GODINA 19 • TUZLA, ^ETVRTAK, 12. JULI 2012. GODINE • IZDAWE NA SRPSKOM JEZIKU • BROJ - 8
505
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског
кантона („Службене новине Тузланско-подрињског кантона“,
бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог Владе
Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона, на
сједници одржаној 25.06. 2012. године, д о н о с и
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ИНСПЕКЦИЈАМА ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
Члан 1.
У Закону о инспекцијама Тузланског кантона
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 8/08 и 13/11),
члан 2. мијења се и гласи:
„Члан 2.
(Појмови коришћени у закону)
Појмови коришћени у овом закону имају сљедеће
значење:
a) кантонални инспектор - државни службеник са
посебним овлашћењима;
б) инспекцијски надзор - врста управног надзора која
се остварује непосредним увидом у законитост
рада, пословања и поступања правних лица,
физичких лица која обављају одређену дјелатност
и грађана „физичких лица“ у погледу придржавања
закона и других прописа, те предузимање управних
и других мјера за које су овлашћени законом,
односно другим прописом (у даљем тексту: закони
и други прописи);
ц) инспекцијски послови - послови за које су
овлашћени инспектори у оквиру инспекцијског
надзора, а то су:
1) превентивно - предузимање мјера и радњи ради
спречавања повреде прописа,
2) корективни - доношење рјешења о отклањању
недостатака, забрани предузимања радњи које су у
супротности са законима и другим прописима и других
управних мјера и радњи за које је инспектор овлашћен
посебним законом или другим прописом,
3) репресивни - подношење пријава, односно захтјева,
надлежном органу за покретање одговарајућег поступка,
ако повреда прописа представља прекршај или кривично
дјело и издавање прекршајног налога,
4) инспекцијски преглед - непосредни преглед
пословних просторија и других објеката, средстава рада,
процеса рада и заштите на раду, производа, робе и услуга,
исправа и друге документације, као и других радњи у
складу са сврхом инспекцијског надзора код правних лица,
физичких лица која обављају одређену дјелатност и грађана
„физичких лица“,
5) контролни инспекцијски преглед - контрола у
извршењу и поступању субјекта надзора по наложеним
управним и другим мјерама у поступку отклањања уочених
неправилности;
д) субјект надзора - субјект над којим се врши инспекцијски
преглед из тачке ц) алинеја 4) овог члана;
е) објект надзора – организациони дио субјекта
надзора код правних лица и обртника који имају
организациону јединицу у свом саставу, а код
физичких лица која обављају одређену дјелатност
и грађана „физичких лица“, субјект надзора је
уједно и објект надзора;
ф) стручна институција - овлашћена организација за
испитивање и оцјењивање усаглашености стања и
производа са прописима;
г) листа провјера (чек листа) - листа сачињена на
основу конкретног закона и другог прописа, која
одређује предмет, правни основ и друге конкретне
активности кантоналног инспектора у поступку
обављања инспекцијског надзора;
х) „цертификат“ - потврда о успјешности у раду
главног кантоналног инспектора и кантоналног
инспектора.“
Члан 2.
У члану 3. у тачки а) ријеч „кантоналних“ се брише.
У тачки ц) ријеч „овим“ се брише, а иза ријечи
„законом“ додају се ријечи „и другим прописима“.
Члан 3.
У члану 12. ријеч „кантоналних“ се брише.
Члан 4.
У члану 16. ријеч „кантоналних“ се брише.
Члан 5.
У члану 17. у ставу (1) у тачкама а), б), д), е), ф), г) и и)
ријеч „кантонални“ у различитим падежима се брише.
Члан 6.
У члану 19. у тачки а) ријечи „у области инспекцијског
надзора“ замјењују се ријечима „у управним областима за
које је надлежна“.
У тачки е) ријеч „основне“, замјењује се ријечју
„опште“.
Broj 8 - Strana 896
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA У тачки ш) ријеч „кантоналним“ се брише.
Члан 7.
У члану 35. тачка д) мијења се и гласи:
„д) Главни кантонални инспектор рада, заштите на
раду и социјалне заштите,“.
Иза тачке д) додаје се нова тачка е), која гласи:
„е) Главни кантонални инспектор за образовање,
науку, културу и спорт и“.
Досадашња тачка е) постаје тачка ф).
Члан 8.
Члан 36. мијења се и гласи:
„Члан 36.
(Инспекторска звања)
У Кантоналној управи кантонални инспектори су:
а) пољопривредни инспектор,
б) водни инспектор,
ц) шумарски инспектор,
д) ветеринарски инспектор,
е) урбанистичко-грађевински инспектор,
ф) инспектор заштите околине и природе,
г) термоенергетски инспектор,
х) електроенергетски инспектор,
и) рударски инспектор,
ј) геолошки инспектор,
к) тржишно-туристички инспектор,
л) саобраћајни инспектор,
м) инспектор рада за област радних односа,
н) инспектор рада за област заштите на раду,
о) инспектор социјалне заштите, заштите цивилних
жртава рата и заштите породице са дјецом,
п) инспектор за образовање, науку, културу и спорт,
р) санитарни инспектор,
с) здравствени инспектор,
ш) фармацеутски инспектор.“
Члан 9.
У члану 38. у ставу (1) ријечи „у првом тромјесечју“
замјењују се ријечима „до краја јануара“.
Иза става (2) додаје се нови став (3), који гласи:
„(3) Оцјени рада не подлијежу главни кантонални
инспектори и кантонални инспектори који у години за коју
се оцјењују нису радили шест мјесеци.“
Члан 10.
У члану 40. у ставу (2) умјесто тачке ставља се зарез и
додају ријечи „ако законом није другачије одређено.“
Члан 11.
У члану 44., иза ријечи „дужности“, додају се ријечи
„и престаће му радни однос“.
У тачки а), иза ријечи „испит“, додају се ријечи „у
прописаном року“.
Члан 12.
У члану 45., на почетку члана испред ријечи „Главни“,
додају се ријечи „Осим у случајевима прописаним посебним
законом,“.
Тачка б) мијења се и гласи:
„б) не предузме радње у циљу извршења рјешења о
одређеној управној мјери,“.
Тачка г) се брише.
Тачка х) постаје тачка г).
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Члан 13.
Иза члана 45. додаје се нови члан 45а., који гласи:
„Члан 45а.
(Теже повреде службених дужности)
Поред тежих повреда службене дужности због којих
се, у складу са чланом 45. овог закона, врши суспензија
главног кантоналног инспектора и кантоналног инспектора
и повреда службене дужности прописаних другим законом,
главни кантонални инспектор и кантонални инспектор
сматрају се дисциплински одговорним и због сљедећих
тежих повреда службене дужности:
а) коришћење службених ознака или ауторитета
радног мјеста у обављању приватних послова,
б) нарушавање угледа Кантоналне управе приликом
изношења ставова Кантоналне управе или личних
ставова,
ц) необавјештавање непосредног руководиоца или
директора Кантоналне управе о ситуацији која
води или може изазвати сукоб интереса,
д) избјегавање обавеза везаних за стручно образовање
и усавршавање,
е) кршења правила понашања која се доносе на
основу тачке 8. Етичког кодекса за државне
службенике у Федерацији Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“, број 7/05).“
Члан 14.
