snajder 12:snajder 4-6.qxd 1.6.11. 17.46 Page 1
energija
Časopis za Schneider Electric partnere i prijatelje
11/2011.
Unica Wireless
Dodavanje prekidaËa tamo gde vam je potreban
je sada jednostavnije od pomeranja nameπtaja
03
Predavanje i preuzimanje
optereÊenja sa
NSX prekidaËem
04
Novi soft starter
Altistart 22
11
ProClima 5.0 softver
13
Želite da saznate više o našim rešenjima na polju
srednjenaponske distribucije električne energije?
Preuzmite Specijalno izdanje časopisa
energija+ posvećeno srednjem naponu!
Posetite www.sereply.com
i ukucajte kod: 89016T
snajder 12:snajder 4-6.qxd 1.6.11. 17.47 Page 2
Iz sadržaja
Uvod
oπtovani prijatelji,
uæivajte u novom izdanju magazina energija+!
Pripremili smo za Vas kratak pregled noviteta
noviteta u naπoj ponudi.
P
07
Transformatori MINERA
08
Performa žičani regali
10
ABL4 napajanja
12
IEC 61439-2
novi standard
Obratite paænju na najnoviji trend iz domena stanovanja - Unica Wireless, prekidaË zasnovan na radio frekvenciji. Predstavljamo Vam i najπiru i najcenjeniju
ponudu IP i analognih sistema iz industrije video bezbednosti Pelco by Schneider Electric. Nudimo Vam i
moguÊnost da potpuno besplatno preuzmete najprecizniji softver za proraËun potrebnog nivoa
hlaenja u razvodnim ormanima - ProClima 5.0.
Ponosni smo πto se naπa oprema nalazi i u maloj
hidroelektrani na reci Studenica kao deo jednog od
projekata za promociju zelene energije u naπoj zemlji.
Hidroelektrana snage 94kWh snabdeva elektriËnom
energijom manastir Studenicu i okolinu. U hidroelektrani su ugraena Schneider Electric reπenja za povezivanje na mreæu, praÊenje i kontrolu.
14
Æelim Vam prijatno Ëitanje!
PELCO video
sigurnosni sistemi
Srdačno Vaš,
Giovanni Costa
Svečano puštanje u rad hidroDirektor
centrale manastira Studenica
Schneider Electric Srbija d.o.o.
energija +
Glavni i odgovorni urednik: Giovanni Costa
Redakcija magazina
Urednik: Marijana Jović
Saradnici u ovom broju: J. MarinkoviÊ,
V. Furtula, S. JokoviÊ, S. AjdariÊ,
M. VuksanoviÊ, N. StankoviÊ, D. ©arkanoviÊ
Fotografije: foto arhiv Schneider Electric
Dizajn/prepress: Total Design
©tampa: Tipografic+
Tiraæ: 3.500 primeraka
Sva prava zadržava Schneider Electric Srbija
d.o.o. Svako umnožavanje i dalje distribuiranje
zabranjeno.
Schneider Electric Srbija d.o.o,
Vladimira Popovića 38-40, 11070 Novi Beograd,
Srbija,
www.schneider-electric.rs
2
Javite nam se!
Sve Vaše sugestije,
komentare i pitanja,
kao i prijavu za elektronsko ili
štampano izdanje magazina
možete poslati na e-mail:
[email protected]
Prilikom prijavljivanja za magazin obavezno navedite
da li želite da primate elektronsko izdanje na e-mail ili
štampano izdanje. I pošaljite svoje podatke: ime i prezime,
ime firme, pozicija u firmi, adresa, telefon i e-mail adresa.
snajder 12:snajder 4-6.qxd 1.6.11. 17.47 Page 3
Unica Wireless
Dodavanje prekidača tamo gde vam je potreban
je sada jednostavnije od pomeranja nameštaja
Unica Wireless je nova ponuda
proizvoda koji koriste radio tehnologiju (RF) za razmenu informacija.
Sada vam svaki prekidaË moæe biti
na dohvat ruke bez potrebe za
otvaranjem zidova i polaganjem
novih kablova.
Ovo je idealno reπenje za mala renoviranja gde Êete na jednostavan
naËin dodati mnoge nove funkcionalnosti postojećem sistemu prekidaËa.
Koliko puta ste se udobno smestili u
sofu uz omiljenu seriju, i poæeleli da
malo priguπite ili potpuno ugasite
svetlo? Ne æelite da propustite ni
jednu scenu. Ma ko Êe sada da
ustaje do prekidaËa? „Idealno bi bilo
imati daljinski“, razmiπljate.
