice tokom
snimanja filma može da rezultuje gubitkom podataka ili oštećenja fotoaparata ili kartice.
B
O snimanju filmova
E39
Reference
• Kad snimate filmove, koristite mem. karticu klase 6 ili mem, kartice veće brzine (F19). Kad koristite
kartice manje brzine, snimanje može prestati neočekivano.
• Postoji degradacija na slici kada se koristi digit. zum.
• Zvuci tokom snimanja(rotiranje kontrole zuma, zumiranje objektivom, autofokus, itd.) se mogu čuti
kad reprodukujete filmove.
• Zamućenje (F3) vidljivo na monitoru tokom snimanja biće vidljivo i na snimljenoj slici. Da
redukujete ovaj efekat, izbegavajte svetle objekte kao što je sunce, refleksije sunca i električne
sijalice pri snimanju filma.
• Pri snimanju i reprodukciji filmova, obojene linije (moire) mogu se pojaviti na subjektima koji imaju
regularni, ponavljajući obrazac, kao što je obrazac talasa na odeći ili prozori na zgradi, u zavisnosti
od razdaljine snimanja ili odnosa zuma. Ovo se javlja kada obrazac na subjektu interferira sa
mrežom senzora i ne predstavlja kvar.
B
O temperaturi aparata
• Temperatura aparata može se dosta povećati kad se aparat koristi na duži period za snimanje filma
ili se koristi u ambijentu sa visokom temperaturom.
• Ako se aparat mnogo zagreje tokom snimanja filma, aparat autom. zaustavlja snimanje.
Preostalo vreme snimanja do zaustavljanja snimanja od strane aparata (B10s) je prikazano.
Nakon zaustavljanja snimanja aparat se isključuje.
Sačekajte da temperatura padne pre nego što ponovo počnete sa korišćenjem.
B
O Autofokusu
Autofokus ne funkcioniše kako se očekuje (E21). Ako se ovo desi, pokušajte sledeće:
1. Podesite Autofocus mode u meniju filma na Single AF (osnovno podeš) pre snimanja.
2. Uperite aparat u drugi objekat—koji je od aparata udaljen kao i željeni subjekt—u centru kadra,
pritisnite b (e movie-record) taster da počnete snimanje, i prekadrirajte.
Reprodukcija filma
Reference
Pritisnite c taster da uđete u režim reprodukcije.
Filmovi se prepoznaju po opcije filma ikoni (E58).
Pritisnite k taster da reprodukujete filmove.
15/05/2014 15:30
0 0 1 0 . AV I
10s
Opcije filma
• Da podesite jačinu zvuka, pomerite kontrolu uvećanja
(A 1).
4s
Indik. jač. zvuka
E40
Operacije tokom reprodukcije
Kontrole reprod. su prikazane na ekranu.
Operacije prikazane ispod se mogu izvršiti pritiskanjem
džojstika JK za izbor kontrole i onda pritiskanjem k tastera.
Funkcija
Ikon
Pauza
Opis
Rewind
A
Premotavanje filma unatrag sa pritisnutim k tasterom.
Advance
B
Premotavanje filma unapred sa pritisnutim k tasterom.
Pauzirajte. Operacije ispod se mogu izvršiti tokom pauze.
Pause
End
C
Premotavajte film za jedan kadar unazad. Za kontinualno
premotavanje držite pritisnut k taster.
D
Premotavajte film za jedan kadar unapred. Za kontinualno
premotavanje držite pritisnut k taster.
F
Nastavite reprodukciju.
E
G
Povratak u prikaz preko celog ekrana.
Reference
E41
Opcije dostupne u menijima snimanja
Podešavanja navedena ispod se mogu promeniti pritiskanjem d tastera tokom slikanja.
Image mode
White balance
Continuous
Color options
5m 0s
1400
Podešavanja koja se mogu promeniti variraju sa režimom snimanja, kao što je prikazano ispod.
Easy auto mode
Scene
Smart portrait
Auto mode
w
w
w
w
White balance (E45)
–
–
–
w
Continuous (E47)
–
–
–
w
Image mode (E43)
Reference
Color options (E48)
–
–
–
w
Skin softening (E49)
–
–
w
–
Smile timer (E49)
–
–
w
–
Blink proof (E50)
–
–
w
–
E42
Meni snimanja(za A (Auto) Režim)
Režim slike (kvalitet i veličina slike)
Uđite u režim snimanja M d taster M Meni snimanja M Režim slike M k taster
Možete da izaberete kombinaciju veličine slike i odnosa kompresije koji se koristi prilikom
čuvanja slika.
Više podešavanje režima slike, veći kvalitet slike koji može biti štampan, ali se broj slika koje se
mogu sačuvati smanjuje.
Opcija*
Odnos kompresije
Odnos strana
(horizontalni prema vert.)
w 5152×3864P
Pribl. 1:4
4:3
x 5152×3864 (default setting)
Pribl. 1:8
4:3
Pribl. 1:8
4:3
Pribl. 1:8
4:3
q 1600×1200
Pribl. 1:8
4:3
O 640×480
Pribl. 1:8
4:3
z 5120×2880
Pribl. 1:8
16:9
Reference
i 3648×2736
r 2272×1704
* Ukupan broj snimljenih piksela, i broj piksela snimljenih vertikalno i broj onih snimljenih
horizontalno.
Primer: x 5152×3864 = pribl. 20 megapiksela, 5152 × 3864 piksela
E43
C
O režimu slike
• Podešavanje režima slike se može promeniti i u drugim režimima snimanja a ne samo u A (auto)
režimu. Novo podešavanje utiče i na druge režime slikanja.
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
C
Broj slika koji se može sačuvati
• Približan broj slika koji se može sačuvati može se videti na ekranu tokom snimanja (A 10).
• zavisnosti od JPEG kompresije, broj slika koji se može sačuvati može da varira dosta u zavisnosti od
sadržaja slike, čak i kada se koriste memorijske kartice istog kapaciteta i istim podešavanjem režima
slike. U zavisnosti od proizvođača kartice ovaj broj može varirati.
• Ako je br. preostalih snimaka 10,000 ili više, ekran za prikaz preostalih snimaka pokazuje “9999”.
Reference
E44
Balans bele (Podešavanje Hue)
Izaberite A (auto) režim M d taster M White balance M k taster
Podesite balans bele da odgovora izvoru svetlosti ili vremenskim uslovima kako bi se boje na
fotografijama podudarale sa onima koje vidimo svojim očima .
• Koristite Auto u većini slučajeva. Promenite podešavanje kada želite da podesite ton slike
koju snimate.
Opcija
Opis
Beli balans se automatski određuje.
b Preset manual
Koristite kada ne dobijete željeni rezultat sa Auto, Incandescent,
itd. (E46).
c Daylight
Beli balans za direktno sunčevo svetlo.
d Incandescent
Za tungsten sijalice.
e Fluorescent
Za većinu fluo cevi..
f Cloudy
Kada snimate po oblačnom danu.
g Flash
Kada koristite blic.
B
Reference
a Auto (default setting)
O balansu bele
• Podesite blic na W (off) kada je balans bele na bilo kom podešavanju osim Auto i Flash (E11).
• Ovo podešavanje se ne može promeniti sa nekim drugim karakteristikama.
E45
Ručno podešavanje
Pratite proceduru ispod da merite balans bele prema izvoru svetlosti pri snimanju.
1
Postavite beli ili sivi referentni obejkat ispod osvetljenja koji će biti
korišćen tokom fotografisanja.
2
Upotrebite džojstik HI i odaberite Preset
manual u meniju White balance i priti. k.
White balance
Auto
Preset manual
• Aparat zumira.
Daylight
Incandescent
Fluorescent
Cloudy
Flash
3
Odaberite Measure i kadrirajte referentni
objekat u prozoru za merenje.
Preset manual
Reference
• Da primenite najskorije merenu vrednost za ručno podeš.,
izaberite Cancel i pritisnite k.
Cancel
Measure
Prozor za merenje
4
Pritisnite k da izmerite vrednost za ručno podešavanje.
• Zatvarač je oslobođen i nova vrednost balansa bele je podešena. Slika nije sačuvana.
B
Napomena o ručnom podešavanju
Vednost blica ne može biti merena sa Preset manual. Pri snimanju sa blicem, podesite White
balance na Auto ili Flash.
E46
Kontinualno snimanje
Izaberite A (auto) režim M d taster M Continuous M k taster
Opcija
Opis
Napraviće se po jedna fotografija svaki put kada se pritisne okidač.
V Continuous
Dok se okidač drži pritisnut do kraja, snima se kontinualno.
• Brzina kontinualnog snimanja je oko 1.1 fps a maksimalan broj
kontinualnih snimaka je oko 6 (kada je režim slike na x 5152×3864).
D BSS
(Best Shot
Selector)
Dok se okidač drži pritisnut do kraja, aparat pravi seriju do 10 slika i automatski
čuva najoštriji snimak.
Koristite sa stacionarnim subjektima i uvslovima gde je velika verovatnoća da
se aparat pomeri i gde je zabranjena upotreba blica.
W Multi-shot 16
Svaki put kada se pritisne okidač, aparat napravi 16
snimaka i složi ih u jednu sliku.
• Brzina kontinualnog snimanja je oko 30 fps.
• Image mode je zaključan na L (veličina slike: 2560 ×
1920 piksela).
• Digitalno uvećanje nije na raspolaganju.
B
Reference
U Single
(default setting)
O kontinualnom snimanju
• Na bilo kom drugom podeš. osim Single , blic ne može da se koristi. Fokus, ekspozicija i balans
bele su određeni sa prvom slikom u svakoj seriji.
• Brzina konstantnog fotografisanja može da varira u zavisnosti od podeš. trenutnog režima slikanja,
korišćene mem. kartice ili uslova snimanja.
• Podešavanje možda neće biti promenjeno kada koristite neke funkcije.
