snajder 14:snajder 4-6.qxd 25.12.12. 15.20 Page 1
energija
Časopis za Schneider Electric partnere i prijatelje
14/2012.
10 godina
pozitivne
energije
03
Energetska efikasnost
u industriji
04
Novi softver Ecodial
Advance Calculation 4
10
Novi kontroler
Modicon 168
12
Prijavite se odmah!
Besplatni kursevi o
energetskoj efikasnosti.
Posetite www.sereply.com
i ukucajte kod 28711P
Iz sadržaja
Uvod
P
oπtovani partneri i prijatelji,
obeleæili smo 10 godina od osnivanja preduzeÊa
Schneider Electric u Srbiji i Crnoj Gori. GledajuÊi u
nazad, mogu slobodno da kaæem da smo preπli put od pionira
sa nekoliko zaposlenih do vrlo jasno profilisane firme sa Ëvrstom
pozicijom na træiπtu.
Naπ uspeh ne bi ni u kom sluËaju bio moguÊ bez naπe mreæe
partnera. Jer samo zajedniËki rast partnera i Schneider
Electric-a omoguÊava prosperitet.
06
8. CIRED
savetovanje
09
Pustite prirodu u svoj dom
Unica Class
14
Klima ormani
primer energetske
efikasnosti u πtampariji
Javite nam se!
Firmu Ëine ljudi. Naπ tim je mnogo puta pokazao da je sposoban da se nosi sa velikim izazovima træiπta i da ostvari planirane
ciljeve i rezultate. Kao lider u energetskoj efikasnosti, veoma
smo efikasni i u poslu. Meutim, postizanje rezultata nije jedino
vaæno, podjednako su vaæni svakodnevno zadovoljstvo u zajedniËkom radu, oseÊanje zajedniπtva i ljudski odnosi. Siguran sam
da se i u tome izdvajamo, kao i da naπi klijenti i partneri, u
saradnji sa nama to jasno oseÊaju.
Hvala Vam na 10 godina saradnje i uspeha! Pozivam vas da i
dalje radimo na unapreenju i razvoju naπe saradnje i meusobnih odnosa.
Æelim Vam prijatno Ëitanje!
SrdaËno Vaπ,
Dragoljub DamljanoviÊ
Ukoliko želite svoj primerak magazina
Direktor
Energija + pošaljite mail na:
[email protected] Schneider Electric Srbija d.o.o.
energija +
Glavni i odgovorni urednik: Dragoljub Damljanović
Redakcija magazina
Urednik: Marijana Jović
Saradnici u ovom broju:
J. MarinkoviÊ, V. Furtula, A. Zagorac, D. BuaËa,
M. Kneæević, V. KodæopeljiÊ, D. GligoriÊ
Fotografije: foto arhiv Schneider Electric
Dizajn/prepress: Total Design
©tampa: Tipografic+
Tiraæ: 4.000 primeraka
Sva prava zadržava Schneider Electric Srbija
d.o.o. Svako umnožavanje i dalje distribuiranje
zabranjeno.
Schneider Electric Srbija d.o.o,
Vladimira Popovića 38-40, 11070 Novi Beograd,
Srbija,
www.schneider-electric.com
2
Priključite se!
U dobu ekonomije znanja,
edukacija igra presudnu ulogu. Kao poklon celom svetu
pokrenuli smo Univerzitet za
energiju, portal za edukaciju kroz online kurseve i
besplatna predavanja na engleskom jeziku.
U pitanju su najsavremenija znanja i saveti o energetskoj
efikasnosti, uštedi energije i novca, ali i očuvanju planete.
Prijavite se odmah!
www.myenergyuniversity.com
Energetska efikasnostuu
Kao jednu od
novina
Schneider
Electric predstavlja
EcoStruxure,
integrisanu
arhitekturu
sistema zasnovanu na
Ethernet IP
mreži i softverima za
nadzor i
upravljanje.
Ova platforma obuhvata 5 segmenata, koji su manje ili viπe zastupljeni u
zavisnosti od tipa objekta ili aplikacije: upravljanje snabdevanjem energije, upravljanje procesima i maπinama, upravljanje u IT sektoru i server
sobama, centralni sistem za nadzor i
upravljanje u objektima, upravljanje
sigurnosnim sistemima.