Mi vam baπ to i nudimo.
Ili onaj problem u spavaÊoj sobi,
kada se svaate ko Êe ustati da
ugasi svetlo. Jednostavno prebacite
prekidaË uz uzglavlje, gde Êe vam biti
na dohvat ruke.
PostojeÊi prekidaÊ pored vrata
zamenite Unica Wireless kombinovanim modulom. Na zid pored uzglavlja
zalepite taster napajan baterijom.
Ova dva prekidaËa uveæite
jednostavnim programiranjem.
I problema viπe nema.
Sami Êete naÊi joπ mnoπtvo primera
za koje sada postoji jednostavno
reπenje.
3
snajder 12:snajder 4-6.qxd 1.6.11. 17.47 Page 4
Predavanje i preuzimanje op
Predavanje i preuzimanje opterećenja (load-shedding) je jedna od akcija aktivne energetske efikasnosti.
Ovom funkcijom može se postići
sprečavanje napajanja neprioritetnih
opterećenja u određenom vremenskom periodu.
Prednosti energetske efikasnosti su:
• smanjena potrošnja
• optimizacija troškova
• poboljšanje raspoloživosti
Ove prednosti su interesantene za
potrošače u industriji, zgradarstvu
ali i za individualne potrošače.
Predavanja i preuzimanje opterećenja se koristi za:
• prevenciju isključenja (okidanja)
usled preopterećenja: ako vrednost
opterećenja pređe zadati prag, šalje
se naredba za isključivanje prethodno izabranih neprioritetnih opterećenja i time se sprečava isključenje
kompletne instalacije (poboljšanje
raspoloživosti)
• pretplatnički ugovori po nižim tarifama, uz garanciju ispravnog rada
svih uređaja
• kontrolu vršnog opterećenja (optimizacija troškova)
Dva rešenja su dostupna:
Refleksno predavanje i preuzimanje, lokalna naredba
Centralizovano predavanje i preuzimanje, naredba sa udaljene lokacije
1. Refleksno predavanje i preuzimanje, se generiše preko Micrologic zaštitne jedinice Compact NSX
prekidača. U stvari, Micrologic E
zaštitna jedinica (integrisano merenje energije) se koristi za upravljanje alarmima zasnovanim na praćenju električnih veličina kao što su
trenutna vrednost struje, angažovana snaga ili frekvencija.
Prag aktivacije (SA – (pick-up
treshoLd)) sa vremenskim kašnjenjem (TA) i prag deaktivacije (SD
–(drop-out)) sa vremenskim kašnjenjem (TD) mogu da se definišu
Ethernet
Compact
NSX100N
PC or PLC
controller
EGX100
SDx
Modbus
Micrologic 5.2 E
IFM
MTc
C60N
BSCM
TM100D
Priority loads
Non-priority
load
Refleksno predavanje i preuzimanje
4
FDM121
Boiler
Centralizovano predavanje i preuzimanje
snajder 12:snajder 4-6.qxd 1.6.11. 17.47 Page 5
terećenja sa NSX prekidačem
za svaki alarm pojedinačno.
Vremensko kašnjenje može da se podešava u rasponu od 1s do 3.000s.
Primer 1: Predavanja i pruzimanje
opterećenja na osnovu praga trenutne struje u jednoj od faza
Detekcija prekoračenja višeg praga
trenutne vrednosti struje indicira
preopterećenje u ovoj fazi.
Predavanje opterećenja povezanog
na ovu fazu okidanje prekidača
usled preopterećenja, poboljšavajući raspoloživost.
SDx modul
Primer 2: Predavanja i pruzimanje
opterećenja na osnovu praga ukupne angažovane snage (Pdmd)
Detekcija prekoračenja višeg praga
angažovane snage indicira preopterećenje u ovoj instalaciji.
Predavanje opterećenja u ovom slučaju sprečava premeštaj maksimalne vrednosti angažovane snage i
time optimizuje trpškove.
Naredba za refleksno predavanje i
preuzimanje se šalje kontaktoru
preko SDx modula koji je ugradjen
u NSX prekidač.
Kontakor (2-polni, NC) prekida napajanje neprioritetnih potrošača.
Stoga, ovo rešenje je veoma lako
implementirati.