E47
B
O About Multi-shot 16
Zamućenje (F3) vidljivo na monitoru tokom snimanja sa Multi-shot 16 biće vidljivo i na snimljenoj
slici. Da redukujete ovaj efekat, izbegavajte svetle objekte kao što je sunce, refleksije sunca i
električne sijalice pri snimanju sa Multi-shot 16.
Opcije boja
Izaberite A (auto) režim M d taster M Color options M k taster
Napravite boje življim ili sačuvajte slike kao crno bele.
Opcija
Opis
n Standard color (default setting) Koristite za pravljenje fotografija sa prirodnim bojama.
Reference
o Vivid color
Koristite kako bi ste postigli živahan efekat boja.
p Black-and-white
Snimite crno-bele fotografije.
q Sepia
Snimite fotografiju u sepija tonovima.
r Cyanotype
Naparavite efekat cijanotipija.
B
O opcijama boja
Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
E48
Meni pametnog portreta
• Vidite “Režim slike (kvalitet i veličina slike)” (E43) za info. o Image mode.
Ulpešavanje tena
Uđite u režim pametnog portreta M d taster M Ulepšavanje tena M k taster
Opcija
Opis
e On (default setting)
Kad se okine, aparat detektuje jedno ili više lica (do 3), procesira sliku da bi
ulepšao ten pre nego što je sačuva. Možete birati količinu efekta koji
ćete primeniti.
Off
Isključite.
Smile Timer
Uđite u režim pametnog portreta M d taster M Smile timer M k taster
Fotoaparat detektuje da je lice nasmejano automatski će da ga fotografiše.
Opcija
a On (default setting)
Off
Opis
Kad god se detektuje osmeh, aparat okida.
Isključeno.
E49
Reference
Efeat ulepšavanja tena na subjektu ne možete proveriti tokom slikanja. Proverite stepen efekta
u reprodukciji nakon slikanja.
Upozorenje na treptaj
Uđite u režim pametnog portreta M d taster M Blink proof M k taster
Opcija
Opis
y On
Aparat automatski okida dva puta za svaki snimak i čuva onu sliku na
kojoj su oči subjekta otvorene.
• Ako je sačuvana slika na kojoj subjekat ima zatvorene oči, pojavljuje
se, A blink was detected in the picture just taken. na nekoliko
sekundi.
• Blic ne može da se koristi.
Off (default setting)
Iksljučeno.
Reference
E50
Meni reprodukcije
• Vidite “Izmena Fotografija” (E25) za više informacija o izmeni fotografija.
Print Order (Kreiranje DPOF redosleda štampe)
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M d taster M Print order M k taster
Ako konfigurišete podešavanje redosleda štampe unapred, možete ga koristiti sa metodama
štampe izlistanim ispod.
• Štampa odnošenjem mem. kart. aparata u foto radnju koja podržava DPOF (Digital Print
Order Format) štampanje
• Ubacivanje mem. kart. u DPOF-kompatibilni slot kartice štampača
• Štampa povezivanjem aparata sa PictBridge-kompatibilnim štampačem (E32).
Koristite džojstik HI da izaberete Select
images i pritisnite k.
• Izaberite Delete print order i pritisnite k taster da
izbišete redosled štampe za sve izabrane slike.
Reference
1
Print order
Selec t images
Delete print order
E51
2
Izaberite slike (do 99) i broj kopija (do 9) za
svaku.
Print selection
• Pritisnite JKda izaberete željene slike. Pritisnite HI da
1
1
odedite br. kopija za svaku.
• Slike izabrane za štampu mogu se identifikovati a i
numeričkim indikatorom koji pokazuje broj kopija koje se
3
Back
štampaju. Ako kopije nisu određene za slike, selekcija se
poništava.
• Pomerite kontrolu zuma g (i) kako bi prešli u režim pregleda preko celog ekrana. Pritisnite
taster zuma f (h) da bi prešli u režim ikonica.
• Pritisnite k taster kad ste završili sa podešavanjima.
3
Odaberite da li želite da štampate datum
fotografisanja i podatke o slici.
Reference
• Odaberite Date i pritisnite k taster da bi odštampali
datum fotografisanja za sve slike koje se štampaju.
• Odaberite Info i pritisnite k taster da bi odštampali
informacije o brzini zatvarača i blende za sve slike koje se
štampaju.
• Odaberite Done i pritisnite k taster da bi završili naredbu
štampanja.
B
•
•
•
•
•
Print order
Done
Date
Info
Napomene o Štampanju Datuma Fotografisanja i Informacija
Neki štampači neće moći da štampaju datum i info o slici.
Informacije o slici se ne mogu štampati kada je aparat direktno povezan na štampač.
Podešavanja Date i Info se resetuju kad je prikazana opcija Print order.
Odštampani datum je datum kog je slika snimljena.
Za slike snimljene sa uključenom opcijom Print date (E65) štampaju se samo datum i vreme
utisnuti za vreme snimanja, čak i kada je opcija Print order uključena za slike.
E52
Slide Show
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M d taster M Slide show M k taster
Prikazuje slike , jednu po jednu u automatizovanom “slide show.” Kada se fajlovi filma
reprodukuju kao slide show, prikazan je samo prvi kadar svakog filma.
1
Koristite džojstik HI da odaberete Start i
pritisnite k taster.
• Prezentacija slajdova počinje.
• Da bi se prezentacija automatski ponavljala, uključite Loop
i pritisnite k taster pre izbora Start.
• Maksimalno vreme reprodukovanja je do 30 min. čak i kada
je Loop uključeno.
2
Slide show
Star t
Loop
Pause
Izaberite End ili Restart.
Reference
• Ekran prikazan desno se pojavljuje kad je prezentacija
pauzirana ili završena. izaberite G i pritisnite k taster. Da
nastavite, izaberite F i pritisnite k taster.
Operacije tokom reprodukcije
• Koristite JK za prikaz prethodne/sledeće slike. Pritisnite i držite za brzo premotavanje
unazad/unapred.
• Pritisnite k taster da pauzirate ili zaustavite slide show.
E53
Zaštita
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M d taster M Protect M k taster
Štiti odabrane slike od slučajnog brisanja.
Odaberite fotografije u prozoru za selektovanje slika kako bi im dodelili opciju zaštite (E55).
Napomena, formatiranje interne memorije ili memorijske kartice će nepovratno da obriše
zaštićene fajlove (E71).
Reference
E54
Ekran za izbor slika
Kada se ekran za izbor slika, kao ovaj pokazan sa desne strane,
prikaže tokom rukovanja aparatom, pratite proceduru ispod
kako bi izabrali slike.
Protect
Back
1
Pritisnite džojstik JK da odaberete sliku.
• Pomerite kontrolu zuma (A 1) ka g (i) da pređete u
prikaz preko celog ekrana, ili f (h) da pređete u prikaz
ikonica.
• Kada birate sliku za Rotate image ili Welcome screen, ili
kad koristite Print selection ekran za štampu slika
zasebno, samo jedna slika može da se izabere. Idite na
korak 3.
Pritisnite HIda bi odabrali ili poništili
selekciju (ili odred. br. kopija).
Protect
Back
ON/OFF
Protect
Reference
2
ON/OFF
• Kada je slika selektovana, pojaviće se ikona. Ponovite
korake 1 i 2 za selektovanje dodatnih fotografija.
Back
3
ON/OFF
Da primenite izbor slika, pritisnite k.
• Kad je izabrano Selected images pojaviće se dijalog potvrde. Pratite instrukcije na ekranu.
E55
Rotacija slike
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M d taster M Rotate image M k taster
Odredite orijentaciju u kojoj su snimljene slike prikazane sa reprodukcijom.
Slike se mogu rotirati 90 stepeni u smeru kazaljke na satu i 90 stepeni u suprotnom smeru.
Odaberite sliku u prozoru za selektovanje (E55). Kad je prikazan Rotate image ekran,
pritisnite JK da zarotirate sliku za 90 stepeni.
Rotate image
Back
Rot 90° u
suprotnom smeru
Rotate image
Rotate image
Rotate
Back
Rotate
Back
Rotate
Rot 90° u smeru
kazaljke
Reference
Pritisnite k taster da podesile orijentaciju, i sačuvate podatak o orijentaciji zajedno sa slikom.
E56
Copy (Kopiranje između interne mem. i mem. kartice)
Pritisnite c taster (režim reprodukcije) M d taster M Copy M k taster
Kopirajte slike između interne memorije i mem. kartice.
1
Koristite džojstik HI da odaberete opciju
destinacije gde će slike biti kopirane i
pritisnite k taster.
Copy
Camera to card
Card to camera
2
Odaberite opciju kopiranja i pritisnite k taster.
• Ako odaberete opciju Selected images koristite ekran za
izbor slika da odredite slike (E55).
Camera to card
Selec ted images
B
Reference
All images
O kopiranju slika
• Mogu se kopirati samo fajlovi u formatu koji ovaj aparat može da snimi.
• Slike koje su snimljene sa drugim aparatom ili su modifikovane na računaru se ne mogu kopirati.
• Konfigurovana podešavanja Print order (E51) za slike se ne kopiraju.
C
Kopiranje na memorijsku karticu koja ne sadrži slike
Kad se aparat prebaci u režim reprodukcije prikazuje se Memory contains no images.. Pritisnite
d taster da izaberete Copy.
E57
Meni filma
Opcije
Uđite u režim snimanja M d taster M D ikona menija MMovie options M k taster
M
Izaberite opcije za snimanje filma.
• Memorijske kartice (klasa 6 ili veća) se preporučuju za snimanje filma (F19).
Opcija
(Velič. slike/Brzina snimanja, Format
fajla)
Reference
Veličina slike
Odnos strana
(horizontal. ka vertik.)
f 720/30p (osnovno
podešavanje*)
1280 × 720
16:9
g 480/30p
640 × 480
4:3
u 240/30p
320 × 240
4:3
* Kad mem. kartica nije ubačena (kad koristite internu mem.), podešavanje je g 480/30p.
E58
Autofocus Mode
Uđite u režim snimanja M d taster M D ikona menija M Autofocus mode M k
taster
Izaberite metod autofokusa korišćen pri snimanju filmova.
