GODINA 19 • TUZLA, PETAK, 3. AVGUST 2012. GODINE • IZDAWE NA SRPSKOM JEZIKU • BROJ - 9
570
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланско-подрињског кантона”,
бр. 7/97, 3/99 и “Службене новине Тузланског кантон”,
бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог Владе
Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона, на
сједници одржаној 18.7.2012. године, доноси
ЗАКОН
О ШУМАМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет Закона)
Овим законом уређује се очување и заштита шума и
шумског земљишта, јачање њихових функција, планирање
у шумарству и управљање шумама и шумским земљиштем,
економске функције, финансирање биолошке обнове шума
на територији Тузланског кантона (у даљем тексту: Кантон),
надзор над примјеном овог закона, казнене одредбе као и
друга питања од значаја за шуме и шумско земљиште.
Члан 2.
(Дефиниција шума и шумских земљишта)
(1) Под шумом, у смислу овог закона, подразумијева се
земљиште обрасло шумским врстама дрвећа и грмља чија
површина прелази 1.000 м2, а ширина најмање 20 метара и
њихове крошње покривају више од 30% земљишта. Шумом
се сматрају и шумски расадници, плантаже шумског дрвећа,
чистине за трасе далековода и другу јавну инфраструктуру у
шуми, површинске воде и мочваре унутар шума и састојине
шумског дрвећа и жбуња које су израсле на пољопривредном
земљишту ако су старије од 30 година и ако њихове крошње
покривају више од 30% земљишта.
(2) Шумско земљиште, поред земљишта обраслог
шумом, обухвата и необрађено, неискоришћено или неплодно
земљиште изван шуме у оном омјеру у којем обезбјеђује или
потпомаже функције сусједне шуме. Шумско земљиште
такођер сачињавају подручја са смањеним шумским
покривачем, крш, чистине и ливаде унутар шума.
(3) У случају сумње или спора да ли се неко земљиште
сматра шумом или шумским земљиштем, одлуку доноси
министар пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем
тексту: министар), уз прибављено мишљење Кантоналне
управе за шумарство (у даљем тексту: Кантонална управа).
Члан 3.
(Дефиниција појмова)
Појмови који се користе у овом закону имају сљедећа
значења:
1. Биолошка обнова шума подразумијева припрему
земљишта за природно подмлађивање, пошумљавање
необраслог шумског земљишта, попуњавање, његу и
чишћење шумских култура, прорјеђивање састојина,
санацију пожаришта, превођење деградираних
састојина у виши узгојни облик, дознаку стабала
за сјечу, реконструкцију и конверзију изданачких
шума, макија, шикара и шибљака, заштиту шума,
пројектовање, изградњу, реконструкцију и одржавање
шумске инфраструктуре.
2. Чиста сјеча значи сјечу свог или практично свог
дрвећа у састојини, излажући тај дио земљишта
еколошким условима голети чиме ствара озбиљне
потешкоће за станиште или сусједне састојине.
Чистом сјечом не сматра се уклањање старих
састојина уколико је њихова репродукција
обезбјеђена на одговарајући начин.
3. Директна конверзија је превођење шума у виши
узгојни облик.
4. Дознака стабала подразумијева одабирање,
обиљежавање и евидентирање стабала за сјечу.
5. Функције шума су:
a) еколошке: биодиверзитет – заштита станишта,
заштита земљишта, заштита вода, климатска –
укључујући улогу шума код везивања угљика из
зрака;
b) економске: приход од производње дрвета и
секундарних шумских производа;
c) социјалне: рекреација, туризам, образовање,
истраживање, одбрана, заштита објеката и
инфраструктуре.
6. Господарење шумама обухвата планирање,
узгајање, заштиту и коришћење шума и шумског
земљишта у складу са одредбама шумскопривредне основе;
7. Господарска јединица је подручје шуме у коме се
обезбјеђује трајност господарења.
8. Извођач радова у шумарству је физичко или
правно лице које је регистровано за извођење
радова у шумарству.
9. Корисник државних шума је шумско-привредно
друштво које, на основу уговора закљученог у
складу са одредбама овог закона и других закона,
обавља послове господарења државним шумама.
10.Коришћење шуме обухвата сјечу и транспорт
дрвета, коришћење секундарних
шумских
производа као и продају шумских дрвних
сортимената и секундарних шумских производа.
11. Крчење шуме, у смислу овог закона, је промјена
намјене шумског земљишта. Изградња објеката
у шуми и на шумском земљишту потребних за
господарење шумама као и за прехрану и узгој
дивљачи не сматра се крчењем.
Broj 9 - Strana 1072
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 12.Отворена ватра је свака ватра изван затвореног
објекта који је под кровом и затвореним огњиштем.
13.Паљике су опожарене површине настале послије
пожара.
14.Пашарење је пуштање стоке на испашу, жирење и
брст, кресање грана и лисника за прехрану стоке.
15.Површинске воде су стални и повремени водени
токови, те стајаће воде.
16. Правно лице регистровано за обављање послова у
шумарству је привредно друштво регистровано код
надлежног суда за послове шумарства које у сталном
радном односу има упосленог најмање једног
дипломираног инжењера шумарства (VII степен
стручне спреме), односно магистра дипломираног
инжењера шумарства (Болоњски систем студирања)
са најмање двије године радног искуства у струци.
17. Привремени годишњи план господарења државним
и приватним шумама је план господарења
државним и приватним шумама којег за државне
шуме израђује корисник државних шума, а за
приватне шуме Кантонална управа или правно лице
регистровано за обављање послова у шумарству, и
то по истеку шумско-привредне основе. Истим се не
може господарити дуже од годину дана, а поступак
доношења је исти као и за шумско-привредне основе.
18.Пустошење шума подразумијева подбјељивање
стабала, оштећивање стабала и њихових дијелова,
уништавање и оштећивање подмлатка, као и свака
друга радња којом се слаби приносна снага шуме
и шумског земљишта, угрожава опстанак шума и
њихове еколошке функције.
19. Санитарна сјеча значи сјечу заражених, инсектима
нападнутих, веома оштећених или изваљених
стабала.
20.Шумска инфраструктура су шумски путеви,
сталне влаке, сталне жичаре и друге шумске
комуникације, објекти и капацитети у шумама који
су намијењени за господарење шумама.
21. Шумски производи су сви производи шума и шумског
земљишта, укључујући, али не ограничавајући се на:
a) шумско дрвеће и жбуње и сви њихови дијелови;
b) сјеме, коштуњичаво воће, бобичасти плодови,
кора дрвета, коријен, шишарке и плодови друге
вегетације унутар шуме;
c) маховина, папрат, трава, трска, цвијеће, љековито,
ароматско и јестиво биље и друге биљке;
c) гљиве;
e) биљни сок или смола;
f)мед;
g) листинац;
h) дивљач и остале животиње које живе у шуми;
i) травнати или пашњачки прекривач;
j) тресет, земља, пијесак, шљунак, камен (у даљем
тексту: минералне сировине).
Производи из алинеја б) - ј) ове тачке представљају
секундарне шумске производе.
22.Шумско-привредно подручје представља у
станишном, биолошком, географском, прометном,
еколошком и економском погледу једну заокружену
цјелину у оквиру које се обезбјеђује трајност
господарења шумама и шумским земљиштима.
23.Шумски путеви су путеви изграђени на шумском
земљишту, са пратећом инфраструктуром, а који
су намјењени за превоз шумских производа те
сав саобраћај везан за господарење шумама и
за спајање са системом јавних путева. Влаке
нису шумски путеви, осим ако не задовољавају
минималне стандарде одређене за шумске путеве.
24. Шумски репродукциони материјал је:
a) сјеме: шишарке, плодови и сјеме намијењено за
производњу биљака;
Petak, 3. avgust 2012. god.
b) дијелови биљака: гранчице и снопови резаних
грана намијењени за производњу биљака;
c) младе биљке: биљке узгојене из сјемена или
дијелова биљке, укључујући и младе биљке из
природног подмлатка.
25.Шумско узгојне мјере су све мјере које доприносе
оснивању нових састојина у шуми и побољшању
њихове стабилности, разноликости или квалитета.
Шумско узгојне мјере укључују:
a) мјере за обнову шума, односно за стварање
нових састојина;
b) његу младих развојних фаза шума, укључујући
прорјеђивање млађих састојина;
c) специјалну његу младих фаза у преборним
шумама и другим разноликим шумама,
изданачким шумама, као и рубова шума;
d) реконструкцију и конверзију изданачких шума
и шикара.
26.Трајност господарења шумама подразумијева
коришћење производа шума и употребу шума и
шумских земљишта на начин и са интензитетом који
ће очувати њихов биодиверзитет, производност,
способност обнављања, виталност те повећати
њихов потенцијал да сада и у будућности обављају
значајне еколошке, економске и социјалне функције
на локалном и глобалном нивоу, а да се при том не
угрози функционисање других екосистема.
27.Управљање шумама и шумским земљиштима
обухвата подршку и контролу економских функција
и коришћење шума и шумског земљишта.
28.Уређајни период је плански период за који се
израђује и доноси шумско-привредна основа.
29.Власници приватних шума су правна и физичка
лица која су на законит начин стекла право
власништва над шумом или шумским земљиштем,
што се доказује изводом из земљишних књига, или
за које Кантонална управа у управном поступку
утврди да су власници.
30.Заштита шума је скуп мјера и активности које
су дужни предузимати власници и корисници
који господаре шумама ради заштите шума од
пожара, других елементарних непогода, штетних
организама и штетних антропогених утицаја.
II ПЛАНИРАЊЕ У ШУМАРСТВУ
Члан 4.
(Шумско-привредна основа)
(1) Шумама на одређеном подручју се господари у
складу са шумско-привредном основом, привременим
годишњим планом господарења, годишњим планом
господарења и пројектом за извођење радова у шумарству.
Шумско-привредна основа за државне шуме доноси се за
шуме у границама једног шумско-привредног подручја, а за
приватне шуме доноси се јединствена основа за све шуме на
подручју једне општине. Шумско-привредна основа израђује
се за период од десет година и њене одредбе су обавезне.
(2) Изузев од одредаба става (1) овог члана, ако не
постоје објективне могућности правовремене израде нове
шумско-привредне основе, државним и приватним шумама
може се господарити најдуже годину дана на основу
привременог годишњег плана господарења за који је поступак
доношења исти као и за шумско-привредне основе. Одредбе
привременог годишњег плана господарења су обавезне.
Година извршења привременог годишњег плана господарења
сматра се годином извршења нове шумско-привредне основе.
(3) Укупан обим сјеча предвиђен шумско-привредном
основом за уређајни период, по врстама дрвећа и газдинским
класама, не смије се прекорачити. Од укупно планиране
количине сјече за плански период за високе шуме са
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
природном обновом, у оквиру шумско-привредног подручја
годишње се реализује просјечна годишња количина.
(4) Шумско-привредна основа, просторни план, план
управљања водама, ловно привредна основа, евиденције
које се воде у Заводу за заштиту културно историјског и
природног наслијеђа и планови коришћења минералних
сировина морају бити међусобно усклађени.
(5) Влада Тузланског кантона (у даљем тексту:
Влада Кантона) је власник свих података и докумената
у електронској и другој форми израђених током израде
шумско-привредне основе за све шуме.
(6) Шумско-привредну основу може израђивати правно
лице регистровано за обављање послова у шумарству, које
у сталном радном односу има најмање четири дипломирана
инжењера шумарства (VII степен стручне спреме), односно
магистра дипломирана инжењера шумарства (Болоњски
систем студирања) за узгој и заштиту шума, уређивање,
искоришћавање шума и економику у шумарству, са радним
искуством од најмање пет година на наведеним пословима
и положеним стручним шумарским испитом.
(7) Надзор над прикупљањем података и израдом
шумско-привредних основа је обавезан и може га вршити
правно лице које испуњава услове из става (6) овог члана
или физичко лице, дипломирани инжењер шумарства (VII
степен стручне спреме), односно магистар дипломирани
инжењер шумарства (Болоњски систем студирања) са
радним искуством од најмање пет година на пословима
уређивања шума и положеним стручним шумарским
испитом.
(8) Шумско-привредну основу за државне шуме
доноси Кантонално шумско-привредно друштво (у даљем
тексту: корисник државних шума) уз претходно прибављену
сагласност Министарства пољопривреде шумарства и
водопривреде Кантона (у даљем тексту: Министарство),
која се издаје на основу приједлога стручне комисије и
мишљења општине. Шумско-привредна основа за државне
шуме не може се примјењивати прије него што на њу
Министарство да сагласност.
(9) Шумско-привредну основу за приватне шуме, на
основу приједлога стручне комисије, доноси Министарство.
(10) Послове израде шумско-привредне основе за
државне шуме финансира корисник државних шума и
одговоран је за њену правовремену израду. Корисник
државних шума је дужан најмање 120 дана прије истека
рока важности шумско-привредне основе, доставити два
примјерка новоизрађене основе Министарству.
(11) Надзор над прикупљањем података и израдом
шумско-привредних основа врши Министарство путем
Кантоналне управе.
(12) Састав, рад и трошкове стручне комисије из
ставова (8) и (9) овог члана, одређује министар.
(13) Ако постоје објективни разлози за одступање
од шумско-привредне основе, нарочито због природних
непогода или битно промијењених привредних услова,
обавезно је извршити њену ревизију. Ревизију одобрава и
на извршену ревизију даје сагласност Министарство и један
примјерак се доставља кантоналном шумарском инспектору
(у даљем тексту: шумарски инспектор).
(14) Министар доноси правилник о садржају и
поступку израде шумско-привредних основа за државне
шуме и приватне шуме, као и ревизији истих.
Члан 5.
(Годишњи план господарења за реализацију
шумско-привредне основе)
(1) Шумско-привредна основа се реализује годишњим
плановима који садрже просјечно једну десетину свих
планираних радова по шумско-привредној основи.
(2) Сагласност на годишњи план господарења
државним шумама, који је корисник државних шума
Broj 9 - Strana 1073
дужан доставити најкасније до 30.11. текуће за наредну
годину, даје Кантонална управа у року од 30 дана од дана
пријема годишњег плана господарења, а радови предвиђени
годишњим планом господарења не могу се започети без
сагласности Кантоналне управе.
(3) Усвојени годишњи план господарења корисник
државних шума је дужан у року од 15 дана од дана усвајања
доставити Кантоналној управи за инспекцијске послове шумарској инспекцији и општини на чијем подручју ће се
изводити радови предвиђени годишњим планом господарења.
Члан 6.
(Пројекат за извођење радова у шумарству)
(1) Пројекат за извођење радова у шумарству се
израђује за одјел за државне шуме и катастарску парцелу/
парцеле за приватне шуме. Радови предвиђени пројектом за
извођење су обавезни.
(2) Пројекат за извођење радова у шумарству важи
двије године и мора садржавати: радове узгоја, заштите и
коришћења шума по обиму, мјесту и времену извођења,
прегледну карту, процјену утицаја радова на околиш и
економску анализу.
(3) Пројекат за извођење радова у шумарству могу
израђивати дипломирани инжењери шумарства (VII степен
стручне спреме), односно магистри дипломирани инжењери
шумарства (Болоњски систем студирања), са најмање двије
године радног искуства у струци. Корисник државних шума,
односно власник приватне шуме, одређује лице за израду
пројекта за извођење радова у шумарству.
(4) Пројекат за извођење радова у шумарству доноси
корисник државних шума за државне шуме, а за приватне
шуме Кантонална управа или правно лице регистровано за
обављање послова у шумарству.
(5) Изузетно од става (1) овог члана, пројекат за
извођење радова у шумарству може се израђивати за више
одјела у једном сливу ако сјеча и израда санитарних ужитака
не прелази више од 100 м3 по једном одјелу.
(6) За приватне шуме израђују се пројекти за шумскоузгојне радове као и за сјечу ако је годишњи обим сјеча већи
од 100м3 по к.ч.
(7) Корисник државних шума и Кантонална управа или
правно лице регистровано за обављање послова у шумарству
за приватне шуме дужни су да воде регистар израђених
и донесених пројеката за извођење радова у шумарству
и да све извршене радове по пројекту евидентирају у
одговарајуће евиденције које ће прописати министар.
III ПРИВРЕЂИВАЊЕ У ШУМАРСТВУ
Члан 7.
(Сјеча шума)
(1) Стабла у шуми могу се сјећи тек послије њиховог
одабирања и обиљежавања у складу са смјерницама
шумско-привредне основе.
(2) Прије сјече у државним шумама, редовне или
санитарне, корисник државних шума пријавиће сјечу
надлежном шумарском инспектору. Пријава ће бити
послана најмање 14 дана и највише 60 дана прије почетка
сјече дозначених стабала и садржаваће:
a) број одјела из шумско-привредне основе, одлуку
о доношењу пројекта и разлог за сјечу у случају
санитарне или друге случајне сјече;
b) планирани рок за сјечу;
c) врсту сјече, количину и структуру дрвне масе за
сјечу по врстама дрвећа;
d) начин обнове шуме;
e) шумско-узгојне и заштитне мјере које ће се
спровести након сјече;
Broj 9 - Strana 1074
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA f)начин извлачења шумских дрвних сортимента
са скицом постојећих и нових влака;
g) идентификацију лица које је извршило дознаку
и израдилo пројекат за извођење.
(3) Штета која се нанесе земљишту мора бити
поправљена одмах након завршетка извлачења. Министар ће
прописати начин, облик и садржај обрасца о пријави сјече.
(4) Уколико постоји оправдан разлог за сумњу
да је планирана или започета сјеча, или друге радње у
супротности са шумско-привредном основом, овим законом
или прописима који су донесени на основу овог закона,
надлежни шумарски инспектор може забранити планирану
сјечу док се не отклоне утврђене неправилности. У оваквом
случају надлежни шумарски инспектор може тражити
мишљење Кантоналне управе.
(5) Корисник државних шума дужан је, прије сјече, о
сјечи обавијестити Кантоналну управу и општину на чијем
се подручју врши сјеча.
(6) Правна и физичка лица која нанесу штету шумама
и шумском земљишту по било којем основу, дужни су
кориснику државне шуме, односно власнику приватне шуме
надокнадити штету према одштетном цјеновнику који ће
прописати министар.
Члан 8.
(Дознака стабала за сјечу)
(1) Дознака стабала за сјечу врши се обиљежавањем
стабала или обиљежавањем површина обраслих дрвећем.
Обиљежавање површина за сјечу може се вршити само
у изданачким шумама у сврху индиректне и директне
конверзије шума.
(2) Дознаку стабала за сјечу може вршити дипломирани
инжењер шумарства (VII степен стручне спреме), односно
магистар дипломирани инжењер шумарства (Болоњски
систем студирања), са најмање двије године радног искуства
у струци којег одреди корисник државних шума за државне
шуме, а за приватне шуме Кантонална управа, односно
правно лице регистровано за обављање послова у шумарству.
(3) Изузетно од става (2) овог члана, дознаку стабала
у шумама које су предвиђене за директну конверзију и
санитарну сјечу, а у приватним шумама и за снабдијевање
огревним дрветом може вршити бакалауреат шумарства
или шумарски техничар са десет година радног искуства у
струци, уз контролу дипломираног инжењера шумарства (VII
степен стручне спреме), односно магистра дипломираног
инжењера шумарства (Болоњски систем студирања).
(4) Дознака и сјеча стабала не може се вршити у
шумама за које имовинско-правни односи нису ријешени,
границе утврђене и на терену видно и на прописани начин
обиљежене.
(5) Дознака стабала за сјечу и обим шумско-узгојних
радова у приватним шумама врши се у складу са шумскопривредном основом, на основу рјешења Кантоналне управе.
(6) Дознака и сјеча стабала, односно површина за сјечу,
може се одобрити само лицу које достави доказ о праву
власништва, или за које Кантонална управа у управном
поступку утврди да су власници.
(7) Против рјешења из става (5) овог члана може се
изјавити жалба Министарству у року од осам дана од дана
пријема истог.
(8) Стабла у шуми могу се сјећи тек послије извршене
дознаке, израде пројекта за извођење радова у шумарству,
и обавјештавања Кантоналне управе и општине на чијем се
подручју врши сјеча.
Члан 9.
(Биолошка обнова шума)
Корисник државних шума и власник/представник
власника приватне шуме дужни су извршавати послове
Petak, 3. avgust 2012. god.
биолошке обнове шума минимално у обиму који је
предвиђен шумско-привредном основом.
Члан 10.
(Технички пријем радова)
(1) Технички пријем радова изведених по пројекту за
извођење радова у шумарству врши Комисија за технички
пријем радова, коју за државне шуме формира корисник
државних шума, а за приватне шуме Кантонална управа
или правно лице регистровано за обављање послова у
шумарству.
(2) Комисија из става (1) овог члана састоји се од три
члана. У састав Комисије обавезно улази дипломирани
инжењер шумарства (VII степен стручне спреме), односно
магистар дипломирани инжењер шумарства (Болоњски
систем студирања) који је израдио пројекат за извођење
радова у шумарству, дипломирани инжењер шумарства (VII
степен стручне спреме), односно магистар дипломирани
инжењер шумарства (Болоњски систем студирања)
представник Кантоналне управе, а трећи члан може бити
дипломирани биолог или дипломирани инжењер заштите
околине. Технички пријем радова пошумљавања врши се
послије двије године од завршетка њиховог извођења.
(3) Примјерак записника Комисије доставља се у
року од осам дана од дана завршетка прегледа Кантоналној
управи за инспекцијске послове - шумарском инспектору.
Члан 11.
(Извођење радова у шумарству)
(1) Радове у шуми могу изводити само лица која су
квалификована или обучена за извођење одговарајућих
послова. Правна лица регистрована за обављање послова
у шумарству обавезна су обезбиједити техничку и
специјализовану обуку запослених.
(2) Кантонална управа, у сарадњи са образовним
установама, организује обуке из става (1) овог члана за
запосленике правних лица регистрованих за обављање
послова у шумарству, који немају увјерење о завршеној
шумарској обуци, као и за власнике приватних шума, о чему
је дужна прибавити увјерење установе која је извршила обуку.
Члан 12.
(Забрана чистих сјеча и других облика пустошења
шума)
(1) Нису дозвољене чисте сјече и други облици
пустошења шума изузев припреме шумско узгојних мјера
с циљем унапређења шумских састојина у обиму који је
планиран шумско-привредном основом, из санитарних
разлога или провођења превентивних заштитних мјера.
(2) Све површине настале чистом сјечом и паљике
морају бити пошумљене у року од двије године након
сјече или шумског пожара, природном обновом или путем
пошумљавања.
IV ЗАШТИТА ОД БИОТИЧКИХ И НЕБИОТИЧКИХ
АГЕНСА
Члан 13.
(Превентивне мјере заштите шума)
(1) Превентивне мјере заштите од биотичких и
небиотичких агенса, који би могли угрозити стабилност
шума и њихове функције, заснивају се на господарењу
шумама, које уважава природне процесе, као и на одржавању
и одговарајућем унапређењу биодиверзитета у шуми.
(2) Корисник државних шума и власници приватних
шума дужни су да проводе или обезбјеђују провођење
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
шумског реда, санитарне сјече и друге превентивне мјере
прије него што би се шуме могле угрозити прекомјерним
размножавањем инсеката, ширењем узрочника биљних
болести или других штетних организама.
(3) Кантонална управа прикупља податке у вези са
заштитом шума, које корисник државних шума и власници
приватних шума достављају у року који одреди Кантонална
управа, обезбјеђује информације о појави биљних болести
и штеточина; савјетује о питањима која се тичу интегралне
заштите шума.
(4) Министар наређује додатне мјере за заштиту
шуме уколико Кантонална управа установи да је биолошка
равнотежа поремећена или уколико постоји опасност од
другог великог оштећења шуме.
Члан 14.
(Обнова шума након непогоде)
(1) У случају непогоде у шуми узроковане било којим
биотичким или небиотичким агенсом, корисник државних
шума за државне шуме, а Кантонална управа за приватне
шуме, дужни су да припреме план за обнову оштећених и
уништених шума и шумског земљишта, који садржи опис
непогоде, степен оштећења шуме, мјере које се требају
провести и трошкове санације и обнове.
(2) Ако трошкови из става (1) овог члана прелазе
финансијске могућности корисника државних шума,
односно власника приватних шума, Влада Кантона ће
обезбиједити недостајућа средства у циљу примјене плана.
V ПРОМЕТ ДРВЕТА И НЕДРВНИХ ШУМСКИХ
ПРОИЗВОДА
Члан 15.
(Промет дрвета и недрвних шумских производа)
(1) Забрањено је дрво, дијелове стабала и гране
посјечене у шуми и изван шуме (на пољопривредном
земљишту, међама, појединачна стабла и сл.), помјерати
од пања док се не обиљежи шумским чекићем (жигоше),
обројчи, премјери и стављати у промет док се не изда
отпремни исказ.
(2) Жигосање, обројчавање, премјеравање и издавање
отпремног исказа за дрво које потиче из државне шуме
врши корисник државних шума, а за дрво из приватних
шума и са других површина Кантонална управа или правно
лице регистровано за обављање послова у шумарству.
(3) Забрањено је недрвне шумске производе стављати
у промет без одобрења корисника државних шума или
власника шуме.
(4) Под прометом дрвета и недрвних шумских
производа, у смислу овог закона, подразумијева се превоз
саобраћајницама, куповина, продаја, поклон, складиштење,
као и примање дрвета у пилане у којима се врши резање
дрвета.
(5) Не може се дозволити или извршити сјеча шуме
на узурпираном државном земљишту на коме имовинскоправни односи нису расправљени или извршити сјечa без
претходне дознаке и дрво ставити у промет прије жигосања,
обројчавања и снабдијевања дрвета са отпремним исказом
или ставити у промет недрвне шумске производе у
супротности са одредбама овог члана.
(6) Привремено одузимање дрвета и недрвних шумских
производа који су стављени у промет у супротности са
одредбама овог члана врше чувари шума, припадници полиције
и кантонални шумарски инспектори, а привремено одузимање
средстава којима је извршена незаконита радња припадници
полиције, у складу са важећим прописима који се односе на
кривичну, односно прекршајну одговорност. Привремено
одузете шумске производе, на мјесту привременог одузимања,
Broj 9 - Strana 1075
преузима Кантонална управа, која организује утовар, превоз и
складишти их на мјесту које сама одреди. У случају да постоји
могућност да се у току похрањивања шумским производима
или средствима умањи вриједност или да њихово похрањивање
изискује несразмјерне трошкове, привремено одузета роба ће
се продати лицитацијом, а финансијска средства депоновати
на прелазни рачун Буџета Тузланског кантона (у даљем тексту:
Буџет Кантона).
(7) Лица из става (6) овог члана имају право
легитимисати сва лица која се крећу на подручју шуме
коју чувају, односно над којом врше надзор, као и лица која
прометују шумским производима.
(8) У периоду вегетације, од 1. априла до 1. новембра,
дрво четинара и бријеста не може се са кором стављати у
промет и ускладиштавати, изузев ако период од сјече до
отпреме траје краће од циклуса развоја инсекта, а најдуже
до 21 дан.
(9) Начин жигосања, обројчавања, премјеравања,
садржај и начин издавања отпремног исказа за дрво
прописаће министар.
VI ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ С ПОСЕБНИМ
РЕЖИМОМ ГОСПОДАРЕЊА
Члан 16.
(Проглашење заштитних шума, шума с посебном
намјеном и шума од виталног интереса)
(1) Да би се обезбиједила заштита или специјални
режим господарења, одређене шуме могу бити проглашене
заштитним шумама или шумама с посебном намјеном.
Процјена шумских функција у овим шумама утврђује се
стручним шумарским елаборатом са подацима о стању
шума и принципима и методама господарења шумама у
циљу очувања шума и остваривања намјене проглашења
подручја, извршиоца прописаног режима као и правног
лица које је одговорно за обезбјеђење средстава за покриће
трошкова у вези са посебним режимом господарења.
(2) Стручни шумарски елаборат из става (1) може
израдити правно лице из члана 4. став (6) овог закона.
(3) Корисник државних шума, односно власници
приватних шума, имају право на накнаду за ограничено
коришћење или повећане трошкове заштите. Накнаду
сноси правно лице на чији је захтјев проглашење извршено.
Висина накнаде се утврђује споразумно, а ако се споразум
не постигне накнада се утврђује код надлежног суда.
(4) Министарство, на основу података које му доставља
Кантонална управа, води евиденцију заштитних шума и
шума са посебном намјеном.
Члан 17.
(Заштитне шуме и шуме од виталног интереса)
(1) Заштитне шуме служе за заштиту земљишта
на стрмим теренима и земљишта подложних ерозијама,
бујицама, клизиштима, заштиту насеља, привредних и
других објеката, изворишта, водотока и акумулација и шуме
које су подигнуте као заштитни појасеви.
(2) Влада Кантона проглашава шуме и шумско
земљиште заштитним шумама на приједлог Министарства,
сачињен уз претходно прибављено мишљење Кантоналне
управе и општине на чијем се подручју налазе шуме и шумско
земљиште које треба прогласити заштитним шумама.
(3) Влада Кантона проглашава шуме и шумско
земљиште шумама од виталног интереса за трајно
господарење шумама на приједлог Министарства, сачињен
уз претходно прибављено мишљење Кантоналне управе
и општине на чијем се подручју налазе шуме и шумско
земљиште које треба прогласити шумама од виталног
интереса за трајно господарење шумама.
Broj 9 - Strana 1076
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
(4) Примјерак акта о проглашењу заштитних шума,
као и акта о проглашењу шума од виталног интереса за
трајно господарење шумама доставља се Министарству,
надлежној институцији за заштиту културно-историјског
и природног наслијеђа, Кантоналној управи и општини на
чијем се подручју налазе шуме и шумско земљиште које
је проглашено заштитним шумама, односно шумама од
виталног интереса за трајно господарење шумама.
(3) Корисник државних шума у сарадњи са
Министарством, Кантоналном управом и органом
надлежним за послове цивилне заштите Кантона, израђује
и проводи планове за заштиту шума од пожара и редовно
извјештава Владу Кантона.
Члан 18.
(Шуме с посебном намјеном)
(1) Није дозвољена употреба хемијских средстава,
одлагање отпада, смећа или загађујућих твари у шуми и на
шумском земљишту.
(2) Изузетно од става (1) овог члана, уз дозволу
Министарства, цертификoвана хемијска средства, под
условом да не угрожавају биолошку равнотежу, могу бити
коришћена у шумским расадницима и у шумама за заштиту
биљака од дивљачи и од корова у циљу смањења прекомјерне
популације инсеката чији број не може бити смањен ни на
који други начин, те за гашење шумских пожара.
(1) Шуме или њени дијелови које имају посебан
културни, историјски, еколошки и природни значај,
укључујући и шуме намијењене за излетишта, одмор,
опште образовање, рекреацију, туризам, климатска и
друга љечилишта, проглашавају се шумама са посебном
намјеном у складу са одредбама Закона о заштити природе
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број:
33/03) и Закона о заштити природе („Службене новине
Тузланског кантона“ број: 10/04) или другим прописом који
такођер прописује посебан режим господарења за шуме.
(2) Шуме с посебном намјеном су и шуме од посебног
значаја за одбрану и потребе Оружаних снага Босне и
Херцеговине, као и шуме или њени дијелови регистровани
као сјеменске састојине и сјеменски објекти, у складу са
одредбама Закона о сјемену и садном материјалу шумских
и хортикултурних врста дрвећа и грмља („Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине“ бр. 71/05 и 8/10).
(3) Захтјев са елаборатом за проглашење шума са
посебном намјеном који подноси заинтересовано правно
лице обавезно садржи: циљ и разлоге за проглашење;
попис катастарских парцела као и назив шумско-привредне
јединице; број одјела и ознаку одсјека; карту најмање
размјере 1:10.000 са уцртаним парцелама; стручни
шумарски елаборат из члана 16. овог закона; процјену
околишног утицаја; предложена ограничења у господарењу;
предложене накнаде са извором финансирања; сагласност
општине и одговарајуће административне мјере укључујући
јавне обавијести и расправе.
(4) Примјерак акта о проглашењу шума с посебном
намјеном доставља се Министарству, Министарству
просторног уређења и заштите околице, надлежној
институцији за заштиту културно-историјског и природног
наслијеђа, Кантоналној управи и општини на чијем
се подручју налази шума и шумско земљиште које је
проглашено шумом с посебном намјеном.
Члан 19.
(Шуме на кршу)
Шуме на кршу битно смањене продуктивности и
шумска земљишта на кршу, због својих специфичности
(посебности) класификују се као подручја са посебним
режимом господарења, те уживају подршку Кантона и
општина и класификују се као подручја велике опасности
од шумских пожара.
VII ЗАШТИТА ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА
ОД ШТЕТА
Члан 20.
(Забрана ложења ватре у шуми и заштита
шума од пожара)
(1) У шумама и на шумском земљишту, као и на другом
земљишту на удаљености мањој од 150 м од шуме, није
дозвољено ложење отворене ватре.
(2) Забрањена је изградња и рад фабрика и других
објеката који раде са отвореним пламеном на удаљености
мањој од 300 м од границе шуме.
Члан 21.
(Употреба хемијских средстава у шуми)
Члан 22.
(Пашарење)
Паша, жирење, брст, кресање грана и лисника (у
даљњем тексту: пашарење) у шумама није дозвољено без
писаног одобрења корисника државних шума или власника
приватних шума, на површинама које су одређене шумскопривредном основом.
Члан 23.
(Праћење здравственог стања шума)
Кантонална управа и корисник државних шума дужни
су да прате здравствено стање шума и обим штета у шумама,
подузимају адекватне превентивне мјере за спречавање
појава које могу проузроковати штете на шуми, те о томе
извјештавају Министарство.
VIII НЕДРВНИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ И ЗАШТИТА
УГРОЖЕНИХ ВРСТА
Члан 24.
(Искоришћавање недрвних шумских производа)
(1) Корисник државних шума и власници приватних
шума могу узгајати и искоришћавати недрвне шумске
производе или одобрити другим правним и физичким
лицима њихово искоришћавање у обиму и на мјестима која
су одређена у шумско-привредној основи.
(2) Корисник државних шума може за властите потребе
користити минералне сировине на површинским коповима позајмиштима предвиђеним шумско-привредном основом у сврху
изградње и одржавања шумске транспортне инфраструктуре.
Члан 25.
(Заштита угрожених врста)
Није дозвољена сјеча, искорјењивање или било какво
оштећивање стабала панчићеве оморике (Picea omorika
(Pan~i}) Purk), тисе (Taxus baccata L.), мечје лијеске (Corylus
colurna L.), планинског јавора (Acer heldreichii Orph.),
планинског бора (Pinus mugo Tuna), зелене јохе (Alnus
viridis (Chaix) Lam. & DC.), мунике (Pinus heldreichii Christ.)
и зановијети (Fetteria ramentacea (Sieber) Presi), осим ако је
потребно провести узгојне и санитарне сјече.
IX САОБРАЋАЈ У ШУМАМА
Члан 26.
(Градња шумске инфраструктуре)
(1) Планирање и изградња шумских путева мора се
прилагодити природном околишу те уважавати потребе
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
општине, као и протупожарне, туристичке и рекреативне
потребе.
(2) Транспортна шумска инфраструктура мора бити
изграђена, одржавана и коришћена на начин да искључује
нарушавање осталих функција шума и шумских земљишта.
(3) Изградња и реконструкција шумских путева изводи
са на основу пројектне документације и прибављених аката
од органа надлежног за послове грађења.
Члан 27.
(Кретање моторних возила у шуми)
(1) Није дозвољено кретање моторних возила у шумама
и на шумским путевима осим у сврху господарења шумама и
надзора, спашавања, полицијских истрага, војних маневара,
мјера за заштиту од природних катастрофа, туризма, те
приступа власника, корисника и појединаца земљишту за
које су одговорни, као и локалног становништва.
(2) Корисник државних шума и власници приватних
шума могу дозволити кретање шумским путем трећем лицу.
За организовање бициклистичких и мото трка шумским
путем потребно је прибавити дозволу Министарства која
може укључивати одређену накнаду.
Члан 28.
(Приступ шумама)
Сва лица имају право кретања кроз шуму или шумским
земљиштем на властиту одговорност, ако није другачије
одређено овим законом или шумско-привредном основом.
Корисник државне шуме, односно власници приватних
шума нису обвезни предузимати посебне мјере опреза, нити
ће се сматрати одговорним за било какве штете или озљеде
које претрпе таква лица.
Broj 9 - Strana 1077
(4) Послове обиљежавања, одржавања и обнове
граница државних шума и граничних знакова врши
корисник државних шума.
Члан 32.
(Приватне шуме)
(1) Приватне шуме, у смислу овог закона, су све шуме и
шумско земљиште за које физичко или правно лице изводом
из земљишних књига докаже власништво.
(2) Власник приватне шуме управља својом шумом и
уговором уз накнаду, преноси обављање стручних послова
у складу са овим законом, Кантоналној управи или правном
лицу регистрованом за обављање послова у шумарству.
(3) Под стручним пословима из става (2) овог члана
подразумијевају се дознака, израда изведбеног пројекта,
примање и премјеравање дрвне масе, издавање отпремног
исказа, планирање шумско-узгојних радова и заштита шума
и вођење евиденција о извршеним пословима.
(4) Накнада из става (2) овог члана износи највише
10% од цијене на пању шумских дрвних сортимената по
цјеновнику корисника државних шума.
XI ЕКОНОМСКЕ ФУНКЦИЈЕ ШУМЕ
Члан 33.
(Преношење послова господарења државним шумама)
(1) Влада Кантона, Министарство и Кантонална управа
проводе права и обавезе из области шумарства на подручју
Кантона у складу са одредбама овог закона и прописа
донесених на основу овог закона.
(2) Забрањено је свако неовлашћено упуштање, као и
заузимање државне шуме. Неовлашћено заузету државну
шуму бесправни корисник дужан је напустити одмах по
пријему рјешења шумарског инспектора или налога чувара
шума.
(1) На подручју Кантона послује Кантонално шумскопривредно друштво (корисник државних шума).
(2) Скупштина Тузланског кантона, на приједлог
Владе Кантона, уз претходно прибављено мишљење
Министарства, а на иницијативу општине/општина, може
донијети одлуку о оснивању више кантоналних шумскопривредних друштава.
(3) Општина/општине уз иницијативу из става (2)
овог члана, прилаже стручни елаборат о оправданости
формирања више кантоналних шумско-привредних
друштава, који мора израдити високо-школска или научноистраживачка установа из области шумарства.
(4) Минимална територија којом може господарити
једно шумско-привредно друштво је шумско-привредно
подручје.
(5) Министарство уговором преноси послове
господарења државним шумама кориснику државних
шума, а посебно: израду шумско-привредних основа,
израду привремених годишњих планова господарења,
израду годишњих планова господарења, израду пројеката
за извођење радова у шумарству и њихову реализацију,
пројектовање, изградњу, реконструкцију и одржавања шумске
инфраструктуре, промета шумских дрвних сортимената
и недрвних шумских производа, извршавање програма и
планова биолошке обнове шума, провођење мјера заштите
шума, производње и промета шумског сјемена, шумског и
украсног садног материјала, извршавање планова коришћења
недрвних шумских производа, реализацију планова развоја
шумарства и мјера рационализације у шумарству, остале
послове, задатке и одговорности у складу са уговором.
(6) Корисник државних шума обавезан је шумске дрвне
сортименте продавати по тржишним условима и цијенама.
Члан 31.
(Промет шума)
Члан 34.
(Вођење евиденција о извршеним радовима)
(1) Забрањен је промет државних шума изузев у сврху
арондације и комасације.
(2) Државне шуме не могу бити предметом
приватизације.
(3) Границе државних шума морају на терену бити
обиљежене видним и трајним знаковима.
Корисник државних шума за државне шуме, а правно
лице регистровано за обављање послова у шумарству за
приватне шуме, дужни су водити евиденцију о извршеним
радовима и проведеним мјерама предвиђеним шумскоразвојним
планом,
шумско-привредном
основом,
привременим годишњим планом господарења, годишњим
планом господарења и пројектом за извођење радова у
X УПРАВЉАЊЕ ШУМАМА
Члан 29.
(Управљање шумама)
(1) Шуме и шумско земљиште су у државном
власништву (у даљем тексту: државне шуме) и у приватном
власништву (у даљем тексту: приватне шуме).
(2) Државним шумама управља Влада Кантона путем
Министарства, под условима утврђеним овим законом.
(3) Право власништва над државним шумама не може
се стећи њиховим коришћењем или заузимањем без обзира
на период трајања истог, односно досјелошћу.
Члан 30.
(Забрана заузимања шума)
Broj 9 - Strana 1078
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA шумарству. Подаци се евидентирају за протеклу годину и
достављају Кантоналној управи најкасније до 28. фебруара
текуће године за претходну годину.
Члан 35.
(Накнада за коришћење државних шума)
Корисник државних шума дужан је плаћати накнаду
у висини од 7% оствареног прихода од дрвета рачунајући
цијену дрвета на пању и прихода оствареног од недрвних
шумских производа, у складу са одредбама члана 48. овог
закона.
Члан 36.
(Достава катастра шума)
Кантонална управа је дужна Федералној управи за
шумарство доставити катастар државних и приватних шума
најдаље до 31. марта текуће године за претходну годину, са
евидентираним свим промјенама у току године.
Члан 37.
(Коришћење парцела трећих лица)
Корисник државних шума, односно власник приватне
шуме, дужан је да уз накнаду дозволи привремени превоз
(принудни пут) или смјештај шумских производа са
сусједних парцела на шуми и шумском земљишту, ако то
није могуће извршити на други начин или ако би други
начин био несразмјерно скупљи.
Члан 38.
(Стручни шумарски испит)
(1) За обављање стручних послова у шумарству полаже
се стручни шумарски испит и могу га полагати дипломирани
инжењери шумарства (VII степен стручне спреме), односно
магистри дипломирани инжењери шумарства (Болоњски
систем студирања), са најмање двије године радног искуства
у струци након стицања звања дипломираног инжењера
шумарства (VII степен стручне спреме), односно магистра
дипломираног инжењера шумарства (Болоњски систем
студирања), пред надлежним федералним органом.
(2) Изузетно од става (1) овог члана, полагања
стручног шумарског испита ослобођени су дипломирани
инжењери шумарства (VII степен стручне спреме) са више
од десет година радног искуства у струци након стицања
звања дипломираног инжењера шумарства, специјалисти,
магистри и доктори шумарских наука.
XII ПРОМЈЕНА НАМЈЕНЕ ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА
И ГРАДЊА У ШУМИ
Члан 39.
(Издвајање шума из шумско-привредног подручја)
(1) Влада Кантона, на приједлог Министарства,
а на захтјев Оружаних снага Босне и Херцеговине и
полицијских структура, може поједине дијелове државних
шума издвојити из шумско-привредног подручја.
(2) Влада Кантона може, на захтјев општине уз
елаборат и претходно прибављено мишљење Кантоналне
управе, на приједлог Министарства, дијелове државних
шумских земљишта неподесних за пошумљавање, издвојити
из шумско-привредног подручја и пренијети општини на
коришћење у друге сврхе које дају већу трајну корист.
(3) Подносилац захтјева из ставова (1) и (2) овог члана
мора платити накнаду у висини која се одређује у складу
са одредбама Закона о експропријацији („Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине“ бр. 7/07, 36/10 и 25/12).
Наплаћена средства су намјенски приход Буџета Кантона.
Petak, 3. avgust 2012. god.
Члан 40.
(Крчење шума)
(1) Забрањено је крчење шума изузев ако се ради о
изградњи објеката планираних важећим планом просторног
уређења у случајевима када се тиме постижу веће трајне
користи и ако неће бити штетних посљедица за околиш.
(2) Дозволу за крчење шума издаје Министарство.
(3) Захтјев за крчење шума може поднијети власник
приватне шуме, концесионар и друго овлашћено лице, у
складу са одредбама овог закона и подноси се Министарству,
уз сљедећу документацију: извадак из важећег плана
просторног уређења, извадак из земљишних књига и
копију катастарског плана, концесиони уговор ако се ради
о концесији, околинску дозволу у складу са прописима о
заштити околиша, сагласност органа надлежног за заштиту
историјског и природног наслијеђа, акт органа надлежног за
водопривреду и мишљење Кантоналне управе.
(4) Дозвола за крчење шума важи двије године од дана
издавања.
(5) Ако се у року од двије године од дана издавања
дозволе искрчено земљиште не приведе намјени ради које је
крчење извршено, корисник искрченог земљишта дужан је
извршити његово пошумљавање.
(6) Подносилац захтјева за крчење шума обавезан
је прије започињања радова уплатити накнаду чија се
вриједност одређује у висини трошкова подизања и
одржавања нових шума на површини која не може бити
мања од површине за коју је дата дозвола за крчење шума
и тржишној вриједности дрвета која се добије сјечом.
Накнада се уплаћује као намјенски приход Буџета Кантона,
и иста се може користити само у сврху подизања нових
шума и куповину шума у складу са одредбама овог закона.
Контролу уплате накнаде врши Кантонална управа и
Кантонална управа за инспекцијске послове.
Члан 41.
(Градња у шуми)
(1) У шуми и на шумском земљишту може се
градити само шумска инфраструктура, објекти потребни
за господарење шумама, у складу са важећом шумскопривредном основом и ловно узгојни и ловно технички
објекти, у складу са важећом ловно-привредном основом.
(2) Изузетно од става (1) овог члана, у шуми и на
шумском земљишту могу се градити објекти предвиђени
важећим планом просторног уређења.
(3) Општина или инвеститор је обавезан прије
отпочињања радова на изградњи објеката предвиђених планом
просторног уређења прибавити дозволу за крчење шума из
члана 40. овог закона, осим за објекте из става (1) овог члана.
(4) Имовинско-правни односи за објекте из става (2)
овог члана, рјешавају се у складу са одредбама Закона о
експропријацији („Службене новине Федерације Босне и
Херцеговине“ бр. 7/07, 36/10 и 25/12), осим за објекте комуналне
и прометне инфраструктуре чији је инвеститор општина која је
ослобођена плаћања накнаде за експропријацију.
Члан 42.
(Давање државних шума у закуп)
(1) Забрањено је давање у закуп државних шума.
(2) Изузетно од става (1) овог члана, Министарство
може поједине државне шуме уговором давати у закуп,
ради постављања привремених објеката чија је градња
предвиђена уговором о концесији, за потребе GSM базних
станица, узгоја дивљачи и подизања вишегодишњих насада,
уколико се тиме не нарушавају функције шуме.
(3) Прије склапања уговора из става (2) овог
члана, потребно је прибавити мишљење Кантоналног
правобранилаштва.
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
(4) Накнада која се остварује по основу уговора из
става (2) овог члана, уплаћује се у корист Буџета Кантона.
(5) Уколико се државним шумама мијења намјена,
подносилац захтјева за закуп обавезан је уплатити накнаду
за крчење шума из члана 40. став (6) овог закона без
провођења процедуре за крчење шума.
(6) Влада Кантона, на приједлог Министарства, доноси
правилник о условима и начину давања државних шума у
закуп и успостави права служности.
Члан 43.
(Успостава права служности)
(1) У државним шумама се може успоставити право
служности у сврху изградње водовода, канализације,
плиновода, електричних водова, као и за друге намјене, ако
је проглашен јавни интерес у складу са одредбама Закона
о експропријацији („Службене новине Федерације Босне и
Херцеговине“ бр. 7/07, 36/10 и 25/12).
(2) Уговор којим се успоставља право служности
закључује се између корисника служности и Министарства.
(3) Накнада која се остварује по основу права служности
уплаћује се у корист Буџета Кантона.
(4) Корисник служности обавезан је уплатити накнаду из
члана 40. став (6) овог закона, без провођења процедуре за крчење
шуме.
XIII ШУМАРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
Члан 44.
(Кантонална управа за шумарство)
(1) Кантонална управа за шумарство је управа у
саставу Министарства.
(2) Сједиште Кантоналне управе је у Тузли.
Члан 45.
(Послови Кантоналне управе за шумарство)
(1) Кантонална управа обавља управне, стручне и
друге послове:
a) oбезбјеђује непосредну заштиту државних
шума путем чуварске службе;
b) прикупља податке и води базу података о стању
и развоју свих шума и води катастар шума
и шумског земљишта на подручју Кантона
и доставља их Федералном министарству
пољопривреде, водопривреде и шумарства и
Федералној управи за шумарство;
c) припрема кантонални шумско-развојни план и
подноси га Министарству;
d) израђује елаборат за формирање шумскопривредних подручја;
e) врши надзор над прикупљањем података и израдом
шумско-привредних основа за приватне шуме
и надзор над прикупљањем података за израду
шумско-привредних основа за државне шуме;
f)прати реализацију шумско-привредних основа
путем годишњих планова господарења шумама;
g) води евиденцију објеката за производњу и
дораду шумског сјемена и произвођача шумског
и украсног дрвећа и грмља;
h) обавља послове дијагнозно прогнозне службе
и прати стање и степен оштећености шума и о
томе обавјештава Министарство;
i) прати извршење свих уговорних обавеза који се
односе на државне шуме;
j) прати реализацију програма заштите шума;
k) усаглашава шумско-привредне основе са
просторним плановима, планом управљања
водама,
ловно
привредним
основама,
Broj 9 - Strana 1079
евиденцијама које се воде у Заводу за заштиту
културно историјског и природног наслијеђа и
плановима управљања минералним сировинама;
l) прати и анализира економско стање у области
шумарства на подручју Кантона и податке
доставља Министарству;
m)припрема и израђује програме из области
шумарства, који се финансирају или суфинансирају
из намјенских средстава Буџета Кантона;
n) припрема и даје мишљење за проглашење
заштитних шума и шума са посебном намјеном
на начин прописан овим законом;
o) организује савјетовања и пружа стручну помоћ
кориснику државних шума и власницима
приватних шума;
p) израђује планове за изградњу и одржавање
шумских путних комуникација који се финансирају
из Буџета Кантона, уз сагласност Министарства;
r) упознаје јавност са стањем шума и издаје
одговарајуће стручно-популарне публикације о
стању шума и њиховом значају;
s) израђује годишњи план рада, финансијски
план и годишњи извјештај и исте доставља
Министарству;
{)обавља и друге послове и задатке који произлазе
из овог закона, Закона о министарствима и
другим органима управе Тузланског кантона,
као и по захтјеву Министарства.
(2) Кантонална управа доставља Министарству све
тражене податке у циљу сагледавања стања шумарства на
подручју Кантона.
Члан 46.
(Чување шума)
(1) Чуварска служба формира се унутар Кантоналне
управе.
(2) Чувари шума могу били лица која су завршила
средњу шумарску школу III или IV степена, која испуњавају
услове за ношење оружја и друге услове за обављање јавне
службе.
(3) Чувари шума су овлашћене службене особе и имају
овлашћења у складу са овим законом.
(4) Чувари шума службу обављају у униформи,
морају бити наоружани и морају посједовати документ
- легитимацију чувара шума чији облик и садржај
прописује министар, а којом потврђују статус чувара
шума. Легитимацију имају и друга стручна лица која имају
овлашћење за послове заштите шума.
(5) Дужности чувара шума су да:
a) чува шуму од шумских пожара на начин како
је утврђено овим законом и плановима заштите
шума од пожара;
b) чува шуму од бесправног заузимања и
коришћења, од бесправних сјеча, спречава
бесправну изградњу у шуми и на шумским
земљиштима;
c) евидентира бесправно посјечена стабла у
прописане обрасце и обиљежава их;
d) прати појаве и кретање биљних болести и
штеточина и штете нанесене шуми од дивљачи:
e) прати стање дивљачи;
f)прати одржавање шумског реда;
g) спречава незаконито покретање дрвета из шуме,
убирање и сакупљање недрвних производа и
стављање истих у промет;
h) зауставља превозна средства и прегледа пратећу
документацију за превоз шумских сортимената;
i) прегледа поријекло дрвета на пиланама и на
свим другим мјестима гдје се дрво држи;
j) прегледа транспорт на шумским путевима;
Broj 9 - Strana 1080
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA k) спречава одлагање смећа и другог отпада у
шуму и уништавање граничних знакова;
l) сачињава записник о противправној радњи;
m)легитимише сва лица затечена у вршењу
прекршајних радњи по овом закону и кривичних
дјела која се односе на шуме или за која постоји
основана сумња да су извршила таква дјела;
n) обавјештава Кантоналну управу, полицијску
станицу и Кантоналну управу за инспекцијске
послове о свим запаженим неправилностима.
(6) Чувар шума обавезан је, у складу са својим
дужностима из става (5) овог члана, за све бесправне
активности, без одлагања сачинити записник, на основу којег
Кантонална управа покреће поступак код надлежног органа.
(7) На захтјев чувара шума, свако лице је дужно
показати личне исправе којим се утврђују његов идентитет
и документацију за дрво и остале шумске производе у
превозу или који су ускладиштени.
XIV ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 47.
(Извори намјенских средстава)
(1) Ради остваривања општег интереса и дугорочних
циљева одрживог господарења шумама утврђених шумскопривредним основама, прикупљају се финансијска средства
за заштиту и унапређење стања постојећих и подизања
нових шума и рурални развој.
(2) Средства из става (1) овог члана, обезбјеђују се из
накнада:
a) за обављање стручних послова у приватним
шумама из члана 32. став (2) овог закона;
b) за коришћење државних шума из члана 35. овог
закона;
c) за издвајање шума из шумско-привредног
подручја из члана 39. став (3) овог закона;
d) за крчење шуме из члана 40. став 6. овог закона;
e) од закупа државних шума из члана 42. став (2)
овог закона;
f)по основу права служности из члана 43. став (3)
овог закона;
g) за општекорисне функције шума из члана 49.
овог закона;
h) осталих извора у складу са овим законом и
других извора.
(3) Средства из става (2) овог члана, представљају
намјенска средства и уплаћују се у Буџет Кантона, изузев
средстава утврђених чланом 48. став (1) тачка б).
(4) Министар, уз претходно прибављено мишљење
федералног министра финансија, доноси Упутство о начину
обрачунавања, роковима и поступку плаћања накнада
прописаних овим законом, и уплатним рачунима на које се
усмјеравају средства, као и о облику и садржају обрасца за
обрачун накнада из става (2) тачке б) и г) овог члана.
(5) Министар, на приједлог Кантоналне управе, доноси
одлуку о износу накнаде из става (2) тачка а) овог члана.
Члан 48.
(Уплата накнаде за коришћење државних шума)
(1) Накнада за коришћење државних шума из члана 35.
овог закона обрачунава се од прихода од дрвета рачунајући
цијену дрвета на пању и прихода оствареног од недрвних
шумских производа и уплаћује се:
a) 2,0% на рачун Буџета Кантона.
b) 5,0% на намјенски рачун општине на чијој
територији се остварује приход.
(2) Накнада из става (1) овог члана уплаћује се по
оствареном приходу, тромјесечно и по завршном годишњем
рачуноводственом извјештају.
Petak, 3. avgust 2012. god.
(3) Контролу обрачуна и уплате накнаде из става (1)
овог члана врши шумарски инспектор.
(4) Ако обвезник плаћања накнаде не обрачуна или не
уплати накнаду из става (1) овог члана на начин прописан
у ставу (1) овог члана, шумарски инспектор који је
извршио контролу уплате средстава, по правоснажности и
извршности рјешења о уплати средстава које је испоставио
обвезнику, подноси надлежном суду приједлог за принудно
извршење ове новчане обавезе,
Члан 49.
(Накнада за општекорисне функције шума)
(1) Накнаду за општекорисне функције шума у висини
од 0,05% укупно оствареног прихода, плаћају сва правна
лица која су регистрована за обављање дјелатности и имају
сједиште на територији Кантона, као и дјелови правних
лица чије је сједиште ван Кантона, а обављају дјелатност на
територији Кантона.
(2) Накнада из става (1) овог члана уплаћује се
тромјесечно и по завршном годишњем рачуноводственом
извјештају у корист рачуна Буџета Кантона.
(3) Од обавезе плаћања накнаде из става (1) овог члана
изузимају се: корисник државних шума, јавне институције,
хуманитарне организације, удружења и фондације, изузев
оних који обављају дјелатност ради стицања добити.
(4) Контролу обрачуна и уплате накнаде из става (1)
овог члана врши пореска управа и шумарски инспектори на
начин предвиђен у члану 48. став (4) овог закона.
Члан 50.
(Коришћење намјенских средстава која су приход
Кантона)
(1) Из намјенских средстава Буџета Кантона
прикупљених по основу члана 47. став (2) овог закона,
финансирају се сљедећи послови:
a) рад чуварске службе;
b) израда и ревизија кантоналног шумско-развојног
плана;
c) израда шумско-привредних основа за приватне
шуме и надзор над прикупљањем података за
израду шумско-привредних основа за државне
и приватне шуме;
d) биолошка обнова шума у обиму већем од
предвиђеног шумско-привредном основом;
e) обнова шума од посљедица елементарних непогода,
пренамножења инсеката, пожара и слично;
f)унапређење производње шумског репродуктивног
материјала;
g) господарење шумама које су од виталног интереса
у складу са чланом 17. став (3) овог закона;
h) организовање специјалистичких курсева из
области шумарства;
i) очување и унапређење биоразноликости шумских
екосистема;
j) очување и унапређење генофонда, ријетких и
угрожених врста шумског дрвећа;
k) научна истраживања и стручне анализе;
l) изградња и одржавање шумских путева;
m)друге намјене за унапређење шума.
(2) Средства из става (1) овог члана троше се по Програму
утрошка средстава, који на приједлог Кантоналне управе
доноси министар, а на који сагласност даје Влада Кантона.
Члан 51.
(Коришћење намјенских средстава која су приход
општина)
(1) Намјенска средства из члана 48. овог закона општине
могу користити искључиво за изградњу, реконструкцију и
Petak, 3. avgust 2012. god.
Broj 9 - Strana 1081
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
одржавање инфраструктуре на подручју општине. Средства
се могу користити након усвајањa плана утрошка средстава
који доноси општинско вијеће.
(2) Надзор над утрошком средстава из става (1) овог
члана врши Министарство путем Кантоналне управе.
XV НАДЗОР НАД ПРОВОЂЕЊЕМ ЗАКОНА
Члан 52.
