energija
Časopis za Schneider Electric partnere i prijatelje
Razvodna tabla koju nećete
skrivati – nova Mini Pragma
03
ION Enterprise 6.0 - vaš put ka
optimalnom korišćenju energije
08
Sistem za nadzor i upravljanje
uređajima za podizanje pritiska
vode u visokim zgradama
10
APC by Schneider Electric
13
9/2010.
Iz sadržaja
Poštovani partneri,
Farmina Pet Food fabrika u Inđiji.
Na slici: Giovanni Costa, direktor
Schneider Electric-a i Francesco, Nicola i
Angelo Russo, vlasnici Farmina Pet Food
P
04
TAC Vista u Urgentnom Centru
u Novom Sadu
06
IEC 61850
12
Novi touch screen grafički panel Magelis STO
red Vama je deveto izdanje
magazina Energija +. U 2009.
godini, u saradnji sa naπim partnerima, usavrπili smo
se u realizaciji projekata po principu „kljuË u ruke“, poπto su
ovakvi projekti su sve ËeπÊi zahtev krajnjih korisnika.
Dobar primer je realizacija projekta Fabrika hrane za kuÊne
ljubimce u Inđiji - Farmina Pet Food.
Naπa mreæa partnera je sada veÊa i jaËa. Naπa oprema je
sa 100 razliËitih robnih marki (brendova) preπla na jedinstvenu robnu marku Schneider Electric. Tako je naπa ponuda
postala prepoznatljivija na træiπtu.
Okruæenje u kojem poslujemo se intezivno menja, i mi se
menjamo u skladu sa tim promenama. Naπa organizacija na
globalnom nivou i na træiπtu Srbije i Crne Gore je promenjena.
Sada funkcioniπemo kroz 5 timova koji su posveÊeni poslovanju na 5 træiπta: Energetika, Industrija, Instalacioni sistemi i
kontrola, Nadzorno-upravljaËki
sistemi u objektima i Informacioni sistemi.
I ove godine osnova naπeg
poslovanja je nepromenjena,
radiÊemo na oËuvanju i jaËanju naπe mreæe partnera.
Uæivajte u ovom broju!
Farmina Pet Food svečano je
otvorena 10.4.2010. u Inđiji.
Na slici: vlasnici i menadžment
Farmina Pet Food fabrike sa
Direktor
predstavnicima Schneider
Schneider Electric Srbija d.o.o. Electric-a
Srdačno Vaš,
Giovanni Costa
energija +
Glavni i odgovorni urednik: Giovanni Costa
Redakcija magazina
Urednik: Marijana Šapić.
Saradnici u ovom broju: J. Marinković, D. Davidović, V. Furtula, S. Joković, M. Vuksanović,
M. Ružičić, D. Matić, D. Bartolović, M. Mrđa.
Fotografije: foto arhiv Schneider Electric.
Dizajn/prepress: Total Design.
©tampa: Tipografic+.
Tiraæ: 3.500 primeraka.
Magazin izlazi 3 puta godišnje. Sva prava
zadržava Schneider Electric Srbija d.o.o. Svako
umnožavanje i dalje distribuiranje zabranjeno.
Schneider Electric Srbija d.o.o,
Milutina Milankovića 7d, 11070 Novi Beograd,
Srbija,
www.schneider-electric.rs
2
Javite nam se!
Sve Vaše sugestije,
komentare i pitanja,
kao i prijavu za elektronsko ili
štampano izdanje magazina
možete poslati na e-mail:
[email protected]
Prilikom prijavljivanja za magazin obavezno navedite
da li želite da primate elektronsko izdanje na e-mail ili
štampano izdanje. I pošaljite svoje podatke: ime i prezime,
ime firme, pozicija u firmi, adresa, telefon i e-mail adresa.
Rešenja za rezidencijalne objekte
Nova Mini Pragma razvodna tabla
koju nećete skrivati...
Razvodna tabla je oduvek bila neophodan deo elektriËne instalacije u
svakom stanu. Nova Mini Pragma
razvodna tabla je mnogo viπe od toga. Elegantna i inovativna, prilagoena je savremenim uslovima æivota,
svojim dizajnom i izborom boja.
U ponudi se nalazi bela nadgradna
razvodna tabla, dostupna u opciji sa
belim ili dimovanim vratima. Ono πto
je potpuno novo, jeste nova ugradna
razvodna tabla, dostupna u pet boja
koje su usklaene sa galanterijom iz
Unica programa.