У члану 46. у ставу (1) ријеч „приједлог“ замјењује се
ријечју „поступак“, а ријеч „подноси“, замјењује се ријечју
„покреће“.
Став (2) мијења се и гласи:
„(2) Поступак за разрјешење и суспензију кантоналног
инспектора покреће се по приједлогу главног кантоналног
инспектора, којег подноси директору Кантоналне управе.“
Иза става (2) додаје се нови став (3), који гласи:
„(3) Директор Кантоналне управе може и по службеној
дужности покренути поступак за разрјешење и суспензију
главног кантоналног инспектора и кантоналног инспектора.“
Члан 15.
Иза члана 47. додају се нови чланови 47а., 47б., 47ц. и
47д., који гласе:
„Члан 47а.
(Дисциплинске мјере)
(1) За теже повреде службене дужности предвиђене
овим законом, могу се изрећи дисциплинске мјере прописане
законом који се односи на дисциплинску одговорност
државних службеника.
(2) Дисциплински поступак се покреће и води на
начин прописан важећим прописима који се односе на
дисциплинску одговорност државних службеника.
Члан 47б.
(Лакше повреде)
Главни кантонални инспектор и кантонални инспектор
могу се сматрати дисциплински одговорним и због
сљедећих лакших повреда службених дужности које почине
својом кривицом:
а) недолазак на посао у одређено вријеме или
одлазак са посла прије краја радног времена, без
оправданих разлога,
б) неизвршавање и других послова по налогу директора
и главног кантоналног инспектора, који нису
наведени у опису послова конкретног радног мјеста,
ц) обављање приватних послова на радном мјесту и у
току радног времена,
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Broj 8 - Strana 897
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
д) понашање којим се нарушава тимски рад,
е) непажљиво и неуредно чување докумената и
података.
Члан 47ц.
(Дисциплинске мјере)
У случају да главни кантонални инспектор или
кантонални инспектор учине лакшу повреду службене
дужности из члана 47б. овог закона, могу се изрећи сљедеће
дисциплинске мјере:
а) опомена и
б) новчана казна од 10% до 30% од основне плате
главног кантоналног инспектора или кантоналног
инспектора на период од једног мјесеца до шест
мјесеци.
Члан 47д.
(Дисциплински поступак у случају лакших повреда)
(1) Дисциплински поступак за лакше повреде службене
дужности покреће директор Кантоналне управе или лице
које он одреди.
(2) Дисциплински поступак води и изриче
дисциплинске мјере дисциплинска комисија коју именује
директор Кантоналне управе на период од двије године.
(3) Комисија из става (2) овог члана има предсједника
и два члана.
(4) Против одлуке дисциплинске комисије из става
(1) овог члана, главни кантонални инспектор и кантонални
инспектор имаjу право жалбе Комисији за другостепени
дисциплински поступак, коју именује Влада Кантона на
период од двије године.
(5) Комисију из става (4) чине три члана, од којих је
један обавезно из Кантоналне управе, с тим да директор
Кантоналне управе не може бити члан те Комисије.
(6) Жалба из става (4) овог члана може се изјавити
у року од 15 дана од дана пријема одлуке првостепене
дисциплинске комисије.“
Члан 16.
Иза члана 48. додаје се нови члан 48а., који гласи:
„Члан 48а.
(Права у случају суспензије и разрјешења)
(1) У случајевима разрјешења из члана 44. овог закона,
главни кантонални инспектор и кантонални инспектор не
остварују право на отпремнину.
(2) У случајевима суспензије из члана 45. овог закона,
главни кантонални инспектор и кантонални инспектор
примаjу пуни износ плате.“
Члан 17.
У члану 49. у ставу (2), иза ријечи „исказницу“, додају
се ријечи „и значку“.
У ставу (3), иза ријечи „исказнице“, додају се ријечи
„и значке“.
Члан 18.
Члан 50. мијења се и гласи:
„Члан 50.
(Уређивање одговорности кантоналних инспектора)
Ближе одредбе о одговорности главних кантоналних
инспектора и кантоналних инспектора, повредама службених
дужности, правилима дисциплинског поступка и извршењу
дисциплинских мјера за повреде службене дужности прописане
овим законом, уређују се правилником као подзаконским
актом којег доноси директор Кантоналне управе.“
Члан 19.
Назив члана 51. мијења се и гласи: „(Исказница и
значка кантоналног инспектора)“.
У члану 51., иза става (2), додаје се нови став (3), који гласи:
„(3) Изглед и облик значке прописује се посебним
правилником који доноси директор Кантоналне управе.“
Члан 20.
Члан 52. мијења се и гласи:
„Члан 52.
(Инспекције у саставу Кантоналне управе)
У састав Кантоналне управе улазе сљедеће инспекције:
а) пољопривредна инспекција,
б) водна инспекција,
ц) шумарска инспекција,
д) ветеринарска инспекција,
е) урбанистичко-грађевинска инспекција,
ф) инспекција заштите околине и природе,
г) термоенергетска инспекција,
х) електроенергетска инспекција,
и) рударска инспекција,
ј) геолошка инспекција,
к) тржишно-туристичка инспекција,
л) саобраћајна инспекција,
м) инспекција рада за област радних односа,
н) инспекција рада за област заштите на раду,
о) инспекција социјалне заштите, заштите цивилних
жртава рата и заштите породице са дјецом,
п) инспекција за образовање, науку, културу и спорт,
р) санитарна инспекција,
с) здравствена инспекција,
ш) фармацеутска инспекција.“
Члан 21.
У члановима 53., 54., 55., 56. и 57. ријеч „кантоналних“
се брише.
Члан 22.
У поглављу V, у називу одјељка 6., иза ријечи „околине“
додају се ријечи „и природе“.
У члану 58., у првом реду, иза ријечи „околине“, додају
се ријечи „и природе“, а у другом реду ријеч „кантоналних“
се брише.
У тачки а), иза ријечи „околине“, додају се ријечи „и
природе“.
У тачки б), иза ријечи „околине“, додају се ријечи „и
природе“.
Иза тачке б) додају се нове тачке ц), д) и е), које гласе:
„ц) коришћење и употребу Заштићеног пејзажа „Коњух“,
д) стање квалитета природе и провођење мјера заштите
природе,
е) издавање сагласности за активности у заштићеним
подручјима у складу са законом и другим прописима,“.
Тачке ц), д), е), ф), г) и х) постају тачке ф), г), х), и), ј)
и к).