Opcija
Opis
A Single AF
(default setting)
Fokus se zaključava kad se pritisne b (e movie-record) taster za
početak snimanja filma.
Odaberite ovu opciju kad razdaljina između subjekta i aparata ostaje
prilično ujednačena.
B Full-time AF
Aparat konstantno fokusira.
Odaberite ovu opciju kad se razdaljina između subjekta i aparata
dosta menja. Zvuk fokusiranja može da se čuje. Da se izbegne snimanje
zvuka, koristite Single AF.
Reference
E59
Meni podešavanja
Ekran Dobrodošlice
d taster M z ikona menija M Welcome screen M k taster
Možete odabrati kako će izgledati ekran dobrodošlice kada se aparat pokrene.
Opcija
Opis
Ekran dobrodošlice se neće prikazati kad je aparat uključen.
COOLPIX
Prikazuje se ekran dobrodošlice sa COOLPIX logom.
Select an image
Prikazuje izabranu sliku za ekran dobrodošlice.
• Kad je prikazan ekran za izbor slika, izaberite sliku (E55) i pritisnite
k.
• Slika se čuva u aparatu tako da će ostati iako se originalna slika
izbriše.
• Slika se ne može odabrati ako je odnos strana drugačiji od onog na
ekranu, ili je slika toliko mala nakon primene funkcija male slike ili
odsecanja.
Reference
None
(default setting)
E60
Vremenska zona i Datum
d taster M z ikona menija M Time zone and date M k taster
Set the camera clock.
Opcija
Date and time
Opis
• Koristite JK da izaberete polje i onda
pritisnite HI da podesite datum i
vreme.
• Izaberite podešavanja minuta i pritisite k.
Date and time
D
M
Y
01
01
2014
00
00
Edit
Izaberite Year/Month/Day, Month/Day/Year, ili Day/Month/Year.
Time zone
Podesite vremensku zonu i zimsko računanje vremena.
• Kada je podešeno Travel destination (x) nakon podešavanja vaše
vremnske zone (w), vremenska razlika između destinacije puta i vaše
vremenske zone se automatski računa, i datum i vreme su sačuvani za
izabrani region.
Reference
Date format
Podešavanje Vremenske Zone
1
Upotrebite džojstik HI da odaberete Time
zone i pritisnite k taster.
Time zone and date
Date and time
Date format
Time zone
London, Casablanca
15/05/2014 15:30
E61
2
Odaberite w Home time zone ili x Travel
destination i pritisnite k taster.
• Datum i vreme se menjaju na ekranu u zavisnosti da li je
izabrana vremenske zone ili destinacija puta.
Time zone
Home time zone
Travel destination
London, Casablanca
15/05/2014 15:30
3
Pritisnite K.
Time zone
Home time zone
Travel destination
London, Casablanca
15/05/2014 15:30
4
Pritisnite JK da bi odabrali vremensku zonu.
Reference
• Pritiskom na H ćete uključiti zimsko računanje vremena.
Ikona W se prikazuje. Pritisnite I da bi je isključili.
• Pritisnite k taster da odaberete željenu destinaciju.
• Ako vremenska zona koju želite nije pristupačna, podesite
odgovarajuće vreme u Date and time.
New York, Toronto, Lima
11:30
-04:00
Back
Time zone
Home time zone
Travel destination
New York, Toronto, Lima
15/05/2014 11:30
E62
Podešavanja ekrana
d taster M z ikona menija M Monitor settings M k taster
Opcija
Opis
Photo info
Podesite da li će biti prikazane na displeju ili ne.
Brightness
Izaberite od 5 opcija.
• Osnovno podešavanje: 3
Informacije o fotografijama
režim slikanja
režim reprodukcije
15/05/2014 15:30
0004.JPG
Show info
1400
Auto info
(default setting)
4/
Reference
5m 0s
4
Prikazane su iste info. kao u Show info.
Ako nema operacija nakon nekoliko sek., prikaz će biti isti kao Hide info.
Informacija se prikazuje nakon neke operacije.
Hide info
E63
režim slikanja
režim reprodukcije
Prikazane su iste informacije kao za
Auto info.
Framing
grid+auto info
5m 0s
1400
Dodatno sa info. prikazanim u Auto
info, mreža kadriranja je prikazana
kao pomoć pri kadriranju slika.
Nije prikazana tokom snimanja filma.
Prikazane su iste informacije kao za
Auto info.
Movie
frame+auto info
5m 0s
1400
Reference
Dodatno sa info. prikazanim u Auto
info, mreža filma je prikazana pre
snimanja filma i prikazuje polje koje će
biti uhvaćeno pri snimanju filma.
Nije prikazana tokom snimanja filma.
E64
Print Date (Utiskivanje datuma i Vremena)
d taster M z ikona menija M Print date M k taster
Datum i vreme fotografisanja se mogu utisnuti na sliku tokom
slikanja, omogućavajući da se ove informacije štampaju i na
štampačima koji ne podržavaju štampanje datuma i vremena
(E52).
15.05.2014
Opcija
Opis
f Date
Datum se utiskuje na fotografiju.
S Date and time
Datum i vreme se utiskuju na fotografiju.
Off (default setting)
Datum i vreme se ne utiskuju na fotografiju.
Reference
B
Utiskivanje datuma
• Utisnuti datum predstavlja trajni deo slike i ne može se ukloniti. Datum i vreme se ne mogu
utisnuti na slike nakon što su snimljene.
• Datum se neće utisnuti u sledećim okolnostima:
- Kada se koristi Pet portrait (sa Continuous) u režimu scene
- Pri snimanju filma
• Utisnuti datum i vreme mogu biti teški za šitanje kada se koristi mala veličina slike.
E65
Elektronska VR
d taster M z ikona menija M Electronic VR M k taster
Odaberite da li koristite elektronsku VR (redukciju vibracije), koja redukuje efekte drmanja
aparata tokom slikanja.
Opcija
Opis
w Auto
Pri snimanju fotografija, elektronska VR je dostupna kada su ispunjeni
sledeći uslovi:
• Kad je režim blica na W (off) ili Y (slow sync)
• Kad je brzina zatvarača mala
• Kad je Continuous na Single
• Kad je subjekat taman
Off (default setting)
Elektronska VR nije dostupna.
Reference
Kad je izabrano Auto, elektronska VR se primenjuje prema uslovima snimanja dok je R is
prikazano na ekranu (A 3).
E66
B
Beleške o Elektronskoj Redukciji Vibracija
• Elektronska VR ne funkcioniše dok se koristi blic, osim kad se koristi režim spore sinhronizacije.
Elektronska VR ne funkcioniše takođe i kad se koristi spora sinhr. sa redukcijom crvenih očiju
(E18).
• Elektronska VR ne funkcioniše sa ekspozicijama koje zahtevaju određeni vrem. period.
• Elektronska VR ne funkcioniše ako je Blink proof (E50) u pametnom režimu portreta na On.
• Elektronska VR ne funkcioniše u sledećim režimima scene.
- Sports (E5)
- Night portrait (E5)
- Dusk/dawn (E4)
- Night landscape (E4)
- Museum (E6)
- Fireworks show (E6)
- Backlighting (E6)
- Kad je Pet portrait (E7) na Continuous
• Efekat eletronske VR smanjuje se sa povećanjem drmanja aparata.
• Kreirane slike mogu izgledati “zrnasto”.
Reference
E67
Detekcija pokreta
d taster M z ikona menija M Motion detection M k taster
Uključite detekciju pokreta kako bi smanjili efekat drmanja aparata ili pomeranja subjekta dok
fotografišete.
Option
Description
U Auto
(default setting)
Detekcija pokreta je dostupna sa nekim režimima snimanja i podešavanjima,
kada je r prikazano na ekranu snimanja.
Kada se detektuje drmanje aparata ili pomeranje subjekta, r postaje zeleno,
i ISO osetljivost i brzina zatvarača se automatski povećavaju kako bi se
smanjilo zamućenje.
Off
Detekcija pokreta nije uključena.
B
Napomene o detekciji pokreta
Reference
• Detektor pokreta možda neće biti u mogućnosti da u potpunosti eleminiše efekat drmanja u
nekim od situacija.
• Detektor pokreta neće da radi kada se subjekat mnogo kreće ili kada je taman.
• Napravljene fotografije mogu izgledati malo zrnasto.
E68
AF Assist
d taster M z ikona menija M AF assist M k taster
Definišite da li ćete koristiti AF assist lampu da pomognete fokusiranje aparata.
Opcija
Opis
a Auto
(default setting)
AF-assist lampa će asistirati pri fokusiranju subjekta koji je slabo osvetljen.
Osvetljivač ima domet od 1.9 m (6 ft 2 in.) na maksimalnoj široko-ugaonoj
poziciji i oko 1.1 m (3 ft 7 in.) na ksimalnoj telefoto poziciji.
Za neke režime scene, AF-assist lampa možda neće funkcionisati.
Off
Funkcija je isključena.
Podešavanja zvuka
d taster M z ikona menija M Sound settings M k taster
Reference
Opcija
Opis
Button sound
Kada je On (osnovno podeš.) izabrano, čuće se jedan bip kada operacija
uspešno izvršena, 2 puta kada se fokusira, i 3 puta kada se naiđe na grešku. I
čuće se zvuk pri startovanju aparata.
• Zvuci su isključeni kad se koristi Pet portrait režim scene.
Shutter sound
Kada je na On (osnovno podeš.), zvuk zatvarača nastaje kada se zatvarač
oslobodi.
• Zvuk zatvarača se ne proizvodi pri kntinualnom snimanju, snimanju
filmova, ili pri korišćenju Pet portrait režima scene.
E69
Auto Off
d taster M z ikona menija M Auto off M k taster
Odaberite vreme koje je potrebno da istekne da bi aparat prešao u mirovanje (A 11).
Opcija
Opis
Auto off
Možete izabrati 30 s (osnovno podešavanje), 1 min, 5 min, ili 30 min.
