Izveštaj sa javne debate
Načini korišćenja sredstava iz budžeta Grada Niša
namenjenih mladima u 2013 godini
UVOD
Inicijativa mladih Niš, koalicija 7 omladinskih organizacija civilnog društva, je krajem prošle
godine po prvi put organizovala konsultativni proces vezan za izradu budžeta za mlade
Grada Niša za 2013. godinu. Aktivno učešće u procesu uzeli su omladinske organizacije
Grada Niša, kao i svi bitni akteri lokalnih organa vlasti koji se bave problemima mladih. Tom
prilikom usvojene su preporuke o načinu kreiranja budžeta za mlade Grada Niša koje su
dostavljene svim donosiocima odluka u Gradu Nišu. Godinu dana kasnije želeli smo da
proverimo šta je od svih tih preporuka usvojeno i koliko je zaista novca namenjeno i
utrošeno tokom 2013. godine na rešavanju problema mladih u Gradu Nišu. Tim povodom
Inicijativa mladih Niš organizovala je javnu debatu „Načini korišćenja sredstva iz budžeta
Grada Niša namenjenih mladima u 2013. godini“ za omladinske organizacije Grada Niša i sve
bitne aktere lokalnih organa vlasti koji se bave problemima mladih. Neke od tema oko kojih
smo želeli da debatujemo su između ostalog korišćenje sredstava iz budžeta Kancelarije za
mlade grada Niša i konkurs za omladinske projekte Grada Niša, kao i korišćenje sredstava iz
budžeta Uprave za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport Grada Niša, ali i sa linije 481
budžeta Grada Niša namenjene dotacijama nevladinim organizacijama. Takođe, želeli smo i
da iskoristimo ovu priliku da kroz konsultativni proces ponovo zajedno damo preporuke
lokalnim donosiocima odluka vezano za izradu budžeta za mlade Grada Niša za 2014.
godinu.
ORGANIZATOR: Koalicija Inicijativa Mladih Niš
MESTO:
Media Centar Niš
DATUM:
četvrtak, 24. oktobar 2013.godine
VREME:
12:00 – 14:00
TEMA:
Načini korišćenja sredstva iz budžeta Grada Niša namenjenih mladima u
2013. godini
UVODNIČARI:
•
•
•
•
UČESNICI:
Nikola Petković – Inicijativa mladih Niš
Adriana Anastasov – predsednica Saveta za mlade grada Niša
Ivana Todorović – Uprava za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport
Aleksandra Brzaković – Uprava za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport
30 predstavnika/ca omladinskih organizacija civilnog društva i aktera
lokalnih organa vlasti koji se bave problemima mladih
Strana | 1
KRATAK OPIS JAVNE DEBATE
Javnoj debati „Načini korišćenja sredstva iz budžeta Grada Niša namenjenih mladima u
2013. godini“ prisustvovalo je 30 predstavnika/ca omladinskih organizacija civilnog društva i
aktera lokalnih organa vlasti koji se bave problemima mladih. Sve učesnike je zanimalo na
koji način su trošena sredstva iz budžeta Grada Niša namenjena za rešavanje problema Strana | 2
mladih. Debata je bila produktivna, čulo se dosta novih informacija, diskutovalo se o
postojećim problemima, ali i o preporukama kako da se ceo proces poboljša naredne
godine.
Nikola Petković, Inicijativa mladih Niš pozdravio je učesnike javne debate, predstavio
učesnice ispred Saveta za mlade Grada Niša i Uprave za obrazovanje, kulturu, omladinu i
sport, sa žaljenjem konstatovao da je gradski većnik zadužen za omladinu i sport nije bio u
mogućnosti da dođe, ali i izrazio nezadovoljstvo što javnoj debati ne prisustvuje niko iz
Kancelarije za mlade Grada Niša i Uprave za finansije, izvorne prihode lokalne samouprave i
javne nabavke iako su bili uredno i na vreme pozvani.
Nakon kratkog podsećanja na konsultativni proces koji je održan krajem prosile godine sa
omladinskim organizacijama civilnog društva i preporuka koje su tada upućene svi akterima
lokalnih organa vlasti koji se bave mladima, predstavljeni su podaci o korišćenju sredstava iz
budžeta Grada Niša namenjenih mladima koje je uspela da prikupi Inicijativa mladih Niš na
osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.
•
•
•
•
•
•
Prošlo je skoro 10 meseci realizacije budžeta Grada Niša za 2013. godinu, a Kancelarija za
mlade Grada Niša u prvih 8 meseci ove godine nije iskoristila ni jedan jedini dinar iz svog
budžeta koji iznosi 5.000.000 dinara i koji su namenjeni rešavanju problema mladih
Sve omladinske organizacije civilnog društva prolaze kroz konkurs za dodeljivanje
sredstava namenjenih mladima iz budžeta Grada Niša, koji je i dalje aktuelan, ali još uvek
nisu uplaćena sredstva, menjaju se ugovori za neformalne grupe, apsolutno se kasni sa
celim procesom
Istovremeno, mimo konkursa, Kancelarije za mlade Grada Niša izdvaja 190.000 dinara iz
svog budžeta prvi put tokom ove godine početkom septembra i to namenjenih
novoosnovanom ženskom fudbalskom klubu Radnički i početkom oktobra po drugi put,
takođe mimo konkursa 128.000 dinara za „Tvrđavski izazov“.