У тачки д), која постаје тачка г), иза ријечи „околине“
додају се ријечи „и природе“.
У тачки е), која постаје тачка х), иза ријечи „околине“
додају се ријечи „и природе“.
У тачки ф), која постаје тачка и), иза ријечи „околине“
додају се ријечи „и природе“.
Члан 23.
У члановима 59. и 60. ријеч „кантоналних“ се брише.
Broj 8 - Strana 898
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Члан 24.
У поглављу V, иза одјељка 8., додају се нови одјељци
8а. и 8б. и чланови 60а. и 60б., који гласе:
„8а. КАНТОНАЛНА РУДАРСКА ИНСПЕКЦИЈА
Члан 60а.
(Опис послова)
Кантонална рударска инспекција врши инспекцијски
надзор над провођењем закона и других прописа који се
односе на:
а) експлоатацију минералних сировина,
б) техничке мјере при обављању рударске дјелатности,
ц) заштиту на раду при експлоатацији минералних
сировина,
д) заштиту од пожара и експлозије при експлоатацији
минералних сировина,
е) изградњу и одржавање рударских објеката,
постројења и уређаја,
ф) транспорт, ускладиштење и руковање експлозивним
материјалом,
г) рударска мјерења, правилну израду и редовно
допуњавање рударских планова-карата и осталу
документацију потребну за правилно техничко и
рационално извођење рударских радова,
х) обављање и других инспекцијских послова у складу
са овлашћењима датим у појединим законима и
другим прописима, а по налогу главног кантоналног
инспектора и директора Кантоналне управе.
8б. КАНТОНАЛНА ГЕОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА
Члан 60б.
(Опис послова)
Кантонална геолошка инспекција врши инспекцијски
надзор над провођењем закона и других прописа који се
односе на:
a) вршење надзора да ли инвеститори посједују рјешења
о одобрењу извођења геолошких истраживања за
минералне сировине,
б) вршење надзора у погледу извођења радова
како је то предвиђено пројектном и техничком
документацијом,
ц) вршење надзора у погледу усаглашености геолошких
истраживања са законима и техничким прописима,
као и нормативима и стандардима који се односе на
извођење тих радова,
д) вршење надзора у погледу провођења прописаних
мјера заштите грађана, имовине и околине при
извођењу геолошких истраживања,
е) обављање и других инспекцијских послова у складу
са овлашћењима датим у појединим законима и
другим прописима, а по налогу главног кантоналног
инспектора и директора Кантоналне управе.“
Члан 25.
У члановима 61. и 62. ријеч „кантоналних“ се брише.
Члан 26.
У поглављу V назив одјељка 11. мијења се и гласи:
„11. КАНТОНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА РАДА ЗА
ОБЛАСТ РАДНИХ ОДНОСА“.
Члан 27.
У члану 63., иза ријечи „рада“, додају се ријечи „за
област радних односа“, а ријеч „кантоналних“ се брише.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Члан 28.
У поглављу V назив одјељка 12. мијења се и гласи:
„12. КАНТОНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА РАДА ЗА ОБЛАСТ
ЗАШТИТЕ НА РАДУ“.
Члан 29.
У члану 64. ријечи „заштите на раду“ замјењују се ријечима
„рада за област заштите на раду“, а ријеч „кантоналних“ се
брише.
Члан 30.
У члану 65. ријеч „кантоналних“ се брише.
Тачка б) мијења се и гласи:
„б) законитост, рад, пословање и поступање субјеката надзора
у области професионалне рехабилитације, оспособљавања и
запошљавања лица са инвалидитетом на подручју Кантона,“.
Члан 31.
У члановима 66., 67. и 68. и у члану 70. у ставу (1)
ријеч „кантоналних“ се брише.
Члан 32.
У члану 71. ријечи „у извршавању федералних прописа“
замјењују се ријечима „из надлежности федералног инспектора“.
Члан 33.
У члану 74. у ставу (2), иза ријечи „надлежни“, додаје
се ријеч „главни“.
Члан 34.
У члану 77. у ставу (2) у тачки б), иза ријечи
„просторије“, додају се ријечи „за које има оправдан разлог
сматрати да су подложне инспекцијском надзору“.
У члану 77. у ставу (2) тачка ц) мијења се и гласи:
„ц) контролише да ли субјект надзора има рјешење
о упису у судски регистар или одговарајуће одобрење за
обављање дјелатности и акт о испуњавању техничких,
кадровских и других услова за обављање дјелатности;“.
У ставу (2) тачка ф) мијења се и гласи.
„ф) врши увид у статут, опште и појединачне акте,
уговоре од значаја за вршење инспекцијског надзора и
појединачне акте имовинско-правног карактера;“.
У ставу (3) у тачки а) ријечи „прибављен налог“
замјењују се ријечима „прибављену наредбу“.
У ставу (3) у тачкама ц) и д) ријеч „забранити“
замјењује се ријечју „забрањује“.
У ставу (3) у тачки е) ријеч „омогућити“ замјењује се
ријечју „омогућава“.
У ставу (3) тачка ф) мијења се и гласи:
„ф) подноси кривичну пријаву надлежном тужилаштву,
уколико сматра да уочене повреде код субјекта надзора
имају обиљежје кривичног дјела.“
Члан 35.
У члану 80. ријечи „које закључком одреди“ се бришу.
Члан 36.
У члану 92., иза става (3), додаје се нови став (4), који гласи:
„(4) Уколико субјект надзора не обезбиједи преводиоца,
преводиоца је дужан обезбиједити кантонални инспектор на
трошак субјекта надзора.“
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Broj 8 - Strana 899
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Члан 37.
У члану 96., иза тачке б), умјесто тачке ставља се
зарез и додаје нова тачка ц), која гласи:
„ц) других органа државне службе, као и органа и
тијела законодавне и извршне власти у БиХ.“
Члан 38.
У члану 97. у ставу (1), иза ријечи „захтјев“, додају се
ријечи „или приједлог (у даљем тексту: представка)“.
У ставу (2) ријеч „захтјева“ замјењује се ријечју
„представке“, а ријечи „подношења захтјева“ замјењују се
ријечима „окончања инспекцијског прегледа.“
У ставу (3) ријечи „захтјеве и“ се бришу.
Члан 39.
„Члан 101а.
(Предочавање налога за вршење инспекцијског надзора)
(1) Налог за инспекцијски надзор, по правилу, не доставља
се нити предаје субјекту надзора него му се исти на његов
захтјев само предочава приликом инспекцијског надзора.
(2) Против налога за инспекцијски надзор није
дозвољена посебна жалба.“
Члан 42.
У члану 103., иза ријечи „одлагања“, додају се ријечи
„сачинити службену забиљешку и путем главног инспектора“.
Члан 43.
У члану 104., иза ријечи „предочену“, додају се ријечи
„значку и“.
Иза члана 97. додаје се нови члан 97а., који гласи:
Члан 44.