Sleep mode
Ako je izabrano On (osnovno podešavanje), aparat ulazi u režim mirovanja kad
nepostoji promena u osvetljenju subjekta, čak i pre vremena izabranog u meniju
funkcije auto off. Aparat ulazi u režim mirovanja nakon 30 sek. kada je Auto off na
1 min ili manje, ili nakon1 min. kad je Auto off na 5 min ili više.
C
O Auto Off
Vreme potrebno da prođe da aparat ode u režim mirovanja fiksirano je u sledećim slučajevima:
• Kad su prikazani meniji: 3 min (kada je auto off na 30 s ili 1 min)
• Kad je priključen audio/video kabl: 30 minuta
Reference
E70
Format Memory/Format Card
d taster M z ikona menija M Format memory/Format card M k taster
Koristite ovu opciju da formatirate internu memoriju ili memorijsku karticu.
Formatiranjem se permanentno brišu svi podaci sa interne memorije ili memorijske
kartice. Izbrisani podaci se ne mogu povratiti. Prebacite važne slike pre foramtiranja na
računar.
• Ne isključujte aparat ili otvarajte poklopac ležišta baterije/slota mem. kartice tokom
formatiranja.
• Da bi formatirali internu memoriju uklonite memorijsku karticu. Format memory opcija će
se pojaviti u setup meniju.
• Da bi formatirali mem. karticu, ubacite je u aparat. Format card opcija će se pojaviti u
setup meniju.
Jezik
Reference
d taster M z ikona menija M Language M k taster
Odaberite jezik koji će se koristiti na aparatu.
Video Mode
d taster M z ikona menija M Video mode M k taster
Podesite za konekciju sa TV om.
Izaberite između NTSC i PAL.
I NTSC i PAL su standardi za televizijski prenos u boji.
E71
Upozorenje na treptaj
d taster M z ikona menija M Blink warning M k taster
Podesite da li želite da imate detekciju zatvorenih očiju dok slikate sa detekcijom lica (E20)
tokom snimanja u sledećim režimima:
• G (easy auto) režim
• Portrait ili Night portrait režim scene (E4)
Opcija
On
Opis
Kada aparat detektuje da jedan ili više ljudskih subjekata ima zatvorene oči,
kratko posle prepoznavanja lica i fotografisanja, pojaviće se ekran Did
someone blink? na monitoru.
Ukoliko se ovo desi, pogledajte sliku i odlučite da li želite ponovo da
fotografišete.
Off (default setting) Upozorenje na treptaj nema efekta.
Reference
Ekran upozorenja na treptaj
Lica detektovana upozorenjem na treptaj su uokvirena.
Dostupne su sledeće operacije.
• Da uvećate lice: Pomerite kontrolu zuma ka g (i). Ako je
detektovano više lica, koristite džojstik JK da izaberete
željeno lice.
• Da pređete u prikaz preko celog ekrana: Pomerite kontrolu
zuma ka f (h).
Ako pritisnete k taster, ili ako nema operacija u roku od
nekoliko sekundi, aparat se vraća u režim slikanja.
B
O upozorenju na treptaj
Ova funkcija možda neće raditi u određenim uslovima snimanja.
E72
Did someone blink?
Exit
Eye-Fi Upload
d taster M z ikona menija M Eye-Fi upload M k taster
Odredite da li ćete preko Eye-Fi kartice aparata prebaciti slike na računar.
Opcija
b Enable
Opis
Uploadujte slike sa aparata na preselektovanu destinaciju.
c Disable (default setting) Slike neće biti uploadovane.
B
O Eye-Fi karticama
C
Eye-Fi indikator komunikacije
Status komunikacije Eye-Fi kartice u aparatu može se potvrditi na ekranu (A 3, 5).
• w: Eye-Fi upload je na Disable.
• x (lights): Eye-Fi upload moguć; čeka se na upload.
• x (flashes): Eye-Fi upload moguć; uploaduje podatke.
• y: Eye-Fi upload je moguć, ali nema slika.
• z: Pojavila se greška. Aparat ne može da kontroliše Eye-Fi karticu.
E73
Reference
• Slike neće biti uploadovane ako jačina signala nije dovoljna i ako je Enable izabrano.
• Izvadite Eye-Fi karticu iz aparata na mestima gde nije dozvoljena upotreba bežičnih uređaja.
Signali se mogu prenositi čak i kada je izabrano Disable.
• Pogledajte uputstvo dobijeno uz Eye-Fi kart. za više info. U slučaju kvara kontaktirajte proizvođača.
• Aparat može da se koristi da uključi i isključi Eye-Fi kartice, ali možda neće podržati ostale funkcije
Eye-Fi kartice.
• Aparat nije kompatibilan sa bezgraničnom funkcijom memorije. Kad je podešen na računar,
onemogućite funkciju. Ako je bezgranična funkcija memorije omogućena, broj snimljenih slika
možda neće biti dobro prikazan.
• Eye-Fi kartice su za korišćenje samo u zemlji u kojoj su i kupljene. Pogledajte sve zakone o upotrebi
bežičnih uređaja.
• Ako ostavite na Enable to će istrošiti bateriju u kratkom periodu vremena.
Reset All
d taster M z ikona menija M Reset all M k taster
Kada je odabrano Reset aparat se vraća na fabrička podešavanja.
• Neka podešavanja, kao što su Time zone and date ili Language, se ne resetuju.
C
Resetovanje nabrojavanja fajlova
Da resetujete na “0001”, izbrišite sve slike sa interne memorije ili memorijske kartice (A 17) i onda
izaberite Reset all.
Tip baterije
d taster M z ikona menija M Battery type M k taster
Reference
Kako bi bili sigurni da vam aparat pravilno pokazuje kapacitet baterije (A 10), odaberite
podešavanje za tip baterija koje koristite u aparatu.
Opcija
Opis
k Alkaline (default setting)
LR6/L40 (AA-veličina) alkalne baterije
l COOLPIX (Ni-MH)
Nikon EN-MH2 punjive baterije Ni-MH (nikl metal hidrid) baterije
m Lithium
FR6/L91 (AA-veličina) litijumske baterije
E74
Verzija upravljačkog softvera
d taster M z ikona menija M Firmware version M k taster
Pogledajte verziju upravljačkog softvera na vašem fotoaparatu.
Reference
E75
Poruke greške
Ako se prikaže poruka greške pogledajte tabelu ispod.
Ekran
A
Problem/Rešenje
Memory card is write
protected.
Memorijska kartica je “lock” poziciji.
Prebacite na“write” poziciju.
–
This card cannot be
used.
Greška u pristupu mem. kartici.
• Koristite odobrenu karticu.
• proverite konektore.
• vidite da li je kartica ispravno ubačena.
6,
F19
Memorijska kartica je formatirana na drugom aparatu.
Svi podaci na njoj će biti obrisani. Da zadržite podatke,
odaberite No, i prebacite podatke na računar pa je
formatirajte. Da formatirate, pritisnite Yes pritisnite k taster.
F6
This card cannot be
read.
Card is not formatted.
Format card?
Reference
Eye-Fi kartica je u “lock” poziciji.
–
Not available if Eye-Fi
card is locked.
Greška u pristupu Eye-Fi kartici.
• proverite konektore.
• vidite da li je mem. kartica ispravno ubačena.
6
Out of memory.
Obrišite slike ili ubacite novu mem. karticu.
6, 17
E76
Ekran
A
Problem/Rešenje
E71
Fotoaparat je ostao bez brojeva fajlova.
Ubacite novu karticu, ili formatirajte ugrađenu memoriju/
mem. karticu.
E71
Slika se ne može koristiti za ekran dobrodošlice.
E60
Nema dovoljno memorije za kopiranje slike.
Obrišite slike sa destinacije.
17
Image cannot be
modified.
Izabrana slika ne podržava izabranu funkciju izmene.
E25,
F13
Cannot record movie.
Greška pri snimanju filma.
Odaberite mem. karticu sa većom brzinom snimanja.
E39,
F19
Memory contains no
images.
Nema slika na memoriji ili memorijskoj kartici.
7
• Izvadite mem. karticu da reprodukujete slike sa inter. mem.
• Da kopirate sa interne memorije na karticu, pritisnite d
E57
taster da izaberete Copy u meniju reprodukcije.
File contains no image
data.
Fajl nije snimljen ovim aparatom.
Fajl ne može da se vidi na ovom aparatu.
Koristite računar ili aparat na kojem je snimljen za pregled
ovog fajla.
–
All images are hidden.
Nema slika za reprodukciju u prezentaciji.
E53
This image cannot be
deleted.
Slika je zaštićena.
Onemogućite zaštitu.
E54
Image cannot be saved.
E77
Reference
Greška u toku snimanja slike.
Formatirajte ugrađenu memoriju ili memorijsku karticu ili
ubacite novu mem. karticu.
Ekran
A
Problem/Rešenje
Reference
Lens error
Greška objektiva.
Isključite pa uključite fotoaparat. Ako se greška ponovi
kontaktirajte Nikon-autorizovanog predstavnika.
8
Communications error
Greška u konekciji sa štampačem.
Isključite fotoaparat i konektujte kabl ponovo.
E32
System error
Greška se pojavila na ugrađenoj memoriji.
Isključite pa uključite fotoaparat. Ako se greška ponovi
kontaktirajte Nikon-autorizovanog predstavnika.
6, 8
Printer error: check
printer status.
Nakon što ste rešili problem, odaberite Resume i pritisnite
k taster da nastavite štampu.*
–
Printer error: check
paper
Ubacite pravi papir, odaberite Resume i pritisnite k taster
da nastavite štampu.*
–
Printer error: paper jam
Izvucite papir, odaberite Resume i pritisnite k taster da
nastavite štampu.*
–
Printer error: out of
paper
Ubacite papir, odaberite Resume i pritisnite k taster da
nastavite štampu.*
–
Printer error: check ink
Greška mastila.
Proverite mastilo, odaberite Resume i pritisnite k taster da
nastavite štampu.*
–
Printer error: out of ink
Zamenite mastilo, odaberite Resume i pritisnite k taster da
nastavite štampu.*
–
Printer error: file corrupt
Postoji problem sa fajlom slike koja treba da se štampa.