2. Centralizovano predavanje i
preuzimanje opterećenja se
generiše u kontroleru (PC ili PLC).
Kontroler se koristi za generisanje
naredbe zasnovane na paćenju
električnih veličina u instalacijama,
uzimajući u obzir i informacije
vezane za procese kao i potrebne
vremenske okvire.
Naredba „Centralizovanog“ predavanja i preuzimanja opterećenja se
šalje BSCM modulu ugradjenom u
NSX prekidač preko Modbus mreže.
Sam BSCM modul je povezan sa
motornim mehanizmom, koji vrši
otvaranje i zatvaranje prekidača.
Kao opcija, dostupan je i FDM121
displej, za prikazivanje merenja,
alarma i drugih informacija.
FDM121 displej može biti upotrebljen za davanje lokalne naredbe
uključenja ili isključenja NSX prekidača.
Posle konfiguracije pragova prorade, potrebno je dodeliti alarm izlazu
br. 2 SDx modula
BSCM modul
Proizvod
Opis
Compact NSX 100N 3P prekidač
Micrologic
zaštitna jedinica
sa merenjem energije
SDx
modul sa dva izlaza
CT
2-polni kontaktor 20A
Kataloški broj
LV429006
LV429095
LV429532
15387
FDM 121 displej
5
snajder 12:snajder 4-6.qxd 1.6.11. 17.47 Page 6
Ethernet
24 V
24 V
white
e
RS4
TX
RX
blue
D1 D0
Rx- Rx+ Tx- Tx+
Modbus
0V 24V
Switches
2 wire
UP/ON DOWN/OFF
FDM121
NSX cord
a (220/240 V)
B4
HL
BSCM
MTc
Q
0
I
A1
auto
manu
a
CIGRE 2011
Ponuda Schneider Electric je
obogaćena novim proizvodima
na srednjem naponu
kako zbog akvizicije Areve D,
tako i razvojem postojeće opreme.
U našoj ponudi su sistemi i rešenja
koja odgovaraju na sve izazove
sa kojima se suočavamo u oblasti
energetike: energetska efikasnost
i pouzdano upravljanje, zaštita
životne sredine, inteligentne mreže
i SMARTGrid.
Sa tako ojačanom ponudom predstavili smo se na CIGRE savetovanju u Pržnu i na Zlatiboru.
Naišli smo na jako veliko intresovanje naših kolega i elektrodistributivnih preduzeća za naša
rešenja za pametne mreže i
fleksibilnu distribuciju.
6
blue
85
LX
TX
RX
100
+ -
Proizvod
Opis
Kataloški broj
Compact NSX 100N tropolni prekidač sa
LV429840
termo-magnetnom
jedinicom
MTc
motorni mehanizam
LV429441
sa komunikacijom
BSCM
modul statusa prekidača LV434205
NSX cord
kabl za povezivanje
LV434201
1,3m
IFM
modbus interfejs
TRV00210
FDM121
displej
TRV00121
EGX100
Modbus/Ethernet
gateway
EGX100MG
Slika – šema povezivanja
white
Proizvodi koji se koriste:
snajder 12:snajder 4-6.qxd 1.6.11. 17.47 Page 7
Transformatori
Minera
Uljni distributivni transformatori do 2,5MVA/36kV
Standardnu ponudu Minera transformatora čine:
Trofazne jedinice, opsega do
2500kVA, 36kV, 50Hz sa konzervatorom, ili hermetički zaptiveni,
namenjeni za stubne, ili standardne
transformatorske stanice sa prirodnim (ONAN) ili prinudnim (ONAF)
hlađenjem sa normalnim, ili niskim
nivoom buke ili gubitaka.
Pored standardne ponude, na
zahtev kupaca moguće je ponuditi transformatore viših snaga
(do 80MVA) i napona (170kVA),
kao i transformatore za posebne
namene.
Minera transformatori su izrađeni i
ispitani prema odgovarajućim IEC
standardima, a moguće je organizovati i specijalna ispitivanja pred kupcima u fabrici.
Namotaji transformatora mogu biti
od aluminijuma, ili bakra prema želji
kupca odnosno njegove potrebe za
ekonomičnijim, odnosno transformatorom manjih dimenzija. Naime, za
iste gubitke u praznom hodu i pod
opterećenjem cena transformatora
sa aluminijumskim namotajima je
oko 30% niža, dok su dimenzije
transformatora sa bakarnim namotajima nekoliko procenata manje.