„Члан 97а.
(Поновљени захтјев за вршење инспекцијског надзора)
Уколико се представка односи на питање које је поводом
раније представке истог подносиоца већ било предмет
разматрања, поновна представка у истој ствари узеће се у
поступак само ако су у њој изнесене нове чињенице или ако
приликом разматрања раније представке нису узете у обзир
све околности од значаја за њихову правилну оцјену.“
У члану 105. у ставу (1), иза ријечи „субјект надзора“,
умјесто тачке ставља се зарез и додају ријечи „односно
одговорно или друго овлашћено лице.“.
У ставу (2) иза ријечи „субјекта надзора“, умјесто тачке
ставља се зарез и додају ријечи „уз присуство затеченог
лица које је радно ангажовано код субјекта надзора.“
Члан 40.
Члан 101. мијења се и гласи:
„Члан 101.
(Налог за вршење инспекцијског надзора)
(1) Инспекцијски надзор кантонални инспектор врши
на основу налога за инспекцијски надзор.
(2) Налог кантоналном инспектору издаје главни
кантонални инспектор.
(3) Налог се издаје у писменом облику и садржи:
а) назив Кантоналне управе, број налога и датум издавања,
б) име и презиме главног кантоналног инспектора
који издаје налог и назив инспектората,
ц) име и презиме кантоналног инспектора који ће
извршити инспекцијски надзор,
д) датум почетка вршења инспекцијског надзора,
е) назив возила и регистрацијске ознаке,
ф) назив субјекта и објекта инспекцијског надзора,
г) листу провјера (чек листу),
х) поуку субјекту надзора да ометање кантоналног
инспектора у раду представља прекршај,
и) потпис издаваоца налога и отисак печата.
(4) Уколико се према околностима случаја не може
јасно одредити субјект надзора, кантонални инспектор може
издати налог за инспекцијски надзор и исти потписати на
терену, уз обавезу да поменути налог кантонални инспектор
предочи главном кантоналном инспектору у року од 24 сата,
који ће га својим потписом верификовати као акт у предмету.
(5) Ако код истог субјекта надзора инспекцијски
надзор истовремено врши више кантоналних инспектора из
различитих управних области, сваком кантоналном инспектору
се издаје појединачни налог за инспекцијски надзор.
(6) У случају потребе за предузимањем хитних мјера
због заштите јавног интереса, главни кантонални инспектор
може кантоналном инспектору издати усмени налог за
вршење инспекцијског прегледа, уз обавезу да у року од
24 сата од дана издавања усменог налога кантоналном
инспектору потпише писмени налог.“
Члан 41.
Иза члана 101. додаје се нови члан 101а., који гласи:
Члан 45.
У члану 106. у ставу (2), иза ријечи „одговорна“,
додају се ријечи „или друга овлашћена“.
Члан 46.
У члану 108. у ставу (1) ријеч „долази“ замјењује се
ријечима „може доћи“.
Став (2) се брише.
Досадашњи ставови (3), (4) и (5) постају ставови (2),
(3) и (4).
У ставу (4), који постаје став (3), ријечи „става (3)“
замјењују се ријечима „става (2)“.
У ставу (5), који постаје став (4), ријечи „става (4)“
замјењују се ријечима „става (3)“.
Члан 47.
Члан 109. мијења се и гласи:
„Члан 109.
(Утврђивање података о субјекту над којим
се врши надзор)
(1) У инспекцијском прегледу кантонални инспектор
утврђује, по правилу, за сваког субјекта надзора:
а) идентификацију субјекта надзора (идентитет за физичко
лице, а за правно лице облик његовог организовања,
лице овлашћено за представљање и заступање, као и
одговорно лице за представљање и заступање правног
лица према акту о упису у судски регистар);
б) посједовање исправа за обављање дјелатности и
рада, а посебно о:
1) регистрацији (упис у судски и друге регистре),
2) дозволи за рад (обртница, одобрење, лиценца за рад
и сл.),
3) правном основу коришћења пословног простора.
(2) У инспекцијском прегледу надлежни кантонални
инспектор утврђује, по правилу, за свакoг субјектa надзора да
ли посједује исправе за обављање дјелатности и рада, а посебно:
а) одобрење, у складу са законом, за прикључак на
комуналне, електро, гасне и друге инсталације;
б) допуштеност рада са средствима и ресурсима са
којима се обавља дјелатност (важење концесије,
технички преглед, регистрација, атест и сл.);
Broj 8 - Strana 900
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ц) да ли је код субјекта надзора запослен странац без
радне дозволе или са радном дозволом којој је истекла
важност, изузев категорија странаца који не морају имати
радну дозволу у складу са посебним прописима;
д) да ли субјект надзора има и друге исправе које мора
посједовати у складу са законом и другим прописом.
(3) Кантонални инспектор ће утврдити и друге чињенице
које су значајне за поступак инспекцијског надзора.“
Члан 48.
У члану 112. у ставу (1), иза ријечи „квалитета
производа“, додају се ријечи „унутар Босне и Херцеговине.“.
У ставу (2), иза ријечи „подноси се“, додају се ријечи
„у писменој форми“.
Члан 49.
У члану 113. у ставу (2), иза ријечи „прописом“,
умјесто тачке ставља се зарез и додају ријечи „ако другачије
није регулисано посебним прописом.“
У ставу (3), иза ријечи „буџета“, умјесто тачке ставља
се зарез и додају ријечи „ако другачије није регулисано
посебним прописом.“
Члан 50.
Назив члана 118. мијења се и гласи: „(Привремено
одузимање предмета или робе са којима је учињен
прекршај)“.
У члану 118. у ставу (1), иза ријечи „предмете“, додају
се ријечи „или робу“, а ријечи „или кривично дјело“ и „или
кривичног дјела“ се бришу.
У ставу (2), иза ријечи „предмета“, додају се ријечи „или
робе“, а текст у загради мијења се и гласи: „(назив предмета,
врста, количина, јединица мјере, декларисана или процијењена
вриједност, датум, вријеме и мјесто одузимања, лице од кога су
предмети или роба одузети и власник предмета и робе)“.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Члан 54.
У члану 123. у ставу (2) ријечи „пријема позива“
замјењују се ријечима „када је био дужан да се одазове
позиву“.
Члан 55.
У члану 125. у ставу (2) тачка се брише и додаје
сљедећи текст: „и на усмени захтјев инспектора, главног
кантоналног инспектора и директора Кантоналне управе,
иако о истом није била претходно обавијештена.“
Члан 56.
У члану 126., иза става (1), додаје се нови став (2), који
гласи:
„(2) О мање важним радњама у поступку и изјавама
субјеката надзора, као и у случају немогућности извршења
инспекцијског надзора, кантонални инспектор сачињава
службену забиљешку.“
Став (2), који постаје став (3), мијења се и гласи:
‘‘(3) Ако је инспекцијски преглед обавило истовремено
више кантоналних инспектора из различитих управних
области, сваки кантонални инспектор сачињава посебан
записник“.
