snajder 14:snajder 4-6.qxd 8.6.12. 15.59 Page 1
energija
Časopis za Schneider Electric partnere i prijatelje
Budućnost: SmartCity
03
Prva u svetu
ISO50001
sertifikacija
08
Novo:
Wirelles taster
10
Zaπtita i pouzdano merenje
Micrologic E
12
PunjaËi za
elektriËne automobile
14
Budite energetski efikasni!
Preuzmite
Monitor Energy Use white paper!
Posetite www.sereply.com
i ukucajte kod 20686P
13/2012.
snajder 14:snajder 4-6.qxd 8.6.12. 16.00 Page 2
Iz sadržaja
Uvod
P
oπtovani partneri i prijatelji,
ovaj broj magazina Energija+ posvetili smo energetskoj efikasnosti. Uπteda energije nije samo trend veÊ
je potreba za uπtedom resursa u svakoj oblasti postala realnost. U svetu, pa i u Srbiji aktuelno je pitanje uπtede energenata i orijentacija na obnovljive izvore energije. Fokus naπe
kompanije je uπteda energije kroz energetski efikasne proizvode i reπenja u razliËitim oblastima.
04
Korak ka
energetskoj efikasnosti
06
Solarne elektrane
07
Zelena, pametna zgrada
u »aËku
11
ECO2 softver
15
Besprekidno napajanje
energija +
Glavni i odgovorni urednik: Dragoljub Damjanović
Redakcija magazina
Urednik: Marijana Jović
Saradnici u ovom broju:
J. MarinkoviÊ, V. Furtula, S. AjdariÊ, D. BartoloviÊ, D. ©arkanoviÊ, D. MarkoviÊ, M. VuksanoviÊ
Fotografije: foto arhiv Schneider Electric
Dizajn/prepress: Total Design
©tampa: Tipografic+
Tiraæ: 4.000 primeraka
Sva prava zadržava Schneider Electric Srbija
d.o.o. Svako umnožavanje i dalje distribuiranje
zabranjeno.
Schneider Electric Srbija d.o.o,
Vladimira Popovića 38-40, 11070 Novi Beograd,
Srbija,
www.schneider-electric.com
2
Upotreba obnovljivih izvora energije, naroËito energije vode i
sunca ima veliki potencijal. U okruæenju, solarne farme su veÊ
realnost. Nedavno je kompanija Schneider Electric u Italiji realizovala projekat jedne od najveÊih solarnih farmi u Evropi snage
43MW. Mini hidroelektrane, takoe, predstavljaju veliki potencijal za proizvodnju elektriËne energije u Srbiji. NaroËito u vremenu kada za obnovljive izvori energije postoje mnogi modaliteti
finansiranja i pouzdan povrat investicije. Aktivnim uËeπÊem u
projektima na polju mini hidroelektrana Schneider Electric doprinosi iskoriπÊenju ovih izvora energije na najbolji naËin.
Posebno smo ponosni na ISO50001 sertifikat koji je prva u
svetu dobila naπa kompanija za upravnu zgradu u Parizu. Za
4 godine, uspeli smo da sa naπim reπenjima smanjimo
potroπnju energije za 30%. Tako na sopstvenom primeru
postavljamo standarde za energetski efikasniju buduÊnost.
Æelim Vam prijatno Ëitanje!
SrdaËno Vaπ,
Dragoljub DamljanoviÊ
Direktor
Schneider Electric Srbija d.o.o.
Javite nam se!
Sve Vaše sugestije,
komentare i pitanja,
kao i prijavu za elektronsko ili
štampano izdanje magazina
možete poslati na e-mail:
[email protected]
Prilikom prijavljivanja za magazin obavezno navedite
da li želite da primate elektronsko izdanje na e-mail ili
štampano izdanje. I pošaljite svoje podatke: ime i prezime,
ime firme, pozicija u firmi, adresa, telefon i e-mail adresa.
snajder 14:snajder 4-6.qxd 8.6.12. 16.00 Page 3
Schneider Electric i Telvent
predstavljaju jedinstveni paket rešenja: SmartCity
O Telventu
Pomažemo gradovima
da postanu efikasniji
Schneider Electric
je realizovao akviziciju Telventa proπle
godine. Telvent je
svetski lider u upravljanju velikim infrastrukturnim
sistemima. Reπenja za koja je bogatija naπa ponuda
su upravljanje u drumskom i æelezniËkom saobraÊaju,
upravljanje gasovodima, naftovodima, vodovodima i
elektrositributivnim sistemima. Jedan od 4 razvojna
centra u svetu Telvent DMS nalazi se u Novom Sadu.
