Osnovna oprema
za sve Vaše potrebe
CTX INDUSTRIJSKI KONTAKTORI
I INSTALACIONI KONTAKTORI
www.legrand.rs
CTX tropolni
industrijski
kontaktori
Nova serija CTX
kontaktora obezbeuje
sigurnu i efikasnu
kontrolu, nadzor i zaštitu
potrošaËa. Mogu se
upotrebiti u elektriËnim
instalacijama poslovnih i
industrijskih objekata.
Ova nova serija je
savršeno prilagoena
ponudi Legrand zaštitnih
prekidaËa (DPX ili DX-MA).
CTX celokupna serija...................................................................................... str. 2
Karakteristike
CTX-1 tropolni kontaktori (9 A -105 A). ................................ str. 4
CTX-2 tropolni kontaktori (150 A -310 A). .......................... str. 5
RTX-1 i RTX-2 bimetalni releji..................................................... str. 6
CTX-C tropolni kontaktori za ukljuËenje
kondenzatorskih baterija ................................................................ str. 7
Kataloπke strane
CTX-1 tropolni kontaktori.........................................str. 8
RTX-1 bimetalni releji...............................................str. 9
CTX-2 tropolni kontaktori....................................... str. 10
RTX-2 bimetalni releji............................................. str. 11
CTX-C tropolni kontaktori....................................... str. 11
TehniËke karakteristike................................................. str. 12
Instalacioni kontaktori................................................... str. 24
SADRÆAJ
1
CTX industrijski kontaktori
kompletna serija
Serija tropolnih industrijskih kontaktora koja se može kombinovati sa dodatnom
opremom (bimetalni releji, blokovi pomoÊnih kontakata, pribor za meublokadu)
specijalno je dizajnirana da pokrije najveÊi broj primena. Takoe obuhvata
specijalne CTX-C kontaktore za ukljuËenje kondenzatorskih baterija za
kompenzaciju reaktivne snage.
CTX-1
Tropolni kontaktori
9 A do 105 A - AC 3
CTX-2
Tropolni kontaktori
150 A do 310 A - AC 3
Blok pomoÊnih kontakata
za prednju montažu
Blok pomoÊnih kontakata
za boËnu montažu
CTX-1
310A
CTX-2
2
250A
Komandni napon 24 V , 110 V , 220 V , 400 V - 50/60 Hz
185A
205A
150A
9A
12A
18A
25A 32A
Do 4 prednja bloka
pomoÊnih kontakata
+2 boËna kontakta
40A
50A
65A
80A
95A
Do 6 prednjih blokova
pomoÊnih kontakata
+2 boËna kontakta
105A
Do 8 blokova
pomoÊnih kontakata
(po 4 sa leve i desne strane)
RTX-1, RTX-2
Bimetalni releji za CTX-1
i CTX-2 kontaktore
CTX -C
Tropolni kontaktori
12,5 kVAr do 70 kVAr
CTX-C
70 kVAr
3
Komandni napon 110 V , 230 V , 440 V
55 kVAr
45 kVAr
30 kVAr
20 kVAr
16,7 kVAr
12,5 kVAr
Opremljeni otpornicima za ograniËenje struje ukljuËenja
i blokom pomoćnih kontakata (1 NO + 1 NC)
CTX-1: fleksibilnost,
lako ožiËavanje i sigurnost
Mnogobrojne kombinacije za veliki broj primena, od 9 A do 105 A.
Sigurnost, sa zaštiÊenim prikljuËcima, i fleksibilnost konfiguracija sa blokovima
pomoÊnih kontakata za prednju ili boËnu montažu.
3
2
Blokovi pomoÊnih kontakata
za prednju montažu
Do 4 bloka za kontaktore 9 A do 40 A
Do 6 blokova za kontaktore 50 A do 105 A
Maksimalno 2 boËna kontakta
Po jedan sa leve i desne strane
5
1
6
4
> Fleksibilnost
• Komandni kalem, 24 VA do 400 VA
za dve frekvencije 50/60 Hz
• Dvostrano oznaËeni pomoÊni kontakti
za boËnu montažu
• PrikljuËci pogodni za sve tipove kablova
4
> Ušteda vremena
• Lako ožiËavanje na osnovu jasne oznake prikljuËka
• Komandni kalem sa 3 prikljuËka za lakše ožiËenje i
grananje
• Brzo postavljanje pomoÊnih kontakata sa prednje
strane
• Montaža na DIN šinu kontaktora do 65 A
> Sigurnost
1
BoËni pomoÊni kontakti:
sa oznakama na obe strane
3
Lako ožiËavanje zahvaljujuÊi
jasnim oznakama prikljuËka
5
2
PrikljuËak na zavrtanj ili kavezni.
Za sve tipove kablova
4
Prednji pomoÊni kontakti:
brza, jednostavna montaža
6
• Zavrtnji prikljuËaka su zaštiÊeni od sluËajnog
dodira
• Pribor za meublokadu
Zavrtnji prikljuËaka zaštiÊeni
od sluËajnog kontakta
MehaniËka ili elektriËna
meublokada
CTX-2:
za joπ veÊu prilagodljivost
Sigurnost sa dodatnim poklopcem prikljuËaka i prilagodljivost specijalnim
primenama sa AC ili DC komandnim strujama.
3
2
4
Blok pomoÊnih kontakata
za boËnu montažu
Do 8 blokova po kontaktoru
(po Ëetiri sa leve i desne strane)
1
Integrisani blok
pomoÊnih
kontakata (1N0 + 1NC)
za celu seriju
5
> Fleksibilnost
• Komandni kalem 24 VA do 400 VA za 150 A do
185 A ili elektronski moduli 24 V do 415 VA /=
za 250 A do 310 A, za dve frekvencije
• Dvostrano oznaËeni pomoÊni kontakti
za boËnu montažu
• PrikljuËni izvodi pogodni za sve tipove kablova
> Ušteda vremena
1
BoËni pomoÊni kontakti:
sa oznakama na obe strane
2
PrikljuËni izvodi
3
5
• Lako ožiËavanje na osnovu jasne oznake prikljuËka
Lako ožiËavanje zahvaljujuÊi
jasnim oznakama prikljuËka
> Sigurnost
4
5
• Zavrtnji prikljuËaka su zaštiÊeni od sluËajnog
dodira
• Pribor za meublokadu
Zavrtnji prikljuËaka zaštiÊeni
od sluËajnog dodira
MehaniËka meublokada
RTX-1 & RTX-2 bimetalni releji
sigurna, efikasna zaštita
Sigurna i laka upotreba, Ëime se obezbeuje efikasna zaštita motora od
preoptereÊenja. Karakteriše ih velika pouzdanost, rad na nadmorskoj visini od
3000 m bez promene karakteristika i pri ambijentalnoj temperaturi od -25°C do 60°C.
2
3
1
4
> Sigurna i laka upotreba
5
1
• Integrisano test dugme i indikator
Integrisano test dugme i
indikator okidanja
6
> Fleksibilnost
2
3
• Fiksiranje direktno na kontaktor ili DIN πinu
Lako fiksiranje releja direktno
na kontaktor…
> Prilagodljivost razliËitim tipovima primena
4
…ili postavljanje na DIN πinu
(35 mm) uz pomoÊ adaptera
5
• RazliËiti režimi rada
Izbornik: ruËno resetovanje,
sa ili bez iskljuËenja
Izbornik: automatsko resetovanje,
sa ili bez iskljuËenja
CTX-C: rešenje specijalno za
kondenzatorske baterije
Specijalno dizajnirani kontaktori za redukovanje pikova struje pri ukljuËenju
kondenzatorskih baterija sa otporniËkim blokom koji ograniËava struju
ukljuËenja. Integrisani pomoÊni kontakti sa prednje strane.
5
1
2
4
Blok pomoÊnih
kontakata (1 NO + 1 NC)
sa prednje strane
3
> Fleksibilnost
1
2
• Komandni kalem, 110 VA do 440 VA,
za dve frekvencije 50/60 Hz
• PrikljuËci pogodni za sve tipove kablova
Integrisan komandni kalem za dve
frekvencije: 110 V, 230 V, 440 V AC
> Ušteda vremena
• Lako ožiËavanje na osnovu jasne oznake prikljuËka
• Komandni kalem sa 3 prikljuËka za lakše ožiËenje i
grananje
• Brzo postavljanje pomoÊnih kontakata sa prednje
strane
• NO+NC prefabrikovani pomoÊni kontakti
> Sigurnost
3
Otpornik za pražnjenje. OžiËenje
direktno na prikljuËcima
5
• Zavrtnji prikljuËaka su zaštiÊeni od sluËajnog
dodira
• Pribor za meublokadu
Zavrtnji prikljuËaka su zaštiÊeni
od sluËajnog dodira
PrikljuËak na zavrtanj ili kavezni.