Ставови (3) и (4) постају ставови (4) и (5).
Члан 57.
У члану 127. у ставу (3) ријечи „уз потврду пријема“
се бришу.
Иза става (3) додаје се нови став (4), који гласи:
„(4) Уколико субјект надзора није присуствовао
инспекцијском надзору, доставља му се један примјерак
записника са позивом да се изјасни о наводима из записника,
уз упозорење да ће се сматрати да нема примједби, ако у
одређеном року не достави своје примједбе“.
Члан 51.
Члан 58.
Назив члана 119. мијења се и гласи: „Поступак са
привремено одузетим предметима или робом“.
У члану 119., иза ријечи „предметима“, додају се
ријечи „или робом“.
У члану 128. у ставу (1), иза ријечи „субјект надзора“,
додаје се зарез и сљедећи текст: „односно одговорно или
друго овлашћено лице“.
У ставу (2), иза ријечи „става (2)“, додају се ријечи „и
става (4)“.
У ставу (5) у трећем реду, иза ријечи „на записник“,
ставља се тачка. Остали дио текста се брише.
Члан 52.
Назив члана 120. мијења се и гласи: „(Поступак са
привремено одузетим лако кварљивим предметима или
робом)“.
У члану 120., иза ријечи „предмети“, додају се ријечи
„или роба“ и иза ријечи „предмета“ додају се ријечи „или
робе“.
Иза става (1) додаје се нови став (2), који гласи:
„(2) Предмети или роба из става (1) се продају, ако
другачије није предвиђено посебним прописима, а средства
остварена продајом уплаћују се на депозитни рачун надлежног
општинског суда или прелазни рачун Буџета Кантона.“
Члан 53.
Члан 122. мијења се и гласи:
„Члан 122.
(Поступак кантоналног инспектора у случају немогућности
вршења инспекцијског надзора)
Ако кантонални инспектор из објективних разлога не
може обавити инспекцијски надзор, писменим путем ће
позвати субјекта надзора да у одређено вријеме и одређени
датум приступи у просторије Кантоналне управе и донесе
сву тражену документацију.“
Члан 59.
У члану 133. у тачки ц), иза ријечи „дјелатности“,
додаје се зарез и сљедећи текст: „ако другачије није
регулисано посебним прописима;“.
Тачка г) мијења се и гласи:
„г) забранити субјекту надзора даље радно ангажовање
затечених лица без регулисаног радно-правног статуса у
складу са законом;“.
У тачки к), иза ријечи „без“, додају се ријечи
„регистрације или“.
Тачка м) се брише.
Тачка н) постаје тачка м).
Члан 60.
У члану 134., иза ријечи „забрану“, додаје се ријеч
„рада“, а ријечи „из члана 133. овог закона“ се бришу.
Члан 61.
У члану 138. у ставу (1), иза ријечи „печаћењем“,
додају се зарез и ријечи „отиском печата у печатном воску“,
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Broj 8 - Strana 901
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
а иза ријечи „прекршај“, умјесто тачке ставља се зарез и
додају ријечи „као мјером осигурања извршења рјешења.“
Члан 62.
Члан 66.
Члан 147. мијења се и гласи:
У члану 141. у ставу (1), у задњем реду, број „30“
замјењује се бројем „60“.
Иза става (1) додаје се нови став (2), који гласи:
„(2) Под поновљеним случајем сматра се почињење
више од два прекршаја у периоду од двије године након што
је рјешење о забрани рада из става (1) овог члана постало
коначно“.
Ставови (2) и (3) постају ставови (3) и (4).
„Члан 147.
(Записник о продаји привремено одузете
робе или предмета)
(1) О продатој привремено одузетој роби или предметима,
Комисија саставља записник у који се уносе и подаци о наплати
за продату робу и о уплати новца на одговарајући депозитни
рачун суда или прелазни рачун Буџета Кантона.
(2) Један примјерак записника доставља се кантоналном
инспектору који је привремено одузео робу и предмете.“
Члан 63.
Члан 67.
Назив члана 144. мијења се и гласи: „(Привремено
одузимање робе или предмета или стављање под надзор)“.
У члану 144. став (1) мијења се и гласи:
„(1) У вршењу инспекцијског надзора кантонални
инспектор може привремено одузети или ставити под
надзор робу, производе, предмете, природне сировине
и друге ствари и материјале (у даљем тексту: роба или
предмети), уколико утврди да су противправно настали или
намијењени промету или извршењу радњи и послова који су
у супротности са прописима“.
Став (3) мијења се и гласи:
„(3) Привремено одузета роба или предмети пописују
се у потврди о привремено одузетој роби или предметима
у коју се уносе подаци из члана 118. став (2) овог закона“.
Члан 64.
Члан 145. мијења се и гласи:
„Члан 145.
(Поступање са привремено одузетом робом или
предметима подложним брзом кварењу)
(1) Уколико су привремено одузета роба или предмети
подложни брзом кварењу или би њихово чување имало
несразмјерне трошкове, Кантонална управа ће одузету робу
или предмете одмах продати, о чему кантонални инспектор,
који је привремено одузео робу или предмете, доноси
рјешење.
(2) Кантонална управа робу продаје путем Комисије
за чување, продају, уништење или донирање предмета или
робе (у даљем тексту: Комисија), на начин и по поступку
прописаним проведбеним прописом из члана 150. овог
закона, ако посебним прописом није другачије уређено.
(3) Рјешење из става (1) овог члана није управни акт.“
Члан 65.
Члан 146. мијења се и гласи:
„Члан 146.
(Продаја привремено одузете робе или предмета)
(1) Продаја робе и предмета из члана 145. овог закона
врши се непосредном погодбом, ако посебним прописима
није другачије уређено.
(2) Трошкове продаје сноси субјект надзора од којег су
роба или предмети одузети.
(3) Новац остварен продајом робе или предмета
уплаћује се на депозитни рачун надлежног суда или
прелазни рачун Буџета Кантона до правоснажности судске
одлуке или коначности и извршности прекршајног налога,
којима је изречена заштитна мјера одузимања предмета или
робе којима је почињен прекршај.
(4) Након коначности и извршности прекршајног
налога, новац од продате робе се уплаћује у корист Буџета
Кантона.“
Члан 148. мијења се и гласи:
„Члан 148.
(Чување привремено одузете робе или предмета)
(1) Уколико се не ради о роби или предметима из члана
145. овог закона, привремено одузета роба или предмети
остављају се на чување код субјекта овлашћеног за смјештај
и чување привремено одузете робе или предмета, а који
је одређен рјешењем о смјештају и чувању привремено
одузете робе или предмета.
(2) Субјект из става (1) овог члана је одговоран за
чување робе или предмета.
