HALKLA
İLİŞKİLER
Halkla ilişkiler : Temelinde ikna, algı
kavramları yatmaktadır. Diğer tanımıyla,
kurumların kitlelerle iletişim kurmak amacıyla
yürüttükleri, pro-aktif ve re-aktif olarak
sürdürülebilen, kamu yararı esas alınarak
devam ettirilen düzenli faaliyetlerdir.
Halkla ilişkiler uzmanları örgüt yönetimine halkın
düşünce ve tutumlarıyla ilgili bilgileri getiren, girişimci
fikirler üreten kişilerdir.
Halkla ilişkiler uzmanlarının özellikleri arasında;
yaratıcılık, düşünceleri açık ve basit şekilde
yazarak/konuşarak iyi ifade edebilme temel
şartlarının yanı sıra, halk ile olumlu ilişkiler
kurabilme, karar verme ve problem çözme
sıralanabilir.
Halkla ilişkiler uzmanları; dışa dönük, kendine
güvenen, insan psikolojisi ve motivasyonundan
anlayan, rekabetçi, esnek ve takımdaş özellikli
olmalıdır.
Halkla ilişkiler kavramı, ilk Fransa'da ortaya
çıkmıştır; ancak daha çok Amerika Birleşik
Devletleri'nde rağbet görmüş ve üzerinde
çalışılmıştır.
Şirketler, odaklanma açısından herkesi
ele alamaz, daha doğrusu bu
imkânsızdır. Bu nedenle çeşitli iletişim
modelleriyle mesajını sınırlı sayıda
insana veya insan topluluğuna iletmek
durumunda kalır. Belli bir hedef kitleye
hitap eder.
Temelinde dört ana modelden yola
çıkar; Basın ajansı modeli, kamuyu
bilgilendirme modeli, iki yönlü
asimetrik model, iki yönlü simetrik
model.
Günümüzde uygulanan temel
model; karşılıklı iletişime ve geri
bildirime (feed-back) dayalı olan iki
yönlü simetrik modeldir.
HALKLA İLİŞKİLER
MODELLERİ
Kamuyu bilgilendirme
Grunig ve Hunt’ın Halkla İlişkiler modelinden
birisidir. Bu modelin en önemli temsilcisi Ivy
Lee'dir.
Amaç
Bilgilendirme
İletişim Doğası
Tek yönlü, doğruluk önemli
İletişim Modeli
Kaynak → Hedef
Araştırmanın Doğası
Çok az okunabilirlik ve
okuyucu araştırmaları
Günümüzdeki Görüş
Alanları
Hükümet, kar amacı
gütmeyen kuruluşlar
İki yönlü asimetrik
Grunig ve Hunt’ın Halkla İlişkiler
modelinden birisidir. Bu modelin en
önemli temsilcisi E.L.Bernays'dır.
Amaç
Bilimsel ikna
İletişim Doğası
Çift yönlü, karşılıklı
dengesiz
İletişim Modeli
Kaynak → Hedef ← Geri
Besleme
Araştırma Doğası
Formatif, tutum ve
dengeleme
Günümüzdeki Görüş
Alanları
Rekabetçi Şirketler
Basın ajansı
Grunig ve Hunt’ın Halkla İlişkiler
modelinden birisidir. Bu modelin en
önemli temsilcisi P.T.Barnum'dur.
Amaç
Propaganda
İletişim Doğası
Tek yönlü, doğruluk şartı
yok
İletişim Modeli
Kaynak → Hedef
Araştırma Doğası
Çok az
Günümüzdeki Görüş
Alanları
Spor, tiyatro promosyonu
HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL
GELİŞİMİ
Son yıllarda büyük önem kazanan ve büyük
gelişme gösteren halkla ilişkilerin,
 başlangıcı çok eski tarihlere kadar gider.
İnsanlık tarihi başladığından beri insanlar
 birbirleriyle sürekli olarak iletişim içinde
olmuşlardır. Daha sonraları devletler
 kuruldukça krallar yönetimlerindeki halka
kendilerini sevdirmek ve hizmetlerini en
 iyi şekilde sunabilmek için sürekli olarak halkın
içine karışmışlardır.








Sümerlerin
destanlara konu olmuş ünlü kahramanı ve kralı
Gılgamış’ın, kral olduktan sonra
kıyafetlerini değiştirmeyip halktan biri gibi
davranması ve halkın içine girerek
sorunlarıyla ilgilenmesi halkla ilişkilere örnektir.
Hatta kendilerine savaşmak
niyetiyle gelen Kiş Prensi’nin karşısına
çıkarak:”selam sana, soylu Kiş prensi Akka!
Seni bizzat selamlamakta biraz geç kaldığım için
beni affetmeni dilerim”, deyip
kibar bir şekilde başını öne eğer.







Akka hiç beklemediği bu kibar selamlama
karşısında büyük bir şaşkınlığa düşer”. Bu
örnekten de anlaşılacağı gibi
davranışlarla, olumsuz ve kötü bir gelişmeyi
olumlu hale getirmek iletişim becerisine
ve anlayışına bağlıdır. Yine Osmanlı
padişahlarının zaman zaman kıyafet
değiştirerek halkın arasına karışıp esnafın
sorunlarını dinlediklerini, halkın, padişah
ve saray hakkındaki düşüncelerini öğrenmeye
çalıştıklarını tarih kitaplarında
görmekteyiz.



İlk çağlarda önemli filozof ve konuşmacıların,
çeşitli konularda halkı
bilgilendirmek, desteğini almak, kendi
taraflarına çekebilmek amacıyla yaptıkları
“forum”lar o devirler için birer halkla ilişkiler
çalışmaları olarak değerlendirilmektedir.
Günümüzdeki anlamıyla halkla ilişkilerin ortaya
çıktığı yer Amerika Birleşik
 Devletleri’dir. 1807 yılında ABD Başkanı Thomas
Jefferson 10. Kongreye
 gönderdiği mesajda ilk defa halkla ilişkiler
deyimine yer vermiştir. 1897 yılında
 Amerikan Demiryolları ile ilgili olarak çıkarılan
“Demiryolu Yıllığı”nda halkla
 ilişkiler deyimine yer verilmiştir.

Halkla ilişkilerin gerçek öncüsü 1900’lü yılların
başında gazeteci Lvy Lee
 olmuştur. 1916 yılında ilk halkla ilişkiler
bürosunu kurmuştur. Lvy basın ile iş
 çevresini birbirine yakınlaştırmaya çalışmış,
hazırlanan bültenler ile iş çevreleri ilk
 kez kamuoyuna seslenme fırsatı bulmuşlardır.





Birinci Dünya Savaşından sonra halkla
ilişkilerde hızlı bir gelişme başlamıştır.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra önemi daha iyi
anlaşılan halkla ilişkiler
ABD’den sonra Kanada, İngiltere, Hollanda,
Norveç, İtalya, Belçika, İsveç,
Finlandiya ve diğer Batı Avrupa ülkelerine
1950’li yıllarda yayılmaya başlamıştır.

İlk kez 1971 yılında İstanbul ‘ da Halkla İlişkiler
Derneği kurulmuştur, ikinci dernek ise 1985 yılında
İzmir ‘ de açılmıştır.
HALKLA
İLİŞKİLER
Hazırlayan :
İLKAY BULUT
Download

HALKLA İLİŞKİLER