6/S1
PriguπivaËi zvuka
PriguπivaËi zvuka - pravougaoni PZ
PriguπivaËi zvuka - cilindriËni PZC
PriguπivaËi zvuka - meuprostorni PZM
Priguπne kulise PK
Za
Ëist
i
ugodan
vazduh
PriguπivaËi zvuka i priguπne kulise
Pravougaoni priguπivaËi zvuka, tip PZ
Priguπne kulise, tip PK
PriguπivaËi zvuka tip PZ namenjeni su za smanjenje buke
u klimatizovanim i ventiliranim prostorijama. Priguπne
kuli­se su izraene od negorivog, apsorpcijskog materijala
- ka­­mene vune. ZnaËajno priguπenje se postiæe u frekvencionom području od 63 do 8000 Hz. Povrπina priguπnih
ku­li­sa otporna je na habanje do brzina vazduha od približno 20 m/s. Ku­lise se izrauju u 3 dimenzije: d=100
mm, d=200 mm i d=300mm, dok presek priguπivaËa moæe
biti izraen u pet osnovnih tipova: d/s=100/50; 100/100;
200/100; 200/200 i 300/100. KuÊiπte prigu­πi­va­Ëa izraeno
je od pocinkovanog ËeliËnog lima, a prirubnice u skladu s
kriterijumima da­­tim u tabeli na str. 3. Prirubnice normalno
nisu buπene osim na zahtev kupca. Zbog lakπe manipulacije prigu­πi­va­­Ëi teæi od 300 kg izrauju se iz dva ili
viπe delova ta­ko da ni jedan deo nije teæi od 300 kg. Sve
dimenzije pri­gu­πivaËa i priguπnih kulisa su tipske. Na zahtev kupca pro­­izvodimo ih i u drugim, zatraæenim dimenzijama, kao i od ne­­rajuÊeg ËeliËnog lima, uz odgovarajuÊi
dodatak u ceni.
KuÊiπte priguπivaËa izraeno od lima
Priguπne kulise ugraene direktno u
zidani kanal.
Eventualne zazore,
na­stale zbog razlike u vi­sini kulisa i
kanala, tre­ba zatvoriti
s priguπnim materijalom da ne bi doπlo do
nepriguπenog pro­pu­
πtanja zvuËne
ene­rgije.
Kriterijumi za veliËinu profila prirubnice
Kriterijum
(pocinkovani)
Presek prigušivača
Veća stranica
preseka
Apsorpcioni materijal - kamena vuna, negoriva, u skladu s
klasom A2 prema HRN i DIN 4102, Deo 1.
Dozvoljena trajna temperatura pri upotrebi je 250˚C.
Zbog vodljivosti zvuka kroz limene zidove priguπivaËa,
na­jveÊe moguće priguπenje iznosi 40 dB. Ako se traæi ve­Êa
vrednost, tada treba ukupno priguπenje podeliti na 2 pri­
guπivaËa i meusobno ih spojiti elastiËnim nastavkom.
Izbor obloge (kaπiranja) kulise
Stakleni voal (V) - Vrlo tanak zaπtitni sloj na povrπini kulise;
uo­biËajena izvedba koja se najËeπÊe primenjuje. Povrπina
ku­lise je propusna za vazduh, manje propusna za vodu,
spreËava od­vajanje Ëestica mineralne vune usled strujanja
vazduha.
2
Ugaonik (zaštićen
antikorozivnom bojom)
Ugaonik (zaštićen
antikorozivnom bojom)
Samo na zahtev
Samo na zahtev
Samo na zahtev
Staklena svila (S) - Vrlo tanak zaπtitni sloj, debljine svega
0,12 mm, nanesen na povrπinu mineralne vune posebnim
postupkom. Povrπina kulise je slabo propusna za vazduh i
nepropusna za vodu, spreËava odvajanje Ëestica mineralne
vune usled strujanja vazduha.
Refleksni lim (R) - Svaka strana kulise je do polovine (naizmenično) obloæena pocinkovanim ËeliËnim limom. Takva kulisa
ima bolja priguπna svojstva kod frekvencije od 250 Hz.