Za sve tipove kablova
4
Brzo postavljanje pomoÊnih
kontakata sa prednje strane
7
CTX-1 kontaktori
9 A do 105 A tropolni industrijski kontaktori
293 04
293 74
294 04
294 34
TehniËke karakteristike (str.12)
Dimenzije (str.21)
Tropolni kontaktori opremljeni komandnim kalemom
Zavrtnji prikljuËaka su zaπtiÊeni od sluËajnog dodira prema standardu VDE 0106 T.100.VBG4
IP 20 za veliËinu 9 A do 18 A
IP 10 za veliËinu 25 A do 105 A
Mogu se opremiti blokom pomoÊnih kontakata za montaæu sa prednje strane: do 4 bloka za veliËine 9 A do 40 A i do 6 blokova za veliËine 50 A do
105 A. Maksimalno dva boËna kontakta (po 1 sa leve i desne strane)
U saglasnosti sa standardima IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1
Pakovanje
Kat. br.
CTX-1 kontaktori
Pakovanje
Tropolni kontaktori
Komanda: 50/60Hz AC
9A
Sa integrisanim boËnim pomoÊnim kontaktom
PrikljuËci: sa zavrtnjem
Maks. radna
struja AC 3
8
1
1
1
1
1
1
1
1
293 00
293 02
293 04
293 05
293 10
293 12
293 14
293 15
1
1
1
1
1
1
1
1
293 20
293 22
293 24
293 25
293 30
293 32
293 34
293 35
1
1
1
1
1
1
1
1
293 50
293 52
293 54
293 55
293 60
293 62
293 64
293 65
1
1
1
1
293 70
293 72
293 74
293 75
Komandni
napon
Integrisani
pomoÊni kontakt
Dimenzije
9A
1 NO
VeliËina 1
24 VA
9A
1 NO
VeliËina 1
110 VA
9A
1 NO
VeliËina 1
230 VA
9A
1 NO
VeliËina 1
400 VA
9A
1 NC
VeliËina 1
24 VA
9A
1 NC
VeliËina 1
110 VA
9A
1 NC
VeliËina 1
230 VA
9A
1 NC
VeliËina 1
400 VA
12 A
Sa integrisanim boËnim pomoÊnim kontaktom
PrikljuËci: sa zavrtnjem
12 A
1 NO
VeliËina 1
24 VA
12 A
1 NO
VeliËina 1
110 VA
12 A
1 NO
VeliËina 1
230 VA
12 A
1 NO
VeliËina 1
400 VA
12 A
1 NC
VeliËina 1
24 VA
12 A
1 NC
VeliËina 1
110 VA
12 A
1 NC
VeliËina 1
230 VA
12 A
1 NC
VeliËina 1
400 VA
18 A
Sa integrisanim boËnim pomoÊnim kontaktom
PrikljuËci: sa zavrtnjem
18 A
1 NO
VeliËina 1
24 VA
18 A
1 NO
VeliËina 1
110 VA
18 A
1 NO
VeliËina 1
230 VA
18 A
1 NO
VeliËina 1
400 VA
18 A
1 NC
VeliËina 1
24 VA
18 A
1 NC
VeliËina 1
110 VA
18 A
1 NC
VeliËina 1
230 VA
18 A
1 NC
VeliËina 1
400 VA
25 A
PrikljuËci: kavezni
25 A
VeliËina 2
24 VA
25 A
VeliËina 2
110 VA
25 A
VeliËina 2
230 VA
25 A
VeliËina 2
400 VA
Kat. br.
CTX-1 kontaktori (nastavak)
32 A
PrikljuËci: kavezni
1
1
1
1
293 80
293 82
293 84
293 85
1
1
1
1
293 90
293 92
293 94
293 95
1
1
1
1
294 00
294 02
294 04
294 05
1
1
1
1
294 10
294 12
294 14
294 15
1
1
1
1
294 20
294 22
294 24
294 25
1
1
1
1
294 30
294 32
294 34
294 35
1
1
1
1
294 40
294 42
294 44
294 45
Maks. radna
struja AC 3
Komandni
napon
Dimenzije
32 A
32 A
32 A
32 A
24 VA
110 VA
230 VA
400 VA
VeliËina 2
VeliËina 2
VeliËina 2
VeliËina 2
24 VA
110 VA
230 VA
400 VA
VeliËina 3
VeliËina 3
VeliËina 3
VeliËina 3
24 VA
110 VA
230 VA
400 VA
VeliËina 4
VeliËina 4
VeliËina 4
VeliËina 4
24 VA
110 VA
230 VA
400 VA
VeliËina 4
VeliËina 4
VeliËina 4
VeliËina 4
24 VA
110 VA
230 VA
400 VA
VeliËina 4
VeliËina 4
VeliËina 4
VeliËina 4
24 VA
110 VA
230 VA
400 VA
VeliËina 5
VeliËina 5
VeliËina 5
VeliËina 5
24 VA
110 VA
230 VA
400 VA
VeliËina 5
VeliËina 5
VeliËina 5
VeliËina 5
40 A
PrikljuËci: kavezni
40 A
40 A
40 A
40 A
50 A
PrikljuËci: kavezni
50 A
50 A
50 A
50 A
65 A
PrikljuËci: kavezni
65 A
65 A
65 A
65 A
80 A
PrikljuËci: kavezni
80 A
80 A
80 A
80 A
95 A
PrikljuËci: kavezni
95 A
95 A
95 A
95 A
105 A
PrikljuËci: kavezni
105 A
105 A
105 A
105 A
CTX-1 kontaktori
pomoÊni kontakti, dodatni pribor, zamenjivi komandni kalemi
297 12
297 14
297 16
297 00
RTX-1 bimetalni releji
za CTX-1 industrijske kontaktore
294 58
TehniËke karakteristike (str.12)
Dimenzije (str.21)
Pakovanje
Kat. br.
Blokovi pomoÊnih kontakata
Za CTX-1 kontaktore
PrikljuËci sa zavrtnjem
Montaæa sa prednje strane
10
10
10
10
Tip kontakta
297 12 1 NO
297 13 1 NC
Montaæa sa boËne strane
297 14 2 NO
297 15 1 NO + 1 NC
294 94
TehniËke karakteristike (str.16)
Dimenzije (str.22)
TermiËka zaπtita od preoptereÊenja
Zaπtita od asimetriËnog optereÊenja
Zaπtita od dugog vremena zaletanja
Ambijentalna temperatura izmeu -25°C do 60°C
Test dugme sa prednje strane
Indikacija okidanja
Nezavisni pomoÊni kontakti sa dvostrukim prekidanjem (1 NO + 1 NC)
Izbornik: ruËno resetovanje; ruËno resetovanje i iskljuËenje; automatsko
resetovanje sa iskljuËenjem; automatsko resetovanje bez iskljuËenja
Pakovanje
Kat. br.
