energija
Časopis za Schneider Electric partnere i prijatelje
Želite da saznate više o našim rešenjima na polju
srednjenaponske distribucije električne energije?
Preuzmite Energy made smarter brošuru
na engleskom jeziku.
Posetite www.sereply.com
i ukucajte kod: 89016T
specijalno
izdanje
Iz sadržaja
Uvod
oπtovani prijatelji,
uæivajte u specijalnom izdanju magazina
Energija+! Pripremili smo za Vas kratak
pregled noviteta iz domena srednjenaponske
distribucije elektriËne energije.
P
04
Proizvodi za primarnu
distribuciju
U naπoj ponudi su sistemi i reπenja koja odgovaraju
na sve izazove sa kojima se suoËavamo u oblasti
energetike: energetska efikasnost i pouzdano
upravljanje, zaπtita æivotne sredine, inteligentne mreæe
i SMARTGrid.
06
PIX
08
Sekundarna distribucija
električne energije
Proπle godine predstavili smo pripajanje Areva
distribucije naπoj kompaniji. Tako ojaËani spremni
smo da odgovorimo na sve zahteve træiπta u pogledu
snabdevanja energijom. Danas je celokupna ponuda
opreme i rešenja dostupna pod jednim,
zajedniËkim imenom Schneider Electric.
09
Transformatori
Æelim Vam prijatno Ëitanje!
10
Definicije skraćenica datih
u standardu IEC 62271-200
energija +
Glavni i odgovorni urednik: Giovanni Costa
Redakcija magazina
Urednici: Marijana Jović i Vladislava Furtula.
Fotografije: foto arhiv Schneider Electric.
Dizajn/prepress: Total Design.
©tampa: Tipografic+.
Tiraæ: 1.500 primeraka.
Srdačno Vaš,
Giovanni Costa
Direktor
Schneider Electric Srbija d.o.o.
Javite nam se!
Sve Vaše sugestije,
komentare i pitanja,
kao i prijavu za elektronsko ili
štampano izdanje magazina
možete poslati na e-mail:
Sva prava zadržava Schneider Electric Srbija
d.o.o. Svako umnožavanje i dalje distribuiranje
zabranjeno.
[email protected]
Schneider Electric Srbija d.o.o,
Vladimira Popovića 38-40, 11070 Novi Beograd,
Srbija,
www.schneider-electric.rs
Prilikom prijavljivanja za magazin obavezno navedite
da li želite da primate elektronsko izdanje na e-mail ili
štampano izdanje. I pošaljite svoje podatke: ime i prezime,
ime firme, pozicija u firmi, adresa, telefon i e-mail adresa.
2
Šta ima novo?
Izbor iz ponude Schneider Electric
Ponuda Schneider Electric je obogaÊena novim proizvodima na srednjem
naponu kako zbog akvizicije Areve D,
tako i razvojem postojeÊe opreme.
ImajuÊi u vidu energetsku dilemu,
potrebu da se emisija CO2 gasova
smanji za pola, dok se oËekuje da Êe
se potreba za elektriËnom energijom
udvostruËiti, mi gradimo pametniju
mreæu pouzdanijom i efikasnijom
energijom.
Sve viπe ljudi, posebno u zemljama
u razvoju, svaki dan sve viπe i viπe
zavisi od elektriËne energije.
Sa druge strane, træiπte elektriËnom
energijom se menja. OËekivanja
potroπaËa rastu u smeru πto veÊe
pouzdanosti i kvaliteta, dok u isto
vreme stiËu sve jasniju svest o uticaju koriπÊenja energije na æivotnu sredinu.
To je evolucija. Jer πto se viπe globalno oslanjamo na elektriËnu energiju,
naËin na koji je proizvodimo, distribuiramo i koristimo mora sve viπe da napreduje. Reπenje nije samo u pametnijoj potroπnji, nego i u pametnijem
napajanju, pa samim tim i pametnijoj
mreæi kao centru tog reπenja.
Kao globalni specijalista u upravljanju elektriËnom energijom, Schneider
Electric je spreman da integriπe proizvode i reπenja u pametne mreæe i
tako obezbedi fleksibilnu distribuciju i
upravljanje na strani potroπaËa.
Naπa vizija nije samo da poveæemo
potroπaËe na pametnu mreæu, veÊ i
da ih poveæemo meusobno na jednostavan i efikasan naËin.
