Western Balkans
Security Issues
No. 1/2015
Research Center for Western Balkans Security Issues
March 2015.
ISTRAŽIVAČKI CENTAR ZA PITANJA BEZBEDNOSTI ZAPADNOG BALKANA
RESEARCH CENTER FOR WESTERN BALKANS SECURITY ISSUES
WESTERN BALKANS
SECURITY ISSUES
No. 1/2015
BEZBEDNOSNI PROBLEMI ZAPADNOG BALKANA
Br. 1/2015
March 2015. BELGRADE
ISSN 2334-6647(Online)
ISTRAŽIVAČKI CENTAR ZA PITANJA BEZBEDNOSTI
ZAPADNOG BALKANA
AUTORI:
WBRC Tim
UREDNIČKI ODBOR
mr Tešić Vladimir
Dimitrijević Ivan
ADRESA: Istraživački centar za pitanja bezbednosti Zapadnog Balkana,
11000 Beograd, Odabašićeva 3
www.wbrc.rs,
[email protected]
Predsednik Upravnog odbora:
mr Tešić Vladimir
+381 66 00 77 59,
[email protected]
TEHNIČKA PODRŠKA
Matić Dejan
Publikacija izlazi šestomesečno.
Islamski ekstremizam na Zapadnom Balkanu
i veze sa Islamskom državom (IS)
SADRŽAJ
Uvod
7
Islamska država i Zapadni Balkan
10
Тeroristi ili borci za slobodu?
16
Zaključak
18
Literatura
20
Izvor: http://radiosarajevo.ba/novost/157015/Islamisticka-militantna-grupa-ISILzeli-zauzeti-Balkan-i-dobar-dio-Evrope-i-Afrike
„God is our objective, the Quran is our Constitution, the
Prophet is our leader, struggle is our way, and death for
sake of God is the highest of our aspirations“.
Moto islamskih ekstremista
Izvor: http://inserbia.info/today/2014/12/making-balkan-caliphate-the-wahhabies/
Western Balkans Security Issues No. 1/2015
rata u BiH 90-tih godina 20. veka,
bataljon Armije BiH nosio je naziv El
Uvod
Mudzahid. U političkom manifestu
Izetbegovića, Islamska deklaracija,
napisanom 1970. godine, mogu se
Prvo
pojavljivanje
islamskog
naći ideološki motivi Osame bin
esktremizma na prostorima Zapadnog
Labena i Al Kaide o „večitom“
Balkana, Gordon Bardos1 vezuje za
dzihadu.2 Složićete se da je previše
bišeg
i
sličnosti? Prema tome, ideje stvaranja
Izetbegovića.
Islamske države i vođenje džihada
predsednika
Hercegovine,
Aliju
Bosne
Izetbegović i grupa istomišljenika 30-
nisu nove na prostoru Balkana.
tih godina proslog veka osnivaju
organizaciju Mladi Muslimani, čiji je
cilj, kako je to sam Izetbegović više
puta
pominjao,
stvaranje
velike
Muslimanske države, na prostoru
Balkana, Severne Afrike i Bliskog
Istoka. Danas, Abu el Baghdadi to
naziva kalifat. Mladi Muslimani su
nastali
po
uzoru
na
Muslim
Brotherhood iz Egipta. Časopis koji
su tajno objavljivali zvao se Mudzahid
(Holly Warrior). Tokom građanskog
1
Gordno N. Bardos is a Balkan politics and security
specialist based in New York and the president of
SEERECON, a political risk and strategic advisory
firm specializing in southeastern Europe.