(Управни надзор)
(1) Министарство врши управни надзор над примјеном
овог закона и прописа донесених на основу овог закона.
(2) Министарство путем Кантоналне управе врши
увид и контролу поступања, преглед аката и документације
коју доносе институције и управне организације у вршењу
јавних овлашћења, даје инструкције и смјернице за
извршавање послова и тражи податке и обавјештења о
извршавању послова у вршењу јавних овлашћења.
Члан 53.
(Инспекцијски надзор)
(1) Инспекцијски надзор над примјеном овог закона и
прописа донесених на основу овог закона врши Кантонална
управа за инспекцијске послове путем шумарске инспекције.
(2) Инспекцијски надзор се врши у складу са Законом
о организацији органа управе у Федерацији Босне и
Херцеговине и Законом о инспекцијама Тузланског кантона.
Члан 54.
(Овлашћења шумарских инспектора)
(1) Поред овлашћења и дужности одређених посебним
законом, шумарски инспектор је овлашћен и дужан да:
a) прегледа шумско-привредне основе, годишње
планове господарења, шумско-развојне планове
и програме, изведбене пројекте, планове просте
и проширене биолошке репродукције шума
и планове заштите шума, њихово извршење,
пословне књиге и осталу документацију;
b) тражи да му се стави на располагање и прегледа
сву документацију и информације потребне за
инспекцијски преглед;
c) прегледа све шумске радове, објекте, уређаје,
пилане, као и сва мјеста гдје се дрво сјече, смјешта,
прерађује, извози из шуме или ставља у промет;
d) контролише и прати примјену стандарда из
области шумарства;
e) привремено обустави сјече и све друге радње
које нису у складу са одредбама овог закона
и других прописа из области шумарства до
коначне одлуке надлежног органа;
f)прегледа одабирање и дознаку стабала за сјечу;
g) зауставља превозна средства и прегледа пратећу
документацију за превоз шумских сортимената;
h) прегледа извршење свих радова који су
предвиђени шумско-привредним основама,
шумским плановима и програмима и пројектима
за извођење;
i) у хитним случајевима у којима би наступила штета
по јавни интерес, на лицу мјеста и рјешењем
наређује обуставу рада и спровођење мјера за
спречавање штета;
j) привремено одузима бесправно посјечено дрво
и незаконито стављено у промет дрво и недрвне
шумске производе, као и предмете којима су
извршене незаконите радње;
k) прегледа како се проводи утврђивање
здравственог стања шума и мјера за сузбијање
биљних болести и штеточина и нареди
отклањање недостатака и провођење мјера,
ако се утврди да се корисник државних шума и
власници шума не придржавају прописа и мјера
здравствене заштите;
l) прегледа планове заштите шума од пожара
и спровођење предвиђених мјера и нареди
отклањање недостатака;
m)прегледа спровођење мјера на заштити шума
и шумских земљишта од противправног
присвајања и коришћења и бесправне изградње
објеката;
n) врши надзор над спровођењем прописа о
производњи и промету шумског сјемена и
шумског садног материјала;
o) врши надзор спровођења других мјера за
заштиту шума и прописног успостављања и
одржавања шумског реда и вршења непосредног
чувања шума;
p) прикупља потребне податке и обавјештења од
одговорних лица, свједока, вјештака и других
лица када је то потребно за вршење надзора;
r) покреће и води инспекцијски надзор по
службеној дужности као и по захтјеву свих
правних и физичких лица и да о констатованом
стању и подузетим мјерама писмено обавијести
подносиоца захтјева;
s) упознаје јавност са констатованим стањем
шума и о предузетим мјерама на отклањању
недостатака;
{)сарађује са инспекцијским органима из других
области, правосудним органима и органима
полиције;
t) предузима и друге мјере и радње за које је
овлашћен овим законом и другим прописима;
(2) Шумарски инспектори су, поред наведеног, дужни
да у одређеним роковима и на прописан начин достављају
извјештаје и потребне податке Министарству.
Члан 55.
(Управне мјере)
(1) Ако шумарски инспектор приликом вршења
инспекцијског надзора установи да пропис није примијењен
или да је неправилно примијењен донијеће рјешење којим
ће забранити рад због непоштивања одредби члана 54.
став (1) тачке б), ц), д), ф), х), и), м) и н) овог закона или
наложити отклањање утврђених неправилности и одредити
рок у коме се оне морају отклонити.
(2) Против рјешења шумарског инспектора може се
изјавити жалба Министарству у року од осам дана од дана
пријема рјешења.
(3) Рјешење о жалби из става (2) овог члана је коначно и
против њега није допуштена жалба, али се може покренути
управни спор.
(4) Жалба на рјешење из става (2) овог члана не
одлаже извршење рјешења.
(5) Шумарски инспектор који је донио рјешење и орган
коме је жалба изјављена могу, на образложење жалиоца,
одложити извршење наложених мјера, ако жалилац учини
вјероватним да би усљед извршења тих мјера били угрожени
животи и здравље људи, наступила знатна материјална
штета која се на други начин не може отклонити, а одлагање
се не противи општем интересу.
XVI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 56.
(1) Новчаном казном од 5.000 до 15.000 КМ кажњава
се корисник државних шума или друго правно лице ако:
a) господари шумама без шумско-привредне
основе,
привременог
годишњег
плана
Broj 9 - Strana 1082
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA господарења, годишњег плана господарења и
пројекта за извођење радова у шумарству (члан
4. став (1));
b) прекорачи укупан обим сјеча у високим шумама
са природном обновом предвиђен шумскопривредном основом за плански период (члан 4.
став (3));
c) правовремено не осигура и изради и у року
не достави новоизрађену шумско-привредну
основу (члан 4. став (10));
d) изради пројекат за извођење радова у шумарству
супротно одредбама члана 6. ставови (1) и (2);
e) не изради и не донесе пројекат за извођење
радова у шумарству (члан 6. ставови (4) и (5));
f)врши сјечу шуме прије одабирања и дознаке
стабала за сјечу (члан 7. став (1));
g) не обавља послове биолошке обнове шума
(члан 9.);
h) дозволи или изврши сјечу шума на узурпираном
државном земљишту супротно одредби члана
15. став (5);
i) ако не поступа у складу са чланом 20. став (3);
j) у шуми и на шумском земљишту врши употребу
хемијских средстава, одлагање отпада, смећа
или загађујућих твари (члан 21.);
k) врши или одобрава искоришћавање недрвних
шумских производа супротно одредбама члана
24. став (1);
l) ако не продаје шумске дрвне сортименте по
тржишним условима и цијенама (члан 33. став
(6));
m)ако поступа супротно одредбама члана 40.;
n) у шуми или на шумском земљишту отпочне
радове на изградњи објеката или гради објекте
супротно одредбама члана 41.
(2) За прекршај из става (1) овог члана кажњава се
новчаном казном у износу од 1.000 до 3.000 КМ и одговорно
лице у правном лицу.
(3) За прекршај из става (1) тачке ф) и х), изрећи ће се
и заштитна мјера одузимања дрвета и недрвних шумских
производа који су настали почињењем прекршаја и
средстава којима је почињен прекршај.
(4) За прекршај из става (1) тачка н) кажњава се
новчаном казном у износу од 1.000 до 3.000 КМ одговорно
лице у општини.
Члан 57.
(1) Новчаном казном од 4.000 до 12.000 КМ кажњава
се за прекршај корисник државних шума или друго правно
лице ако:
a) не пријави сјечу надлежном шумарском
инспектору и у одређеном року не отклони
штете на земљишту у складу са одредбама члана
7. ставови (2) и (3);
b) прије сјече о сјечи не обавијести Кантоналну
управу и општину на чијем се подручју врши
сјеча (члан 7. став (5));
c) врши дознаку и сјечу стабала у шумама за
које имовинско-правни односи нису рјешени
и границе утврђене и на терену видно и на
прописан начин обиљежене (члан 8. став (4));
d) ангажује запосленике супротно одредбама
члана 11. став (1);
e) дозволи или врши чисту сјечу или друге облике
пустошења шума (члан 12. став (1));
f)ако не поступа у складу са одредбама члана 13.
став (2);
g) ложи или дозволи ложење ватре супротно
одредби члана 20. став (1);
Petak, 3. avgust 2012. god.
h) ако поступи супротно одредби члана 20. став
(2);
i) ако не поступа у складу са одредбом члана 23.;
j) изгради шумску инфраструктуру супротно
одредбама члана 26.;
k) врши промет шума и шумског земљишта
супротно одредбама члана 31. ставови (1) и (2);
l) не извршава послове у складу са чланом 31.
став (4);
m)не изврши обавезу из члана 48. ставови (1) и (2);
n) не изврши обавезу из члана 49. ставови (1) и (2);
o) не поступи по рјешењу шумарског инспектора
у року и начин који је инспектор одредио (члан
55. став (1)),
(2) За прекршај из става (1) овог члана кажњава се
новчаном казном у износу од 800 до 2.500 КМ и одговорно
лице у правном лицу.
Члан 58.
(1) Новчаном казном у износу од 3.000 до 9.000 КМ
кажњава се за прекршај корисник шуме или друго правно
лице ако:
a) врши радове без сагласности Kантоналне
управе (члан 5. став (2));
b) не достави годишњи план господарења у складу
са чланом 5. став (3));
c) не изводи радове у складу са пројектом (члан 6.
став (1));
d) у року од двије године не изврши радове
предвиђене пројектом за извођење радова у
шумарству или не води регистар пројеката за
извођење радова у шумарству (члан 6. ставови
(2) и (7));
e) одреди лице за израду пројекта за извођење
радова у шумарству у супротности са одредбом
члана 6. став (3);
f)дознаку стабала за сјечу врши лице које не
испуњава услове из члана 8. ставови (2) и (3);
g) не изврши технички пријем радова и остале
обавезе у складу са одредбама члана 10.;
h) не изврши пошумљавање сјечина у року од
двије године (члан 12. став (2));
i) не изради план у складу са чланом 14. став (1);
j) покреће дрво, дијелове стабала и гране или ставља
у промет дрво које није жигосано и снабдјевено
отпремним исказом (члан 15. став (1));
k) ставља у промет недрвне шумске производе без
одобрења (члан 15. став (3));
l) у периоду вегетације од 01. априла до 01.
новембра, дрво четинара и бријеста ускладиштава
и ставља у промет супротно члану 15. став (8);
m)врши или дозвољава пашу, жирење, брст,
кресање грана и лисника у супротности са
чланом 22.;
n) врши или дозволи сјечу панчићеве оморике,
тисе, мечије лијеске, планинског јавора,
планинског бора, зелене јохе, мунике и зановјети
супротно одредбама члана 25.;
o) одобри коришћење шумских путева супротно
одредбама члана 27. став (2);
p) почини или дозволи неовлашћено заузимање
шума или шумског земљишта (члан 30. став
(2));
r) не води евиденције о извршеним радовима и
проведеним мјерама предвиђеним шумскоразвојним плановима, шумско-привредном основом,
привременим планом господарења, годишњим
планом господарења и пројектима за извођење
радова у шумарству или евидентиране податке не
достави у предвиђеном року (члан 34.);
Petak, 3. avgust 2012. god.
Broj 9 - Strana 1083
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
s) у року од двије године земљиште не приведе
намјени ради које је крчење извршено или не
изврши његово пошумљавање (члан 40. став
(5));
{)не врши уплату средстава у Буџет Кантона у
складу са одредбама члана 47.;
(2) За прекршај из става (1) овог члана кажњава се
новчаном казном у висини од 500 до 1.500 КМ и одговорно
лице у правном лицу.
(3) За прекршај из става (1) тачка ј) изрећи ће се и
заштитна мјера одузимања предмета са којима је почињен
прекршај или који су настали почињењем прекршаја.
XVII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 60.
(Преузимање послова)
(1) Кантонална управа ће послове успоставе чуварске
службе преузети у року од најдуже 12 мјесеци од дана
ступања на снагу овог закона.
(2) До преузимања послова из става (1) овог члана,
послове чуварске службе ће обављати корисник државних
шума у складу са споразумом који ће се закључити између
Министарства и корисника државних шума.
Члан 61.
(Прилагођавање послова)
Члан 59.
(1) Новчаном казном у износу од 500 - 1.500 КМ
кажњава се за прекршај физичко лице ако:
a) врши шумско-узгојне радове и сјечу шуме
супротно одредбама члана 6. став (6);
b) врши сјечу без претходно издатог рјешења и
дознаке (члан 8. став (5));
c) не изврши пошумљавање сјечина у року од
двије године (члан 12. став (2));
d) не изврши санитарну сјечу и не успостави и
одржава шумски ред (члан 13. став (2));
e) покреће дрво, дијелове стабала и гране или
ставља у промет дрво без жигосања и отпремног
исказа (члан 15. став (1));
f)ставља у промет недрвне шумске производе без
одобрења (члан 15. став (3));
g) посијече (или дозволи) или присвоји (или
дозволи) противправно дрвну масу супротно
одредбама члана 15. став (5);
h) на захтјев лица наведених у члану 15. став 6. не
покаже личне исправе или исправе за шумске
производе (члан 15. став (7));
i) ложи ватру супротно одредбама члана 20. став
(1);
j) у шуми употребљава хемијска средства, одлаже
отпад, смеће и загађујуће твари (члан 21. став
(1);
k) поступа у супротности са чланом 22.;
l) врши или дозволи сјечу панчићеве оморике, тисе,
лијеске мечије, планинског јавора, планинског
бора, зелене јохе, мунике и зановијети супротно
одредбама члана 25.;
m)врши кретање моторним возилима у шумама и
на шумским земљиштима супротно одредбама
члана 27.;
n) почини неовлашћено заузимање државних
шума или шумскога земљишта (члан 30. став
(2));
o) изврши крчење шуме прије него се изда дозвола
за крчење из члана 40.;
p) врши изградњу зграда и других објеката
супротно одредбама члана 41. ставови (1) и (3);
r) на захтјев чувара шума не покаже личне исправе
или исправе за шумске производе (члан 46. став
(7));
s) не поступи по рјешењу шумарског инспектора у
року и на начин који је инспектор наредио (члан
55. став (1)).
(2) За прекршај из става (1) тачке е) и г) изрећи ће се
и заштитна мјера одузимања дрвета и недрвних шумских
производа који су настали почињењем прекршаја и
средстава којима је почињен прекршај.
(3) За прекршај из става (1) тачка п) кажњава се
новчаном казном у износу од 1.000 до 3.000 КМ одговорно
лице у општини које дозволи подизање објекта супротно
одредбама члана 41. став (3).
Јавно предузеће ‘’Шуме Тузланског кантона’’ д.д.
Кладањ, као корисник државних шума, дужно је своје
пословање ускладити са одредбама овог закона.
Члан 62.
(Започети поступци)
Поступци започети до дана престанка примјене Уредбе
о шумама (“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 83/09,
26/10, 38/10 и 60/11), рјешаваће се у складу са одредбама
те Уредбе.
Члан 63.
(Подзаконски прописи)
Подзаконски прописи предвиђени овим законом
донијеће се у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог
закона.
Члан 64.
(Примјена Закона)
Овај закон ће се примјењивати до ступања на снагу,
односно почетка примјене Закона о шумама који ће донијети
Парламент Федерације Босне и Херцеговине, а најдуже 18
мјесеци од дана доношења овог закона.
Члан 65.
(Ступање на снагу)
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
Тузлански кантон Скупштина
Број:01-02-325/12
Тузла, 18.7.2012. године
Предсједник Скупштине
Слађан Илић, с.р.
571
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланско-подрињског кантона”,
бр. 7/97 и 3/99 и “Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 13/99,10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог Владе
Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона, на
сједници одржаној 18.7.2012. године, д о н о с и
З А К О Н
о преузимању дијела оснивачких права и обавеза над
Центром за рехабилитацију овисника о психоактивним
супстанцама Смолућа
Broj 9 - Strana 1084
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Члан 1.
(Предмет Закона)
(1) Овим законом, Скупштина Тузланског кантона
(у даљем тексту: Скупштина Кантона) преузима дио
оснивачких права и обавеза над установом Центар за
рехабилитацију овисника о психоактивним супстанцама
Смолућа, пренесених Одлуком Сабора Исламске заједнице
Босне и Херцеговине о препуштању дијела оснивачких
права и обавеза над Центром за рехабилитацију овисника
о психоактивним супстанцама на Тузлански кантон, број:
СИЗ-24/11 од 01.12.2011. године.
(2) Након преузимања дијела права и обавеза оснивача
од стране Скупштине Кантона, Центар за рехабилитацију
овисника о психоактивним суспстанцама Смолућа наставља
са радом као Јавна установа Центар за рехабилитацију
овисника о психоактивним супстанцама (у даљем тексту:
Јавна установа).
Члан 2.
(Назив установе)
(1) Назив установе је: Јавна установа Центар за
рехабилитацију овисника о психоактивним супстанцама.
(2) Скраћени назив установе је: ЈУ ЦРОПС.
Члан 3.
(Сједиште установе)
Сједиште Јавне установе је: Смолућа бб, Лукавац 75300.
Члан 4.
(Печат установе)
(1) Јавна установа има печат округлог облика пречника
50 мм, са текстом: “Босна и Херцеговина – Федерација
Босне и Херцеговине – Тузлански кантон – ЈУ Центар за
рехабилитацију овисника о психоактивним супстанцама”,
све исписано у концентричним круговима латиничним и
ћириличним писмом.
(2) Јавна установа може имати и мали печат пречника
25 мм истог облика и садржаја као и печат из става (1) овог
члана.
(3) Остала питања о броју, врсти и употреби печата из
ставова (1) и (2) овог члана, регулишу се правилима Јавне
установе.
Члан 5.
(Дјелатност установе)
Дјелатност Јавне установе је:
1) Дјелатности у установама са смјештајем за особе
с тешкоћама у развоју, душевно болесне и особе
овисне о алкохолу, дрогама или другим опојним
средствима с укљученим одређеним степеном
здравствене његе;
2) Остале дјелатности социјалне заштите у
установама са смјештајем;
3) Дјелатности социјалне заштите без смјештаја за
старије особе и особе с инвалидитетом;
4) Остале дјелатности социјалне заштите без
смјештаја, д.н.;
5) Узгој житарица (осим риже), махунарки и сјемена
уљарица;
6) Узгој поврћа, диња и лубеница, корјенастог и
гомољастог поврћа;
7) Узгој осталих једногодишњих усјева;
8) Узгој језгричавог и коштуничавог воћа;
9) Узгој бобичастог, орашастог и осталог воћа;
10)Узгој плодова уљарица;
Petak, 3. avgust 2012. god.
11)Узгој биља за употребу у фармацији, ароматског,
зачинског и љековитог биља;
12)Узгој осталих вишегодишњих усјева;
13)Узгој садног материјала и украсног биља;
14)Узгој музних крава;
15)Узгој осталих говеда и бивола;
16)Узгој перади;
17)Узгој осталих животиња;
18)Мјешовита пољопривредна производња (биљна и
сточна производња);
19)Помоћне дјелатности за узгој усјева;
20)Дјелатности које се обављају након жетве/
бербе пољопривредних производа (припрема за
примарна тржишта);
21)Дорада сјемена за сјеменски материјал;
22)Узгој шума и остале дјелатности у шумарству;
23)Сакупљање некултивираних шумских плодова и
производа, осим шумских сортимената;
24)Остала прерада и конзервирање воћа и поврћа;
25)Производња уља и масти;
26)Остала прерађивачка индустрија, д.н.;
27)Трговина на велико житарицама, сировим
духаном, сјемењем и храном за животиње;
28)Трговина на велико живим животињама;
29)Трговина на велико воћем и поврћем;
30)Трговина на велико млијеком, млијечним
производима, јајима, јестивим уљима и мастима;
31)Трговина на мало у неспецијализованим
продавницама претежно храном, пићима и
духанским производима;
32)Остала трговина на мало у неспецијализованим
продавницама;
33)Трговина на мало воћем и поврћем у
специјализованим продавницама;
34)Трговина на мало месом и месним производима у
специјализованим продавницама;
35)Остала трговина на мало прехрамбеним
производима у специјализованим продавницама;
36)Трговина на мало књигама у специјализованим
продавницама;
37)Трговина на мало новинама, папирном робом
и писаћим прибором у специјализованим
продавницама;
38)Издавање књига;
39)Издавање часописа и периодичних публикација;
40)Дјелатности за његу и одржавање тијела.
Члан 6.
(Оснивачки улози)
(1) Основни капитал Јавне установе износи 2.000,00
(двијехиљаде) КМ.
(2) Оснивачки улог суоснивача Исламске заједнице у
Босни и Херцеговини износи 1.900,00 (хиљадудеветстотина)
КМ, а оснивачки улог суоснивача Скупштине Тузланског
кантона износи 100,00 (стотину) КМ.
Члан 7.
(Одговорност за обавезе)
За преузете обавезе Јавна установа одговара средствима
којима располаже.
Члан 8.
(Закључивање посебног уговора)
(1) Међусобна права, обавезе и одговорности
Исламске заједнице у Босни и Херцеговини и Скупштине
Кантона, као суоснивача, уредиће се посебним уговором.
Petak, 3. avgust 2012. god.
Broj 9 - Strana 1085
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
(2) Скупштина Кантона овлашћује Владу Тузланског
кантона (у даљем тексту: Влада Кантона) да закључи уговор
из става (1) овог члана.
Члан 9.
(Обавеза Скупштине Кантона)
(1) Скупштина Кантона, на основу преузетих
оснивачких права, преузима обавезу финансирања основне
дјелатности Јавне установе, у обиму утврђеном уговором из
члана 8. став (1) овог закона.
(2) Обавеза из става (1) овог члана тече од дана
утврђеног уговором из члана 8. став (1) овог закона.
Члан 10.
(Обавеза Владе Кантона)
Влада Кантона ће, у име Скупштине Кантона: вршити
именовање представника у Управни одбор у складу са
Законом о министарским, владиним и другим именовањима у
Федерацији Босне и Херцеговине, давати претходну сагласност
на именовање и разрјешење директора Јавне установе, Правила
Јавне установе, Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста, Правилник о платама и
накнадама, као и планове рада и развоја Јавне установе.
Члан 11.
(Промјене у судском регистру)
Овај закон користиће се приликом уписа промјена у
судском регистру установа.
Члан 12.
(Ступање на снагу)
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеним новинама Тузланског Кантона”,
а примјењиваће се од 01.01.2013. године.
Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
Тузлански кантон Скупштина
Број: 01-02-308-9/12
Тузла, 18.7.2012. године
Предсједник Скупштине
Слађан Илић, с.р.
њеног пуномоћника да уплати одговарајућу таксу у року од
осам дана.
(2) Уколико странка не уплати таксу у року из става (1)
овог члана, суд ће наставити поступак и поступити у складу
са одредбама овог закона.»
Члан 2.
У члану 8., у ставовима (1) и (2), ријечи «службена
особа која подузима радњу у поступку» замјењују се
ријечима «судија, односно стручни сарадник који води
поступак».
Члан 3.
Члан 9. мијења се и гласи:
«Члан 9.
(Начин плаћања таксе)
(1) Таксе предвиђене Тарифом судских такси су приход
Буџета Кантона и плаћају се у готовом новцу уплатом на
прописани рачун јавних прихода или у судским таксеним
маркама. (2) Прописе о емитовању и дистрибуцији судских
таксених марака за подручје Кантона доноси Влада Кантона,
на приједлог Министарства финансија Тузланског кантона.
(3) До емитовања и дистрибуције судских таксених
марака по прописима из става (2) овог члана, све таксе ће
се на прописани начин плаћати у готовом новцу, а након
тога, у готовом новцу ће се плаћати само таксе чији је износ
већи од 50 КМ, док ће се таксе у износу до 50 КМ и 50 КМ
плаћати судским таксеним маркама.»
Члан 4.
(1) У члану 11., у ставу (1), иза тачке х) додаје се нова
тачка и), која гласи:
«и) логораши и жртве тешких кршења међународног
права и људских права и озбиљне повреде међународног
хуманитарног права у поступку остваривања права на
репарацију,».
(2) Досадашње тачке и), ј), к) и л) постају тачке ј), к),
л) и м).
Члан 5.
572
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланско-подрињског кантона“,
бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог Владе
Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона, на
сједници одржаној 18.7.2012. године, доноси
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
СУДСКИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Закону о судским таксама („Службене новине
Тузланског кантона“, бр. 5/09 и 4/10), члан 5. мијења се и гласи:
«Члан 5.
(Узајамност плаћања таксе и предузимања радњи у
поступку)
(1) У случају да странка суду достави поднесак без
доказа о плаћеној такси, суд ће позвати странку, односно
Члан 23. брише се.
Члан 6.
У називу дијела четвртог, на крају се иза ријечи
«ТАКСЕ» ставља зарез и додаје текст «РЕГИСТАР И
ПОСЉЕДИЦЕ УПИСА У РЕГИСТАР».
Члан 7.
Члан 32. мијења се и гласи:
«Члан 32.
(Принудна наплата неплаћене таксе)
(1) Таксе чији се износ одређује на крају поступка,
таксени обвезник је дужан платити у року од осам дана од
дана пријема рјешења из члана 8. овог закона.
(2) Ако таксени обвезник не плати таксу у одређеном
року, иста ће се наплатити у складу са Законом о извршном
поступку («Службене новине Федерације Босне и
Херцеговине», бр. 32/03, 52/03, 33/06, 39/06 и 39/09).
(3) Ако је таксени обвезник правно лице или ако се
утврди да је то ефикасан начин осигурања наплате, суд
Broj 9 - Strana 1086
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA који је утврдио обавезу плаћања судске таксе, провешће
директно принудну наплату блокирањем рачуна правном
лицу у складу са одредбама Законa из става (2) овог члана
(4) Поступак за наплату неплаћене таксе покреће пред
надлежним судом Кантонално провобранилаштво, осим
у случају када суд проведе принудну наплату у складу са
ставом (3) овог члана.»
Члан 8.
Иза члана 32. додају се нови чланови 32а. и 32б., који
гласе:
«Члан 32а.
(Регистар неплаћених судских такси и унос
података у исти)
(1) Све неплаћене таксе које су одређене пресудом
односно рјешењем суда, по истеку рока за њихово плаћање,
уписаће се у регистар неплаћених судских такси (у даљем
тексту: Регистар) и евидентирати као дуг који таксени
обвезник дугује Кантону.
(2) Након истека рока из става (1) овог члана, суд ће у
најкраћем року доставити правоснажну и извршну пресуду,
односно рјешење Министарству финансија Тузланског
кантона, ради уноса података у Регистар.
(3) Пропис о изгледу и садржају Регистра, као и о
начину уношења података у Регистар, доноси министар
финансија Тузланског кантона.
(4) Неплаћене таксе евидентирају се у Регистру све
док их таксени обвезник у цијелости не плати, чиме уједно
престаје његов дуг према Кантону по том основу.
(5) Неплаћена такса ће у сваком случају бити брисана
из Регистра по истеку пет година од дана када је пресуда,
односно рјешење суда којим је та такса утврђена постало
правоснажно и извршно.
Члан 32б.
(Посљедице уноса података о неплаћеној судској такси
у Регистар)
(1) Док не плати све таксе које су евидентиране у
Регистру, таксеном обвезнику се неће дозволити остваривање
било ког права пред кантоналним органима управе.
(2) Прије одлучивања о захтјеву којим се тражи
остваривање неког права, кантонални органи управе
су дужни по службеној дужности провјерити да ли је
подносилац захтјева као таксени обвезник евидентиран у
Регистру са неизмиреним дугом према Кантону.
(3) У случају да је подносилац захтјева евидентиран у
Регистру и има неизмирен дуг по основу неплаћене таксе,
кантонални орган ће га писмено позвати да у року од осам
дана достави доказ да је тај дуг измирио, уз упозорење да
ће се у противном сматрати као да његов захтјев није ни
поднесен, о чему ће бити донесен закључак, против кога се
може изјавити жалба у року од 15 дана од дана пријема истог.
(4) О жалби изјављеној на закључак из става (3)
овог члана, одлучује Комисија за другостепено управно
рјешавање Владе Тузланског кантона.»
Члан 9.
Рок за доношење прописа из члана 9. став (2) и члана
32а. став (3) Закона је 90 дана од дана ступања на снагу овог
закона.
Члан 10.
Овлашћује се Законодавно-правна комисија Скупштине
Тузланског кантона да утврди пречишћени текст Закона о
судским таксама.
Petak, 3. avgust 2012. god.
Члан 11.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеним новинама Тузланског кантона».
Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
Тузлански кантон Скупштина
Број:01-02-231-14/12
Тузла, 18.7.2012. године
Предсједник Скупштине
Слађан Илић, с.р.
573
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског
кантона („Службене новине Тузланско-подрињског кантона“,
бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог Владе
Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 18.7.2012. године, д о н о с и:
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
„МЕЂУНАРОДНИ АЕРОДРОМ ТУЗЛА“
Члан 1.
У Закону о оснивању Јавног предузећа „Међународни
аеродром Тузла“ („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 1/98, 6/98, 11/05 и 9/10), члан 6. мијења се и гласи:
«Члан 6.
Дјелатност Јавног предузећа је:
37.00 – Уклањање отпадних вода,
38.11 – Скупљање неопасног отпада,
38.12 – Скупљање опасног отпада,
38.21 – Обрада и збрињавање неопасног отпада,
45.31 – Трговина на велико дијеловима и прибором за
моторна возила,
45.32 – Трговина на мало дијеловима и прибором за
моторна возила,
46.71 – Трговина на велико крутим, текућим и плиновитим
горивима и сродним производима,
46.75 – Tрговина на велико хемијским прозиводима,
46.76 – Трговина на велико осталим полупроизводима,
47.11 – Трговина на мало у неспецијализованим
продавницама претежно храном, пићима и
духанским производима,
47.19 – Остала трговина на мало у неспецијализованим
продавницама,
47.21 – Трговина на мало воћем и поврћем у
специјализоваим продавницама,
47.29 – Остала трговина на мало прехрамбеним
производима у неспецијализованим продавницама,
47.30 – Трговина на мало моторним горивима у
специјализованим продавницама,
47.41 – Трговина на мало рачунарима, периферним
јединицама и софтвером у специјализованим
продавницама,
47.42 – Трговина на мало телекомуникацијском опремом у
специјализованим продавницама,
47.43 – Трговина на мало аудио и видео опремом у
специјализованим продавницама,
47.51 – Трговина на мало текстилом у специјализованим
продавницама,
47.52 – Трговина на мало металном робом, бојама и
стаклом у специјализованим продавницама,
47.53 – Трговина на мало саговима и простирачима за
Petak, 3. avgust 2012. god.
Broj 9 - Strana 1087
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
под,
зидним
и
поднима
облогама
у
специјализованим продавницама,
47.54 – Трговина на мало електричним апаратима за
кућанство у специјализованим продавницама,
47.59 – Трговина на мало намјештајем, опремом за
расвјету и осталим производима за кућанство у
специјализованим продавницама,
47.61 – Трговина на мало књигама у специјализованим
продавницама,
47.62 – Трговина на мало новинама, папирнатом робом и
писаћим прибором у специјализованим продавницама,
47.63 – Трговина на мало музичким и видеозаписима у
специјализованим продавницама,
47.64 – Трговина на мало спортском опремом у
специјализованим продавницама,
47.65 – Трговина на мало играма и играчкама у
специјализованим продавницама,
47.71 – Трговина на мало одјећом у специјализованим
продавницама,
47.72 – Трговина на мало обућом и производима од коже у
специјализованим продавницама,
47.75 – Трговина на мало козметичким и тоалетним
производима у специјализованим продавницама,
47.76 – Трговина на мало цвијећем, садницама, сјемењем,
гнојивом, кућним љубимцима и храном за кућне
љубимце у специјализованим продавницама,
47.77 – Трговина на мало сатовима и накитом у
специјализованим продавницама,
47.78 – Остала трговина на мало новом робом у
специјализованим продавницама,
47.91 – Трговина на мало преко поште или интернета,
47.99 – Остала трговина на мало изван продавница,
штандова и тржница,
49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника,
49.32 – Такси служба,
49.39 – Остали копнени превоз путника, д.н.
49.41 – Цестовни превоз робе,
49.42 – Услуге пресељења,
51.10 – Зрачни превоз путника,
51.21 – Зрачни превоз робе,
52.10 – Складиштење робе,
52.21 – Услужне дјелатности у вези са копненим превозом,
52.24 – Прекрцај терета,
52.23 – Услужне дјелатности у вези са зрачни превозом,
52.29 – Остале помоћне дјелатности у превозу,
56.10 – Дјелатност ресторана и осталих објеката за
припрему и услуживање хране,
56.21 – Дјелатности кетеринга,
56.29 – Остале дјелатности припреме и услуживања хране,
56.30 – Дјелатност припреме и услуживања пића,
58.11 – Издавање књига,
58.12 – Издавање именика и пописа корисничких адреса,
58.19 – Остала издавачка дјелатност,
58.21 – Издавање рачунарских игара,
58.29 – Издавање осталог софтвера,
62.01 – Рачунарско програмирање,
62.02 – Савјетовање у вези с рачунарима,
62.03 – Управљање рачунарском опремом и системом,
62.09 – Остале услужне дјелатности у вези с
информацијском технологијом и рачунарима,
63.11 – Обрада података, услуге хостинга и дјелатности
повезане с њима,
68.20 – Изнајмљивање
и
управљање
властитим
некретнинама или некретнинама узетим у закуп
(leasing),
71.11 – Архитектонске дјелатности,
71.12 – Инжињерске дјелатности и с њима повезано
техничко савјетовање,
73.11 – Агенција за промиџбу (рекламу и пропаганду),
73.12 – Оглашавање преко медија,
74.20 – Фотографске дјелатности,
74.90 – Остале
стручне,
научне
и
техничке
дјелатности, д.н.,
77.11 – Изнајмљивање и давање у закуп (leasing)
аутомобила и моторних возила лаке категорије,
77.12 – Изнајмљивање и давање у закуп (leasing)
камиона,
77.32 – Изнајмљивање и давање у закуп (leasing) стројева
и опреме за грађевинарство,
77.39 – Изнајмљивање и давање у закуп (leasing) осталих
стројева, опреме и материјалних добара, д.н.,
79.11 – Дјелатности путничких агенција,
79.12 – Дјелатности туроператора,
79.90 – Остале резервацијске услуге и дјелатности
повезане с њима,
82.30 – Организација састанака и пословних сајмова,
84.25 – Дјелатности ватрогасне службе.»
Члан 2.
Члан 8б. мијења се и гласи:
„Члан 8б.
Надлежност Скупштине Јавног предузећа утврђена
је Законом о јавним предузећима у Федерацији Босне и
Херцеговине, Законом о привредним друштвима и статутом
Јавног предузећа.
Овлашћења Скупштине Јавног предузећа у име
оснивача врше три пуномоћника.
Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању Скупштине
Јавног предузећа, у име оснивача, даје Влада Тузланског
кантона посебно за сваку сједницу Скупштине Јавног
предузећа.
Пуномоћник из става 2. овог члана не може бити лице
које има директан или индиректан финансијски и други
приватни интерес у Јавном предузећу, као ни лице које је
члан управе, предсједник или члан Надзорног одбора Јавног
предузећа.“
Члан 3.
Чланови 8ц. и 8д. бришу се.
Члан 4.
У члану 9. став 1. мијења се и гласи:
«Орган управљања у Јавном предузећу је Надзорни
одбор којег чине три члана.»
Члан 5.
У члану 17. у ставу 1. ријеч „Профит“ замјењује се
ријечју „Добит“.
Члан 6.
Влада Кантона ће у року од 60 дана од дана ступања
на снагу овог закона именовати пуномоћнике из члана 8б.
Члан 7.
Скупштина Јавног предузећа покренуће поступак
избора и именовања чланова Надзорног одбора у складу
са овим законом у року од 30 дана од дана именовања
пуномоћника из члана 8б.
Члан 8.
Скупштина Јавног предузећа ће у року од 30 дана
од дана именовања ускладити Статут Јавног предузећа са
одредбама овог закона.
Broj 9 - Strana 1088
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Члан 9.
Овај закон служи као акт на основу којег ће се
извршити промјене у регистру пословних субјеката.
Члан 10.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
Тузлански кантон Скупштина
Број:01-02-426-4/12
Тузла, 18.7.2012. године
Предсједник Скупштине
Слађан Илић, с.р.
574
На основу члана 24. став 1 тачка ц) Устава Тузланског
кантона („Службене новине Тузланско-подрињског кантона“
бр. 7/97, 3/99) и („Службене новине Тузланског кантона“
бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог Владе
Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона, на
сједници одржаној 18.7.2012. године, доноси
ОДЛУКУ
о спајању ЈУ Средња економска школа Тузла и ЈУ
Средња трговинска школа Тузла
ЈУ Средња економско- трговинска школа Тузла
преузима запосленике који су на дан ступања на снагу ове
одлуке били у радном односу у ЈУ Средња економска школа
Тузла и ЈУ Средња трговинска школа Тузла.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје мандат
школских одбора и директора ЈУ Средња економска школа
Тузла и ЈУ Средња трговинска школа Тузла.
На основу ове одлуке извршиће се именовање
привременог школског одбора и вршиоца дужности
директора ЈУ Средња економско-трговинска школа Тузла.
Члан 8.
На основу ове одлуке извршиће се брисање ЈУ Средња
економска школа Тузла и ЈУ Средња трговинска школа
Тузла из судског регистра и Регистра средњих школа који
води Министарство образовања, науке, културе и спорта
Тузланског кантона и истовремено извршити упис ЈУ
Средња економско-трговинска школа Тузла.
Члан 9.
ЈУ Средња економско-трговинска школа Тузла ће
ускладити опште акте са Законом о средњем образовању и
одгоју („Службене новине Тузланског кантона“ број: 17/11)
и овом oдлуком у року од 60 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.
Члан 10.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеним новинама Тузланског кантона“.
Члан 1.
Овом одлуком спајају се ЈУ Средња економска школа
Тузла и ЈУ Средња трговинска школа Тузла.
Спајањем ЈУ Средња економска школа Тузла и ЈУ
Средња трговинска школа Тузла као правни сљедник
формира се ново правно лице под називом:
Јавна установа Средња економско-трговинска школа
Тузла.
Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
Тузлански кантон Скупштина
Број: 01-02-428-4/12
Тузла, 18.7.2012. године
Члан 2.
Школа има печат пречника 50 мм са сљедећим текстом:
Босна и Херцеговина – Федерација Босне и Херцеговине,
Тузлански кантон, Јавна установа Средња економско-трговинска
школа Тузла, све исписано латиницом на босанском и хрватском
језику и ћирилицом на српском језику у концентричним
круговима око грба Кантона који се налази у средини печата.
Поред печата из претходног става, школа има за посебне
намјене печат истог садржаја и текста пречника 30 мм.
575
Члан 3.
Сједиште ЈУ Средња економско-трговинска школа
Тузла је у Тузли, ул. Мухамеда Хевајијa Ускуфијa 3.
Члан 4.
Дјелатност школе је: техничко и стручно образовање.
У оквиру регистроване дјелатности ЈУ Средња
економско-трговинска школа Тузла има сва права и обавезе
у правном промету која припадају правном лицу.
Члан 5.
Средства за оснивање и рад школе у износу од 2.000,00
КМ обезбјеђују се из буџета Тузланског кантона.
Члан 6.
Имовину, права, обавезе, средства за рад, опрему и
инвентар, архиву, акте, предмете и другу документацију коју
посједују ЈУ Средња економска школа Тузла и ЈУ Средња
трговинска школа Тузла, преузима ЈУ Средња економскотрговинска школа Тузла.
Petak, 3. avgust 2012. god.
Предсједник Скупштине
Слађан Илић, с.р.
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског
кантона («Службене новине Тузланско-подрињског кантона»
бр. 7/97 и 3/99 и «Службене новине Тузланског кантона»
бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04) и чланoва 84., 85. и
86. Закона о здравственом осигурању ( «Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине», бр. 30/97, 7/02, 70/08 и
48/11), у складу са закључком Владе ТК број: 02/1-37-4482/12
од 29.03.2012.године, на приједлог Управног одбора Завода
здравственог осигурања Тузланског кантона, Скупштина
Тузланског кантона, на сједници одржаној 18.7.2012. године,
доноси
ОДЛУКУ
o izmjenama i dopunama Odluke
o utvr|ivawu osnovica, stopa i na~inu
obra~unavawa i uplate
doprinosa za obavezno zdravstveno
osigurawe na podru~ju Tuzlanskog kantona
Члан 1.
У Одлуци о основицама и стопама, начину
обрачунавања и уплате доприноса за обавезно здравствено
осигурање на подручју Тузланског кантона («Службене
новине Тузланског кантона», број: 1/10) иза члана 11. додаје
се нови члан 11а., који гласи:
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
„Члан 11а.
Изузетно од одредби ове одлуке, а у циљу несметаног
приступа здравственој заштити запосленика у предузећима
са учешћем државног капитала Тузланског кантона од 51%
и више, а за које обвезник обрачуна и уплате доприноса није
у могућности да измирује обавезе по основу доприноса за
здравствено осигурање, надлежни орган управе Тузланског
кантона може плаћати паушал у износу од 11,5 КМ по
запосленику-носиоцу осигурања, а у складу са посебним
актима Владе Тузланског кантона.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеним новинама Тузланског кантона“.
Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
Тузлански кантон Скупштина
Број:01-02-408-4/12
Тузла, 18.7.2012. године
Предсједник Скупштине
Слађан Илић, с.р.
576
Na osnovu ~lana 77. Zakona o osnovnom odgoju i
obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"
br. 6/04, 7/05 i 17/11) i ~lana 115. Zakona o sredwem
obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 17.07.2012. godine, d o n o s i
UREDBU
o polagawu stru~nog ispita u ustanovama osnovnog i
sredweg obrazovawa na podru~ju Tuzlanskog kantona
Broj 9 - Strana 1089
5) Pripravnik je lice koje prvi puta zasniva
radni odnos u zanimawu za koje se obrazovalo
radi stru~nog osposobqavawa za samostalni
rad.
6) Volonter je lice sa odgovaraju}om stru~nom
spremom, koje se osposobqava za samostalan rad
u zanimawu za koje se obrazovao, bez zasnivawa
radnog odnosa (volonterski rad).
7) Mentor je lice koje ima odgovaraju}u stru~nu
spremu, polo`en stru~ni ispit, ste~eno
stru~no zvawe nastavnik-mentor ili nastavnik
savjetnik, a koje podr`ava i nadzire rad
pripravnika/volontera, tokom pripravni~kog
sta`a radi osposobqavawa za samosatalan rad.
8) Hospitacija je nastava iz pedago{kih predmeta,
koja se odr`ava u {kolama, i pokazni ~as koji
pripravnik odr`ava u sklopu takve nastave.
9) Komisija je stru~no tijelo koja provodi postupak
i proceduru polagawa stru~nog ispita.
10)Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu je
javna isprava kojom se potvr|uje stru~na
osposobqenost lica za samostalan rad na
poslovima odgoja i obrazovawa.
11)Pedago{ko-psiholo{ko
i
metodi~kodidakti~ko obrazovawe je dopunsko obrazovawe
i osposobqavawe lica za rad na poslovima odgoja
i obrazovawa, koji u toku obrazovawa nisu
polo`ili ispite iz pedagogije, psihologije,
didaktike i metodike nastave.
^lan 3.
Stru~ni ispit organizuje i provodi Pedago{ki
zavod Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Zavod).
II OSTVARIVAWE PRIPRAVNI^KOG [email protected]
^lan 1.
(Predmet uredbe)
Ovom uredbom ure|uje se na~in ostvarivawa
pripravni~kog sta`a, na~in i uslovi polagawa stru~nog
ispita, imenovawe i sastav komisije pred kojom se
pola`e stru~ni ispit, sadr`aj ispita, izdavawe
uvjerewa o polo`enom stru~nom ispitu, vo|ewe
evidencije o polo`enom stru~nom ispitu nastavnika,
stru~nih saradnika i saradnika u ustanovama osnovnog i
sredweg obrazovawa na podru~ju Tuzlanskog kantona (u
daqem tekstu: {kola), u ciqu postavqawa i dostizawa
evropskih standarda u stepenu stru~ne spremnosti za
rad nastavnika.
^lan 4.
(Svrha i trajawe pripravni~kog sta`a)
(1) Svrha pripravni~kog/volonterskog sta`a
je osposobiti nastavnika, stru~nog saradnika i
saradnika bez radnog iskustva, za uspje{no, stru~no i
samostalno obavqawe poslova u {koli.
(2) Pripravnik u {koli je lice bez polo`enog
stru~nog ispita, u statusu zaposlenika na odre|eno
vrijeme, koje se mo`e anga`ovati na najmawe 1/2 radnog
vremena.
(3) Volonter u {koli je lice bez polo`enog
stru~nog ispita, koje se bez zasnivawa radnog odnosa
mo`e anga`ovati na najmawe 1/2 radnog vremena.
(4) Pripravni~ki/volontrski sta` traje osam mjeseci.
(5) Jedan mentor, istovremeno mo`e pratiti
i nadzirati najvi{e dva pripravnika ili jednog
pripravnika i jednog volontera.
^lan 2.
(Definisawe pojmova)
[kola je javna ili privatna ustanova osnovnog
i sredweg obrazovawa, dom u~enika i internat
u sastavu sredwe {kole, kojima je primarna
djelatnost obrazovawe i odgoj u~enika.
Nastavnik je lice koje ima odgovaraju}i profil
i stru~nu spremu propisanu nastavnim planom i
programom (u daqem tekstu: NPP) za obavqawe
poslova izvo|ewa nastave u osnovnoj i sredwoj
{koli.
Stru~ni saradnik, u smislu ove uredbe, je lice
stru~no za obavqewe poslova radnog mjesta:
pedagog, pedagog-psiholog i psiholog.
Saradnik je lice koje u~estvuje u odgojnoobrazovnom radu i obavqawu poslova pod
neposrednim nadzorom nastavnika.
^lan 5.
(Dopunsko pedago{ko-psiholo{ko i
metodi~ko-didakti~ko obrazovawe)
(1) Lice koje u toku obrazovawa nije polagalo
pedago{ko-psiholo{ku i metodi~ko-didakti~ku grupu
predmeta obavezno je prije otpo~iwawa pripravni~kog/
volonterskog sta`a u skladu sa ovom uredbom, polo`iti
navedenu grupu predmeta.
(2) Pedago{ko-psiholo{ku i metodi~ko-didakti~ku
grupu predmeta ~ine:
a)Pedagogija,
b)Psihologija,
c)Didaktika,
d) Metodika nastave.
(3) Lice iz stava 1. ovog ~lana polo`ene ispite
iz prethodnog stava dokazuje uvjerewem izdatim od
visoko{kolske ustanove.
I OP[TE ODREDBE
1)
2)
3)
4)
Broj 9 - Strana 1090
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^lan 6.
(Ostvarivawe pripravni~kog/volonterskog sta`a)
(1) [kola je du`na sa pripravnikom zakqu~iti
ugovor o radu na odre|eno vrijeme, a sa volonterom
ugovor o obavqawu volonterskog sta`a.
(2) Jedan primjerak ugovora iz prethodnog stava,
{kola je obavezna dostaviti Zavodu.
(3) U roku od 15 dana, od dana sklapawa ugovora sa
pripravnikom/volonterom, {kola je obavezna usvojiti
Program sta`irawa i imenovati mentora, a prema
planu sta`irawa koji utvr|uje nastavni~ko vije}e.
(4) Za mentora mo`e biti imenovano lice koje
ima isti profil i istu ili vi{u stru~nu spremu od
pripravnika/volontera i najmawe ste~eno stru~no
zvawe "mentor".
(5) Izuzetno, ukoliko nema lica sa ste~enim
vi{im stru~nim zvawem "mentor" odre|enog profila,
za mentora mo`e biti imenovano i lice sa osnovnim
stru~nim zvawem, uz saglasnost Zavoda.
(6) Lica u stru~nom zvawu "mentor" i "savjetnik",
ukoliko su u zadwe 4 godine od strane Zavoda ocijeweni
ocjenom dobar, zadovoqava ili ne zadovoqava, ne mogu
biti mentori pripravnicima/volonterima.
(7) Ako mentora nije mogu}e imenovati u {koli u
kojoj pripravnik/volonter sta`ira, mentor se imenuje
iz druge {kole.
(8) Rad mentora se ra~una u 40-satnu radnu sedmicu
i to jedan sat sedmi~no za jednog pripravnika/volontera.
(9) Plan sta`irawa, iz stava (3) ovog ~lana izdaje
se na obracu broj 1. koji je sastavni dio ove uredbe.
^lan 7.
(Program sta`irawa)
(1) Program sta`irawa pripravnika/volontera
utvr|uje nastavni~ko vije}e {kole, za svakog
pripravnika/volontera pojedina~no.
(2) Program sta`irawa sadr`i:
a) pru`awe pomo}i u pripremawu i izvo|ewu
odgojno-obrazovnog rada pripravnika,
b) plan prisustovawa mentora odgojno-obrazovnom
radu pripravnika, najmawe 10 ~asova u toku
pripravni~kog sta`a za pripravnike,
c)
plan prisustovawa pripravnika odgojnoobrazovnom radu mentora najmawe 20 ~asova u
toku pripravni~kog sta`a,
d) akcioni plan za izradu empirijskog istra`ivawa
ili akciono istra`ivawe ili esej nekog od
problema iz odgojno-obrazovnog podru~ja odnosi
se na pedagoge, pedagoge-psihologe i psihologe,
e) plan za izradu prakti~nog rada, metodike
odgojnog rada, akcionog istra`ivawa ili
eseja nekog od problema iz odgojno-obrazovnog
podru~ja, za stru~ne saradnike,
f) pored ostalih obaveza propisanih za pripravnike,
volonteri su obavezni samostalno realizovati 2
~asa svake sedmice tokom sta`irawa u nastavi uz
nadzor mentora,
g) obavezno hospitirawe oblika rada sa u~enicima
je ravnomjerno raspore|eno tokom sta`irawa,
h) analizu odgojno-obrazovnog rada u ciqu pra}ewa
i evidentirawa napredovawa pripravnika/volontera,
i) pru`awe stru~ne pomo}i u pripremi za provjeru
savladanosti programa polagawa stru~nog
ispita.
(3) Pripravnik/volonter, koji se osposobqava
za stru~nog saradnika, prisustvuje obliku odgojnoobrazovnog rada mentora, a po preporuci mentora i
radu drugih stru~nih saradnika, odnosno nastavnika,
u trajawu od najmawe 20 ~asova u toku pripravni~kog/
volonterskog sta`a.
Petak, 3. avgust 2012. god.
(4) O realizaciji Programa sta`irawa vodi se
evidentni list na obrascu broj 2. koji je sastavni dio
ove uredbe.
^lan 8.
(Provo|ewe programa sta`irawa)
(1)
Aktivnosti koje se utvr|uju programom
sta`irawa ravnomjerno se raspore|uju po mjesecima
tokom cijelog sta`irawa.
(2) Mentor podnosi izve{taj direktoru {kole o
osposobqenosti pripravnika/volontera za samostalno
izvo|ewe odgojno-obrazovnog rada, redovno za svaki
protekli mjesec.
(3) Zavr{ni izvje{taj se podnosi nastavni~kom
vije}u najkasnije u roku od 15 dana od isteka
pripravni~kog/volonterskog sta`a, prema sadr`aju na
obracu broj 3. koji je sastavni dio ove uredbe.
(4) Program sta`irawa sadr`i sve aktivnosti, za
period od 8 mjeseci pripravni~kog/volonterskog sta`a,
planirane po mjesecima, sa upisom konkretne aktivnosti
pripravnika/volontera, mentora, direktora, pomo}nika
direktora, sekretara, pedagoga i drugih lica ukqu~enih
u realizaciju programa sta`irawa.
(5) [kola je obavezna obezbijediti sve uslove za
nesmetanu realizaciju programa sta`irawa.
(6) Ako pripravnik/volonter tokom pripravni~kog
sta`a pre|e na rad u drugu {kolu, sta`irawe se
nastavqa u skladu sa prvobitno donesenim programom
sta`irawa i mentorom.
(7) Sa promjenom {kole, u toku pripravni~kog
sta`a, {kola u kojoj pripravnik nastavqa sta`irawe,
prihvata i wegovu dokumentaciju i u skladu s ovom
uredbom obezbje|uje uslove za nastavak sta`irawa.
^lan 9.
(Rad sa pripravnikom/volonterom)
(1) Za rad pripravnika/volontera i vo|ewe
dokumentacije o pripravni~kom/volonterskom sta`u
odgovorni su mentor i direktor {kole.
(2) Podr{ku i stru~nu pomo} pripravniku/
volonteru pru`aju direktor, pomo}nik direktora,
pedagog-psiholog i sekretar {kole.
(3) Izuzetno i po potrebi, stru~nu pomo} {koli i
mentoru pru`a Zavod.
III POSTUPAK POLAGAWA STRU^NOG ISPITA
^lan 10.
(Lica sa polo`enim stru~nim ispitom u drugoj
djelatnosti)
(1) Pravo da pola`e stru~ni ispit pripravnik/
volonter sti~e nakon ostvarenog Programa sta`irawa.
(2) Lica koja su u svojoj struci, u drugoj djelatnosti
polo`ila stru~ni ispit i lica sa radnim iskustvom
u struci du`im od 12 mjeseci, a koja nemaju polo`en
stru~ni ispit, za rad na poslovima odgoja i obrazovawa,
mogu polagati stru~ni ispit, u skladu s ovom uredbom.
(3) Osposobqavawe lica iz prethodnog stava,
po prilago|enom programu sta`irawa, traje tri
mjeseca, po~ev od dana usvajawa prilago|enog programa
volonterskog sta`irawa.
^lan 11.
(Uslovi za polagawe stru~nog ispita)
Pripravnik/volonter, anga`ovan na poslovima
odgoja i obrazovawa mo`e polagati stru~ni ispit, pod
uslovom da ima:
a) odgovaraju}i profil i stru~nu spremu utvr|enu
nastavnim planom i programom, pedago{kim
standardima i pravilnikom o unutra{woj
organizaciji {kole;
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
b) realizovan pripravni~ki/volonterski sta` u
skladu sa ~lanom 8. ove uredbe.
^lan 12.
(Prijava polagawa stru~nog ispita)
(1) Nakon ostvarenog programa sta`irawa
pripravnika, {kola
prijavquje pripravnika za
polagawe stru~nog ispita.
(2) Volonter li~no prijavquje polagawe stru~nog
ispita.
(3) Prijava za polagawe stru~nog ispita podnosi
se Zavodu.
(4) Uz prijavu se prila`e:
a) dokazi iz ~lanova 5. i 7. ove uredbe,
b) kopija li~ne karte i CIPS-ove potvrde o
mjestu prebivali{ta,
c) ugovor o pripravni~kom/volonterskom sta`u,
d) odluka o imenovawu mentora,
e) program sta`irawa,
f) odluka ustanove kojom je prihva}en program
sta`irawa,
g) plan sta`irawa,
f) evidentni list sa mi{qewem mentora,
i) 10 priprema u pisanoj formi o odr`anim
~asovima kojima je mentor prisutan,
j) izvje{taj
o
rezultatima
sta`irawa
pripravnika,
k) uvjerewe o trajawu pripravni~kog sta`a (izdaje
ustanova/e),
l)odluka o usvajawu realizacije programa
sta`irawa,
q)pristupni rad – empirijsko istra`ivawe
ili akciono istra`ivawe ili esej nekog od
problema iz odgojno-obrazovnog podru~ja – za
stru~ne saradnike i saradnike,
m)dokaz o nov~anoj uplati na ime naknade
tro{kova polagawa stru~nog ispita.
(5) Stru~ni ispit iz stavova 1. i 2. ovog ~lana,
prijavquje se popuwavawem obrasca broj 4. koji je u
prilogu ove uredbe i ~ini wen sastavni dio.
^lan 13.
(Odobravawe polagawa stru~nog ispita)
(1) Na osnovu podnesene prijave i prilo`ene
dokumentacije, Zavod utvr|uje da li su ispuweni
uslovi za polagawe stru~nog ispita, o ~emu direktor
Zavoda donosi rje{ewe.
(2) Rje{ewe kojim se utvr|uje da kandidat
ispuwava uslove za polagawe stru~nog ispita sadr`i:
mjesto i vrijeme izvla~ewa tema za polagawe stru~nog
ispita, mjesto i vrijeme polagawa posebnog i op{teg
dijela stru~nog ispita, broj ra~una i nov~ani iznos
koji treba da uplati podnosilac prijave.
(3) Po jedan primjerak rje{ewa iz prethodnog
stava dostavqa se podnosiocu prijave, komisiji za
polagawe stru~nog ispita i evidenciji, najkasnije 7
dana prije vremena odre|enog za polagawe stru~nog
ispita.
(4) Rje{ewe kojim se utvr|uje da kandidat ne
ispuwava uslove za polagawe stru~nog ispita dostavqa
se kandidatu i {koli.
(5) Protiv rje{ewa kojim je odbijen zahtjev za
polagawe stru~nog ispita mo`e se izjaviti `alba
Ministarstvu obrazovawa, nauke, kulture i sporta
Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Ministarstvo).
^lan 14.
(Tro{kovi polagawa stru~nog ispita)
(1) Tro{kove prvog polagawa stru~nog ispita
pripravnika, snosi {kola koja je podnijela prijavu za
polagawe stru~nog ispita.
Broj 9 - Strana 1091
(2) Volonter snosi tro{kove polagawa stru~nog
ispita.
(3) Tro{kove ponovnog polagawa stru~nog ispita
snosi pripravnik/volonter.
(4) Odluku o visini tro{kova polagawa stru~nog
ispita, donosi direktor Zavoda, uz saglasnost Vlade
Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Vlada Kantona).
^lan 15.
(Komisija za polagawe stru~nog ispita)
(1) Direktor Zavoda, za svaki nastavni predmet,
imenuje posebnu Komisiju za polagawe stru~nog ispita
(u daqem tekstu: Komisija), koja broji tri ~lana.
(2) Predsjednik i ~lanovi Komisije imenuju se iz
reda slu`benika Zavoda, Ministarstva, nastavnika
visoko{kolskih ustanova i nastavnika i stru~nih
saradnika iz prakse.
