Energija za budućnost.
www.siemens.rs
Sektor Energija
Odgovori za životnu sredinu.
Naša kompanija
Dušan Muškatirović
direktorsektora
Marina Cvijetić
komercijalna
direktorkasektora
Naše vrednosti
Divizija Visoki i srednji napon
Uz kreativne zaposlene, inovativne proizvode i visok stepen korporativne društvene odgovornosti,
naša kompanija ima sve preduslove koji su potrebni da bi jedna moderna kompanija bila dugoročno
uspešna. Naše tri ključne vrednosti „izvrsnost“, „inovativnost“ i „odgovornost“ su osnovni činioci zajedničkog temelja na kome Siemens počiva.
Izvrstnost
Inovativnost
Odgovornost
Srdan Srdanović
direktordivizije
Dejan Milovanović
inženjerprodaje
Nebojša Rašić
inženjerprodaje
Mirjana Marinković
inženjerprodaje
Vladimir Barac
projektinženjer
Marko Radonjić
projektinženjer
Sunčica Cvetković
projektinženjer
Nikola Čolović
inženjerprodaje
Ksenija Mitrović
direktorkadivizije
Ljubiša Petković
menadžerprodaje
Milan Aleksovski
projektmenadžer
Milan Tornjanski
inženjertehničkepripreme,
nadzoraipuštanjaurad
Stevan Ivković
tehničkapodrškana
projektima
Divizija Upravljanje i zaštita u energetici
Zoran Ristanović
direktordivizije
Korporativna kultura
Siemens d.o.o. Beograd je integralni deo Siemens grupe, osnovan 1996. sa ciljem da neposrednim delovanjem doprinese bržem oporavku i razvoju privrede i infrastrukturnih sistema u Srbiji. Lokalno preduzeće
zapošljava preko 650 ljudi, od kojih 500 radi u proizvodnom pogonu u Subotici. Siemens d.o.o. Beograd je
društveno-odgovorna kompanija, pokrovitelj značajnih kulturnih, naučnih, prosvetnih i sportskih manifestacija, osnivač mnogih inženjerskih organizacija i sponzor brojnih stručnih seminara i sajmova sa dugogodišnjom saradnjom sa fakultetima i stručnim školama širom zemlje. Svoju široku paletu visoko-tehnoloških
proizvoda i usluga kompanija Siemens integriše u rešenja u sledećim sektorima - Energije, Industrije i Medicinska oprema i rešenja.
Industrija
Energija
Miloš Aleksić
inženjerprodaje
Divizija Nafta i gas
Medicinska
oprema i rešenja
Divizija Sistemi upravljanja u elektranama
Nafta i gas
….čineproizvodii
rešenjakojasekoristezaproizvodnju,
transportipreradu
nafteigasa.
Fosilna goriva
Obnovljiva
energija
…nudienergetski
efikasneproizvode
irešenjauoblastiproizvodnje
energijeirazvija
tehnologijeupravljanjasvimvrstama
elektrana.
…fokusirasenavetro-elektraneimale
hidro-elektrane,
kaoinasolarne,
termalneifotonaponskesisteme.
Servis
…nudiuslugeza
elektrane,kaoiza
gasneiparneturbine,generatorei
kompresore.
Prenos
energije
…sastojiseodvisokonaponskeiprekidačketehnologije
kaoiinovativnih
ACiDCsistemaza
prenos.
Divizija Servis
Nenad Veljović
direktordivizije
Zoran Savić
projektinženjer
Petar Šainović
keyaccountmenadžer
Mirjana Repić
komercijalistaprodaje
Nenad Marković
direktordivizije
Distribucija
energije
…kombinuje
srednjenaponske
komponenteipostrojenja,rešenja
automatikeuenergetici,uslugeza
energetskesistemei
mreže.
