Výroční zpráva o
činnosti školy
2010/2011
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek,
příspěvková organizace
Září 2011
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
Učitelský sbor 2010 2011
Výroční zpráva o činnosti školy – školní rok 2010/2011
byla projednána na pedagogické poradě dne 31. 8. 2011,
projednána a schválena školskou radou dne 11. 10. 2011.
Výroční zpráva o činnosti školy je předkládána v souladu
se zákonem č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
..........................................
ředitel školy
..........................................
předseda školské rady
1
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
Obsah výroční zprávy:
(dle §7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)
1.
Základní údaje o škole.
2.
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje.
3.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy.
4.
Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy.
5.
Údaje o výsledcích vzdělávání, včetně výsledků maturitních zkoušek.
6.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů.
7.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
8.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti.
9.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí.
10. Základní údaje o hospodaření školy.
11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů.
12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů.
14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
15. Optimalizace sítě středních škol v Moravskoslezském kraji.
16. Přílohy






Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:
Příloha č. 6:
Učební plány
Účast žáků školy v soutěžích
Příprava a organizace soutěží
Další aktivity školy
Přehled držitelů certifikátu Autodesk Certificate of Completion
Informační leták o specializaci oboru hutnictví
2
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
1. Základní údaje o škole
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 00601381
telefon: 558 406 111,
internet: www.spsfm.cz
ředitel:
zástupci ředitele:
REDIZO: 600016323
ředitel: 558 406 211, 558 647 066, +420 732 227 482
e-mail: [email protected]
Mgr. Martin Tobiáš
Ing. Tamara Fajkusová, organizační záležitosti
(zástupce statutárního orgánu)
Ing. Čestmír Závodný, pedagogické záležitosti
(oblast dalšího vzdělávání a praktické výuky)
domov mládeže:
PaedDr. Drahomír Šebesta
výchovný poradce:
Mgr. Libor Kmenta
sekretariát:
Jarmila Pobudová
hospodářský úsek:
Ing. Jarmila Guňková
Monika Golová, Eva Oprštěná, Ing. Miroslav Hrůzek
mzdová účtárna:
Sylva Buzková
školní jídelna:
Zdeňka Garbová
Sdružení rodičů a přátel školy: Ing. Pavel Halfar
Předsedové předmětových komisí:
PK společenskovědních předmětů:
PK přírodovědných předmětů:
PK tělesné výchovy:
PK ekonomických a administrativních předmětů:
PK ICT a základů mechatroniky
PK strojírenství:
PK hutnictví:
PK technická zařízení budov:
PK dílenské praxe:
3
PhDr. Soňa Sehořová
Mgr. Lenka Zárubová
Mgr. Zdeněk Papřok
Ing. Jarmila Guňková
Ing. Ladislav Ulrich
Ing. Drahomíra Šrubařová
Ing. Milena Pavlicová
Ing. Jana Jonasová
Ing. Pavel Dudek
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
Školská rada
při Střední průmyslové škole Frýdek-Místek
Na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje č. 18/895 ze dne 13. července 2005, a ve
smyslu ustanovení §167 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla při Střední průmyslové
škole ve Frýdku-Místku zřízena dnem 1. září 2005 školská rada.
Členové školské rady:
 Zástupci zřizovatele:
Ing. Zdeněk Chládek – ekonom VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. – předseda ŠR
Ing. Ivo Žižka – ředitel pro personalistiku a administrativu Třinecké železárny a.s.
Ing. Petr Jonas – ředitel a předseda představenstva Distep a.s.
 Zástupci rodičů a zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:
Ing. Jan Bazgier
Ing. Pavel Halfar
Ing. Jaroslav Zachurczok
 Zástupci pedagogů Střední průmyslové školy, Frýdek-Místek:
Ing. Jarmila Guňková – místopředseda ŠR
Ing. Tamara Fajkusová
Mgr. Lenka Zárubová
4
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
Charakteristika školy ve školním roce 2010/11
Střední průmyslová škola ve Frýdku-Místku je příspěvkovou organizací zřízenou
Moravskoslezským krajem. Jejím hlavním úkolem vymezeným ve zřizovací listině je příprava
především pro výkon odborných činností, zejména technickohospodářských a ekonomických,
připravuje i pro studium na vysoké škole. Denní studium trvá čtyři roky, dálkové studium,
škola v současné době nevyučuje. Na škole jsou v souladu se školskými právními předpisy
vytvářeny podmínky pro celoživotní učení.
Během více než padesátileté historie škola prošla různými stádii vývoje struktury studijních
oborů technického směru od oborů ryze technologických – hutnictví, strojírenství k oborům
technickoadministrativním a ke vzdělávání lyceálnímu. V současné době škola nabízí střední
vzdělání s maturitní zkouškou v širším spektru technických oborů vzdělání. Mezi hlavní
oblasti profilující školu patří výuka CAD/CAM a CNC technologií v oblasti strojírenství, která je
nově podpořena špičkovou měřící technikou z oblasti kontroly a měření. Výuka hutnictví
(jediná průmyslová škola v České republice) byla rovněž v tomto školním roce aktualizována
a to na základě potřeb zaměstnavatelů – obor byl doplněn o specializaci koksárenství.
Zavádění moderních prostředků výpočetní techniky do výuky i jiných než ryze technických
oborů je na škole již po mnoho let samozřejmostí. Škola je nositelkou certifikátů, zejména
v oblasti CAD/CAM technologií a ICT, dlouhodobě se daří zapojit studenty do celé řady
soutěží. V tomto školním roce byla škola pořadatelkou mezinárodní soutěže Autodesk
Academia Design a přivítala tak ve svých prostorách špičku tohoto oboru z řad studentů i
pedagogů. Škola provozuje doplňkovou činnost a její součástí jsou školní jídelna a domov
mládeže.
V uplynulém školním roce 2010/11 realizovala škola výuku v pěti čtyřletých oborech
denního studia, od 1. 9. 2010 se výuka podle nových školních vzdělávacích programů
posunula do 2. ročníků. Ve 22 třídách denního studia bylo devět tříd oboru strojírenství (z
toho jedna součástí víceoborové třídy), dvě třídy oboru strojírenská technická
administrativa, dvě třídy oboru ekonomika a podnikání (z toho jedna součástí víceoborové
třídy), čtyři třídy oboru technická zařízení budov (z toho dvě součástí víceoborové třídy),
čtyři třídy oboru hutnictví (z toho dvě součástí víceoborové třídy) a čtyři třídy oboru
technické lyceum.
Na škole v současné době již neprobíhá výuka na dálkovém studiu. Aktivity podporující
další vzdělávání jsou však na škole i nadále rozvíjeny. Realizace projektu Výuka v tradičních
oborech moderní cestou (v rámci ESF) vytváří dostatečné podmínky pro vzdělávání
dospělých, které je navíc odrazem aktivní spolupráce školy s Úřadem práce ve Frýdku-Místku
a s partnerskými firmami. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek byla realizátorem veřejné
zakázky Realizátoři rekvalifikačních kurzů pro Úřad práce ve Frýdku Místku a po podpisu
rámcové smlouvy se stala se svými programy Strojírenský technik – konstruktér a
Strojírenský technik – technolog výhradním dodavatelem rekvalifikačních kurzů pro oblast
CAD/CAM a CNC.
Letošní školní rok byl specifický výrazným zapojením školy do aktivit podporujících žádané
odborné technické vzdělávání. Škola velmi aktivně vystupovala v rámci svého členství
v Národním strojírenském klastru a sdružení Svět vzdělávání, dále byl rozvíjen účinný
systém spolupráce školy s partnerskými firmami.
SPŠ F-M má ve svém záměru být školou, která je schopna zabezpečit takovou úroveň
absolventů, kteří jsou přizpůsobiví na trhu práce a schopni se co nejlépe uplatnit
5
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
v průmyslové praxi, podnikání i při studiu na vysokých školách (viz statistika z Úřadu práce).
Dosáhnout takových cílů umožňuje soustavná modernizace školy i vyučování (i když ne vždy
je pro tento cíl dostatek prostředků). Nejvýznamnější akcí celého školního roku 2010/11 byla
realizace úspěšného projektu Modernizace laboratoří praktické výuky na SPŠ ve FrýdkuMístku. Dotace z fondů EU ve výši 6,5 mil. Kč (celkový rozpočet projektu – 7 mil. Kč)
umožnila vybavit čtyři laboratoře moderní měřící technikou, jejímž hlavním znakem je to, že
se nejedná jed o učební pomůcky, ale skutečné profesionální přístroje, s nimiž se absolventi
školy setkají u svých zaměstnavatelů resp. na vysokých školách.
V loňském roce jsme v dalších učebnách výpočetní techniky inovovali hardware, podařilo
se např. zcela revitalizovat další rýsovnu, v níž probíhá výuka konstruování pomocí počítačů.
Zcela nově byla rekonstruována učebna D205 – laboratoř CAD/CAM a CNC techniky. Škola je
samozřejmě (prostřednictvím firmy MC NET Frýdek-Místek) připojena optickou linkou k
internetu s konektivitou 40 Mb/s.
Škola má vlastní telefonní ústřednu, 6 výukových obráběcích CNC strojů, jejichž počet byl
v roce 2006 rozšířen o 2 profesionální CNC stroje, které umožňují pracovat v systému
CAD/CAM/CNC. Aula s velkoplošným projekčním zařízením, multimediálním počítačem,
interaktivním systémem SmartSYMPODIUM a zvukovou aparaturou, nabízí žákům i učitelům
mnoho možností pro kvalitní prezentaci a projekci výukových materiálů. Součástí školy je
školní knihovna se studovnou (9000 svazků beletrie i odborné literatury, noviny a časopisy),
sportovní aktivity studentů zcela jistě uspokojí travnaté hřiště, běžecká dráha s umělým
povrchem, herna stolního tenisu. Pro výuku tělesné výchovy slouží velká sportovní hala pro
míčové sporty a tenis, v níž byl v roce 2009 za sponzorského přispění položen zcela nový
umělohmotný povrch.
V průběhu maturit vykonalo ve dvou turnusech 106 studentů tříd 2. ročníku (STR, HUT,
TZB, EPO) a 148 studentů tříd 3. ročníku (STR, HUT, TZB, STA) řízenou čtrnáctidenní
odbornou praxi. Ta se uskutečnila ve 113 organizacích výrobních i službách, v organizacích
státních, akciových společnostech, v podnikatelských subjektech. Z výrobních podniků je
nejužší spolupráce s akciovými společnostmi Třinecké železárny a.s., VÚHŽ a.s.,
ArcelorMittal Ostrava a.s., ArcelorMittal Frýdek-Místek a. s., Vítkovice a.s., Distep a.s., HK
Konstrukce s.r.o., Hutní projekt Frýdek-Místek a. s., NOVOGEAR, Ferrit s.r.o, Vodotop
s.r.o. Kunčičky u Bašky a dalšími.
Škola velmi úzce spolupracuje s dalšími průmyslovými školami v regionu a s SPŠ hutnickou
v Košicích. Pedagogové i studenti obou škol se vzájemně navštěvují a vyměňují si zkušenosti.
SPŠ F-M spolupracuje s VŠB -Technickou univerzitou, především fakultou strojní. V rámci
členství školy v Národním strojírenském klastru došlo k prohloubení spolupráce se středními
školami podobného zaměření.
K velké proměně došlo v prostorách domova mládeže, kde pokračovala druhá etapa
modernizace. Velká část pokojů i společných prostor (kuchyňky, společenské místnosti a
studovny) je účelně vybavena novým nábytkem a bydlení mimo domov se v části domova
mládeže stalo vysoce kulturním.
Na škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů, který
je pro výkon této funkce plně kvalifikován a v současné době zastupuje výchovnou poradkyni
t.č. na rodičovské dovolené. Společně s „preventistou“ domova mládeže byly realizací
minimálního preventivního programu minimalizovány negativní jevy a podstatná část
problémů byla odchycena a řešena v jejich počátku. Nutno konstatovat, že při počtu
6
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
studentů (více než 500) a ubytovaných na domově mládeže (110) je drtivá většina problémů
řešena na úrovni školy a rodičů a nedošlo ani v tomto školním roce k velkému počtu
závažných negativním jevů.
2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu s rejstříkem škol
a školských zařízení
Denní studium (čtyřleté):
21-43-M/001
hutnictví
23-41-M/001
strojírenství
schváleno 4. 6. 1997 č.j. 22506/97-71 s platností od 1. 9. 1997
schváleno 29.12. 1997 č.j. 37747/97-23 s platností od 1. 9. 1998
64-42-M/003
strojírenská technická administrativa
schváleno 17. 6. 1994 č.j. 18090/94-23 s platností od 1. 9. 1994
36-45-M/002
technická zařízení budov
78-42-M/001
technické lyceum
schváleno 30. 6. 2004 č.j. 22197/2004-23 s platností od 1. 9. 2004
schváleno 7. 7. 1999 č.j. 24959/99-23 s platností od 1. 9. 1999
S účinností od 1. 9. 2009 započala (počínaje 1. ročníkem) výuka ve všech oborech vzdělání
podle nových školních vzdělávacích programů v návaznosti na vydání příslušných rámcových
vzdělávacích programů. O této skutečnosti bylo formou oznámení informováno MŠMT ČR
(č.j.: SPŠ/1162/2008 ze dne 22. 10. 2008 a č.j.: SPŠ/966/2009 ze dne 20. 5. 2009) a následně
aktualizován zápis ve školském rejstříku (č.j.: 22871/2008-21 ze dne 21. 11. 2008 a č.j.:
11948/2009-21 ze dne 18. 8. 2009).
Kód
23-41-M/01
21-43-M/01
36-45-M/01
63-41-M/01
Název
strojírenství
hutnictví
RVP vydán MŠMT
28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23
1. vlna
6. 5. 2009, č. j. 9325/2009-23
3. vlna
Od 1. 9. 2010 počínaje 1. ročníkem vyučováno v souladu se vzdělávacím
programem 21-43-M/01 hutnictví se specializací koksárenství. Specializace byla
vyžádána významnými zaměstnavateli regionu (viz Příloha č. 6 )
29. 5. 2008 čj. 6 907/2008-23
2. vlna
technická zařízení budov
1. vlna
28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23
ekonomika a podnikání
(zaměřeno na technickou
administrativu ve strojírenství)
78-42-M/01
technické lyceum
1. vlna
28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23
Několik vět k jednotlivým oborům:
Převahu tříd denního studia tvoří studenti oboru strojírenství. Střední průmyslová škola je
od roku 2000 oprávněna udělovat certifikát Autodesk Certificate of Completion (seznam
všech nositelů certifikátu je obsahem Přílohy č. 5).
Od školního roku 2003/04 dosud jsou stále ve výuce strojírenského oboru uplatňovány
závěry projektu Rozšíření vyučování předmětu CNC a CAD/CAM systémy, škola se výrazně
prezentovala aktivní účastí při tvorbě a po úspěšném schválení i realizaci projektu Výuka
v tradičních oborech moderní cestou. Ale teprve v tomto školním roce 2010/2011 byl
realizací projektu Modernizace laboratoří praktické výuky na SPŠ ve Frýdku-Místku uzavřen
tzv. „životní cyklus“ strojní součásti. Dosavadní profilaci oboru směrem CAD/CAM a CNC se
7
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
podařilo uzavřít vytvořením materiálních podmínek pro oblast kontroly a měření na skutečně
špičkové úrovni.
Důležité je sepjetí teoretické a praktické složky výuky žádaných technických oborů.
Studenti oboru strojírenství navštěvují v rámci mimořádných i řádných praxí a exkurzí
podniky v regionu HK Konstrukce, VÚHŽ, FERRIT, NOVOGEAR, Vítkovice, Strojírny Třinec a
mnoho dalších.
Problematickým se v reálných podmínkách ekonomické recese a nepříznivého
demografického vývoje stalo udržení oboru hutnictví, který se v podobě oboru s maturitní
zkouškou studuje na Střední průmyslové škole ve Frýdku-Místku jako na jediné průmyslové
škole v republice. Jak je popsáno dále v této zprávě, podnikla škola mnoho kroků směrem
k partnerským společnostem tak, aby obor zůstal zachován. Aktivitou společností
ArcelorMittal Ostrava a.s. a OKK Koksovny a.s. byl stávající obor hutnictví doplněn o
specializaci směrem ke koksárenství. Velmi intenzivně se rozvíjela spolupráce se
společnostmi ArcelorMital Ostrava a.s. a ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s., které přispěly
významnou finanční částkou na rozvoj oboru.
Obor technická zařízení budov, který se tradičně těšil velkému zájmu z řad uchazečů o
studium, je již na škole ve vyšších ročnících studia stabilizován po stránce personální i
materiálně-technického vybavení. Ve školním roce 2010/2011 jsme však zaznamenali menší