Asortiman novih razvodnih tabli zadovoljiÊe svaku vaπu potrebu. Na raspolaganju su vam modeli od 1 do 3
reda, sa kapacitetom od 4 do 18 modula po redu.
©to je posebno zanimljivo, novi
koncept razvodne table daje vam viπe
vremena da se odluËite za boju prednje maske koja Êe se idealno uklopiti
sa bojama u vaπem novom prostoru.
Naime, novu Mini Pragma razvodnu
tablu moæete sklopiti iz komponenti;
najpre postavite samo doznu u koju
smeπtate zaπtitne ureaje, a kada
smislite boje u vaπem enterijeru, izaberete prednju masku koja se uklapa.
Na naπem web sajtu moæete pronaÊi zanimljivu aplikaciju, koja simulira uklapanje razliËitih boja zidova sa
bojama nove Mini Pragme.
Garantovana bezbednost:
usklađena sa internacionalnim
i domaćim standardima
Bezbedna za upotrebu:
• zaštita od strujnog udara i požara u slučaju kratkog
spoja, preopterećenja ili neispravnog uređaja;
• gromobranska zaštita;
• upravljanje rasvetom;
• zaštita od opasnog napona dodira.
Bela
SlonovaËa PistaÊi Metalik Garnet
zelena
siva crvena
3
TAC Vista u Urgentnom Centru
u Novom Sadu
Jedna od najstarijih zdravstvenih ustanova u
Vojvodini, čiji počeci datiraju još od 1909.
godine, postala je bogatija za novi dijagnostičko-terapijski centar. Izgradnja i opremanje
Urgentnog Centra predstavljaju do sada najveću investiciju pokrajine u zdravstvo.
Schneider Electric je preko svog partnera u oblasti Sistema za centralni
nadzor i upravljanje, firme ION Solutions iz Novog Sada, isporuËio napredno TAC Vista reπenje bazirano
na LonWorks tehnologiji. Ovo reπenje nudi sigurnu integraciju svih podsistema drugih proizvoaËa, a sistem
omoguÊava kontrolu grejanja i ventilacije, kao i nadzor nad celokupnom
elektroopremom u Ëitavom objektu.
Prostor koji se nadzire Ëine Ëetiri sprata Urgentnog centra (plus potkrovlje)
i termoelektriËni blok kao zaseban
objekat, a nadzorni raËunar je smeπten u tehniËku sobu na 1. spratu. Sistem kojim se upravlja sastoji se od
sedam klima komora, osam toplotnih
podstanica (glavna podstanica plus
sedam rasporeenih po spratovima),
dizel-agregata, UPS prostorije i oko
4
70 spratnih razvodnih ormara. Poseban deo sistema Ëine Ëetiri operacione sale na treÊem spratu, projektovane i opremljene po savremenim zahtevima, u kojima se, u zavisnosti od
stanja sale (operacija u toku, sala u
pripremi...), odræavaju æeljene temperature i protok vazduha zahvaljujuÊi
sloæenom sistemu ventilatora koji su
u sprezi sa dve glavne klima komore,
dok se istovremeno sa ventilacijom
vrπi i filtriranje vazduha, tj. sterilizacija operacionih sala. Brojni senzori,
kako na klima komorama tako i u
samim salama, signaliziraju alarm u
sluËaju ispada ventilatora, pada pritiska, promene temperature... Osim
kroz sistem ventilacije, sterilizacija
svih prostorija Urgentnog centra predvienih za smeπtaj ili zadræavanje pacijenata obavlja se baktericidnim svetiljkama, Ëiji se rad i stanje takoe
prate iz tehniËke sobe. Pored njih,
nadziru se i statusi svih osiguraËa u
svim razvodnim ormarima u objektu,
tako da se i najmanji kvar ili ispad
odmah detektuje kao alarm na raËunaru; omoguÊeno je i sigurnosno iskljuËenje svakog ormana ponaosob u
sluËaju havarije ili poæara.
UkljuËenje spoljaπnje i unutraπnje
rasvete (u hodnicima objekta) je takoe automatizovano, a postoji i kontrola sistema za otapanje leda ispred
ulaza i na krovu Urgentnog centra.
Sve u svemu, LonWorks mreæa
pokriva preko 6000 taËaka, πto sistem Ëini dosta velikim i sloæenim.