Ukupan sredstva predviđena u budžetu Grada niša namenjena rešavanju problema
mladih su za 2013. godinu na osnovu preporuka omladinskih organizacija civilnog
društva povećana sa 1.000.000 dinara na više od 5.000.000 dinara, ali da je najveći deo
predviđenih sredstava i dalje nerealizovan
Inicijativa mladih Niš je na osnovu Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog
značaja, došla i do informacija o visinama plata zaposlenih u Kancelariji za mlade Grada
Niša, koje u bruto iznosu na godišnjem nivou iznose koliko i sva sredstva namenjena za
konkurs za omladinske nevladine organizacije i neformalne grupe
Pri tom, ne postoje nikakvi merljivi rezultati rada Kancelarije za mlade Grada Niša, jer je
njen plan aktivnosti za 2013. godinu loše postavljen, bez detalja o planiranim
•
•
•
•
•
•
•
aktivnostima, korisnicima, potrebnim sredstvima a iz izveštaja o radu Kancelarije za
mlade Grada Niša ne može se ni zaključiti koliko je ona svojim radom doprinela
rešavanju problema mladih
Pored sredstava opredeljenih za konkurs iz budžeta Kancelarije za mlade Grada Niša i
Uprave za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport, sredstva za podršku organizacijama
Strana | 3
civilnog društva u iznosu od 10.000.000 dinara postoje i u okviru linije 481 budžeta
Grada Niša, kao i 1.700.000 dinara u okviru iste linije u budžetu Kancelarije za mlade
Grada Niša, ali još uvek nemamo nikakvih informacija kako su ta sredstva korišćena
Takođe, iz budžeta Grada Niša je u 2013. godini utrošeno 3.860.000 dinara na rad
Omladinskog saveta Niša, a ne zna se za šta su ta sredstva iskorišćena, na osnovu kog
plana i programa aktivnosti, kao i koji su rezultati postignuti, a to sve tako funkcioniše još
od 1995. godine.
Pri tom, pored celokupne ne transparentnosti rada Omladinskog saveta Niša postoji i
čitav niz nejasnoća o načinima na koji su regulisani odnosi između Grada Niša i
Omladinskog saveta Niša, ko su i kako zapošljeni, koji su i kakvi planovi aktivnosti i
njihovi rezultati, a već 18 godina se izdvajaju ne mala sredstva za njihov (ne)rad
Sve u svemu, malo toga je urađeno za mlade u ovog godini iako je postojalo sredstava u
budžetu Grada Niša za to, pri tom je najavljeno smanjenje sredstava za 2014. godinu za
30%, tako da svi zajedno moramo da učinimo dodatne napore i sve propuste i greške
načinjene u 2013. godini ispravimo naredne godine
Problemi mladih koji postoje u lokalnoj zajednici, ali i broj omladinskih organizacija
civilnog društva i njihovih korisnika, zahtevaju povećanje sredstava u budžetu Grada Niša
namenjenih rešavanju problema mladih, ali da bi se to ostvarilo potrebno je uključivanje
svih aktera omladinske politike u proces kreiranja budžeta Grada Niša za 2014. godinu
koji je u toku
Takođe, proces kreiranja lokalnog akcionog plana za mlade je stao, po ko zna koju
godinu za redom, iako su sad sredstva i podrška bili obezbeđeni od strane Ministarstva
omladine i sporta Republike Srbije, GIZ-a i Panacea-e, ali radna grupa koja radi na njemu
je ocenjena kao nefunkcionalna i nije dala rezultata
Postavlja se pitanje da li sam Grad Niš nema sredstava za izradu lokalnog akcionog plana
za mlade ili svi lokalni akteri koji se bave problemima mladih nemaju dovoljno kapaciteta
da ga načine, ali sve dok se to ne desi sredstva iz budžeta Grada Niša namenjena
rešavanju problema mladih koristiće se na osnovu Odluke o mladima Grada Niša, a to se
do sada pokazalo kao loše rešenje
Na kraju se Nikola Petković još jednom zahvalio svima što su došli i pozvao ih da uzmu
aktivno učešće u javnoj debati i dao reč učesnicama javne debate ispred Saveta za mlade
Grada Niša i Uprave za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport.
Adriana Anastasov, predsednica Saveta za mlade grada Niša je na početku istakla kako su
oni otvoreni za saradnju sa svim organizacijama civilnog sektora, pre svega omladinskim.