EcoStruxture pomaæe naπim klijentima da nau prave odgovore za izazove po pitanju upravljanja potroπnjom energije i sveukupnim performansama svog poslovanja.
Energetski efikasna reπenja za segment industrije (npr. automatizacija
procesa proizvodnje) najËeπÊe podrazumevaju uvid i razumevanje potroπnje energije i vezu iste sa proizvodnjom.
Schneider Electric nudi jedinstveni
pristup za razumevanje potroπnje
energije - tako πto sisteme automatizacije i upravljanja povezujemo sa
sistemima za nadzor.
4
Koraci su sledeÊi:
• U toku Energy Audit-a identifikovati taËke procesa na kojima dolazi
do rasipanja energije.
• Napravite detaljan pregled potroπnje energije duæ celog procesa, tako πto Êete sistem automatizacije i
upravljanja uvezati na sistem za
nadzor potroπnje energije. Tako Êete kreirati inteligentu infrastrukturu,
sa uvidom u potroπnju energije u
svakom trenutku.
• SledeÊi je fokus na aktivnu energetsku efikasnost - dakle uπtedu
kroz regulaciju i automatizaciju.
Na osnovu analize samog procesa
proizvodnje, implementiraÊemo
napredno upravljanje procesom.
• Sada analiziramo potroπnju energije iz konteksta samog procesa, i
tako identifikujemo naredne moguÊnosti za uπtedu kroz kontinualna
poboljπanja.
industriji
Preporuke uglavnom ukljuËuju frekventne regulatore, ureaje za meko upuπtanje motora, integrisanu
infrastrukturu upravljanja i automatizacije, indikatore koriπÊenja resursa, indikatore energetski efikasnih
performansi uporeivanjem
potroπnje energije i proizvodnje.
Prednosti ovakvog sistema:
1. Pouzdan, taËan i efikasan sistem
merenja podataka koji se tiËu potroπnje energije u kontekstu proizvodnog okruæenja.
2. Nadzor i upravljanje potroπnjom u
realnom vremenu.
3. Proπirivo reπenje koje se moæe
koristiti u jednoj zoni postrojenja,
na celom postrojenju ili u nekoliko
odvojenih industrijskih postrojenja.
4. Reπenje koje se jednostavno
moæe integrisati u postojeÊu arhitekturu sistema automatizacije.
5. Aplikacija kojoj se moæe pristupiti preko javnog web interfejsa.
5
8. CIRED savetovanje
Predstavljen tim i rešenja koji mreže i cele gradove čine pametnim
Prvi put od akvizicije Telventa,
Schneider Electric i Telvent DMS (sada
Schneider Electric DMS NS) su udruæili
snage i predstavile reπenje za pametne
mreæe. Prezentacija koja je odræana na
temu Pametnih gradova sa posebnim
akcentom na projekat Ëija se prva faza
implementacije upravo deπava u Novom
Sadu, okupila je rekordni broj ljudi.
6
Izuzetno vaæan segment
poslovanja kompanije
Schneider Electric predstavlja Smart grid, odnosno koncept pametne infrastrukturne mreæe. Smart
grid reπenja olakπavaju æivot graana kroz pouzdano i sigurno napajanje elektriËnom energijom.
U osnovi ove tehnologije je softver koji prati i optimizuje distribuciju elektriËne energije sa ciljem
smanjenja utroπka energije. Ova reπenja pomaæu
elektrodistributivnim kompanijama da bræe identifikuju i reaguju na kvarove u mreæi i uspostavljanju
ponovnog napajanja potroπaËa. Uvoenje ovih
reπenja dovodi do efikasnijeg sistema snabdevanja
elektriËnom energijom, bræeg reagovanja u sluËaju
kvara, uπtede u troπkovima eksploatacije distributivne mreæe, smanjenja gubitaka u mreæi i moguÊnost da se proizvoaËi energije iz obnovljivih izvora
(male hidroelektrane, solarne farme i sl.) prikljuËe
u mreæu kao novi izvor energije.
Pored demonstracije softvera koga koriste distributivna preduzeÊa πirom sveta i
time optimizuju svoje raspoloæive kapacitete, uËesnici ovog Savetovanja su
mogli da posete i πtandove naπih licencnih partnera i da vide opremu koja Ëini
vaænu komponentu pametnih mreæa.