Za 9 A do 40 A CTX-1 kontaktore
Klasa 10 A
Pribor za meublokadu
5
5
Za CTX-1 kontaktore
Za 9 A do 105 A kontaktore
297 16 MehaniËka blokada
297 17 MehaniËka/elektriËna blokada
2 NC kontakta
Poklopci prikljuËaka za dovod i izvod
1
1
1
1
297 18
297 19
297 20
297 21
Za CTX-1 kontaktore
Za kontaktore 25 A i 32 A
Za kontaktore 40 A
Za kontaktore 50 A i 80 A
Za kontaktore 95 A i 105 A
Zamenjivi komandni kalemi
Za CTX-1 kontaktore
Za 9 A do 18 A kontaktore
Komandni napon
(50/60 Hz)
5
5
5
5
297 00
297 01
297 02
297 03
5
5
5
5
297 04
297 05
297 06
297 07
5
5
5
5
297 08
297 09
297 10
297 11
24 VA
110 VA
230 VA
400 VA
Za 25 A do 40 A kontaktore
24 VA
110 VA
230 VA
400 VA
Za 50 A do 105 A kontaktore
24 VA
110 VA
230 VA
400 VA
Bimetalni releji
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
294 58
294 59
294 60
294 61
294 62
294 63
294 64
294 65
294 66
294 67
294 68
294 69
294 70
294 71
1
1
1
1
1
1
1
294 72
294 73
294 74
294 75
294 76
294 77
294 78
Opseg podeπavanja
I min. (A)
I maks. (A)
Integrisani pomoÊni
kontakti
0.65
1.1
1 NO + 1 NC
1
1.5
1 NO + 1 NC
1.3
1.9
1 NO + 1 NC
1.8
2.7
1 NO + 1 NC
2.5
4
1 NO + 1 NC
4
6.3
1 NO + 1 NC
5.5
8.5
1 NO + 1 NC
8
12
1 NO + 1 NC
10
16
1 NO + 1 NC
14.5
18
1 NO + 1 NC
17.5
22
1 NO + 1 NC
21
26
1 NO + 1 NC
25
32
1 NO + 1 NC
30
40
1 NO + 1 NC
Za 50 A do 105 A CTX-1 kontaktore
Klasa 10
24
32
1 NO + 1 NC
30
43
1 NO + 1 NC
42
55
1 NO + 1 NC
54
65
1 NO + 1 NC
64
82
1 NO + 1 NC
78
97
1 NO + 1 NC
90
110
1 NO + 1 NC
Dimenzije
VeliËina 1
VeliËina 1
VeliËina 1
VeliËina 1
VeliËina 1
VeliËina 1
VeliËina 1
VeliËina 1
VeliËina 1
VeliËina 1
VeliËina 1
VeliËina 1
VeliËina 1
VeliËina 1
VeliËina 2
VeliËina 2
VeliËina 2
VeliËina 2
VeliËina 2
VeliËina 2
VeliËina 2
Pribor za fiksiranje
1
1
Za RTX-1 bimetalne releje
Montaæa na 35 mm DIN πinu
294 94 Postolje za fiksiranje za kat. br. 294 58 do 294 71
294 95 Postolje za fiksiranje za kat. br. 294 72 do 294 78
9
CTX-2 kontaktori
CTX-2 kontaktori
150 A do 310 A tropolni industrijski kontaktori
295 04
pomoÊni kontakti, dodatni pribor, zamenjivi komandni kalemi
295 24
TehniËke karakteristike (str.14)
Dimenzije (str.22)
TehniËke karakteristike (str.14)
Dimenzije (str.22)
Tropolni kontaktori opremljeni komandnim kalemom
IsporuËuju se sa blokom pomoÊnih kontakata kat. br. 297 15 (1 NO + 1 NC)
Maksimalno 8 blokova pomoÊnih kontakata za montaæu sa boËne strane
(po Ëetiri sa leve i desne strane)
U saglasnosti sa standardima IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1
Pakovanje
Kat. br.
Tropolni kontaktori
Komanda: 50/60Hz AC
150 A
PrikljuËak preko konekcione ploËice
1
1
1
1
1
1
1
1
295 00
295 02
295 04
295 05
295 10
295 12
295 14
295 15
Pakovanje
150 A
150 A
150 A
150 A
Komandni
napon
Integrisani pomoÊni
kontakti
VeliËina 1
VeliËina 1
VeliËina 1
VeliËina 1
185 A
PrikljuËak preko konekcione ploËice
185 A
1 NO + 1 NC
24 VA
185 A
1 NO + 1 NC
110 VA
185 A
1 NO + 1 NC
230 VA
185 A
1 NO + 1 NC
400 VA
VeliËina 1
VeliËina 1
VeliËina 1
VeliËina 1
10
10
10
Za kombinovanje viπe od 2 bloka
Montaæa sa boËne strane
PrikljuËci sa zavrtnjem
297 58 2 NO
297 59 1 NO + 1 NC
297 60 2 NC
Pribor za meublokadu
Tropolni kontaktori
Komanda: 50/60Hz AC ili DC
205 A
PrikljuËak preko konekcione ploËice
1
1
1
1
1
1
295 20
295 22
295 24
295 25
295 30
295 32
295 34
295 35
295 42
295 44
Maks. radna
struja AC 3
205 A
205 A
205 A
205 A
Komandni
napon
Integrisani
pomoÊni kontakti
24 - 28 VA/ = 1 NO + 1 NC
110 - 127 VA/ = 1 NO + 1 NC
230 - 250 VA/ = 1 NO + 1 NC
380 - 415 VA/ = 1 NO + 1 NC
250 A
PrikljuËak preko konekcione ploËice
250 A
24 - 28 VA/ = 1 NO + 1 NC
250 A 110 - 127 VA/ = 1 NO + 1 NC
250 A 230 - 250 VA/ = 1 NO + 1 NC
250 A 380 - 415 VA/ = 1 NO + 1 NC
310 A
PrikljuËak preko konekcione ploËice
310 A 110 - 127 VA/ = 1 NO + 1 NC
310 A 230 - 250 VA/ = 1 NO + 1 NC
1
1
1
Dimenzije
1
VeliËina 2
VeliËina 2
VeliËina 2
VeliËina 2
VeliËina 2
VeliËina 2
VeliËina 2
VeliËina 2
Za CTX-2 kontaktore
Za kontaktore 150 A do 310 A
297 61 Horizontalna mehaniËka blokada
297 62 Vertikalna mehaniËka blokada
Poklopci prikljuËaka za dovod i izvod
Za CTX-2 kontaktore
Za kontaktore 150 A do 185 A
297 66 IPXXB poklopac prikljuËka
Za kontaktore 205 A, 250 A i 310 A
297 67 IPXXB poklopac prikljuËka
Zamenski komandni kalem za CTX-2
kontaktore
Kontaktori 150 A do 185 A
1
1
Komandni napon (50/60Hz)
297 32 230 VA
297 33 400 VA
Pribor za kontrolu kontaktora 205 do 310 A
Sastoji se od dva elementa: kalem + modul
Zamenjivi komandni kalemi
VeliËina 2
VeliËina 2
1
1
1
1
10
Tip kontakta
297 14 2 NO
297 15 1 NO + 1 NC
CTX-2 kontaktori sa elektronskom kontrolom
1
1
1
1
Blokovi pomoÊnih kontakata
10
10
Dimenzije
1 NO + 1 NC
1 NO + 1 NC
1 NO + 1 NC
1 NO + 1 NC
24 VA
110 VA
230 VA
400 VA
Kat. br.
Za CTX-2 kontaktore
Za kombinovanje maksimalno 2 bloka
Montaæa sa boËne strane
PrikljuËci sa zavrtnjem
Maks. 1 dodatni blok po kontaktoru (pored
isporuËenog uz ureaj)
CTX-2 kontaktori
Maks. radna
struja AC 3
297 61
297 14
Komandni napon (50/60Hz)
297 36 220 - 250 VA/ =
297 37 380 - 415 VA/ =
Elektronski moduli
297 47 220 - 250 VA/ =
297 48 380 - 415 VA/ =
RTX-2 bimetalni releji
CTX-C kontaktori
za CTX-2 kontaktore
12.5 kVAr do 70 kVAr tropolni kontaktori za povezivanje
kompenzatorske baterije
296 04
TehniËke karakteristike (str. 16)
Dimenzije (str .22)
TermiËka zaπtita od preoptereÊenja
Zaπtita od asimetriËnog optereÊenja
Zaπtita od dugog vremena zaletanja
Ambijentalna temperatura izmeu -25°C do 60°C
Test dugme sa prednje starne
Indikacija okidanja
Nezavisni pomoÊni kontakti sa dvostrukim prekidanjem (1 NO + 1 NC)
Izbornik: ruËno resetovanje; ruËno resetovanje i iskljuËenje; automatsko
resetovanje sa iskljuËenjem; automatsko resetovanje bez iskljuËenja
Pakovanje
Kat. br.
Bimetalni releji
Za 150 A do 185 A CTX-2 kontaktore
Klasa 10
1
1
1
1
1
1
1
294 82
294 83
294 84
294 85
Opseg podeπavanja
I min. (A)
I maks. (A)
297 02
TehniËke karakteristike (str. 20)
Dimenzije (str. 23)
294 86
294 82
296 64
Integrisani
pomoÊni kontakti
63
90
1 NO + 1 NC
90
120
1 NO + 1 NC
110
140
1 NO + 1 NC
140
190
1 NO + 1 NC
Za 205 A do 310 A CTX-2 kontaktore
Klasa 10
294 86
120
190
1 NO + 1 NC
294 87
175
280
1 NO + 1 NC
294 88
200
310
1 NO + 1 NC
Dimenzije
VeliËina 1
VeliËina 1
VeliËina 1
VeliËina 1
VeliËina 2
VeliËina 2
VeliËina 2
Tropolni kontaktori opremljeni prefabrikovanim pomoÊnim kontaktima
i otporniËkim blokom za ograniËenje struje ukljuËenja za povezivanje
trofaznih kompenzatorskih baterija.
Standardi: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1
Pakovanje
Kat. br.