Dodala je da i ona smatra da mnoge stvari trebaju da se promene u načinima korišćenja
sredstava namenjenih mladima u budžetu Grada Niša. Izrazila je žaljenje što na javnoj debati
nema predstavnika Kancelarije za mlade Grada Niša i Uprave za finansije, izvorne prihode
lokalne samouprave i javne nabavke koji bi konkretno mogli da odgovore na sva pitanja koja
postoje oko načina korišćenja sredstava iz budžeta Grada Niša namenjenih mladima. I ona bi
volela da zna razloge za lošu realizaciju budžeta namenjenog rešavanju problema mladih, da
li je to nedostatak sredstava u budžetu Grada Niša, možda neke mere štednje usled
Strana | 4
nedovoljnog punjenja budžeta Grada Niša ili je ipak u pitanju nešto na šta je moglo da se
utiče. Nažalost, usled nepostojanja lokalnog akcionog plana za mlade sredstva iz budžeta
Grada Niša se dodeljuju samo na osnovu Odluke o mladima, što i po njenom mišljenju nije
dovoljno dobro rešenje i najavila je imena i dopune ove odluke do kraja godine i usvajanje
nove za 2014. godinu. Savet za mlade takođe nije zadovoljan načinom na koji je realizovan
konkurs za omladinske organizacije civilnog društva i neformalne grupe, smatra da rad
komisije koja je odlučivala o projektima nije bio dovoljno transparentan, da je bilo problema
sa bodovanjem projekata, da neke stvari koje su bile u smernicama samog konkursa nisu
bile u skladu sa Odlukom o mladima o transparentnom trošenju sredstava namenjenih
mladima, kao i da su nepotrebno nastali problemi sa neformalnim grupama i velikim
kašnjenjem uplate odobrenih sredstava. Takođe, neki od predloga i smernica koje je Savet
za mlade dobio povodom konkursa od strane omladinskih organizacija civilnog društva biće
usvojeni u narednom periodu kako bi se poboljšao rad na rešavanju problema mladih i
pozvani su svi da se uključe u rad na izmenama i dopunama Odluke o mladima za 2014.
godinu. Odlukom o mladima za 2013. godinu npr. predviđena su bila dva konkursa, jedan od
strane Uprave za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport u februaru i drugi od strane
Kancelarije za mlade Grada Niša u aprilu, da bi na kraju bio samo jedan zajednički konkurs i
tek krajem juna. Zaključak Saveta za mlade je da se sa svim aktivnostima na rešavanju
problema mladih i korišćenju sredstava iz budžeta Grada Niša namenjenih za tu svrhu
kasnilo od početka godine, pri tom bez nekih valjanih ili znanih uopšte razloga. Pored toga
što mnoge stavke budžeta za mlade tokom 2013. godine nisu realizovane, budžet Grada
Niša će definitivno biti smanjen za oko 30% za 2014. godinu, ali se još uvek čekaju predlozi
nadležnih gradskih uprava i službi tako da se ne zna u kolikoj meri će i budžet za mlade biti
umanjen. Adriana Anastasov je na kraju zaključila da je bilo puno propusta i grešaka tokom
2013. godine, ali da je ona zato i došla na javnu debatu kako bi svi zajedno diskutovali o
problemima i uključili se svojim predlozima i preporukama u promenu situacije za narednu
godinu.
Aleksandra Brzaković, Uprava za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport je na početku svog
izlaganja istakla da može da nam odgovori na sva pitanja koje imamo o načinima korišćenja
sredstava namenjenih mladima iz budžeta Grada Niša, a koja su u nadležnosti uprave u kojoj
radi. Ukupan predviđeni budžet Uprave za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport za 2013.
godinu iznosi 39.511.000 dinara, a u budžetu Odseka za omladinu postoje 4 pozicije iz kojih
se finansiraju programi namenjeni mladima: aproprijacija 423 popularizacija omladine i
realizacija projekata prevencije bolesti zavisnosti 2.350.000 dinara, dotacije nevladinim
organizacijama i programske aktivnosti Omladinskog saveta 3.861.000 dinara, transferi
ostalim nivoima vlasti, školama i univerzitetu 8.300.000 dinara, naknada za socijalnu zaštitu
iz budžeta i namenjena podsticajna sredstva za stipendije i talentovane učenike i studente
25.000.000 dinara. Do sada je iz predviđenog budžeta Uprave za obrazovanje, kulturu,
omladinu i sport za 2013. godinu realizovano nešto preko 53% sredstava, ali da taj procenat
realizacije nije podjednak po budžetskim stavkama. I Aleksandra Brzaković je takođe
potvrdila da su dobili uputstvo kako je za 2014. godinu potrebno redukovati obim aktivnosti
uprave i smanjiti za 30% predviđena sredstava za njihovu realizaciju, imajući u vidu
Strana | 5
ovogodišnju realizaciju sredstava i preuzetih i prenetih obaveza. Onda se osvrnula na
konkurs za omladinske projekte koji je u toku, istakla da je bilo problema u njegovoj
realizaciji i da je trenutno zastoj u Upravi za finansije, izvorne prihode lokalne samouprave i
javne nabavke, zbog problema koji su se javili oko isplata sredstava neformalnim grupama
čiji su projekti izabrani na konkursu i da nikome sredstva još nisu uplaćena. Problem je
nastao oko poreza koji treba biti plaćen na odobrena sredstva i oni su imali sastanak sa
neformalnim grupama na kome su radili na pronalaženju rešenja za nastali problem, tako da
će se potpisati novi ugovori sa smanjenim budžetima za odobrene projekte i da će se to
desiti narednih dana. Za kraj je Aleksandra Brzaković istakla da nažalost Odsek za omladinu
ima ograničena sredstva za popularizaciju mladih i direktnu podršku projektima omladinskih
organizacija i neformalnih grupa i da najveći deo sredstava koje uprava ima na raspolaganju
ide za podršku obrazovanju i talentovanim učenicima i studentima.