Telvent u Novom Sadu proizvodi softver koji omogu-
©irom sveta, gradovi svih vrsta i veliËina
oseÊaju pritisak da poboljπaju i proπire
svoju infrastrukturu. Kompanija Schneider
Electric sa Telvent-om je u jedinstvenoj
poziciji da obezbedi inovativna reπenja
SmartCity koja kombinuje opremu, softver i usluge koje omoguÊavaju efikasnost
infrastrukture i poboljπanje gradskih sluæbi. PredstaviÊemo vam dva osnovna
stuba SmartCity ponude koja ukljuËuje:
SmartGrid
Êava optimalno upravljanje i velike uπtede u distribuciji
elektriËne energije koji danas koriste mnoga elektrodistributivna preduzeÊa dræava u regionu, kao i u gradovima poput Filadelfije, Vankuvera, Toronta i mnogim drugim. Preko dvesta miliona ljudi u svetu u preko
sto distributivnih kompanija uspeπno koristi ovaj proizvod za optimizaciju rada svojih elektriËnih distributivnih
mreæa. Osnovna svrha ovog softvera jeste da se
koriπÊenjem vrhunskog ekspertskog znanja iz oblasti
energetike i softverskog inæinjeringa, na najracionalniji
naËin iskoriste svi raspoloæivi elektroenergetski kapaciteti u elektrodistributivnim sistemima i na taj naËin
ostvare milionske uπtede. Ova kompanija izvozi viπe
od 95 odsto svojih reπenja. U Novom Sadu trenutno
ima preko 520 zaposlenih vrhunskih struËnjaka, oko
100 saradnika sa Fakulteta TehniËkih nauka i preko
250 mladih stipendista.
I do 15% elektriËne energije moæe da se
izgubi u prenosu zbog neefikasnosti
lokalne mreæe. Naπa reπenja pomaæu da
upravljate rastuÊom traænjom za elektriËnom energijom. SmartGrid je inteligentan sistem za distribuciju energije koji
usaglaπava proizvodnju sa potroπnjom i
obezbeuje optimalnu upotrebu svih
energetskih izvora sa akcentom na
obnovljive i efikasnu upotrebu svih delova elektrodistributivnog sistema.
SmarMobility
Svake godine, vozaËi troπe milijardi tona
goriva viπe u saobraÊaju nego πto je to
potrebno. SmartMobility smanjuje
guæve u saobraÊaju i poveÊava prohodnost, time smanjujuÊi potroπnju energenata i emisiju πtetnih gasova.
Kroz web i mobile aplikacije pruæa informacije vozaËima i putnicima o guævama
u saobraÊaju, radovima na putu i sl. i
tako omoguÊava veÊu pokretljivost i
smanjenu potroπnju. Deo SmartMobility
reπenja je i promovisanje koriπÊenja javnog prevoza kroz sisteme za prioritizaciju javnog prevoza, ograniËenje pristupa
gradskom centru, i sliËno.
3
snajder 14:snajder 4-6.qxd 8.6.12. 16.00 Page 4
Korak ka energetskoj e
Energetska efikasnost je definitivno
pojam koji se svakodnevno upotrebljava. Međutim, ovaj pojam je za veliku većinu izjednačen sa pojmom
kompenzacije reaktivne energije.
Energetska efikasnost zapravo znači „hajde da radimo sve isto, a da
trošimo manje i energije i novca“.
To isto kaže i naš slogan “Make the
most of your energy’’. Na prvi pogled ovaj zahtev deluje utopistički,
međutim nije. Ako bi naša oprema
za prenos energije od mesta proizvodnje bila savršenija, imali bismo
manje gubitaka u prenosu. Isto tako,
sa stranje potrošnje, mašine sa
većim stepenom korisnog dejstva donose veću efikasnost u proizvodnji.
Vaši zahtevi...
