LAFARGE BFC d.o.o.
Trg BFC 1
21300 Beočin, Srbija
Tel. +381 21 874 100
Fax +381 21 871 283
Da bude jako,
a gradi se lako
Da bude jako - a gradi se lako
Savremena gradnja je, drugim rečima, sigurna i efikasna gradnja.
Ona zahteva moderne materijale koji omogućavaju takvu gradnju.
Cement, kao osnovni građevinski materijal je ključ za Vašu efikasnost.
2
3
2
Strana 6
Beton i
primena
4
Strana 16
Malter i
primena
5 6
3
Strana 22
Strana 24
Prefabrikovani
betonski
elementi
Beocin
Standard
Strana 26
Beocin
Profi
Strana 28
Beocin
Multibat
7
Strana 30
Bezbednost
i zdravlje
na radu
5
BETON
Oplata
Beton
je mešavina cementa, agregata
i vode koja je u svežem stanju obradiva.
Beton je materijal koji na vazduhu
i pod vodom trajno očvršćava.
Uobičajen sastav svežeg betona je:
6% vazduh, 11% cement, 41% krupan agregat,
26% sitan agregat, 16% voda.
Oplata mora biti čvrsta i ravna, a spojevi tako
izvedeni da ne dozvole curenje cementne paste
iz betona.
Ugradnja betona
Pri ugradnji betona voditi računa da slobodan
pad ne bude veći od 1.5m da ne bi došlo do
izdvajanja krupnog agregata iz cementne paste.
Ključ za dobijanje čvrstog i trajnog betona:
11% cement
41% krupan aregat
Pažljiv izbor, doziranje i mešanje materijala
Pravilna priprema oplate
Pravilna ugradnja
Negovanje
Spravljanje betona
26% sitan
agregat
16% voda
6
Beton se spravlja u mešalici. Mešati dovoljno dugo
da se dobije homogena mešavina.
Pri spravljanju betona, kod određivanja ukupne
količine vode, treba uzeti u obzir
i vlagu upotrebljenog agregata.
Sa stubova, zidova i vertikalnih delova oplate
greda: kada beton postigne 30% zahtevane
čvrstoće (nakon 2 dana).
Sa ploča i donjih delova oplate greda: kada beton
postigne 70% zahtevane čvrstoće (nakon 7 dana).
Zbijanje svežeg betona
Da bi očvrsli beton postigao zahtevanu čvrstoću
i trajnost pri ugradnji mora biti dobro zbijen.
Zbijanju betona se pristupa nakon unosa
određene količine betona u oplatu.
Završna obrada betoniranog elementa
6% vazduh
Skidanje oplate
Sa završnom obradom početi kada sa površine
nestane sloj vode koji se izdvojio kao rezultat
zbijanja svežeg betona.
Betoniranje na niskim temperaturama (t≤+5ºC)
Koristiti cemente viših klasa (42.5), cemente sa
manje dodataka, kao i cemente sa visokim ranim
čvrstoćama sa oznakom (R) – Beočin Profi.
Upotrebljavati veće količine cementa
i manje količine vode, posebno obratiti pažnju
na negu betona.
Nega betona
Da bi očvrsli beton dostigao željenu čvrstoću
i trajnost, pored njegovog zbijanja, važnu ulogu
ima i negovanje betona. Sa negom betona
početi kada površina dovoljno očvrsne da se ne
ošteti prilikom negovanja. Zaštita betona se
uglavnom vrši polivanjem vodom, pokrivanjem
vlažnim jutanim krpama i plastičnim folijama.
Posebnu pažnju na negu treba obratiti kada
se radovi izvode na niskim (t≤+5°C)
i visokim (t≥+30°C) temperaturama.
Betoniranje na visokim temperaturama
(t≥+30ºC)
Beton unet u oplatu mora biti raspoređen i zbijen u
najkraćem mogućem roku.
Preporučujemo izvođenje radova u kasnim
popodnevnim satima ili noću.
Sa negom betona početi odmah nakon završne
obrade betona.
7
BETON
Staze oko objekata, platoi, parkinzi
Priprema terena
Pre svega je potrebno poravnati teren, odnosno skinuti
humus, a zatim nasuti i dobro nabiti tampon od šljunka
čija debljina bi trebalo da bude bar 5-7cm.