(3) Predsjednik i ~lanovi Komisije imaju najmawe
isti stepen stru~ne spreme u odnosu na kandidata koji
pola`e stru~ni ispit, a jedan ~lan Komisije ima isti
profil stru~ne spreme kao i kandidat koji pola`e
stru~ni ispit.
(4) Mandat Komisije iz stava 1. ovog ~lana traje
jednu godinu.
(5) Naknada za rad predsjedniku i ~lanovima
Komisije utvr|uje se odlukom koju donosi direktor
Zavoda, u skladu sa posebnim propisom Vlade Kantona.
^lan 16.
(Program polagawa stru~nog ispita)
Stru~ni ispit pola`e se prema Programu
polagawa stru~nog ispita, koji je u prilogu ove uredbe
i ~ini wen sastavni dio.
^lan 17.
(Sastavni dijelovi stru~nog ispita)
(1) Stru~ni ispit se sastoji iz posebnog i op{teg
dijela.
(2) Pripravnik/volonter prvo pola`e posebni
dio stru~nog ispita, koji je eliminatoran.
^lan 18.
(Posebni dio stru~nog ispita)
(1) Posebni dio stru~nog ispita obuhvata:
a)Nastavnici razredne nastave - realizovawe
nastavne jedinke u odjeqewu, iz jednog nastavnog
premeta, usmeno obrazlo`ewe i razgovor o
odr`anom ~asu i provjera znawa iz metodike
nastave.
b) Nastavnici predmetne nastave – realizovawe
jedne nastavne jedinke iz odgovaraju}eg
nastavnog predmeta, usmeno obrazlo`ewe i
razgovor o odr`anom ~asu i provjera znawa iz
metodike nastave.
c) Stru~ni saradnici (pedagog, pedagog-psiholog,
psiholog i dr.) - pristupni rad – empirijsko
istra`ivawe ili akciono istra`ivawe ili
esej o nekom od problema iz odgojno-obrazovnog
podru~ja, usmeno izlagawe jedne teme iz
djelokruga koje stru~ni saradnik obavqa pred
u~enicima, nastavnicima ili roditeqima i
provjera znawa shodno poslovima koje obavqa.
^lan 19.
(Ocjena posebnog dijela stru~nog ispita)
(1) Posebni dio stru~nog ispita ocjewuje se jednom
ocjenom: "polo`io/la je" ili "nije polo`io/la".
(2) Ukoliko pripravnik/volonter ne polo`i
posebni dio ispita, pravo na ponovqeno polagawe
sti~e u narednom ispitnom roku.
Broj 9 - Strana 1092
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^lan 20.
(Op{ti dio stru~nog ispita)
(1) Op{ti dio stru~nog ispita obuhvata materiju
koja se odnosi na poznavawe propisa iz sqede}ih
oblasti:
‡ Osnove ustavnog sistema Bosne i Hercegovine
‡ Zakonski i podzakonski propisi iz podru~ja
osnovnog i sredweg obrazovawa u Tuzlanskom kantonu
i op{ti akti {kole.
(2) Op{ti dio stru~nog ispita se pola`e usmeno.
(3) Kandidatu se postavqaju maksimalno 3 pitawa
na usmenom dijelu ispita.
(4) Kandidat na usmenom dijelu stru~nog ispita
ocjewuje se jednom ocjenom: "polo`io/la" ili "nije
polo`io/la".
(5) Ukoliko ne polo`i op{ti dio ispita, kandidat
se upu}uje na ponovno polagawe op{teg dijela ispita.
(6) Pravo na ponovqeno polagawe op{teg dijela
ispita kandidat sti~e u narednom ispitnom roku.
^lan 21.
(Zapisnik o polagawu stru~nog ispita)
(1) O toku stru~nog ispita vodi se poseban
zapisnik za svakog pripravnika/volontera.
(2) U zapisnik se unosi: sastav komisije, prezime
i ime pripravnika/volontera, broj i datum rje{ewa
o odobrenom polagawu stru~nog ispita, vrijeme
polagawa ispita, pitawa postavqena kandidatima iz
pojedinih dijelova ispita, ocjene iz op{teg i posebnog
dijela ispita, ocjena kona~nog uspjeha pripravnika/
volontera na ispitu i vrijeme zavr{etka ispita na
obrascu broj 5. koji je sastavni dio ove uredbe.
(3) Zapisnik iz stava 2. ovog ~lana potpisuje
predsjednik i ~lanovi Komisije.
^lan 22.
(Potvrda o polo`enom stru~nom ispitu)
(1) Kona~nu ocjenu o polagawu stru~nog ispita
utvr|uje Komisija.
(2) Kona~na ocjena iz prethodnog stava mo`e biti:
"polo`io/la je" ili "nije polo`io/la".
(3) Nakon polo`enog stru~nog ispita, kandidatu
se, na li~ni zahtjev, izdaje potvrda o polo`enom
stru~nom ispitu koja va`i do dana izdavawa uvjerewa,
a najdu`e 6 mjeseci.
(4) Potvrda iz prethodnog stava izdaje se na
obrascu broj 6. koji je sastavni dio ove uredbe.
(5) Izdavawe potvrde iz prethodnog stava ne
podlije`e naplati administrativne takse.
^lan 23.
(Ispitni rokovi)
(1) Ispitni rokovi za polagawe stru~nog ispita,
u pravilu su:
a) od 15. oktobra do 15. novembra
b) od 15. februara do 15. marta
c) od 15. aprila do 15. maja.
(2) Pravo na polagawe stru~nog ispita ostvari}e
pripravnici/volonteri koji su prijavu za polagawe
stru~nog ispita, sa potrebnom dokumentacijom,
dostavili najmawe 15 dana prije po~etka ispitnog roka.
^lan 24.
(Odlagawe i odustajawe od polagawa stru~nog ispita)
(1) Ako kandidat ne pristupi polagawu stru~nog
ispita ili prije po~etka ispita u pismenoj formi
izjavi da odustaje od polagawa stru~nog ispita, smatra
se da ispit nije polagao.
(2) Ako kandidat odustane od ve} zapo~etog
polagawa stru~nog ispita smatra se da ispit nije
polo`io.
Petak, 3. avgust 2012. god.
(3) Zakazano polagawe stru~nog ispita na zahtjev
kandidata mo`e se odlo`iti, ako kandidat doka`e da je
zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga sprije~en
da pristupi polagawu stru~nog ispita.
(4) O zahtjevu za odlagawe polagawa stru~nog
ispita odlu~uje direktor Zavoda.
^lan 25.
(Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu)
(1) Nakon polo`enog stru~nog ispita, kandidatu
se izdaje uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu na
obrascu broj 7., koji je sastavni dio ove uredbe.
(2) Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu izdaje
Zavod.
(3) Izdavawe uvjerewa podlije`e pla}awu
administrativne takse.
^lan 26.
(Evidencija lica koja su polo`ila stru~ni ispit)
(1) Zavod vodi evidenciju lica koja su polo`ila
stru~ni ispit.
(2)Evidencija iz stava 1. ovog ~lana vodi se u
kwizi evidencije na obrascu broj 8., koji je sastavni
dio ove uredbe.
(3) U kwigu evidencije unose se sqede}i podaci:
ime i prezime pripravnika/volontera, godina ro|ewa,
stru~na sprema, vrijeme polagawa stru~nog ispita,
tema pristupnog rada, pitawa iz op{teg i posebnog
dijela stru~nog ispita, ocjena op{teg uspjeha, broj,
datum i mjesto izdavawa uvjerewa.
(4)Kwiga evidencije mora biti uvezana, a
stranice ozna~ene rednim brojevima.
(5)Podaci u kwizi evidencije su od trajne
vrijednosti.
(6) Ovjeru kwige vr{i direktor Zavoda ili lice
koje on odredi.
(7) Kwiga evidencije se vodi za svaku kalendarsku
godinu i zakqu~uje posqedweg radnog dana u godini.
V POSEBNE ODREDBE
^lan 27.
(1) Lice sa radnim iskustvom koje je polo`ilo
stru~ni ispit u struci po programu odgojno-obrazovnog
sistema druge dr`ave i odgovaraju}om ispravom
dokazuje osposobqenost za samostalno obavqawe posla
u odgojno-obrazovnim ustanovama, obavezno je polagati
op{ti dio stru~nog ispita.
(2) Lice iz stava 1. ovog ~lana, uz zahtjev za
polagawe op{teg dijela stru~nog ispita du`no je
prilo`iti dokaz o polo`enom stru~nom ispitu, po
programu odgojno-obrazovnog sistema dr`ave u kojoj je
ispit polo`io.
^lan 28.
(1) Mentor, za svoj rad sa jednim pripravnikom/
volonterom, tokom pripravni~kog/ volonterskog
sta`a, nema pravo na nov~anu naknadu.
(2) Mentor, za svoj rad sa dva pripravnika/
volontera, kao i mentor koji je anga`ovan iz druge
{kole, ima pravo na nov~anu naknadu.
^lan 29.
(1) Lice sa radnim iskustvom koje je polo`ilo
stru~ni ispit u struci izvan odgojno-obrazovnog
sistema, nema obavezu polagati one dijelove ispita
koji su po sadr`aju istovjetni sadr`ajima stru~nog
ispita utvr|enim u ovoj uredbi.
(2) Lice iz stava 1. ovog ~lana mo`e biti
oslobo|eno polagawa dijela stru~nog ispita ako uz
zahtjev za osloba|awe od polagawa dijela stru~nog
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
ispita ili uz prijavu za polagawe stru~nog ispita
prilo`i uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu u
drugoj oblasti i plan i program stru~nog ispita, na
osnovu kojeg se tra`i osloba|awe.
VI PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 30.
(1) Licu kojem je prije stupawa na snagu ove uredbe
zapo~et postupak osposobqavawa za samostalan odogojnoobrazovni rad u skladu sa odredbama Pravilnika o
polagawu stru~nog ispita ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 5/03, 1/07, 7/07, 1/08, 8/08 i 5 /09), okon~a}e se
po odredbama ove uredbe, ako je to za wega povoqnije.
(2) Polo`en stru~ni ispit u skladu sa Pravilnikom
iz prethodnog stava, priznaje se i omogu}ava
samostalno obavqawe obrazovno-odgojnog rada i
drugih stru~nih poslova u {koli.
^lan 31.
(1) Lice koje je na dan stupawa na snagu ove uredbe
zate~eno na poslovima nastavnika ili pedagoga i ima
20 i vi{e godina radnog iskustva na poslovima odgoja
i obrazovawa priznaje se osposobqenost za samostalan
odgojno-obrazovni rad.
Broj 9 - Strana 1093
(2) Priznavawe osposobqenosti za samostalan
odgojno-obrazovni rad, na zahtjev lica iz stava (1) ovog
~lana, vr{i Zavod, o ~emu se donosi posebno rje{ewe.
^lan 32.
Na postupak i proceduru organizovawa i
provo|ewa stru~nog ispita primjewuju se odredbe
Zakona o upravnom postupku.
^lan 33.
Stupawem na snagu ove uredbe prestaje da va`i
Pravilnik o polagawu stru~nog ispita ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", br. 5/03, 1/07, 7/07, 1/08,
8/08 i 5/09).
^lan 34.
Ova uredba stupa na snagu danom objavqivawa u
"Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A
Sead ^au{evi} s.r.
Broj: 02/1-34-14730/12
Tuzla, 17.07.2012. godine
Broj 9 - Strana 1094
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
PROGRAM
POLAGAWA STRU^NOG ISPITA
Program polagawa stru~nog ispita iz ~lana 16. ove uredbe sadr`i sqede}e
gradivo, pravne izvore i literaturu: I OP[TI DIO
1. Osnove ustavnog sistema
A) Gradivo
1) Ustavni sistema Bosne i Hercegovine prema Ustavu Bosne i Hercegovine
(Op{ti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini) – Aneks IV) koji obuhvata:
- Op{te karakteristike Bosne i Hercegovine kao dr`ave (demokratska
na~ela, sastav, glavni grad, simboli, slu`beni jezik i dr`avqanstvo)
- Nadle`nosti institucija Bosne i Hercegovine
- Nadle`nosti entiteta
- Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine (Zastupni~ki dom i Dom
naroda – izbor, mandat, sastav, na~in odlu~ivawa i nadle`nosti)
2) Ustavni sistem Federacije Bosne i Hercegovine koji obuhvata:
- op{te karakteristike Federacije (sastav, slu`beno ime, glavni grad,
simboli i slu`beni jezik)
- Zakonodavna vlast Federacije BiH (Predstavni~ki dom i Dom naroda)
- Izvr{na vlast Federacije BiH (Predsjednik Federacije i Vlada
Federacije)
- Sudska vlast Federacije BiH
- Kantonalna vlast (zakonodavno tijelo kantona-sastav, izbor, mandat i
nadle`nosti)
- Izvr{na vlast kantona (premijer kantona-izbor i mandat, vlada kantonaizbor i mandat)
- Op{tinske vlasti (op{tinsko vije}e, op{tinski na~elnik i op{tinski
sudovi)
3. Zabrana diskriminacije u obrazovawu
- po{tivawe qudskih prava i osnovnih sloboda- pravo na obrazovawe
B) Pravni izvori:
- Ustav Bosne i Hercegovine
- Sporazum o qudskim pravima – Aneks -VI
- Ustav Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FBiH" broj: 1/94,
13/97, 16/02, 22/02 i 52/02)
- Ustav Tuzlanskog kantona
- Konvencija protiv diskriminacije u obrazovawu
- Konvencija o pravima djeteta
2. Zakonski i podzakonski propisi iz oblasti osnovnog i sredweg obrazovawa u
Tuzlanskom kantonu i op}i akti {kole.
A) Gradivo
- Pravo djeteta na obrazovawe
- Obavezno obrazovawe
- Obrazovawe djece sa posebnim potrebama
Petak, 3. avgust 2012. god.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1095
Osnivawe, rad i prestanak rada {kole
Prava i obaveze roditeqa
Uloga i obaveze {kole
Autonomija {kole
Nastavni plan i program
Slobodne aktivnosti u~enika
Eksperimentalne {kole
Pra}ewe, vrednovawe i ocjewivawe rezultata rada u~enika
Pedago{ka dokumentacija i evidencija (razredna kwiga, mati~na kwiga,
qetopis {kole i dr.)
Odgojno-disciplonske mjere
Zasnivawe i prestanak radnog odnosa u {koli
Stru~no usavr{avawe i napredovawe nastavnika, stru~nih saradnika i saradnika
[kolski organi (organi upravqawa i rukovo|ewa)
Sredwe op{te i sredwe stru~no obrazovawe
Obrazovawe odraslih
Stru~ni nadzor
Inspekcijski nadzor
Vije}e roditeqa
Vije}e u~enika
Stru~ni organi u {koli (nastavni~ko vije}e, stru~ni aktivi, pedago{ko vije}e)
Op{ti akti {kole (pravila {kole, pravilnik o radu, pravilnik o unutra{woj
organizaciji i dr.)
Isprave koje izdaje {kola
B) Pravni izvori:
- Zakon o osnovnom odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
br. 6/04, 7/05 i 17/11)
- Zakon o sredwem obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
br.17/11)
- Pravilnik o sadr`aju i na~inu vo|ewa evidencije u ustanovama osnovnog
odgoja i obrazovawa
- Pedago{ki standardi i op{ti normativi (za osnovne i sredwe {kole)
- Pravilnik o ocjewivawu rada i sticawu vi{eg stru~nog zvawa nastavnika,
stru~nih saradnika i saradnika
- Pravilnik o stru~nom nadzoru
II POSEBNI DIO
- METODIKA RADA I NASTAVNI^KE KOMPETENCIJE
1. Nastavne oblasti, predmeti i metodika
A) Gradivo
- planirawe, programirawe, ostvarivawe i vrednovawe odgojno-obrazovnog rada
- osnovni principi planirawa i programirawa rada ustanove;
- osnovni principi uspje{nog planirawa rada zaposlenih u ustanovi;
- struktura plana i programa odgojno-obrazovnog rada;
- ishodi u~ewa – o~ekivani rezultati;
- uloga nastavnog predmeta u ostvarivawu ciqeva i zadataka u obrazovawu i odgoju;
Broj 9 - Strana 1096
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
- povezanost izme|u ciqeva, zadataka, sadr`aja, metoda i oblika rada;
- interdisciplinarna priroda predmetnih sadr`aja – horizontalno i vertikalno;
- kori{}ewe didakti~kih i metodi~kih principa uspje{nog planirawa odgojnoobrazovnog rada;
- mogu}nosti i ograni~ewa razli~itih vrsta nastave;
- planira razli~ite tipove i strukturu nastavnih ~asova;
- povezuje razli~ite metode, tehnike i oblike rada u procesu u~ewa;
- kreira podsticajnu sredinu za u~ewe i razvoj;
- sadr`aje, metode oblike i tehnike rada u skladu sa uslovima u kojima radi;
- planira i programira rad vode}i ra~una da sadr`aj u~ini dostupnim u~enicima
(prijem~iv, razumqiv, interesantan);
- osnovni principi rada odeqenskog starje{ine;
- podsti~e izgradwu zajedni{tva u odeqewu/odgojnoj grupi;
- prilago|ava zahtjeve razvojnim nivoima djece i stilovima u~ewa djece;
- primjewuje individualni pristup djeci u procesu odgojno- obrazovnog rada;
- ulogu u~eni~kog samostalnog rada u odgojno- obrazovnom procesu;
- kriteriji dobrih ud`benika, literature i didatki~kih sredstava za
ostvarivawe odgojno-obrazovnog rada;
- pru`awe pomo}i u~enicima u nala`ewu i izboru literature i drugih izvora
bitnih za razli~ite aktivnosti;
- na~ini ostvarivawa vannastavnih i slobodnih aktivnosti;
- osnovni instrumenti za realizaciju obrazovno- odgojnog rada;
- preventivni mentalno-higijenski rad;
- istra`iva~ki pristup u odgojno- obrazovnom radu;
- analizirawe sopstvenog odgojno- obrazovng rada;
- samoevaluacija rada.
2. Pra}ewe razvoja i postignu}a i pedago{ko dokumentovawe
A) Gradivo
- aspekti pra}ewa u~ewa i napredovawa i pri tome kori{}ewe razli~itih
tehnika evaluirawa;
- pra}ewe i vrednovawe postignu}a u~enika u procesu u~ewa;
- pra}ewe individualnog razvoja i napredovawe u~enika i razvoj grupe u cjelini;
- vrednovawe postignu}a u funkciji podr{ke napredovawu u~enika;
- na~ini i tehnike podsticawa procesa samoocewivawa u~enika;
- svrha portfolija u~enika;
- svrha portfolija nastavnika;
- evidencija o u~e{}u u raznim oblicima stru~nog usavr{avawa;
- identifikovawe talentovane djece/u~enike kao i djece/u~enika sa te{ko}ama
u razvoju i
- u~ewu i radi na stvarawu podsticajne sredine za wihov razvoj;
- osnovni principi uspje{ne profesionalne orijentacije.
3. Pou~avawe i u~ewe
A) Gradivo
- razvijawe u~enika i u~ewe, priroda mi{qewa i formirawe pojmova;
- aktivnosti koje razvijaju kriti~ko i kreativno mi{qewe (divergentno, konvergentno,
analiti~ko, problemsko) kroz razli~ite strategije pou~avawa i u~ewa;
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1097
- inicijativa u~enika, motivacija za rad i spontano stvarala~ko izra`avawe;
- principi redovnosti u davawu povratnih informacija o ostvarenim rezultatima;
- uva`avawe li~nosti u~enika u davawu povratnih informacija o ostvarenim
rezultatima;
- pomagawe u~eniku da prepozna svoje potrebe i emocije i izrazi ih na odgovaraju}
i na~in;
- stvarawe atmosfere po{tovawa razli~itosti;
- uva`avawe inicijative i slobode iskazivawa misli, stavova i uvjerewa kod u~enika;
- razvijawe kod u~enika navika za pa`qivim rukovawem nastavnim materijalima;
- ~uvawe povjerqivih podataka o djetetu/u~eniku i wegovoj porodici;
- primewuje individualni/grupni savjetodavno/odgojni rad sa djecom/u~enicima.
4. Davawe podr{ke razvoja li~nosti u~enika
A) Gradivo
- fizi~ki, emocionalni, socijalni i kulturni razvoj i razlike me|u u~enicima;
- na~ini podr{ke u~enicima iz osjetqivih dru{tvenih grupa;
- primjena na~ina i postupaka podsticawa samopouzdawa, samopo{tovawa kod
u~enika i podizawe nivoa aspiracije;
- zna~aj uticaja vr{waka i sredine na razvoj i obrazovawe u~enika i interakciju
svih u~esnika u odgojno- obrazovnom radu;
- zna~aj stvarawa atmosfere po{tovawa razli~itosti;
- primjena konsktruktivnih postupaka pri rje{avawu razvojnih problema kao i
situacijama krize i konflikta;
- vje{tine rukov|ewa i upravqawa zajednicom u~enika;
- primjena logi~ke discipline;
- na~ini i uslovi ukqu~ivawa u~enika sa smetwama u razvoju u odgojno- obrazovni rad.
5. Komunikacija i saradwa
A) Gradivo
- va`nost saradwe sa roditeqima/starateqima i drugim partnerima u odgojnoobrazovnom radu;
- informacije o u~eniku sa roditeqima po{tuju}i princip redovnosti;
- informacije o dostupnim resursima koji mogu podr`ati odgojno – obrazovni
rad (pred{kolski, {kolski, domski, internatski, porodi~ni, u lokalnoj i
{iroj zajednici);
- atmosfera me|usobnog povjerewa sa svim u~esnicima u odgojno-obrazovnom radu;
- primjena principa uspje{ne komunikacije sa svim u~esnicima u odgojnoobrazovnom radu;
- va`nost wegovawa partnerskog odnosa sa porodicom u~enika;
- princip privatnosti u saradwi sa porodicom i kolegama;
- po{tivawe li~nosti roditeqa prilikom davawa povratnih informacija;
- oblici saradwe sa porodicom radi obezbje|ivawa podr{ke razvoju u~enika;
- odr`avawe dobrog profesionalnog odnosa sa kolegama;
- va`nost timskog rada u ustanovi;
- zapa`awa i iskustva sa kolegama;
- oblici saradwe sa lokalnom zajednicom u ciqu ostvarivawa odgojno-obrazovnih
ciqeva i zadataka;
Broj 9 - Strana 1098
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
-saradwa u organizovawu predstavqawa razli~itih oblika u~eni~kog
stvarala{tva;
- va`nost saradwe sa stru~nim institucijama;
- saradwa sa pozori{tima, muzejima, galerijama, gradskim bibliotekama i
drugim ustanovama i organizacijama iz oblasti kulture.
6. Istra`iva~ka nastava
A) Gradivo
- zna~aj kontinuiranog profesionalnog razvoja; - oblici i na~ini stru~nog usavr{avawa; - na~ini i tehnike planirawa stru~nog usavr{avawa; - elementi za planirawe sopstvenog stru~nog usavr{avawa;
- razlika izme|u stru~nog usavr{avawa i stru~nog osposobqavawa;
- projektna nastava;
- problemska nastava;
- akciono istra`ivawe;
- vrste istra`iva~kih pitawa;
- struktura istra`ivawa;
- razli~ite tehnike za istra`ivawe;
- analiza i interpretaciju zadatka, upitnika, testa - i za isto dati preporuke za
rje{ewa;
- struktura esejskog rada;
- standardi pisawa stru~nog rada;
- plagijat.
B) Osnovna literatura:
1. Braj{a, P. (1993): Pedago{ka komunikologija, razgovor, problemi i konflikti
u {koli, Zagreb, [kolska kwga
2. Geara I. i Dotli} LJ. «Priru~nik za podsticawe de~jeg samopo{tovawa»,
Izdava~ko preduze}e Matice srpske, 2000, Novi Sad+
3. Glasser, W. (1994): Kvalitetna {kola, Zagreb, Educa
6. Grgin, T. (1994): [kolska dokimologija, Slap, Jastrebarsko
5. Izli [.D. i Mit~el K. "Ocewivawe na osnovu portfolija", Kreativni Centar,
2004, Beograd
6. Jones J.J., Ignelzi S.C. "Partnerstvo {kole i porodice", Centar za obrazovne
inicijative "Step by Step", Sarajevo, 2000
7. Juri}, V. (2004). Metodika rada {kolskog pedagoga (prera|eno i dopuweno
izdawe), Zagreb, [kolska kwiga
8. Kamenov E. "Metodika I i II", Dragon, 1997, Novi Sad
9. Kyriacou, C. (1997): Temeqna nastavna umije}a, Educa, Zagreb
10. Matijevi}, M. (2002): Didaktika, Zagreb, [kolska kwiga
11. Muminovi} Ha{im "Nastavna umije}a u didaktici i metodici", Filozofski
fakultet Univerziteta u Sarajevu, web portal profesora
12.Mu`i}, V. (1999): Uvod u metodologiju istra`ivawa odgoja i obrazovawa priru~nik za po~etnike i iskusnije istra`iva~e, Zagreb, Educa
13. Centar za obrazovne inicijative "Step by Step" Opservirawe i pra}ewe
pona{awa djece’’, Sarajevo, 2000+
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1099
14. Pe{i} M. i saradnici "Pedagogija u akciji", Institut za pedagogiju i
andragogiju, 1998, Beograd
15. Saifer S, Baumann M, Isenberg J.P. i Renck Jatongo M. "Individualizirana
nastava u ranom djetiwstvu", Centar za obrazovne inicijative "Step by Step",
Sarajevo, 2000+
16 Sellers-Garcia M., Jacobs F., Mistry J., Kapuscik J.K., Rutsch C. "Primjeweno
istra`ivawe u ranoj edukaciji", Centar za obrazovne inicijative "Step by
Step", Sarajevo, 2000+
17. Slatina Mujo: "Nastavni metod", Filozofski fakultet Univerziteta u
Sarajevu, 1998
18. Suzi} Nenad "Pedagogija XXI vijeka", Bawa Luka, web portal profesora 2007+
19. Terhart, E. (2001): Metode pou~avawa i u~ewa, Educa, Zagreb
20. Walsh K.B "Stvarawe u~ionica u kojima dijete ima centralnu ulogu (0 - 3
godina)", Centar za obrazovne inicijative"Step by Step", Sarajevo, 2000
21. Walsh K.B "Stvarawe u~ionica u kojima dijete ima centralnu ulogu (3 - 6
godina)", Centar za obrazovne inicijative "Step by Step", Sarajevo, 2000
22. Walsh K.B "Stvarawe u~ionica u kojima dijete ima centralnu ulogu (6-7
godina)", Centar za obrazovne inicijative"Step by Step", Sarajevo, 2000
23. Walsh K.B "Stvarawe u~ionica u kojima dijete ima centralnu ulogu (8, 9 i 10
godina)", Centar za obrazovne inicijative "Step by Step", Sarajevo, 2000
C) Pro{irena literatura:
1. Suzi} Nenad "Primjewena pedago{ka metodologija", Bawa Luka, web portal
profesora 2007
2. Slatina Mujo: "Konfluentno u~ewe i/ili podu~avawe", Filozofski fakultet
Univerziteta u Sarajevu, 2007
3. Leipzig J. i Lesch J. "Pra}ewe i posmatrawe dece u procesu podu~avawa",
Centar za interaktivnu pedagogiju, 2001, Beograd
4. Jull, J. (1995): Razgovori s obiteqima, perspektive i procesi, Zagreb, Alinea
5. Suzi} Nenad "U~ewe u~ewa", Bawa Luka, web portal profesora 1996
6.Slatina Mujo: "Naznake principa slobode i odgovornosti u odgoju",
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2002
7. Neill, S. (1994): Neverbalna komunikacija, Zagreb, Educa
8. Juul, J. (1995): Va{e kompetentno dijete, Zagreb, Educa
9. Jorro A. "Nastavnik i evaluacija", Pedago{ki zavod Biha}, 2007
10.Ba{i}, Hudina, Koller-Trbovi}, @i`ak (1994): Integralna metoda, Zagreb,
Alinea
11. Bi~ani}, J. (2001): Vje`bawe `ivotnih vje{tina - Priru~nik za razrednike,
Zagreb, Alinea
12. Bognar, L., Marijevi}, M. (1993): Didaktika, [kolska kwiga, Zagreb
13.Coli} V. "De~je jaslice - gledane iz antropolo{kog ugla", Institut za
pedagogiju i andragogiju Filozofski fakultet, 1995, Beograd
14. Daniels E. i Stafford K. "Integracija dece sa posebnim potrebama", Centar za
interaktivnu pedagogiju, 2001, Beograd
15. Griffin G.A. "Obrazovawe nastavnika" Pedago{ki zavod Biha}, 2007
16. Kasagi} \. i Bojanovi} I. "Igre pokretom", Zavod za ud`benike i nastavna
sredstva, 1995, Beograd
17. Jelavi}, F. (1998): Didaktika, Jastrebarsko, Naklada Slap
18. Suzi} Nenad "Emocije i ciqevi u~enika i studenata, Bawa Luka, web portal
profesora 2007
Broj 9 - Strana 1100
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
19. Tomas G. "Kako biti uspe{an nastavnik", Kreativni Centar, 2003, Beograd
20. Vizek Vidovi}, V., Rijavec, M., Vlahovi}-[teti}, V., Miqkovi}, D. (2003).
Psihologija obrazovawa, IEP - Vern, Zagreb
21. Vizek-Vidovi}, V., Vlahovi}-[teti}, V., Rijavec, M., Miqkovi}, D. (2003):
Psihologija obrazovawa, IEP, Zagreb
�1� Nisu navedeni ta~ni izvori (Slu`bene novine) zbog mogu}nosti da se isti mogu mijewati i dopuwavati.
Pripravnici su obavezni iste dokumente prou~iti u wihovoj osnovnoj formi a potom sve izmjene i dopune koje
se na iste odnose.
�2� Nastavnici, stru~ni saradnici i saradnici u osnovnom i sredwem obrazovawu Tuzlanskog kantona te
domovima i internatima u Tuzlanskom kantonu.
�3� Gradivo predstavqa okvire u kojima }e se kretati ispitna komisija a ne wihova striktna formulacija.
�4� U~enik – djeca i mladi u osnovnim i sredwim {kolama, domovima i internatima
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Prilog 1.
Broj 9 - Strana 1101
(strana 1)
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona
Općina_______________________
Škola________________________
PLAN STAŽIRANJA
Nastavnik/pripravnik-volonter __________________________________________________
(prezime i ime nastavnika/pripravnika-volontera)
Stručno zvanje_______________________________________________________________
( nastavnik/pripravnik-volonter)
Mentor_____________________________________________________________________
(prezime i ime mentora, stručno zvanje)
Prisustvo
pripravnika na
časovima mentora
20 časova
Održavanje časova
u prisustvu mentora
10 časova +
1 čas odgojnog
rada
Planiranje rada na
proučavanju metodike
nastave
Planiranje časova
SADRŽAJ RADA
Zadužene
osobe za
rad sa
pripravnik
-om
Period
realizacije
Programa
rada
Odgojnoobrazovne
ustanove u
kojima je
realiziran
Program
Realizacija
odgojnog
rada čl. 18.
Pravilnika
Empirijsko,
akciono
istraživanje ili
esej (pristupnipraktičan rad)
Za stručne saradnike i
odgajatelje
Rad na
školskoj
dokumenta
cij i
evidenciji
Realizacija
rada na
proučavanju
propisa iz
oblasti
odgoja i
obrazovanja
Uvođenje
novih
tehnologija i
metoda rada
Broj 9 - Strana 1102
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA (strana 2 - na poleđini strane 1)
__________________
__________________
(potpis pripravnika/volontera) (potpis mentora)
Petak, 3. avgust 2012. god.
REALIZACIJA SADRŽAJ RADA
Plan stažiranja usvojen na sjednici Nastavničkog Vijeća dana ________________________
(M.P.) __________________
(potpis direktora
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Prilog 2.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona
Broj 9 - Strana 1103
(strana 1)
Općina_______________________
Škola________________________
EVIDENTNI LIST
Nastavnik/pripravnik-volonter___________________________________________________
(prezime i ime nastavnika/pripravnika-volontera)
Stručno zvanje_______________________________________________________________
( nastavnik/pripravnik-volonter)
Mentor____________________________________________________________________
(prezime i ime mentora, stručno zvanje)
Školska 20...... / ...... godina
Prisustvo
pripravnika
na časovima
mentora
20 časova
Održavanje časova u
prisustvu mentora
10 časova +
1 čas odgojnog rada
Realizacija rada na
proučavanju metodike
nastave
Realizacija održanih časova
REALIZACIJA RADA
Zadužene
osobe za rad
sa
pripravnikom
Period
realizacije
Programa
rada
Odgojnoobrazovne
ustanove u
kojima je
realiziran
Program
Realizacija
odgojnog
rada čl. 18.
Pravilnika
Empirijsko,
akciono
istraživanje
ili esej
(pristupnipraktičan rad)
Za stručne saradnike i
odgajatelje
Rad na
školskoj
dokumentaciji i
evidenciji
Realizacija
rada na
proučavanju
propisa iz
oblasti
odgoja i
obrazovanja
Uvođenje
novih
tehnologija i
metoda rada
Broj 9 - Strana 1104
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA __________________
__________________
(potpis pripravnika/volontera)
(potpis mentora)
(M.P.)
Petak, 3. avgust 2012. god.
REALIZACIJA SADRŽAJ RADA
(strana 2)
Realizacija Plana stažiranja usvojena na sjednici Nastavničkog Vijeća dana ______________
__________________
(potpis direktora)
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1105
(strana 3)
STRUČNO MIŠLJENJE MENTORA O PRIPRAVNIKU
Mentor
________________________
(Mjesto i datum) __________________
M.P.
Direktor-ica
_________________________
Broj 9 - Strana 1106
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
Prilog 3.
IZVJEŠTAJ
o rezultatima stažiranja za pripravnika-volontera
____________________________________________________
(ime i prezime)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(zvanje)
1. Opći podaci
1. Kraći prikaz radnog odnosa (ili volontiranja) tokom kojeg je obavljeno stažiranje (početak,
mogući prekidi i razlozi prekida stažiranja, odgojno obrazovne ustanove u kojima je obavljeno
stažiranje i dr.)
2. Podaci o osobama koje su pružale stručnu pomoći i pratile ostvarivanje programa stažiranja i
njihov rad (osobe, obavljeni uvidi vrste pomoći, problemi tokom rada, ocjena svog rada i dr.)
2. Propisi i pedagoška dokumentacija
1. Kako je ostvaren opći dio programa stažiranja (poznavanje Zakona o osnovnom i srednjem
odgoju i obrazovanju i podzakonski akti, propisi odgojno – obrazovne ustanove, poznavanje
obaveza i prava nastavnika i dr.)
2. Poznavanje i primjena pedagoške dokumentacije u školskoj praksi (pravovremenost,
funkcionalnost, urednost, vođenje dnevnika stažiranja i dr.)
3. Opći pedagoški poslovi
1. Rad s učenicima (u učionici i odgojnoj grupi (pojedinačni i grupni), uspješnost i načini
komuniciranja s učenicima)
2. Saradnja s roditeljima/starateljima (uspješnost i načini suradnje te pripremanje i vođenje
pojedinačnih i grupnih susreta s roditeljima/starateljima – roditeljski sastanci, radionice za
roditelje)
3. Sudjelovanje u radu stručnih organa i izvanškolskih stručnih skupova (radionica, seminara,
savjetovanja i sl., praćenje pedagoške literature, objavljeni radovi, konsultacije i dr.)
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1107
4. Briga o kulturi pripravnikovog usmenog i pismenog izražavanja (ako je pripravniku bila
potrebna dopunska stručna pomoć, kako je i koliko je uspješno ostvarena)
5. Posebni pedagoški poslovi nastavnika (praćenje ostvarivanja nastavnih planova i programa,
praćenje ostvarenja programa i plana odgojnog rada (pojedinačni i grupni), praćenje uspješnosti učenika u nastavi i izvannastavnim aktivnostima, saradnja s nastavnicima i direktorom
odgojno – obrazovne ustanove, saradnja sa institucijama izvan odgojno obrazovne ustanove i
dr.).
4. Stručno-metodički poslovi
1. Način i uspješnost uvođenja pripravnika-volontera u rad, zalaganje, primjena didaktičkometodičkih i pedagoško-psiholoških znanja u nastavnom (odgojno-obrazovnom) procesu, kako
je regulisano članom 7.
2. Izvođenje izvannastavnih aktivnosti (područje rada, družine, klubovi, uspješnosti i dr.)
5. Mišljenje o pripremljenosti pripravnika-volontera za samostalno izvođenje odgojnoobrazovnog procesa te polaganje stručnog ispita
_______________________, ________________ 20____.
Odgovorne osobe:
1. ________________________
(direktor)
M.P.
2. _______________________
(mentor pripravnika-volontera)
Broj 9 - Strana 1108
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
Prilog 4.
PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
za nastavnike, stručne saradnike i saradnike u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja
Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona
Na osnovu člana 12. Uredbe o polaganju stručnog ispita u ustanovama osnovnog i
srednjeg obrazovanja, prijavljujem se:
1. Lični podaci
________________________________________________ sin/kći ____________________
(ime i prezime pripravnika/volontera)
(ime jednog roditelja)
rođen/a________________, u ________________, općina _____________________, država
_________________________, L/K br. ___________________ izdata od MUP-PU
______________________________, JMB: _____________________________.
2. Adresa stalnog mjesta prebivališta kontakt podaci :
Poštanski broj _______________, mjesto ______________, općina _______________,
ulica
____________________,
broj:___
__________________________________.
broj
telefona
_____________,
e-mail:
3. Obrazovanje
Završena srednja škola: ________________________________________________________
(tip, vrsta i smjer srednje škole)
Diplomirao-la na: ____________________________________________________________
(naziv visokoobrazovne ustanove i mjesta - fakulteta/akademije)
smjer: ________________________________ i stekao zvanje: ________________________
(završena studijska grupa)
Stepen obrazovanja (zaokruži):
Visoko obrazovanje: VŠS: VI stepen
VSS: VII stepen
I ciklus u trogodišnjem trajanju
I ciklus u četverogodišnjem trajanju
Srednje obrazovanje: IV stepen
V stepen - VKV
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1109
Pedagoško-psihološku i metodičko-didaktičku grupu predmeta: Položio/la – Nije položio/la
5. Podaci o stažiranju odnose se na pripravnika/volontera
U______________________________________ je stažirao/la od _________ do__________
(naziv odgojno-obrazovne ustanove)
U______________________________________ je stažirao/la od _________ do__________
(naziv odgojno-obrazovne ustanove)
U______________________________________ je stažirao/la od__________ do__________
(naziv odgojno-obrazovne ustanove)
6. Podaci o mentoru
_________________________________, _________________________________________
(ime i prezime)
(struka i stručni naziv)
__________________________________, ________________________________________
(stručno zvanje)
(ustanova u kojoj je zaposlen/a)
7. Pripravnik/volonter se prijavljuje za polaganje stručnog ispita iz (zaokruži):
1. Posebnog dijela stručnog ispita
2. Općeg dijela stručnog ispita
3. Posebni i opći dio stručnog ispita
2. od 15. februara do 15. marta
3. od 15.aprila do 15. maja
Ispit želim polagati u roku:
1. od 15. oktobar do 15. novembar
Zaokružite rok.
Uz prijavu prilažem/o:
- Dokazi iz člana 9. ovog pravilnika,
- Kopija CIPS-a,
- Saglasnost Ministarstva za angažovanje volontera,
- Ugovor o radno-pravnom statusu,
- Odluka o imenovanju mentora,
- Cjelovit program stažiranja,
- Odluka ustanove kojom je prihvaćen program
stažiranja,
- Plan stažiranja,
- Evidentni list sa mišljenjem mentora,
- 10 napisanih priprema o održanim časovima
kojima je mentor prisutan,
- Izvještaji mentora o rezultatima stažiranja
pripravnika,
- Uvjerenje o trajanju pripravničkog staža (izdaje
ustanova/e),
- Odluka o usvajanju realizacije programa
stažiranja,
- Pristupni rad – empirijsko istraživanje ili akciono
istraživanje ili esej nekog od problema iz
odgojno-obrazovnog područja – za stručne
saradnike i saradnike ,
- Dokaz o novčanoj uplati na ime naknade za rad
ispitne komisije.
8. Za polaganje stručnog ispita prijavljujem se:
Zaokruži
a) prvi puta
Za pripravnika
Direktor
_________________
b) drugi puta
c) treći puta
Volonter
_________________
Broj 9 - Strana 1110
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona
Komisija za polaganje stručnog ispita
Prilog 5
______________________________________
(struka iz koje se polaže ispit)
Datum: ________________________________
Mjesto: ________________________________
Komisija za polaganje stručnog ispita u sastavu:
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________
je dana _________201____. godine u _______ sati, sačinila:
ZAPISNIK
o polaganju stručnog ispita nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u ustanovama osnovnog i
srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona
___________________________________________________________________________
(ime i prezime pripravnika/volontera)
rođen-a _____________________ 19______ u ____________________________________
___________________, __________________________________________________
(općina – grad)
(država)
Završio/la je _______________________________________________________________
(naziv fakulteta – škole) (godina diplomiranja)
u_____________________________ i stekao stručni naziv: __________________________
(mjesto)
(struka-zvanje)
_________________________________
Komisija je utvrdila da pripravnik/volonter ispunjava uvjete i da će polagati stručni ispit u
ispitnom roku od ___________ do ____________________
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1111
I. POSEBNI DIO STRUČNOG ISPITA
1. Nastavni čas – tema ili nastavna jedinka: __________________________________
___________________________________________________________________________
Osvrt na održani nastavni sat (priprema za nastavni sat, ostvarenje cilja i zadaci nastavnog sata,
oblici rada, nastavne metode, nastavna sredstva, i dr.):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Uspjeh: položio je – nije položio
2. Nastavni čas/aktivnost– tema ili nastavna jedinka: __________________________
___________________________________________________________________________
Osvrt na održani nastavni sat (priprema za nastavni sat, ostvarenje cilja i zadaci nastavnog sata,
oblici rada, nastavne metode, nastavna sredstva, i dr.):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Uspjeh: položio je – nije položio
3. Pristupni rad/praktični rad (stručni suradnici i odgajatelji), tema:
___________________________________________________________________________
Osvrt:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Uspjeh: položio je – nije položio
4. Usmeni dio ispita
Pitanja:
1._________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
Uspjeh: položio je – nije položio
Broj 9 - Strana 1112
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
II. OPĆI DIO STRUČNOG ISPITA
Usmeni dio ispita
Pitanja:
1. ___________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
Uspjeh: položio je – nije položio
Na temelju uspjeha iz tačke I. i II. ovog Zapisnika a u skladu sa članom 20. i 21., Komisija je
utvrdila:
1. Da je pripravnik/volonter položio stručni ispit
2. Da pripravnik/volonter nije položio stručni ispit u ovom ispitnom roku pa će ispit ponovno
polagati iz:
a)_________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________
Potpisi članova ispitne komisije:
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________
Zapisnik je vodio:
________________________
U ______________, dana:_________201___godine_
Predsjednik:
_______________________
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1113
Prilog 6
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona
Datum: ________________________________
Mjesto: ________________________________
Na osnovu člana 169. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine“ broj:2/98 i 48/99), Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona izdaje:
POTVRDU
o položenom stručnom ispitu
_____________________________________________________________________
(ime i prezime)
___________________________ rođen-a ___________________________________
(ime jednog roditelja)
(datum rođenja)
___________________________ , općina – grad _____________________________
(mjesto)
država _______________________________________________________________
položio-la je______________________________ u ___________________________
(dana)
stručni ispit za : ______________________________________________________
____________________________________________________________________
U Tuzli, ______________________________
M.P.
DIREKTOR
_____________________
Broj 9 - Strana 1114
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
PEDAGOŠKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA
TUZLA
Na osnovu člana 169. Zakona o upravnom postupku („Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 2/98 i 48/99), Pedagoški Zavod
Tuzlanskog kantona izdaje
UVJERENJE
O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU
PREZIME Očevo Ime IME
rođen-a 1.1.2012 godine u
Mjesto rođenja općina OPĆINA državljanin BOSNE I HERCEGOVINE,
zvanje - zanimanje iz Prebivalište polagao-la je dana 1.1.2012 godine
stručni ispit u skladu sa Programom polaganja stručnog ispita za sticanje
osposobljenosti za samostalan rad u obrazovanju na poslovima
POSLOVI
i prema ocjeni Komisije za polaganje stručnog ispita, Pedagoškog Zavoda Tuzlanskog kantona
POLOŽIO-LA JE ISPIT
te mu – joj se na osnovu toga izdaje ovo uvjerenje ovjereno potpisom direktora i
pečatom Pedagoškog Zavoda Tuzlanskog kantona
U Tuzli, 1.1.2012 godine
Broj: Broj dokumenta
DIREKTOR
Adem Šehidić,p
rof.
Obrazac broj 7
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1115
Obrazac broj 8
Knjiga evidencije ima pravougaoni oblik dimenzija 350 x 250 mm
Korica
EVIDENCIJA
LICA KOJA SU POLAGALA STRUČNI ISPIT
Strana 1
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
PEDAGOŠKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA TUZLA
EVIDENCIJA
LICA KOJA SU POLAGALA STRUČNI ISPIT
Knjiga
Smjer, grupa , odsjek
Zvanje – zanimanje
Datum rođenja
Mjesto, općina i
država rođenja
Smjer, grupa , odsjek
Zvanje – zanimanje
Datum rođenja
Mjesto, općina i
država rođenja
JMB
Prethodno završena škola
– fakultet
Prezime, ime roditelja
i ime
JMB
Prethodno završena škola
– fakultet
Prezime, ime roditelja
i ime
Poslovi radnog
mjesta na koje je
kandidat raspoređen
Ustanova,
odnosno pravno lice
u kome je kandidat
zaposlen
Poslovi radnog
mjesta na koje je
kandidat raspoređen
Ustanova,
odnosno pravno lice
u kome je kandidat
zaposlen
Datum polaganja
ispita
Broj i datum
rješenja o odobrenom
polaganju ispita
Naziv teme
pristupnog rada
Datum polaganja
ispita
Broj i datum
rješenja o odobrenom
polaganju ispita
Naziv teme
pristupnog rada
Datum polaganja
popravnog ispita
Kandidat je
upućen na popravni
ispit iz:
Datum polaganja
popravnog ispita
Pitanja iz posebnog i općeg dijela
stručnog ispita
Kandidat je
upućen na popravni
ispit iz:
Pitanja iz posebnog i općeg dijela
stručnog ispita
Broj i datum
izdatog uvjerenja
Prezime i me
članova Komisije
Broj i datum
izdatog uvjerenja
Prezime i me
članova Komisije
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Strana 4 do 199 ista kao strana 3
Redni
broj
Redni
broj
Strana 2 prazna
Strana 3
Obrazac broj 8
Broj 9 - Strana 1116
Petak, 3. avgust 2012. god.
Petak, 3. avgust 2012. god.
Broj 9 - Strana 1117
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
577
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
11. stav 3. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2012. godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 12.06.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
ODLUKU
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih
rashoda u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/12) u
okviru razdjela 24 ‡ Ministarstvo obrazovawa, nauke,
kulture i sporta u dijelu buxetskih sredstava u iznosu
od 500,00 KM.
II
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih
rashoda u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/12) u
okviru razdjela 24 ‡ Ministarstvo obrazovawa, nauke,
kulture i sporta u dijelu vlastitih sredstava u iznosu
od 5.000,00 KM.
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se
na sqede}i na~in:
na teret potro{a~kog mjesta:
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se
na sqede}i na~in:
24010001 ‡Ministarstvo obrazovawa, nauke,
kulture i sporta
sa ekonomskog koda:
- 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva
500,00 KM
na teret potro{a~kog mjesta:
u korist potro{a~kog mjesta:
24010001 ‡Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture
i sporta
sa ekonomskog koda:
- 614200 - Teku}i transferi pojedincima
5.000,00 KM
24020052 ‡ JU O[ "Kiseqak" Tuzla
sa ekonomskog koda:
- 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva
500,00 KM
u korist potro{a~kog mjesta:
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se
Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovawa,
nauke, kulture i sporta i JU O[ "Kiseqak" Tuzla.
II
III
24050006 ‡
JU Zavod za za{titu i kori{}ewe
kulturno-istorijskog i
prirodnog
nasqe|a Tuzlanskog kantona
sa ekonomskog koda:
- 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge 5.000,00 KM
III
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo
finansija i Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i
sporta i JU Zavod za za{titu i kori{}ewe kulturnoistorijskog i prirodnog nasqe|a Tuzlanskog kantona.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e
se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-14-9992/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e
se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-14-9940/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
578
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
11. stav 3. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2012. godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 12.06.2012. godine, d o n o s i
579
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"br. 6/04, 7/05 i
17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Banovi}i" Banovi}i
I
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
"Banovi}i" Banovi}i, na period od ~etiri godine, u
sqede}em sastavu:
Broj 9 - Strana 1118
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 1. Amir Brigi}, predsjednik
2. Eniz La~i}, ~lan
3. Nusret Sulejmanovi}, ~lan
4. Rifet ^olakovi}, ~lan
5. Mihreta Mujezinovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-1/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Petak, 3. avgust 2012. god.
I
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
"Tre{tenica" Tre{tenica, Banovi}i, na period od
~etiri godine, u sqede}em sastavu:
1. Ibrahim Demirovi}, predsjednik
2. Fikret Berbi}, ~lan
3. Mehmed La~i}, ~lan
4. Enisa Rexi}, ~lan
5. Safet [ahbazovi}, ~lan.
II
Sead ^au{evi}, s.r.
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
580
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"br. 6/04, 7/05 i
17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 12.06.2012. godine, donosi
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-3/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
582
I
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"br. 6/04, 7/05 i
17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 12.06.2012. godine, donosi
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
"Grivice" Banovi}i, na period od ~etiri godine, u
sqede}em sastavu:
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj Istok
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Grivice" Banovi}i
1. Esad Bajri}, predsjednik
2. Elmir Aliba{i}, ~lan
3. Vahidin Berbi}, ~lan
4. Hanifa Ikanovi}, ~lan
5. Nefira Smajlovi}, ~lan.
I
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
"Brijesnica" Brijesnica Velika, Doboj Istok, na
period od ~etiri godine, u sqede}em sastavu:
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-2/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
RJE[EWE
PREMIJER KANTONA
1. Hasan Vehabovi}, predsjednik
2. Arnela Kari}, ~lan
3. Samer Kari}, ~lan
4. Fahrija Hasi}, ~lan
5. Selmin Kari}, ~lan.
II
Sead ^au{evi}, s.r.
581
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"br. 6/04, 7/05 i
17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Tre{tenica" Tre{tenica, Banovi}i
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-4/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
583
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 12.06.2012. godine, donosi
Petak, 3. avgust 2012. god.
Broj 9 - Strana 1119
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
RJE[EWE
I
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"br. 6/04, 7/05 i
17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 12.06.2012. godine, donosi
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
"Klokotnica" Klokotnica, Doboj Istok, na period od
~etiri godine, u sqede}em sastavu:
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Gorwa Orahovica" Gorwa Orahovica, Gra~anica
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Klokotnica" Klokotnica, Doboj Istok
1. Elvira Muratovi}, predsjednik
2. \ulejman Junuzovi}, ~lan
3. Enisa Mrkovi}, ~lan
4. Mustafa Deli}, ~lan
5. Almedina Avdakovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-5/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
RJE[EWE
I
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
"Gorwa Orahovica" Gorwa Orahovica, Gra~anica, na
period od ~etiri godine, u sqede}em sastavu:
1. Admir Husi~i}, predsjednik
2. Asim Arnaut, ~lan
3. Zuhdija Brguqak, ~lan
4. Maida Kurtovi}, ~lan
5. Mirsada Meki}, ~lan.
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
584
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"br. 6/04, 7/05 i
17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 12.06.2012. godine, donosi
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-7/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
586
I
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"br. 6/04, 7/05 i
17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 12.06.2012. godine, donosi
Imenuje se [kolski odbor JU Druga osnovna {kola
Gra~anica, na period od ~etiri godine, u sqede}em
sastavu:
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Lukavica" Lukavica, Gra~anica
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU Druga osnovna
{kola Gra~anica
1. Elbin Gazibegovi}, predsjednik
2. Sadija [krebo, ~lan
3. Xenan Morali}, ~lan
4. Emira Eminovi}, ~lan
5. Ramiz Be{i}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-6/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
585
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
RJE[EWE
I
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
"Lukavica" Lukavica, Gra~anica na period od ~etiri
godine, u sqede}em sastavu:
1. Elvis Hasi}, predsjednik
2. Zijad Haxi}, ~lan
3. Omer Ahmetovi}, ~lan
4. Fikret Husi}, ~lan
5. Sedija Alihoxi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-8/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Broj 9 - Strana 1120
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 587
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
Petak, 3. avgust 2012. god.
589
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Male{i}i" Male{i}i, Gra~anica
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Orahovica" Orahovica Dowa, Gra~anica
I
I
Imenuje se [kolski odbora JU Osnovna {kola
"Male{i}i" Male{i}i, Gra~anica, na period od
~etiri godine, u sqede}em sastavu:
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
"Orahovica" Orahovica Dowa, Gra~anica, na period
od ~etiri godine, u sqede}em sastavu:
1. Muhibija Memi}, predsjednik
2. Sead Vajzovi}, ~lan
3. Rizah Husi}, ~lan
4. Mirsad Mujki}, ~lan
5. Amela ^amxi}, ~lan.
1. Adil Kurtovi}, predsjednik
2. Alen Muji}, ~lan
3. Samed Top~agi}, ~lan
4. Nermin Hoxi}, ~lan
5. Sedin Hasi}, ~lan.
II
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-9/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-11/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
590
588
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"br. 6/04, 7/05 i
17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Miri~ina" Miri~ina, Gra~anica
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Hasan Kiki}" Grada~ac
I
I
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
"Miri~ina" Miri~ina, Gra~anica, na period od ~etiri
godine, u sqede}em sastavu:
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
"Hasan Kiki}" Grada~ac, na period od ~etiri godine,
u sqede}em sastavu:
1. Ervin Barakovi}, predsjednik
2. Almir Begovi}, ~lan
3. Nihad Hoxi}, ~lan
4. Sanela Hasi}, ~lan
5. Lejla Mahmutovi}, ~lan.
1. Refik Keserovi}, predsjednik
2. Almir Mehi}, ~lan
3. Adnan Konxi}, ~lan
4. Admira Bara}, ~lan
5. Admir Huski}, ~lan.
II
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-10/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-12/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Petak, 3. avgust 2012. god.
Broj 9 - Strana 1121
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
591
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Ivan Goran Kova~i}" Grada~ac
I
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
"Ivan Goran Kova~i}" Grada~ac, na period od ~etiri
godine, u sqede}em sastavu:
1. Binamir [aki}, predsjednik
2. Mirel Bijedi}, ~lan
3. Naida Nali}, ~lan
4. Valerija Kasumovi}, ~lan
5. Tatjana Luki} Supi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-13/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
593
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona
o osnovnom odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona"br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 12.06.2012.
godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Memi}i" Memi}i, Kalesija
I
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
"Memi}i" Memi}i, Kalesija, na period od ~etiri
godine, u sqede}em sastavu:
1. Sanela Haxi}, predsjednik
2. Rifa Mehmedovi}, ~lan
3. Amir Muhamedbegovi}, ~lan
4. Sanela Halilovi}, ~lan
5. Sudin \edovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-15/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
592
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"br. 6/04, 7/05 i
17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
594
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Musa ]azim ]ati}" Zeliwa Dowa, Grada~ac
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Toj{i}i" Toj{i}i
I
I
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
"Musa ]azim ]ati}" Zeliwa Dowa, Grada~ac, na
period od ~etiri godine, u sqede}em sastavu:
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
“Toj{i}i“ Toj{i}i, na period od ~etiri godine, u
sqede}em sastavu:
1. Taliba Hasi}, predsjednik
2. Mehmed Selimovi}, ~lan
3. Muharem Sinanovi}, ~lan
4. Tatjana Tomi}, ~lan
5. Xevad Mahmutovi}, ~lan.
1. Senad [migalovi}, predsjednik
2. Esad Novali}, ~lan
3. Ferid Rizvanovi}, ~lan
4. Selmir Buquba{i}, ~lan
5. Amir Durakovi}, ~lan.
II
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-14/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-16/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Broj 9 - Strana 1122
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 595
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 12.06.2012. godine, donosi
Petak, 3. avgust 2012. god.
597
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Stupari" Stupari, Kladaw
o imenovawu [kolskog odbora
JU Druga osnovna {kola Srebrenik
I
I
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
"Stupari" Stupari, Kladaw, na period od ~etiri
godine, u sqede}em sastavu:
Imenuje se [kolski odbor JU Druga osnovna
{kola Srebrenik, na period od ~etiri godine, u
sqede}em sastavu
1. Ramo [ehi}, predsjednik
2. Maida Drapi}, ~lan
3. Emir Hoxi}, ~lan
4. Mirela Imamovi}, ~lan
5. Mersad Avdi}, ~lan.
1. Jasmin Im{irovi}, predsjednik
2. Asmir Fazli}, ~lan
3. Enver Hoxi}, ~lan
4. Miralem Muji}, ~lan
5. Nexmija Suqi}, ~lan.
II
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-17/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-19/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
598
596
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Lukavac Grad" Lukavac
I
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
"Lukavac Grad" Lukavac, na period od ~etiri godine,
u sqede}em sastavu:
1. Nedret Fazli}, predsjednik
2. Jasmin Garagi}, ~lan
3. Refik Mujaki}, ~lan
4. Biqana Mahovki}, ~lan
5. Sabit Omi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-18/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Rapatnica" Rapatnica, Srebrenik
I
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
“Rapatnica“ Rapatnica, Srebrenik na period od
~etiri godine, u sqede}em sastavu:
1. Senada Junuzovi}, predsjednik
2. Jasmin Liki}, ~lan
3. Xevad Oki}, ~lan
4. Nermina Mujki}, ~lan
5. Amra Haxi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-20/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Petak, 3. avgust 2012. god.