Optimizacija
potrošnje
Naša rešenja
Nadzor potrošnje,
ispitivanje kvaliteta
napajanja, merenje
i ušteda
Kompenzacija reaktivne energije
predstavlja samo početak, ono što
nazivamo pasivnom energetskom
efikasnošću ili popravljanjem osnove. Međutim, i tu nastaju problemi,
jer nepravilno izabrane kondenzatorske baterije u zaprljanim mrežama mogu dodatno da pogoršaju situaciju stvaranjem rezonance.
Pravi put za pravilnu optimizaciju
postojeće instalacije počinje sa merenjem i prikupljanjem podataka iz
mreže (Schneider Electric nudi izuzetno rešenje i na tom polju u vidu
Power Logic sistema ili pomoću
Compact NSX ili Masterpact prekidača), zatim definisanjem dijagnostike potrošnje reaktivne energije i
odabirom pravilne kombinacije
baterija, prigušnica ili pasivnih filtera
kao i profesionalnom implementacijom u samoj instalaciji.
kasnost koja zapravo predstavlja kontinualan proces optimizacije, ne samo električne
instalacije već i samih procesa,
koji mogu biti veoma različiti.
Ono što dalje sledi, ništa manje bitno, jeste i aktivna energetska efi-
Aktivna energetska efikasnost se
postiže ne samo kada se instaliraju
4
Pov
ras
Pasivna EE
Popraviti
osnovu
Op
aut
i re
Poboljšanje
faktora snage,
filtriranje harmonika
Pob
filtr
dal
Sep
EE = Energetska efikasnost
do
%
0
3štede
u
snajder 14:snajder 4-6.qxd 8.6.12. 16.00 Page 5
j efikasnosti
...
Povećanje
raspoložive snage
Poboljšanje
performansi poslovanja
a
%
Upravljanje
reaktivnom
energijom
>
>
>
> 5-10%
Optimizacija
električne
instalacije
Smanjenje
potrošnje
Aktivna EE
Optimizacija kroz
automatizaciju
i regulaciju
Nadzor, održavanje,
stalna poboljšanja
Poboljšanje faktora snage,
filtriranje harmonika,
daljinsko upravljanje,
Sepami
Merenje i nadzor,
poboljšanje faktora snage
i harmonijskih izobličenja,
servisi
Povećanje
raspoložive snage
>
smanjenje
direktno na računu
za utrošak struje
Smanjenje troškova
energije na osnovu
poboljšanja na samoj
el. instalaciji
energetski efikasni uređaji, već i
kada se njima upravlja na takav način. Dakle za postizanje maksimalne efikasnosti, od krucijalne je važnosti samo upravljanje.
relativno mala, i većina njih se može amortizovati kroz uštede ostvarene tokom par godina.
Po pitanju troškova implementacije
ovakvih rešenja, ona su najčešće
Aktivna energetska efikasnost
u industriji
U sledećem broju:
5
snajder 14:snajder 4-6.qxd 8.6.12. 16.00 Page 6
Obnovljivi izvori enerije solarne elektrane
O solarnoj energiji se poslednjih godina
mnogo govori, a od skora je to sluËaj i u
Srbiji i u Crnoj Gori. Sa jedne strane sreÊemo se sa zahtevima za Ëistom energijom koja se proizvodi bez emisije πtetnih
gasova i uticaja na okruæenje, a sa druge strane izgradnja solarnih elektrana
predstavlja jako unosnu investiciju.
Kada priËamo o investiciji, svaki investitor æeli sigurnost za investiran novac i
naravno πto kraÊi period otplate.
A πta sve utiËe na to?
Neke od naših naših referenci:
• Italija - 43MW
• Bugarska – 39MW –
projekat u toku
• Španija - 10MW
• Ujedinjeni Arapski Emirati – 2MW
(instalacija na krovu)
6
PovraÊaj investicije Êe zavisiti od nivoa
iradijacije zemljiπta, efikasnosti panela,
arhitekture sistema, efikasnosti invertora
koji Ëine srce instalacije, ali i od pouzdanosti ostale opreme koja je deo celokupnog sistema.
ImajuÊi sve ovo u vidu, potreban vam je
jedan partner koji Êe obezbediti kompletno reπenje od DC konverzije do povezivanja na mreæu.