Ivana Todorović, Uprava za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport dala je dodatna
pojašnjena oko problema nastalih oko poreza za neformalne grupe, istakla je da se u startu
nije o tome vodilo dovoljno računa, da su imali različita tumačenja Uprave za finansije, da bi
porez ukoliko se plati kako treba bio oko 45% budžeta što je nerealno i da se zato kasni jer
se traži najbolji modus kako da umanjenja budžeta za projekte neformalnih grupa budu
prihvatljiva i ne utiču ozbiljno na njihovu realizaciju. Takođe je dodala da je tačno da je ceo
konkurs kasnio, ali da ga nije bilo moguće realizovati ranije, jer se moralo sačekati da bude
doneta Odluka o mladima Grada Niša kako bi sredstva koja su bila na raspolaganju u
budžetu uopšte mogla da se koriste. Pošto sa Grad Niš ima Odluku o mladima, izrazila je
uveravanja da se slična situacija neće ponoviti i naredne godine, ali i da smatra da je
potrebno izmeniti i dopuniti ovaj dokument, naročito pošto još nemamo usvojen lokalni
akcioni plan za mlade. Ukoliko sve bude kako treba sledeće godine će biti dva konkursa za
podršku projektima omladinskih organizacija civilnog društva i neformalnih grupa, jedan od
strane Kancelarije za mlade Grada Niša u januaru i drugi od strane Uprave za obrazovanje,
kulturu, omladinu i sport u aprilu.
Nakon ova tri izlaganja gošći iz lokalnih organa vlasti Nikola Petković je kao moderator javne
debate dao reč učesnicima i pozvao ih da pitaju šta ih zanima, izlože svoje neke informacije i
probleme sa kojima se suočavaju, ali i da aktivno diskutuju o načinima trošenja sredstava
namenjenih mladima u budžetu Grada Niša i daju preporuke kako da se ceo proces poboljša.
Predstavnike neformalnih grupa je zanimalo zašto u uslovima konkursa nije bila spomenut
porez koji treba da se plati već su budžeti planirani adekvatno predloženim i odobrenim
aktivnostima, tako da se sad postavlja pitanje kako će projekti biti realizovani uopšte sa
smanjenim budžetima.
Aleksandra Brzaković se složila da je to bio veliki propust od samog početka konkursa i da su
zato i imali sastanke sa neformalnim grupama i da su uložili maksimalne napore da se nađe
kompromisno rešenje u postojećoj situaciji
Milan Stefanović, Centar za razvoj građanskog društva Protecta je upitao zašto se nije
izabrala varijanta trojnih ugovora, gde bi u ceo proces bila uključena i neka organizacija Strana | 6
civilnog društva i tako se omogućilo da neformalne grupe dobiju neto iznose odobrenih
sredstava, kad takva praksa već postoji u Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije
Aleksandra Brzaković je odgovorila da je to bio njihov prvi predlog, da se naprave trojni
ugovori sa uključivanjem mentorskih organizacija civilnog društva u ceo proces, ali je istakla
da Odsek za omladinu nije autonoman u odlučivanju i da je predloženi model ocenjen kao
nepovoljan u ovom trenutku od strane Javnog pravobranilaštva i Uprave za finansije, izvorne
prihode lokalne samouprave i javne nabavke.
Miloš Jovanović, neformalna grupa Ni foto istakao je da je u samom startu prilikom
konkurisanja i pre odobravanja projekta njihov predlog bio da sredstva dobiju preko
mentorske organizacije Zeleni ključ sa kojom imaju dobru saradnju, ali da to nije bilo
usvojeno.
Ivana Todorović je potvrdila da je to bilo tako i da je Miloš u pravu, ali je ponovo istakla da je
aparat gradske uprave zaista obiman i njihov predlog nije prihvaćen zato što su različiti
pravnici zapošljeni u gradskoj upravi dali različita tumačenja u vezi s tim, a Odsek za
omladinu nije autonoman u odlučivanju već on samo može da daje predloge. Dodala je da je
krivica grada što u konkursu nije bilo informacija vezanih za porez koji se plaća na odobrena
sredstva, ali i da smatra da deo krivice snose i same neformalne grupe koje su konkurisale
jer se nisu dovoljno raspitale i prikupile informacije. Složila se da rešenje kojim se smanjuju
budžeti neformalnim grupama nije najbolje moguće, ali da je bilo jedino koje je moglo da se
izvede u praksi i da se projekti ipak realizuju čak i uz smanjeni obim aktivnosti.