Srednjenaponsko postrojenje tipa RM6
prikazala je kompanija SNE Energy
samostalno, ali i u kompaktnoj transformatorskoj stanici tipa Biosco CS kao
deo prezentacije kompanije Elnos BL.
Veliko interesovanje izazvala je i viπenamenska daljinska stanica Easergy
T200H specijalno projektovana za ovu
transformatorsku stanicu radi njenog
povezivanja sa ostalim elementima distributivnog upravljaËkog sistema.
RM6 i Biosco CS se izrauju po licenci
Schneider Electric-a u Srbiji, u fabrikama u »aËku, odnosno Beogradu.
Ove fabrike su izgraene kao energetski
efikasni objekti Ëime su kompanija SNE
Energy i njen osnivaË Elektrovat i kompanija Elnos BL pokazali da su prepoznali vaænost racionalne potroπnje elektriËne energije i dali primer ostalim kompanijama koje rade na srpskom træiπtu.
7
10
8
Pustite prirodu u vaš dom!
You have a longing.
It’s natural.
Moderan æivot nas tera da se okrenemo prirodi, da se vratimo korenima, izvornim
elementima koji Ëine svet oko nas. Zamislite pogled na okean, na nepreglednu pustinju,
zamislite kakav je oseÊaj dræati u ruci komad odlomljenog kamena...
Unica Class dekorativni ramovi donose sirovu eleganciju kamena, lepotu i sjaj kristala,
In the modern world that often surrounds us it’s natural to long for the elements that communicate with
iour
mnoge
druge senzacije u vaπ dom.
souls and senses. The true and pure building blocks of our existence. Like the comforting sight of a
clear ocean wave, the dust from ochre-colored soil. Or the chilly hardness from a piece of rock…
Zaπto
biste se zadovoljili proseËnim? Unica Class je jedinstvena!
So here they are – the Unica Class cover frames in nine unique styles. It’s the roughness of minerDiskretan
i minimalistiËki
dizajn.
Paæljivo
birani
materijali.Please your soul and let
als. The beauty
of crystal transparency
and plenty
of other
tactile sensations.
nature into your home!
Pustite prirodu u vaš dom!
Slate
Ice Aluminium LED Natural
Aluminijum
Kamen
Grey Glass
Sivo
staklo
Truffle
Koæa Leather
Tartuf
Svedeni dizajn u izvornim materijalima!
Preuzmite kompletnu broπuru i saznajte koji se
materijali uklapaju u vaπ enterijer!
www.schneider-electric.com/unica
Posetite www.SEreply.com i ukucajte πifru: 28714P
Find your Unica Class favorite and let nature into your home!
11
9
Ecodial Advance Calculation 4
Nova generacija softvera za proračune
ne
Ecodial Advance Calculation 4 je četvrta generacija softvera za proračune električnih
ih in in
da projektovanje bude efikasnije i optimalnije.
Radne funkcije
prilagođene korisniku
U skladu sa najnovijim
standardima
Ecodial Advance Calculation 4 ima novo radno okruæenje prilagoeno korisniku, mnogo praktiËnijim od prethodne vezije
Ecodial 3.3.
Svaki elemenat radne povrπine je prilagoen osnovnim koracima tokom projektovanja: modelovanje jednopolne πeme,
proraËuni, analiza i izveπtaj.
Softver koji Vam omoguÊava izbor razliËitih sluËajeva u cilju
optimizacije reπenja, koriste� i module u kreiranju instalacije
(napajanje iz viπe izvora, sezonski uslovi, preraspodela optereÊenja..), automatsko dimenzionisanje zaπtitnih ureaja,
samostalan izbor koriπÊenih elemenata u instalaciji..
Nema viπe neprijatnih iznenaenja posle zavrπenog proraËuna. Ecodial Advance Calculation 4 odmah obaveπtava o
naËinjenim greπkama ili nepravilnostima na jednopolnoj πemi
(snaga, polaritet, sistem zaπtite...).
1. Jednostavnost
i intuitivnost
Izgled kreirane jednopolne šeme je prilagođen standardnom načinu izrade jednopolnih
šema.
Kreiranje jednopolne
šeme, uveličavanje i
pomeranje u okviru
radne površine je jednostavno i intuitivno.
Kompletna biblioteka
simbola je, takođe, lako
dostupna i pregledna.
10
Nekompatibilna instalacija: Nikad!
