Investirajte u
KOSOVO POLJE
SKUPŠTINA
OPŠTINE
KOSOVO POLJE
2
Investirajte u
KOSOVO POLJE
Za ostale detalje kontakata, posetite nas na:
Web: http://kk.rks-gov.net/fushekosove/
Raspored i dizajn:
www.rrota.com
Slika:
Opština Kosovo Polje
3
SERBIA
Mitrovicë/Mitrovica
MONTENEGRO
ONTENEGRO
3HMs3Hý
Prishtinë/Priština
Fushë Kosove/ Kosovo Polje
Gjilan/Gnjilane
Ferizaj/Uroševac
*MDNRYsĂDNRYLFD
Prizren/Prizren
ALBANIA
MACEDONIA
4
Uvodna reč Gradonačelnika
P
re sam sanjao a sada radim da učinim mnogo lepih stvari za
Kosovo Polje, za naš grad, sela, značajna prirodna i kulturna
mesta, za sve naše građane. I učinio sam koliko sam mogao ne
štedeći rad, postavljajući izazov vremenu i svim poteškoćama
koje nisu bile male i nisu bile bez posledica. To sam dugovao
Kosovom Polju kao građanin. Kao gradonačelnik Kosova
Polja i kako bi opravdao poverenje i slobodan glas građana
sam postavio sebi cilj, zadatak i odgovornost da ću iskoristiti
sve raspoložive ljudske resurse u opštinskoj administraciji
i centralnoj administraciji, sve kapacitete donatora i sve
mogućnosti zajedno sa budžetskim kapacitetima za što je veći
moguć razvoj Kosova Polja.
Za sve navedeno je bilo potrebno planiranje, planovi, projekti
i budžetske mogućnosti kako bi se sva ova dela realizovala u
korist građana opštine Kosova Polja.
Kosovo Polje se je promenilo, postalo je novo. Mi ćemo još viče
raditi jer naši građani zaslužuju više.
Realizovaćemo i druge projekte kako bi Kosovo Polje bilo u
okvirima svih razvojnih i integrišućih parametara u Republici
Kosovo.
U svojstvu gradonačelnika i na osnovu našeg iskustva i prioriteta
kao vlada za brži privredni razvoj, obavezujem se da ćemo
svakom potencijalnom investitoru u našoj opštini im pružiti
podršku u:







Geodetskim merenjima katastra;
Urbanističkom saglasnošću;
Građevinskom dozvolom;
Prenosom vlasništva u katastarskim knjigama;
Tehničkoj primopredaji objekta/investicije.
Uređenjem moderne infrastrukture;
Uređenjem puteva, vodovoda, kanalizacije, trgova, parkova,
škola;
 Zaštiti životne sredine prema parametrima državnih i
evropskih direktiva.
U opštinskoj uredbi za opštinske tarife, namete i novčane kazne
smo snizili i opštinske takse.
G. Burim Berisha
Gradonačelnik Opštine Kosovo Polje
Opšti podaci
Kosovo
 Jugoistočna Evropa, srce Balkana, vremenska zona GMT+1.
 Članica Sporazuma centralne Evrope o slobodnoj trgovini
(CEFTA).
 Geostrateški položaj na raskrsnici evropskih koridora 7 i 10 –
glavna veza između Evrope i Azije.
 Graniči se sa četiri države: Albanijom, Makedonijom, Crnom
Gorom i Srbijom.
 Teritorija: 10.887 km2 – okružena brdima i podeljena u dve
podkategorije iste veličine, stanovništva i reljefa.
 Umerena kontinentalna klima sa prosečnim temperaturama
u januaru - 5°C i u junu 24°C sa povoljnim padavinama.
