G O D I Š N J I I Z V J E Š TA J
2012
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
ZA 2012. GODINU
Izvještaj predsjednika Odbora direktora
i izvještaj glavnog izvršnog direktora
1
Izvještaj predsjednika Odbora direktora
D
ragi klijenti, partneri i akcionari,
8 LPH 2GERUD GLUHNWRUD LPDP ĆDVW SUHGVWDYLWL 9DP JRGLåQML L]YMHåWDM
Hipotekarne banke AD Podgorica za 2012. godinu
,]D]RYQL WUçLåQL L HNRQRPVNL DPELMHQWX]URNRYDQ SRVOMHGLFDPD YLåHJRGLåQMH
ÀQDQVLMVNHLHNRQRPVNHNUL]HRELOMHçLRMHLJRGLQX5HDOQLHNRQRPVNLVHNWRU
X&UQRM*RULERULRVDVHL]UDçHQLPSUREOHPRPQHOLNYLGQRVWLNRMLVHYHRPDĆHVWR
SUHQRVLRQDYLåHVXGLRQLNDFUQRJRUVNRJSULYUHGQRJVLVWHPD.UL]DMDYQLKÀQDQVLMD
QD MXJX (YURSH VH X JRGLQL GRGDWQR SURGXELOD åWR VX WDNRćH RVMHWLOH VYH
EDQNHQDWRPJHRJUDIVNRPSRGUXĆMXäWDYLåHNLSDUVNDNUL]DSRND]DODMHGDQLMHVX
imune ni banke koje su prošle testove stresnih scenarija.
8 WDNYRP DPELMHQWX RWHçDQRP ]D SRVORYDQMH +LSRWHNDUQD EDQND XVSMHOD MH GD
SREROMåD VYRMH SHUIRUPDQVH L SRVORYQH UH]XOWDWH åWR WDM XVSMHK ĆLQL MRå YHĄLP
8VSMHK QDåH %DQNH RJOHGD VH X SRUDVWX DNWLYH ]D ĆLPH MH +LSRWHNDUQD
EDQND MRå YLåH XĆYUVWLOD VYRMH WUçLåQR XĆHåĄH X EDQNDUVNRP VHNWRUX 1HWR SURÀW
2
SRUDVWDRMHVDQDPLOLRQDHXUDSULĆHPXMHRGUçDQDVWRSDSRYUDWDQD
NDSLWDORG8VSMHKMHYHĄLDNRVHLPDXYLGXGDVHYLåHJRGLåQMRPSROLWLNRP
UHLQYHVWLUDQMDGRELWLNDSLWDOEDQNHNRQVWDQWQRXYHĄDYD
1D JRGLQH NRHÀFLMHQW VROYHQWQRVWL MH ELR YLVRNR L]QDG ]DNRQRP
SURSLVDQRJOLPLWDLL]QRVLRMH.RHÀFLMHQWVROYHQWQRVWLMHQDM]QDĆDMQLML
pokazatelj povjerenja u Banku, i zaštitnik je deponentima, povjeriocima i poslovnim
SDUWQHULPD%DQNH9LVRNLPNRHÀFLMHQWRPVROYHQWQRVWLSRND]DOLVPRGLVFLSOLQRYDQR
XSUDYOMDQMH VUHGVWYLPD L UL]LFLPD åWR MH MRå MHGDQ GRND] GD VH EDQND GUçL VYRJ
VWUDWHåNRJFLOMDGXJRURĆQRRGUçLYRJXVSMHåQRJSRVORYDQMD
=D RGUçLYR SRVORYDQMH QHRSKRGQR MH XODJDQMH L X OMXGVNH UHVXUVH +LSRWHNDUQD
EDQNDNRQWLQXLUDQRREXĆDYDLHGXNXMHVYRMH]DSRVOHQHMHUVXSURIHVLRQDOQRRVREOMH
L SRVYHĄHQRVW NOLMHQWX SULRULWHWL %DQNH 8ODçHPR QDSRUDQ UDG NDNR EL RVWYDULOL
VQDçQXLGXERNXSRYH]DQRVWVDQDåLPNOLMHQWLPD
æHOLRELKGDVH]DKYDOLPVYLPNOLMHQWLPDSDUWQHULPD]DSRVOHQLPDLDNFLRQDULPD
na lojalnosti i povjerenju koji ste ukazali Hipotekarnoj banci. Godišnji izvještaj
NRMLMHSUHG9DPDLUH]XOWDWLNRMLVXXQMHPXSUHGVWDYOMHQLQDGDPVHSRWYUGLĄH
Vam da ste napravili pravi izbor.
Sigilfredo Montinari
Predsjednik Odbora direktora.
Izvještaj glavnog izvršnog direktora
D
ragi klijenti, partneri i akcionari ,
ąDVWPLMHSUHGVWDYLWLJRGLåQMLL]YMHåWDMRSRVORYDQMX+LSRWHNDUQHEDQNH$'
Podgorica u 2012. Godini.
8SURWHNORMJRGLQLVPRNDRLVYLKSUHWKRGQLKJRGLQDLPDOLRWHçDQHXVORYH
SRVORYDQMD&UQRJRUVNLEDQNDUVNLVHNWRUMHXSUNRVUDVWXĄRMQHOLNYLGQRVWLUHDOQRJ
VHNWRUDXVSLRGDRGUçLSRWUHEQXOLNYLGQRVWLNYDOLWHWIXQNFLRQLVDQMDLWLPHGRSULQLR
da crnogorska privreda i prethodnu godinu ostane na nogama.
Iskušenja crnogorskih bankara ostala su ista kao i prethodnih godina. To su,
prije svega, visok nivo kredita u kašnjenju, nedovoljno kvalitetna struktura baze
GHSR]LWD QHGRVWDWDN NYDOLWHWQLK SURMHNDWD ]D ÀQDQVLUDQMH L QHHÀNDVDQ VXGVNL
sistem prilikom naplate spornih kredita. Navedene okolnosti uticale su i na kvalitet
SRQXćHQLKEDQNDUVNLKSURL]YRGD.RQNXUHQFLMDQDEDQNDUVNRPWUçLåWXSRVWDMHVYH
LQWHQ]LYQLMD MHU VX PDOH L VUHGQMH EDQNH ]QDĆDMQR SRYHĄDOH XĆHåĄH X XNXSQRP
RELPX SRVORYDQMD EDQNDUVNRJ VHNWRUD 8YRćHQMH PHćXQDURGQLK VWDQGDUGD X
poslovanju, kao i stabilan napredak u evroatlanskim integracijama šalju pozitivne
VLJQDOHLSURL]YRGHRĆHNLYDQMDGDĄHNYDOLWHWDPELMHQWD]DSRVORYDQMHLĄLX]OD]QRP
putanjom.
Hipotekarna banka je i u 2012. godini dosljedno sprovodila svoje interne procedure.
.RQ]HUYDWLYDQ SULVWXS SULOLNRP GRGMHOH NUHGLWD L GLYHUVLÀNDFLMD UL]LND SULOLNRP
plasiranja novca doprinijeli su da, kao i prethodnih godina, Banka nastavi stabilno
LSURÀWDELOQRSRVORYDQMH3RĆHYRGJRGLQHNDGDMHSURPLMHQMHQDYODVQLĆND
LXSUDYOMDĆNDVWUXNWXUDEDQNHVYLSDUDPHWULSRVORYDQMDELOMHçHNRQVWDQWDQUDVW8
FLMHORPNUL]QRPSHULRGX+LSRWHNDUQDEDQNDQLMHELOMHçLOD]QDĆDMQLMXQHOLNYLGQRVW
ili odliv depozita.
Dobit Hipotekarne banke je i u 2012. godini porasla u odnosu na 2011. godinu. Postali
VPRMHGQDRGULMHWNLKEDQDNDNRMDVHPRçHSRKYDOLWLSURÀWRPXSUHWKRGQLKVHGDP
JRGLQDåWRMHULMHWNRVWQHVDPRXQXWDUFUQRJRUVNRJWUçLåWD2GUçLYLUD]YRMEDQNH
RJOHGD VH L X ĆLQMHQLFL GD MH SRVWLJQXW QDSUDGDN X VYLP VHJPHQWLPD SRVORYDQMD
Aktiva je u odnosu na 2012. godinu porasla za 12% na 173,77 miliona eura. Depoziti
VXSRUDVOL]DQDPLOLRQDHXUDåWRJRYRULRUDVWXĄHPSRYMHUHQMXXQDåX
banku. Porast kapitala, aktive i depozita pratio je i rast neto dobiti koja je u 2012.
godini iznosila 1,62 miliona eura.
3RVYHĄHQRVW NOLMHQWLPD X] RGUçLY UD]YRM ELĄH VWUDWHJLMD +LSRWHNDUQH EDQNH
i u narednim godinama, pošto se i do sada pokazala kao dobitno strateško
RSUHGMHOMHQMH 8 FLOMX EROMLK ]DGRYROMDYDQMD SRWUHED NOLMHQDWD SRVYHĄHQL VPR
daljem razvoju novih bankarskih proizvoda, kao i ulaganju u nove tehnologije, po
3
ĆHPXVPRSRVWDOLSUHSR]QDWOMLYLQDWUçLåWX
'UDJLSULMDWHOMLQDGDPVHGDĄHYDPXYLGX*RGLåQMLL]YMHåWDMMRåMHGQRPSRWYUGLWL
da ste napravili pravi potez time što ste svoje povjerenje poklonili Hipotekarnoj
banci.
(VDG=DLPRYLĄ
Glavni izvršni direktor
4
5
7
6$'5æ$-
1.
]
Pregled crnogorske ekonomije
9
u 2012. godini
2.
]
3.
]
Pregled poslovanja Banke
Finansijski izvještaji
15
47
na 31. decembar 2012. godine i izvještaj nezavisnog revizora
4.
]
O Banci
125
1.
]
Pregled crnogorske
ekonomije
u 2012.
Makroekonomija
P
URåOX JRGLQX NDUDNWHULVDOL VX QLçL QLYR HNRQRPVNH DNWLYQRVWL X SUYD GYD
NYDUWDOD L WR SRVHEQR X LQGXVWULMVNRM SURL]YRGQML L JUDćHYLQDUVWYX GRN MH
JHQHUDWRU UD]YRMD LGDOMH WXUL]DP JGMH VH ELOMHçL UDVW GRODVND L QRĄHQMD
WXULVWDGRSULQRVHĄLSRYHĄDQMXSURPHWDXPDORSURGDML
,VWRYUHPHQRHYLGHQWDQMHEODJLRSRUDYDNQDWUçLåWXUDGDJGMHGROD]LGRSDGDEURMD
QH]DSRVOHQLKNDRLUDVWDEURMD]DSRVOHQLK,QÁDFLMDMHELODXSRUDVWX(YLGHQWDQ
MHLUDVWVWUDQLKGLUHNWQLKLQYHVWLFLMDWDNRGDVHLXRYRMJRGLQLRĆHNXMHUHODWLYQR
visok priliv.
%ODJLRSRUDYDNFUQRJRUVNHHNRQRPLMH]DSRĆHWXWUHĄHPNYDUWDOXLQDVWDYOMHQMHL
XĆHWYUWRP
10
%5872
'58ä79(1,
352,=92'%'3
&UQRJRUVND HNRQRPLMD MH ]DELOMHçLOD UHDODQ SDG %'3D RG X SUYRM SRORYLQL
2012. godine. Uzroci pada su ekstremni vremenski uslovi u prvom kvartalu 2012,
QHJDWLYDQXWLFDMNUL]HL]RNUXçHQMDUHPRQW7HUPRHOHNWUDQH3OMHYOMDWHXQXWUDåQMH
VWUXNWXUQH VODERVWL 3DG HNRQRPVNH DNWLYQRVWL MHELRL]UDçHQLML X SUYRPNYDUWDOX
L L]QRVLR MH QD JRGLåQMHP QLYRX 3DG MH ]DELOMHçHQ X SROMRSULYUHGL SURL]YRGQMLHOHNWULĆQHHQHUJLMHVDREUDĄDMXLSRUH]LPDQDSURL]YRGH
8 GUXJRP NYDUWDOX MH GRåOR GR EODJRJ RSUDYND L UHDOQRJ UDVWD HNRQRPLMH
RG SRGVWDNQXWRJ UDVWRP X SROMRSULYUHGL L SUHUDćLYDĆNRM LQGXVWULML 3DG
FLMHQH DOXPLQLMXPD QD VYMHWVNRP WUçLåWX L VPDQMHQMH VXEYHQFLMD ]D HOHNWULĆQX
energiju, uslovili su probleme u proizvodnji aluminijuma u Crnoj Gori. Pad izvoza
DOXPLQLMXPDNRMLXĆHVWYXMHVDXXNXSQRPL]YR]X]QDĆDMQRMHXWLFDRQDSDG
%'3DXJRGLQL3UREOHPLXIXQNFLRQLVDQMX.$3DQHJDWLYQRXWLĆXQDYH]DQH
GMHODWQRVWL(3&*LÀVNDOQLVHNWRU
%ODJLRSRUDYDNFUQRJRUVNHHNRQRPLMH]DSRĆHWXGUXJRPNYDUWDOXLQDVWDYOMHQMHL
XWUHĄHP5DVWXVHNWRUXWXUL]PDLSROMRSULYUHGHXWLFDĄHQDSRUDYQDQMHQHJDWLYQH
stope.
[ Makroekonomija ]
BDP u Crnoj Gori
(u 000.000 eura)
5HDOQLUDVW
Godina
BDP
2000
1,065.70
2001
1,295.10
1.10%
2002
1,360.40
1.90%
2003
1,510.10
2.50%
2004
1,669.80
4.40%
2005
1,815.00
4.20%
2006
2,149.00
8.60%
11
2007
2,680.50
10.70%
2008
3,085.60
6.90%
2009
2,981.00
2010
3,104.00
2.50%
2011
3,234.00
3.20%
2012*
3,324.00
0.50%
Izvor: MONSTAT
,]YRU3URFMHQD0LQLVWDUVWYDÀQDQVLMD
,QÁDFLMD
,QÁDFLMDMHLPDODRSDGDMXĄLWUHQGXGHFHPEUXDOLMHQDJRGLåQMHPQLYRXELODYLåDX
RGQRVXQDSUHWKRGQXJRGLQX*RGLåQMDLQÁDFLMDXGHFHPEUXJRGLQHPMHUHQD
SRWURåDĆNLPFLMHQDPDL]QRVLODMHGRNMHSURVMHĆQDLQÁDFLMDL]QRVLOD
1D JRGLåQMHP QLYRX FLMHQH LQGXVWULMVNLK SURL]YRGD ]DELOMHçLOH VX UDVW RG QDMYLåH]ERJUDVWDFLMHQDVQDEGLMHYDQMDHOHNWULĆQRPHQHUJLMRPJDVRPLSDURP]D
LFLMHQDSUHUDćLYDĆNHLQGXVWULMH]D
[ Makroekonomija ]
Industrijska
proizvodnja
Pad ukupne industrijske proizvodnje tokom dvanaest mjeseci 2012. godine u
odnosu na isti period prethodne godine iznosio je 7,1%. Pad je ostvaren u sektoru
YDćHQMD UXGD L NDPHQD RG L VHNWRUX SUHUDćLYDĆNH LQGXVWULMH GRN MH
X VHNWRUX VQDEGLMHYDQMH HOHNWULĆQRP HQHUJLMRP JDVRP L SDURP ]DELOMHçHQ UDVW
proizvodnje od 1,4%.
8 SUHUDćLYDĆNRM LQGXVWULML X XSRUHGQRP SHULRGX ĆHWLUL REODVWL ELOMHçH UDVW
proizvodnje i to: proizvodnja duvanskih proizvoda 276,7%, proizvodnja osnovnih
farmaceutskih proizvoda i preparata 37,7%, proizvodnja proizvoda od gume i
plastike 6,3% i proizvodnja mašina i opreme na drugom mjestu nepomenute 10,8%.
1DMYHĄL SDG MH ]DELOMHçHQ X REODVWL SURL]YRGQMH QDPMHåWDMD ]D GRN MH
QDMPDQMLSDGRG]DELOMHçHQXREODVWLSURL]YRGQMHSUHKUDPEHQLKSURL]YRGD
Turizam
Crnu Goru je, prema evidenciji Monstata, u 2012. godine posjetilo 1.439,5 hiljada
turista, što predstavlja rast od 4,8% u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareno je
12
KLOMDGHQRĄHQMDåWRMH]DYLåHQHJRXSUHWKRGQRMJRGLQL6WUDQLWXULVWL
VXRVWYDULOLXNXSQRUHDOL]RYDQLKQRĄHQMD
Spoljna
trgovina
3UHPD SUHOLPLQDUQLP SRGDFLPD 0RQVWDWD X SHULRGX MDQXDUVHSWHPEDU godine došlo je do opadanja robne razmjene. Izvoz roba je ostvario pad od 17%,
dok je uvoz istovremeno porastao za 1,5%.
8ĆHåĄH L]YR]D X XNXSQRM UREQRM UD]PMHQL L]QRVLOR MH åWR MH SDG RG procentna poena u odnosu na isti period prethodne godine (19,6%). Na osjetno
VPDQMHQMHL]YR]DQDMYLåHMHXWLFDORVPDQMHQMHRELPDSURL]YRGQMHXSUHUDćLYDĆNRM
industriji, kao i smanjenje izvoznih cijena.
Strane direktne
investicije (SDI)
7RNRP JRGLQH ]DELOMHçHQ MH SR]LWLYDQ WUHQG X NUHWDQMX SULOLYD VWUDQLK
direktnih investicija. Preliminarni podaci za 2012. godinu pokazuju da je neto priliv
6', L]QRVLR PLOLRQD HXUD åWR MH ]D YLåH X SRUHćHQMX VD SUHWKRGQRP
godinom. U 2012. godini evidentan je trend rasta priliva SDI u formi ulaganja u
QHNUHWQLQH]DLLQWHUNRPSDQLMVNRJGXJD]DNDRLSRYHĄDQMHLQYHVWLFLMD
XSUHGX]HĄDLEDQNH]DXSRUHćHQMXVDJRGLQRP8NXSDQSULOLYVWUDQLK
direktnih investicija u posmatranom periodu iznosio je 633,3 miliona eura, dok je
odliv iznosio 179,6 miliona eura.
[ Makroekonomija ]
13
[ Makroekonomija ]
2.
]
Pregled poslovanja Banke
Organizacija i osoblje
B
anka je na dan 31.12.2012. godine imala 166 zaposlenih, koji posjeduju
potrebne kvalifikacije i informatičko - tehnološku osnovu za kvalitetno
obavljanje bankarskih poslova. Od ukupnog broja zaposlenih, u radu s
klijentima (“front office”) angažovano je 52% zaposlenih. Broj zaposlenih je povećan,
u odnosu na 31.12.2011. godine, za 3 (troje). Prosječna starosna dob zaposlenih u
Banci na dan 31.12.2012. godine je 36,2 godina, a prosječni radni staž zaposlenih
je 10,5 godina.
Razvoju poslovanja, morala se prilagoditi i odgovarajuća organizaciona struktura,
pa je Banka uvela neke organizacione promjene u cilju obavljanja novih poslova, što
veće efikasnosti, te optimalnog iskorišćavanja tehničkih i kadrovskih resursa (Služba
kastodi poslova proširena je i preimenovana u Službu kastodi i depozitarnih poslova
u čijem su okviru Odjeljenje kastodi poslova i Odjeljenje depozitarnih poslova).
Banka je tokom 2012. godine otvorila ekpoziture u Podgorici: na adresi Josipa
16
Broza Tita br. 67 i na adresi Cetinjski put bb, Donja gorica, i filijalu u Danilovgradu,
na adresi Baja Sekulića br. 8.
Kontinuirano edukovanje i stručno usavršavanje zaposlenih, primarni su ciljevi
Banke. Tokom 2012. godine, na internim i eksternim edukacijama, iz raznih područja
bitnih za poslovanje Banke, učestvovao je veliki broj zaposlenih. Istovremeno, Banka
zapošljava mlade, stručne ljude koji će svojim angažmanom donijeti poboljšanju
kvaliteta razvoja Banke.
Obrazovna struktura zaposlenih je: 6 (šestoro) su magistri nauka (Mr),
77
(sedamdesetsedmoro) su sa visokom stručnom spremom (VSS), 17 (sedamnaestoro)
imaju zvanje bachelor (Bsc), 16 (šesnaestoro) su sa višom stručnom spremom (VŠ)
i 50 (pedesetoro) su sa srednjom stručnom spremom (SSS).
Organi
upravljanja
bankom
[ Organizacija i osoblje ]
Organi upravljanja Bankom su: Skupština akcionara i Odbor direktora. Skupštinu
Banke čine njeni akcionari. Članove Odbora direktora, kao organa upravljanja
Bankom, bira i imenuje Skupština akcionara.
6WUXNWXUXQDMYHĄLKDNFLRQDUD%DQNHQDGDQJRGLQHĆLQH
+%²=ELUQLNDVWRGLUDĆXQ
16,8695%
Cerere S.p.a. Italija
13,9275%
Gorgoni Antonia, Italija
10,0016%
Gorgoni Lorenzo, Italija
8,2766%
7RGRURYLĄ0LOMDQ,WDOLMD
7,3982%
Podravska banka D.D. Koprivnica, Hrvatska
6,5389%
1HUHRÀQDQFH6$/XNVHPEXUJ
4,8682%
Jugopetrol A.D. Kotor, Crna Gora
4,7021%
Montinari Dario, Italija
4,6159%
Montinari Sigilfredo, Italija
4,6159%
Montinari Andrea, Italija
4,6127%
Montinari Piero, Italija
4,6127%
2GERUGLUHNWRUD%DQNHLPDVHGDPĆODQRYDLYHĄLQDQLMH]DSRVOHQDX%DQFL
Stalna tijela Odbora direktora Banke su: Odbor za reviziju i Odbor za upravljanje
kreditnim rizikom.
6SLVDN2GERUDLQMLKRYLKĆODQRYDL]YUåQLKGLUHNWRUD%DQNH
2GERUGLUHNWRUD+LSRWHNDUQHEDQNH$'3RGJRULFDGRJRGLQH
‡ Sigilfredo Montinari, predsjednik
‡ %RçDQD.RYDĆHYLĄ]DPMHQLNSUHGVMHGQLND
‡ 6QMHçDQD3RELĆODQ
[ Organizacija i osoblje ]
17
‡ 5HQDWD9LQNRYLĄĆODQ
‡ (VDG=DLPRYLĄĆODQ
2GERUGLUHNWRUD+LSRWHNDUQHEDQNH$'3RGJRULFDRGJRGLQH
‡ Sigilfredo Montinari, predsjednik
‡ %RçDQD.RYDĆHYLĄ]DPMHQLNSUHGVMHGQLND
‡ 'ROO\3UHGRYLĄĆODQ
‡ 0LOMDQ7RGRURYLĄĆODQ
‡ 6QMHçDQD3RELĆODQ
‡ 5HQDWD9LQNRYLĄĆODQ
‡ (VDG=DLPRYLĄĆODQ
2GERU]DUHYL]LMX+LSRWHNDUQHEDQNH$'3RGJRULFDGRJRGLQH
18
‡ 0DUNRæLJPXQGSUHGVMHGDYDMXĄL
‡ %RçDQD.RYDĆHYLĄĆODQ
‡ -RYDQ3DSLĄĆODQ
2GERU]DUHYL]LMX+LSRWHNDUQHEDQNH$'3RGJRULFDRGJRGLQH
‡ 0DUNRæLJPXQGSUHGVMHGQLN
‡ %RçDQD.RYDĆHYLĄĆODQ
‡ -RYDQ3DSLĄĆODQ
2GERU]DXSUDYOMDQMHNUHGLWQLPUL]LNRP+LSRWHNDUQHEDQNH$'3RGJRULFD
GRJRGLQH
‡ 5HQDWD9LQNRYLĄSUHGVMHGDYDMXĄL
‡ 6QMHçDQD3RELĆODQ
‡ (VDG=DLPRYLĄĆODQ
2GERU]DXSUDYOMDQMHNUHGLWQLPUL]LNRP+LSRWHNDUQHEDQNH$'3RGJRULFD
RGJRGLQH
‡ 5HQDWD9LQNRYLĄSUHGVMHGQLN
‡ 6LJLOIUHGR0RQWLQDULĆODQ
‡ (VDG=DLPRYLĄĆODQ
,]YUåQLGLUHNWRUL+LSRWHNDUQHEDQNH$'3RGJRULFD
‡ (VDG=DLPRYLĄJODYQLL]YUåQLGLUHNWRU
‡ -HOHQD9XOHWLĄL]YUåQLGLUHNWRU]DSRVORYHXSUDYOMDQMDUL]LFLPD
‡ $QD*ROXERYLĄL]YUåQLGLUHNWRU]DNRPHUFLMDOQHSRVORYH
‡ $OHNVDQGDU0LWURYLĄL]YUåQLGLUHNWRU]DSRVORYHÀQDQVLMDLLQIRUPDWLNH
6NXSåWLQDDNFLRQDUD%DQNH
Skupština akcionara Banke je u 2012. godini održala je dvije sjednice koje su,
imajući u vidu materijale koji su bili predmet razmatranja i odlučivanja imale karakter
redovne (godišnje) sjednice i vanredne sjednice.
Na XIV redovnoj sjednici (održanoj dana 28.06.2012. godine) Skupština akcionara
Banke je razmotrila Godišnji izvještaj o poslovanju Hipotekarne banke AD Podgorica
za 2011. godinu sa izvještajem spoljnjeg revizora i donijela Odluku o raspodjeli dobiti
za 2011. godinu kojom se dobit ostvarena u 2011. godini raspodjelila za pokriće
gubitka iz prethodnih obračunskih perioda, kao i Odluku o dopuni Statuta Banke
kojom je izvršeno uskladjivanje klasifikacije djelatnosti Banke sa novim Zakonom o
klasifikaciji djelatnost i(“Sl.list CG“ br. 18/11), kojim su propisane nove numeracije
(šifre) poslovnih djelatnosti poslovnih subjekata u Crnoj Gori.
Na vanrednoj sjednici (održanoj dana 25.10.2012. godine) Skupština akcionara
Banke je donijela Odluku o izmjeni Statuta Banke kojom je broj članova Odbora
direktora Banke povećan sa 5 (pet) na 7 (sedam), kao i Odluku o razrješenju pet
članova Odbora direktora Banke, Odluku o izboru sedam članova Odbora direktora
Banke i Odluke o utvrdjivanju naknade za rad članovima Odbora direktora Banke.
19
2GERUGLUHNWRUDLWLMHOD2GERUDGLUHNWRUD%DQNH
Odbora direktora Banke je, u skladu sa Zakonom o bankama (“Sl.list CG“ br. 17/08,
44/10 i 40/11), tokom 2012. godine, održao u starom sazivu, tj. do 25.10.2012.
godine ukupno 10 (deset) redovnih sjednica (zakonska je obaveza da se sjednice
Odbora direktora održavaju najmanje jednom mjesečno), a u novom sazivu, tj. od
25.10.2012. godine ukupno 3 (tri) sjednice, od čega 1 (prvu) konstitutivnu i 2 (dvije)
redovne sjednice.
Rad Odbora direkora Banke (u starom i novom sazivu tokom 2012. godine)
prvenstveno je bio usmjeren ka aktivnostima koje su predstavljale realizaciju
zadataka i ciljeva utvrđenih strateškim i godišnjim planskim dokumentima.
Odbor direktora Banke (u starom i novom sazivu tokom 2012. godine) je redovno
20
razmatrao pitanja relevantana za poslovanje Banke (mjesečne poslovne i finansijske
izvještaje, izvještaje o likvidnosti, izvještaje o rizicima i posebno analizirao izvještaje
koji se odnose na kreditnu aktivnost i aktivnost naplaćivanja potraživanja, kao i
sve druge izvještaje kojima je obuhvaćena cjelokupna poslovna aktivnost Banke.
Takodje, po potrebi vršio je i usklađivanje kamata, tarifa i drugih naknada sa uslovima
na tržištu, u oblasti kreditnih aktivnosti i drugih bankarskih usluga i razmatrao i
druga pitanja iz rada i tekućeg poslovanja Banke i o njima donosio odgovarajuće
odluke i zaključke).
Kao stalna tijela Odbora direktora, Odbor za reviziju i Odbor za upravljanje kreditnim
rizikom, redovno su izvještavali Odbor direktora iz svoje nadležnosti.
Pored stalnih tijela, Odbor za upravljanje aktivom i pasivom (ALCO) i Odbor za
razvoj i upravljanje promjenama informacionim sistemom Banke su najmanje
jednom mjesečno zasijedali i razmatrali pitanja iz djelokruga svog rada i o tome
izvještavali Odbor direktora Banke.
Odnos članova Odbora direktora Banke, u toku 2012.godine, u starom i novom
sazivu, prema obavezama i zadacima koji proizilaze iz zakona i akata Banke,
[ Organizacija i osoblje ]
ostvarivao se kroz potrebnu saradnju, kao i kroz veoma dobro prisustvo i aktivno
učešće na sjednicama Odbora. Nije bilo spornih slučajeva kod usaglašavanja
stavova i odluka i sprovođenju poslovne politike Banke, a kvorum za održavanje
sjednica nije dolazio u pitanje.
Iz navedenog proizilazi da je Odbor direktora u 2012.godini, u starom i novom
sazivu, uz jasno definisane ciljeve, ispitivao blagovremenost i pouzdanost
finansijskih izjveštaja, izvještaja o upravljanju rizicima kojima je Banka izložena u
svome poslovanju i dr. i nadgledao usaglašenost poslovanja Banke sa zakonima
i propisima i internim planovima, politikama i procedurama. U razmatranju svakog
pitanja o kojem se odlučivalo na sjednicama, članovi Odbora direktora Banke su
postupali savjesno, sa pažnjom, poštujući pravila struke i koristeći ovlašćenja
isključivo u korist Banke.
21
[ Organizacija i osoblje ]
25*$1,=$&,21$ä(0$+,327(.$51(%$1.($'32'*25,&$
22
6.83â7,1
$.&,21$5
2GMHOMHQMHLQWHUQHUHYL]LMH
2GMHOMHQMH]DSUDüHQMHXVNODGMHQRVWL
SRVORYDQMDVDSURSLVLPD&RPSODLQFH
2'%25
',5(.725
âHIVLJXUQRVWLLQIRUPDFLRQRJVLVWHPD
2YODãüHQROLFH]DVSUHþDYDQMHSUDQMD
QRYFDLILQDQVLUDQMDWHURUL]PD
*ODYQLL]YUãQLGL
,]YUãQLGLUHNWRU]D
NRPHUFLMDOQHSRVORYH
.RPHUFLMDOQLVHNWRU
Ĺ
6OXåED]DUD]YRMQRYLK
SURL]YRGDLPDUNHWLQJ
3RVORYQDPUHåD
ILOLMDOHLHNVSR]LWXUH
[ Organizacija i osoblje ]
6HNWRU
SODWQRJSURPHWDL
XSUDYOMDQMDVUHGVWYLPD
6OXåEDNDVWRGLL
GHSR]LWDUQLKSRVORYD
2GMHOMHQMH
NDVWRGL
SRVORYD
2GMHOMHQMH
GHSR]LWDUQLK
SRVORYD
6OXåED]DEURNHUVNR
GLOHUVNHSRVORYH
D
ND
6OXåEDSODWQRJSURPH
X]HPOML
6OXåEDSODWQRJSURPH
VDLQRVWUDQVWYRP
6OXåEDXSUDYOMDQMD
VUHGVWYLPD
7,1$
1$5$
2GERU]DUHYL]LMX
25
25$
2GERU]DXSUDYOMDQMHNUHGLWQLPUL]LNRP
QLGLUHNWRU
,]YUãQLGLUHNWRU]DSRVORYH
XSUDYOMDQMDUL]LFLPD
,]YUãQLGLUHNWRU]DSRVORYH
ILQDQVLMDLLQIRUPDWLNH
6OXåED
DGPLQLVWUDWLYQLKL
NDGURYVNLKSRVORYD
6HNWRU
XSUDYOMDQMDUL]LFLPD
6HNWRU
ILQDQVLMDLLQIRUPDWLNH
URPHWD
6OXåED]D
NUHGLWQXDQDOL]X
6OXåED
UDþXQRYRGVWYDL
L]YMHãWDYDQMD
URPHWD
RP
6OXåED]DYRGMHQMH
UL]LþQLKSODVPDQD
2GMHOMHQMHRSãWLK
SRVORYD
6OXåED]DQDG]RUL
L]YMHãWDYDQMHRUL]LFLPD
6OXåED
REUDþXQD
6OXåED]DNRQWUROX
NYDOLWHWDNUHGLWQRJ
SRUWIROLMD
6OXåED
LQIRUPDWLNH
DQMD
D
[ Organizacija i osoblje ]
23
Poslovne operacije
Depoziti
Hipotekarna banka je u 2012.godini ostvarila rast depozita preko 21% u odnosu na
2011.godinu, što pokazuje da je povjerenje gradjana i privrede u Hipotekarnu banku raslo i u 2012.godini. Porast depozita po viđenju je iznosio 23,34% , dok je rast
oročenih depozita bio 19,05% .