2
From the Balkans to ISIS: Militant islamism in
Southeastern Europe, Gordno N. Bardos,
SEERECON LLC 2014. str. 3
-7-
Western Balkans Security Issues No. 1/2015
Američki predsednik Barak Obama
aktuelan, Islamska država Iraka i
nedavno je najavio borbu protiv
Levanta. U literaturi sve češće se
islamskih ekstremista, ali je pitanje da
koristi samo, Islamska država.
li je na meti Islamska država, ISIS ili
ISIL. Paravojna formacija islamskih
ekstremista je od svog nastanka
nekoliko
puta
Osnovana
je
menjala
1999.
godine
naziv.
kao
Jedinstvo i džihad, a po pridruživanju
Abu Musaba al-Zarkavija borcima Al
Kaide 2004. godine, formacija je
Poslednjih nekoliko godina, Zapadni
preimenovana u Al Kaidu Iraka. Dve
Balkan je postao novo bojište za
godine kasnije ponovo menja naziv,
islamske ekstremiste. U junu 2010.
tadašnja Islamska država Iraka je po
godine, islamski ekstremisti aktivirali
širenju na teritoriju Sirije dodala i ime
su eksploziv na parkingu policijske
područja te zemlje pod nazivom Al
stanice u Bugojnu, i ubili jednog i
Islamskom
ranili više policajaca. U februaru
državom Iraka i Al Šama, skraćeno
2011. godine, islamski ekstremisti sa
ISIS. U tom periodu nastala su
Kosova ubili su dva pripadnika OS
različita tumačenja te odrednice jer
SAD na aerodromu u Frankfurtu. U
postoji i teritorija pod imenom Bilad
oktobru 2011. godine, vehabija iz
al Šam, koja se odnosi na nekadašnju
Novog Pazara (Srbije) napao je
veliku Siriju, koja se, sa druge strane,
američku ambasadu u Sarajevu. U
često naziva i Levantom. Odatle je
aprilu
stigao naziv koji je donedavno bio
ekstremisti
Šam,
te
je
nazivana
-8-
2012.
godine,
ubili
su
islamski
petoro
Western Balkans Security Issues No. 1/2015
makedonskih
građana
Skoplja.
julu
pripadnici
U
u
okolini
Balkana.
2012.
godine,
ekstremistima koji su otišli sa ovih
Hezbolaha
napali
Među
islamskim
prostora u Irak i Siriju, većina su
su
izraelske turiste u Bugarskoj. U
pripadnici
vehabijskog
pokreta.
novembru 2013. godine, otkrivna je
Međutim, „nisu sve vehabije teroristi,
teroristička ćelija na Kosovu, koju su
ali su svi teroristi vehabije“3.
činili dobrovoljci koji su ratovali u
Siriji. U septembru 2014. godine,
albanski ministar spoljnih poslova
izajvio je da na teritoriji Albanije
otkriven kamp za obuku terorista koji
treba da se priključe džihadu u Iraku i
Siriji.
Jedan od najvećih kontigenata stranih
boraca u Siriji i Iraku dolazi iz
regiona Zapadnog Balkana. Prema
procenama
američke
obaveštajne
agencije CIA, u Iraku i Siriji ratuje
3
From the Balkans to ISIS: Militant islamism in
Southeastern Europe, Gordno N. Bardos,
SEERECON LLC 2014.
oko 700 lica iz regiona Zapadnog
-9-
Western Balkans Security Issues No. 1/2015
napadanjem državne
infrastrukture i osoblja;
Islamska država i Zapadni
o Onemogućiti reformske napore
kroz napadanje civilnih firmi
Balkan
koje rade po ugovorima sa
SAD;
Islamska
ekstremistička
o Uvući SAD u građanski rat
grupa,
između Sunita i Šiita
Islamska država, vodi svoje korene iz
napadanjem Šiita.
2003. godine i nastala je iz grupe koja
se zvala Al Kaida u Iraku (Al-Qaida
Odluke iračke tranzicione vlade, koja
in Iraq - AQI). Navedenu grupa
je bila postavljena od strane SAD i
osnovao je Abu Musab al Zarqawi,
njenih saveznika, da zabrani bivšim
koji je 2001. godine došao u Irak iz
priapdnicima stranke Sadama Huseina
Avganistana.
učešće u radu državnih institucija i da
rasformira iračke OS i bezbednosne
Glavni cilj AQI bio je borba protiv
strukture, stvorile su stotine hiljada
SAD i koalicionih snaga u Iraku.
neprijatelja koalicije okupljene oko
Zarqawi je usvojio 4 strategija za tu
SAD. AQI je time dobila snagu u
borbu, i to:
ljudstvu i činili su je uglavnom Suniti.
o Izolovati snage SAD
Nakon pogibije Zarqawija njegovo
napadanjem njihovih
mesto zauzima Abu Ayyub al Masri.
saveznika;
Grupa se pojačava sa regrutima iz
o Obeshrabriti iračke
Pakistana, Avganistana, Sirije i drugih
kolaboracione snage
zemalja u okruženju i menja naziv u
- 10 -
Western Balkans Security Issues No. 1/2015
Islamska država Iraka (ISI), 2007.
sveta u kojem se nalaze i zemlje u
godine.
regiji Zapadnog Balkana.