Ono na πta smo posebno ponosni
je i da Êe Urgentni centar KCV biti
prva dræavna ustanova u Srbiji smeπtena u potpuno kompjuterizovanoj
zgradi.
Centralni nadzor i upravljanje u
TQ City multifunkcionalnom centru
u Inđiji
U srcu Inđije,
jedne od najpoželjnijih evropskih destinacija
za investiranje,
nikao je centar
sa 42.000 m2
poslovnog, trgovačkog i stambenog prostora.
TQ City je najmoderniji trgovinski centar
u Inđiji.
Da sve u ovom modernom objektu
funkcioniπe kako treba, potrudili su
se Schneider Electric i Telelink iz
Beograda (partner u oblasti Sistema
za centralni nadzor i upravljanje).
Napredno TAC Vista reπenje bazirano na LonWorks tehnologiji, odgovorilo je na sve zahteve upravljanjem u
ovom centru. U okviru termotehniËkih
instalacija upravlja se sa 11 klima komora (priprema primarnog vazduha
za podsisteme podplafonskih klima
komora, ventilator konvektora, vrtloænih difuzora i vazduπnih mlaznica),
gasnom kotlarnicom (2 gasna kotla,
kotlovske pumpe). U delu sigurnosne
ventilacije upravlja se sistemima za
odimljavanje i ventilaciju garaæe, kao
i sistemima za ventilaciju dizel agregata i trafostanice. U kancelarijama u
poslovnom delu je omoguÊeno individualno upravljanje sa moguÊnoπÊu
ograniËenja parametara sa centralnog sistema za nadzor i upravljanje.
Neprekidan rad svih podsistema je
obezbeen preko dizel-agregatskog
bloka Ëiji se parametri nadziru. Efikasno upravljanje spoljaπnjim i unutraπnjim osvetljenjem se obezbeuje
vremenskim programima. Regulisanje potroπnje elektriËne energije je
reπeno tako πto se pri postizanju maksimalne potroπnje iskljuËuju odreeni
potroπaËi po prioritetu, a ovi podaci
se obrauju u CSNU. Preko touch
panela, koji su smeπteni na razvodnim ormanima EMP i CSNU, upravlja
se termotehniËkim sistemima koji su
smeπteni u maπinske podstanice rasporeene po objektu. Alarmi se prikupljaju sa mikroprocesorskih podstanica i prikazuju na centralnoj raËunarskoj stanici (CRS), a πtampani trend
izveπtaji omoguÊuju optimizaciju sistema i pravovremeno reagovanje
sluæbe odræavanja. Integracija sa
sistemima slabe struje je uraena
preuzimanjem izvrπnih komandi sa
Protiv Poæarne i CO centrale. Putem
TAC Vista Webstation-a pruæamo
usluge monitoringa korisniku.
Analizom svih prikupljenih podataka u moguÊnosti smo da konstantno
unapreujemo rad svih podsistema i
optimizujemo operativne troπkove.
Na vama je samo da zapoËnete
æivot, poslovanje i shopping avanturu
na preko 40.000 m2 u centru Inije.
5
IEC 61850
Mrežni analizator ION7650
Automatizacija transformatorskih stanica obavlja se pomoÊu velikog broja
protokola (Modbus, DNP, Profibus,
IEC 60870-5-104, IEC 60870-5103…) sa uobiËajenim komunikacionim vezama.
Elektronski
Sistemi i ureaji Schneider Electric za ureaji koji sluzaπtitu, upravljanje, merenje i nadzor æe za zaπtitu,
su postali deo ovog trenda. Prvi nadzor, autoureaj koji je paralelno sa postojeÊim matizaciju, meModbus preπao i na IEC 61850 pro- renje ili upravtokol je mikroprocesorska zaπtita
ljanje proizveSEPAM. Obzirom na modularnost
deni od strane
moguÊe je nadograditi i veÊ postojeÊe
razliËitih proizureaje dodavanjem odgovarajuÊih
voaËa nisu bili
modula.
u moguÊnosti
©to se mernih ureaja tiËe, IEC
da meusobno
61850 Êe prvo biti implementiran u
funkcioniπu,
ION. Preko ovog protokola moÊi Êe da
πto bi bila znase dobiju vrednosti mernih veliËina (U,
Ëajna prednost
I, cosf, P,E), parametri kvaliteta elekza korisnika.
triËne energije (harmonici, nesimetD a n a s ,
riËne veliËine), pristup uËitavanju i isveÊina distribupisu digitalnih i analognih ulaza i izlativnih preduza mernog ureaja, vremenska sinhrozeÊa i proizvonizacija preko SNTP, izveπtavanje...