3
Proizvodi za primarnu distribuciju
U ponudi Schneider Electric nalazi
se veliki broj komponenti koje se
mogu montirati u nove ćelije, odnosno zameniti vaše postojeće uređaje
koji su na kraju životnog veka.
Ovde su predstavljeni oni koji su
novi u našoj ponudi.
Vakuumski kontaktori
Vakuumski prekidači
*postoji i tanka verzija CLX
HVX – dizajniran za
PIX ćeliju
Izvlačiv, ili fiksni, verzija
za standardne uslove
rada, odnosno
zagađene atmosfere
12kV – 50kA – 3150A,
razmak između polova 165/185/210
24kV – 31,5kA – 2500A,
razmak između polova 210/275
VA – različite verzije u zavisnosti
od primene
Prekidači ove serije postoje u fiksnoj i izvlačivoj verziji i namenjeni su
kako zaštiti u distributivnim transformatorskim stanicama i elektranama,
tako i za železnicu, elektrolučne
peći i postrojenjima u kojima je
potreban visok nivo performansi.
12kV – 50kA (63kA*) – 3150A
(8000A*),
razmak između polova 160/210/275
24kV – 31,5kA – 2500A,
razmak između polova 210/275
38kV – 31,5kA – 2500A,
razmak između polova 400
*prekidači visokih performansi
4
CBX - uključenje i zaštita srednjenaponskih motora, kondenzatorskih
baterija, transformatora, lučnih peći
7,2kV – 6kA – 400A*,
12kV – 4kA – 400A
CVX – izvlačiva verzija kontaktora
sa osiguračem
7,2kV – 6kA – 400A,
12kV – 4kA – 315A
električne energije
GHA
Nova generacija srednjenaponskog gasom izolovanog postrojenja
GHA Schneider Electric nudi
visok nivo bezbednosti,
dug radni vek
i niske troškove eksploatacije
Glavne osobine
Prednosti za korisnika
> Visok nivo bezbednosti osoblja
i sigurnosti opreme
> Jednostavno rukovanje
> Sigurno po okolinu – ne dolazi se u
dodir sa gasom prilikom montaže
> Gasom izolovano postrojenje sa
vakuumskim prekidačem
> Raznovrsni tipovi povezivanja
kablova
> Do 40,5kV/40kA(3s)/2500A
> Jednostruke i dvostruke sabirnice > Integrisan sistem zaštitne opreme
> Neprekidnost napajanja 2A
> Otpornost na unutrašnji luk 40kA (1s)
5
Proizvodi za primarnu distribuciju
PIX
Bez obzira da li proizvodite, distribuirate ili samo
koristite električnu energiju savremena ekonomska
situacija nameće potrebu za povoljnim rešenjem koje
će u isto vreme biti pouzdano, bezbedno i jednostavno za korišćenje.
Schneider Electric PIX opseg srednjenaponskih ćelija za primarnu
distribuciju električne energije ispunjava ove zahteve od najjednostavnijeg do najzahtevnijeg procesa.
PIX je visoko pouzdano postrojenje
pogodno za primenu kako u elektroprivrednim, tako i u industrijskim
mrežama, elektranama i infrastrukturnim objektima.
Ovo postrojenje je projektovano za
napone do 24kV i može biti opremljeno prekidačima, ili kontaktorima,
kao vakuumskim, tako i onim koji
koriste prekidanje u SF6 gasu.
U ponudi Schneider Electric, za
35kV mreže, je DNF7 ćelija sa izvlačivim vakuumskim prekidačem.
PIX postrojenje: unutrašnja montaža - vazduhom izolovano - izvlačivo - IEC 62271-200 - LSC 2B PM - IAC 1s
6
Standardi
PIX je tipski testiran prema IEC
62271-200 i definisan kao:
• PM – postrojenje podeljeno metalnim pregradama i zastorima na
posebne odeljke
• Neprekidnost rada LSC 2B
• Klasa unutrašnjeg luka AFL(R)
Optimizacija
Poslednje izdanje PIX familije je PIX
Compact, optimizovana verzija srednjenaponske ćelije za primarnu distribuciju do 17,5kV/31,5kA/2500A.
PIX Compact može biti opremljen
vakuumskim prekidačem, ili kontaktorom.
Korak ćelije je 600mm do 1250A,
odnosno 800mm za struje do
2500A.