Nakon toga odredite visine i padove (preporučen pad
je min 1%, odnosno, na 1 metar dužine 1 centimetar
visine).
Armatura koju ćete staviti u beton dobija se statičkim
proračunom.
Ravnjača
Beton
Polje 1
1% Oplata
Spravljanje betona
Beton zamešati u mešalici tako što ćete u mešalicu
prvo sipati vodu, a zatim šljunak i cement po recepturi
koja je data u brošuri. Kada smesa betona dobije
željenu plastičnost, nakon 8-10 minuta, beton sipati u
kolica koja ste prethodno takođe nakvasili vodom da
ne bi došlo do lepljenja betona za metal.
Ugradnja betona
Beton sipate u oplatu i ravnate ravnjačom nakon što
beton “povuče vodu” i to tako što ćete ravnjaču osloniti
na oplatu i vući prema sebi (1) i istovremeno levodesno (2) kako je to prikazano na slici.
8
ZATO ŠTO
2
1
Drveni
klin
Dilatacija - stiropor 2cm
Postavljanje oplate
Zatim postavite oplatu od daske koju učvrstite
drvenim klinovima i pre samog betoniranja tampon
šljunak i oplatu nakvasite vodom.
Lafarge preporucuje
Tampon šljunak
Polje 2
1
2
1
2
Betonu izlozenom
dejstvu mraza i soli
omogucava duzi
vek trajanja
Saveti i preporuke
Staze i trotoare treba betonirati etapno, odnosno
tako što ćete prvo izbetonirati polje 1 a zatim kad
beton dovoljno očvrsne skinuti oplatu, staviti
stiropor (najbolje d=2cm) na dilataciju između
polja 1 i 2 i izbetonirati polje 2. Kod trotoara treba
voditi računa da se dilatacija sa objektom uradi
na isti način. Naravno, pravila o negovanju betona važe i ovde.
Da bi se sprečilo da u zimskom periodu voda koja
prodre između dilatacija svojim smrzavanjem
dovede do lomljenja betona, potrebno je dilatacije zaliti masama na bazi bitumena.
MB15
1x
4,5x
MASA VODE
kg CEMENTA
MASA CEMENTA
m BETONA
0,85
3
235
9
BETON
Temelji
6
5
Priprema terena
Pre početka radova neophodno je iskopati rupu za
temelj dubine (h) i širine (d) ručno ili mašinski (1).
Dubina fundiranja i širina temeljne trake određuje se
statičkim proračunom. Nakon toga, potrebno je u
iskop nasuti i nabiti tampon šljunak (2). Armatura koju
ćete staviti u temelj dobija se statičkim proračunom.
Ugradnja betona
1 Temeljna traka
Prvo se vrši betoniranje temeljne trake u zemlji (3).
Tokom betoniranja, beton je potrebno vibrirati kako bi
se što ravnomernije ugradio i kako bi se istisnuli mehurići vazduha iz betonske mase. Na taj način povećava
se njegova čvrstoća i vodonepropusnost.
2 Temeljni zid
Sledeći dan vrši se betoniranje „temeljnog zida“ (4) čija
debljina zavisi od širine zidova objekta i za ovaj deo se
postavlja oplata. Oplata se postavlja tako da spoljašnja
strana bude viša za visinu podne ploče.
Pre betoniranja oplatu premazati sredstvom koje
sprečava slepljivanje betona za zidove oplate. Voditi
računa da se pre betoniranja postave ankeri stubova i
vertikalnih serklaža na za to predviđena mesta.
3 Podna ploča
Unutrašnja oplata temeljnih zidova se skida kada
10
Lafarge preporucuje
3
4
ZATO ŠTO
h
d
1
2
beton dostigne 30% čvrstoće, što se pri temperaturi od
oko +15 do +20°C dešava već nakon 24 sata. Nakon
demontaže vrši se nasipanje i nabijanje peska i tampona šljunka ispod podne ploče, a između temeljnih
zidova (5). Tampon šljunak je potrebno pre betoniranja
podne ploče dobro nakvasiti vodom. Tada možemo
pristupiti betoniranju podne ploče (6).