aËa elektron-
6
Mikroprocesorska zaštita SEPAM 80
skih ureaja su prepoznala potrebu
za jedinstvenim meunarodnim standardom koji podræava meusoban i
zajedniËki rad proizvoda razliËitih
proizvoaËa. Tim povodom okupljena je grupa struËnjaka iz dvadesetak
zemalja sa ciljem da kreiraju jedinstveni protokol za celu transformatorsku stanicu, bez obzira na proizvoaËa elektronskih ureaja, uzimajuÊi u obzir modelovanje razliËitih
podataka, odnosno zajedniËki metod/format za Ëuvanje podataka.
Zadatak ove komisije bio je i da definiπe osnovne usluge potrebne za
prenos podataka na naËin da celokupno mapiranje komunikacionih
protokola ostane nepromenjeno u
buduÊnosti i celi proces ispitivanja
opreme koja potvruje usaglaπenost
sa standardom. Rezultat njihovog
rada predstavlja standard IEC 61850.
Protokol je raen na Ethernet osnovi, pa je upotreba olakπana koriπÊenjem uobiËajenih i poznatih alata i
ureaja koji su veÊ prisutni u energetskim mreæama. Zasniva se na pro-
gramiranju koje uzima u obzir podatke, a ne procedure kao standardni programi, πto olakπava modifikacije i prilagoenje potrebama u sluËaju promena aplikacija. Uπteda vremena prilikom puπtanja u rad je znaËajna prednost u odnosu na dosadaπnju praksu.
Joπ neke od prednosti koje treba izdvojiti su:
• prikupljanje podataka u okviru cele
transformatorske stanice ili Ëak ener-
getske mreæe, πto olakπava i funkciju
daljinskog upravljanja jer je komunikacija moguÊa ne samo izmeu ureaja nego i izmeu mreæa,
• smanjenje troπka zahvaljujuÊi tome
πto je oæiËavanje svedeno na najmanju moguÊu meru i πto je integracija
jednostavnija, a skupi komunikacioni
kanali posebne namene izmeu stanica i mreæe viπe nisu potrebni.
Canalis i energetska efikasnost
Neka naša energetski efikasna rešenja su: regulatori, kompenzacija reaktivne energije, sistem za
praćenje potrošnje, osvetljenje, automatizacija u
objektima. Energetska efikasnost je već u svakom
od naših proizvoda!
Energetska efikasnost je u fokusu
interesovanja.
Canalis πinski razvod, koji od
skora dolazi iz potpuno nove fabrike u Maarskoj, proizvodi se i
pakuje na optimizovan naËin koji
najmanje moguÊe πteti æivotnoj
sredini. Pri samom radu, Canalis
ima gubitke manje od 0,1% ukupne snage, dok se posle zavrπetka æivotnog veka
proizvoda Ëak 90%
moæe reka materijala
s
t
e
ciklirati.
g
r
ne
Tako, na prist
mer, πinski razfikasno
vod Canalis KS
250A ima gubitke od 3,5 kWh
E
E
na 100 m duæine, dok za istu duæinu i jaËinu struje, kablovi imaju
gubitke od 5,7 kWh. Razlika je
2,2 kWh/100 m ili, za godinu dana, 19.272 kWh/100 m.
Ako uzmemo podatak koji je
dala International Energy Agency
(www.iea.org), da je nivo emisije
CO2 gasa po kWh oko 0,64 kg
CO2, dobijamo da instalacijom
Canalis KS 250A umesto kablova, emitujemo oko 12,3 t/100 m
manje CO2 godiπnje.
Ukoliko uzmemo u obzir benefite i sa finansijskog aspekta, raËunajuÊi da je proseËna cena 1kWh
u Srbiji prema novom cenovniku
EPS-a oko 4,5 RSD, to na godiπnjem nivou daje uπtedu od
19.272 kWh x 4,5 RSD =
86.725 RSD/100 m,
πto je oko 870 €/100 m po godini,
a to je veÊ velika uπteda u svakom pogledu.
7
ION Enterprise 6.0
vaš put ka optimalnom korišćenju energije
PowerLogic ION Enterprise je kompletno reπenje za nadzor potroπnje
energije i kvaliteta napajanja koje se
koristi kako u elektriËnoj distribuciji,
tako i u potroπnji - u industrijskim
procesima i objektima, u komercijal-
nim objektima, data centrima…
To je u potpunosti fleksibilan sistem
koji u sebi ukljuËuje funkcije akvizicije, verifikacije podataka, obrade i
izveπtavanja.