Siemens d.o.o. Beograd
Omladinskihbrigada21
11070Beograd,Srbija
Sektor Energija
Tel.+381112096311
Fax+381112096055
E-mail:[email protected]
Siemens d.o.o. Beograd
INDUSTRIJA
NAFTE I GASA
SPPA-R3000 TURBINSKI
REGULATORI
USLUGE U
ENERGETICI
TRANSFORMATORI
KOMPENZACIJA
REAKTIVNE ENERGIJE
Obnovljivi izvori energije
OSIGURAČI-IZOLATORI
VETROELEKTRANA
VISOKONAPONSKI
PREKIDAČI
VISOKONAPONSKI
RASTAVLJAČI
Snaga vetra
Ovajposlovnisegmentsebaviproizvodnjom,isporukom,izgradnjom,montažom
ipuštanjemuradvetroelektrana–kakona
kopnu,takoinavodi.
Naši proizvodi:
•SWT-2.3-101:optimizujeproizvodnju
energijeuuslovimaslabogvetra
•SWT-2.3-93:mnogoputadokazanaitestiranaturbinazausloveumerenogvetra
•SWT-2.3-82:pravaturbinazauslovejakog
vetra
•SWT-3.6-107:optimizovanazavetroparkovenaotvorenommoru
Naša pionirska pozicija:
•Čvrstaigrubatehnologija
•Efikasnazaštitaodatmosferskih
pražnjenja
•Inteligentnisistemizaobraduulja
zapodmazivanje
•Visokaraspoloživostzahvaljujući
konceptuSiemensWindPower
IntegralBlade®
•Optimalnafleksibilnostuzprimenu
pretvaračaSiemensNetConverter®
•Opcijezakontrolunivoabuke,radi
usklađivanjasadirektivamaoimisiji
Biomasa i geotermalni izvori
KompanijaSiemensvelikupažnjuposvećujeiproizvodnjielektričneenergijeizbiomase
igeotermalnihizvora,aukontekstupovećanjaučešćaobnovljivihizvorauenergetskom
bilansu,aliiukupnogsmanjenjaemisiještetnihgasovauatmosferu.Svojimrešenjima
iproizvodima,investitorimasepružamogućnostoptimalnogiskorišćenjarasploživih
resursa,uzmogućnostpovećanjaprofitabilnostikroztrgovanjezelenimsertifikatima.
Divizija Nafta i gas
PRENOS ELEKTRIČNE
ENERGIJE
JEDNOSMERNOM
STRUJOM (HVDC)
DivizijaNaftaigasnudirešenjazaindustrijunafte
igasa,kaoizaindustrijskeenergane,oslanjajući
sepritomenavišeod100godinaiskustvauovoj
oblasti.Portfolionašihrešenjaobuhvatarotacionu
opremu,sistemezaproizvodnjuidistribucijuenergije,tretmanvoda,sistemeupravljanja,industrijske
ITaplikacijeisveobuhvatnupodrškutokomperioda
eksploatacijeopreme.
• Parneturbinezaproizvodnjuelektričneenergije,kaoipokretanjemašina,snageod45kWdo
200MW
• Gasneturbinezaproizvodnjuelektričneenergije,
kaoizapokretanjemašina,snageod5do47MW
• Projekti„ključuruke“udomenukogeneracije
ikombinovanogciklusa,zasnovaninaprimeni
Siemensovihturbina
• Kompresoriiduvaljke
• Postrojenjazatečniprirodnigas
• Rešenjazanaftnaigasnapolja
• Sistemintegracija
oTurbokompresori
oKlipnikompresori
oGasneturbine
oParneturbine
oPumpe
oGeneratori
oElektričnimotori
oProcesnipaketi
oDistribucijaelektričneenergije
oTretmanvoda
oSistemiupravljanja
oAplikacijemotornogpogona
oITrešenja
oPodrškatokomživotnogvekaopreme.