Takodje, banka je akcenat stavila na povećanju štednje i na poboljšanju strukture
depozita, odnosno povećanju učešća oročenih depozita u ukupnim depozitima.
Stanje ukupnih depozita:
'DWXP
8NXSQRGHSR]LWL
2URFHQLGHSR]LWL
$YLVWD
GHSR]LWL
31.12.2011.
97.852.745 €
58.102.862 €
39.749.882 €
31.12.2012.
118.200.336 €
69.171.766 €
49.028.570 €
Depoziti
24
120.000.000
110.000.000
100.000.000
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Oroceni depoziti
A vista depoziti
31.12.2011.
Ukupno
31.12.2012.
Kako je poseban akcenat stavljen na strukturu oročenih depozita, u 2012. godini je
ostvaren porast dugoročnih depozita od 104,55%.
[ Poslovne operacije ]
Oročeni depoziti
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
8NXSQL
.UDWNRURĆQL
31.12.2011.
'XJRURĆQL
31.12.2012.
Učešće oročenih depozita u ukupnim depozitima iznosi 58,52% dok su a vista depoziti zastupljeni sa 41,48%.
25
Struktura depozita po vrsti
2URĆHQL
A Vista 41,48%
Navedeni rast, kako ukupnih depozita tako i oročenih depozita u ukupnim depozitima, pokazuje da je Banka zahvaljujuci kvalitetnoj ponudi i aktivnom pristupu samoj
prodaji uspjela da potvrdi veliko povjerenje svojih klijenata kao i da stekne povjerenje novih klijenata.
U ukupnim depozitima, učesce depozita fizičkih lica iznosi 50,94% dok je učešće
depozita pravnih lica 49,06%.
[ Poslovne operacije ]
Struktura depozita - klijenti
Pravna lica 58 mil.
)L]LĆNDOLFDPLO
Depoziti
fizičkih lica
Ukupni depoziti fizičkih lica su na kraju 2012. godine bilježili rast od 26,47% u
odnosu na 2011. godinu. Rast je ostvaren kako kod a vista depozita tako i kod
oročenih.
26
Datum
Ukupno
Oroceni
A vista
31.12.2011.
47.603.495 €
35.057.021 €
12.546.475 €
31.12.2012.
60.205.983 €
45.772.514 €
14.433.469 €
Depoziti fizickih lica
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
8NXSQRGHSR]LWL
2URĆHQL 31.12.2011.
$YLVWD
31.12.2012.
Oročena štednja fizičkih lica je porasla za 30,57% dok je rast a vista depozita
iznosio 15,04%.
[ Poslovne operacije ]
Ukupna štednja pravnih lica je povećana za 15,41% i to a vista depozita za 27,17%
Depoziti
pravnih lica
a oročenih depozita za 1,53%, pri čemu je značajno poboljšana struktura oročenih
depozita, s obzirom da je kod dugoročno oročenih depozita poslovnih subjekata
ostvaren rast od 113,78%.
Datum
Ukupno
Oroceni
A vista
31.12.2011.
50.249.249 €
23.045.842 €
27.203.408 €
31.12.2012.
57.994.353 €
23.399.252 €
34.595.101 €
Oročeni depoziti pravnih lica
27
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
8NXSQR
.UDWNRURĆQL 'XJRURĆQL
31.12.2011.
Plasmani
31.12.2012.
Hipotekarna banka je i u 2012.godini osim što je pružala kontinuiranu kreditnu
podršku postojećim klijentima, istovremeno odobravala plasmane velikom broju
novih kreditno sposobnih klijenata.
Jedna od prepoznatljivih karakteristika Banke je što pri odobravanju plasmana ima
ulogu kreditora kao subjekta koji pruža finansijsku podršku klijentima i istovremeno
im pruža savjetodavne usluge, a sve u cilju unapredjenja poslovanja i ostvarivanja
[ Poslovne operacije ]
boljih poslovnih rezultata kako Banke tako i njenih klijenata. I pored konzervativne
politike koju Banka već tradicionalno vodi pri odobravanju kredita, ukupan iznos
kreditnog portolija se u odnosu na prethodnu godinu povećao za 3,51%.
Rast kreditnog portfolija fizičkih lica iznosi 10,98% dok rast kreditnog portfolija
pravnih lica iznosi 1,39%
Krediti
120.000.000
117,46 mil.
113,48 mil.
100.000.000
88,37 mil.
89,60 mil.
80.000.000
28
60.000.000
40.000.000
27,87 mil.
25,11 mil.
20.000.000
0
31.12.2011.
)L]LĆNDOLFD
31.12.2012.
Pravna lica
Ukupno
U strukturi ukupnih kredita , krediti stanovništvu čine 23,72% ,dok udio kredita
pravnim licima čini 76,28% ukupnog kreditnog portfolija.
Struktura - klijenit
)L]LĆNDOLFD
[ Poslovne operacije ]
Pravna lica 76,28%
I u 2012.godini, a u saradnji sa Evropskom Investicionom Bankom (EIB), Hipotekarna
banka je nastavila sa plasmanima i omogućila malim i srednjim preduzećima (MSP),
da ostvare kredite po izuzetno povoljnim uslovima u dijelu kamatne stope i roka
vraćanja kredita.
Sredstvima kredita EIB, Banka finansira projekte malih i srednjih preduzeća u oblasti:
tJOEVTUSJKF
tVTMVHB
tUVSJ[NB
t[BÝUJUFäJWPUOFTSFEJOFJVÝUFEFFOFSHJKF
tJOGSBTUSVLUVSFJUE
Takodje, Banka je nastavila uspješnu saradnju i sa Evropskim Fondom za
jugoistočnu Evropu i Investiciono razvojnim fondom na polju plasiranja kredita pod
povoljnim uslovima.
U 2012.godini Banka je zabilježila ekspanziju izdatih garancija tako da se iznos
izdatih garancija u odnosu na 2011.godinu povecao za 30,71%.
Datum
Iznos izdatih garancija
Stanje
31.12.2011.
34.965.936
28.081.562
31.12.2012.
45.703.602
36.357.624
Obzirom da je Hipotekarna banka prepoznatljiva po stabilnosti, stalnom
unapredjenju asortimana proizvoda i usluga, savremenim bankarskim standardima,
individualnom pristupu svakom klijentu, edukativnom usavršavanju zaposlenih ,
razumljivo je da ima status pouzdanog partnera u poslovanju sa svojim klijentima.
Banka permanentno radi na unapredjenju odnosa sa svojim klijentima kojima pruža
kompletan bankarsko-finansijski servis kao I poslove kratkoročnog I dugoročnog
kreditiranja, pri čemu posebnu pažnju pridaje sigurnosti plasmana.
U svojoj ponudi za pravna lica, banka ima gotovinske kredite, revolving kredite,
kredite za plaćanje obaveza dobavljačima, za kupovinu automobila, za refinansiranje
obaveza kod drugih banaka, za finansiranje izvoznih potrazivanja, za kupovinu
opreme, za adaptaciju poslovnih prostora, za pripremu turisticke sezone, overdraft
kredite, faktoring kao i sve vrste garancija.
[ Poslovne operacije ]
29
Za stanovnistvo, Banka takodje nudi širok spektar kredita: gotovinske, potrošačke,
studentske, kredite za kupovinu automobila, za adaptaciju i izgradnju, za pomorce,
za razvoj turizma, poljoprivredne kredite, overdraft kredite, limite za kupovinu na
rate i dr. kao i sve vrste garancija.
Poslovna
PUHçDLNDQDOL
distribucije
O
bzirom da je jedan od ciljeva Hipotekarne banke i jačanje i konsolidovanje
poslovne mreže, u Danilovgradu je u 2012. godini počela sa radom
Filijala banke. Filijala Hipotekarne banke AD Podgorica u Danilovgradu,
svoje poslovne aktivnosti je usmjerila na pravna lica koja se bave pružanjem usluga,
trgovinom na veliko i malo, i u manjoj mjeri preduzećima koja se bave građeviskim
i proizvodnim aktivnostima. Međutim, fokus Banke u novotvorenoj Filijali dat
je poslovima sa stanovništvom i finansiranju malih i srednjih preduzeća. Prostor
Banke samim svojim položajem omogućava odličan pristup građanima, i opremljen
je u cilju pružanja sveobuhvatnih bankarskih usluga klijentima Banke.
30
Takodje, sa radom je počela i još jedna Ekspozitura u Podgorci, koja se nalazi u
Donjoj Gorici u prostoru auto centra Alliance.
Poslovna mreža Banke, koja se sada sastoji od 9 filijala i 8 ekspozitura, predstavlja
dobru osnovu za ostvarenje rezultata u narednoj godini.
Osim razgranate poslovne mreže, banka je svojim klijentima dostupna i putem
ostalih kanala distribucije – bankomata, EFTPOS terminala, internet bankarstvom
putem Hbklik usluge, virtuleni šalter, call centar.
Posebna pažnja posvećuje se upravljanju poslovnom mrežom, kontinuiranoj
edukaciji zaposlenih te uredjenju i opremanju poslovnica radi pružanja što
kvalitetnijih usluga klijentima.
Hipotekarna banka će i nadalje voditi računa da svojim klijentima bude pristupačnija
bilo putem poslovnica, bankomata, interneta ili telefona.
Novi proizvodi
i usluge
Usmjerena na zahtjeve i potrebe klijenata, Banka je kontinuirano radila na
poboljšavanju postojeće ponude, te razvoju novih proizvoda i usluga nastojeći da
održi i unaprijedi kvalitet i konkurentnost na tržistu.
Hipotekarna banka je svojim klijentima omogućila da vrše plaćanja putem portala
eUprava.
[ Poslovne operacije ]
Plasiranjem novog štednog proizvoda AKTIVIRAJ SITNIŠ, jedinstvenog na našem
tržištu, Banka je omogućila klijentima dodatnu korist pri korištenju debitnih kartica,
a ona se prepoznaje u jedinstvenoj i besplatnoj opciji, kojom se skuplja sitniš na
štednom racunu i oplemenjuje kamatom. Naime, svakom transakcijom Visa electron
karticom na EFTPOS terminalu, sa računa gradjana za koji je vezana kartica, na
štedni račun se prebacuje sitniš odnosno razlika između iznosa plaćanja i prvog
većeg iznosa zaokruženog na 0,5 € ili 1 € ili 2€ ili prve 5-ice.
Takodje, banka je plasirala Visa Gift Prepaid platne kartice koje se mogu koristiti
za plaćanje roba i usluga putem POS terminala i podizanje gotovine kako u zemlji,
tako i u inostranstvu.
Jedna od akcija je i akcija Nedjelja štednje koju Hipotekarna banka, sada već
tradicionalno, sprovodi u saradnji sa CBCG.
31
[ Poslovne operacije ]
Upravljanje sredstvima
O
bezbjeđivanje optimalne likvidnosti je osnovni uslov za sigurno i efikasno
poslovanje svake banke. Banka potrebnu likvidnost treba da obezbjedi
racionalnim upravljanjem sredstvima i obavezama, u cilju održavanja
odgovarajućeg srazmjera izmedju likvidne aktive i ukupnih obaveza.
I tokom 2012. godine Hipotekarna banka je stavila akcenat na stabilizaciji domaćih
izvora finansiranja, proširenje deponentske baze, smanjivanje kratkoročnih u
korist dugoročnih izvora finansiranja i povlačenje novih kreditnih linija od banaka u
inostranstvu i međunarodnih finansijskih institucija.
Sektor platnog prometa i upravljanja sredstvima, odnosno Služba upravljanja
sredstvima je u 2012. godini racionalnim upravljanjem likvidnošću uspjela da održi
nivo likvidnih sredstava kao i ukupnu likvidnu poziciju Banke na zadovoljavajućem
nivou. Uz to
je dnevnim, sedmičnim, dekadnim i mjesečnim planiranjima
raspoloživih likvidnih sredstava vršila usklađivanje izvora sredstava sa plasmanima.
Takođe, kroz tijesnu saradnju sa ostalim sektorima i službama u Banci, naročito
32
sa Sektorom komercijalnih poslova i Sektorom za upravljanje rizicima, vršena je
adekvatna alokacija raspoloživih sredstava. Sve to je Banci omogućilo da redovno
izvršava svoje obaveze prema kreditorima, kao i da izađe u susret svim zahtjevima
klijenata u najkraćim rokovima.
Dnevni koeficijent likvidnost koji se računa po metodologiji koju je propisala
Centralna banka Crne Gore kretao se tokom cijele 2012. godine iznad zakonski
propisanog minimuma od 0,90.
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2012. godina
[ Upravljanje sredstvima ]
Takođe, i dekadni koeficijent likvidnosti se kretao iznad zakonski propisanog
minimuma od 1,00.
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2012. godina
33
8 FLOMX XSUDYOMDQMD OLNYLGQRåĄX QD URN %DQND MH UHGRYQR SUDWLOD SRND]DWHOMH
VWUXNWXUQH OLNYLGQRVWL NUR]URĆQX XVNODćHQRVW ÀQDQVLMVNH DNWLYH L SDVLYH SUHJOHG
GRVSLMHĄDYHĄLKGHSR]LWDNDRLXWYUGMLYDQMHPVWDELOQRJGLMHODDYLVWDGHSR]LWDSR
LQWHUQRPPRGHOXLRGUçDYDODLVWXX]DGRYROMDYDMXĄLPRNYLULPD
6 RE]LURP GD VX VH SRVOMHGLFH JOREDOQH HNRQRPVNH NUL]H ]QDĆDMQR RVMHĄDOH L X
JRGLQLLX]LPDMXĄLXRE]LURSUH]QRVWNOLMHQDWDNDGDMHXSLWDQMXUDVSRODJDQMH
VRSVWYHQLP VUHGVWYLPD PRçH VH NRQVWDWRYDWL GD MH L X VYLP WLP RNROQRVWLPD
Hipotekarna banka prepoznata kao jedna od najpouzdanijih i najlikvidnijih banaka
u bankarskom sistemu Crne Gore. U prilog ovoj tvrdnji idu podaci koji pokazuju
da je na kraju 2011. godine ukupni nivo depozita Banke iznosio 97,8 miliona
(85 D QD NUDMX JRGLQH PLOLRQD (85 åWR MH UDVW RG 9LåNRYL
OLNYLGQLKVUHGVWDYDRVLPNUR]NUHGLWQXDNWLYQRVWSODVLUDQLVXLXXWUçLYHKDUWLMHRG
vrijednosti.
8JRGLQL+LSRWHNDUQDEDQNDMHXĆHVWYRYDODQDDXNFLMDPDGUçDYQLK]DSLVDL
YRGHĄLVHUHJXODWLYDPD&HQWUDOQHEDQNH&UQH*RUHNRULVWLODLVWH]DSRNULĄH
REDYH]QHUH]HUYH7DNRćHNUR]DNWLYQRVWL6OXçEH]DEURNHUVNRGLOHUVNRSRVORYDQMH
L&XVWRG\VOXçEH+LSRWHNDUQDEDQNDMHSODVLUDODVUHGVWYDXKDUWLMHRGYULMHGQRVWL
[ Upravljanje sredstvima ]
kako u Crnoj Gori tako i u regionu.
8JRGLQL]DELOMHçHQDVXYHOLNDNROHEDQMDYDOXWQLKNXUVHYDQDURĆLWRYDOXWQRJ
SDUD(8586'NRMLLPDQDMYHĄLXWLFDMQDL]ORçHQRVW%DQNHUL]LNXSURPMHQHGHYL]QRJ
kursa.
1,5
1,45
1,4
1,35
1,3
1,25
1,2
1,15
1,1
34
(8586'JRGLQD , X WLP XVORYLPD 6OXçED XSUDYOMDQMD VUHGVWYLPD MH XVSMHOD GD RVWYDUL L]X]HWDQ
rezultat po osnovu prihoda od realizovanih kursnih razlika, što je posljedica
adekvatnog upravljanja rizikom promjene deviznog kursa. Na kraju 2012. godine
XNXSDQSULKRGL]NXUVQLKUD]OLNDL]QRVLRMHKLOMDGX(85åWRMHLPDOR]QDĆDMQRJ
XWLFDMDQDNRQDĆQLÀQDQVLMVNLUH]XOWDW%DQNH
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Jan
Feb
Mart
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
Prihodi od kursnih razlika u 2012. godini
[ Upravljanje sredstvima ]
3RĆHWNRP JRGLQH L]YUåHQH VX UHYL]LMH L GRSXQH SRVWRMHĄLK LQWHUQLK DNDWD
NDRLXVYDMDQMHQRYLKDNDWDNRMLPDVHXUHćXMXQDGOHçQRVWLLRGJRYRUQRVWL6OXçEH
XSUDYOMDQMD VUHGVWYLPD D VYH X] SRåWRYDQMH YDçHĄH ]DNRQVNH UHJXODWLYH X &UQRM
Gori i moderne bankarske prakse.
Sektor platnog prometa i upravljanja sredstvima je proširio saradnju sa inostranim
SDUWQHUVNLPEDQNDPDNDRLVDPHćXQDURGQLPÀQDQVLMVNLPLQVWLWXFLMDPD8YH]LVD
WLPWRNRPJRGLQH]DNOMXĆHQMHXJRYRUVD(YURSVNRPLQYHVWLFLRQRPEDQNRP
(,% R NUHGLWLUDQMX PDOLK L VUHGQMLK SUHGX]HĄD D QD RVQRYX DUDQçPDQD L]PHćX
Vlade Crne Gore i Evropske investicione banke. Hipotekarna banka AD Podgorica
MH XVSRVWDYLOD VDUDGQMX L VD (YURSVNRP EDQNRP ]D REQRYX L UD]YRM (%5' L NDR
UH]XOWDWWHVDUDGQMHXJRYRUHQMHGXJRURĆQLNUHGLWQLDUDQçPDQNRMLĄHVHUHDOL]RYDWL
WRNRP JRGLQH 1D RYDM QDĆLQ SULYUHGL VX L GDOMH SRVWDOL GRVWXSQL SRYROMQL
NUHGLWL VD QLçLP NDPDWQLP VWRSDPD L GXçLP URNRYLPD RWSODWH åWR MH NRG QDåLK
NOLMHQDWD SUHSR]QDWR NDR VSUHPQRVW %DQNH GD VH SULODJRćDYD SURPMHQOMLYLP
uslovima poslovanja u vremenu globalne ekonomske krize.
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
v
31.12.2009.
31.12.2010.
31.12.2011.
Obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama
[ Upravljanje sredstvima ]
31.12.2012.
35
Platni promet
C
jelokupan platni promet banke u 2012. godini karakteriše porast svih pa
UDPHWDUD NRML GHÀQLåX SRVORYDQMH RYRJ VHJPHQWD EDQNH 6YL SUHWKRGQR
postavljeni planovi u platnom prometu banke su postignuti što pokazuje
NROLNRMHEDQNDELODXVSMHåQDLHÀNDVQDWRNRPSUHWKRGQHJRGLQH
'RPDĄLSODWQL
promet
*ODYQDNDUDNWHULVWLNDGRPDĄHJSODWQRJSURPHWDXJRGLQLELORMHSRYHĄDQMH
LQWHUQRJSODWQRJSURPHWDLSRYHĄDQMHEURMDHOHNWURQVNLKWUDQVDNFLMDXXNXSQRP
EURMXWUDQVDNFLMDSODĄDQMD2YRSRND]XMHGDVHL]JRGLQHXJRGLQXSRYHĄDYDEURM
NOLMHQDWDEDQNHLÀ]LĆNLKLSUDYQLKOLFDNRMLYUåHSODĄDQMDVYRMLKREDYH]DNRULVWHĄL
elektronsko bankarstvo.
8NXSDQEURMWUDQVDNFLMDXGRPDĄHPSODWQRPSURPHWXSRYHĄDRVH]DXRGQRVX
QDJRGLQX2GWRJDMHQDMYHĄLSRUDVWRVWYDUHQXEURMXLQWHUQLKWUDQVDNFLMD
36
izmedju klijenata banke. Ovaj porast iznosi 14% u odnosu na prethodnu godinu.
2YRMDVQRSRND]XMHGDVHSRYHĄDRLEURMNOLMHQDWDEDQNHNRMLVDGDVYRMDSODĄDQMD
izvršavaju unutar banke.
%URM HNVWHUQLK WUDQVDNFLMD VH SRYHĄDR ]D V WLP åWR MH X VWUXNWXUL HNVWHUQLK
QDORJDRVWYDUHQSRUDVW¶PDOLK·QDORJD(85SRUDVW
3RUDVWEURMDXSODWDRGVWUDQHNOLMHQDWDRVWDOLKGRPDĄLKEDQDNDRVWDRMHQDQLYRX
prethodne godine i iznosi 7% u odnosu na prošlu godinu.
=QDĆDMDQ SRUDVW MH RVWYDUHQ L X EURMX HOHNWURQVNLK WUDQVDNFLMD HEDQNLQJ åWR
]QDĆL GD VH NOLMHQWL VYH YLåH RNUHĄX HOHNWURQVNLP DSOLNDFLMDPD L YUåH SODĄDQMD
HOHNWURQVNLPSODWQLPQDOR]LPD3RUDVWEURMDHOHNWURQVNLKWUDQVDNFLMDXGRPDĄHP
platnom prometu iznosi 30% u odnosu na prošlu godinu.
[ Platni promet ]
%URML]YUåHQLKSODWQLKWUDQVDNFLMDX833
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
37
0
Interne
Eksterne
2011
2012
(OHNWURQVNDSODĄDQMDX]HPOML
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2011
2012
(%DQNLQJ
[ Platni promet ]
Devizni platni
promet
2QR åWR NDUDNWHULåH GHYL]QL SODWQL SURPHW X WRM JRGLQL MH SRUDVW EURMD VYLK
platnih transakcija i dolaznih i odlaznih, dokumentarnih poslova – akreditiva i
garancija i svih ostalih poslova koji su sastavni dio deviznog platnog prometa.
Kod svih transakcija u deviznom platnom prometu ostvaren je porast u odnosu na
JRGLQX%DQNDMHYHĄRGDYQRSUHSR]QDWDNDRHÀNDVDQLSRX]GDQSDUWQHURG
strane inobanaka.
%URMWUDQVDNFLMDSODĄDQMDSUHPDLQRVWUDQVWYXSRUDVWDRMH]D%URMHOHNWURQVNLK
SODĄDQMD SUHPD LQRVWUDQVWYX SXWHP +%NOLND SRUDVWDR ĆDN ]D X RGQRVX QD
2011. godinu.
Broj ostvarenih priliva porastao je za 7% u odnosu na prethodnu godinu.
38
'HYL]QHSODWQHWUDQVDNFLMHSULOLYLSODĄDQMD
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
3ULOLYL 2011
3ODĄDQMH
2012
[ Platni promet ]
(OHNWURQVNDSODĄDQMDSUHPDLQRVWUDQVWYX
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2011
2012
(%DQNLQJ
39
=ERJ PRJXĄQRVWL RGORçHQRJ SODĄDQMD VD GREUR SR]QDWLP SRVORYQLP SDUWQHULPD
GREDYOMDĆLPDHYLGHQWDQMHSRUDVWEURMDRWYRUHQLKGRNXPHQWDUQLKDNUHGLWLYDLL]GDWLK
JDUDQFLMD X RGQRVX QD SUHWKRGQX JRGLQX 3RYHĄDQMH EURMD RWYRUHQLK DNUHGLWLYD
iznosilo je 150%, dok je broj izdatih garancija porastao u odnosu na 2011. godinu
za 18%.
&MHORNXSDQSODWQLSURPHWVHSRYHĄDRXRGQRVXQDSURåOXJRGLQX1DSRURP]DSRVOHQLK
GDSRYHĄDMXHÀNDVQRVWXUDGXX]SULPMHQXHÀNDVQLKWHKQLĆNLKLVRIWYHUVNLKULMHåHQMD
RVWYDUHQRMHSRYHĄDQMHVYLKSDUDPHWDUDSRVORYDQMDSODWQRJSURPHWD
Ukupni prihodi od naknada za usluge platnog prometa porasli su za 2% u odnosu na
JRGLQX2GWRJDMHSRUDVWSULKRGDRGGRPDĄHJSODWQRJSURPHWDL]QRVLRD
od deviznog platnog prometa 4%.
Neto prihodi od ukupnog platnog prometa porasli su za 2% u odnosu na prethodnu
godinu.
[ Platni promet ]
Investiciono bankarstvo
N
1D0RQWUHQHJUREHU]LMHXJRGLQL]DELOMHçHQSURPHWRGPLOLRQD
HXUDåWRMHJRWRYRĆHWLULSXWDPDQMHQHJRXJRGLQL2VWYDUHQLSURPHW
QDMQLçLMHXSURWHNOLKRVDPJRGLQDDJRWRYRXSRODQLçLQHJRGRVDGDQDMORåLMH
JRGLQHNDGDMH]DELOMHçHQSURPHWRGPLOLRQD
.RPSDQLMVNL,QGHNV021(;MHXSUNRVQHOLNYLGQRVWLWUçLåWDEODJRSRUDVWDRWRNRP
JRGLQH NRMX MH ]DSRĆHR VD YULMHGQRVWL RG D ]DYUåLR VD LQGHNVQLK
poena. Sa druge strane, indeks fondova MONEX PIF je tokom godine pao sa 4265 na
LQGHNVQLSRHQ'REDUGLRRYRJSDGDPRçHVHSULSLVDWLWUDQVIRUPDFLMLIRQGRYD
SUL ĆHPX MH YHRPD ]QDĆDMDQ GLR QMLKRYH LPRYLQH SUHåDR X RWYRUHQH LQYHVWLFLRQH
fondove, što je rezultiralo smanjenjm aktive u fondovima koji ulaze u indeks.
3URPHWQD0RQWHQHJUREHU]LXSRVOHGQMLKSHWJRGLQD
450
40
421,42
400
350
300
250
200
157,26
150
117,94
100
54,86
50
30,09
0
2008
2009
2010
2011
2012
P
oslovi investicionog bankarstva Hipotekarne banke AD Podgorica u 2012.
JRGLQL RMDĆDQL VX IRUPLUDQMHP 2GMHOMHQMD GHSR]LWDUQLK SRVORYD X RNYLUX
6OXçEH NDVWRGL SRVORYD ĆLPH MH IRUPLUDQD 6OXçED NDVWRGL L GHSR]LWDUQLK
poslova. Hipotekarna banka AD Podgorica je time obezbijedila i formalne uslove
za obavljanje poslova banke depozitara za investicione fondove i dobila saglasnost
regulatora ubrzo nakon donošenja novog Zakona o investicionim fondovima. Uprkos
HIHNWLP NUL]H QD FUQRJRUVNRP WUçLåWX NDSLWDOD JRGLQD MH ELOD XVSMHåQD ]D
6OXçEXNDVWRGLLGHSR]LWDUQLKSRVORYDL6OXçEX]DEURNHUVNRGLOHUVNHSRVORYH
[ Platni promet ]
Hipotekarna banka je kao broker ostvarila je promet od 6,8 miliona eura na
0RQWHQHJUREHU]L L VD WLP SURPHWRP MH L GDOMH PHćX GRPLQDWQLP EURNHULPD QD
0RQWHQHJUREHU]L VD ]QDĆDMQLP WUçLåQLP XĆHåĄHP 3URPHW MH RVWYDUHQ NUR] transakcije.
.DGD MH ULMHĆ R GLOHUVNLP SRVORYLPD +LSRWHNDUQD EDQND MH LQYHVWLUDQMHP SULMH
VYHJD X REYH]QLFH )RQGD UDGD VYRMH SR]LFLMH X &UQRM *RUL ]QDĆDMQR SRYHĄDOD
Dilerske pozicije u inostranstvu su na kraju 2012. godine bile na neznatnom nivou
i odnosile su se na ulaganja u Srbiji. Pri tome je u dilerskim poslovima ostvarena
kako kapitalna dobit, tako i prihod od dividende.
41
[ Platni promet ]
Upravljanje rizicima
U
SUDYOMDQMH UL]LFLPD IRNXVLUD VH SULPDUQR QD LGHQWLÀNRYDQMH PMHUHQMH
SUDĄHQMH L NRQWUROX UL]LND V FLOMHP PLQLPL]LUDQMD QMLKRYLK QHJDWLYQLK
HIHNDWD QD ÀQDQVLMVNL UH]XOWDW L NDSLWDO EDQNH$NWLYQLP SULVWXSRP RYLP
pitanjima, Sektor za upravljanje rizicima implementirao je tehnike i procedure
u cilju stvaranja modernog sistema za upravljanje rizicima u skladu sa novim
zakonodavstvom CBCG. Cilj ovog poduhvata je generisanje adekvatnih informacija
za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka koje podrazumijevaju sagledavanje
odnosa prinosa i rizika kod svake preduzete aktivnosti i proizvoda. S tim u vezi,
6HNWRU ]D XSUDYOMDQMH UL]LFLPD VLVWHPDWLĆQR L NRQWLQXLUDQR SUDWL VOMHGHĄH YUVWH
UL]LNDNUHGLWQLUL]LNWUçLåQLUL]LNUL]LNOLNYLGQRVWLUL]LN]HPOMHLRSHUDWLYQLUL]LN
Kreditni rizik
.UHGLWQLPUL]LNRPXEDQFLXSUDYOMDVHQDSRMHGLQDĆQRPQLYRLQDSRUWIROLRQLYRX
42
Portfolio Hipotekarne banke na 31.12.2012. godine iznosio je 117.465.449€, što
MH]D½WMYHĄLL]QRVXRGQRVXQDNUDMJRGLQH5H]HUYH]D
kreditne gubitke na 31.12.2012. godine bile su 3.953.045€, ili 3,37% portfolija. U
odnosu na kraj 2011. godine, rezerve su se smanjile za 55.104€, ili 1,37%.
3RUWIROLRUH]HUYH
150.000.000
100.000.000
50.000.000
Dec 08
Dec 09
Krediti
Dec 10
Dec 11
Dec 12
5H]HUYH
[ Investiciono bankarstvo ]
Od ukupnog portfolija Banke, na kvalitetnu aktivu (A i B1) odnosi se 44%, na
substandardnu (B2) 41% i na lošu aktivu (C1, C2, C3, D i E) 15%.
kvalitetna aktiva 44%
losa aktiva 15%
Substandardna aktiva 41%
43
'HF
Iznos kredita sa kašnjenjem u otplati preko 30 dana, na 31.12.2012. godine iznosio
je 12.018.889€, tj. 10,2% ukupnog portfolija Banke.
3RWUDçLYDQMDSRSDUWLMDPDNRMHNDVQHXNXSQLNUHGLWL
31.12.2008.
31.12.2009.
31.12.2010.
31.12.2011.
UPP
>90dana
[ Upravljanje rizicima ]
31.12.2012.
DPP
GDQD
GDQD
ukupno
Kapital
Ukupan kapital Banke na dan 31.12.2012. iznosi 24,740 miliona eura. U odnosu na
SUHWKRGQXJRGLQXNDSLWDOMHSRYHĄDQ]D1DGDQGHFHPEDUJRGLQH
nominalna vrijednost akcionarskog kapitala iznosi 16,006 miliona eura. Akcionarski
kapital sastoji se od 31.305 akcija, svaka nominalne vrijednosti 511,29 eura. U
YODVQLĆNRMVWUXNWXUL%DQNHVWUDQDSUDYQDLÀ]LĆNDOLFDXĆHVWYXMXVDDNFLMVNRJ
NDSLWDOD GRN MH SUHRVWDOL DNFLMVNL NDSLWDO X YODVQLåWYX GRPDĄLK SUDYQLK L À]LĆNLK
lica.