Milan Stefanović, Centar za razvoj građanskog društva Protecta je morao da
prokomentariše ovakav stav, jer mu je bilo prosto neverovatno da i pored silnih pravnika koji
rade u gradskoj upravi nije moglo da bude predviđeno rešenje tipa trojnog ugovora već je
izabrano rešenje koje je loše po neformalne grupe, a sa druge strane se očekuje da
neformalne grupe koje čini po nekoliko mladih ljudi koji nisu pravnici budu u potpunosti
upoznate sa svim zakonskim procedurama. Ovakvim pristupom entuzijazam mladih ljudi koji
žele da budu aktivni činioci svoje lokalne zajednice i da urade nešto na poboljšanju položaja
sebe i svojih vršnjaka je u potpunosti nestao. Istakao je da se ovakvim sprovođenjem
konkursa više odmoglo nego pomoglo mladim ljudima, jer čak ni sama organizacija iz koje je
sa svojim dugogodišnjim iskustvom nije sigurna kako će sve da se završi oko konkursa, šta će
sve biti priznato od troškova a šta ne. Naročito je naglasio da se ovakva priča sa sredstvima
za mlade iz budžeta Grada Niša ponavlja iz godine u godinu i da je prosto neverovatno sa
kakvom nestručnošću se konkursi sprovode, čak se dešavalo i da se odobrena sredstva nikad
ne dodele.
Nikola Petković, Omladinski centar „Zajedno stvaramo, naglasio je da su omladinske
organizacije civilnog društva isključene iz celog procesa i da se konkursi ne raspisuju i ne
sprovode u saradnji sa njima, da čak nije pružena ni mogućnost da se daju neki predlozi
vezani za konkurse. Postavio je i pitanje zašto je neformalnim grupama dozvoljeno da
konkurišu uopšte jer zbog toga ceo konkurs stoji, kad je procedura za registrovanje
Strana | 7
organizacije vrlo jednostavna i nije skupa. Pri tom, naročito je važno što su organizacije kao
pravna lica za razliku od neformalnih grupa dužne da poštuju sva finansijska pravila i
procedure, tako da je i sama kontrola trošenja sredstava lakša i jednostavnija. Kako će
neformalne grupe da garantuju da su sredstva namenski trošena, kad će im ona biti
uplaćena na privatne račune fizičkih lica za koje ne postoji zakonska obaveza vođenja
knjigovodstvene evidencije, tako da postoji rupa u zakonskim propisima koja dozvoljava
neformalnim grupama da sredstva opravdaju fiktivnim računima. Postavio je onda i pitanje
zašto je izabrana takva procedura kad je plaćanja za projekte za neformalne grupe mogla da
vrši direktno Uprava za finansije na osnovu dostavljenih predračuna i da se tako izbegne
celokupan problem koji je nastao oko plaćanja poreza za odobrene projekte neformalnih
grupa. Takođe, ako problem postoji samo sa neformalnim grupama, zašto onda nisu
sredstva bar prebačena omladinskim organizacijama civilnog društva, kako ne bi baš svi bili u
problemu.
Aleksandra Strahinić, Baza alternativne umetnosti i kulture, istakla je da su slični problemi
sa transferom sredstava postojali i oko konkursa koji je u saradnji sa gradom raspisala
Naftna industrija Srbije, tako da su i ta sredstva kasnila više od mesec dana. Pri tom su oni
kao organizacija u dodatnom problemu pošto je druga polovina sredstava potrebnih za
realizovanje projekata dobijena na konkursu grada, koja i dalje nisu isplaćena, a projekat već
treba da se završi.
Ivana Todorović je još jednom iskoristila priliku da naglasi kako smo svi na istoj strani i da
bez obzira što ona radi u gradskoj upravi stoji na istom stanovištu i o celoj proceduri
dodeljivanja sredstava omladinskim organizacijama civilnog društva misli isto što i prisutni
predstavnici organizacija i da ona sama želi da se urade konkretne korisne stvari na
poboljšanju položaja mladih u Nišu. Takođe je izrazila dodatno zadovoljstvo jednom
ovakvom javnom debatom i naglasila da će sva mišljenja i predlozi koji budu izneti poslužiti
kao smernice prilikom raspisivanja konkursa za omladinske projekte u budućnosti. Ipak,
istakla je da je sam konkurs raspisan na osnovu smernica koje je propisalo Ministarstvo
omladine i sporta Republike Srbije i da je vrlo malo prilagođen potrebama lokalne zajednice.
Takođe, ove godine su neformalne grupe prvi put bile u prilici da konkurišu za sredstva
svojim projektima, tako da propusti koji su napravljeni neće biti ponovljeni sledeće godine.