Betonu u temeljima
obezbeduje
vodonepropusnost
Saveti i preporuke
Voditi računa da pre betoniranja temeljnih stopa
ostavite otvore za prolaz instalacija (vode, kanalizacije, struje...). Preporučuje se da se podna
ploča na mestu kupatila ne betonira već da se to
radi naknadno kada se uradi razvod instalacija
vode i kanalizacije.
MB20
1x
4x
MASA VODE
kg CEMENTA
MASA CEMENTA
m3 BETONA
0,75
270
11
BETON
Konstruktivni elementi
(stubovi, grede, ploce)
Postavljanje oplate
Kod betoniranja stubova i greda, od izuzetne važnosti
je pravilno izvođenje oplata. Oplate moraju biti urađene tako da omoguće prijem sila pritiska sveže betonske smeše, kao i da spreče curenje cementnog mleka iz oplate, što za posledicu ima porozan beton...
Način izrade oplate greda je prikazan na slici. Oplata se
montira tako što se prvo na podupirače (1) postavljaju
drvene grede (2). Preko greda se kucaju letve (3) koje se
postavljaju preko ivica greda, kako bi se stranica (5)
mogla učvrstiti kosnikom (7). Lajsna (4) i daska (6)
ukrućuju oplatni sklop. Pre betoniranja oplatu
premazati sredstvom koje sprečava slepljivanje betona
za zidove oplate. Armatura greda dobija se statičkim
proračunom.
Spravljanje betona
Beton spravljate u mešalici za beton na način kako je to
opisano i po recepturi datoj u ovoj brošuri. Voditi
računa o pravilnom odnosu vode i cementa, jer višak
vode dovodi do šupljina u očvrslom betonu čime ga
čini neotpornim na dejstvo mraza, dok manjak vode
onemogućava potpunu hidrataciju cementa, čime mu
značajno smanjuje mehaničke karakteristike („pregoreli beton“). Kolica prethodno nakvasiti vodom kako ne
bi došlo do lepljenja betona za zidove kolica.
Ugradnja betona
Nakon ugradnje betona, betonsku smešu vibrirati kako
12
5
4
6
7
Lafarge preporucuje
ZBOG
3
1
2
bi betonska smeša dobila što homogeniji sastav.
Stranice oplate stubova i greda se mogu demontirati
nakon što beton dostigne 30% zahtevane pritisne
čvrstoće, što je pri temperaturama od +15 do +20°C
moguće već posle 24 sata. Donji deo oplata može se
demontirati nakon što beton dostigne 70% čvrstoće,
što se kod temperatura od +15°C do +20°C može
očekivati nakon 7 dana. Pravila o negovanju betona u
potpunosti važe i u ovom slučaju.
Visokih cvrstoca
koje obezbeduju
brzu gradnju
i vecu nosivost elemenata
Saveti i preporuke
Prilikom montaže donjeg dela oplate greda,
potrebno je voditi računa o visini grede u odnosu na željeni nagib.
Kod betoniranja stubova na koje naleže greda,
voditi računa o visini do koje betonirate stubove i
to tako da stub betonirate do donje ivice grede.
MB25
1x
3,5x
MASA VODE
kg CEMENTA
MASA CEMENTA
m BETONA
0,90
3
315
13
BETON
Nadvratne i nadprozorne grede
Postavljanje oplate
Kod betoniranja nadvratnih i nadprozornih greda
voditi računa o visinama kako ne bi bilo problema kod
ugradnje vrata i prozora. Oplatu treba uraditi tako da
izdrži pritisak sveže betonske mase i da ne dozvoli
curenje cementnog mleka iz oplate. Oslanjanje nadvratnih i nadprozornih greda na zidove treba da je
minimalno 20 cm. Prvo se postavlja donji deo oplate, a
tek nakon toga stranice oplate. Stranice se obično
ukrućuju„jahačima“ kako je to prikazano na slici. Jahači
se prave od daske ili od armature. Pre betoniranja oplatu premazati sredstvom koje sprečava slepljivanje betona za zidove oplate.
Lafarge preporucuje
ZBOG
Brzog
postizanja
cvrstoca
Spravljanje betona
Beton spravljate u mešalici za beton na način kako je to
opisano i po recepturi datoj u ovoj brošuri. Voditi
računa o pravilnom odnosu vode i cementa.