PowerLogic ION
Enterprise prati parametre u realnom vremenu,
analizira kvalitet i pouzdanost napajanja, uz brzo
reagovanje na alarmantne
situacije kako bi se izbegle neæeljene posledice.
Potrebne informacije se
mogu proslediti i drugim
nadzornim ili kontrolnim
sistemima.
Sistem je otvoren za proπirivanje i u njega se mogu
ukljuËiti i informacije sa
ureaja drugih proizvoaËa, kao i informacije o
neelektriËnim veliËinama
(potroπnja gasa, mazuta,
vode, i drugih energenata), informacije o statusima prekidaËa, temperaturama i sliËno.
8
Jedna od osnovnih prednosti ovog
sistema, pored ekonomiËnog koncepta proπirivanja po potrebi i
plaÊanja licenci po ureaju, jesu
brojni predefinisani izveπtaji, koji se
baziraju na Microsoft Reporting
Services platformi.
Izveπtaji koji korisniku stoje na usluzi ukljuËuju:
• PraÊenje trendova (istorijski prikaz izabranih veliËina sa izabranih ureaja)
• Izveπtaj o troπkovima energije
• Uporedni prikaz potroπnje energije (poreenje dva dana, nedelje, meseca), izveπtaj o potroπnji
energije po smenama
• Izveπtaj o kvalitetu napajanja
(prema EN50160 ili IEC61000-430 standardima)
• Izveπtaji o alarmima i deπavanjima u sistemu
• Izveπtaj o konfiguraciji sistema
(za sluËaj potrebe rekonfiguracije)
• Tabelarni prikaz svih podataka
Takoe je moguÊe konfigurisati i
potpuno nove izveπtaje pomoÊu
automatskog alata.
Izveπtaji se mogu dobiti u viπe razliËitih formata - Excel, PDF, HTML,
XML… Izveπtaji se mogu zakazati
tako da u æeljeno vreme, æeljeni korisnik (e-mail adresa) automatski
dobija odreeni izveπtaj. Postoji
moguÊnost i automatskog slanja
odreenog izveπtaja na predefinisanu adresu neposredno po ne-
kom nepredvienom dogaaju u
sistemu (kvalitet napajanja, reagovanje zaπtite i sl.).
Platforma je u potpunosti internet
based tako da su podræane istovremene viπestruke konekcije kroz
WEB REACH segment sistema (uz
autorizaciju pristupa). Korisnici mogu da pokreÊu sve izveπtaje i da
imaju uvid u sve praÊene parametre
u realnom vremenu.
Uz pomoÊ ovih izveπtaja moguÊe je
dobiti kvalitetne informacije koje se
uz naknadnu analizu daju iskoristiti
za planiranje korektivnih akcija koje
Êe kao rezultat imati efikasnije koriπÊenje energije i, poslediËno, smanjenje troπkova energije. ION Enterprise je istovremeno i alat za verifikaciju efekata korektivnih akcija,
kako na polju optimizacije potroπnje
tako i na polju planiranja preventivnog odræavanja, kao i prilikom
planiranja eventualnih proπirenja
kapaciteta.
Energetski efikasna
rešenja za
krajnje korisnike
Preuzmite besplatnu knjigu
reπenja na engleskom jeziku.
Saznajte sve o reπenjima koja
Êe vam pomoÊi da vaπe poslovanje bude energetski efikasno.
Posetite www.sereply.com
i unesite kod: 76604T.
9
Sistem za nadzor i upravljanje uređajima
JKP Vodovod i
Hidroforna podstanica služi za povećanje dolaznog i održavanje izlaznog
pritiska u određenoj granici u cevima
radi mogućnosti snabdevanja vodom
potrošača u višespratnicama. Razlozi za praćenje i kontrolu rada hidrofornih podstanica su višestruki i namenjeni su prevashodno rešavanju
problema do kojih je dolazilo u eksploataciji. Problemi koji su postojali
su kasna dojava kvara, nepotrebno
izlaženje na teren, preventivno održavanje, nemogućnost daljinske kontrole stanja i upravljanjem podstanice, veliki troškovi održavanja i nezadovoljstvo korisnika.