Milan Stefanović, Centar za razvoj građanskog društva Protecta je onda upitao da li su
možda kontaktirani neki drugi gradovi poput Novog Sada i Novog Pazara koji već par godina
rade sa neformalnim grupama kako bi se iskoristila njihova iskustava i praksa po ovim
pitanjima
Ivana Todorović je naglasila da oni jesu to uradili, ali da je nažalost još jednom došla do
izražaja nemogućnost Odseka za omladinu da utiče na proces donošenja konačnih odluka,
već može samo da daje predloge koji onda ne budu usvojeni od strane Uprave za finansije,
izvorne prihode lokalne samouprave i javne nabavke. Aleksandra Brzaković je dodala da su
oni kao Odsek za omladinu razradili 4 različita modela kako ovaj problem može da bude
rešen, ali da oni nisu usvojeni i da pri tom niko od predstavnike Uprave za finansije nije bio
član komisije koja je odlučivala o dodeli sredstava.
Marko Đorđević, Omladinski edukativni centar, izneo je mišljenje da je očigledno postojala
namera da se ceo konkurs realizuje onako kako je realizovan, čim nijedan predlog čak ni
nadležnih institucija lokalnih organa vlasti koje se bave mladima nije usvojen, kamoli samih
omladinskih organizacija civilnog društva. Osvrnuo se takođe i na problem sa Odlukom o
mladima Grada Niša u kojoj stoji da jedan čovek ima diskreciono pravo da dodeljuje
sredstava i mimo konkursa ako proceni da je neki projekat od značaja za mlade u lokalnoj
zajednici. Izrazio je i ubeđenje da će se najavljeno smanjivanje budžeta organa lokalne
samouprave od 30 % sprovesti kroz redukovanje i ovako slabih programa, a ne i kroz
smanjivanje plata zaposlenih od kojih ne rade svi svoj posao kako treba.
Aleksandra Brzaković je odgovorila da Uprava za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport
trenutno radi na projekciji potrebnog budžeta za 2014. godinu i da u ovom trenutku ne
može da kaže na kojim budžetskim stavkama će biti načinjene predviđene uštede. Takođe je
istakla da moramo biti realni i da znamo u kojim okvirima se možemo kretati, ali i da vidimo
šta je ono što svi zajedno možemo da uradimo i da dobijemo najbolje predloge u datim
okolnostima. Ipak, finalnu reč o projekciji potrebnog budžeta za mlade daće Uprava za
finansije i sama Skupština grada Niša koja će usvojiti budžet. Još jednom je istakla da joj je
žao što njene kolege iz Uprave za finansije nisu došle na javnu debatu jer bi onda na mnoga
pitanja mogli da se dobiju mnogo konkretniji odgovori, ali i da će Odsek za omladinu uvek da
se odazove na sve slične akcije civilnog sektora u budućnosti i da ne postoji pitanje na koje
nećemo dobiti odgovor.
Nikola Petković, Omladinski centar „Zajedno stvaramo…“, je još jednom istakao da su i
predstavnici Uprave za finansije, izvorne prihode lokalne samouprave i javne nabavke, kao i
predstavnici Kancelarije za mlade Grada Niša uredno pozvani da učestvuju na javnoj debati,
ali da nikakav odgovor nismo dobili. Onda je postavio pitanje za razmišljanje svim prisutnima
dokle ćemo više sve da vidimo šta se i na koji način radi a da pri tom javno ćutimo o tome,
kao i dokle ćemo više da tolerišemo neadekvatan i nedovoljan rad Kancelarije za mlade
Grada Niša, kao i nepostojanje lokalnog akcionog plana za mlade.
Marjan Cvetković, Otvoreni klub Niš, je istakao da su i same omladinske organizacije
civilnog društva donekle krive za neke stvari koje su se desile, jer su činile i prihvatale
kompromise u saradnji sa lokalnim organima vlasti. Takođe je dodao da postoji opšte javno
ćutanje većine omladinskih organizacija civilnog društva i da se onda stiče utisak da je samo
par pojedinaca iz Inicijative mladih Niš nezadovoljno kako se i koliko radi na rešavanju
problema mladih. U gradu u kome se nedovoljno radi na omladinskoj politici slavi se 1.
septembar kao Dan mladih Grada Niša i za to se potroši 180.000 dinara, samo da bi se
lokalni političari slikali za medije i pokazali kako oni zaista brinu o njima. Dodao je da je i
prilikom nekog sastanka u Beogradu od strane Asocijacije Kancelarija za mlade dobio kritike
Strana | 8
na račun rada šefa Kancelarije za mlade Grada Niša, a da opet pri tom situacija ostaje status
quo i da omladinske organizacije civilnog društva i dalje javno ćute. Osvrnuo se takođe na
proces izrade lokalnog akcionog plana za mlade koji je do sada bio loš, nefunkcionalan i
nezadovoljavajuć, a da pri tom svi i dalje ćute o tome i dodao da mu je prosto neverovatno
kako Grad Niš ne želi da iskoristi pomoć lokalnih omladinskih organizacija koje imaju iskustva
Strana | 9
u tome i da izdvoji nešto potrebnih sredstava da se ceo taj proces napokon završi. Na kraju
je zaključio da svi lokalni akteri koji se rade sa mladima i za mlade moraju da se ujedine, da
budu složni i da zajednički ulože napore i znanje ukoliko želimo da se po pitanju lokalne
omladinske politike nešto suštinski promeni.
