energija
Časopis za Schneider Electric partnere i prijatelje
Naš odgovor na izazov energetske
efikasnosti - Compact NSX
08
Obnovljivi izvori energije Mini hidro elektrane
10
Najmanji touch panel - Magelis STO
13
10/2010.
Æelite da saznate viπe
o energetskoj efikasnosti, o
korelaciji izmeu
potroπnje energije
i zagaenja
æivotne sredine?
Pogledajte pregled
moguÊih reπenja za
optimizaciju potroπnje
(dostupno na engleskom jeziku).
Posetite
www.sereply.com
i ukucajte kod:
83421T
Nova akvizicija – Schneider
Electric i Areva Distribucija
03
Iz sadržaja
Poštovani partneri,
Energetska efikasnost,
uvek u fokusu našeg poslovanja!
oπtovani prijatelji,
Veliko mi je zadovoljstvo da Vam predstavim
deseti broj magazina. Nadam se da Êete
uæivati u vestima koje smo pripremili za Vas.
P
Iskoristio bih ove redove da predstavim pripajanje
Areve Distribucije Schneider Electric-u. Ovom akvizicijom, Schneider Electric je postao bogatiji za 14.000
novih kolega, preko 70 fabrika i za nov portfolio proizvoda i reπenja. Moæemo reÊi da Schneider Electric
sada moæe da ponudi sve πto je potrebno jednom
elektrodistributivnom preduzeÊu.
04
Argus Detektori
05
Dardo sistem
06
Acti 9 - peta generacija modularnih uređaja za finalni razvod
07
iBusway - Canalis u Data
Centrima
12
TQ Plaza - TAC Vista rešenje
energija +
Glavni i odgovorni urednik: Giovanni Costa
Redakcija magazina
Urednik: Marijana Šapić.
Saradnici u ovom broju: J. Marinković, D. Davidović, V. Furtula, S. Joković, M. Vuksanović,
M. Mrđa.
Fotografije: foto arhiv Schneider Electric.
Dizajn/prepress: Total Design.
©tampa: Tipografic+.
Tiraæ: 3.500 primeraka.
Magazin izlazi 3 puta godišnje. Sva prava
zadržava Schneider Electric Srbija d.o.o. Svako
umnožavanje i dalje distribuiranje zabranjeno.
Schneider Electric Srbija d.o.o,
Vladimira Popovića 38-40, 11070 Novi Beograd,
Srbija,
www.schneider-electric.rs
2
Siguran sam da Êemo zajedno sa vama uspeti da
iskoristimo sve prednosti i moguÊnosti koje nam pruæa
nova ponuda Schneider Electrica, i u domenu srednjeg napona, ali i sve ostale novosti u naπoj ponudi
koje smo Vam predstavili u ovom broju.
Æelim Vam prijatno Ëitanje!
Srdačno Vaš,
Giovanni Costa
Direktor
Schneider Electric Srbija
d.o.o.
Sa proslave akvizicije Areva D
u Vrnjačkoj Banji.
Javite nam se!
Sve Vaše sugestije,
komentare i pitanja,
kao i prijavu za elektronsko ili
štampano izdanje magazina
možete poslati na e-mail:
[email protected]
Prilikom prijavljivanja za magazin obavezno navedite
da li želite da primate elektronsko izdanje na e-mail ili
štampano izdanje. I pošaljite svoje podatke: ime i prezime,
ime firme, pozicija u firmi, adresa, telefon i e-mail adresa.
Schneider Electric i Areva D
stvaraju Energiju
Novom akvizicijom poËetkom 2010.
godine, Schneider Electric je
upotpunio svoju ponudu iz domena
srednjeg napona i uËvrstio svoju
lidersku poziciju. Areva T&D, u to
vreme jedan od Ëetiri svetska lidera
u oblasti energetike, podeljena je
izmeu strateπkih partnera, kompanija Alstom i Schneider Electric:
Areva T (proizvodnja i prenos) je
postala Alstom, dok je Areva D
(distribucija elektriËne energije)
sada Schneider Electric.
SpajajuÊi aktivnosti Schneider
Electric-a u domenu srednjenaponske opreme i usluga i Areve D stvorili
smo novi sektor Energija koji moæe
da odgovori na sve zahteve træiπta
u pogledu snabdevanja energijom.