Kolica prethodno nakvasiti vodom kako ne bi došlo do
lepljenja betona za zidove kolica.
Skidanje oplate
Stranice oplate stubova i greda se mogu demontirati
nakon što beton dostigne 30% zahtevane pritisne
čvrstoće, što je pri temperaturama od +15 do +20°C
moguće već posle 24 sata. Donji deo oplata može se
demontirati nakon što beton dostigne 70% čvrstoće,
što se kod temperatura od +15°C do +20°C može
očekivati nakon 7 dana. Pravila o negovanju betona u
potpunosti važe i u ovom slučaju.
14
Saveti i preporuke
Ukoliko se fasadni zidovi zidaju kao „sendvič,“
tada se u oplatu (između oplate i prostora za
beton) ubacuje termoizolacioni sloj (obično
„kombi“ ploča: heraklit+stiropor+heraklit) kako
bi se izbegli hladni mostovi. „Kombi“ ploča preko
sloja heraklita ostvaruje čvrstu vezu sa betonom
nadvratnika odnosno nadprozornika.
MB15
1x
4x
MASA VODE
kg CEMENTA
MASA CEMENTA
m3 BETONA
0,75
260
15
MALTER
Malter
je veštački kameni materijal
koji nastaje očvršćavanjem mešavine
veziva, agregata i vode.
Veziva predstavljaju najvažniju komponentu maltera
i uveliko određuju svojstva maltera. Prema vrsti
primenjenog veziva malteri se dele na: cementne,
krečne, produžne i gipsane maltere.
Kvalitet maltera zavisi od više faktora kao što su:
Podloga
Sastav maltera
Priprema maltera
Način izvođenja radova
Vremenskih prilika
4% vazduh
14% voda
16% vezivo
66% pesak
16
Malter se koristi za:
Zidanje svih vrsta zidova
Unutrašnje i spoljno malterisanje
Kao spojno sredstvo kod oblaganja zidova i podova
različitim vrstama keramičkih pločica ili kamena
Popunjavanje spojeva, pukotina i šupljina itd.
Priprema podloge
Podloga na koju se nanosi malter mora biti očišćena,
a sastav maltera mora biti takav da odgovara podlozi
na koju se nanosi.
Priprema materijala
Malter je potrebno pripremati od peska tj. agregata
krupnoće zrna do 4mm i na taj način da se uvek
pripremi ona količina maltera koja se može potrošiti
za 30-ak minuta. Zidanje i malterisanje se ne
preporučuje na temperaturama ispod +5°C, a ako je
to ipak neophodno, preporučuje se da se vodi
dodaju aditivi za ubrzavanje vezivanja.
17
MALTER
Zidanje
Lafarge preporucuje
Malteri za zidanje se upotrebljavaju za zidanje zidova
od opeke i blokova od pečene gline, zidova od silikatne opeke, zidova od blokova šljakobetona itd.
Služe za ostvarivanje potrebne čvrstoće zida.
3
4
Priprema terena
Zidanje zidova, bilo da se radi o nosećim ili o pregradnim zidovima počinje pripremom, odnosno
čišćenjem površine na kojoj se formiraju zidovi.
Izvođenje
Kod izvođenja neophodno je formirati osnovu zidova.
Ona se formira tako što se postavi opeka ili blok na
suprotnim krajevima zida i između njih povuče kanap.
Opeke ili blokovi se ređaju od krajeva ka sredini, tako da
gornje ivice dodiruju zategnuti kanap. Na ovaj način se
dobija pravac zida, a vertikalnost se stalno proverava
pomoću viska.
Spojnice, odnosno “fuge” bilo horizontalne ili vertikalne bi trebalo da budu šire od 8mm, a uže od 15mm.
Sav materijal koji se koristi za zidarske radove trebalo bi
lagerovati tako da bude zaštićen od atmosferskih
uticaja. Izuzetak od ovog pravila jedino se može učiniti
u odnosu na agregat koji se može čuvati na
otvorenom, s tim da deponovanje ovog materijala ne
bude direktno na zemlji već na podlozi koja će sprečiti
prljanje agregata, npr. razne folije.