CTX-C kontaktori
Tropolni kontaktori
Maks. reaktivna snaga proraËunata za ambijentalnu
temperaturu ≤ 55 °C
12.5 kVAR/25 A
1
1
1
296 02
296 04
296 05
1
1
1
296 12
296 14
296 15
1
1
1
296 22
296 24
296 25
1
1
1
296 32
296 34
296 35
1
1
1
296 42
296 44
296 45
1
1
1
296 52
296 54
296 55
1
1
1
296 62
296 64
296 65
Maks. reaktivna
snaga kVAR
12.5
12.5
12.5
Komandni
napon
110 VA
230 VA
440 VA
16.7 kVAR/32 A
16.7
110 VA
16.7
230 VA
16.7
440 VA
20 kVAR/45 A
20
110 VA
20
230 VA
20
440 VA
30 kVAR/60 A
30
110 VA
30
230 VA
30
440 VA
45 kVAR/90 A
45
110 VA
45
230 VA
45
440 VA
55 kVAR/110 A
55
110 VA
55
230 VA
55
440 VA
70 kVAR/140 A
70
110 VA
70
230 VA
70
440 VA
Integrisani
pomoÊni kontakti
Dimenzije
1 NO + 1 NC VeliËina 1
1 NO + 1 NC VeliËina 1
1 NO + 1 NC VeliËina 1
1 NO + 1 NC VeliËina 1
1 NO + 1 NC VeliËina 1
1 NO + 1 NC VeliËina 1
1 NO + 1 NC VeliËina 2
1 NO + 1 NC VeliËina 2
1 NO + 1 NC VeliËina 2
1 NO + 1 NC VeliËina 3
1 NO + 1 NC VeliËina 3
1 NO + 1 NC VeliËina 3
1 NO + 1 NC VeliËina 4
1 NO + 1 NC VeliËina 4
1 NO + 1 NC VeliËina 4
1 NO + 1 NC VeliËina 4
1 NO + 1 NC VeliËina 4
1 NO + 1 NC VeliËina 4
1 NO + 1 NC VeliËina 5
1 NO + 1 NC VeliËina 5
1 NO + 1 NC VeliËina 5
Zamenjivi komandni kalemi
Za kontaktore 12.5 kVar do 20 kVar
Komandni napon (50/60 Hz)
5
5
5
5
297 00
297 01
297 02
297 80
5
5
5
5
297 04
297 05
297 06
297 81
5
5
5
5
297 08
297 09
297 10
297 82
24 VA
110 VA
230 VA
440 VA
Za kontaktore 30 kVAR
24 VA
110 VA
230 VA
440 VA
Za kontaktore 45 kVAR do 70 kVAR
24 VA
110 VA
230 VA
440 VA
11
CTX-1 kontaktori
tehniËke karakteristike
n Standardi
n Ambijentalni uslovi
U saglasnosti sa standardima:
Temperatura skladiπtenja: - 55 oC do 80 oC
Radna temperatura: - 40 oC do 60 oC
Uslovi rada na visini
- do 3000 m: nominalne vrednosti
- izmeu 3000 i 4000 m: 90%Ie, 80%Ue
- izmeu 4000 i 5000 m: 80%Ie, 75%Ue
- IEC/EN 60947-1
- IEC/EN 60947-4-1
- IEC/EN 60947-5-1
- UL 508
n Pozicije montiranja
30°
30°
Bez varijacije nominalne snage
Bez varijacije napona dræanja i otpuπtanja
n Karakteristike struje potroπnje
9A
12 A
18 A
25 A
32 A
40 A
50 A
65 A
80 A
95 A
Nominalna termiËka struja (Ith) θ ≤ 55 C
(A)
25
25
32
45
60
60
90
110
110
140
140
Nominalna radna struja (Ie)
(A)
9
12
18
25
32
40
50
65
80
95
105
o
105 A
Nominalni radni napon (Ue)
(V)
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
Nominalni napon izolacije (Ui)
(V)
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Maksimalna trajna struja za AC1 reæim
(A)
25
25
32
45
60
60
90
110
110
140
140
(Hz)
25...400
25...400
25...400
25...400
25...400
25...400
25...400
25...400
25...400
25...400
25...400
Struja ukljuËenja pri kratkom spoju (rms) (IEC 947)
(A)
450
450
450
550
550
550
1000
1000
1000
1280
1280
Ue ≤ 400 V
(A)
250
250
250
450
450
450
920
920
920
1050
1050
Ue = 500 V
(A)
250
250
250
450
450
450
920
920
920
1050
1050
Ue = 690 V
(A)
130
130
130
205
205
205
780
780
780
950
950
1 sec.
(A)
455
455
570
1010
1010
1265
1580
2530
2530
3300
3300
5 sec.
(A)
205
205
254
450
450
450
710
1130
1130
1485
1485
10 sec.
(A)
144
144
180
320
320
400
500
800
800
1050
1050
Opseg frekvencije
Prekidna moÊ
(rms) (IEC 947)
Kratkotrajna struja
preoptereÊenja
30 sec.
(A)
85
85
104
185
185
230
290
460
460
600
600
1 min.
(A)
60
60
74
130
130
165
205
325
325
430
430
3 min.
(A)
35
35
46
90
90
100
120
185
185
250
250
(min.)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Tip ‘’1’’ koordinacija
gL-gG
(A)
50
50
63
100
100
125
200
200
200
250
250
Tip ‘’2’’ koordinacija
gL-gG
(A)
25
35
35
63
63
80
100
125
125
160
200
gL-gG bez term. oπteÊenja
(A)
Vreme oporavka
Zaπtita od struje
kratkog spoja
Bez bimetalnog releja
Impedansa po polu (m Ω )
Disipacija po polu
Otpornost izolacije
12
10
10
25
35
35
50
80
100
100
140
160
2.35
2.35
2.41
1.28
1.28
0.95
0.85
0.86
0.86
0.76
0.76
AC-1
(W)
1.47
1.47
2.46
2.59
4.6
3.42
6.86
10.40
10.40
14.89
14.89
AC-3
(W)
0.19
0.34
0.78
0.80
1.31
1.52
2.12
3.63
5.5
6.86
8.37
Izmeu susednih polova (m Ω )
>10
>10
>10
>10
>10
>10
>10
>10
>10
>10
>10
Izmeu polova i izloæenog
provodnog dela (m Ω )
>10
>10
>10
>10
>10
>10
>10
>10
>10
>10
>10
Izmeu ulaza i izlaza (m Ω )
>10
>10
>10
>10
>10
>10
>10
>10
>10
>10
>10
n Karakteristike komandnog kola
9 A do 18 A
25 A do 40 A
50 A do 80 A
Nominalni napon izolacije (Ui)
AC
(V)
1000
1000
1000
1000
Standardni naponi (Us) 50 Hz
(V)
24...690
24...690
24...690
24...690
24...600
Standardni naponi (Us) 60 Hz
50/60 Hz naponski limit kalema
Potroπnja kalema za dve frekvencije
(V)
24...600
24...600
24...600
50 Hz rad
xUs
0.8...1.1
0.8...1.1
0.8...1.1
0.8...1.1
60 Hz rad
xUs
0.85...1.1
0.85...1.1
0.85...1.1
0.85...1.1
50 Hz zatvaranje
xUs
0.5...0.8
0.6...0.8
0.6...0.8
0.6...0.8
60 Hz zatvaranje
xUs
0.65...0.85
0.7...0.85
0.7...0.85
0.7...0.85
50 Hz otvaranje
xUs
0.3...0.55
0.35...0.60
0.35...0.60
0.35...0.60
60 Hz otvaranje
xUs
0.35...0.35
0.4...0.6
0.4...0.6
0.4...0.6
Pri dræanju (50 Hz/60 Hz)
(VA)
6.8/5.6
11.4/9.5
20/16.6
20/16.6
Pri uklopu (50 Hz/60 Hz)
(VA)
53/44
120/100
245/204
245/204
(W)
2.2/1.8
3.2/2.6
5.2/4.3
5.2/4.3
cos ø
0.33
0.28
0.26
0.26
cos ø
0.84
0.73
0.54
0.54
Vreme zatvaranja NO pri
ukljuËenju
(ms)
6...20
7...25
9...35
9...35
Vreme otvaranja NO pri
iskljuËenju
(ms)
6...13
5...25
9...15
9...15
Vreme zatvaranja NO pri
ukljuËenju
(ms)
8...20
10...19
15...30
15...30
Vreme otvaranja NO pri
iskljuËenju
(ms)
6...13
5...25
9...15
9...15
Disipacija (50 Hz/60 Hz)
Zatvoreno
magnetno kolo
Otvoreno
magnetno kolo
Faktor snage
Vrednosti izmeu
+10% Us i -20% Us
Vremena dræanja i
otpuπtanja
Vrednosti pri Us
MehaniËka izdræljivost
Maksimalni broj operacija
95 A i 105 A
Kalem za dve frekvencije (na 50 Hz)
106 operacija
10
10
8
8
AC1 pri nominalnoj snazi
operacija/sat
1200
1200
1200
1200
AC2 pri nominalnoj snazi
operacija/sat
1000
1000
1000
750
AC3 pri nominalnoj snazi
operacija/sat
1200
1200
1200
600
AC4 pri nominalnoj snazi
operacija/sat
360
360
200
200
Kalem za dve frekvencije bez optereÊenja
operacija/sat
3600
3600
3600
3600
13
CTX-2 kontaktori
tehniËke karakteristike
n Standardi
n Ambijentalni uslovi
U saglasnosti sa standardima:
Temperatura skladiπtenja: - 55 oC do 80 oC
Radna temperatura, - 40 oC do 60 oC
Uslovi rada na visini
- do 3000 m: nominalne vrednosti
- izmeu 3000 i 4000 m: 90%Ie, 80%Ue
- izmeu 4000 i 5000 m: 80%Ie, 75%Ue
- IEC/EN 60947-1
- IEC/EN 60947-4-1
n Pozicije montiranja
30°
30°
With
no variation
of nominal
powers
Bez varijacije
nominalne
snage
Bez varijacije
napona
dræanja
With
no variation
of holding
andi otpuπtanja
dropout voltage
n Karakteristike struje potroπnje
150 A
185 A
205 A
250 A
310 A
450
Nominalna termiËka struja (Ith) θ ≤ 40 C
(A)
250
250
315
315
Nominalna radna struja (Ie) za AC3 reæim
(A)
150
185
205
250
309
Nominalni radni napon (Ue)
(V)
1000
1000
1000
1000
1000
Nominalni napon izolacije (Ui)
(V)
1000
1000
1000
1000
1000
Maksimalna trajna struja za AC1 reæim
(A)
250
250
315
315
450
Opseg frekvencije
(Hz)
25...400
25...400
25...400
25...400
25...400
Struja ukljuËenja pri kratkom spoju (rms)
(A)
1850
2200
2500
2500
3700
Ue ≤ 400V
(A)
1600
1850
2000
3500
3500
Ue = 500 V
(A)
1600
1850
2000
3500
3500
Ue = 690 V
(A)
1000
1200
1660
2200
2200
Ue = 1000 V
(A)
350
350
850
1100
1100
1 sec.