• Industrijskeaplikacijeduvaljkiikompresorskih
rešenjazarazličitaindustrijskapostrojenjai
segmente:
oPostrojenjazaseparacijuvazduha
oPetrohemijskaindustrijairafinerije
oHemijskaindustrija
oMetalurškaindustrija
oProizvodnjaelektričneenergije
oPostrojenjazapreraduotpadnihvoda
PARNE TURBINE
KOMPRESORI
SPPA-T3000
DCS SISTEMI
DivizijaServisjeidealnipartnerzaprofitabilnuipouzdanusaradnju.Akcenat
jestavljennaobjedinjenosagledavanje
problemakorisnika,ekspertizeuodržavanjuradipovećanjaoperativnesigurnosti,
kaoiizuzetnogznanjaounapređenju
komercijalno-tehničkihperformansi
postrojenja.Pružanjerešenjaizjednog
izvoraomogućavaovojdivizijidaponudi
sveuslugekojenekompostrojenjumogu
bitipotrebnetokomnjegovogživotnog
ciklusa–čakionenajsloženije.
GASNE TURBINE
Fosilna goriva
DivizijaFosilnagorivaseangažujenaizgradnji
termoelektrana(>150MW)uskladusapotrebamaizahtevimakorisnika,iliusvojstvuugovarača
„ključuruke“(projektovanje,nabavka,izgradnja),ilikaočlankonzorcijumailikaoisporučilac
investicioneopreme.
Proizvodi & Rešenja:
• Elektranepoprincipu„ključuruke“(gasna
turbina,kombinovaniciklusiikonvencionalne
termoelektrane)
• Gasneturbine
• Parneturbine
• Generatori
• Kotloviutilizatorizaelektranesakombinovanimciklusom
• IGCC–elektranesakombinovanimciklusoms
integrisanomgasifikacijomuglja
• Tehnologijezagasifikaciju
• Sistemiupravljanjazaelektropostrojenjai
merenja
• SPPA-M3000sistemizaupravljanjeproizvodnjomenergije
• SPPA-T3000DCSsistemi
• SPPA-R3000turbinskiregulatori
• SPPA-S3000sistemizasimulacijuradaelektrana
• SPPA-E3000sistemizaupravljanjeelektropostrojenjimaialarmima
• SPPA-P3000optimizacijaprocesa
• SPPA-D3000dijagnostičkisistem
• SPPA-T2000DCSsistemi
Prenos električne energije
Oslanjajućisenasvojemeđunarodnereference
ibrojneiskusnetimove,ovadivizijaobezbeđuje
paketnairešenjatipa„ključuruke“zasisteme
upravljanja,odnonsozasistemezamerenje
performansi.Našarešenjaiproizvodisunamenjenitermoelektranamanaugaljitečnagoriva,
postrojenjimazakogeneraciju,elektranamasa
kombinovanimciklusom,sailibezintegrisane
gasifikacijeuglja.
Naše usluge:
• Tehničkapodrškaufaziidejnogprojekta
• Projektovanjeiupravljanjeprojektomufazi
realizacije
• Nabavkaiisporukamaterijalaiusluga
• Koordinacijasvihspoljnihiinternihresursau
projektu
• Detaljnesistemskeanalizeiproračuna
• Izgradnja,montažaifunkcionalnoispitivanje
proizvodairešenjanagradilištu
• Nadzormontažeipuštanjaurad
• Prilagođavanjekompatibilnostipojedinačnih
sistemaupravljanjaiupgradeverzijasoftvera
• Modifikacijesistemaupravljanja
• Zamenasistemaupravljanja
• Uslugekonsaltingaiupravljanjaprojektima
• Instaliranje,puštanjeuradiobukasapodrškom
kojupružajunašitimovieksperata
• Servisiranjeiodržavanje
• Modernizacijapostojećihelektrana
Ovadivizijaprojektujeiproizvodisisteme„ključu
ruke“zasvevrsteprimenaširomsveta.Obimusluga
uključujeiintegracijukomponentiisistema,kaoi
koordinacijusvihzahtevanihusluga.