18
ZBOG
Jednostavne pripreme
Visoke marke maltera
Saveti i preporuke
Zidanje treba izbegavati kada su temperature
ispod +5°C i iznad +35°C, a ako se već zida na tim
temperaturama, tada je potrebno preduzeti
posebne tehnološke mere pri zidanju. Kod zidanja zidova na visokim temperaturama poželjno
je elemente za zidanje prethodno kvasiti vodom
kako bi se sprečio brz gubitak vode iz maltera, a
ako se zida na temperaturama koje su ispod
+5°C, onda se u vodu dodaju aditivi koji snižavaju tačku smrzavanja vode-antifrizi.
Zidanje
1x
3,5x
MASA VODE
kg CEMENTA
MASA CEMENTA
m3 BETONA
0,60
300
19
MALTER
Malterisanje
Lafarge preporucuje
Priprema površine tzv. “špric”
Služi za izradu ravnih, glatkih ili specijalno obrađenih
površina zidova. Osnovna uloga maltera za malterisanje je zaštita zida od atmosferskih dejstava, povećanje toplotno-izolacionih svojstava i postizanje boljeg estetskog izgleda zidova.
Ravnjača
ZBOG
Priprema
Zidove je pre nanošenja maltera potrebno navlažiti
vodom, a podove dobro očistiti kako bi se malter koji
otpadne mogao ponovo koristiti.
Izvođenje
Priprema površine, tzv. “špric”
Tzv. "špric" se može praviti na bazi cementa ili Multibata sa prvom frakcijom u odnosu 1:1 i smatra se pripremom površine za nabacivanje prvog sloja.
Zatim postaviti aluminijumske lajsne na sve ivice i
vođice koje se prave od maltera sa kojim se radi drugi
sloj. „Vođice“ se prave širine 10-15cm i postavljaju se
od plafona do poda “pod visak” u vertikalu na međusobnom rastojanju kraćem od ravnjače sa kojom će se
raditi.
Prvi sloj , tzv. “grund”
Potom se nabacuje prvi sloj koji se preko “vođica” ravna
aluminijumskom ravnjačom. Poželjno bi bilo da se
prvo uradi plafon.
Drugi sloj, tzv. “perdaš”
Na kraju se vrši izravnavanje drugim slojem, tzv. „perdaš“ koji se pravi od retke konzistencije i nanosi tako
20
vođica
Prvi
sloj
“grund”
Na sve ivice
se postavljaju
aluminijumske
ugaone lajsne
što se kružnim pokretima plastičnom ravnjačom za
malter ili sunđerom finalno obrađuje površinski sloj.
Tzv. "perdaš" se može praviti na bazi cementa ili Multibata u odnosu 1:4 sa peskom prosejanim na što finijem
situ.
Saveti i preporuke
Zidove kupatila, kuhinje i sve druge površine
koje se završno oblažu keramikom ne treba obrađivati tzv. “perdašenjem”.
Sve spojeve različitih materijala je potrebno pre
malterisanja armirati pletivom kako ne bi došlo
do pojave pukotina.
Produzene obradivosti
Nema pucanja maltera
Bez znojenja zidova
Unutrašnje
malterisanje
Spoljašnje
malterisanje
MASA VODE
kg CEMENTA
MASA CEMENTA
m3 BETONA
1x
3x
0,60
340
1x
2,5x
0,60
400
* recepture su date
za prvi sloj
tzv. “Grund”
21
PREFABRIKOVANI BETONSKI ELEMENTI
Na našem tržištu se posebno izdvajaju dva proizvoda ovog tipa
Prefabrikovani
betonski
elementi
Betonski blok za zidanje
U zavisnosti od širine može da se koristi za zidanje
spoljašnjih (nosećih) i pregradnih zidova.
Ploce i elementi za poplocavanje
Betonski proizvodi za popločavanje se koriste za
uređenje dvorišta, trgova, bazena, parkinga.
Pored upotrebe kod izvođenja monolitnih i montažnih
armiranobetonskih i prethodnonapre-gnutih nosećih
konstrukcija objekata, beton se koristi i za proizvodnju
drugih elemenata koji imaju široku primenu u
građevinarstvu.
