programabilni tajmeri
programabilni tajmeri
analogni
analogni i digitalni
n ©ema povezivanja
Kat. br. 037 30/40
N
Kat. br. 037 52/53/55
N
L
L
16 A
037 40
037 53
U1 U2 1 4 2
037 55
Programiranje preko segmenata
1 modul: min. 1 segment
3 modula: min. 2 segmenta
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz
3-pozicioni prekidaË sa forsiranom funkcijom
''ON-AUTO-OFF'' sa prednje strane
RuËno prebacivanje leto/zima
1 izlaz 16 A - 250 V - µ cos ϕ = 1
Izlaz
±
Kat. br. 047 70
±
Pakovanje
Kat. br.
1
037 30
1
037 40
1
1
037 52
037 53
Dnevni program
1 segment = 15 min
TaËnost: ± 5 min/godina
Vertikalna skala
Minimalni interval: 15 min
1 NO izlazni kontakt Bez radne rezerve
Sa radnom rezervom od 100 sati
Horizontalna skala
Minimalni interval: 45 min
1 preklopni kontakt
Bez radne rezerve Sa radnom rezervom od 100 sati 047 70
0Hz
0V 50/6
120V/23
R6a -20T
16A 230V
16A 230V
xxx=1
2
1
ON
AUTO
xxx=1
ON
AUTO
OFF
OFF
4
3
L
Broj
modula
1
1
N
ON
O
AUT
OFF
ON
O
AUT
OFF
S
L
N
Kat. br. 047 61/63, 6047 60
N
L
3
3
Nedeljni program
1 segment = 2 h
TaËnost : ± 30 min/godina
Vertikalna skala
Minimalni interval: 2 h
1 NO izlazni kontakt 1
037 44 Sa radnom rezervom od 100 sati Horizontalna skala
Minimalni interval: 4 h
1 preklopni kontakt
1
037 55 Sa radnom rezervom od 100 sati Kat. br. 037 34/20
Broj
modula
1
N
230 V
L
3
Izlazno vreme zatvaranja se proraËunava prema datumu,
u skladu sa geografskim koordinatama
n TehniËke karakteristike
BrojaËi sati rada
pogledati str. 252
Kat. br.
037 00
047 61
047 71
047 63
6047 60
Prog.
Min.
vreme vremensko
podeπ.
7 d
1 min
multi
1 min
multi
1 min
multi
1 min
multi
1 min
Kat. br.
037 30
037 40
037 52
037 53
037 44
037 55
Program
24 h
24 h
24 h
24 h
7 d
7 d
Radna
rezerva
100 h
6 godina
6 godina
6 godina
6 godina
Segment
15 mn
15 mn
15 mn
15 mn
2 h
2 h
Leto/
zima
auto
auto
auto
auto
auto
Min.
Radna
vreme rezerva
iskljuË.
15 mn
bez
15 mn
100 h
30 mn
bez
30 mn
100 h
2 h
100 h
4 h
100 h
Izlaz 16 A
1
1
2
1
1
Broj
Broj
progr. modula
8
56
2 x 28
56
56
16 A izlaz
preko kontakta
N/O Preklopni
1
-
1
-
-
1
-
1
1
-
-
1
1
2
2
2
2
Broj
modula
1
1
3
3
1
3
449
analogni tajmeri
analogni tajmeri
n Dimenzije
Kat. br. 6499 14
144.5
150.6
120
70
51
171.2
100.6
499 26
6499 14
119.5
49
±
Napajanje 230 V
Forsirano ukljuËenje i iskljuËenje sa prednje strane
Radna rezerva: 500 h sa kvarcnim kontrolnim mehanizmom
(osim kat. br. 499 26)
(2 preklopna kontakta za Kat. br. 499 26)
Kat. br.
52
72
Dnevni program
±
109.4
20 A - 250 V - µ cos ϕ = 1
1
6499 14 NajkraÊe vreme uklopa: 30 min
(1 segment = 10 min)
TaËnost: ± 5 min.
30 A - 230 V - µ cos ϕ = 1
NajkraÊe vreme uklopa: 20 min
NOVO
(1 segment = 10 min)
TaËnost:: ± 30 min.
IP 20
1
6499 64 230 V - 50/60Hz
1
6499 65 120 V - 50/60Hz
112.2
Pakovanje
Kat. br. 6499 64/65/66/67
±
POWER
L
POWER
N
N
LOAD
L
Kat. br. 497 56
72
Nedeljni program
±
16 A - 250 V - µ cos ϕ = 1
1
497 56 NajkraÊe vreme uklopa: 3 h
(1 segment = 1 h)
TaËnost: ± 20 min.
1
044 09 Adapter za fiksiranje na πinu EN 50022
1
1
±
30 A - 230 V - µ cos ϕ = 1
NajkraÊe vreme uklopa: 2 h
(1 segment = 1 h)
TaËnost: ± 30 min.
IP 20
6499 66 230 V - 50/60Hz
6499 67 120 V - 50/60Hz
NOVO
72
110
4
Tajmer za vreme odmrzavanja
Tajmer za kratke periode kontrole odmrzavanja,
cikliËno ukljuËenje pumpi, pokretnih traka,
periodiËnog podmazivanja maπina
16 A - 250 V µ cos ϕ = 1
IP 30
Dnevni program
Tajmer moæe ponoviti jedan ili dva podeπena kratka
programa za 24 sata
NajkraÊa sekvenca 2.5 h - do 9 puta
1 stepen uklopa = 1 segment = 30 min.