U cilju rešavanja ovih zahteva
spojili smo više podstanica u jednu
(spajanjem cevovoda), zamenom
postojeće pumpe pumpom većeg
kapaciteta i koristili smo lokalnu automatiku koja je regulisala pritisak na
osnovu potrošnje. Takođe, lokalna
automatika je i alarmirala ukoliko se
10
za podizanje pritiska vode u visokim zgradama
kanalizacija Zrenjanin
desi neki kvar, odgovarala na upit
stanja i podatke - obaveštenja slala
u vidu SMS poruka na mobilni telefon zaposlenih u odžavanju i centralni računar kod dispečera.
Lokalna automatika se sastoji od
višefunkcijskog programabilnog releja Zelio Logic sa proširenjem analognih ulaza/izlaza, GSM modema,
frekventnih regulatora ATV31 sa pratećim senzorima pritiska. Napajanje
je dodatno obezbeđeno iz akumulatora 24V DC, tako da i lokalni nedostatak električne energije u podstanici zbog kvara ili radova na električnoj
mreži može biti registrovan kao nepoželjno stanje i izazvati aktiviranje
alarma.
U Zelio Logic-u se nalazi program
koji upravlja radom podstanice.
Program kontroliše ulazni i zadati izlazni pritisak koji je potreban za nesmetano snabdevanje vodom, štiti
od previsokog pritiska, obezbeđuje
ravnomerno korišćenje pumpi i prati
njihov rad, šalje obaveštenja o alarmima i kvarovima, te nam omogućava daljinski pristup - proveru stanja
sistema pomoću SMS poruka.
Upravljanje radom podstanice je
nezavisno od GSM komunikacije.
Alarmi su razgraničeni na uzročnike
pojave, tako da se jasno zna tačan
kvar i može se videti - lokalno na displeju i daljinski, pa je vreme do pronalaska kvara i intervencije višestruko smanjeno.
Svi parametari koje je dozvoljeno
lokalno podešavati, proveriti ili menjati, dostupni su i za promenu i očitavanje daljinski SMS porukom.
Na centralni računar je instaliran
Zelio Logic Alarm program koji nam
uz GSM modem omogućava daljin-
Program Zelio Logic Alarm
sku kontrolu i pristup podstanici i
arhiviranje stanja i alarma.
Svaki uticaj na promenu stanja i
podešavanje parametara omogućen
je isključivo onome kome je to dozvoljeno u Zelio Logic programu, pa
su time smanjene mogućnosti greške i zloupotrebe.
U toku 2009. godine u JKP Vodovod i kanalizacija u Zrenjaninu je
prerađeno i automatizovano 8 podstanica, i jedno seosko izvorište.
Ovakav sistem se može pored
GSM modema nadograditi i komunikacionim modulom Ethernet TCP/IP
tako da može postojati i online praćenje pritisaka i kontrole rada na
centralnom računaru pomoću Vijeo
Citect SCADA sistema.
11
Novi touch screen grafički panel
Magelis STO
Ponuda u segmentu
malih panela obnovljena
je sa osvrtom na tehnološke inovacije.
Kompaktniji,
otvoreniji, sa
više komunikacionih protokola,
Magelis
STO panel je
idealno rešenje za proizvođače mašina u oblasti
industrije i infrastrukture: touch
ekran, laka montaža, besplatan softver, mogućnost download aplikacije
preko USB-a. Poseduje kolor touch
TFT QVGA 3,5’’ ekran sa 65.000
boja!
Više od ekonomičnog
User-friendly dizajn, jednostavnost
korišćenja i instalacije, podešavanje
pomoću jedinstvenog softverskog
paketa, pojednostavljena dijagnostika i održavanje, sve to doprinosi
smanjenju ukupnih troškova.
Revolucionarni način montaže
Magelis STO panel se može montirati bez alata! Spring clip tehologija
je dokazala svoje prednosti pri montaži, ali je sistem za montažu Magelis STO panela identičan montaži
tastera prečnika 22 mm! Jednostavno, montirajte svoj panel
pritiskom direktno na
ram mašine ili sa jednim standardnim Ø
22 prorezom. Novi
koncept montaže je
idealan za industrijsko okruženje, a sam
12
proizvod omogućava lako konfigurisanje upravljačkog pulta. Ergonomično, ekonomično, ažurno...