Kosovo ima najpovoljnije uslove za poslovanje u regionu. Na
osnovu indikatora Izveštaja o poslovanju Svetske Banke, Vlada
Kosova je preduzela osnovne inicijative za reformu i poboljšanje
ambijenta za poslovanje, konkretnije Vlada je:




Eliminisala dozvole za rad;
Smanjila neophodnu dokumentaciju za izvoz – uvoz;
Eliminisala taksu za registraciju za sva preduzeća;
Eliminisala zahtev za deponovanje osnivačkog kapitala za
preduzeća sa ograničenom odgovornošću;
 Povećala zaštitu za investitore.
5
6
Profil Opštine
K
osovo Polje je grad koji ima centralni položaj u kosovskoj
ravnici, koji je udaljen otprilike osam (8) km od glavnog
grada Kosova, Prištine. Kosovo Polje je od davnina poznato
kao železnički čvor kroz koji je prolazio stari ilirski put „ViaIgnatia“, koji je vezivao Vizantiju sa Konstantinopoljem. Kosovo
Polje ima veoma dobre prirodne uslove, dobar geografski
položaj i prikladne klimatske uslove za razvoj lova, stočarstva,
poljoprivrede, kasnije i drugih grana, kao i reljef koji je
omogućavao sigurnost. Lokacija ovog naselja je nastanjena
od preistorijskih vremena od strane iliro-dardana, VIII v. p. n.
e. (Gornji Belaćevac), neolit (Harilač) itd, nakon toga antičkih i
srednjevekovnih vremena (Ugljare, Kumanovo u blizini Vragolije),
Donjeg Belaćevca, Harilača, itd. Ovo dokazuju mnogobrojni
arheološki nalazi na lokacijama u ovoj opštini.
Nadmorska visina je do 530 – 550 m. Na istoku se graniči sa
opštinom Prištinom, na severu sa opštinom Obilić, na jugu sa
opštinom Gračanicom, dok se na zapadu graniči sa opštinom
Glogovac. Sastoji se od šesnaest (16) naselja. Nalazi se u oblasti
raskršća veoma važnih saobraćajnica za prevoz, kao što su
železnička, koja veže Kosovo Polje-Skoplje i Mitrovicu, koja se
kasnije nadovezuje na međunarodne trase. Takođe se nalazi na
raskršću važnih magistrala. Na njenoj teritoriji se nalazi i civilni
međunarodni Aerodrom Priština.
Kosovo Polje se nalazi osam (8) kilometara jugoistočno od
Prištine. Prostire se između sledećih geografskih koordinata
42.63° severno, 21.12° istočno. Ukupna površina je 9517.04 ha ili
84 km2. Na osnovu popisa iz 2011., broj rezidentnih stanovnika
je 34.718 stanovnika, dok se prema unutrašnjem popisu veruje
da je ova brojka blizu 45.000 stanovnika. Glavno naselje je
Kosovo Polje. Gustina stanovništva po km2 je 412 s/km2. Prema
ovom popisu opština ima 9455 stanova i 6553 domaćinstava.
U periodu nakon rata, Kosovo Polje je služilo kao sabirna tačka
građana koji su imali za cilj približavanje prema gradu Prištini.
Ovaj ritam će se nastaviti i za sledećih deset (10) godina. Reljef
opštine Kosovo Polje karakterizuje ravničarski i brdsko-planinski
prostor. U ravnicama u opštini, a posebno dolinama uzduž reka
Sitnica, Drenica, Prištevka i Gračanka, se nalazi plodna zemlja
sa mogućim potencijalom za razvoj intenzivne poljoprivrede i
razvoj agroindustrije i drugih grana poljoprivrede i stočarstva.