Salin Salijević, Klub za osnaživanje mladih 018, imao je takođe pitanje za sve prisutne, šta
će se desiti ako uopšte ne bude novca za odobrene omladinske projekte od koji je većina već
u procesu realizacije ili čak pri njegovom kraju
Adriana Anastasov je odgovorila da do takve situacije sigurno neće doći i da ona ima
uveravanja iz Uprave za finansije da će odobrena sredstva u najkraćem roku biti i isplaćena,
a da je pored problema sa neformalnim grupama postojao i problem nepostojanja sredstava
u budžetu Grada Niša te zato ni organizacije nisu dobile novac do sada. Takođe je dodala da
će predlog Saveta za mlade biti da se i rok za realizaciju projekata produži i da se da
vremena da svi projekti budu na adekvatan način realizovani i njihovi ciljevi ostvareni.
Aleksandra Strahinić, Baza alternativne umetnosti i kulture, dala je predlog da se za
sledeću godinu konkursi raspišu početkom godine i na vreme, kako bi se iskoristilo lepo
vreme tokom godine i za aktivnosti na otvorenom prostoru, kao i da se ne ograničava
trajanje projekata na samo dva meseca, jer je za ostvarivanje nekih ciljeva potrebno i vreme.
Aleksandra Brzaković je rekla da će konkursi biti na vreme sprovedeni u 2014. godini jer sad
postoji Odluka o mladima Grada Niša koja se čekala u ovoj godini, ali da je u ovom trenutku
prerano spekulisati sa kojim obimom sredstava će ti konkursi biti podržani.
Olivera Canić, Proaktiv, konstatovala je da su problemi vezani za konkurs za omladinske
projekte koji su nastali tokom 2013. godine postojali i ranijih godina i da bi trebalo razmotriti
unapređenje mehanizama dodele sredstava namenjenih mladima.
Ivana Todorović je istakla da će konkursi za omladinske projekte biti bolje realizovani
sledeće godine i da će dosadašnje greške biti ispravljene, ali da je trenutno i dalje neizvesno
u kom obimu će ti konkursi biti realizovani jer će to zavisiti od punjenja budžeta Grada Niša.
Ona je još jednom pozvala sve prisutne predstavnike omladinskih organizacija civilnog
društva da javno podrže napore koji se ulažu u rešavanju problema mladih, kao i da svojim
predlozima i sugestijama utiču na poboljšanje cele procedure dodeljivanja sredstava.
Adriana Anastasov je dodala da je sad prilika da se uradi realno planiranje budžeta za mlade
za 2014. godinu uzevši u obzir sve okolnosti vezane za smanjivanje sredstava koja će biti na
raspolaganju u budžetu Grada Niša i da se potrudimo da zajedničkim naporima bar održimo
finansijski nivo podrške mladima koji je bio u ovoj godini, ali da će za to biti potrebno i
lobiranje svih zainteresovanih aktera aktivnih u lokalnom omladinskom radu. Savet za mlade
je otvoren za sve predloge koji budu došli od strane omladinskih organizacija civilnog
društva vezano za budžet za mlade za 2014. godinu i ukoliko bude bilo potrebe održaće i
posebnu sednicu ovim povodom. Ipak, da bi do toga došlo potrebno je da same organizacije
pre toga obave konsultacije kako bi se moglo raspravljati o konkretnim predlozima za budžet
za mlade za 2014. godinu.
Sa ovom inicijativom složila se i Aleksandra Brzaković i još jednom istakla da samo Strana | 10
zajedničkim snagama možemo da se izborimo da mladi dobiju finansijsku podršku iz budžeta
Grada Niša koja im je preko potrebna.
Marjan Cvetković, Otvoreni klub Niš, je za kraj postavio pitanje koliko je Uprava za
obrazovanje, kulturu, omladinu i sport zadovoljna saradnjom sa Kancelarijom za mlade
Grada Niša.
Aleksandra Brzaković je odgovorila da nije imala negativnih iskustava u saradnji sa
Kancelarijom za mlade Grada Niša, ali da je ona u upravi tek od 1. avgusta ove godine, tako
da može pričati samo o tom periodu. Ivana Todorović je dodala da do sada nisu ni bili
previše upućeni na saradnju sa Kancelarijom za mlade Grada Niša, ali da smatra da svi
subjekti lokalnih organa vlasti koji se bave omladinskom politikom moraju da sarađuju i da
samo zajedničkim snagama mogu rešavati probleme mladih u Gradu Nišu.