Broj 9 - Strana 1123
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
599
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
601
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Sladna" Sladna, Srebrenik
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Br~anska Malta" Tuzla
I
I
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
"Sladna" Sladna, Srebrenik, na period od ~etiri
godine, u sqede}em sastavu:
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
"Br~anska Malta" Tuzla, na period od ~etiri godine,
u sqede}em sastavu:
1. Edis Ke{etovi}, predsjednik
2. Armel Mujki}, ~lan
3. Muhamed Mujedinovi}, ~lan
4. Amira Mahmutovi}, ~lan
5. Mirnes Vikalo, ~lan.
1. Amina Mu{anovi}, predsjednik
2. Edina Jagawac, ~lan
3. Ismet Kali}, ~lan
4. Azra Smaji}, ~lan
5. Halida Haxinurbegovi}, ~lan.
II
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-21/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-23/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
602
600
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"br. 6/04, 7/05 i
17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"[pionica" [pionica, Srebrenik
o imenovawu [kolskog odbora JUOsnovna {kola
"Centar" Tuzla
I
I
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
"[pionica" [pionica, Srebrenik, na period od
~etiri godine, u sqede}em sastavu:
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
"Centar" Tuzla, na period od ~etiri godine, u sqede}em
sastavu:
1. Vesna Pavlovi}, predsjednik
2. Sulejman Suqi}, ~lan
3. Muhamed Mujedinovi}, ~lan
4. Rajna Smaji}, ~lan
5. Ru`a Matijevi}, ~lan.
1. Samir Bajraktarevi}, predsjednik
2. Jusuf Jagawac, ~lan
3. Neda ]ilimkovi}, ~lan
4. Senad Rehi}, ~lan
5. Qubomirka ^olo, ~lan.
II
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-22/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-24/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Broj 9 - Strana 1124
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 603
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
Petak, 3. avgust 2012. god.
605
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Lipnica" Lipnica, Tuzla
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Pazar" Tuzla
I
I
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
"Lipnica" Lipnica, Tuzla, na period od ~etiri godine,
u sqede}em sastavu:
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola "Pazar"
Tuzla, na period od ~etiri godine, u sqede}em sastavu:
1. Alija Sadikovi}, predsjednik
2. Amir Husagi}, ~lan
3. Ferid Mulahalilovi}, ~lan
4. Suzana Ostoji}, ~lan
5. Zahid Sadikovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-25/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
1. Sabina Jogun~i}, predsjednik
2. Elvira Slomi}, ~lan
3. Sabira [ehi}, ~lan
4. Olga Pe~enko, ~lan
5. Amela Teskerxi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-27/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
606
604
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Novi Grad" Tuzla
I
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola "Novi
Grad" Tuzla, na period od ~etiri godine, u sqede}em sastavu:
1. Mirela Osmanovi}, predsjednik
2. Goran Smajlovi}, ~lan
3. Adisa Gotovu{i}, ~lan
4. Safija Berberovi}, ~lan
5. Sulejman Qubovi}, ~lan.
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Sjewak" Tuzla
I
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
"Sjewak" Tuzla, na period od ~etiri godine, u sqede}em
sastavu:
1. Kanita Turku{i}, predsjednik
2. Amra Fi{ekovi}, ~lan
3. Nermin Oki}, ~lan
4. Indira Lukavica, ~lan
5. Mirela [ehovi}, ~lan.
II
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-26/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-28/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Petak, 3. avgust 2012. god.
Broj 9 - Strana 1125
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
607
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
609
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Slavinovi}i" Tuzla
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Tu{aw" Tuzla
I
I
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
"Slavinovi}i" Tuzla, na period od ~etiri godine, u
sqede}em sastavu:
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola "Tu{aw"
Tuzla, na period od ~etiri godine, u sqede}em sastavu:
1. Emir Jahi}, predsjednik
2. Vawa Erakovi}, ~lan
3. Amela Piri}, ~lan
4. Senada Muratbegovi}, ~lan
5. Elmedina Avdiba{i}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-29/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-31/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
610
608
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"br. 6/04, 7/05 i
17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Solina" Tuzla
I
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola "Solina"
Tuzla, na period od ~etiri godine, u sqede}em sastavu:
1. Igor Hudi}, predsjednik
2. Edin Gani}, ~lan
3. Omar Haxi}, ~lan
4. Edhema Kari}, ~lan
5. Mirjana Fares, ~lan.
1. Goran Blagojevi}, predsjednik
2. Sanela Hamzi}, ~lan
3. Mensud Smaji}, ~lan
4. Xenana Gotovu{i}-Uzuni}, ~lan
5. Ekrema @iv~i}, ~lan.
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU Zavod za odgoj
i obrazovawe osoba sa smetwama u psihi~kom i
tjelesnom razvoju Tuzla
I
Imenuje se [kolski odbor JU Zavod za odgoj i
obrazovawe osoba sa smetwama u psihi~kom i tjelesnom
razvoju Tuzla, na period od ~etiri godine, u sqede}em sastavu:
1. Sabina Saletovi}, predsjednik
2. Nermina Tursi}-Selmanovi}, ~lan
3. Damir Gazdi}, ~lan
4. Mirela @ili}, ~lan
5. Seudin Kasumovi}, ~lan.
II
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-30/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-32/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Broj 9 - Strana 1126
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 611
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 12.06.2012. godine, donosi
Petak, 3. avgust 2012. god.
613
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Dubrave" Dubrave Dowe, @ivinice
o imenovawu [kolskog odbora
JU Prva osnovna {kola @ivinice
I
I
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
"Dubrave" Dubrave Dowe, @ivinice, na period od
~etiri godine, u sqede}em sastavu:
Imenuje se [kolski odbor JU Prva osnovna {kola
@ivinice, na period od ~etiri godine, u sqede}em sastavu:
1. Selma Be{irovi}, predsjednik
2. ]azima Halilovi} Rami}, ~lan
3. Muhamed Umihani}, ~lan
4. Mihada Ja{arevi}, ~lan
5. Hajrudin Belki}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-33/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
1. Magdalena Kova~evi}-Divjak, predsjednik
2. Alan Goleti}, ~lan
3. Fatima Haxiki}, ~lan
4. Ana Kosori}, ~lan
5. Aida Balki}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-35/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
614
612
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"br. 6/04, 7/05 i
17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 12.06.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"\ur|evik" \ur|evik, @ivinice
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Vi{}a" Vi{}a, @ivinice
I
I
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
"\ur|evik" \ur|evik, @ivinice, na period od ~etiri
godine, u sqede}em sastavu:
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
"Vi{}a" Vi{}a, @ivinice, na period od ~etiri
godine, u sqede}em sastavu:
1. Nihad Habibovi}, predsjednik
2. Amir Zenunovi}, ~lan
3. Hamdija ^oki}, ~lan
4. Hazim Fehri}, ~lan
5. Asmir Ni{i}, ~lan.
1. Hamdo Salki}, predsjednik
2. Mirnes Jahi}, ~lan
3. Enes Me{tri}, ~lan
4. Edina Br~aninovi}, ~lan
5. Amira Ahmetovi}, ~lan.
II
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-34/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-36/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Petak, 3. avgust 2012. god.
Broj 9 - Strana 1127
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
615
617
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"br. 6/04, 7/05 i
17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 12.06.2012. godine, donosi
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 125. Zakona o sredwem
obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"broj 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
odr`anoj dana 12.06.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa {kola Gra~anica
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU Osnovna {kola
"@ivinice Gorwe" @ivinice Gorwe, @ivinice
I
Imenuje se [kolski odbor JU Osnovna {kola
"@ivinice Gorwe" @ivinice Gorwe, @ivinice, na
period od ~etiri godine, u sqede}em sastavu:
1. Bo`o Pavi}, predsjednik
2. Mediha Zoleti}, ~lan
3. Mirsada Bjeli}, ~lan
4. Sabina Terzi}, ~lan
5. Bo`o Antunovi}, ~lan.
Imenuje se [kolski odbor JU Mje{ovita sredwa
{kola Gra~anica, na period od ~etiri godine, u sqede}em
sastavu:
1. Samer Fazli}, predsjednik
2. Xenana Tukuq, ~lan
3. Vanesa Mahmutovi}, ~lan
4. Midhat Beganovi}, ~lan
5. Osman Durakovi}, ~lan.
II
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-37/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
I
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-39/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
618
616
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 125. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"broj 17/11),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
12.06.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa {kola ^eli}
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 125. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"broj 17/11),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
12.06.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU Mje{ovita sredwa
{kola "Hasan Kiki}" Grada~ac
I
I
Imenuje se [kolski odbor JU Mje{ovita sredwa {kola
^eli}, na period od ~etiri godine, u sqede}em sastavu:
1. Nihad Livadi}, predsjednik
2. Jasminka Tufek~i}, ~lan
3. Adisa Fejzi}, ~lan
4. Amna Avdi}, ~lan
5. Amela Bali}, ~lan.
Imenuje se [kolski odbor JU Mje{ovita sredwa
{kola "Hasan Kiki}" Grada~ac, na period od ~etiri
godine, u sqede}em sastavu:
1. Alen Muli}, predsjednik
2. Edin Huseinba{i}, ~lan
3. Damir Kurjakovi}, ~lan
4. Muzafera Ze~i}, ~lan
5. Vahid [e}i}, ~lan.
II
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-38/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-40/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Broj 9 - Strana 1128
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 619
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 125. Zakona o sredwem
obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"broj 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
odr`anoj dana 12.06.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
Petak, 3. avgust 2012. god.
621
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 125. Zakona o sredwem
obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"broj 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
odr`anoj dana 12.06.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa {kola Kalesija
o imenovawu [kolskog odbora JU Mje{ovita sredwa
elektro-ma{inska {kola Lukavac
I
I
Imenuje se [kolski odbor JU Mje{ovita sredwa
{kola Kalesija, na period od ~etiri godine, u sqede}em
sastavu:
Imenuje se [kolski odbor JU Mje{ovita sredwa
elektro-ma{inska {kola Lukavac, na period od ~etiri
godine, u sqede}em sastavu:
1. Fahrudin Halil~evi}, predsjednik
2. Fahrudin Mustafi}, ~lan
3. Nexad Bukvar, ~lan
4. Suvada Ali}, ~lan
5. Hasan Halilovi}, ~lan.
1. Zlatan Hoxi}, predsjednik
2. Denis Hrvanovi}, ~lan
3. Admir Mahovki}, ~lan
4. Alma Muharemovi}, ~lan
5. Zijad Fatu{i}, ~lan.
II
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-41/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-43/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
620
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 125. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"broj 17/11),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
12.06.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
622
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 125. Zakona o sredwem
obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"broj 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
odr`anoj dana 12.06.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU Mje{ovita sredwa
ekonomsko-hemijska {kola Lukavac
o imenovawu [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa {kola Sapna
I
I
Imenuje se [kolski odbor JU Mje{ovita sredwa
ekonomsko-hemijska {kola Lukavac, na period od
~etiri godine, u sqede}em sastavu:
Imenuje se [kolski odbor JU Mje{ovita sredwa
{kola Sapna, na period od ~etiri godine, u sqede}em
sastavu:
1. Indijana Sarajli}, predsjednik
2. Bejazet Oki}, ~lan
3. Edin Jusufovi}, ~lan
4. Berta Lukanovi}, ~lan
5. Asidin ]osi}ki}, ~lan.
1. Muharem Hasanovi}, predsjednik
2. Mirza Mehanovi}, ~lan
3. Enver A{~i}, ~lan
4. Amer Rexi}, ~lan
5. Sadija Mustafi}, ~lan.
II
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-42/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-44/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Petak, 3. avgust 2012. god.
Broj 9 - Strana 1129
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
623
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 125. Zakona o sredwem
obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"broj 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
odr`anoj dana 12.06.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
625
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 125. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"broj 17/11),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
12.06.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU
Mje{ovita sredwa {kola Teo~ak
o imenovawu [kolskog odbora
JU Sredwa ekonomska {kola Tuzla
I
Imenuje se [kolski odbor JU Mje{ovita sredwa
{kola Teo~ak, na period od ~etiri godine, u sqede}em
sastavu:
1. Senad Avdi}, predsjednik
2. Sead Vaqevac, ~lan
3. Nizama ^elikovi}, ~lan
4. Be{laga Mehi}, ~lan
5. Meho Islamovi}, ~lan.
Imenuje se [kolski odbor JU Sredwa ekonomska
{kola Tuzla, na period od ~etiri godine, u sqede}em
sastavu:
1. Vilma Ba{i}, predsjednik
2. Azra Muhedinovi}, ~lan
3. Milenko Kre{i}, ~lan
4. Aida Dedei}, ~lan
5. Alma Sarajli}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-45/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
I
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
624
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-47/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 125. Zakona o sredwem
obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"broj 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
odr`anoj dana 12.06.2012. godine, d o n o s i
626
RJE[EWE
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 125. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"broj 17/11),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
12.06.2012. godine, d o n o s i
I
o imenovawu [kolskog odbora JU Mje{ovita sredwa
elektrotehni~ka {kola Tuzla
o imenovawu [kolskog odbora
JU Gimnazija "Ismet Mujezinovi}" Tuzla
Imenuje se [kolski odbor JU Gimnazija "Ismet
Mujezinovi}" Tuzla, na period od ~etiri godine, u
sqede}em sastavu:
1. Aida ]uro, predsjednik
2. Maja H.Ja{aragi} - Suqanovi}, ~lan
3. Amela Pejdah, ~lan
4. Mirsada Begovi}, ~lan
5. Qiqana Babovi}, ~lan.
II
I
Imenuje se [kolski odbor JU Mje{ovita sredwa
elektrotehni~ka {kola Tuzla, na period od ~etiri
godine, u sqede}em sastavu:
1. Adem Ferhatbegovi}, predsjednik
2. Esad Festi}, ~lan
3. Dra`en A{~eri}, ~lan
4. Minina Horozi}, ~lan
5. Edina Hum~akovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A
Broj: 02/1-34-11811-46/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
RJE[EWE
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-48/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Broj 9 - Strana 1130
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 627
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 125. Zakona o sredwem
obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona"broj 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
odr`anoj dana 12.06.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
629
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 125. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"broj 17/11),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
12.06.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu [kolskog odbora JU Mje{ovita sredwa
hemijska {kola Tuzla
o imenovawu [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa saobra}ajna {kola Tuzla
I
Imenuje se [kolski odbor JU Mje{ovita sredwa
hemijska {kola Tuzla, na period od ~etiri godine, u
sqede}em sastavu:
1. Rejhana Dervi{evi}, predsjednik
2. Sead Vaqevac, ~lan
3. Dragan Pelemi{, ~lan
4. Mujdin Toki}, ~lan
5. Sabina Fejzi}, ~lan.
I
Imenuje se [kolski odbor JU Mje{ovita sredwa
saobra}ajna {kola Tuzla, na period od ~etiri godine,
u sqede}em sastavu:
1. Nihada Duranovi}, predsjednik
2. Alma Kosti}, ~lan
3. Edita Ali~i}, ~lan
4. Jozefina Jahi}, ~lan
5. Ramiz ^erkezovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-49/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Petak, 3. avgust 2012. god.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-11811-51/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
628
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 125. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"broj 17/11),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
12.06.2012. godine, d o n o s i
Na osnovu ~lana 20. stavovi 1. i 2. Zakona o izvr{ewu
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona" broj 3/12), Ministarstvo
finansija Tuzlanskog kantona, d o n o s i
RJE[EWE
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih
rashoda u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj 3/12) na
organizacionoj jedinici 24020006 - JU O[ "Dr.Safvetbeg Ba{agi}" Grada~ac u dijelu vlastitih sredstava u
iznosu od 1.000,00 KM.
630
ODLUKU
o imenovawu [kolskog odbora JU Mje{ovita sredwa
ma{inska {kola Tuzla
Imenuje se [kolski odbor JU Mje{ovita sredwa
ma{inska {kola Tuzla, na period od ~etiri godine, u
sqede}em sastavu:
1. Davor Tarade, predsjednik
2. Rahman Deli}, ~lan
3. Almaida Razi}, ~lan
4. Amir Hajdarhoxi}, ~lan
5. Slavica Mandi}, ~lan.
I
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{it }e se
na sqede}i na~in:
na teret ekonomskog koda:
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A
Broj: 02/1-34-11811-50/12
Tuzla, 12.06.2012. godine
- 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva
1.000,00 KM
u korist ekonomskog koda:
- 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge
1.000,00 KM
Petak, 3. avgust 2012. god.
Broj 9 - Strana 1131
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
III
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i
sporta i JU O[ "Dr. Safvet-beg Ba{agi}" Grada~ac.
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj 3/12),
Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, d o n o s i
ODLUKU
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
IV
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e
se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo finansija
Alisa Bijedi}, dipl.ecc., s.r.
Broj: 07/1-14-13313/12
Tuzla, 25.06.2012.
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih
rashoda u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj 3/12) na
organizacionoj jedinici 11010001 ‡ Vlada Tuzlanskog
kantona u dijelu buxetskih sredstava u iznosu od
5.000,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se
na sqede}i na~in:
631
Na osnovu ~lana 20. stavovi 1. i 2. Zakona o
izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj 3/12),
Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, d o n o s i
na teret ekonomskog koda:
ODLUKU
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
I
Odobrava
se
unutra{wa
preraspodjela
planiranih rashoda u Buxetu Tuzlanskog kantona za
2012. godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"
broj 3/12) na organizacionoj jedinici 24020077 - JU O[
"Doborovci" Gra~anica u dijelu buxetskih sredstava u
iznosu od 1.000,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se
na sqede}i na~in:
na teret ekonomskog koda:
- 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge
1.000,00 KM
u korist ekonomskog koda:
- 613700 - Izdaci za teku}e odr`avawe
1.000,00 KM
- 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge
5.000,00 KM
u korist ekonomskog koda:
- 613100 ‡ Putni tro{kovi
5.000,00 KM
III
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se
Ministarstvo finansija i Vlada Tuzlanskog kantona.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e
se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo finansija
Alisa Bijedi}, dipl.ecc., s.r.
Broj: 07/1-14-014041/12
Tuzla, 04.07.2012.
633
Na osnovu ~lana 20. stavovi 1. i 2. Zakona o izvr{ewu
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona" broj: 3/12), Ministarstvo
finansija Tuzlanskog kantona, d o n o s i :
ODLUKU
III
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i
sporta i JU O[ "Doborovci" Gra~anica.
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
IV
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih
rashoda u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 3/12) na
organizacionoj jedinici 24030008-JU Elektro-ma{inska
{kola Lukavac u dijelu vlastitih sredstava u iznosu od
2.000,00 KM.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e
se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo finansija
Alisa Bijedi}, dipl.ecc., s.r.
Broj: 07/1-14-13316/12
Tuzla, 25.06.2012.
I
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se
na sqede}i na~in:
na teret ekonomskog koda:
632
Na osnovu ~lana 20. stavovi 1. i 2. Zakona o
izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
-613500-Izdaci za usluge prevoza i goriva
2.000,00 KM
Broj 9 - Strana 1132
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 635
u korist ekonomskog koda:
-613100-Putni tro{kovi
2.000,00 KM
III
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se
Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovawa,
nauke, kulture i sporta i JU Elekto-ma{inska {kola
Lukavac.
Na osnovu ~lana 20. stavovi 1. i 2. Zakona o izvr{ewu
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona" broj: 3/12), Ministarstvo
finansija Tuzlanskog kantona, d o n o s i :
ODLUKU
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
IV
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e
se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo finansija
Alisa Bijedi}, dipl.ecc., s.r.
Broj: 07/1-14-14487/12
Tuzla, 10.7.2012.
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih
rashoda u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 3/12)
na organizacionoj jedinici 24010001-Ministarstvo
obrazovawa, nauke, kulture i sporta u dijelu vlastitih
sredstava u iznosu od 4.870,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se
na sqede}i na~in:
na teret ekonomskog koda:
634
Na osnovu ~lana 20. stavovi 1. i 2. Zakona o izvr{ewu
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona" broj: 3/12), Ministarstvo
finansija Tuzlanskog kantona, d o n o s i :
-613900-Ugovorene i druge posebne usluge
4.870,00 KM
u korist ekonomskog koda:
ODLUKU
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
-611100-Bruto plate i naknade plata
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih
rashoda u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 3/12)
na organizacionoj jedinici 24030019-JU Medicinska
{kola Tuzla u dijelu vlastitih sredstava u iznosu od
500,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se
na sqede}i na~in:
na teret ekonomskog koda:
-613100-Putni tro{kovi
500,00 KM
u korist ekonomskog koda:
Petak, 3. avgust 2012. god.
-613500-Izdaci za usluge prevoza i goriva
500,00 KM
III
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se
Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovawa,
nauke, kulture i sporta i JU Medicinska {kola Tuzla.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e
se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo finansija
Alisa Bijedi}, dipl.ecc., s.r.
Broj:07/1-14-14492/12
Tuzla, 10.7.2012. godine
-612100-Doprinosi poslodavca
4.405,00 KM
465,00 KM
III
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se
Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovawa,
nauke, kulture i sporta.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa,
a objavi}e se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog
kantona".
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo finansija
Alisa Bijedi}, dipl.ecc., s.r.
Broj:07/1-14-14499/12
Tuzla, 10.7.2012. godine
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1133
636
Na osnovu ~lana 8. i ~lana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03 i 10/05) i ~lana 41. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/11), Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona,
donosi
ODLUKU
o izmjeni Nastavnog plana i programa za Op{tu gimnaziju
u dijelu koji se odnosi na profil i stru~nu spremu nastavnika
I
U Nastavnom planu i programu za Op{tu gimnaziju odobrenom od strane Ministarstva obrazovawa, nauke,
kulture i sporta Tuzlanskog kantona Rje{ewem broj: 10/I-38-2492/03 od 04.03.2003. godine, ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona" broj: 2/03), mijewa se profil i stru~na sprema nastavnika, kako slijedi:
Red.
broj
PREDMET
PROFIL I STRU^NA SPREMA NASTAVNIKA
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za bosanski/
hrvatski/srpski jezik i kwi`evnost ili odsjek za ju`noslavenske jezike i
kwi`evnost, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII
stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor bosanskog/
hrvatskog/srpskog jezika i kwi`evnosti ili drugim stru~nim zvawem gdje
je bosanski/hrvatski/srpski jezik ili kwi`evnost/ju`noslavenski jezik
ili kwi`evnost, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
Bosanski, hrvatski, srpski
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za bosanski/
jezik i kwi`evnost
hrvatski/srpski jezik i kwi`evnost ili odsjek za ju`noslavenske jezike
i kwi`evnost, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa
dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i
ste~enim stru~nim zvawem bachelor bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika
i kwi`evnosti ili drugim stru~nim zvawem gdje je bosanski/hrvatski
srpski jezik ili kwi`evnost/ju`noslavenski jezik ili kwi`evnost,
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj
grupi ili ekvivalent.
Strani jezik
Latinski jezik
Matematika
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za strani jezik, sa
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne
spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor stranog jezika ili drugim
stru~nim zvawem gdje je strani jezik, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za strani jezik, sa
zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor stranog jezika ili drugim stru~nim zvawem gdje je strani jezik
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj
grupi ili ekvivalent.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji
obrazuje nastavni~ki kadar iz oblasti latinskog jezika i kwi`evnosti,
sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen
stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesora latinskog jezika
i kwi`evnosti na jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim
studijskim odsjecima gdje je latinski jezik ravnopravan predmet;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz latinskog jezika, sa zavr{enim prvim ciklusom
visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240
ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelora iz oblasti latinskog jezika
na jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim
odsjecima gdje je latinski jezik ravnopravan predmet ili ekvivalent.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za matematiku, sa
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne
spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor matematike ili drugim
stru~nim zvawem gdje je matematika, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za matematiku, sa
zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor matematike ili ekvivalent u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj
ili vi{epredmetnoj grupi predmeta.
Broj 9 - Strana 1134
Fizika
Hemija/Kemija
Biologija
Geografija/Zemqopis
Informatika
Istorija/Povijest
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za fiziku, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem profesor fizike ili drugim stru~nim zvawem
gdje je fizika, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za fiziku, sa
zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor
fizike ili drugim stru~nim zvawem gdje je fizika glavni ili ravnopravni
predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za hemiju/kemiju, sa
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne
spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor hemije/kemije ili drugim
stru~nim zvawem gdje je hemija/kemija, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za hemija/kemija,
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor hemije/kemije ili drugim stru~nim zvawem gdje je hemija/kemija
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj
grupi ili ekvivalent.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za biologiju, sa
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne
spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor biologije ili drugim
stru~nim zvawem gdje je biologija, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za biologiju, sa
zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor biologije ili drugim stru~nim zvawem gdje je biologija glavni
ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili
ekvivalent.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za geografiju/
zemqopis, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem
(VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor
geografije/zemqopisa ili drugim stru~nim zvawem gdje je geografija/
zemqopis, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za geografiju/
zemqopis, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa
dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim
stru~nim zvawem bachelor geografije/zemqopisa ili drugim stru~nim
zvawem gdje je geografija/zemqopis glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za informatiku, sa
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne
spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor informatike ili drugim
stru~nim zvawem gdje je informatika, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za informatiku,
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor informatike ili drugim stru~nim zvawem gdje je informatika
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj
grupi ili ekvivalent;
3. Elektrotehni~ki fakultet, informati~kog ili srodnog smjera, sa
zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor elektrotehnike odgovaraju}eg smjera.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za istoriju/
povijest, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII
stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor historije/
povijesti ili drugim stru~nim zvawem gdje je istorija/povijest, glavni
ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za istoriju/
povijest, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog
studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim
zvawem bachelor istorije/povijesti ili drugim stru~nim zvawem gdje je
istorija/povijest glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili
vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent.
Petak, 3. avgust 2012. god.
Filozofija
Psihologija
Logika
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1135
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji
obrazuje nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih-humanisti~kih
nauka, filozofija, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim
studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem
profesora iz oblasti dru{tvenih-humanisti~kih nauka (filozofija)
na jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim
odsjecima gdje je filozofija ravnopravan predmet;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih-humanisti~kih nauka (filozofija),
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelora iz
oblasti dru{tvenih-humanisti~kih nauka (filozofija) na jednopredmetnim,
dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima gdje je filozofija
ravnopravan predmet ili ekvivalent.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti pedagogije i psihologije, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme)
i ste~enim stru~nim zvawem profesora psihologije ili profesor
pedagogija-psihologija ili dipl. pedagog-psiholog, ili profesori za
zavr{enim jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim
studijskim odsjecima gdje je psihologija ravnopravan predmet;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti pedagogije i psihologije, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu
(240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelora - profesora psihologije ili
profesor pedagogija-psihologija ili dipl. pedagog-psiholog, ili profesori za
zavr{enim jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim
odsjecima gdje je psihologija ravnopravan predmet.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji
obrazuje nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih-humanisti~kih
nauka, filozofija, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim
studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem
profesora iz oblasti dru{tvenih-humanisti~kih nauka (filozofija)
na jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim
odsjecima gdje je filozofija ravnopravan predmet;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih-humanisti~kih nauka (filozofija),
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelora iz
oblasti dru{tvenih-humanisti~kih nauka (filozofija) na jednopredmetnim,
dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima gdje je filozofija
ravnopravan predmet ili ekvivalent.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji
obrazuje nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka, sociologije,
sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen
stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesora iz oblasti
dru{tvenih nauka (sociologija) na jednopredmetnim, dvopredmetnim ili
vi{epredmetnim studijskim odsjecima gdje je sociologija ravnopravan
Sociologija
predmet;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji
obrazuje nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija),
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelora iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija) na jednopredmetnim,
dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima gdje je
sociologija ravnopravan predmet ili ekvivalent.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju/muzi~ku akademiju sa
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne
spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor muzi~ke kulture/glazbene
kulture ili drugim stru~nim zvawem gdje je muzi~ka/glazbena kultura,
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
Muzi~ka/Glazbena kultura 2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju/muzi~ku akademiju sa
zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor muzi~ke kulture/glazbene kulture ili drugim stru~nim zvawem
gdje je muzi~ka/glazbena kultura glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent.
Broj 9 - Strana 1136
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Likovna kultura
Tjelesni
odgoj
i
Petak, 3. avgust 2012. god.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju/akademiju likovnih umjetnosti
sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne
spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor likovne kulture ili drugim
stru~nim zvawem gdje je likovna kultura, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju/akademiju likovnih umjetnosti
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor
likovne kulture ili drugim stru~nim zvawem gdje je likovna kultura glavni
ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili
ekvivalent.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za tjelesni odgoj
i sport/fizi~ku (tjelesnu) kulturu, sa zavr{enim ~etverogodi{wim
dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim
zvawem profesor tjelesnog odgoja i sporta ili drugim stru~nim zvawem
gdje je tjelesni odgoj i sport/fizi~ka (tjelesna) kultura, glavni ili
zdravstveni
ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za tjelesni odgoj i
sport/fizi~ku (tjelesnu) kulturu, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog
obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS)
i ste~enim stru~nim zvawem bachelor tjelesnog odgoja i sporta ili drugim
stru~nim zvawem gdje je tjelesni odgoj i sport/fizi~ka (tjelesna) kultura,
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent.
Istorija religija
Islamski vjeronauk
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji
obrazuje nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija,
filozofija, istorija i teologija), sa zavr{enim ~etverogodi{wim
dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim
zvawem profesora iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija,
istorija i teologija) na jednopredmetnim ili dvopredmetnim studijskim
odsjecima;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija,
istorija i teologija), sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa
dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim
stru~nim zvawem bachelora iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija,
filozofija, istorija i teologija) na jednopredmetnim, dvopredmetnim ili
vi{epredmetnim studijskim odsjecima ili ekvivalent.
1. Fakultet islamskih nauka/islamski pedago{ki fakultet, odsjek
pedagogija/teologija, odsjek za vjeronauku ili srodni smjer, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme);
2. Fakultet islamskih nauka/islamski pedago{ki fakultet, odsjek
pedagogija/teoligija, odsjek za vjeronauku ili srodni smjer, sa
zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim zvawem bachelora;
3. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem profesora, uz prethodno zavr{enu medresu;
4. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem
trajawu (240 ECTS) i ste~enim zvawem bachelora, uz prethodno zavr{enu
medresu.
Lica koja ispuwavaju uslove za realizaciju nastave iz islamske
vjeronauke moraju pribaviti certifikat od strane nadle`ne vjerske
zajednice.
Katoli~ki vjeronauk
1. Fakultet teolo{kih nauka/Katoli~ki bogoslovni fakultet i srodni
fakulteti, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII
stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem diplomirani teolog/
diplomirani katehet i katehistica/profesor vjeronauka-diplomirani
teolog/profesor vjeronauka-diplomirani katehet i katehistica;
2. Fakultet teolo{kih nauka/Katoli~ki bogoslovni fakultet i srodni
fakulteti, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog
studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
diplomirani teolog/diplomirani katehet i katehetica/profesor vjeronaukadiplomirani teolog/profesor vjeronauka-diplomirani katehet i katehistica;
Lica koja ispuwavaju uslove za realizaciju nastave iz katoli~kog
vjeronauka moraju pribaviti mi{qewe od strane nadle`ne vjerske
zajednice.
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Pravoslavni vjeronauk
Broj 9 - Strana 1137
1. Fakultet teolo{kih nauka/Pravoslavni bogoslovni fakultet i srodni
fakulteti, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII
stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem diplomirani teolog
ili profesor vjeronauka;
2. Fakultet teolo{kih nauka/Pravoslavni bogoslovni fakultet i
srodni fakulteti, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa
dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim
stru~nim zvawem diplomirani teolog ili profesor vjeronauka;
Lica koja ispuwavaju uslove za realizaciju nastave iz pravoslavne
vjeronauke moraju pribaviti mi{qewe od strane nadle`ne vjerske zajednice.
Demokratija i
qudska prava
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija,
istorija, pravo, politologija), sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim
studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesora
iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija, istorija) na
jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija,
historija, pravo, politologija), sa zavr{enim prvim ciklusom visokog
obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240
ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelora iz oblasti dru{tvenih nauka
(sociologija, filozofija, istorija, pravo, politologija) na jednopredmetnim,
dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima ili ekvivalent;
Izuzetno: predmet demokratija i qudska prava mogu predavati profesori
dru{tvenih nauka koji su na dan dono{ewa ovog akta zate~eni na tim
poslovima i u stalnom su radnom odnosu.
NAPOMENA:
1. Svi studijski odsijeci jednopredmetne i dvopredmetne grupe potpuno su ravnopravni, izuzev u slu~ajevima
ukoliko visokoobrazovna ustanova koja izdaje diplomu o ste~enom stru~nom zvawu i stru~noj spremi, u opisu
izdate diplome, ne naglasi koji je prvi a koji drugi predmet odnosno koji je predmet pod A i koji je predmet pod
B, ili na druga~iji, zakonom propisan na~in naglasi takvu razliku.
2. Nastavnici koji su zate~eni u nastavi na neodre|eno radno vrijeme, a po ranije utvr|enim stru~nim
profilima su verifikovano izvodili nastavu (Nastavni plan i program za Op{tu gimnaziju odobrenom od
strane Ministarstva obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona Rje{ewem broj: 10/I-38-2492/03
od 04.03.2003. godine, ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 2/03), mogu i daqe raditi na tim poslovima.
II
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a primjewiva}e se od {kolske 2012/2013. godine.
III
Stupawem na snagu ove odluke, prestaju da va`e profili i stru~na sprema nastavnika propisani Nastavnim
planom i programom za Op{tu gimnaziju odobrenom od strane Ministarstva obrazovawa, nauke, kulture i sporta
Tuzlanskog kantona Rje{ewem broj: 10/I-38-2492/03 od 04.03.2003. godine, ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"
broj: 2/03).
IV
Ova odluka }e se objaviti u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Bosna I Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovawa,nauke,
kulture i sporta
Broj: 10/1-38-13612/12
Tuzla, 27.06.2012.
MINISTAR
Prof. dr. Na|a Avdiba{i} Vukadinovi}, s.r.
Broj 9 - Strana 1138
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 637
Na osnovu ~lana 8. i ~lana 23. Zakona o
ministarstvima i drugim organima uprave ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03
i 10/05) i ~lana 31. Zakona o osnovnom odgoju i
obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
br. 6/04, 7/05 i 17/11), Ministarstvo obrazovawa, nauke,
kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi
RJE[EWE
Odobrava se realizacija Selektivnog programa
za rad preko qetnog i zimskog raspusta sa u~enicima
osobama sa autizmom u JU Zavod za odgoj i obrazovawe
osoba sa smetwama u psihi~kom i tjelesnom razvoju,
Odjel za autizam Tuzla.
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovawa, nauke, Prof. dr. Na|a
kulture i sporta
Avdiba{i}-Vukadinovi}, s.r.
Broj: 10/1-38-8752-1/12
Tuzla, 27.06.2012.
638
Na osnovu ~lana 72. stav (8) Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 6/04, 7/05 i 17/11) i ~lana 104. stav (8)
Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj 17/11), Ministarstvo
obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
kantona, donosi
PRAVILNIK
o uslovima, kriterijima i postupku zapo{qavawa u
javnim ustanovama osnovnog i sredweg obrazovawa na
podru~ju Tuzlanskog kantona
^lan 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovim pravilnikom utvr|uju se uslovi, kriteriji i
postupak zapo{qavawa u javnim ustanovama osnovnog i
sredweg obrazovawa na podru~ju Tuzlanskog kantona (u
daqem tekstu: {kole).
^lan 2.
(Procedura koja prethodi zakqu~ivawu
ugovora o radu)
(1) [kola je du`na vr{iti prijem nastavnika,
stru~nih saradnika i sekretara {kola na osnovu javnog
konkursa, a saradnika, asistenata, administrativnotehni~kog i pomo}no-tehni~kog osobqa na osnovu javnog
oglasa, kojeg objavquje Ministarstvo obrazovawa,
nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona (u daqem
tekstu: Ministarstvo) u dnevnom listu.
(2) Ministarstvo }e objavqeni konkurs/oglas
ista}i na web stranici Ministarstva, a istovremeno
isti dostavqa Slu`bi za zapo{qavawe Tuzlanskog
kantona radi isticawa na oglasnoj tabli.
^lan 3.
(Sadr`aj konkursa/oglasa)
Konkurs odnosno oglas za prijem u radni odnos
zaposlenika u {kolama sadr`i:
a) naziv predmeta/radnog mjesta i broj izvr{ilaca,
b) op{te i posebne uslove koje kandidat treba da
ispuwava,
Petak, 3. avgust 2012. god.
c) vrijeme na koje se zakqu~uje ugovor o radu,
d) du`inu radnog vremena (puno odnosno nepuno
radno vrijeme sa navedenim brojem ~asova),
e) trajawe pripravni~kog sta`a, ako se konkurs
objavquje za pripravnika,
f) du`inu trajawa probnog rada,
g) rok za podno{ewe prijava,
h) dokumentaciju o ispuwavawu uslova,
i) termine za odr`avawe intervjua u {kolama.
^lan 4.
(Prijava na konkurs/oglas)
(1) Nakon {to Ministarstvo objavi konkurs/
oglas kandidati podnose prijavu na sqede}i na~in:
a)Prijavu na konkurs kandidati podnose na
Obrascu broj 1A-"Prijavni obrazac za prijem
nastavnika, stru~nih saradnika i sekretara u
radni odnos u osnovnim i sredwim {kolama na
podru~ju Tuzlanskog kantona" u dva primjerka
i jednu kompletnu dokumentaciju o ispuwavawu
uslova propisanih u konkursu;
b) Prijavu na oglas kandidati podnose na Obrascu
broj 1B-"Prijavni obrazac za prijem saradnika,
asistenata,
administrativno-tehni~kog
i
pomo}no-tehni~kog osobqa u radni odnos u
osnovnim i sredwim {kolama na podru~ju
Tuzlanskog kantona" u dva primjerka i jednu
kompletnu dokumentaciju o ispuwavawu uslova
propisanih u oglasu.
(2) Izgled, forma i sadr`aj prijavnih obrazaca
iz prethodnog stava propisan je ovim pravilnikom
na Obrascu broj 1A i Obrascu broj 1B, i ~ini wegov
sastavni dio.
(3) Prijavu na konkurs/oglas sa potrebnom
dokumentacijom (prijava, diploma o stru~noj spremi,
uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu, potvrda o sta`u,
kopiju radne kwi`ice i drugo), kandidat dostavqa kao
originale ili ovjerene kopije, ne starije od {est mjeseci.
(4) Kandidat je du`an uz prijavu za konkurs/oglas
na propisanom Obrascu broj 2 "Prijavni obrazac po
{kolama i pozicijama/predmetima na koje kandidat
aplicira", koji je propisan ovim pravilnikom i koji
je sastavni dio Obrasca broj 1A i Obrasca broj 1B,
navesti prioritetnu {kolu za koju se opredjequje u
slu~aju prijema, te u slu~aju da bude prvorangirani u
vi{e {kola prima ga ona {kola koju je u Obrascu broj
2 naveo kao prioritetnu, dok se u ostalim {kolama
bri{e sa rang liste.
(5) Prijavu na konkurs/oglas sa potrebnom
dokumentacijom kandidat predaje li~no na pisarnicu
Ureda za zajedni~ke poslove kantonalnih organa Vlade
Tuzlanskog kantona ili putem po{te preporu~eno.
^lan 5.
(Rok za okon~awe postupka po objavqenom konkursu/
oglasu)
[kola je du`na postupak prijema zaposlenika po
objavqenom konkursu/oglasu okon~ati u roku od 30 dana
od dana isteka roka za prijavu na isti.
^lan 6.
(Kriteriji na osnovu kojih se vr{i bodovawe
nastavnika, stru~nih saradnika i sekretara)
(1) Kriteriji na osnovu kojih se vr{i bodovawe
nastavnika, stru~nih saradnika i sekretara po
objavqenom konkursu za prijem u radni odnos u {koli su:
a) radni sta` u skladu sa stru~nom spremom i
profilom tra`enom konkursom,
b) radni sta` na poslovima koji odgovaraju
stru~noj spremi i profilu u skladu sa
Nastavnim planom i programom,
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
c) pripravni~ki sta` u skladu sa stru~nom
spremom tra`enom konkursom,
d) volonterski sta` u skladu sa stru~nom spremom
tra`enom konkursom,
e) dobrovoqno upla}eni sta` osigurawa za stru~nu
spremu (stepen i profil) tra`enu konkursom,
f) ~ekawe na posao (trajawe nezaposlenosti),
g) intervju.
(2) Bodovawe kandidata po kriterijima utvr|enim
u stavu (1) alineje a), b), c), d), e) i f) ovog ~lana vr{i
Komisija za bodovawe kandidata koju imenuje ministar
obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona
(u daqem tekstu: ministar) u skladu sa ovim pravilnikom.
(3) Kandidat mo`e biti bodovan za isti vremenski
period po kriterijima utvr|enim u stavu (1) alineje a),
b), c), d), e) i f) ovog ~lana samo po jednom osnovu.
(4) Bodovawe kandidata na intervjuu utvr|enom
u stavu (1) alineja g) ovog ~lana vr{i Komisija za
provo|ewe intervjua koju imenuje {kolski odbor
{kole u skladu sa ovim pravilnikom.
^lan 7.
(Bodovawe kandidata)
(1) Nastavnici, stru~ni saradnici i sekretari
{kole se za svaki navr{eni mjesec radnog sta`a
ostvarenog u {kolama, nakon sticawa stru~ne spreme
(stepena i profila) tra`ene konkursom boduju sa po
0,30 bodova, a za radni sta` u {kolama mawi od mjesec
dana se boduju po 0,01 bodova po danu.
(2) Nastavnici se za svaki navr{eni mjesec radnog
sta`a u {kolama na poslovima koji odgovaraju stru~noj
spremi i profilu u skladu sa Nastavnim planom i
programom boduju sa po 0,15 bodova, a za radni sta` u
{kolama mawi od mjesec dana se boduju po 0,005 bodova
po danu.
(3) Nastavnici, stru~ni saradnici i sekretari
{kole se za svaki navr{en mjesec pripravni~kog sta`a
ostvarenog u {kolama, nakon sticawa stru~ne spreme
(stepena i profila) tra`ene konkursom boduju sa po
0,20 bodova, a za pripravni~ki sta` mawi od mjesec
dana boduju se sa po 0,006 bodova po danu.
(4) Nastavnici, stru~ni saradnici i sekretari se
za svaki navr{eni mjesec dobrovoqno upla}enog sta`a
osigurawa nakon sticawa stru~ne spreme (stepena i
profila) tra`ene konkursom boduju sa po 0,10 bodova,
a za upla}eni sta` mawi od mjesec dana se boduju sa po
0,003 boda po danu,
(5) Nastavnici, stru~ni saradnici i sekretari
{kole se za svaki navr{en mjesec volonterskog sta`a
ostvarenog u {kolama, nakon sticawa stru~ne spreme
(stepena i profila) tra`ene konkursom boduju sa po
0,15 boda, a za volonterski sta` mawi od mjesec dana
boduju se sa po 0,005 bodova po danu.
(6) Kao dokazi o ostvarenom sta`u iz prethodnih
stavova ovog ~lana su:
a) uvjerewe/potvrda izdata od strane {kole,
b) kopija radne kwi`ice kandidata,
c) ugovor o obavqawu pripravni~kog odnosno
volonterskog sta`a.
(7) Ukoliko se podaci kandidata o radnom sta`u
iz uvjerewa/potvrde i podaci iz radne kwi`ice
kandidata razlikuju, uzimaju se podaci iz radne
kwi`ice kandidata.
(8) Uvjerewe/potvrda izdata od strane {kole
treba biti izdata u skladu sa odredbama Zakona o
upravnom postupku F BiH ("Slu`bene novine F BiH",
br. 2/98 i 48/99) u kojoj mora ta~no i precizno biti
navedeno: vrsta posla, stepen i profil stru~ne spreme
i du`ina ostvarenog radnog sta`a po vrstama posla, na
propisanom Obrascu broj 3 "Potvrda" , koji je sastavni
dio ovog pravilnika.
Broj 9 - Strana 1139
(9) Za ta~nost sadr`aja uvjerewa/potvrde u smislu
prethodnog stava odgovara direktor {kole.
(10) Ako je kandidat radio sa nepunim radnim
vremenom, nepuno radno vrijeme mu se prera~unava
u radno vrijeme s punim radnim vremenom (npr: ako je
kandidat radio 12 mjeseci na 1/2 radnog vremena/norme,
ra~una mu se {est mjeseci radnog sta`a). Za ta~nost
podataka vezanih za prera~unavawe nepunog radnog
vremena u puno radno vrijeme odgovara direktor {kole.
^lan 8.
(^ekawe na posao - trajawe nezaposlenosti)
(1) Nastavnici, stru~ni saradnici i sekretari
se za svaki navr{eni mjesec ~ekawa na posao na
evidenciji nadle`ne slu`be za zapo{qavawe nakon
sticawa stru~ne spreme i profila tra`ene konkursom
boduju sa po 0,15 bodova, a za ~ekawe na posao kra}e od
mjesec dana boduju se sa po 0,005 bodova po danu.
(2) ^ekawe na posao u smislu prethodnog stava
ovog ~lana, ra~una se od dana sticawa stru~ne spreme
i profila tra`ene konkursom odnosno od dana
prijavqivawa kandidata na evidenciju nadle`ne
slu`be za zapo{qavawe sa stru~nom spremom i
profilom tra`enim konkursom.
(3) Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji
nadle`ne slu`be za zapo{qavawe je uvjerewe
odnosno potvrda izdata od strane nadle`ne slu`be za
zapo{qavawe.
^lan 9.
(Intervju)
(1) Intervju po konkursu odnosi se na teme iz
oblasti odgoja i obrazovawa, a ima za ciq procjenu
profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti
i kompetencija za poziciju na koju je kandidat konkurisao.
(2) Intervju po oglasu odnosi se na teme vezane
za li~nost i pona{awe kandidata, radno iskustvo,
`ivotne prilike, motivaciju za prijavu na oglas i rad
na radnom mjestu na koje se kandidat prijavio.
(3) Kandidat po osnovu intervjua mo`e ostvariti
minimalno 0,60 bodova a maksimalno 3 boda.
^lan 10.
(Organi nadle`ni za provo|ewe konkursne/oglasne
procedure)
Organizaciju i provo|ewe procedure po
objavqenom konkursu/oglasu provode:
Centralna komisija za provo|ewe konkursne/
oglasne procedure,
Komisija za bodovawe kandidata i
Komisija za provo|ewe intervjua.
^lan 11.
(Centralna komisija za provo|ewe konkursne/oglasne
procedure)
(1) Ministar imenuje Centralnu komisiju za
provo|ewe konkursne/oglasne procedure koja se
sastoji od predsjednika i {est ~lanova, najdaqe do dana
objavqivawa konkursa/oglasa.
(2) Mandat Centralne komisiju za provo|ewe
konkursne/oglasne procedure je jedna {kolska godina
sa mogu}no{}u produ`ewa iste.
(3) Centralna komisija za provo|ewe konkursne/
oglasne procedure organizuje aktivnosti vezano za
objavqivawe konkursa/oglasa, preduzima aktivnosti
za organizovawe i koordinaciju rada komisija za
bodovawe kandidata i komisija za provo|ewe intervjua,
kontroli{e rad svih organa ukqu~enih u postupak
po objavqenom konkursu/oglasu, izdaje odgovaraju}e
preporuke i naloge u ciqu unapre|ewa i blagovremenog
okon~awa konkusnog/oglasnog postupka.
Broj 9 - Strana 1140
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA (4) Komisija iz stava (1) ovog ~lana o svom radu vodi
zapisnik, izvje{tava ministra o provo|enu konkursne/
oglasne procedure i za svoj rad odgovara ministru.
^lan 12.
(Imenovawe, sastav i mandat Komisije za bodovawe
kandidata)
(1) Ministar imenuje Komisije za bodovawe
kandidata koje se sastoje od predstavnika Ministarstva,
Pedago{kog zavoda Tuzlanskog kantona, predstavnika
{kola Tuzlanskog kantona, predstavnika sindikata
i predstavnika Kantonalne uprave za inspekcijske
poslove, najdaqe do dana objavqivawa konkursa/oglasa.
(2) Broj komisija iz prethodnog stava zavisi}e o
broju prijavqenih kandidata i drugim okolnostima
koje bi mogle biti od uticaja na blagovremeno
okon~awe konkursne/oglasne procedure.
(3) Komisije broje po tri stalna ~lana, od kojih je
jedan predsjednik, te jednog rezervnog ~lana, kako bi
se osigurao nesmetani rad komisije u svakom trenutku.
(4) Mandat Komisije je jedna {kolska godina, sa
mogu}no{}u produ`ewa iste.
(5) Komisija iz stava (1) ovog ~lana odgovara
ministru.
^lan 13.
(Rad Komisije za bodovawe kandidata)
(1) Komisije za bodovawe kandidata vr{e bodovawe
kandidata po objavqenom konkursu i utvr|uju bodove u
skladu sa ~lanovima 6., 7. i 8. ovog pravilnika.
(2) Za kandidate po objavqenom oglasu Komisija
za bodovawe kandidata vr{i provjeru ispuwavawa
formalno-pravnih uslova, te listu kandidata koji
ispuwavaju uslove oglasa dostavqa {koli radi
provo|ewa intervjua i izbora kandidata.
(3) Nepotpune i neblagovremene prijave, Komisija
za bodovawe kandidata ne razmatra, nego ih konstatuje
u zapisnik utvr|uju}i razloge takve konstatacije, o
~emu obavje{tava kandidate odmah, a najkasnije u roku
od tri dana od dana sa~iwavawa zapisnika.
(4) Komisija za bodovawe kandidata je du`na
dostaviti {koli listu uspje{nih kandidata koji
ispuwavaju uslove konkursa po abecednom redu bez
prethodno utvr|enog broja bodova, najkasnije u roku
od pet dana od dana zatvarawa konkursa/oglasa radi
blagovremenog obavqawa intervjua sa kandidatima,
putem faksa, e-maila i po{tom.
(5) [kola je du`na listu uspje{nih kandidata
istaknuti na oglasnoj tabli, WEB stranici {kole
i drugom pogodnom mjestu na ulazu u {kolu, kako bi
bila dostupna kandidatima prilikom pristupawa na
intervju.
(6) Nakon sa~iwavawa liste uspje{nih kandidata
iz prethodnog stava, Komisija za bodovawe kandidata
pristupa bodovawu kandidata na toj listi i sa~iwava
rang listu kandidata sa utvr|enim brojem bodova, u
roku od sedam dana od dana sa~iwavawa liste uspje{nih
kandidata.
(7) Komisija je du`na ukupan broj bodova koji je
ostvario svaki kandidat u skladu sa ~lanovima 6., 7. i
8. ovog pravilnika svesti na dvije decimale.
^lan 14.
(Zapisnik o radu Komisije za bodovawe kandidata)
(1) O svom radu Komisija za bodovawe kandidata
vodi zapisnik, koji potpisuju svi ~lanovi Komisije.
(2) Zapisnik o radu Komisije za bodovawe
kandidata sadr`i:
a) podatke o kandidatu (prezime, ime roditeqa i
ime),
Petak, 3. avgust 2012. god.
b) broj bodova koje je kandidat ostvario u skladu sa
~lanovima 6., 7. i 8. ovog pravilnika, posebno
po svakom od kriterija za bodovawe i
d) ukupan broj bodova kandidata.
(3) Nakon utvr|ivawa broja bodova svim
kandidatima, Komisija utvr|uje rang listu kandidata
po {kolama i predmetima koji ispuwavaju uslove
konkursa/oglasa.
(4) Utvr|enu listu, zajedno sa zapisnikom, potpisuju
svi ~lanovi Komisije i sastavni je dio zapisnika.
^lan 15.
(Komisija za provo|ewe intervjua)
(1) Intervju provodi Komisija za provo|ewe
intervjua koju imenuje {kolski odbor svake {kole
posebno, na prijedlog direktora, a sastoji se od tri
~lana: direktor, pomo}nik direktora ili pedagog
{kole i nastavnik.
(2) Mandat Komisije za provo|ewe intervjua je
jedna {kolska godina sa mogu}no{}u produ`ewa iste.
(3) Komisija za provo|ewe intervjua o svom
radu vodi zapisnik posebno za svakog kandidata,
kojeg potpisuju svi ~lanovi Komisije za provo|ewe
intervjua.
(4) Zapisnik iz prethodnog stava sadr`i:
- sadr`aj intervjua,
- pojedina~an broj bodova svakog ~lana Komisije
za provo|ewe intervjua,
- ukupan broj bodova ostvaren na intervjuu od
svih ~lanova Komisije za provo|ewe intervjua.
(5) Komisija iz stava (1) ovog ~lana odgovara
{kolskom odboru {kole.
^lan 16.
(Provo|ewe intervjua)
(1) Komisija za provo|ewe intervjua je du`na
intervjue provesti u terminima utvr|enim u tekstu
objavqenog konkursa/oglasa.
(2) Nakon prijema liste uspje{nih kandidata
iz ~lana 13. stava (4) ovog pravilnika, Komisija za
provo|ewe intervjua du`na je obaviti intervjue sa
kandidatima u roku od sedam dana od dana prijema liste
uspje{nih kandidata.
(3) Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi
pravo daqeg u~e{}a u konkursnoj/oglasnoj proceduri,
{to mora biti navedeno u tekstu konkursa/oglasa.
(4) Prilikom vo|ewa intervjua sa kandidatima
kandidat se ispituje i ocjewuje u odnosu na: op{te
odlike - urednost, maniri, pojava, fleksibilnostprihvatawe druga~ijeg mi{qewa, motivisanostentuzijazam, sposobnost iznala`ewa rje{ewa, vje{tina
komunicirawa i dr., o ~emu se sastavqa zapisnik.
(5) Svaki ~lan Komisije za provo|ewe intervjua
kandidatu dodjequje bodove u rasponu od 0,20 do 1 bod.
(6) Nakon provedenog intervjua, Komisija
za provo|ewe intervjua je du`na sa~initi listu
kandidata sa kojima je obavqen intervju sa ostvarenim
brojem bodova i u roku od jedan dan istu dostaviti
Komisiji za bodovawe kandidata faksom, e-mailom i
po{tom.
^lan 17.
(Kona~na rang lista kandidata)
(1) Komisija za bodovawe kandidata, nakon {to
sa~ini listu kandidata iz ~lana 13. stav (7) ovog
pravilnika, sa~iwava kona~nu rang listu kandidata
po {kolama i pozicijama na na~in da zbraja bodove
kandidata ostvarene na intervjuu iz ~lana 16. stav
(6) koje je utvrdila Komisija za provo|ewe intervjua
i bodove ostvarene na osnovu bodovawa Komisije za
bodovawe kandidata iz ~lana 13. stav (7).
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
(2) Kona~nu rang lista kandidata iz prethodnog
stava Komisije za bodovawe kandidata dostavqaju
Ministarstvu, koje je du`no istu u roku od jedan dan
dostaviti {kolama faksom, e-mailom i po{tom i
objaviti na svojoj web stranici.
(3) Kona~nu rang listu kandidata po {kolama i
pozicijama potpisuju svi ~lanovi komisija za bodovawe
kandidata s tim da ne preuzimaju na sebe odgovornost za
utvr|eni broj bodova kandidata ostvaren na intervjuu.
(4) Kona~na rang lista kandidata po {kolama
i pozicijama vrijedi za {kolsku godinu za koju je
konkurs/oglas objavqen, te se, u slu~aju iskazivawa
potrebe u {koli za pozicije obuhva}ene kona~nom
rang listom kandidata po {kolama i pozicijama u
toku trajawa {kolske godine, konkurs/oglas ne mora
ponovno objavqivati nego direktor {kole prima
kandidata koji je naredni na kona~noj rang listi za
tra`enu poziciju i {kolu.
(5) Ukoliko se nakon provedenog konkursa/
oglasa u {koli uka`e potreba za popunom upra`wene
pozicije iz razloga propisanih Zakonom o osnovnom
odgoju i obrazovawu i Zakonom o sredwem obrazovawu i
odgoju (u daqem tekstu: Zakon), nakon po~etka {kolske
godine, a najdaqe do 01. aprila te {kolske godine,
a na koju se ne mo`e primijeniti kona~na rang lista
kandidata po {kolama i pozicijama iz prethodnog
stava, popuna upra`wene pozicije se vr{i na osnovu
konkursa/oglasa koji objavquje Ministarstvo u skladu
sa ovim pravilnikom.
(6) U slu~aju iz prethodnog stava anga`ovawe lica
do okon~awa konkursne/oglasne procedure se vr{i na
osnovu saglasnosti Ministarstva u skladu sa Zakonom.
(7) Izuzetno, ukoliko se u {koli uka`e potreba
popune upra`wene pozicije nakon po~etka {kolske
godine a poslije 01. aprila te {kolske godine, a na koju
se ne mo`e primijeniti kona~na rang lista kandidata
po {kolama i pozicijama iz prethodnog stava, popuna
upra`wene pozicije se vr{i na osnovu saglasnosti
Ministarstva u skladu sa Zakonom.
^lan 18.
(Dono{ewe odluke o prijemu kandidata i utvr|ivawe
probnog rada)
(1) Direktor {kole donosi odluku o prijemu
prvorangiranog kandidata na osnovu kona~ne rang
liste kandidata po {kolama i pozicijama dostavqene
od Ministarstva, u roku od jedan dan od prijema kona~ne
rang liste kandidata.
(2) Prijem po svakoj poziciji konkursa/oglasa
vr{i}e se shodno ogla{enoj poziciji, odnosno na
raspisani/ogla{eni broj izvr{ilaca i ~asova/sati.
(3) Odluka o prijemu kandidata mora sadr`avati
odredbe o utvr|ivawu probnog rada za primqenog
kandidata, i to:
- za nastavnike i stru~ne saradnike u trajawu od
~etiri mjeseca (jedno polugodi{te),
- za ostale zaposlenike u trajawu od tri mjeseca.