Naši proizvodi:
•Visokonaponskiprekidačido800kV(livetankilidead-tank)
•SIMOBRAKERkompaktnopostrojenje
•SIMOVERizvlačiviprekidač
•Rastavljači
•Odvodniciprenapona
•Mernitransformator
•Provodniizolatori
•Distributivnitransformatori(uljniilisuvi)
•Energetskitransformatori
•Prigušnice
•Transformatorisapromenomfaze
•Transformatorizauzemljenje
•Neutralizatorizemljospoja
•Sistemizapraćenjestanjatransformatora
FOTONAPONSKI
SISTEMI
Naša rešenja:
•„Ključuruke“solarnapostrojenjazaindustrijskuproizvodnjuenergijeizsunčeve
stvetlosti
Male hidroelektrane
Hidroenergijaznačičistuenergiju.Kaosistemski
stručnjaci,možemoispunitisvezahtevekorisnika
iponuditiimkompletnuopremuiuslugedonivoa
„ključuruke“.
MALE
HIDROELEKTRANE
Ugovori o pružanju usluga
•Radiodržavanje
•Dugoročniprogrami
•Programizamenekomponenata
•Uslugeisistemivezanizazaštitu
životnesredine
Naša rešenja:
•Generatori,transformatori
•Srednjenaponskapostrojenja
•Pokretačkisistemi,regulacijefaktorasnageinapona
•Automatizacija
•Monitoring,merenjeiupravljanje
•Bezbednosnaoprema
•Upozoravanjenaopasnostiupozoravanjetelefonom
•Daljinskinadzornadinstalacijama
•Turbinskiregulatori
•Integrisanatehnologijaupravljanjaelektranom
•Plasmanproizvedeneenergijeuobližnjielektroenergetskisistem
Obuka i konsalting
•Elektrane
•Primeneudomenuindustrije,naftei
gasa
oGasneturbine
oKompresori
oParneturbine
oInstrumentacijaiupravljanje
oKomponente
oNapredninivoobuka
•Instrumentacijaiupravljanje
DISPEČERSKI CENTAR
SPECTRUM
SISTEMI ZA STATIČKE
KOMPENZATORE
ODVODNICI
PRENAPONA
AMIS (AUTOMATED
METERING AND INFORMATION SySTEM)
SREDNJENAPONSKI
VAKUUMSKI PREKIDAČ
VISOKONAPONSKI
PREKIDAČI
Distribucija električne energije
DivizijaDistribucijaelektričneenergijeplanira,proizvodiiisporučujesveproizvode,sistemeirešenja,svedonivoaprojekatazasnabdevanjeelektričnomenergijompoprincipu„ključuruke“,zasveoblastiprimeneširomsveta,zasrednjenaponskapostrojenja,inteligentnesistemezameteringiupravljanje(SCADA),
sistemezaupravljanjezadistributivnimmrežama(DMS)isistemezaupravljanje
energijom.
Srednjenaponska postrojenja
Usluge u prenosu i distribuciji
•Gasomizolovanapostrojenja
oNXPlusdo40.5kV/31.5kA/2500A
(jedanilidvasistemasabirnica)
oNXPlusCdo24kV/31.5kA/2500A
oNXPlusC-Wind36kV/25kA/1000A
o8DA/8DBdo40.5kV/40kA/4000A
(jedanilidvasistemasabirnica)
o8DJH/8DJ/8DHRingMainUnitdo24kV
/25kA/1250A
•Mrežnikonsaltinguključujućiplaniranjeproširenja,održavanje,planiranje,
kaoianalizuslabihtačaka
•Mrežneanalizeimerenje(PQmonitoring,itd)
•Izgradnjaiprojektovanjeradidobijanja
odobrenjanadležnihvlasti
•Mrežneusluge,uključujućiizgradnju
dalekovodado36kV
•Rutiranje,kaoitahimetrijskoispitivanje
•Uslugemontažeipuštanjaurad
•Retrofitimodernizacija
•Demontiranje,transportovanjeitrajno
odlaganje
•Servisiranjepostrojenjaitransformatora
•Inspekcijapostrojenjaitermovizija