zájem uchazečů o obor a rovněž přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 potvrdilo menší
zájem o tento obor.
Obor technické lyceum se ve školním roce 2010/2011 posunul již do pátého běhu
maturitních zkoušek. Obor považujeme za velmi přínosný, zejména posílením přírodovědné a
všeobecné složky vzdělávání s jasným cílem – připravit studenty k úspěšnému
vysokoškolskému studiu. Mezi specifické znaky maturit na technickém lyceu patří písemná
maturitní zkouška z matematiky a zejména praktická zkouška z odborných předmětů formou
dlouhodobé maturitní práce. Všichni maturanti technického lycea zpracovávali během
celého čtvrtého ročníku práci na zadané téma, kterou pak formou prezentace obhajovali
před maturitní komisí. Tato forma maturitní zkoušky se ukazuje jako velice přínosná. Pevně
stanovená pravidla organizace a hodnocení udržovaly studenty v neustálé aktivitě během
celého období, kdy řešili zadaný úkol, mnozí z nich uplatnili skutečně tvůrčí přístup, jeden
student však maturitní práci neobhájil a to ani v podzimním období maturitních zkoušek.
Studenti technického lycea se velmi aktivně zapojují i do ryze technických stránek studia.
V tomto školním roce byla část studentů, kteří získali certifikát Autodesk Certificate of
Completion právě z technického lycea. Lyceisté se velmi aktivně a úspěšně zapojili i do
soutěže Středoškolská odborná činnost, kdy dva ze studentů po vítězství v okresním kole
obsadili ve svých kategoriích v kole krajském 3. místo.
Studenti technického lycea skládali maturitní zkoušku v rozsahu nejvyššího naplnění.
Matematika volitelně s anglickým jazykem ve společné části, matematika povinná pro
všechny v profilové části (včetně písemné části zkoušky) a nadto maturitní práce a její
obhajoba před zkušební maturitní komisí (forma dřívější dlouhodobé maturitní práce) a
v profilové části odborné vzdělávání na technickém lyceu.
Obor strojírenská technická administrativa má již na škole dlouholetou tradici, absolventi
jsou připravováni v oboru strojírenství i ekonomie. Protože studenty uvedeného oboru jsou
především dívky, má existence strojírenské technické administrativy velký význam na SPŠ FM i z hlediska výchovného (studenti ostatních oborů jsou v drtivé většině chlapci). V rámci
8
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
kurikulární reformy byl tento obor sloučen s technickoekonomickými a manažerskými obory
a od školního roku 2009/10 jej škola nabízela pod názvem ekonomika a podnikání
(zaměřeno na technickou administrativu ve strojírenství). Vzhledem k nutné optimalizaci
nabídky oborů vzdělání s maturitní zkouškou v Moravskoslezském kraji, ale rovněž vzhledem
ke skutečnosti, že se absolventi oboru vyskytují (byť v malém počtu) v evidenci úřadu práce,
nebyl již ve školním roce 2001/2011 nebyl nabízen v přijímacím řízení.
Podle stavu k 1. únoru 2011 studovalo na Střední průmyslové škole ve Frýdku-Místku:
ve 22 třídách denního studia čtyřletého dle jednotlivých oborů
žáků
celkem
z toho dívek
hutnictví
65
1
strojírenství
217
2
technická zařízení budov
87
3
strojírenská technická administrativa
39
31
ekonomika a podnikání
30
26
technické lyceum
91
11
Celkem
529
74
Učební plány jednotlivých oborů vzdělání jsou obsahem Přílohy č. 1.
3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Pedagogičtí pracovníci školy splňují ve školním roce 2010/11 podmínku odborné kvalifikace
pro výkon přímé pedagogické činnosti dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících s využitím výjimek daných tímto právním předpisem.
Učitelé školy jsou podle své odbornosti a aprobací zařazeni do následujících předmětových
komisí, z nichž každá je řízena předsedou předmětové komise.
 PK společenskovědní
 PK strojírenství
 PK ekonomiky
 PK přírodovědná
 PK hutnictví
 PK praxe
 PK tělovýchovná
 PK technická zařízení budov
 PK ICT a základů mechatroniky
Každá z předmětových komisí je metodicky vedena svým předsedou, který je garantem
požadované úrovně výuky, na základě svého hodnotícího systému poskytuje vedení školy
podklady pro hodnocení učitelů a podává návrhy na účast v dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků.
9
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
Každému z nastupujících učitelů je přidělen tzv. zavádějící učitel, který kolegu s krátkou
pedagogickou praxí vede zejména po metodické stránce. Všichni třídní učitelé
využívají součinnosti s výchovnou poradkyní a metodikem prevence, jejíž cílem je včasné
řešení a prevence případných problémů ve třídách - prospěchových i výchovných.
Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího
vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících. Vzdělávání odpovídá rovněž pojmu prohlubování kvalifikace dle
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dále ustanovením vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) je
realizováno na základě každoročního plánu, jehož hlavními prvky jsou:
- studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
- studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
- studium k prohlubování odborné kvalifikace
- samostudium
Účast pedagogů na DVPP se rovněž řídí aktuálními potřebami vzhledem k profilaci školy, k
aktuálním školským tématům a rovněž s ohledem na finanční možnosti školy. Údaje o dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků jsou obsahem kapitoly 7.
A. Pedagogičtí pracovníci (včetně důchodců) - škola
Kvalifikace: vzdělání
Předměty
VŠ ÚSO SO
Z
1-6
I. všeobecně vzdělávací
společenskovědní
10
1
přírodovědné
7
1
tělesná výchova
4
II. odborné
hutnictví
5
strojírenství
11
technická zařízení budov 4
1
technická administrativa
3
a ekonomika
ICT elektrotechnika a
5
automatizace
praxe
1
2
Celkem
50
2
3
Poznámka:
pedagogičtí pracovníci-učitelé bez odborné způsobilosti:
předměty společenskovědní (cizí jazyky)
1
1- 6 postup po jednom roce a po dvou letech
7-15 postup po třech letech
16-27 postup po čtyřech letech
28-32 postup za pět let
10
7-15
Praxe: roků
16-27 28-32
Celkem
33
1
2
1
4
3
3
-
4
1
-
10
7
4
1
3
-
1
5
2
-
3
3
1
5
11
4
-
2
-
1
3
-
4
-
1
5
1
9
1
25
-
1
15
3
52
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
B. Pedagogičtí pracovníci - domov mládeže
Kvalifikace: vzdělání
VŠ ÚSO SO
Z
2
2
-
Celkem
1-6
-
7-15
-
Praxe: roků
16-27 28-32
1
1
Celkem
33
2
4
C. Ostatní pracovníci
Kvalifikace: vzdělání
ÚSO
SO
5
-
VŠ
4
technickohospodářští pracovníci
kuchyň
a) technickohospodářští pracovníci
b) dělníci
dělníci SPŠ a DM
Celkem
4
2
3
1
12
Z
-
11
10
21
1
1
4. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí ke studiu
Přijímací řízení bylo organizováno podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.
Přijímací řízení probíhalo dále v režimu správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Přijímací zkouška se konala pouze v 1. kole přijímacího řízení pro obor technické lyceum, formou
písemného testu z matematiky. V ostatních oborech vzdělání se přijímací zkoušky nekonaly (§ 60,
odst. 3 uvedeného zákona). Uchazeči byli přijati na základě studijních výsledků na základních školách,
kdy preferovány byly výsledky vzdělávání v předmětech český jazyk, cizí jazyk a matematika. Pro
přijetí ke studiu ve školním roce 2011/12 vyhlásil ředitel školy 3 kola přijímacího řízení.
Studijní obory
hutnictví
strojírenství
technická zařízení
budov
technické lyceum
Celkem
celkem
29
83
Přihlášení
dívky
z 9. r.
2
29
0
83
odjinud*
(přestup)
0
0
Odevzdali zápisový lístek
celkem
dívky
z 9.r.
15
2
15
41
0
41
odjinud*
(přestup)
0
0
46
5
46
0
14
2
14
0
48
206
5
12
48
206
0
0
16
86
0
4
16
86
0
0
* Počet uchazečů o studium do 1. ročníku šk. roku 2011/12 byl doplněn do celkového počtu 95
studenty, kteří opakují ročník a dále studenty, kteří byli přijati ke studiu formou přestupu z jiné školy
(tedy mimo přijímací řízení).
V letošním přijímacím řízení byly otevřeny tyto třídy: 1 třída oboru strojírenství, 1 třída oboru
technické lyceum, 1 třída oboru hutnictví, 1 víceoborová třída oborů strojírenství a technická zařízení
budov. Ve školním roce 2011/12 bude přímo s partnerskými firmami resp. prostřednictvím školské
rady velmi intenzívně konzultována podpora oboru hutnictví, jehož absolventi budou po odeznění
projevů recese pro zaměstnavatele (i pro celý region) zřejmě velmi potřební.
11
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
5. Údaje o výsledcích vzdělávání, včetně výsledků maturitních zkoušek. Evidence absolventů školy na úřadu práce
Výsledky vzdělávání žáků
I. Na konci školního roku 2010/2011:
Denní studium čtyřleté
studijní obor
ročník
na konci roku (4.r. - květen, 1.-3.r. červen)
žáků
z toho
celkem dívek Neklas.
Neprospělo
ze 3 a
více
Hutnictví
Strojírenství
Ekonomika a
podnikání
Strojírenská technická
administrativa
stav po opravných zkouškách a doklasifikaci (srpen)
jiný
PV
P
Neprospělo
dův.
Neklas. průměr.
opakuje
max ze 2
prospěch
odchází ze školy
ročník
1.
2.
3.
4.
9
9
20
27
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
4
0
1
0
4
3
0
0
0
1
8
6
16
25
1
0
4
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,89
3,30
3,12
2,65
celkem
65
1
0
7
8
1
55
6
3
0
0
2,92
1.
2.
3.
4.
celkem
34
60
86
38
218
1
1
0
0
2
0
1
0
0
1
0
1
7
4
12
0
1
12
5
18
4
4
1
2
11
30
54
73
29
186
0
0
6
6
12
0
2
6
1
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,48
2,42
2,76
2,69
2,61
1.
2.
3.
4.
12
16
21
18
10
15
15
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
1
0
1
0
0
12
15
17
17
0
0
3
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,58
2,71
2,82
2,59
celkem
67
56
0
0
6
1
61
4
1
0
0
2,69
12
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
Technická zařízení budov
Technické lyceum
Denní studium úhrnem
1.
2.
3.
4.
celkem
21
20
21
21
83
2
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
4
1
5
0
1
1
3
5
2
0
2
1
5
19
19
15
18
71
0
1
4
2
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,45
2,93
2,93
2,74
2,76
1.
2.
3.
4.
19
24
27
21
3
2
4
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
0
3
2
3
1
15
22
23
20
1
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2,35
2,31
2,58
2,37
celkem
91
11
0
1
3
9
80
1
1
2
0
2,42
celkem
524
62
1
24
37
27
453
30
14
2
0
2,64
13
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
II. Maturitní zkoušky 2011
Hutnictví
Technická
zařízení budov
Technické
lyceum
S4.B
26
26
8
5
18
18
H4.
27
27
3
3
24
20
Z4.
22
21
4
3
17
2
15
L4.
21
21
21
3
17
1
108
8
92
8
126 125 17
12
3
2
1
1
2
5
2
2
83,3
2
7
6
3
100,0
2
3
2
2
1
1
20
14
96,6
4
95,2
0
92,6
6
OZ - opravná zkouška, MZ - maturitní zkouška
14
2
100,0
1
0
9
2
3
66,7
17
1
16
11
2
8
20
20
50,0
26
23
100,0
19
2
17
1
0,0
21
3
17
2
64,3
114
8
101
1
Úspěšnost žáků u MZ
po 2 termínech
žáci postupujíci k MZ
ve 3. termínu
U MZ neprospěli
prospěli
celkem žáků
oprávněných vykonat
MZ v 1. a 2. termínu
prospěli s
vyznamenáním
Úspěšnost žáků u MZ
ve 2. termínu
1
1
souhrn po 2. termínu
k MZ se nedostavili neomluven
8
12
2. termín (září)
U MZ neprospěli
2
12
MATURITNÍ ZKOUŠKY
prospěli
11
S4.A
88,2
MATURITNÍ ZKOUŠKY
celkem žáků
oprávněných vykonat
MZ ve 2. termínu
prospěli s
vyznamenáním
2
1
Žáci přihlášení k MZ
14
18
prospěli u OZ z předmětů za 2. pololetí
(srpen)
1
18
Úspěšnost žáků u MZ v
1. termínu
17
A4.S
k MZ se nedostavili neomluveni
celkem žáků
oprávněných vykonat
MZ v 1. termínu
prospěli s
vyznamenáním
neprospěli popř.
neklasifikováni
žáci k vykonání OZ
1. termín (duben - červen)
U MZ neprospěli
Strojírenství
1
MATURITNÍ ZKOUŠKY
prospěli
Strojírenská
technická
administrativa
třída
stav na konci
4. ročníku
(duben květen)
z toho
celkový počet žáků
studijní obor
Žáci přihlášení k MZ (listopad)
Denní studium čtyřleté
100,0
1
1
2
3
96,8
88,5
100,0
3
1
95,2
5
95,6
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
III. Statistický přehled absolventů školy - uchazečů o zaměstnání evidovaných na ÚP
Definice absolventa:
Na základě dohody mezi MŠMT a MPSV je i nadále pro potřeby statistického sledování používaná definice absolventa jako uchazeče o zaměstnání evidovaného na ÚP podle místa
jeho trvalého bydliště k určitému datu (30.4. nebo 30.9. daného roku), u kterého doba od ukončení jeho studia nepřekročila 2 roky. Tato definice je platná od 1.1.2004.
zdroj:
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo
Vysvětlivky:
údaj 4
údaj 5
údaj 6
údaj 7
Představuje počet absolventů, kteří ve sledovaném období úspěšně ukončili studium a byli právě k 30.9. v evidenci ÚP.
Představuje kolik % absolventů, kteří ve sledovaném období úspěšně ukončili studium a byli právě k 30.9. v evidenci ÚP.
Představuje počet absolventů, kteří v posledních 12 měsících úspěšně ukončili studium a byli právě k datu 30.9. popř. 30.4. v evidenci ÚP
Představuje kolik % absolventů, kteří v posledních 12 měsících úspěšně ukončili studium a byli právě k datu 30.4. v evidenci ÚP
1
2
Pololetní statistiky absolventů
3
4
5
6
7
ukončení školy v
Počet
ukončení školy v období ukončení školy v období
ukončení školy v období
období od
KKOV
název oboru
absolvent od minulého výpočtu (7 od minulého výpočtu (7
od předminulého
předminulého výpočtu
ů
měs.)
měs.) v %
výpočtu (12 měs.) v %
(12 měs.)
ABS 3 - Absolventi podle škol a oborů - pololetní výkaz, 2. pololetí 2010 (1.5.2010 - 30.9.2010), Úřad práce ve Frýdku-Místku
21-43-M/001
Hutnictví
26
1
3,8
1
23-41-M/001
Strojírenství
63
3
4,8
3
36-45-M/002
Technická zařízení budov
23
5
21,7
5
Technická administrativa 64-42-M/003
strojírenství
24
5
20,8
5
78-42-M/001
Technické lyceum
29
3
10,3
3
15
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
ABS 3 - Absolventi podle škol a oborů - pololetní výkaz, 1. pololetí 2011 (1.10.2010 - 30.4.2011), Moravskoslezský kraj
21-43-M/001
Hutnictví
23-41-M/001
Strojírenství
36-45-M/002
Technická zařízení budov
Technická administrativa 64-42-M/003
strojírenství
78-42-M/001
Technické lyceum
2
5
5
7,7
7,9
21,7
6
1
25,0
3,4
Co lze vyčíst z posledních 2 tabulek o absolventech v roce 2010 - příklad:
Na oboru HUTNICTVÍ odmaturovalo 26 absolventů, z nichž právě 30.9.2010 byl v evidenci ÚP 1 absolvent, tj. 3,8% a 30.4.2011 byli v evidenci ÚP 2 absolventi z roku 2010 tj.
7,7%.
Poznámka: Počty ve sloupci 6 by se odlišovaly od počtů ve sloupci 4 v případě, že by někdo odmaturoval v době od 30.9.2009 -1.5.2010 a navíc by pak byl 30.9.2010 v evidenci
ÚP - případ nenastal.
Komentář:
Zpracovaná statistika poskytuje informaci o počtu absolventů, kteří byli právě k datu 30.9. a 30.4. příslušného roku v evidenci ÚP v době do jednoho roku po ukončení
studia. Jejím smyslem tedy je ukázat, jak se absolventi s úspěšně vykonanou MZ jednotlivých studijních oborů od roku 2002, vždy v době do jednoho roku po ukončení školy,
byli schopni a ochotni uplatnit na trhu práce.
zpracoval: Ing. Čestmír Závodný, ZŘ
Ve Frýdku - Místku dne 1.9.2011
16
Mgr. Martin Tobiáš
ředitel
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Následuje zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů, který od 1. 9. 2009 rovněž
zastupuje výchovnou poradkyni t.č. na rodičovské dovolené.
1. pololetí 2010/2011

Září
7. 9. Třídní schůzky tříd 1. ročníků- seznámení rodičů s výchovným poradce a metodikem
prevence.
8. 9. Den, kdy svítí Světlušky-humanitární sbírka pro nevidomé, účast šesti studentů třídy E2.S
vybraná částka přes 6000 Kč.
23. 9. -24. 9. Účast na 3. krajské konferenci k prevenci rizikového chování v Malenovicích.
Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Frýdku-Místku-evidenční záležitosti
týkající se minulého školního roku 2009/2010 i nového školního roku 2010/2011.
(Mgr. Brandová – oblastní metodik výchovného poradenství, Mgr. Zdeňka Neničková nový
okresní metodik preventivních aktivit.)
Aktualizace Školní preventivní strategie a tvorba minimální preventivní strategie na školní rok
2010/2011
Evidence žáků se závažnými problémy- sociální, zdravotní, dyslexie,… – dotazník pro třídy.