Na globalnom nivou ovaj deo
Schneider Electric-a ostvaruje 4,6
milijardi evra prometa sa svojih
17.000 zaposlenih od kojih je 1.300
u sektoru istraæivanja i razvoja.
Sa ukupno 80 fabrika πirom sveta
koliko ih ima sada, Schneider
Electric moæe da obezbedi sisteme
i reπenja koja odgovaraju na sve
izazove sa kojima se suoËavamo u
oblasti energetike: energetska
efikasnost, upravljanje, zaπtita
æivotne sredine, pametne mreæe.
Æelite da saznate viπe o kompletnoj ponudi
srednjenaponske opreme posle
Areva D akvizicije?
Pogledajte prezentaciju na srpskom jeziku.
Posetite www.sereply.com i ukucajte kod:
83418T
CIRED 2010
Nastup Schneider Electric na
ovogodiπnjem Savetovanju
CIRED bio je u znaku najnovije
akvizicije.
Areva T&D Distribution
activities become
Viπe informacija o strategiji i oËekivanjima od ovog
posla uËesnici su mogli da dobiju u opuπtenoj atmosferi hotela „Aleksandar“ gde smo ovim povodom organizovali VeËe vina, ali i na πtandu i u okviru Poslovne
prezentacije.
Schneider Electric i Areva
stvaraju Energiju
Integrisana rešenja u
sledećim oblastima:
’ energetika i infrastruktura
’ industrijski procesi
’ automatizacija u objektima
’ data centri
Sistemi i rešenja:
’ energetska efikasnost
’ zaštita životne sredine
’ smart grid
Novi sektor:
’ 4,6 milijardi evra prometa
’ 17 000 zaposlenih
’ 80 fabrika
’ 1 300 zaposlenih
www.schneider-electric.rs
3
Argus Detektori
efikasnost i komfor u jednom proizvodu!
Detektori Dima
veπernice... Da ne pominjemo koliko
bi se elektriËne energije uπtedelo
kada svetlo duæ hodnika i stepeniπta
ne bi ostajalo nepotrebno ukljuËeno.
Argus detektori pokreta vam uz
atraktivan dizajn donose nekoliko
varijanti detektora: zidnih, plafonskih
ili detektora za spoljaπnju montaæu.
Drage goste sada moæete doËekati
osvetljavanjem ulaza, a nepozvane
zaplaπiti.
Detektori prisustva
Kada govorimo o bezbednosti, niπta
ne sme biti prepuπteno slučaju. Da li
ste znali da samo tri uzastopna udisaja dima mogu biti fatalni? Tokom
noÊi, rizik od trovanja dimom joπ je
veÊi, jer ljudsko Ëulo mirisa ne funkcioniπe tokom sna. Sa poslednjom
generacijom Argus detektora dima,
Schneider Electric vam donosi reπenje za svaki dom. Samostalni uređaji, napajani sopstvenom baterijom
koji se jednostavno ugrauju na plafon, a svojim modernim dizajnom ne
naruπavaju estetiku vaπeg doma zvuËnim signalom upozoriÊe na potencijalnu opasnost i prisustvo dima.
Detektori pokreta
Detektori pokreta postaju neizostavan proizvod u svakom
domu. Koliko ste se samo puta
saplitali na ulazu u vaπ dom,
kada se iz nabavke vratite sa
punim rukama, i nemate kako
da upalite svetlo? Koliko bi bilo
jednostavnije da se svetlo
samo pali i gasi na mestima
kao πto su ostave, garaæe,
4
PraktiËan i pametan proizvod.
Detektor prisustva zapravo traæi dva
uslova da bi izvrπio svoju primarnu
namenu, ukljuËio svetlo - ne samo
da u prostoriji ima nekoga, veÊ i da
je nivo osvetljenosti niæi od zadatog.
Ovakvi proizvodi idealni su za kancelarije, uËionice... Oni efikasno koriste elektriËnu energiju istovremeno
vam pruæajuÊi maksimalni komfor.
Izaberite vaπ Argus detektor!
Dardo sistem
Povećajte nivo bezbednosti vaše instalacije
> Šta je adresibilni sistem?
Adresibilni sistem centralizuje i automatski
vrπi proveru ispravnosti protivpaniËnih svetiljki u objektu.
> Kako?
Svaka jedinica protivpaniËne rasvete
(svetiljka ili evakuacioni znak) je obeleæena jedinstvenom adresom. Dardo
Plus kontrolna jedinica identifikuje i vrπi
nadzor nad svim svetiljkama u sistemu.