Ova grupa betonskih prefabrikovanih elemenata,
obuhvata sledeće proizvode:
•Blokovi za zidanje
•Betonski crepovi
•Elementi za dimnjačke i ventilacione kanale
•Ivičnjaci
•Ploče i elementi za popločavanje
•Elementi za odvodne kanale (rigole i kanalete),
•cevi i dr.
22
Lafarge preporucuje
ZBOG
Otpornosti na mraz i so
Visokih ranih cvrstoca koje
skracuju proizvodni proces
23
Standard
u gradnji
Beocin
Standard
Cement za beton i malter
1
2
ZA RADOVE U GRAĐEVINARSTVU
Malteri za zidanje i malterisanje
Izrada košuljica
ZA BETONSKE (KONSTRUKTIVNE) RADOVE
Temelji
Parapetni i ogradni zidovi
Ploče
Stubovi i grede
Armiranobetonski zidovi
Nadvratne i nadprozorne grede
Staze i platoi
Za sve betonske elemente
maksimalne marke betona MB30
Prednosti
Brzo postizanje čvrstoće
Takode i u
pakovanju od
25kg
24
25
Budi profi!
Beocin
Profi
Cement za betone
i prefabrikovane elemente
1
ZA BETONSKE RADOVE
Temelji
Armirano betonski stubovi i grede
Ploče
Nadvratne i nadprozorne grede
Staze i trotoari
2
3
ZA IZVOĐENJE RADOVA
NA NISKIM TEMPERATURAMA (<+5°C)
ZA BETONSKE ELEMENTE KOJI
SU IZLOŽENI DEJSTVU MRAZA I SOLI
Prednosti
Visoke čvrstoće
Poboljšana otpornost
na mraz i so
Poboljšana
vodonepropusnost
26
27
Kvalitet
za sve!
Beocin
Multibat
Pogodan za spravljanje
visokokvalitetnih maltera
1
2
ZA ZIDANJE
ZA MALTER ZA UNUTRAŠNJE
I SPOLJAŠNJE MALTERISANJE
Priprema površine, tzv. "špric”
Prvi sloj, tzv. "grund”
Drugi sloj, tzv. "perdaš”
Prednosti
Produženo vreme vezivanja
Bez "znojenja zidova"
Jednostavna priprema maltera
Nema pucanja maltera
28
29
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
UPOZORENJE:
MOŽE DA IZAZOVE IRITACIJU OČIJU,
KOŽE I DISAJNIH PUTEVA.
SAVETI ZA BEZBEDNU UPOTREBU:
DRŽATI VAN DOMAŠAJA DECE
SPREČITI DODIR SA OČIMA, KOŽOM I DISAJNIM
ORGANIMA. KORISTITI ODGOVARAJUĆU
ZAŠTITNU OPREMU (ZAŠTITNE RUKAVICE, NAOČARE,
ODELO, MASKU ZA PRAŠINU)
PRVA POMOĆ
U SLUČAJU POJAVE ZDRAVSTVENIH SMETNJI
PRILIKOM RADA SA CEMENTOM, POTRAŽITI
LEKARSKU POMOĆ.
KOD KONTAMINACIJE OKA, NAJPRE OKO TEMELJNO
ISPRATI ČISTOM VODOM, A NAKON TOGA OBAVEZNO
POTRAŽITI LEKARSKU POMOĆ
KOD IRITACIJE KOŽE, ISPRATI VODOM I SAPUNOM
I PREMAZATI ZAŠTITNOM KREMOM.
KOD INHALACIJE NAPUSTITI KONTAMINIRANO
MESTO, KORISTITI ZAŠTITNU MASKU.
KOD KONTAMINACIJE USNE DUPLJE, TEMELJNO
ISPRATI USTA VODOM, PRI POJAVI POVRAĆANJA
POTRAŽITI LEKARSKU POMOĆ.
30
Asistenti prodaje
Istočna i zapadna Vojvodina:
Brigita Ferić
021 874 636,
fax 021 874 296
Tehnicka podrska
Inženjer za primenu proizvoda
Slobodan Zorić
021 874 589
062 684 834
Beograd i okolina:
Svetlana Najić
021 874 772
fax 021 871 277
Istočna i zapadna Srbija:
Snežana Kristijan
021 874 478
fax 021 871 283
31
Download

Priručnik za upotrebu pakovanog cementa