Sa kompanijom Schneider Electric reπavate sve nedoumice na jednom mestu:
• Invertori
• DC i AC distribucija energije
• NN/SN kompaktno reπenje (PV Box)
• Monitoring postrojenja
• Bezbednosni sistemi (sistemi video
nadzora i kontrola prostupa)
• Ugovor o odræavanju
Uz to, prepoznatljivost naπeg brenda
kao i finansijski kapacitet, daÊe kredibilitet vaπem projektu i olakπati kreditiranje
od strane banaka.
snajder 14:snajder 4-6.qxd 8.6.12. 16.00 Page 7
Zelena, pametna zgrada
u Čačku
Licencni partner Schneider Electric-a za proizvodnju srednjenaponske opreme SNE Energy d.o.o.
gradi u okviru poslovnog kompleksa kompanije ELEKTROVAT d.o.o.
proizvodno-poslovni objekat u
»aËku. Objekat Êe biti otvoren
poËetkom avgusta 2012. god.
Ovaj objekat biÊe izgraen po konceptu „zelene, pametne i poslovno-edukativne zgrade“. Za grejanje i
klimatizaciju u objektu Êe se koristiti
obnovljivi izvori energije - toplota
zemlje, sistemom geotermije, dok
Êe kompletan krov objekta biti pokriven fotonaponskim Êelijama za
proizvodnju elektriËne enegije po
feed-in tarifi.
Kompletna elektroinstalaciona
oprema u objektu biÊe proizvodnje
Schneider Electric, dok su svi unutraπnji prostori projektovani kao
„show room“ prostori za ovu vrstu
opreme. Kompanije SNE Energy i
Elektrovat Êe na ovaj naËin na sopstvenom primeru postojeÊim i potencijalnim klijentima i korisnicima
opreme „Schneider Electric“ prikazati najreprezentativniji i najuËinkovitiji naËin izgradnje modernog poslovnog prostora u smislu energetske klasifikacije u najviπem nivou
energetske efiksanosti po svim
meunarodnim standardima.
RM6 i SM6, srednjenaponska postrojenja sa moguËnoπÊu daljinskog upravljanja,
merenja i nadzora.
Licencni partner
za proizvodnju
srednjenaponske
opreme
7
snajder 14:snajder 4-6.qxd 8.6.12. 16.00 Page 8
Prvi objekat u svetu sertifikovan
Direkcija Schneider Electric u Parizu, prvi objekat
u kome je ispunjen standard u upravljanju energijom
ISO 50001 standard definiπe uslove za razvoj, implementaciju,
odræavanje i unapreenje sistema
upravljanja energijom. Cilj implementacije je da pomogne kompanijama da:
Ključne brojke
• 1.850 zaposlenih
• 35.000m2 na 7 spratova
• 2.420 motorizovanih roletni
• 4.510 svetiljki
• 3.000 hladnih izvora svetla
8
• Bolje koriste postojeÊe energente
• Obezbede transparentnost potroπnje
• OjaËaju svest zaposlenih u cilju
smanjenja potroπnje energije
• Implementiraju nova energetski
efikasna teholoπka reπenja
• OmoguÊe poboljπanje upravljanja energijom u cilju smanjenja emisije πtetnih gasova
• Dozvole integraciju sa drugim
organizacionim sistemima upravljanja, kao πto su sistem zaπtite
æivotne sredine, zdravlja i bezbednosti
p
n
snajder 14:snajder 4-6.qxd 8.6.12. 16.00 Page 9
po ISO 50001 standardu
OËekivanja su da Êe novi standard
imati uticaja na 60% potroπnje
energije u svetu, sa πirokom primenom u nacionalnim ekonomskim
sektorima.
Naπ cilj je bio da smanjimo potroπnju energije na 80 kWh/m² godiπnje. ProseËna potroπnja komercijalnih zgrada u Francuskoj iznosi
244 kWh/m² godiπnje.
Najzahtevniji standard
u oblasti
upravljanja energijom
Ponosni smo πto su ciljevi ispunjeni
i πto smo kao globalni lider u upravljanju energijom uspeli da prvi u
svetu dobijemo ISO 50001 sertifikat.
Sertifikacija po ISO 50001 je postignuta kao rezultat implementacije
Schneider Electric reπenja u oblasti energetske efikasnosti, ukljuËujuÊi:
Kao meunarodni standard, ISO
50001 Êe biti razvijen i implementiran u preko 100 zemalja sveta u
kojima Schneider Electric posluje.