(4) U odluci iz prethodnog stava, prilikom
utvr|ivawa du`ine probnog rada, direktor je du`an
odrediti lice koje }e pratiti zaposlenika u periodu
probnog rada i nakon isteka perioda probnog rada
predlo`iti ocjenu probnog rada zaposlenika.
(5) Ministarstvo je du`no propisati obrazac za
pra}ewe i ocjewivawe zaposlenika {kole u periodu
probnog rada sa ta~no utvr|enim parametrima koji se
ocjewuju.
(6) [kola je du`na pravilnikom o radu urediti
institut probnog rada u smislu precizirawa ko
podlije`e probnom radu, trajawe probnog rada, ko
prati probni rad, parametri koji se ocjewuju u probnom
radu i drugo.
Broj 9 - Strana 1141
(7) Direktor ocjewuje probni rad zaposlenika
ocjenom "zadovoqava" ili "ne zadovoqava", na
prijedlog lica iz prethodnog stava.
(8) Ukoliko probni rad zaposlenika bude ocijewen
ocjenom "ne zadovoqava" zaposleniku prestaje radni odnos.
(9) Odluka o prijemu kandidata mora sadr`avati
odredbu o obaveznom pismenom odustanku od pozicije
na koju je kandidat izabran, u slu~aju da do takvog
odustanka do|e iz bilo kojeg razloga.
(10) Rok za pismeni odustanak kandidata iz
prethodnog stava je dva dana od dana prijema odluke o
prijemu kandidata.
(11) U slu~aju odustanka iz prethodnog stava
direktor {kole prima sqede}eg kandidata sa kona~ne
rang liste kandidata.
(12) [kola je du`na pismeno obavijestiti sve
kandidate sa kona~ne rang liste kandidata odmah, a
najkasnije u roku od tri dana, o rezultatima konkursa
sa navedenim brojem bodova za svakog kandidata.
^lan 19.
(Prioritet pri zapo{qavawu)
(1) Ako po kona~noj rang listi kandidata,
kandidati ostvare isti broj bodova, prilikom odabira
kandidata prioritet imaju kandidati prema sqede}em
navedenom redoslijedu:
- kandidat na koga se mogu primijeniti odredbe
~lana 16. Zakona o dopunskim pravima branilaca
i ~lanova wihovih porodica ‡ pre~i{}eni tekst
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj 5/12),
- kandidat koji ima ve}i prosjek ocjena ostvaren
tokom {kolovawa odnosno studija.
^lan 20.
(Pravo uvida u konkursnu dokumentaciju)
(1) Kandidat ima pravo neposrednog uvida u
konkursnu dokumentaciju samo vezanu za poziciju iz
konkursa/oglasa za koju je konkurisao.
(2) Ministarstvo je du`no na zahtjev kandidata
obezbijediti nesmetan uvid u dokumentaciju svih
kandidata, vezanu za poziciju iz konkursa/oglasa na
koju je konkurisao.
(3) Pravo uvida ima i kandidat ~ija je prijava
na konkurs/oglas evidentirana kao nepotpuna ili
neblagovremena.
(4) Pravo uvida u konkursnu dokumentaciju
kandidat mo`e ostvariti u roku za izjavqivawe
prigovora do dono{ewa kona~ne odluke o izboru od
strane {kolskog odbora.
^lan 21.
(Pravo prigovora)
(1) Kandidat koji je nezadovoqan bodovawem i/
ili odlukom direktora o izboru kandidata ima pravo
u roku od osam dana od dana prijema navedene odluke,
izjaviti prigovor {kolskom odboru {kole.
(2) [kola je du`na po svakom pojedina~nom
prigovoru zatra`iti mi{qewe nadle`ne inspekcije
u roku od tri dana od dana podno{ewa prigovora.
(3) Po prijemu zahtjeva za mi{qewe inspekcije
po prigovoru, inspekcija je du`na izuzeti predmet od
komisije, izvr{iti inspekcijski nadzor i dostaviti
mi{qewe o izvr{enom inspekcijskom nadzoru {koli
u roku od pet dana od prijema zahtjeva {kole.
(4) Pribavqeno mi{qewe po prigovoru, {kolski
odbor je obavezan uzeti kao osnov za dono{ewe odluke
po prigovoru u svakom konkretnom slu~aju i bez istog
ne mo`e donijeti kona~nu odluku.
(5) [kolski odbor je du`an donijeti odluku po
prigovoru najkasnije tri dana od dana zaprimawa
mi{qewa nadle`ne inspekcije.
Broj 9 - Strana 1142
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA (6) Odluka {kolskog odbora je kona~na.
^lan 22.
(Zakqu~ewe ugovora o radu)
[kola je du`na zakqu~iti ugovor o radu sa
izabranim kandidatom u roku od jedan dan od dana
kona~nosti odluke o izboru kandidata
^lan 23.
(Otklawawe nedostataka u bodovawu kandidata)
U slu~aju da nadle`na inspekcija utvrdi
nepravilnosti u bodovawu kandidata prilikom
provo|ewa inspekcijskog nadzora iz ~lana 21. stava (3)
ovog pravilnika du`na je o tome sa~initi izvje{taj i
dostaviti ga ministru na daqe postupawe u skladu sa
svojim nadle`nostima.
^lan 24.
(Obaveza uskla|ivawa pravilnika o radu)
[kole su obavezne uskladiti svoje pravilnike o
radu sa odredbama ovog pravilnika u roku od 30 dana od
wegovog stupawa na snagu.
^lan 25.
(Tuma~ewe odredbi ovog pravilnika)
(1) Tuma~ewe odredbi ovog pravilnika daje
ministar na osnovu mi{qewa Komisije za tuma~ewe.
(2) Komisiju za tuma~ewe iz prethodnog stava
imenuje ministar.
Petak, 3. avgust 2012. god.
^lan 26.
(Primjena odredbi drugih akata)
Na pitawa koja nisu regulisana ovim pravilnikom
primjewiva}e se odredbe Zakona o osnovnom odgoju i
obrazovawu, Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju,
Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovawa
u Tuzlanskom kantonu, Kolektivnog ugovora za
djelatnost sredweg obrazovawa u Tuzlanskom kantonu i
podzakonskih akata.
^lan 27.
(Prestanak primjene ranijeg propisa)
Stupawem na snagu ovog pravilnika prestaju da
va`e Kriteriji o bodovawu kandidata za prijem u radni
odnos u osnovne i sredwe {kole Tuzlanskog kantona
koje imaju status javne ustanove broj:10/1-34-23264/09 od
15.12.2009. godine.
^lan 28.
(Stupawe na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom dono{ewa
i bi}e objavqen u "Slu`benim novinama Tuzlanskog
kantona".
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovawa, nauke, Prof. dr. Na|a
kulture i sporta
Avdiba{i}-Vukadinovi}, s.r.
Broj:10/1-34-13994/12
Tuzla, 03.07.2012.
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1143
Obrazac broj 1A
PRIJAVNI OBRAZAC ZA PRIJEM NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA,
I SEKRETARA U RADNI ODNOS U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
I. Lični podaci:
Prezime
Ime roditelja/staratelja
Adresa stanovanja (ulica i broj):
Ime
Poštanski broj i mjesto:
Telefonski broj:
E-mail (ako imate):
Informacije za kontaktiranje će biti korištene za daljnju komunikaciju sa Vama. Molimo da pažljivo popunite
navedena polja.
II. Obrazovanje:
A. Naziv završenog fakulteta.
Naziv, sjedište i država
Stručni naziv
Datum sticanja diplome
III. Uz prijavni obrazac za prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u
osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i pregled prijavnih obrazaca po
školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao kandidat dostavlja :
1. Dokaz o stručnoj spremi
2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za traženu poziciju
3. Izvod iz matične knjige rođenih
4.Uvjerenje o državljanstvu
5. Potvrda škole o radnom stažu ( poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme na
poslovima traženim konkursom, na poslovima u skladu sa NPP, pripravnički staž i volonterski
staž)
6. Kopiju radničke knjižice
7. Uvjerenje službe za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji poslije sticanja
odgovarajuće stručne spreme tražene konkursom
NAPOMENA: Verifikaciju i čekiranje gore navedene dokumenatcije vrše službena lica
pisarnice Tuzlanskog kantona
Broj 9 - Strana 1144
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
IV. Izjava o spremnosti na poštivanje pravila o nespojivosti s mjestom zaposlenoga u školama i
tačnosti podataka u prijavi:
Napomena: tačnost i istinitost podataka podliježu materijalnoj i krivičnoj odgovornosti.
OVIM IZJAVLJUJEM:
•
•
•
da nisam pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nisam odbio
povinovati se naredbi da se pojavim pred Tribunalom) član IX.1. Ustava BiH);
da nisam osuđen pravosnažnom presudom na kaznu zatvora za krivično djelo protiv ustavnog
poredtka, protiv čovječnosti i međunarodnog prava, protiv života i tijela, protiv dostojanstva osobe i
morala, protiv braka i porodice, protiv službene i druge odgovorne dužnosti osim ako je nastupila
rehabilitacija po posebnom zakonu.
da nemam smetnji za obavljanje poslova nastavnika, stručnog saradnika, saradnika ili sekretara
škole.
Ovim izjavljujem da sam svjestan posljedica davanja netačnih i neistinitih podataka u ovoj
prijavi i dobrovoljno izjavljujem pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću
da su svi moji odgovori na prethodno navedena pitanja, kao i ova izjava, istiniti, potpuni i tačni.
Datum
/
/
Jedinstveni matični broj
Potpis
NAPOMENA:
Prijavni obrazac za prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i
srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i pregled prijavnih obrazaca po školama i
pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao se dostavlja na sljedeće načine:
1. neposredno putem pisarnice Vlade Tuzlanskog kantona
Ili
2. preporučeno putem pošte na adresu:
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona
Slatina br:2, 75000 Tuzla sa nazanakom „Prijava na javni oglas za prijem nastavnika,
stručnih saradnika i sekretara u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog
kantona- NE OTVARAJ“.
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1145
Obrazac broj 1B
PRIJAVNI OBRAZAC ZA PRIJEM SARADNIKA, ASISTENATA,
ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKOG I POMOĆNO-TEHNIČKOG
OSOBLJA
I. Lični podaci:
Prezime
Ime roditelja/staratelja
Adresa stanovanja (ulica i broj):
Ime
Poštanski broj i mjesto:
Telefonski broj:
E-mail (ako imate):
Informacije za kontaktiranje će biti korištene za daljnju komunikaciju sa Vama. Molimo da pažljivo popunite
navedena polja.
II. Obrazovanje:
A. Naziv završene.
Naziv, sjedište i država
Stručni naziv
Datum sticanja diplome
III. Uz prijavni obrazac za prijem i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama na koje je
kandidat aplicirao kandidat dostavlja :
1. Dokaz o stručnoj spremi
2. Izvod iz matične knjige rođenih
3. Uvjerenje o državljanstvu
NAPOMENA: Verifikaciju i čekiranje gore navedene dokumenatcije vrše službena lica
pisarnice Tuzlanskog kantona
Broj 9 - Strana 1146
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
IV. Naziv škole, predmeta/pozicije na koju se kandidat prijavljuje
R/B
Naziv škole iz oglasa
1.
Naziv predmeta/pozicija iz oglasa na koju se kandidat
prijavljuje
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
V. Izjava o spremnosti na poštivanje pravila o nespojivosti s mjestom zaposlenoga u školama i
tačnosti podataka u prijavi:
Napomena: tačnost i istinitost podataka podliježu materijalnoj i krivičnoj odgovornosti.
OVIM IZJAVLJUJEM:
•
da nisam pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nisam odbio
povinovati se naredbi da se pojavim pred Tribunalom) član IX.1. Ustava BiH);
Petak, 3. avgust 2012. god.
Broj 9 - Strana 1147
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Ovim izjavljujem da sam svjestan posljedica davanja netačnih i neistinitih podataka u ovoj
prijavi i dobrovoljno izjavljujem pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću
da su svi moji odgovori na prethodno navedena pitanja, kao i ova izjava, istiniti, potpuni i tačni.
Datum
/
/
Jedinstveni matični broj
Potpis
NAPOMENA:
Prijavni obrazac i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama na koje je kandidat aplicirao
se dostavlja na sljedeće načine:
1. neposredno putem pisarnice Vlade Tuzlanskog kantona
Ili
2. preporučeno putem pošte na adresu:
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona
Slatina br:2, 75000 Tuzla sa nazanakom „Prijava na javni oglas za prijem nastavnika,
stručnih saradnika i sekretara u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog
kantona- NE OTVARAJ“.
Broj 9 - Strana 1148
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
Obrazac broj:2
PRIJAVNI OBRAZAC PO ŠKOLAMA I PREDMETIMA/POZICIJAMA NA KOJE
KANDIDAT APLICIRA
I. Ime i prezime kandidata
_____________________________________________________________
II. Naziv škole, predmeta/pozicije po prioritetima na koju se kandidat prijavljuje
R/B
1.
Naziv škole iz konkursa
Naziv predmeta/pozicija iz konkursa na koju se kandidat
prijavljuje
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Napomena: Redni broj određuje prioritet škole i predmeta/pozicije na koju se kandidat
prijavljuje.
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1149
Obrazac broj 3
Javna ustanova _______________
Broj:________________________
Dana:________________________
Na osnovu člana 169. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“,
br. 2/98 i 48/99) i člana ______ Pravila JU _________________, JU
___________________izdaje:
POTVRDA
Kojom se od strane JU __________________________, potvrđuje da je
______________________________, u JU _______________________:
1. radio na poslovima traženim konkursom nakon sticanja stručne spreme i profila tražene
konkursom u periodu od _____________________ do ___________________, i stekao
_________________mjeseci i _________________dana radnog staža.
2. obavljao pripravnički staž nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom u
periodu od ________________________ do_______________, i stekao
__________mjeseci i _________dana pripravničkog staža
3. obavljao volonterski staž nakon sticanja stručne spreme i profila traženog konkursom u
periodu od__________________ ___do ______________________, i stekao
___________mjeseci i ________dana volonterskog staža,
4.radio na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu u skladu sa NPP u periodu od
____________________ do________________, i stekao _____________________mjeseci i
__________________dana radnog staža,
Potvrda se izdaje na zahtjev imenovanog, služi za prijavu na konkurs za prijem u radni
odnos u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona te se u druge svrhe ne može
koristiti.
Dostavljeno:
1 x Imenovanom
1 x a/a škole
Direktor škole
____________________
Broj 9 - Strana 1150
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 639
Na osnovu ~lana 87. stav (15) Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 6/04, 7/05 i 17/11), ministar obrazovawa,
nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, uz
prethodnu saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona, donosi
PRAVILNIK
o uslovima i kriterijima za izbor i imenovawe i
na~inu rada {kolskog odbora osnovnih {kola kao
javnih ustanova
^lan 1.
(Predmet pravilnika)
Ovim pravilnikom utvr|uju se uslovi i kriteriji
za izbor i imenovawe predsjednika i ~lanova {kolskih
odbora u osnovnim {kolama kao javnim ustanovama u
Tuzlanskom kantonu (u daqem tekstu: Kanton), kao i
na~inu rada {kolskih odbora.
^lan 2.
(Op{ti i posebni uslovi za imenovawe kandidata u
{kolski odbor u {koli)
(1) Za predsjednika i ~lana {kolskog odbora u
osnovnoj {koli kao javnoj ustanovi (u daqem tekstu:
{kola), mo`e biti nominovan/imenovan kandidat koji
ispuwava sqede}e op{te uslove:
a) da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine,
b) da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65
godina,
c) da je zdravstveno sposoban za obavqawe poslova
na koje se kandiduje,
d) da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao
rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine
prije dana objavqivawa upra`wene pozicije (za one
koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be),
e) da nije osu|ivan za krivi~no djelo,
f) da nije ka`wavan iz oblasti privrednog
prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane
vr{ewa poziva, djelatnosti ili du`nosti,
g) da se na wega ne odnosi ~an IX.1. Ustava Bosne
i Hercegovine,
h) da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih
funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu
interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i
Hercegovine", broj 70/08).
(2) Pored op{tih uslova iz stava (1) ovog ~lana,
kandidat treba ispuwavati i sqede}e posebne uslove:
a) da ima zavr{enu vi{u odnosno visoku stru~nu
spremu,
b) da ima najmawe tri godine radnog iskustva
nakon sticawa vi{e odnosno visoke stru~ne spreme na
poslovima u okviru svog zanimawa,
c) da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog
organa politi~ke stranke,
d) da nema privatni finansijski interes u {koli u
kojoj se imenuje, i da nema drugih smetwi za imenovawe
utvr|ene posebnim propisima,
e) da ima status zaposlenika na mjestu nastavnika
ili stru~nog saradnika u {koli u kojoj se imenuje,
odnosno roditeqa/starateqa djeteta u {koli u kojoj se
imenuje (za kandidate iz reda zaposlenika i roditeqa).
Kandidat iz reda roditeqa ne mo`e biti zaposlenik
{kole u koju se imenuje,
f) druge posebne uslove predvi|ene op{tim
aktom {kole, odnosno uslove utvr|ene prilikom
dono{ewa odluke o raspisivawu oglasa, na prijedlog
Ministarstva obrazovawa, nauke, kulture i sporta
Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Ministarstvo).
Petak, 3. avgust 2012. god.
(3) Izuzetno, ukoliko se na raspisani oglas ne
prijavi kandidat koji ispuwava uslove iz stava (1)
alineja b) ovog ~lana, za ~lana {kolskog odbora iz
reda zaposlenika mo`e biti imenovan kandidat koji
ima najmawe dvije godine radnog iskustva u obavqawu
poslova iz djelatnosti {kole.
^lan 3.
(Potrebna dokumentacija)
(1) Uz prijavu kandidat je du`an dostaviti:
a) biografiju,
b) diplomu,
c) CIPS obrazac
d) potvrdu/uvjerewe o radnom sta`u.
(2) Kandidat koji bude izabran du`an je dostaviti:
a) uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti,
b) uvjerewe da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be
kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivo
vlasti u BIH u periodu od tri godine prije dana
objavqivawa upra`wene pozicije (za one koji rade ili
su radili u organima dr`avne slu`be),
c) ovjerenu izjavu kandidata da nije osu|ivan za
krivi~no djelo,
d) ovjerenu izjavu kandidata da se na wega ne
odnosi ~lan IX.1. Ustava BIH,
e) ovjerenu izjavu kandidata da nije izabrani
zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik
u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti
Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine
Federacije Bosne i Hercegovine", broj 70/08),
f) ovjerenu izjavu kandidata da nije ~lan upravnog,
izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke,
g) ovjerenu izjavu kandidata da nema privatni
finansijski interes u {koli, kao ni drugih smetwi za
imenovawe.
(3) Sva dokumenta koja se prila`u moraju biti
u originalu ili fotokopija ovjerena od nadle`nog
organa.
^lan 4.
(Postupak imenovawa ~lanova {kolskih odbora
{kola)
(1) [kolski odbor imenuje se na osnovu javnog
oglasa kojeg raspisuje Ministarstvo i obavezno
objavquje u najmawe jednom dnevnom listu.
(2) Odluku o raspisivawu oglasa i tekst oglasa
utvr|uje Vlada Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu:
Vlada) na prijedlog Ministarstva.
(3) Postupak ogla{avawa, imenovawe komisije
za izbor i provo|ewe postupka vr{i Ministarstvo,
u skladu sa zakonom i Odlukom o utvr|ivawu uslova i
kriterija za imenovawe u regulirane organe.
(4) Kandidat za ~lana {kolskog odbora iz reda
osniva~a podnosi prijavu na javni oglas na adresu
Ministarstva, na prijavnom obrascu koji je sastavni
dio ovog pravilnika.
(5) Kandidata za ~lana {kolskog odbora iz
reda nastavnika i stru~nih saradnika predla`e
nastavni~ko vije}e {kole.
(6) Kandidata za ~lana {kolskog odbora iz reda
roditeqa u~enika {kole, predla`e vije}e roditeqa
{kole.
^lan 5.
(Imenovawe {kolskog odbora)
(1) Komisija za izbor pregleda prijave kandidata
iz reda osniva~a, obavqa intervju, sa~iwava rang
listu najboqih kandidata i dostavqa Ministarstvu
radi davawa mi{qewa.
(2) Imenovawe predsjednika i ~lanova {kolskog
odbora vr{i Vlada, na osnovu prijedloga komisije za
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
izbor, prijedloga iz stava (3) ovog ~lana i mi{qewa
Ministarstva.
(3) Vlada }e imenovati u {kolski odbor
predstavnika
roditeqa
i
nastavnika/stru~nih
saradnika, koje izaberu nadle`ni organi {kole.
^lan 6.
(Imenovawe novog ~lana {kolskog odbora u {koli)
(1) Mandat predsjednika i ~lanova {kolskog
odbora je jedinstven i traje ~etiri godine.
(2) Ako u toku mandata ~lan {kolskog odbora iz
bilo kojeg razloga bude razrije{en ~lanstva, ili mu iz
drugih razloga prestane funkcija u {kolskom odboru,
Vlada pokre}e postupak popune upra`wene pozicije.
(3) Mandat novoimenovanog ~lana {kolskog odbora,
traje do kraja mandata {kolskog odbora, sa svim pravima
i obavezama.
(4) Predsjednik i ~lanovi {kolskog odbora
svoje du`nosti obavqaju na dobrovoqnoj osnovi i bez
naknade.
^lan 7.
(Konstituiraju}a sjednica {kolskog odbora {kola)
Prvu sjednicu {kolskog odbora zakazuje direktor
{kole pismenim putem u roku od osam dana od dana
prijema rje{ewa o imenovawu {kolskog odbora, kojom
prilikom im dostavqa rje{ewe o imenovawu.
^lan 8.
(Vo|ewe ostalih sjednica {kolskog odbora {kola)
(1) Ostale sjednice {kolskog odbora zakazuje i
vodi predsjednik {kolskog odbora.
(2) U slu~aju privremene sprije~enosti ili
privremene odsutnosti, ili kada predsjednik ne}e da
zaka`e sjednicu, predsjednika {kolskog odbora zamjewuje
~lan kojeg ovlasti {kolski odbor.
(3) Predsjednik {kolskog odbora saziva sjednicu
{kolskog odbora na osnovu vlastite inicijative ili
na zahtjev direktora {kole ili na zahtjev najmawe dva
~lana {kolskog odbora.
^lan 9.
(Zakazivawe sjednica {kolskog odbora)
(1) Predsjednik {kolskog odbora u konsultaciji
sa direktorom {kole predla`e dnevni red za sjednicu,
a kona~an dnevni red utvr|uje se na po~etku sjednice
ve}inom glasova svih ~lanova {kolskog odbora.
(2) Prije sjednice {kolskog odbora predsjednik
obavje{tava ~lanove u pisanoj formi o predlo`enom
dnevnom redu, datumu, vremenu i mjestu odr`avawa
sjednice {kolskog odbora.
(3) ^lanovima {kolskog odbora najmawe dva dana
prije odr`avawa sjednice se dostavqaju relevantni
pisani materijali u vezi sa pitawem o kojem }e se
raspravqati na sjednici.
(4) U hitnim slu~ajevima, sjednice {kolskog
odbora mogu biti zakazane putem telefona ili na
drugi adekvatan na~in utvr|en poslovnikom.
(5) Zakazani datum sjednice {kolskog odbora sa
predlo`enim dnevnim redom se objavquje na oglasnoj
tabli u {koli.
^lan 10.
(Rad {kolskog odbora)
(1) Sve odluke {kolskog odbora donose se na
sjednici odbora.
(2) Kvorum za rad {kolskog odbora postoji
ako sjednici {kolskog odbora prisustvuje vi{e od
polovine ukupnog broja ~lanova {kolskog odbora.
(3) [kolski odbor donosi odluke ve}inom glasova
ukupnog broja ~lanova.
Broj 9 - Strana 1151
(4) ^lan {kolskog odbora koji se ne sla`e sa
donesenom odlukom mo`e tra`iti da se u zapisnik
unese wegovo izdvojeno mi{qewe.
(5) ^lanovi {kolskog odbora mogu djelovati
samo kao kolektivni organ i nemaju nadle`nost za
dono{ewe odluka van sjednica {kolskog odbora.
^lan 11.
(Javnost rada)
(1) Rasprave i odluke {kolskog odbora se odvijaju
i donose na javan na~in, osim ako {kolski odbor ne
odlu~i druga~ije.
(2) Na~in ostvarivawa javnosti rada ure|uje se
poslovnikom.
^lan 12.
(U~e{}e stru~nih lica u radu {kolskog odbora)
(1) Prisustvo sjednici {kolskog odbora je obavezno
licu ~ije prisustvo sjednici zahtijeva {kolski odbor
u slu~ajevima kada se tra`i wihovo stru~no mi{qewe
ili ako moraju da daju dodatno obja{wewe za odre|eno
pitawe koje se razmatra na sjednici.
(2) Sjednicama {kolskog odbora obavezno
prisustvuje direktor {kole, bez prava odlu~ivawa.
^lan 13.
(Vo|ewe zapisnika {kolskog odbora {kola)
(1) Na svakoj sjednici {kolskog odbora vodi se
zapisnik.
(2) Zapisnik {kolskog odbora vodi sekretar po
slu`benoj du`nosti, a u odsustvu sekretara drugo lice
koje ovlasti {kolski odbor.
(3) Zapisnik sadr`i imena ~lanova {kolskog
odbora i drugih lica koja su prisutna sjednici, pitawa
o kojima se raspravqa tokom sjednice {kolskog odbora,
kao i sve donesene odluke i zakqu~ke.
(4) Zapisnik potpisuje predsjednik {kolskog
odbora ili lice koje predsjedava sjednicom, kao i
zapisni~ar.
^lan 14.
(Poslovnik o radu )
Sva ostala pitawa koja nisu regulisana ovim
pravilnikom, a koja se odnose na sazivawe, tok sjednice
i na~in rada {kolskog odbora, ure|uju se poslovnikom
o radu kojeg donosi {kolski odbor u roku od tri mjeseca
od dana imenovawa.
^lan 15.
(Stupawe na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom davawa
saglasnosti od strane Vlade Tuzlanskog kantona, i
bi}e objavqen u "Slu`benim novinama Tuzlanskog
kantona".
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovawa, nauke, Prof. dr. Na|a
kulture i sporta
Avdiba{i}-Vukadinovi}, s.r.
Broj:10/1-34-6787-1/12
Datum:05.07.2012.
Broj 9 - Strana 1152
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
___________________________________
(Ime, prezime, adresa i telefon kandidata)
-Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Tuzlanskog kantonaUl. Slatina br. 2, 75000 Tuzla
PREDMET: Prijava na javni oglas
Prijavljujem se na javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u
________________________, objavljenog dana ______________________, u dnevnom listu
________________________.
Uz prijavu podnosim:
a) kratku biografiju
b) diplomu o stručnoj spremi (original ili ovjerenu kopiju),
c) CIPS obrazac,
d) potvrdu/uvjerenje o radnom stažu.
U __________________
_____________________
(Potpis podnosioca)
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
640
Na osnovu ~lana 125. stav (11) Zakona o sredwem
obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj 17/11), ministar obrazovawa, nauke,
kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi
PRAVILNIK
o postupku imenovawa, izboru i na~inu rada
{kolskog odbora sredwih {kola kao javnih ustanova
^lan 1.
(Predmet pravilnika)
Ovim pravilnikom utvr|uje se postupak imenovawa,
izbor i na~in rada predsjednika i ~lanova {kolskih
odbora u sredwim {kolama kao javnim ustanovama u
Tuzlanskom kantonu (u daqem tekstu: Kanton).
^lan 2.
(Op{ti i posebni uslovi za imenovawe kandidata u
{kolski odbor u {koli)
(1) Za predsjednika i ~lana {kolskog odbora u
sredwoj {koli kao javnoj ustanovi (u daqem tekstu:
{kola), mo`e biti nominovan/imenovan kandidat koji
ispuwava sqede}e op{te uslove:
a) da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine,
b) da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65
godina,
c) da je zdravstveno sposoban za obavqawe poslova
na koje se kandiduje,
d) da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao
rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine
prije dana objavqivawa upra`wene pozicije (za one
koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be),
e) da nije osu|ivan za krivi~no djelo,
f) da nije ka`wavan iz oblasti privrednog
prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane
vr{ewa poziva, djelatnosti ili du`nosti,
g) da se na wega ne odnosi ~an IX.1. Ustava Bosne
i Hercegovine,
h) da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih
funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu
interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i
Hercegovine", broj 70/08).
(2) Pored op{tih uslova iz stava (1) ovog ~lana,
kandidat treba ispuwavati i sqede}e posebne uslove:
a) da ima zavr{enu vi{u odnosno visoku stru~nu
spremu,
b) da ima najmawe tri godine radnog iskustva
nakon sticawa vi{e odnosno visoke stru~ne spreme na
poslovima u okviru svog zanimawa,
c) da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog
organa politi~ke stranke,
d) da nema privatni finansijski interes u {koli u
kojoj se imenuje, i da nema drugih smetwi za imenovawe
utvr|ene posebnim propisima,
e) da ima status zaposlenika na mjestu nastavnika
ili stru~nog saradnika u {koli u kojoj se imenuje,
odnosno roditeqa/starateqa djeteta u {koli u kojoj se
imenuje (za kandidate iz reda zaposlenika i roditeqa).
Kandidat iz reda roditeqa ne mo`e biti zaposlenik
{kole u koju se imenuje,
f) druge posebne uslove predvi|ene op{tim
aktom {kole, odnosno uslove utvr|ene prilikom
dono{ewa odluke o raspisivawu oglasa, na prijedlog
Ministarstva obrazovawa, nauke, kulture i sporta
Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Ministarstvo).
(3) Izuzetno, ukoliko se na raspisani oglas ne
prijavi kandidat koji ispuwava uslove iz stava (1)
Broj 9 - Strana 1153
alineja b) ovog ~lana, za ~lana {kolskog odbora iz
reda zaposlenika mo`e biti imenovan kandidat koji
ima najmawe dvije godine radnog iskustva u obavqawu
poslova iz djelatnosti {kole.
^lan 3.
(Potrebna dokumentacija)
(1) Uz prijavu kandidat je du`an dostaviti:
a) biografiju,
b) diplomu,
c) CIPS obrazac
d) potvrdu/uvjerewe o radnom sta`u.
(2) Kandidat koji bude izabran du`an je dostaviti:
a) uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti,
b) uvjerewe da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be
kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou
vlasti u BIH u periodu od tri godine prije dana
objavqivawa upra`wene pozicije (za one koji rade ili
su radili u organima dr`avne slu`be),
c) ovjerenu izjavu kandidata da nije osu|ivan za
krivi~no djelo,
d) ovjerenu izjavu kandidata da se na wega ne
odnosi ~lan IX.1. Ustava BIH,
e) ovjerenu izjavu kandidata da nije izabrani
zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik
u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti
Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine
Federacije Bosne i Hercegovine", broj 70/08),
f) ovjerenu izjavu kandidata da nije ~lan upravnog,
izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke,
g) ovjerenu izjavu kandidata da nema privatni
finansijski interes u {koli, kao ni drugih smetwi za
imenovawe.
(3) Sva dokumenta koja se prila`u moraju biti
u originalu ili fotokopija ovjerena od nadle`nog
organa.
^lan 4.
(Postupak imenovawa ~lanova {kolskih odbora
{kola)
(1) [kolski odbor imenuje se na osnovu javnog
oglasa kojeg raspisuje Ministarstvo i obavezno
objavquje u najmawe jednom dnevnom listu.
(2) Odluku o raspisivawu oglasa i tekst oglasa
utvr|uje Vlada Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu:
Vlada) na prijedlog Ministarstva.
(3) Postupak ogla{avawa, imenovawe komisije
za izbor i provo|ewe postupka vr{i Ministarstvo,
u skladu sa zakonom i Odlukom o utvr|ivawu uslova i
kriterija za imenovawe u regulirane organe.
(4) Kandidat za ~lana {kolskog odbora iz reda
osniva~a podnosi prijavu na javni oglas na adresu
Ministarstva, na prijavnom obrascu koji je sastavni
dio ovog pravilnika.
(5) Kandidata za ~lana {kolskog odbora iz
reda nastavnika i stru~nih saradnika predla`e
nastavni~ko vije}e {kole.
(6) Kandidata za ~lana {kolskog odbora iz reda
roditeqa u~enika {kole, predla`e vije}e roditeqa
{kole.
^lan 5.
(Imenovawe {kolskog odbora)
(1) Komisija za izbor pregleda prijave kandidata
iz reda osniva~a, obavqa intervju, sa~iwava rang listu
najboqih kandidata i dostavqa Ministarstvu radi
davawa mi{qewa.
(2) Imenovawe predsjednika i ~lanova {kolskog
odbora vr{i Vlada, na osnovu prijedloga komisije za
izbor, prijedloga iz stava (3) ovog ~lana i mi{qewa
Ministarstva.
Broj 9 - Strana 1154
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
(3) Vlada }e imenovati u {kolski odbor
predstavnika
roditeqa
i
nastavnika/stru~nih
saradnika {kole, koje izaberu nadle`ni organi {kole.
(5) ^lanovi {kolskog odbora mogu djelovati
samo kao kolektivni organ i nemaju nadle`nost za
dono{ewe odluka van sjednica {kolskog odbora.
^lan 6.
(Imenovawe novog ~lana {kolskog odbora u {koli)
(1) Mandat predsjednika i ~lanova {kolskog
odbora je jedinstven i traje ~etiri godine.
(2) Ako u toku mandata ~lan {kolskog odbora iz
bilo kojeg razloga bude razrije{en ~lanstva, ili mu iz
drugih razloga prestane funkcija u {kolskom odboru,
Vlada pokre}e postupak popune upra`wene pozicije.
(3) Mandat novoimenovanog ~lana {kolskog
odbora, traje do kraja mandata {kolskog odbora, sa
svim pravima i obavezama.
(4) Predsjednik i ~lanovi {kolskog odbora svoje
du`nosti obavqaju na dobrovoqnoj osnovi i bez naknade.
^lan 11.
(Javnost rada)
(1) Rasprave i odluke {kolskog odbora se odvijaju
i donose na javan na~in, osim ako {kolski odbor ne
odlu~i druga~ije.
(2) Na~in ostvarivawa javnosti rada ure|uje se
poslovnikom.
^lan 7.
(Konstituiraju}a sjednica {kolskog odbora {kola)
Prvu sjednicu {kolskog odbora zakazuje direktor
{kole pismenim putem u roku od osam dana od dana
prijema rje{ewa o imenovawu {kolskog odbora, kojom
prilikom im dostavqa rje{ewe o imenovawu.
^lan 8.
(Vo|ewe ostalih sjednica {kolskog odbora {kola)
(1) Ostale sjednice {kolskog odbora zakazuje i
vodi predsjednik {kolskog odbora.
(2) U slu~aju privremene sprije~enosti ili
privremene odsutnosti, ili kada predsjednik ne}e
da zaka`e sjednicu, predsjednika {kolskog odbora
zamjewuje ~lan kojeg ovlasti {kolski odbor.
(3) Predsjednik {kolskog odbora saziva sjednicu
{kolskog odbora na osnovu vlastite inicijative ili
na zahtjev direktora {kole ili na zahtjev najmawe dva
~lana {kolskog odbora.
^lan 9.
(Zakazivawe sjednica {kolskog odbora)
(1) Predsjednik {kolskog odbora u konsultaciji
sa direktorom {kole predla`e dnevni red za sjednicu,
a kona~an dnevni red utvr|uje se na po~etku sjednice
ve}inom glasova svih ~lanova {kolskog odbora.
(2) Prije sjednice {kolskog odbora, predsjednik
obavje{tava ~lanove u pisanoj formi o predlo`enom
dnevnom redu, datumu, vremenu i mjestu odr`avawa
sjednice {kolskog odbora.
(3) ^lanovima {kolskog odbora najmawe dva dana
prije odr`avawa sjednice dostavqaju se relevantni
pisani materijali u vezi sa pitawem o kojem }e se
raspravqati na sjednici.
(4) U hitnim slu~ajevima, sjednice {kolskog
odbora mogu biti zakazane putem telefona ili na
drugi adekvatan na~in utvr|en poslovnikom.
(5) Zakazani datum sjednice {kolskog odbora sa
predlo`enim dnevnim redom se objavquje na oglasnoj
tabli u {koli.
^lan 10.
(Rad {kolskog odbora)
(1) Sve odluke {kolskog odbora donose se na
sjednici odbora.
(2) Kvorum za rad {kolskog odbora postoji
ako sjednici {kolskog odbora prisustvuje vi{e od
polovine ukupnog broja ~lanova {kolskog odbora.
(3) [kolski odbor donosi odluke ve}inom glasova
ukupnog broja ~lanova.
(4) ^lan {kolskog odbora koji se ne sla`e sa
donesenom odlukom mo`e tra`iti da se u zapisnik
unese wegovo izdvojeno mi{qewe.
^lan 12.
(U~e{}e stru~nih lica u radu {kolskog odbora)
(1) Prisustvo sjednici {kolskog odbora je
obavezno licu ~ije prisustvo sjednici zahtijeva
{kolski odbor u slu~ajevima kada se tra`i wihovo
stru~no mi{qewe ili ako moraju da daju dodatno
obja{wewe za odre|eno pitawe koje se razmatra na
sjednici.
(2) Sjednicama {kolskog odbora obavezno
prisustvuje direktor {kole, bez prava odlu~ivawa.
^lan 13.
(Vo|ewe zapisnika {kolskog odbora {kola)
(1) Na svakoj sjednici {kolskog odbora vodi se
zapisnik.
(2) Zapisnik {kolskog odbora vodi sekretar
po slu`benoj du`nosti ili drugo lice koje ovlasti
{kolski odbor.
(3) Zapisnik sadr`i imena ~lanova {kolskog
odbora i drugih lica koja su prisutna sjednici, pitawa
o kojima se raspravqa tokom sjednice {kolskog odbora,
kao i sve donesene odluke i zakqu~ke.
(4) Zapisnike potpisuje predsjednik {kolskog
odbora ili lice koje predsjedava sjednicom kao i
zapisni~ar.
^lan 14.
(Poslovnik o radu)
Sva ostala pitawa koja nisu regulisana ovim
pravilnikom, a koja se odnose na sazivawe, tok sjednice
i na~in rada {kolskog odbora, ure|uju se poslovnikom
o radu kojeg donosi {kolski odbor u roku od tri mjeseca
od dana imenovawa.
^lan 15.
(Stupawe na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom dono{ewa
i bi}e objavqen u "Slu`benim novinama Tuzlanskog
kantona".
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovawa, nauke, Prof. dr. Na|a
kulture i sporta
Avdiba{i}-Vukadinovi}, s.r.
Broj: 10/1-34-6445-1/12
Datum: 09.07.2012.
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1155
___________________________________
(Ime, prezime, adresa i telefon kandidata)
-Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Tuzlanskog kantonaUl. Slatina br. 2, 75000 Tuzla
PREDMET: Prijava na javni oglas
Prijavljujem se na javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u
________________________, objavljenog dana ______________________, u dnevnom listu
________________________.
Uz prijavu podnosim:
a) kratku biografiju
b) diplomu o stručnoj spremi (original ili ovjerenu kopiju),
c) CIPS obrazac,
d) potvrdu/uvjerenje o radnom stažu.
U __________________
_____________________
(Potpis podnosioca)
Broj 9 - Strana 1156
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 641
Na osnovu ~lana 34. stav (10) Zakona o rudarstvu
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj: 14/11), ministar industrije, energetike
i rudarstva u Vladi Tuzlanskog kantona, d o n o s i
PRAVILNIK
o obavqawu tehni~kog pregleda rudarskih objekata,
postrojewa, ure|aja i instalacija
I OP[TE ODREDBE
^lan 1.
(Predmet Pravilnika)
(1) Ovim pravilnikom se radi izdavawa dozvole
za upotrebu propisuje: postupak obavqawa tehni~kog
pregleda rudarskih objekata, postrojewa, ure|aja
i instalacija (u daqem tekstu: tehni~ki pregled)
izgra|enih na osnovu glavnog i dopunskog rudarskog
projekta, na~in imenovawa i rad komisije, sadr`aj
zapisnika o izvr{enom tehni~kom pregledu, naknada
za rad ~lanova komisije, izdavawe i sadr`aj rje{ewa –
dozvole za upotrebu.
(2) Rudarski objekti, postrojewa, ure|aji i
instalacije izgra|eni na osnovu glavnog i dopunskog
rudarskog projekta mogu se pustiti u probni pogon
najdu`e do {est mjeseci poslije izvr{enog tehni~kog
pregleda od stru~ne komisije koju je formiralo
privredno dru{tvo.
^lan 2.
(Postupak obavqawa tehni~kog pregleda)
Prije izdavawa dozvole za upotrebu rudarskih
objekata, postrojewa, ure|aja i instalacija od strane
Ministarstva industrije, energetike i rudarstva
Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Ministarstvo),
obavqa se tehni~ki pregled kojim se utvr|uje da li
je rudarski objekat i postrojewe izgra|en prema
odobrenom projektu, da li je uskla|en sa propisima,
mjerama i normativima za{tite na radu i obaveznim
standardima, da li je tehni~ki ispravan i da li ugro`ava
okolinu, `ivot i zdravqe zaposlenika i gra|ana.
II PODNO[EWE ZAHTJEVA ZA TEHNI^KI
PREGLED
^lan 3.
(Potrebna dokumentacija)
(1) Zahtjev za tehni~ki pregled privredna
dru{tva koja eksploati{u mineralne sirovine iz
ta~aka 1., 2. i 3. ~lana 4. stav (1) Zakona o rudarstvu
Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Zakon), podnose
Ministarstvu.
(2) Uz zahtjev za tehni~ki pregled privredno
dru{tvo prila`e:
1. rje{ewe o ispuwavawu uslova za obavqawe
registrovane djelatnosti,
2. spisak objekata i opreme,
3. spisak projekata prema kojima su izgra|eni
objekti, postrojewa i ure|aji uz navo|ewe broja
dozvole pod kojim su odobreni,
4. spisak kadrova,
5.spisak isprava i {ifre o izvr{enim
periodi~nim pregledima oru|a za rad i ure|aja,
odnosno radnih i pomo}nih prostorija koji
podlije`u obaveznim periodi~nim pregledima i
6. vodnu dozvolu.
Petak, 3. avgust 2012. god.
(3) Tro{kove tehni~kog pregleda snosi privredno
dru{tvo.
III KOMISIJA, TEHNI^KI PREGLED,
ZAPISNIK, DOZVOLA ZA UPOTREBU
^lan 4.
(Imenovawe i rad Komisije)
Po podnesenom urednom zahtjevu u skladu sa va`e}im
propisima, ministar rje{ewem imenuje Komisiju za
tehni~ki pregled (u daqem tekstu: Komisija).
^lan 5.
(Sastav Komisije)
(1) Komisija se sastoji od predstavnika Ministarstva
koji je ujedno i predsjednik Komisije i potrebnog broja
~lanova koji se odre|uje na bazi specijalnosti, slo`enosti
i obima predmeta tehni~kog pregleda.
(2) U radu Komisije u~estvuju i predstavnici organa
koji je izdao urbanisti~ku saglasnost i okolinsku dozvolu,
kao i predstavnik rudarske inspekcije.
(3) Predsjednik i ~lanovi Komisije mogu biti lica
koja ispuwavaju uslove propisane ~lanom 50. Zakona.
^lan 6.
(Rje{ewe)
(1) Pored sadr`aja propisanog va`e}im Zakonom o
upravnom postupku, rje{ewe sadr`i i iznos naknade i
rok u kome je podnosilac zahtjeva du`an izvr{iti uplatu
na ime naknade tro{kova tehni~kog pregleda u korist
Buxeta Tuzlanskog kantona, rok u kome je Komisija
du`na izvr{iti zadatak, i naznaku da }e se tro{kovi
vo|ewa postupka (putni tro{kovi i dnevnice) utvrditi
shodno Zakonu o upravnom postupku.
(2) Iznos tro{kova iz stava (1) ovog ~lana
utvr|uje se na bazi norma sati potrebnih za obavqawe
tehni~kog pregleda.
^lan 7.
(Naknada ~lanovima Komisije)
(1) Po izvr{enom tehni~kom pregledu Komisiji }e
se isplatiti naknada, u skladu sa va`e}im propisima.
(2) Predsjedniku i ~lanovima Komisije pripada
naknada za rad, ~iju visinu rje{ewem odre|uje ministar.
Visina naknada ~lanovima Komisije se utvr|uje na
osnovu tro{kovnika koga odobrava ministar.
^lan 8.
(Sadr`aj zapisnika)
(1) Nakon tehni~kog pregleda obavqenog u skladu
sa ~lanom 2. ovog pravilnika, Komisija sa~iwava
zapisnik.
(2) U zapisnik se unose svi relevantni podaci,
zapa`awa pregleda i eventualne primjedbe i nedostaci,
i to:
1. da li je predmet tehni~kog pregleda izgra|en u
skladu sa odobrenim projektom,
2. da li je izvedeno stawe u skladu sa va`e}im
propisima, mjerama i normativima za{tite na
radu i obaveznim standardima,
3. da li je predmet tehni~kog pregleda tehni~ki
ispravan i
4. da li predmet tehni~kog pregleda ugro`ava
okolinu, `ivot i zdravqe zaposlenika.
(3) Zapisnik potpisuju svi ~lanovi Komisije i
u~esnici u pregledu ispred privrednog dru{tva.
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
(4) Ovla{}eno lice podnosioca zahtjeva imenuje
u~esnike u tehni~kom pregledu ispred privrednog dru{tva.
^lan 9.
(Otklawawe nedostataka)
(1) Za otklawawe eventualnih nedostataka u
zapisniku se daje rok u kojem je podnosilac zahtjeva
du`an iste nedostatke otkloniti.
(2) Nakon otklowenih nedostataka u zadatom
roku privredno dru{tvo je du`no pismeno izvijestiti
voditeqa postupka.
(3) U ciqu provjere i utvr|ivawa stepena
otklowenosti nedostataka Komisija ima pravo
izvr{iti kontrolni pregled.
(4) Pod uslovom da su nedostaci otkloweni, voditeq
postupka }e u roku od osam dana pripremiti rje{ewe dozvolu za upotrebu i dostaviti ministru na potpis.
^lan 10.
(Dozvola za upotrebu)
Dozvola za upotrebu rudarskog objekta,
postrojewa, ure|aja i instalacija sadr`i:
1. naziv privrednog dru{tva kojemu se izdaje dozvola,
2. naziv mjesta izgra|enog objekta, postrojewa,
ure|aja i instalacija,
3. nazive objekta i postrojewa sa tehni~kim
karakteristikama,
4. obaveze privrednog dru{tva da sve izmjene u
projektnoj dokumentaciji nastale u toku izgradwe
objekta mora unijeti u odobrenu projektnu
dokumentaciju i ~uvati svo vrijeme dok objekat traje,
5. konstataciju da su objekat i postrojewe
izgra|eni u skladu sa odobrenim rudarskim
projektom, da je privredno dru{tvo uva`ilo
uslove date u dozvoli za izvo|ewe radova i da je
privredno dru{tvo uva`ilo uslove navedene u
urbanisti~koj saglasnosti,
6. obrazlo`ewe,
7. pouku o pravnom lijeku.
IV ZAVR[NE ODREDBE
^lan 11.
(Stupawe Pravilnika na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON Doc.dr.sc. @eqko
Ministarstvo industrije, Kne`i~ek, dipl.ing.rud., s.r.
energetike i rudarstva
Broj: 03/1-05-8869/12
Tuzla, 15.05.2012. godine
642
Na osnovu ~lana 33. stav (2) Zakona o geolo{kim
istra`ivawima Tuzlanskog kantona ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona" broj: 14/11), ministar
industrije, energetike i rudarstva u Vladi Tuzlanskog
kantona, d o n o s i
PRAVILNIK
o reviziji elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji
i prora~unu rezervi mineralne sirovine
Broj 9 - Strana 1157
I OP[TE ODREDBE
^lan 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovim pravilnikom se propisuje vo|ewe postupka za
izdavawe rje{ewa o potvr|ivawu koli~ina i kvaliteta
mineralne sirovine, na~in imenovawa i rad komisije za
reviziju elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i
prora~unu rezervi mineralne sirovine (u daqem tekstu:
elaborat) sa geolo{ko-ekonomskom ocjenom i domenom
primjene mineralne sirovine, sadr`aj zapisnika o
izvr{enoj reviziji, naknada za rad komisije, sadr`aj
rje{ewa o potvr|ivawu koli~ina i kvaliteta
mineralne sirovine (u daqem tekstu: rje{ewe).
^lan 2.
(Postupak obavqawa revizije)
Prije izdavawa rje{ewa Ministarstvo industrije,
energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona (u daqem
tekstu: Ministarstvo) vr{i reviziju elaborata
kojim se utvr|uje da li je ura|en u skladu sa Zakonom
o geolo{kim istra`ivawima Tuzlanskog kantona,
Zakonom o geolo{kim istra`ivawima Federacije Bosne
i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH"
br. 9/10 i 14/10) i Pravilnikom o sadr`ini programa,
projekata i elaborata geolo{kih istra`ivawa
("Slu`beni list RBiH", br. 16/93 i 13/94).
II PODNO[EWE ZAHTJEVA, KOMISIJA,
ZAPISNIK, RJE[EWE
^lan 3.
(Podno{ewe zahtjeva)
(1) Nakon zavr{enih detaqnih geolo{kih
istra`ivawa privredno dru{tvo-investitor du`no
je u roku od 15 dana Ministrstvu podnijeti zahtjev za
reviziju elaborata.
(2) Tro{kove revizije snosi podnosilac zahtjeva.
^lan 4.
(Imenovawe i rad Komisije)
Po podnesenom urednom zahtjevu u skladu sa va`e}im
propisima, ministar rje{ewem imenuje Komisiju za
reviziju elaborata (u daqem tekstu: Komisija).
^lan 5.
(Sastav Komisije)
(1) Komisija se sastoji od stru~nog lica geolo{ke
struke iz Ministarstva i lica sa liste eksperata koju
je sa~inilo Ministarstvo, a po osnovu objavqenog
javnog poziva. ^lan Komisije iz Ministarstva je
ujedno i predsjednik Komisije.
(2) Predsjednik i ~lanovi Komisije moraju
ispuwavati uslove iz ~lana 33. Zakona o geolo{kim
istra`ivawima Tuzlanskog kantona.
(3) Reviziji, osim ~lanova Komisije, prisustvuje
podnosilac zahtjeva i nosilac izrade elaborata.
^lan 6.
(Rje{ewe)
(1) Pored sadr`aja propisanog va`e}im Zakonom
o upravnom postupku, rje{ewe sadr`i i iznos naknade
Broj 9 - Strana 1158
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA i rok u kome je podnosilac zahtjeva du`an izvr{iti
uplatu na ime tehni~kog pregleda u korist Buxeta
Tuzlanskog kantona, rok u kome je Komisija du`na
izvr{iti zadatak i naznaku da }e se tro{kovi vo|ewa
postupka (putni tro{kovi i dnevnice) utvrditi shodno
Zakonu o upravnom postupku.
(2) Iznos tro{kova iz stava (1) ovog ~lana
utvr|uje se na bazi norma sati potrebnih za obavqawe
tehni~kog pregleda.
^lan 7.
(Naknada ~lanovima Komisije)
(1) Po izvr{enoj reviziji Komisiji }e se
isplatiti naknada u skladu sa va`e}im propisima.
(2) Predsjedniku i ~lanovima Komisije pripada
naknada za rad, ~iju visinu rje{ewem odre|uje ministar.
Visina naknade ~lanovima Komisije se odre|uje na
osnovu tro{kovnika kojeg odobri ministar.
^lan 8.
(Sadr`aj zapisnika)
(1) Nakon izv{ene revizije elaborata obavqenog u
skladu sa ~lanom 2. ovog pravilnika, Komisija sa~iwava
zapisnik.
(2) U zapisnik se unose svi relevantni podaci, kao
{to su:
- da li je elaborat izra|en u skladu sa zakonom i
drugim propisima,
- da li privredno dru{tvo koje je nosilac izrade
elaborata ispuwava uslove iz ~lana 16. Zakona o
geolo{kim istra`ivawima Tuzlanskog kantona,
- da li nosilac izrade elaborata ispuwava
uslove iz ~lana 15. Zakona o geolo{kim
istra`ivawima Tuzlanskog kantona.
(3) Zapisnik potpisuju svi ~lanovi Komisije i
drugi u~esnici u reviziji.
^lan 9.
(Otklawawe nedostataka)
(1) Za otklawawe eventualnih nedostataka u
zapisniku se daje rok u kome je podnosilac zahtjeva
du`an iste otkloniti.
(2) Nakon otklowenih nedostataka u zadatom roku,
podnosilac zahtjeva du`an je izvijestiti voditeqa
postupka.
(3) Pod uslovom da su nedostaci otkloweni, voditeq
postupka }e u roku od osam dana pripremiti rje{ewe o
potvr|ivawu koli~ina i kvaliteta mineralne sirovine.
^lan 10.
(Rje{ewe o potvr|ivawu koli~ina i kvaliteta)
Rje{ewe o potvr|ivawu koli~ina i kvaliteta
mineralnih sirovina sadr`i:
a) naziv privrednog dru{tva-investitora kome je
odobreno istra`ivawe mineralne sirovine,
b) naziv istra`nog prostora i vrsta mineralne
sirovine,
c)
potvr|enu koli~inu bilansnih rezervi
mineralne sirovine,
d) potvr|enu koli~inu vanbilansnih rezervi
(nije obavezna),
e) potvr|eni kvalitet mineralne sirovine,
f) mogu}nost primjene,
g) koordinate istra`nog prostora,
h) obrazlo`ewe,
i) pouku o pravnom lijeku.
Petak, 3. avgust 2012. god.
III ZAVR[NE ODREDBE
^lan 11.
(Stupawe Pravilnika na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON Doc.dr.sc. @eqko
Ministarstvo industrije, Kne`i~ek, dipl.ing.rud., s.r.
energetike i rudarstva
Broj: 03/1-05-8881/12
Tuzla, 15.05.2012. godine
643
Na osnovu ~lana 42. stav (3) Zakona o rudarstvu
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj: 14/11), ministar industrije, energetike
i rudarstva u Vladi Tuzlanskog kantona, donosi
PRAVILNIK
o vo|ewu katastra odobrenih eksploatacionih poqa,
na~inu vo|ewa zbirke isprava i popisa privrednih
dru{tava kojima su izdate dozvole za eksploataciju
mineralnih sirovina
I OP[TE ODREDBE
^lan 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovim pravilnikom propisuju se: na~in vo|ewa
katastra odobrenih eksploatacionih poqa, na~in vo|ewa
zbirke isprava i popisa privrednih dru{tava kojima su
izdate dozvole za eksploataciju mineralnih sirovina na
podru~ju Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Kanton).
^lan 2.
(Uvid u katastar i registar)
(1) Uvid u katastar eksploatacionih poqa i
registar privrednih dru{tava kojima su izdate dozvole
za eksploataciju mineralne sirovine po pismenom
zahtjevu mo`e izvr{iti svako zainteresovano lice.
(2) Uvjerewe o podacima sadr`anim u katastru i
registru izdaje Ministarstvo industrije, energetike
i rudarstva Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu:
Ministarstvo) u roku od osam dana od dana podno{ewa
urednog i kompletnog pismenog zahtjeva stranke.
II KATASTAR ODOBRENIH
EKSPLOATACIONIH POQA
^lan 3.
(Definicija katastra odobrenih
eksploatacionih poqa)
Katastar odobrenih eksploatacionih poqa (u
daqem tekstu: katastar) u smislu ovog pravilnika je javni
registar koji na jedinstven na~in prikazuje sve relevantne
~iwenice za svako eksploataciono poqe, za koje je izdata
dozvola za eksploataciju mineralne sirovine.
^lan 4.
(Na~in vo|ewa katastra)
(1) Ministarstvo vodi jedinstven katastar za
podru~je cijelog Kantona.
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
(2) Ministarstvo na osnovu ~lana 24. stav (1)
Zakona o rudarstvu Tuzlanskog kantona ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona broj: 14/11) vodi katastar
za dozvole izdate na podru~ju Kantona.
(3) Ministarstvo je du`no primjerak dozvole iz stava
(2) ovog ~lana dostaviti Federalnom ministarstvu energije,
rudarstva i industrije radi evidentirawa u katastar.
^lan 5.
(Forma vo|ewa katastra)
(1) Katastarski listovi se uspostavqaju i
odr`avaju na jedinstvenim obrascima u ra~unarskom
programu Microsoft Offise Excelu i/ili nekom drugom
adekvatnom ra~unarskom programu i u obrascu su
sadr`ani svi podaci iz ~lana 6. Pravilnika.
(2) Upis u katastar, odnosno izmjene u katastru se
vr{e na osnovu dozvola koje je izdao nadle`ni organ.
(3) Svako eksploataciono poqe vodi se na
jedinstvenom obrascu – katastarskom listu.
(4) Katastarski listovi odobrenih eksploatacionih
poqa vode se na jedinstvenom obrazcu 1. koji je sastavni
dio ovog pravilnika.
Koordinate eksploatacionog poqa po X i Y prostorno
se unose u geografsko-informacioni sistem (GIS).
^lan 6.
(Sadr`aj katastarskog lista)
(1) Katastarski list sadr`i sqede}e podatke:
a) katastarski broj
b) vrsta mineralne sirovine
c) naziv le`i{ta
d) lokalitet eksploatacionog poqa
e) op{tina na kojoj se nalazi eksploataciono poqe
f)
kanton na ~ijem se podru~ju nalazi
eksploataciono poqe
g) naziv privrednog dru{tva koje vr{i eksploataciju
h) adresa privrednog dru{tva koje vr{i eksploataciju
i) broj, datum i organ koji je izdao dozvolu kojom je
odobrena eksploatacija mineralnih sirovina
j)period va`ewa dozvole za eksploataciju
mineralnih sirovina
k)povr{ina ekploatacionog poqa izra`ena u
hektarima (ha)
l) na~in eksploatacije
m) rok za pripremne radwe
n) broj, datum i organ koji je izdao dozvolu za
pro{irewe/skra}ivawe eksploatacionog poqa
o) broj, datum i organ koji je izdao rje{ewe o
potpunoj i trajnoj obustavi eksploatacije.