Perforirani lim (P) - Kod brzina vazduha veÊih od 20 m/s, ili kod
zaprljanog vazduha, kulise treba obloæiti perforiranim pocinkovanim Ëe­liËnim limom, πto bitno ne utiËe na priguπenje buke.
Osim opisanih obloga, moguÊe su izvedbe i s kombinovanim
oblogama (v. primer oznaka na str. 14)
PriguπivaËi zvuka i priguπne kulise
Tipske dimenzije i teæine priguπivaËa
(izvedba bez refleksnih limova ili bez perforirane obloge kulisa)
Zadræavamo pravo konstruktivnih izmena
3
PriguπivaËi zvuka i priguπne kulise
Tipske dimenzije i teæine priguπivaËa
(izvedba s refleksnim limom s perforiranom oblogom)
356
4
323
359 436
452 549
380 437
513 590
PriguπivaËi zvuka i priguπne kulise
Skice dvodelnih priguπivaËa
Kao πto se na skicama vidi, delovi priguπivaËa se meusobno
spajaju pomoÊu ugrađenih prirubnica i vijaka. Dodirni delovi
se, po potrebi uËvrπÊuju dodatnim dræaËima.
S viπedelnim priguπivaËem isporuËuju se i pocinkovani ËeliËni
vijci. Svaki se viπedelni priguπivaË u fabrici pre isporuke
probno sastavlja i rastavlja.
Skica Ëetvorodelnog i osmodelnog priguπivaËa
Zadræavamo pravo konstruktivnih izmena
5
PriguπivaËi zvuka i priguπne kulise
1. Dijagram priguπenja
Tip PZ 100/50
koliËin
a vaz
otpor ∆ p [Pa]
brzina vazduha vef [m/s]
2. Dijagram izbora veliËine preseka i otpori
6
duha
V [m 3
/h] x
10 3
PriguπivaËi zvuka i priguπne kulise
3. Dijagram priguπenja
Tip PZ 100/100
otpor ∆ p [Pa]
brzina vazduha vef [m/s]
4. Dijagram izbora veliËine preseka i otpori
koliËin
a vaz
duha
V [m 3
/h] x
Zadræavamo pravo konstruktivnih izmena
10 3
7
PriguπivaËi zvuka i priguπne kulise
5. Dijagram priguπenja
Tip PZ - R 100/50
Primer:
Zadano:
KoliËina vazduha: V=5500 m3/h
Traæeno priguπenje: 24 dB (A) kod 250 Hz
Reπenje:
Dg 1: PZ-R 100/50
duæina priguπivaËa: L = 1480 mm
Dg 2: efektivna brzina kroz svetli presek vef = 5,5 m/s
otpor ∆ Ptot = 17 Pa
presek priguπivaËa B x H = 1350 x 600 ili 900 x 900
Dg. 7:
frekvencija Hz
ProtoËne πumnosti dB (A) Atot = B x H= 0,81 m2
Tab. 9: korekcija dB (A)
Ukupne protoËne πumnosti dB (A)
125
250
39
31
27
-2
-2
-2
37
29
500
25
Gore utvrene vrednosti buke treba u svakoj oktavi da budu
manje za 9 dB (A) od priguπene buke izvora merene na mestu iza
priguπivaËa (v. skicu)
Nivo buke izvora
pre prigušenja
8
Mesto merenja
preostale buke
PriguπivaËi zvuka i priguπne kulise
6. Dijagram priguπenja
7. Dijagram protoËnih πumnosti za d/s = 100/50
(važi za B x H = Atot = 1 m2)
brzina vazduha
PZ - R 100/100
7. Dijagram protoËnih πumnosti za d/s = 100/100
(važi za B x H = Atot = 1 m2)
brzina vazduha
Korekciona tabela
Zadræavamo pravo konstruktivnih izmena
9
PriguπivaËi zvuka i priguπne kulise
1. Dijagram priguπenja
Tip PZ 200/100
koliËin
a vaz
10
duha
V [m 3
/h] x
otpor ∆ p [Pa]
brzina vazduha vef [m/s]
2. Dijagram izbora veliËine preseka i otpori
10 3
PriguπivaËi zvuka i priguπne kulise
3. Dijagram priguπenja
Tip PZ 200/200
4. Dijagram izbora veliËine preseka i otpori
5
10
20
koli
Ëina
vaz
duh
a