Intuitivna konfiguracija
Konfiguracija pomoću jedinstvenog
softverskog paketa za sve panele iz
ponude Schneider Electric-a, Vijeo
Designer, je svakako veliki bonus i
daje prednost u korišćenju naprednih funkcija: Web Gate, Recipies
(recepture) i biblioteka grafičkih objekata.
Komunikacija visokih performansi
Uz integrisani Ethernet (10/100 Base
T) kao standardni protokol, komunikacija je sada otvorenija i brža sa
Magelis STU panelom. Uz to multi
protokol RS485/232 sa standardnim
RJ45 portom, kao i USB portom
omogućava lakšu komunikaciju sa
ostalom opremom u sistemu bez dodatnih troškova.
APC by Schneider Electric
Početkom 2007. godine kompanija
Schneider Electric obavila je jednu
od svojih najvažnijih akvizicija kupovinom američkog giganta APC
(American Power Conversion), poznatog na svetskom i našem tržištu
po proizvodima za besprekidno napajanje (UPS), ali i po inovativnim
rešenjima za hlađenje, rack ormarima, odvodnicima prenapona, softveru za upravljanje procesima u data
centrima i drugim proizvodima. Ova
akvizicija nam je, zajedno sa već postojećim brendom koji je korporacija
već imala u vlasništvu, MGE UPS
Systems, omogućila lidersku poziciju na svetskom tržištu u oblasti besprekidnog napajanja.
Do kraja 2009. godine plasman
proizvoda, rešenja i servisa zajedničke kompanije APC i MGE koja
zvanično nosi naziv APC by Schneider Electric obavljan je na tržištu
Srbije i Crne Gore kroz mrežu partnera, nezavisno od funkcionisanja
Schneider Electric Srbija d.o.o.
Početkom 2010. godine, prateći nove smernice u organizaciji naše kompanije, u okviru Schneider Electric
Srbija d.o.o. formirana je organizaciona celina pod nazivom IT Business,
čiji je zadatak unapređenje prodaje
infrastrukturnih rešenja za data centre, kao i proizvoda za besprekidno
napajanje tipa UPS, iz proizvodnog
programa APC by Schneider Electric.
Komercijalna politika IT Business-a
bazira se na razvoju i plasmanu kva-
litetnih proizvoda, kao i integrisanih
rešenja i najkvalitetnijeg servisa putem partnerske mreže. Partnerska
mreža u Srbiji i Crnoj Gori se sastoji
od dva tipa partnera i to:
High Power Partners, čiji je glavni
zadatak da plasiraju opremu, rešenja i servise za data centre u direktnom kontaktu sa krajnjim korisnicima. U Srbiji i Crnoj Gori imamo dva
partnera:
ENEL PS, Bulevar Milutina Milankovića 120a, Novi Beograd www.enelps.com
Konvereks d.o.o., Batutova 7/I,
Beograd - www.konvereks.rs
IT Distributeri, čiji je prevashodni
zadatak da plasiraju opremu i rešenja za kućne i poslovne mreže, kao i
da razvijaju i održavaju distributivnu
mrežu drugog nivoa (resellers). IT
Distributeri u Srbiji i Crnoj Gori su:
RRC d.o.o., Vardarska 29, Beograd
www.rrc.rs
Direct Link d.o.o, Mike Alasa 9, Beograd - www.dl.rs
13
Protivpanična rasveta OVA
Sigurnost bez improvizacije
Protivpanična rasveta povećava bezbednost ljudi u objektima, sprečavajući panična kretanja u slučaju nepredviđenih situacija, požara ili zemljotresa. Naša ponuda protivpanične rasvete, prilagođena je
svim tipovima objekata (hoteli, tržni centri, bolnice, poslovni objekti, muzeji...) i
predstavlja neophodne uređaje koji garantuju bezbednost ljudi.
Automatski se uključuje pri nestanku
standardnog napajanja i omogućava jasnu vidljivost izlaza za slučaj nužde. U stanju pripravnosti ove svetiljke ostvaruju
malu potrošnju električne energije, i na taj
način doprinose značajnoj uštedi.
Jednostavnost
Svetlosna oprema garantuje bezbednost
ljudi u javnim ustanovama. Njen jednostavan dizajn garantuje brzu instalaciju i
lako održavanje.