Říjen
13. 10. Spolupráce s Organizací slabozrakých a nevidomých ve Frýdku-Místku. Humanitární
sbírka na podporu nevidomých a slabozrakých –„Bílá pastelka“-účast 12 studentek E2.S
16. 10. Okolo Frýdku cestička – tradiční turistický pochod organizovaný školou nejen pro
studenty.
20. 10. Setkání výchovných poradců a zástupců významných zaměstnavatelů na Úřadu práce ve
Frýdku-Místku.

Listopad
Od listopadu začalo informování 4. ročníků ohledně studia na VŠ – dotazník o zájmu na
jednotlivé školy, nabídnuta možnost konzultace na úřadu práce k výběru VŠ.
2. 11. Gaudeamus v Brně – nabídka studia VŠ a VOŠ.
16. 11. Den otevřených dveří SPŠ – seznámení zájemců o studium na průmyslové škole
s vybavením a zázemím školy.
16. 11. program ,,Droga a Já“- beseda s pracovníky Renarkonu pro třídy prvních ročníků.
18. 11. beseda k extremismu s policií ČR – účast studentů 3. ročníků

Prosinec
3. 12. Vztahy v kolektivu – beseda pro studenty 2. ročníků s pracovníky Renarkonu.
10. 12. beseda se zástupcem AlcelorMittal Ostrava panem Thackerem Amitem, výkoným
poradcem CEO, pro vybrané třídy.
16. 12. účast na okresní schůzce metodiků prevence – upřesnění strategie prevence na školách.
21. 12. výchovný koncert s názvem Kudy kráčela hudba – studenti 1. - 3. ročníku

Leden
11. 1. Den otevřených dveří SPŠ Frýdek-Místek
25. 1. Třídní schůzky 4. ročníků – informování o přihláškách na VŠ.
Průběžně řešeny studentské a kázeňské problémy ve výchovné komisi.
17
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
2. pololetí 2010/9011

Únor
3. 2. beseda studentů 4. ročníků s proděkanem Fakulty strojní VŠB – Technické univerzity
Ostrava prof. P. Horylem
21. 2. zapojení školy do Systému včasné intervence – projekt statutárního města Frýdek-Místek.
Návštěva školy vedoucí oddělení sociálního poradenství pro mládež Bc. Z. Kučné.
Dále proběhly v tomto měsíci besedy k bezpečnosti internetu v rámci výuky výpočetní techniky.

Březen
8. a 15. 3. přednáška o holocaustu za účasti pamětníka – vybrané třídy.
22. 3. beseda s policií ČR pro učitele a výchovné poradce DM SPŠ- drogová závislost
v Moravskoslezském kraji.
Objednávka Europassu - dodatku k maturitnímu vysvědčení
Řešení přihlášek na vysoké školy.

Duben
12. 4. charitativní akce Srdíčkový den - sbírka občanského sdružení ŽIVOT DĚTEM, vybraná
částka 2553 Kč.
13. 4. volba budoucího povolání – studenti třídy L3 konzultovali s pracovníky PPP F-M své
studijní předpoklady a volbu svého budoucího povolání.
26. 4. třídní schůzky SRPŠ
Řešení přihlášek na vysoké školy.

Květen
10. 5. Humanitární sbírka Ligy proti rakovině – Květinový den, sbírky se účastnily studentky ze
třídy E2. Studentky vybraly celkem 20610 Kč.
19. 5. Finance do škol – přednáška jak správně psát projekty pro získání dotací na preventivní
aktivity školy s Bc. Veličkou – krajský metodik preventivních aktivit.

Červen
9. 6. setkání školních metodiků prevence s okresním metodikem Mgr. Zdeňkou Neničkovou na
PPP F-M. Byla probírána činnost školních metodiků, dotace, závěrečná zpráva ŠMP, informace
z kraje.
Odevzdání přehledu činnosti výchovného poradce na Pedagogicko- psychologickou poradnu
Frýdek - Místek
V rámci předmětu Občanská výchova byla probíraná témata:
1. Sociálně patologické jevy ( použití videotechniky DVD Zpackané životy, Řekni drogám ne)
2. Generace a mezigenerační vztahy ( řešení konfliktů)
3. Migrace, emigrace, lidská tolerance s nesnášenlivost
4. Práce s psychotesty (Jak zanechat kouření, Hrozí vám nebezpečí závislost? Jste závislá
osobnost? Jak se ubránit působení stresu, Jaká jsou pravidla asertivity, Máte
sportovního ducha? Jak se správně učit? Jak zvládnout životní změny, jak jednat
s autoritou? Apod.)
18
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
V průběhu školního roku bylo ve spolupráci s metodikem prevence, rodiči, třídními učiteli a
vedením školy projednáno 25 případů kázeňských přestupků a neprospěchu studentů.
Všechny zápisy jsou uloženy u metodika prevence.
neomluvené
alkohol
hodiny
Počet žáků
Počet případů
Počet žáků
Počet případů
Počet žáků
Počet případů
Počet žáků
Počet případů
Počet žáků
Počet případů
krádeže
počet žáků
agresivní formy
chování vč. šikany
hodin počet
celkem
ostatní
návyk.
látky
stupeň 3
kouření
stupeň 2
snížená
známka
z chování
22
4
983
125
1
1
0
0
1
1
6
6
0
0
7. Údaje o další vzdělávání pedagogických pracovníků 2010/2011
Další vzdělávání pedagogických pracovníků, zaměření jednotlivých vzdělávacích akcí se řídí
zejména Plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vydaným ředitelem školy a
zpracovaným na základě potřeb jednotlivých předmětových komisí. Znakem DVPP ve školním
roce 2010/11 bylo v maximální míře obsáhnout oblast zavedení „nové maturity“ a dále
vzhledem k úspěch školy v rámci projektů ROP Moravskoslezsko byli učitelé odborných
předmětů vyškoleno v dovednostech ovládání software Simufact.Forming, další školení byla
uskutečněna v rámci modernizace výuky v odborných učebnách – laboratoř metalografie,
laboratoř kontroly a měření, technologické laboratoře CAD/CAM A CNC technologií. Na škole
byl prokazatelně vyškolen počet pedagogických pracovníků dostatečný pro zdárný průběh
společné části maturitní zkoušky. Vyškoleni byli rovněž ředitel školy a statutární zástupkyně
ředitele.
Přehled DVPP ve školním roce 2010/2011
Vzdělávací akce
Termín
Pořadatel, místo
konání, akreditace
Účastníci
PK
Akreditované vzdělávací akce pro učitele
Perspektiva 2010
Metalografický kurzSUM-MET
Základní kurz-INVENTOR
2011
Instruktorský
doškolovací kurz
Školení – Inventor 2011
Minikonference NEJMethodischer Eintopf
26.10. 2010
5.,8.,9.11.a
15.11.,29.11.
Havířov
Ing. L. Ulrich
ICT
9.-11.11.2010
Praha
Ing. T. Fajkusová
Ing. M. Pavlicová
HUT
21.-24.11.2010
Brno
Ing. D. Sládková
STR
5.-7.1.2011
Velké Karlovice
Mgr. P. Volník
PŘ
20.-21.1.2011
Brno
Ing. Č. Suchoň
STR
30.11. 2010
Ostrava
PhDr. B. Šnytová
SPV
19
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
Jazykové vzdělávání pro učitele
16. rusistický seminář
Minikonference NEJMethodischer Eintopf
Prezenční školení
hodnotitelů ANJ
Prezenční školení
hodnotitelů ANJ
Ruština v podnikání
Seminář-k učebnici
němčiny Direkt Neu
8.-10. 10. 2010
Zlenice
PhDr. B. Šnytová
SPV
30.11. 2010
Ostrava
PhDr. B. Šnytová
SPV
27.1.2011
Ostrava
Mgr. J. Hanzelková
SPV
17.2.2011
Ostrava
Mgr. J. Hanzelková
SPV
PaedDr. D. Górecká
SPV
Mgr. D. Polivčáková
SPV
ŘŠ
ŘŠ
ŘŠ
ZŘ
5.4.2011
6.4. 2011
Ostrava
Vzdělávací akce vedení školy
Poradce autoevaluace
Ředitelská dílna
27.9.-29.9.2010
17.-19.1.2011
NIDV, Cesta ke kvalitě
CDV Ostrava
Mgr. M. Tobiáš
Mgr. M. Tobiáš
Seminář-Problematika
školského práva
16.2.2011
Ostrava
Mgr. M. Tobiáš
Ing. T. Fajkusová
p. J. Pobudová
18.4.2011
Brno
Mgr. M. Tobiáš
ŘŠ
2010/2011
Ostravská univerzita
Ing. T. Fajkusová
ZŘ
17. a 18.8.2011
Temelín
Mgr. M. Tobiáš
Ing. T. Fajkusová
Ing. Č. Závodný
ŘŠ
ZŘ
ZŘ
Cesta ke kvalitě
Funkční studium II
 Právo
 Ekonomika
 Management
Odborná exkurze JE
Temelín v době
odstávky reaktoru
Sekretářk
a ŘŠ
Další vzdělávací akce
Odborný seminář-Voda
pod kontrolou
16. 9. 2010
VŠB-Ostrava
Ing. J. Štuknerová
TZB
Kvalita 2010/12
21. 9. 2010
Ostravská Universita
Ing. T. Fajkusová
Ing. M. Murínová
ZŘ
ICT
Odborný seminář ROP
11. 10. 2010
Seminář-Problematika
obrábění
Seminář-Služby
informačních sítí
Seminář-Zdravotní
technika a konstrukční
cvičení
Veletrh-GAUDEAMUS
Perpektiva 2010
Odborný seminářNavrhování solárních
soustav
El. školička-ECDL
19-21.10.2010
Úřad Regionální radyIng. J. Guňková
Ostrava
Šumperk,
firma Ing. P. Dudek
Pramet
p. Z. Pešat
EKO
STR
25.10.2010
Pardubice
Mgr. L. Zárubová
PŘ
27. 10. 2010
Fryčovice Hotel
Ing. J. Jonasová
Ing. J. Štuknerová
TZB
TZB
Mgr. L. Kmenta
PŘ
Ing. L. Ulrich
ICT
2.11.2010
Brno
4., 8., 9. 11. A
15.11.,29.11.201 Havířov
0
9. 11. 2010
Ostrava
Ing. S. Marenčák
Ing. J. Jonasová
TZB
16. 11.2010
Ostrava
Ing. M. Murínová
ICT
20
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
Přednáška-Koksárenství
18.11.2010
Ostrava
Seminář-AQUA-THERM
Veletrh Gaudeamus
Odborný seminářúčetní závěrka 2010 a
změny v účetnictví
Přednáška-Koksárenství
Den otevřených dveří
MFF-Karlova Univerzita
26.11.2010
2.11. 2010
Praha
Brno
Ing. S. Cholevová
Mgr. M. Tobiáš
Ing. J. Jonasová
Mgr. L. Kmenta
1.12. 2010
Třinec
Ing. J. Guňková
EKO
2.12.2010
Ostrava
Ing. S. Cholevová
HUT
2.12. 2010
Praha
Mgr. L. Zárubová
PŘ
Seminář-FKSP
7.12.2010
Ostrava
Autodesk Academia
16.12. 2010
Brno
Seminář-Daň z příjmu
10.1.2011
Frýdek – Místek
Ing. T. Fajkusová
p. J. Pobudová
Ing. Č. Suchoň
Ing. J. Štuknerová
Ing. J. Guňková
HUT
TZB
PŘ
ZŘ
4.2.2011
Fryčovice
Mgr. M. Tobiáš
Mgr. J. Bača
Ing. J. Durčák
Ing. P. Dudek
Mgr. M. Jalůvka
PhDr. B. Šnytová
Ing. D. Šrubařová
Ing. Č. Závodný
Z. Žiška
Seminář z matematiky
Ekologická konference
Podpora odborného
vzdělávání
4.2.2011
22.3.2011
OU-Ostrava
SPŠChG-Ostrava
Mgr. L. Zárubová
Ing. Z. Bužková
STR
TZB
EKO
ŘŠ
STR
STR
STR
STR
STR
STR
STR
ZŘ
STR
PŘ
STR
23-24.3.2011
Ostravice
Ing. J. Durčák
STR
Konference Pasco
31.3.2011
Olomouc
Roadshow
Den Strojařů
5.4.2011
13.4.2011
Ostrava
Ostrava-Vítkovice
Seminář EVVO
13.4.2011
Ostrava
15.4.2011
Ostrava
14.4.2011
SPŠ FM
Konference
Strojírenství
21.4.2011
Ostrava
Exkurze pro učitele
21.4.2011
Mittal-Minihuť
8.4.2011
VŠB-TU Ostrava
Ing. D. Šrubařová
STR
14.4.2011
KVIC Ostrava
PhDr. B. Šnytová
SPV
19.4.2011
fa Alvit
PhDr. B. Šnytová
SPV
Exkurze učitelů –
Borcard
Konference, Kariéra pro
SŠ
Okresní kolo SOČ
Přednáškananotechnologie
Seminář pro výuku NEJdidaktická témata
Pracovní jednání o
praxi studentů v Lipsku
21
Mgr.L. Zárubová
SPV
Mgr. L. Kmenta
Ing. L. Ulrich
ICT
Ing. Č. Suchoň,1 student
STR
Ing. Z. Bužková, Ing. T.
STR,HUT
Fajkusová
Ing. J. Durčák, vybrané
STR
třídy
Ing. K. Urbančík
STR
Ing. Č. Suchoň, Ing.J.
Durčák,
STR
Ing. Č. Závodný
Ing. T. Fajkusová +
HUT
učitelé
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
Seminář Stavitelství,
Zdravotní technika,
Konstrukční cvičení
Seminář-čtenářská
gramotnost
21.4.2011
Ostrava- Mariánské
hory
Ing. J. Štuknerová
TZB
6.5.2011
Ostrava
Mgr. L. Trbušková
SPV
Odborný seminář
10.5.2011
Ostrava
Ing. M. Oborná, Ing. S.
Marenčák
TZB
Seminář-účetnictví
17.5.2011
Ing. J. Guňková
EKO
Seminář-Odpadní vody
Seminář-Voda a životní
prostředí
26.5.2011
Ostrava- Mariánské
hory
VŠB TU Ostrava
Ing. J. Štuknerová
TZB
15.6.2011
VŠB TU Ostrava
Mgr.L. Kmenta
PŘ
Knižní veletrh
17.6.2011
Ostrava
Seminář –Lidská práva
30.8.2011
Praha
Mgr. L. Trbušková
PhDr. B. Šnytová
Mgr. J. Bretová
SPV
SPV
Exkurze tříd
BVV návštěva
52.Mezinárodního
strojírenského veletrhu
v Brně.
Třídy:S3.B(14),
S3.C(25),S4.A,S4.B
z celkového počtu 43
Exkurze –Praha S4.B
(25 studentů)
Exkurze –Praha A4.S
(20 studentů)
Exkurze –L1.ES1
Pobytově poznávací a
sportovní zájezd do
Španělska a Itálie
Exkurze Z4. (24 žáků)
Exkurze Z3.
Exkurze S1.
15. 9. 2010
Brno-výstaviště
Ing. P. Dudek
Ing. P. Čajka
Ing. J. Durčák
Ing. Z. Bužková
Ing. J. Beňová
Ing. Č. Závodný
Mgr. M. Tobiáš
Z. Pešat
22-24. 9. 2010
PRAHA
Ing. J. Beňová
ICT
22-24. 9. 2010
PRAHA
Mgr. J. Bretová
TEV
30.9.,1.10.2010
Frýdek - Místek
17.-26.9.2010
Itálie (Kalábrie)
Španělsko
Mgr. D. Polivčáková
Ing. J. Durčák
Mgr. P. Volník
Mgr. L. Zárubová
Z. Žiška
PaedDr. D. Górecká
Mgr. R. Rajnoch
Mgr. Z. Kološ
Mgr. A. Ulichová
Ing. J. Štuknerová
SPV
STR
SPV
SPV
PRA
TEV
TEV
30.9.2010
Vodní dílo – Morávka
15. a 22.10.
Evraz-Vítkovice steel
2010
VŠB-Ostrava11.10.2010
Prototypy automobilů
STR
STR
STR
STR
ICT
ZŘ
Ř
Vychovatel
SPV
TZB
Ing. J. Štuknerová
TZB
Ing. D. Šrubařová
STR
Projekt-VODA
2. 11. 2010
VŠB-Ostrava
Ing. S. Bužková a
studenti S4.B, S3.B
STR
Exkurze Z4.z předmětu LAC
5. a 12.11.2010
Vítkovice-zkušebny
Ostrava
Ing. J. Štuknerová
TZB
Exkurze-Muzeum-L2.
9.11.2010
Český Těšín
Mgr. H. Ondřeková
Mgr. R. Hanusková
SPV
Exkurze-VÚHŽ-Dobrá
H3.
24.11.2010
Dobrá
Ing. M. Pavlicová
HUT
22
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
Exkurze- SŠ Dopravní
Ostrava
Exkurze-Úřad práceL4.,Z4.
24.11.2010
Ostrava-Vítkovice
Ing. Z. Bužková
Mgr. J. Bača
STR
1.12.2010
Frýdek-Místek
Ing. E. Chvajová
EKO
Exkurze SPŠ –Vídeň
7.12. 2010
Vídeň
Beseda RENARKON
Exkurze TZUS-Z3.
Exkurze-ElektrárnaS4.A
3.12.2010
9.12.2010
SPŠ
Ostrava
PhDr. B. Šnytová
Mgr. L. Zárubová
Mgr. L. Kmenta
Ing. J. Štuknerová
SPV
PŘ
PŘ
TZB
20.12.2010
Dětmarovice
Ing. J. Beňová
ICT
20.1.2011
Ostrava-Černá louka
Ing. J. Jonasová
Ing. J. Štuknerová
Ing. S. Marenčák
Ing. Z. Bužková
Ing. J. Durčák
Ing. K. Urbančík
TZB
TZB
TZB
STR
STR
STR
16.2.2011
Ostrava
Ing. J. Janálová
STR
PaedDr. D. Górecká
Mgr. R. Rajnoch
Mgr. P. Volník
Ing. Č. Závodný
Ing. J. Beňová
TEV
TEV
PŘ
STR
ICT
Ing. M. Oborná
TZB
Infotherma 2011Z1.,Z2.,Z3.,Z4.,S4.A,S4.B
Exkurze-Vítkovice
S4.A,A4.S
LVVZ studentů
1.ročníku
HZ1.,S1.,L1.,ES1.
21.-25.2.2011
Exkurze-Katastr
nemovitostí-Z1.
3.3.2011
Exkurze Z3.,S3.A,S3.B
15.3.2011
Exkurze ES1.,S1.
29.3.2011
Planetárium-Ostrava
Exkurze Z4.
7.4.2011
Měření průtoku
Exkurze L4.,S3.A
8.4.2011
Dukovany
Exkurze
12.4.2011
Dlouhé stráně, Papírny
Velké Losiny
Den Strojařů
Exkurze H1.
13.4.2011
13.4.2011
Ostrava Vítkovice
Beskyd s.r.o.
Exkurze S3.C
15.4.2011
VŠB - OU
Exkurze L3.
18.4.2011
TŽ, a.s.Třinec
Exkurze Z3.
26.4.a 28.4.2011
Měření průtoku Z4.
24.3. a 7.4.2011
Exkurze-3.ročníky
21.6.2011
Distep
SŠ stavební a
dřevozpracující
Ostrava
Vodní dílo Morávka
Lyžařský areál-Bílá
Ostrava-katastrální
úřad
Vodní dílo, Dlouhé
stráně
23
Ing. J. Durčák, Mgr. P.
Volník
Ing. J. Durčák, Mgr. L.
Kmenta
Ing. J. Štuknerová
Ing. J. Durčák, Mgr. L.
Kmenta,
Mgr. L. Zárubová
Ing. J. Durčák, Mgr. P.
Volník, Ing. D. Sládková,
Mgr. M. Jalůvka, Mgr.
M. Tobiáš
Ing. Č. Suchoň,1 student
Ing. D. Sládková
Ing. J. Durčák, Ing. P.
Čajka
Ing. S. Cholevová,
Mgr. A. Ulichová
Ing. J. Jonasová
STR,SPV
STR,SPV
TZB
STR,SPV
SPV
STR
STR
STR
HUT
TZB
Ing. J. Štuknerová
TZB
Ing. Z. Bužková
STR
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
Ing. M. Pavlicová
Mgr. I. Nevludová
Mgr. A. Ulichová
Mgr. D. Polivčáková
Mgr. L. Kmenta
Mgr. M. Jalůvka, Ing. J.
Durčák
Ing. J. Janálová
Exkurze-VítkoviceH1.,H2.,H3.
22.6.2011
Ostrava
Exkurze-Vítkovice S3.C
Exkurze-fa Vakar
24.6.2011
23.6.2011
Exkurze-3.ročníky STR
21.6.2011
Exkurze-S2.A
28.6.2011
Exkurze-S2.A
29.6.2011
Ostrava
VÚHŽ,a.s. Dobrá
VŠB TU-praktické
měření emisí
Siemens s.r.o.
Hayes Lemmerz Czech
Ing. J. Janálová
s.r.o.
HUT
SPV
PŘ
STR
STR
STR
8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Z dosud uvedeného textu výroční zprávy jsou zřejmé hlavní oblasti aktivit školy ve školním
roce 2010/11. Zde je shrneme a doplníme souhrnným přehledem (viz Přílohy č. 2 - 4)
konkrétních aktivit.
8.1. Spolupráce s partnerskými subjekty
I v uplynulém období se podařilo, i přes projevy ekonomické recese, udržet spolupráci
s významnými firmami regionu se společným cílem - podpora odborného technického
vzdělávání v regionu. Mezi hlavní formy spolupráce a podpory směrem k naší škole patří
podpora praktické výuky našich studentů – samozřejmostí jsou odborné exkurze, souvislé
odborné praxe i mimořádné stáže talentovaných studentů. Škola i nadále udržovala kontakt se
sdružením Národní strojírenský klastr, nově se podařilo navázat spolupráci s agenturou Alvit,
které s využitím programu Leonardo zprostředkovává stáže studentů v zahraničí. V tomto
školním roce se pobytu v Německu zúčastnilo 11 studentů školy, kteří se ve městě Lipsku
seznámili s reálným chodem strojírenské firmy. Studenti zde uplatnili nejen své odborné
znalosti a dovednosti v oblasti CNC obrábění, ale rovněž využili své jazykové znalosti.
Mezi akce prezentující potřebu technicky vzdělaných středoškoláků patří dny otevřených dveří
(dva za školní rok), účast na třídních schůzkách na většině ZŠ Frýdeckomístecka a Třinecka a
účast na akcích typu Učeň, středoškolák, vysokoškolák apod.
Škola je prezentována i v mezinárodním měřítku - dlouholetá spolupráce se SPŠ hutnickou
v Košicích, v rámci které se každoročně účastníme mezinárodní odborné konference Hutnícke
dni. Zde je však nutno poznamenat významnou změnu – partnerská škola byla v rámci
optimalizace slovenské sítě škol sloučena se Střední průmyslovou školou strojnickou v Košicích,
která se stala přejímající organizací. Na půdě spolupracující firmy Huisman Konstrukce již došlo
ke kontaktu ředitelů škol a byl zde deklarován společný zájem pokračovat ve spolupráci a
nacházet její nové formy.
8.2. Úspěchy studentů v soutěžích jako forma prezentace školy
Z Přílohy č. 2 je zřejmé jak velký význam škola klade na přípravu a účast studentů v soutěžích od místních a regionálních až po celostátní a dokonce mezinárodní. Na škole se dlouhodobě
daří zapojit studenty do Středoškolské odborné činnosti, kde dosahujeme již tradičně velmi
dobrých výsledků. Škola již druhým rokem organizuje okresní kolo Středoškolské odborné
činnosti. Zdrojem úspěchů studentů v soutěžích jsou nejen oblasti profilující školu (Autodesk
Academia Design, Den strojaře, SOČ, Mladý strojař – mezinárodní strojírenský veletrh) a
24
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
soutěže sportovní, úspěchů dosahujeme i v soutěžích společenskovědních a dokonce
uměleckých.
8.3. Škola jako viditelná součást regionu Frýdeckomístecko
Vedle typicky školských akcí je škola ve svém regionu známá pořádáním soutěžních,
sportovních (Okolo Frýdku cestička) a společenských (Ples SPŠ) akcí.
Škola pokračovala v rámci realizace projektu Podpora odborného vzdělávání na středních
školách Moravskoslezského kraje v intenzivním kontaktu směrem k žákům městských
základních škol, pro které vedle tradičních dnů otevřených dveří pořádá již druhým okem zcela
novou formu seznámení žáků ZŠ s prostředím technické střední školy. Během akce s názvem
Den na škole, jejímž cílem je samozřejmě podpora odborného vzdělávání, plní žáci soutěživou
formou konkrétní úkoly v prostředí odborných učeben pro výuku počítačové grafiky a ve
školních dílnách. Jen v rámci Dnů na škole prošlo našimi učebnami ICT a školními dílnami 170
žáků 8. a 9. tříd základních škol. Souhrnný přehled akcí v rámci prezentace školy na veřejnosti je
obsahem Přílohy č. 4.
Na tomto místě je zřejmě vhodné zmínit akci, která vznikla na naší škole, proběhla již třikrát a
má tak ambici stát se akcí tradiční. V lednu 2010 proběhl poprvé Den hutníka, jehož hlavním
cílem bylo upozornit vrcholový a personální management významných zaměstnavatelů na
pokles zájmu o technické vzdělávání a dále na hrozící demografický propad. Akce proběhla za
účasti:




ředitelů a personálních ředitelů regionálních firem zaměřených na hutnickou výrobu,
vedení školy,
učitelů odborných předmětů školy,
studentů školy
Cílem akce bylo:






prezentovat současné možnosti školy a stav výuky odborných předmětů technických
oborů,
analyzovat příčiny menšího zájmu uchazečů z řad žáků ZŠ o studium technických oborů a
zejména HUTNICTVÍ,
prezentovat práci žáků školy tematicky zaměřené na oblast hutnictví,
prezentovat záměry školy, které zřejmě povedou k vyšší atraktivitě studia oboru
HUTNICTVÍ:
 projekt Modernizace laboratoří praktické výuky na SPŠ F-M
 možnost začlenit do výuky hutnických předmětů vysoce kvalitní softwarový
nástroj Simufact.Forming – program pro modelování v oblasti tváření kovů a
nauky o materiálech
zvážit možnost (nutnost) medializace potřeby technicky vzdělaných středoškoláků
v oblasti hutnictví v budoucím období,
zvážit další formy vzájemné spolupráce mezi střední odbornou školou a významnými
firmami regionu s cílem podpořit technické vzdělávání v hutnických oborech.
Den hutníka I splnil svůj účel v mnoha bodech. Škola byla tehdy přizvána do grantových
programů společností ArcelorMittal Ostrava a.s. a VÚHŽ a.s. a následně byly dva podané
projekty Využití modelovacího software Simufact.Forming při výuce oboru hutnictví na SPŠ ve
Frýdku-Místku a Moderní výuka fyziky na SPŠ Frýdek-Místek základní a nepostradatelná
disciplína techniky byly společnostmi doporučeny k realizaci a podpořeny významnými
25
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
finančními částkami. O celé akci a jejich výsledcích bylo referováno na stránkách regionálního
tisku např. Naše Frýdeckomístecko - HUTNICTVÍ MÁ STÁLE BUDOUCNOST a „Místecká
průmyslovka“ je brána k technické kariéře.
Den hutníka II (A METALLURGIST´S DAY) proběhl dne 3. 6. 2010 a jeho náplní bylo symbolické
předání šeku v hodnotě 500 000 Kč, kterým společnost ArcelorMittal podpořila výše uvedený
projekt Simufact.Forming. Akce proběhla za účasti náměstkyně hejtmana MSK Mgr. Věry
Palkové a generálních ředitelů společností Arcelor Mittal Ostrava (p. Augustine Kochuparampil)
a ArcelorMittal Frýdek-Místek (Ing. Tomáš Mischinger).
Den hutníka III dne 11. 1. 2011 proběhl jako slavnostní otevření nově modernizovaných
laboratoří praktické výuky. Svou pozornost akci věnovali představitelé partnerských firem,
spolupracujících podobného zaměřením, zástupci statutárního města Frýdek-Místek. Mezi
nejvýznamnější hosty patřil náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Tomáš Hüner a ředitel
pro personalistiku a vnější vztahy Mgr. Jan Rafaj, MBA. V průběhu slavnostního otevření byla
uzavřena rámcová smlouva o spolupráci mezi školou a společností ArcelorMittal. Akce byla
prezentována v regionálním (Deník Frýdeckomístecko) i celostátním (Hospodářské noviny),
reportáž natočila i ostravská redakce ČT24.
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí.
Ve školním roce 2010/2011 nebyla
Moravskoslezským inspektorátem.
provedena
26
kontrola
Českou
školní
inspekcí,
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
10. Základní údaje o hospodaření školy
Pro hodnocení školního roku z ekonomického hlediska, je nezbytný rozbor dvou účetních období, tj.
období roku 2010 a prvního pololetí roku 2011.
Pro srovnání vývoje hospodaření organizace jsou uvedeny i výsledky za rok 2009, tak, aby zpráva
obsahovala dvě úplná účetní období.
Hodnocení zahrnuje v jednotlivých letech následující oblasti:
1. Závazné ukazatele organizace
2. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření hlavní činnosti
3. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření doplňkové činnosti
4. Mzdové náklady, zaměstnanci a průměrný plat
5. Přijaté finanční dary
1. Závazné ukazatele
(v Kč)
2011
Závazný ukazatel
(stav k 30.6.)
2010
2009
Příspěvek na provoz
37 087 448 39 299 074
40 118 000
v tom:
Příspěvky a dotace - MŠMT
28 239 120 31 620 074
34 093 000
Příspěvky a dotace od zřizovatele
8 241 800 7 679 000
6 025 000
Projekty neinvestiční
606 528
0
0
Účelová investiční dotace do investičního
fondu
6 134 045
0
1 700 000
Odvod do rozpočtu kraje-odvod z IF
260 000
335 000
318 000
Výsledek hospodaření za rok
0
0
0
Přepočtený počet zaměstnanců
79,08
90,53
95,48
Vyhodnocení závazných ukazatelů a zúčtování dotací se státním rozpočtem a rozpočtem zřizovatele
je prováděno k 31. 12. každého roku.
V letech 2009 a 2010 organizace zúčtovala poskytnuté účelové dotace s jednotlivými poskytovateli.
Jediná vratka dotace ve výši 408 Kč (ÚZ 33026) v roce 2010 byla provedena z toho důvodu, že maturitní
generálky se nezúčastnili dva studenti, kteří opakovali ročník a vzhledem k termínu MAG´10 byli zahrnuti
v databázi i v roce 2010/2011. Veškeré ostatní dotace byly plně vyčerpány na stanovený účel.
27
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
2. Přehled výnosů, nákladů a výsledku hospodaření – hlavní činnosti
2011
(stav k 30.6.)
2010
(v Kč)
2009
Výnosy celkem
Výnosy územních rozpočtů z transferů
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z prodeje dlouhodobého
majetku
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky
21 333 552
18 366 964
2 720 148
45 468 924
39 896 243
4 511 253
45 859 769
40 165 500
4 618 541
25 600
4 500
192 265
24 075
700 946
358 847
1 635
11 943
1 061 958
1 827
Náklady celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Jiné daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti
Finanční náklady
21 458 559
2 152 778
2 527 472
49 596
39 525
1 078 431
10 690 410
3 616 879
104 410
66 368
2 717
1 030 458
34 983
64 532
46 305 594
4 707 381
4 497 763
2 124 624
165 193
1 712 625
23 151 643
7 797 082
458 015
67 171
2 089
1 381 176
182 621
58 211
45 985 220
3 860 885
4 387 787
780 579
185 067
1 616 552
24 864 329
8 199 856
492 858
71 814
32 785
1 272 000
220 706
-125 007
-836 670
-125 451
Výsledek hospodaření
Výrazný rozdíl výsledků hospodaření mezi lety 2009 a 2010 je dán změnou zařazení nájmů
zřizovatelem. Do 31. 12. 2009 byly nájmy dle zřizovací listiny hlavní činností. S účinností od 1. 1. 2010
provedl zřizovatel změnu a nájmy účetní jednotky jím zřízené vykazují jako doplňkovou činnost. Stejný
vliv měla tato změna i na doplňkovou činnost.
28
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
3. Přehled výnosů, nákladů a výsledku hospodaření – doplňková činnost
2011
(stav k 30.6.)
2010
(v Kč)
2009
Výnosy celkem
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Jiné ostatní výnosy
3 788 596
38 473
2 963 430
660 504
126 189
7 102 504
35 691
5 678 505
1 274 905
78 493
34 910
6 007 359
65 510
5 861 874
Náklady celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Silniční daň, ostatní daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z odepsaných pohledávek
Finanční náklady
Jiné ostatní náklady
3 382 675
1 515 344
536 830
111 262
19 414
169 816
648 317
206 062
4 929
10 256
1 083
67 272
81 639
10 451
6 247 021
2 730 984
951 793
31 981
86 073
369 065
1 354 168
428 867
18 897
2 805
13 195
209 082
3 175
18 193
28 743
5 849 974
3 066 027
607 156
38 483
45 576
284 434
1 234 793
379 855
18 621
19 146
14 231
103 300
1 592
36 761
405 921
855 483
157 385
2010
2009
Výsledek hospodaření
77 294
2 681
4. Mzdové náklady, zaměstnanci a průměrný plat
2011
(stav k 30. 6.)
Mzdové prostředky organizace
Přepočtený počet zaměstnanců za organizaci
Průměrný plat (Kč/měsíc) - celá organizace
z toho:
pedagogičtí zaměstnanci - přepočtený počet
průměrný plat pedagogů (Kč/měsíc)
nepedagogičtí zaměstnanci - přepočtený počet
průměrný plat nepedagogičtí zaměstnanců
10 438 441 22 852 725
79,138
86,105
21 984
22 117
50,847
26 161
28,291
14 475
52,282
26 642
33,823
15 123
Uvedené údaje uvádějí srovnání hlavní činnosti organizace (Výkaz P 1-04)
29
24 607 470
89,704
22 860
55,411
27 971
34,293
14 601
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
5. Přijaté finanční dary
rok 2010
Dárce
ArcelorMittal Ostrava, a.s.
ArcelorMittal Frýdek-Místek,
a.s.
VÚHŽ a.s., Dobrá
SRPŠ při SPŠ Frýdek-Místek
DISTEP a.s.
Mgr. Lenka Zárubová
Mgr. Radim Rajnoch
Zdeněk Žiška
Mgr. Alena Ulichová
Mgr. Petr Volník
Mgr. Zdeněk Kološ
PaedDr. Danuše Górecká
Ing. Šárka Durčáková
VAKAR- Ing. Jindřich Rašner
Třinecké železárny a.s.
Třinecké železárny a.s.
Ing. Pavel Halfar - IPH Servis
TEVOS,s.r.o.
p. Muroň
Účel použití
Realizace projektu „Využití modelovacího SW
Simufact,Forming při výuce oboru hutnictví na SPŠ
ve Frýdku-Místku“
Realizace projektu „Využití modelovacího SW
Simufact,Forming při výuce oboru hutnictví na SPŠ
ve Frýdku-Místku“
Projek „Moderní výuka fyziky“
Dovybavení učebny fyziky a učebny
společenskovědních předmětů
Výchovně vzdělávací aktivity - obor Technická
zařízení budov
Na výchovně vzdělávací aktivity školy
Na výchovně vzdělávací aktivity školy
Na výchovně vzdělávací aktivity školy
Na výchovně vzdělávací aktivity školy
Na výchovně vzdělávací aktivity školy
Na výchovně vzdělávací aktivity školy
Na výchovně vzdělávací aktivity školy
Na výchovně vzdělávací aktivity školy
Na akci "Okolo Frýdku cestička"
Společenské a kulturní aktivity studentů
1. ročníku oboru Hutnictví
Učební pomůcky studentů 1. ročníku oboru
Hutnictví
Dovybavení laboratoří praktické výuky školním
nábytkem
Vzdělávání studentů a jejich zájmové aktivity
Neinvestiční
Částka v Kč
300 000
200 000
150 000
30 000
25 000
9 500
8 500
9 500
8 500
9 500
8 500
8 500
9 500
5 000
4 500
4 500
30 000
30 000
5 000
rok 2009
Dárce
DISTEP a.s.
Ladislav Vrubel
Ing. Karel Sehoř
Otakar Choleva
Ing. Jiřina Beňová
Bc. Pavla Jandová
Martin Bret
VAKAR-Ing. Jindřich Rašner
VÚHŽ a.s., Dobrá
DISTEP a.s.
Třinecké železárna a.s.
Třinecké železárna a.s.
ANAJ
Účel použití
Na činnost studentské společnosti GrandeJoke
Na výchovně vzdělávací aktivity školy
Na výchovně vzdělávací aktivity školy
Na výchovně vzdělávací aktivity školy
Na výchovně vzdělávací aktivity školy
Na výchovně vzdělávací aktivity školy
Na výchovně vzdělávací aktivity školy
Na akci „Okolo Frýdku cestička“
Vzdělávání žáků školy
Rozvoj oboru TZB
Společenské a sportovní aktivity studentů H 1.
Školní pomůcky studentů H 1.
Rekonstrukce podlahy sportovní haly
30
Částka
5 000
9 000
9 000
9 000
11 000
11 000
11 000
7 000
20 000
15 000
4 000
4 000
500 000
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2010/11 se škola zapojila do následujících rozvojových
programů:
KVALITA 2010 – Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání
s maturitní zkouškou
V průběhu měsíce října 2010 se podrobilo testování 94 žáků 1. ročníků v 4 třídách. Testování
probíhalo elektronickou formou z předmětů: český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk,
matematika, obecné studijní předpoklady. Se souhrnnou zprávou Testování žáků 1. ročníků
oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou byli seznámeni vyučující
školy, testovaní studenti a jejich zákonní zástupci.
KVALITA 2010 – Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání
s maturitní zkouškou
V průběhu měsíce dubna 2011 se podrobilo testování 162 žáků 3. ročníků v 7 třídách.
Testování probíhalo elektronickou formou z předmětů: český jazyk, anglický jazyk, německý
jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady. Se souhrnnou zprávou Testování žáků
3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou byli seznámeni
vyučující školy, testovaní studenti a jejich zákonní zástupci. Cílem testování bylo podchytit
přidanou hodnotu vzdělávacího procesu ve škole. Lze říct, že škola dosahuje velmi slušných
výsledků.
Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou - VTOMC
Ve školním roce 2010/11 škola dovršila realizaci výše uvedeného projektu. Provozní fáze
projektu představuje realizaci rekvalifikačních kurzů pro Úřad práce ve Frýdku-Místku. O této
aktivitě bude pojednáno dále v následující kapitole.
Rozvoj dalšího vzdělávání – nový úkol pro školy
Projekt svým obsahem dále navazuje na realizované projekty „VTOMC“ a „Rozvoj dalšího
vzdělávání na SŠ a VOŠ Moravskoslezského kraje tím, že ve šk. r. 2010/11 jednak inovuje a
rozšiřuje o další 2 moduly vzdělávací program „Strojírenský technik pracující v systémech
CAD/CAM/CNC, vytváří pro jednotlivé moduly tohoto programu studijní opory a spolu
s podpůrným vzdělávacím programem „Matematicko – fyzikální vzdělávání pro techniky“ bylo
pilotně ověřeno jeho 5 modulů na dalších cílových skupinách a sice zaměstnaní, ženy na
mateřské dovolené a OSVČ v oboru strojírenství a příbuzném. Inovace obsahu a rozšíření
programu se realizuje na základě připomínek absolventů programu a požadavků
zaměstnavatelů.
31
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Střední průmyslová škola ve Frýdku-Místku vidí i nadále v realizaci celoživotního vzdělávání
šanci, jak se v budoucnu vypořádat s nepříznivým demografickým vývojem v kategorii
středoškolské mládeže. Vzdělávací programy pořádané jednak pro Úřad práce ve Frýdku-Místku
a dále pro firmy jsou zřejmě další příležitostí, jak prohloubit vztahy s významnými partnery.
Mezi hlavní formy realizace celoživotního vzdělávání na škole patří rekvalifikační kurzy a dále
kurzy odborného rozvoje pro partnerské firmy.
Ve druhé polovině roku 2006 vzniklo na škole Místní centrum celoživotního vzdělávání, jehož
vznik je úzce spjat s investičním projektem ESF realizovaného v rámci SROPu „Vzdělávání
v tradičních oborech moderní cestou“. Provozní fáze projektu počítá s komplexní přípravou
lidských zdrojů pro oblasti CAD, CAM a CNC systémů. Tato fáze konkrétně představuje jednak
pořádání rekvalifikačních kurzů a kurzů celoživotního vzdělávání v uvedených oblastech a také
vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,5 pracovního úvazku na pracovní smlouvu pro
pozici „lektor specialista“( místo vytvořeno od 1. 8. 2007). Podstata komplexní přípravy spočívá
v nasazení počítačových technologií od konstrukce přes přípravu výroby až po výrobu samotnou
na CNC strojích. Jedná se o tzv. životní cyklus výrobku, který je v počítačové podobě
reprezentován technologiemi CAD → CAM → CNC.
Kurzy jsou určeny pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, pro zaměstnance, ženy na mateřské
dovolené OSVČ, kteří mají SŠ, ukončenou výučním listem nebo maturitní zkouškou, VOŠ, VŠ
nejlépe v oboru strojírenství , popř. oboru příbuzném. Cílem vzdělávání je u účastníků oživit a
aktualizovat jejich znalosti získané v rámci předchozího vzdělávání a předchozího zaměstnání a
získat nové kompetence, které odpovídají současným podmínkám a vývojovým trendům
v technické přípravě strojírenské výroby.
Ve spolupráci se zaměstnavateli Ferrit s.r.o. Frýdlant n/Ostr., VÚHŽ a.s. Dobrá a Úřadem práce
Frýdek – Místek byly vytvořeny čtyři na sebe navazující moduly, které tvoří inovativní jádro
odborného vzdělávání v oblasti přípravy strojírenské výroby na pracovní pozice strojírenský
technik konstruktér a strojírenský technik technolog podle absolvovaných modulů:
Modul č.1:
(60 h)
Kreslení technické dokumentace s využitím programu AutoCAD
Modul č.2:
(60 h)
Tvorba technické dokumentace v AutoCADu a AutoCAD Mechanicalu
Modul č.3:
(60 h)
Modelování strojních součásti a tvorba 2D dokumentace s využitím programu Inventor
Modul č.4:
(120 h)
Programování CNC strojů v ISO kódu, systému HEIDENHAIN a EdgeCAM
Výše uvedené moduly tvoří v souhrnu vzdělávací program Strojírenský technik pracující
v systémech CAD/CAM/CNC.

Rekvalifikační kurzy:
Od roku 2009 až do roku 2011 se SPŠ Frýdek – Místek stala na základě úspěšného výběrového
řízení ve veřejné zakázce „Realizátoři rekvalifikačních kurzů pro Úřad práce ve Frýdku-Místku“
výhradním dodavatelem rekvalifikačních kurzů pro oblast CAD/CAM a CNC technologií, přičemž
moduly č. 1, 2 a 3 se vyučují v rámci vzdělávacího programu "Strojírenský technik - konstruktér
pracující v CA systémech" a navazující modul č.4 v rámci vzdělávacího programu "Strojírenský
32
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
technik - technolog - programování CNC strojů v ISO kódu, systému HEIDENHAIN a
EdgeCAM".
Počty kurzů a absolventů ve školním roce 2010/11
32
33
34
35
CAD 1_13/2010
CAD 2 _11/2010
INV 1 _10/2010
CNC-CAM 1_9/2010
CAD 1_14/2011
CAD 2 _12/2011
INV 1 _11/2011
CNC-CAM 1_10/2011
22.9. - 14.10.2010
18.10. - 9.11.2010
10.11. - 2.12.2010
6.12.2010 - 26.1.2011
7.2. - 28.2.2011
1.3. - 17.3.2011
18.3. - 6.4.2011
7.4. - 20.5.2011
STK_5_2010
STT_5_2010
STK_6_2011
STT_6_2011
6
5
5
5
6
6
5
3
13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Ve školním roce 2010/11 se škola podílela na realizaci tří projektů, v nichž vystupuje jako
partner. Významnou aktivitou bylo předložení vlastního projektu spolufinancovaného z ROP
Moravskoslezsko.

Podpora odborného vzdělávání na středních školách v MSK
Dotační zdroj:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/11.0112
Předkladatel:
RPIC ViP s.r.o.
Partnerství:
s finančním podílem na rozpočtu
Podíl na nákladech: 1 459 822 Kč
Ambice projektu: Zajistit vzdělávání pro konkurenceschopnost
Klíčové aktivity projektu: Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně
zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech - doplňkové motivační aktivity - žáci ZŠ.
O projektu bylo obsáhle informováno ve výroční zprávě za školní rok 2009/10 a jeho realizace
byla v tomto školním roce ukončena.

Rozvoj dalšího vzdělávání – nový úkol pro školy
Dotační zdroj:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0033
Předkladatel:
Svět vzdělávání – síť místních center celoživotního vzdělávání
Partnerství školy:
bez finančního podílu na rozpočtu
Ambice projektu:
Dále rozvíjet nabídku celoživotního vzdělávání na SŠ s cílem zvyšování
kvalifikace a zaměstnatelnosti u širšího spektra cílových skupin.
Obsahové zaměření: Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání na SŠ vytvářením nových či
inovováním stávajících programů, rozvíjení profesních kompetencí tvůrců programů a lektorů
v oblasti vzdělávání dospělých prostřednictvím jejich školení, spolupráce s významnými
zaměstnavateli v regionu zejména ve fázi přípravy programů a ve fázi jejich hodnocení, pilotní
ověření vybraných programů pro zajištění zpětné vazby pro jejich evaluaci.
Klíčové aktivity projektu:
33
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

-
Inovace vzdělávacího programu „Strojírenský technik pracující v systémech
CAD/CAM/CNC“. Inovace spočívá v rozšíření programu o 2 nové moduly a úpravu
obsahu modulů stávajících.
-
Tvorba 14 studijních opor pro moduly vzdělávacích programů „Strojírenský technik …“
(8 opor) a „Hutnictví“ (2 opory). U podpůrného programu „Matematicko – fyzikální
vzdělávání pro techniky“ tvorba prostředí pro e-learningovou formu výuky (4 opory).
-
Pilotní ověřování vytvořených modulů, studijních opor a inovovaných vzdělávacích
programů. Pilotně se bude ověřovat 6 modulů vzdělávacího programu „Strojírenský
technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC“ a k nim vytvořených 8 studijních opor a
4 moduly vzdělávacího programu „Matematické a fyzikální vzdělávání pro techniky“ a
k nim vytvořené 4 studijní opory.
-
Pilotní ověřování programu „Prohlubování vybraných profesních kompetencí lektorů
dalšího vzdělávání“. Škola vyšle své pracovníky do pilotního ověřování zpracovaného
programu.
-
Vzájemná spolupráce vzdělávacích institucí pro další vzdělávání. Zástupci školy se
zúčastní seminářů na téma:
Dosavadní zkušenosti místních center celoživotního vzdělávání se vzděláváním
dospělých.
Příprava programů DV – budování pracovního týmu, koordinace prací na programech
Zkušenosti s navazováním spolupráce se zaměstnavateli , osvědčené způsoby pro
navázání spolupráce se zaměstnavateli.
Modernizace laboratoří praktické výuky na SPŠ ve Frýdku-Místku
Dotační zdroj:
ROP II Moravskoslezsko
Předkladatel:
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek
Číslo projektu:
CZ.1.10/2.1.00/08.00714
Oblast podpory:
Infrastruktura veřejných služeb
Podoblast podpory:
Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Celkové náklady projektu:
7 013 782 Kč
Maximální výše dotace:
6 454 342,48 Kč (92,5% celkových způsobilých výdajů)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady podepsána dne 4. 8. 2010.
Ambice projektu: výraznou modernizací vybavení 4 laboratoří zvýšit atraktivitu technického
vzdělávání směrem k technické praxi a uplatnitelnosti absolventů školy.
O cílech projektu bylo obsáhle informováno ve výroční zprávě za školní rok 2009/10, zde
v této zprávě výše je popsána realizační fáze a uvedení laboratoří do provozu.
34
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