Nakon periodiËne provere i testiranja,
sistem daje informaciju koje svetiljke
treba zameniti. Svaka jedinica se jednostavno adresira pomoÊu toËkiÊa.
Automatsko testiranje izvodi se periodiËno prema zadatom rasporedu.
> Za koje aplikacije se preporučuje adresibilni sistem?
Za objekte javne namene kakvi su træni
centri, garaæe, hoteli, poslovne zgrade,
pozoriπta, gde broj potrebnih svetiljki
prelazi 50.
Instalacioni standard EN 50172 definiπe
obavezu meseËne provere ispravnosti
svetiljki i funkcionisanja celokupnog
protivpaniËnog sistema.
Izveπtaj testa korisniku je na raspolaganju
u πtampanoj formi sa
specijalnog
πtampaËa koji se
ugrauje u razvodni
orman sa ostalim
kontrolnim ureajima.
Zavisno od namene
objekta i æelje korisnika, Dardo sistem se
preko konvertora moæe povezati sa PCjem u odeljenju odræavanja, ili se moæe
potpuno integrisati u centralni nadzornoupravljaËki sistem (npr. TAC Vista).
Vreme potrebno za odræavanje sada je
znaËajno skraÊeno, jer zaposleni u
odræavanju znaju taËno mesto na kome
se nalazi element koji treba zameniti, a
samim tim su i troπkovi odræavanja
znaËajno manji. U isto vreme Dardo
sistem obezbeuje vam viπi nivo bezbednosti instalacije.
> Arhitektura sistema
5
Acti 9
Peta generacija modularnih uređaja
za finalni razvod električne energije
>
F70
>
F32
Multi 9 -C32
>
>
Multi 9 -C60
Acti 9 - iC60
Industrija
Tercijarni
sektor
100%
„
Sa Acti 9 sve je mnogo jednostavnije. Koja god da je
aplikacija u pitanju, ne razmišljam o drugim opcijama.
Sa Acti 9, ja sam uvek na dobitku, po
pitanju bezbednosti, utrošenog vremena i
konkurentnosti… Ukratko, optimizujem energiju
“
koju ulažem.
6
sve komponente se mogu
lako reciklirati
iBusway
- Canalis u Data centrima
Informacione tehnologije su u konstantnom razvoju. Iz dana u dan, postavljaju
se mnoga pitanja: Kako Êe izgledati
buduÊi serveri? Koja Êe to tehniËka i
ekonomska ograniËenja definisati njihov
maksimalni kapacitet u granicama sigurnih radnih moguÊnosti? To su samo neka
od pitanja na koja je teπko odgovoriti, a
koja veÊ danas utiËu na odluke.
Kako se to može planirati unapred?
iBusway je fleksibilno, nadogradivo i
odræivo reπenje koje vam pruæa moguÊnost da investirate danas za danas,
i za pripremu za promene koje Êe uslediti
u buduÊnosti.
iBusway - Canalis za Data centre je
kljuËna komponenta distribucije elektriËne
energije do svih server rekova u vaπem
data centru. Baziran na Canalis KS sistemu prefabrikovanih sabirnica, sa plug-in
otcepnim kutijama i sistemom za nadzor i
kontrolu, iBusway je „plug & play“ reπenje
za brzu ugradnju ili nadgradnju veÊ postojeÊih kapaciteta.
iBusway rešenje je:
> Fleksibilno: njegova modularnost se
lako uklapa u sve tipove data centara,
nudeÊi laku nadgradnju kapaciteta i
zamenu opreme uz merenje potroπnje po
jednom elementu
> Povezano: lokalni sistem za nadzor
daje jasnu sliku serverske sobe u realnom vremenu: merenje optereÊenja, status prekidaËa i potroπnju energije na
svakom otcepu. Lokalni sistem ima
moguÊnost implementacije u glavni sistem za nadzor celog data centra
> Lako za instalaciju: sve komponente su
oæiËene i testirane za brzu i sigurnu montaæu, dok softverski alati pojednostavljuju
specificiranje opreme
> Ekoloπko: Canalis je u skladu sa svim
ekoloπkim evropskim standardima i pored
toga πto zamenjuje kablove, moæe da
uπtedi i do 10% energije
TehniËke karakteristike:
> Sistem za kaËenje: spuπteni pod ili na
plafon
> Nominalna struja sabirnica od 100 do
400A
> IP55, IK08
> U potpunosti u skladu sa IEC 60439-2
Više informacija na
www.schneider-electric.com
7
Kombinovanje zaštite i merenja u jednom uređaju –
Zaštita električne instalacije je regulisana važećim
standardima. Merenje parametara električne mreže
dozvoljava uvid u kvalitet napajanja i u isto vreme
otvara prostor za kreiranje energetski
efikasnije instalacije. Kombinovanje funkcija
zaštite i merenja u okviru jednog uređaja
smanjuje troškove povezivanja uz istovremeno povećanje pouzdanosti pošto je obezbeđena savršena usklađenost mernih senzora
i zaštitnog uređaja.