(3) Трошкове оставе и чувања привремено одузете
робе или предмета сноси лице, субјект надзора од којег
су роба или предмети привремено одузети, ако посебним
прописима није другачије одређено. О трошковима одлучује
кантонални инспектор закључком у складу са општим
прописима о трошковима у управном поступку.
(4) Право на накнаду трошкова нема лице, субјект
надзора од којег су роба или предмети привремено одузети,
ако су код њега остављени на чување.
(5) Привремено одузети новац предаје се у судски
депозит, као и ствари од веће вриједности ако су прикладне
за такав начин чувања.
(6) Кантонална управа дужна је извршити избор
правног или физичког лица из става (1) овог члана, чије
услуге ће користити за смјештај и чување привремено
одузете робе или предмета, а у случају да привремено
одузета роба или предмети нису остављени на чување код
субјекта надзора. Избор најповољније понуде врши се у
складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине.
(7) Рјешење из става (1) овог члана не доставља се субјекту
надзора, нити се против истог може изјавити посебна жалба.
(8) Смјештај и чување привремено одузете робе или
предмета траје до правоснажности судске одлуке или
коначности и извршности прекршајног налога којима је
изречена заштитна мјера одузимања предмета или робе
којима је почињен прекршај.
(9) Након коначности и извршности прекршајног
налога, привремено одузета роба се продаје, а новац
остварен продајом се уплаћује у корист Буџета Кантона.“
Члан 68.
Члан 149. мијења се и гласи:
„Члан 149.
(Уништавање и стављање робе или предмета ван промета)
(1) У вршењу инспекцијског надзора инспектор ће
одузети робу или предмете од субјекта надзора и исте
уништити, уколико је истима забрањен промет, као и у
другим случајевима одређеним посебним прописима.
(2) Одузета роба или предмети пописују се у потврди
о одузимању робе или предмета у коју се уносе подаци из
члана 118. овог закона.
Broj 8 - Strana 902
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA (3) О одузимању робе или предмета инспектор доноси
рјешење које се доставља субјекту надзора.
(4) Против рјешења о одузимању робе или предмета
дозвољена је посебна жалба која не одлаже извршење
рјешења.
(5) Примјерак рјешења доставља се Комисији ради
уништења одузете робе или предмета, а које ће се извршити
по поступку прописаном прописом из члана 150. овог
закона.
(6) Трошкове уништења сноси субјект надзора од кога
су роба или предмети одузети, ако посебним прописима
није другачије одређено.
(7) На исти начин инспектор ће поступити и када након
стављања робе или предмета ван промета субјект надзора
не поступи по наредби инспектора, односно када се након
извршених анализа утврди да та роба или предмети нису
дозвољени за употребу.
(8) Уколико је за робу или предмете из става (1) овог
члана до уништења потребно обезбиједити смјештај и чување,
кантонални инспектор ће о смјештају и чувању одлучити у
рјешењу о одузимању и уништењу, те у том смислу сходно
поступити у складу са одредбама члана 148. овог закона.“
Члан 69.
У називу и у тексту члана 150. ријеч „привремено“ се
брише.
Члан 70.
У члану 151. у ставу (2) у тачки а) ријечи „и назив
инспекције“ се бришу.
У тачки е), иза ријечи „извршење“, додаје се зарез и
сљедећи текст: „уколико је прописано да жалба не одлаже
извршење рјешења;“.
У тачки х), иза ријечи „прописа“, додају се ријечи „или
овог закона“.
Члан 71.
У члану 154. у ставу (1) умјесто тачке ставља се зарез
и додаје сљедећи текст: „ако овим или другим законом није
другачије одређено.“.
У ставу (2) ријеч „кантонални“ се брише.
У ставу (3) ријеч „кантоналним“ се брише.
Члан 72.
У члану 157. у ставу (1) ријеч „извршења“ замјењује
се ријечима „што је рјешење постало извршно.“
Члан 73.
У члану 160. у ставу (5) ријеч „кантоналним“ се
брише.
Члан 74.
У члану 165. у ставу (3) текст „од 200,00 КМ до 1.000,00
КМ“ замјењује се текстом „од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ“, а
текст „од 1.000,00 КМ“ замјењује се текстом „од 2.000,00 КМ“.
Члан 75.
У члану 176. у ставу (1), иза ријечи „доставници“,
додају се ријечи „својим потписом,“.
Члан 76.
У члану 181. у ставу (1) број „2.000,00“ замјењује се
бројем „4.000,00“.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
У ставу (1), иза тачке и), умјесто тачке ставља се зарез
и додаје нова тачка ј), која гласи:
„ј) не посједује исправу за обављање дјелатности и
рада из члана 109. став (1) тачка б)“.
У ставу (2) број „500,00“ замјењује се бројем
„1.000,00“.
У ставу (3) број „300,00“ замјењује се бројем
„1.000,00“.
Члан 77.
У члану 183. број „4.000,00“ замјењује се бројем
„6.000,00“, број „1.000,00“ замјењује се бројем „1.500,00“,
број „2.000,00“ замјењује се бројем „3.000,00“, а број
„500,00“ замјењује се бројем „1.000,00“.
Члан 78.
Директор Кантоналне управе донијеће прописе из
чланова 18. и 19. овог закона у року од 90 дана од дана
ступања на снагу овог закона.
Члан 79.
Иза члана 189. додаје се нови члан 189 а., који гласи:
‘‘Члан 189 а.
(Равноправност сполова)
Граматичка терминологија коришћена у овом закону
подразумијева оба спола.‘‘
Члан 80.
Овлашћује се Законодавно-правна комисија Скупштине
Тузланског кантона да утврди пречишћени текст Закона о
инспекцијама Тузланског кантона.
Члан 81.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а
- Федерација Босне и Херцеговине -
Т У З Л А Н С К И К А Н Т О Н
С к у п ш т и н а
Број: 01-02-48-11/12
Тузла, 25.6.2012. године
Предсједник
Скупштине
Тузланског кантона
Слађан Илић, с.р.
506
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског
кантона („Службене новине Тузланско-подрињског кантона“,
бр. 7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског кантона“, бр.
13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог Владе Тузланског
кантона, Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној
25.6.2012. године, д о н о с и
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA
Члан 1.
У Закону о комуналним дјелатностима („Службене
новине Тузланског кантона“, бр. 11/05 и 7/07), у члану 37.
став (2) мијења се и гласи:
„(2) Комуналном инспектору у вршењу инспекцијског
надзора над провођењем овог закона, односно комуналне
контроле над провођењем посебних прописа из члана 4.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Broj 8 - Strana 903
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
став (2) овог закона, помаже комунални редар у складу са
општинским прописима.“
У истом члану додаје се нови став (3), који гласи:
„(3) Комунални инспектор и комунални редар, при
обављању послова, морају имати посебну одјећу, посебне
ознаке на одјећи и посебне службене исказнице у складу са
општинским прописима.“
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског
кантона (“Службене новине Тузланско-подрињског кантона”,
бр. 7/97 и 3/99 и “Службене новине Тузланског кантона”, бр.