!elija
Nazivni napon
(kV) do
Nazivna struja
kratkog spoja (kA)
Nazivna
struja (A)
Prekida"
PIX Compact
17,5
31,5
2500
Vakuumski
PIX
17,5
40
4000
Vakuumski/SF6
24
31,5
2500
Vakuumski/SF6
PIX High
17,5
50
5000
Vakuumski
PIX MCC
7,2
50
400
Vakuumski
kontaktor
električne energije
Bezbednost
PIX postrojenja su projektovana da
osiguraju bezbednost rukovaoca i
neprekidnost rada.
Ćelijama se pristupa sa prednje
strane i sve radnje se vrše dok su
vrata odeljaka zatvorena. Sistem
mehaničkih blokada sprečavaju greške rukovaoca i onemogućuju umetanje ručice osim ako u potpunosti
nije bezbedno da se to učini.
7
Sekundarna distribucija
električne energije
RM6
Slobodna kombinacija unutar postrojenja sa dve, odnosno tri funkcije
(vodna, transformatorska (sa prekidačem ili bez), spojna)
Sigurnija, jednostavnija montaža,
uz uštedu troškova i prostora.
Nadogradivo na postojeću RM6
ponudu
Prednosti postojeće RM6 ponude
su zadržane i kod novog rešenja:
• Dokazan kvalitet – iskustvo
stečeno nakon instalisanih preko
1.000.000 jedinica širom sveta
• Usaglašenost sa standardima
IEC 60265-1, 62271-1, 62271200, 62271-100, 62271-102,
62271-105, 60255.
Osigurana bezbednost osoblja
preko:
• Vidljivog uzemljenja
• Otpornosti na unutrašnji luk
prema IEC 62272-200
• Pouzdane tropoložajne indikacije
Primer
Kompaktnost i visoka pouzdanost u
teškim uslovima rada zahvaljujući
nerđajućem čeličnom zaptivenom
tanku u kome se nalaze sve funkcionalne jedinice.
Male dimenzije, proširivo na desno,
levo, ili sa obe strane.
Brza i jednostavna montaža.
8
FBX
Pored RM6 postrojenja, Schneider
Electric odnedavno ima u ponudi i
srednjenaponsko postrojenje tipa
ring main unit po nazivu FBX. Ovaj
RMU upotpunjuje osobine RM6 što
nam omogućava da odgovorimo na
sve vaše zahteve u sekundarnoj
distribuciji električne energije.
Transformatori
Minera
Uljni distributivni transformatori do 2,5MVA/36kV
Standardnu ponudu Minera transformatora čine:
Trofazne jedinice, opsega do
2500kVA, 36kV, 50Hz sa konzervatorom, ili hermetički zaptiveni,
namenjeni za stubne, ili standardne
transformatorske stanice sa prirodnim (ONAN) ili prinudnim (ONAF)
hlađenjem sa normalnim, ili niskim
nivoom buke ili gubitaka.
Pored standardne ponude, na
zahtev kupaca moguće je ponuditi transformatore viših snaga
(do 80MVA) i napona (170kVA),
kao i transformatore za posebne
namene.
Minera transformatori su izrađeni i
ispitani prema odgovarajućim IEC
standardima, a moguće je organizovati i specijalna ispitivanja pred kupcima u fabrici.
Namotaji transformatora mogu biti
od aluminijuma, ili bakra prema želji
kupca odnosno njegove potrebe za
ekonomičnijim, odnosno transformatorom manjih dimenzija. Naime, za
iste gubitke u praznom hodu i pod
opterećenjem cena transformatora
sa aluminijumskim namotajima je
oko 30% niža, dok su dimenzije
transformatora sa bakarnim namotajima nekoliko procenata manje.
Mineralno ulje je deo standardne
ponude, a na zahtev se može isporučiti i transformator u kome je izolacija postignuta pomoću silikona, ili
biljnog ulja.
9
Definicije skraćenica datih u
Kvalitetna savremena srednjenaponska postrojenja projektovana su
i ispitana u skladu sa IEC 62271200, međunarodnom standradu koji
je na snazi od 2003. godine. Iako
ima skoro osam godina kako je ovaj
standard zamenio prethodni, IEC
60298, u praksi se još uvek može
naići na npr. metal clad kojim se
opisuje ćelija čiji su odeljci odvojeni
metalnim pregradama. U cilju boljeg
razumevanja nekih od članaka u
daljem tekstu su data objašnjenja
pojedinih skraćenica koje bliže opisuju srednjenaponske ćelije koje su
predmet razmatranja standarda IEC
62271-200.