Troπkovi energije Ëine znaËajan deo
operativnih troπkova. Mnogo je parametara mreæe koje treba uzeti u
obzir kako bi se kontrolisali troπkovi
instalacije: struje, naponi, snage,
krive optereÊenja, analiza prorada
zaπtite, itd.
Ovi parametri su od suπtinskog znaËaja za razumevanje elektriËnih
pojava u instalaciji. Broj parametara
koje treba pratiti zavisi od viπe faktora. Veoma je bitno precizno formulisati zahteve pre pristupa izboru
merne opreme kako bi se dobile
prave informacije i ostvarili zadati
ciljevi.
Kombinovanjem funkcija zaπtite i
merenja u jednom ureaju dobijaju
se brojne i znaËajne prednosti.
Prvenstveno, ovaj pristup vodi znaËajnom smanjenju troπkova same instalacije: ormani
su optimizovane
veliËine,
troπkovi
rada na
samoj instalaciji su niæi,
a cena opreme je uporediva.
8
Pored ovoga, kombinovanje funkcija zaπtite i merenja u jednom ureaju garantuje pravilan izbor strujnih
senzora i izbegavanje moguÊih
rizika koji sobom nosi kabliranje,
Ëime se garantuje ispravan rad, uz
fabriËko testiranje cele zaπtitne
jedinice. Klasa taËnosti merenja se
odnosi na celo merno kolo (ukljuËujuÊi senzore) πto podrazumeva
fabriËku kalibraciju.
Compact NSX donosi niz prednosti
i noviteta kada je u pitanju zaπtita
niskonaponske instalacije u odnosu
na prethodni, Compact NS opseg.
Integrisane funkcije merenja parametara elektriËne instalacije i alarmiranje donose dodatnu vrednost
krajnjem korisniku i stavljaju nas u
poziciju da nudimo viπe integrisanih
reπenja koja Êe se uhvatiti u koπtac
sa problemima optimizacije troπkova, investicionih i operativnih.
Pomenute dodatne funkcije u integrisane u Micrologic zaπtitnim
jedinicama sa oznakama A ili E:
• Micrologic tip A: integrisano
merenje struja
• Micrologic tip E: integrisano
merenje brojnih elektriËnih parametara
Compact NSX
naš odgovor na izazov energetske efikasnosti
Ove zaπtitne jedinice omoguÊavaju
pristup parametrima u realnom vremenu:
• stalni prikaz rms vrednosti najoptereÊenije faze. Ovo pruæa trenutan
uvid u optereÊenja u mreæi.
• beleæenje vrednosti prekinute
struje prilikom reagovanja zaπtite.
Na ovaj naËin dragocene informacije (na primer uzrok prorade zaπtite:
preoptereÊenje ili kratak spoj)
postaju dostupne krajnjem korisniku.
Posebna grupa dostupnih informacija su merenja angaæovanih vrednosti (maksigraf) - proseËna vrednost merene veliËine na odreenom vremenskom intervalu. Za sva
trenutna merenja dostupne su i informacije o maksimalnoj i minimalnoj
vrednosti angaæovanih vrednosti.
Kada je reË o kvalitetu napajanja,
Compact NSX daje uvid o faktoru
harmonijskog izobliËenja, naponskog i strujnog.
Svaki prekidaË koji integriπe i merenja elektriËnih veliËina mora istovremeno ispunjavati dva nezavisna
zahteva:
• adekvatno napajanje zaπtitne
jedinice odnosno zaπtitne funkcije,
• izvoenje preciznih merenja.