Od 2011. godine na čelu ISI se nalazi
Prema petogodšnjem planu Islamske
Abu Bakr al-Baghdadi (Abu Du’a).
države za osvajanje, islamska država
Nakon prelaska granice i stupanja u
prostirala bi se od Bliskog Istoka,
borbu protiv državnih struktura u
velikog
Siriji, grupa ponovo menja naziv u
Azijom, do severnih granica Austrije i
Islamska država Iraka i Sirije (ISIS).
Mađarske, pa čak i do Španije.
Kasnije, zbog starog naziva teritorije
Potparol
na kojoj se nalazi država Sirija –
Muhamad al-Adnani objavio je na
Levant, grupa menja naziv u Islamska
internetu da je „On (Abu Bakar al
država Iraka i Levanta (ISIL). ISIL je
Bagdadi)
objavio da ukida regionalnu crtu iz
muslimana“. Ovom izjavom poslata je
svog naziva, odnosno da uspostavlja
poruka ne samo Iraku i Siriji već i
Islamsku Državu na čelu sa kalifom
drugim zemljama gde žive muslimani.
(Abu Bakr al-Baghdadi) kojoj se
Znači, i zemljama Zapadnog Balkana.
moraju priključiti svi muslimani sveta
ekstremistička
Afrike,
Islamske
imam
zapadnom
države
i
kalif
Abu
svih
Zapadna Evropa je u decembru 2014.
i iskazati joj punu odanost.
Islamistička
dela
godine ponovo postalal meta nekoliko
grupa,
manjih terorističkih napada islamskih
Islamska država, koja je proglasila
ekstremista među kojima prednjače
kalifat, odnosno islamsku državu na
pripadnici
teritorijima u Iraku i Siriji, objavila je
Balkan je postao centar aktivnosti
petogodišnji plan za osvajanje dela
radikalnog
vehabijskog
islamskog
pokreta.
pokreta
i
regrutovanja za dzihad na Bliskom
- 11 -
Western Balkans Security Issues No. 1/2015
Istoku. Zbog velike koncentracije i
čime bi izgubili neformalnu podršku
nedovoljne
političkih
kontrole
njihovih
i
državnih
struktura.
aktivnosti, Zapadni Balkan može
Međutim, ne smemo zaboraviti dva
ponovo eksplodirati.
događaja koja su se desila proteklih
godina koji nas upozoravaju da se
Polovinom decembra 2014. godine
stvari mogu uskoro otrgnuti kontroli.
Tužilaštvo BiH završilo je istragu
Bosnića,
Prvi događaj desio se 28. oktobra
Vehabijske
2011. godine u Sarajevu. Mevlid
zajednice BiH, i nekolicine njegovih
Jašarević, iz Novog Pazara, pripadnik
saradnika koji su uhapšeni u akciji
vehabijskog
protiv
Huseina
neformalnog
vođe
optužbama
da
pokreta,
naoružan
su
automatskom puškom otvorio je vatru
pozivali mlade ljude da se pridruže
na zgradu američke ambasade u
Islamskoj državi i da su regrutovali
Sarajevu. Kasnije je dokazano da je
lokalne Muslimane za sveti rat koji se
Jašarević bio u vezi sa islamskim
vodi na Bliskom Istoku.
ekstremistima vehabijama, koji su
Damask,
pod
(Bilala)
obučavani u selu Gornja Maoča, koje
Do sada su Bosna i Hercegovina, kao
se nalazi u Federaciji BiH. Vođa
i druge zemlje u regionu, bile
logistička
baza
vehabijskog pokreta u Gornjoj Maoči
islamskim
bio je Nusret Imamović iz sela
ekstremistima u njihovom pohodu ka
Kalesija kod Zvornika u Republici
zemljama Zapadne Evrope. Iz tog
Srpskoj, koji se trenutno nalazi u Siriji
razloga, teško je zamislivo da će sami
i bori se na strani Al Nusra.