(2) U rubriku "mjesto za geografsku kartu {ireg
podru~ja" unosi se karta razmjere R 1: 200 000, ili po
mogu}nosti mawe razmjere.
(3) U rubriku "koordinate eksploatacionog poqa"
unose se granice eksploatacionog poqa po X i Y osi.
(4) U rubrike "obradio" i "datum" upisuje se ime
i prezime obra|iva~a katastra eksploatacionog poqa
i datum uno{ewa/a`urirawa podataka.
^lan 7.
(Obaveza kontinuiranog vo|ewa katastra)
Vo|ewe i odr`avawe katastra je kontinuiran
zadatak i obaveza nosioca izrade katastra.
^lan 8.
(Preuzimawe i obnova katastra)
(1) Podaci iz postoje}eg katastra odobrenih
eksploatacionih poqa se preuzimaju, prilago|avaju i
obra|uju u skladu sa odredbama ovog pravilnika.
Broj 9 - Strana 1159
(2) Privredno dru{tvo du`no je na pismeni zahtjev
kantonalnog ministarstva dostaviti tra`ene podatke
o ekploatacionom poqu u ciqu dopune katastra.
^lan 9.
(Pohrawivawe podataka)
Nosilac izrade katastra du`an je svakih {est
mjeseci vr{iti rezervno pohrawivawe podataka na
eksterni hard disk. Obra|eni katastarski listovi
se {tampaju i pohrawuju u registar, poredani po
katastarskim brojevima.
III POPIS PRIVREDNIH DRU[TAVA
KOJIMA SU IZDATE DOZVOLE ZA
EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA
^lan 10.
(Na~in vo|ewa popisa)
(1) Popis privrednih dru{tava kojima su izdate
dozvole za eksploataciju mineralnih sirovina vodi
se u registru u koji se abecednim redom upisuju nazivi
privrednih dru{tava kojima su izdate dozvole za
eksploataciju.
(2) Kod svakog naziva privrednog dru{tva
ozna~ava se katastarski broj eksploatacionog poqa.
(3) Popis privrednih dru{tava iz stava 1. ovog
~lana vodi se na obrascu broj 2. koji je sastavni dio
ovog pravilnika.
IV ZBIRKA ISPRAVA PRIVREDNIH
DRU[TAVA KOJIMA SU IZDATE
DOZVOLE ZA EKSPLOATACIJU
MINERALNIH SIROVINA
^lan 11.
(Zbirka isprava)
(1) Za svako eksploataciono poqe vodi se posebna
zbirka isprava svi spisi koji se odnose na odre|eno
eksploataciono poqe ula`u se u poseban omot.
(2) Na omotu se ozna~ava broj katastarskog lista
gdje je upisano eksploataciono poqe.
^lan 12.
(Popis spisa)
Svaki omot iz ~lana 11. ovog pravilnika mora
imati popis spisa po redu kako su ulagani u odnosni
omot. Omoti se ~uvaju odvojeno od drugih spisa.
V PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 13.
(Stupawe Pravilnika na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u "Slu`benim novinama Tuzlanskog
kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON Doc.dr.sc. @eqko
Ministarstvo industrije, Kne`i~ek, dipl.ing.rud., s.r.
energetike i rudarstva
Broj: 03/1-18-8900/12
Tuzla, 15.05.2012. godine
Broj 9 - Strana 1160
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Ministarstvo industrije,
energetike i rudarstva
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Obrazac br. 1.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Ministarstvo industrije,
energetike i rudarstva
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Ministarstvo industrije,
energetike i rudarstva
Slatina br. 2 Tuzla 75 000, tel. ++ 387 35 369 327, 369 328, fsx ++ 387 35 369 332,
Petak, 3. avgust 2012. god.
web: www.vladatk.kim.ba
KATASTAR ODOBRENIH EKSPLOATACIONIH POLJA
a
Katastarski broj
d
Lokalitet
g
Privredno društvo
koje vrši eksploataciju
j
Period važenja dozvole
za eksploataciju
m
Rok za pripremne radnje
b
e
h
k
n
Vrsta mineralne sirovine
Općina
Naziv ležišta
c
Kanton
f
Adresa privrednog društva
Površina ekspolatacionog
polja (ha)
Broj, datum i organ koji je
izdao dozvolu o
proširenju/skraćenju
eksploat.. polja
Broj, datum i
organ koji je izdao
dozvolu
za
eksploataciju.
i
Način
eksploatacije
l
Broj, datum i
organ koji je izdao
rješenje
o
potpunoj i trajnoj
obustavi ekspl..
o
Zabilješke
Koordinate
Tačka
Mjesto za geografsku kartu šireg područja
eksploatacionog polja R 1: 200 000 l
Obradio:
Datum:
eksploatacionog
X
polja
Y
Petak, 3. avgust 2012. god.
Broj 9 - Strana 1161
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Obrazac br. 2.
R/B
PRIVREDNO DRUŠTVO
Katastarski broj
eksploatacionog polja
a
b
c
Broj 9 - Strana 1162
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 644
Na osnovu ~lana 17. stav (6) Zakona o geolo{kim
istra`ivawima Federacije Bosne i Hercegovine
("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 9/10 i
14/10), ministar industrije, eneregetike i rudarstva
Tuzlanskog kantona, donosi
PRAVILNIK
o na~inu vo|ewa evidencije i izrade katastra
le`i{ta mineralnih sirovina, geolo{kih pojava i
odobrenih istra`nih prostora
I OP[TE ODREDBE
^lan 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovim pravilnikom propisuje se: na~in vo|ewa
evidencije o le`i{tima i pojavama mineralnih
sirovina Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu:
Kanton), sadr`aj i vo|ewe katastra le`i{ta i pojava
mineralnih sirovina Kantona, sadr`aj i na~in
vo|ewa evidencije o zahtjevima za dobijawe rje{ewa
kojim se odobrava izvo|ewe geolo{kih istra`ivawa
na istra`nom prostoru, sadr`aj i vo|ewe katastra
odobrenih istra`nih prostora Kantona.
^lan 2.
(Mineralne sirovine)
Mineralne sirovine u smislu ovog pravilnika su:
a) nemetali~ne mineralne sirovine: abrazivi,
azbesti, barit, bentonit, bijeli boksit, cementni
laporci, dijatomit, dolomit, feldspat, fluorit, gips,
grafit, kreda, kre~wak, silicijske sirovine, kerami~ke
i vatrostalne gline, keramziti, {kriqci, liskuni,
magneziti, opekarske gline, pirofiliti, sumpor, tuf,
talk, tehni~ko-gra|evinski kamen, arhitektonskogra|evinski kamen, ukrasno i poludrago kamewe, {qunak
i pijesak za gra|evinarstvo izvan vodenih tokova;
b) sve sekundarne mineralne sirovine koje se pojavquju
kao neiskori{}eni ostatak dobijawa, oboga}ivawa
i prerade primarnih mineralnih sirovina i
c) sve nenabrojane mineralne sirovine prirodnog
porijekla.
^lan 3.
(Uvid u katastar i registar)
(1) Uvid u katastar istra`nih poqa i registar
privrednih dru{tava kojima su izdata odobrewa za
geolo{ka istra`ivawa mineralnih sirovina po pismenom
zahtjevu mo`e izvr{iti svako zainteresovano lice.
(2) Uvjerewe o podacima sadr`anim u katastru i
registru izdaje Ministrstvo industrije, energetike
i rudarstva (u daqem tekstu: Ministarstvo) u roku
od 8 dana od dana podno{ewa urednog i kompletnog
pismenog zahtjeva stranke.
^lan 4.
(Vo|ewe evidencije)
Evidencija shodno ovom pravilniku obuhva}a
izradu i vo|ewe:
a) Katastra le`i{ta i pojava mineralnih
sirovina Kantona,
b) Katastra istra`nih prostora za koje je izdato
odobrewe za geolo{ka istra`ivawa.
Petak, 3. avgust 2012. god.
II KATASTAR [email protected][TA I POJAVA
MINERALNIH SIROVINA KANTONA
^lan 5.
(Zna~aj izrade Katastra le`i{ta i pojava
mineralnih sirovina Kantona)
(1) Pravilnikom se propisuje sadr`aj Katastra
le`i{ta i pojava mineralnih sirovina Kantona,
nosioci izrade, metodologija prikupqawa i obrade
podataka i jedinstvani obrazac na kojem se vodi
evidencija o mineralnim sirovinama.
(2) Katastar na jedinstven i savremen na~in
prikazuje sve relevantne ~iwenice, ponaosob za svako
le`i{te i pojavu mineralne sirovine, do kojih se
do{lo dosada{wim istra`ivawima.
^lan 6.
(Ciq izrade Katastra le`i{ta i pojava mineralnih
sirovina Kantona)
Osnovni ciq izrade Katastra le`i{ta i pojava
mineralnih sirovina Kantona je:
a) izrada jedinstvene geolo{ke baze podataka o svim
do sada registrovanim le`i{tima i pojavama
mineralnih sirovina na prostoru Kantona,
b) analiza cjelokupnog stawa rudnih rezervi
mineralnih sirovina,
c) uspostavqawe jednostavnijeg i br`eg pristupa
podacima,
d)smawewe tro{kova budu}eg istra`ivawa
te pomo} potencijalnim investitorima u
dono{ewu odluka o ulagawu u daqa istra`ivawa
i ekploataciju mineralnih sirovina.
^lan 7.
(Forma vo|ewa katastra le`i{ta i pojava
mineralnih sirovina)
Katastar se vodi na jedinstvenim obrascima
(katastarskim listovima)-Obarazac I, ANEKS 1.
^lan 8.
(Poglavqa katastarskog lista)
(1) Katastarski list sadr`i sqede}a poglavqa:
a) osnovni podaci,
b) osnovni geolo{ki podaci,
c) podaci o istra`nim radovima,
d) podaci o rezervama, kvalitetu i mogu}nostima
primjene.
(2) Osim ovih podataka katastarski list sadr`i
datum obrade i uno{ewa podataka, potpis obra|iva~a,
te datum kada je izvr{eno zadwe a`urirawe podataka.
^lan 9.
(Osnovni podaci)
Poglavqe "osnovni podaci" iz ~lana 8. stav (1) ta~ka
a) sadr`i rubrike:
a) vrsta mineralne sirovine,
b) naziv le`i{ta ili pojave mineralne sirovine,
c) katastarski broj le`i{ta ili pojave,
d) naziv rudnog rejona, odnosno basena u kojem se
nalazi le`i{te ili pojava,
e) naziv lokaliteta na kojem se nalazi le`i{te
ili pojava,
f)naziv op{tine u kojoj se nalazi le`i{te ili
pojava,
g) naziv lista Osnovne geolo{ke karte R 1:1 000
000 na kojem se nalazi le`i{e ili pojava,
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
h)naziv lista topografske karte R 1:25 000 na
kojem se nalazi le`i{te ili pojava,
i)nosilac istra`nog prava na le`i{tu ili
pojavi,
j) nosilac eksploatacionog prava na le`i{te i
veli~ina eksploatacionog poqa,
k)
broj rje{ewa o istra`ivawu, odnosno
eksploataciji,
l) nosilac koncesije i period va`ewa,
m) da li je le`i{te u eksploataciji i od kada,
n) na~in eksploatacije,
o)
koordinate istra`nog prostora, odnosno
eksploatacionog poqa,
p) geografski polo`aj le`i{ta, odnosno pojave i
komunikacije,
r) fotografija le`i{ta, odnosno pojave,
s)isje~ak geografske karte R 1:200 000 sa
obiqe`enom pozicijom le`i{ta ili pojave.
^lan 10.
(Na~in formirawa katastarskog broja)
(1) Katastarski broj le`i{ta ili pojave iz ~lana
9. ta~ka c) sadr`i pet cifara koje su raspore|ene po
{emi iz Tabele 1., ANEKSA 1.
(2) Oznaka "a" u Tabeli 1. sadr`i jednu cifru koja
ozna~ava pripadnost grupi mineralnih sirovina:
a) Nemetali~ne mineralne sirovine ozna~ene su
brojem 2.
(3) Oznaka "b" u {emi iz Tabele 1. sadr`i dvije
cifre koje ozna~avaju vrstu mineralne sirovine, tako
da je nemetali~nim mineralnim sirovinama pridodat
broj naveden u Tabeli 2.
(4) Oznaka "c" u {emi iz Tabele 1. sadr`i dvije
cifre koje ozna~avaju broj le`i{ta ili pojave date
mineralne sirovine u Katastru le`i{ta i pojava
mineralnih sirovina.
(5) Ako je neko le`i{te podijeqeno na vi{e
revira ili eksploatacionih poqa, onda se ono vodi pod
istim katastarskim brojem, s tim {to se za svaki revir
ili eksploataciono poqe ponaosob iza katastarskog
broja dodaje malo slovo abecednim redom (a, b, c...).
^lan 11.
(Osnovni geolo{ki podaci)
Poglavqe "osnovni geolo{ki podaci" iz ~lana 8.
stav (1) ta~ka b) sadr`i sqede}e rubrike:
a) starost le`i{ta ili pojave,
b) genetski tip le`i{ta,
c) geologija le`i{ta,
d) tektonika le`i{ta,
e) hidrogeolo{ke karakteristike le`i{ta,
f)in`iwersko-geolo{ke karakteristike le`i{ta,
g) isje~ak Osnovne geolo{ke karte R 1:100 000 sa
obiqe`enom pozicijom le`i{ta ili pojave.
^lan 12.
(Podaci o istra`nim radovima)
Podaci o istra`nim radovima iz ~lana 8. stav (1)
ta~ka c) sadr`e sqede}e rubrike:
a) vrste istra`nih radova,
b) broj istra`nih radova,
c) obim istra`nih radova,
d) period izvo|ewa istra`nih radova,
e)
dokumentaciju (naziv dokumenta, autor,
institucija i godina izrade dokumenta iz kojeg
su preuzeti podaci za izradu katastarskog
lista).
Broj 9 - Strana 1163
^lan 13.
(Rezerve, kvalitet i mogu}nost primjene mineralne
sirovine)
Podaci o rezervama, kvalitetu i mogu}nostima
primjene mineralne sirovine iz ~lana 8. stav (1) ta~ka
d) sadr`i sqede}e rubrike:
a) bilansne rezerve po kategorijama (izra`ene u
m3 ili tonama),
b) vanbilansne rezerve po kategorijama (izra`ene
u m3 ili tonama),
c) potencijalne i prognozne rezerve (izra`ene u
m3 ili tonama),
d) prosje~an hemijski sastav mineralne sirovine,
e) fizi~ko-mehani~ke karakteristike mineralne
sirovine,
f)mineralo{ko-petrografski sastav mineralne
sirovine,
g) dopunski podaci,
h) mogu}nost primjene mineralne sirovine,
i) stepen istra`enosti le`i{ta,
j) potencijalna le`i{ta.
^lan 14.
(Stepen istra`enosti le`i{ta)
Stepen istra`enosti le`i{ta iz ~lana 13. ta~ka
i), mo`e biti:
a) visok - detaqno istra`eno le`i{te sa
utvr|enim rezervama A+B+C1 kategorije,
b) sredwi - slabo istra`eno le`i{te sa rezervama
B+C1+C2 kategorije ili
c) nizak - neistra`eno le`i{te ili le`i{te sa
pretpostavqenim rezervama.
^lan 15.
(Potencijalnost le`i{ta)
Potencijalnost le`i{ta iz ~lana 13. ta~ka j),
mo`e biti:
a) visoka (le`i{ta sa kvalitetnom mineralnom
sirovinom, rezervama za dugi period
eksploatacije i rije{enom tehnologijom
eksploatacije i prerade),
b)postoji (le`i{ta sa mineralnom sirovinom
zadovoqavaju}eg kvaliteta, rezervama za du`i
period eksploatacije i rije{enom tehnologijom
eksploatacije i prerade),
c)uslovna (le`i{ta kompleksnog mineralnog
sastava ili le`i{ta ~ija je eksploatacija
uslovqena
kvalitetom,
koli~inama
i
tehnologijom eksploatacije i prerade) i
d) ne postoji (pojave mineralnih sirovina malih
dimenzija, te le`i{ta veoma lo{eg kvaliteta,
potpuno izraubovana i izeksploatisana).
^lan 16.
(Na~in vo|ewa Katastra le`i{ta i pojava
mineralnih sirovina Kantona)
Katastar se vodi na jedinstvenom obrascu
u Microsoft Office Excel-u ili drugom adekvatnom
ra~unarskom programu i u obrascu su sadr`ani svi
podaci iz ~lana 8. Pravilnika.
^lan 17.
(Izmjene rubrike u katastarskom listu)
U zavisnosti od vrste mineralne sirovine, a u
skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, kategorizaciji
Broj 9 - Strana 1164
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA rezervi mineralnih sirovina, pojedina rubrika ukoliko
nema zna~aj za odre|enu mineralnu sirovinu mo`e biti
izostavqena, a dodata nova rubrika.
III KATASTAR ODOBRENIH [email protected]
PROSTORA
^lan 18.
(Predmet Katastra odobrenih istra`nih prostora)
Katastar odobrenih istra`nih prostora na
jedinstven i savremen na~in prikazuje sve relevantne
~iwenice za svaki istra`ni prostor iz ~lana 15. Zakona,
za koje je izdato odobrewe za geolo{ka istra`ivawa
nadle`nog ministarstva iz ~lana 26. Zakona.
^lan 19.
(Kwige evidencije)
Pri vo|ewu Katastra iz ~lana 4. Pravilnika
Ministarstvo je du`no da vodi:
a) Kwigu evidencije o zaprimqenim zahtjevima za
odobrewe geolo{kih istra`ivawa na istra`nom
prostoru (u daqem tekstu: Kwiga evidencije),
b) Katastar odobrenih istra`nih prostora za koje
je izdato odobrewe za geolo{ka istra`ivawa.
^lan 20.
(Vo|ewe Kwige evidencije o zaprimqenim zahtjevima
za odobrewe geolo{kih istra`ivawa na istra`nom
prostoru)
Kwigu evidencije iz ~lana 26. stav (3) Zakona vodi
Ministarstvo.
^lan 21.
(Forma evidencije)
(1) U Kwigu evidencije unose se svi zaprimqeni
zahtjevi privrednih dru{tava – investitora za dobijawe
odobrewa za izvo|ewe geolo{kih istra`ivawa iz
~lana 15. u skladu sa ~lanom 26. Zakona.
(2) Kwiga evidencije iz ~lana 20. ovog pravilnika
vodi se na Obrascu 1. ANEKS III, koji je sastavni dio
ovog pravilnika.
(3)Privredno dru{tvo-investitor koji tra`i
odobrewe za izvo|ewe istra`nih radova na vi{e
istra`nih prostora, obavezan je da za svaki istra`ni
prostor podnese poseban zahtjev.
^lan 22.
(Sadr`aj Kwige evidencije)
U rubrike iz Obrasca 1. ANEKSA III Kwige
evidencije unose se sqede}i podaci:
a) redni broj zahtjeva za istra`ivawe,
b) prijemni broj pod kojim je zahtjev zaveden,
c) naziv privrednog dru{tva-investitora,
d) sjedi{te privrednog dru{tva-investitora,
e) kontakt podaci privrednog dru{tva-investitora,
f) naziv istra`nog prostora,
g) op{tina na kojoj se nalazi istra`ni prostor,
h) kanton na kojem se nalazi istra`ni prostor,
i) mineralna sirovina koja je predmet istra`ivawa,
j) broj rje{ewa,
k) datum dono{ewa rje{ewa,
l) organ koji je izdao odobrewe za istra`ivawe,
m) broj kartice pod kojim je le`i{te upisano u
katastar istra`nih poqa,
n) broj zakqu~ka (ukoliko je zahtjev odba~en ili
postupak obustavqen),
Petak, 3. avgust 2012. god.
o) datum dono{ewa zakqu~ka i
p)zabiqe{ke (unose se bitne zabiqe{ke koje se
odnose na rje{avawe zahtjeva).
^lan 23.
(Uno{ewe podataka u Kwigu evidencije)
(1)Redni broj pod kojim je zahtjev zaveden u Kwigu
evidencije upisuje se na omotu za predmet ispod
primqenog broja zahtjeva.
(2)
Prije pokretawa postupka za rje{avawe
zahtjeva u Kwigu evidencije unose se podaci u
rubrike od a) zakqu~no sa rubrikom i) iz ~lana
22. ovog pravilnika.
(3) Nakon okon~awa postupka za rje{avawe zahtjeva
u Evidenciju se unose podaci u rubrike od j)
zakqu~no sa p) iz ~lana 22. ovog pravilnika.
^lan 24.
(Metodologija vo|ewa Katastra odobrenih istra`nih
prostora)
(1)
Za svaki istra`ni prostor odre|uje se u
katastru istra`nih prostora jedinstven obrazac
– katastarski list.
(2) Katastar odobrenih istra`nih prostora iz stava
(1) ovog ~lana vodi se na Obrascu 2. ANEKS III,
koji je sastavni dio ovog pravilnika.
^lan 25.
(Sadr`aj katastarskog lista)
Katastar odobrenih istra`nih prostora sadr`i
sqede}e podatke:
1. katastarski broj,
2. vrsta mineralne sirovine,
3. naziv le`i{ta,
4. lokalitet istra`nog prostora,
5. op{tina na kojoj se nalazi istra`ni prostor,
6. naziv privrednog dru{tva – investitora,
7. adresa privrednog dru{tva – investitora,
8.broj rje{ewa kojim su odobrena geolo{ka
istra`ivawa,
9. datum dono{ewa rje{ewa kojim su odobrena
geolo{ka istra`ivawa,
10. organ koji je donio rje{ewe za istra`ivawe,
11. datum va`ewa rje{ewa o istra`ivawu,
12. povr{ina istra`nog prostora,
13. izvo|a~ istra`nih radova,
14.dozvoqena koli~ina mineralne sirovine koja
se mo`e iskopati u ciqu ispitivawa fizi~kohemijskih i tehnolo{kih svojstava,
15.broj rje{ewa o produ`ewu va`ewa rje{ewa
kojim su odobrena istra`ivawa,
16.datum dono{ewa rje{ewa o produ`ewu va`ewa
rje{ewa kojim su odobrena istra`ivawa,
17. organ koji je donio rje{ewe o produ`ewu istra`ivawa,
18. datum va`ewa rje{ewa o produ`ewu istra`ivawa,
19.
broj rje{ewa o potvr|ivawu koli~ina i
kvaliteta mineralne sirovine,
20.
datum dono{ewa rje{ewa o potvr|ivawu
koli~ina i kvaliteta mineralne sirovine,
21.organ koji je donio rje{ewe o potvr|ivawu
koli~ina i kvaliteta mineralne sirovine,
22. broj rje{ewa o odobrenoj eksploataciji mineralne
sirovine,
23.
datum dono{ewa rje{ewa o odobrenoj
eksploataciji mineralne sirovine,
24.organ koji je donio rje{ewe o odobrenoj
eksploataciji mineralne sirovine i
25. na~in eksploatacije.
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
^lan 26.
(Uno{ewe podataka u Katastar odobrenih istra`nih
prostora)
(1) Ako je rje{ewe kojim je odobreno geolo{ko
istra`ivawe na istra`nom prostoru produ`eno na
osnovu ~lana 30. stav (3) Zakona, u katastarski list se
unose podaci u rubrike ozna~ene od ta~ke 15. zakqu~no
sa ta~kom 18. iz ~lana 25. ovog pravilnika.
(2) Za istra`ne prostore na kojima je zavr{eno
istra`ivawe i doneseno rje{ewe o potvr|ivawu
koli~ina i kvaliteta mineralne sirovine na osnovu
~lana 43. Zakona, u katastarski list se unose podaci u
rubrike ozna~ene od ta~ke 19. zakqu~no sa ta~kom 21.
iz ~lana 25. ovog pravilnika.
(3) Za istra`ne prostore za koje su istra`ni radovi dali
pozitivne rezultate, nakon ~ega je nadle`no ministarstvo
donijelo rje{ewe o eksploataciji u katastarski list se
unose podaci u rubrike ozna~ene od ta~ke 22. zakqu~no sa
ta~kom 25. iz ~lana 25. ovog pravilnika.
(4) U rubriku "zabiqe{ke" katastarskog lista
unose se svi bitni podaci o istra`nom prostoru, a koji
se sadr`ajno ne mogu unositi u ostale rubrike.
(5) U rubriku "mjesto za geografsku kartu {ireg
podru~ja le`i{ta" unosi se karta razmjere R 1: 200 000.
(6) U rubriku "koordinate istra`nog prostora"
unose se granice istra`nog prostora po X i Y osi.
(7) U rubrike "obradio" i "datum" upisuje se ime
i prezime obra|iva~a katastra istra`nog prostora i
datum uno{ewa/a`urirawa podataka.
IV KATASTAR KAO DIO GEOLO[KOG
INFORMACIONOG SISTEMA (GEOL_IS)
^lan 27.
(Katastar u Geolo{ko-informacionom sistemu)
Katastar je dio Geolo{kog informacionog sistema
(u daqem tekstu: Geol_IS). Geol_IS omogu}uje podr{ku
u istra`ivawu, projektovawu, izgradwi, pra}ewu
i informisawu. Podaci iz Geol_IS integri{u se u
geografski informacioni sistem (u daqem tekstu: GIS).
^lan 28.
(GIS baza podataka o mineralnim sirovinama)
(1) GIS baza podataka o mineralnim sirovinama
(u daqem tekstu: GIS baza podataka) obuhvata
mineralne sirovine iz ~lana 2. ovog pravilnika i dio
je geolo{kog informacionog sistema.
(2) GIS bazu podataka uspostavqa i a`urira Zavod.
(3) Sadr`aj i struktura baze iz stava (1) ovog
~lana definisa}e se Uputstvom za izradu GIS baze
podataka, koju }e uraditi Zavod.
V METODOLOGIJA PRIKUPQAWA PODATAKA
^lan 29.
(Prikupqawe podataka)
Metodologija prikupqawa podataka za Katastar i
GIS bazu podataka bazira}e se na selektovawu i obradi
rezultata ranijih istra`ivawa, terenskom radu uz
primjenu savremene terenske opreme i laboratorijskim
ispitivawima uzoraka mineralnih sirovina prikupqenih
na terenu, kao i obradi ovih podataka.
Broj 9 - Strana 1165
^lan 30.
(Dokumenti iz kojih se preuzimaju podaci za izradu
Katastra)
(1) Podaci za Katastar preuzimaju se iz programa,
projekata i elaborata o rezervama mineralnih sirovina.
(2) Programi, projekti i elaborati iz kojih se
preuzimaju podaci se, prema ~lanu 49. Zakona, deponuju
u Zavodu.
^lan 31.
(Obaveza dostavqawa podataka o istra`ivawima
Zavodu)
(1) Prema ~lanu 42. stavovi (7) i (8) Zakona,
Ministarstvo je obavezno Zavodu dostaviti primjerak
Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu
rezervi mineralnih sirovina i primjerak Rje{ewa o
potvr|enim rezervama i kvalitetu mineralne sirovine.
(2) Privredno dru{tvo – investitor koji finansira
i organizuje geolo{ka istra`ivawa, posebno gra|evinska,
rudarska, vodoprivredna, {umarska i poqoprivredna, te
vr{i eksploataciju mineralnih sirovina na prostoru
Kantona du`an je, u skladu sa ~lanovima 40. i 47. Zakona,
da Zavodu dostavi podatke o vrsti i obimu istra`iva~kih
radova s ciqem integrisawa podataka u Geol_IS.
Tra`eni podaci se odnose na le`i{ta i pojave na
kojima privredni subjekti vr{e istra`ivawe, odnosno
eksploataciju mineralnih sirovina.
^lan 32.
(Obaveza kontinuiranog vo|ewa Katastra)
Vo|ewe i a`urirawe Katastra je kontinuiran
zadatak i obaveza je nosioca izrade Katastra.
^lan 33.
(Obaveza prikupqawa podataka sa terena)
Osim grafi~ke i pisane dokumentacije, kao i
podataka dobivenih u elektronskom obliku, nosilac
izrade Katastra du`an je izvr{iti obilazak svih
le`i{ta i pojava mineralnih sirovina na podru~ju
Kanton i prikupiti podatke sa terena.
^lan 34.
(A`urirawe i dostavqawe podataka iz Katastra)
Nosilac izrade Katastra du`an je, u skladu sa
dinamikom rada ili na zahtjev, dostavqati a`urirane
verzije Katastra (cjelokupno ili po oblastima)
Federalnom ministarstvu.
VI PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 35.
(Stupawe Pravilnika na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON Doc.dr.sc. @eqko
Ministarstvo industrije, Kne`i~ek, dipl.ing.rud., s.r.
energetike i rudarstva
Broj: 03/1-18-9135/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
Broj 9 - Strana 1166
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
Aneks I
Tabela 1.
a
b
c
Legenda:
a- grupa mineralnih sirovina (2 - nemetalične mineralne sirovine)
b- vrsta mineralne sirovine
c- broj ležišta ili pojave mineralne sirovine
Tabela 2.
NEMETALIČNE MINERALNE SIROVINE
b kolona
Naziv mineralne sirovine
b kolona
katastarskog broja
katastarskog
broja
01
Gips i anhidrit
38
02
Magnezit
39
03
Barit
40
04
Bijeli boksit
41
05
Talk
42
06
Pirofilit
43
07
Azbest
44
08
Grafit
45
09
Al-silikati
46
10
Kamena so
47
11
Kalijumove soli
48
12
Magnezijumove soli
49
13
Sumpor
50
14
Hlor
51
15
Fosforit
52
16
Fluorit
53
17
Jod
54
18
Brom
55
19
Bor
56
20
Granat
57
21
Korund
58
22
Liskuni
59
23
Piezooptički kvarc
60
24
Kvarc i kvarcit
61
25
Kvarcni pijesak
62
26
Bentonit
63
27
Keramičke i vatrostalne gline
64
28
Opekarske gline
65
29
Krovni škriljci
66
30
Pijesak i šljunak
67
31
Sericit
68
32
Mineralni pigmenti
69
33
Vermikulit
70
34
Volastonit
71
35
Dijatomejska zemlja
72
36
Apatit
73
37
Granit
Naziv mineralne sirovine
Kvarcmonconit
Granodiorit
Kvarcdiorit
Riolit
Kvarcporfir
Kvarc keratofir
Kvarclatit
Dacit
Kvarcporfirit
Sijenit
Sijenitporfir
Trahit
Porfir
Keratofir
Monconit
Diorit
Andezit
Porfirit
Gabro
Bazalt
Dijabaz
Dolerit
Spilit
Gabroperidotit
Peridotit
Tuf
Cementni laporac
Krečnjak
Dolomit
Sedra
Mermerni oniks
Pisaća kreda
Karbonatna breča
Gnajs
Amfibolit
Mermer
Br.
djelovodnika
b
R
.br.
a
ANEKS III
c
Naziv
d
e
f
Položaj
prostora
Sjedište Kontakt Lokalitet
Privredno društvo
g
h
i
j
istražnog Min.
Rješenje
sirovina o odobrenju
Općina
Broj
Datum
EVIDENCIJA O ISTRAŽNIM PROSTORIMA
Organ
Broj
koji
je kartice
donio
u KIP
Rješenje
k
l
m
n
Rješenje o
odbijanju
Broj
Datum
Obrazac br. 1
o
Zabilješke
Petak, 3. avgust 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1167
Broj 9 - Strana 1168
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
Obrazac br. 1.
KATASTAR LEŽIŠTA I POJAVA MINERALNIH SIROVINA FEDERACIJE BIH
OSNOVNI PODACI
Ležište
Lokalitet
Vrsta mineralne
sirovine
Općina
Kanton
Katastarski broj
List.top karte
R1 : 25 000
Nosilac ekspl.
prava i veličina
polja
Način
eksploatacije
Basen / Rejon
List OGK
Nosilac
istražnog
prava
Da li se
eksploatiše i
od kada
Broj rješenja o
istraživanju
(eksploat.)
Nosilac
koncesije i
period važenja
Koordinate istražnog prostora ili eksploatacionog polja
Tačka
x
y
Tačka
x
Geografski
položaj i
komunikacije
Mjesto za fotografiju ležišta
Mjesto za geografsku kartu R1 : 200 000
y
Petak, 3. avgust 2012. god.
Starost ležišta
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1169
OSNOVNI GEOLOŠKI PODACI
Genetski tip
ležišta
Geologija
ležišta
Tektonika
ležišta
Hidrogeološke
karakteristike
ležišta
Mjesto za geološku kartu
R 1 : 100 000
Inženjerskogeološke
karakteristike
ležišta
Vrsta istražnih
radova
Broj istražnih
radova
ISTRAŽNI RADOVI
Obim istražnih
Period izvođenja
radova (m)
radova (god.)
Dokumentacija (godina i izvođač)
REZERVE, KVALITET I MOGUĆNOST PRIMJENE MINERALNIH SIROVINE
Kategorije vanbilansnih rezervi (m3 ili
Kategorije vanbilansnih rezervi
Prosječan hemijski sastav mineralne
3
(m ili t)
t)
sirovine
A
A
B
B
C1
C
A+B+C1
A+B+C1
Potencijalne rezerve (C2 kat.)
Prognozne rezerve (D1 kateg.)
Fizičko –
mehaničke
osobine
mineralne
sirovine
Mineralni
sastav
Mogućnost
primjene
Dopunski
Stepen istraženosti
podaci
Potencijalnost
Obradio
Datum
Ažurirao
Datum ažuriranja
Broj 9 - Strana 1170
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
Obrazac br. 2
KATASTAR ODOBRENIH ISTRAŽNIH PROSTORA
1 Katastarski broj
4 Lokalitet
Privredno društvo‐
6 investitor
Datum donošenja rješenja o 9 istraživanju
Površina istražnog 12 prostora
Broj rješenja o produženju 15 istraživanja
Datum važenja rješenja o produženju 18 istraživanja
Organ koji je donio rješenje o potvrđ.količ. i 21 kval.min.sir.
Organ koji je donio rješenje o 24 eksploataciji
Zabilješke
Vrsta mineralne 2 sirovine
5 Općina
Adresa privrednog 7 društva
3 Naziv ležišta
Broj rješenja o 8 istraživanju
Organ koji je donio rješenje o 10 istraživanju
Izvođač 13 istražnih radova
Datum važenja rješenja o 11 istraživanju
Dozvoljena količina za 14 otkopati
Datum donošenja rješenja o 16 produženju
Organ koji je donio rješenje o produženju 17 istraživanja
Broj rješenja o potvrđivanju količina i 19 kvaliteta Datum donošenja rješenja o 20 potvrđivanju
Datum donošenja rješenja o 23 eksploataciji
Broj rješenja o 22 eksploataciji
Način 25 eksploatacije
Koordinate istražnog prostora
Tačka
x
y
Obradio
Datum:
Petak, 3. avgust 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1171
645
Na osnovu ~lana 5. stav 2. u vezi sa ~lanom 7. Zakona o nov~anoj podr{ci u primarnoj poqoprivrednoj proizvodwi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 5/07 i 12/07), i Odluke o utvr|ivawu kriterija o
utro{ku sredstava za nov~ane podr{ke u primarnoj poqoprivrednoj proizvodwi broj: 04/1-09-14-6328/12 od 05.04.2012.
godine, uz pribavqeno Mi{qewe Komisije za poqoprivredu, vodoprivredu, {umarstvo i za{titu okoli{a Skup{tine
Tuzlanskog kantona broj: 02-02-335-7/12 od 19.07. 2012. godine, ministar poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede u
Vladi Tuzlanskog kantona, d o n o s i
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA ZA NOV^ANE PODR[KE U
PRIMARNOJ POQOPRIVREDNOJ PROIZVODWI U 2012. GODINI
I
U Programu utro{ka sredstava za nov~ane podr{ke u primarnoj poqoprivrednoj proizvodwi u 2012. godini
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona broj 6/12") u ta~ci IV., podta~ka A) Animalna proizvodwa, alineja 3. se
bri{e.
Dosada{we alineje 4, 5., 6. i 7, postaju 3., 4., 5. i 6.
U podta~ci B) Biqna proizvodwa, alineja 13., podalineja a) se mijewa i glasi:
"Korisnici koji imaju zasnovanu proizvodwu ko{ti~avog i jabu~astog vo}a (jabuka, {qiva, kru{ka,
breskva, kajisija, tre{wa, vi{wa) na povr{ini od 0,5-2 ha, te proizvedu i predaju registrovanom otkupqiva~u
ili prera|iva~u najmawe 2 t svje`eg ko{ti~avog i jabu~astog vo}a, ostvaruju nov~anu podr{ku po kilogramu
proizvoda, a korisnici koji imaju zasad navedenog vo}a, starosti preko 4 godine, na povr{ini od 0,5-2 ha, uz uslov
da ne ostvaruju nov~anu podr{ku po kilogramu proizvoda, mogu ostvariti podr{ku po ha".
Podta~ka E) Kapitalne investicije u primarnoj poqoprivrednoj proizvodwi i prehrambenoj industriji se
mijewa i glasi:
"Kapitalne investicije u primarnoj poqoprivrednoj proizvodwi i prehrambenoj industriji- Investirawe
u nabavku nove mehanizacije i opreme, u poqoprivredna gazdinstva koja se bave poqoprivrednom proizvodwom,
pri ~emu se podsti~e 25% od od investiranih sredstava i investirawe u izgradwu protugradnih mre`a, pri ~emu
se podsti~e 30% od investiranih sredstava. Minimalan iznos investirawa iznosi 3.000,00 KM, a maksimalni
30.000,00 KM".
Podta~ka I) TV serijal "Agro kanal", TV emisija o poqoprivredi i promocija doma}ih proizvoda se mijewa
i glasi:
"Podr{ka TV emisijama o poqoprivredi i promociji doma}ih proizvoda"
II
U tabeli ta~ke V Programa, mijewaju se procenti u~e{}a po pojedinim oblastima nov~ane podr{ke kako
slijedi:
Namjena ulagawa
Plan (%)
Izmjena Plana (%)
28,22
26,28
B) Biqna proizvodwa
C) Podr{ka organizatorima proizvodwe u kooperaciji
otkupa proizvoda iz kooperacije i prodaja tih proizvoda
D) Ekolo{ka proizvodwa
E) Kapitalne investicije u primarnoj poqoprivrednoj
proizvodwi i prehrambenoj industriji
F) Regresovawe kamata na investicijske kredite u primarnoj
poqoprivrednoj proizvodwi i prehrambenoj industriji i kredite
za otkup vi{kova biqnih i animalnih poqoprivrednih proizvoda
na podru~ju Kantona
39,00
38,23
2,07
2,07
0,17
0,17
7,44
10,84
11,57
9,92
G)
0,66
0,66
1,16
1,16
0,20
0,26
2,37
3,72
7,14
7,14
A)
Animalna proizvodwa
Podr{ka stru~nim institucijama
H)
Participacija u realizaciji projekata novih tehnologija od
interesa za primarnu poqoprivrednu proizvodwu
I) Podr{ka TV emisijama o poqoprivredi i promociji doma}ih
proizvoda
J)
Rezerva
Dug iz 2011. godine
Broj 9 - Strana 1172
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
III
U ta~ci VI, tabeli - Raspored sredstava za nov~ane podr{ke u primarnoj poqoprivrednoj proizvodwi u 2012
godini, se mijewa i glasi:
Jedinica
mjere
3
KM/jedinici
mjere
4
Planirani
obim
podr{ki
u 2012
(jedinica
mjere)
5
Muzne krave u liniji otkupa mlijeka
grlo
100
8.500
850.000,00
2
Proizvodwa gove|eg mesa
grlo
250
467
116.750,00
3
Proizvodwa pile}eg mesa
kqun
0,1
3.400.000
340.000,00
4
Vje{ta~ko osjemewavawe plotkiwa
grlo
7
20.000
140.000,00
5
Proizvodwa konzumnih jaja
kqun
1
43.000
43.000,00
6
Uzgoj pilenki te{kih roditeqskih linija
kqun
2
50.000
100.000,00
r.b.
1
Vrsta proizvodwe
2
A.
ANIMALNA PROIZVODWA
1
B.
Ukupan iznos
(KM)
6
BIQNA PROIZVODWA
7
Proizvodwa kukuruza
ha
300
2.300
690.000,00
8
Krmno i industrijsko biqe na oranicama i
ozime krmne kulture (leguminoze, DTS, TS, ra`,
tritikale, je~am i zob)
ha
200
500
100.000,00
9
Proizvodwa korni{ona za industrijsku preradu
kg
0,1
1.000.000
100.000,00
10
Proizvodwa krompira za industrijsku preradu
kg
0,08
500.000
40.000,00
m2
2
75.000
150.000,00
t
45
1.333
60.000,00
11
12
Proizvodwa povr}a i jagode u za{ti}enom
prostoru
Proizvodwa gqiva ({ampiwoni, bukova~e i
{itake)
13
Proizvodwa komposta
t
25
800
20.000,00
14
Podizawe nasada jagodi~astog vo}a (malina,
kupina, jagoda, borovnica i ribizla)
ha
3.500,00
20
70.000,00
15
Kontejnerske presadnice povr}a i qekovitog biqa
kom
0,02
2.000.000
40.000,00
16
Otkup vo}a za daqu prodaju
t
40
4.900
196.000,00
17
Otkup vo}a za preradu na podru~ju Kantona
t
80
450
36.000,00
18
Otkup krompira za preradu na podru~ju Kantona
t
30
666,67
20.000,00
19
Proizvodwa vo}a
kg
0,1
5.137.500
513.750,00
ha
600
460
276.250,00
C) PODR[KA ORGANIZATORIMA PROIZVODWE U KOOPERACIJI OTKUPA PROIZVODA IZ
KOOPERACIJE I PRODAJA TIH PROIZVODA
20
Podr{ka organizatorima proizvodwe u
kooperaciji otkupa proizvoda iz kooperacije i
prodaja tih proizvoda
D)
EKOLO[KA PROIZVODWA
21
Certificirawe proizvo|a~a
kg
0,05
2.500.000
125.000,00
10.000,00
E) KAPITALNE INVESTICIJE U PRIMARNOJ POQOPRIVREDNOJ PROIZVODWI I
PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Kapitalne investicije u primarnoj
22
poqoprivrednoj proizvodwi i prehrambenoj
655.466,00
industriji
F) REGRESOVAWE KAMATA NA INVESTICIJSKE KREDITE U PRIMARNOJ POQOPRIVREDNOJ
PROIZVODWI I PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI I KREDITE ZA OTKUP VI[KOVA BIQNIH I
ANIMALNIH PROIZVODA NA PODRU^JU KANTONA
23
Regresovawe kamata na investicijske kredite
u primarnoj poqoprivrednoj proizvodwi i
prehrambenoj industriji i kredite za otkup
vi{kova biqnih i animalnih poqoprivrednih
proizvoda na podru~ju Kantona
600.000,00
Petak, 3. avgust 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1173
G) PODR[KA STRU^NIM INSTITUCIJAMA
24
Podr{ka stru~nim institucijama
40.000,00
H) PARTICIPACIJA U REALIZACIJI PROJEKATA NOVIH TEHNOLOGIJA OD INTERESA ZA
PRIMARNU POQOPRIVREDNU PROIZVODWU
Participacija u realizaciji projekata
novih tehnologija od interesa za primarnu
poqoprivrednu proizvodwu
25
I)
70.000,00
PODR[KA TV EMISIJAMA O POQOPRIVREDI I PROMOCIJI DOMA]IH PROIZVODA
TV serijal "Agro kanal", TV emisija o
poqoprivredi i promocija doma}ih proizvoda
TV serijal "Agrokutak" Ciklus edukativnih
emisija o poqoprivrednoj proizvodwi
26
27
10.000,00
6.000,00
J) REZERVA
198.000,00
28
432.000,00
Dug iz 2011. godine
UKUPNO
6.048.216,00
IV
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a bi}e objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede
Broj: 04/1-14- 9203-1/12
Tuzla, 19.07.2012. godine
MINISTAR
Edin Ajanovi}, s.r.
646
Na osnovu ~lana 67. stav 3. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine",
broj: 35/05) i ~lana 6. stav 2. Zakona o nov~anoj podr{ci
u primarnoj poqoprivrednoj proizvodwi ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona" br. 5/07 i 12/07), uz prethodno
mi{qewe Komisije za poqoprivredu, vodoprivredu,
{umarstvo i za{titu okoli{a Skup{tine Tuzlanskog
kantona, broj: 02-02-367-5/12 od 19.07.2012. godine,
ministar poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede u
Vladi Tuzlanskog kantona, d o n o s i
PRAVILNIK
o ostvarivawu nov~ane podr{ke u primarnoj
poqoprivrednoj proizvodwi za 2012. godinu
POGLAVQE I - OP[TE ODREDBE
^lan 1.
(Predmet)
(1) Pravilnikom o ostvarivawu nov~ane podr{ke u
primarnoj poqoprivrednoj proizvodwi za 2012. godinu
(u daqem tekstu: Pravilnik), propisuju se uslovii koje
moraju ispuwavati podnosioci zahtjeva za ostvarivawe
nov~ane podr{ke, postupak za ostvarivawe nov~ane
podr{ke, potrebna dokumentacija koja se prila`e uz
zahtjev za ostvarivawe nov~ane podr{ke, na~in isplate,
obaveze koje podnosilac zahtjeva za ostvarivawe nov~ane
podr{ke mora ispuniti nakon prijema nov~ane podr{ke i
obrasci, te nadzor i kontrola.
^lan 2.
(Oblasti u kojima se ostvaruje nov~ana podr{ka)
(1) Nov~ana podr{ka u 2012. godini, ostvaruje se
u oblasti: animalne proizvodwe, biqne proizvodwe,
podr{ke organizatorima proizvodwe u kooperaciji
otkupa proizvoda iz kooperacije i prodaje tih
proizvoda,
ekolo{ke
proizvodwe,
kapitalnih
investicija u primarnoj poqoprivrednoj proizvodwi
i prehrambenoj industriji, regresovawa kamata na
investicijske kredite u primarnoj poqoprivrednoj
proizvodwi i prehrambenoj industriji i kredite za
otkup vi{kova biqnih i animalnih poqoprivrednih
proizvoda na podru~ju Tuzlanskog kantona (u daqem
tekstu: Kanton), podr{ke stru~nim institucijama,
participacije u realizaciji projekata novih
tehnologija od interesa za primarnu poqoprivrednu
proizvodwu.
^lan 3.
(Pravo na ostvarewe nov~ane podr{ke)
(1) Pravo na nov~anu podr{ku ima fizi~ko i
pravno lice ( u daqem tekstu: korisnik):
a) koje je upisano u RPG odnosno RK, u koji je,
pored ostalog, obavezan dostaviti i dokaz
o upisu u sudski registar za privredna
dru{tva i zemqoradni~ke zadruge koje se bave
poqoprivrednom proizvodwom; uvjerewe o
poreznoj registraciji (sa identifikacijskim
brojem); obavje{tewe o razvrstavawu pravnog
lica po djelatnosti; rje{ewe o odobravawu
obavqawa obrtni~ke djelatnosti za obrtnike
Broj 9 - Strana 1174
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA koji se bave poqoprivrednom proizvodwom,
dokaz o pravu na kori{}ewe zemqi{ta (ZK
izvadak na ime vlasnika zemqi{ta, kod PPG
na nosioca RPG, posjedovni list na ime
klijenta, ili dokument na osnovu kojeg dokazuje
postojawe prava ugovor o kupoprodaji, ugovor o
zakupu, ugovor o poklonu i ugovor o koncesiji,
ugovor o kori{}ewu, pravosna`no rje{ewe o
nasqe|ivawu s prilo`enim ZK ili posjedovnim
listom koji glasi na ime davaoca prava), pored
ostalog }e se uzeti kao dokaz iz RPG i RK za
obra~un nov~ane podr{ke.
b) koje je prije prijave po~etka proizvodwe
u nadle`noj op{tinskoj slu`bi
izvr{io
a`urirawe podataka u RPG i RK.
c) koje ostvari neku od poqoprivrednih proizvodwi
ili poqoprivrednu djelatnost iz ~lana 2. ovog
pravilnika u periodu od 31.10. 2011. godine
do
31.10.2012 godine na podru~ju Kantona,
osim specifi~nih proizvodwi i djelatnosti
propisanih Programom utro{ka sredstava za
nov~ane podr{ke u primarnoj poqoprivrednoj
proizvodwi u 2012. godini (u daqem tekstu:
Program) i Pravilnikom.
d) koje ispuni op{te i posebne kriterije propisane
Programom i uslove propisane Pravilnikom.
POGLAVQE II - NA^IN OSTVARIVAWA
NOV^ANE PODR[KE U POJEDINIM
OBLASTIMA
^lan 4.
(Prijem i obrada zahtjeva za nov~anu podr{ku)
(1) Korisnik podnosi zahtjev za ostvarivawe
nov~ane podr{ke gradskoj/op{tinskoj slu`bi, u
mjestu
prebivali{ta, odnosno sjedi{ta, zajedno sa
dokumentacijom propisanom Pravilnikom, te odgovara za
vjerodostojnost podataka sadr`anih u istoj.
(2) Gradska/op{tinska slu`ba, u skladu sa Zakonom
o nov~anoj podr{ci u primarnoj poqoprivrednoj
proizvodwi (u daqem tekstu: Zakon) i Pravilnikom,
zaprima, obra|uje, vr{i provjeru dokumentacije, donosi
rje{ewe, te na propisanim obrascima, koji su sastavni
dio Pravilnika, sa~iwava obra~un po vrstama podr{ke,
u obimu koji je propisan.
(3)Rje{ewe i obrasce iz stava 2. ovog ~lana,
gradska/op{tinska slu`ba dostavqa Ministarstvu
poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede (u daqem
tekstu: Ministarstvo) u propisanim rokovima.
(4)
Obra~un
nov~anih
podr{ki
vr{i
se
kroz aplikaciju za nov~ane podr{ke u primarnoj
poqoprivrednoj proizvodwi.
(5)
Ministarstvo vr{i provjeru dostavqenih
rje{ewa i obrazaca, te ih dostavqa Ministarstvu
finansija Kantona (u daqem tekstu: Ministarstvo
finansija), radi isplate.
(6)Ukoliko Ministarstvo uo~i nepravilnosti u
rje{ewu i obrascima, iste vra}a gradskoj/op{tinskoj
slu`bi na ponovni postupak.
(7)Protiv rje{ewa gradske/op{tinske slu`be iz
stava 2. ovog ~lana, mo`e se izjaviti `alba Ministarstvu, u
roku od 15 dana od dana dostavqawa rje{ewa.
(8)Korisnik je du`an putem gradske/op{tinske
slu`be podnijeti zahtjev za izlazak na teren radi
utvr|ivawa poqoprivredne proizvodwe, koji je
sastavni dio ovog Pravilnika, zajedno sa propisanom
dokumentacijom, u rokovima propisanim ovim
Pravilnikom i za proizvodwe za koje to propisuje ovaj
Pravilnik.
Petak, 3. avgust 2012. god.
(9)Gradska/op}inska slu`ba u roku od sedam
dana od dana prijema zahtjeva iste dostavqa putem
protokola Poqoprivrednom zavodu, kako bi dr`avni
slu`benik sa~inio zapisnik.
(10) Dokumentacija korisnika, dostavqena gradskoj/
op{tinskoj slu`bi, uvodi se u djelovodnik predmeta i
akata i momentom upisa postaje slu`bena dokumentacija.
Odjeqak A. ANIMALNA PROIZVODWA
^lan 5.
(Muzne krave u liniji otkupa mlijeka)
(1) Pravo na nov~anu podr{ku za muzne krave u liniji
otkupa mlijeka imaju korisnici koji posjeduju najmawe 2
muzne krave za koje posjeduju zdravstveni karton, izdat od
nadle`ne veterinarske stanice, sa rokom va`ewa od godinu
dana.
(2) Podr{ka za muzne krave u liniji otkupa
mlijeka iznosi 100,00 KM/grlu.
(3) Zahtjev za isplatu nov~ane podr{ke za muzne
krave u liniji otkupa mlijeka u ime korisnika, podnosi
otkupqiva~-prera|iva~.
(4) Uz zahtjev za isplatu nov~ane podr{ke za
muzne krave u liniji otkupa mlijeka otkupqiva~prera|iva~,
dostavqa
gradskoj/op{tinskoj
slu`bi u originalu ili ovjerenoj kopiji sqede}u
dokumentaciju:
a) potvrdu nadle`ne kantonalne porezne uprave da
nema dospjelih a neizmirenih poreznih obaveza
i potvrdu Uprave za indirektno oporezivawe
BiH da nema dospjelih a neizmirenih poreznih
obaveza iz prethodne godine (pravna licakorisnik),
b) tabelarni prikaz obra~una nov~ane podr{ke za
mlije~na grla na Obrascu A 1,
c) ugovor o isporuci mlijeka za svakog proizvo|a~a
sa otkupqiva~em-prera|iva~em,
d) zdravstveni (mlije~ni) karton za muzne krave,
e) paso{e `ivotiwa u skladu sa Pravilnikom o
obiqe`avawu goveda.
(5)
Zahtjev sa propisanom dokumentacijom
otkupqiva~-prera|iva~, dostavqa gradskoj/op{tinskoj
slu`bi najkasnije do 31. oktobra teku}e godine.
(6)
Gradska/op{tinska
slu`ba
rje{ewa
i
propisane obrasce dostavqa Ministarstvu odmah po
dono{ewu rje{ewa, a najkasnije do 30. novembra teku}e
godine. Ministarstvo, nakon izvr{ene provjere, kopije
rje{ewa i propisanih obrazaca, zajedno sa nalogom za
isplatu, dostavqa Ministarstvu finansija.
^lan 6.
(Proizvodwa gove|eg mesa)
(1)Pravo na nov~anu podr{ku za proizvodwu
gove|eg mesa – tov junadi, imaju korisnici koji
utove 3 ili 4 tovna grla, ukoliko ispuwavaju sqede}e
uslove:
a) da je najve}a ulazna te`ina grla u tovu do 210 kg,
a starost do 6 mjeseci,
b) da je najmawa te`ina grla kod isporuke 450 kg i
da su grla u tovu provela najmawe 200 dana,
c) da je proizvodwa - tov zapo~eta do 01.08.2011.
godine,
(2)Nov~ana podr{ka za utovqenu junad iznosi
250,00 KM/grlu.
(3)
Uz zahtjev za isplatu nov~ane podr{ke
korisnik gradskoj/op{tinskoj slu`bi u
originalu ili ovjerenoj kopiji dostavqa
sqede}u dokumentaciju:
Petak, 3. avgust 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
a) potvrdu nadle`ne kantonalne porezne uprave da
nema dospjelih a neizmirenih poreznih obaveza
i potvrdu Uprave za indirektno oporezivawe
BiH da nema dospjelih a neizmirenih poreznih
obaveza iz prethodne godine (za pravna lica),
b)zapisnik Poqoprivrednog zavoda o po~etku
tova sa navedenim brojevima u{nih markica za
svako grlo,
c)zapisnik Poqoprivrednog zavoda o zavr{etku
tova sa navedenim brojevima u{nih markica za
svako grlo,
d)
kopiju svjedoxbe o zdravstvenom stawu
`ivotiwe i obrasce za prijavu kretawa za
sve `ivotiwe koje su zavr{ile tovni turnus
i napustile objekat, a koje izdaje nadle`na
veterinarska organizacija,
e) kopiju sto~nog paso{a, za svako grlo, izdatog od
strane Agencije za obiqe`avawe `ivotiwa.
(4) Zahtjevi korisnika koji su zapo~eli proizvodwu
– tov do 01.08.2011. godine, a koji su zaprimqeni u ovom
Ministarstvu, proslije|uju se gradskoj/op{tinskoj
slu`bi, radi razmatrawa i rje{avawa.
(5)
Gradska/op{tinska
slu`ba,
rje{ewa
i
propisane obrasce, dostavqa Ministarstvu odmah po
dono{ewu, a najkasnije do 30. novembra teku}e godine.
Ministarstvo, nakon izvr{ene provjere, kopije rje{ewa
i propisanih obrazaca, zajedno sa nalogom za isplatu
dostavqa Ministarstvu finansija.
^lan 7.
(Proizvodwa pile}eg mesa)
(1) Pravo na nov~anu podr{ku za proizvodwu
pile}eg mesa imaju korisnici koji utove najmawe 5.000
pili}a u turnusu u periodu od 01.11.2011. do 31.10.2012.
godine i isporu~e ih registrovanim klaonicama, koje
su u sistemu PDV-a.
(2) Pravo na nov~anu podr{ku ostvaruju korisnici
koji su kupili jednodnevne pili}e radi proizvodwe
u vlastitim objektima, uslu`ni tov ili objektima
uzetim u zakup u kojima se vr{i uslu`no hrawewe. Da bi
ostvarili nov~anu podr{ku, korisnici trebaju predati
pilad na klawe zanatskim klaonicama, registrovanim
kod Ministarstva ili industrijskim klaonicama,
registrovanim
kod
Federalnog
ministarstva
poqoprivrede, vodoprivrede i {umarstva (u daqem
tekstu: Federalno ministarstvo).
(3) Nov~ana podr{ka za proizvodwu pile}eg mesa
iznosi 0,10 KM/kqunu.