Na kraju javne debate Nikola Petković se ispred Inicijative mladih Niš zahvalio svima na
učešću, posebno predstavnicama Saveta za mlade i Uprave za obrazovanje, kulturu,
omladinu i sport i najavio nastavak zajedničkih konsultacija vezanih za kreiranje budžeta za
mlade za 2014. godinu.
Zaključci sa javne debate:
1. Finansijska sredstva namenjena mladima u budžetu Grada Niša postoje i ona su značajno
bila uvećana u odnosu na 2012. godinu, ali ona nisu bila dovoljno korišćena i čak je
najveći deo njih i dalje neiskorišćen iako se godina bliži kraju
2. Ne postoje jasne i transparentne informacije o dosadašnjem trošenju budžeta za mlade,
ne zna se za šta su sredstva iskorišćena, na osnovu kojih planova, projekata i programa
aktivnosti, kao i kakvi su rezultati postignuti
3. I pored toga što postoji konkurs za omladinske projekte bilo je trošenja sredstava iz
budžeta namenjenog mladima mimo konkursa, bez jasnih informacija kako je, zašto i po
kom osnovu to tako urađeno, još manje kakvi su rezultati time postignuti
4. Konkurs za omladinske projekte je realizovan sa puno propusta i kašnjenja i umesto da
pomogne omladinskim organizacija civilnog društva u njihovom radu sa mladima, stvorio
im je samo dodatne probleme
5. Rad komisije koja je odlučivala o projektima na konkursu nije bio dovoljno
transparentan, bilo je problema sa bodovanjem projekata, neke stvari koje su bile u
smernicama samog konkursa nisu bile u skladu sa Odlukom o mladima o
transparentnom trošenju sredstava namenjenih mladima
6. Ne postoji dovoljan nivo saradnje između svih aktera lokalnih organa vlasti koji se bave
problemima mladih, kao ni adekvatna razmena informacija, pa čak ni u tumačenju
zakonskih propisa koji su od značaja za saradnju sa mladima
7. Problemi mladih koji postoje u lokalnoj zajednici, ali i broj omladinskih organizacija
civilnog društva i njihovih korisnika, zahtevaju povećanje sredstava u budžetu Grada Niša
Strana | 11
namenjenih rešavanju problema mladih a najavljeno je njihovo smanjenje za 30%
8. Usled nepostojanja lokalnog akcionog plana za mlade sredstva iz budžeta Grada Niša se
dodeljuju samo na osnovu Odluke o mladima Grada Niša, što se u praksi pokazalo kao
nedovoljno dobro rešenje
9. Proces kreiranja lokalnog akcionog plana za mlade je stao, po ko zna koju godinu za
redom, iako su sad sredstva i podrška bili obezbeđeni od strane Ministarstva omladine i
sporta Republike Srbije, GIZ-a i Panacea-e
Preporuke sa javne debate:
1. Poboljšati načine korišćenja finansijskih sredstava namenjenih mladima i ostvarivati to
tokom cele godine, kroz više konkursa i duži vremenski period za realizaciju aktivnosti
2. Poboljšati transparentnost trošenja budžeta za mlade, možda kroz objedinjavanje celog
budžeta namenjenog mladima u okviru jedne institucije
3. Prekinuti nenamensko trošenje sredstava iz budžeta za mlade Grada Niša, kao i praksu
dodeljivanja sredstava mimo konkursa raspisanih za podršku omladinskim projektima
4. Ispraviti sve propuste i greške koje su nastale prilikom realizacije konkursa u 2013. godini
i zaista pomoći omladinskim organizacijama civilnog društva u njihovom radu na
rešavanju problema mladih
5. Za sledeću godinu formirati stručnu komisiju u čiji transparentni rad će biti uključeni svi
akteri lokalnih organa vlasti koji se bave mladima, kao i predstavnici omladinskih
organizacija civilnog društva
6. Poboljšati saradnju i razmenu informacija između svih aktera lokalnih organa vlasti koji
se bave problemima mladima, ali i sa omladinskim organizacijama civilnog društva
7. Samo zajedničkim radom svih aktera u lokalnoj omladinskoj politici možemo doći bar do
održanja postojećeg budžeta za mlade u 2014. godini i potrebno je veće učešće
omladinskih organizacija civilnog društva u njegovom planiranju
8. Dok se lokalni akcioni plan ne donese i usvoji potrebno je izmeniti i dopuniti Odluku o
mladima Grada Niša i obezbediti adekvatno i transparentno trošenje budžeta za mlade
putem konkursa za omladinske projekte
9. Pod hitno pokrenuti proces izrade lokalnog akcionog plana sa mrtve tačke, uz veće
učešće lokalnog znanja i iskustva omladinskih organizacija civilnog društva, ali i uz veću
podršku svih aktera lokalnih organa vlasti koji se bave mladima
Niš, 30. oktobar 2013. godine
Inicijativa Mladih Niš
Download

Izveštaj sa javne debate „Načini korišćenja sredstva iz budžeta