U samoj Micrologic zaπtitnoj jedinici, za merenja je zaduæen ugraeni
mikroprocesor, koji je jasno razdvojen od dela zaπtitne jedinice koji
vodi raËuna o zaπtitnim funkcijama,
a koji je realizovan pomoÊu specijalnog integrisanog kola (izvedenog
u ASIC tehnologiji).
Iz funkcionalnog ugla, novi oseg
Micrologic zaπtitnih jedinica za prekidaËe u livenom kuÊiπtu (kompaktne prekidaËe) donose moguÊnosti
koje su do sada postojale samo kod
prekidaËa snage (tipa Masterpact).
Na ovaj naËin je omoguÊeno precizno merenje (uz dodatne funkcije
alarmiranja i komunikacije) na πirokom opsegu nazivnih struja, od 40A
(uz minimalno podeπavanje - 16A)
do 6.300 A. Upotrebom niskonaponskih prekidaËa sa Micrologic
zaπtitnim jedinicama sa integrisanim
funkcijama merenja moguÊe je jednostavno i konzistentno izvrπiti optimizaciju niskonaponske instalacije i
primeniti aktivne mere za unapreenje energetske efikasnosti.
Compact NSX koristi strujne transformatore nove generacije, sastavljene od:
• strujnog transformatora sa vazduπnim jezgrom (Rogowski tip) za
precizno merenje na πirokom
opsegu,
• strujnog transformatora klasiËne
konstrukcije za napajanje zaπtitne
jedinice.
9
Mini hidro elektrane
potpuno, daljinski upravljana i
nadgledana.
Dvadesetogodišnje prisustvo zvaničnog Sistem integratora
Schneider Electric-a, kompanije
Elektrovat, na tržištu obeleženo je
neprestanim razvojem programa
koji su u osnovi srodni sa njegovom
primarnom delatnošću - inženjeringom u elektrotehnici. Pored već
poznatih i afirmisanih programa,
poslednje dve godine obeležio je
intenzivan i predan rad na novom,
srodnom, programu „Obnovljivi izvori energije“. Konkretno, reč je o programu malih hidroelektrana snage
do 2 MW (MHE).
Na sajmu Energetike, održanom
sredinom oktobra 2010. godine, u
Beogradu, Elektrovat d.o.o. je priredio zapaženu prezentaciju pod nazivom „Male hidroelektrane, od ideje
do realizacije“. Tada je predstavljen
glavni projekat sa inovativnim rešenjima za prvu elektranu iz razvojnog
plana Elektrovata. Reč je o MHE
„Beli kamen“, snage 1,5 MW i sračunate godišnje proizvodnje od 6
miliona kWh.
Osnovna koncepcija rešenja se
sastoji od vodozahvata, derivacionog cevovoda, vodne komore,
cevovoda pod pritiskom i mašinske
zgrade sa agregatima i pratećom
opremom. Ova elektrana ima dva
agregata, različitih snaga, kako bi
ekonomično iskoristila raspoloživi
hidropotencijal. Proizvedena električna energija se plasira u sistem
kroz priključni kablovski vod 35 kV.
Elektrana je projektovana da bude
10
Projektom je predviđena ugradnja
sledeće energetske i opreme za
automatizaciju proizvodnje
Schneider Electric:
• Srednjenaponske ćelije tipa SM6
(36 kV i 6 kV),
• transformatori tipa TRIHAL,
• NN i zaštitna oprema, sopstvena
potrošnja su iz standardne, dobro
poznate, palete opreme
• mikroprocesorska zaštita tipa
SEPAM G40,
• oprema za daljinsko upravljanje i
nadzor (PLC - Premium, SCADA Vijeo Citec).
Elektrovat će do kraja 2010. godine
dobiti građevinsku dozvolu za prvu,
u nizu od 5 MHE, „Beli kamen“, a
realizacija na terenu kreće sa
početkom građevinske sezone
2011. godine. Takođe do kraja ove
godine očekujemo lokacijske dozvole za dve nizvodne MHE, takođe na
Crnom Rzavu, snage od po
515 kW.
Pored navedenih MHE, u pripremi
je još jedna nizvodna MHE na
Crnom Rzavu, snage 560 kW i
jedna veća elektrana snage 1,6 MW
na planini Golija. Za nju je dobijena
energetska dozvola i nalazi se u
odmakloj fazi pripreme građevinske
dokumentacije.
Kao sistem integrator Schneider
Electric-a, Elektrovat nastoji da u
sve planirane MHE implementira
najkvalitetniju opremu najnovije
generacije.