(A)
2500
2500
4000
5500
5500
5 sec.
(A)
2500
2500
3200
3500
3500
10 sec.
(A)
2300
2300
2400
2500
2500
30 sec.
(A)
1250
1250
1400
1600
1600
1 min.
(A)
900
900
1000
1200
1200
3 min.
(A)
600
600
750
900
900
(min.)
10
10
10
10
10
Tip ‘’1’’ koordinacija gL-gG
(A)
355
355
500
500
630
Tip ‘’2’’ koordinacija gL-gG
(A)
250
250
315
400
500
gL-gG bez termiËkog oπteÊenja
(A)
200
200
250
315
425
(mΩ)
0.30
0.30
0.28
0.28
0.28
56.7
o
Prekidna moÊ (rms)
Kratkotrajna struja preoptereÊenja
Vreme oporavka
Zaπtita od struje
preoptereÊenja bez
bimetalnog releja
Impedansa po polu
AC-1
(W)
19
19
27.7
27.7
AC-3
(W)
6.8
10.3
11.7
17.5
26.7
Izmeu susednih polova
(mΩ)
> 10
> 10
> 10
> 10
> 10
Izmeu polova i izloæenog
provodnog dela
(mΩ)
> 10
> 10
> 10
> 10
> 10
Izmeu ulaza i izlaza
(mΩ)
> 10
> 10
> 10
> 10
> 10
Disipacija po polu
Otpornost izolacije
14
n Karakteristike komandnog kola
AC
150 A
185 A
205 A
250 A
Nominalni napon izolacije (Ui)
(V)
1000
1000
1000
1000
1000
Standardni naponi (Us) (50/60 Hz)
(V)
24...690
24...690
24...690
24...690
24...690
Rad
xUs
0.8...1.1
0.8...1.1
0.8...1.1
0.8...1.1
0.8...1.1
Reagovanje
xUs
0.4...0.6
0.4...0.6
0.4...0.6
0.4...0.6
0.4...0.6
Naponski limit
kalema
Pri dræanju
(CTX-2 150 do 185 A)
50 Hz
(VA)
46
46
60
-
-
60 Hz
(VA)
38.3
38.3
50
-
-
Pri uklopu
(CTX-2 150 do 185 A)
50 Hz
(VA)
568
568
1082
-
-
60 Hz
(VA)
473
473
901
-
-
Disipacija
(CTX-2 150 do 185 A)
50 Hz
(W)
23
23
22.2
-
-
60 Hz
CTX-2
150 do
185 A
Zatvoreno magnetno kolo
CTX-2
205 do
310 A
CTX-2
150 do
185 A
Otvoreno magnetno kolo
CTX-2
205 do
310 A
Vreme zatvaranja NO
pri ukljuËenju
Vreme otvaranja NO
pri iskljuËenju
(W)
19.1
19.1
18.5
-
-
cos ø
0.4
0.4
0.37
-
-
cos ø
-
-
-
-
-
cos ø
0.6
0.6
0.6
-
-
cos ø
-
-
-
-
-
(ms)
20...25
20...25
36...40
60...70
60...70
(ms)
13...17
Potroπnja kalema za
dve frekvencije
Faktor snage
Vremena dræanja i
optuπtanja pri Us
10...13
10...13
10...15
13...17
106 operacija
10
10
10
10
10
operacija/sat
2400
2400
2400
1200
1200
AC1/AC3 pri nominalnoj
snazi
operacija/sat
600
600
600
600
60
AC2 pri nominalnoj snazi
operacija/sat
250
250
250
250
250
AC4 pri nominalnoj snazi
operacija/sat
150
150
150
150
150
MehaniËka izdræljivost
Bez optereÊenja
Maksimalni broj
operacija
DC
205 A
250 A
Nominalni napon izolacije (Ui)
(V)
1000
1000
1000
Standardni naponi (Us)
(V)
24...500
24...500
24...500
Naponski limit
kalema
Potroπnja kalema
Vremena dræanja i
otpuπtanja pri Us
310 A
Rad
xUs
0.8...1.1
0.8...1.1
0.8...1.1
Reagovanje
xUs
0.35...0.5
0.4...0.6
0.4...0.6
Pri dræanju
(W)
3.5
3.5
3.5
Pri uklopu
(W)
350
350
350
Vreme zatvaranja NO
pri ukljuËenju
(ms)
60,..70
60,..70
60,..70
(ms)
13...17
Vreme otvaranja NO
pri iskljuËenju
13...17
13...17
10 6 operacija
10
10
10
Bez optereÊenja
operacija/sat
1200
1200
1200
AC3 pri nominalnoj
snazi
AC4 pri nominalnoj
snazi
operacija/sat
600
600
600
operacija/sat
150
150
150
MehaniËka izdræljivost
Maksimalni broj
operacija
310 A
15
RTX-1 i RTX-2 bimetalni releji
tehniËke karakteristike
n Standardi
n Ambijentalni uslovi
U saglasnosti sa standardima:
Temperatura skladiπtenja: - 40 oC do 70 oC
Radna temperatura: - 25 oC do 60 oC
Uslovi rada na visini do 3000 m: bez promene karakteristika
Relativna vlaænost: 98%
Zaπtitni tretman: tropski
- IEC/EN 60947-4-1
- IEC/EN 60947-5-1
n Pozicije montiranja
-30°
+9
-90
°
-9
0°
0°
n Karakteristike struje potroπnje i komandnog kola
RTX-1
Za CTX kontaktore:
9 do 40 A
RTX-2
50 do 105 A
150 do 185 A
205 do 310 A
GENERALNE KARAKTERISTIKE
Klasa
Opseg podeπavanja
Pogodno za
(A)
10 A
0.65...40
CTX 1, 9 do 40 A
10 A
10 A
10 A
24...110
63...190
120...400
CTX 1, 50 do 105 A CTX 2, 150 do 185 A CTX 2, 205 do 310 A
STRUJA POTRO©NJE
Nominalni napon izolacije
(IEC 947-4) U
Limit frekvencije
Kapacitet
prikljuËka
(V)
690
1000
1000
1000
(Hz)
0...400
0...400
0...400
50...60
Puni provodnik
(mm2)
16
50
120
-
Licnasti provodnik
(mm2)
10
50
120
-
Ravan prikljuËak
(mm)
-
-
25 x 5
-
(mm)
(Nm)
2.5
4.5
6.5
30 x 10
23
Petlja (puna)
Moment sile zatezanja
KOMANDNO KOLO
Nominalni napon izolacije
(IEC 947-4) Ui
Nominalna termiËka struja (Ith)
Nominalni napon AC-15 - Ue-Ie
i struja
DC-13 - Ue-Ie
Upotreba prema Ul i CSA
gL osiguraË
Kapacitet prikljuËka
Moment sile zatezanja
16
(V)
690
(A)
(V - A)
(V - A)
10
110/120 - 3; 220/240 - 2; 380/415 - 1; 480/500 - 0.8; 660/690 - 0.3
24 - 2; 48 - 1.4; 110 - 0.6; 250 - 0.3; 440 - 0.1
B600 - Q600
10
2.5
0.8
(A)
(mm2)
(Nm)
+30°
RTX-1 bimetalni releji
RTX-2 bimetalni releji
n Krive reagovanja