sebi skresati granu na kojoj sede,
odnosno, da će ugroziti svoj položaj
Napad u Sarajevu pokazao je u tom
činjenjem nekog terorističkog akta,
trenutku da je Vehabijski pokret
- 12 -
Western Balkans Security Issues No. 1/2015
ozbiljna bezbednosna pretnja za BiH i
islamskim ekstremistima iz Meke i
region Zapadnog Balkana, na koju se
Medine, koji su prenosili naredbe od
može odgovoriti samo koordinisanim
Šeika iz Saudijske Arabije u vezi
radom bezbednosnih snaga država
smaknuća Muftije Zukorlića.
regiona.
Srbijanske vlasti su našle i mape na
Drugi događaj dogodio se u decembru
računaru
2007.
mapama su identifikovane lokacije u
godine
u
regionu
Raško-
Mehmeda
Beogradu,
Srbijanske policijske snage uhapsile
pozorište, Beograđanka, Hotel Park i
su 15 pripadnika vehabijskog pokreta
ambasada SAD. Takođe, pronađeno je
u Raškoj. Ova grupa je planirala
i
terorističke
napade
naoružanja za opremanje oko 40 ljudi.
objekte
Beogradu,
u
različite
uključujući
Vehabijski
zgradu američke ambasade. Prema
podacima
Tužilaštva
različita
što
vrsta
pokret
su
Na
polimske oblasti u Republici Srbiji.
na
kao
Koljšija.
Narodno
pešadijskog
u
regionu
Zapadnog Balkana pojavio se tokom
Republike
građanskog rata u BiH (1992-1995),
Srbije, komandanti, ideolozi i mentori
kada je 5.000 do 8.000 Mudzahedina
grupe su bili iz inostranstva, BiH,
došlo iz islamskih zemalja da ratuje
Austrije i Saudijske Arabije.
na strani bosanskih Muslimana protiv
Vođa grupe je bio Senad Ramović iz
Hrišćana (Srba i Hrvata). Većina ih je
Novog Pazara. On je optužen za
bila u sastavu, već pomenute, brigade
planiranje
atentata
Armije BiH, poznate po naivu El
Muamera
Zukorlića.
na
Muftiju
Jedan
od
Mudzahid. Mnogi od njih su ostali
optuženih, Senad Vjeselović, iz Raške,
nakon
priznao je da je grupa bila u vezi sa
državljanstvo i pasoše kao potvrdu
- 13 -
rata
u
BiH.
Dobili
su
Western Balkans Security Issues No. 1/2015
njihovog učešća u ratu. Među njima je
Koliko je pretnja od vehabijskog
bilo i vehabija iz Saudijske Arabije.
pokreta u regionu Zapadnog Balkana
ozbiljna pokazuje i činjenica da su
Posle rata u BiH, većina ih je
austrijske vlasti u novembru 2014.
učestvovala i u nemirima na Kosovu i
godine uhapsile muslimana iz BiH
Metohiji, južnoj Srbiji i zapadnoj
pripadnika vehabijskog pokreta, koji
Makedoniji. Trenutno, na Kosovu
je organizovao prevoz muslimana iz
vehabije vode oko 30 škola za učenje
Kurana
i
zajedno
sa
regiona u
lokalnim
(srpskog)
na internetu se mogu naći snimci
kulturnog
naoružane dece iz BiH koja su tokom
nasleđa, pretvarajući Kosovo u novu
leta bila na obuci u ISIS-ovim
islamsku državu.
kampovima za obuku u Siriji.