Protivpanične svetiljke
Rilux
Luxa
Rapida
Domina
Znakovi za izlaz u slučaju nužde
Bezbednost
Automatskim uključenjem u slučaju nestanka napajanja, protivpanična rasveta
omogućava:
• jasno obeležavanje izlaza u slučaju
nužde
• efikasnu evakuaciju ljudi
• pomoćno osvetljenje u trajanju od
jednog do tri sata
Oprema je u skladu sa evropskim standardima: EN 60 598-1 i EN 60 598-2-22
Pouzdanost
Quick Signal
Astro Guida
Prenosive protivpanične svetiljke
Sa tridesetogodišnjim iskustvom i znanjem
iz oblasti protivpanične rasvete, Schneider
Electric garantuje pouzdanost svojih proizvoda u svim situacijama. Zahvaljujući upotrebi LED dioda, ova oprema donosi značajno smanjenje električne potrošnje.
Dizajn
Samostalne protivpanične svetiljke dizajnirane su tako da se estetski savršeno
uklapaju u sve tipove objekata, bilo da
se ugrađuju na zid ili plafon.
14
Jodiolux
Toplux
Top 4
Istorija duga više od
170 godina
Kompanija Schneider Electric je imala veoma aktivnu strategiju akvizicija sa preko 100 brendova (robnih marki) u
svom proizvodnom programu. Dok su neki od tih brendova
nestali, njihovi proizvodi, usluge i rešenja su sada osnova
Schneider Electric ponude. Brendovi poput Merlin Gerin,
Telemecanique i Square D odavno su u Schneider
Electric ponudi. Najnovije akvizicije su na polju besprekidnog napajanja APC i nadzora i upravljanja u objektima
Merten i TAC.
Industrija
čelika
1836.
Osnivanje Schneider
u Francuskoj
19. vek
Danas: Jedinstvena ponuda u
oblasti upravljanja energijom
na 5 tržišta:
Objekti za
stanovanje
Građevinarstvo
Data centri
i mreže
Industrija
Energetika i
infrastruktura
2009. u brojkama na svetskom nivou
15,8
milijardi eura prometa
100.000+
zaposlenih u 100+ zemalja
41%
ukupne prodaje ostvaren je u Evropi
Distribucija
i kontrola
električne
energije
1999.
Grupa Schneider postaje
Schneider Electric,
Fokus na ED i IC
1996.
Modicon, lider u automatizaciji postaje Schneider
brend
1991.
Square D postaje član
Grupe Schneider
1988.
Telemecanique postaje član
Grupe Schneider
1975.
Merlin Gerin postaje član
Grupe Schneider
20. vek
Upravljanje
energijom
2008.
Akvizicija Xantrex-a, lidera u
rešenjima za obnovljivu
energiju
2007.
Akvizicija APC
2003-2008.
Akvizicije Lexel, Clipsal,
Merten, Ova, GET
2005.
Akvizicija Power
Measurement Inc.
2003.
Akvizicija T.A.C
2000.
Akvizicija
MGE UPS Systems
21. vek
15
Inspirisan
jednostavnošću
Novi servo sistem
Lexium 32
Lexium 32 je nova ponuda servo
sistema koja se sastoji od tri tipa
servo regulatora i dve familije motora. Lexium 32 omogućava brže i
lakše integrisanje u Vaše sisteme
i povećava produktivnost. Sa brojnim funkcijama i integrisanim različitim tipovima komunikacija, lakim izborom, instalacijom i puštanjem u rad, Schneider Electric je
napravio pomak i proširio ponudu
u oblasti pokretača motora.
U ponudi Lexium 32 su tri tipa
regulatora (book izgleda), od Osnovnog, za najjednostavnije aplikacije, do Modularnog za kompleksne sisteme.
Svi oni pokrivaju opseg snaga
od 0,2 do 7 kW. Sa book izgledom
servo regulator je dobio na kompaktnosti, i zauzima manje prostora u ormanu ili na samoj mašini.
Sa mogućnošću preopterećenja
od čak 400% servo regulator obezbeđuje superiorne performanse i
uštedu pri izboru.
Servo regulatori su kompatibilni
sa dve familije motora, srednje
inertni Lexium BMH i nisko inertni
Lexium BSH. Inertnost BMH motora je veća za faktor 2,4 u poređenju sa BSH što daje bolje performanse motoru pri preciznom
pozicioniranju.
Lexium 32 servo regulator već
sadrži (u zavisnosti od modela)
ugrađene standardne komunikacione protokole (CANopen, DeviceNet, EthernetIP...) što mu omogućava laku adaptaciju u kompleksne automatizovane procese.
Download

08 10 13 Razvodna tabla koju nećete skrivati