5DĆXQGRELWLL
gubitka
Banka je u 2012. godini ostvarila dobit u iznosu 1,617 miliona eura. Prihodi od
NDPDWDXRGQRVXQDSUHWKRGQXJRGLQXSRYHĄDQLVX]DLL]QRVHPLOLRQD
(85åWRMHSRVOMHGLFDSRYHĄDQMDNUHGLWQHDNWLYQRVWL3ULKRGLRGQDNQDGDXRGQRVX
QDSUHWKRGQXJRGLQXSRYHĄDQLVX]DLL]QRVHPLOLRQD(851HWRSULKRGL
od naknada iznose 35,63% prihoda iz redovnog poslovanja Banke.
2VWDOLSULKRGLXRGQRVXQDSUHWKRGQXJRGLQXYHĄLVX]DLL]QRVHKLOMDGH
44
(857URåNRYLUHGRYQRJSRVORYDQMDXNOMXĆXMXĄLDPRUWL]DFLMXL]QRVHPLOLRQD
HXUDLSRYHĄDQLVXVH]DXRGQRVXQDSUHWKRGQXJRGLQX
3RYHĄDQMHWURåNRYDSRVOMHGLFDMHSURåLUHQMDSRVORYQHPUHçHQRYRJEURMD]DSRVOHQLK
NDRLSRYHĄDQMHRVWDOLKWURåNRYDNRMHSUDWHUDVWLUD]YRM%DQNH3URFMHQDNUHGLWQLK
UL]LND L IRUPLUDQMH UH]HUYL ]D UL]LĆQH SODVPDQH L SRWHQFLMDOQH REHYH]H %DQNH
WHPHOMHVHQDSULPMHQLQDĆHODNRQ]HUYDWLYQHSROLWLNHLSULPMHQHYDçHĄLK=DNRQVNLK
propisa. Ukupno izdvojene rezerve na pozicije aktive i pasive iznose 5,415 miliona
(85VDVWDQMHPQDGDQGHFHPEDUJRGLQH
5DVSRGMHOD
dobiti
2GERU GLUHNWRUD X] LQLFLUDQMH LVWRJ RG VWUDQH PHQDGçPHQWD %DQNH SUHGODçH
Skupštini akcionara da se ne vrši raspodjela ostvarene dobiti u 2012. godini u cilju
SRYHĄDQMDXNXSQRJNDSLWDOD%DQNH
[ Upravljanje rizicima ]
45
[ Upravljanje rizicima ]
46
47
3.
]
Finansijski izvještaji
na 31. decembar 2012. godine
i izvještaj nezavisnog revizora
,=9-(ä7$-1(=$9,612*5(9,=25$
$.&,21$5,0$+,327(.$51(%$1.($'32'*25,&$
,]YMHåWDMQDÀQDQVLMVNHL]YMHåWDMH
,]YUåLOL VPR UHYL]LMX ÀQDQVLMVNLK L]YMHåWDMD +LSRWHNDUQH EDQNH$' 3RGJRULFD X GDOMHP WHNVWXÅ%DQNDµ NRML
obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2012. godine, bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu
LL]YMHåWDMRQRYĆDQLPWRNRYLPD]DJRGLQXNRMDVH]DYUåLODQDWDMGDQNDRLSUHJOHG]QDFDMQLKUDĆXQRYRGVWYHQLK
SROLWLNDLRVWDOLKQDSRPHQDX]ÀQDQVLMVNHL]YMHåWDMH
48
2GJRYRUQRVWUXNRYRGVWYD]DÀQDQVLMVNHL]YMHåWDMH
5XNRYRGVWYR %DQNH MH RGJRYRUQR ]D SULSUHPX L REMHNWLYQR SULND]LYDQMH RYLK ÀQDQVLMVNLK L]YMHåWDMD X VNODGX VD
=DNRQRP R UDĆXQRYRGVWYX L UHYL]LML &UQH *RUH L SURSLVLPD &HQWUDOQH %DQNH &UQH *RUH NRML UHJXOLåX ÀQDQVLMVNR
L]YMHåWDYDQMH EDQDND NDR L ]D LQWHUQH NRQWUROH NRMH UXNRYRGVWYR VPDWUD QHRSKRGQLP GD RPRJXĄH SULSUHPX
ÀQDQVLMVNLKL]YMHåWDMDNRMLQHVDGUçHPDWHULMDOQR]QDĆDMQHSRJUHåQHLVND]HQDVWDOHXVOMHGSUHYDUHLOLJUHåNH
2GJRYRUQRVWUHYL]RUD
1DåDMHRGJRYRUQRVWGDL]UD]LPRPLåOMHQMHRÀQDQVLMVNLPL]YMHåWDMLPDQDRVQRYXUHYL]LMHNRMXVPRL]YUåLOL5HYL]LMX
VPRL]YUåLOLXVNODGXVD0HćXQDURGQLPVWDQGDUGLPDUHYL]LMH2YLVWDQGDUGLQDODçXGDVHSULGUçDYDPRHWLĆNLKQRUPLL
GDUHYL]LMXSODQLUDPRLL]YUåLPRQDQDĆLQNRMLRPRJXĄDYDGDVHXUD]XPQRMPMHULXYMHULPRGDÀQDQVLMVNLL]YMHåWDML
QHVDGUçHPDWHULMDOQR]QDĆDMQHSRJUHåQHLVND]H
5HYL]LMDREXKYDWDVSURYRćHQMHSURFHGXUDXFLOMXSULNXSOMDQMDUHYL]RUVNLKGRND]DRL]QRVLPDLREMHORGDQMLYDQMLPD
X ÀQDQVLMVNLP L]YMHåWDMLPD ,]ERU UHYL]RUVNLK SURFHGXUD ]DYLVL RG SURFMHQH UHYL]RUD SUL ĆHPX VH X]LPD X RE]LU
L RFMHQD UL]LND GD OL ÀQDQVLMVNL L]YMHåWDML VDGUçH PDWHULMDOQR ]QDĆDMQH SRJUHåQH LVND]H QDVWDOH XVOMHG SUHYDUH
LOL JUHåNH 9UåHĄL SURFMHQX WDNYRJ UL]LND UHYL]RU UD]PDWUD , LQWHUQH NRQWUROH ELWQH ]D SULSUHPX L REMHNWLYQR
SULND]LYDQMHÀQDQVLMVNLKL]YMHåWDMDSUDYQRJOLFDXFLOMXNUHLUDQMDRGJRYDUDMXĄLKUHYL]RUVNLKSURFHGXUDXVNODGXVD
RNROQRVWLPDDOLQHLXFLOMXL]UDçDYDQMDPLåOMHQMDRHÀNDVQRVWLLQWHUQLKNRQWUROD%DQNH5HYL]LMDWDNRćHXNOMXĆXMH
[ Finansijski izvještaji ]
RFMHQXRSUDYGDQRVWLSULPMHQHRGJRYDUDMXĄLKUDFXQRYRGVWYHQLKSROLWLNDLUDĆXQRYRGVWYHQLKSURFMHQDL]YUåHQLKRG
VWUDQHUXNRYRGVWYDNDRLRFMHQXRSåWHSUH]HQWDFLMHÀQDQVLMVNLKL]YMHåWDMD
6PDWUDPRGDVXUHYL]RUVNLGRND]LNRMHVPRSULNXSLOLGRYROMQLLRGJRYDUDMXĄLGDREH]ELMHGHRVQRYX]DL]UDçDYDQMH
našeg mišljenja.
0LåOMHQMH
33R QDåHP PLåOMHQMX ÀQDQVLMVNL L]YMHåWDML SULND]XMX REMHNWLYQR L LVWLQLWR ÀQDQVLMVNR VWDQMH %DQNH QD GDQ GHFHPEUD JRGLQH L UH]XOWDWH QMHQRJ SRVORYDQMD L QRYĆDQH WRNRYH ]D JRGLQX NRMD VH ]DYUåLOD QD WDM GDQ
XVNODGXVD=DNRQRPRUDĆXQRYRGVWYXLUHYL]LML&UQH*RUHLSURSLVLPD&HQWUDOQH%DQNH&UQH*RUHNRMLUHJXOLåX
ÀQDQVLMVNRL]YMHåWDYDQMHEDQDND
49
Podgorica, 23. april 2013. godine
Ernst & Young Montenegro d.o.o.
Podqorica, Crna Gora
[ Finansijski izvještaji ]
Bilans uspjeha za godinu koja se završila na dan
31. Decembra 2012.godine
8KLOMDGDPD(85
Napomene
2012.
2011.
Prihodi od kamata
3.1, 4a
11.915
11,405
5DVKRGLNDPDWD
3.1, 4b
(4.312)
(3,873)
7.603
7,532
(1.651)
(2,160)
5.952
5,372
Neto prihodi od kamata
Troškovi za gubitke
3.6, 5
Neto prihodi
50
Prihodi od naknada
3.1, 6a
4.045
3,817
5DVKRGLQDNQDGD
3.1, 6b
(751)
(645)
Neto prihodi od naknada
3.294
3,172
1(7235,+2',2'.$0$7$,1$.1$'$
9.246
8,544
Ostali prihodi, neto
7
684
511
Opšti troškovi
8
(8.201)
(7,379)
1.729
1,676
Vanredni prihod
81
27
Vanredni rashod
(17)
(13)
64
14
9b
1.793
1,690
3.3, 9a
(176)
(168)
1.617
1,522
1(7235,+2',35,-(9$15('1,+67$9.,
Neto vanredni prihod
'2%,735,-(2325(=,9$1-$
Porez na dobit
NETO DOBIT
2YL ÀQDQVLMVNL L]YMHåWDML VX RGREUHQL RG VWUDQH UXNRYRGVWYD +LSRWHNDUQH EDQNH
A.D., Podgorica, 19. aprila 2013. godine u Podgorici.
[ Finansijski izvještaji ]
Bilans stanja
Na dan 31. Decembra 2012. Godine
8KLOMDGDPD(85
Napomene
2012.
2011.
3.4, 10
45.516
38,500
26
11
117.465
109,470
5
(3.953)
(4.011)
12
6.505
2,569
Faktoring i forfeting
113
9
3RWUDçLYDQMDL]NDVWRGLSRVORYD
36
39
AKTIVA
1RYĆDQDVUHGVWYDLUDĆXQLGHSR]LWDNRGGHSR]LWQLKLQVWLWXFLMD
+DUWLMHRGYULMHGQRVWLUDVSRORçLYH]DSURGDMXL]X]HYDNFLMD
Krediti i poslovi lizinga
0LQXV5H]HUYH]DNUHGLWQHJXELWNH
+DUWLMHRGYULMHGQRVWLNRMHVHGUçHGRGRVSMHĄD
3RVORYQLSURVWRULRVWDODÀNVQDDNWLYD
13
1.740
1,950
6WHĆHQDDNWLYD
14
575
478
Ulaganja u kapital drugih pravnih lica
15
248
230
Ostala aktiva
16
6.040
2,641
0LQXV5H]HUYH]DSRWHQFLMDOQHJXELWNHQDRVWDOXDNWLYX
16
(508)
(319)
173.777
155,593
Ukupna aktiva
51
PASIVA
Depoziti
17
Obaveze po osnovu kastodi poslova
118.200
97,853
932
247
Obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama
18
21.157
26,887
Obaveze prema Vladi
19
3.062
2,889
Ostale obaveze
20
4.731
3,952
5H]HUYH]DSRWHQFLMDOQHNUHGLWQHJXELWNHSRYDQELODQVQLP
L]ORçHQRVWLPD
21
954
675
149.036
132,503
16.006
16,006
7.444
7,444
(20)
(54)
Nepokriveni gubitak
1.311
(306)
Ukupan kapital
24.741
23,090
Ukupno pasiva
173.777
155,593
489.411
388,819
Ukupne obaveze
KAPITAL
Akcijski kapital
22
Emisiona premija
5HYDORUL]DFLRQHUH]HUYH
VANBILANSNA EVIDENCIJA
24
2YL ÀQDQVLMVNL L]YMHåWDML VX RGREUHQL RG VWUDQH UXNRYRGVWYD +LSRWHNDUQH EDQNH
A.D., Podgorica, 19. aprila 2013. godine u Podgorici.
[ Finansijski izvještaji ]
Izvještaj o promjenama na kapitalu
za godinu koja se završila
na dan 31. Decembra 2012. godine
8KLOMDGDPD(85
Akcijski
kapital
Emisiona
premija
5HYDORUL
zacione
rezerve
Nepokriveni
gubitak
Ukupno
16,006
7,444
1
(1.828)
21.623
(IHNDWVYRćHQMDQDWUçLåQXYULMHGQRVWKDU
WLMDRGYULMHGQRVWLUDVSRORçLYLK]DSURGDMX
(55)
(55)
'RELWWHNXĄHJRGLQH
1.522
1.522
Stanje, 31. decembra 2011.
16.006
7,444
(54)
(306)
23.090
Stanje, 1. januara 2012.
16,006
7,444
(54)
(306)
23.090
(IHNDWVYRćHQMDQDWUçLåQXYULMHGQRVWKDU
WLMDRGYULMHGQRVWLUDVSRORçLYLK]DSURGDMX
34
34
'RELWWHNXĄHJRGLQH
1.617
1.617
16,006
7,444
(20)
1.311
24.741
Stanje, 1. januara 2011.
52
Stanje, 31. decembra 2012.
2YLÀQDQVLMVNLL]YMHåWDMLVXRGREUHQLRGVWUDQHUXNRYRGVWYD+LSRWHNDUQHEDQNH
A.D., Podgorica, 19. aprila 2013. godine u Podgorici.
[ Finansijski izvještaji ]
Izvještaj o tokovima gotovine za godinu koja se
završila na dan 31. Decembra 2012. godine
8KLOMDGDPD(85
Napomene
2012.
2011.
15.956
16,406
4
22
3ODĄHQHNDPDWHLQDNQDGH
(4.776)
(4,610)
3ODĄDQMD]DSRVOHQLPDLGREDYOMDĆLPD
(8.060)
(8,676)
3,142
3,142
3RYHĄDQMHSODVPDQDNRPLWHQWLPDQHWR
(2.853)
(12,112)
3RYHĄDQMHVPDQMHQMHRVWDOHDNWLYHQHWR
(2.777)
230
3RYHĄDQMHGHSR]LWDNRPLWHQDWD
685
12,720
Prilivi po osnovu kastodi poslova
20.347
139
Smanjenje ostalih obaveza
(1.816)
306
Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti
16.710
4,425
Nabavka opreme i nematerijalnih ulaganja
(660)
(918)
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja
(660)
(918)
12,060
12,060
21
(163)
2GOLYLSRRVQRYXXODJDQMDXKDUWLMHRGYULMHGQRVWLNRMHVHGUçHGR
GRVSMHĄDQHWR
(3.778)
(1,437)
1HWRSULOLYJRWRYLQHL]DNWLYQRVWLÀQDQVLUDQMD
(9.314)
10,460
280
286
1HWRSRYHĄDQMHXJRWRYLQLLJRWRYLQVNLPHNYLYDOHQWLPD
*RWRYLQDLJRWRYLQVNLHNYLYDOHQWLQDSRĆHWNXJRGLQH
*RWRYLQDLJRWRYLQVNLHNYLYDOHQWLQDNUDMXJRGLQH
45.516
38,500
45.516
38,500
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Primljene kamate i naknade
Ostali prilivi
Neto priliv gotovine prije promjena poslovne aktive i pasive
3URPMHQDSRVORYQHDNWLYHLREDYH]D
72.29,*2729,1(,=$.7,91267,),1$16,5$1-$
72.29,*2729,1(,=$.7,91267,),1$16,5$1-$
2GOLYLSULOLYLSRRVQRYXNUHGLWDLSR]DMPLFD
2GOLYLSULOLYLSRRVQRYXNXSRYLQHLSURGDMHKDUWLMDRGYULMHGQRVWLQHWR
Prilivi po osnovu ulaganja u kapital drugih pravnih lica, neto
Efekat kursnih razlika
.RPSRQHQWHJRWRYLQHLJRWRYLQVNLKHNYLYDOHQDWD
1RYĆDQDVUHGVWYDLUDĆXQLGHSR]LWDNRGGHSR]LWQLKLQVWLWXFLMD
3.4, 10
2YL ÀQDQVLMVNL L]YMHåWDML VX RGREUHQL RG VWUDQH UXNRYRGVWYD +LSRWHNDUQH EDQNH
A.D., Podgorica, 19. aprila 2013. godine u Podgorici.
[ Finansijski izvještaji ]
53
1DSRPHQHX]ÀQDQVLMVNHL]YMHåWDMH
1. OSNIVANJE I POSLOVANJE BANKE
+LSRWHNDUQDEDQND$'3RGJRULFDXGDOMHPWHNVWXÅ%DQND´MHRGJRGLQH
registrovana kao akcionarsko društvo i registrovana je u Centralnom registru Pri
YUHGQRJVXGDSRGUHJLVWUDFLRQLPEURMHP%DQNDMHNRG.RPLVLMH]DKDU
WLMHRGYULMHGQRVWLXSLVDQDX5HJLVWDUHPLWHQDWDKDUWLMDRGYULMHGQRVWLSRGEURMHP
5MHåHQMH EURM 2G &HQWUDOQH EDQNH &UQH *RUH 5MHåHQMHP EURM
RGGHFHPEUDJRGLQH%DQNDMHGRELODRGREUHQMH]DUDG
8 VNODGX VD =DNRQRP R EDQNDPD 8JRYRURP R RVQLYDQMX 6WDWXWRP L 5MHåHQMHP
&HQWUDOQHEDQNH&UQH*RUH%DQNDREDYOMDSRVORYHSULPDQMDQRYĆDQLKGHSR]LWDL
RGREUDYDQMDNUHGLWD]DVRSVWYHQLUDĆXQ3RUHGEDQNDUVNLKSRVORYDL]SUHWKRGQRJ
VWDYD%DQNDPRçHGDREDYOMDLVOLMHGHĄHSRVORYH
‡ izdavanje garancija i preuzimanje drugih vanbilansnih obaveza,
‡ NXSRYLQDSURGDMDLQDSODWDSRWUDçLYDQMDIDNWRULQJIRUIHWLQJLGU
54
‡ izdavanje, obrada i evidentiranje platnih instrumenata,
‡ platni promet u zemlji i sa inostranstvom, u skladu sa propisima kojima se
XUćXMHSODWQLSURPHW
‡ ÀQDQVLMVNLOL]LQJ
‡ SRVORYHVDKDUWLMDPDRGYULMHGQRVWLXVNODGXVD]DNRQRPNRMLPVHXUHćXMX
hartije od
‡ vrijednosti,
‡ WUJRYDQMHXVYRMHLPHL]DVYRMUDĆXQLOL]DUDĆXQNOLMHQWD
D
VWUDQLPVUHGVWYLPDSODĄDQMDXNOMXĆXMXĄLPMHQMDĆNHSRVORYH
E
ÀQDQVLMVNLPGHULYDWLPD
‡ depo poslovi,
‡ izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti privrednih
društava i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja,
‡ iznajmljivanje sefova,
‡ SRVORYHNRMLVXGLREDQNDUVNLKSRVORYDSRPRĄQHSRVORYHXRGQRVXQDSRVORYH
banke i poslove neposredno povezane sa poslovima Banke, u skladu sa Statutom.
Organi upravljanja Bankom su: Skupština akcionara i Odbor direktora. Odbor
direktora Banke ima dva stalna tijela i to: Odbor za reviziju i Odbor za upravljanje
[ Finansijski izvještaji ]
NUHGLWQLPUL]LNRPąODQRYH2GERUDGLUHNWRUD%DQNHELUD6NXSåWLQDDNFLRQDUD%DQNH
2GERUGLUHNWRUD%DQNHLPDVHGDPĆODQRYDRGNRMLKYHĄLQDQLMHVX]DSRVOHQLX
Banci.
Sjedište Banke je u Podgorici, u ul. Josipa Broza Tita br. 67. Na dan 31. Decembra
2012. godine Banka ima 166 zaposlenih radnika (31. Decembra 2011. godine: 163
zaposlenih radnika).
26129(=$6$67$9/-$1-(,35(=(17$&,-8),1$16,-6.,+
IZVJEŠTAJA
2.1.
Osnove za
sastavljanje i
prezentaciju
ÀQDQVLMVNLK
izvještaja
%DQNDLPDREDYH]XGDYRGLVYRMHUDĆXQRYRGVWYHQHHYLGHQFLMHLVDVWDYOMDÀQDQVLMVNH
L]YMHåWDMHXVNODGXVD=DNRQRPRUDĆXQRYRGVWYXLUHYL]LML&UQH*RUH´6OOLVW5&*µ
EU ´6O OLVW &*µ EU L RGQRVQR QD RVQRYX 2GOXNH R
QHSRVUHGQRMSULPMHQL0HćXQDURGQLKUDĆXQRYRGVWYHQLKVWDQGDUGDÅ056´X&UQRM
*RULÅ6OOLVW5&*µEU6KRGQRWRPH0HćXQDURGQLVWDQGDUGLÀQDQVLMVNRJ
L]YMHåWDYDQMD ´06),´ SULPMHQMXMX VH ]D ÀQDQVLMVNH L]YMHåWDMH NRML REXKYDWDMX
SHULRGNRMLSRĆLQMHVDMDQXDURPJRGLQH
Finansijski izvještaji su prikazani u formatu propisanom od strane Centralne banke
&UQH*RUHNRMLXSRMHGLQLPGMHORYLPDRGVWXSDRGQDĆLQDSULND]LYDQMDRGUHćHQLK
ELODQVQLKSR]LFLMDNDNRWRSUHGYLćD056Å3ULND]LYDQMHÀQDQVLMVNLKL]YMHåWDMD´
5DĆXQRYRGVWYHQH SROLWLNH NRMH VX SULPMHQMLYDQH X VDVWDYOMDQMX RYLK ÀQDQVLMVNLK
izvještaja se razlikuju od zahtjeva MSFI primjenljivih na dan 31. decembra 2012.
JRGLQHSUYHQVWYHQRXGLMHOXREUDĆXQDLVSUDYNLYULMHGQRVWLÀQDQVLMVNLKLQVWUXPHQDWD
L GLMHOX REMHORGDQMLYDQMD ÀQDQVLMVNLK LQVWUXPHQDWD X VNODGX VD ]DKWMHYLPD
06), ² Å)LQDQVLMVNL LQVWUXPHQLWL REMHORGDQMLYDQMD´ %DQND REUDĆXQDYD L]QRV
LVSUDYNL YULMHGQRVWL ÀQDQVLMVNLK LQVWUXPHQDWD X VNODGX VD UHOHYDQWQLP SURSLVLPD
&HQWUDOQHEDQNH&UQH*RUHQDSRPHQD1DYHGHQDUDĆXQRYRGVWYHQDSROLWLND
PRçH XVORYLWL ]QDĆDMQH UD]OLNH X RGQRVX QD YULMHGQRYDQMH LVSUDYNL YULMHGQRVWL L
UH]HUYLVDQMD ]D SURFMHQMHQX QHQDSODWLYRVW ÀQDQVLMVNLK LQVWUXPHQDWD QD RVQRYX
[ Finansijski izvještaji ]
55
GLVNRQWRYDQMD RĆHNLYDQLK EXGXĄLK JRWRYLQVNLK WRNRYD SULPMHQRP RULJLQDOQH
HIHNWLYQHNDPDWQHVWRSHXWUHQXWNXRGREUDYDQMDXVNODGXVD]DKWMHYLPD056
²Å)LQDQVLMVNLLQVWUXPHQWL3UL]QDYDQMHLPMHUHQMHµ3RUHGWRJD%DQNDVXVSHQGXMH
REUDĆXQ NDPDWH QD NUHGLWH NODVLÀNRYDQH X NDWHJRULMH & ' L ( ÅQHNYDOLWHWQD
DNWLYD´XVNODGXVD2GOXNRP&HQWUDOQHEDQNH&UQH*RUHRPLQLPDOQLPVWDQGDUGLPD
]DXSUDYOMDQMHNUHGLWQLPUL]LNRPXEDQNDPD6OOLVW&*EULSUL
ĆHPXMH2GOXNRPWDNRćHSUHGYLćHQRGDVHUL]LĆQDDNWLYDNODVLÀNRYDQDXNDWHJRULMX
( RWSLåH L] ELODQVQH DNWLYH L HYLGHQWLUD X YDQELODQVQRM HYLGHQFLML NDR ´RWSLVDQL
NUHGLWLµ
3RUHGWRJDXVNODGXVD=DNRQRPRUDĆXQRYRGVWYXLUHYL]LML&UQH*RUH056L06),
REMDYOMHQLRGVWUDQH2GERUD]DPHćXQDURGQHUDĆXQRYRGVWYHQHVWDQGDUGHPRUDMX
ELWLSUHYHGHQLRGVWUDQHRGJRYDUDMXĄHJQDGOHçQRJRUJDQD&UQH*RUHNRMLSRVMHGXMH
SUDYRSUHYRGDLREMDYOMLYDQMDLVWLKRGREUHQRRGVWUDQH0HćXQDURGQHIHGHUDFLMH
56
UDĆXQRYRćD ,)$& 'DNOH VDPR 06), L 056 ]YDQLĆQR SUHYHGHQL RGREUHQL L
REMDYOMHQL RG VWUDQH ,QVWLWXWD VHUWLÀNRYDQLK UDĆXQRYRćD &UQH *RUH PRJX ELWL X
SULPMHQL 3RVOMHGQML ]YDQLĆQL SUHYRG MH REMDYOMHQ 'HFHPEUD JRGLQH L
REXKYDWDVDPRRVQRYQLWHNVWVWDQGDUGDLLQWHUSUHWDFLMHLQHXNOMXĆXMHRVQRYH]D
]DNOMXĆLYDQMHLOLXVWUDWLYQHSULPMHUHXSXWVWYD]DSULPMHQXNRPHQWDUHPLåOMHQMD
LRVWDOLPDWHULMDOREMDåQMHQMD7DNRGMHQDYHGHQLSUHYRGQHVDGUçLSUHYRG2VQRYD
]DSULSUHPXLSUH]HQWDFLMXÀQDQVLMVNLKL]YMHåWDMD
6KRGQR QDYHGHQRP D LPDMXĄL X YLGX SRWHQFLMDOQR PDWHULMDOQR ]QDĆDMQH HIHNWH
NRMHQDYHGHQDRGVWXSDQMDUDĆXQRYRGVWYHQLKSURSLVD&UQH*RUHRG06),L056PRJX
LPDWLQDUHDOQRVWLREMHNWLYQRVWÀQDQVLMVNLKL]YMHåWDMD%DQNHSULORçHQLÀQDQVLMVNL
L]YMHåWDMLVHQHPRJXWUHWLUDWLNDRÀQDQVLMVNLL]YMHåWDMLVDVWDYOMHQLXVDJODVQRVWLVD
06),L056
%DQNDMHXVDVWDYOMDQMXRYLKÀQDQVLMVNLKL]YMHåWDMDSULPMHQMLYDODUDĆXQRYRGVWYHQH
SROLWLNH REUD]ORçHQH X QDSRPHQL .RMH VX ]DVQRYDQH QD UDĆXQRYRGVWYHQLP
bankarskim i poreskim propisima Crne Gore.
=YDQLĆQDYDOXWDX&UQRM*RULLIXQNFLRQDOQDYDOXWD%DQNHMHHXUR(85
[ Finansijski izvještaji ]
2.2.
.RULåĄHQMH
procjenjivanja
3UH]HQWDFLMD ÀQDQVLMVNLK L]YMHåWDMD ]DKWLMHYD RG UXNRYRGVWYD %DQNH NRULåĄHQMH
QDMEROMLK PRJXĄLK SURFMHQD L UD]XPQLK SUHWSRVWDYNL NRMH LPDMX HIHNWD QD
prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih
SRWUDçLYDQMDLREDYH]DQDGDQVDVWDYOMDQMDÀQDQVLMVNLKL]YMHåWDMDNDRLSULKRGDL
UDVKRGDXWRNXL]YMHåWDMQRJSHULRGD3URFMHQHLSURVXćLYDQMDVHGRQRVHQDRVQRYX
LVWRULMVNRJ LVNXVWYD L GUXJLK ĆLQLODFD XNOMXĆXMXĄL RĆHNLYDQMD X SRJOHGX EXGXĄLK
GRJDćDMD]DNRMHVHYMHUXMHGDVXXRNYLULPDGDWLKRNROQRVWLUD]XPQDJGMHUH]XOWDWL
daju dobru osnovu za procjenu knjigovodstvene vrijednosti aktive i pasive koje se
ne mogu jasno sagledati iz drugih izvora. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane
QD LQIRUPDFLMDPD UDVSRORçLYLP QD GDQ VDVWDYOMDQMD ÀQDQVLMVNLK L]YMHåWDMD ,SDN
VWYDUQL UH]XOWDWL PRJX RGVWXSDWL RG RYLK SURFMHQD 1DM]QDĆDMQLMH SURFMHQH L
SUHWSRVWDYNHVXL]YUåHQHQDVOHGHĄLPELODQVQLPSR]LFLMDPD
57
‡ 5H]HUYLVDQMDSRNUHGLWLPDLNDPDWDPD
‡ 5H]HUYLVDQMD]DGHSR]LWHNRGGUXJLKEDQDND
‡ 5H]HUYLVDQMD]DWUDMQHXORJH
‡ 5H]HUYLVDQMD]DYDQELODQVQHVWDYNH
‡ 5H]HUYLVDQMD]DRWSUHPQLQH
‡ 5H]HUYLVDQMD]DVXGVNHVSRURYH
‡ )HUYULMHGQRVWKDUWLMDRGYULMHGQRVWLUDVSRORçLYLK]DSURGDMX
‡ .RULVQLYLMHNWUDMDQMDQHPDWHULMDOQLKXODJDQMDQHNUHWQLQDLRSUHPH
35(*/('=1$ą$-1,+5$ą81292'679(1,+32/,7,.$
3.1.
Prihodi i
rashodi po
osnovu kamata
i naknada
Prihodi i rashodi po osnovu kamata se priznaju u bilansu uspjeha za sve instru
mente, prema amortizovanoj vrijednosti uz primjenu metode efektivne kamatne
VWRSH0HWRGHIHNWLYQHNDPDWQHVWRSHMHPHWRGL]UDĆXQDYDQMDDPRUWL]RYDQHYUL
MHGQRVWLÀQDQVLMVNLKVUHGVWDYDLOLÀQDQVLMVNLKREDYH]DLDORNDFLMHSULKRGDSRRVQRYX
NDPDWHLOLUDVKRGDSRRVQRYXNDPDWHQDRGJRYDUDMXĄHYUHPHQVNHSHULRGH(IHNWLY
QDNDPDWQDVWRSDMHVWRSDNRMDGLVNRQWXMHSURFLMHQMHQDEXGXĄDJRWRYLQVNDSODĄD
QMDLOLSULOLYHWRNRPRĆHNLYDQRJYLMHNDWUDMDQMDÀQDQVLMVNRJLQVWUXPHQWDLOLWDPR
[ Finansijski izvještaji ]
JGMHMHWRL]YRGOMLYRNUDĄHJSHULRGDQDVDGDåQMXYULMHGQRVWÀQDQVLMVNLKVUHGVWDYD
LOL ÀQDQVLMVNLK REDYH]D 3UL L]UDĆXQDYDQMX HIHNWLYQH NDPDWQH VWRSH %DQND SUR
FMHQMXMHJRWRYLQVNHWRNRYHUD]PDWUDMXĄLVYHXJRYRUHQHXVORYHÀQDQVLMVNLKLQVWUX
PHQDWDQSURSFLMHDYDQVQLKSODĄDQMDDOLQHUD]PDWUDEXGXĄHJXELWNHSRRVQRYX
NUHGLWQRJUL]LND.DONXODFLMHXNOMXĆXMXVYHQDNQDGHLSURYL]LMHSODĄHQHLOLSULPOMHQH
L]PHćXXJRYRUHQLKVWUDQDNRMHVXLQWHJUDOQLGLRHIHNWLYQHNDPDWQHVWRSHWURåNRYD
transakcije i svih drugih premija ili popusta.