Prema pisanju Prištinskih medija,
Elvis
Goga
iz
Peći,
Prema nekim zapadnim izvorima,
vođa
samo na Kosovu danas ima oko
Mudzahedina na Kosovu, član je
50.000 islamskih ekstremista koji su
NVO Joint Saudi Committee for the
pod uticajem vehabija iz Saudijske
Relief of Kosovo and Chechnya,
Arabije.
organizacije koja doprinosi ekspanziji
vehabizma
na
Irak. Prema
podacima iz septembra 2014. godine,
Albancima učestvuju u uništavanju
hrišćanskog
Siriju i
Kosovu.
Oni
su
posebno
anti-
hrišćanski orjentisani i napadaju čak i
Slična
hrišćane albanske nacionalnosti.
situacija je karakteristična i za BiH,
južnu Srbiju ili zapadnu Makedoniju.
Prema
Iz
lokalni
regionu Zapadnog Balkana, trenutno
Muslimani regrutovani su za sveti rat
ne postoji veliki rizik od terorističkih
na Bliskom Istoku, uključujući i žene.
napada islamskih ekstremista. Region
svih
ovih
regiona
- 14 -
određenim
procenama,
u
Western Balkans Security Issues No. 1/2015
Zapadnog
Balkana
trenutno
sa njima će održavati vezu, pružaće
regrutovanje
im logističku pomoć po potrebi i biće
dobrovoljaca za borbe u Iraku i Siriji.
spremni da na dobijeni signal počnu
Prema
mobilizaciju na KiM, u BiH, Srbiji ili
predstavlja
bazu
za
procenama
Centralne
Makedoniji.
obaveštajne agencije u Iraku i Sriji
trenutno ratuje oko 700 islamskih
U prilog tome ide i činjenica da se u
ekstremista iz BiH, Makedonije, Crne
selu Gornja Maoča, 4. februara 2015.
Gore, Albanije i Srbije (KiM).
godine zaviorila zastava ISIS-a.
Izvor: Central Intelligence Agency,
September 20144
Međutim, nije najbitnija stvar otkriti
tačan broj boraca. Ono što je bitnije
od toga jeste to da će se po
eventualnom
islamisti
povratku
raširiti
po
radikalni
Zapadnom
Balkanu. Oni će ostati verni vođama,
4
From the Balkans to ISIS: Militant islamism in
Southeastern Europe, Gordno N. Bardos,
SEERECON LLC 2014. str. 18
- 15 -
Western Balkans Security Issues No. 1/2015
do istine. Umereni pobunjenici i borci
za slobodu, zaštitu ljudskih prava i
Teroristi ili borci za
demokratiju postali su teroristi, a
slobodu?
Asad ih je od samog početka sukoba
zvao teroristi.
Prema trenutnom razvoju događaja
Stvaranje Islamske države pomogle su
situacija izgleda ovako, sirijsko-iračka
obaveštajne
Velike
borba protiv sunitskih vehabija jedan
Britanije, Turske, Saudijske Arabije i
je te isti rat. Asadova sirijska vojska
Katara,
protiv
bori se protiv istih neprijatelja kao
totalitarnog državnog sistema Bašara
Malikijeva iračka vojska. I Asad i
Asada
podrška
Maliki imaju podršku Vašingtona
Pripadnici
(samim tim i Izraela), ali i Moskve,
u
u
opozicionim
opozicionih
službe
cilju
Siriji,
SAD,
borbe
kao
snagama.
snaga
su
od
strane
koja
njihovih inostranih pomagača bili
obe
armije
snabdeva
naoružanjem.
okarakterisani kao borci za slobodu,
Još
zaštitu ljudskih prava i demokratije.
jedan
je
razlog
zbog
kog
pobunjenike u Iraku i Siriji ne
Barak
Obama,
predsednik
SAD
možemo nazvati borcima za slobodu,
pobunjenike u Siriji je okarakterisao
ljudska prava i demokratiju. Naime, u
kao umerene i odlučio da ih pomogne
petogodišnjem planu Islamske države
oružjem, obukom i logistikom, iako
ne postoje ciljevi koji su u vezi
su oni podržavali borbu pobunjenika
očuvanja ljudsih prava i demokratije.
protiv Obaminog saveznika Nurija al-
Oni više govore o novom državnom
Malikija u Iraku. Vremenom se došlo
uređenju
- 16 -
po
zakonima
Islama,
Western Balkans Security Issues No. 1/2015
odnonso,
šerijatu,
o
i koja aktivno učestvuje u borbi protiv
globalnoj
terorista IS.5
dominaciji muslimana i ekspanziji
islama.