(4) Uz zahtjev za isplatu nov~ane podr{ke
korisnik gradskoj/op{tinskoj slu`bi dostavqa, u
originalu ili ovjerenoj kopiji, sqede}u dokumentaciju:
a) potvrdu nadle`ne kantonalne porezne uprave da
nema dospjelih, a neizmirenih poreznih obaveza
i potvrdu Uprave za indirektno oporezivawe
BiH da nema dospjelih a neizmirenih poreznih
obaveza iz prethodne godine (pravna lica),
b) rje{ewe o ispuwavawu veterinarsko zdravstvenih
uslova za farmu peradi, izdato od Ministarstva,
c) ovjerenu kopiju ugovora sa klaonicom (ugovor
ne stariji od 12 mjeseci, u trenutku podno{ewa
zahtjeva), ukoliko nema vlastitu klaonicu,
d) uvjerewe o registraciji obveznika poreza na
dodanu vrijednost za klaonice,
e) ra~un ili ovjerena kopija ra~una o nabavci
jednodnevnih pili}a,
f) dokaz o predatom broju pili}a registrovanoj
klaonici,
g) potvrda (obrazac A1-17) ovla{}ene veterinarske
organizacije o zdravstvenom stawu `ivotiwa
Broj 9 - Strana 1175
u skladu sa Odlukom o veterinarskoj svjedoxbi
o zdravstvenom stawu `ivotiwa i po{iqaka
`ivotiwskog porijekla u unutra{wem i
me|unarodnom prometu ("Slu`beni glasnik
Bosne i Hercegovine" , broj 27/03),
h)
ovjerenu izjavu korisnika da se bavi
proizvodwom pile}eg mesa.
(5) Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik
dostavqa gradskoj/op{tinskoj slu`bi do 31. oktobra teku}
e godine.
(6) Gradska/op{tinska slu`ba rje{ewa i propisane
obrasce dostavqa Ministarstvu odmah po dono{ewu
rje{ewa, a najkasnije do 30 novembra teku}e godine.
Ministarstvo nakon izvr{ene provjere kopije rje{ewa i
propisanih obrazaca, zajedno sa nalogom za isplatu, dostavqa
Ministarstvu finansija.
^lan 8.
(Vje{ta~ko osjemewavawe plotkiwa)
(1) Pravo na nov~anu podr{ku imaju pravna lica,
koja su kod nadle`nog suda registrovana za djelatnost
vje{ta~kog osjemewavawa krava, a koji su u sistemu
PDV-a, u iznosu od 7,00 KM, za jedno osjemewavawe
krave u teku}oj godini, koji koriste sjeme, ~ija nabavna
cijena nije mawa od 4 KM/dozi.
(2) Umawuje se cijena kod vje{ta~kog osjemewavawa
za iznos od 7,00 KM prema krajwem korisniku.
(3)Pravna lica registrovana za djelatnost
vje{ta~kog osjemewavawa, da bi ostvarila pravo na
nov~anu podr{ku za vje{ta~ko osjemewavawe krava,
du`na su voditi kwigu evidencije o vje{ta~kom
osjemewavawu krava.
(4) Uz zahtjev za isplatu nov~ane podr{ke
pravno lice, registrovano za djelatnost vje{ta~kog
osjemewavawa, dostavqa gradskoj/op{tinskoj slu`bi u
originalu ili ovjerenoj kopiji sqede}u dokumentaciju:
(a) potvrdu nadle`ne kantonalne porezne uprave da
nema dospjelih a neizmirenih poreznih obaveza
i potvrdu Uprave za indirektno oporezivawe
BiH da nema dospjelih a neizmirenih poreznih
obaveza iz prethodne godine,
(b) tabelarni prikaz obra~una nov~ane podr{ke na
obrascu A 9,
(c) spisak vlasnika sa brojem grla kod kojih je izvr{eno
vje{ta~ko osjemewavawe, a koja su obiqe`ena
u{nom markicom od strane veterinarske stanice, u
skladu sa Pravilnikom o obiqe`avawu `ivotiwa
i {emi kontrole kretawa `ivotiwa
(d) uvjerewe o registraciji obveznika poreza na
dodanu vrijednost,
(e) ovjerenu kopiju ra~una o nabavqenom sjemenu za
vje{ta~ko osjemewavawe.
(5)
Zahtjev
sa
propisanom
dokumentacijom
korisnik dostavqa gradskoj/op{tinskoj slu`bi
do 31. oktobra teku}e godine.
(6)Gradska/op{tinska slu`ba donosi rje{ewe
nakon {to kantonalni poqoprivredni inspektor
zapisni~ki utvrdi ta~nost podataka predo~enih u
dokumentaciji koju je veterinarska stanica prilo`ila
i zapisnik dostavi gradskoj/op{tinskoj slu`bi.
(7) Gradska/op{tinska slu`ba rje{ewa, propisane
obrasce i kopiju zapisnika kantonalnog poqoprivrednog
inspektora dostavqa Ministarstvu odmah po dono{ewu
rje{ewa, a najkasnije do 30. novembra teku}e godine.
Ministarstvo nakon izvr{ene provjere kopije rje{ewa
i propisanih obrazaca, zajedno sa nalogom za isplatu,
dostavqa Ministarstvu finansija.
Broj 9 - Strana 1176
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^lan 9.
(Proizvodwa konzumnih jaja)
(1)Pravo na nov~anu podr{ku za proizvodwu
konzumnih jaja imaju korisnici koji uvedu u
proizvodwu najmawe 1.000 koka nosiqa.
(2)Nov~ana podr{ka za proizvodwu konzumnih
jaja iznosi 1,00 KM/ kqunu.
(3)
Uz zahtjev za isplatu nov~ane podr{ke
korisnik gradskoj/op{tinskoj slu`bi dostavqa
u originalu ili ovjerenoj kopiji sqede}u
dokumentaciju:
a) potvrdu nadle`ne kantonalne porezne uprave da
nema dospjelih a neizmirenih poreznih obaveza
i potvrdu Uprave za indirektno oporezivawe
BiH da nema dospjelih a neizmirenih poreznih
obaveza iz prethodne godine (za pravna lica),
b)
rje{ewe
o
ispuwavawu
veterinarsko
zdravstvenih uslova za peradarsku farmu,
izdato od Ministarstva,
c)dokaz o odgoju ili nabavci koka nosiqa za
proizvodwu konzumnih jaja,
d) potvrda (obrazac A1-17) ovla{}ene veterinarske
organizacije o zdravstvenom stawu `ivotiwa u
skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama
Pravilnika o visini i na~inu raspodjele naknade
za svjedoxbu o zdravstvenom stawu `ivotiwa
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 57/09).
e) zapisnik Poqoprivrednog zavoda o ustanovqenoj
proizvodwi konzumnih jaja.
(4)
Zahtjev sa propisanom
dokumentacijom
korisnik dostavqa gradskoj/op{tinskoj slu`bi
najkasnije do 31.oktobra teku}e godine.
(5) Gradska/op{tinska slu`ba rje{ewa i propisane
obrasce dostavqa Ministarstvu odmah po dono{ewu
rje{ewa, a najkasnije do 30. novembra teku}e godine.
Ministarstvo, nakon izvr{ene provjere, kopije rje{ewa
i propisanih obrazaca, zajedno sa nalogom za isplatu,
dostavqa Ministarstvu finansija.
^lan 10.
(Uzgoj pilenki te{kih roditeqskih linija)
(1) Pravo na nov~anu podr{ku za uzgoj mati~nog
roditeqskog jata te{ke roditeqske linije imaju
korisnici koji uvedu u uzgoj najmawe 10.000 pili}a
te{ke roditeqske linije i uzgajaju ih do prelaska u
fazu reprodukcije.
(2) Nov~ana podr{ka za uzgoj pilenki iznosi 2,00
KM/ kqunu.
(3) Uz zahtjev za isplatu nov~ane podr{ke korisnik
gradskoj/op{tinskoj slu`bi dostavqa u originalu ili
ovjerenoj kopiji sqede}u dokumentaciju:
a) potvrdu nadle`ne kantonalne porezne uprave da
nema dospjelih a neizmirenih poreznih obaveza
i potvrdu Uprave za indirektno oporezivawe
BiH da nema dospjelih a neizmirenih poreznih
obaveza iz prethodne godine (za pravna lica),
b) rje{ewe o ispuwavawu veterinarsko zdravstvenih
uslova za peradarsku farmu, izdato od Ministarstva,
c) korisnici koji su uveli u uzgoj `iovotiwe iz
uvoza du`ni su dostaviti Rje{ewe kantonalnog
veterinarskog inspektora o otvarawu i zatvarawu
karantina,
d) dokaz o nabavci jednodnevnih pili}a,
e) jedinstvenu carinsku deklaraciju – JCI obrazac
s pripadaju}im ra~unom i pla}enim carinskim
obavezama,
f) potvrda (obrazac A1-17) ovla{}ene veterinarske
organizacije o zdravstvenom stawu `ivotiwa u
Petak, 3. avgust 2012. god.
skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama
Pravilnika o visini i na~inu raspodjele naknade
za svjedoxbu o zdravstvenom stawu `ivotiwa
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 57/09).
g)zapisnik Poqoprivrednog zavoda o useqewu
jednodnevnih pili}a,
h) zapisnik Poqoprivrednog zavoda o odgoju pili}a.
(4) Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik
dostavqa gradskoj/op{tinskoj slu`bi
najkasnije do
31.oktobra teku}e godine.
(5) Gradska/op{tinska slu`ba rje{ewa i propisane
obrasce dostavqa Ministarstvu odmah po dono{ewu
rje{ewa, a najkasnije do 30. novembra teku}e godine.
Ministarstvo, nakon izvr{ene provjere, kopije rje{ewa i
propisanih obrazaca, zajedno sa nalogom za isplatu, dostavqa
Ministarstvu finansija.
Odjeqak B. BIQNA PROIZVODWA
^lan 11.
(Proizvodwa kukuruza)
(1)Pravo na nov~anu podr{ku imaju korisnici
koji zasnuju proizvodwu kukuruza na povr{ini od 1 – 2 ha.
(2)Podr{ka za proizvodwu kukuruza iznosi
300,00 KM/ha.
(3) Uz zahtjev za isplatu nov~ane podr{ke korisnik
gradskoj/op{tinskoj slu`bi dostavqa, u originalu ili
ovjerenoj kopiji, slede}u dokumentaciju:
(a) potvrdu nadle`ne kantonalne porezne uprave da
nema dospjelih a neizmirenih poreznih obaveza
i potvrdu Uprave za indirektno oporezivawe
BiH da nema dospjelih a neizmirenih poreznih
obaveza iz prethodne godine (pravna lica),
(b)
dokaz o kupqenom deklarisanom, odnosno
certificiranom sjemenu,
(c) ovjerenu izjavu korisnika o zasijanoj povr{ini
kukuruzom.
(4) Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik
dostavqa gradskoj/op{tinskoj slu`bi najkasnije do 15.
septembra teku}e godine.
(5) Gradska/op{tinska slu`ba rje{ewa i propisane
obrasce dostavqa Ministarstvu odmah po dono{ewu
rje{ewa, a najkasnije do 15. novembra teku}e godine.
Ministarstvo, nakon izvr{ene provjere, kopije rje{ewa i
propisanih obrazaca, zajedno sa nalogom za isplatu, dostavqa
Ministarstvu finansija.
^lan 12.
(Krmno i industrijsko biqe na oranicama i ozime
krmne kulture: leguminoze, DTS, TS, ra`, tritikale,
je~am, zob)
(1) Pravo na nov~anu podr{ku imaju korisnici
koji zasiju najmawe 1ha krmnog ili industrijskog biqa
na oranicama ili ozimih krmnih kultura (leguminoze,
DTS, TS, ra`, tritikale, je~am, zob).
(2)Nov~ana podr{ka za proizvodwu krmnog i
industrijskog biqa na oranicama i ozimih krmnih
kultura iznosi 200,00 KM/ha.
(3)Uz zahtjev za isplatu nov~ane podr{ke
korisnik gradskoj/op{tinskoj slu`bi dostavqa, u
originalu ili ovjerenoj kopiji, sqede}u dokumentaciju:
a) potvrdu nadle`ne kantonalne porezne uprave da
nema dospjelih a neizmirenih poreznih obaveza
i potvrdu Uprave za indirektno oporezivawe
BiH da nema dospjelih a neizmirenih poreznih
obaveza iz prethodne godine (pravna lica),
b)dokaz o kupqenom deklarisanom, odnosno
certificiranom sjemenu,
Petak, 3. avgust 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
c) ovjerenu izjavu korisnika o zasijanoj povr{ini
krmnog i industrijskog biqa na oranicama i
ozimih krmnih kultura,
(4)Zahtjev sa propisanom
dokumentacijom
korisnik dostavqa gradskoj/op{tinskoj slu`bi
najkasnije do 15. novembra teku}e godine.
(5) Gradska/op{tinska slu`ba rje{ewa i propisane
obrasce dostavqa Ministarstvu odmah po dono{ewu
rje{ewa, a najkasnije do 15. decembra teku}e godine.
Ministarstvo nakon izvr{ene provjere kopije rje{ewa
i propisanih obrazaca, zajedno sa nalogom za isplatu,
dostavqa Ministarstvu finansija.
^lan 13.
(Proizvodwa korni{ona za industrijsku preradu)
(1) Pravo na nov~anu podr{ku imaju korisnici
koji zasnuju proizvodwu korni{ona na povr{ini do 0,5
ha i registrovanom otkupqiva~u, odnosno prera|iva~u
prodaju najmawe 2 t korni{ona za industrijsku preradu.
(2) Nov~ana podr{ka za proizvedeni i prodati
industrijski korni{on iznosi 0,10 KM/kg.
(3) Uz zahtjev za isplatu nov~ane podr{ke korisnik
gradskoj/op{tinskoj slu`bi dostavqa, u originalu ili
ovjerenoj kopiji, sqede}u dokumentaciju:
a) potvrdu nadle`ne kantonalne porezne uprave da
nema dospjelih a neizmirenih poreznih obaveza
i potvrdu Uprave za indirektno oporezivawe
BiH da nema dospjelih a neizmirenih poreznih
obaveza iz prethodne godine (pravna lica),
b)ugovor o proizvodwi sa otkupqiva~em,
odnosno prera|iva~em,
c)
ovjerenu izjavu korisnika o zasnovanoj
proizvodwi korni{ona,
d) ra~un ili prijemni list ili otkupni list o
predatoj koli~ini korni{ona registrovanom
otkupqiva~u/prera|iva~u koji sadr`i elemente
iz ~lana 48. stav (5) Zakona o unutarwoj trgovini
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 40/10).
(4) Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik
dostavqa gradskoj/op{tinskoj slu`bi u roku od 30 dana
od dana prijema dokaza o predatoj koli~ini korni{ona, a
najkasnije do 31. oktobra teku}e godine.
(5) Gradska/op{tinska slu`ba rje{ewa i propisane
obrasce dostavqa Ministarstvu odmah po dono{ewu
rje{ewam, a najkasnije do 30. novembra teku}e godine.
Ministarstvo, nakon izvr{ene provjere, kopije rje{ewa
i propisanih obrazaca, zajedno sa nalogom za isplatu,
dostavqa Ministarstvu finansija.
^lan 14.
(Proizvodwa krompira za industrijsku preradu)
(1) Pravo na nov~anu podr{ku imaju korisnici
koji proizvedu i registrovanom prera|iva~u, koji je
u sistemu PDV-a, prodaju najmawe 10 t krompira za
industrijsku preradu.
(2) Nov~ana podr{ka za proizvedeni i prodati
industrijski krompir iznosi 0,08 KM/kg.
(3)Uz zahtjev za isplatu nov~ane podr{ke
korisnik gradskoj/op{tinskoj slu`bi dostavqa, u
originalu ili ovjerenoj kopiji, sqede}u dokumentaciju:
a) potvrdu nadle`ne kantonalne porezne uprave da
nema dospjelih a neizmirenih poreznih obaveza
i potvrdu Uprave za indirektno oporezivawe
BiH da nema dospjelih a neizmirenih poreznih
obaveza iz prethodne godine (pravna lica),
b) ovjerenu izjavu korisnika o zasnovanoj proizvodwi
krompira,
c)ugovor o proizvodwi sa prera|iva~emotkupqiva~em,
Broj 9 - Strana 1177
d) ra~un ili prijemni list ili otkupni list o
predatoj koli~ini krompira registrovanom
otkupqiva~u/prera|iva~u koji sadr`i elemente
iz ~lana 48. stav (5) Zakona o unutarwoj trgovini
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 40/10).
(4) Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik
dostavqa gradskoj/op{tinskoj slu`bi u roku od 30
dana od dana izdavawa ra~una ili prijemnog lista ili
otkupnog lista o preuzetoj koli~ini krompira od strane
prera|iva~a, a najkasnije do 31.oktobra teku}e godine.
(5) Gradska/op{tinska slu`ba rje{ewa i propisane
obrasce dostavqa Ministarstvu odmah po dono{ewu
rje{ewa, a najkasnije do 30. novembra teku}e godine.
Ministarstvo, nakon izvr{ene provjere, kopije rje{ewa i
propisanih obrazaca, zajedno sa nalogom za isplatu, dostavqa
Ministarstvu finansija.
^lan 15.
Proizvodwa povr}a i jagode u za{ti}enom prostoru
(plastenici, staklenici)
(1)Pravo na nov~anu podr{ku imaju korisnici
koji proizvode povr}e (krastavac, paprika, paradajz),
odnosno jagodu u za{ti}enom prostoru (plastenici,
staklenici), na povr{ini od najmawe 200 m2 i kojima
je poqoprivredna proizvodwa u RPG i RK registrovana
kao osnovna ili prete`na djelatnost.
(2) Nov~ana podr{ka iz predhodnog stava iznosi
2,0 KM/m2 za{ti}enog prostora.
(3) Uz zahtjev za isplatu nov~ane podr{ke korisnik
gradskoj/op{tinskoj slu`bi dostavqa, u originalu ili
ovjerenoj kopiji, sqede}u dokumentaciju:
a) potvrdu nadle`ne kantonalne porezne uprave da
nema dospjelih a neizmirenih poreznih obaveza
i potvrdu Uprave za indirektno oporezivawe
BiH da nema dospjelih a neizmirenih poreznih
obaveza iz prethodne godine (pravna lica),
b)
ovjerenu izjavu korisnika o zasnovanoj
proizvodwi povr}a, odnosno jagode.
(4)
Zahtjev sa propisanom dokumentacijom
korisnik dostavqa gradskoj/op{tinskoj slu`bi
najkasnije do 31.oktobra teku}e godine.
(5) Gradska/op{tinska slu`ba rje{ewa i propisane
obrasce dostavqa Ministarstvu odmah po dono{ewu, a
najkasnije do 30. novembra teku}e godine. Ministarstvo,
nakon izvr{ene provjere, kopije rje{ewa i propisanih
obrazaca, zajedno sa nalogom za isplatu, dostavqa
Ministarstvu finansija.
^lan 16.
(Proizvodwa gqiva – {ampiwoni, bukova~e i {itake)
(1) Pravo na nov~anu podr{ku imaju korisnici
koji za proizvodwu gqiva ({ampiwona, bukova~e
i {itake) u jednom ciklusu utro{e najmawe
1
tonu, a najvi{e 50 t supstrata godi{we i kojima je
poqoprivredna proizvodwa u RPG i RK registrovana
kao osnovna ili prete`na djelatnost.
(2)Nov~ana podr{ka za proizvodwu gqiva
iznosi 45,00 KM / t supstrata.
(3) Uz zahtjev za isplatu nov~ane podr{ke korisnik
gradskoj/op{tinskoj slu`bi dostavqa u originalu ili
ovjerenoj kopiji sqede}u dokumentaciju:
a) potvrdu nadle`ne kantonalne porezne uprave da
nema dospjelih a neizmirenih poreznih obaveza
i potvrdu Uprave za indirektno oporezivawe
BiH da nema dospjelih a neizmirenih poreznih
obaveza iz prethodne godine (pravna lica),
b) ra~un o nabavci supstrata,
c) zapisnik Poqoprivrednog zavoda o zasnovanoj
proizvodwi za svaki proizvodni ciklus.
Broj 9 - Strana 1178
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA (4)Zahtjev sa propisanom
dokumentacijom
korisnik dostavqa gradskoj/op{tinskoj slu`bi
najkasnije do 31. oktobra teku}e godine.
(5)
Gradska/op{tinska slu`ba rje{ewa i
propisane obrasce dostavqa Ministarstvu odmah po
dono{ewu rje{ewa, a najkasnije do 30 novembra teku}e
godine. Ministarstvo, nakon izvr{ene provjere,
kopije rje{ewa i propisanih obrazaca, zajedno
sa nalogom za isplatu, dostavqa Ministarstvu
finansija.
^lan 17.
(Proizvodwa komposta)
(1) Pravo na nov~anu podr{ku imaju korisnici
koji su registrovani za proizvodwu komposta i koji u
toku godine proizvedu najmawe 300 tona komposta.
(2) Nov~ana podr{ka iznosi 25 KM/toni proizvedenog
komposta.
(3) Uz zahtjev za isplatu nov~ane podr{ke korisnik
gradskoj/op{tinskoj slu`bi dostavqa, u originalu ili
ovjerenoj kopiji, sqede}u dokumentaciju:
a) potvrdu nadle`ne kantonalne porezne uprave da
nema dospjelih a neizmirenih poreznih obaveza
i potvrdu Uprave za indirektno oporezivawe
BiH da nema dospjelih a neizmirenih poreznih
obaveza iz prethodne godine (pravna lica),
b)dokaz o proizvedenim koli~inama komposta
(proizvodni list, primka i sl.),
c)dokaz o prodanim koli~inama komposta
(potpisana i ovjerena specifikacija o
prodanim koli~anama komposta) .
(4)
Zahtjev sa propisanom
dokumentacijom
korisnik dostavqa gradskoj/op{tinskoj slu`bi
najkasnije do 31.oktobra teku}e godine.
(5) Gradska/op{tinska slu`ba rje{ewa i propisane
obrasce dostavqa Ministarstvu odmah po dono{ewu
rje{ewa, a najkasnije do 30. novembra teku}e godine.
Ministarstvo, nakon izvr{ene provjere, kopije rje{ewa
i propisanih obrazaca, zajedno sa nalogom za isplatu,
dostavqa Ministarstvu finansija.
^lan 18.
Podizawe nasada jagodi~astog vo}a (malina, kupina,
jagoda, borovnica i ribizla)
(1)Pravo na nov~anu podr{ku imaju korisnici
koji zasnuju nasad jagodi~astog vo}a povr{ine najmawe
0,1 ha u monokulturi.
Ne mo`e se ostvariti podr{ka, ako podignuti
nasad jagodi~astog vo}a (malina, kupina, jagoda,
ribizla i borovnica) ne zadovoqava minimalan broj
sadnica po hektaru po standardu za svaku vrstu vo}a,
propisanoj u narednoj tabeli:
Minimalni broj
R.b.
Vrsta vo}a
sadnica po ha
1.
Malina
12.000
2.
Kupina
3.000
3.
Jagoda
40.000
4.
Borovnica
2.200
5.
Ribizla
8.000
(2) Podr{ka za podignuti nasad iznosi 3.500 KM/ha.
(3)Uz zahtjev za isplatu podr{ki korisnik
gradskoj/op{tinskoj slu`bi dostavqa, u originalu ili
ovjerenoj kopiji, sqede}u dokumentaciju:
a) potvrdu nadle`ne kantonalne porezne uprave da
nema dospjelih a neizmirenih poreznih obaveza
Petak, 3. avgust 2012. god.
i potvrdu Uprave za indirektno oporezivawe
BiH da nema dospjelih a neizmirenih poreznih
obaveza iz prethodne godine (pravna lica),
b) zapisnik
Poqoprivrednog
zavoda
o
ustanovqenoj povr{ini nasada i broju sadnica,
c) za doma}i sadni materijal: kopiju Uvjerewa o
porijeklu, kvalitetu i autenti~nosti sorte i
podloge, koju je proizvo|a~u sadnog materijala
izdala ovla{}ena ustanova u skladu sa ~lanom
44. stav 4. Zakona o sjemenu i sadnom materijalu
poqoprivrednog biqa ("Slu`bene novine
Federacije BiH", broj: 55/01) na obrascu broj
7. koji je propisan Pravilnikom o stru~nom
pregledu nad proizvodwom poqoprivrednog
sadnog
materijala
("Slu`bene
novine
Federacije BiH", broj: 25/04); kopija Uvjerewa
mora biti ovjerena od strane proizvo|a~a
sadnog materijala; (navesti ime i prezime
kupca, vrstu i koli~inu sadnica),
d) za uvezeni sadni materijal: kopiju Uvjerewa o
kvalitetu uvezenog sadnog materijala, izdatog
od nadle`ne ustanove u skladu sa ~lanom 52.
stav 3. Zakona o sjemenu i sadnom materijalu
poqoprivrednog biqa ("Slu`bene novine
Federacije BiH", broj: 55/01), (navesti ime i
prezime kupca, vrstu i koli~inu sadnica),
e)
kopiju Svjedoxbe o zdravstvenom stawu
sadnog materijala, u skladu sa Pravilnikom
o obaveznom zdravstvenom pregledu usjeva
i objekata, sjemena i sadnog materijala
poqoprivrednog i {umskog biqa ("Slu`beni
glasnik R BiH" br. 2/92 i 13/94) koju je izdala
ovla{}ena ustanova, ovjerenu od strane
proizvo|a~a sadnog materijala,
f) ra~un o nabavqenim sadnicama,
g)potvrdu o izvr{enoj kontroli plodnosti
zemqi{ta, sa preporukom za preduzimawe
odgovaraju}ih agropedolo{kih mjera, koju je
izdala ovla{}ena institucija,
h) ovjerenu izjavu korisnika da }e u toku eksploatacije
nasada jagodastog vo}a primjewivati agrotehni~ke
mjere.
(4) Korisnik podnosi zahtjev gradskoj/op{tinskoj
slu`bi za izlazak na teren radi utvr|ivawa
poqoprivredne proizvodwe najkasnije do 31. oktobra
teku}e godine. Gradska/op{tinska slu`ba u roku od
sedam dana od dana prijema zahtjeva isti dostavqa
putem protokola Poqoprivrednom zavodu.
(5)
Zahtjev sa propisanom dokumentacijom
korisnik dostavqa gradskoj/op{tinskoj slu`bi
najkasnije do 30. novembra teku}e godine.
(6)
Gradska/op{tinska
slu`ba
rje{ewa
i
propisane obrasce dostavqa Ministarstvu odmah
po dono{ewu rje{ewa, a najkasnije do 20. decembra.
Ministarstvo, nakon izvr{ene provjere, kopije
rje{ewa i propisanih obrazaca, zajedno sa nalogom za
isplatu, dostavqa Ministarstvu finansija.
^lan 19.
(Kontejnerske presadnice povr}a i qekovitog biqa)
(1) Pravo na nov~anu podr{ku imaju korisnici
koji su upisani u Registar proizvo|a~a sjemena,
presadnica, micelija jestivih i qekovitih gqiva kod
Federalnog ministarstva, a koji proizvedu najmawe
500.000 kontejnerskih presadnica povr}a i qekovitog
biqa u skladu sa Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu
poqoprivrednog biqa.
(2) Nov~ana podr{ka za proizvedene presadnice
iznosi 0,02 KM/komadu.
Petak, 3. avgust 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1179
(3) Uz zahtjev za isplatu nov~ane podr{ke
korisnik gradskoj/op{tinskoj slu`bi dostavqa, u
originalu ili ovjerenoj kopiji, sqede}u dokumentaciju:
a) potvrdu nadle`ne kantonalne porezne uprave da
nema dospjelih a neizmirenih poreznih obaveza
i potvrdu Uprave za indirektno oporezivawe
BiH da nema dospjelih a neizmirenih
poreznih obaveza iz prethodne godine (pravna
lica),
b)dokaz o kupqenom deklarisanom, odnosno
certificiranom sjemenu,
c)
zapisnik
Poqoprivrednog
zavoda
o
ustanovqenoj proizvodwi,
d) uvjerewe o stru~nom pregledu nad proizvodwom,
osim za qekovito biqe,
e)uvjerewe o zdravstvenom stawu presadnica,
u skladu sa Pravilnikom o obaveznom
zdravstvenom pregledu usjeva.
(4)
Zahtjev sa propisanom
dokumentacijom
korisnik dostavqa gradskoj/op{tinskoj slu`bi u roku
od 30 dana od dana prijema zapisnika Poqoprivrednog
zavoda, a najkasnije do 31. oktobra teku}e godine.
(5)Gradska/op{tinska slu`ba donosi rje{ewe
nakon {to kantonalni poqoprivredni inspektor
zapisni~ki utvrdi ta~nost podataka predo~enih u
dokumentaciji koju je korisnik prilo`io i zapisnik
dostavi gradskoj/op{tinskoj slu`bi.
(6)
Gradska/op{tinska
slu`ba
rje{ewa
propisane obrasce i kopiju zapisnika kantonalnog
poqoprivrednog inspektora dostavqa Ministarstvu
odmah po dono{ewu rje{ewa, a najkasnije do 30.
novembra teku}e godine. Ministarstvo, nakon
izvr{ene provjere, kopije rje{ewa i propisanih
obrazaca, zajedno sa nalogom za isplatu, dostavqa
Ministarstvu finansija.
(1)Pravo na nov~anu podr{ku imaju pravna
lica sa sjedi{tem na podru~ju Kantona koja otkupe od
proizvo|a~a najmawe 50 t vo}a ({qiva, jabuka, kru{ka,
kajsija, tre{wa, vi{wa) odnosno 20 tona jagodi~astog
vo}a (jagoda, malina, kupina, ribizla i borovnica)
proizvedenog na podru~ju Kantona.
(2)Nov~ana podr{ka za otkup vo}a za preradu
iznosi 80,00 KM/t.
(3) Uz zahtjev za isplatu nov~ane podr{ke korisnik
gradskoj/op{tinskoj slu`bi dostavqa, u originalu ili
ovjerenoj kopiji sqede}u dokumentaciju:
a) rje{ewe o upisu u sudski registar,
b) potvrdu nadle`ne kantonalne porezne uprave da
nema dospjelih, a neizmirenih poreznih obaveza
i potvrdu Uprave za indirektno oporezivawe
BiH da nema dospjelih, a neizmirenih poreznih
obaveza iz prethodne godine,
c)
potpisanu i ovjerenu specifikaciju o
koli~inama otkupqenog vo}a,
d) dokaz o isplati za otkupqeno vo}e proizvo|a~u
(izvod iz banke o uplati na ra~un proizvo|a~a
ili otkupni list ili otkupni blok ili dokaz o
gotovinskom pla}awu i sl.).
(4)
Zahtjev sa propisanom dokumentacijom
korisnik dostavqa gradskoj/op{tinskoj slu`bi
najkasnije do 31. oktobra teku}e godine.
(5)
Gradska/op{tinska
slu`ba
rje{ewa
i
propisane obrasce dostavqa Ministarstvu odmah, a
najkasnije do 30. novembra teku}e godine. Ministarstvo,
nakon izvr{ene provjere, kopije rje{ewa i propisanih
obrazaca, zajedno sa nalogom za isplatu, dostavqa
Ministarstvu finansija.
^lan 20.
(Otkup vo}a za daqu prodaju)
^lan 22.
(Otkup krompira za preradu na podru~ju Kantona)
(1)Pravo na nov~anu podr{ku imaju pravna
lica sa sjedi{tem na podru~ju Kantona koja otkupe
od proizvo|a~a najmawe 150 t vo}a ({qiva, jabuka,
kru{ka, kajisija, tre{wa, vi{wa), odnosno 30 tona
jagodi~astog vo}a (jagoda, malina, kupina, ribizla i
borovnica) proizvedenog na podru~ju Kantona.
(2)Nov~ana podr{ka za otkup vo}a za daqu
prodaju iznosi 40,00 KM/t.
(3)Uz zahtjev za isplatu nov~ane podr{ke
korisnik gradskoj/op{tinskoj slu`bi dostavqa, u
originalu ili ovjerenoj kopiji, sqede}u dokumentaciju:
a) potvrdu nadle`ne kantonalne porezne uprave da
nema dospjelih a neizmirenih poreznih obaveza
i potvrdu Uprave za indirektno oporezivawe
BiH da nema dospjelih a neizmirenih poreznih
obaveza iz prethodne godine,
b)
potpisanu i ovjerenu specifikaciju o
koli~inama otkupqenog vo}a,
c) dokaz o isplati za otkupqeno vo}e proizvo|a~u
(izvod iz banke o uplati na ra~un proizvo|a~a
ili otkupni list ili otkupni blok ili dokaz o
gotovinskom pla}awu i sl.).
(4)
Zahtjev sa propisanom dokumentacijom
korisnik dostavqa gradskoj/op{tinskoj slu`bi
najkasnije do 31. oktobra teku}e godine.
(5)
Gradska/op{tinska
slu`ba
rje{ewa
i
propisane obrasce dostavqa Ministarstvu odmah, a
najkasnije do 30. novembra teku}e godine. Ministarstvo,
nakon izvr{ene provjere, kopije rje{ewa i propisanih
obrazaca, zajedno sa nalogom za isplatu, dostavqa
Ministarstvu finansija.
(1)Pravo na nov~anu podr{ku imaju pravna
lica sa sjedi{tem na podru~ju Kantona koja otkupe od
proizvo|a~a najmawe 500 t krompira proizvedenog na
podru~ju Kantona.
(2)Nov~ana podr{ka za otkup krompira za
preradu iznosi 30,00 KM/t.
(3)Uz zahtjev za isplatu nov~ane podr{ke
korisnik gradskoj/op{tinskoj slu`bi dostavqa, u
originalu ili ovjerenoj kopiji sqede}u dokumentaciju:
a) potvrdu nadle`ne kantonalne porezne uprave da
nema dospjelih a neizmirenih poreznih obaveza
i potvrdu Uprave za indirektno oporezivawe
BiH da nema dospjelih a neizmirenih poreznih
obaveza iz prethodne godine,
b)
potpisanu i ovjerenu specifikaciju o
koli~inama otkupqenog krompira,
c)dokaz o isplati za otkupqeni krompir
proizvo|a~u (izvod iz banke o uplati na ra~un
proizvo|a~a ili otkupni list ili otkupni
blok ili dokaz o gotovinskom pla}awu i sl.).
(4) Zahtjev sa propisanom dokumentacijom
korisnik dostavqa gradskoj/op{tinskoj slu`bi
najkasnije do 31. oktobra teku}e godine.
(5) Gradska/op{tinska slu`ba rje{ewa i propisane
obrasce dostavqa Ministarstvu odmah, a najkasnije do 30.
novembra teku}e godine. Ministarstvo, nakon izvr{ene
provjere, kopije rje{ewa i propisanih obrazaca, zajedno
sa nalogom za isplatu, dostavqa Ministarstvu finansija.
^lan 21.
(Otkup vo}a za preradu na podru~ju Kantona)
Broj 9 - Strana 1180
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^lan 23.
(Proizvodwa vo}a)
(1)Pravo na nov~anu podr{ku po kilogramu
proizvoda imaju korisnici koji imaju zasnovanu
proizvodwu jabu~astog i ko{ti~avog vo}a (jabuka,
{qiva, kru{ka, breskva, kajsija, tre{wa, vi{wa)
na povr{ini od 0,5 ‡ 2 ha, te proizvedu i predaju
registrovanom otkupqiva~u/prera|iva~u sa sjedi{tem
na podru~ju Kantona najmawe 2 tone jabu~astog i
ko{ti~avog vo}a proizvedenog na podru~ju Kantona,
odnosno korisnici koji imaju zasnovanu proizvodwu
jagodi~astog vo}a (malina, kupina, jagoda, borovnica
i ribizla) na povr{ini od 0,1 ‡ 2 ha, te proizvedu i
predaju
registrovanom
otkupqiva~u/prera|iva~u
sa sjedi{tem na podru~ju Kantona najmawe 1 tonu
jagodi~astog vo}a u svje`em stawu proizvedenog na
podru~ja Kantona.
(2)Pravo na nov~anu podr{ku po ha imaju
korisnici koji imaju zasnovanu proizvodwu jabu~astog
i ko{ti~avog vo}a (jabuka, {qiva, kru{ka, breskva,
kajsija, tre{wa, vi{wa), starosti preko 4 godine, na
povr{ini 0,5 - 2 ha, uz uslove da ne ostvaruju podr{ku
po kilogramu proizvoda.
(3) Nov~ana podr{ka za proizvodwu vo}a iznosi
0,10 KM/kg, odnosno 600,00 KM/ha.
(4)Uz zahtjev za isplatu nov~ane podr{ke
korisnik gradskoj/op{tinskoj slu`bi dostavqa, u
originalu ili ovjerenoj kopiji, sqede}u dokumentaciju:
a)rje{ewe o upisu u sudski registar (pravna
lica),
b) potvrdu nadle`ne kantonalne porezne uprave da
nema dospjelih a neizmirenih poreznih obaveza
i potvrdu Uprave za indirektno oporezivawe
BiH da nema dospjelih a neizmirenih poreznih
obaveza iz prethodne godine (pravna lica),
c)
ovjerenu izjavu korisnika da posjeduje
odgovaraju}u proizvodwu i da se sa iste
mo`e
ostvariti odgovaraju}i prinos za
ostvarivawe nov~ane podr{ke po kg/proizvoda,
odnosno zapisnik Poqoprivrednog zavoda o
ustanovqenoj povr{ini nasada i broju sadnica
za ostvarivawe nov~ane podr{ke po ha,
d)ra~un ili prijemni list ili otkupni list
o predatoj koli~ini vo}a registrovanom
otkupqiva~u/prera|iva~u
koji
sadr`i
elemente iz ~lana 48. stav (5) Zakona o unutarwoj
trgovini ("Slu`bene novine Federacije BiH",
broj: 40/10) za ostvarivawe nov~ane podr{ke po
kg/proizvoda,
(5)Za ostvarivawe nov~ane podr{ke po ha
korisnik podnosi zahtjev gradskoj/op{tinskoj slu`bi za
izlazak na teren radi utvr|ivawa proizvodwe najkasnije
do 20. avgusta teku}e godine. Gradska/op{tinska slu`ba u
roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva isti dostavqa
putem protokola Poqoprivrednom zavodu.
(6)
Zahtjev sa propisanom dokumentacijom
korisnik dostavqa gradskoj/op{tinskoj slu`bi
najkasnije do 31. oktobra teku}e godine.
(7)
Gradska/op{tinska
slu`ba
rje{ewa
i
propisane obrasce dostavqa Ministarstvu odmah po
dono{ewu rje{ewa, a najkasnije do 30. novembra teku}e
godine. Ministarstvo, nakon izvr{ene provjere, kopije
rje{ewa i propisanih obrazaca, zajedno sa nalogom za
isplatu, dostavqa Ministarstvu finansija.
Petak, 3. avgust 2012. god.
Odjeqak C. PODR[KA ORGANIZATORIMA
PROIZVODWE U KOOPERACIJI OTKUPA
PROIZVODA IZ KOOPERACIJE I PRODAJA
TIH PROIZVODA
^lan 24.
(Podr{ka organizatorima proizvodwe)
(1) Pravo na nov~anu podr{ku imaju pravna lica
koja organizuju ~lansku i kooperativnu proizvodwu
korni{ona na podru~ju Kantona.
(2)
Nov~ana podr{ka
iznosi 0,05 KM/kg
otkupqenog korni{ona proizvedenog u kooperaciji.
(3) Uz zahtjev za isplatu nov~ane podr{ke korisnik
a) gradskoj/op{tinskoj slu`bi dostavqa, u originalu
ili ovjerenoj kopiji, sqede}u dokumentaciju:
b) potvrdu nadle`ne kantonalne porezne uprave da
nema dospjelih a neizmirenih poreznih obaveza
i potvrdu Uprave za indirektno oporezivawe
BiH da nema dospjelih a neizmirenih poreznih
obaveza iz prethodne godine, ugovor o
kooperativnoj proizvodwi izme|u organizatora
proizvodwe i proizvo|a~a korni{ona,
c)
potpisana i ovjerena specifikacija o
koli~inama otkupqenog korni{ona.
(4) Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik
dostavqa gradskoj/op{tinskoj slu`bi najkasnije do 31.
oktobra teku}e godine.
(5)
Gradska/op{tinska
slu`ba
rje{ewa
i
propisane obrasce dostavqa Ministarstvu odmah po
dono{ewu rje{ewa, a najkasnije do 02. decembra teku}e
godine. Ministarstvo, nakon izvr{ene provjere, kopije
rje{ewa i propisanih obrazaca, zajedno sa nalogom za
isplatu, dostavqa Ministarstvu finansija
Odjeqak D. EKOLO[KA PROIZVODWA
^lan 25.
(Ekolo{ka proizvodwa)
(1) Pravo na nov~anu podr{ku imaju korisnici
koji se u skladu s me|unarodnim standardima za
organsku poqoprivredu individualno ili grupno bave
proizvodwom certifikovanih organskih proizvoda.
(2)
Korisnici
moraju
imati
prijavqenu
proizvodwu kod akreditovane certifikacijske ku}e.
(3)
Podr{ka
za
certifikaciju
organskih
proizvoda za proizvo|a~e iznosi:
a) certifikacija operatora ........... do 1.000,00 KM,
b) certifikacija operatora sa grupom proizvo|a~a
(kolektivna certifikacija) ........ do 5.000,00 KM.
(4)Uz zahtjev za isplatu nov~ane podr{ke korisnik
gradskoj/op{tinskoj slu`bi dostavqa, u originalu
ili ovjerenoj kopiji, sqede}u dokumentaciju:
a) prijavu za certifikaciju certifikacijskoj ku}i,
b) potvrdu nadle`ne kantonalne porezne uprave da
nema dospjelih, a neizmirenih poreznih obaveza
i potvrdu Uprave za indirektno oporezivawe
BiH da nema dospjelih, a neizmirenih poreznih
obaveza iz prethodne godine (za pravna lica),
c)kopiju certifikata ili dokaz da je proces
certifikacije u toku.
(5) Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik
dostavqa gradskoj/op{tinskoj slu`bi najkasnije do 30.
septembra teku}e godine.
(6)Gradska/op{tinska slu`ba rje{ewa i propisane
obrasce dostavqa Ministarstvu, odmah po dono{ewu rje{ewa,
a najkasnije do 15. novembra. Ministarstvo, nakon izvr{ene
provjere, kopije rje{ewa i propisanih obrazaca, zajedno sa
nalogom za isplatu, dostavqa Ministarstvu finansija.
Petak, 3. avgust 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Odjeqak E. KAPITALNE INVESTICIJE U
PRIMARNOJ POQOPRIVREDNOJ
PROIZVODWI I PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
^lan 26.
(1) Pravo na nov~anu podr{ku imaju korisnici
koji se bave proizvodwom biqnih ili animalnih
poqoprivrednih proizvoda i koji su u periodu od
31.10.2011. do 31.10. 2012. godine investirali u nabavku
nove poqoprivredne mehanizacije i opreme (lizing se
iskqu~uje) i izgradwu protugradnih mre`a.
(2)Programom kapitalnih ulagawa podsti~e
se 25% od vrijednosti investicije za nabavku nove
mehanizacije i opreme, odnosno 30% od vrijednosti
investicije izgradwu protugradnih mre`a. Najmawi
iznos investicije je 3.000,00 a najvi{i 30.000,00 KM.
(3)Uz zahtjev za isplatu nov~ane podr{ke,
korisnik dostavqa gradskoj/op{tinskoj slu`bi u
originalu ili ovjerenoj kopiji sqede}u dokumentaciju:
a) potvrdu nadle`ne kantonalne porezne uprave da
nema dospjelih, a neizmirenih poreznih obaveza
i potvrdu Uprave za indirektno oporezivawe
BiH da nema dospjelih, a neizmirenih poreznih
obaveza iz prethodne godine (za pravna lica),
b)
rje{ewe
o
ispuwavawu
veterinarsko
zdravstvenih uslova (za djelatnosti koje se
obavqaju u objektima koji moraju ispuwavati
veterinarsko zdravstvene uslove u skladu sa
Zakonom o veterinarstvu),
c)
ovjerenu izjavu korisnika da se bavi
proizvodwom
biqnih
ili
animalnih
poqoprivrednih proizvoda.
d) ra~un ili ovjerenu kopiju ra~una o nabavci nove
poqoprivredne mehanizacije i opreme, odnosno
izvr{enim ulagawima u izgradwu protugradnih
mre`a,
e)ovjerenu kopiju saobra}ajne dozvole za
poqoprivrednu ma{inu koja podlije`e
registraciji,
f)ovjerenu izjavu da kupqena poqoprivredna
ma{ina i oprema ne}e biti otu|ena u periodu od
3 godine od datuma dobijawa nov~ane podr{ke.
(4)Komisija, formirana rje{ewem od strane
gradona~elnika/op{tinskog na~elnika, razmotri}e
zahtjeve prispjele do 30. septembra teku}e godine,
zapisni~ki konstatovati da li korisnici ispuwavaju
uslove za nov~anu podr{ku i sa~initi prijedlog za
ostvarewe nov~ane podr{ke.
5) Gradska/op{tinska slu`ba rje{ewa dostavqa
Ministarstvu, u roku od 30 dana od dana podno{ewa
zahtjeva. Ministarstvo, nakon izvr{ene provjere,
kopije rje{ewa zajedno sa nalogom za isplatu dostavqa
Ministarstvu finansija.
Odjeqak F. REGRESOVAWE KAMATA ZA
INVESTICIJSKE KREDITE U
PRIMARNOJ POQOPRIVREDNOJ
PROIZVODWI I PREHRAMBENOJ
INDUSTRIJI I OTKUP VI[KOVA BIQNIH
I ANIMALNIH POQOPRIVREDNIH
PROIZVODA NA PODRU^JU KANTONA
^lan 27.
(1)Pravo na nov~anu podr{ku za dugoro~ne
investicijske kredite u primarnoj poqoprivrednoj
proizvodwi i prehrambenoj industriji ima fizi~ko
lice kome je odobren kredit do 50.000,00 KM, odnosno
pravno lice kome je odobren kredit do 300.000,00 KM.
Broj 9 - Strana 1181
(2)Pravo na nov~anu podr{ku za regresovawe
kamata na kredite za otkup vi{kova biqnih i
animalnih poqoprivrednih proizvoda na podru~ju
Kantona ima korisnik - pravno lice kome je odobren
kredit do 700.000,00 KM sa rokom vra}awa do jedne
godine.
(3) Korisnik koji podnese zahtjev za kredit preko
700.000,00 KM za otkup vi{kova biqnih i animalnih
poqoprivrednih proizvoda na podru~ju Kantona, odnosno
preko 300.000,00 KM za investicijske kredite u primarnoj
poqoprivrednoj proizvodwi i prehrambenoj industriji,
du`an je pribaviti saglasnost Ministarstva.
(4) Visina ugovorene kamate na kredit ne mo`e
biti ve}a od 10% na godi{wem nivou.
(5)Korisnik pla}a do 2% i od 8,5% do 10%
ugovorene kamate, a razliku od 2% do 8,5% ugovorene
kamate na godi{wem nivou pla}a Ministarstvo, a
pod istim uslovima i za kredite koji su zakqu~eni u
2012. godini za otkup vi{kova biqnih i animalnih
poqoprivrednih proizvoda.
(6) Korisnik koji podnese zahtjev za kredit namjewen
otkupu vi{kova biqnih i animalnih poqoprivrednih
proizvoda na podru~ju Kantona za potrebe prehrambene
industrije, kao i za investicijske kredite u prehrambenoj
industriji bez obzira na visinu kreditnih sredstava,
du`an je pribaviti saglasnost Ministarstva.
(7) Korisnik podnosi zahtjev gradskoj/op{tinskoj
slu`bi jednom godi{we, najkasnije do 02. novembra
teku}e godine, u originalu ili ovjerenoj kopiji, uz
sqede}u dokumentaciju:
a) potvrdu nadle`ne kantonalne porezne uprave da
nema dospjelih a neizmirenih poreznih obaveza
i potvrdu Uprave za indirektno oporezivawe
BiH da nema dospjelih, a neizmirenih poreznih
obaveza iz prethodne godine (pravna lica),
b) podaci: JMBG gra|ana/Identifikacijski broj,
naziv i sjedi{te banke, broj `iro-ra~una kod
banke koja plasira kredit, kratak opis projekta,
c) ovjerenu kopiju zakqu~enog ugovora sa bankom o
odobravawu kredita,
d) bankovno uvjerewe sa ta~nim iznosom kamate za
navedeni period, odnosno plan otplate kredita
- anuitetni plan ovjeren od strane banke, a za
revolving kredite uvjerewe o kamatama za
teku}u godinu ovjeren od strane banke na dan
podno{ewa zahtjeva,
e)ovjerenu izjavu da su kreditna sredstva
namjenski utro{ena.
(8) Gradska/op{tinska slu`ba rje{ewa sa kopijom
anuitetnog plana za posmatrani period dostavqa
Ministarstvu odmah po dono{ewu rje{ewa, a najkasnije
do 04. decembra teku}e godine. Ministarstvo, nakon
izvr{ene provjere, kopije rje{ewa, zajedno sa nalogom za
isplatu, dostavqa Ministarstvu finansija.
(9) Obra~un }e se vr{iti na osnovu plana otplate
kredita na obrascu D 1 za novembar i decembar 2011.
godine korisnicima kojima kamata nije regresovana u
2011. godini i za teku}u godinu do 31. 12. po anuitetnom
planu.
Odjeqak G. PODR[KA STRU^NIM
INSTITUCIJAMA
^lan 28.
(Namjena, korisnici i postupak)
(1) Pravo na nov~anu podr{ku za uzgojno selekcijski
rad u sto~arstvu, za{titi biqa i introdukciji u
biqnoj proizvodwi imaju nau~ne i stru~ne institucije
koje posjeduju reference iz ovih oblasti, potrebne
Broj 9 - Strana 1182
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA laboratorije, opremu, stru~ni i nau~ni kadar sa
odgovaraju}im znawem i vje{tinama iz navedenih
oblasti, a na osnovu podnesenih projekata.
(2) Prijavqeni projekti moraju biti od zna~aja za
Kanton.
(3) Nau~ne i stru~ne institucije moraju obavqati
djelatnost i imati sjedi{te na podru~ju Kantona.
(4)Projekat mora sadr`avati izme|u ostalog:
a) naziv projekta, naziv institucije koja je nosilac
projekta i ime odgovornog lica za realizaciju
projekta, vrijeme po~etka i vrijeme zavr{etka
projekta,
b) ciqevi projekta, opis metodike i postupaka
izvje{tavawa i prognoze, kratak opis
trenutnog stawa u oblasti,
c) o~ekivani rezultati projekta,
d) detaqna finansijska konstrukcija projekta,
(5)Komisija, formirana rje{ewem od strane
gradona~elnika/op{tinskog na~elnika, nakon pribavqawa
mi{qewa od Ministarstva, razmotri}e projekte prispjele
do 30. septembra teku}e godine, zapisni~ki konstatovati
da li ispuwavaju uslove za nov~anu podr{ku i sa~initi
prijedlog za odobravawe projekata.
(6) Gradska/op{tinska slu`ba rje{ewa dostavqa
Ministarstvu odmah po dono{ewu rje{ewa, a najkasnije
do 30. novembra teku}e godine. Ministarstvo, nakon
izvr{ene provjere, kopije rje{ewa, zajedno sa nalogom
za isplatu, dostavqa Ministarstvu finansija.
Odjeqak H. PARTICIPACIJA U REALIZACIJI
PROJEKATA NOVIH TEHNOLOGIJA OD
INTERESA ZA PRIMARNU POQOPRIVREDNU
PROIZVODWU
^lan 29.
(1)Pravo na nov~anu podr{ku za organizovawe
stru~nih savjetovawa, sajmova i manifestacija
od poqoprivrednog zna~aja, izdavawe stru~nih
publikacija, edukaciju i stru~no usavr{avawe kadrova
iz poqoprivrede, razvoj asocijacija poqoprivrednih
proizvo|a~a, imaju korisnici koji obavqaju djelatnost
iz oblasti poqoprivredne proizvodwe od op{teg
interesa za Kanton.
(2) Podsti~e se 25% od vrijednosti dostavqenog
projekta, a maksimalan iznos podr{ke je 5.000 KM.
(3)Uz zahtjev za isplatu nov~ane podr{ke
korisnik dostavqa, u originalu ili ovjerenoj kopiji,
gradskoj/op{tinskoj slu`bi sqede}u dokumentaciju:
a) potvrdu nadle`ne kantonalne porezne uprave da
nema dospjelih a neizmirenih poreznih obaveza
i potvrdu Uprave za indirektno oporezivawe
BiH da nema dospjelih a neizmirenih poreznih
obaveza iz prethodne godine (pravna lica),
b) program sa definisanim temama, terminima,
u~esnicima
(za
organizovawe
stru~nih
savjetovawa i edukaciju i stru~no usavr{avawe
kadrova iz poqoprivrede),
c)
projekat sa finansijskom konstrukcijom
(za izdavawe stru~nih publikacija i razvoj
asocijacija poqoprivrednih proizvo|a~a),
d) izvje{taj o utro{ku sredstava za 2011. godinu
ukoliko se realizuje u fazama.
(4)Komisija, formirana rje{ewem od strane
gradona~elnika/op{tinskog
na~elnika,
nakon
pribavqawa mi{qewa od Ministarstva, razmotri}e
projekte prispjele do 30. septembra teku}e godine,
zapisni~ki konstatovati da li ispuwavaju uslove za
nov~anu podr{ku i sa~initi prijedlog za odobravawe
projekata.
Petak, 3. avgust 2012. god.
(5)Gradska/op{tinska slu`ba rje{ewa dostavqa
Ministarstvu odmah po done{enom rje{ewu, a najkasnije
do 15. novembra ove godine. Ministarstvo, nakon izvr{ene
provjere, kopije rje{ewa, zajedno sa nalogom za isplatu,
dostavqa Ministarstvu finansija.
(6) Odr`avawe softvera za potrebe Ministarstva
i gradskih/op{tinskih slu`bi za pra}ewe ulagawa i
analizu ulagawa u oblast poqoprivrede na podru~ju
Tuzlanskog kantona, realizova}e se shodno odredbama
Zakona o javnim nabavkama. Me|usobni odnosi izme|u
Ministarstva i nosioca projekta uredi}e se ugovorom.
Odjeqak I – PODR[KA TV EMISIJAMA O
POQOPRIVREDI I PROMOCIJI DOMA]IH
PROIZVODA
^lan 31.
(1) Sredstva su namijewena za sufinansirawe TV
SERIJALA "AGROKANAL", emisije o poqoprivredi
i promociji doma}eg proizvoda, koju }e emitovati JP
Radio televizija Tuzlanskog kantona i TV SERIJALA
"AGROKUTAK", ciklus edukativnih emisija o
poqoprivrednoj proizvodwi koju }e emitovati D.o.o.
"Vidik" RTV Slon .
(2) Podr{ka za TV serijal "AGROKANAL"iznosi
10.000,00 KM.
(3) Podr{ka za TV serijal "AGROKUTAK"iznosi
6.000,00 KM.
(4)Sredstva se dodjequju na osnovu programa
koji JP Radio Televizija Tuzlanskog kantona, odnosno
D.o.o. "Vidik" RTV Slon dostavqaju nadle`noj slu`bi
op{tine Tuzla.
(5)Uz zahtjev i program Radio televizija
Tuzlanskog kantona i D.o.o. "Vidik" RTV Slon
dostavqaju:
a) rje{ewe o upisu u sudski registar,
b) potvrdu nadle`ne kantonalne porezne uprave da
nema dospjelih a neizmirenih poreznih obaveza
i potvrdu Uprave za indirektno oporezivawe
BiH da nema dospjelih a neizmirenih poreznih
obaveza iz prethodne godine,
c) potvrdu gradske/op{tinske slu`be o upisu u
Registre, kopiju `iro ra~una i kopiju li~ne
karte korisnika za fizi~ka lica, odnosno
kopiju `iro-ra~una i spesimen potpisa za
pravna lica.
(6)
Zahtjev sa propisanom dokumentacijom
korisnik dostavqa gradskoj/op{tinskoj slu`bi
najkasnije do 15. septembra teku}e godine.
(7) Gradska/op{tinska slu`ba rje{ewa i propisane
obrasce dostavqa Ministarstvu odmah po dono{ewu
rje{ewa, a najkasnije do 15. oktobra. Ministarstvo,
nakon izvr{ene provjere, kopije rje{ewa i propisanih
obrazaca, zajedno sa nalogom za isplatu, dostavqa
Ministarstvu finansija.
Odjeqak J - REZERVA
^lan 31.
Sredstva rezervi namijewena su za hitne i
nepredvi|ene izdatke, nerealizovane poticaje iz
proteklog perioda i intervencije po stavkama iz
Programa i ovog pravilnika.
Petak, 3. avgust 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
POGLAVQE III - NADZOR I KONTROLA
^lan 32.
Upravni nadzor nad provedbom ovog pravilnika
vr{i}e Ministarstvo, a inspekcijski nadzor obavqa
Kantonalna poqoprivredna inspekcija u okviru svoje
nadle`nosti.
^lan 33.
Ministarstvo }e formirati komisiju koja }e
u postupku ostvarivawa prava nov~ane podr{ke,
po sistemu slu~ajnog uzorka, izvr{iti kontrolu
prijavqene proizvodwe kod korisnika i dokumentacije.
POGLAVQE IV - ZAVR[NE ODREDBE
^lan 34.
(1) Ukoliko gradska/op{tinska slu`ba dostavi
rje{ewa i obrasce nakon proteka rokova propisanih
ovim pravilnikom, Ministarstvo }e vr{iti provjeru
istih i dostaviti Ministarstvu finansija na isplatu
samo ukoliko su isti doneseni na osnovu blagovremeno
podne{enih zahtjeva korisnika, a rje{ewa iz
opravdanih razloga nisu mogla biti donesena u
propisanom roku.
(2)Gradska/op{tinska sluzba }e obrazlo`iti
razloge ka{wewa i dostaviti uz rje{ewa, ~iju }e
opravdanost cijeniti Ministarstvo.
^lan 35.
Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u "Slu`benim novinama Tuzlanskog
kantona".
Bosna i Hercegovina
M I N I S T A R
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Ministarstvo poqoprivrede,
{umarstva i vodoprivrede
Edin Ajanovi}, s.r.