Mineralno ulje je deo standardne
ponude, a na zahtev se može isporučiti i transformator u kome je izolacija postignuta pomoću silikona, ili
biljnog ulja.
7
snajder 12:snajder 4-6.qxd 1.6.11. 17.47 Page 8
Schneider
Electric
Klub
Električara
Performa
Snaga.
Kompanija Schneider Electric
zvanično je oformila Klub
Električara. 20 električara iz cele
Srbije prvi su članovi kluba.
Klub je oformljen sa idejom da se
naša rešenja i proizvodi približe
krajnjem korisniku, kao i da se
podigne svest o opasnostima koje
vrebaju iz neispravne električne
instalacije. Članovi kluba su naši
dugogodišnji partneri, sa velikim
iskustvom, za koje će biti organizovani posebni treninzi, kako bi uvek
bili upućeni u najnovije proizvode
iz Schneider Electric portfolia.
Nadamo se da će naša saradnja biti
uspešna i efikasna.
Performa je jedno od najfleksibilnijih
rešenja na tržištu za polaganje
kablova za sve tipove instalacija
u komercijalnim, industrijskim i
infrastrukturnim objektima.
Tri različite završne obrade
olakšavaju izbor pravog rešenja
za svaku sredinu i svaku namenu.
Zahvaljujući patentiranom dizajnu
sa dve poprečne žice, Performa
žičani regali su u skladu sa svim
zahtevima u pogledu bezbednosti
kako instalatera tako i kabla.
Ovaj patent takođe obezbeđuje
bolje performanse u pogledu
nosivosti u poređenju sa drugim
proizvođačima na tržištu.
8
snajder 12:snajder 4-6.qxd 1.6.11. 17.48 Page 9
Fleksibilnost.
Elementi za fiksiranje bez zavrtnjeva
zadovoljavaju sve vaše potrebe,
jednostavni su za upotrebu i
skraćuju vreme instalacije.
Jednostavnost.
Performa žičani regali iz ponude
Schneider Electric-a obezbeđuju
vam rešenje za svaku aplikaciju
i to sa minimalnim vremenom
potrebnim za instalaciju.
Performa je robustan, fleksibilan i
pouzdan sistem za najjednostavnije
i najbrže polaganje kablova.
• Bez obzira na tip okruženja.
• Bez obzira na ograničenja sa
kojima ćete se na objektu susresti.
• Bez obzira na fazu u kojoj se projekat nalazi u trenutku specificiranja.
• Bez obzira na navike instalatera.
9
snajder 12:snajder 4-6.qxd 1.6.11. 17.48 Page 10
Napajanja ABL4
efikasnost koncentrisana u minimalnoj veličini
Phaseo ABL4 napajanja obezbeđuju napajanje Vašeg komandnog kola
strujom od 3,5 do 40 A na jednosmernom naponu 24 V i namenjeni
su za industrijske aplikacije.
U svom opsegu sadrži 7 proizvoda
(4 monofazni ulaz i 3 trofazni ulaz).
Mogu se kombinovati sa funkcijskim
modulima ABL8B/RED/D/P i tako
odezbeđuju kontinuitet napajanja
potrošača i pri nestanku ulaznog
napona ili se spajati u redundantnu
vezu.
Njihova visoka efikasnost omogućava Vam da imate napajanja koja su
među najmanjima na tržištu, čime
znatno smanjujete prostor za smeštanje u orman. Montiraju se na DIN
šinu, a povezivanje je olakšano
preko terminala na prednjoj strani
proizvoda (do 240W).
Rad ABL4 napajanja možete kontrolisati putem 2 LED diode na prednjoj strani i preko relejnog NO kontakta (zatvoren je u slučaju da je
izlazni napon 90% nominalnog).
10
snajder 12:snajder 4-6.qxd 1.6.11. 17.48 Page 11
Altistart 22
Soft starter za standardne industrijske aplikacije
Altistart 22 ima ugrađen bypass
kontaktor i tako štedi vreme na ožičenju, a kako je veoma kompaktan
proizvod koji poseduje zaštitne
funkcije i ima veoma nisku disipaciju, optimizuje se i veličina ormana.