Izaberite Cancel i pritisnite k taster da otkažete štampu.
–
* Proverite dokumentaciju koju ste dobili uz štampač za dalja uputstva.
E78
Nazivi fajlova
Slike, i filmovi se čuvaju pod sledećim imenima.
DSCN0001.JPG
Identifikator
(ne prikazuje se na ekranu)
Originalne slike i
filmovi
DSCN
Male kopije
SSCN
Kropovane kopije
RSCN
D-Lighting kopije i
skin softening kopije
FSCN
Ekstenzija
(označava vrstu fajla)
Slike
.JPG
Filmovi
.AVI
Broj fajla (automatski se dodaje redom,
počinje od “0001”)
Reference
E79
Dodatna oprema
Punjive baterije
punjive Ni-MH baterije EN-MH2-B2 (set od 2 EN-MH2 baterije)*
punjive Ni-MH baterije EN-MH2-B4 (set od 4 EN-MH2 baterije)*
punjač baterija
Punjač baterija MH-72 (sadrži 2 EN-MH2 punjive Ni-MH baterije)*
Punjač baterija MH-73 (sadrži 4 EN-MH2 punjive Ni-MH baterije)*
AC Adapter EH-65A (connect as shown)
1
1
2
AC adapter
2
Proverite da ste kabl napajanja konektora lepo položili pre zatvaranja ležišta
baterije /slota mem. kartice. Ako deo kabla štrči, poklopac ili kabl se mogu
oštetiti prilikom zatvaranja poklopca.
USB Kabl
USB Kabl UC-E16
Reference
Audio/video Kabl Audio Video Kabl EG-CP14
* Za punjenje EN-MH2 baterija koristite samo punjač MH-72 ili MH-73. Ne koristite ove punjače za
punjenje drugog tipa baterija.
Dostupnost varira sa zemljom i regionom.
Pogledajte naš sajt i brošure za novije informacije.
E80
Tehničke napomene i Indeks
Briga o proizvodima
F2
Aparat
Baterija
Memorijske kartice
F2
F4
F6
Čišćenje i čuvanje
Čišćenje
Čuvanje
Rešavanje problema
Specifikacije
Odobrene memorijske kartice
Indeks
F7
F7
F7
F8
F15
F19
F21
F1
Briga o proizvodima
Aparat
Da bi konstantno uživali u ovom Nikonovom proizvodu držite se sledećih mera
predostrožnosti Pročitajte upozorenja u odeljku “Za vašu sigurnost” (A viii - xi) pre korišćenja
produkata.
B
Nemojte ga ispustiti
Neće raditi ako je izložen udarcu ili jakoj vibraciji.
B
Vodite računa o pokretnim delovima i objektivu
Tehničke napomene i Indeks
Ne primenjujte silu na poklopac objektiva, ležiste za memorijsku karticu i ležiste za baterije. Ovi delovi
se lako mogu oštetiti. Primenjivanje sile na poklopac može dovesti do kvara ili oštecenja objektiva.
Ako se ekran polomi, treba paziti da se ne povredite sa polomljenim staklom i da tečni kristal ne
dođe u dodir sa vašom kožom i očima ili ustima.
B
Držite ga suvog
Uređaj će se pokvariti ako je izložen vodi ili jakoj vlažnosti.
B
Izbegavajte nagle promene temperatura
Nagle promene, kao što su izlaženje iz zgrade koja je topla na hladno vreme, mogu izazvati
kondenzaciju na proizvodu. Da bi to izbegli stavite uređaj u torbicu ili plastičnu kesu kako bi izbegli
nagle promene.
B
Držite podalje od jakih magnetnih polja
Ne koristite i ne čuvajte uređaj blizu uređaja koji proizvode jaka magnetička polja. Jake statičke
promene u magnetičkom polju izazivaju uređaji kao sto je radio prenosnik i može da ometa monitor,
ošteti datoteku na memorijskoj kartici ili utiče na sam proizvod.
F2
B
Ne izlažite na duže periode objektiv jakoj svetlosti
Izbegavajte da čuvate fotoaparat kada se ne koristi na prostoru izloženom jakoj sunčevoj svetlosti ili
nekim drugim jakim svetlom. Intenzivna svetlost može izazvati iskrivljenje senzora slike, tada dolazi
do bele mutnosti na slici.
B
Isključite uređaj kada otklanjate izvor energije
Ne vadite baterije kada je uređaj uključen, ili dok se snimaju slike ili brisu. Naglo ukidanje energije
može da prouzrukuje gubljenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili ugrađene memorije.
B
O monitoru
B
Napomene o zamućenju
Bele ili obojene linije svetla mogu se videti prilikom zumiranja svetlih objekata. Ova jfenomen poznat
kao “zamućenje”, javlja se kad jako svetlo pada na senzor slike. Ovo je karakteristika senzora i ne
predstavlja kvar. Zamućenje može izazvati diskoloraciju u nekim delovima slike. Ne utiče na
snimljene slike, osim pri snimanju sa Continuous podeš. na Multi-shot 16 i snimanju filmova. Kad
snimate u ovim režimima, izbegavajte svetle objekte, kao što je sunce, refleksije sunca i električno
svetlo.
F3
Tehničke napomene i Indeks
• Monitori i elektronska tražila konstruisani su sa ekstremno velikom preciznošću; najmanje 99.99%
piksela je efektivno, sa ne više od 0.01% koji nedostaju ili su defektni. Kako ovi displeji mogu
sadržati piksele koji su uvek osvetljeni (beli, crveni, plavi ili zeleni) ili uvek isključeni (crni), ovo nije
greška i ne utiče na fotografije snimljene ovim aparatom.
• Slika na monitoru se nekada teško vidi na jakom osvetljenju.
• Monitor je osvetljen LED pozadinskim osvetljenjem. Ako monitor počne da tamni ili treperi,
kontaktirajte svog Nikon-autorizovanog predstavnika.
Baterija
Proverite da ste pročitali odeljak “Za vašu sigurnost” (A viii-xi) pre korišćenja.
B
O korišćenju baterija
• Korišćene baterije se mogu pregrejati. Bu dite oprezni.
• Ne koristite baterije nakon njihovog perioda isteka.
• Ne uključujte i ne isključujte aparat stalno, ako su u njemu istrošene baterije.
B
Štedite baterije
Preporučeno, u zavisnosti gde slikate. Možda će biti teško nabaviti baterije u određenim regionima.
B
Punjenje baterija
Pri korišćenju opcionih punjivih baterija, punite ih pre slikanja. Baterije nisu napunjene u vreme
kupovine.
Pročitajte upozorenja u uputstvu dobijenom za punjač baterija.
Tehničke napomene i Indeks
B
Punjenje punjivih baterija
• Ne kombinujte baterije sa različitim preostalim vremenom punjenja ili baterije različitog modela i
proizvođača.
• Kad koristite EN-MH2 baterije sa ovim aparatom, punite 2 baterije odjednom kad koristite punjač
MH-72. Kad koristite punjač MH-73, punite 2 ili 4 baterije istovremeno. Koristite samo punjač MH72 ili MH-73 za punjenje EN-MH2 baterija.
• Kad koristite punjač MH-72 ili MH-73, punite samo EN-MH2 baterije.
B
•
•
•
•
O EN-MH1 punjivim baterijama i punjaču MH-70/71
Sa ovim aparatom možete koristiti i EN-MH1 Ni-MH punjive baterije.
Koristite samo punjač MH-70 ili MH-71 za punjenje EN-MH1 baterija.
Kad koristite punjač MH-70 ili MH-71, punite samo EN-MH1 baterije.
Podesite Battery type (A 24, E74) u setup meniju na COOLPIX (Ni-MH).
F4
B
O Ni-MH punjivim baterijama
• Ako stalno punite Ni-MH baterije dok nisu potpuno prazne, poruka Battery exhausted. može biti
prikazana prerano. Ovo je zbog “memory effect,” gde kapacitet baterija opada privremeno.
Koristite baterije dok se ne isprazne i ponovo će funkcionisati normalno.
• Punjive Ni-MH baterije se prazne i kada se ne koriste. Preporučeno je da ih napunite pre korišćenja.
B
Upotreba na hladnim lokacijama
Kapacitet baterije opada na hladnim mestima. Kad koristite aparat u takvim okolnostima, pazite da
aparat i baterija ne budu reviše hladni. Aparat možda neće funkcionisati ako ne koristite napunjene
baterije na hladnim mestima. Držite baterije na toplom mestu i koristite dva pakovanja baterija kao
alternativu. Baterije koje ne mogu da se koriste jer su previše hladne, mogu se obično ponovo
koristiti kad se ugreju.
B
Terminali baterija
Prljavština na terminalima može uticati na funkcionisanje baterije. Sklonite prašinu suvom krpom.
Preostalo vreme punjenja
Ako stavite nenapunjene baterije u aparat, aparat može prikazati da baterije imaju adekvatno
preostalo vreme punjenja. Ovo je karakteristika baterija.
B
Recikliranje
Korišćene baterije su vredan izvor. Reciklirajte ih po pravilima. Stavite traku preko terminala prilikom
recikliranja.
F5
Tehničke napomene i Indeks
B
Memorijske kartice
Tehničke napomene i Indeks
• Koristite samo odobrene Secure Digital memorijske kartice. Vidite “Odobrene memorijske kartice”
(F19) za više informacija.
• Pratite predostrožnosti opisane u dokumentaciji dobijenoj sa mem. karticom.
• Ne stavljajte nalepnice na mem. kartice.
• Preporučeno je formatiranje sa aparatom memorijske kartice koja se prvi put koristi u ovom
aparatu.
• Napomena da formatiranje trajno briše sve slike i ostale podatke sa memorijske kartice.
Budite sigurni da ste napravili kopije svih slika koje želite da sačuvate pre formatiranja memorijske
kartice.