•Otklanjanjeproblemaipopravka
•Nabavkarezervnihdelova
•Ugovorioservisuiodržavanju
•Upravljanjeelektroinstalacijamai
mrežama
•Obuka
•Vazduhomizolovanapostrojenja
oNXAIRporodicado24kV/50kA/
4000A(LSC2B/PM)
o8BT1do24kV/25kA/2000A(LSC2A
/PM)
o8BT236kV/31.5kA/2500A(LSC2B/
PM)
o8BT336kV/16kA/1250A(LSC1)
oSIMOPRIME17.5kV/40kA/3600A
oSIMOSECdo24kV/25kA/1250A
•Proizvodi
oSrednjenaponskivakuumskiprekidači
(zaunutrašnjuispoljašnjumontažu)
oVakuumskireklozerizaspoljašnju
montažu
oRastavljači
oOsigurači-izolatori
oTransformatori
oOsigurači
oVakuumskeboce
oVakuumskikontaktori
oTransformatorskestanice
•Rešenja
oSIPLINKprenoselektričneenergijejednosmernomstrujomniskognapona
Naše usluge:
• Razvojprojekata,planiranjeibudžetiranje
• Projektovanjeiupravljanjeprojektima
• Nabavkasvihpotrebnihmaterijala,proizvodaisistema
• Montaža,puštanjeurad,vođenjegradilištakaoidodatneneophodneusluge
• Koordinacijasvihlokalnihimeđunarodnihdobavljača
• Detaljnaanalizamreže,proračuniisimulacije
• Informacijeoproizvodimaiobukeprilagođenepotrebamaklijenata
Naša rešenja „ključ u ruke“:
•Klasična,vazduhomizolovanapostrojenja(AIS)
•Gasomizolovanapostrojenja(GIS)
•Kompaktnarešenjazaklasičnetransformatorskestanice(DTC)
•Visokointegrisanapostrojenja(HIS)
•Mobilnetransformatorskestanice
•Gasomizolovanivodovi(GIL)
•Prenoselektričneenergijejednosmernomstrujom(HVDC)
•StatičkaVArkompenzacijaikvalitet
napajanjaelektričnomenergijom
(SVC)
Sistemi
Siemenszaokružujesvojspektarproizvodnjeenergijeizobnovljivihizvoraenergije
divizijom.
GASOM IZOLOVANI
VODOVI
VISOKONAPONSKA
GASOM IZOLOVANA
POSTROJENJA
VAZDUHOM
IZOLOVANA
POSTROJENJA
GASOM IZOLOVANA
POSTROJENJA
SUVI
TRANSFORMATORI
•Automatikauenergetici
oSICAMPASupravljanjeutransformatorskimstanicama
oSICAM/SAT1703daljinskoilokalno
upravljanjetransformatorskimstanicama
oDecentralizovanisistemupravljanja
energijom(DEMS)
oSmartgridrešenja
oSIPROTECfamilijazaštita
oREYROLLEfamilijazaštita
oSIMEASzapraćenjekvalitetanapajanjaelektričnomenergijom
oNiskonaponskiisrednjenaponski
sistemizakompenzaciju
oSistemifilterazakompenzacijuharmonika
oSpectrumPowerSCADA–sistemza
upravljanjeproizvodnjom,prenosomi
distribucijomelektričneenergije
Usluge u domenu meteringa
Siemensnudisoftverskarešenjakoja
omogućavajuoperaterimadistributivne
mrežeiprovajderimauslugamerenjadaočitavajuiobrađujupodatkeo
potrošnjikojipotičuioddomaćinstva
iindustrijskihpotrošača,kaoidaintegrišunavedenepodatkeupostojećuIT
back-officeinfrastrukturu.
•Usluge
oKonsalting
oInženjeringiupravljanjeprojektima
oImplementacija,puštanjeuradIT
rešenja
oObukeuvezisaproizvodima
oOdržavanjeipodrškauradu
•Rešenja„ključuruke“:
oIntegrisanainteligentarešenjaza
merenje
oC&Imerenje
oPokrivanjepotrošnje
oInteligentnomerenje-portalza
korisnike
Siemens d.o.o. Beograd
Sektor Energija
www.siemens.rs
Download

Naša kom - Siemens Srbija