13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог Владе Тузланског
кантона, Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној
25.6.2012. године, д о н о с и
Члан 2.
ZAKON
Иза члана 39. додају се нови чланови 39а. и 39б., који гласе:
„Члан 39а.
(Овлашћења комуналног редара)
(1) У вршењу комуналне контроле комунални редар је
нарочито овлашћен да:
а) обавља послове контроле провођења комуналног
реда у складу са општинским прописима донесеним
на основу овог закона;
б) врши увид у опште и појединачне акте и другу
документацију која се односи на провођење општинских
прописа донесених на основу овог закона;
ц) утврђује идентитет лица, као и друге чињенице и
околности од значаја за вршење контроле;
д) поступа по пријавама и захтјевима грађана и правних
лица, о чему обавјештава подносиоце пријава и захтјева;
е) упозорава грађане и правна лица на понашање
прописано општинским прописима донесеним на
основу овог закона;
ф) обавјештава комуналног инспектора о случајевима
непоштивања и неизвршавања одредаба општинских
прописа донесених на основу овог закона;
г) присуствује и помаже извршењу рјешења
комуналног инспектора;
х) обавља и друге послове по налогу комуналног
инспектора.
Члан 39б.
Правна и физичка лица су дужна комуналном
инспектору и комуналном редару омогућити несметано
обављање надзора и контроле, а посебно приступ до
просторија, објеката, земљишта, уређаја и направа, затим
дати личне податке и пружити друга потребна обавјештења.“
Члан 3.
У члану 41. ставу (1) додаје се нова тачка е), која гласи:
„е) ако не поступи у складу са чланом 18. став (2) овог
закона,“.
Досадашња тачка е) постаје тачка ф).
Члан 4.
У члану 43. ставу (1) додаје се нова тачка е), која гласи:
„е) ако не закључи уговор у складу са чланом 17. овог
закона.“
У истом ставу, у тачки ф), број „2)“ замјењује се бројем „(3)“.
Досадашње тачке е) и ф) постају тачке ф) и г).
Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеним новинама Тузланског кантона.“
Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а
- Федерација Босне и Херцеговине -
Т У З Л А Н С К И К А Н Т О Н
С к у п ш т и н а
Број: 01-02-129-9/12
Тузла, 25.6.2012. године
Предсједник
Скупштине
Тузланског кантона
Слађан Илић, с.р.
507
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O RADIO-TELEVIZIJI TUZLANSKOG KANTONA
Члан 1.
У Закону о Радио-телевизији Тузланског кантона
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 6/02, 5/04,
11/04, 5/06 и 13/09), члан 7. брише се.
Члан 2.
У члану 16а. ријеч „Профит“ замјењује се ријечју
„Добит“.
Члан 3.
Члан 23а. мијења се и гласи:
“Функцију Скупштине РТВ ТК, у име оснивача, врше
три пуномоћника.
Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању на Скупштини
РТВ ТК даје Влада Кантона пуномоћницима државног
капитала посебно за сваку сједницу Скупштине РТВ ТК.
Пуномоћник у смислу ставова 1. и 2. овог члана не може
бити лице које има директан или индиректан финансијски и
други приватни интерес у РТВ ТК као ни лице које је члан
управе, предсједник или члан Надзорног одбора РТВ ТК.“
Члан 4.
Чланови 23б. и 23ц. бришу се.
Члан 5.
Члан 23д. мијења се и гласи:
“Скупштина РТВ ТК је надлежна да:
- доноси Статут,
- доноси Етички кодекс предузећа,
- доноси одлуке о Плану пословања друштва,
односно о ревидираном плану пословања у складу
са Законом о јавним предузећима,
- одлучује о повећању и смањењу основног
капитала,
- усваја годишњи извјештај предузећа, који
укључује финансијски извјештај и извјештаје
Надзорног одбора и Одбора за ревизију,
- одлучује о распореду добити и исплати добити,
- одлучује о начину покрића губитка,
- одлучује о промјени облика предузећа,
- одлучује о избору и разрјешењу чланова Надзорног
одбора, уз претходну сагласност Владе Кантона,
- одлучује о избору и разрјешењу чланова Одбора за
ревизију,
- одлучује о плану пословања, односно ревидираном
плану пословања у складу са Законом о јавним
предузећима, те врши и остале надлежности
одређене Законом о јавним предузећима и Законом
о привредним друштвима.
Скупштина РТВ ТК подноси Скупштини Кантона
извјештаје о раду и пословању предузећа најмање једном
годишње, у складу са Законом о јавним предузећима.“
Broj 8 - Strana 904
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Члан 6.
У члану 24. став 1. мијења се и гласи:
“Надзорни одбор РТВ ТК чине предсједник и два члана.”
Члан 7.
У члану 25. ставу 1. алинеја 5. брише се.
У истом члану, у ставу 1. алинеја 6. мијења се и гласи:
„- израду проведбених прописа за поступак набавки и
проведбу Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, бр. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05,
8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10),“.
У истом члану, у ставу 1. алинеји 7. ријеч „Кантона“
замјенује се ријечју „РТВ ТК“, а ријеч „профита“ замјењује
се ријечју „добити“.
Члан 8.
Члан 26. мијења се и гласи:
„Управа је орган управљања у РТВ ТК који води пословање
и заступа РТВ ТК и одговара за законитост пословања.
Управу чине директор, извршни директор за развој и
извршни директор за програм.
Услови за избор и именовање, надлежности, овлашћења
и одговорност Управе утврђују се Статутом РТВ ТК.
Управу бира и разрјешава Надзорни одбор већином
гласова на основу јавног конкурса, у складу са законом и
Статутом РТВ ТК.
Мандат Управе је четири године с могућношћу
поновног избора.
У Управу не могу бити именована лица која врше
функцију у политичким странкама као ни изабрани вршиоци
јавне дужности.“
Члан 9.
У члану 27. ставу 1. алинеја 3. мијења се и гласи:
„- израду проведбених прописа за поступак набавки и
проведбу Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, бр. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05,
8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10),“.
Члан 10.
Члан 29. мијења се и гласи:
„Директор
предсједава
Управом,
руководи
пословањем, заступа и представља РТВ ТК и одговара за
законитост пословања.
Положај, овлашћења, одговорности и права директора
утврђују се уговором између Надзорног одбора и директора,
у складу са законом и Статутом РТВ ТК.
Извршни директор за развој и извршни директор
за програм организују рад и одговарају за законитост
пословања, те заступају и представљају РТВ ТК у складу са
датим овлашћењем и на начин утврђен Статутом РТВ ТК.