n Krive reagovanja
krive reagovanja
krive reagovanja
RTX-1 klasa 10 za 9 A do 40 A CTX-1 kontaktore
Vreme okidanja (s)
RTX-2 klasa 10 za 150 A do 185 A CTX-2 kontaktore
Vreme okidanja (s)
10000
8000
6000
10000
8000
6000
4000
4000
2000
1500
2000
1500
1000
800
600
1000
800
600
Jednofazno
Hladno stanje
400
200
200
Trofazno
Hladno stanje
100
80
60
40
20
20
10
8
6
10
8
6
4
4
Trofazno
Toplo stanje
2
1.5
2
Trofazno
Toplo stanje
2
1.5
I/Ir
1 1.2
Trofazno
Hladno stanje
100
80
60
40
1
Jednofazno
Hladno stanje
400
3
4
5 6
8
10 12
1
1.05
I/Ir
1 1.2
1.05
Umnoæak podeπene struje
2
3
4
5 6
8
10 12
Umnoæak podeπene struje
RTX-1 klasa 10 za 50 A do 105 A CTX-1 kontaktore
RTX-2 klasa 10 za 205 A do 310 A CTX-2 kontaktore
Vreme okidanja (s)
Vreme okidanja (s)
10000
8000
6000
10000
8000
6000
4000
4000
2000
1500
2000
1500
1000
800
600
1000
800
600
Jednofazno
Hladno stanje
400
200
400
200
Trofazno
Hladno stanje
100
80
60
Trofazno
Hladno stanje
100
80
60
40
40
20
20
10
8
6
10
8
6
4
4
Trofazno
Toplo stanje
2
1.5
1
Jednofazno
Hladno stanje
I/Ir
1 1.2
1.05
2
Trofazno
Toplo stanje
2
1.5
3
4
5 6
Umnoæak podeπene struje
8
10 12
1
I/Ir
1 1.2
1.05
2
3
4
5 6
8
10 12
Umnoæak podeπene struje
17
CTX-1 i CTX-2 kontaktori
n Koordinacija kontaktora / zaπtitnih prekidaËa
U saglasnosti sa IEC 60947-2
Tip 2 koordinacije
Tropolna kombinacija
Motor
Automatski osiguraË
Kontaktor
Bimetalno rele
Test
Nominalna
snaga
(kW)
Nominalna
struja
(A)
Tip
Nominalna
struja
(A)
Magnetni
okidaË
(A)
Kat. br.
Tip
Tip
Opseg
podeπavanja
(A)
Kat. br.
Uslovna
struja
kratkog spoja
Iq (kA)
0.75
1.1
1.5
2.2
2.5
3
3.7
4
5.5
6.3
7.5
10
11
12.5
15
16
18.5
20
22
25
30
31.5
1.9
2.7
3.5
5
5.7
6.7
8
8.5
11
13
15
20
22
25
29
31
35
38
41
47
57
59
DX-MA
DX-MA
DX-MA
DX-MA
DX-MA
DX-MA
DX-MA
DX-MA
DX-MA
DX-MA
DX-MA
DX-MA
DX-MA
DX-MA
DX-MA
DX-MA
DX-MA
DX-MA
DX-MA
DX-MA
DX-MA
DX-MA
2.5
4
4
6.3
6.3
10
10
10
12.5
16
16
25
25
25
40
40
40
40
63
63
63
63
32
50
50
80
80
125
125
125
160
200
200
320
320
320
500
500
500
500
880
880
880
880
071 62
071 63
071 63
071 64
071 64
071 52
071 52
071 52
071 53
071 54
071 54
071 55
071 55
071 55
071 56
071 56
071 56
071 56
071 60
071 60
071 60
071 60
CTX-1 9 A
CTX-1 9 A
CTX-1 9 A
CTX-1 9 A
CTX-1 9 A
CTX-1 12 A
CTX-1 12 A
CTX-1 12 A
CTX-1 25 A
CTX-1 25 A
CTX-1 25 A
CTX-1 25 A
CTX-1 25 A
CTX-1 25 A
CTX-1 32 A
CTX-1 32 A
CTX-1 40 A
CTX-1 40 A
CTX-1 50 A
CTX-1 50 A
CTX-1 65 A
CTX-1 65 A
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
1.8 - 2.7
2.5 - 4
2.5 - 4
4 - 6.3
4 - 6.3
5.5 - 8.5
5.5 - 8.5
8 - 12
8 - 12
10 - 16
10 - 16
17.5 - 22
17.5 - 22
21 - 26
25 - 32
25 - 32
30 - 40
30 - 40
30 - 43
42 - 55
54 - 65
54 - 65
294 61
294 62
294 62
294 63
294 63
294 64
294 64
294 65
294 65
294 66
294 66
294 68
294 68
294 69
294 70
294 70
294 71
294 71
294 73
294 74
294 75
294 75
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
Motor
18
Kompaktni prekidaË
Kontaktor
Bimetalno rele
Napon
(V)
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Test
Nominalna
snaga (kW)
Nominalna
struja
(A)
Tip
Nominalna
struja
(A)
Magnetni
okidaË
(A)
Kat. br.
Tip
Tip
Opseg
podeπavanja
(A)
Kat. br.
Uslovna
struja
kratkog spoja
Iq (kA)
12.5
15
16
18.5
20
22
25
30
31.5
37
40
45
50
55
63
25
29
31
35
38
41
47
57
59
68
74
82
92
102
115
DPX-H 125
DPX-H 125
DPX-H 125
DPX-H 125
DPX-H 125
DPX-H 125
DPX-H 125
DPX-H 125
DPX-H 125
DPX-H 125
DPX-H 125
DPX-H 125
DPX-H 125
DPX-H 125
DPX-H 125
25
40
40
40
40
63
63
63
63
100
100
100
100
125
125
250
400
400
400
400
630
630
630
630
1000
1000
1000
1000
1250
1250
250 51
250 52
250 52
250 52
250 52
250 53
250 53
250 53
250 53
250 54
250 54
250 54
250 54
250 55
250 55
CTX-1 50 A
CTX-1 95 A
CTX-1 95 A
CTX-1 95 A
CTX-1 95 A
CTX-1 95 A
CTX-1 95 A
CTX-1 105 A
CTX-1 105 A
CTX-1 105 A
CTX-1 105 A
CTX-1 105 A
CTX-1 105 A
CTX-2 150 A
CTX-2 150 A
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-2
RTX-2
24 - 32
24 - 32
24 - 32
30 - 43
30 - 43
30 - 43
42 - 55
54 - 65
54 - 65
64 - 82
64 - 82
78 - 97
78 - 97
90 - 120
90 - 120
294 72
294 72
294 72
294 73
294 73
294 73
294 74
294 75
294 75
294 76
294 76
294 77
294 77
294 83
294 83
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
Napon
(V)
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Motor
Kompaktni prekidaË
Nominalna
snaga (kW)
Nominalna
struja
(A)
15
16
18.5
20
22
25
30
31.5
37
40
45
50
55
63
75
90
110
132
150
160
29
31
35
38
41
47
57
59
68
74
82
92
102
115
137
164
204
238
262
282
Kontaktor
Tip
Nominalna
struja
(A)
Magnetni
okidaË
(A)
Kat. br.