Saobraćaj
G
rad Kosovo Polje, uključujući i region ove opštine, se nalazi
otprilike u centru Kosova. Zbog navedenog centralnog
položaja, grad ima posebnu geografsku važnost. Kroz grad
Kosovo Polje prolaze putevi kojima se Kosovo veže sa zemljama
u regionu i Evropom. Saobraćajnica na kojoj se odvija najgušći
saobraćaj je magistralni put – M9, koji veže Prištinu i Peć
i dalje Podgoricu (Crna Gora). Isti put se u istočnom delu
grada ukrštava sa drugim magistralnim putem M2, koji je
od posebne važnosti jer veže Kosovo sa celim regionom. Na
osnovu podataka o broju vozila, saobraćaj se je u značajnoj
meri povećao. Ovo povećanje se može objasniti, u određenoj
meri, promenom režima saobraćaja u raznim delovima
grada, kao rezultat nekontrolisanog premeštanja iz ruralnih u
urbana područja, povećanja motorizacije, slabih i nedovoljnih
transportnih usluga za javni prevoz građana itd., dok poseban
problem predstavlja i karakter ove saobraćajnice (put sa mnogo
urbanih traka karaktera nacionalnog puta).
Usled nedostatka tačnog broja vozila za region Kosova Polja,
nivo motorizacije i struktura vozila za ovaj region ostaje nejasna.
Prema ranijim podacima o broju vozila, nivo motorizacije je 1
vozilo za 15,9 vozila. Dok se je broj stanovnika povećao, imajući
u vidu povećanje motorizacije u celoj zemlji, ovaj odnos se je
u značajnoj meri promenio. Iz podataka kosovske direkcije za
7
puteve, za period 31. januar 2012., proizilazi da se broj vozila za
12 časova (7 – 19) na magistralnom putu M9 kreće oko 13.000
vozila.
Železnice – opština Kosovo Polje je raskršće svih čvorova sa
drugim regionima Kosova i sveta, prednost koja čini Kosovo
Polje atraktivnim za ulaganja, imajući u vidu da ima strateški
položaj.
Međunarodni Aerodrom Priština se takođe delimično nalazi
na teritoriji opštine Kosovo Polje. Aerodrom pruža usluge za
putnike i prevoz robe.
8
Opštinska Administracija
O
pštinska administracija se karakterizuje kao veoma
efikasna, imajući u vidu pružanje usluga. Jedna od veoma
važnih institucija koja deluje u opštini, u okviru Uprave za
finansije i privredni razvoj, je sektor za lokalni privredni razvoj.
Kancelarija ima veoma obučen i proaktivan kadar, koji pruža
punu podršku razvoju preduzeća, privrede i poljoprivrede
u opštini. U bliskoj saradnji sa drugim akterima, opštinska
administracija pruža različite privredne usluge počevši od usluga
za registraciju preduzeća do potpune podrške investitorima
daje veliki značaj efikasnosti. Administracija daje posebnu
pažnju efikasnosti i kratkom vremenu za izvršenje zadataka.
Zahtevi privredne zajednice se rešavaju po ubrzanom postupku
i s posebnom pažnjom kako bi se ispunili svi njihovi zahtevi.
Primećujući potrebu za stvaranjem poboljšanog ambijenta za
preduzetništvo, opština je preduzela inicijativu davanja veće
pažnje, privlačenju investicija pružanjem različitih mogućnosti,
ili drugim rečima smanjenjem poreza, stimulacijom i drugim
preferencijalnim beneficijama za privredni razvoj i poljoprivredu.
Osim navedenog opština je zauzela proaktivan pristup prema
javno-privatnom partnerstvu. Opština je takođe izdvojila
finansijska sredstva za razvoj poljoprivrednog sektora, čime
se teži da imamo privredni razvoj i otvaranje novih radnih
mesta. Takođe, u svim oblastima imamo efektivno poboljšanje
infrastrukture i drugih opštinskih usluga.
Registracija biznisa i zajednica biznisa
O
d 1. januara 2012. prva registracija preduzeća je
besplatna i bez verifikacione dokumentacije, znači samo
popunjavanjem zahteva i identifikacioni dokument (Zakon 02/L123 o trgovačkim društvima).
U 2005. je prvi put funkcionalizovan opštinski centar za
preduzeća, u okviru uprave za ekonomiju, finansije i razvoj, koja
je sada vitlani deo opštinske administracije.