Prema tome, pošto šerijat nema
Na internetu se može naći tekst u
dodirnih tačaka sa demokratskom
kome se porede dva pravna sistema na
vladavinom i poštovanjem ljudskih
Bliskom Istoku. Oba se pozivaju na
prava, pripadnici IS se sa pravom
šerijat i precizno je navedeno za koje
mogu nazvati teroristi, gledano sa
grehe je propisana kazna bičevanjem
pozicije zemalja čije su teritorije
ili kamenovanjem, i koji pravni
ugrožene njihovim planovima.
prekršaji se smatraju toliko teškim da
se izvršava kazna odrubljivanja glave.
Razlika skoro i da nema. Oba pravna
sistema
pridržavaju
ekstremno
i
oba
protivreče
ideji
se
šerijata
fundamentalno
o
univerzalnim
ljudskim pravima. Bitna razlika je u
tome gde su ti skoro identični pravni
sistemi na snazi. Jedan važi u
područjima u kojima vlada Islamska
država, a drugi u Saudijskoj Arabiji,
zemlji koja slovi za zapadnog partnera
5
http://www.dw.de/rat-protiv-islamske-države-jošnije-završen/a-18223804
- 17 -
Western Balkans Security Issues No. 1/2015
al-Baghdadi, i počeo ga je ostvarivati
u Siriji. Došlo je vreme da se dugovi
Zaključak
vrate i iz tog razloga su islamski
ekstremisti iz BiH krenuli put Sirije u
pomoć svojoj braći u svetom pohodu.
Zapadni
Balkana
je
poslednjih
nekoliko
godina
novi
front
Međutim, nije prvi put da se stvaranje
za
islamske
islamske ekstremiste iz islamskih
Zapadnom
zemalja. Zašto je to tako? Razbijanje
i
njene
pominje
Balkanu.
na
Islamska
deklaracija, Alije Izetbegovića, pisani
Socijalističke Federativne Republike
Jugoslavije
države
je
Socijalističke
dokaz
ekspanziji
islamskog
ekstremizma na prostoru Zapadnog
Republike Bosne i Hercegovine, koju
Balkana.
su neki nazivali mala Jugoslavija, bio
je idealno mesto za nastavak dzihada
Ono što treba da brine bezbednosne
koji je vođen u Avganistanu, Iraku,
sisteme
Iranu i Kuvajtu. Devedesetih godina
povratnici sa ratišta u Siriji i Iraku i
prošlog veka u BiH su stigli veterani
njihove aktivnosti po povratku. One
sa pomenutih ratišta i svi su uglavnom
mogu biti problem sa kojim se svaka
bili pripadnici vehabijskog pokreta,
država po naosob neće moći izboriti.
koji neki u islamskom svetu nazivaju
S toga, potencijalno rešenje problema
sektom.
leži
Oni
su
borbom
protiv
u
država
saradnji
u
regionu
pre
svega
jesu
u
hrišćana u BiH nastavili sveti rat koji
obaveštajnom aspektu borbe protiv
su počeli na Bliskom Istoku, čiji je
ekstremista i potencijalnih terorista.
cilj stvaranje Islamske države. Danas,
Da li je ta saradnja moguća? Do sada
taj cilj je na sebe preuzeo Abu Bakr
su vlasti u BiH i tzv. Kosovu
- 18 -
Western Balkans Security Issues No. 1/2015
nezvanično
podržavale
takve
grupacije koje svoje ispostave imaju u
nevladinim
i
humanitarnim
organizacijama, kao i međunarodna
zajednica, na čelu sa SAD, kada su u
pitanju njihovi projekti u BiH i na
KiM.
Još
jedan
problem
u
narednim
mesecima i godinama može izroniti.
Naime, tzv. Zelena transverzala6 je
idealna maršuta kojom se veterani iz
Sirije i Iraka mogu prebaciti u države
Zapadne Evrope i tamo nastaviti sveti
rat protiv nevernika.