Zadræavamo pravo konstruktivnih izmena
11
PriguπivaËi zvuka i priguπne kulise
Izborni dijagrami za pravougaone priguπivaËe zvuka
5. Dijagram priguπenja
Tip PZ - R 200/100
Primer:
Zadano:
KoliËina vazduha: V = 18000 m3/h
Traæeno priguπenje: 18 dB (A) kod 250 Hz
Reπenje:
Dg 1: PZ 200/200
duæina priguπivaËa: L = 1480 mm
Dg 2: efektivna brzina kroz svetli presek vef = 7 m/s
otpor ∆ ptot = 17 Pa
presek priguπivaËa B x H = 2400 x 600, 1600 x 900 ili 1200 x 1200
Dg. 7:
frekvencija Hz
ProtoËne πumnosti dB (A) Atot = B x H= 1,44 m2
Tab. 9: korekcija dB (A)
Ukupne protoËne πumnosti dB (A)
125
250
500
37
32
29
2
2
2
39
34
31
Gore utvrene vrednosti buke treba u svakoj oktavi da budu manje za 9 dB (A) od
priguπene buke izvora merene na mestu iza priguπivaËa (v. skicu)
Nivo buke izvora
pre prigušenja
12
Mesto merenja
preostale buke
PriguπivaËi zvuka i priguπne kulise
Tip PZ 300/100
6. Dijagram priguπenja
otpor ∆ p [Pa]
6. Dijagram izbora veliËine preseka i otpori
koliËin
a vaz
duha
V [m 3
/h] x
Zadræavamo pravo konstruktivnih izmena
10 3
13
PriguπivaËi zvuka i priguπne kulise
brzina vazduha
Korekciona tabela
Primer oznaka za naručivanje:
14
brzina vazduha
PriguπivaËi zvuka i priguπne kulise
CilindriËni priguπivaËi zvuka, tip PZC i PZC-J
Nastrujni elememt
(jezgro)
CilindriËni priguπivaËi zvuka koriste se u instalacijama kli­
matizacije i ventilacije za priguπivanje buke. Pogodni su za
po­stavljanje na usisnu i potisnu stranu aksijalnih ventilatora, kao i za ugradnju na usisnu stranu radijalnih ventilatora
i na ka­nale kruænog preseka.
Plaπt priguπivaËa izraen je od pocinkovanog ËeliËnog lima,
is­punjen apsorpcionim materijalom. Unutrašnji plaπt prigu­
πivaËa izraen je od perforiranog pocinkovanog ËeliËnog
li­ma, koji πtiti izolacionu ispunu od odnoπenja Ëestica.
Ti­pski se isporuËuju bez kulise (tip PZC), ili s cilindriËnom
ku­lisom PZC-J.
Povrπina preseka priguπivaËa PZC-J je za oko 40 % ma­nja
nego kod priguπivaËa PZC.
Dimenzije priguπivaËa [mm]
Primer oznake za naručivanje:
- prigušivač bez jezgra
φ d = 560
dodatna oznaka za nastrujni
element (na poseban zahtev)
φ d = 560
Zadræavamo pravo konstruktivnih izmena
15
PriguπivaËi zvuka i priguπne kulise
16
d [mm]
1. Priguπenje De [dB]
TehniËki podaci za PZC i PZC-J
PriguπivaËi zvuka i priguπne kulise
TehniËki podaci za PZC i PZC-J
2 Dijagram otpora i sopstvene πumnosti
2. 2 za tip PZC-J
vel
iËin
a
naz
ivn
a
Sopstvena πumnost
φd
]
naz
ivn
a
vel
iËin
a
φd
2. 1 za tip PZC
[m3/h.m].1000
[m3/h.m].1000
2.3 Korekciona tabela
ProtoËna πumnost: LW = Lp + k [dB/m]
Zadræavamo pravo konstruktivnih izmena
17
PriguπivaËi zvuka i priguπne kulise
Meuprostorni priguπivaË zvuka, tip PZM
-2
Meuprostorni priguπivaËi zvuka namenjeni su za smanjenje nepoæeljne buke izmeu prostorija koje su kanalskim
sistemom meusobno akustiËki povezane (poput telefo­
na). Ovi priguπivaËi zvuka mogu takoe sluæiti i za dodatno
priguπenje buke, ako npr. glavni priguπivaË nije dovoljan.