50 Hz
1
499 26 Vreme odmrzavanja 1 do 60 minuta po kontaktu
±
450
69
n TehniËke karakteristike
Analogni tajmeri 30A
Prema standardima EN 50022, EN 55014-1, EN 55014-2, IEC 60730-1,
IEC 60730-2-7, VDE 0631-1 i VDE 0631-2-7
Za specijalne primene sa velikim snagama kao kontrola:
- osvetljenje reklamnih panoa ili oznaka
- bojlera
- vodohloriranje
- grejanje / ventilacione sisteme
- uliËno osvetljenje
- kompresora
- grejaËa bazena
- filtera, pumpi, traka
programabilni tajmeri
sa digitalnim displejom
037 00
047 61
Mesto na ureaju za
postavljanje napojnih
sabirnica
047 70
037 34
047 64
047 67
Za ukljuËenje ili iskljuËenje potroπaËa (osvetljenje, grejanje) u programiranim vremenskim intervalima
Automatski rad po ciklusima ili stalno forsirano iskljuËenje ili ukljuËenje
Pakovanje
Kat. br.
Standardni
Pakovanje
Automatsko prebacivalje leto/zima i izbor vremena
Nedeljni tajmer
TaËnost: ± 2.5 s/dan
Minimalni programski interval: 1 min
Radna rezerva sata: 100 sati
Broj
modula
Napajanje 230 V - 50/60 Hz
1
037 00 1 izlaz 16 A - 250 V
1
µ cos ϕ = 1 po 1 inverziji kontakta
± ±
Multifunkcionalni
Programsko podeπavanje se moæe uraditi na
dnevnoj ili nedeljnoj bazi u meniju na 6 jezika
(GB, F, E, I, D, NL)
Program se sastoji od vremena ukljuËenja i
iskljuËenja dodeljenih odreenim danima
Opcija suspenzije programa za odreeni period sa
podeπenim startom i datumom
IsporuËuje se sa dræaËem za uputstvo (1 modul)
Minimalni programski interval: 1 min
Velika taËnost: ± 0.2 s/dan
Podesivo trajanje impulsa od 1 s do 59 min(1)
Posebno je pogodan za nepravilne cikluse:
- sigurnosne instalacije (pristupne taËke, alarmi, itd.)
- industrijske instalacije (pumpne stanice, itd)
Radna rezerva: 6 godina
Programiranje direktno sa tasterima, ili upotrebom
kljuËa za prebacivanje programa kat. br. 047 72
Dodatne funkcije koje ukljuËuju impulse, sluËajan
izbor (nepravilne cikluse), praznike, brojaËe sati
Broj
Napajanje 230 V - 50/60 Hz
modula
1
047 61 1 izlaz 16 A - 250 V
2
µ cos ϕ = 1 po 1 inverziji kontakta
84 impulsa maks.
1
047 71 2 izlaza 16 A - 250 V
2
µ cos ϕ = 1 po 2 inverziji kontakta
Napajanje 120 V - 50/60 Hz
1
6047 60 1 izlaz 16 A - 250 V
2
µ cos ϕ = 1 po 1 inverziji kontakta
84 impulsa maks.
Napajanje 24 V - 50/60 Hz
1
047 63 1 izlaz 16 A - 24 V
2
µ cos ϕ = 1 po 1 inverziji kontakta
84 impulsa maks.
KljuË za prebacivanje programa
10
047 72 Moæe se upotrebiti za memorisanje programiranih
parametara:
• Direktno na multifunkcionalnom i
multiprogramskom tajmeru kat. br. 047 61/71/63
(podeπeni podaci se uËitavaju na ureaj)
• Sa sofware-om za programiranje (Windows PC)
(podeπeni podaci se uËitavaju u ''data loader'')
±
±
±
±
±
±
Kat. br.
Multifunkcionalni sa godiπnjim programom
Broj
1
Godiπnji program
modula
047 70 4 izlaza
6
Za godiπnji programski period
Programiranje direktno sa tasterima, ili upotrebom
kljuËa za prebacivanje programa kat. br. 047 81
KljuË za prebacivanje programa
1
047 81 Moæe se upotrebiti za memorisanje
programiranih parametara:
• Direktno na kat. br. 047 70
(podeπeni podaci se uËitavaju na ureaj)
• Sa sofware-om za programiranje (Windows PC)
(podeπeni podaci se uËitavaju u ''data loader'')
Baterija
1
047 82 Radna rezerva 5 godina za kat. br. 047 70
Software za programiranje
Moæe se upotrebiti za kreiranje, Ëuvanje i prenos
programskih podeπavanja za multifunkcionalni i
multiprogramski tajmer, kat. br. 047 61/71/63/70
Podaci se prebacuju preko kljuËa kat. br. 047 72,
upotrebom ''data loader'' povezanog na USB port
raËunara
1
047 73 Kit koji se sastoji od CD-ROM-a, data loader-a i
kljuËa za prebacivanje podataka
Za spoljaπnje osvetljenje
Za kontrolu spoljaπnjeg osvetljenja bez dodataka
Automatsko programiranje: jednostavna
inicijalizacija proizvoda za lokaciju
Napajanje 230 V - 50/60 Hz
Broj
Radna rezerva 6 godina
modula
1 izlaz 16 A - 250 V
4
2 izlaza 16 A - 250 V
4
1 izlaz 16 A - 250 V 2
2 izlaza 16 A - 250 V 2
±
1
1
1
1
037 20
037 34
047 64
047 67
±
±
±
±
±
(1) Kat. br. 047 71 nema ovu funkciju
451
Download

programabilni tajmeri programabilni tajmeri