Prihodi po osnovu naknada za odobravanje kredita, garancija i drugih oblika jem
VWDYD NDR L UDVKRGL QDNQDGD NRMH VH REUDĆXQDYDMX %DQFL SR RVQRYX SULPOMHQLK
NUHGLWDVHXVNODGXVD]DKWMHYLPD056²Å3ULKRGLµL056²Å)LQDQVLMVNLLQVWUX
PHQWLSUL]QDYDQMHLPMHUHQMHµVPDWUDMXVDVWDYQLPGLMHORPNRQWLQXLUDQRJDQJD
çRYDQMDNRGUH]XOWXMXĄHJÀQDQVLMVNRJLQVWUXPHQWDLVKRGQRWRPHUD]JUDQLĆDYDMX
se i priznaju kao korekcija prinosa, proporcionalnim metodom. Naknade za neisko
58
ULåĄHQHNUHGLWQHOLQLMHVHUD]JUDQLĆDYDMX]DMHGQRVDSRYH]DQLPGLUHNWQLPWURåNR
vima) i priznaju kao korekcija efektivne kamatne stope za kredit.
Prihodi od naknada i provizija na ostale bankarske usluge (platni promet, kastodi
XVOXJH SRVORYL VD NDUWLFDPD VH XJODYQRP HYLGHQWLUDMX SUHPD QDĆHOX QDVWDQND
poslovne promjene u periodu kada su usluge izvršene.
3.2.
3UHUDĆXQDYDQMH
deviznih iznosa
3RVORYQH SURPMHQH QDVWDOH X VWUDQRM YDOXWL VX SUHUDĆXQDWH X (85 SR VUHGQMHP
NXUVXXWYUćHQRPQDPHćXEDQNDUVNRPWUçLåWXGHYL]DNRMLMHYDçLRQDGDQSRVORYQH
promjene. Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, pre
UDĆXQDWLVXX(85SRVUHGQMHPNXUVXXWYUćHQRPQDPHćXEDQNDUVNRPWUçLåWXGHYL]D
NRMLMHYDçLRQDWDMGDQ
Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u
VWUDQRMYDOXWLLSULOLNRPSUHUDĆXQDSR]LFLMDELODQVDVWDQMDLVND]DQLKXVWUDQRMYDOXWL
NQMLçHQH VX X NRULVW LOL QD WHUHW ELODQVD XVSMHKD NDR GRELFL LOL JXELFL SR RVQRYX
NXUVQLKUD]OLND3UHX]HWHLSRWHQFLMDOQHREDYH]HXVWUDQRMYDOXWLSUHUDĆXQDWHVXX
(85SRVUHGQMHPNXUVXXWYUćHQRPQDPHćXEDQNDUVNRPWUçLåWXGHYL]DNRMLMHYDçLR
na taj dan.
[ Finansijski izvještaji ]
3.3.
Porezi i
doprinosi
3RUH]QDGRELW
7HNXĄLSRUH]QDGRELW
3RUH]QDGRELWVHREUDĆXQDYDLSODĄDXVNODGXVD=DNRQRPRSRUH]XQDGRELWSUDYQLK
OLFDąODQÅ6O/LVW&*µEUEUEUEULEU
6WRSDSRUH]DQDGRELWMHSURSRUFLRQDOQDLL]QRVLRGSRUHVNHRVQRYLFH
2SRUH]LYDGRELWVHXWYUćXMHQDRVQRYXGRELWL%DQNHLVND]DQHXELODQVXXVSMHKDX]
XVNODćLYDQMHSULKRGDLUDVKRGDXVNODGXVDRGUHGEDPD=DNRQDRSRUH]XQDGRELW
SUDYQLKOLFDĆODQRYLL]DXVNODćLYDQMHSULKRGDLĆODQRYLRGGR]DXVNODćL
vanje rashoda).
59
Kapitalni gubici mogu se prebijati sa kapitalnim dobicima ostvarenim u istoj godi
ni. Ako se i poslije izvršenog prebijanja sa kapitalnim dobicima ostvarenim u istoj
JRGLQLSRMDYLNDSLWDOQLJXELWDNSRUHVNLREYH]QLNPRçHSUHQLMHWLNDSLWDOQLJXELWDN
QDUDĆXQEXGXĄLKNDSLWDOQLKGRELWDNDXQDUHGQLKSHWJRGLQD
35(*/('=1$ą$-1,+5$ą81292'679(1,+
POLITIKA (nastavak)
3.3.
Porezi i
doprinosi
(nastavak)
3RUH]QDGRELWQDVWDYDN
7HNXĄLSRUH]QDGRELWQDVWDYDN
3RUHVNLSURSLVL&UQH*RUHQHSUHGYLćDMXGDVHSRUHVNLJXELFLL]WHNXĄHJSHULRGDPRJX
NRULVWLWLNDRRVQRYD]DSRYUDĄDMSRUH]DSODĄHQRJXSUHWKRGQLPSHULRGLPD0HćXWLP
JXELFLL]WHNXĄHJSHULRGDLVND]DQLXSRUHVNRPELODQVXPRJXVHNRULVWLWL]DXPDQMHQMH
SRUHVNHRVQRYLFHEXGXĄLKREUDĆXQVNLKSHULRGDDOLQHGXçHRGSHWJRGLQD
[ Finansijski izvještaji ]
2GORçHQLSRUH]QDGRELW
2GORçHQLSRUH]QDGRELWVHREUDĆXQDYDNRULåĄHQMHPPHWRGHXWYUćLYDQMDREDYH]D
SUHPD ELODQVX VWDQMD ]D SULYUHPHQH UD]OLNH SURL]DåOH L] UD]OLNH L]PHćX SRUHVNH
RVQRYH SRWUDçLYDQMD L REDYH]D L QMLKRYH NQMLJRYRGVWYHQH YULMHGQRVWL 9DçHĄH
SRUHVNH VWRSH QD GDWXP ELODQVD VWDQMD VH NRULVWH ]D XWYUćLYDQMH UD]JUDQLĆHQRJ
L]QRVD SRUH]D QD GRELW 2GORçHQH SRUHVNH REDYH]H VH SUL]QDMX ]D VYH RSRUH]LYH
SULYUHPHQH UD]OLNH 2GORçHQD SRUHVND VUHGVWYD VH SUL]QDMX ]D VYH RGELWQH
privremene razlike i poreske gubitke i kredite, koji se mogu prenositi u naredne
ÀVNDOQHSHULRGHGRVWHSHQDGRNRMHJĄHYMHURYDWQRSRVWRMDWLRSRUH]LYDGRELWRG
NRMHVHRGORçHQDSRUHVNDVUHGVWYDPRJXLVNRULVWLWL
3RUH]L GRSULQRVL L GUXJH GDçELQH NRMH QH ]DYLVH RG UH]XOWDWD
poslovanja
60
3RUH]LGRSULQRVLLGUXJHGDçELQHNRMLQH]DYLVHRGUH]XOWDWDSRVORYDQMDXNOMXĆXMX
SRUH]HQDLPRYLQXLGUXJHSRUH]HQDNQDGHLGRSULQRVHNRMLVHSODĄDMXSUHPDUD]QLP
UHSXEOLĆNLPLORNDOQLPSRUHVNLPSURSLVLPD
3.4.
Gotovina i
gotovinski
ekvivalenti
U izvještaju o tokovima gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima se
3.5.
Ulaganja u
kapital drugih
pravnih lica
i hartije od
vrijednosti
UDVSRORçLYH]D
prodaju
+DUWLMH RG YULMHGQRVWL UDVSRORçLYH ]D SURGDMX REXKYDWDMX LQVWUXPHQWH NDSLWDOD
SRGUD]XPLMHYDMXJRWRYQRYDFVUHGVWYDNRG&HQWUDOQHEDQNH&UQH*RUHXNOMXĆXMXĄLL
REDYH]QXUH]HUYXLVUHGVWYDQDUDĆXQLPDNRGGUXJLKEDQDNDX]HPOMLLLQRVWUDQVWYX
GUXJLKSUDYQLKOLFDLGXçQLĆNHKDUWLMHRGYULMHGQRVWL
8QHPRJXĄQRVWLGDVHWUçLåQRYDORUL]XMXXODJDQMDXNDSLWDOGUXJLKSUDYQLKOLFDVH
YRGHSRPHWRGXQDEDYQHYULMHGQRVWL]DNRMXUXNRYRGVWYRVPDWUDGDMHSULEOLçQD
fer vrijednosti.
1DNRQ LQLFLMDOQRJ SUL]QDYDQMD KDUWLMH RG YULMHGQRVWL UDVSRORçLYH ]D SURGDMX VH
[ Finansijski izvještaji ]
35(*/('=1$ą$-1,+
5$ą81292'679(1,+32/,7,.$QDVWDYDN
iskazuju po fer vrijednosti. Fer vrijednosti hartija od vrijednosti koje se kotiraju
QDEHU]L]DVQLYDVHQDWHNXĄLPFLMHQDPDSRQXGH1HUHDOL]RYDQLGRELFLLJXELFLSR
RVQRYX KDUWLMD UDVSRORçLYLK ]D SURGDMX HYLGHQWLUDMX VH X RNYLUX UHYDORUL]DFLRQLK
UH]HUYLGRNVHKDUWLMDRGYULMHGQRVWLQHSURGDQDSODWLLOLQDGUXJLQDĆLQUHDOL]XMH
LOL GRN WD KDUWLMD RG YULMHGQRVWL QLMH WUDMQR REH]YULMHćHQD .DGD VH KDUWLMH
RG YULMHGQRVWL UDVSRORçLYH ]D SURGDMX RWXćH LOL NDGD LP VH XPDQML YULMHGQRVW
kumulirane korekcije fer vrijednosti priznate u okviru kapitala evidentiraju se u
bilansu uspjeha.
3ULKRGLRGNDPDWDQDGXçQLĆNHKDUWLMHRGYULMHGQRVWLVHREUDĆXQDYDMXLSULSLVXMX
PMHVHĆQR
'LYLGHQGHSRRVQRYXKDUWLMDRGYULMHGQRVWLUDVSRORçLYLK]DSURGDMXSUL]QDMXVHX
bilansu uspjeha onda kada subjekat stekne pravo na uplatu.
3.6.
Krediti
61
Krediti odobreni od strane Banke evidentiraju se u poslovnim knjigama u momentu
prenosa sredstava korisniku kredita.
Krediti su iskazani u bilansu stanja u visini odobrenog plasmana, umanjenog
]D RWSODĄHQX JODYQLFX L LVSUDYNX YULMHGQRVWL NRMD VH SURFMHQMXMH SULPMHQRP
metodologije koju je propisala Centralna banka Crne Gore, koja je objelodanjena
u napomeni 3.7.
3.7.
5H]HUYLVDQMDL
REH]YUMHćHQMH
nenaplativih
SRWUDçLYDQMD
U skladu sa Odlukom Centralne banke Crne Gore o minimalnim standardima za
XSUDYOMDQMH NUHGLWQLP UL]LNRP X EDQNDPD Å6O /LVW &*´ EU L odnosno u skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za upravljanje kreditnim
UL]LNRP X EDQNDPD Å6O /LVW &*´ EU L XWYUćHQLVXHOHPHQWLXSUDYOMDQMDNUHGLWQLPUL]LNRPPLQLPDOQLNULWHULMXPLLQDĆLQ
NODVLÀNDFLMHVWDYNLDNWLYHLYDQELODQVDSRRVQRYXNRMLKMH%DQNDL]ORçHQDNUHGLWQRP
UL]LNX QDĆLQ REUDĆXQD L VXVSHQGRYDQMD QHQDSODĄHQH NDPDWH L QDĆLQ XWYUćLYDQMD
PLQLPDOQLK UH]HUYDFLMD ]D SRNULĄH SRWHQFLMDOQLK JXELWDND NRML SURL]LOD]H L]
L]ORçHQRVWL %DQNH NUHGLWQRP UL]LNX $NWLYX %DQNH L]ORçHQX UL]LNX X VPLVOX RYH
2GOXNHĆLQHNUHGLWLSR]DMPLFHNDPDWHQDNQDGHSRWUDçLYDQMDSRRVQRYXOL]LQJD
[ Finansijski izvještaji ]
depoziti kod banaka i avansi i sve druge stavke bilansne aktive kod kojih je Banka
L]ORçHQD UL]LNX QHLVSXQMHQMD REDYH]H GXçQLND NDR L L]GDWH JDUDQFLMH RVWDOD
MHPVWYD RWYRUHQL DNUHGLWLYL L RGREUHQL D MRå QHLVNRULåĄHQL NUHGLWL NDR L GUXJH
vanbilansne stavke koje predstavljaju potencijalne obaveze Banke.
1DRVQRYXQDYHGHQH2GOXNHNUHGLWLLGUXJDDNWLYDL]ORçHQDUL]LNXNODVLÀNXMXVHX
VOMHGHĄHNDWHJRULMH
‡ NDWHJRULMD$GREUDDNWLYD²XNRMXVHNODVLÀNXMXVWDYNH]DNRMHVHSURFMHQMXM
GDĄHXVNODGXVDXJRYRURPELWLXFMHORVWLQDSODĄHQH
‡ NDWHJRULMD%DNWLYDVDSRVHEQRPQDSRPHQRP²XNRMXVHNODVLÀNXMXVWDYNH]D
NRMHSRVWRMLQLVNDYMHURYDWQRĄDRVWYDULYDQMDJXELWNDDOLNRMH]DKWLMHYDMXSRV
QXSDçQMXMHUELSRWHQFLMDOQLUL]LNXNROLNRQHELELRDGHNYDWQRSUDĄHQPRJDR
da dovede do slabijih perspektiva u pogledu naplate,
62
‡ NDWHJRULMD&VXEVWDQGDUGQDDNWLYDVDSRGJUXSDPD&&L&]DNRMHSRVWRML
YLVRNDYMHURYDWQRĄDRVWYDULYDQMDJXELWND]ERJMDVQRXWYUćHQLKVODERVWLNRMH
XJURçDYDMXQDSODWX
‡ NDWHJRULMD'VXPQMLYDDNWLYD²XNRMXVHNODVLÀNXMXVWDYNH]DNRMHMHQDSODWDX
FMHORVWLLPDMXĄLXYLGXNUHGLWQXVSRVREQRVW]DMPRSULPFDYULMHGQRVWLPRJX
QRVWUHDOL]DFLMHVUHGVWDYDREH]EMHćHQMDPDORYMHURYDWQD
‡ NDWHJRULMD(JXELWDN²XNRMXVHNODVLÀNXMXVWDYNHNRMHĄHELWLXSRWSXQRVWL
QHQDSODWLYHLOLĄHELWLQDSODWLYHXQH]QDWQRPL]QRVX
,]QRV UH]HUYH ]D SRWHQFLMDOQH JXELWNH QLMH SUHGYLćHQ ]D SODVPDQH %DQNH NODVLÀ
kovane u kategoriju A. Procjenjeni iznos rezerve za potencijalne gubitke je obra
ĆXQDW SULPMHQRP SURFHQDWD RG QD SODVPDQH NODVLÀNRYDQH X NDWHJRULMX % RG
15% do 50% na plasmane kategorije C, 75% na plasmane kategorije D i 100% na
plasmane kategorije E.
[ Finansijski izvještaji ]
35(*/('=1$ą$-1,+
5$ą81292'679(1,+32/,7,.$QDVWDYDN
3.7.
5H]HUYLVDQMDL
REH]YUMHćHQMH
nenaplativih
SRWUDçLYDQMD
(nastavak)
8 VNODGX VD 2GOXNRP &HQWUDOQH EDQNH &UQH *RUH VXVSHQGXMH VH REUDĆXQDWD QH
QDSODĄHQD NDPDWD L QH YUåL GDOML REUDĆXQ NDPDWH QD QHNYDOLWHWQX DNWLYX L]X]HY
XNROLNRMHQHNYDOLWHWQDDNWLYDREH]EMHćHQDNYDOLWHWQLPVUHGVWYLPDREH]EMHćHQMDL
QDOD]LVHXSURFHVXQDSODWHX]RĆHNLYDQMHGDĄHVHSRYUDĄDMDNWLYHRVWYDULWLXUD
]XPQRPYUHPHQVNRPURNXNRMLXSULQFLSXQLMHGXçLRGWULPMHVHFD8NROLNR%DQND
REXVWDYLREUDĆXQNDPDWHQDQHNYDOLWHWQXDNWLYXGXçQDMHGDGDOMLREUDĆXQNDPDWH
SRLVWRPRVQRYXYRGLXYDQELODQVQLPHYLGHQFLMDPDLGDXSRVWXSNXNODVLÀNDFLMH
REUDĆXQDWXNDPDWXNODVLÀNXMHXNDWHJRULMX(2GOXNRPMHWDNRćHSUHGYLćHQRGDVH
UL]LĆQDDNWLYDNODVLÀNRYDQDXNDWHJRULMX(RWSLåHL]ELODQVQHDNWLYHLHYLGHQWLUDX
YDQELODQVQRMHYLGHQFLMLNDRÅRWSLVDQLNUHGLWLµ
6KRGQR 2GOXFL UH]HUYD ]D JXELWNH SR VWDYNDPD DNWLYH REUDĆXQDYD VH QD RVQRYX
knjigovodstvene vrijednosti uz prethodno oduzimanje odbitnih stavki sredstava
REH]EMHćHQMDSRRVQRYX
63
‡ QRYĆDQRJGHSR]LWDL
‡ QHRSR]LYHJDUDQFLMH9ODGH&UQH*RUH
‡ QHRSR]LYLK JDUDQFLMD ]HPDOMD LOL FHQWUDOQLK EDQDND ]HPDOMD
2(&'DEDQDNDVDUHMWLQJRPPLQLPDOQR$XWYUćHQLPRGUHMWLQJDJHQFLMH
6WDQGDUG 3RRU·V RGQRVQR HNYLYDOHQWQLP UHMWLQJRP GUXJLK PHćXQDURGQR
SUL]QDWLKUHMWLQJDJHQFLMDLSUDYQLKOLFDĆLMHSRVORYDQMHNRQWUROLåH&HQWUDOQD
banka Crne Gore.
U skladu sa izmjenama i dopunama navedenih odluka o minimalnim standardima
]DXSUDYOMDQMHNUHGLWQLPUL]LNRPXEDQNDPD%DQNDMHSULPMHQLODVOMHGHĄH
SURFHQWHLGDQHNDåQMHQMDSRNDWHJRULMDPDUL]LĆQRVWL
Na dan 31. decembra
2012. godine
Na dan 31. decembra
2011. godine
Kategorija
rizika
%
rezervisanja
Dani
kašnjenja
%
rezervisanja
Dani kašnjenja
A
<30
<30
B
3
3
C1
15
15
C2
30
30
[ Finansijski izvještaji ]
35(*/('=1$ą$-1,+
5$ą81292'679(1,+32/,7,.$QDVWDYDN
3.8.
Hartije od
vrijednosti
NRMHVHGUçHGR
GRVSMHĄD
C3
50
50
D
75
75
E
100
>365
100
>365
8ODJDQMDNRMDVHGUçHGRGRVSMHĄDSUHGVWDYOMDMXQHGHULYDWQDÀQDQVLMVNDVUHGVWYD
VDÀNVQLPLRGUHGLYLPLVSODWDPDLÀNVQLPGRVSMHĄHP]DNRMDUXNRYRGVWYR%DQNH
LPD SR]LWLYQX QDPMHUX L VSRVREQRVWL GD LK GUçL GR URND GRVSMHĄD 8NROLNR %DQND
SURGDMH YLåH RG EH]QDĆDMQRJ L]QRVD LQYHVWLFLMH NRMD VH GUçL GR GRVSMHĄD ĆLWDYD
NDWHJRULMDXODJDQMDVHRELOMHçDYDLUHNODVLÀNXMHNDRUDVSRORçLYD]DSURGDMX
1DNRQ LQLFLMDOQRJ SUL]QDYDQMD KDUWLMH RG YULMHGQRVWL NRMH VH GUçH GR GRVSLMHĄD
HYLGHQWLUDMX VH SR DPRUWL]RYDQRM YULMHGQRVWL NRULåĄHQMHP PHWRGD HIHNWLYQH
kamatne stope, umanjenoj za ispravke vrijednosti, odnosno gubitak po osnovu
REH]YUMHćHQMD $PRUWL]RYDQD YULMHGQRVW REUDĆXQDYD VH X]LPDMXĄL X RE]LU VYH
64
GLVNRQWHLOLSUHPLMHSULNXSRYLQLXWRNXSHULRGDGRVSMHĄD
3ULKRGL SR RVQRYX REUDĆXQDWLK NDPDWD QD RYH LQVWUXPHQWH VH REUDĆXQDYDMX
PHWRGRPHIHNWLYQHNDPDWQHVWRSHLLVND]XMXĄLXRNYLUXSULKRGDRGNDPDWD
3.9.
Poslovni
prostor, ostala
ÀNVQDDNWLYDL
nematerijalna
ulaganja
3RVORYQLSURVWRULRVWDOXÀNVQXDNWLYXSUHGVWDYOMDMXRQDVUHGVWYDĆLMLMHRĆHNLYDQL
NRULVQLYLMHNXSRWUHEHGXçLRGMHGQHJRGLQH3RVORYQLSURVWRULRVWDODÀNVQDDNWLYX
su sa stanjem na dan 31. Decembra 2012. godine iskazana po nabavnoj vrijednosti,
XPDQMHQRM]DLVSUDYNXYULMHGQRVWL1DEDYQXYULMHGQRVWĆLQLYULMHGQRVWSRIDNWXUL
GREDYOMDĆDXYHĄDQD]D]DYLVQHWURåNRYHSRRVQRYXQDEDYNHLWURåNRYHGRYRćHQMD
sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.
Naknadni troškovi: troškovi zamjene djelova opreme (ugradnja novih rezervnih
djelova), troškovi remonta i generalnih popravki poslovnih prostora priznaju se
NDR SRYHĄDQMH VDGDåQMH YULMHGQRVWL SRVORYQLK SURVWRUD RGQRVQR RSUHPH DNR MH
YMHURYDWQRGDĄHSRWRPRVQRYXGRĄLGRSULOLYDEXGXĄLKHNRQRPVNLKNRULVWLLDNRVH
ti troškovi mogu pouzdano izmjeriti.
[ Finansijski izvještaji ]
7URåNRYLQDVWDOLSRRVQRYXWHNXĄHJRGUçDYDQMDRSUHPH]DPMHQDLXJUDGQMDVLWQLK
rezervnih djelova i potrošnog materijala, kao i troškovi svakodnevnih popravki,
smatraju se rashodom perioda u kom su nastali.
*XELFLLOLGRELFLQDVWDOLSULRWXćHQMXLOLUDVKRGRYDQMXSRVORYQLKSURVWRUDLRSUHPH
XWYUćHQLVXNDRUD]OLNDL]PHćXL]QRVDGRELMHQRJSURGDMRPLVDGDåQMHYULMHGQRVWL
po kojoj se poslovni prostor odnosno oprema vodi, i priznaju se u korist ili na teret
ELODQVDXVSMHKDXSHULRGXXNRPMHQDVWDORRWXćHQMHLOLUDVKRGRYDQMH
Nematerijalna ulaganja se sastoje od softvera i licenci. Nematerijalna ulaganja
koja su nabavljena kapitalizuju se u visini nabavne vrijednosti na dan transakcije.
1DNRQSRĆHWQRJSUL]QDYDQMDQHPDWHULMDOQDXODJDQMDVHLVND]XMXXYLVLQLQDEDYQH
vrijednosti umanjene za akumuliranu amortizaciju i eventualno umanjenje
YULMHGQRVWLXVOMHGREH]YUMHćHQMD
65
7URåNRYL NRML VH GLUHNWQR PRJX SRYH]DWL VD RGUHćHQLP VRIWYHURP L NRML ĄH
JHQHULVDWLHNRQRPVNXNRULVWXSHULRGXGXçHPRGMHGQHJRGLQHHYLGHQWLUDMXVHNDR
QHPDWHULMDOQD XODJDQMD 7URåNRYL RGUçDYDQMD L UD]YRM NRPSMXWHUVNLK VRIWYHUD VH
evidentiraju kao trošak u trenutku njihovog nastanka.
$PRUWL]DFLMDVHUDYQRPMHUQRREUDĆXQDYDQDQDEDYQXYULMHGQRVWSRVORYQLKSURVWRUD
RSUHPH L QHPDWHULMDOQLK XODJDQMD SULPMHQRP VOMHGHĄLK JRGLåQMLK VWRSD V FLOMHP
GDVHSRVORYQLSURVWRURVWDODÀNVQDDNWLYDLQHPDWHULMDOQDXODJDQMDXSRWSXQRVWL
RWSLåXXWRNXQMLKRYRJNRULVQRJYLMHNDWUDMDQMD3ULPMHQMHQHVWRSHVXVOMHGHĄH
Glavne grupe
Stope amortizacije (%)
Stopa koja se priznaje u
poreskom bilansu (%)
*UDćHYLQVNLREMHNWL
2,00
5,00
Motorna vozila
15,00
15,00
Namještaj i ostala
oprema
15,00 – 20,00
20,00
Kompjuterska oprema
33,33
30,00
Softver
20
30,00
[ Finansijski izvještaji ]
35(*/('=1$ą$-1,+
5$ą81292'679(1,+32/,7,.$QDVWDYDN
8 VNODGX VD ĆODQRP =DNRQD R SRUH]X QD GRELW SUDYQLK OLFD Å6O /LVW &*´ EU
Å6O/LVW&*´EUL
PHWRGREUDĆXQDDPRUWL]DFLMH]DSRUHVNHVYUKHVHUD]OLNXMHRGPHWRGDREUDĆXQD
DPRUWL]DFLMH ]D UDĆXQRYRGVWYHQH VYUKH 1DLPH DPRUWL]DFLMD JUDćHYLQVNLK REMH
NDWD]DSRUHVNHVYUKHREUDĆXQDYDVHSULPMHQRPSURSRUFLRQDOQRJPHWRGDGRNVH
DPRUWL]DFLMDVYLKRVWDOLKVWDYNLRVWDOHÀNVQHDNWLYHĆLMDMHYULMHGQRVWYHĄDRG(85
XNOMXĆXMXĄLLDSOLNDWLYHVRIWYHUHREUDĆXQDYDSULPMHQRPGHJUHVLYQRJPHWRGD
za cijelu godinu, bez obzira na datum aktivacije.
2EUDĆXQDPRUWL]DFLMHSRVORYQRJSURVWRUDRVWDOHÀNVQHDNWLYHLQHPDWHUHULMDOQLK
XODJDQMD]DSRVORYQHVYUKHSRĆLQMHNDGDVHVUHGVWYDVWDYHXXSRWUHEX
66
3.10.
Kapital Banke
U okviru kapitala Banke iskazani su akcionarski kapital, emisiona premija, rezerve
Banke i nepokriveni akumulirani gubitak.
$NFLRQDUVNLNDSLWDO%DQNHREUD]XMHVHL]XORçHQLKVUHGVWDYDRVQLYDĆDLDNFLRQDUD
%DQNHXQRYĆDQRPLQHQRYĆDQRPREOLNX=DNRQRPRKDUWLMDPDRGYULMHGQRVWLGH
ÀQLVDQRMHGDVXKDUWLMHRGYULMHGQRVWLGHPDWHULMDOL]RYDQHLSRVWRMHXREOLNXHOHN
tronskog zapisa u kompjuterskom sistemu Centralne Depozitarne Agencije. Izvod
L]UHJLVWUD&HQWUDOQH'HSR]LWDUQH$JHQFLMHMHMHGLQLLLVNOMXĆLYLGRND]RYODVQLåWYX
nad hartijama od vrijednosti.
Sopstvena sredstva banke, u skladu sa Odlukom o adekvatnosti kapitala banaka
6OOLVW5&*µEUĆLQH
1.
RVQRYQL HOHPHQWL VRSVWYHQLK VUHGVWDYD NRML VH XNOMXĆXMX X L]UDĆXQDYDQMH
osnovnog kapitala;
2.
GRSXQVNL HOHPHQWL VRSVWYHQLK VUHGVWDYD NRML VH XNOMXĆXMX X L]UDĆXQDYDQMH
dopunskog kapitala I, i
3.
GRSXQVNLHOHPHQWVRSVWYHQLKVUHGVWDYDNRMLVHXNOMXĆXMHXGRSXQVNLNDSLWDO,,
Osnovni elementi sopstvenih sredstava banke su:
[ Finansijski izvještaji ]
1.
XSODĄHQLDNFLRQDUVNLNDSLWDOSRQRPLQDOQRMYULMHGQRVWLLVNOMXĆXMXĄLNXPXOD
WLYQHSRYODåĄHQHDNFLMH
2.
QDSODĄHQHHPLVLRQHSUHPLMH
3.
rezerve koje su formirane na teret dobiti nakon njenog oporezivanja (zakon
ske, statutarne i druge rezerve);
4.
QHUDVSRUHćHQDGRELWL]SUHWKRGQLKJRGLQD
5.
GRELWXWHNXĄRMJRGLQL]DNRMXMHVNXSåWLQDDNFLRQDUDGRQLMHODRGOXNXGDEXGH
XNOMXĆHQDXRVQRYQLNDSLWDO
6.
kapitalna dobit ostvarena kupovinom i prodajom sopstvenih akcija.
'RSXQVNLHOHPHQWLVRSVWYHQLKVUHGVWDYDEDQNHNRMLVHXNOMXĆXMXXGRSXQVNLND
pital I su:
1.
QRPLQDOQLL]QRVSRYODåĄHQLKNXPXODWLYQLKDNFLMD
2.
iznos opštih rezervi, a najviše do 1.25% ukupne rizikom ponderisane aktive;
3.
VXERUGLQLVDQLGXJ]DNRMLVXLVSXQMHQLXVORYLSUHGYLćHQLRYRP2GOXNRP
4.
KLEULGQLLQVWUXPHQWL]DNRMHVXLVSXQMHQLXVORYLSUHGYLćHQLRYRP2GOXNRP
5.
revalorizacione rezerve.
67
6XERUGLQLVDQL GXJ ]D NRML VX LVSXQMHQL XVORYL SUHGYLćHQL RYRP 2GOXNRP VH PRçH
WUHWLUDWLNDRGRSXQVNLHOHPHQWVRSVWYHQLKVUHGVWDYDNRMLVHXNOMXĆXMHXGRSXQVNL
kapital II banke, ukoliko:
1.
MHGXJXFMHORVWLXSODĄHQ
2.
banka ne garantuje otplatu duga u bilo kojem obliku;
3.
MHXVOXĆDMXVWHĆDMDRGQRVQROLNYLGDFLMHEDQNHGXJSRGUHćHQGUXJLPRED
YH]DPDLLVSODĄXMHVHWHNQDNRQSRGPLUHQMDREDYH]DSUHPDGUXJLPSRYMHUL
ocima;
4.
XJRYRUVDGUçLNODX]XOX]DEUDQHLVSODWHNDPDWDLJODYQLFHĆDNLQDNRQGRVSMH
ĄDGXJDDNRELWRPLVSODWRPL]QRVVRSVWYHQLKVUHGVWDYDSDRLVSRGSURSLVDQRJ
nivoa;
5.
MHURNGRVSMHĄDGXJDXQDSULMHGRGUHćHQGXçLMHRGGYLMHJRGLQDLQHPRçHVH
RWSODWLWLSULMHXJRYRUHQRJURNDGRVSMHĄD
[ Finansijski izvještaji ]
35(*/('=1$ą$-1,+
5$ą81292'679(1,+32/,7,.$QDVWDYDN
6.
MHRVXERUGLQLVDQRPGXJX]DNOMXĆHQSLVPHQLXJRYRUNRMLSRUHGXVORYDL]WDĆ
RYRJĆODQDVDGUçLLQDSRPHQXGDVHVXERUGLQLVDQLGXJQHPRçHVPDWUDWL
depozitom.
3.11.
Naknade
zaposlenima
'RSULQRVLNRMLPDVHREH]EMHćXMHVRFLMDOQDVLJXUQRVW]DSRVOHQLK
U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori, Banka je u obavezi da
SODĄD GRSULQRVH GUçDYQLP IRQGRYLPD NRMLPD VH REH]EMHćXMH VRFLMDOQD VLJXUQRVW
]DSRVOHQLK2YHREDYH]HXNOMXĆXMXGRSULQRVH]D]DSRVOHQHQDWHUHWSRVORGDYFDX
L]QRVLPDREUDĆXQDWLP SRVWRSDPD SURSLVDQLPUHOHYDQWQLP]DNRQVNLPSURSLVLPD
%DQND MH WDNRćH REDYH]QD GD RG EUXWR SODWD ]DSRVOHQLK REXVWDYL GRSULQRVH L
da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i
doprinosi na teret zaposlenog se evidentiraju na teret rashoda perioda na koji se
odnose.