Broj: 04/1-14-15290/12
Tuzla, 19.07.2012. godine
Broj 9 - Strana 1183
Broj 9 - Strana 1184
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
_______________________________________
Ime (ime oca) Prezime/Naziv podnosioca zahtjeva
_______________________________________
Adresa/Sjedište podnosioca zahtjeva
_______________________________________
Odgovorna osoba (za pravno lice)
_______________________________________
Lokacija proizvodnje
_______________________________________
JMBG/IB
_______________________________________
Broj telefona
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede
Poljoprivredni zavod
PREDMET: Zahtjev za izlazak na teren radi utvrđivanja poljoprivredne proizvodnje i
sačinjavanja zapisnika
ANIMALNA PROIZVODNJA
Obraćam Vam se sa zahtjevom za izlazak na terena radi utvrđivanja ___________________
_______________________________________________________________, i sačinjavanja zapisnika.
( naziv animalne proizvodnje )
Uz zahtjev prilažem:
- Stočni pasoš ( fotokopija),
- Potvrdu o upisu u jedinstveni registar domaćih životinja - sitna stoka (fotokopija)
- Dokaz o kupovini jednodnevnih pilića (fotokopija)
- Dokaz o uplati kantonalne administrativne takse u iznosu 5,00 KM, na račun Tuzlanskog
kantona, broj: 1321000256000080, vrsta prihoda broj: 722121.
- ___________________________________,
- ___________________________________.
____________________
mjesto i datum
______________________
Potpis podnosioca zahtjeva
Petak, 3. avgust 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1185
______________________________________
Ime (ime oca) Prezime/Naziv podnosioca zahtjeva
______________________________________
Adresa/Sjedište podnosioca zahtjeva
______________________________________
Odgovorna osoba (za pravno lice)
______________________________________
Lokacija proizvodnje
______________________________________
JMBG/IB
____________________________________
Broj telefona
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede
Poljoprivredni zavod
PREDMET: Zahtjev za izlazak na teren radi utvrđivanja poljoprivredne proizvodnje
i sačinjavanja zapisnika
BILJNA PROIZVODNJA
Obraćam Vam se sa zahtjevom za izlazak na terena radi utvrđivanja ________________
__________________________________________________________ i sačinjavanja zapisnika.
( naziv biljne proizvodnje )
Uz zahtjev prilažem:
- Posjedovni list (fotokopija)
- Dokaz o vlasništvu odnosno dokaz o valjanom posjedu, ukoliko podnosilac zahtjeva nije
vlasnik, odnosno posjednik zemljišta (fotokopija)
- Kopija katastarskog plana ( fotokopija),
- Račun o nabavci sadnog materijala, odnosno sjemena, odnosno komposta (fotokopija),
- Dokaz o uplati kantonalne administrativne takse u iznosu 5,00 KM, na račun Tuzlanskog
kantona, broj: 1321000256000080, vrsta prihoda broj: 722121.
- ___________________________________,
- ___________________________________.
____________________
mjesto i datum
______________________
Potpis podnosioca zahtjeva
19
Broj 9 - Strana 1186
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVA
o proizvodnji pilećeg mesa
radi ostvarivanja prava na novčanu podršku
______________________________________JMBG/IB _____________________________________
(ime, ime oca i prezime / naziv pravne osobe)
_______________________________________općina ______________________________________
(adresa/sjediše)
pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da se u 2012 godini bavim
proizvodnjom pilećeg mesa u vlastitom objektu / uslužni tov/ objektima uzetim u zakup u kojima se
vrši uslužno hranjenje/, da sam upoznat sa odredbama Zakona o novčanoj podršci u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj: 5/07 i 12/07) i Pravilnika
o ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2012 godinu, te da su podaci
navedeni u izjavi tačni.
_____________________
(mjesto i datum)
________________________
(Potpis davaoca izjave/
M.P. Potpis ovlaštene osobe)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVA
o zasijanoj površini kukuruzom
radi ostvarivanja prava na novčanu podršku
_____________________________________JMBG/IB ______________________________________
(ime, ime oca i prezime / naziv pravne osobe)
______________________________________općina _______________________________________
(adresa/sjediše)
pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da sam u 2012 godini zasijao kukuruz na
zemljištu označenom kao k.č. broj:_________________, katastarska općina______________________
________________________ na površini ____________________ ha, da sam upoznat sa odredbama
Zakona o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (''Službene novine Tuzlanskog
kantona'', broj: 5/07 i 12/07) i Pravilnika o ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji za 2012 godinu, te da su podaci navedeni u izjavi tačni.
_____________________
(mjesto i datum)
________________________
(Potpis davaoca izjave/
M.P. Potpis ovlaštene osobe)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20
Petak, 3. avgust 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1187
IZJAVA
o zasijanoj površini krmnog i industrijskog bilja na oranicama i ozimih krmnih kultura:
legimunoze, DTS, TS, raž, tritikale, ječam, zob radi ostvarivanja prava na novčanu podršku
_____________________________________JMBG/IB ______________________________________
(ime, ime oca i prezime / naziv pravne osobe)
______________________________________općina _______________________________________
(adresa/sjediše)
pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da sam u 2012 godini zasijao
_________________________________________________________________na zemljištu
naziv zasijane kulture
označenom kao k.č. broj:________________, katastarska općina___________________________ na
površini ____________________ ha, da sam upoznat sa odredbama Zakona o novčanoj podršci u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj: 5/07 i 12/07) i
Pravilnika o ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2012 godinu, te da
su podaci navedeni u izjavi tačni.
___________________________
(mjesto i datum)
________________________
(Potpis davaoca izjave/
M.P. Potpis ovlaštene osobe)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVA
o zasijanoj površini kornišonom za industrijsku preradu
radi ostvarivanja prava na novčanu podršku
_____________________________________JMBG/IB ______________________________________
(ime, ime oca i prezime / naziv pravne osobe)
______________________________________općina _______________________________________
(adresa/sjediše)
pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da sam u 2012 godini zasijao kornišon
na zemljištu označenom kao k.č. broj:_____________, katastarska općina______________________
_____________________ na površini ____________________ ha, da sam upoznat sa odredbama
Zakona o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (''Službene novine Tuzlanskog
kantona'', broj: 5/07 i 12/07) i Pravilnika o ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji za 2012 godinu, te da su podaci navedeni u izjavi tačni.
_____________________
(mjesto i datum)
________________________
(Potpis davaoca izjave/
M.P. Potpis ovlaštene osobe)
21
Broj 9 - Strana 1188
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVA
o zasijanoj površini krompirom za industrijsku preradu
radi ostvarivanja prava na novčanu podršku
_____________________________________JMBG/IB ______________________________________
(ime, ime oca i prezime / naziv pravne osobe)
______________________________________općina _______________________________________
(adresa/sjediše)
pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da sam u 2012 godini zasijao krompir na
zemljištu označenom kao k.č. broj:_____________________, katastarska općina__________________
__________________ na površini ____________________ ha, da sam upoznat sa odredbama
Zakona o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (''Službene novine Tuzlanskog
kantona'', broj: 5/07 i 12/07) i Pravilnika o ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji za 2012 godinu, te da su podaci navedeni u izjavi tačni.
_____________________
(mjesto i datum)
________________________
(Potpis davaoca izjave/
M.P. Potpis ovlaštene osobe)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVA
o zasnovanoj proizvodnji povrća, odnosno jagode u zaštićenom prostoru
radi ostvarivanja prava na novčanu podršku
_____________________________________JMBG/IB ______________________________________
(ime, ime oca i prezime / naziv pravne osobe)
______________________________________općina _______________________________________
(adresa/sjediše)
pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da sam u 2012 godini zasnovao
proizvodnju _________________________________________________________________na
naziv zasijane kulture
zemljištu označenom kao k.č. broj:__________________, katastarska općina__________ na površini
____________________ m2, da sam upoznat sa odredbama Zakona o novčanoj podršci u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj: 5/07 i 12/07) i Pravilnika o
ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2012 godinu, te da su podaci
navedeni u izjavi tačni.
_______________________
(mjesto i datum)
________________________
(Potpis davaoca izjave/
M.P. Potpis ovlaštene osobe)
22
Petak, 3. avgust 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVA
o zasnovanoj proizvodnji voća
radi ostvarivanja prava na novčanu podršku
_____________________________________JMBG/IB ______________________________________
(ime, ime oca i prezime / naziv pravne osobe)
______________________________________općina _______________________________________
(adresa/sjediše)
pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da
imam zasnovanu proizvodnju
______________________ na zemljištu označenom kao k.č. broj:_____________, katastarska općina
(vrsta voća)
(vrsta voća)
_____________________ na površini _______________ ha, sa koje se može ostvariti prinos od
minimalno _________ kg da sam upoznat sa odredbama Zakona o novčanoj podršci u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj:5/07 i 12/07) i Pravilnika o
ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2012 godinu, te da su podaci
navedeni u izjavi tačni.
_____________________
(mjesto i datum)
________________________
(Potpis davaoca izjave/
M.P. Potpis ovlaštene osobe)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVA
o primjeni agrotehničkih mjera u nasadu jagodičastog voća
radi ostvarivanja prava na novčanu podršku
_____________________________________JMBG/IB ______________________________________
(ime, ime oca i prezime / naziv pravne osobe)
______________________________________općina _______________________________________
(adresa/sjediše)
pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da ću u toku eksploatacije nasada
______________________ zasađenog na zemljištu označenom kao k.č. broj:_________________,
(vrsta jagodičastog voća)
katastarska općina _____________________ na površini _______________ ha, primjenjivati
agrotehničke mjere, da sam upoznat sa odredbama Zakona o novčanoj podršci u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj:5/07 i 12/07) i Pravilnika o
ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2012 godinu, te da su podaci
navedeni u izjavi tačni.
_____________________
(mjesto i datum)
________________________
(Potpis davaoca izjave/
M.P. Potpis ovlaštene osobe)
23
Broj 9 - Strana 1190
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
IZJAVA
o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na novčanu podršku za kapitalne investicije u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
______________________________________JMBG/IB _____________________________________
(ime, ime oca i prezime / naziv pravne osobe)
______________________________________općina _______________________________________
(adresa/sjediše)
pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da se bavim proizvodnjom biljnih/
animalnih poljoprivrednih proizvoda , da sam upoznat sa odredbama Zakona o novčanoj podršci u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj:5/07 i 12/07) i
Pravilnika o ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2012 godinu, te da
su podaci navedeni u izjavi tačni.
_____________________
(mjesto i datum)
________________________
(Potpis davaoca izjave/
M.P. Potpis ovlaštene osobe)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVA
radi ostvarivanja prava na novčanu podršku za kapitalne investicije u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji
_____________________________________JMBG/IB ______________________________________
(ime, ime oca i prezime / naziv pravne osobe)
_____________________________________općina ________________________________________
(adresa/sjediše)
pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da ______________________________
(kupljena poljoprivredna mašina i oprema)
kupljenu u 2012 godini neću otuđiti u periodu od tri godine od datuma dobijanja novčane podrške za
istu, da sam upoznat sa odredbama Zakona o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
(''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj:5/07 i 12/07) i Pravilnika o ostvarivanju novčane podrške
u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2012 godinu, te da su podaci navedeni u izjavi tačni.
_____________________
(mjesto i datum)
________________________
(Potpis davaoca izjave/
M.P.Potpis ovlaštene osobe)
24
Petak, 3. avgust 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1191
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IZJAVA
radi ostvarivanja prava na novčanu podršku za regresiranje kamata za investicijske kredite u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji
i otkup viškova biljnih i animalnih poljoprivrednih proizvoda na području Kantona
_____________________________________JMBG/IB ______________________________________
(ime, ime oca i prezime / naziv pravne osobe)
_____________________________________općina ________________________________________
(adresa/sjediše)
pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da sam dobivena kreditna sredstva
namjenski utrošio , da sam upoznat sa odredbama Zakona o novčanoj podršci u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj:5/07 i 12/07) i Pravilnika o
ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2011 godinu, te da su podaci
navedeni u izjavi tačni.
_____________________
(mjesto i datum)
________________________
(Potpis davaoca izjave/
M.P.Potpisovlaštene osobe)
25
Broj 9 - Strana 1192
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Općinska služba
Komisija___________
Broj:
Mjesto i datum
ZAPISNIK
sa sjednice Komisije za razmatranje i odobravanje zahtjeva za kapitalne investicije u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, koja se održava dana ____________ godine, s
početkom u _____sati, u ______________, općina ____________, radi razmatranja zahtjeva
______________________________iz____________, općina_____________, broj: ______od ______
(ime i prezime/naziv podnosioca zahtjeva)
godine, za ostvarenje novčane podrške za kapitalne investicije u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i
prehrambenoj industriji - nabavka ____________________________________________.
(navesti opremu i mehanizaciju koja je nabavljena)
Sjednici Komisije, obrazovane Rješenjem broj: ________, od _______
Komisije i to:
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
prisustvuju članovi
Zapisnik vodi: ________________
Komisija je konstatovala da je podnositelj zahtjeva, uz zahtjev priložio sljedeću dokumentaciju:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
U cilju utvrđivanja činjeničnog stanja, odnosno istinitosti navoda podnositelja zahtjeva da se bavi
poljoprivrednom proizvodnjom i navoda da je nabavio ____________________________________
Komisija je dana ____________godine, posjetila podnositelja zahtjeva na licu mjesta u
________________ općina __________________, te na temelju ličnog zapažanja utvrdila da su navodi
podnositelja zahtjeva, u pogledu djelatnosti, te nabave navedene opreme, tačni, kao i sljedeće:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Da je naprijed navedeno, tačno, potvrđuje i podnositelj zahtjeva, svojim potpisom:
___________________
26
Petak, 3. avgust 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1193
Nakon detaljnog uvida u dostavljene račune-fakture, kojima raspolaže podnositelj zahtjeva, te
razmatranja istih, Komisija je utvrdila sljedeće:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Komisija daje slijedeći:
PRIJEDLOG
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Mjesto i datum: __________________
Komisija je završila rad u ___________ sati.
K O M I S I J A:
1. __________________________,
2. __________________________,
3. __________________________
27
Broj 9 - Strana 1194
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede
POLJOPRIVREDNI ZAVOD
TUZLA
Broj: _________
ZAPISNIK
o ustanovljenoj proizvodnji konzumnih jaja
Sastavljen dana_________________ 20___ godine, na licu mjesta u ______________________ ,
općina ___________ u predmetu ostvarivanja prava na novčanu podršku za proizvodnju konzumnih jaja
od strane državnog službenika _____________________________.
Započeto u ___________ sati.
Uviđaj je obavljen u cilju utvrđivanja postojanja proizvodnje konzumnih jaja, a radi ostvarivanja prava na
novčanu podršku korisnika _______________________ iz __________________, općina
__________________.
Utvrđuje se da je na farmi podnosioca zahtjeva dana ____________
__________ koka nosilja.
uvedeno u prozvodnju
Ovim uviđajem je utvrđeno __________________________________________________________
(navesti šta je pregledano-objekat, dokumentacija i sl.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Zapisnik je sačinjen radi sticanja prava na ostvarenje kantonalne novčane podrške u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji i ne može se koristiti u druge svrhe.
Zapisnik je pročitan i na isti ima-nema primjedbi.
Zapisnik je završen u __________ sati.
Poljoprivredni proizvođač
______________________
Državni službenik
________________________
28
Petak, 3. avgust 2012. god.
Broj 9 - Strana 1195
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede
POLJOPRIVREDNI ZAVOD
TUZLA
Broj: _________
ZAPISNIK
o useljenju jednodnevnih pilića za uzgoj pilenki teških roditeljskih linija
Sastavljen dana_________________ 20___ godine, na licu mjesta u ______________________ ,
općina ___________ u predmetu ostvarivanja prava na novčanu podršku za uzgoj pilenki teških
roditeljskih linija od strane državnog službenika _____________________________.
Započeto u ___________ sati.
Uviđaj je obavljen u cilju utvrđivanja broja useljenih jednodnevnih pilića , a radi ostvarivanja prava na
novčanu
podršku
korisnika
_______________________
iz
__________________,
općina
__________________.
Utvrđuje se da je na farmi podnosioca zahtjeva dana ____________
uvedeno u prozvodnju
__________ komada jednodnevnih pilića za uzgoj pilenki teških roditeljskih linija.
Ovim uviđajem je utvrđeno __________________________________________________________
(navesti šta je pregledano-objekat, dokumentacija i sl.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Zapisnik je sačinjen radi sticanja prava na ostvarenje kantonalne novčane podrške u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji i ne može se koristiti u druge svrhe.
Zapisnik je pročitan i na isti ima-nema primjedbi.
Zapisnik je završen u __________ sati.
Poljoprivredni proizvođač
______________________
Državni službenik
________________________
29
Broj 9 - Strana 1196
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede
POLJOPRIVREDNI ZAVOD
TUZLA
Broj: _________
ZAPISNIK
o odgoju pilenki teških roditeljskih linija
Sastavljen dana_________________ 20___ godine, na licu mjesta u ______________________ ,
općina ___________ u predmetu ostvarivanja prava na novčanu podršku za uzgoj pilenki teških
roditeljskih linija od strane državnog službenika _____________________________.
Započeto u ___________ sati.
Uviđaj je obavljen u cilju utvrđivanja broja odgojenih pilenki teških roditeljskih linija , a radi ostvarivanja
prava na novčanu podršku korisnika _______________________ iz __________________, općina
__________________.
Utvrđuje se da je na farmi podnosioca zahtjeva odgojeno i prevedeno u proizvodnju
__________
komada pilenki teških roditeljskih linija.
Ovim uviđajem je utvrđeno __________________________________________________________
(navesti šta je pregledano-objekat, dokumentacija i sl.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Zapisnik je sačinjen radi sticanja prava na ostvarenje kantonalne novčane podrške u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji i ne može se koristiti u druge svrhe.
Zapisnik je pročitan i na isti ima-nema primjedbi.
Zapisnik je završen u __________ sati.
Poljoprivredni proizvođač
______________________
Državni službenik
________________________
30
Petak, 3. avgust 2012. god.
Broj 9 - Strana 1197
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede
POLJOPRIVREDNI ZAVOD
TUZLA
Broj: _________
ZAPISNIK
o utvrđivanju proizvodnje gljiva –šampinjoni, bukovače i šitake
Sastavljen dana_________________ 20___ godine, na licu mjesta u ______________________ ,
općina _________ u predmetu ostvarivanja prava na novčanu podršku za proizvodnju gljiva od strane
državnog službenika _____________________________.
Započeto u ___________ sati.
Uviđaj je obavljen u cilju utvrđivanja proizvodnje gljiva-šampinjoni, bukovače i šitake, a radi ostvarivanja
prava
na
novčanu
podršku
korisnika
___________________________________
iz
___________________, općina ______________________.
Utvrđuje se da podnosioc zahtjeva zasnovao proizvodnju ___________________________ na površini
od ___________ kako slijedi:
r/br.
Lokacija proizvodnje
1
2
3
4
5
6
7
8
Broj
računa
Početak
proizvodnje
Površina
m2
Broj
briketa
Težina
briketa kg
Ukupno
(t)
Ovim uviđajem je utvrđeno __________________________________________________________
(navesti šta je pregledano-objekat, dokumentacija i sl.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Zapisnik je sačinjen radi sticanja prava na ostvarenje kantonalne novčane podrške u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji i ne može se koristiti u druge svrhe.
Zapisnik je pročitan i na isti ima-nema primjedbi.
Zapisnik je završen u __________ sati.
Poljoprivredni proizvođač
______________________
Državni službenik
______________________
31
Broj 9 - Strana 1198
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede
POLJOPRIVREDNI ZAVOD
TUZLA
Broj: _________
ZAPISNIK
o ustanovljenoj proizvodnji kontejnerskih presadnica (povrća i ljekovitog bilja)
Sastavljen dana_________________ 20___ godine, na licu mjesta u ______________________ ,
općina _________u predmetu ostvarivanja prava na novčanu podršku za proizvodnju kontejnerskih
presadnica od strane državnog službenika _____________________________.
Započeto u ___________ sati.
Uviđaj je obavljen u cilju utvrđivanja proizvodnje kontejnerskih presadnica, a radi ostvarivanja prava na
novčanu podršku korisnika ______________________________ iz _________________, općina
______________.
Utvrđuje
se
da
podnosioc
presadnice_____________________
zahtjeva
ima
zasađene
__________
komada
_________________________________________________________________________________.
Zasađena površina nalazi se na području Općine ___________, u mjestu _____________, na k.č. broj
_____________.
Ovim uviđajem je utvrđeno __________________________________________________________
(navesti šta je pregledano-objekat, dokumentacija i sl.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Zapisnik je sačinjen radi sticanja prava na ostvarenje kantonalne novčane podrške u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji i ne može se koristiti u druge svrhe.
Zapisnik je pročitan i na isti ima-nema primjedbi.
Zapisnik je završen u __________ sati.
Poljoprivredni proizvođač
______________________
Državni službenik
_______________________
32
Petak, 3. avgust 2012. god.
Broj 9 - Strana 1199
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede
POLJOPRIVREDNI ZAVOD
TUZLA
Broj: _________
ZAPISNIK
o ustanovljenoj površini nasada i broju sadnica jabučastog i koštičavog voća
( jabuka, šljiva, kruška, breskva, kajisija, trešnja i višnja)
Sastavljen dana_________________ 20___ godine, na licu mjesta u ______________________ ,
općina _________u predmetu ostvarivanja prava na novčanu podršku za proizvodnju voća od strane
državnog službenika _____________________________.
Započeto u ___________ sati.
Uviđaj je obavljen u cilju utvrđivanja postojanja nasada jabučastog i koštičavog voća, a radi ostvarivanja
prava na novčanu
________________.
podršku
korisnika
_____________________
iz
_________________,
općina
Utvrđuje se da podnosioc zahtjeva ima zasnovan nasad jabučastog i koštičavog voća__________________
vrsta voća
____________________starosti preko 4 godine, na površini od __________ ha, sa brojem sadnica
_____________ .
Zasađena površina nalazi se na području Općine ___________, u mjestu _____________, na k.č. broj
_____________.
Ovim uviđajem je utvrđeno __________________________________________________________
(navesti šta je pregledano-objekat, dokumentacija i sl.)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Zapisnik je sačinjen radi sticanja prava na ostvarenje kantonalne novčane podrške u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji i ne može se koristiti u druge svrhe.
Zapisnik je pročitan i na isti ima-nema primjedbi.
Zapisnik je završen u __________ sati.
Poljoprivredni proizvođač
______________________
Državni službenik
_______________________
Broj 9 - Strana 1200
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede
POLJOPRIVREDNI ZAVOD
TUZLA
Broj: _________
ZAPISNIK
o zasnovanoj površini jagodičastog voća ( malina, kupina, jagoda, borovnica i ribizla)
Sastavljen dana_________________ 20___ godine, na licu mjesta u ______________________ ,
općina _________u predmetu ostvarivanja prava na novčanu podršku za zasnivanje nasada jagodičastog
voća od strane državnog službenika _____________________________.
Započeto u ___________ sati.
Uviđaj je obavljen u cilju utvrđivanja zasnivanja nasada jagodičastog voća, a radi ostvarivanja prava na
novčanu podršku korisnika _____________________ iz _________________, općina ________________.
Utvrđuje se da je podnosioc zahtjeva zasnovao nasade jagodičastog voća _________________________
(vrsta voća –monokultura)
na površini od __________ ha, sa brojem sadnica _____________ i razmakom sadnje od ____________.
Nasad zadovoljava minimalan broj sadnica po hektaru po standardu
DA
NE
Zasađena površina nalazi se na području Općine ___________, u mjestu _____________, na k.č. broj
_____________.
Ovim uviđajem je utvrđeno __________________________________________________________
(navesti šta je pregledano-objekat, dokumentacija i sl.)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Zapisnik je sačinjen radi sticanja prava na ostvarenje kantonalne novčane podrške u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji i ne može se koristiti u druge svrhe.
Zapisnik je pročitan i na isti ima-nema primjedbi.
Zapisnik je završen u __________ sati.
Poljoprivredni proizvođač
______________________
Državni službenik
_______________________
34
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
R/b
JMBG/IB
Broj
muznih
grla
M.P. Potpis odgovornog lica otkupljivača
________________________
Opština
Adresasjedište (za
pravna lica)
M.P.
Iznos podrške
100,00KM/grlu
Potpis šefa službe
__________________
Ukupna podrška
(KM)
Vlastiti broj žiroračuna korisnika
novčane podrške
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Mjesto i datum
UKUPNO
Prezime i ime/ naziv
pravnog lica
proizvođača
Transakcijski broj banke: _________________________
Naziv, sjedište banke (filijale) proizvođača: __________________________
Naziv i sjedište-puna adresa
Otkupljivač - prerađivač: ________________________
OBRAČUN NOVČANE PODRŠKE ZA MUZNE KRAVE U LINIJI OTKUPA MLIJEKA, KOJE POSJEDUJU ZDRAVSTVENI KARTON
Obrazac br. A-1 (obraditi u excelu)
Petak, 3. avgust 2012. god.
Broj 9 - Strana 1201
R/b
________________________________________
M.P. Potpis odgovornog lica veterinarske stanice
Adresa
Mjesto i datum
Opština
Datum
osjemenjavanja
M.P. Potpis šefa službe
_________________________
Broj ušne markice
Iznos novčane
podrške
7 KM/grlu
Potpis veterinara
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA _____________
UKUPNO
Prezime i ime/ Naziv
pravnog lica proizvođača
Identifikacioni broj:_____________________
Transakcijski broj žiro računa navedene banke: _________________________
Naziv i sjedište banke -filijale veterinarske stanice __________________________
Naziv i sjedište-puna adresa
Veterinarska stanica: ________________________
OBRAČUN NOVČANE PODRŠKE ZA VJEŠTAČKO OSJEMENJAVANJE PLOTKINJA
Obrazac br. A 9 (Obraditi u excel-u)
Broj 9 - Strana 1202
Petak, 3. avgust 2012. god.
36
R/b
Datum računa
Ukupna količina prodanog komposta/tona
M.P. Potpis odgovornog lica
Broj računa
_______________________
Adresa
Mjesto i datum
Općina
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
________________
UKUPNO
Naziv pravnog lica, odnosno ime i prezime proizvođača
Transakcijski broj žiro računa navedene banke: _____________________
Naziv i sjedište banke-filijale korisnika novčane podrške: ____________________
Naziv i sjedište proizvođača komposta: ____________________
Specifikacija računa o prodanim količinama komposta
Petak, 3. avgust 2012. god.
Broj 9 - Strana 1203
37
R/b
Datum računa
Ukupna količina otkupljenog voća / tona
M.P. Potpis odgovornog lica
Broj računa
_______________________
Adresa
Mjesto i datum
Općina
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ________________
UKUPNO
Naziv pravnog lica , odnosno ime i prezime proizvođača
Transakcijski broj žiro računa navedene banke: _____________________
Naziv i sjedište banke-filijale korisnika novčane podrške: ____________________
Naziv i sjedište otkupljivača/prerađivača: ____________________
Specifikacija računa o otkupljenim količinama voća
Broj 9 - Strana 1204
Petak, 3. avgust 2012. god.
38
R/b
Datum računa
Ukupna količina otkupljenog krompira / tona
M.P. Potpis odgovornog lica
Broj računa
_______________________
Adresa
Mjesto i datum
Općina
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
________________
UKUPNO
Naziv pravnog lica , odnosno ime i prezime proizvođača
Transakcijski broj žiro računa navedene banke: _____________________
Naziv i sjedište banke-filijale korisnika novčane podrške: ____________________
Naziv i sjedište otkupljivača/prerađivača: ____________________
Specifikacija računa o otkupljenim količinama krompira
Petak, 3. avgust 2012. god.
Broj 9 - Strana 1205
39
R/b
Datum računa
Ukupna količina otkupljenog kornišona /kg
M.P. Potpis odgovornog lica
Broj računa
Mjesto i datum
Adresa
_______________________
Općina
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ________________
UKUPNO
Naziv pravnog lica , odnosno ime i prezime proizvođača
Transakcijski broj žiro računa navedene banke: _____________________
Naziv i sjedište banke-filijale korisnika novčane podrške: ____________________
Naziv i sjedište otkupljivača/prerađivača: ____________________
Specifikacija računa o otkupljenim količinama kornišona
Broj 9 - Strana 1206
Petak, 3. avgust 2012. god.
40
R/b
Vrsta kapitalnih
ulaganja
Vrijednost
investicije (KM)
M.P. Potpis šefa službe
Adresa
Mjesto i datum
Općina
___________________
JMBG/IB
Iznos novčane
podrške 25%,
odnosno 30%
za protugradne
mreže
_______________
UKUPNO
Prezime i ime /Naziv
pravnog lica podnosioca
zahtjeva
Transakcijski broj žiro računa navedene banke: _____________________
Naziv i sjedište banke-filijale korisnika novčane podrške: ____________________
Vlastiti broj žiro računa korisnika
novčane podrške
OBRAČUN NOVČANE PODRŠKE ZA KAPITALNE INVESTICIJE U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ
PROIZVODNJI I PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Obrazac E 1
Petak, 3. avgust 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1207
Ukupno:
R/b
Iznos kredita
KM
Kamatna stopa
na godišnjem
nivou %
Iznos kamate
posmatrani
period KM
M.P. Potpis šefa službe
Adresa
___________________
Općina
Mjesto i datum
JMBG/IB
_______________
Prezime i ime /Naziv
pravnog lica
podnosioca zahtjeva
Transakcijski broj žiro računa navedene banke: _____________________
Naziv i sjedište banke-filijale korisnika novčane podrške: _______________________________
OBRAČUN NOVČANE PODRŠKE ZA REGRESIRANJE KAMATA
Iznos 2,00%8,50% KM
Vlastiti broj žiro računa korisnika
novčane podrške
Obrazac F 1
Broj 9 - Strana 1208
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
42
R/b
Mjesto i datum
UKUPNO
Prezime i ime/ Naziv pravnog lica korisnika
novčane podrške
JMBG/IB
Općina
Vrsta proizvodnje
OBRAČUN NOVČANE PODRŠKE ZA (navesti vrstu proizvodnje)
43
Vlastiti broj žiro računa korisnika novčane
podrške
M.P. Potpis odgovorne osobe
0,00
Iznos novčane podrške
Petak, 3. avgust 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1209
Broj 9 - Strana 1210
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 647
Na osnovu ~lana 23. Zakona o ministarstvima i
drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05
i 3/08), ~lana 178. stav 2. Zakona o vodama ("Slu`bene
novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 70/06),
~lana 56. Zakona o vodama ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj: 11/08), ~lana 29. stav 1. ta~ka 11. i ~lana
33. stav 1. Zakona o izvr{ewu buxeta Tuzlanskog kantona
za 2012. godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
broj: 3/12) ministar poqoprivrede, {umarstva i
vodoprivrede u Vladi Tuzlanskog kantona donosi
ODLUKU
Petak, 3. avgust 2012. god.
649
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 55.
sjednici odr`anoj dana 06.07.2012. godine, razmatraju}i
Studiju o ekonomskoj opravdanosti pokretawa proizvodwe
i prerade magnezita u "Rudnici nemetala Kladaw" d.o.o.
Kladaw, na osnovu ~lana 15. Zakona o koncesijama ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", br. 5/04, 7/05 i 6/11), ~lanova
11., 12., 13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog
kantona i Dokumenta o politici dodjele koncesija na
podru~ju Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj 7/06), donosi sqede}u
ODLUKU
O IZMJENI PROGRAMA ULAGAWA
SREDSTAVA VODNIH NAKNADA U OBLAST
VODOPRIVREDE U 2012. GODINI
ODOBRAVA SE Studija o ekonomskoj opravdanosti
pokretawa proizvodwe i prerade magnezita u "Rudnici
nemetala Kladaw" d.o.o. Kladaw.
I
Bosna i Hercegovina
PREDSJEDNIK KOMISIJE
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Nihad Sinanovi}, s.r.
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK
Broj: 20/1-18-14203/12
Tuzla, 06.07.2012.godine
U Programu ulagawa sredstava vodnih naknada u
oblast vodoprivrede u 2012. godini, broj: 04/01-14-8450/12
od 04.05.2012. godine, u ta~ki V iza rije~i "vodoprivrede"
stavqa se ta~ka, a ostatak teksta se bri{e.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom dobijawa
saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona i bi}e objavqena
u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
B o s n a i H e r c e g o v i n a
MINISTAR
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T ON Edin Ajanovi}, s.r.
Ministarstvo poqoprivrede,
{umarstva i vodoprivrede
Broj: 04/1-14-14253/12
Tuzla, 06.07.2012.godine
648
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 53.
sjednici odr`anoj dana 03.07.2012. godine, razmatraju}i
zahtjev Ministarstva poqoprivrede, {umarstva i
vodoprivrede za dobijawe ovla{}ewa za vo|ewe pregovara
sa JP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Gra~anica, op{tina
Gra~anica, radi dodjele koncesije za kori{}ewe pitke
vode za javno snabdijevawe naseqenog mjesta Gra~anica,
na osnovu ~lana 15. Zakona o koncesijama ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", br. 5/04, 7/05 i 6/11), ~lanova
11., 12., 13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog
kantona i Dokumenta o politici dodjele koncesija
na podru~ju Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona" broj 7/06), donosi sqede}u
ODLUKU
1. Daje se ovla{}ewe Ministarstvu poqoprivrede,
{umarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona za
vo|ewe pregovora sa JP "Vodovod i kanalizacija"
d.o.o. Gra~anica, op{tina Gra~anica,
radi
dodjele koncesije za kori{}ewe pitke vode za
javno snabdijevawe naseqenog mjesta Gra~anica.
2.Obavezuje se Ministarstvo poqoprivrede,
{umarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona
da Komisiji za koncesije po zavr{etku pregovora
dostavi zapisnik sa kompletnom dokumentacijom
o vo|ewu pregovora na razmatrawe.
Bosna i Hercegovina
PREDSJEDNIK KOMISIJE
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Nihad Sinanovi}, s.r.
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK
Broj: 20/1-25-14078/12
Tuzla, 03.07.2012.godine
650
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 56. sjednici
odr`anoj dana 11.07.2012. godine, razmatraju}i Studiju
ekonomske opravdanosti eksploatacije termomineralne vode
na bunaru PEB-4 "]ehalu{a", op{tina Gra~anica, za dodjelu
koncesije dru{tvu "TERME" d.o.o. Gra~anica, na osnovu ~lana
15. Zakona o koncesijama ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 5/04 , 7/05 i 6/11), ~lanova 11., 12., 13. i 14. Pravila
Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i Dokumenta o
politici dodjele koncesija na podru~ju TK ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj 7/06), donosi sqede}u
ODLUKU
ODOBRAVA SE Studija ekonomske opravdanosti
eksploatacije termomineralne vode na bunaru PEB-4
"]ehalu{a", op{tina Gra~anica, za dodjelu koncesije
dru{tvu "TERME" d.o.o. Gra~anica.
Bosna i Hercegovina
ZAMJENIK Federacija Bosne i Hercegovine
PREDSJEDNIKA
TUZLANSKI KANTON
KOMISIJE
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK- Zvonko Lugowi}, s.r.
Broj: 20/1-25-14645/12
Tuzla, 12.07.2012.godine
651
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 57. sjednici
odr`anoj dana 12.07.2012. godine, razmatraju}i Studiju
ekonomske opravdanosti za eksploataciju mineralne vode na
lokalitetu "Quba~e", op{tina Tuzla, za dodjelu koncesije
dru{tvu "Pivara Tuzla" d.d. Tuzla, na osnovu ~lana 15. Zakona
o koncesijama ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
5/04 , 7/05 i 6/11), ~lanova 11., 12., 13. i 14. Pravila Komisije za
koncesije Tuzlanskog kantona i Dokumenta o politici dodjele
koncesija na podru~ju TK ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj 7/06), donosi sqede}u
ODLUKU
ODOBRAVA SE Studija ekonomske opravdanosti za
eksploataciju mineralne vode na lokalitetu "Quba~e", op{tina
Tuzla, za dodjelu koncesije dru{tvu "Pivara Tuzla" d.d. Tuzla.
Bosna i Hercegovina
ZAMJENIK Federacija Bosne i Hercegovine
PREDSJEDNIKA
TUZLANSKI KANTON
KOMISIJE
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK- Zvonko Lugowi}, s.r.
Broj: 20/1-18-14709/12
Tuzla, 12.07.2012.godine
OGLASNI DIO
Oglasi se objavljuju na jeziku i pismu kako je dostavljeno Slu`bi Skup{tine Tuzlanskog kantona za objavu
OGLAS O POSTAVLJENJU
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Općinski sud u Gradačcu, sudija Drago Ćošković, u
pravnoj stvari tužitelja Selimović Salima sina Ibrahima iz Tuholja,
općina Kladanj, zastupan po punomoćniku Faruku Sinanović,
advokatu iz Srebrenika, protiv tuženih 1. Hrusto Zahirović sin
Ahmeta iz Ljenobuda, 2. Fatima Jašarević rođ. Šećić iz Donjeg
Srebrenika, 3. Huso Jašarević sin Jašara iz Donjeg Srebrenika,
4. Izet Jašarević sin Jašara iz Sarajeva, 5. Idriz Jašarević
sin Jašara iz Donjeg Srebrenika, 6. Fatka-Fata Ćidić rođ.
Jašarević iz Srebrenika, 7. Alija Hogić rođ. Jašarević iz Donjeg
Srebrenika, 8. Fatima Jašarević kći Husejna iz Srebrenika, 9.
Osman Mustafić sin Muje iz Srebrenika, 10. Mujaga Mustafić sin
Muje iz Bašigovaca, 11. Hasiba Mehmedović rođ. Jašarević iz
Srebrenika, 12. Hašim Jašarević sin Hasana iz Srebrenika, 13.
Hasan Jašarević sin Jašara iz Srebrenika, 14. Osman Zahirović
sin Ahmeta iz Ljenobuda, 15. Sulejman Zahirović sin Ahmeta iz
Ljenobuda, 16. Alija Jašarević sin Redže iz Srebrenika, 17. Mujo
Jašarević sin Redže iz Srebrenika, 18. Fazlo Jašarević sin Redže
iz Srebrenika, 19. Jašar Jašarević sin Redže iz Srebrenika, 20.
Zaim Jašarević sin Redže iz Srebrenika, 21. Nail Jašarević
sin Redže iz Srebrenika, 22. Muhamed Jašarević sin Redže
iz Srebrenika, 23. Pašan Karić sin Ahmeta iz Srebrenika, 24.
Ahmet Sofić sin Abdulaha iz Srebrenika, 25. Mehmed Zahirović
sin Hruste iz Ljenobuda, 26. Ragib Zahirović sin Hruste iz
Ljenobuda, 27. Nura Zahirović rođ. Bekrić iz G.Ljenobuda,
28.Hasiba Bekrić rođ. Zahirović iz Seone, 29. Tifa Bekrić rođ.
Zahirović iz Seone, 30. Zlatka Bekrić rođ. Zahirović iz Seone,
31. Haziza Alić rođ. Zahirović iz Miričine, 32. Esma Džanić
rođ. Zahirović iz D.Ljenobuda, 33. Nazif Zahirović sin Nazifa iz
D.Ljenobuda, 34. Edhem Zahirović sin Nazifa iz D.Ljenobuda,
35.Nazifa Zahirović um.Nazifa iz D.Ljenobuda, 36. Zahirović
rođ. Omić Razija kći Mehmeda iz Srebrenika, 37. Zahirović
Esad sin Ibrahima iz Srebrenika, 38. Zahirović udt.Hasić
Sadeta kći Ibrahima iz Brčkog, 39. Zahirović rođ. Musić Džiha
žena Ishaka iz Srebrenika, 40. Zahirović Dijana kći Ishaka iz
Srebrenika, 41. mldb.Zahirović Adnan sin Ishaka iz Srebrenika,
sada nepoznatog boravišta, radi utvrđivanja prava svojine, v.p.s.
3.000,00 KM, izdaje
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda broj 28 0 P 007157 07 P od
13.06.2012. godine na osnovu člana 296.st.2.t.4.Zakona o
parničnom postupku («Službene novine FBiH», broj 53/2003)
postavljen je advokat Mina Vikalo iz Srebrenika za privremenog
zastupnika u ovome predmetu tuženima 1.Hrusto Zahirović sin
Ahmeta iz Ljenobuda, 2.Fatima Jašarević rođ. Šećić iz Donjeg
Srebrenika, 3.Huso Jašarević sin Jašara iz Donjeg Srebrenika,
4.Izet Jašarević sin Jašara iz Sarajeva, 5.Idriz Jašarević
sin Jašara iz Donjeg Srebrenika, 6.Fatka-Fata Ćidić rođ.
Jašarević iz Srebrenika, 7.Alija Hogić rođ. Jašarević iz Donjeg
Srebrenika, 8.Fatima Jašarević kći Husejna iz Srebrenika,
9.Osman Mustafić sin Muje iz Srebrenika, 10.Mujaga Mustafić
sin Muje iz Bašigovaca, 11.Hasiba Mehmedović rođ. Jašarević
iz Srebrenika, 12.Hašim Jašarević sin Hasana iz Srebrenika,
13.Hasan Jašarević sin Jašara iz Srebrenika, 14.Osman
Zahirović sin Ahmeta iz Ljenobuda, 15.Sulejman Zahirović sin
Ahmeta iz Ljenobuda, 16.Alija Jašarević sin Redže iz Srebrenika,
17.Mujo Jašarević sin Redže iz Srebrenika, 18.Fazlo Jašarević
sin Redže iz Srebrenika, 19.Jašar Jašarević sin Redže iz
Srebrenika, 20.Zaim Jašarević sin Redže iz Srebrenika, 21.Nail
Jašarević sin Redže iz Srebrenika, 22.Muhamed Jašarević sin
Redže iz Srebrenika, 23.Pašan Karić sin Ahmeta iz Srebrenika,
24.Ahmet Sofić sin Abdulaha iz Srebrenika, 25.Mehmed
Zahirović sin Hruste iz Ljenobuda, 26.Ragib Zahirović sin Hruste
iz Ljenobuda, 27.Nura Zahirović rođ. Bekrić iz G.Ljenobuda,
28.Hasiba Bekrić rođ. Zahirović iz Seone, 29.Tifa Bekrić rođ.
Zahirović iz Seone, 30.Zlatka Bekrić rođ. Zahirović iz Seone,
31.Haziza Alić rođ. Zahirović iz Miričine, 32.Esma Džanić
rođ. Zahirović iz D.Ljenobuda, 33.Nazif Zahirović sin Nazifa iz
D.Ljenobuda, 34.Edhem Zahirović sin Nazifa iz D.Ljenobuda,
35.Nazifa Zahirović um.Nazifa iz D.Ljenobuda, 36.Zahirović rođ.
Omić Razija kći Mehmeda iz Srebrenika, 37.Zahirović Esad
sin Ibrahima iz Srebrenika, 38.Zahirović udt.Hasić Sadeta kći
Ibrahima iz Brčkog, 39.Zahirović rođ. Musić Džiha žena Ishaka
iz Srebrenika, 40.Zahirović Dijana kći Ishaka iz Srebrenika,
41.mldb.Zahirović Adnan sin Ishaka iz Srebrenika, sada
nepoznatog boravišta.
Istim rješenjem je određeno da će privremeni zastupnik
zastupati tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihovi
punomoćnici ne pojave pred sudom odnosno dok organ
starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja.
216
Općinski sud u Kalesiji, po sudiji Halilović Muneveri, u
pravnoij stvari tužiteljice Krajinović r. Husejnović Elvire iz Memića,
zastupana po punomoćniku Mehinagić Jasminki advokatu iz
Kalesije, protiv tuženog Krajinović Fahrudina sin Abdulaha iz
Memića, sada nepoznatog mjesta boravka, radi razvoda braka,
dana 18.07.2012. godine, donosi sljedeći
OGLAS
o postavljenju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda broj 29 0 P 014813 12 P od 18. 07.
2012. godine, a na osnovu čl. 296 st. 2. tačka 4. ZPP, tuženom
Krajinović Fahrudinu sin Abdulaha iz Memića, sada nepoznatog
boravišta, postavlja se privremeni zastupnik Paščanović Enver
advokat iz Kalesije.
Tim rješenjem je utvrđeno da će privremeni zastupnik
zastupati tužene sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik
ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženim postavio staratelja.
217
Broj 9 - Strana II
SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA OGLAS O OGLAŠAVNJU INDEKSA
NEVAŽE]IM
Oglašava se nevažećim indeks na ime Edita Mahalbašić
iz Tešnja, Tehnološki fakultet - odsijek prehrambena
tehnologija, broj: III-388/10 izdat 2010. godine u Tuzli.
218
Oglašava se nevažećom poslanička legitimacija br. 22
na ime Suada Mujčinović, poslanik u Skupštini Tuzlanskog
kantona, izdata 28.02. 2011. godine od strane Skupštine
Tuzlanskog kantona.
219
Petak, 3. avgust 2012. god.
Petak, 3. avgust 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1211
"Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"
broj: 9/2012
SADR@AJ
SKUP[TINA
570. Zakon o {umama
571. Zakon o preuzimawu dijela osniva~kih prava
i obaveza nad Centrom za rehabilitaciju
ovisnika o psihoaktivnim supstancama
Smolu}a
572.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
sudskim taksama
573.Zakon o izmjenama Zakona o osnivawu
Javnog preduze}a "Me|unarodni aerodrom
Tuzla"
574.Odluka o spajawu JU Sredwa ekonomska
{kola Tuzla i JU Sredwa trgovinska {kola
Tuzla
575.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o utvr|ivawu osnovica, stopa i na~inu
obra~unavawa i uplate doprinosa za obavezno
zdravstveno osigurawe na podru~ju Tuzlanskog
kantona
1071.
1083.
1085.
1086.
1088.
1088.
VLADA
576.Uredba o polagawu stru~nog ispita u
ustanovama osnovnog i sredweg obrazovawa
na podru~ju Tuzlanskog kantona, broj: 02/134-14730/12 od 17.07.2012. godine
577. Odluka o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-9940/12 od 12.06.2012. godine
578. Odluka o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-9992/12 od 12.06.2012. godine
579.Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Banovi}i" Banovi}i,
broj: 02/1-34-11811-1/12 od 12.06.2012. godine
580.Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Grivice" Banovi}i,
broj: 02/1-34-11811-2/12 od 12.06.2012. godine
581.Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Tre{tenica" Tre{tenica,
Banovi}i, broj: 02/1-34-11811-3/12 od 12.06.2012.
godine
582. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Brijesnica" Brijesnica
Velika, Doboj Istok, broj: 02/1-3411811-4/12 od 12.06.2012. godine
583. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Klokotnica" Klokotnica,
Doboj Istok, broj: 02/1-34-11811-5/12 od
12.06.2012. godine
584. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Druga osnovna {kola Gra~anica,
broj: 02/1-34-11811-6/12 od 12.06.2012. godine
585.Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Gorwa Orahovica"
Gorwa Orahovica, Gra~anica, broj: 02/1-3411811-7/12 od 12.06.2012. godine
586.Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Lukavica" Lukavica,
1089.
1117.
1117.
1117.
1118.
1118.
1118.
1118.
1119.
1119.
Gra~anica, broj: 02/1-34-11811-8/12 od
12.06.2012. godine
587. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Male{i}i" Male{i}i,
Gra~anica, broj: 02/1-34-11811-9/12 od
12.06.2012. godine
588.Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Miri~ina" Miri~ina,
Gra~anica, broj: 02/1-34-11811-10/12 od
12.06.2012. godine
589. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Orahovica" Orahovica
Dowa, Gra~anica, broj: 02/1-34-11811-11/12
od 12.06.2012. godine
590. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Hasan Kiki}" Grada~ac,
broj: 02/1-34-11811-12/12 od 12.06.2012.
godine
591.Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Ivan Goran Kova~i}"
Grada~ac, broj: 02/1-34-11811-13/12 od
12.06.2012. godine
592.Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Musa ]azim ]ati}"
Zeliwa Dowa, Grada~ac, broj: 02/1-3411811-14/12 od 12.06.2012. godine
593.Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Memi}i" Memi}i,
Kalesija, broj: 02/1-34-11811-15/12 od
12.06.2012. godine
594. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Toj{i}i" Toj{i}i, broj:
02/1-34-11811-16/12 od 12.06.2012. godine
595.Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Stupari" Stupari,
Kladaw, broj: 02/1-34-11811-17/12 od
12.06.2012. godine
596. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Lukavac Grad", Lukavac,
broj: 02/1-34-11811-18/12 od 12.06.2012.
godine
597. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Druga osnovna {kola Srebrenik, broj: 02/134-11811-19/12 od 12.06.2012. godine
598. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Rapatnica" Rapatnica,
Srebrenik, broj: 02/1-34-11811-20/12 od
12.06.2012. godine
599.Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Sladna" Sladna,
Srebrenik, broj: 02/1-34-11811-21/12 od
12.06.2012. godine
600. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "[pionica" [pionica,
Srebrenik, broj: 02/1-34-11811-22/12 od
12.06.2012. godine
601. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Br~anska Malta" Tuzla,
broj: 02/1-34-11811-23/12 od 12.06.2012. godine
602. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Centar" Tuzla, broj: 02/134-11811-24/12 od 12.06.2012. godine
1119.
1120.
1120.
1120.
1120.
1121.
1121.
1121.
1121.
1122.
1122.
1122.
1122.
1123.
1123.
1123.
1123.
Broj 9 - Strana 1212
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 603. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Lipnica" Lipnica,Tuzla,
broj: 02/1-34-11811-25/12 od 12.06.2012. godine
604. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Novi Grad" Tuzla, broj:
02/1-34-11811-26/12 od 12.06.2012. godine
605. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Pazar" Tuzla, broj: 02/134-11811-27/12 od 12.06.2012. godine
606. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Sjewak" Tuzla, broj: 02/134-11811-28/12 od 12.06.2012. godine
607. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Slavinovi}i" Tuzla, broj:
02/1-34-11811-29/12 od 12.06.2012. godine
608. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Solina" Tuzla, broj: 02/134-11811-30/12 od 12.06.2012. godine
609. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Tu{aw" Tuzla, broj: 02/134-11811-31/12 od 12.06.2012. godine
610.Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora
JU Zavod za odgoj i obrazovawe osoba sa
smetwama u psihi~kom i tjelesnom razvoju
Tuzla, broj: 02/1-34-11811-32/12 od 12.06.2012.
godine
611. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Dubrave" Dubrave Dowe,
@ivinice, broj: 02/1-34-11811-33/12 od
12.06.2012. godine
612.Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "\ur|evik" \ur|evik,
@ivinice, broj: 02/1-34-11811-34/12 od
12.06.2012. godine
613. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Prva osnovna {kola @ivinice, broj: 02/134-11811-35/12 od 12.06.2012. godine
614. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Vi{}a" Vi{}a, @ivinice,
broj: 02/1-34-11811-36/12 od 12.06.2012. godine
615.Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "@ivinice Gorwe" @ivinice
Gorwe, @ivinice, broj: 02/1-34-11811-37/12
od 12.06.2012. godine
616. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Mje{ovita sredwa {kola ^eli}, broj: 02/134-11811-38/12 od 12.06.2012. godine
617. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Mje{ovita sredwa {kola Gra~anica, broj:
02/1-34-11811-39/12 od 12.06.2012. godine
618. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Mje{ovita sredwa {kola "Hasan Kiki}"
Grada~ac, broj: 02/1-34-11811-40/12 od
12.06.2012. godine
619. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Mje{ovita sredwa {kola Kalesija, broj:
02/1-34-11811-41/12 od 12.06.2012. godine
620.Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa ekonomsko-hemijska
{kola Lukavac, broj: 02/1-34-11811-42/12 od
12.06.2012. godine
621.Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa elektro-ma{inska
{kola Lukavac, broj: 02/1-34-11811-43/12 od
12.06.2012. godine
622. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Mje{ovita sredwa {kola Sapna, broj: 02/134-11811-44/12 od 12.06.2012. godine
1124.
1124.
1124.
1124.
1125.
1125.
1125.
1125.
1126.
1126.
1126.
1126.
1127.
Petak, 3. avgust 2012. god.
623.Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa {kola Teo~ak, broj:
02/1-34-11811-45/12 od 12.06.2012. godine
624.Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora
JU Gimnazija "Ismet Mujezinovi}" Tuzla,
broj: 02/1-34-11811-46/12 od 12.06.2012. godine
625. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Sredwa ekonomska {kola Tuzla, broj: 02/134-11811-47/12 od 12.06.2012. godine
626.Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa elektrotehni~ka
{kola Tuzla, broj: 02/1-34-11811-48/12 od
12.06.2012. godine
627. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Mje{ovita sredwa {kola Tuzla, broj: 02/134-11811-49/12 od 12.06.2012. godine
628. Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora JU
Mje{ovita sredwa ma{inska {kola Tuzla,
broj: 02/1-34-11811-50/12 od 12.06.2012. godine
629.Rje{ewe o imenovawu [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa saobra}ajna {kola
Tuzla, broj: 02/1-34-11811-51/12 od 12.06.2012.
godine
1129.
1129.
1129.
1129.
1130.
1130.
1130.
MINISTARSTVO FINANSIJA
630. Odluka o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-13313/12 od 25. 06. 2012. godine
631. Odluka o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-13316/12 od 25. 06. 2012. godine
632. Odluka o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-014041/12 od 04. 07. 2012. godine
633. Odluka o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-14487/12 od 10. 07. 2012. godine
634. Odluka o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-14492/12 od 10. 07. 2012. godine
635. Odluka o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-14499/12 od 10. 07. 2012. godine
1130.
1131.
1131.
1131.
1132.
1132.
1127.
1127.
1127.
1128.
1128.
1128.
1128.
MINISTARSTVO OBRAZOVAWA,
NAUKE, KULTURE I SPORTA
636. Odluka o izmjeni Nastavnog plana i programa
za Op{tu gimnaziju u dijelu koji se odnosi na
profil i stru~nu spremu nastavnika, broj:
10/1-38-13612/12 od 27.06.2012. godine
637. Rje{ewe,
broj:
10/1-38-8752-1/12
od
27.06.2012. godine
638.Pravilnik o uslovima, kriterijima i
postupku zapo{qavawa u javnim ustanovama
osnovnog i sredweg obrazovawa na podru~ju
Tuzlanskog kantona, broj: 10/1-34-13994/12
od 03.07.2012. godine
639.Pravilnik o uslovima i kriterijima za
izbor i imenovawe i na~inu rada {kolskog
odbora osnovnih {kola kao javnih ustanova,
broj: 10/1-34-6787-1/12 od 05.07.2012. godine
640.Pravilnik o postupku imenovawa, izboru
i na~inu rada {kolskog odbora sredwih
1133.
1138.
1138.
1150.
Petak, 3. avgust 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
{kola kao javnih ustanova, broj: 10/1-346445-1/12 od 09.07.2012. godine
1153.
MINISTARSTVO INDUSTRIJE,
ENERGETIKE I RUDARSTVA
641. Pravilnik o obavqawu tehni~kog pregleda
rudarskih objekata, postrojewa, ure|aja
i instalacija, broj: 03/1-05-8869/12 od
15.05.2012. godine
642.
Pravilnik o reviziji elaborata o
klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu
rezervi mineralne sirovine, broj: 03/1-058881/12 od 15.05.2012. godine
643.Pravilnik o vo|ewu katastra odobrenih
eksploatacionih poqa, na~inu vo|ewa
zbirke isprava i popisa privrednih
dru{tava kojima su izdate dozvole za
eksploataciju mineralnih sirovina, broj:
03/1-18-8900/12 od 15.05.2012. godine
644.Pravilnik o na~inu vo|ewa evidencije
i izrade katastra le`i{ta mineralnih
sirovina, geolo{kih pojava i odobrenih
istra`nih prostora, broj: 03/1-18-9135/12
od 18.05.2012. godine
Broj 9 - Strana 1213
647.
Odluka o izmjeni Programa ulagawa
sredstava vodnih naknada u oblast
vodoprivrede u 2012. godini, broj: 04/1-1414253/12 od 06.07.2012. godine
1210.
KOMISIJA ZA KONCESIJE TK
1156.
1157.
1158.
648. Odluka,
godine
649. Odluka,
godine
650. Odluka,
godine
651. Odluka,
godine
broj: 20/1-25-14078/12 od 03.07.2012.
1210.
broj: 20/1-18-14203/12 od 06.07.2012.
1210.
broj: 20/1-25-14645/12 od 11.07.2012.
1210.
broj: 20/1-18-14709/12 od 12.07.2012.
1210.
OGLASNI DIO
OGLAS O POSTAVQEWU
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
1162.
MINISTARSTVO POQOPRIVREDE,
[UMARSTVA I VODOPRIVREDE
645.Odluka o izmjenama i dopunama Programa
utro{ka sredstava za nov~ane podr{ke u
primarnoj poqoprivrednoj proizvodwi
u 2012. godini, broj: 04/1-14-9203-1/12 od
19.07.2012. godine
1171.
646. Pravilnik o ostvarivawu nov~ane podr{ke
u primarnoj poqoprivrednoj proizvodwi
za 2012. godinu, broj: 04/1-14-15290/12 od
19.07.2012. godine
1173.
216. Oglas o postavqewu privremenog zastupnika
u osobi Mina Vikalo, advokat iz Srebrenika
217. Oglas o postavqewu privremenog zastupnika u
osobi Enver Pa{~anovi}, advokat iz Kalesije
I
I
OGLA[AVAWE DOKUMENATA
NEVA@E]IM
218. Oglas o ogla{avawu indeksa neva`e}im na
ime Edita Mahalba{i}
219. Oglas o ogla{avawu poslani~ke legitimacije
neva`e}om na ime Suada Muj~inovi}
II
II
Broj 9 - Strana 1214
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
Petak, 3. avgust 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 9 - Strana 1215
Broj 9 - Strana 1216
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 3. avgust 2012. god.
Izdava~: Skup{tina Tuzlanskog kantona Tuzla - Za izdava~a: Ahmet Smajovi}, dipl. prav. sekretar Skup{tine Telefon 035 / 252-565 - Pretplata: 035 / 252-565, lok. 119 - Pretplata se utvr|uje polugodi{we, a uplata se vr{i
unaprijed u korist ra~una: Tuzlanska banka d.d. Tuzla 1321000256000080 - Grafi~ka priprema i {tampa Harfograf d.o.o., Tuzla, Filipa Kqaji}a 22, telefon: 319-500, faks: 319-501 - Za {tampariju: Branka Kreco-Mehi}
Download

570 З А К О Н О ШУМАМА - Skupština Tuzlanskog kantona