Udobnost grejanja iz utiËnice
- ElektriËna sobna grejalica VER
- Kalorifer VES
Toplota po meri - naroËito za
VER
ElektriËna sobna grejalica VER
»esto se u praksi ustanovi da
elektriËne grejalice raznih proizvoaËa
nemaju zaštitu od vlage, npr. vrsta
zaštite IPX O, a montirani su u kupatilu. Štaviše, takvi ureaji sa zaštitom
protiv kapljica montiraju se u
“zabranjenoj” zoni, tj. u zoni 2
(60 cm oko kade ili tuša).
Dodatne primedbe su: topao
vazduh prlja okolne zidove
i “mestimiËno” je veoma vruÊ.
Ureaj bi mogao da bude savremenije
dizajniran. Vaillant je te opravdane
zahteve tržišta uvažio sobnim
grejalicama VER.
Primena
ElektriËne sobne grejalice se isporuËuju u 5 tipova razliËite snage
od 0,75 - 2,5 kW. Mogu da se koriste
za zagrevanje kupatila, garaža i svih
stambenih prostorija.
Oprema
Vaillant-grejalice pružaju dodatnu
bezbednost. Kako?
Grejalice imaju i zaštitu protiv
prskajuÊe vode (IPX 4) i zaštitno su
izolovane. Na taj naËin Vaillant pruža
svom krajnjem korisniku najveÊu
moguÊu bezbednost u sklopu svog
“bezbednosnog dodatka”.
Šta to znaËi?
Deci je u njihovim igrama u kupatilu
posebno zanimljiv tuš. Pitanje je koliko bezbednosti pruža ureaj montiran u zoni 1, koji ima samo zaštitu
protiv kapljica? Da ne govorimo o
ureajima koji imaju samo zaštitu od
vlage. Drugi problem nastaje kada u
kupatilima zakaže FI-zaštita u utiËnicama, npr. kada je iz bilo kog razloga
prekinut zaštitni vod.
BuduÊi da obe moguÊnosti i nisu
tako retke, “bezbednosni dodatak”
služi preventivnoj zaštititi korisnika
od moguÊih opasnosti.
Iz bezbednosnih razloga je i metalno
kuÊište dvostruko izolovano o Ëemu
svedoËi i znak na tipskoj ploËici.
Koje prednosti nudi ureaj tipa
VER u svakodnevnom životu?
Svojom formom i bojom odgovara
savremenom trendu, a njegove
jasne i jednostavne konture lako
mogu da se Ëiste i održavaju.
Rešetke za ispust vazduha su
smeštene u nivou prednje strane,
tako da ima dovoljno prostora
izmeu toplog vazduha i zida
odnosno zavesa, Ëime se izbegava
zaprljanje istih. Ravnomerna i niža
izlazna temperatura toplog vazduha pruža ujedno veÊu udobnost
korisniku.
Na zadnjoj desnoj strani ureaja
smešten je biraË temperature
pomoÊu koga korisnik upravlja
ugraenim regulatorom temperature i podešava željenu temperaturu.
BiraË temperature nudi i
moguÊnost zaštite od smrzavanja.
2/3/4
m
a
manje prostorije
VES
Kalorifer VES
Kada se, naime, sobna temperatura
spusti ispod +4 °C, ureaj Êe automatski da se ukljuËi, ukoliko je biraË
temperature podešen na zaštitu od
smrzavanja.
Prednosti VER-a
- VeÊa bezbednost zahvaljujuÊi zaπtiti protiv prskajuÊe vode
- Novi dizajn
- Ravnomerna i niža izlazna temperatura toplog vazduha
- Niže temperature kuÊišta
- Nema zaprljanja zidova
i zavesa
- NeËujan rad
- Dug vek trajanja ureaja
- Jednostavno montiranje
i rukovanje
Ureaj može veoma jednostavno i brzo da se montira
pomoÊu patentiranog okvira
sa ugradnim mehanizmom.