68
2EDYH]H SR RVQRYX RWSUHPQLQD LOL GUXJLK GXJRURĆQLK QDNQDGD
]DSRVOHQLPD
U skladu sa Opštim i Granskim kolektivnim ugovorom, Banka je u obavezi da
SULOLNRP RGODVND X SHQ]LMX ]DSRVOHQRP LVSODWL RWSUHPQLQX X YLVLQL SURVMHĆQLK
QHWR ]DUDGD ]DSRVOHQLK X %DQFL NRMD YDçL X PMHVHFX X NRMHP VH YUåL LVSODWD 8
ÀQDQVLMVNLP L]YMHåWDMLPD %DQNH QD GDQ GHFHPEUD JRGLQH L]YUåHQR MH
UH]HUYLVDQMH REUDĆXQDWR RG VWUDQH QH]DYLVQRJ RYODåĄHQRJ DNWXDUD SR RVQRYX
procijenjene sadašnje vrijednosti sredstava za otpremnine za odlazak u penziju
zaposlenima nakon ispunjenih uslova.
3.12.
3UDYLĆQDIHU
vrijednost
0HćXQDURGQL VWDQGDUGL ÀQDQVLMVNRJ L]YMHåWDYDQMD SUHGYLćDMX REMHORGDQMLYDQMH
SUDYLĆQHIHUYULMHGQRVWLÀQDQVLMVNLKVUHGVWDYDLÀQDQVLMVNLKREDYH]DXQDSRPHQDPD
X] ÀQDQVLMVNH L]YMHåWDMH =D QDYHGHQH SRWUHEH SUDYLĆQD IHU YULMHGQRVW MH
GHÀQLVDQD NDR L]QRV ]D NRML VH QHNR VUHGVWYR PRçH UD]PLMHQLWL LOL REDYH]D
L]PLULWL X WUDQVDNFLML L]PHćX GREUR REDYLMHåWHQLK L YROMQLK VWUDQD PHćXVREQR
VXRĆHQLK 2EDYH]D %DQNH MH GD REMHORGDQL VYH LQIRUPDFLMH X YH]L VD SRåWHQRP
IHU YULMHGQRåĄX VUHGVWDYD SRWUDçLYDQMD L REDYH]D ]D NRMH SRVWRMH UDVSRORçLYH
[ Finansijski izvještaji ]
WUçLåQHLQIRUPDFLMHL]DNRMHVHLGHQWLÀNXMHPDWHULMDOQR]QDĆDMQDUD]OLNDL]PHćX
knjigovodstvenih vrijednosti i poštene (fer) vrijednosti.
8&UQRM*RULQHSRVWRMLGRYROMQRWUçLåQRLVNXVWYRVWDELOQRVWLOLNYLGQRVWNRGNXSRYLQH
LSURGDMHÀQDQVLMVNLKVUHGVWDYDLREDYH]DNDRLRVWDOLKÀQDQVLMVNLKLQVWUXPHQDWD
L]YDQLĆQHWUçLåQHLQIRUPDFLMHQLVXXVYDNRPWUHQXWNXUDVSRORçLYH6WRJDSUDYLĆQX
IHUYULMHGQRVWQLMHPRJXĄHSRX]GDQRXWYUGLWLXXVORYLPDQHSRVWRMDQMDDNWLYQRJ
WUçLåWD NDNR WR ]DKWLMHYDMX 056 L 06), 3R PLåOMHQMX UXNRYRGVWYD %DQNH L]QRVL
REMHORGDQMHQL X ÀQDQVLMVNLP L]YMHåWDMLPD RGUDçDYDMX UHDOQX YULMHGQRVW NRMD MH X
datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja u
VNODGXVDUDĆXQRYRGVWYHQLPSURSLVLPD&UQH*RUHLSURSLVLPD&HQWUDOQHEDQNH&UQH
*RUHNRMLUHJXOLåXÀQDQVLMVNRL]YMHåWDYDQMHEDQDND
69
[ Finansijski izvještaji ]
35,+2',,5$6+2',.$0$7$
D3ULKRGLRGNDPDWD
8KLOMDGDPD(85
LQRVWUDQLKEDQDND
83
86
&HQWUDOQHEDQNH
16
13
99
99
SUHGX]HĄLPD
8.632
8,109
À]LĆNLPOLFLPD
3.182
3,195
11.814
11,304
2
2
11.915
11,405
Depoziti kod:
Krediti:
Poslovi otkupa
70
E5DVKRGLNDPDWD
8KLOMDGDPD(85
ÀQDQVLMVNLKLQVWLWXFLMD
264
565
GUçDYQLKRUJDQL]DFLMD
31
40
SULYUHGQLKGUXåWDYD
828
777
2.087
1,451
72
132
3.282
2,965
ÀQDQVLMVNLKLQVWLWXFLMD
967
840
GUçDYQLKRUJDQL]DFLMD
63
68
1.030
908
4.312
3.873
Depoziti:
À]LĆNLKOLFD
RVWDOR
Krediti i ostale pozajmice:
[ Finansijski izvještaji ]
752ä.29,=$*8%,7.(
D.QMLçHQMDQDWHUHWSULKRGD
8KLOMDGDPD(85
NUHGLWD
1.074
1,846
NDPDWD
198
232
UL]LN]HPOMH
(11)
1HWRUH]HUYLVDQMDXNLGDQMHUH]HUYLVDQMDSR
osnovu:
(40)
RVWDODSRWUDçLYDQMDRGGXçQLNDNRMLMH
SRNUHQXRSRVWXSDNOLĆQHXSUDYHLUHRUJDQL
zacije
19
(126)
RVWDODSRWUDçLYDQMD
79
(7)
71
QDNQDGH]DSRVOHQLKQDSRPHQD
13
9
SUHNRUDĆHQMDSRçLURUDĆXQLPDSUDYQLKOLFD
depoziti kod banaka u inostranstvu
79
(4)
YDQELODQVQLKVWDYNL
279
160
83
1.651
2,160
RSHUDWLYQLUL]LN
[ Finansijski izvještaji ]
752ä.29,=$*8%,7.(QDVWDYDN
E3URPMHQHQDUDĆXQLPDREH]YUMHćHQMDQHQDSODWLYLKSRWUDçLYDQMDLUH]HUYLVDQMD
8KLOMDGDPD(85
72
Ostala
SRWUDçL
vanja od
GXçQLND
koji je
pokrenuo
postupak
OLĆQHXS
rave i reor
ganizacije
(nap.16)
6WHĆHQD
aktiva
(nap. 16)
Ostala
SRWUDçLYDQMD
(nap. 16)
Op
erativni
rizik
(nap.
21)
Vanbi
lansna
evidencija
(nap. 21)
Ukupno
Krediti
i poslovi
lizinga
(nap.11)
Kamate
(nap.16)
5L]LN
zemlje
(nap. 16)
Stanje, 1. Januara
2011.
2.657
10
54
135
268
18
279
215
3.636
2EH]YUMHćHQMH
rezervisanje u toku
godine
1.846
232
5
83
160
2.326
Ukidanje
REH]YUMHćHQMD
rezervisanja
(40)
(126)
(8)
(174)
.RULåĄHQMHUH]
ervisanja
(62)
(62)
3UHQRVXL]YDQEL
lansa
(492)
(229)
(721)
Stanje, 31.
Decembra 2011.
4.011
13
14
9
260
23
300
375
5.005
2EH]YUMHćHQMH
rezervisanje u toku
godine
1.074
198
19
92
86
279
Ukidanje
REH]YUMHćHQMDUH]
ervisanja
(11)
(18)
.RULåĄHQMHUH]HUYLVDQ
ja
(188)
(1.320)
23
3
28
352
102
300
654
5.415
3UHQRVXL]YDQELODQVD (1.132)
Stanje, 31.
decembra 2012.
3.953
(7)
1.747
8KLOMDGDPD(85
[ Finansijski izvještaji ]
35,+2',,5$6+2',2'1$.1$'$
D3ULKRGLRGQDNQDGD
Naknade po kreditima
778
838
Naknade po vanbilansnim poslovima
554
511
Naknade za usluge platnog prometa
1.711
1,669
4
Naknade za kastodi usluge
28
22
Naknade po osnovu poslova sa karticama
472
235
Ostale naknade i provizije
502
538
4.045
3,817
Naknade po osnovu brokerskih poslova
8KLOMDGDPD(85
D5DVKRGLQDNQDGD
73
Naknade Centralnoj banci Crne Gore
199
179
Naknade drugim bankama
85
73
Naknade po osnovu premije za zaštitu
depozita
368
313
Ostale naknade i provizije
99
80
751
645
8KLOMDGDPD(85
267$/,35,+2',QHWR
Dobici po osnovu nerealizovanih i realizovanih
kursnih razlika, neto
281
286
3ULKRGLSRRVQRYXQDSODĄHQLKRWSLVDQLK
SRWUDçLYDQMD
233
132
Prihod od trgovanja hartijama od vrijednosti
136
71
8
34
14
684
511
'RELFLSRRVQRYXSURGDMHVWHĆHQHDNWLYHQHWR
Ostali prihodi
[ Finansijski izvještaji ]
23ä7,752ä.29,
8KLOMDGDPD(85
2.007
1.861
149
1.438
1.320
Naknada za topli obrok i prevoz
32
31
1DNQDGHĆODQRYLPD2GERUDGLUHNWRUDL2GERUD]DUHYL]LMX
96
78
Troškovi otpremnina za dobrovoljno napuštanje radnog
mjesta
7
18
Troškovi usluga procesing centra
111
62
7URåNRYLVOXçEHQLKSXWRYDQMD
102
74
Troškovi reprezentacije
129
106
Troškovi zakupa
810
850
7URåNRYLRGUçDYDQMDLPRYLQHLRSUHPH
427
336
QHNUHWQLQDSRVWURMHQMDLRSUHPHQDSRPHQD
568
483
QHPDWHULMDOQLKXODJDQMDQDSRPHQD
236
287
7URåNRYLREH]EMHćHQMD
345
287
Troškovi osiguranja
56
47
Troškovi poreza
18
29
Troškovi reklame
336
204
6WUXĆQHXVOXJH
305
267
6
19
Usluge telekomunikacija i poštarine
221
207
7URVNRYLHOHNWULĆQHHQHUJLMHJULMDQMDLYRGH
61
62
Kancelarijski materijal
127
127
Troškovi ugovora o djelu
21
25
Sponzorstva
80
148
7URåNRYLRWSLVDVSRUQLKSRWUDçLYDQMD
8
41
Troškovi mjenica i blanketa
30
31
Troškovi zakupa POS terminala
61
6
Naknade sudu i Centralnoj banci Crne Gore
31
16
Neto zarade
1HQRYĆDQLEHQHÀWL]DSRVOHQLK
Porezi i doprinosi na zarade
Troškovi amortizacije:
74
Troškovi CDA i brokerskih usluga
Ostalo
Ukupno
[ Finansijski izvještaji ]
325(=,,'235,126,,='2%,7.$
D.RPSRQHQWHSRUH]DQDGRELW
8KLOMDGDPD(85
7HNXĄLSRUH]
203
177
2GORçHQLSRUHVNLUDVKRGL
(27)
(9)
176
325(=,,'235,126,,='2%,7.$QDVWDYDN
E8VDJODåDYDQMHL]QRVDWHNXĄHJSRUH]DLSURL]YRGDGRELWLSULMHRSRUH]LYDQMD
75
8KLOMDGDPD(85
LSURSLVDQHSRUHVNHVWRSH
1.793
1,690
164
152
,VNRULåĄHQLQHSUL]QDWLSRUHVNLNUHGLWLQD
ime prenosa poslovnih gubitaka prethodnih
perioda
Poreski efekat rashoda koji se ne priznaje u
poreske svrhe
39
21
Ostalo
(27)
(5)
Poreski efekat na bilans uspjeha
176
168
9,67%
9.94%
Dobit prije oporezivanja
Porez na dobit po stopi od 9%
Efektivna poreska stopa
F2GORçHQHSRUHVNHREDYH]H
2GORçHQDSRUHVNDVUHGVWYDVDVWDQMHPQDGDQGHFHPEUDJRGLQHXL]QRVX(85
KLOMDGDQDSRPHQDGHFHPEDURGORçHQHSRUHVNHREDYH]H(85KLOMDGD
QDSRPHQDLRGORçHQDSRUHVNDVUHGVWYD(85KLOMDGD1DSRPHQDRGQRVHVHQD
RSRUH]LYHSULYUHPHQHUD]OLNHL]PHćXSRUHVNHRVQRYLFHSRNRMRMVHSRVORYQLSURVWRURVWDOD
[ Finansijski izvještaji ]
129ą$1$65('679$,5$ą81,'(32=,7$
KOD DEPOZITNIH INSTITUCIJA
ÀNVQDDNWLYDLQHPDWHULMDOQDXODJDQMDSUL]QDMXXSRUHVNRPELODQVXLL]QRVDSRNRMLPDVXWD
VUHGVWYDLVND]DQDXÀQDQVLMVNLPL]YMHåWDMLPD%DQNH
Gotovina u blagajni:
X(85
3.360
1,824
305
297
æLURUDĆXQ
9.644
7,145
.RUHVSRGHQWQLUDĆXQLNRGLQRVWUDQLKEDQDND
23.928
13,817
Obavezna rezerva kod Centralne banke Crne
Gore
7.057
6,684
2URĆHQLGHSR]LWLNRGEDQDNDXLQRVWUDQVWYX
584
8,378
3RNULĄHSRJDUDQFLMDPD
380
36
Depoziti kod banaka u zemlji
258
319
45.516
38,500
XVWUDQRMYDOXWL
76
Obavezna rezerva sa stanjem na dan 31. decembra 2012. godine izdvojena je u
skladu sa Odlukom Centralne banke Crne Gore o obaveznoj rezervi banaka kod
&HQWUDOQHEDQNH&UQH*RUH6O/LVW&*µEUL
2EUDĆXQDYDQMHREDYH]QHUH]HUYHYUåLVHSULPMHQRPVWRSHRGQDGLRRVQRYLFH
NRMXĆLQHGHSR]LWLSRYLćHQMXLGHSR]LWLXJRYRUHQLVDURĆQRåĄXGRMHGQHJRGLQH
RGQRVQRGRGDQDLVWRSHQDGLRRVQRYLFHNRMXĆLQHGHSR]LWLXJRYRUHQL
VDURĆQRåĄXSUHNRMHGQHJRGLQHRGQRVQRSUHNRGDQD1DGHSR]LWHXJRYRUHQH
VDURĆQRåĄXSUHNRMHGQHJRGLQHNRMLLPDMXNODX]XOXRPRJXĄQRVWLUD]URĆHQMDWLK
GHSR]LWD X URNX NUDĄHP RG MHGQH JRGLQH RGQRVQR X URNX NUDĄHP RG GDQD
primjenjuje se stopa od 9,5%.
2EUDĆXQDWXREDYH]QXUH]HUYX%DQNDL]GYDMDQDUDĆXQREDYH]QHUH]HUYHX]HPOML
[ Finansijski izvještaji ]
LLOLQDUDĆXQH&HQWUDOQHEDQNH&UQH*RUHXLQRVWUDQVWYX8VNODGXVDQDYHGHQRP
2GOXNRP%DQNDPRçHWDNRćHGDGRREDYH]QHUH]HUYHGUçLXREOLNXGUçDYQLK
zapisa koje je emitovala Crna Gora. Na 15% ukupno izdvojenih sredstava obavezne
UH]HUYHEDQNH&HQWUDOQDEDQND&UQH*RUHREUDĆXQDYDNDPDWXDSODĄDGRRVPRJ
X PMHVHFX ]D SUHWKRGQL PMHVHF 2EDYH]QD UH]HUYD VH L]GYDMD X (85 .DPWD VH
REUDĆXQDYDSRVWRSL(21,$(XUR2YHU1LJKW,QGH[$YHUDJHXPDQMHQRM]DED]QLK
poena na godišnjem nivou.
.RUHVSRGHQWQLUDĆXQLLGHSR]LWLNRGEDQDNDXLQRVWUDQVWYXVDVWDQMHPQDGDQ
GHFHPEUD JRGLQH L]QRVH (85 KLOMDGD GHFHPEUD JRGLQH
(85KLOMDGD
2URĆHQLGHSR]LWLNRGEDQDNDXLQRVWUDQVWYXVDVWDQMHPQDGDQGHFHPEUD
JRGLQHXL]QRVXRG(85KLOMDGDVHRGQRVHQDGHSR]LWHNRG0DVWHUFDUG(XURSH
(USD 400 hiljada) i Visa International (USD 370 hiljada).
[ Finansijski izvještaji ]
77
.5(',7,,326/29,/,=,1*$
8KLOMDGDPD(85
SULYUHGQDGUXåWYDXGUçDYQRPYODVQLåWYX
120
206
SULYUHGQDGUXåWYDXSULYDWQRPYODVQLåWYX
3.230
1,318
4
11
À]LĆNDOLFD
703
833
RVWDOR
356
13
27.994
29,351
QHSURÀWQHRUJDQL]DFLMH
956
833
RSåWLQHMDYQHRUJDQL]DFLMH
13
34
SULYUHGQDGUXåWYDVDYHĄLQVNLPGUçDYQLP
vlasništvom
1.385
1,464
À]LĆNDOLFD
3.705
3,394
SULYUHGQDGUXåWYDXSULYDWQRPYODVQLåWYX
49.017
49,520
SULYUHGQDGUXåWYDVDYHĄLQVNLPGUçDYQLP
vlasništvom
5.379
5,111
8
5
À]LĆNDOLFD
23.461
20,883
RSåWLQHMDYQHRUJDQL]DFLMH
1.134
505
117.465
113,481
(3.953)
(4,011)
113.512
109,470
Dospjeli krediti:
QHSURÀWQHRUJDQL]DFLMH
.UDWNRURĆQLNUHGLWL
SULYUHGQDGUXåWYDXSULYDWQRPYODVQLåWYX
RVWDOR
78
'XJRURĆQLNUHGLWLXNOMXĆXMXĄLWHNXĄDGRVSMHĄD
QHSURÀWQHRUJDQL]DFLMH
0LQXV2EH]YUMHćHQMHYULMHGQRVWLQDSRPHQD
.UDWNRURĆQLNUHGLWLSULYUHGQLPGUXåWYLPDVHQDMYHĄLPGLMHORPRGREUDYDMX]DREUWQD
VUHGVWYDVDURNRPRGGRPMHVHFLGRNVXGXJRURĆQLNUHGLWLRGREUHQLQDSHULRG
12 do 180 mjeseci i uglavnom se odnose na privredna društva iz oblasti trgovine,
transporta, skladištenja, PTT, komunikacija, usluga, turizma, ugostiteljstva i
JUDćHYLQDUVWYD.UDWNRURĆQLNUHGLWLSULYUHGQLPGUXåWYLPDVHQDMĆHåĄHÄRGREUDYDMX
uz kamatnu stopu od 3% do 14% na godišnjem nivou (za kreditne kartice do
LVWDNDPDWQDVWRSDVHSULPMHQMXMHL]DGXJRURĆQHNUHGLWH8NROLNRNOLMHQW
X]LPDNUHGLWQDED]LRURĆHQRJGHSR]LWDNDPDWQDVWRSDMHSDVLYQDNDPDWD
.DPDWQDVWRSDQDNUHGLWHNRMLVXRGREUHQLNRPLWHQWLPDĆLMHVXJDUDQFLMH
realizovane je 21% na godišnjem nivou.
[ Finansijski izvještaji ]
.5(',7,,326/29,/,=,1*$QDVWDYDN
.UDWNRURĆQL NUHGLWL VWDQRYQLåWYX VH RGREUDYDMX VD URNRP RG PMHVHF GDQD GR
PMHVHFL 'XJRURĆQL NUHGLWL VWDQRYQLåWYX REXKYDWDMX NUHGLWH ]D DGDSWDFLMX
VWDPEHQRJ L SRVORYQRJ SURVWRUD ÀQDQVLUDQMH NXSRYLQH SRWURåQLK GREDUD L RVWDOH
QDPMHQH'XJRURĆQLNUHGLWLVWDQRYQLåWYXRGREUDYDMXVHQDSHULRGRGPMHVHFLGR
JRGLQDX]NDPDWQXVWRSXRGGRQDPMHVHĆQRPQLYRX8NROLNRNOLMHQW
X]LPDNUHGLWQDED]LRURĆHQRJGHSR]LWDNDPDWQDVWRSDMHSDVLYQDNDPDWD
2,5%.
Geografska koncentracija plasiranih kredita komitentima od strane Banke u
NUHGLWQRPSRUWIROLXREXKYDWDQDMYHĄLPGMHORPNRPLWHQWHVDVMHGLåWHPQDSRGUXĆMX
&UQH*RUHL5HSXEOLNH+UYDWVNH
Koncentracija po djelatnostima ukupno bruto plasiranih kredita komitentima od
VWUDQH%DQNHMHVOMHGHĄD8KLOMDGDPD(85
Poljoprivreda, lov i ribolov
1.311
1,300
*UDćHYLQDUVWYR
3.262
4,897
Energetika i rudarstvo
3.550
3,514
Trgovina
35.495
32,603
Usluge, turizam, ugostiteljstvo
6.989
5,368
Transport, skladištenje, PTT, komunikacije
13.236
14,591
Administracija, druge javne usluge
1.200
795
Trgovina nekretninama
3.460
2,694
Finansije
1.303
1,377
Stanovništvo
27.868
25,185
Ostalo
19.791
21,157
117.465
113,481
+$57,-(2'95,-('1267,.2-(6(
'5æ('2'263-(ă$
+DUWLMHRGYULMHGQRVWLNRMHVHGUçHGRGRVSMHĄDVDVWDQMHPQDGDQGHFHPEUD
JRGLQH X L]QRVX RG (85 KLOMDGD GHFHPEDUD JRGLQH (85
KLOMDGDRGQRVHVHQD'UçDYQH]DSLVH9ODGH&UQH*RUHQRPLQDOQHYUMHGQRVWL
(85KLOMDGDĆLMLMHURNGRVSMHĄDåHVWPMHVHFLRGGDQDNXSRYLQHVDJRGLåQMRP
[ Finansijski izvještaji ]
79
kamatnom stopom od 3,35% do 4,75% i obveznice Crnogorskog fonda rada u iznosu
RG(85KLOMDGDVDGRVSLMHĄHPGRMXODJRGLQHLJRGLåQMRPNDPDWQRP
VWRSRPRGLJRGLåQMLPPRGHORPSRYUDĄDMD
326/291,3526725,267$/$),.61$$.7,9$
Kretanje za 2012. i 2011. godinu prikazano je u narednoj tabeli:
8KLOMDGDPD(85
*UDćHYLQVNL
objekti
Kompjuter
ska
oprema
Ostala
oprema
Investicije
u toku
Ukupno
378
956
1.813
27
3.174
3RYHĄDQMD
719
719
Nabavka
98
682
780
2WXćHQMDLUDVKRGRYDQMD
(29)
(248)
(726)
(1.003)
378
1.025
2.247
20
3.670
3RYHĄDQMD
522
522
Prijenos sa investicija u toku
i nabavka
77
309
Prijenos na opremu i
nematerijalna ulaganja
386
2WXćHQMDLUDVKRGRYDQMD
(181)
(39)
(39)
(387)
(387)
197
1.063
2.517
2.517
3.932
Stanje, 1. januara 2011.
53
685
694
1.432
Amortizacija (napomena 8)
8
140
335
483
2WXćHQMDLUDVKRGRYDQMD
(29)
(166)
(195)
Stanje, 31. decembra 2011.
61
796
863
0
1.720
Amortizacija (napomena 8)
30
151
387
568
(43)
(3)
(46)
(39)
(11)
(50)
48
908
1.236
0
2.192
GHFHPEUD
godine
149
155
1.281
155
1.740
GHFHPEUD
godine
317
229
1.384
20
1.950
Nabavna vrijednost
Stanje, 1. januara 2011.
80
Stanje, 31. decembra 2011.
Stanje, 31. decembra 2012.
Ispravka vrijednosti
Smanjenje (prodaja)
5DVKRGRYDQMD
Stanje, 31. decembra 2012.
Sadašnja vrijednost:
[ Finansijski izvještaji ]
Na dan 31. decembra 2012. godine, Banka nema imovinu pod zalogom radi obe
]EMHćHQMDRWSODWHNUHGLWDLGUXJLKREDYH]D
1DGDQGHFHPEUDJRGLQH%DQNDLPDLQYHVWLFLMHXWRNXXL]QRVXRG(85
KLOMDGD,QYHVWLFLMHXWRNXVHQDMYHĄLPGHORPRGQRVHQD0DVWHUFDUGOLFHQFXX
L]QRVXRG(85KLOMDGDL9LVDOLFHQFXXL]QRVXRG(85KLOMDGD
67(ą(1$$.7,9$
6WHĆHQDDNWLYDVDVWDQMHPQDGDQGHFHPEUDJRGLQHL]QRVH(85KLOMD
GDGHFHPEUDJRGLQH(85KLOMDGDLXFMHORVWLVHRGQRVHQDQHNUHW
QLQHNRMHVXLVND]DQHXYULMHGQRVWLXNXSQLKQHQDSODĄHQLKSRWUDçLYDQMDXPDQMHQR
]DREH]YUMHćHQMHYULMHGQRVWLQDYHGHQLKVWHĆHQLKVUHGVWYDXL]QRVX(85KLOMDGD
(napomene 5 i 16).
81
8/$*$1-$8.$3,7$/'58*,+35$91,+/,&$
8KLOMDGDPD(85
31.12.2012.
31.12.2011.
7UçLåWHQRYFD$'%HRJUDG
2
2
6:,)765/
7
6
9
8
34
31
28
31
62
2
Jugopetrol A.D. Kotor
15
14
Crnogorski Telekom A.D, Podgorica
169
121
Zetatrans A.D , Podgorica
2
3
Prenos A.D., Podgorica
11
7
Kontejnerski terminal i generalni tereti A.D., Bar
4
4
Barska plovidba A.D., Bar
1
2
8ODJDQMDXEDQNHLÀQDQVLMVNHRUJDQL]DFLMH
8ODJDQMDXSULYUHGQDGUXåWYDXLQRVWUDQVWYX
Imlek A.D., Beograd
1DIWQDLQGXVWULMD6UELMHÅ1,6´$'1RYL6DG²5HSXE
lika Srbija
8ODJDQMDXSULYUHGQDGUXåWYDX]HPOML
Bridgemont D.O.O., Podgorica
[ Finansijski izvještaji ]
Fond zajednickih ulaganja Moneta A.D.
1
Autoremont A.D.
6
6
Kombinat aluminijuma Podgorica A.D., Podgorica
Luka Bar A.D., Bar
208
160
248
230
16. OSTALA AKTIVA
8KLOMDGDPD(85
1.163
803
3RWUDçLYDQMDSRRVQRYXQDNQDGD
163
129
Nematerijalna ulaganja
462
550
Aktivna vremenska razgranicenja
367
475
Dati avansi
86
11
2VWDODSRWUDçLYDQMDRGGXçQLNDNRMLMHSRNUHQXRSRVWXSDN
OLĆQHXSUDYHLUHRUJDQL]DFLMH
28
28
3RWUDçLYDQMD]DUHIXQGDFLMHWURåNRYD
197
138
3.357
141
2GORçHQDSRUHVNDVUHGVWYDQDSRPHQD
10
366
2VWDODSRWUDçLYDQMD
207
2,641
6.040
2.641
NDPDWHQDSRPHQD
23
13
UL]LN]HPOMHQDSRPHQD
3
14
3RWUDçLYDQMD]DNDPDWH
82
3RWUDçLYDQMDSRRVQRYXSUHNRUDĆHQMDSRUDĆXQLPDLOLPLWD
za trgovinu na rate
5H]HUYH]DSRWHQFLMDOQHJXELWNHQDRVWDOXDNWLYX
[ Finansijski izvještaji ]
RVWDODSRWUDçLYDQMDRGGXçQLNDNRMLMHSRNUHQXRSRVWXSDN
OLĆQHXSUDYHLUHRUJDQL]DFLMHQDSRPHQD
28
9
VWHĆHQDDNWLYDQDSRPHQD
352
260
SUHNRUDĆHQMDSRçLURUDĆXQLPDSUDYQLKOLFDQDSRPHQD
92
23
RVWDODSRWUDçLYDQMDQDSRPHQD
10
11
508
319
5.532
2,322
16. OSTALA AKTIVA (nastavak)
Promjene na nematerijalnim ulaganjima u toku 2012. i 2011. godine prikazane su
83
XVOMHGHĄRMWDEHOL
8KLOMDGDPD(85
2012.
2011.
1.408
1,345
3RYHĄDQMD
148
139
5DVKRGRYDQMH
(1)
(76)
1.555
1,408
Stanje, 1. januara
858
640
Amortizacija (napomena 8)
236
287
5DVKRGRYDQMH
(1)
(69)
1DEDYQDYULMHGQRVW
Stanje, 1. januara
Stanje, 31. decembra
,VSUDYNDYULMHGQRVWL
[ Finansijski izvještaji ]
Stanje, 31. decembra
1.093
858
462
550
1HRWSLVDQDYULMHGQRVWQDGDQ
GHFHPEUD
1DGDQGHFHPEUDJRGLQHQHPDWHULMDOQDXODJDQMDXL]QRVX(85
KLOMDGDQDMYHĄLPGLMHORPVHRGQRVHQDXODJDQMDXVRIWYHUHXL]QRVX(85KLOMD
GDOLFHQFHXL]QRVX(85KLOMDGDLXODJDQMDXQHNUHWQLQHNRMHQLVXXYODVQLåWYX
%DQNHXL]QRVX(85KLOMDGD
17. DEPOZITI
2012.
2011.
2.661
1,136
IRQGRYL
248
35
RSåWLQHMDYQHRUJDQL]DFLMH
90
85
SULYUHGQDGUXåWYDVDYHĄLQVNLPGUçDYQLPYODVQLåWYRP
2.912
1,572
SULYUHGQDGUXåWYDXSULYDWQRPYODVQLåWYX
25.226
22,528
EDQNH
268
198
ÀQDQVLMVNHLQVWLWXFLMH
363
294
QHSURÀWQHRUJDQL]DFLMH
2.741
1,305
À]LĆNDOLFD
14.433
12,547
86
50
YODGLQHDJHQFLMH
600
700
IRQGRYL
500
2,000
SULYUHGQDGUXåWYDVDYHĄLQVNLPGUçDYQLPYODVQLåWYRP
866
797
6.339
10,762
465
3.569
5,205
70
194
24.101
25,430
'HSR]LWLSRYLćHQMX
84
YODGLQHDJHQFLMH
RVWDOL
.UDWNRURĆQLGHSR]LWL
SULYUHGQDGUXåWYDXSULYDWQRPYODVQLåWYX
EDQNH
ÀQDQVLMVNHLQVWLWXFLMH
QHSURÀWQHRUJDQL]DFLMH
À]LĆNDOLFD
'XJRURĆQLGHSR]LWL
[ Finansijski izvještaji ]
SULYUHGQDGUXåWYDVDYHĄLQVNLPGUçDYQLPYODVQLåWYRP
1.356
700
SULYUHGQDGUXåWYDXSULYDWQRPYODVQLåWYX
8.817
2,390
QHSURÀWQHRUJDQL]DFLMH
73
23
ÀQDQVLMVNHLQVWLWXFLMH
745
275
21.671
9,627
À]LĆNDOLFD
'HSR]LWLSRYLćHQMXÀ]LĆNLKOLFDX(85VXGHSRQRYDQLX]NDPDWQXVWRSXXUDVSRQX
RG GR QD JRGLåQMHP QLYRX 'HSR]LWL VWDQRYQLåWYD SR YLćHQMX X VWUDQRM
valuti su deponovani, u zavisnosti od valute, uz kamatnu stopu u rasponu od 0,1%
to 1,0% na godišnjem nivou.
.UDWNRURĆQRLGXJRURĆQRRURĆHQLGHSR]LWLÀ]LĆNLKOLFDX(85VXGHSRQRYDQLX]ND
matnu stopu u rasponu od 0,2% to 6,7% godišnje u zavisnosti od paketa štednje koji
VHL]DEHUHLL]QRVDNRMLVHRURĆDYDGR(85KLOMDGDRG(85KLOMDGDGR(85
KLOMDGDLSUHNR(85KLOMDGD.UDWNRURĆQRLGXJRURĆQRRURĆHQLGHSR]LWLÀ]LĆNLK
lica u stranoj valuti su deponovani u zavisnosti od valute, uz kamatnu stopu u ras
ponu od 1,5% to 3,0% na godišnjem nivou.