• Ako se pojavi poruka Card is not formatted. Format card? nakon što uključite aparat, mem.
kartica mora da se formatira. Ako postoje podaci koje ne želite da obrišete, izaberite No i pritisnite
k taster. Prebacite podatke na računar. Ako želite da formatirate karticu izaberite Yes.
• Tokom formatiranja ili prebacivanja slika na računar ne radite sledeće. U suprotonm može doći do
oštećenja aparata ili mem. kartice ili do gubitka podataka.
- Ne otvarajte ležište baterije/zatvrač slota mem. kartice i ne vadite mem. karticu ili bateriju.
- Ne isključujte aparat.
- Ne diskonektujte AC adapter.
F6
Čišćenje i čuvanje
Čišćenje
Ne koristite alkohol, izbeljivač i druge isparljive hemikalije.
Monitor
Prašinu otklonite sa duvaljkom. Da otklonite otiske prstiju i druge mrlje koristite suvu
krpu blago brišite ne koristite silu.
Body
Prašinu otklonite sa duvaljkom. Obrišite sa suvom, mekom krpom.
Nakon koršćenja aparata na plaži, otklonite zrna peska, prašinu, sa suvom, blago
pokvašenom krpom. Strana materija u aparatu izaziva kvar i nije pokrivena
garancijom.
Storage
Isključite fotoaparat kada ga ne koristite. Proverite da li je lampica isključena pre odlaganja.
Izvadite bateriju ako se neće koristiti duži period. Ne čuvajte fotoaparat sa naftalinom ili, na
bilo kojim sledećim lokacijama:
• Blizu uređaja koji proizvode elektromagnetna polja kao što su televizor i radio
• Izlagati temperaturama ispod–10 °C (14 °F) ili iznad 50 °C (122 °F)
• Prostorijama sa slabom ventilacijom ili vlažnosću iznad 60%
Da sprečite buđ, izvadite fotoaparat iz fotrole jednom mesečno. Uključite fotoaparat i
pritisnite okidač nekoliko puta pre odlaganja.
Za čuvanje baterije, pročitajte upozorenja u “Baterija” (F4) u “Briga o proizvodima” (F2).
F7
Tehničke napomene i Indeks
Objektiv
Izbegavajte dodirivanje staklenih delova prstima. Prašinu brišite sa duvaljkom (mali
uređaj sa jednim krajem koji ima gumeni balončić koji proizvodi vazduh na drugom
kraju). Da se otklone otisci i druge fleke koje se ne mogu otkloniti sa duvaljkom,
brišite objektiv sa mekanom krpicom, koristite spiralne pokrete od centra objektiva
ka krajevima. Ako ovo ne uspe koristite blago pokvašenu krpu.
Rešavanje Problema
Ako fotoaparat ne uspe da funkcioniše očekivano, pogledajte najčešće probleme dole pre
konsultovanja sa Nikon-autorizovanim predstavnikom.
Napajanje, Prikaz, Podešavanja
Problem
Tehničke napomene i Indeks
Aparat je uključen ali ne
reaguje.
Fotoaparat se isključio bez
upozorenja.
• Aparat se automatski isključio kako bi sačuvao
snagu (auto off function).
• Aparat i baterija ne rade kako treba pri niskim
temperaturama.
• Unutrašnjost aparata se ugrejala. Ostavite aparat
isključen dok se ne ohladi i pokušajte onda ponovo
da ga uključite.
Monitor je crn.
• Fotoaparat je isključen.
• Baterija je slaba.
• Uključen je standby rezim: pritsnite taster za
paljenje, okidač, A taster, c taster, ili b (e
movie-record) taster.
• Lampa blica svetli dok se blic puni. Sačekajte da se
blic napuni.
• Fotoaparat i kompjuter su povezani USB kablom.
• Fotoaparat i TV su povezani audio/video kablom.
F8
A
Uzrok/rešenje
Sačekajte da se snimanje završi.
Isključite aparat ako problem ne nestane.
Ako se aparat ne isključi, izvadite i ponovo stavite
baterije ili ako koristite AC adapter, diskonektujte i
ponovo konektujte AC adapter.
Obratite pažnju da će podaci koji se trenutno snimaju
biti izgubljeni, oni koji su već sačuvani neće biti
oštećeni uklanjanjem i diskonekt. izvora napajanja.
6, 8,
E80
11
F5
–
8
10
1, 11
2, E13
26, 29
26, E31
Problem
A
Uzrok/rešenje
24, E63
F7
Datum i vreme snimanja
nisu tačni.
• Ako sat aparata nije podešen, O indikator blinka
tokom snimanja. Slike i filmovi sačuvani pre nego
što je sat namešten imaće oznake “00/00/0000
00:00” ili “01/01/2014 00:00” respektivno. Podesite
datum i vreme u Time zone and date opciji u
setup meniju.
• Sat aparata nije tačan kao satovi. Proveravajte sat na
aparatu redovno.
8, 24,
E61
Nema indikatora na
monitoru.
Hide info je odabran za Photo info u Monitor
settings u meniju podešavanja.
24, E63
Print date nedostupan.
Time zone and date u setup meniju nije podešen.
8, 24,
E61
Datum nije prikazan na
slikama iako je omogućen
Print date.
• Trenutni režim snimanja ne podržava Print date.
• Datum se ne može uštampati na filmove.
E65
Ekran podeš. za datum i and
vreme se pojavljuje kad se
aparat uključi.
Baterija sata je prazna; sve opcije su vraćene na
fabričke.
8, 11
Temp. u aparatu raste.
Kad se funkcije kao snimanje filma ili slanje slika preko
Eye-Fi kartice izvode na duži period, ili ako se aparat
koristi u uslovima visoke temp., unutrašnja temp.
aparata raste. Ovo nije kvar.
–
Aparat pravi zvuk.
Kada je Autofocus mode u meniju filma na Fulltime AF ili u nekim režimima slikanja, aparat može da
proizvede zvuk tokom fokusiranja.
24, E59
Tehničke napomene i Indeks
Monitor se tesko čita.
• Odaberite Monitor settings > Brightness u
setup meniju i podesite osvetljenost displeja.
• Monitor je prljav. Očistite ga.
Podeš. aparata resetovana.
F9
Snimanje
Problem
Uzrok / Rešenje
A
Ne može da se podesi na
režim snimanja.
Diskonektujte USB kabl.
1, 16
Nisu slikane slike kada je
pritisnut okidač.
• Kada je aparat u rezimu reprodukcije pritisnite
A taster ili okidač.
• Kad se prikažu meniji pritisnite d taster.
• Baterija je slaba.
• Kada svetli lampa blica, blic se puni.
• Subjekat je previše blizu aparatu. Pokušajte slikanje
sa easy auto režimom, Close-up režimom scene, ili
makro režimom.
19, 20,
E3,
E5,
E15
E21
24, E69
8
Fotoaparat ne može da
fokusira.
Tehničke napomene i Indeks
• Subjekat je težak za fokus.
• Podesite AF assist u setup meniju na Auto.
• Isključite i ponovo uključite aparat.
Slike su mutne.
• Koristite blic.
• Uključite Electronic VR ili Motion detection u
setup meniju.
• Uključite D (Best Shot Selector) u Continuous
podeš. u meniju snimanja.
• Koristite stativ i samookidač.
Linije ili parcijalna
diskoloracija su vidljivi na
ekranu.
Zamućenje se javlja kad je izuzetno jako svetlo
upereno u senzor slike. Kad slikate sa Continuous na
Multi-shot 16 i kad snimate filmove, izbegavajte
svetle objekte, kao što je sunce, refleksije od sunca,i
električno osvetljenje.
F10
26, 29,
E32
2
10
2, E13
19, E11
24, E66,
E68
24, E6,
E47
19, E14
E47,
F3
Problem
Svetle tačkice se pojavljuju
na slikama sa blicem.
Uzrok / Rešenje
A
Blic se reflektuje o čestice u vazduhu. Isključite blic W
(off).
19, E12
• Blic je isključen W (off).
Blic se ne uključuje.
19, E11,
E12
• Neki režimi scene koji ne uključuju blic su uključeni.
E17
• On je izabrano za Blink proof u meniju pametnog
24, E50
portreta.
• Izabrana je stavka koja se ne može koristiti sa
E19
blicem.
Digitalni zum se ne moze
koristiti.
• Digitalni zum se ne moze koristiti u sledećim
situacijama.
- Kad su Portrait, Night portrait, ili Pet portrait
odabrani za režim scene
- kad je izabran pametni režim
- kad je Multi-shot 16 odabran za Continuous
Image mode nije
dostupan.
Izabrana je stavka koja se ne može koristiti sa Image
mode.
E19
• Off je selektovano za Sound settings > Shutter
sound u setup meniju. Nema zvuka u nekim
režimima slikanja i podešavanjima, i kad je izabrano
On.
• Zvučnik je blokiran. Ne pokrivajte zvučnik.
24, E69
Nema zvuka kad se pusti
zatvarač.
AF-assist lampa ne svetli.
Off izabrano za AF assist opciju u setup meniju. AFassist lampa možda neće svetleti u zavisnosti od
pozicije polja fokusa i trenutnog režima scene, čak i
kad je izabrano Auto.
24, E69
Slike se pojavljuju mutnim.
Objektiv je prljav. Očistite objektiv.
F7
Boje su neprirodne.
balans bele se ne podudara sa izvorom svetlosti.
24, E5,
E45
20, E4
2
F11
Tehničke napomene i Indeks
20, E8
24, E47
Uzrok / Rešenje
A
Subjekt je mračan, pa je brzina zatvarača mnogo mala
ili je ISO oset. mnogo velika. Šum se može smanjiti
pomoću blica.
19, E11
Problem
Svetli pikseli se pojavljuju
nasumično na slici (“šum).
• Blic je isključen W (off).
19, E11,
E17
12
F16
19, E16
19, 20,
E6,
E11
Tehničke napomene i Indeks
Slike su previse tamne
(podeksponirane).
•
•
•
•
Slike su previse
svetle(preeksponirane).