Altistart 22 štiti instalacije:
udara pri puštanju
• Smanjenjem
i zaustavljanju
Smanjenjem mehaničkih
• oštećenja
mašine
Detektovanjem
signaliziranjem
• grešaka kao štoi su:
blokiran
motor, podopterećenje ili
nepravilno uzemljenje
Praćenje rada motora, električne
instalacije i samog uređaja kao i
podešavanje ostvareno je sa:
- 4 LED signalne lampice
- 4 navigaciona tastera
- 4 cifre na sedmosegmentnom
displeju
Ponuda soft startera sada je proširena serijom Altistart 22 za trofazne
asihrone motore od 7.5 kW do 315
kW koji su namenjeni za pokretanje
pumpi, kompresora, pokretnih traka
i ventilatora.
Za podešavanje i nadgledanje
parametara putem računara koristi
se SoMove Lite softver, a veza se
ostvaruje putem Bluetooth®-a ili
USB kabla.
> +
50 %
uštede
u ožičenju
Inovativno
Ekonomično
Sigurno
11
snajder 12:snajder 4-6.qxd 1.6.11. 17.48 Page 12
IEC 61439 – 2:
Novi standard za tipski testirane ormane
Standardi IEC (International Electrotechnical Commission) su opπte prihvaÊeni u Srbiji i u skladu su sa lokalnim
standardima.
IEC standard predstavlja osnovu svakom proizvoaËu opreme u elektrotehnici da radi na proizvodima i njihovoj
evoluciji da bi ispunio zahteve standarda i potvrdu kvaliteta krajnjem korisniku da je za svoj novac dobio kvalitetan
proizvod na istom nivou kvaliteta kao
πto je i u Ëitavoj Evropi.
zavrπen 2009. godine.
Standard je pretrpeo dosta izmena.
KljuËni deo se tiËe same definicije tipski testiranog ormana gde je po novom
standardu ukinut pojam „parcijalno tipski testiran“, πto znaËi da sada svaki
proizvoaË ormana moæe da ima tipski
test sa bilo kojom opremom unutra, ali
mora da za svaku tu konfiguraciju
uradi i testiranje u relevantnim laboratorijama i da u skladu sa tim dobija
ateste, πto naravno predstavlja izuzetno skupo reπenje.
Schneider Electric je proizvoaË koji
jako vodi raËuna ne samo o proizvodnji
opreme koja moæe da proe testove
potrebne za standard, veÊ aktivno
uËestvuje i u sastavljanju novih pravila
kao proizvoaË visokog renomea.
Trenutno je u toku promena poznatog
IEC 60439 standarda za tipski testirane ormane na IEC 61439 i svi veliki
svetski proizvoaËi, a meu njima i
Schneider Electric, veÊ rade na dobijanju deklaracija o usklaenosti po novom standardu iako Êe on stupiti na
snagu tek za nekoliko godina. Tako je
krajnji korisnik siguran da Êe i po stupanju novog standarda, proizvod koji
sada kupuje biti u skladu sa novim
propisima.
Pored same definicije tipski testiranog
ormana, doπlo je i do pooπtravanja
nekih testova i detaljnijeg definisanja
onoga πto se ranije zvalo „rutinski
testovi“. Takoe, pooπtreni su uslovi
za testove otpornosti materijala i delova, sigurnosne izolacione i preskoËne
razmake i karakteristiËna svojstva dielektrika, provera porasta temperature i
podnosive struje kratkog spoja. Postoje
i novi testovi, preuzeti iz standarda
62208 za univerzalne ormane, a tiËu se
kvaliteta izrada brava, minimalan broj
otvaranja, test za podizanje, kao i vrlo
bitne stavke o kvalitetu materijala od
kojih je napravljen orman i testovi na
koroziju i UV zraËenje.
Oba standarda, IEC 60439 i IEC 61439
Êe imati 6 razliËitih delova sa malo
izmenjenim rasporedom. Tako Êe IEC
60439 - 2 koji je definisao testove za
πinski razvod po novoj nomenklaturi
biti IEC 61439 - 6. Ormani za javne
mreæe (osvetljenje, telefoniju, metroe...)
Êe biti definisani prema standardu
61439 - 5, dok se sama definicija
tipski testiranog ormana iz 60439 - 1
biti u novom IEC 61439 - 2 koji je
Kompanija Schneider Electric je veÊ
dobila Deklaracije o usaglaπenosti sa
novim standardom za svoja tipski testirana reπenja - niskonaponski kasetni
razvodni orman Okken i ormane tipa
Prisma Plus koji su do sada imali
sertifikate prema tipskim testovima
za IEC 60439 - 1, tako da kupovinom
ovih razvodnih ormana dobijate orman
veÊ testiran po novim pooπtrenim
standardima.