Privredna zajednica
Privredna zajednica u opštini je veoma široka i raznovrsna.
Ova zajednica ima odličan odnos sa gradonačelnikom, koji ih
tretira kao posebne imajući u vidu veliki broj radnika koji je ova
zajednica zaposlila.
Opštinske vlasti su angažovane u podršci i organizovanju ove
zajednice u cilju izgrađivanja šireg partnerstva između zajednice
privrednika, civilnog društva i opštine.
Ovo partnerstvo bi služilo adekvatnom rešavanju potreba i
prevazilaženju prepreka s kojima se preduzeća suočavaju.
9
Poljoprivreda, Prirodni Resursi,Turizam i Konkurentne Prednosti
10
P
oljoprivreda u opštini Kosovo Polje je druga privredna
grana prema važnosti jer proizvodnja hrane ima stratešku
važnost za društvo i razvoj poljoprivrede. Mi smo joj opštinskom
ruralnom strategijom dali prioritetnu važnost. Proizvodnja
dovoljno i kvalitetne hrane za celo čovečanstvo predstavlja
jedan od najhumanitarnijih i veoma važnih zadataka za sadašnju
i buduće generacije. Slobodno možemo reći da zdravlje, u
prvom redu, zavisi od poljoprivrede i načina ishrane, a nakon
toga i od ambijenta i zdravstva.
Poljoprivreda je glavna privredna aktivnost i sektor koji
obezbeđuje i pruža najveće prihode u periodu nakon rata jer ½
stanovnika opštine živi u ruralnim zonama. Oni većinom stvaraju
prihode iz poljoprivrednih aktivnosti , međutim veoma važan
indikator poljoprivrednih aktivnosti je razvoj prehrambene
industrije, zasnovane na poljoprivrednim proizvodima. Proizvodi
zemljoradnika u privatnom sektoru ispunjavaju potrebe samo
porodične potrošnje, odnosno ne ostaje ništa za tržište. Opština
Kosovo Polje poseduje 4511 ha poljoprivrednog zemljišta i 1619
ha šuma, znači ukupno 6130 ha.
- Žitarice – su osnovna kultura za prehranu stanovništva, stoke
i industrijsku preradu. Njihova proizvodnja je od strateškog
karaktera, posebno kada to dozvoljavaju i favorizuju prirodni
resursi. Problem se sastoji u tome kako pronaći puteve i
mogućnosti da se navedeno koristi na prirodan način i efikasno.
U sledećem periodu u opštini Kosovo Polje se treba izgraditi
novi, reformisani sistem poljoprivredne proizvodnje, s odlikama
zapada, u uslovima privatizovanog i modernizovanog društva.
Trebaju se gajiti proizvodi sa većim genetskim potencijalom
i primenom najmodernije tehnologije, kako bi se povećala
proizvodnja po jedinici površine. Od površina sa poljoprivrednim
površinama, najveće učešće imaju kultura pšenice i kukuruza.
Povrtarstvo - je veoma važna grana poljoprivrede u našoj opštini.
Jedna je od najstarijih i najvažnijih grana poljoprivrede. U poslednjim
godinama se kod nas primećuje veoma značajna orijentacija
proizvođača za proizvodnju povrća u staklenim baštama, kojom
prilikom se oni obično usmeravaju ka jeftinijim oblicima objekata.
Proizvodnja povrća u zaštićenim objektima predstavlja najintenzivniji
oblik njihove proizvodnje. Dalja intenzifikacija proizvodnje povrća,
u svim vrstama zaštićenih objekata kod nas bi eliminisala sezonski
karakter proizvodnje povrća i time bi se omogućilo neprekidno
snabdevanje tržišta svežim proizvodima tokom cele godine, i
prihvatljivim cenama za svakog potrošača.