• Reπenja iz oblasti obnovljivih
izvora energije
• Rasvetu, HVAC, i kontrolu roletni
• PraÊenje i kontrolu potroπnje
energije
• Kontrolu motora pumpi i ventilatora
• Efikasno IT kabliranje
• Bezbednu distribuciju energije
• Naprednu kontrolu pristupa
Integrisanjem svih inteligentnih
sistema u jednu IP platformu, projektni tim je uspeo da postigne
uπtedu energije od 30%, πto je na
poËetku projekta i postavljeno kao
cilj.
U okviru objekta, realizovano je
sledeÊe:
• Merenje energije po zonama, po
upotrebi svake zone i potroπnje po
istoj
• 12 ureaja za merenje temperature na klima komorama, proizvodnji tople vode i grejanju
• 140 elektriËnih brojila
> Potrošnja energije*
kWh/m2
320
150
110
80
9
snajder 14:snajder 4-6.qxd 8.6.12. 16.00 Page 10
Novo: Bežični i bezbaterijski
tasteri
dovoljna da se pomoÊu ZigBee radio talasa poruka poπalje prijemniku.
Tako rukovalac ima
slobodu kretanja i mobilnost u preËniku od
25 do 100 m (u zavisnosti od koriπÊene
opreme).
Nastavljamo sa inovacijama! Sa ciljem da posao bude jednostavniji i
bræi. Sve pod zastavom energetske
efikasnosti i zaπtite æivotne sredine.
Sada su na naπem træiπtu dostupni
beæiËni i bezbaterijski tasteri i kompletna dodatna oprema.
BeæiËna tehnologija donela je veliko
olakπanje. Viπe nije potrebno razvlaËiti kablove i kanalice oko maπina
za povezivanje od tastera do ormana. Instalacioni troπkovi sa ovakvim
pristupom su smanjeni 20% u
odnosu na tradicionalnu varijantu.
Bezbaterijska tehnologija znaËi da
nije potrebno napajanje tastera
elektriËnom energijom. Prilikom pritiska tastera mehaniËka energija se
transformiπe u elektriËnu, koja je
10
U ponudi je paket,
predajnik i prijemnik,
koji su veÊ upareni i
pojednostavljuju proces od poruËivanja
do same instalacije.
Ali dostupni su i sami
prijemnici, predajnici i
dodatna oprema koja
se moæe programirati i uparivati po
æelji korisnika.
Namenjeni su za koriπÊenje u industrijama gde je potrebno izbeÊi veliko razvlaËenje kablova i promene
poloæaja komandnih kutija. Posebnu
primenu nalaze kod transportnih
traka, procesnih linija i pakerica.
Pored uπtede na dodatnoj opremi
(kablovima i kanalicama), uπteda
vremena i olakπanost instalacije je
neuporediva!
Mogu se primenjivati u novim, ali i u
postojeÊim pogonima.
Preuzmite kompletnu broπuru, saznajte sve prednosti beæiËnog
reπenja: posetite www.sereply.com
i ukucajte kod: 20436P
snajder 14:snajder 4-6.qxd 8.6.12. 16.00 Page 11
ECO2
Softver za procenu uštede električne energije za pumpe i
ventilatore upravljene sa Altivar frekventnim regulatorima
Sa ECO2 softverom možete :
• Izabrati odgovarajući Altivar na
osnovu podataka o aplikaciji
• Porediti potrošnju električne energije sa i bez frekventnog regulatora
• Izračunati potencijalnu uštedu
električne energije kako u kWh
tako i u novcu, ali i u emisiji ugljendioksida
• Izračunati povrat investicije
• Iskazati cene u RSD
• Dobiti izveštaj u excel-u
Tačnost dobijenih rezultata u potpunosti zavisi od tačnosti podataka koje ste
pripremili.
Preuzmite besplatno ECO2 softver:
posetite www.sereply.com i ukucajte kod 20632P
11
snajder 14:snajder 4-6.qxd 8.6.12. 16.00 Page 12
Zaštita i pouzdano merenje
Micrologic E
Micrologic E predstavlja
novitet u veÊ poznatoj seriji
Micrologic zaπtitnih jedinica
za Masterpact i Compact
prekidaËe. Popunjava funkcionalnu prazninu izmeu osnovnih i naprednih modela,
nudeÊi merenje energije
(taËnost 2%), struje, napona
i aktivne energije po atraktivnoj ceni.