Ecodial Advance Calculation 4 garantuje reπenja u skladu sa vaæeÊim standardima. Nekompatabilna jednopolna
πema Êe automatski biti indentifikovana
i alarmirana u softveru.
Novitet je da je Ecodial Advance Calculation 4 u moguÊnosti da izvrπi proveru usaglaπenosti modelovane instalacije sa standardima, automatski indentifikuje neusaglaπenosti (ukoliko postoje
nekompatabilni elementi instalacije) i
sugeriπe izbor odgovarajuÊih aæuriranih
elemenata.
2. „Operating
mode“ funkcija
3. Brzi pristup izboru kablova i zaštitnih jedinica
Na primer: sezonski (režimi zima/leto), izvor napajanja (mreža/agregat), različito raspoređeno opterećenje..
Ulazni parametri i alternativna rešenja za svaki od elemenata su takođe
dostupni u ovoj tabeli.
Ova funkcija vam omogućava da simulirate različite
slučajeve opterećenja iste
instalacije.
Ecodial Advance
Calculation 4 automatski
uzima u obzir izabrane
parametre i vrši proračune
u skladu sa njima.
Svi upotrebljeni elementi – zaštitni
uređaji, kablovi, ormani, SN izvor,
transformator, sabirnice... su dostupni u preglednoj tabeli.
električnih instalacija
stalacija koji svojom ergonomijom i usklađenošću sa standardima omogućava
Usaglašen sa najnovijim
proizvodima iz ponude
Pogodan za nove i
postojeće instalacije
Ecodial Advance Calculation 4 garantuje usaglaπenost svih elemenata instalacije (kordinacija, kompatibilnost izabranih postrojenja i ormana...) zasnovanu
na poslednjoj generaciji Schneider
Electric proizvoda i reπenja.
Softver je prilagoen za proraËune kako novih, tako i za proraËune prilikom proπirenja postojeÊih elektriËnih instalacija.
Ecodial Advance Calculation 4 vam pomaæe na svakom koraku tokom projektovanja: u modelovanju i proraËunima, izboru
tipa i podeπavanja zaπtitne jedinice, izboru popreËnog preseka kablova, za tehniËku potvrdu izabranog reπenja.
ObuhvaÊena je sva oprema iz standardne ponude, ukljuËujuÊi i nove Acti 9 automatske prekidaËe.
Ovo je alat u sluæbi vaπe struËnosti, koji vam pomaæe da doete do optimalnog reπenja za elektriËne instalacije koje projektujete.
4. Jasan uvid u sva dostupna
rešenja
5. Direktan pregled
krivi okidanja
Ovaj prozor takođe omogućava pristup
svim dostupnim proizvodima iz Kataloga
u cilju lakšeg izbora proizvoda u skladu
sa zahtevanim karakteristikama.
U njemu je omogućen pregled krivih okidanja i podešavanje parametara zaštitnih
uređaja u cilju postizanja
selektivnosti.
Predložena izračunata rešenja za opremu su dostupna u za to izabranom prozoru.
Ovaj prozor je namenjen za
rad sa krivama okidanja
zaštitnih uređaja.
11
Modicon M168
Kontroler za male i srednje čilere, krovne jednice, rashladne regale i klima komore.
7 digitalnih i 3 analogna ulaza
8 digitalnih i 2 analogna izlaza
Moduli sa dodatnim ulazima/izlazima
Komunikacija:
2 Modbus porta, BACnet ili Modbus
TCP/IP
(kao dodatni moduli)
Modicon M168 programabilni kontroler je dizajniran da pomogne
proizvoaËima maπina (OEM) i krajnjim korisnicima da poboljπaju performanse, optimizuju troπkove i skrate vreme potrebno za razvoj postrojenja za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju. Uz upotrebu fleksibilne arhitekture, prilagodljivog dizajna i
SoHVAC softvera, koji se koristi i za
programiranje i za puπtanje u rad,
novi kontroler nudi reπenje za male i
srednje Ëilere, krovne jednice, rashladne regale i klima komore.
