Медицинска школа Бањалука, припремио школски психолог, школска 2010/2011. година
2. STADIJUMI ALKOHOLIZMA U ADOLESCENCIJI
Alkoholizam je bolest od koje mogu da obole i adolescenti. Upotreba pi}a kod tinejxera
je kompleksno pitawe.
Adolescenti su veoma ugro`eni upotrebom alkohola. Va{ organizam je jo{ u razvoju,
jetra je mawa pa je potrebno du`e vremena da preradi sav alkohol iz krvi. To zna~i da se du`e
zadr`ava, a tako|e da se lak{e mogu opiti.
Upotreba alkohola ima veoma slo`ene uzroke i posqedice. Mnogi u~enici koji
eksperimenti{u sa alkoholom i drogama ne spadaju ta~no ni u jedno od sqede}ih kategorija.
Kategorije se preklapaju i nije pametno svrstavati sebe ili svoje drugove u neku od wih. One su
samo za svrhu upoznavawa sa ovim problemom.
1. EKSPERIMENTALNA UPOTREBA Adolescenti ~esto eksperimenti{u sa alkoholom,
oni vide promjene raspolo`ewa koje se javqaju dok se pije. Nau~e kako se dobro
osje}aju dok piju, do`ive prijatne efekte koje proizvodi alkohol i oni pove}avaju
`equ da se nastavi sa pi}em. Ponekad imaju lo{a iskustva - lo{e se osje}aju i boli
ih glava nakon pijanstva, to ih odbija od daqe upotrebe.
2. REDOVNA UPOTREBA Oni tinejxeri koji redovno piju rade to iz potrebe dru`ewa.
Znaju kako se osje}aju kad piju i piju da bi osjetili prijatne efekte u odre|enim
okolnostima. Postoji i vid samokontrole: kada se i koliko pije. Ali tinejxeri
obi~no ipak nemaju samokontrolu u pi}u: veliki procenat pije previ{e.
3. PREOKUPACIJA UPOTREBOM Pije se da bi se eliminisala ili umawila lo{a
osje}awa. Recimo da se neko posva|ao sa roditeqima i da je qut te ima izgovor da
pije ali ono {to u stvari radi je da poku{ava da rije{i svoja neprijatna osje}awa
pi}em. Ili na zabavi `eli da ostavi dobar utisak ili da se ne osje}a nervoznim,
zabrinutim, posti|enim i `eli da izlije~i sebe od tih osje}awa pi}em. Unosi u sebe
drogu da bi se izborio sa ovim osje}awima. U ovom stadijumu TINEJXERI PO^IWU
DA GUBE KONTROLU. Piju zbog situacije, naj~e{}e vezane za zabavu. Ponekad grade
reputaciju na tome koliko mogu da popiju i hvali{u se s tim. Razvija se fizi~ka
otpornost na dejstvo alkohola pa je tijelu potrebno sve vi{e alkohola da se
postigao isti rezultat. Ovo je glavni znak upozorewa da se razvija problem sa
pi}em - mogu}i alkoholizam. Sve vi{e energije odlazi na zabavu i pi}e.
4. HEMIJSKA ZAVISNOST Zavr{ni stadijum je fizi~ka zavisnost. Gubi se kontrola.
Ponekad se ula`e dosta energije da se ostavi utisak na druge da nemaju problema.
Osnovni problem je da ne mo`e da predvidi koliko }e dugo pi}e trajati i koliko }e
biti popijeno. Hemijski zavisna osoba nema zadovoqstvo od pi}a, najvi{e {to ima je
kratak period slobodan od emotivne patwe. Razlog za{to sada pije je da bi se
osje}ao normalnim. Tijelo vi{e ne mo`e dobro da funkcioni{e ako nema sastojaka
droge u organizmu. Pona{awe zavisnog od alkohola ima sqede}e karakteristike:
- tolerancija: sve vi{e alkohola je potrebno da bi se proizveo isti efekat
- simptomi apstinencije: kada se prestane sa pi}em osoba se suo~ava sa simptomima
apstinencije: drhti, ima groznicu, halucinira, nervozna je
- potraga za alkoholom: mijewa se pona{awe kada alkohol nije dostupan
- odnos prema alkoholu je va`niji od svih drugih odnosa u `ivotu.
Download

2. STADIJUMI ALKOHOLIZMA U ADOLESCENCIJI STADIJUMI