Okvir služi ujedno i kao
montažni stalak.
Primena
Za temperiranje i zagrevanje
malih i kratkoroËno korišÊenih
prostorija, kao πto su gostinske sobe, kupatila, priruËne
prostorije i prostorije sa puno
sopstvene toplote, kao npr.
kuhinje.
U svrhu štednje u prelaznom
periodu, kada ekonomiËan rad
grejanja više nije moguÊ.
Prednosti VES-a
- Kalorifer za zidnu montažu
- Lepo dizajnirano metalno
kuÊište
- Tih rad ventilatora
- Pripremljen za prikljuËivanje
- 80 cm dug prikljuËni kabl
sa ugaonim utikaËem
- Termostat
- Zaštita od smrzavanja
- Elektronska zaštita
od pregrevanja
- Nazivna snaga 2 kW
- IP 24 zaštita od
prskajuÊe vode
- Boja: bela/siva
Dimenzije
VER 75, 100, 150, 200, 250
Tip ureaja
VES, VES-1, VES-24
A
B
VER 75
mm
340
84
VER 100
mm
420
164
VER 150
mm
580
324
VER 200
mm
720
484
VER 250
mm
900
564
1 Sprovoenje kablova za
prikljuËni vod od 1 m sa
utikaËem (VER 250,
prikljuËni vod 1 m bez
utikaËa)
2 DržaËi ureaja
3 Termostat
4 Glavni prekidaË
TehniËki podaci
ElektriËna grejalica
VER
75
100
150
200
250
Nazivna snaga
kW
0,75
1,0
1,5
2,0
2,5
Napon
V
230
230
230
230
230
Visina
mm
430
430
430
430
430
Širina
mm
340
420
580
720
900
Dubina
mm
85
85
85
85
85
Težina
kg
3,0
3,6
4,7
6,2
7,2
IP 24
IP 24
IP 24
IP 24
IP 24
Vrsta zaštite
Kalorifer
VES
VES-1
VES-24
Nazivna snaga
kW
2
1/2
2
Napon
V/Hz
230/50
230/50
230/50
Temperaturno
podruËje
°C
5 - 35
5 - 35
5 - 35
Visina
mm
440
440
440
Širina
mm
270
270
270
Dubina
mm
120
120
120
Težina
kg
3,5
3,6
3,6
IP 24
IP 24
IP 24
Vrsta zaštite
Dodatna oprema
VES - 1: 2 snage od 1 i 2 kW 60-minutna vremenska sklopka
VES - 24: 24-satna vremenska sklopka. BiraË vrste pogona
5
Sveobuhvatna podrška
Izabrali ste sigurnost i bezbrižnost jer ste se odluËili za proizvoaËa:
- Ëija ideja vodilja glasi: “Naša
briga o kupcu ne završava se
prodajom ureaja, ona tada tek
poËinje”
- sa organizovanim centrom za
komercijalnu i tehniËku podršku,
koji i Vama stoji na raspolaganju
- koji ima organizovani centar za
obuku svojih partnera
- koji ima organizovanu servisnu
mrežu
- koji ima osiguranu pokrivenost
rezervnim delovima i za stare
i za nove ureaje
- koji ima centralno skladište
originalnih rezervnih delova
- koji za svoje ureaje daje
potpunu dvogodišnju garanciju
- Ëiji su svi ureaji ispitani i
poseduju sve zakonom
propisane sertifikate
- koji ima razgranatu mrežu
prepoznatljivih prodajnih mesta
Vaillant Servis
Vaše poverenje nagraujemo dodatnim kvalitetom usluge!
- efikasnih
- opremljenih
- struËno osposobljenih
- prepoznatljivih
- ljubaznih
- uvek dostupnih
ovlaπÊenih servisera
na raspolaganju korisnicima Vaillant ureaja
VER VES (SRB) - 082007 - Pridržavamo pravo na izmene
Organizovana mreža
365 dana u godini!
Download

VES prospekt