Modicon M168 kontroler i SoHVAC
softver su deo Schneider Electricove arhitekture MachineStruxture
koja koristi isti softverski paket i istu
hardversku platformu da omoguÊi
svim OEM-ovima da naprave
maπine koje imaju optimalnu cenu,
preformanse i energetsku efikasnost. ZahvaljujuÊi SoMachine softveru, univerzalnom softveru za sve
maπine, MachineStruxture arhitektura objedinjuje fleksibilnu hardversku
platformu, bazu programskih funci-
12
onalnih blokova i Schneider Electricovu testiranu, proverenu i dokumentovanu arhitekturu (TVDA).
SoHVAC softver je dizajniran da
skrati vreme potrebno za dizajniranje
maπina. Isti softver se koristi za programiranje i puπtanje u rad HVAC
sistema ukljuËujuÊi Modicon M168
kontroler i udaljeni displej, funkcijske
blokove, programe maπine, ulaze/izlaze, frekventne regulatore i komunikacione ureaje. Posebno dizajniran
za OEM HVAC maπine, ovaj jednostavan za upotrebu softver omoguÊava korisniku da menja, ponovo
koristi ili kreira svoje sopstvevne
konfiguracije.
Ovaj inovativni kontroler je dovoljno
moÊan da moæe da kontroliπe sve
funkcije u zgradi: mehaniËku i elektriËnu opremu za grejanje, ventilaciju, klimatizaciju, osvetljenje, æaluzine/roletne i distribuciju elektriËne
energije, a takoe moæe kontrolisati
i bezbednosne funkcije kao πto su
kontrola pristupa i video nadzor.
Jedan od prvih primera primene
ovog kontrolera se moæe videti na
objektu Mercatora u Kruπevcu,
gde se uz pomoÊ nekoliko Modicon
M168 kontrolera i Vijeo Citect
SCADA-e upravlja svim klima komorama na objektu, gasnim kotlom i
sistemom osvetljenja.
Za Ëilere (sa vodenim ili vazduπnim
kondenzatorom) i klima komore
Schneider Electric je razvio tkz. parametarski kontroler. Ovo je M168
kontroler koji dolazi kao gotovo
reπenje. Za puπtanje u rad ovog
kontrolera potrebno je samo preko
panela uneti parametre i kontroler je
spreman za rad. Naravno, dodatno
prilagoavanje programa je, takoe,
moguÊe uz pomoÊ SoHVAC softverskog paketa.
13
Energetska efikasnost i optimiza
za
Ostvareno
35%
uštede
energije
©tamparija je zahtevno okruæenje i potrebno je da u radnoj sredini postoji
moguÊnost kontrole temperature,
vlaænosti i ËistoÊe vazduha zbog specifiËnosti procesa proizvodnje. Takoe, potrebno je obezbediti uslove
rada za zaposlene sa glediπta nivoa
buke, temperature, ËistoÊe vazduha
na radnom mestu. Naravno, sistem
klimatizacije mora biti energetski efikasan i komercijalno prihvatljiv. Sve
ovo su bili zahtevi investitora prema
naπem partneru Clima Control Ëije
Êemo reπenje ovde predstaviti.
Prvi korak bila je analiza koja su to mesta na kojima se generiπu visoki nivoi
buke i velika toplotna generacija. Ispostavilo se da su najbuËniji delovi maπine dva kompresora za vazduh i dve
vakuum pumpe. Oni su ujedno i veliki
generatori toplote, ali, poπto su sa maπinom povezani crevima, njihova lokacija ne mora biti neposredno uz nju.
Ovi problemi su prevazieni ugradnjom tih ureaja neposredno pored
maπine, ali odvojenih zidom. Ustanovljeno je da postoji joπ jedan veliki izvor
toplog vazduha, ali koji nije moguÊe
dislocirati. Temperatura vazduha na izlazu iz ovog izvora iznosi oko 100°C,
pa je odluËeno da se zasebnim cevovodom vreo vazduh izbaci direktno
u atmosferu. Na ovaj naËin je dodatno
sniæen zahtev za rashladnim kapacitetom klima ureaja.
Kanal za distribuciju vazduha
Drugi korak bio je da se analizira radni
prostor kako bi se definisao potreban
nivo klimatizacije. ©tamparija ima dovoljno prostora ne samo za normalno
opsluæivanje maπine, nego i za svu
pomoÊnu opremu kao i prostor za nesmetan unutraπnji transport sirovog
materijala (papira) i gotovih proizvoda.