Svi modeli Micrologic zaπtitnih jedinica imaju jedinstvenu
unutraπnju arhitekturu koja na
bezbedan i pouzdan naËin
razdvaja funkcije zaπtite i
merenja. Micrologic E takoe
uvodi jedinstvenu “auto
scroll” funkciju na svom LCD
displeju, koja omoguÊava
osoblju da bezbedno prati
sva najvaænija merenja bez
dodirivanja prekidaËa.
Pregled istorije prorade zaπtite omoguÊava brzo reπavanje problema ËuvajuÊi u
internoj memorije informacije
vezane za vrstu zaπtite, datum i vreme za 10 poslednjih
prorada.
Pregled ovih dogaaja moguÊ
je preko displeja Microgic E
zaπtitne jedinice ili putem
software-a.
12
u
e
snajder 14:snajder 4-6.qxd 8.6.12. 16.00 Page 13
u jednoj jedinici –
Uvoenjem novog komunikacionog modula BCM ULP
omoguÊeno je i povezivanje
FDM121 displeja (za prikaz
merenih veliËina istorije dogaaja), a koji se montira na
vrata ormana. BCM ULP
modul takoe obezbeuje i
“plug and play” mreæno povezivanje sa centralnim sistemom za nadzor i upravljanje
energijom.
Dostupna su i dva relejna izlaza za koordinisano upravljanje. M2C tip releja je moguÊe programirati i time ostvariti πirok izbor upravljaËkih
funkcija. Npr. u sluËaju pojave zemljospoja moguÊe je
poslati signal za iskljuËenje
zaπtitnom ureaju na srednjem naponu.
Sve ovo omoguÊava da podaci sa Micrologic E zaπtitnih
jedinica budu dostupni za
analizu i izveπtavanje, sve u
cilju otkrivanja novih moguÊnosti, poveÊanja energetske
efikasnosti, kao i potvrde
opravdanosti unapreenja
procesa i ulaganja u novu
opremu.
U pojedinim objektima, uz
primenu sveobuhvatnog pro-
Idealan za primenu u poslovim
zgradama, bolnicama, data centrima,
komercijalnim i industrijskim objektima.
Micrologic E može biti instaliran u nove
ili postojeće prekidače.
grama aktivnog upravljanja
energijom, moguÊe je ostvariti uπtede i do 30%.
13
snajder 14:snajder 4-6.qxd 8.6.12. 16.00 Page 14
Punjači za električne
automobile
Uprkos neizvesnoj energetskoj buduÊnosti, jedno je sigurno: da Êe transport
biti jedno od glavnih polja za buduÊe
uπtede u potroπnji energije. Uz to, transport je odgovoran za oko 30% ukupne
emisije CO2. ElektriËni automobili sa
svim svojim prednostima predstavljaju
obeÊavajuÊu alternativu za buduÊnost
transportnog sektora. U bliskoj buduÊnosti, masovna pojava elektriËnih automobila, znaËajno Êe uticati na porast
potroπnje energije. KljuËno reπenje za
energetske izazove biÊe pouzdana,
bezbedna i πiroko rasprostranjena
infrastruktura punjaËa. Procena je da na
svako elektriËno vozilo optimalno idu 2
punjaËa. Kompanija Schneider Electric
razvila je reπenje punjaËa za elektriËna
vozila πto je kljuËni faktor za njihovu
dalju promociju. Reπenja su dostupna i
u Srbiji. Popularne opcije punjaËa u
Evropi su punjaËi za privatnu upotrebu punjaË za garaæu gde se elektriËno vozilo puni za 3-8 h kao i punjaËi za javne
garaæe (podzemne garaæe, træni centri,
itd) gde se vozilo puni za 2h (25% kapaciteta vozila). Razvijene su i stanice
za brzo punjenje gde se 80% „rezervoara“ napuni za manje od 30 min.
Investitori koji danas grade stambene
blokove, træne centre, poslovne
zgrade ili hotele, trebalo bi da
imaju na umu da su elektriËna
vozila buduÊnost, i da osiguraju
svoj objekat od zuba vremena.