12
snajder 12:snajder 4-6.qxd 1.6.11. 17.48 Page 13
ProClima 5.0
Najprecizniji softver za proračun
potrebnog nivoa hlađenja u ormanima
U sklopu prošlogodišnjeg lansiranja
Spacial univerzalnih ormana,
Schneider Electric je svojim klijentima dostavio i najnoviju verziju programa za proračun hlađenja opreme u ormanima, ProClima 5.0.
Najnovija verzija ProClima 5.0 donosi
najprecizniji softver za proračun potrebnog nivoa hlađenja u ormanima
koji može dati rešenje za bilo koji tip
i veličinu ormana, nezavisno i od
materijala od kojeg je napravljen i
od opreme koja se u njemu nalazi.
Verzija 5.0. je pored unapređenih
algoritama za proračun raspodele
temperature u ormanu, došla sa
unapređenim i intuitivnijim interfejsom, sa potpunijom bazom proizvoda, preciznijim definisanjem samih
karakteristika ormana i njegove pozicije unutar objekta. Takođe je i
samo rešenje sada uvek u više mogućih opcija, tako da možete lakše
odabrati da li je bolje montirati ventilatore sa strane, na prednjim ili zadnjim vratima ili na krovu ormana, ili
je rešenje za ventilaciju ormana
neki od novih Slim klima uređaja
koji se montiraju ili na vrata ili se
ubacuju unutar ormana.
Na samom početku posle odabira
da li se radi na starom ili novom
projektu, moguće je uneti sve relevantne podatke o projektu, a zatim
se prelaskom na tab „Enclosure“
unose svi podaci o ormanu i o položaju u objektu. Schneider Electric je
pored standardne opcije sa već
unetim referencama novih metalnih
ormana, ostavio i mogućnost da se
proračuni vrše za i spojene ormane
(opcija „Joint enclosures“), kao i za
ormane bilo kog proizvođača (definisanjem uslova u „Other cases“).
Na tabu „Temperature“ definišu se
uslovi okoline u stepenima Celzijusa
ili Farenhajta, izbor napajanja izvora
hlađenja, kao i nominalna struja sabirnica koja predstavlja njihovu toplotnu disipaciju. Na sledećem tabu
„Dissipated power“ se ili unosi već
poznata vrednost snage unutar ormana ili u polju „Power from material
calculation“ definišu svi pojedinačni
parametri i elementi unutar samog
ormana do najsitnijih detalja i dobija
disipirana snaga iz samog softvera.
Na kraju, u tabu „Control system“, možete izabrati tip opreme za hlađenje
(klima, ventilator, Slim klima uređaj
nove generacije) i softver daje konačno rešenje, sa jednim ili više
mogućih predloga i sa referencama
i količinama za poručivanje.
Sve ove podatke koji su unešeni ili
proračunati u tabu „Results“ na kraju dobijate kao izveštaj.
Preuzmite u sledećih par
dana besplatno softver
ProClima 5.0.
Posetite www.sereply.com
i ukucajte kod:
90904T
13
snajder 12:snajder 4-6.qxd 1.6.11. 17.48 Page 14
Pelco je najtraženiji dobavljač za video nadzor.
Osnovan 1957. godine u Kaliforniji a od 2007.
godine je deo kompanije Schneider Electric.
Pelco je svetski lider u dizajnu, razvoju
i proizvodnji video sigurnosnih sistema.
Pelco proizvodi najπiru i najcenjeniju
ponudu IP i analognih sistema iz industrije video bezbednosti. Od Megapikselnih i integrisanih sistema za video
menadæment do softverskih reπenja,
Pelco se obavezao da svojim klijentima
obezbedi inovativne proizvode vrhunskog kvaliteta koji su po konkurentnim
cenama i skoro uvek na raspolaganju.
14
Pelco reπenja za Video snimanje
Pelco ima πirok spektar ponuda reπenja za digitalno video snimanje. Sve od
entri-level sistema do πiroko distribuiranih mreænih reπenja.