6
Irak, Sirija, Turska, Makedonija, KiM, Republika
Srbija (Raška oblast, tzv. Sandzak), BiH .... Austrija,
Italija, Nemačka, Francuska itd.
- 19 -
Western Balkans Security Issues No. 1/2015
Literatura
1. From the Balkans to ISIS: Militant islamism in Southeastern Europe, Gordon
N. Bardos, SEERECON LLC 2014.
2. Be Afraid. Be a Little Afraid: The Threat of Terrorism from Western Foreign
Fighters in Syria and Iraq, Daniel Byman and Jeremy Shapiro, Foreign Policy
Brookings, Number 34, Novembar 2014.
3. Terorizam i vehabizam u regionu Zapadnog Balkana potencijalna bezbednosna
pretnja: da ili ne?, Western Balkan Security Issues No. 1/14, W.B.R.C. ISSN
2334-6647, Belgrade, March 2014.
4. http://www.jezerski.net/bih/1219-istraga-austrijske-policije-otkriva-vehabije-izbih-glavni-logisti%C4%8Dari-u-evropi-za-odvo%C4%91enje-mladih-usiriju.html
5. http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/388150/Vehabije-prete-Srbijiustankom
6. http://mondo.rs/a749448/Info/Ex-Yu/Akcija-protiv-dzihadista-pala-i-trojica-izBiH.html
7. http://www.naslovi.net/search.php?q=vehabije
8. http://bih.time.mk/c/6178ec1130/islamisticka-militantna-grupa-isil-zeli-zauzetibalkan-i-dobar-dio-evrope-i-afrike.html
9. http://www.nezavisne.com/novosti/hronika/Uhapseni-zbog-ratovanja-u-Siriji-iIraku-272954.html
10.http://www.palo.rs/svet/isis-isil-ili-islamska-drzava/503892/
11.http://stanjestvari.com/2014/09/30/the-economist-the-many-names-of-isis-alsoknown-as-is-isil-sic-and-daish/
- 20 -
Western Balkans Security Issues No. 1/2015
12.http://www.balkanmagazin.net/novosti-i-politika/cid128-98150/rat-zapadaprotiv-isis-a
13.http://www.time.rs/c/2010c1c62c/dzihadisti-kroje-mapu-sveta-hoce-i-citavbalkan-za-sebe.html
14.http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/sr_Latn/features/setimes/feature
s/2014/07/09/feature-01
15.http://balkans.aljazeera.net/vijesti/oruzje-sa-balkana-u-rukama-boraca-isil-0
16.http://www.blic.rs/Vesti/Svet/475509/ISIL-preti-Balkanu-Napad-na-one-kojinisu-po-volji-Alaha
17.http://www.slobodnaevropa.org/content/u-siriji-ratuje-vise-od-5000-stranihboraca/25003554.html
18.http://www.vecernji.hr/svijet/veliki-plan-isil-a-nakon-sirije-i-iraka-na-redujordan-948757
19.http://www.nezavisne.com/novosti/bih/U-Siriji-i-Iraku-ratuje-150-gradjanaBiH-30-ih-poginulo-265828.html
20.http://www.vaseljenska.com/misljenja/islamski-kalifat-balkan-zeleno-svetlo-zateroriste/
21.http://www.balkanmagazin.net/novosti-i-politika/cid128-95148/terorizam-kaoasimetricno-ratovanje
22.http://www.glassrpske.com/novosti/vijesti_dana/Na-ratista-otislo-20-vehabijaiz-Cerske-kod-Zvornika-i-Vlasenice/lat/166865.html
23.http://inserbia.info/today/2014/12/making-balkan-caliphate-the-wahhabies/
24.http://www.sbperiskop.net/drustvo/world/borci-za-slobodu
25.http://www.dw.de/rat-protiv-islamske-države-još-nije-završen/a-18223804
- 21 -
Western Balkans Security Issues No. 1/2015
Beograd, 2015.
Istraživački centar za pitanja
bezbednosti Zapadnog Balkana
Odabašićeva 3
11000 Beograd
www.wbrc.rs
[email protected]
Tel: 00 381 66 00 77 59
- 22 -
Download

1-15 - WBRC