Podesite kompenzaciju ekspozicije.
19, E16
Neočekivani rezultati kada je
blic na V (auto with redeye reduction).
Ako slikate slike sa V (auto with red-eye reduction),
ili napunite blic sa slow sync i redukcijom crvenih
očiju kada je režim scene namešten na Night
portrait, In-Camera Red-Eye Fix may, U fotoapratu
redukcije crvenih očiju mogu se pojaviti oblasti na
koje niste uticali redukcijom. Koristite bilo koji drugi
režim osim Night portrait, i promenite režim blica u
bilo koje drugo podeš, osim V (auto with red-eye
reduction) i pokušajte ponovo da slikate.
19, 20,
E5,
E11
Ulepšavanje kože ne radi
predviđeno.
• In some shooting conditions, facial skin tones may
not be softened.
• Zavisi od uslova snimanja.
• Izaberite Skin softening u meniju reprodukcije za
slike koje sadrže 4 ili više subjekata u Glamour
retouch u meniju reprodukcije.
F12
Prozor blica je blokiran.
Subjekt je izvan dometa blica
Podesite kompenzaciju ekspozicije.
Subjekat je u kontrasvetlu. Odaberite Backlighting
režim ili koristite blic X (fill flash).
E21
24, E27
Problem
Snimanje slika zahteva
vreme.
A
Uzrok / Rešenje
U sledećim situacijama je potrebno više vremena za
zapis.
• Kada se koristi redukcija šuma pri slikanju na
tamnim mestima
• Kada je blic podešen na V (auto with red-eye
reduction)
• Kada se koristi ulepšavanje kože
–
19, E13
E21
Reprodukcija
Problem
A
Uzrok / Rešenje
–
Ne moze da zumira sliku.
• Zum reprodukcije se ne može koristiti u filmovima,
umanjenim slikama, ili slikama koje su sečene na
320 × 240 ili manje.
• Ne mogu se uvećati slike koje nisu snimljene sa
ovim aparatom.
–
Ne može izmeniti sliku.
• Neke slike ne mogu da se izmene. Slike koje su već
bile izmenjene se možda neće moći izmeniti
ponovo.
• Funkcije izmene nisu dostupne ako nema dovoljno
mesta na inernoj mem. ili mem. kartici.
• Aparat ne može da izmeni slike koje su napravljene
na drugom aparatu.
• Ne može se primeniti na filmovima.
Ne rotira sliku.
Ne mogu se rotirati slike koje nisu snimljene ovim
aparatom.
Tehničke napomene i Indeks
Fajl se ne može
reprodukovati
• Aparat možda neće moći da reprodukuje slike
napravljene na drugom aparatu.
• Aparat možda neće moći da reprodukuje filmove
napravljene na drugom aparatu.
• Aparat možda neće moći da reprodukuje fajlove
izmenjen na računaru.
E25
–
–
–
–
F13
Uzrok / Rešenje
A
• Izaberite odgovarajuci Video mode.
• Memorijska kartica ne sadrži slike. Zamenite
memorijsku karticu. Izvadite memorijsku karticu da
se gledaju slike sa ugrađene memorije.
24, E71
6
Nikon Transfer 2 se nije
pokrenuo kada je priključen
aparat.
•
•
•
•
•
8
10
26, 29
–
31
Slike koje treba da se
štampaju se ne pojavljuju.
• Memorijska kartica ne sadrži slike. Zamenite je.
• izvadite mem. karticu da štampate slike sa interne
memorije fodoaparata.
Ne može da izabere veličinu
papira sa fotoaparatom.
I pri korišćenju PictBridge kompatibilnog štampača,
veličina papira se ne može izabrati sa aparatom u
sledećim situacijama:
• Štampač ne podržava vel. papira koju aparat
podržava.
• Štampač automatski bira vel. papira.
Problem
Slike se ne prikazuju na
televizoru.
Tehničke napomene i Indeks
F14
Aparat je isključen.
Baterija je prazna.
USB kabl nije dobro povezan.
Računar nije prepoznao aparat.
Računar nije podešen da automatski startuje Nikon
Transfer 2. Za više informacija pogledajte Help
opciju u ViewNX 2.
6
7
26, E34,
E35
–
Specifikacije
Nikon COOLPIX L30 Digitalni aparat
Tip
Digitalni fotoaparat
Piksela
20.1 miliona
Senzor
1
Objektiv
NIKKOR objektivi sa 5× optičkim zumom
/2.3-in. tip CCD; Aproks. 20.48 miliona ukupno piksela
Žižna daljina
4.6–23.0 mm (ugao pregleda ekvivalent. sa
26–130 mm objektiv u 35mm [135] formatu)
f/-broj
f/3.2–6.5
Konstrukcija
6 elemenata u 5 grupa
Do 4× (ugao pregleda ekvivalent. sa 520 mm objektiv u 35mm [135]
formatu)
Redukcija zamućenja
Electronic VR (fotografije, auto), detekcija pokreta(fotografije)
Autofokus (AF)
Contrast-detect AF
Raspon fokusiranja
Izbor foskusnog polja
Monitor
Pokrivenost kadra
(režim slikanja)
Pokrivenost kadra
(režim repordukcije)
• [W]: Aproks. 50 cm (1 ft 8 in.)–, [T]: Aproks. 80 cm (2 ft 8 in.)–
• Makro režim: Aproks. 10 cm (4 in.) (u poziciji širokog ugla relativno
na G)–
(Sve distance merene od prednje površine objektiva)
Centar, detekcija lica
7.5 cm (3-in.), Aproks. 230k-dot, TFT LCD sa 5-slojnim podešavanjem
osvetljenja
Aproks. 98% horizontalno i 98% vertikalno (u odnosu na pravu sliku)
Aproks. 100% horizontalno i 100% vertikalno (u odnosu na pravu
sliku)
F15
Tehničke napomene i Indeks
Digitalni zum
Storage
Mediji
Interna mem (Aproks. 25 MB), SD/SDHC/SDXC mem. kartice
Fajl sistem
DCF, Exif 2.3, i DPOF kompatibilni
Formati fajla
Fotografije: JPEG
Filmovi: AVI (Motion-JPEG kompatibilni)
Veličina slike
(pikseli)
Tehničke napomene i Indeks
ISO oset.
(Standardna izlazna
osetljivost)
Ekspozicija
•
•
•
•
•
•
•
20M (High) [5152 × 3864P]
20M [5152 × 3864]
10M [3648 × 2736]
4M [2272 × 1704]
2M [1600 × 1200]
VGA [640 × 480]
16:9 [5120 × 2880]
ISO 80–1600
Merenje
Matrix, ka centru (digitalni zum manje od2×), u tački (digitalni zum
2× ili više)
Kontrola ekspozicije
Prog. auto ekspozicija sa det. pokreta i komp. ekspozicije (–2.0 do
+2.0 EV u koracima od 1/3 EV)
Zatvarač
Brzina
Blenda
Raspon
Samookidač
Mehanički i elektronski kontrolisan zatvarač
• 1/2000–1 s
• 4 s (Fireworks show režim scene)
elektronski kontrolisana ND filter (–2.6 AV) selekcija
2 koraka (f/3.2 i f/8 [W])
Aproks. 10 s
Blic
F16
Raspon (aproks.)
(ISO osetljivost: Auto)
[W]: 0.5–4.3 m (1 ft 8 in.–14 ft)
[T]: 0.8–2.1 m (2 ft 8 in.–6 ft 10 in.)
Kontrola blica
TTL auto blic sa predblicevima
Interface
Prenos podataka
Hi-Speed USB
MTP, PTP
Video izlaz
može se birati između NTSC i PAL
I/O terminal
Audio/video (A/V) izlaz; digital I/O (USB)
Podržani jezici
Arabic, Bengali, Chinese (Simplified and Traditional), Czech, Danish,
Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hindi, Hungarian,
Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Marathi, Norwegian, Persian,
Polish, Portuguese (European and Brazilian), Romanian, Russian,
Spanish, Swedish, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian,
Vietnamese
Izvori napajanja
•
•
•
•
2 LR6/L40 (AA-size) alkalne baterije
2 FR6/L91 (AA-size) litium baterije
2 EN-MH2 punjive Ni-MH baterije (posebno se kupuju)
AC Adapter EH-65A (posebno se kupuje)
Trajanje baterije1
• Aproks. 320 snimaka kad se koriste alkalne baterije
• Aproks. 950 snimaka kad se koriste litijum baterije
• Aproks. 570 snimaka kad se koriste EN-MH2 baterije
Filmovi (prava vrednost
za snimanje)2
• Aproks. 1 h 5 min kad se koriste alkalne baterije
• Aproks. 2 h 45 min kad se koriste litijum baterije
• Aproks. 1 h 40 min kad se koriste EN-MH2 baterije
Navoj za stativ
1/4 (ISO 1222)
Dimenzije (W × H × D)
Aproks. 95.4 × 60.3 × 29.0 mm (3.8 × 2.4 × 1.2 in.)
Težina
Aproks. 164 g (5.8 oz) (sa baterijama i mem. karticom)
Tehničke napomene i Indeks
Fotografije
Radna okolina
Temperatura
0°C–40°C (32°F–104°F)
Vlažnost
85% ili manje (bez kondenzacije)
• Ukoliko nije drugačije navedeno sve vrednosti se odnose na ambijentalnu temepraturu od
23 ±3°C (73.4 ±5.4°F), kao što je određeno sa strane Camera and Imaging Products
Association (CIPA).
F17
1
2
Trajanje baterije zavisi od razmaka između slikanja i dužine trajanja prikaza menija na ekranu.
Dobijene baterije su samo za probu. Podaci za litijumske baterije se primenjuj kad se koriste
komercijalno dostupne FR6/L91 (AA-size) Energizer(R) Ultimate Lithium baterije.
Maks. veličina za jedan film je 2 GB, a maksimalno vreme za snimanje 29 min, čak i kada postoji
dovoljno slobodnog prostora na mem. kartici. Ako se aparat ugreje, snimanje filma može da se
prekine i pre dostizanja maksimalnog vremena.