Endura®
Endura je integrisana platforma za
mreæno snimanje i upravljanje video
nadzora. Endura IP video sistem nudi
pouzdanost, skalabilnost, fleksibilnost i
performanse koje klijenti traæe od IP
video bezbednosnog sistema. Sistem
zasnovan na Enduri moæe lako da se
razvija i da se prilagodi promeni bezbednosnih potreba korisnika.
snajder 12:snajder 4-6.qxd 1.6.11. 17.48 Page 15
Mreæne kamere
Sarix®Megapikselne Digitalne
mreæne kamere
Pelco
Predvodi inovacije u HD videu
Sarix tehnologija definiπe sledeÊu
generaciju video bezbednosnih performansi, pruæajuÊi rezoluciju visoke definicije (HD), napredne moguÊnosti pri
slabom osvetljenju, brzu procesorsku
snagu, H.264 kompresiju video datoteka i do 20 puta veÊu, omoguÊavajuÊi
tako
pristupaËniju HD definiciju.
Spectra®IV IP Serija Mreænih
dome sistema
Camclosure®Integrisani Fiksni
sistemi nadzora
Spectra IV IP Dome sistemi inkorporiraju sve funkcije Spectra IV kamera
(ukljuËujuÊi i analogne), a omoguÊava
vam da kontroliπete i pratite video
preko IP mreæe praktiËno sa bilo koje
lokacije u svetu. Spectra IV IP Dome
ima ugraenu 100BASE-TX mreænu
interfejs karticu za live strimovanje na
bilo koju mreænu aplikaciju.
Dome Sistem takoe
ima otvorenu arhitekturu za povezivanje nezavisnih
softverskih reπenja za snimanje,
omoguÊavajuÊi
integraciju u praktiËno bilo koji IPbaziran sistem.
Camclosure integriπe kameru, objektiv,
ugradni sistem u malo diskretno kuÊiπte koje je kompaktno i jednostavno za
instalaciju. Izaberite iz velike ponude
linije Camclosure dizajna. Sistem nudi
πirok opseg fiksnih kamera i objektiva,
ukljuËujuÊi dan/noÊ kamere sa πirokim
dinamiËkim opsegom, kolor kamere sa
πirokim dinamiËkim opsegom,
dan/noÊ kamere sa visokom
rezolucijom (HD), kao i
kamere visoke
i standardne
rezolucije
u boji.
Spectra Mini serija IP mreæni
dome sistem
Spectra Mini IP nudi mnoge popularne
funkcije i funkcionalnosti Spectra IV IP
sistema u kompaktnom mini kuÊiπtu.
U ponudi su fiksne kamere i fiksne kamere za nadzor visokih performansi
(HD).
Partner kompanije
Schneider Electric
na polju video nadzora:
Digital Security CO.
©panskih boraca 22v, lok.16,
11070 Novi Beograd
www.pelco.co.rs
15
snajder 12:snajder 4-6.qxd 1.6.11. 17.49 Page 16
Energija nije besplatna
ali sada možete besplatno da učite
o najnovijim trendovima
energetske efikasnosti
Uključite se na Energy University! Uživajte u besplatnim
on-line kursevima na engleskom jeziku
ýak i danas kada ekonomska kriza utiþe na sve segmente poslovanja,
potrošnja energije je takva da nastavlja sa dramatiþnim rastom. Novi
zahtevi tržišta traže hitne reakcije u poslovanju, dok briga za zaštitu
životne sredine i klimatske promene ostavljaju malo prostora za grešku.
Energy University™ je on-line portal za uþenje kreiran na zahtev svih
klijenata zainteresovanih za energetsku efikasnost. Ovi jednoþasovni
kursevi pokrivaju potrošnju energije, aplikacije, kalkulacije povraüaja
investicije, itd.
Ukoliko pohaÿate ove kurseve biüete bolje pripremljeni da izdržite
Vaše trenutne izazove, ali i da se pripremite za izazove u buduünosti.
Nije novost da naše oslanjanje na energiju dostiže kritiþan nivo — troškovi
poslovanja kao i troškovi zaštite životne sredine nikada nisu bili veüi.
Pravo je vreme za energetsku efikasnost.
Pravo je vreme za Energy University.
Preuzmite inicijativu
Energy University se fokusira na
kritiþna tržišta, koja predstavljaju 72%
svetske potrošnje energije:
> Energija i infrastruktura
> Industrija
> Građevinarstvo
> Energetska efikasnost
> Data centri i mreže
Već danas posetite Energy University!
Online kursevi su besplatni i dostupni
svima na engleskom jeziku.
Posetite www.SEreply.com i ukucajte kod 90807t
©2011 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric and Energy University are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies.
998-2269A_RS
Download

energija 11. - Schneider Electric