Stočarstvo- je veoma važan sektor poljoprivrede, koji
neprekidno daje dobre rezultate. Veliki deo stanovništva u
opštini Kosovo Polje se bavi stočarstvom i stiče prihode iz
stočarske proizvodnje, iz tih razloga je neophodno da se ova
grana stočarstva stimuliše i unapredi kako bi se postigla veća
proizvodnja mleka i mlečnih proizvoda.
Prema podacima u našoj opštini postoji fond od:
 Goveda - 4500 grla;
 Jagnjad - 900 grla;
 Koza - 200 grla;
 Kokoška -28.000 komada;
 Kokoška u organizovanim farmama - 3000 komada.
 Košnica pčela - 1000 komada
Pčelarstvo – smatra se da u opštini Kosovo Polje postoji
više od 1000 košnica pčela. Za pčelarstvo postoje mogućnosti
razvoja i dalje promocije, imajući u vidu pogodne uslove
u ruralnim područjima. Ekonomska korist od pčelarstva,
proizvodnje meda i nusproizvoda je veoma visoka.
Obradiva zemlja u Kosovom Polju
11
12
Infrastruktura i Atraktivne Lokacije
K
osovo Polje označava početak institucionalnog angažovanja,
pri kraju takozvanih emergentnih ulaganja kako bi se
otvorilo novo poglavlje, privrednih razvojnih ulaganja. Ulaganja
od kraja rata su poboljšala kvalitet života građana, ali i stvorila
infrastrukturne uslove za otvaranje privrednih objekata. Tokom
ovih godina je asfaltirano: 98 km puteva, izgrađen je vodovod na
svim lokacijama, kanalizaciona mreža, trotoari obloženi koskama,
izgrađene škole, ambulante. Trenutno ulažemo u zaštitu životne
sredine.
Na teritoriji opštine Kosovo Polje se nalaze značajne rezerve
uglja, lignita, koji se koristi na površinskom kopu Gornjeg
Belaćevca. Osim lignita, kao energetskog minerala, koji je veoma
rasprostranjen u centralnom delu opštine Kosovo Polje, u JI delu,
konkretnije u selu Harilač postoje velike rezerve gvožđa – nikla,
kao i minerala magnezita. SI deo teritorije opštine Kosovo Polje je
šumska zona i karakterizuje se prirodnim resursima za građevinski
materijal. U selu Harilač nalazimo stene od čvrstog materijala
kao što su: dunit, serpentina, harcburg, za koje se u budućnosti
predviđa korišćenje u infrastrukturi. Nakon toga, krečni kamen,
koji se može naći u selu Donji Grabovac i Gornji Belaćevac, kamen
koji se trenutno uveliko koristi u putnoj infrastrukturi. Osim čvrstih
stena u centralnom delu opštine Kosovo Polje možemo naći i
meke stene, kao što su glina, od koje se mogu proizvesti blokovi,
cigle i crepovi različitih oblika i veličina
Projekti realizovani u periodu 2008. – 2009
Infrastruktura i sport 1.362.500,00
Koristeći i investicije i druge donacije zajedno sa opštinskim
investicijama je do kraja 2009. uloženo ukupno: 8.124.830,06 €.
Obrazovanje 1.086.082,00
Trenutno (2013) opštinska vlada je povećala potrošnju
budžetskih sredstava za poboljšanje javnih usluga u odnosu na
prethodne godine. Detaljnija struktura prioritetnih investicija se
sastoji od ukupno 7.566.471,00 €.
Životna sredina, pošumljavanje, itd. 565.000,00
Zdravstvo 466.560,00
Poljoprivredne aktivnosti 400.000,00
Trotoari, rekonstrukcija, mostovi, kontejneri 725.000,00
Učešće 467.500,00
Vodovod, kanalizacija, održavanje 670.000,00
Podela investicija 2010-2013
Ulično osvetljenje i gradnja parkova 1.123.829,00
Kultura, omladina, sport i arheološka istraživanja 700.000,00
Ukupno 7.566.471,00
Komercijalne aktivnosti
pština Kosovo Polje je odnela ovu odluku o uspostavljanju
ekonomske zone od opšteg interesa u katastarskim zonama
Gornje Dobrevo, Donje Dobrevo. Takođe su i na karti jasno
definisane industrijske zone.
 „VIVA“ – tržni centar,
Glavni Poslodavci:
 „CORAL“ – proizvodnja i prodaja mesa i mesnih proizvoda,
O






„MIGROSI“, prodajni centar,
„TREPHARM“ – proizvođač farmaceutskih proizvoda,
„REC-KOS“ – reciklaža obnovljivih proizvoda,
„BYLMETI“ – prerada mleka,
„EURO-LONA“ – prerada mleka,
„MOBIN“ – proizvodnja i prodaja nameštaja,
 „AL-PETROL“ – centar za prodaju nafte i gasova,
 „PATRONI“ – centar za prodaju nafte i gasova,
 „BITËX“ – proizvodnja boje i lakova,
 „PRIMA-PHARM“ – proizvodnja farmaceutskih proizvoda,
 „EXTRA AL PVC“ – proizvodnja vrata i prozora od plastike,
 „BEKA“ – proizvodnja vrata i prozora od plastike,
 „TREGTIA“ – građevinska kompanija,
 „POZHEGU BROTHERS“ - građevinska kompanija,
 „M&SILLOSI“ – prerada žitarica,
13
14
Kulturna Baština
U
ovoj opštini i kulturna baština zauzima značajno mesto sa
raznovrsnim pronalascima i tradicijom. Arheološki nalazi
u Kosovom Polju (tvrđava u Harilaču i Belaćevcu) su podržali
zaključak da je ova lokacija jedna od najstarijih civilizacijskih
zona na Balkanu. Naše izuzetne turističke i kulturne vrednosti,
su umrežene i tesno vezane sa prirodnim vrednostima. Na celoj
teritoriji postoje veoma važna kulturno-istorijska mesta. U gradu i
okolini postoji mreža sa važnim kulturnim atrakcijama:
 Gradska džamija;
 Srpska crkva u gradu i srpskim selima;
 Gradski muzej;
 Tvrđava u Harilaču;
 Tvrđava u Gornjem Belaćevcu;
 Spomenik „Imer Sfarqa“;
 Spomenik „Hashim Hajdini“;
Kosovo Polje ima veoma dobre predispozicije za razvoj jer ima
jake kulturne predispozicije, gde pripadaju muzejski, arheološki
i verski objekti koji imaju značajnu vrednost ne samo za opštinu,
nego i za Kosovo. Izrada politika za oživljavanje kulturnog
turima je u procesu sastavljanja, čime će se turistima omogućiti
kvalitetne i maksimalne usluge.
Slike tvrđave u Harilaču i pejzaž Harilača
Kvalitet Života i Različite Aktivnosti
K
osovo Polje je ekonomski, obrazovni, kulturni i sportski
centar. Opština je uložila značajna sredstva u poboljšanje
kvaliteta života građana. Sledstveno, postoji velika mogućnost
za rekreativne aktivnosti i zabavu u gradu i okolnim zonama i
ovaj broj aktivnosti je veliki i povećava se svake godine. Opština
je organizator i aktivan učesnik sledećih aktivnosti:
 Sajam kosovskih opština, koji organizuje MALS i
dobra mogućnost za promociju konkurentnih vrednosti,
 Prodajni sajam – za domaće proizvode koji se
organizuje u septembru.
 Dani kulturne baštine – koji opština organizuje u
oktobru.
15
Ova publikacija je finansirana od strane Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj
(USAID), Program Inicijativa za demokratske i efektivne opštine na Kosovu.
Stavovi izraženi u ovoj publikaciji ne izražavaju nužno stavove Agencije Sjedinjenih Država za
međunarodni razvoj ili Vlade Sjedinjenih Država.
Download

Investirajte u KOSOVO POLJE