Mechatronika
Ve školním roce 2010/11 byla školy zřizovatelem přizvána jako partner (celkem 6 škol MSK)
k projektu Mechatronika. Projekt svým zaměřením zcela zapadá do profilace školy, všechny
obory vzdělání mají ve svém ŠVP
Dotační zdroj:
ROP II Moravskoslezsko
Předkladatel:
Moravskoslezský kraj
Oblast podpory:
Infrastruktura veřejných služeb
Podoblast podpory:
Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Celkové náklady projektu:
44 907 530,17 Kč
Projekt „Mechatronika“ reaguje na zjištěné a výše zmíněné potřeby současně. Řeší stavební
úpravy nutné pro vybudování učeben pro odbornou výuku pneumatiky, elektropneumatiky a
mechatroniky, které jsou jedny se stěžejních odborných předměty v oborech strojírenství a
elektrotechniky jejichž znalost je nezbytnou podmínkou pro dobré uplatnění na trhu práce. Tyto
učebny budou nově vybaveny potřebným materiálním vybavením k výuce těchto odborných
předmětů včetně vybavení ICT a multimediální technikou. Systém Veškeré pořízené vybavení
bude využíváno mimo primární výuku i pro další vzdělávání a volnočasové aktivity.
Hlavním cílem stavebních úprav a pořízení nového vybavení je modernizace výuky a metod
vzdělávání a vytvoření kvalitního zázemí pro výuku pneumatiky, elektropneumatiky a
mechatroniky, které budou reálně simulovat pracovního prostředí.
Cílem projektu je zlepšení kvality výuky prostřednictvím vybudování laboratoří se speciálním
přístrojovým vybavením, zařízením a nábytkem. Realizací projektu se výuka odborných
předmětů výrazně přiblíží praxi, vzroste uplatnitelnost absolventů na trhu práce a v neposlední
řadě dojde k naplnění cílů a obsahu vzdělávání, jak stanoví rámcové a školní vzdělávací
programy.
Výstupem projektu budou vybudované odborné učebny – laboratoře umožňující: simulaci a
návrh schémat s následnou praktickou realizací obvodů, realizaci variabilních manipulátorů
pomocí pneumatických a elektrických prvků, programování programovatelných logických
automatů (PLC) různých výrobců, projektování a modelování celků v CAD/CAM systémech.
14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
14.1. Spolupráce s odborovou organizací
Na Střední průmyslové škole, Frýdek-Místek působí odborová organizace, která má 28 členů
z řad stálých pracovníků školy tj. 29,8%. V odborové organizaci jsou zastoupeny všechny
součásti školy (20 pedagogů, 1 vedoucí pracovník, 7 nepedagogů). Zaměstnavatel má
s odborovou organizací uzavřenu standardní kolektivní smlouvu, dle vzoru uveřejněného na
webových stránkách Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Součástí
kolektivní smlouvy je i Vnitřní platový řád. Zaměstnavatel informuje výbor odborové organizace
dle příslušných ustanovení právních předpisů. Předmětech každoročních jednání mezi
zaměstnavatelem a výborem organizace je rovněž rozpočet FKSP, v němž je na nutné výdaje
spojené s provozem odborové organizace (kopírování materiálů, telefony, …) vyčleněna částka
35
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
5000 Kč. Škola má předplacen týdeník Školství, který využívá jak výbor odborové organizace tak
vedení školy.
Výbor odborové organizace se podílí na organizování kulturních a společenských akcí
s příspěvkem z FKSP, vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací je možné označit za
vysoce korektní.
……………………………………….
Ing. Jiřina Beňová, předsedkyně OS ČMOS PŠ
14.2. Spolupráce se zaměstnavateli a sdruženími zaměstnavatelů
Spolupráce s partnerskými subjekty je zde ve výroční zprávě zmíněna v konkrétní podobě na
mnoha místech, rovněž byla zdůrazněna nutnost vzájemné spolupráce mezi školou a firmami a
to takové, která je ku prospěchu obou subjektů. Níže shrnujeme nejdůležitější partnerské
subjekty, s nimiž má škola navázán účinný systém spolupráce:
- Arcelor Mittal Ostrava a.s.
- Huisman konstrukce s.r.o.
- Třinecké železárny a.s.
- Feritt s.r.o.
- VÚHŽ a.s.
- Novogear s.r.o.
- Strojírny Třinec a.s.
- Vítkovice a.s.
- Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o.
- VŠB TU Ostrava, Fakulta strojní
- Národní strojírenský klastr
- Úřad práce Frýdek-Místek
14.3. Účast školy v grantových programech partnerských firem
Ve školním roce 2010/11 se škola zapojila opět do grantových řízení partnerských společností.

Grantový program ArcelorMittal Ostrava a.s. a ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.
Školní projektový tým vedený ředitelem školy zpracoval projekt Výuka profilových předmětů
v oborech STROJÍRENSTVÍ a HUTNICTVÍ na Střední průmyslové škole ve Frýdku-Místku
podpořena výpočetní technikou. Projekt se zabývá využitím moderních didaktických
prostředků a inovativních metod ve výuce odborných předmětů oborů vzdělání strojírenství a
hutnictví, jejichž zvládnutí je nezbytné pro osvojení odborných kompetencí potřebných pro
další uplatnění v technické praxi u zaměstnavatelů resp. při vysokoškolském studiu.
Navrhovaným řešením, které směřuje k realizaci vytýčených cílů, je výrazná modernizace ICT
vybavení a podpora výuky v profilových oborech součásti SPŠ F-M. Realizace projektu zřejmě
přispěje i ke zvýšení atraktivity studia žádaných technických oborů, významným prvkem je
návaznost na v minulosti již realizovanou podporu ze strany významného zaměstnavatele
ArcelorMittal Ostrava a.s. – projekt Využití modelovacího software Simufact.Forming při výuce
oboru HUTNICTVÍ na Střední průmyslové škole ve Frýdku-Místku a dále na projekt podpořený
z prostředků EU – Modernizace laboratoří praktické výuky na SPŠ ve Frýdku-Místku. Rozpočet
projektu byl sestaven na částku 433 066,- Kč. Projekt je v současné době ve fázi schvalování
grantovou komisí společnosti.
36
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011
15. Optimalizace sítě středních škol v Moravskoslezském kraji
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo dne 23. 3. 2011 svým usnesením č. 18/1471
o sloučení organizací Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace s účinností od 1. 7.
2011. Přejímající organizací se stane Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková
organizace.
A nová etapa historie školství města Frýdek-Místek začíná.
16. Přílohy






Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:
Příloha č. 6:
Učební plány
Účast žáků školy v soutěžích
Příprava a organizace soutěží
Další aktivity školy
Přehled držitelů certifikátu Autodesk Certificate of Completion
Informační leták o specializaci oboru hutnictví
37
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 - PŘÍLOHY
Učební plán školního vzdělávacího programu Strojírenství
Využití
disponibilních
počet týdenních vyučovacích hodin v
ročníku
Dělené hodiny
Jazykové vzdělávání
Český jazyk
Anglický jazyk
Cizí jazyk 2
Estetické vzdělávání
Společenskovědní vzdělávání
Dějepis
Občanská nauka
Matematické vzdělávání
Matematika
Přírodovědné vzdělávání
Fyzika
Chemie
Ekologie
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova
Vzdělávání v ICT
Informační a komunikační technologie
Ekonomické vzdělávání
Ekonomika
Projektování a konstruování
Technické kreslení
Mechanika
PRAXE
Stavba a provoz strojů
Stavba a provoz strojů
Strojírenská technologie
Kontrola měření
Strojírenská technologie
CAD systémy
CNC systémy
Základy mechatroniky
Konverzace v cizím jazyce
CELKOVÉ POČTY HODIN
Počet hodin týdně
Hodiny celkem
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Střední průmyslová, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18, Ostrava
23-41-M/01
STROJÍRENSTVÍ
střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky
denní
maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce
od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem
Zkratka předmětu
Škola:
Adresa školy:
Zřizovatel školy:
Kód a název vzdělávacího programu:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka studia:
Forma studia:
Způsob ukončení studia:
Platnost ŠVP:
CEJ
ANJ
RUJ/NEJ
EVZ
5
12
4
5
0
12
4
0
2
4
DEJ
OBN
2
3
0
0
2
MAT
12
0
FYZ
CHE
ZEK
4
2
1
1
0
0
TEV
8
ICT
1.
1
3
2
1
2.
3
2
1
3
2
1
3.
3
2
1
3
4.
3
2
3
2
1
1
1
1
4
3
2
3
2
2
1
2
0
2
2
2
2
6
6
1
EKO
4
0
TEK
MEC
PRA
4
6
8
2
0
8
SPS
12
6
KOM
STT
CAD
CNC
ZAM
KCJ
4
12
4
4
4
2
128
4
4
4
4
2
2
59
1
1
1
1
1
1
4
2
4
4
4
2
28
Ve školním roce 2010/11 platí pro ES1., S1., S2.A, S2.B
Příloha č. 1: Učební plány oborů vzdělání na SPŠ Frýdek-Místek
2
2
2
4
2
2
2
1
32
3
2
2
2
2
2
1
11
2
3
3
2
3
3
4
2
4
2
4
2
2
4
1
2
2
1
2
4
2
2
1
4
1
32
1
2
1
15
2
2
3
2
3
32
17
1
32
1
16
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 - PŘÍLOHY
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
UČEBNÍ PLÁN
23-41-M/001 STROJÍRENSTVÍ
denní studium
Na základě učebního plánu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 29.12.1997, č.j. 37
747/97-23 s platností od 1. září 1998 zpracovala Střední průmyslová škola ve Frýdku-Místku dne 3.2.1998 s platností od
1.9.1998. Dne 17.3.2000 provedena úprava učebního plánu ve 2.,3. a 4. ročníku v souvislosti s přípravou na zavedení státní
části maturitní zkoušky. Od 1.9.2005 se nahrazuje předmět PSP předmětem ICT na základě rozhodnutí MŠMT ze dne
1.7.2004 č.j. 22 305/2004-23. V souvislosti se zavedením předmětu ICT bylo provedeno rozdělení učiva předmětu PSP a tím i
hodinové dotace mezi předměty ICT a CCC.
Platnost tohoto učebního plánu v jednotlivých ročnících je od 1.9.2005 počínaje 1. ročníkem.
Kategorie a názvy vyučovacích
zkratk
počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
Celkem
předmětů
a
1.
2.
3.
4.
A. POVINNÉ VYUČ. PŘEDMĚTY
PVP
33
(11)
32
(15)
34
(17)
33
(15) 132 (58)
1. Společenskovědní
SČV
8
(3)
6
(3)
7
(3)
7
(3)
28
(12)
Český jazyk a literatura
CJL
3
2
3
3
11
*
Cizí jazyk
CIZ
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
12
(12)
Občanská nauka
OBN
1
1
1
3
Dějepis
DEJ
2
2
2. Matematicko-přírodovědné
MPV
10
(1)
5
2
(1)
2
(2)
19
(4)
Matematika
MAT
5
3
2
{1}
2
{2}
12
(3)
Fyzika
FYZ
2
[1]
2
4
(1)
Chemie
CHE
2
2
Základy ekologie
ZEK
1
1
3. Tělesná výchova
TEV
2
2
2
2
8
4. Odborné předměty
ODP
13
(7)
16
(9)
23
(13)
17
(10)
66
(36)
Technické kreslení
TEK
4
[2]
2
(2)
6
(4)
Mechanika
MEC
2
3
2
7
Stavba a provoz strojů
SPS
4
[2]
4
[2]
4
[2]
12
(6)
Strojírenská technologie
STT
2
2
4
[2]
4
[2]
12
(4)
Kontrola a měření
KOM
3
(3)
3
(3)
6
(6)
Informační a komunikační
ICT
1
(1)
2
(2)
1
(1)
1
(1)
5
(5)
technologie
Ekonomika
EKO
2
2
4
Automatizace
AUT
2
[1]
2
(1)
Elektrotechnika
ELE
3
[1]
3
(1)
Praxe
PRA
3
(3)
3
(3)
3
(3)
9
(9)
5. Výběrový předmět 1
VP1
1
(1)
3
(3)
1
(1)
3
(1)
8
(6)
CNC a CAD/CAM systémy
CCC
1
(1)
3
(3)
1
(1)
1
(1)
6
(6)
Řízení jakosti
RZJ
2
2
6. Výběrový předmět 2
VP2
3
3
*
Matematický a fyzikální seminář
MFSP
3
3
*
Konverzace v cizím jazyce
KCJ
B. NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY
NVP
2
3
6
11
1. Nepovinný předmět 1
NP1
2
2
4
Psaní na stroji
PNS
2
2
CNC a CAD/CAM systémy
CCC
2
2
2. Nepovinný předmět 2
NP2
1
2
3
*
Konverzace v cizím jazyce
KCJ
1
*
Matematický a fyzikální seminář
MFS
Ve šk. r. 2010/2011 platí pro S3.A, S3.B, S3.C, S4.A, S4.B
Příloha č. 1: Učební plány oborů vzdělání na SPŠ Frýdek-Místek
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 - PŘÍLOHY
Učební plán školního vzdělávacího programu Hutnictví
Střední průmyslová, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18, Ostrava
21-43-M/01
HUTNICTVÍ
střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky
denní
maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce
od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem
Dělené hodiny
Využití
disponibilních
počet týdenních vyučovacích hodin v
ročníku
CEJ
ANJ
RUJ/NEJ
EVZ
5
12
4
5
0
12
4
0
2
4
DEJ
OBN
2
3
0
0
MAT
12
0
2
4
FYZ
CHE
ZEK
4
3
1
1
1
0
1
2
3
1
TEV
8
0
2
ICT
6
6
1
EKO
4
0
TEK
ZST
NAK
NAM
2
3
11
3
2
0
0
0
HUC
TET
VYK
HCV
3
3
6
4
1
0
0
4
TVK
LAC
PRA
ZAM
KCJ
6
4
8
4
2
128
0
4
8
2
2
47
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Jazykové vzdělávání
Český jazyk
Anglický jazyk
Cizí jazyk 2
Estetické vzdělávání
Společenskovědní vzdělávání
Dějepis
Občanská nauka
Matematické vzdělávání
Matematika
Přírodovědné vzdělávání
Fyzika
Chemie
Ekologie
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova
Vzdělávání v ICT
Informační a komunikační technologie
Ekonomické vzdělávání
Ekonomika
Základy hutnictví
Technické kreslení
Základy strojnictví
Nauka o kovech
Nauka o materiálech
Metalurgie
Hutnická chemie
Tepelná technika
Výroba kovů
Hutnická cvičení
Hutní tváření kovů
Tváření kovů
Laboratorní cvičení
PRAXE
Základy mechatroniky
Konverzace v cizím jazyce
CELKOVÉ POČTY HODIN
Počet hodin týdně
Hodiny celkem
Zkratka předmětu
Škola:
Adresa školy:
Zřizovatel školy:
Kód a název vzdělávacího programu:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka studia:
Forma studia:
Způsob ukončení studia:
Platnost ŠVP:
1.
1
3
2
1
2.
3
2
1
3
2
1
3.
3
2
1
3
4.
3
2
3
2
1
1
1
1
3
2
3
2
2
3
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
3
3
3
3
Ve školním roce 2010/11 platí pro HZ1., HZ2.
Příloha č. 1: Učební plány oborů vzdělání na SPŠ Frýdek-Místek
3
31
2
2
2
2
2
3
3
4
2
4
4
2
2
2
2
2
1
32
1
14
2
2
2
4
2
20
2
3
12
3
32
1
4
2
2
4
1
33
2
1
10
3
11
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 - PŘÍLOHY
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
UČEBNÍ PLÁN
21-43-M/001
HUTNICTVÍ
denní studium
Na základě učebního plánu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne
4.6.1997, č.j. 22 506/97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem zpracovala Střední průmyslová škola
ve Frýdku-Místku dne 15.6.1998 s platností od 1.9.1998 počínaje 1. ročníkem. Dne 17.3.2000 provedena úprava
učebního plánu ve 3. a 4. ročníku v souvislosti s přípravou na zavedení státní části maturitní zkoušky. Od 1.9.2005
se nahrazuje předmět PSP předmětem ICT na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 1.7.2004 č.j. 22 305/2004-23.
Platnost tohoto učebního plánu v jednotlivých ročnících je od 1.9.1998.
Kategorie a názvy vyučovacích
zkrat
počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
Celkem
předmětů
ka
1.
2.
3.
4.
A. POVINNÉ VYUČ. PŘEDMĚTY
PVP
32
(13)
32
(10)
32
(9)
32
(11) 128 (43)
1. Společenskovědní
SČV
8
(3)
6
(3)
7
(3)
7
(3)
28
(12)
Český jazyk a literatura
CJL
3
2
3
3
11
* Cizí jazyk
CIZ
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
12
(12)
Občanská nauka
OBN
1
1
1
3
Dějepis
DEJ
2
2
2. Matematicko-přírodovědné
MPV
10
(2)
5
2
2
19
(2)
Matematika
MAT
4
3
2
2
11
Fyzika
FYZ
2
{1}
2
4
(1)
Chemie
CHE
3
{1}
3
(1)
Základy ekologie
ZEK
1
1
3. Tělesná výchova
TEV
2
2
2
2
8
4. Odborné předměty
ODP
12
(8)
19
(7)
18
(6)
17
(8)
66
(29)
Technické kreslení
TEK
3
{3}
3
(3)
Strojnictví
STN
2
2
4
Hutnická chemie
HUC
3
[1]
3
(1)
Hutnická cvičení
HCV
4
(4)
4
(4)
Tepelná technika
TET
3
3
Nauka o kovech
NAK
2
3
3
3
11
Výroba kovů
VYK
3
2
5
Tváření kovů
TVK
3
2
5
Laboratorní cvičení
LAC
3
(3)
2
(2)
5
(5)
Informační a komunikační
ICT
2
(2)
2
(2)
2
(2)
6
(6)
technologie
Ekonomika
EKO
2
2
4
Automatizace
AUT
2
[1]
2
(1)
Elektrotechnika
ELE
3
[1]
3
(1)
Praktické vyučování
PRA
3
(3)
3
(3)
2
(2)
8
(8)
H
5. Výběrový předmět 1
VP1
3
2
5
Materiály kovové a nekovové
MKN
3
3
Řízení jakosti
RZJ
2
2
6. Výběrový předmět 2
VP2
2
2
* Matematický a chemický seminář MCS
* Konverzace v cizím jazyce
KCJ
B. NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY
NVP
2
3
6
11
1. Nepovinný předmět 1
NP1
2
2
4
Psaní na stroji
PNS
2
2
Počítačová grafika
PGR
2
2
2. Nepovinný předmět 2
NP2
1
2
3
* Konverzace v cizím jazyce
KCJ
1
1
Matematický a chemický seminář MCS
2
2
Ve šk.r. 2010/2011 platí pro H3. H4.
Příloha č. 1: Učební plány oborů vzdělání na SPŠ Frýdek-Místek
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 - PŘÍLOHY
Učební plán školního vzdělávacího programu TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
Střední průmyslová, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18, Ostrava
36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky
denní
maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce
od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem
Využití
disponibilních
počet týdenních vyučovacích hodin v
ročníku
Dělené hodiny
Jazykové vzdělávání
Český jazyk
Anglický jazyk
Cizí jazyk 2
Estetické vzdělávání
Společenskovědní vzdělávání
Dějepis
Občanská nauka
Matematické vzdělávání
Matematika
Přírodovědné vzdělávání
Fyzika
Chemie
Ekologie
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova
Vzdělávání v ICT
Informační a komunikační technologie
Ekonomické vzdělávání
Ekonomika
Stavební a technický základ
Technické kreslení
CAD Systémy
Základy stavitelství
Základy strojnictví
Mechanika
Technická zařízení budov
Vytápění
Zdravotechnika
Vzduchotechnika
Rozvod a použití plynu
Konstrukční cvičení
PRAXE
Základy mechatroniky
Konverzace v cizím jazyce
CELKOVÉ POČTY HODIN
Počet hodin týdně
Hodiny celkem
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Zkratka předmětu
Škola:
Adresa školy:
Zřizovatel školy:
Kód a název vzdělávacího programu:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka studia:
Forma studia:
Způsob ukončení studia:
Platnost ŠVP:
CEJ
ANJ
RUJ
EVZ
5
12
4
5
0
12
4
0
2
4
DEJ
OBN
2
3
0
0
2
MAT
12
0
FYZ
CHE
ZEK
4
2
1
1
0
0
TEV
8
0
ICT
6
6
EKO
4
0
TEK
CAD
ZAS
ZST
MEC
3
2
6
4
5
1
2
2
0
0
VTP
ZDT
VZD
RPP
KOC
PRA
ZAM
KCJ
6
5
5
2
8
8
4
2
128
0
0
0
0
8
0
2
2
40
Ve školním roce 20010/11 platí pro třídu HZ1., HZ2..
Příloha č. 1: Učební plány oborů vzdělání na SPŠ Frýdek-Místek
1
2
1
1.
1
3
2
1
2.
3
2
1
3
2
1
3.
3
2
3
2
3
2
1
1
1
1
4
3
2
3
2
2
1
2
2
2
2
2
1
3
1
1
1
1
2
4
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
3
3
4
1
32
2
1
11
2
2
2
2
32
3
1
2
2
2
4
4
2
20
1
3
4.
8
3
5
3
32
1
1
32 11
10
5
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 - PŘÍLOHY
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
UČEBNÍ PLÁN
36-45-M/002
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
denní studium