11
TQ Plaza
Uspeπna saradnja kompanije Tradeunique i partnerske firme Schneider
Electric-a u oblasti Sistema za Centralni Nadzor i Upravljanje Telelink iz
Beograda se nastavlja na joπ jednom
reprezentativnom objektu.
Centar crnogorskog turizma je od
ove godine bogatiji za multifunkcionalni objekat koji se prostire na 48.000 m2. TQ
Plaza Budva na jednom mestu spaja
turistiËke i poslovne apartmane, banke, luksuzne butike, biblioteku, bioskop, fitness klub sa spa centrom, restorane,
barove i podzemni parking. Sve ovo
zajedno Ëini ovaj moderni objekat novim epicentrom poslovnog i kulturnog
æivota Budve.
Visoki standardi po kojima je centar
raen zahtevao je i vrhunsko reπenje u
oblasti centralog sistema za nadzor i
upravljanje. Telelink i Schneider Electric
su na ovom objektu implementirali
dobro poznato reπenje: TAC Vista-u.
Kompleksno upravljanje termotehniËkim instalacijama obuhvata 11 klima
komora (priprema primarnog vazduha
za ventilator konvektora, vrtloænih difuzora i vazduπnih mlaznica), toplotnu
podstanicu (5 toplotnih pumpi za klima
komore, fan coilove u trænom i stambenom delu, kao i 6 bojlera za sanitarnu vodu). U delu sigurnosne ventilacije
upravljamo sistemima za odimljavanje i
ventilaciju garaæe, nadpritisak u stepeniπnom predprostoru, ventilaciju toale-
ta, kao i sistemima za ventilaciju dizel
agregata i trafostanice. U lokalima u
trænom delu je omoguÊeno individualno upravljanje ventilator konvektorima.
Merenje potroπnje tople vode vrπi se
kalorimetrima, koji su preko M-Bus protokola integrisani u centralni sistem
nadzora i upravljanja. Neprekidan rad
svih podsistema je obezbeen preko
dizel-agregatskog bloka Ëiji se parametri nadziru. Regulisanje potroπnje
elektriËne energije je reπeno tako πto
se pri postizanju maksimalne potroπnje
iskljuËuju odreeni potroπaËi po prioritetu, a ovi podaci se obrauju u
CSNU. Preko touch panela, koji su
smeπteni na razvodnim ormanima EMP
i CSNU, upravljamo termotehniËkim
sistemima koji su smeπteni u maπinske
podstanice rasporeene po objektu.
Alarmi se prikupljaju sa mikroprocesorskih podstanica i prikazuju na centralnoj raËunarskoj stanici (CRS), a
πtampani trend izveπtaji omoguÊuju
optimizaciju sistema i pravovremeno
reagovanje sluæbe odræavanja. Integracija sa sistemima slabe struje je uraena preuzimanjem izvrπnih komandi
sa protiv poæarne i CO centrale.
Analizom svih prikupljenih podataka u
moguÊnosti smo da konstantno
unapreujemo rad svih podsistema i
optimizujemo operativne troπkove.
SledeÊi put kad budete πetali budvanskom rivijerom i potraæite predah u
nekom od mnogobrojnih kafiÊa u
okviru TQ Plaze, znajte da vam preostaje samo da uæivate u ambijentu, jer
smo se mi pobrinuli za sve ostalo.
12
Najmanji touch panel
Magelis STO
Touch panel konfigurisan
Vijeo Designer softverom
Montaža bez alata
> Ugradnja panela na
orman se vrši jednostavno pomoću
fabričkih držača
Prikaz velike jasnoće
> Panel je dostupan u dve monohromatske verzije u tri boje: zelena/narandžasta/crvena i bela/roze/crvena.
Na displeju se objekti mogu prikazati u
više nijansi, uz korišćenje mnogobrojnih fontova i velike baze simbola iz
Vijeo Designer softvera.