OdluËeno je da se ureajem za preciznu klimatizaciju obezbede mikrokliUbacivanje sveæeg vazduha
14
cija uslova rada u štampariji
matski uslovi samo u prostoru ispred
maπine i prostoru u kojem se dræi papir neposredno pre upotrebe. Mikroklima se formira kontrolisanim tokom
vazduha. Sva koliËina vazduha se
ubacuje u halu kroz istrujne reπetke i
usmerava u prostor ispred paleta sa
papirom. Vazduh nepromenjenih karakteristika prestruji preko paleta formirajuÊi ispred maπine hladnu, a iza
nje toplu zonu. PreËiπÊavanje vazduha i ovlaæivanje (ili odvlaæivanje) se
obavlja u klima ormanu.
Opisanim reπenjem obezbeeno je
da maπina radi u prostoru u kojem se
mikroklimatski kontroliπe temperatura,
vlaga i ËistoÊa vazduha. KoriπÊenjem
opreme za preciznu klimatizaciju, zatvorenim kruænim ciklusom vazduha
koji formira hladne i tople zone u radnom prostoru, razmeπtajem opreme
sa visokim disipacijama toplote u zasebnu prostoriju, direktnim odvoenjem vazduha visoke temperature u
atmosferu, poboljπanjem termiËkih
karakteristika staklenih povrπina, ostvaren je energetski veoma efikasan
sistem. Umesto klima sistema sa teoretski izraËunatim rashladnim kapacitetom od 100 do 120 kW izveden je
sistem sa klima ormanom UNIFLAIR
TUAR 1422 kapaciteta 57 kW. Klima
orman poseduje dva nezavisna rashladna kruga tako da dodatno ekonomiπe ukljuËivanjem samo jednog
kruga, a oba samo kada je potrebno.
Nakon dve godine eksploatacije pokazuje se da sistem preteæno radi sa
jednim rashladnim krugom. Realna
vrednost uπtede energije se kreÊe oko
35%, πto naravno smatramo velikom
uπtedom, naroËito ako pri kalkulaciji
uzmemo u obzir i niæe troπkove opremanja, odnosno cenu klima opreme
manjeg kapaciteta.
Poloæaj klima ormana
15
SERVIS – kompletna ponuda
Angaæovanje proizvoaËa opreme za
servisne usluge je najviπe πto krajnji korisnik moæe da uËini kako bi se osiguralo ispravno funkcionisanje ugraene
opreme i besprekidan rad postrojenja.
Schneider Electric kompletna ponuda
servisa obuhvata:
Održavanje
•
•
Revizije objekata krajnjih korisnika i
redovno odræavanje elektro opreme
Prediktivno odræavanje - predvianje
buduÊih kvarova praÊenjem trenda
promene karakteristika ugraene opreme
Planirane popravke
•
Usluge
• ProService (Prodiag, Proselect,
Profusion, Procorona) - prediktivna
ispitivanja
Energetska efikasnost u distribuciji,
industriji, zgradarstvu - pregled objekta
i predlog reπenja
Ispitivanje el. zaπtitnih jedinica, zamena MX, MN, MCH, Mlogic na NN prekidaËima Masterpact & Compact NSX
Parametrisanje i puπtanje SEPAM &
Mikom zaπtite
Podeπavanje i parametrisanje ML
zaπtite
Parametrisanje i puπtanje u rad
Varlogic regulatora
Easergy parametrisanje, puπtanje i
odræavanje
Odræavanje frekventnih regulatora
ATV 61/71 i soft startera ATS48
Treninzi - osnovni i napredni prema
potrebi
Odræavanje i popravka SN prekidaËa
Nadzor pri montaæi i puπtanju u rad
SN postrojenja tipa GHA, GMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Retrofiti postrojenja
• EcoFit
Zamena SN i NN opreme starije generacije proizvoaËa Schneider Electric,
opremom nove generacije, pomoÊu
prefabrikovanih reπenja
Revitalizacija
Zamena SN i NN opreme starije generacije svih proizvoaËa, Schneider
Electric opremom nove generacije
Proizvodi
•
•
•
Rezervni delovi SN i NN opreme
proizvoaËa Schneider Electric
Power Systems Monitoring proizvodi,
Zamena, popravka i rezervni delovi:
PLC-ova, Drives & motion, HMI & Scada i ostale Schneider Electric opreme,
Software: prodaja software-a, licenci,
aæuriranje
•
Download

energija 14 - Schneider Electric