Tip
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 630
DPX-H 630
40
40
40
40
63
63
63
63
100
100
100
100
100
160
160
250
250
250
320
320
140 - 400
140 - 400
140 - 400
140 - 400
220 - 630
220 - 630
220 - 630
220 - 630
350 - 1000
350 - 1000
350 - 1000
350 - 1000
350 - 1000
560 - 1600
560 - 1600
900 - 2500
900 - 2500
900 - 2500
1600 - 3200
1600 - 3200
253 52
253 52
253 52
253 52
253 53
253 53
253 53
253 53
253 54
253 54
253 54
253 54
253 54
253 55
253 55
253 56
253 56
253 56
255 42
255 42
CTX-1 50 A
CTX-1 50 A
CTX-1 50 A
CTX-1 50 A
CTX-1 50 A
CTX-1 95 A
CTX-1 105 A
CTX-1 105 A
CTX-1 105 A
CTX-1 105 A
CTX-1 105 A
CTX-1 105 A
CTX-1 95 A
CTX-2 150 A
CTX-2 185 A
CTX-2 185 A
CTX-2 250 A
CTX-2 250 A
CTX-2 250 A
CTX-2 250 A
Motor
Kompaktni prekidaË
Nominalna
snaga (kW)
Nominalna
struja
(A)
15
16
18.5
20
22
25
30
31.5
37
40
45
50
55
63
75
90
110
132
150
27
29
34
37
40
45
53
56
65
71
78
88
98
110
129
157
188
218
244
Bimetalno rele
Tip
Opseg
podeπavanja
(A)
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-2
RTX-2
RTX-2
RTX-2
RTX-2
RTX-2
RTX-2
RTX-2
24 - 32
24 - 32
30 - 43
30 - 43
30 - 43
42 - 55
54 - 65
54 - 65
64 - 82
64 - 82
78 - 97
78 - 97
90 - 120
90 - 120
110 - 140
140 - 190
175 - 280
175 - 280
175 - 280
200 - 310
Kontaktor
Tip
Nominalna
struja
(A)
Magnetni
okidaË
(A)
Kat. br.
Tip
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 250
DPX-H 630
40
40
40
40
40
63
63
63
100
100
100
100
100
160
160
160
250
250
250
140 - 400
140 - 400
140 - 400
140 - 400
140 - 400
220 - 630
220 - 630
220 - 630
350 - 1000
350 - 1000
350 - 1000
350 - 1000
350 - 1000
560 - 1600
560 - 1600
560 - 1600
900 - 2500
900 - 2500
900 - 2500
253 52
253 52
253 52
253 52
253 52
253 53
253 53
253 53
253 54
253 54
253 54
253 54
253 54
253 55
253 55
253 55
253 56
253 56
253 56
CTX-1 50 A
CTX-1 50 A
CTX-1 50 A
CTX-1 50 A
CTX-1 50 A
CTX-1 105 A
CTX-1 105 A
CTX-1 105 A
CTX-1 105 A
CTX-1 105 A
CTX-1 105 A
CTX-1 105 A
CTX-1 105 A
CTX-2 150 A
CTX-2 150 A
CTX-2 185 A
CTX-2 250 A
CTX-2 250 A
CTX-2 310 A
Test
Kat. br.
Uslovna struja
kratkog spoja
Iq (kA)
Napon
(V)
294 72
294 72
294 73
294 73
294 73
294 74
294 75
294 75
294 76
294 76
294 77
294 77
294 83
294 83
294 84
294 85
294 87
294 87
294 87
294 88
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Bimetalno rele
Tip
Opseg
podeπavanja
(A)
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-1
RTX-2
RTX-2
RTX-2
RTX-2
RTX-2
24 - 32
24 - 32
24 - 32
30 - 43
30 - 43
42 - 55
42 - 55
54 - 65
64 - 82
64 - 82
64 - 82
78 - 97
90 - 110
90 - 110
110 - 140
140 - 190
175 - 280
175 - 280
175 - 280
Test
Kat. br.
Uslovna struja
kratkog spoja
Iq (kA)
Napon
(V)
294 72
294 72
294 73
294 73
294 73
294 74
294 74
294 75
294 76
294 76
294 76
294 77
294 78
294 78
294 84
294 85
294 87
294 87
294 87
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
19
CTX-C kontaktori
tehniËke karakteristike
n Standardi
n Ambijentalni uslovi
U saglasnosti sa standardima:
Temperatura skladiπtenja: - 50 oC do 80 oC
Radna temperatura: - 25 oC do 55 oC (bez redukcije)
Uslovi rada na visini do 3000 m: bez promene karakteristika
- IEC/EN 60947-4-1
- IEC/EN 60947-5-1
n Pozicije montiranja
Vertikalna montaæa +/- 30°
n Karakteristike struje potroπnje i komandnog kola
25 A
32 A
45 A
60 A
90 A
110 A
140 A
STRUJA POTRO©NJE
Nominalni napon
(V)
690
690
690
690
690
690
690
Nominalni napon izolacije
prema IEC 947
(V)
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Struja
Maksimalna reaktivna snaga
na 55 oC
(A)
25
32
45
60
90
110
140
230/240V
(kVar)
7.5
10
12.5
20
25
35
45
380/400V
(kVar)
12.5
16.7
20
30
45
55
70
660/690V
(kVar)
15
20
25
35
55
65
85
MehaniËka izdræljivost
(operacija)
Maksimalni broj operacija
po satu
(operacija/
sat)
350
350
350
240
150
150
150
50 Hz
(V)
24-690
24-690
24-690
24-690
24-690
24-690
24-690
60 Hz
(V)
24-600
24-600
24-600
24-600
24-600
24-600
24-600
pri uklopu
(VA)
45
45
48
88
191
191
198
pri dræanju
(VA)
6
6
7
9
15.5
15.5
17
pri uklopu
(VA)
54
54
58
125
245
245
250
pri dræanju
(VA)
7
7
8
11.5
20
20
23
pri uklopu
(VA)
35
35
39
110
215
215
220
pri dræanju
(VA)
5
5
6
11
15
15
19
280.000 280.000 280.000 200.000 150.000 120.000
90.000
KOMANDNO KOLO
Standardni naponi
Frekvencija
Potroπnja
Dve frekvencije 50 Hz
Dve frekvencije 60 Hz
BLOKOVI POMO∆NIH KONTAKATA
Nominalni napon izolacije Ui
(V)
100
TermiËka struja Ith
(A)
10
20
CTX-1 kontaktori
dimenzije
n Dimenzije
Kontaktor veliËine 5
Kontaktor veliËine 1
126
85
7.5
9
75
90
117.5
73
50
81
45
4.5
Ø 5.5
35
56
Kontaktor veliËine 2
PomoÊni kontakti
Kat. br. 297 12/13
55
98
10.3
29
7.5
79
60
50
87
44.5
4.5
40
Kat. br. 297 14/15
45
1.4
11
85
55
98
79
60
7.5
50
87
4.5
78
Kontaktor veliËine 3
Pribor za meublokadu
11
40
85
45
Kontaktor veliËine 4
116
9
90
117.5
66
Ø 5.5
56
60
21
CTX-2 kontaktori
RTX-1 i RTX-2 bimetalni releji
n Dimenzije
n RTX-1 dimenzije
dimenzije
dimenzije
Kontaktor veliËine 1
11.5
8.85
92.5
5.7
34.5
64
61
13.5
178
164
160
8
3.5
38 38
1
2
148.5
96
112
15.5
112
1
Bimetalni releji veliËine 1
165.5
6.8
M8
45
18
10
4
102
Bimetalni releji veliËine 2
11.5
150
48
208
48
12
=
150
Ø9
307
212
187
n RTX-2 dimenzije
Bimetalni releji veliËine 1
108
38 38
18
M10
25
9
PomoÊni kontakti
Kat. br. 297 14/15
15
3
M8
29
36.5
42
70
10.3
5
5
40.5
120
137
82.7
86
105
=
60
104
200
165
180
8
Ø7
40
79.7
Kontaktor veliËine 2
109.7
57
8.85
44.5
M6
40
Pribor za meublokadu
Kat. br. 297 61
Bimetalni releji veliËine 2
Kat. br. 297 62
55
130
48
235
48
55
350
135
177
130
Ø7
22.5
51
22
22.5
10
4
M10
CTX-C kontaktori
dimenzije
n Dimenzije
Kontaktor veliËine 4
Kontaktor veliËine 1
90
73
4.5
9
118.5
66
7.5
82.5
45
50
35
131
Ø 5.5
137.5
56
77
162
60
Kontaktor veliËine 2
Kontaktor veliËine 5
7.5
75
9
128.5
90
73
85.5
45
50
35
168.5
4.5
56
133
Ø 5.5
139.5
56
86
172
178.5
Kontaktor veliËine 3
4.5
40
45
90.5
7.5
60
79
50
55
66
144
150.5
23
instalacioni kontaktori
od 16 A do 100 A
041 16
041 23
041 24
041 31
041 47
040 78
TehniËke karakteristike (str.25)
U saglasnosti sa standardom IEC/EN 61095
MoguÊnost postavljanja napojne sabirnice sa gornje strane (do 25 A)
Pakovanje
Kat. br.