Neprekidnost napajanja
Kategorizacija "elija prema prekidu napajanja prilikom otvaranja
odeljaka
LSC1
Osobine
Druge funkcionalne jedinice ili neke od
njih moraju biti isklju!ene
LSC2
LSC2A
Sve druge funkcionalne jedinice mogu
da ostanu pod naponom
LSC2B
Sve druge funkcionalne jedinice i svi
kablovski odeljci mogu da ostanu pod
naponom
Unutrašnji luk – klasifikacija (IAC)
Metalom oklopljena postrojenja izuzev onih koji se montiraju na stub:
Ograni!en na autorizovano osoblje
Pristup tipa A
Neograni!en pristup, uklju!uju"i i
Pristup tipa B
javna mesta.
Nakon tipa pristupa
F: za pristup sa prednje strane
slede"i kod treba
L: za pristup sa bo!nih strana
upotrebiti:
R: za pristup sa zadnje strane
Metalom oklopljena postrojenja za monta!u na stub:
Pristup ograni!en samom
Pristup tipa C
monta#om van dohvata.
10
standardu IEC 62271-200
Vrsta pregrađivanja odeljaka
!
Sabirnički odeljak:
nema pristupa
Prekidački odeljak
Kablovski odeljak
11
Energija nije besplatna
Energija
besplatna
alili sada
a
sada m
možete
ožete b
besplatno
esplatno d
da
au
učite
čite
o najnovijim
najnovijim tr
trendovima
endovima
energetske
ener
getske efikasnosti
efikasnosti
Uključite se na Energy University! Uživajte u besplatnim
on-line kursevima na engleskom jeziku
ýDNLGDQDVNDGDHNRQRPVNDNUL]DXWLþHQDVYHVHJPHQWHSRVORYDQMD
SRWURãQMDHQHUJLMHMHWDNYDGDQDVWDYOMDVDGUDPDWLþQLPUDVWRP1RYL
]DKWHYLWUåLãWDWUDåHKLWQHUHDNFLMHXSRVORYDQMXGRNEULJD]D]DãWLWX
åLYRWQHVUHGLQHLNOLPDWVNHSURPHQHRVWDYOMDMXPDORSURVWRUD]DJUHãNX
Energy University™MHRQOLQHSRUWDO]DXþHQMHNUHLUDQQD]DKWHYVYLK
NOLMHQDWD]DLQWHUHVRYDQLK]DHQHUJHWVNXHILNDVQRVW2YLMHGQRþDVRYQL
NXUVHYLSRNULYDMXSRWURãQMXHQHUJLMHDSOLNDFLMHNDONXODFLMHSRYUDüDMD
LQYHVWLFLMHLWG
8NROLNRSRKDÿDWHRYHNXUVHYHELüHWHEROMHSULSUHPOMHQLGDL]GUåLWH
9DãHWUHQXWQHL]D]RYHDOLLGDVHSULSUHPLWH]DL]D]RYHXEXGXüQRVWL
1LMHQRYRVWGDQDãHRVODQMDQMHQDHQHUJLMXGRVWLåHNULWLþDQQLYRWURãNRYL
SRVORYDQMDNDRLWURãNRYL]DãWLWHåLYRWQHVUHGLQHQLNDGDQLVXELOLYHüL
3UDYRMHYUHPH]DHQHUJHWVNXHILNDVQRVW
3UDYRMHYUHPH]D(QHUJ\8QLYHUVLW\
Preuzmite inicijativu
Energy University se fokusira na
NULWLþQDWUåLãWDNRMDSUHGVWDYOMDMX
VYHWVNHSRWURãQMHHQHUJLMH
> Energija i infrastruktura
> Industrija
> Građevinarstvo
> Energetska efikasnost
> Data centri i mreže
Već danas posetite Energy University!
Online kursevi su besplatni i dostupni
svima na engleskom jeziku.
Posetite www.SEreply.com i ukucajte kod 89057t
©2011 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric, APC, and Energy University are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies.
998-2269A_RS
Download

Energija SN Special - Schneider Electric