B
Specifikacije
• Nikon neće biti odgovoran za greške koje se pojavljuju u ovom upustvu.
• Izgled ovog proizvoda i njegove specifikacije se mogu promeniti bez upozorenja.
Tehničke napomene i Indeks
F18
Odobrene memorijske kartice
Sledeće Secure Digital (SD) memorijske kartice su odobrene za korišćenje sa ovim aparatom.
• Mem. kartice SD Speed Class klase 6 ili brže preporučuju se za snimanje filmova. Snimanje
filma može prestati neočekivano kad se koriste mem. kartice niže Speed Class.
SD mem. kartica
1
SDHC mem. kartica 2
SDXC mem. kartica 3
SanDisk
2 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB, 128 GB
TOSHIBA
–
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB
Panasonic
2 GB1
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB
Lexar
–
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB, 128 GB
1
Ukoliko se koriste u čitaču, proverite da li čitač podržava memorijske kartice od 2 GB.
SDHC kompatibilne.
Proverite da li čitač podržava SDHC standard.
3
SDXC kompatibilne.
Proverite da li čitač podržava SDXC standard.
• Kontaktirajte proizvođača kartica kako bi saznali specifikacije. Ne možemo da garantujemo dobro
funkcionisanje aparata pri korišćenju mem. kartica drugih proizvođača.
2
Tehničke napomene i Indeks
F19
Informacije o zaštitnim znacima
• Microsoft, Windows i Windows Vista su registrovani zaštitni znaci od strane Microsoft
Corporation u Sjedinjenim Državama i u drugim zemljama.
• Mac and OS X su zaštitni znaci Apple Inc., registrovanim u U.S. i u drugim zemljama.
• Adobe i Acrobat su registrovani zaštitni znaci Adobe Systems Inc.
• SDXC, SDHC i SD Logovi su registrovani zaštitni znaci SD-3C, LLC.
• PictBridge je zaštitni znak.
• Svi drugi zaštitni znaci koji se pojavljuju u ovom upustvu ili u ostaloj dokumentaciji koja
dolazi uz vaš Nikon fotoaparat navode se registrovani ili zastitni znaci vlasnika prava.
FreeType License (FreeType2)
Delovi ovog softvera su pravo © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Sva prava zadržana.
MIT License (HarfBuzz)
Delovi ovog softvera su pravo © 2014 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Sva prava zadržana.
Tehničke napomene i Indeks
F20
Index
Symbols
A
AC adapter ................................................... E80
AF-assist illuminator .......................... 1, E69
Aperture value .................................................... 14
Audio/video cable......... 27, E31, E80
Audio/video-in jack......................... 27, E31
Auto flash ....................................................... E12
Auto mode.......................................... 20, E10
Auto off................................................... 11, E70
Autofocus..................................... E21, E59
Autofocus mode....................................... E59
B
Backlighting o ............................. E4, E6
Battery ................................................................. 6, 11
Battery charger .......................................... E80
Battery level indicator..................................... 10
Battery type.................................................. E74
Battery-chamber/memory card slot cover
................................................................................ 2, 6
Beach Z........................................................... E4
Best shot selector...................... E6, E47
Black and white copy n.......... E4, E6
Blink proof..................................................... E50
Blink warning .............................................. E72
Brightness ..................................................... E63
BSS...................................................... E6, E47
Button sound.............................................. E69
C
Calendar display........................................ E24
Charger........................................................... E80
Refer to the Reference Manual for pages indicated with E.
F21
Tehničke napomene i Indeks
g Telephoto......................................................... 14
f Wide-angle.................................................... 14
i Playback zoom ............................. 16, E23
h Thumbnail playback............. 16, E24
G Easy auto mode........................... 20, E3
b Scene mode ................................... 20, E4
F Smart portrait mode................ 20, E8
A Auto mode................................. 20, E10
c Playback mode........................................... 16
z Setup menu................................. 24, E60
k Apply selection button ............................. 2
A Shooting mode button........................... 2
be Movie-record button........................... 2
c Playback button .................................. 2, 16
l Delete button........................................... 2, 17
d button .................................................... 2, 24
m Flash mode ..................................... 19, E11
n Self-timer........................................ 19, E14
p Macro mode ................................ 19, E15
o Exposure compensation ...... 19, E16
j Help.............................................................. E4
Close-up k ...................................... E4, E5
Color options.............................................. E48
Computer...................................................... 27, 29
Connector cover................................................... 2
Continuous shooting............................. E47
Copy................................................................. E57
Crop................................................ E23, E30
D
Tehničke napomene i Indeks
Date and time ....................................... 8, E61
Date format............................................. 9, E61
Daylight saving time ........................ 9, E62
Delete........................................................................ 17
Digital zoom......................................................... 14
Direct print .......................................... 27, E32
D-Lighting..................................................... E26
DPOF print.................................................... E37
Dusk/dawn i .............................................. E4
E
File name....................................................... E79
Fill flash ............................................................ E12
Fireworks show m ...................... E4, E6
Firmware version...................................... E75
Flash.............................................................. 1, E11
Flash lamp................................................ 2, E13
Flash mode............................................ 19, E11
Flash off ........................................................... E12
Focus........................................................ 13, E20
Focus area.............................................................. 13
Focus indicator ...................................................... 4
Focus lock ..................................................... E22
Food u................................................ E4, E5
Format internal memory ...................... E71
Format memory cards...................... 7, E71
Formatting............................................... 7, E71
Full-frame playback.......................................... 16
Full-time AF.................................................. E59
Easy auto mode .................................. 20, E3
Electronic VR ............................................... E66
EN-MH1 ............................................................... F4
EN-MH2 ............................................. E80, F4
Exposure compensation.............. 19, E16
Extension....................................................... E79
Eye-Fi upload.............................................. E73
Eyelet for camera strap...................................... 1
G
F
Landscape c ................................................ E4
Language ....................................................... E71
Face detection........................................... E20
Refer to the Reference Manual for pages indicated with E.
F22
Glamour retouch...................................... E27
H
Help ..................................................................... E4
I
Image mode................................................ E43
Internal memory................................................... 7
L
Lens................................................................ 1, F15
Lens cover.................................................................. 1
M
N
Night landscape j ................................... E4
Night portrait e............................ E4, E5
Nikon Transfer 2 ................................................. 30
Number of exposures remaining
................................................................. 10, E44
O
Optical zoom ....................................................... 14
Optional accessories .............................. E80
Paper size .................................... E34, E35
Party/indoor f............................. E4, E5
Pet portrait auto release ......................... E7
Pet portrait O................................ E4, E7
Photo info ..................................................... E63
PictBridge............................................. 27, E32
Playback ................................................ 16, E40
Playback button........................................... 2, 16
Playback menu ................................. 24, E51
Playback mode ................................................... 16
Playback zoom.................................. 16, E23
Portrait b......................................................... E4
Power........................................................................... 8
Power switch/power-on lamp................ 1, 8
Preset manual............................................. E46
Pressing halfway ................................................ 14
Print....................... 27, E33, E35, E51
Print date....................................................... E65
Print order...................................................... E51
Print order option .................................... E52
Printer ..................................................... 27, E32
Protect............................................................. E54
R
Rechargeable battery ............................ E80
Recording movies........................... 22, E38
Red-eye reduction................... E12, E13
Reset all........................................................... E74
Refer to the Reference Manual for pages indicated with E.
F23
Tehničke napomene i Indeks
Macro mode........................................ 19, E15
Memory card........................................... 6, F19
Memory card slot ................................................. 6
Microphone.............................................................. 1
Monitor.................................................... 2, 3, F7
Monitor settings ....................................... E63
Motion detection..................................... E68
Movie length...................................... 22, E38
Movie menu ....................................... 24, E58
Movie options ............................................ E58
Movie playback ................................ 22, E40
Movie recording .............................. 22, E38
Movie-record button ......................................... 2
Multi selector .......................................................... 2
Multi-shot 16............................................... E47
Museum l ..................................... E4, E6
P
Rotate image............................................... E56
T
S
Thumbnail playback...................... 16, E24
Time difference........................................... E61
Time zone ................................................ 9, E61
Time zone and date........................... 8, E61
Tripod socket .......................................... 2, F17
TV................................................................ 27, E31
Tehničke napomene i Indeks
Scene mode .......................................... 20, E4
Self-timer............................................... 19, E14
Self-timer lamp ..................................... 1, E14
Setup menu....................................... 24, E60
Shooting................................................................. 12
Shooting menu ............. 24, E42, E43
Shooting mode button.................................... 2
Shutter sound............................................. E69
Shutter speed...................................................... 14
Shutter-release button ............................. 1, 13
Single AF........................................................ E59
Single-frame shooting .......................... E47
Skin softening............................................. E49
Sleep mode.................................................. E70
Slide show .................................................... E53
Slow sync ....................................................... E12
Small picture ............................................... E29
Smart portrait menu............. E42, E49
Smart portrait mode ........................ 20, E8
Smile timer ................................................... E49
Snow z............................................................ E4
Sound settings........................................... E69
Speaker....................................................................... 2
Sports d............................................. E4, E5
Strap ........................................................................... iii
Sunset h......................................................... E4
Refer to the Reference Manual for pages indicated with E.
F24
U
USB cable .................. 26, 29, E32, E80
USB/audio/video output connector
................................. 2, 26, 29, E31, E32
V
Video mode .................................................. E71
ViewNX 2 ................................................................ 28
Volume ........................................................... E40
W
Welcome screen ....................................... E60
White balance ............................................ E45
Z
Zoom ........................................................................ 14
Zoom control.................................................. 1, 14
Zoom in................................................................... 14
Zoom out ............................................................... 14
F25
F26
No reproduction in any form of this manual, in whole or in part (except
for brief quotation in critical articles or reviews), may be made without
written authorization from NIKON CORPORATION.
DIGITALNI FOTOAPARAT
Korisničko uputstvo
CT3J01(11)
6MN32111-01
Download

Nikon Coolpix L30