PriguπivaËi su izraeni u obliku cevi od pocinkovanog Ëe­­
liËnog lima i ispunjeni apsorpcionim materijalom. Po­vr­πi­­na
izolacione ispune koja je izloæena troπenju usled stru­janja
vazduha, obloæena je pocinkovanim perforiranim li­mom.
Meuprostorski priguπivaËi zvuka ugrauju se na dva
naËina:
- ugraivanje u glavni kanal koji prolazi kroz sve prostorije,
Dimenzije [mm]
80
78
180
100
98
200
125
123
225
150
148
250
160
158
260
180
178
280
200
198
300
224
222
324
250
248
350
300
298
400
315
313
415
335
333
435
L = 450, 950, 1450, 1950
za sve prečnike φ d
Dimenzije meuprostornog priguπivaËa
zvuka PZM
Nazivni
Dužine
prečnik φ φ d - 2
φ D [mm]
L [mm]
[mm]
d [mm]
Primer oznake za naručivanje:
dužina
prigušivača
Nazivni prečnik φ d
18
a nema boËnih ogranaka (sl. 1)
- ugraivanje u ogranke glavnog kanala (sl. 2)
Prvi naËin ugradnje primenjuje se kod manjih ventilacionih
sistema. Pri ovom naËinu ugradnje, zbog razliËitih protoka
vazduha, prikljuËni prečnici priguπivaËa su obiËno razliËiti.
Svi parcijalni padovi pritiska vazduha se sabiraju i zato
treba da budu πto manji. Svaki priguπivaË treba sam postiÊi
Ëitavo prigu­πenje zvuka izmeu dve prostorije pa su zato
potre­bne velike dužine priguπivaËa.
Kod drugog naËina ugradnje prikljuËni prečnici su obiËno
jednaki, a padovi pritisaka su manji jer se ne sabiraju
serijski.
PriguπivaËi zvuka i priguπne kulise
TehniËki podaci
Prilikom proraËuna priguπenja treba se pridræavati
sledeÊeg:
- osnovni kriterijum uzima u obzir zvuËnu izolaciju pregradnog zida izmeu dve prostorije i odreuje da PZM treba da
ima sposobnost priguπivanja jednaku ili veÊu za 10 dB u
svakoj oktavi od zvuËne izolacije pregradnog zida.
- kriterijum o priguπenju govora i muzike odreuje da
Dimenzije priguπivaËa:
- duæinu priguπivaËa odreujemo na osnovu priguπenja
za 1 m dužine (dijagram 1).
- unutrašnji prečnik priguπivaËa odreujemo prema
zadanoj koliËini vazduha i odabranoj brzini vef, odnosno dozvoljenom padu pritiska, prema dijagramu 2.
U obzir treba uzeti i protoËne πumnosti koje nastaju
zbog protoka vazduha kroz priguπivaË. U svakoj oktavi one treba da budu za 10 dB manje od dozvoljenog
spektra zvuËne snage iza priguπivaËa. (v. sliku na str.
8 ovog separata.)
zvuËni nivo govora ili muzike u ugroæenoj prostoriji treba da
bude za 10 do 15 dB niæi od nivoa ostale buke predviene
po NR krivoj u svim oktavama.
- ako PZM treba da prigušuje i deo osnovne buke ventilatora iz pogonske hale, tada treba proveriti njegovo priguπenje
za taj zahtev.
1. Dijagram prigušenja po metru dužine
na
ziv
na
v
eliË
ina
2. Dijagram otpora
Količina vazduha
Zadræavamo pravo konstruktivnih izmena
19
KLIMA OPREMA D.O.O.
Vojvode Stepe 244
11000 BEOGRAD, SRBIJA
tel/fax: +381 11 369 32 35
mob.: +381 64 290 62 64
www.klimaoprema.co.yu
e-mail [email protected]
Download

6S1