Na základě učebního plánu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne
30.6.2004, č.j. 22 197/2004 - 23 s platností od 1. září 2004 zpracovala Střední průmyslová škola ve Frýdku Místku dne 17.5.2005 s platností od 1.9.2005 počínaje 1. ročníkem. Od 1.9.2005 se nahrazuje předmět VYT
předmětem ICT na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 1.7.2004 č.j. 22 305/2004-23.
A.
1.
1.1
*
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
*
*
B.
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
POVINNÉ
ZÁKLADNÍ
Společenskovědní
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Matematicko-přírodovědné
Matematika
Fyzika
Chemie
Tělesná výchova
Odborné předměty
Informační a komunikační
technologie
Ekonomika
Technické kreslení
Základy stavitelství
Strojnictví
Mechanika
Technologie
Vytápění
Zdravotní technika
Vzduchotechnika
Rozvod a použití plynu
Laboratorní cvičení
Konstrukční cvičení
Praxe
VÝBĚROVÉ A VOLITELNÉ
Výběrový a volitelný 1
Základy ekologie
CAD systémy
Řízení jakosti
Výběrový a volitelný 2
Matematický a fyzikální seminář
Konverzace v cizím jazyce
NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY
zkrat
ka
PP
ZPP
SČV
CJL
CIZ
OBN
DEJ
MPV
MAT
FYZ
CHE
TEV
ODP
ICT
EKO
TEK
ZAS
STN
MEC
TEC
VTP
ZDT
VZD
RPP
LAC
KOC
PRA
VVP
VVP1
ZEK
CAD
RZJ
VVP2
počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.
2.
3.
4.
33
(10) 33
(10)
33
(11)
33
(9)
31
32
33
28
7
(3)
6
(3)
7
(3)
7
(3)
2
2
3
3
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
1
1
1
2
8
5
3
2
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
14
(6)
19
(6)
21
(10)
17
(6)
1
(1)
1
(1)
2
(2)
2
2
3
2
3
[1]
[1]
3
3
2
3
2
2
2
3
4
(3)
(1)
(1)
3
1
1
(3)
(1)
(1)
(1)
1
(1)
MFSP
KCJ
NP
Ve šk. r. 2010/2011 platí pro Z3., Z4.
Příloha č. 1: Učební plány oborů vzdělání na SPŠ Frýdek-Místek
(4)
(4)
132
124
27
10
12
3
2
18
12
4
2
8
71
4
2
3
4
5
6
4
6
2
7
5
6
2
6
8
6
8
5
1
2
2
3
3
3
[1]
[1]
4
4
3
2
2
1
1
2
Celkem
3
2
2
2
2
4
5
2
(2)
(4)
(40)
(12)
(12)
(28)
(4)
(2)
(2)
(6)
(8)
(6)
(2)
(2)
(2)
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 - PŘÍLOHY
Učební plán školního vzdělávacího programu Ekonomika a podnikání
5
12
9
5
0
12
9
0
2
3
0
0
4
2
1
1
0
0
4
12
0
8
0
6
10
2
4
4
9
6
6
2
4
8
2
2
128
6
0
1
4
4
0
0
2
0
4
8
0
2
53
počet týdenních vyučovacích hodin v
ročníku
Využití
disponibilních
Dělené hodiny
Jazykové vzdělávání
Český jazyk
CEJ
Anglický jazyk
ANJ
Cizí jazyk 2
RUJ
Estetické vzdělávání
EVZ
Společenskovědní vzdělávání
Dějepis
DEJ
Občanská nauka
OBN
Přírodovědné vzdělávání
Fyzika
FYZ
Chemie
CHE
Ekologie
ZEK
Matematické vzdělávání
Matematika
MAT
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova
TEV
Vzdělávání v ICT
Informační a komunikační technologie ICT
Základy strojnictví
ZST
Technické kreslení
TEK
CAD Systémy
CAD
Kontrola měření
KOM
Ekonomika
EKO
Účetnictví a daně
UCD
Obchodní činnost
OCI
Komunikace
KNC
Technika administrativy
TAD
PRAXE
PRA
Hospodářský zeměpis
HOZ
Konverzace v cizím jazyce
KCJ
CELKOVÉ POČTY HODIN
Počet hodin
týdně
Hodiny celkem
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Střední průmyslová, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18, Ostrava
63-41-M/01
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky
denní
maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce
od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem
Zkratka předmětu
Škola:
Adresa školy:
Zřizovatel školy:
Kód a název vzdělávacího programu:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka studia:
Forma studia:
Způsob ukončení studia:
Platnost ŠVP:
5
1.
1
3
3
1
2.
3
3
2
0
1
3
2
1
3.
3
2
1
1
3
2
2
4.
3
2
2
3
2
1
1
1
2
1
2
2
1
4
4
3
2
3
2
2
2
2
2
10
2
4
4
1
1
2
1
2
46
1
3
1
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
33
12
33
Ve školním roce 2010/11 platí pro ES1., E2.S.
Příloha č. 1: Učební plány oborů vzdělání na SPŠ Frýdek-Místek
1
2
3
2
2
2
2
3
2
2
1
2
8
3
2
2
2
2
2
2
2
13
1
31
1
16
1
31
1
12
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 - PŘÍLOHY
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
UČEBNÍ PLÁN
64-42-M/003
STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA
denní studium
Na základě učebního plánu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne
17.6.1994, č.j. 18 090/94-23 s platností od 1. září 1994 zpracovala Střední průmyslová škola ve Frýdku-Místku
dne 16.4.1997 s platností od 1.9.1997. Dne 17.3.2000 provedena úprava učebního plánu ve 2.,3. a 4. ročníku
v souvislosti s přípravou na zavedení státní části maturitní zkoušky. Na základě rozhodnutí MŠMT ČR ze dne
28.2.2002 č.j. 33 140/2001-21 o změně zařazení školy do sítě škol s účinnosti od 1.9.2002 byla provedena změna
názvu studijního oboru v souladu s Klasifikací kmenových oborů vzdělání. Od 1.9.2005 se nahrazuje předmět PSP
předmětem ICT na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 1.7.2004 č.j. 22 305/2004-23.
Platnost tohoto učebního plánu v jednotlivých ročnících je od 1.9.1999 počínaje 1. ročníkem.
Kategorie a názvy vyučovacích zkrat
počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
Celkem
předmětů
ka
1.
2.
3.
4.
A. POVINNÉ VYUČ. PŘEDMĚTY PVP
33
(11)
33
(13)
33
(14)
33
(12) 132 (50)
1. Společenskovědní
SČV
10
(5)
8
(5)
9
(5)
9
(5)
36
(20)
Český jazyk a literatura
CJL
3
2
3
3
11
*
Cizí jazyk 1
CIZ1
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
12
(12)
*
Cizí jazyk 2
CIZ2
2
(2)
2
(2)
2
(2)
2
(2)
8
(8)
Občanská výchova
OBV
1
1
1
3
Dějepis
DEJ
2
2
2. Matematicko-přírodovědné
MPV
13
(2)
7
4
2
26
(2)
Matematika
MAT
5
3
2
2
12
Fyzika
FYZ
3
[1]
2
2
7
(1)
Chemie
CHE
2
{1}
2
(1)
Základy ekologie
ZEK
1
1
Hospodářský zeměpis
HOZ
2
2
4
3. Tělesná výchova
TEV
2
2
2
2
8
4. Odborné předměty
ODP
8
(4)
16
(8)
18
(9)
15
(7)
57
(28)
Technická dokumentace
TED
2
2
(2)
4
(2)
Základy výroby
ZVY
2
2
2
2
8
Strojírenství
STR
2
3
2
7
Kontrola a měření
KOM
3
(3)
3
(3)
6
(6)
Ekonomika
EKO
2
2
2
6
Účetnictví
UCT
2
2
4
Informační a komunikační
ICT
2
(2)
2
(2)
2
(2)
6
(6)
technologie
Technika administrativy
TAD
2
(2)
2
(2)
4
(4)
Obchodní korespondence
OKO
2
(2)
2
(2)
Zpracování informací
ZVI
2
2
Praxe
PRA
2
(2)
2
(2)
2
(2)
2
(2)
8
(8)
5. Výběrový předmět 1
VP1
3
3
*
Konverzace v cizím jazyce
KCJ
3
3
6. Výběrový předmět 2
VP2
2
2
Řízení jakosti
RZJ
2
2
B. NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY
NVP
3
4
7
1. Nepovinný předmět 1
NP1
1
1
Konverzace v cizím jazyce
KCJ
1
1
2. Nepovinný předmět 2
NP2
2
2
Matematický a fyzikální seminář MFS
2
2
Ve šk. r. 2010/2011 platí pro A3.S, A4.S
Příloha č. 1: Učební plány oborů vzdělání na SPŠ Frýdek-Místek
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 - PŘÍLOHY
Učební plán školního vzdělávacího programu Technické lyceum
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
CEJ
ANJ
NEJ
EVZ
6
12
9
5
0
12
9
0
2
3
3
1
DEJ
OBN
2
3
0
0
2
0
FYZ
CHE
ZEM
11
8
2
3
2
0
2
3
3
2
MAT
14
0
2
4
4
3
3
TEV
8
0
2
2
2
2
ICT
10
10
3
EKO
TEF
APM
NAM
4
4
2
2
0
0
0
0
CAD
DEG
PMV
TEK
4
5
2
3
4
2
2
2
3
PMTs
PMTh
4
4
4
4
4
3
2
2
128
2
2
58
2
2
20
SGK
ZAM
TEM
KCJ
Využití
disponibilních
Dělené hodiny
Jazykové vzdělávání
Český jazyk
Anglický jazyk
Cizí jazyk 2
Estetické vzdělávání
Společenskovědní vzdělávání
Dějepis
Občanská nauka
Přírodovědné vzdělávání
Fyzika
Chemie
Zeměpis
Matematické vzdělávání
Matematika
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova
Vzdělávání v ICT
Informační a komunikační technologie
Ekonomické vzdělávání
Ekonomika
Technická fyzika
Aplikovaná matematika
Nauka o materiálech
Grafická komunikace
a průmyslový design
CAD systémy
Deskriptivní geometrie
Průmyslové výtvarnictví
Technické kreslení
Volitelný předmět 1
PMT strojírenství
PMT hutnictví
Volitelný předmět 2
Seminář z grafické komunikace
Základy mechatroniky
Technická měření
Konverzace v cizím jazyce
CELKOVÉ POČTY HODIN
Počet hodin
Hodiny
celkem
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Zkratka předmětu
Škola:
Střední průmyslová, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Adresa školy:
28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek
Zřizovatel školy:
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18, Ostrava
Kód a název vzdělávacího programu:
78-42-M/01
TECHNICKÉ LYCEUM
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka studia:
4 roky
Forma studia:
denní
Způsob ukončení studia:
maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce
Platnost učebního plánu:
od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem
1.
2.
3
3
1
3
2
1
3.
3
2
1
1
1
3
3
3
3
1
3
2
2
4.
3
2
1
1
1
3
3
2
2
1
2
Příloha č. 1: Učební plány oborů vzdělání na SPŠ Frýdek-Místek
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
1
31
1
16
2
2
3
2
Ve školním roce 2010/11 platí pro L1., L2.
3
2
1
2
2
2
2
3
2
1
3
31
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
13
32
15
2
1
34
2
1
16
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 - PŘÍLOHY
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
UČEBNÍ PLÁN
78-42-M/001
TECHNICKÉ LYCEUM
denní studium
Na základě učebního plánu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne
7.7.1999, č.j. 24 959/99-23 s platností od 1. září 1999 zpracovala Střední průmyslová škola ve Frýdku-Místku
dne 21.3.2003. Od 1.9.2005 se nahrazuje předmět PSP předmětem ICT na základě rozhodnutí MŠMT ze dne
1.7.2004 č.j. 22 305/2004-23. Platnost tohoto učebního plánu v jednotlivých ročnících je od 1.9.2003
počínaje 1. ročníkem.
Kategorie a názvy vyučovacích zkrat
počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
Celkem
předmětů
ka
1.
2.
3.
4.
A. POVINNÉ VYUČ. PŘEDMĚTY PVP
32
(12)
30
(12)
31
(13)
31
(13) 124 (50)
1. Společenskovědní
SČV
10
(3)
8
(3)
7
(3)
8
(3)
33
(12)
Český jazyk a literatura
CJL
3
3
3
3
12
*
Cizí jazyk 1
CIZ1
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
12
(12)
Dějepis
DEJ
2
2
4
Zeměpis
ZEM
2
2
Občanská nauka
OBN
1
2
3
2. Matematicko-přírodovědné
MPV
12
(3)
9
(2)
8
(1)
5
34
(6)
Matematika
MAT
4
{1}
4
{1}
3
3
14
(2)
Fyzika
FYZ
3
(1)
3
(1)
3
(1)
2
11
(3)
Chemie
CHE
3
(1)
2
2
7
(1)
Biologie
BIO
2
2
3. Tělesná výchova
TEV
2
2
2
2
8
4. Odborné předměty
ODP
6
(4)
9
(5)
10
(7)
10
(8)
37
(24)
Technické kreslení
TEK
3
(2)
3
(2)
Průmyslové výtvarnictví
PMV
2
(2)
2
(2)
Deskriptivní geometrie
DEG
3
(1)
2
(1)
5
(2)
CAD systémy
CAD
2
(2)
2
(2)
4
(4)
Informační a komunikační
ICT
3
(2)
2
(2)
2
(2)
2
(2)
9
(8)
technologie
Ekonomika
EKO
2
2
4
Nauka o materiálech
NAM
2
2
Průmyslové technologie
PMT
2
(2)
2
(2)
6
(4)
Technická měření
TEM
2
(2)
2
(2)
5. Výběrové předměty
VP
2
(2)
2
(2)
4
(4)
6
(4)
14
(12)
*
Cizí jazyk 2
CIZ2
2
(2)
2
(2)
2
(2)
2
(2)
8
(8)
Aplikovaná matematika a fyzika AMF
2
(2)
2
(2)
4
(4)
Seminář z grafické komunikace SGK
Stavitelství
STA
2
2
Technická mechanika
TME
B. NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY
NP
Ve šk. r. 2010/2011 platí pro L3., L4.
Příloha č. 1: Učební plány oborů vzdělání na SPŠ Frýdek-Místek
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 - PŘÍLOHY
Mezinárodní soutěže
Název
Autodesk Academia Design 2011, 5. 3. 2011
Kategorie 2D
Kategorie 3D
Účast a umístění
Ševčík Martin-L2, 14. místo
Stonavski Michal-S4.B, 20. místo
Národní soutěže
Název
Mladý strojař v programování CNC obráběcích strojů, 15. 9. 2010
Autodesk Academia Design 2011
Chromčák Radim-S4.A, 1. místo
Lukáš Sklepek- Z4., 2. místo
Tomáš Pasterňák-Z3., 3. místo
Autodesk Academia Design 2011
ARS Poetica Praha
Celostátní kolo Puškinův památník
Veronika Sobčáková-A4.S, 1. místo
Krajské soutěže
Název
Soutěž SOČ-krajské kolo 17. 5. 2011
1. místo
Fyzikální olympiáda-krajské kolo
Voda a životní prostředí MS kraje 2010
Martin Ševčík, L2. - úspěšný řešitel
Čestné uznání: Sadílek-S3.B
Pajurek-S4.B, Soták-S4.B
Chlapci 5. místo
Krajské kolo středoškolských her v košíkové