.UDWNRURĆQRLGXJRURĆQRRURĆHQLGHSR]LWLSULYUHGQLKGUXåWDYDX(85VXGHSRQRYDQL
uz kamatnu stopu u rasponu od 0,4% do 7,0% na godišnjem nivou, u zavisnosti od
SHULRGDRURĆDYDQMDLL]QRVDNRMLVHRURĆDYDGR(85KLOMDGDRG(85KLOMDGD
GR(85KLOMDGDLSUHNR(85KLOMDGD1DNUDWNRURĆQHLGXJRURĆQHRURĆHQH
GHSR]LWHXGUXJLPYDOXWDPDNDPDWQHVWRSHVHNUHĄXXUDVSRQXRGGR
1DGHSR]LWHSRYLćHQMXMDYQLKLGUXJLKRUJDQL]DFLMDVHREUDĆXQDYDNDPDWDXUDVSR
nu od 0,1% do 1,0% na godišnjem nivou.
[ Finansijski izvještaji ]
85
2%$9(=(328=(7,0.5(',7,0$,32=$-0,&$0$
8KLOMDGDPD(85
Period Godišnja
(Godina kamatna
Meseci)
stopa
31. de
cembar
2012.
31. de
cembar
2011.
2EDYH]HSUHPDNUHGLWRULPDXLQRVWUDQVWYX
86
7KH(XURSHDQ)XQGIRU6RXWKHDVW(XURSH´()6(µ0RQWHQHJUR%9
5g
5.43%
5,000
5,000
Evropska investiciona banka
12g
4,032%
2.292
2,499
Evropska investiciona banka
12g
3,923%
1.283
1,400
Evropska investiciona banka
12g
3,604%
3.832
4,000
Evropska investiciona banka
12g
3,168%
2.010
2,010
Evropska investiciona banka
12g
3,019%
1.990
1,990
Evropska investiciona banka
12g
3,841%
3.101
3,101
Evropska investiciona banka
12g
3,181%
899
899
Evropska investiciona banka
12g
2,398%
2.000
2,000
Podravska Banka D.D. Koprivnica
6m
4,25%
2.000
Probanka D.D. Maribor
3m
3,72%
2.988
Banca Monte Dei Paschi Di Siena Sp
10m
4,529%
1.000
()6(MH%DQFLXLJRGLQLRGREULRNUHGLWXXNXSQRPL]QRVX(85
KLOMDGDX]NDPDWQXVWRSXRGQDSHULRGRGSHWJRGLQDX]ÅJUHMV´SHULRGX
WUDMDQMXRGPMHVHFLRGQRVQRGRPDUWDJRGLQH.UHGLWVHRWSODĄXMHX
jednakim polugodišnjim ratama. U skladu sa uslovima ugovora, Banka ima obavezu
GD VYRMH UH]XOWDWH SRVORYDQMD XVNODGL VD RGUHćHQLP ÀQDQVLMVNLP SRND]DWHOMLPD
1D GDQ GHFHPEUD JRGLQH ÀQDQVLMVNL SRND]DWHOML %DQNH VX XVDJODåHQL
sa uslovima ugovora po navedenom osnovu. Preuzete obaveze Banke sa stanjem
QDGDQGHFHPEUDJRGLQHL]QRVH(85KLOMDGD%DQNDLPDREDYH]X
da sredstva kredita usmjerava za podsticanje razvoja malih i srednjih privrednih
GUXåWDYDX&UQRM*RULX]XVORYGDSRMHGLQDĆQLL]QRVRGREUHQRJNUHGLWDQHPRçH
ELWLYHĄLRG(85KLOMDGDRGQRVQRXNXSDQL]QRVNUHGLWDNRMLVHRGREUDYDMXJUXSL
SRYH]DQLKSULYUHGQLKGUXåWDYDQHPRçHELWLYHĄLRG(85KLOMDGD
Sa stanjem na dan 31. decembra 2012. godine, Banka ima obaveze prema Evropskoj
LQYHVWLFLRQRM EDQFL Å(,%´ SR RVQRYX GXJRURĆQLK NUHGLWD X L]QRVX (85 hiljada (31. decembra 2011. godine: 15.899 hiljada). EIB je odobrio sredstva kredita
[ Finansijski izvještaji ]
XL]QRVX(85KLOMDGDXSUHWKRGQLPSHULRGLPD7DNRćHRGVHSWHPEUD
JRGLQH%DQNDMHSRYXNODRG(,%DQRYXNUHGLWQXOLQLMXXL]QRVXRG(85
hiljada koja dospijeva u periodu od 12 godina. Krediti su odobreni za podsticanje
UD]YRMD PDOLK L VUHGQMLK SULYUHGQLK GUXåWDYD X &UQRM *RUL X] ÅJUHMV´ SHULRG X
WUDMDQMX GR PDNVLPXP GYLMH JRGLQH 6UHGVWYR REH]EMHćHQMD XUHGQRJ YUDĄDQMD
QDYHGHQLKREDYH]DSUHPD(,%XSUHGVWDYOMDJDUDQFLMD9ODGH&UQH*RUH
2%$9(=(35(0$9/$',
8KLOMDGDPD(85
3HULRG
*RGLQD
*RGLåQMD
NDPDWQD
VWRSD
Investiciono razvojni fond Crne Gore A.D., Podgorica
2.541
2,368
'LUHNFLMD]DUD]YRMPDOLKLVUHGQMLKSUHGX]HĄD
521
521
GHFHPEDUGHFHPEDU
Ukupno
Obaveze prema Vladi Crne Gore sa stanjem na dan 31. decembra 2012. godine u
L]QRVX(85KLOMDGDRGQRVHVHQDREDYH]HSRSULPOMHQLPGXJRURĆQLPNUHGLWLPD
X L]QRVX (85 KLOMDGD RG ,QYHVWLFLRQR UD]YRMQL IRQG &UQH *RUH RGREUHQLP
]D NRÀQDQVLUDQMH PDOLK L VUHGQMLK SUHGX]HĄD X &UQRM *RUL VD ÅJUDFH´ SHULRGRP
RG GR JRGLQH L REDYH]H SR SULPOMHQLP GXJRURĆQLP NUHGLWLPD X L]QRVX (85
KLOMDGDRG'LUHNFLMH]DUD]YRMPDOLKLVUHGQMLKSUHGX]HĄDVDRGREUHQLPJUDFH
periodom od 12 do 18 mjeseci.
20. OSTALE OBAVEZE
8KLOMDGDPD(85
1.606
1,193
Obaveze po komisionim poslovima
256
97
5D]JUDQLĆHQHQDNQDGH]DRGREUDYDQMHNUHGLWD
923
823
2EDYH]HSUHPDGREDYOMDĆLPD
232
247
Obaveze po osnovu poreza
216
206
21
1.009
1,065
5H]HUYLVDQMD]DQDNQDGH]DSRVOHQLKQDSRPHQD
78
65
Ostale obaveze
411
334
4.731
3,952
2EDYH]H]DREUDĆXQDWHNDPDWH
2GORçHQHSRUHVNHREDYH]HQDSRPHQD
2EDYH]HSRRVQRYXXQDSULMHGQDSODĄHQLKSRWUDçLYDQMDSRNUHGLWLPD
[ Finansijski izvještaji ]
87
5H]HUYLVDQMD]DQDNQDGH]DSRVOHQLPDXL]QRVX(85KLOMDGDVDVWDQMHPQDGDQ
GHFHPEUDJRGLQHL]YUåHQDVXQDRVQRYXVDGDåQMHYULMHGQRVWLRĆHNLYDQLK
EXGXĄLK LVSODWD ]DSRVOHQLPD SR RVQRYX RWSUHPQLQD ]D RGOD]DN X SHQ]LMX QDNRQ
ispunjavanja uslova.
6DGDåQMD YULMHGQRVW RĆHNLYDQLK EXGXĄLK LVSODWD RWSUHPQLQD ]D RGOD]DN X SHQ]LMX
QDNRQ LVSXQMDYDQMD XVORYD XWYUćHQD MH RG VWUDQH QH]DYLVQRJ RYODåĄHQRJ DNWXDUD
sa stanjem na dan 31. decembra 2012. godine u skladu sa pravilima aktuarske
PDWHPDWLNH 7HKQLĆNH RVQRYH NRULåĄHQH ]D REUDĆXQDYDQMH VDGDåQMH YULMHGQRVWL
RĆHNLYDQLKEXGXĄLKLVSODWDXNOMXĆXMXSULPMHQX
D NRPXWDWLYQLK EURMHYD L]UDćHQLK QD RVQRYX L]UDĆXQDWH YMHURYDWQRĄH
GRçLYOMHQMDVWDQRYQLåWYD&UQH*RUHL]SRSLVD²JRGLQHL
E JRGLåQMH NDPDWQH VWRSH RG ]D GLVNRQWRYDQMH RĆHNLYDQLK EXGXĄLK
88
isplata zaposlenima.
Kretanje na rezervisanjima za naknade zaposlenima prikazano je u narednoj tabeli:
8KLOMDGDPD(85
[ Finansijski izvještaji ]
6WDQMHQDSRĆHWNXJRGLQH
65
56
5H]HUYLVDQMDXWRNXJRGLQHQDSRPHQD
13
9
Stanje, na kraju godine
78
65
5(=(59(=$327(1&,-$/1(.5(',71(*8%,7.(32
9$1%,/$161,0,=/2æ(1267,0$
8KLOMDGDPD(85
YDQELODQVQLKL]ORçHQRVWLQDSRPHQD
654
375
RSHUDWLYQRJUL]LND
300
300
954
675
5H]HUYLVDQMD]DSRWHQFLMDOQHJXELWNHSRRVQRYX
22. KAPITAL
1DGDQGHFHPEUDLJRGLQHDNFLMVNLNDSLWDO%DQNHĆLQLRELĆ
QH DNFLMH QRPLQDOQH YULMHGQRVWL (85 =DNRQ R EDQNDPD Å6O OLVW &*µ EU
EULEUGHÀQLVDRMHPLQLPDOQLL]QRVQRYĆDQRJNDSLWDOD
EDQNHXYULMHGQRVWL(85KLOMDGD1DGDQGHFHPEUDJRGLQHQRYĆDQL
kapital Banke je usaglašen sa propisanim minimumom.
9ODVQLĆNDVWUXNWXUD%DQNHQDGDQGHFHPEUDLJRGLQHSULND]DQDMH
XVOMHGHĄHPSUHJOHGX
%URM
DNFLMD
8KLOM
DGDPD
(85
XĆHåĄD
%URM
DNFLMD
8KLOM
DGDPD
(85
XĆHåĄD
+%²]ELUQLNDVWRGLUDĆXQ
5.281
2.700
16,87
5.281
2.700
16,87
Flandria Participations Financieres
4.360
2.229
13,93
4.360
2.229
13,93
Cerere s.r.l
3.131
1.601
10,00
3.131
1.601
10,00
Gorgoni Antonia
2.591
1.325
8,28
2.591
1.325
8,28
Gorgoni Lorenzo
2.316
1.184
7,40
2.316
1.184
7,40
7RGRURYLĄ0LOMDQ
13.626
6.967
43,52
13.626
6.967
43,52
Ostali
13,626
6,967
43.53%
13,626
6,967
43.53%
[ Finansijski izvještaji ]
89
86$*/$ä(12676$3523,6,0$&%&*
%DQND MH GXçQD GD RELP VYRJ SRVORYDQMD XVNODGL VD SURSLVDQLP SRND]DWHOMLPD
RGQRVQRGDRELPLVWUXNWXUXVYRMLKUL]LĆQLKSODVPDQDXVNODGLVD=DNRQRPREDQNDPD
i propisima Centralne banke Crne Gore.
8VNODGXVD2GOXNRPRDGHNYDWQRVWLNDSLWDODEDQDNDÅ6OOLVW&*´EU
VRSVWYHQDVUHGVWYD%DQNHSUHGVWDYOMDMX]ELURVQRYQRJNDSLWDOD%DQNHL
dopunskog kapitala Banke, umanjen za odbitne stavke. Sopstvena sredstva Banke
VD VWDQMHP QD GDQ GHFHPEUD JRGLQH L]QRVH (85 KLOMDGD GHFHPEUDJRGLQH(85KLOMDGD
Osnovni kapital Banke, formiran u skladu sa Odlukom o adekvatnosti kapitala
EDQNHQDGDQGHFHPEUDJRGLQHL]QRVH(85KLOMDGDGHFHPEUD
JRGLQH(85KLOMDGD2VQRYQLNDSLWDO%DQNHVDVWDQMHPQDGDQ
90
GHFHPEUDJRGLQHĆLQHRVQRYQLHOHPHQWLVRSVWYHQLKVUHGVWDYD%DQNHXSODĄHQL
DNFLRQDUVNL NDSLWDO SR QRPLQDOQRM YULMHGQRVWL QDSODĄHQH HPLVLRQH SUHPLMH
umanjeni za iznos gubitka iz prethodnih godina, iznos nematerijalne imovine i
QHUHDOL]RYDQL JXELWDN SR RVQRYX YULMHGQRVQRJ XVNODGMLYDQMD ÀQDQVLMVNH LPRYLQH
UDVSRORçLYH]DSURGDMXSRIHUYULMHGQRVWL
Ponderisana bilansna i vanbilansna aktiva, formirana u skladu sa Odlukom o
DGHNYDWQRVWLNDSLWDODEDQDNDQDGDQGHFHPEUDJRGLQHL]QRVL(85
KLOMDGDGHFHPEUDJRGLQH(85KLOMDGD8VNODGXVD2GOXNRP
o adekvatnosti kapitala banaka, a koja je u primjeni na dan 31. decembra 2012.
JRGLQH%DQNDMHREDYH]QDGDRGUçDYDPLQLPDODQVWHSHQNRHÀFLMHQWDVROYHQWQRVWL
RG.RHÀFLMHQWVROYHQWQRVWL%DQNHQDGDQGHFHPEUDJRGLQHL]QRVL
GHFHPEUDJRGLQHLYHĄLMHRGSURSLVDQRJPLQLPXPD
Na dan 31. decembra 2012. godine nijedan pokazatelj poslovanja Banke ne odstupa
od propisanog minimuma kako se to zahtijeva u skladu sa zakonskom regulativom
Centralne banke Crne Gore.
24. VANBILANSNA EVIDENCIJA
8KLOMDGDPD(85
31.12.
2012.
31.12.
2011.
SODWLYH
25.246
16,327
ĆLQLGEHQH
5.509
3,721
RVWDOHYUVWHJDUDQFLMD
5.604
8,034
4.972
4,342
631
*DUDQFLMHMHPVWYDLSUHX]HWHQHRSR]LYHREDYH]H
Garancije privrednim društvima:
3UHX]HWHQHRSR]LYHREDYH]H]DQHLVNRULåĄHQHRGR
EUHQHNUHGLWH
Akreditivi
'UXJHYDQELODQVQHSR]LFLMH
91
NRPLVLRQLSRVORYL
131
131
NDVWRGLLEURNHUVNRGLOHUVNLSRVORYL
78.000
83,584
NRODWHUDOL
365.242
269,274
3.467
2,576
609
830
RWSLVDQLNUHGLWL
WHNXĄLXJRYRUL]DWUDQVDNFLMHVDGHYL]DPD
promptna prodaja deviza
75$16$.&,-(6$329(=$1,0/,&,0$
=DNRQRPREDQNDPD´6OOLVW&*µEUEULEUMHGHÀQL
VDQRGD]QDĆDMDQXWLFDMQDSRVORYDQMH%DQNHLPDMXOLFDNRMDSRVWDYOMDMXQDMPDQMH
MHGQRJSUHGVWDYQLNDX2GERUXGLUHNWRUDLOLVOLĆDQRUJDQELORNUR]YODVQLåWYRQDG
DNFLMDPDQDRVQRYXVDJODVQRVWLVDYODVQLFLPDLOLQDELORNRMLGUXJLQDĆLQ8VNODGX
sa Zakonom o bankama, transakcije sa povezanim licima su prikazane u narednim
tabelama:
8KLOMDGDPD(85
1
1
24
5
1
*RUJRQL/RUHQ]R
20
15
&HUHUHVSD
6
50
21
346
360
346
360
3RWUDçLYDQMD
0LOMDQ7RGRURYLĄ
2EDYH]H
'HSR]LWLSRYLćHQMX
0LOMDQ7RGRURYLĄ
6LJLOIUHGR0RQWLQDUL
2URĆHQLGHSR]LWL
92
0LOMDQ7RGRURYLĄ
8NXSQRREDYH]H
5DVKRGLL]WUDQVDNFLMDVDSRYH]DQLPSUDYQLPOLFLPDXWRNXJRGLQHL]QRVLOLVX
(85KLOMDGDJRGLQD(85KLOMDGDGRNVXSULKRGLL]QRVLOL(85KLOMDGD
JRGLQD(85KLOMDGD
1D GDQ GHFHPEUD JRGLQH SRWUDçLYDQMD RG ]DSRVOHQLK L]QRVH (85
KLOMDGD GHFHPEUD JRGLQH (85 KLOMDGD D RGQRVH VH QD
SRWUDçLYDQMD ]D RGREUHQH NUHGLWH SRWUDçLYDQMD ]D SUHNRUDĆHQMD SR WHNXĄLP
UDĆXQLPDLSRWUDçLYDQMDSRRVQRYXNUHGLWQLKNDUWLFD
7RNRP JRGLQH XNXSQH EUXWR QDNQDGH OLFD VD SRVHEQLP RYODåĄHQMLPD L
RGJRYRUQRVWLPDL]QRVH(85KLOMDGDJRGLQHKLOMDGD
%DQNDMHL]ORçHQDGQHYQLP]DKWMHYLPD]DSRYODĆHQMHVUHGVWDYDRGVWUDQHNRPLWH
[ Finansijski izvještaji ]
52ą1$86./$đ(1267),1$16,-6.,+
65('67$9$,2%$9(=$
QDWDNRMLXWLĆXQDUDVSRORçLYDQRYĆDQDVUHGVWDYDVDWHNXĄLKUDĆXQDLGHSR]LWD
%DQNDQHPDSRWUHEXGDRGUçDYDQLYRQRYĆDQLKVUHGVWYDGDELL]DåODXVXVUHWVYLP
SRWHQFLMDOQLP ]DKWMHYLPD SURFMHQMXMXĄL GD VH PLQLPDOQL QLYR UHLQYHVWLUDQMD GR
VSMHOLKVUHGVWDYDPRçHVDVLJXUQRåĄXSUHGYLGMHWL
Likvidnost Banke kao njena sposobnost da u roku izvršava dospjele obaveze, zavisi
VDMHGQHVWUDQHRGELODQVQHVWUXNWXUHDVDGUXJHVWUDQHRGXVNODćHQRVWLWRNRYDSUL
OLYDLRGOLYDVUHGVWDYD5RĆQDXVNODćHQRVWÀQDQVLMVNHDNWLYHLÀQDQVLMVNLKREDYH]D
sa stanjem na dan 31. decembra 2012. godine prikazana je u pregledu koji slijedi:
8KLOMDGDPD(85
'R
PMHVHF
dana
Od 1 do 3
PMHVHFD
Od 3 do 6
PMHVHFL
Od 6
GR
PMHVHFL
2GGR
JRGLQD
3UHNR
JRGLQD
8NXSQR
Finansijska aktiva
1RYĆDQDVUHGVWYDLUDĆXQLGHSR]LWDNRG
depozitnih institucija
93
45.136
380
45.516
7.528
9.236
12.933
26.709
49.317
11.742
117.465
1.047
4.962
98
398
6.505
2VWDODÀQDQVLMVNDDNWLYDXNOMXĆXMXĄL
ulaganja u akcije
2.223
209
702
2.389
528
6.051
Ukupno
54.887
10.872
18.597
29.196
50.243
11.742
175.537
18.693
42.536
10.273
22.502
23.615
581
118.200
Obaveze po uzetim kreditima i ostalim
pozajmicama
625
510
1.309
9.047
9.666
21.157
Obaveze prema Vladi
115
73
347
2.394
133
3.062
2VWDOHÀQDQVLMVNHREDYH]H
1.831
279
394
528
1.424
196
4.652
Ukupno
20.524
43.555
11.250
24.686
36.480
10.576
147.071
GHFHPEUD
34.363
(32.683)
7.347
4.510
13.763
1.166
28.466
GHFHPEUD
21.240
(20.824)
2.957
409
21.804
532
26.118
GHFHPEUD
34.363
1.680
9.027
13.537
27.300
28.466
GHFHPEUD
21.240
416
3.373
3.782
25.586
26.118
GHFHPEUD
23,4%
1,1%
6,1%
9,2%
18,6%
19,4%
GHFHPEUD
16,2%
0,3%
2,6%
2,9%
19,6%
20,0%
$NWLYD]DWUJRYLQXLUDVSRORçLYH]D
prodaju, izuzev akcija
.UHGLWLLRVWDODSRWUDçLYDQMD
+29NRMHVHGU]HGRGRVSLMHĄD
Finansijske obaveze
Depoziti
5RĆQDQHXVNODćHQRVW
Kumulativni GAP:
% od ukupnog izvora sredstava:
[ Finansijski izvještaji ]
52ą1$86./$đ(1267),1$16,-6.,+
65('67$9$,2%$9(=$QDVWDYDN
5RĆQDXVNODćHQRVWÀQDQVLMVNHDNWLYHLÀQDQVLMVNLKREDYH]DVDVWDQMHPQDGDQ
decembra 2011. godine prikazana je u pregledu koji slijedi:
8KLOMDGDPD(85
'R
Od 1
PMHVHF
do 3
dana
PMHVHFD
Od 3
do 6
PMHVHFL
Od 6
GR
PMHVHFL
Od 1 do
JRGLQD
380
45.516
26
7.528
9.236
12.933
26.709
49.317
11,742
117.465
1.047
4.962
98
398
6.505
2VWDODÀQDQVLMVNDDNWLYDXNOMXĆXMXĄL
ulaganja u akcije
2.223
209
702
2.389
528
6.051
Ukupno
54.887
10.872
18.597
29.196
50.243
11.742
175.537
18.693
42.536
10.273
22.502
23.615
581
118.200
Obaveze po uzetim kreditima i ostalim
obavezama
625
510
1.309
9.047
9.666
21.157
Obaveze prema Vladi
115
73
347
2.394
133
3.062
2VWDOHÀQDQVLMVNHREDYH]H
1.831
279
394
528
1.424
196
4.652
Ukupno
20.524
43.555
11.250
24.686
36.480
10.576
147.071
GHFHPEUD
34.363
(32.686)
7.347
4.510
13.763
1.166
28.466
GHFHPEUD
21.240
(20.824)
2.957
409
21.804
532
26.118
GHFHPEUD
34.363
1.680
9.027
13.537
27.300
28.466
GHFHPEUD
21.240
(20.824)
2.957
409
21.804
532
GHFHPEUD
23.4%
1.1%
6.1%
9.2%
18.6%
19.4%
GHFHPEUD
16.2%
0.3%
2.6%
2.9%
19.6%
20.0%
3UHNR
8NXSQR
JRGLQD
Finansijska aktiva
1RYĆDQDVUHGVWYDLUDĆXQLGHSR]LWDNRG
depozitnih institucija
$NWLYD]DWUJRYLQXLUDVSRORçLYH]D
prodaju, izuzev akcija
.UHGLWLLRVWDODSRWUDçLYDQMD
+R9NRMHVHGUçHGRGRVSMHĄD
94
45.136
Finansijske Obaveze
Depoziti
5RĆQDQHXVNODćHQRVW
Kumulativni GAP:
% Od ukupnog izvora sredstva
Likvidnost Banke kao njena sposobnost da u roku izvršava dospjele obaveze, zavisi
VD MHGQH VWUDQH RG ELODQVQH VWUXNWXUH D VD GUXJH VWUDQH RG XVNODćHQRVWL WRNRYD
priliva i odliva sredstava.
[ Finansijski izvještaji ]
5,=,.2'3520-(1(.$0$71,+6723$
%DQNDMHL]ORçHQDUD]QLPUL]LFLPDNRMLNUR]HIHNWHSURPMHQDYLVLQHWUçLåQLKNDPDW
QLKVWRSDGMHOXMXQDQMHQÀQDQVLMVNLSRORçDMLWRNRYHJRWRYLQH.DPDWQLUL]LN%DQ
NHXXVORYLPDĆHVWLKSURPMHQDNDPDWQLKVWRSDLQHUDYQRPMHUQHSRQXGHLWUDçQMH
NDSLWDOD ]DKWLMHYD SRVHEQX SDçQMX %DQNH .DPDWQL UL]LN SUHGVWDYOMD QHSRYROMQX
promjenu cijene kredita u odnosu na nivo pasivnih kamatnih stopa, sa jedne stra
QHLPRJXĄQRVWVPDQMHQMDRSWLPDOQHUD]OLNHL]PHćXSURVMHĆQLKDNWLYQLKLSDVLYQLK
kamatnih stopa, sa druge strane.
,]ORçHQRVWUL]LNXRGSURPMHQHNDPDWQLKVWRSDQDGDQGHFHPEUDJRGLQH
SULND]DQDMHXVOMHGHĄRMWDEHOL
8KLOMDGDPD(85
Od 1
'R
do 3
PMHVHF
PMHVH
dana
FD
Od 3
do 6
PMHVHFL
Od 1
GR
JRGLQD
3UHNR
8NXSQR
JRGLQD
95
Osetljiva aktiva
2.349
2.349
1.047
4.962
98
398
6.505
.UHGLWLLRVWDODSRWUDçLYDQMD
7.529
9.236
12.933
26.709
61.059
117.466
Ostala osjetljiva aktiva
1.163
10
16
3
1.192
Ukupno
11.041
10.293
17.911
26.810
61.457
127.512
% od ukupne kamatonosne aktive
8,66%
8,07%
14,05%
21,02%
48,20%
100,00%
9.588
13.825
14.912
28.609
40.432
107.366
740
583
1.656
21.240
24.219
Ukupno
9.588
14.565
15.495
30.265
61.672
131.585
% od ukupne kamatonosnih obaveza
7,29%
11,07%
11,78%
23,00%
46,86%
100,00%
GHFHPEUDJRGLQH
1.453
(4.272)
2.416
(3.455)
(215)
(4.073)
GHFHPEUDJRGLQH
2,774
(144)
(527)
(4,684)
9,557
6,976
GHFHPEUDJRGLQH
1.453
(2.819)
(403)
(3.858)
(4.073)
GHFHPEUDJRGLQH
2,774
2,630
2,103
(2,581)
6,976
Kamatonosni depoziti u ostalim institucijama
Kamatonosne hartije od vrijednosti
Osetljiva pasiva
Kamatonosni depoziti
Kamatonosne pozajmice
,]ORçHQRVWUL]LNXRGSURPHQHNDPDWQLKVWRSD
Kumulativni GAP:
[ Finansijski izvještaji ]
5,=,.2'3520-(1(.$0$71,+6723$QDVWDYDN
,]ORçHQRVWUL]LNXRGSURPMHQHNDPDWQLKVWRSDQDGDQGHFHPEUDJRGLQH
SULND]DQDMHXVOMHGHĄRMWDEHOL
8KLOMDGDPD(85
Do mjesec
dana
Od 1 do 3
mjeseca
Od 3 do 6
mjeseci
Od 1 do 5
godina
Preko 5
godina
Ukupno
Kamatonosni depoziti u ostalim in
stitucijama
6.571
3.478
10.049
Kamatonosne hartije od vrijednosti
1.094
1.475
2.569
7.892
12.313
13.304
24.249
55.723
113.481
803
803
8NXSQR
15.266
16.885
14.779
24.249
55.723
126.902
% od ukupne kamatonosne active
12,03%
13,31%
11,65%
19,11%
43,91%
100.00%
Kamatonosni depoziti
11.346
11.366
15.070
27.794
24.574
90.150
Kamatonosne pozajmice
1.146
5.663
236
1.139
21.592
29.776
8NXSQR
12.492
17.029
15.306
28.933
46.166
119.926
% od ukupne kamatonosnih obaveza
10,42%
14,20%
12,76%
24,13%
38,50%
100.00%
GHFHPEUDJRGLQH
2,774
(144)
(527)
(4,684)
9,557
6,976
GHFHPEUDJRGLQH
2,527
7,434
(3,481)
(3,013)
9,674
13,141
GHFHPEUDJRGLQH
2,774
2,630
2,103
(2,581)
6,976
GHFHPEUDJRGLQH
2,527
9,961
6,480
3,467
13,141
2VHWOMLYDDNWLYD
.UHGLWLLRVWDODSRWUDçLYDQMD
Ostala osjetljiva aktiva
96
2VHWOMLYDSDVLYD
,]ORçHQRVWUL]LNXRGSURPHQH
NDPDWQLKVWRSD
.XPXODWLYQL*$3
[ Finansijski izvještaji ]
'(9,=1,5,=,.
Naredna tabela prikazuje neto deviznu poziciju Banke na dan 31. decembra 2012.
JRGLQH%DQNDMHL]ORçHQDHIHNWLPDSURPMHQDGHYL]QLKNXUVHYDQDM]QDĆDMQLMLKYDOX
WDNRMLXWLĆXQDQMHQÀQDQVLMVNLSRORçDMLQRYĆDQHWRNRYH5XNRYRGVWYRXVSRVWDYOMD
RJUDQLĆHQMDQDVWHSHQL]ORçHQRVWLSRYDOXWDPDLXNXSQRNRMDVHUHGRYQRSUDWH
'(9,=1,5,=,.QDVWDYDN
8KLOMDGDPD(85
56'
86'
*%3
&+)
2VWDOR
8NXSQR
Devizna sredstva
6.680
57
135
6
6.878
Obaveze u devizama
7.468
49
135
4
7.656
GHFHPEUDJRGLQH
(788)
8
2
GHFHPEUDJRGLQH
(194)
2
1
16
GHFHPEUDJRGLQH
(3,36%)
0,03%
0.00%
0.01%
GHFHPEUDJRGLQH
(0.83%)
0.01%
0.00%
0.07%
Neto otvorena pozicija:
% od kapitala prve klase:
Agregatna otvorena pozicija:
GHFHPEUDJRGLQH
(778)
GHFHPEUDJRGLQH
(175)
% od kapitala prve klase:
GHFHPEUDJRGLQH
(3,32%)
GHFHPEUDJRGLQH
(0.75%)
[ Finansijski izvještaji ]
97
68'6.,632529,
Na dan 31. decembra 2012. godine protiv Banke se vodi više sudskih sporova od
VWUDQHSUDYQLKLÀ]LĆNLKOLFD8NXSQDYULMHGQRVWVSRURYDL]QRVL(85KLOMDGD,VKRG
VSRURYDXWRNX]DVDGDQLMHPRJXĄHSRX]GDQRSURFLMHQLWLDOLPLåOMHQMHUXNRYRGVWYD
LSUDYQRJVDYMHWQLNDMHGDVHQHRĆHNXMXQHJDWLYQLLVKRGLVSRURYDNRMLELPRJOLLPDWL
PDWHULMDOQR]QDĆDMQHHIHNWHQDÀQDQVLMVNHL]YMHåWDMH%DQNH]DJRGLQX
Ukupan iznos sudskih sporova sa stanjem na dan 31. decembra 2012. godine u koji
PDMH%DQNDWXçLODFL]QRVL(85KLOMDGD
=$5$'$32$.&,-,
2VQRYQD]DUDGDSRDNFLMLL]UDĆXQDYDVHGLMHOMHQMHPJRGLåQMHQHWRGRELWLNRMDSUL
SDGDYODVQLFLPDRELĆQLKDNFLMDVDSRQGHULVDQLPSURVHĆQLPEURMHPRELĆQLKDNFLMD
koje su bile u opticaju tokom perioda. Banka je registrovana kao akcionarsko druš
WYRĆLMLVHDNFLMVNLNDSLWDOVDVWRMLRGRELĆQLKDNFLMD=DUDGDSRDNFLMLQDGDQ
98
GHFHPEUDJRGLQHL]QRVLODMH(85GHFHPEUDJRGLQH(85
48,62).
'(9,=1,.856(9,
=YDQLĆQLNXUVHYLYDOXWDNRMLVXNRULåĄHQL]DSUHUDĆXQGHYL]QLKSR]LFLMDELODQVDVWD
QMDX(85QDGDQGHFHPEDULJRGLQHELOLVX
31. decembar
2012.