PunjaËi prilagoeni ovim objektima dostupni su kao nadzidni
ili stubni punjaËi.
14
snajder 14:snajder 4-6.qxd 8.6.12. 16.00 Page 15
Pravi izbor za
besprekidno napajanje!
Poznati smo u pruæanju zaπtite napajanja IT opreme. Takoe, u svojoj
ponudi imamo i ceo asortiman pouzdanih i visoko energetski efikasnih reπenja za zaπtitu napajanja.
Sve je dizajnirano tako da zaπtiti
aplikacije koje su od najveÊe vaænosti za poslovanje i u okruæenjima
izvan IT sobe.
Bez obzira na delatnost, naπ portfolio nudi reπenje koje garantovano
odgovara specifiËnim poslovnim
potrebama i odræava vaπe napajanje besprekidnim. ZahvaljujuÊi
Schneider Electric ekspertizi na polju upravljanja napajanjem i energijom, velikim investicijama u istraæivanje i razvoj kao i globalnom prisustvu, imate pouzdanog partnera za
besprekidno napajanje bilo gde u
svetu.
Proizvod: Schneider Electric, kao
lider u oblasti upravljanja elektriËnom energijom, u svojoj ponudi ima
vodeÊe brendove: APC by
Schneider Electric (familije ureaja
Galaxy3500, Galaxy5000,
Galaxy7000 i druge) i GUTOR™.
Tako kompletna ponuda nudi
jedistven asortiman monofaznih i
trofaznih UPS jedinica, ispravljaËa,
sistema invertora, aktivnih filtera i
static switch-eva od 1kVA do nekoliko MVA.
Usluge: Usluge bezprekidnog napajanja i sistema hlaenja mogu
proaktivno da nadziru i odræavaju
„zdravlje“ vaπih sistema, ËuvajuÊi
Kada je napajanje
električnom energijom od
ključnog značaja za vaše poslovanje, pobrinite se da bude
pouzdano. Bezbedna rešenja za
napajanje vam omogućavaju
optimalne performanse koje su
vam potrebne.
vaπe investicije, smanjujuÊi ukupne
troπkove vlasniπtva i poslovne izdatke i da vam pruæe spokojstvo tokom celog veka upotrebe opreme.
Reπenja: Izbor prave kombinacije
proizvoda i usluga, Schneider
Electric Vam pruæa pogodnost kompletnog reπenja - sisteme, softver i
usluge iz jednog izvora.
15
snajder 14:snajder 4-6.qxd 8.6.12. 16.00 Page 16
Ušteda energije je posao svih nas
Osnovni træiπni mehanizam, ponuda i potraænja, kreirao je novu realnost na globalnom træiπtu energije.
Potrebe za elektriËnom energijom
rastu, dok sa druge strane ponuda
ne moæe da isprati taj rast zbog
ograniËenja u troπenju prirodnih
resursa. Zato je okretanje privrede
energetski efikasnim reπenjima
neizbeæno.
Energetska efikasnost nije iskljuËivo povezana sa smanjenjem
troπkova energije, ali je umanjenje
potroπnje i optimizacija potroπnje
njen najuoËljiviji aspekt. Schneider
Electric ima poseban online program obuka na temu energetske
efikasnosti. Obuke su na engleskom jeziku i prikazuju trendove
potroπnje i uπtede energije i pruæaju informacije i znanja koja se
mogu implementirati odmah.
Posetite: www.sereply.com,
ukucajte kod 20641P i postanite
šampion u energetskoj efikasnosti.
NOVO!
Energy University nastavlja sa
poveÊanjem ponude kurseva!
Zadovoljstvo nam je da poæelimo
dobrodoπlicu novom edukativnom
programu Data Center University.
Ovaj online program pruæa preko
60 novih kurseva.
Veliki izbor tema koje nam pomaæu
da razumemo kako funkcioniπe
data centar, koji su troπkovi, gde su
uπtede i sliËno.
Neki od kurseva su: Kalkulacija
troπkova posedovanja sopstvenog
Data Centra, Kalkulacija potreba za
hlaenjem u data centru, Efikasnost
data centara - smanjenje potroπnje
energije i sliËno.
Download

energija 13 - Schneider Electric