Kontaktori za komandni napon 24 V±
2-polni - 250 V±
I maks
1
1
041 14 16 A
041 16 25 A
1
24V
Broj
modula
N/C + N/O
1
2 N/O
1
4-polni - 400 V±
041 17 25 A
24V
Tip
kontakta
Pakovanje
Kat. br.
2-polni - 250 V±
I maks
4 N/O
2
Kontaktori za komandni napon 24 V±
sa ruËicom
RuËna komanda za funkciju testiranja i oporavka
Stalno ukljuËeno ili iskljuËeno stanje bez
automatskog reseta
2-polni - 250 V±
Tip
Broj
I maks
kontakta
modula
1
041 23 25 A
2 N/O
1
1
040 94(1) 40 A 24V
2 N/O
2
(1)
1
040 73 63 A
2 N/O
2
Tip
kontakta
Broj
modula
1
041 2925 A
230V
2 N/C
1
1
040 9563 A
230V
2 N/O
2
4 N/O
2
24V
Kontaktori za komandni napon 230 V±
(nastavak)
4-polni - 400 V±
230V
5
041 31 25 A
1
041 32 25 A
230V
4 N/C
2
1
041 33 25 A
230V
2 N/O + 2 N/C
2
1
1
040 98 63 A
040 99 100 A
230V
4 N/O
4 N/O
3
6
4-polni - 400 V±
1
041 24 25 A
1
040 67(1) 40 A
1
040 74(1) 63 A
24V
4 N/O
4 N/O
4 N/O
2
3
3
Tihi kontaktori za komandni napon 230 V±
2-polni - 250 V±
I maks
1
041 49 25 A
Tip
kontakta
2 N/O
Broj
modula
1
230V
RuËna komanda za funkciju testiranja i oporavka
Stalno ukljuËeno ili iskljuËeno stanje bez
automatskog reseta
2-polni - 250 V±
Tip
Broj
I maks
kontakta
modula
4
1
1
041 4725 A
040 68(1)40 A
040 75(1)63 A
1
040 76(1)63 A
1
1
040 69 40 A
040 77(1)63 A
Kontaktori za komandni napon 230 V±
2-polni - 250 V±
I maks
4
041 26 16 A
Tip
kontakta
230V
N/C + N/O
1
10
041 58 25 A
230V
2 N/O
1
230V
230V
2 N/O
2 N/O
2 N/O
1
2
2
2 N/C
2
3 N/O
3 N/C
3
3
4 N/O
4 N/O
4 N/O
2
3
3
4 N/C
3
3-polni - 400 V±
Broj
modula
(1)
Kontaktori za komandni napon 230 V±
sa ruËicom
230V
4-polni - 400 V±
2
1
1
041 4825 A
040 70(1)40 A
040 78(1)63 A
1
040 7963 A
230V
230V
(1) RuËici se moæe pristupiti kada se ukloni maska
24
instalacioni kontaktori
instalacioni kontaktori
dodatni pribor
od 16 do 100 A
n TehniËke karakteristike
041 85
041 83
• Impulsni napon (Uimp): 4 kV
• MehaniËka izdræljivost: 106 ciklusa
• Temperatura:
- Radna: - 25 °C do + 40 °C
- Skladiπtenja: - 40 °C do +70 °C
Zaπtita kontaktora od kratkih spojeva prema NF EN 61095,
uslovna struja kratkog spoja Iq = 6 kA
Automatski osiguraËi ili gG osiguraË:
• ≤ 16 A za 16 A struje
• ≤ 25 A za 25 A struje
• ≤ 40 A za 40 A struje
• ≤ 63 A za 63 A struje
• ≤ 100 A za 100 A struje
040 85
• Potroπnja komandnog kola
Kontaktori 16 A i 25 A
Komandni napon
Nominalna struja
Pakovanje
Kat. br.
25 A
25 A
Tip kontakta
4 N/O
2 N/O
PomoÊni preklopni kontakt
Koristi se za signalizaciju poloæaja kontakta
Za 1-modularne kontaktore 16 do 25 A
Maksimum 2 kontakta po kontaktoru
Postavljanje sa leve strane kontaktora
N/O + N/C
2 N/C
Broj modula
Pri dræanju
Pri funkciji
1
200 mA
970 mA
2
300 mA
300 mA
1
6 mA
55 mA
Preklopni
kontakti
1
041 85 5 A
250 V±
N/C + N/O
Za 2-modularne kontaktore 25 A
Maksimum 2 kontakta po kontaktoru
Postavljanje sa leve strane kontaktora
I maks.
Napon
Preklopni
kontakti
1
041 83 5 A
250 V±
N/C + N/O
Za kontaktore 40 i 63 A
Maksimum 1 kontakt po kontaktoru
Postavljanje sa leve strane kontaktora
I maks.
Napon
Preklopni
kontakti
1
040 85 5 A
250 V±
N/C + N/O
Za kontaktore 100 A
Maksimum 1 kontakt po kontaktoru
Postavljanje sa desne strane kontaktora
I maks.
Napon
1
16 - 25 A
Dodatni pribor
I maks.
Napon
230 VA
tihi kontaktor
24 VA
035 45 5 A
250 V±
Preklopni
kontakti
N/C + N/O
Broj
modula
0.5
Broj
modula
0.5
Broj
modula
0.5
Broj
modula
0.5
230 VA
16 - 25 A
16 - 25 A
N/O + N/C 2 N/O + 2 N/C
2 N/O
4 N/O
2 N/C
4 N/C
1
20 mA
90 mA
2
20 mA
200 mA
Kontaktori 40 A, 63 A i 100 A
Komandni napon
24 VA
230 VA
Nominalna struja
40 i
63 A
40 i
63 A
40 i
63 A
40 i
63 A
100 A
Tip kontakta
2 N/O
4 N/O
2 N/O
2 N/C
3 N/O
4 N/O
4 N/C
4 N/O
Broj modula
Pri dræanju
Pri funkciji
2
250 mA
1750 mA
3
270 mA
1500 mA
2
15 mA
150 mA
3
30 mA
200 mA
6
60 mA
460 mA
• Preporuke
Struje kontaktora postavljenih u kutijama ako je unutraπnja
temperatura > 40 °C
Struja kontaktora
Ie = 16 A
Ie = 25 A
Ie = 40 A
Ie = 63 A
40 °C
16 A
25 A
40 A
63 A
50 °C
14 A
22 A
36 A
57 A
60 °C
12 A
20 A
32 A
50 A
70 °C
10 A
18 A
29 A
45 A
Postaviti razdvojni element na svaka dva kontaktora (kat. br. 044 40/41)
• Maks. popreËni preseci u mm2
Struje ≤ 25 A
Tip provodnika
Puni
Licnasti
Licnasti sa jednostr. hilznom
Licnasti sa dvostr. hilznom
1 x 6 ili 2 x 2.5
1 x 62 ili 2 x 2.52
1 x 62
2 x 42
2
2
Struje 40
i 63 A
Struje 100 A
1 x 252 ili 2 x 102
1 x 252 ili 2 x 102
1 x 162
2 x 162
502
2 x 352
-
Unakrsne reference stare i nove serije kontaktora
Stari kataloπki
broj
Novi kataloπki
broj
Opis
040 33
041 14
16 A - 24 V - N/C + N/O
25 A - 24 V - 2 N/O
040 41
041 16(1) / 041 23(2)
040 43
041 17(1) / 041 24(2)
25 A - 24 V - 4 N/O
040 38
041 26
16 A - 230 V - N/C + N/O
040 49
041 58(1) / 041 47(2)
25 A - 230 V - 2 N/O
040 52
041 49
25 A - 230 V - 2 N/O tihi kontaktor
040 50
041 29
25 A - 230 V - 2 N/C
040 53
041 31(1) / 041 48(2)
25 A - 230 V - 4 N/O
040 54
041 32
25 A - 230 V - 4 N/C
040 55
041 33
25 A - 230 V - 2 N/C + 2 N/O
041 85
Preklopni pomoÊni kontakt za 1-modularne
kontaktore 16 i 25 A
041 83
Preklopni pomoÊni kontakt za 2-modularne
kontaktore 25 A
040 85
Preklopni pomoÊni kontakt za kontaktore
40 A i 63 A
040 85
(1) Bez ruËice
(2) Sa ruËicom
25
Vaπ distributer:
–ora Vajferta 36
11000 Beograd
Tel: Fax: +381 11 3835 060
+381 11 3835 200
+381 11 3442 887
[email protected]
www.legrand.rs
Download

Preuzmite