31. decembar
2011.
86'
0,7586
0,7586
CHF
0,8278
0,8278
GBP
1,2241
1,2241
'2*$đ$-,1$.21'$780$%,/$16$67$1-$
1LMHELOR]QDĆDMQLKGRJDćDMDQDNRQGDWXPDELODQVDVWDQMDNRMLEL]DKWLMHYDOLREMH
ORGDQMLYDQMH X QDSRPHQDPD X] SULORçHQH ÀQDQVLMVNH L]YMHåWDMH %DQNH ]D godinu.
Potpisano u ime Hipotekarne banke AD Podgorica.
[ Finansijski izvještaji ]
99
$1$/,=(8=
),1$16,-6.(,=9-(ä7$-(=$*2',18
[ Finansijski izvještaji ]
$ ƈ1ƈ/,=ƈ),1ƈ16,-6.,+,=9-(ä7$-$
I
Uvod
)LQƨQVLǏVNLL]YMHåWDML+LSRWHNDUQHEDQNH$'3RGJRULFDXGƨOMHPWHNVWXÅ%ƨQNƨ´
NRǏLVXELOLSUHGPHWUHYL]LǏHVƨVWƨYOMHQLVXXVNOƨGXVƨUƨĆXQRYRGVWYHQLPVWƨQGƨUGLPƨ
LSURSLVLPƨ&UQH*RUHLSURSLVLPD&HQWUDOQHEDQNH&UQH*RUHNRMLUHJXOLåXÀQDQVLM
VNRL]YMHåWDYDQMHEDQDND3URSLVƨQLREUƨVFLÀQƨQVLǏVNLKLVNƨ]DVXX]ƨNRQVNRPURNX
GRVWƨYOMHQL&HQWUƨOQRǏEƨQFL&UQH*RUH
II
Analiza bilansa
uspjeha i
bilansa stanja
Detaljna analiza pozicija bilansa uspjeha i bilansa stanja je data u napomenama 4
GRX]ÀQDQVLMVNHL]YMHåWDMH
% 35,.ƈ=,2&-(1ƈ.9ƈ/,7(7ƈ326/29ƈ1-ƈ,
),1ƈ16,-6.(32=,&,-(%ƈ1.(
.OƨVLÀNƨFLǏƨ ƨNWLYH L RGJRYƨUƨǏXĄLK YƨQELOƨQVQLK VWƨYNL X VPLVOX XWYUćLYƨQMƨ
100
NYƨOLWHWƨ ƨNWLYH L]YUåHQƨ ǏH VƨJOƨVQR 2GOXFL &HQWUDOQH EDQNH &UQH *RUH R PLQL
I
Kvalitet aktive
banke
PDOQLP VWDQGDUGLPD ]D XSUDYOMDQMH NUHGLWQLP UL]LNRP X EDQNDPD Å6O OLVW &*´
EULRGQRVQRXVNODGXVD2GOXNRPRSULYUHPHQLPPMHUDPD]D
XSUDYOMDQMH NUHGLWQLP UL]LNRP X EDQNDPD Å6O OLVW &*´ EU EULEU1ƨRVQRYXL]YUåHQHNOƨVLÀNƨFLǏHLXVNOƨGXVƨLQWHUQLP
SROLWLNƨPƨ%ƨQNƨǏHIRUPLUƨOƨUH]HUYH]ƨSRWHQFLǏƨOQHJXELWNHVDVWDQMHPQDGDQ
GHFHPEUDJRGLQHXL]QRVX(85KLOMDGDGHFHPEUDJRGL
QH(85KLOMƨGD
1DRVQRYXL]YUåHQHUHYL]LMHLSURYMHUHL]YUåHQHNODVLÀNDFLMHQDVHOHNWLUDQRPX]RUNX
GXçQLND %DQNH D SROƨ]HĄL RG RGJRYƨUƨǏXĄH 2GOXNH &HQWUƨOQH EƨQNH &UQH *RUH
UHYL]RUQLMHLGHQWLÀNRYDRQHSUDYLOQRVWLXNOƨVLÀNƨFLǏLNOLMHQDWDL]YUåHQRMRGVWUƨQH
%ƨQNH
.OƨVLÀNƨFLǏƨ%DQNHǏHSURYMHUHQƨRGVWUƨQHUHYL]RUƨQDX]RUNXNRMLSRNULYD
XNXSQHL]ORçHQRVWL%DQNHNUHGLWQRPUL]LNXQDGDQGHFHPEUDJRGLQHLV
NOMXĆXMXĄLNUHGLWHRGREUHQHVWDQRYQLåWYX
3RNƨ]ƨWHOML SRVORYƨQMƨ GXçQLNƨ X]HWL VX X RE]LU SULOLNRP NOƨVLÀNƨFLǏH ƨNWLYH
[ Finansijski izvještaji ]
L XWYUćLYƨQMƨ SRWUHEQH UH]HUYH ]ƨ SRWHQFLǏƨOQH JXELWNH %ƨQNH NƨR L NYƨOLWHW
VHUYLVLUƨQMƨ GXJƨ REQƨYOMƨQMH NUHGLWƨ LVWLP GXçQLFLPƨ X WRNX JRGLQH NYƨOLWHW
LQVWUXPHQƨWƨ REH]EMHćHQMƨ QƨSOƨWH L SRWYUGƨ QƨSOƨWH NUHGLWƨ L NƨPƨWƨ X WRNX
JRGLQHRGQRVQRGRGƨQƨVDVWDYOMDQMDÀQDQVLMVNLKL]YMHåWDMD]DJRGLQX
6XPLUƨǏXĄL UH]XOWƨWH LVSLWLYƨQMƨ NYƨOLWHWƨ ELOƨQVQH L YƨQELOƨQVQH ƨNWLYH %ƨQNH Vƨ
VWƨQRYLåWƨQƨSOƨWLYRVWLLSRWUHEH]ƨVWYƨUƨQMHPUH]HUYH]ƨREH]EMHćHQMH%ƨQNHRG
SRWHQFLǏƨOQLK JXELWƨNƨ VƨJOƨVQR L]QLMHWRP SULVWXSX GRELǏHQL VX VOMHGHĄL RGQRVL L
SRNƨ]ƨWHOML
% 35,.ƈ=,2&-(1ƈ.9ƈ/,7(7ƈ326/29ƈ1-ƈ,
),1ƈ16,-6.(32=,&,-(%ƈ1.(QDVWDYDN
101
‡ 5L]LĆQƨ ELOƨQVQƨ L YƨQELOƨQVQƨ ƨNWLYƨ %ƨQNH VH QD GDQ GHFHPEUD L
I
Kvalitet
aktive banke
(nastavak)
JRGLQHVƨVWRǏLL]VOMHGHĄHJ
8KLOMDGDPD(85
Iznos
Krediti
117.465
0LQXVNUHGLWLREH]ELMHćHQL
QRYĆDQLPNRODWHUDORP
(11.824)
U%
Formirana
rezerva
Iznos
4.461
113,481
U%
Formirana
rezerva
4,330
(9,652)
105.641
71,28%
4.461
103,829
72.44
4,330
2EUDĆXQDWHNDPDWH
1.016
0,69%
803
0.56
Ostale stavke aktive
4.462
3,01%
9,118
6.36
Preuzete i potencijalne
obaveze
37.089
25,02%
954
29,576
20.64
675
8NXSQDL]ORçHQRVWUL]LNX
148.208
100.00%
5.415
143,326
100.00
5,005
[ Finansijski izvještaji ]
‡ ‡1D GDQ GHFHPEUD JRGLQH VWUXNWXUƨ SOƨVPƨQƨ %ƨQNH SR
NƨWHJRULǏƨPƨUL]LĆQRVWLQDNRQXPDQMHQMD]DL]QRVHSRORçHQRJQRYĆDQRJGH
SR]LWDǏHVOMHGHĄƨ
8KLOMDGDPD(85
.DWHJRULMD
.UHGLWL
2EUDĆXQDWH
NDPDWH
9DQELODQVQD
HYLGHQFLMD
8NXSQR
8
A
28.118
251
17.172
45.541
31,68%
B
61.967
683
18.870
81.520
56,71%
C
14.934
82
951
15.967
11,11%
D
622
96
718
0,50%
105.641
1.016
37.089
143.746
100.00%
102
‡ ‡1D GDQ GHFHPEUD JRGLQH VWUXNWXUƨ SOƨVPƨQƨ %ƨQNH SR
NƨWHJRULǏƨPƨUL]LĆQRVWLQDNRQXPDQMHQMD]DL]QRVHSRORçHQRJQRYĆDQRJGH
SR]LWDǏHVOMHGHĄƨ
8KLOMDGDPD(85
.DWHJRULMD
.UHGLWL
2EUDĆXQDWH
NDPDWH
9DQELODQVQD
HYLGHQFLMD
8NXSQR
8
A
35.995
234
17.145
53.374
39,80
B
57.942
475
11.735
70.152
52,31
C
8.981
543
9.524
7,10
D
911
153
1.064
0,79
103.829
709
29.576
134.114
100.00
[ Finansijski izvještaji ]
% 35,.ƈ=,2&-(1ƈ.9ƈ/,7(7ƈ326/29ƈ1-ƈ,
),1ƈ16,-6.(32=,&,-(%ƈ1.(QDVWDYDN
5L]LĆQƨELOƨQVQƨƨNWLYƨNRǏXĆLQL]ELUSRQGHULVDQHELODQVQHDNWLYHLSRWUHEQRJNDSLWD
OD]DWUçLåQHUL]LNHRSHUDWLYQLUL]LNUL]LN]HPOMHLGUXJHUL]LNHSRPQRçHQRJUHFLSURĆ
QRPYULMHGQRåĄXSURSLVDQRJSRND]DWHOMDDGHNYDWQRVWLNDSLWDODQƨGƨQGHFHPEUD
JRGLQHSUHGVWƨYOMƨGHFHPEUDJRGLQHXNXSQHELOƨQVQH
ƨNWLYH SULMH XPƨQMHQMƨ ]ƨ UH]HUYH ]ƨ NUHGLWQH JXELWNH L SRWHQFLǏƨOQH JXELWNH Qƨ
RVWƨOXƨNWLYX
.UHGLWQƨ SROLWLNƨ %ƨQNH ǏH X VƨJOƨVQRVWL Vƨ 2GOXNRP &HQWUƨOQH EƨQNH &UQH *RUH
R PLQLPƨOQLP VWƨQGƨUGLPƨ ]ƨ XSUƨYOMƨQMH NRQFHQWUƨFLǏRP NUHGLWƨ L SRVORYƨQMX Vƨ
OLFLPƨSRYH]ƨQLPVƨEƨQNRP
II
Kapital i
adekvatnost
kapitala
Akcijski kapital Banke na dan 31. decembra 2012. i 2011. godine se sastoji od 31.305
RELĆQLKDNFLMDQRPLQDOQHYULMHGQRVWL(85
103
1ƨGƨQGHFHPEUDJRGLQHQHUDVSRUHćHQDGRELWL]QRVL(85KLOMDGD
GHFHPEUDJRGLQHDNXPXOLUDQLJXELWDNKLOMƨGD
6RSVWYHQDVUHGVWYD%DQNHVDVWDQMHPQDGDQGHFHPEUDJRGLQHL]QRVH(85
KLOMDGDGHFHPEUDJRGLQH(85KLOMDGD
2VQRYQLNDSLWDO%DQNHIRUPLUƨQXVNOƨGXVƨ2GOXNRPRDGHNYDWQRVWLNƨSLWƨOƨEƨQNH
Å6OOLVW&*´EUQƨGƨQGHFHPEUDJRGLQHL]QRVL(85
22.661 hiljada. Osnovni kapital Banke sa stanjem na dan 31. decembra 2012. godine
ĆLQHRVQRYQLHOHPHQWLVRSVWYHQLKVUHGVWDYD%DQNHXSODĄHQLDNFLRQDUVNLNDSLWDOSR
QRPLQDOQRMYULMHGQRVWLQDSODĄHQHHPLVLRQHSUHPLMHXPDQMHQL]DL]QRVJXELWNDL]
prethodnih godina, iznos nematerijalne imovine i nerealizovani gubitak po osnovu
YULMHGQRVQRJXVNODGMLYDQMDÀQDQVLMVNHLPRYLQHUDVSRORçLYH]DSURGDMXSRIHUYULMHG
nosti.
%DQNDQDGDQGHFHPEUDJRGLQHLPDGRSXQVNLNDSLWDOXL]QRVXRG(85
KLOMDGDDNRMLVHRGQRVLQDUHYDORUL]DFLRQHUH]HUYHQDVWDOHSRRVQRYXVYRćHQMDKDU
WLMDRGYULMHGQRVWLUDVSRORçLYLK]DSURGDMXQDIHUWUçLåQXYULMHGQRVW
[ Finansijski izvještaji ]
5L]LNRPSRQGHULVƨQƨELODQVQDLYDQELODQVQDƨNWLYƨIRUPLUƨQƨXVNOƨGXVƨ2GOXNRPR
DGHNYDWQRVWLNƨSLWƨOƨEDQDNDQƨGƨQGHFHPEUDJRGLQHL]QRVL(85
KLOMƨGDGHFHPEUDJRGLQH(85KLOMƨGD
3RWUHEDQNDSLWDO]DWUçLåQHUL]LNHQDGDQGHFHPEUDJRGLQHL]QRVL(85
KLOMDGD]DRSHUDWLYQLUL]LNL]QRVL(85KLOMDGD]DUL]LNH]HPOMHL]QRVL(85
KLOMDGDL]DRVWDOHUL]LNHL]QRVL(85KLOMDGD
8VNODGXVD2GOXNRPRDGHNYDWQRVWLNDSLWDODEDQDND%DQNDMHREDYH]QDGDRGUçDYD
PLQLPDODQVWHSHQNRHÀFLMHQWDVROYHQWQRVWLRG.RHÀFLMHQWVROYHQWQRVWL%DQNHQD
dan 31. decembra 2012. godine, iznosi 15,05% (na dan 31. decembra 2011. godine:
LYHĄLMHRGSURSLVDQRJPLQLPXPD
104
Na dan 31. decembra 2012. godine ni jedan pokazatelj poslovanja Banke ne odstupa
od propisanog minimuma kako se to zahtijeva u skladu sa zakonskom regulativom
Centralne banke Crne Gore.
% 35,.ƈ=,2&-(1ƈ.9ƈ/,7(7ƈ326/29ƈ1-ƈ,
),1ƈ16,-6.(32=,&,-(%ƈ1.(QDVWDYDN
III
Likvidnost
banke
8SUDYOMDQMHUL]LNRPOLNYLGQRVWLMHGHÀQLVDQR3ROLWLNRPXSUDYOMDQMDUL]LNRPOLNYLG
QRVWL NRMRP MH GHÀQLVDQR GD RGJRYRUQRVW X XSUDYOMDQMX OLNYLGQRåĄX %DQNH QRVH
VOMHGHĄLRUJDQL%DQNH
‡ 5XNRYRGVWYR%DQNH
‡ Odbor za upravljanje aktivom i pasivom Banke (ALCO)
‡ 6HNWRUSODWQRJSURPHWDLXSUDYOMDQMDVUHGVWYLPDLGUXJLSRVORYQLVHNWRULLVOXç
be Banke
%ƨQNƨRGUçƨYƨOLNYLGQRVWNRQVWƨQWQRSUƨWHĄLXVNOƨćHQRVWL]YRUƨLSOƨVPƨQƨGƨELQƨ
WƨǏQƨĆLQELOƨXPRJXĄQRVWLGƨVYHVYRǏHREƨYH]HNƨRLREƨYH]HVYRǏLKGHSRQHQƨWƨ
L]PLUXǏH X URNRYLPƨ GRVSMHĄƨ SRNXåƨYƨǏXĄL LVWRYUHPHQR Gƨ ]ƨGRYROML SRWUHEH
[ Finansijski izvještaji ]
RVQLYƨĆƨLSRVORYQLKNRPLWHQƨWƨSULOLNRPRGREUƨYƨQMƨNUHGLWƨRGQRVQRGƨXVNOƨGL
URNRYHGRVSMHĄƨNUHGLWƨVƨSRWUHEƨPƨ]ƨǏPRWUƨçLRFƨ
/LNYLGQRVW%ƨQNHVHQƨGƨQGHFHPEUDLJRGLQHPRçHEOLçHVƨJOHGƨWL
L]VOMHGHĄLKSRNƨ]ƨWHOMƨ
2012.
2011.
Dati krediti
Depoziti
=
117.465
118.200
[
99,38%
115.97%
1RYĆDQDVUHGVWva i
UDĆXQLGHSR]LWDNRGGHSR]itnih institucija
Depoziti
=
45.516
118.200
[
38,51%
39.35%
1RYĆDQDVUHdstva i
UDĆXQLGHSR]LWDNRGGHSozitnih institucija
Ukupna aktiva
=
45.516
173.777
[
26,19%
24.74%
1RYĆDna sredstva i
UDĆXQLGHSR]LWDNod depozitnih institucija
.UDWNRURĆQHREDYH]H
=
45.516
34.877
[
130,50%
41.48%
5RĆQD XVNODćHQRVW ÀQDQVLMVNLK VUHGVWDYƨ L REƨYH]D %ƨQNH QD GDQ GHFHPEUD
JRGLQHMHSULND]DQDXQDSRPHQLX]ÀQDQVLMVNHL]YMHåWDMH
IV
5L]LNSURPMHQH
kamatnih stopa
3ULPMHQMLYƨQH NƨPƨWQH VWRSH XWYUćHQH VX 2GOXNRP R NƨPƨWQLP VWRSƨPD 2YD
RGOXNƨGHÀQLåHRVQRYQHFLOMHYHLVPMHUQLFHSROLWLNHNƨPƨWQLKVWRSƨSULQFLSHLQƨĆLQ
XWYUćLYƨQMƨYLVLQHNƨPƨWQLKVWRSƨSRNRǏLPƨ%ƨQNƨXJRYƨUƨREUƨĆXQƨYƨLQƨSOƨĄXǏH
NƨPƨWH Qƨ SOƨVPƨQH L GUXJƨ SRWUƨçLYƨQMƨ RGQRVQR SOƨĄƨ Qƨ GHSR]LWH L RVWƨOƨ
SULPOMHQƨVUHGVWYƨ
%DQNDSULKYDWDRGUHćHQXL]ORçHQRVWHIHNWLPDSURPMHQDXQLYRLPDWUçLåQLKNDPDWQLK
VWRSDQDQMHQÀQDQVLMVNLSRORçDMLWRNRYHJRWRYLQH.DRUH]XOWDWWDNYLKSURPMHQD
PRçHGRĄLGRSRYHĄDQMDNDPDWQHPDUçH%DQNHDOLPRçHWDNRćHGRĄLLGRVPDQMHQMD
LOLQDVWDQNDJXELWNDXVOXĆDMXQHRĆHNLYDQLKNUHWDQMDNDPDWQLKVWRSD
5L]LNSURPMHQHNDPDWQLKVWRSDQDGDQGHFHPEUDJRGLQHMHSULND]DQMHX
QDSRPHQLX]ÀQDQVLMVNHL]YMHåWDMH
[ Finansijski izvještaji ]
105
% 35,.ƈ=,2&-(1ƈ.9ƈ/,7(7ƈ326/29ƈ1-ƈ,
),1ƈ16,-6.(32=,&,-(%ƈ1.(QƨVWƨYƨN
IV
5L]LNSURPMHQH
kamatnih stopa
(nastavak)
8VNODGXVD3ROLWLNRP]DXSUDYOMDQMHWUçLåQLPUL]LFLPD%DQNDNRQWUROLåHUL]LNRGSUR
PMHQHNDPDWQLKVWRSDXVSRVWDYOMDQMHPLQWHUQRJOLPLWD]DL]ORçHQRVWUL]LNXNDPDWQH
stope.
'HÀQLVDQMHPOLPLWDVXXWYUćHQHJUDQLFH]DQLYRL]ORçHQRVWLUL]LNXNDPDWQHVWRSHQD
VOMHGHĄLQDĆLQDXVNODGXVDVD3ROLWLNRPXSUDYOMDQMDWUçLåQLPUL]LFLPDX+LSRWHNDU
noj banci A.D., Podgorica:
‡ 3URVMHĆQD NDPDWQD PDUçD QH VPLMH SDVWL LVSRG SURVMHĆQH DNWLYQH ND
matne stope.
‡ %DQNDSUDWLLXWYUćXMHSURVMHĆQHDNWLYQHLSDVLYQHNDPDWQHVWRSHVWDYOMD
njem u odnos ostvarene prihode od kamata za posmatrani period sa pro
VMHĆQRP NDPDWRQRVQRP DNWLYRP ]D SRVPDWUDQL SHULRG X FLOMX XWYUćLYDQMD
SURVMHĆQHDNWLYQHNDPDWQHVWRSHNDRLVWDYOMDQMHPXRGQRVRVWYDUHQLKUDV
106
KRGDSRRVQRYXNDPDWD]DSRVPDWUDQLSHULRGVDSURVMHĆQRPNDPDWRQRVQRP
SDVLYRP]DSRVPDWUDQLSHULRGXFLOMXXWYUćLYDQMDSURVMHĆQHSDVLYQHNDPDW
QHVWRSH5D]OLNDNRMDVHGRELMDRGX]LPDQMHPSURVMHĆQHSDVLYQHNDPDWQH
VWRSH RG SURVMHĆQH DNWLYQH NDPDWQH VWRSH SUHGVWDYOMD NDPDWQX PDUçX
NRMD QH VPLMH SDVWL LVSRG SURVMHĆQH DNWLYQH NDPDWQH VWRSH NRMD VH
REUDĆXQDYDQDQDĆLQRSLVDQXSUHGKRGQRPWHNVWX
‡ 1DYHGHQLREUDĆXQVHUDGLNDNR]DRGUHćHQLPMHVHFWDNRLNXPXODWLYQR]D
SHULRGRGSRĆHWNDJRGLQHGRSRVPDWUDQRJSHULRGDWDNRGDVHREH]EMHćXMX
SRGDFLQDRVQRYXNRMLKVHPRçHSUDWLWLNUHWDQMHSURVMHĆQLKDNWLYQLKLSDVLY
QLKNDPDWQLKVWRSDLNUHWDQMHNDPDWQHPDUçH]DSRVPDWUDQLPHVHFLSHULRG
8VOXĆDMXSDGDSURVMHĆQHNDPDWQHPDUçHLVSRGSURVMHĆQHDNWLYQHNDPDWQHVWR
SH6HNWRU]DXSUDYOMDQMHUL]LFLPDRGQRVQR6OXçED]DQDG]RULL]YMHåWDYDQMHRUL]L
FLPDĄHLQIRUPLVDWL$/&2RGERUNRMLMHXREDYH]LGDSUHGORçLPMHUH]DRGUçDYDQMH
SRVORYDQMDXRNYLUXGHÀQLVDQLKOLPLWD
‡ XNXSQD JRGLåQMD NXPXODWLYQD UD]OLND ]D SR]LFLMH X (85 QH VPLMH SUHOD]LWL
45% ukupne aktive, odnosno 45% ukupne pasive,
‡ XNXSQDSROXJRGLåQMDNXPXODWLYQDUD]OLND]DSR]LFLMHX(85QHVPLMHSUHOD]L
[ Finansijski izvještaji ]
% 35,.ƈ=,2&-(1ƈ.9ƈ/,7(7ƈ326/29ƈ1-ƈ,
),1ƈ16,-6.(32=,&,-(%ƈ1.(QƨVWƨYƨN
ti 36% ukupne aktive, odnosno 36% ukupne pasive,
‡ ukupna godišnja i polugodišnja kumulativna razilika za pozicije po pojedinim
valutama ne smije prelaziti 9% ukupne aktive, odnosno 9% ukupne pasive,
‡ posmatrano agregatno za pozicije u svim valutama ukupna godišnja kumu
lativna razlika ne smije prelaziti 54% ukupne aktive, odnosno 54% ukupne
pasive,
‡ posmatrano agregatno za pozicije u svim valutama ukupna polugodišnja ku
mulativna razlika ne smije prelaziti 45% ukupne aktive, odnosno 45% ukupne
pasive.
IV
5L]LNSURPMHQH
kamatnih stopa
(nastavak)
$NWLYQHNƨPƨWQHVWRSHNRǏHVXSULPMHQMLYDQHQDRGREUHQHNUHGLWHSUDYQLPOLFLPDX
WRNXJRGLQHVXVOMHGHĄH
9UVWDNUHGLWD
*RGLåQMDNDPDWQD
VWRSD
3UHNRUDĆHQMHQDçLURUDĆXQXRYHUGUDIW
Gotovinski krediti
5HYROYLQJNUHGLWL
.UHGLWL]DSODĄDQMHREDYH]DGREDYOMDĆLPD
.UHGLWL]DRWNXSSRWUDçLYDQMD
Krediti za kupovinu automobila
.UHGLWL]DUHÀQDQVLUDQMHREDYH]DNRGGUXJHEDQNH
.UHGLWLQDED]LRURĆHQRJGHSR]LWD
pasivna kamatna stopa
.UHGLWL]DÀQDQVLUDQMHL]YR]QLKSRWUDçLYDQMD
.UHGLWL]DÀQDQVLUDQMHNXSRYLQHRSUHPH
.UHGLWL]DÀQDQVLUDQMHDGDSWDFLMDSRVORYQLKSURVWRUD
.UHGLWL]DÀQDQVLUDQMHNXSRYLQHRVQRYQLKVUHGVWDYD
.UHGLWL]DSULSUHPXWXULVWLĆNHVH]RQH
Hipotekarni krediti
13,00
[ Finansijski izvještaji ]
107
$NWLYQHNƨPƨWQHVWRSHNRǏHVXSULPMHQMLYDQHQDRGREUHQHNUHGLWHÀ]LĆNLPOLFLPD
XWRNXJRGLQHVXVOMHGHĄH
9UVWDNUHGLWD
.DPDWQDVWRSD
Gotovinski krediti
0,90 – 1,80 p.m.
Hipotekarni krediti
0,90 – 1,50 p.m.
Krediti za pomorce
0,90 – 1,20 p.m.
Krediti za studente
1,00 – 1,20 p.m.
Krediti penzionerima
0,90 – 1,20 p.m.
3RWURåDĆNLNUHGLWL
0,90 – 1,40 p.m.
3UHNRUDĆHQMHSRWHNXĄHPUDĆXQX
Poljoprivredni krediti
Krediti za kupovinu robe
10,00 – 14,60 p.a.
1,10 p.m.
0,90 – 1,40 p.m.
/RPEDUGQLNUHGLWLQDRVQRYX]DORJHRURĆHQLKGHSR]LWD +2,50 p.m. na pasivnu
u visini 100%
kamatnu stopu
108
% 35,.ƈ=,2&-(1ƈ.9ƈ/,7(7ƈ326/29ƈ1-ƈ,
),1ƈ16,-6.(32=,&,-(%ƈ1.(QDVWDYDN
IV
5L]LNSURPMHQH
kamatnih stopa
(nastavak)
[ Finansijski izvještaji ]
3DVLYQHNƨPƨWQHVWRSHNRǏHVXSULPMHQMLYDQHQDSULPOMHQHGHSR]LWHSUDYQLKOLFD
WRNXJRGLQHVXVOMHGHĄH
9UVWDGHSR]LWD
*RGLåQMD
NDPDWQDVWRSD
'HSR]LWLSRYLćHQMXSUDYQLKOLFD
2URĆHQLGHSR]LWLXGRODULPD86'
0,40 – 3,90
2URĆHQLGHSR]LWLXHXULPD½
0,40 – 7,00
2URĆHQLGHSR]LWLXRVWDOLPYDOXWDPD$8'&$'&+)*%3
0,20 – 2,00
3DVLYQHNƨPƨWQHVWRSHNRǏHVXSULPMHQMLYDQHQDSULPOMHQHGHSR]LWHÀ]LĆNLKOLFDX
WRNXJRGLQHVXVOMHGHĄH
9UVWDGHSR]LWD
V
Devizni rizik
*RGLåQMD
NDPDWQDVWRSD
'MHĆMDåWHGQMD0UDYDFRURĆHQDNXPXODWLYQDåWHGQMD
3,00 – 6,70
2URĆHQDNXPXODWLYQDåWHGQMD
3,00 – 6,70
2URĆHQDåWHGQMDX2URĆHQDNXPXODWLYQDåWHGQMDX
'MHĆMDåWHGQMD0UDYDFRURĆHQDNXPXODWLYQDåWHGQMDX
5HQWQDåWHGQMDX
1,50 – 3,00
2URĆHQDåWHGQMDX½
0,20 – 6,70
2URĆHQDåWHGQMD2URĆHQDNXPXODWLYQDåWHGQMD'MHĆMD
åWHGQMD0UDYDFRURĆHQDNXPXODWLYQDåWHGQMD5HQWQD
štednja – u ostalim valutama (AUD, CAD, CHF, GBP)
1,50 – 2,00
5HQWQDåWHGQMD
3,00 – 6,70
äWHGQMDSRYLćHQMX
0,10 – 1,00
2GOXNRP &HQWUDOQH EDQNH R PLQLPDOQLP VWDQGDUGLPD ]D XSUDYOMDQMH WUçLåQLP
UL]LFLPD X EDQNDPD XVSRVWDYOMHQL VX VOMHGHĄL OLPLWL NRML VH RGQRVH QD RWYRUHQX
deviznu poziciju:
‡ Individualna otvorena pozicija na kraju dana za valute koje se dnevno nalaze
QDUHIHUHQWQRMNXUVQRMOLVWL(YURSVNH&HQWUDOQHEDQNH²PD[RVQRYQRJ
kapitala
‡ Agregatna otvorena pozicija na kraju dana za valute koje se dnevno nalaze
QDUHIHUHQWQRMNXUVQRMOLVWL(YURSVNH&HQWUDOQHEDQNH²PD[RVQRYQRJ
kapitala
‡ Neto otvorene pozicije na kraju dana za ostale valute, ne mogu iznositi više
od 5% osnovnog kapitala banke na individualnoj osnovi (valute koje se ne
nalaze na referentnoj kursnoj listi Evropske Centralne banke)
‡ Neto otvorene pozicije na kraju dana za ostale valute, ne mogu iznositi više
od 10% osnovnog kapitala banke na agregatnoj osnovi.
[ Finansijski izvještaji ]
109
% 35,.ƈ=,2&-(1ƈ.9ƈ/,7(7ƈ326/29ƈ1-ƈ,
),1ƈ16,-6.(32=,&,-(%ƈ1.(QDVWDYDN
V
Devizni rizik
(nastavak)
Na dan 31. decembra 2012. godine otvorena devizna pozicija Banke je bila slje
GHĄD
8KLOMDGDPD(85
56'
86'
*%3
&+)
2VWDOR
8NXSQR
Devizna sredstva
6.680
57
135
6
6.878
Obaveze u devizama
7.468
49
135
4
7.656
GHFHPEUDJRGLQH
(788)
8
2
GHFHPEUDJRGLQH
(194)
2
1
16
GHFHPEUDJRGLQH
(3,36%)
0,03%
0.00%
0,01%
GHFHPEUDJRGLQH
(0.83%)
0.01%
0.00%
0.07%
1HWRRWYRUHQDSR]LFLMD
110
RGNDSLWDODSUYHNODVH
$JUHJDWQDRWYRUHQDSR]LFLMD
GHFHPEUDJRGLQH
(778)
GHFHPEUDJRGLQH
(175)
RGNDSLWDODSUYHNODVH
GHFHPEUDJRGLQH
(3,32%)
GHFHPEUDJRGLQH
(0.75%)
[ Finansijski izvještaji ]
VI
5L]LN]HPOMH
U skladu sa Odlukom Centralne banke Crne Gore o metodologiji za mjerenje rizika
]HPOMHXEDQNDPDÅ6OOLVW&*´EU%DQNDMHXVYRMLODVWUDWHJLMXLSROLWL
NXXSUDYOMDQMDUL]LNRP]HPOMH5L]LN]HPOMHSUHGVWDYOMDYMHURYDWQRĄXRVWYDULYDQMD
JXELWDND ]D %DQNX ]ERJ QHPRJXĄQRVWL QDSODWH SRWUDçLYDQMD RG OLFD L]YDQ &UQH
*RUHL]SROLWLĆNLKVRFLMDOQLKLHNRQRPVNLKUD]ORJD]HPOMHXNRMRMVHQDOD]LVMHGLåWH
GXçQLND
5L]LN]HPOMHMHQDGDQGHFHPEUDJRGLQHREUDĆXQDWX]SULPMHQXYDçHĄH
PHWRGRORJLMH 5HMWLQJ ]HPDOMD GXçQLND 3ROLWLNRP XSUDYOMDQMD UL]LNRP ]HPOMH GH
ÀQLVDQL VX VOMHGHĄL SURFHQWL UH]HUYLVDQMD X VNODGX VD ÅUHMWLQJRP´ ]HPOMH SUHPD
NRMRM%DQNDLPDL]ORçHQRVW6WDQGDUG3RRUV·
9UVWDGHSR]LWD
1HUL]LĆQH]HPOMH
*RGLåQMD
NDPDWQDVWRSD
0%
Zemlje niskog rizika
Zemlje srednjeg rizika
Zemlje visokog rizika
Minimalno 300%
%DQNDMHQDGDQGHFHPEUDJRGLQHREUDĆXQDODUH]HUYXSRRVQRYXL]ORçH
QRVWL%DQNHUL]LNX]HPOMHXL]QRVXRG(85KLOMDGDGHFHPEUDJRGLQH
(85KLOMDGD
[ Finansijski izvještaji ]
111
% 35,.ƈ=,2&-(1ƈ.9ƈ/,7(7ƈ326/29ƈ1-ƈ,
),1ƈ16,-6.(32=,&,-(%ƈ1.(QDVWDYDN
VII
Operativni rizik
U skladu sa Odlukom Centralne banke Crne Gore o minimalnim standardima za
XSUDYOMDQMHRSHUDWLYQLPUL]LNRPXEDQNDPDÅ6OOLVW&*´EUNRMDMHGR
QLMHWDQDVMHGQLFL6DYMHWD&HQWUDOQHEDQNH&UQH*RUHRGUçDQRMLIHEUXDUD
2009. godine, Banka je usvojila Politiku upravljanja operativnim rizikom.
2SHUDWLYQLUL]LNVHGHÀQLåHNDRUL]LNSRMDYHJXELWNDXVOMHGQHSUDYLOQRJLOLQHRGJR
YDUDMXĄHJSRQDåDQMDLDNWLYQRVWL]DSRVOHQLKQHDGHNYDWQRVWLLLOLJUHåDNDXSURFHVL
PDLRUJDQL]DFLMLQHDGHNYDWQRVWLLLOLJUHåDNDXVLVWHPLPDLLQIUDVWUXNWXULLOLXVOMHG
eksternih faktora i uticaja.
8VNODGXVD2GOXNRP&HQWUDOQHEDQNH&UQH*RUH%DQNDMHGXçQDGDRJXELFLPD
QDVWDOLPL]RSHUDWLYQRJUL]LNDNRMLSUHOD]LUL]LĆQRJNDSLWDODREDYLMHVWL&HQWUDO
nu banku Crne Gore i to najkasnije u roku od osam radnih dana od dana nastanka
gubitka.
112
1DGDQGHFHPEUDJRGLQHUH]HUYLVDQMD]DRSHUDWLYQLUL]LNL]QRVH(85
KLOMDGDGHFHPEUDJRGLQH(85KLOMDGD
VIII
Sistem interne
kontrole i
interne
revizije
2UJƨQL]ƨFLRQRP VWUXNWXURP %ƨQNH VX XVSRVWƨYOMHQL QLYRL L OLQLǏH QƨGOHçQRVWL NƨR L
RGJRYRUQRVWL Vƨ ǏƨVQLP Uƨ]JUƨQLĆHQMHP L]PHćX IXQNFLǏH XSUƨYOMƨQMƨ L IXQNFLǏH
UXNRYRćHQMƨ2UJƨQLXSUƨYOMƨQMƨ%ƨQNHVX6NXSåWLQƨ%ƨQNHL2GERUGLUHNWRUD%DQNH
%ƨQNRPUXNRYRGL*ODYQLL]YUåQLGLUHNWRU%DQNH
U Banci je kao poseban organizacioni dio organizovano Odjeljenje interne revizije.
Obavljanje aktivnosti odjeljenja interne revizije se vrši u skladu sa Procedurama
interne revizije i godišnjim planom aktivnosti.
8VNODGXVDQDYHGHQLPLQWHUQLPDNWLPDRELPDNWLYQRVWLLQWHUQHUHYL]LMHXNOMXĆXMH
DOLQLMHRJUDQLĆHQQD
‡ Usaglašenost sa relevantnim pravilima, smjernicama, instrukcijama i stan
dardima;
[ Finansijski izvještaji ]
‡ 3URFMHQXYULMHGQRVWLLSRX]GDQRVWLSUDYLODLSRGMHOHGXçQRVWLXRNYLUXEDQ
karskih operacija;
‡ 5D]PDWUDQMHLSURFMHQXHIHNWLYQRVWLLSRJRGQRVWLÀQDQVLMVNLKLDGPLQLVWUD
tivnih kontrola;
‡ 0RQLWRULQJDGHNYDWQRVWLSRX]GDQRVWLQHSRYUHGLYRVWLVLJXUQRVWLUDĆXQRYRG
VWYDLRVWDOLKLQIRUPDFLRQLKVLVWHPDPHQDGçPHQWD
‡ 5D]PDWUDQMHHÀNDVQRVWLLGMHORWYRUQRVWLEDQNDUVNLKRSHUDFLMD
‡ Ispitivanje validnosti mjera koje se koriste za postizanje bankarskih opera
cija;
‡ 7HVWLSURFMHQDDGHNYDWQRVWLLHÀNDVQRVWLVLVWHPDLQWHUQHNRQWUROH
‡ 5D]PDWUDQMH DSOLNDFLMD L HÀNDVQRVWL SURFHGXUH XSUDYOMDQMD UL]LFLPD NDR L
ocjena metodologije procjene rizika;
‡ Ocjenu informacionih sistema, sa posebnim osvrtom na elektronske infor
macione sisteme i bankarsku aplikaciju;
113
% 35,.ƈ=,2&-(1ƈ.9ƈ/,7(7ƈ326/29ƈ1-ƈ,
),1ƈ16,-6.(32=,&,-(%ƈ1.(QDVWDYDN
VIII
Sistem interne
kontrole i
interne
revizije
(nastavak)
‡ 2FMHQXWDĆQRVWLLSRX]GDQRVWLNQMLJRYRGVWYHQLKÀQDQVLMVNLKL]YMHåWDMD
‡ 2FMHQXEDQNDUVNRJVLVWHPDXRGUHćLYDQMXNDSLWDODXRGQRVXQDSURFLMHQMHQL
rizik;
‡ 7HVWLUDQMH WUDQVDNFLMD L IXQNFLRQLVDQMD VSHFLÀĆQLK SURFHGXUD LQWHUQH NRQ
trole;
‡ 3ULGUçDYDQMHXSUDYQLPL]DNRQVNLPSURSLVLPDHWLĆNLNRGLPSOHPHQWDFLMD
politika i procedura;
‡ 6SURYRćHQMHVSHFLMDOQLKLVWUDJD
Prilikom izvještavanja rukovodstva Banke, interna revizija djeluje nezavisno u ci
lju uspostavljanja i izvještavanja o adekvatnosti, pouzdanosti i efektivnosti kon
WURODNRMHNRULVWLUXNRYRGVWYR%DQNHXXSUDYOMDQMXUL]LFLPDåWRSUHYHQWLYQRXWLĆH
na ostvarenje bankarskih ciljeva, kao i izvještavanja da li su bankarski resursi
XSRWULMHEOMHQLHÀNDVQRLHIHNWLYQRXSRVWL]DQMXEDQNDUVNLKFLOMHYD
[ Finansijski izvještaji ]
& 35,.ƈ=25*ƈ1,=ƈ&,21(6758.785(%ƈ1.(
%ƨQNƨVYRǏHSRVORYƨQMHREƨYOMƨX&HQWUƨOLX3RGJRULFLÀOLMDODPDX3RGJRULFL%LMH
ORP3ROMX%XGYL1LNåLĄX%DUX+HUFHJ1RYRP%HUDQDPD.RWRUXL8OFLQMXNDRL
HNVSR]LWXUDPDORFLUƨQLPX3RGJRULFL7LYWX7X]LPDL&HWLQMX
%DQNDVYRMHSRVORYDQMHREDYOMDSUHNRVOMHGHĄLKWLMHODLRUJDQL]DFLRQLKGMHORYD
114
1.
Skupština akcionara
2.
Odbor direktora
2.1.
Odbor za reviziju
2.2.
Odbor za upravljanje kreditnim rizikom
2.3.
Odeljenje interne revizije
2GHOMHQMH]DSUDĄHQMHXVNODGMHQRVWLSRVORYDQMDVDSURSLVLPD
(Compliance)
2YODåĄHQROLFH]DVSUHĆDYDQMHSUDQMDQRYFDLÀQDQVLUDQMD
terorizma.
2.6.
3.
[ Finansijski izvještaji ]
Šef sigurnosti informacionog sistema
Glavni izvršni direktor
6OXçEDDGPLQLVWUDWLYQLKLNDGURYVNLKSRVORYD
3.2.
Sektor platnog prometa i upravljanja sredstvima
6OXçEDSODWQRJSURPHWDX]HPOML
6OXçEDSODWQRJSURPHWDVDLQRVWUDQVWYRP
6OXçEDXSUDYOMDQMDVUHGVWYLPD
6OXçEDNDVWRGLSRVORYD
6OXçED]DEURNHUVNRGLOHUVNHSRVORYH
4.
Izvršni direktor za komercijalne poslove
4.1.
Komercijalni sektor
6OXçED]DUD]YRMQRYLKSURL]YRGDLPDUNHWLQJ
3RVORYQDPUHçD
5.
Izvršni direktor za poslove upravljanja rizicima
5.1.
Sektor upravljanja rizicima
6OXçED]DNUHGLWQXDQDOL]X
6OXçED]DYRćHQMHUL]LĆQLKSODVPDQD
6OXçED]DQDG]RULL]YMHåWDYDQMHRUL]LFLPD
6OXçED]DNRQWUROXNUHGLWQRJSRUWIROLMD
& 35,.ƈ=25*ƈ1,=ƈ&,21(6758.785(%ƈ1.(
(nastavak)
,]YUåQLGLUHNWRU]DSRVORYHÀQDQVLMDLLQIRUPDWLNH
6HNWRUÀQDQVLMDLLQIRUPDWLNH
6OXçEDUDĆXQRYRGVWYDLL]YMHåWDYDQMD
6.3.
Odeljenje opštih poslova
6OXçEDREUDĆXQD
6OXçEDLQIRUPDWLNH
115
1ƨGƨQGHFHPEUDJRGLQH%DQNDMHLPDOD]DSRVOHQLKUDGQLNDGH
cembra 2011. godine: 163 zaposlenih).
.YƨOLÀNƨFLRQƨVWUXNWXUƨ%ƨQNHQƨGƨQGHFHPEUDLJRGLQHELOƨǏH
VOMHGHĄƨ
%URǏUƨGQLNƨ
8
%URǏUƨGQLNƨ
8
Magistar
6
4
6
4
9LVRNDVWUXĆQDVSUHPD
77
46
78
48
9LåDVWUXĆQDVSUHPD
16
10
17
10
Bechelor
17
10
12
7
6UHGQMDVWUXĆQDVSUHPD
50
30
50
31
166
100
163
100
.YDOLÀNRYDQ
[ Finansijski izvještaji ]
& 35,.ƈ=25*ƈ1,=ƈ&,21(6758.785(%ƈ1.(
ąOƨQRYL2GERUDGLUHNWRUDQƨGƨQGHFHPEUDJRGLQHVX
,PHLSUH]LPH
)XQNFLǏƨ
Sigilfredo Montinari
Predsjednik
%RçDQD.RYDĆHYLĄ
Zamjenik predsjednika
'ROO\3UHGRYLĄ
ąODQ
0LOMDQ7RGRURYLĄ
ąODQ
6QMHçDQD3REL
ąODQ
5HQDWD9LQNRYLĄ
ąODQ
(VDG=DLPRYLĄ
ąODQ
ąOƨQRYL 2GERUD ]ƨ XSUƨYOMƨQMH NUHGLWQLP UL]LNRP Qƨ GƨQ GHFHPEUD 116
godine, su:
,PHLSUH]LPH
)XQNFLǏƨ
6QMHçDQD3REL
ąODQ
5HQDWD9LQNRYLĄ
ąODQ
(VDG=DLPRYLĄ
ąODQ
ąOƨQRYL2GERUD]DUHYL]LMXQƨGƨQGHFHPEUDJRGLQHVX
,PHLSUH]LPH
)XQNFLǏƨ
0DUNRæLJPXQG
3UHGVMHGDYDMXĄL
%RçDQD.RYDĆHYLĄ
ąODQ
-RYDQ3DSLĄ
ąODQ
1ƨGƨQGHFHPEUDJRGLQH*ODYQLL]YUåQLGLUHNWRUMHJRVSRGLQ(VDG=DLPRYLĄ
1ƨGƨQGHFHPEUDJRGLQH*ODYQLLQWHUQLUHYL]RUMHJRVSRGLQ9HVHOLQ,YDQRYLĄ
[ Finansijski izvještaji ]
117
[ Finansijski izvještaji ]
' ,=9-(ä7ƈ-86.5ƈă(1202%/,.8
U skladu sa Odlukom o izvještajima koje banke dostavljaju Centralnoj banci Crne
*RUHL]YMHåWƨǏXVNUƨĄHQRPREOLNXVHVƨVWRǏLRGPLåOMHQMDUHYL]RUDRÀQDQVLMVNLP
izvještajima Banke, Bilansa uspjeha i Bilansa stanja, podataka o sastavu Odbora
GLUHNWRUD2GERUD]ƨXSUƨYOMƨQMHNUHGLWQLPUL]LNRPL2GERUD]DUHYL]LMXSRGDWNH
o generalnom direktoru i internom revizoru Banke i podatke o pokazateljima po
slovanja.
,=9-(ä7$-1(=$9,612*5(9,=25$
$.&,21$5,0$+,327(.$51(%$1.($'32'*25,&$
118
,]YMHåWDMQDÀQDQVLMVNHL]YMHåWDMH
,]YUåLOL VPR UHYL]LMX ÀQDQVLMVNLK L]YMHåWDMD +LSRWHNDUQH EDQNH$' 3RGJRULFD X GDOMHP WHNVWXÅ%DQNDµ NRML
obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2012. godine, bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu
LL]YMHåWDMRQRYĆDQLPWRNRYLPD]DJRGLQXNRMDVH]DYUåLODQDWDMGDQNDRLSUHJOHG]QDFDMQLKUDĆXQRYRGVWYHQLK
SROLWLNDLRVWDOLKQDSRPHQDX]ÀQDQVLMVNHL]YMHåWDMH
2GJRYRUQRVWUXNRYRGVWYD]DÀQDQVLMVNHL]YMHåWDMH
5XNRYRGVWYR %DQNH MH RGJRYRUQR ]D SULSUHPX L REMHNWLYQR SULND]LYDQMH RYLK ÀQDQVLMVNLK L]YMHåWDMD X VNODGX VD
=DNRQRP R UDĆXQRYRGVWYX L UHYL]LML &UQH *RUH L SURSLVLPD &HQWUDOQH %DQNH &UQH *RUH NRML UHJXOLåX ÀQDQVLMVNR
L]YMHåWDYDQMH EDQDND NDR L ]D LQWHUQH NRQWUROH NRMH UXNRYRGVWYR VPDWUD QHRSKRGQLP GD RPRJXĄH SULSUHPX
ÀQDQVLMVNLKL]YMHåWDMDNRMLQHVDGUçHPDWHULMDOQR]QDĆDMQHSRJUHåQHLVND]HQDVWDOHXVOMHGSUHYDUHLOLJUHåNH
2GJRYRUQRVWUHYL]RUD
1DåDMHRGJRYRUQRVWGDL]UD]LPRPLåOMHQMHRÀQDQVLMVNLPL]YMHåWDMLPDQDRVQRYXUHYL]LMHNRMXVPRL]YUåLOL5HYL]LMX
VPRL]YUåLOLXVNODGXVD0HćXQDURGQLPVWDQGDUGLPDUHYL]LMH2YLVWDQGDUGLQDODçXGDVHSULGUçDYDPRHWLĆNLKQRUPLL
GDUHYL]LMXSODQLUDPRLL]YUåLPRQDQDĆLQNRMLRPRJXĄDYDGDVHXUD]XPQRMPMHULXYMHULPRGDÀQDQVLMVNLL]YMHåWDML
[ Finansijski izvještaji ]
QHVDGUçHPDWHULMDOQR]QDĆDMQHSRJUHåQHLVND]H
5HYL]LMDREXKYDWDVSURYRćHQMHSURFHGXUDXFLOMXSULNXSOMDQMDUHYL]RUVNLKGRND]DRL]QRVLPDLREMHORGDQMLYDQMLPD
X ÀQDQVLMVNLP L]YMHåWDMLPD ,]ERU UHYL]RUVNLK SURFHGXUD ]DYLVL RG SURFMHQH UHYL]RUD SUL ĆHPX VH X]LPD X RE]LU
L RFMHQD UL]LND GD OL ÀQDQVLMVNL L]YMHåWDML VDGUçH PDWHULMDOQR ]QDĆDMQH SRJUHåQH LVND]H QDVWDOH XVOMHG SUHYDUH
LOL JUHåNH 9UåHĄL SURFMHQX WDNYRJ UL]LND UHYL]RU UD]PDWUD , LQWHUQH NRQWUROH ELWQH ]D SULSUHPX L REMHNWLYQR
SULND]LYDQMHÀQDQVLMVNLKL]YMHåWDMDSUDYQRJOLFDXFLOMXNUHLUDQMDRGJRYDUDMXĄLKUHYL]RUVNLKSURFHGXUDXVNODGXVD
RNROQRVWLPDDOLQHLXFLOMXL]UDçDYDQMDPLåOMHQMDRHÀNDVQRVWLLQWHUQLKNRQWUROD%DQNH5HYL]LMDWDNRćHXNOMXĆXMH
RFMHQXRSUDYGDQRVWLSULPMHQHRGJRYDUDMXĄLKUDFXQRYRGVWYHQLKSROLWLNDLUDĆXQRYRGVWYHQLKSURFMHQDL]YUåHQLKRG
VWUDQHUXNRYRGVWYDNDRLRFMHQXRSåWHSUH]HQWDFLMHÀQDQVLMVNLKL]YMHåWDMD
6PDWUDPRGDVXUHYL]RUVNLGRND]LNRMHVPRSULNXSLOLGRYROMQLLRGJRYDUDMXĄLGDREH]ELMHGHRVQRYX]DL]UDçDYDQMH
našeg mišljenja.
0LåOMHQMH
33R QDåHP PLåOMHQMX ÀQDQVLMVNL L]YMHåWDML SULND]XMX REMHNWLYQR L LVWLQLWR ÀQDQVLMVNR VWDQMH %DQNH QD GDQ GHFHPEUD JRGLQH L UH]XOWDWH QMHQRJ SRVORYDQMD L QRYĆDQH WRNRYH ]D JRGLQX NRMD VH ]DYUåLOD QD WDM GDQ
XVNODGXVD=DNRQRPRUDĆXQRYRGVWYXLUHYL]LML&UQH*RUHLSURSLVLPD&HQWUDOQH%DQNH&UQH*RUHNRMLUHJXOLåX
ÀQDQVLMVNRL]YMHåWDYDQMHEDQDND
Podgorica, 23. april 2013. godine
Ernst & Young Montenegro d.o.o.
Podqorica, Crna Gora
[ Finansijski izvještaji ]
119
Bilans uspjeha za godinu koja se završava
na dan 31. decembra 2012.godine
8KLOMDGDPD(85
Napomene
2012.
2011.
Prihodi od kamata
3.1, 4a
11.915
11,405
5DVKRGLNDPDWD
3.1, 4b
(4.312)
(3,873)
7.603
7,532
(1.651)
(2,160)
5.952
5,372
Neto prihodi od kamata
Troškovi za gubitke
3.6, 5
Neto prihodi
120
Prihodi od naknada
3.1, 6a
4.045
3,817
5DVKRGLQDNQDGD
3.1, 6b
(751)
(645)
Neto prihodi od naknada
3.294
3,172
1(7235,+2',2'.$0$7$,1$.1$'$
9.246
8,544
Ostali prihodi, neto
7
684
511
Opšti troškovi
8
(8.201)
(7,379)
1.729
1,676
Vanredni prihod
81
27
Vanredni rashod
(17)
(13)
64
14
9b
1.793
1,690
3.3, 9a
(176)
(168)
1.617
1,522
1(7235,+2',35,-(9$15('1,+67$9.,
Neto vanredni prihod
'2%,735,-(2325(=,9$1-$
Porez na dobit
NETO DOBIT
2YL ÀQDQVLMVNL L]YMHåWDML VX RGREUHQL RG VWUDQH UXNRYRGVWYD +LSRWHNDUQH EDQNH
A.D., Podgorica, 19. aprila 2013. godine u Podgorici.
[ Finansijski izvještaji ]
Bilans stanja
na dan 31. decembra 2012.godine
8KLOMDGDPD(85
Napomene
2012.
2011.
3.4, 10
45.516
38,500
26
11
117.465
109,470
5
(3.953)
(4.011)
12
6.505
2,569
Faktoring i forfeting
113
9
3RWUDçLYDQMDL]NDVWRGLSRVORYD
36
39
AKTIVA
1RYĆDQDVUHGVWYDLUDĆXQLGHSR]LWDNRGGHSR]LWQLKLQVWLWXFLMD
+DUWLMHRGYULMHGQRVWLUDVSRORçLYH]DSURGDMXL]X]HYDNFLMD
Krediti i poslovi lizinga
0LQXV5H]HUYH]DNUHGLWQHJXELWNH
+DUWLMHRGYULMHGQRVWLNRMHVHGUçHGRGRVSMHĄD
3RVORYQLSURVWRULRVWDODÀNVQDDNWLYD
13
1.740
1,950
6WHĆHQDDNWLYD
14
575
478
Ulaganja u kapital drugih pravnih lica
15
248
230
Ostala aktiva
16
6.040
2,641
0LQXV5H]HUYH]DSRWHQFLMDOQHJXELWNHQDRVWDOXDNWLYX
16
(508)
(319)
173.777
155,593
Ukupna aktiva
121
PASIVA
Depoziti
17
Obaveze po osnovu kastodi poslova
118.200
97,853
932
247
Obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama
18
21.157
26,887
Obaveze prema Vladi
19
3.062
2,889
Ostale obaveze
20
4.731
3,952
5H]HUYH]DSRWHQFLMDOQHNUHGLWQHJXELWNHSRYDQELODQVQLP
L]ORçHQRVWLPD
21
954
675
149.036
132,503
16.006
16,006
7.444
7,444
(20)
(54)
Nepokriveni gubitak
1.311
(306)
Ukupan kapital
24.741
23,090
Ukupno pasiva
173.777
155,593
489.411
388,819
Ukupne obaveze
KAPITAL
Akcijski kapital
22
Emisiona premija
5HYDORUL]DFLRQHUH]HUYH
VANBILANSNA EVIDENCIJA
24
2YL ÀQDQVLMVNL L]YMHåWDML VX RGREUHQL RG VWUDQH UXNRYRGVWYD +LSRWHNDUQH EDQNH
A.D., Podgorica, 19. aprila 2013. godine u Podgorici.
[ Finansijski izvještaji ]
32'$&,26$67$982'%25$',5(.725$2'%25$
=$ 835$9/-$1-( .5(',71,0 5,=,.20 2'%25$
=$ 5(9,=,-8 */$9120 ,=95ä120 ',5(.7258 ,
*/$9120,17(51205(9,=258%$1.(
ąOƨQRYL2GERUDGLUHNWRUDQƨGƨQGHFHPEUDJRGLQHVX
,PHLSUH]LPH
)XQNFLǏƨ
‡ Sigilfredo Montinari
Predsjednik
‡ %RçDQD.RYDĆHYLĄ
Zamjenik predsjednika
‡ 'ROO\3UHGRYLĄ
ąODQ
‡ 0LOMDQ7RGRURYLĄ
ąODQ
‡ 6QMHçDQD3REL
ąODQ
‡ 5HQDWD9LQNRYLĄ
ąODQ
‡ (VDG=DLPRYLĄ
ąODQ
122
ąOƨQRYL 2GERUD ]ƨ XSUƨYOMƨQMH NUHGLWQLP UL]LNRP Qƨ GƨQ GHFHPEUD godine, su:
,PHLSUH]LPH
‡ 5HQDWD9LQNRYLĄ
)XQNFLǏƨ
3UHGVMHGDYDMXĄL
‡ Sigilfredo Montinari
ąODQ
‡ (VDG=DLPRYLĄ
ąODQ
ąOƨQRYL2GERUD]DUHYL]LMXQƨGƨQGHFHPEUDJRGLQHVX
,PHLSUH]LPH
)XQNFLǏƨ
0DUNRæLJPXQG
3UHGVMHGDYDMXĄL
%RçDQD.RYDĆHYLĄ
ąODQ
-RYDQ3DSLĄ
ąODQ
1ƨGƨQGHFHPEUDJRGLQH*ODYQLL]YUåQLGLUHNWRUMHJRVSRGLQ(VDG=DLPRYLĄ
1ƨGƨQGHFHPEUDJRGLQH*ODYQLLQWHUQLUHYL]RUMHJRVSRGLQ9HVHOLQ,YDQRYLĄ
[ Finansijski izvještaji ]
32.$=$7(/-,326/29$1-$%$1.(1$'$1'(&(0%5$
2011. GODINE
Pokazatelji poslovanja Banke na dan 31. decembra 2012. i 2011. godine su bili
VOMHGHĄL
2VWYDUHQLSRND]DWHOMLSRVOR
vanja
Osnovni kapital
Dopunski kapital
Sopstvena sredstva
Ponderisana bilansna i vanbi
lansna aktiva
.RHÀFLMHQWVROYHQWQRVWL
(85KLOMDGD
(85KLOMDGD
(54)
(85KLOMDGD
(85KLOMDGD
(85KLOMDGD (85KLOMDGH
15,05%
16.98%
3RYUDĄDMQDSURVMHĆQXDNWLYX
0,98%
1.07%
3RYUDĄDMQDSURVMHĆQLNDSLWDO
6,77%
6.81%
[ Finansijski izvještaji ]
123
124
[ O Banci ]
125
4.
]
O Banci
[ O Banci ]
5XNRYRGVWYREDQNHLRUJDQL]DFLRQDVWUXNWXUD
2GERUGLUHNWRUD
Sigilfredo Montinari, predsjednik
%RçDQD.RYDĆHYLĄ]DPMHQLNSUHGVMHGQLND
'ROO\3UHGRYLĄĆODQ
0LOMDQ7RGRURYLĄĆODQ
6QMHçDQD3RELĆODQ
5HQDWD9LQNRYLĄĆODQ
(VDG=DLPRYLĄĆODQ
2GERU]DUHYL]LMX
0DUNRæLJPXQGSUHGVMHGQLN
%RçDQD.RYDĆHYLĄĆODQ
-RYDQ3DSLĄĆODQ
2GERU]DXSUDYOMDQMHNUHGLWQLPUL]LNRP
5HQDWD9LQNRYLĄSUHGVMHGQLN
6LJLOIUHGR0RQWLQDULĆODQ
(VDG=DLPRYLĄĆODQ
,]YUåQLGLUHNWRUL
126
(VDG=DLPRYLĄJODYQLL]YUåQLGLUHNWRU
-HOHQD9XOHWLĄL]YUåQLGLUHNWRU]DSRVORYHXSUDYOMDQMDUL]LFLPD
$QD*ROXERYLĄL]YUåQLGLUHNWRU]DNRPHUFLMDOQHSRVORYH
$OHNVDQGDU0LWURYLĄL]YUåQLGLUHNWRU]DSRVORYHÀQDQVLMDLLQIRUPDWLNH
*ODYQLLQWHUQLUHYL]RU
9HVHOLQ,YDQRYLĄ
2YODåĄHQROLFH]DSUDĄHQMHXVNODćHQRVWLSRVORYDQMD
6ODYNR5DNRĆHYLĄ
2YODåĄHQROLFH]DVSUMHĆDYDQMDSUDQMDQRYFDLÀQDQVLUDQMD
WHURUL]PD
0LUMDQD-RYDQRYLĄ
6OXçEDDGPLQLVWUDWLYQLKLNDGURYVNLKSRVORYD
%REDQ/LĆLQD
äHIVLJXUQRVWLLQIRUPDFLRQRJVLVWHPD
+DULV'L]GDUHYLĄ
6HNWRUL
6HNWRUSODWQRJSURPHWDLXSUDYOMDQMDVUHGVWYLPD1DWDåD/DNLĄ
6HNWRUXSUDYOMDQMDUL]LFLPD*RUDQ6PRORYLĄ
.RPHUFLMDOQLVHNWRU
6HNWRUÀQDQVLMDLLQIRUPDWLNH
[ O Banci ]
326/291$05(æ$
&(175$/$+,327(.$51(%$1.($'
Adresa: Ul. Josipa Broza Tita br. 67
Tel: +382 (0) 77 700 001;
)D[
FILIJALE
Filijala Podgorica
Adresa: Ul. Slobode br. 19
Filijala Ulcinj
Adresa: Ul. 29. Novembra bb
Tel: +382 (0) 77 700 210; 211; 212;
)D[
Filijala Danilovgrad
$GUHVD8O%DMD6HNXOLĄDEU
Tel: +382 (0) 77 700 230; 231;
)D[
Tel: +382 (0) 77 700 080; 081; 082; 083; 084;
085; 086; 087;
)D[
)LOLMDOD1LNåLĄ
$GUHVD7UJ6DYH.RYDĆHYLĄDEE
Tel: +382 (0) 77 700 180; 182; 183; 184;
)D[
Filijala Bar
Adresa: Ul. Maršala Tita br. 15
Tel: +382 (0) 77 700 131; 130; 132; 133;
)D[
Filijala Budva
Adresa: Mediteranska br. 4
Tel: +382 (0) 77 700 122; 120; 121; 123; 124;
)D[
Filijala Kotor
$GUHVD6&.PDOLMD7UJ03HWURYLĄDEE
Tel: +382 (0) 77 700 110; 112; 113; 114;
)D[
Filijala Herceg Novi
Adresa: Ul. Njegoševa br. 52
Tel: +382 (0) 77 700 140; 141; 142; 143;
)D[
Filijala Bijelo Polje
Adresa: Ul. Slobode bb
Tel: +382 (0) 77 700 171; 172; 173;
)D[
Filijala Berane
$GUHVD8O0RMVLMD=HĆHYLĄDEE
Tel: +382 (0) 77 700 168; 167; 166;
)D[
(.632=,785(
Ekspozitura Podgorica
Adresa: Bulevar revolucije br. 2a
Tel: +382 (0) 77 700 100; 101; 102; 103; 104;
)D[
Ekspozitura Podgorica
$GUHVD8O'MRND0LUDåHYLĄD0
127
Tel: +382 (0) 77 700 200; 201; 202; 203;
)D[
Ekspozitura Podgorica
Adresa: Ul. Josipa Broza Tita br. 67
Tel: +382 (0) 77 700 032; 033; 034; 039; 058;
059; 077;
)D[
Ekspozitura Podgorica
Adresa: Cetinjski put bb, Donja gorica
Tel: +382 (0) 77 700 127;
)D[
Ekspozitura Tuzi
Adresa: Tuzi bb
Tel: +382 (0) 77 700 097; 098; 096;
)D[
Ekspozitura Cetinje
Adresa: Ul. Bajova br. 74
Tel: +382 (0) 77 700 160; 161; 162;
)D[
Ekspozitura Tivat
Adresa: Ul. 21. Novembra br. 21
Tel: +382 (0) 77 700 151; 150; 152; 153; 154;
)D[
[ O Banci ]
photo
PLJEVLJA
SERBIA
128
IJABLJAK
BOSNIA AND
HERZEGOVINA
BIJELO POLJE
BERANE
KOLASIN
NIKSIă
CROATIA
DANILOVGRAD
HERCEG
NOVI
KOTOR
CETINJE
PODGORICA
TIVAT
TUZI
BUDVA
ALBANIA
SKADAR
LAKE
ADRIATIC SEA
BAR
ULCINJ
[ Finansijski izvještaji ]
Download

godisnji izvjestaj 2012