3. 11. 2010
Krajské kolo středoškolských her v házené
24. 1. 2011
Krajské kolo ve futsalu 29. 3. 2011
Krajské kolo středoškolských her ve stolním tenise
13. 4. 2011
2. místo
3. místo
Tomáš
Saran L4.
Václav
Čajánek L4.
Chlapci 3. místo
Chlapci 2. místo
David Velička,
Petr Pinkava Z3., 4. místo
Regionální soutěže
Název
1. místo
Soutěž programování CNC strojů, SPŠ Karviná,
15. 4. 2011
Tomáš
Petrik-S3.B
Okresní kolo Konverzace v anglickém jazyce
24. 2. 2011
Okresní kolo Celostátní matematické soutěže
Příloha č. 2: Účast a umístění žáků školy v soutěžích
3. místo a
další
10. Petr
Pospěch
S2.A
9. Tomáš
Petrik S3.B
14. Hana
Richterová
A3.S
Okresní kolo olympiády v českém jazyce
17. 3. 2011
Soutěž SOČ – okresní kolo 19. 4. 2011
2. místo
Tomáš Saran
L4.
Václav
Čajánek L4.
16. Petr
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 - PŘÍLOHY
Sikora L2
Okresní kolo středoškolských her v kopané 6. 10. 2010
Okresní kolo středoškolských her v házené
25. 11. 2010
Okresní kolo středoškolských her v nohejbalu
17. 12. 2011
Chlapci
Chlapci
Chlapci
4. místo
Okresní kolo ve šplhu 23. 2. 2011
Chlapci
4. místo
Okresní kolo středoškolských her v odbíjené 9. 3. 2011
Chlapci
3. místo
Okresní kolo středoškolských her ve futsalu
22. 3. 2011
Chlapci
Studenti SPŠ Frýdek-Místek se zúčastnili těchto dalších školních a regionálních soutěží:
Jazykové a literární
-
-
Školní kolo soutěže v anglické konverzaci „Keep Talking“ - Martin Ševčík (L2),
Petr Pospěch (S2.A), Emil Šeiner (S2.B)
Školní kolo v německé konverzaci - Jiří Suder (S3.A), Alena Kaciánová (A3.S), Patrik Šoch( HZ1), Patrik
Adamec (S3.A)
Stylistická soutěž „Potřebujeme vědu a výzkum?“ - Petr Martin (L3), Chrastina Václav (L3), Světlík
Tomáš (L3)
Soutěž v mluveném projevu „Problém, který se týká i mě“ - Radim Ivánek (L1), Markéta Mužíková (L1)
Výtvarné
-
-
Výstava prací v AULE školy - Saran Tomáš (L4), Rašková Jana (L4)
Soutěž o logo školy - Loder Sebastian (L3)
Matematické
-
-
Školní kolo Celostátní matematické soutěže - Sabina Drobná (ES1), Robin Bielesz (S1), Jakub Gaszek
(S1), David Klimša (ES1), Martin Ševčík (L2), Petr Sikora (L2), Ondřej Sikora (S2.B), Tomáš Petrík (S3.B),
Tomáš Světlík (L3), Martin Petr (L3)
Matematická olympiáda, školní kolo - Petr Sikora (L2), Martin Ševčík (L2), Jaroslav Opěla
(S2.A)
Fyzikální
-
Fyzikální olympiáda, školní kolo - Martin Ševčík (L2)
Tělovýchovné
-
16. 9. 2010 Pohár CORNY v atletice-Třinec, 2. místo Tomáš Filipec
17. - 26. 9. 2010 Sportovně-kulturní pobyt studentů 3. ročníku ve Španělsku a Itálii
5. 10. 2010 Přespolní běh, chlapci 2. místo
Příloha č. 2: Účast a umístění žáků školy v soutěžích
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 - PŘÍLOHY
Regionální soutěže
Název
20.10. 2010 Okresní kolo středoškolských her v košíkové, chlapci 1. místo
30. 11. 2010 Okresní kolo sportovních her ve stolním tenise, chlapci 1. místo
Organizování okresního kola soutěže v německé konverzaci
26. 1. 2010 Okresní kolo středoškolských her ve florbalu
Pro žáky SPŠ byly organizovány tyto soutěže a aktivity:
a) společenskovědní předměty
-
Divadlo J. Myrona – U2.Ty taky?
Divadlo Vlast – Figarova svatba
Divadlo Vlast – Euridika
Divadlo Vlast - Tartuffe
Exkurze archiv – Místek
Vydání časopisu Šroubek
Exkurze do muzea v Českém Těšíně
Zájezd do Vídně
Přednáška o Holocaustu za účasti pamětníka
Organizování školního kola soutěže v německé konverzaci
Praxe studentů v Lipsku
Humanitární akce Bílá pastelka, zapojení studentů třídy E 2. S
Koncert Jana Kryla, pro studenty 3. ročníku v aule školy
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Olympiáda v českém jazyce
Zapojení studentů do humanitární sbírky Světlušky
Recitační a pěvecká soutěž v ruském jazyce ARS Poetika
b) přírodovědné předměty
-
Přírodovědný klokan
Lamohlav 2010 - soutěž v řešení hlavolamů a matematických kvízů
Matematický klokan
Fyzikální olympiáda
c) oblast tělovýchovy
-
16. 10. 2010 34. ročník turistického pochodu „Okolo Frýdku cestička“
24. 11. 2010 Pohár ke dni studentstva, florbal, 1. místo třída S 3. A
20. 12. 2010 Vánoční turnaj smíšených družstev v odbíjené, vítěz smíšený tým
L3 a L2.
22. 12. 2010 Utkání v odbíjené kantoři versus studenti
21. - 25. 2. 2011 Lyžařský kurz pro studenty 1. ročníku v zimním středisku Bílá
5. 4. 2011 Mezioborový sportovní turnaj ve futsalu „O pohár ředitele školy“,
vítězem se stalo družstvo oboru strojírenství
2. 5. 2011 Matula Cup
23. 6. 2011 Sportovní den
24. 6. 2011 Volejbalový maraton
Příloha č. 3: Soutěže a další akce organizované školou ve školním roce 2010/11
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 - PŘÍLOHY
d) odborné předměty
Talent regionu Třinec – Tomáš Saran (L 4.)
Komise STR:
Obhajoby certifikátů Autodesk Certificate of Completion, zúčastnilo se 17 žáků
Autodesk Academia Design 2011
Soutěž odborných dovedností
Komise TZB
Soutěž v AutoCADu pro studenty oboru technická zařízení budov
Úpravna vody Nová Ves
Vodní dílo Morávka
TZUS Ostrava
SOU Stavební Ostrava
Olešná aquapark Vzduchotechnická zařízení
Katastrální úřad
Stavební úřad F-M
Infotherma Ostrava
Výměník
Kogenerační jednotka
Kolektor-DISTEP a.s.
Frýdecká skládka a.s.
Teplárna Sviadnov-Dalkia ČR
Prezentace firem- Sanitec, Ravac, Ptáček
Komise ICT
Soutěž MS Office
Příloha č. 3: Soutěže a další akce organizované školou ve školním roce 2010/11
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 - PŘÍLOHY
Spolupráce s městem,
obcí – konkrétní aktivity
- Úřad práce – přednášky pro žáky 4. ročníku
- ocenění mimořádně nadaných studentů Moravskoslezského kraje - Veronika
Sobčáková (A4.S) oceněna jako jedna z nejlepších studentek MSK
Spolupráce s profesními - Třinecké železárny a.s. – zajištění odborné praxe a exkurzí
orgány (Hosp. komora,
žáků, tisk propagačních materiálů školy, soutěže,
cechy, firmy a další)
spolupráce při náboru žáků pro obory podporované
TŽ a.s., podpora odborného vzdělávání včetně přípravy
projektu EU
- ArcelorMittal Ostrava a.s. – zajištění odborné praxe a
exkurzí žáků, tisk propagačních materiálů školy a
odměňování nejlepších žáků, spolupráce při náboru žáků
- Distep a.s. Frýdek-Místek – podpora oboru vzdělávání
technická zařízení budov včetně sponzorských darů,
HK konstrukce Sviadnov, NOVOGEAR Frýdek-Místek,
V-NASS Ostrava, Ekomor, VÚHŽ a.s., Vítkovice Těžká mechanika, Ferit a.s - zajištění odborné praxe a
exkurzí žáků
- členství v Moravskoslezském strojírenském klastru
- VŠB Technická univerzita – přednášky pro žáky, účast
na dni otevřených dveří, účast na seminářích
- OKK-Koksovny-zajišťování odborné praxe, exkurzí a náboru žáků
Aktivity žáků (školní
- školní časopis Šroubek a sportovní kroužky
časopis, studentská rada, - zájmové kroužky: sportovní, výpočetní technika,
divadelní soubor, školní
žurnalistický, ruského jazyka, psaní na stroji,
sbor atd.)
fyzikální, matematický, kroužek praktické výuky pro obor technického lycea,
průmyslového výtvarnictví a hutnictví
- studenti 1. a 3. ročníku- testování v rámci projektu Kvalita
- žáci se zapojili do humanitárních sbírek
- 17 žáků oboru strojírenství a technického lycea
obdrželo certifikát Autodesk Certificate of Completion
- 2 soutěžní práce byla v krajském kole SOČ
Akce prezentace školy,
- www.spsfm.cz
www stránky, dny
- Dny otevřených dveří.: 16. 11. 2010 a 11. 1. 2011
otevřených dveří atd.
- Dny na škole: 22. - 23. 11. 2010, 22. - 23. 2. 2011
- Mezinárodní soutěž v AutoCADu na SPŠ: 4. - 5. 3. 2011
- návštěvy ZŠ v regionu – nábor žáků 9. tříd - 21 návštěv
- 34. ročník turistického pochodu „Okolo Frýdku cestička“
16. 10. 2010, organizátorem SPŠ F-M, pochod je určen
pro širokou veřejnost, zúčastnilo se 225 turistů
- XVI. reprezentační ples SPŠ Frýdek-Místek 5. 3. 2011
- Burza škol - 4. 11. 2009 Frýdek-Místek, účast školy na
burzách v Třinci, Havířově, Českém Těšíně a Ostravě
- vydání Ročenky SPŠ F - M 2010/2011
- pořadatelství okresního kola:
středoškolských her v basketbalu chlapců
sportovních her ve stolním tenise
středoškolských her ve florbalu
soutěže v německé konverzaci
Rada školy, sdružení
- 12. 10. 2010 a 22. 2. 2011 zasedání školské rady
rodičů
- škola velmi dobře spolupracuje se Sdružením rodičů a
přátel školy, které na škole pracuje dlouhodobě
(odměňování studentů v soutěžích, příspěvek na kulturní a
sportovní akce, reprezentační ples apod.)
Příloha č. 4: Další aktivity školy
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 - PŘÍLOHY
Obhajoba certifikátů Autodesk Certificate of Completion
Dne 6. dubna 2011 proběhla na naší škole obhajoba certifikátů Autodesk Certificate of
Completion. Obhajoby se zúčastnilo 17 uchazečů. Práce všech zúčastněných měly velmi
dobrou úroveň, byly zajímavé a nápadité.
Práce posuzovala komise ve složení: Ing. Č. Závodný ZŘ, Ing. D. Šrubařová, Ing. Č. Suchoň.
Přehled zúčastněných uchazečů:
P.č.
Jméno a příjmení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Petr Votoupal
Pavel Poledník
Martina Štefková
Filip Vyvial
Jan Pánek
Vojtěch Kocián
Jan Juřica
David Konderla
Michal Latocha
Michal Stonawski
Radim Chromčák
Tříd
a
Z4.
Z4.
Z4.
Z4.
Z4.
S4.B
S4.B
S4.B
S4.B
S4.B
S4.A
12.
Michael Urbančík
S4.A
13.
14.
15.
16.
17.
Tomáš Saran
Václav Vrzgula
Jakub Meca
Lukáš Sklepek
Tomáš Pastrňák
L4.
L4.
L4.
Z4.
Z3.
Název práce
Plán rodinného domu
Podlahové vytápění
RD-zakládání stavby
Instalace plynu v RD
Dispoziční řešení RD
Lego-model letadla
Pásový dopravník
Lego-model trucku
Stroj na výrobu boilí
Svařovací přípravek závrtných tyčí
Model stahováku a uložení hřídele
pily.
Airsoftová pistole M4 R.I.S.animovaný model
Koncept dvourotorového vrtulníku
Průřez prací předmětu SGK
Průřez prací předmětu SGK
Za umístění v soutěži AAD
Za umístění v soutěži AAD
Příloha č. 5: Držitelé certifikátu Autodesk Academia of Completion
SW
A
A
A
A
A
INV
INV
INV
INV
INV
INV
INV
INV
INV
INV
A
A
Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek,  558 406 111,  [email protected],  www.spsfm.cz
Vážení rodiče, žáci 8. a 9. tříd, výchovní poradci základních škol,
Střední průmyslová škola ve Frýdku-Místku již více než 50 let připravuje
mládež pro výkon žádaných technických činností a rovněž k vysokoškolskému
studiu technického směru. Vzdělávací nabídka školy vychází z průmyslových
tradic Moravskoslezského regionu a také z potřeb zaměstnavatelů. V současné
době jsme jedinou střední průmyslovou školou v České republice, která nabízí
studium oboru vzdělání s maturitní zkouškou 21-43-M/01 HUTNICTVÍ.
Osloveni významnými firmami rozšiřujeme od 1. 9. 2010 nabídku
vzdělávání s maturitní zkouškou o specializaci studia hutnického
oboru - KOKSÁRENSTVÍ.
Formy podpory ze strany partnerských firem:






odborné exkurze a souvislé praxe studentů přímo v provozech firem,
odborné stáže učitelů odborných předmětů v provoze firem,
přednášky odborníků z firem,
finanční příspěvek studentům ve vyšších ročnících studia,
podpora a spolupráce v případě vysokoškolského studia,
garance zaměstnání středoškoláků a vysokoškoláků v tomto oboru.
Nabídku vzdělávání v oboru HUTNICTVÍ a jeho specializaci KOKSÁRENSTVÍ
můžete využít v rámci 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011.
V případě zájmu kontaktujte vedení školy a sledujte webové stránky.
 558 406 211,  www.spsfm.cz
Střední průmyslová škola
Frýdek-Místek
ArcelorMittal
Ostrava a.s.
OKK Koksovny, a.s.
Třinecké železárny a.s.
Mgr. Martin Tobiáš
ředitel školy
Mgr. Ctirad Lolek
personální ředitel
Ing. Petr Václavík
náměstek ředitele
pro personální a mzdové věci
Ing. Ivo Žižka
ředitel pro personalistiku
a administrativu
© Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, 2010
Download

Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek,