PH–088
Trichogramma brassicae (Bezdenko) ve Trichogramma euproctidis
(Girault) (Hymenoptera: Trichogrammatidae)’de Genetik Çeşitliliğin
RAPD-PCR Yöntemi ile Belirlenmesi
a
Fahriye Sümer Ercana, Servet Özcanb, Aydın Tunçbilekb
Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Yozgat, [email protected]
b
Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kayseri
Amaç: Çalışmanın amacı RAPD-PCR tekniğinin Trichogramma türlerinin ayırt edilmesinde
kullanılabilirliğini göstermektir.
Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan Trichogramma kültürleri Çukurova bölgesinde
rastgele seçilen mısır tarlalarından parazitlenmiş Ostrinia nubilalis Hübner (mısır kurdu) yumurtaları
toplanarak elde edilmiştir. Parazitlenmiş yumurtalardan çıkan ergin Trichogramma’lar DNA
izolasyonu için kullanılmıştır. DNA izolasyonu Chelex DNA-ekstraksiyon metodu ile yapılmıştır.
RAPD-PCR için Bio Basic Inc. firmasına ait 50 adet rasgele RAPD primeri kullanılmıştır. RAPDPCR denemeleri, araziden toplandıktan sonra laboratuvarda yetiştirilmekte olan L1, L2, L3, L4,
L5, L6, G, S, S2, Y, S73-7, S73-10, S84-4, S84-7 ve S84-14 kodlu 15 farklı Trichogramma kültürü
ile yapılmıştır.
PCR reaksiyonu sonucunda elde edilen ürünler % 2’lik agaroz jel elektroforezi ile ayrıştırılmıştır.
PCR sonucunda birbiriyle aynı ve farklı tür olduğu bilinen 15 adet Trichogramma populasyonu
arasında belirli PCR ürün/ürünlerinin bazı örneklerde bulunurken bazılarında bulunmadığı
belirlenmiştir. Bu DNA polimorfizmi genetik belirteç olarak kullanılmış ve sonuçlar NTSYSpc
Version 2.11f programı kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmamızda, rasgele denenen 50 farklı RAPD primerinden sırasıyla; S96, S92, S85,
S80, S23 ve S62 ( Bio Basic Inc.) kodlu primerler skorlanabilir bant vermiştir. S96 primeri için 10,
S92 primeri için 2, S85, S80, S23 ve S62 primerleri için ise 7 adet bant skorlanmıştır. Neighbourjoining (NJ) analizine ile hazırlanan filogenetik ağaca göre iki ana dala ayrılan kültürler kendi
içinde alt dallara ayrılmıştır. Bu iki ana daldan birinci grup 8, ikinci grup ise 7 örnek içermektedir.
S73-7, S73-10, S84-4 ve S84-14 kodlu kültürler aynı yerde gruplanırken S2, S84-7 ve G kodlu
kültürler bunlardan ayrılmıştır. Ancak aynı ana grup içerisinde yer almaktadırlar. Diğer ana dal
içinde ise L1 ve L6 ile L2 ve L5 birbiriyle aynı yerde gruplanmıştır. Bu ana dal içinde diğerlerinden
en farklı konumlanan örnek L3 kodlu örnektir. Aynı tür olduğu bilinen L1, L2, L3, L4, L5, L6, S
ve Y kodlu kültürler (T. euproctidis=turkestanica Girault) ile G, S2, S73-7, S73-10, S84-4, S84-7
ve S84-14 kodlu kültrürler (T. brassicae Bezdenko) RAPD-PCR’dan elde edilen sonuçlara göre
de aynı grupta yer almaktadır. Dolayısıyla, RAPD primerlerine göre yapılan ve NJ analizine göre
hazırlanan filogenetik ağaca göre aynı tür olduğu bilinen farklı kültürler aynı ana dal içerisinde
gruplanmıştır.
Sonuç ve Tartışma: Trichogramma türleri biyolojik mücadele programlarında yaygın olarak
kullanılan parazitik arılardır ve bu programların başarısı açısından doğru türün seçimi büyük önem
taşımaktadır. Bu parazitik arıların teşhisi, benzer morfolojik özelliklere sahip olmalarından dolayı
oldukça problemlidir. Bu nedenle morfolojik karakterlere dayalı teşhis yöntemlerine alternatif
olarak moleküler teşhis yöntemleri geliştirilmiştir. RAPD-PCR, bu yöntemlerden biridir ve hızlı
1396
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr
Download

ve Trichogramma euproctidis (Girault)