Mogućnost komunikacije
Tehničke karakteristike
> Port RJ45 koji podržava Modbus,
Uni-Telway, Siemens PPI-MPI,
Omron Sysmacway Rockwell DF1 /
DH485, Mitsubishi Melsec FX/Q/A
> Dva USB porta: 1 port mini B za
programiranje i povezivanje sa
određenim PLC-ovima i jedan standardni USB A za USB ključ i za
povezivanje periferija
> Ekran 3.4", rezolucija 200x80,
monohromatski
> Pozadinsko osvetljenje LED
50.000 sati, 3 boje
> Interfejs RJ45 RS485/232 multiprotokol, 1 miniUSB + 1 USB Host
V2.0
> Memorija 16 MB
> Napajanje 24 VDC sa konektorom
koji se može ukloniti
> Dimenzije ŠxVxD 113x78x28 mm
13
Kako da i vaša kuća
Ako planirate da gradite privatnu kuću ili
poslovnu zgradu čeka vas mnogo više od teškog
rada. Srešćete se sa velikim brojem kako tehničkih tako i finansijskih zahteva. U poslednje vreme
ovi zahtevi se povećavaju. Ovo se posebno
odnosi na polje building management-a i električnih instalacija, gde se u obzir uzima veliki broj
faktora. Razvoj inovativnih tehnologija u velikoj
meri utiče na svakodnevni život svih nas i nudi
veliki broj novih mogućnosti.
14
bude ‚‚pametna‘‘?
Mogu li svi vaši zahtevi biti zadovoljeni na jednom mestu?
Odgovor je da, uz KNX rešenje Schneider Electric.
Ako uzmete u obzir da je veÊina objekata koji se projektuju namenjena za
upotrebu tokom nekoliko decenija,
neizbeæno je, pre ili kasnije, da Êe se
namena celog objekta ili pojedinih prostorija promeniti. Reπenje je oËigledno:
potrebna vam je zgrada Ëije Êe se
funkcije jednostavno adaptirati na nove
potrebe korisnika na jednostavan i
isplativ naËin, bez ponovnog otvaranja
zidova i polaganja novih kablova.
investicija. Vaæi sledeÊe pravilo: πto je
veÊa fleksibilnost sa kojom tehnologija
ugraena u vaπ objekat moæe da reaguje na nove zahteve i da se adaptira
na tehniËke inovacije, veÊa je vrednost
koju dobijate za uloæen novac. I danas,
kada se posebna paænja poklanja pitanju oËuvanja æivotne sredine, kada cena elektriËne energije postaje znaËajan
Ëinilac u ukupnim troπkovima odræavanja, postaje joπ oËiglednije da reπenje
mora biti inteligentno i po pitanju energetske efikasnosti.
Komfor
Sigurnost i bezbednost
Danas svi oËekuju viπe komfora i udobnosti, kako kod kuÊe, tako i u prostoru
u kome rade. Moderne elektriËne instalacije Ëine vaπ æivot lepπim i jednostavnijim. Sa naπim reπenjem, moæete iskazati svoju individualnost. Svoje okruæenje moæete prilagoditi vaπim æeljama.
U pogledu komfora, uzmimo sledeÊi
primer: predveËe se udobno smestite u
svoju dnevnu sobu, i nema potrebe da
idete od prekidaËa do termostata.
Umesto toga, sada jednostavnim pritiskom na jedno dugme moæete aktivirati
sve æeljene funkcije odjednom: spustite
roletne, priguπite svetlo i podesite æeljenu temperaturu. Ovakva podeπavanja
(scene) programiraju se prema vaπim
specifiËnim potrebama.
Ako u zgradi æelite vrhunsku sigurnost,
koriπÊena tehnologija mora biti u stanju
da reaguje brzo i inteligentno u kritiËnim
situacijama, bilo da je neko prisutan u
objektu ili ne. Kada pogledate sve ove
razliËite zahteve, ubrzo uviate da oni
prevazilaze moguÊnosti konvencionalnih elektriËnih instalacija.
U svakom sluËaju, ovo nije razlog zbog
koga Êete menjati svoje planove. Najzad, postoji inteligentna alternativa konvencionalnom reπenju elektriËnih instalacija - KNX iz programa Schneider
Electric.
Fleksibilnost
DrugaËije reËeno - pametne kuÊe!
Efikasnost u pogledu troškova
Kada govorimo o troπkovima, to nisu samo poËetna ulaganja, veÊ i svi prateÊi
troπkovi koji postaju presudni pri proraËunima isplativosti kod ovakve vrste
15
Spacial - univerzalni ormani
Nova generacija univerzalnih metalnih ormana
modularni Spacial SF i kompaktni Spacial SM
prilagodljivi svakoj Vašoj aplikaciji
svestranost
vreme
efikasnost
podrška
Download

08 10 13 Nova akvizicija – Schneider Electric i Areva Distribucija 03