Положај, овлашћења, одговорности и права извршног
директора за развој и извршног директора за програм
утврђују се уговором између Надзорног одбора и извршног
директора за развој и извршног директора за програм, у
складу са законом и Статутом РТВ ТК.“
Члан 11.
Чланови 31. и 32. бришу се.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Члан 13.
Скупштина РТВ ТК ће покренути поступак избора и
именовања Надзорног одбора у складу са овим законом, у
року од 30 дана од дана одређивања пуномоћника државног
капитала из члана 23а. Закона.
Члан 14.
РТВ ТК је дужна ускладити опште акте и своје
пословање са одредбама овог закона у року од шест мјесеци
од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 15.
До доношења општих аката из члана 14. овог закона
примјењиваће се важећи општи акти РТВ ТК који нису у
супротности са овим законом.
Члан 16.
Овај закон представља акт на основу којег ће се
извршити упис промјена у судски регистар.
Члан 17.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеним новинама Тузланског кантона”.
Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а
- Федерација Босне и Херцеговине -
Т У З Л А Н С К И К А Н Т О Н
С к у п ш т и н а
Број: 01-02-232-9/12
Тузла, 25.6.2012. године
Предсједник
Скупштине
Тузланског кантона
Слађан Илић, с.р.
508
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 18.05.2012. godine, donosi
ODLUKU
o davawu saglasnosti
I
Daje se saglasnost na Odluku Upravnog odbora
Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona broj: 02412-1/12 od 10.05.2012. godine, o imenovawu mr. med. sci.
Muli} dr. Maide za direktora Zavoda za javno zdravstvo
Tuzlanskog kantona, na period od ~etiri godine.
II
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-8820/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Члан 12.
Влада Кантона ће у року од 60 дана од дана ступања на
снагу овог закона одредити пуномоћнике државног капитала
из члана 23а. Закона, за учешће у раду и одлучивању на
Скупштини РТВ ТК.
509
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11) i ~lana 16. Zakona
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Broj 8 - Strana 905
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
o pozori{noj djelatnosti ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 10/02 i 13/11) a u vezi sa ~lanom 5. Ugovora o
suosniva~kim pravima i obavezama nad Javnom ustanovom
Narodno pozori{te Tuzla, broj: 02/1-38-7404-2/06 od
16.11.2006. godine, Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
odr`anoj dana 18.05.2012. godine, donosi
ODLUKU
o davawu saglasnosti
511
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 11. stav 3.
Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012.
godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj:
3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 18.05.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
I
Daje se saglasnost na Rje{ewe Op{tinskog
na~elnika Tuzla broj: 02-05-3826 od 17.05.2012. godine,
o imenovawu predsjednika i ~lanova Upravnog odbora
Javne ustanove Narodno pozori{te Tuzla, na period od
~etiri godine, u sqede}em sastavu:
1. Esaf Levi}, predsjednik
2. Marica Ili~kovi}, ~lan i
3. Dalibor Brki}, ~lan.
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
510
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11) i ~lana 34.
Zakona o bibliote~koj djelatnosti ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", br. 6/00 i 15/11), a u vezi sa
~lanom 5. Ugovora o suosniva~kim pravima i obavezama
nad Javnom ustanovom Narodna i univerzitetska
biblioteka "Dervi{ Su{i}" u Tuzli, broj: 02/1-387404/06 od 16.11.2006. godine, Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 18.05.2012. godine, donosi
ODLUKU
o davawu saglasnosti
I
Daje se saglasnost na Rje{ewe Op{tinskog
na~elnika Tuzla broj: 02-05-3827 od 17.05.2012. godine,
o imenovawu predsjednika i ~lanova Upravnog odbora
Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka
"Dervi{ Su{i}" Tuzla, na period od ~etiri godine, u
sqede}em sastavu:
1. Nermin Okanovi}, predsjednik
2. Marija Gec ‡ Emki}, ~lan i
3. Enisa Hoxi} - Osman~evi}, ~lan.
II
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-8305-1/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
I
Odobrava se usmjeravawe neplanirane donacije
u Buxet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, za
sufinansirawe projekta "Rekonstrukcija podova", JU
O[ "Klokotnica" Doboj Istok, potro{a~ko mjesto ‡
24020083 u iznosu 5.000,00 KM, dodijeqene od strane
Federalnog ministarstva obrazovawa i nauke.
II
II
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-8305/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
o usmjeravawu neplanirane donacije u
Buxet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Donacija iz ta~ke I ove odluke usmjerava se u
Buxet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu u dijelu
plana prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i
namjenskih sredstava pove}awem planiranih prihoda
na ekonomskom kodu 722751 ‡ Primqene namjenske
donacije neplanirane u buxetu.
Za iznos sredstava iz ta~ke I ove Odluke izvr{i}e se
pove}awe plana rashoda i izdataka u dijelu rasporeda
prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i
namjenskih sredstava na potro{a~kom mjestu 24020083
‡ JU O[ "Klokotnica" Doboj Istok, ekonomski kod
821600 ‡ rekonstrukcija i investiciono odr`avawe ‡
sufinansirawe projekta "Rekonstrukcija podova", u
iznosu 5.000,00 KM.
III
Zadu`uje se JU O[ "Klokotnica" Doboj Istok da
sredstva iz ta~ke I ove Odluke utro{i do 31.12.2012.
godine.
IV
Za realizaciju ove Odluke zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa, nauke kulture i
sporta i JU O[ "Klokotnica" Doboj Istok.
V
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-14-8218/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
512
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
11. stav 3. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2012. godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 18.05.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
o usmjeravawu neplanirane donacije u
Buxet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
Broj 8 - Strana 906
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA I
Odobrava se usmjeravawe neplanirane donacije u
Buxet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, za kupovinu
{kolskog namje{taja, JU Zavod za odgoj i obrazovawe
osoba sa smetwama u psihi~kom i tjelesnom razvoju
Tuzla, potro{a~ko mjesto ‡ 24020084 u iznosu
400,00 KM, dodijeqene od strane JKP "Saobra}aj i
komunikacije Tuzla" doo Tuzla.
II
Donacija iz ta~ke I ove odluke usmjerava se u
Buxet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu u dijelu
plana prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i
namjenskih sredstava pove}awem planiranih prihoda
na ekonomskom kodu 722751 ‡ Primqene namjenske
donacije neplanirane u buxetu.
Za iznos sredstava iz ta~ke I ove odluke izvr{i}e
se pove}awe plana rashoda i izdataka u dijelu rasporeda
prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih
sredstava na potro{a~kom mjestu 24020084 – JU Zavod
za odgoj i obrazovawe osoba sa smetwama u psihi~kom i
tjelesnom razvoju Tuzla, ekonomski kod 821300 ‡ nabavka
opreme ‡ kupovina {kolskog namje{taja, u iznosu 400,00
KM.
III
Zadu`uje se JU Zavod za odgoj i obrazovawe osoba
sa smetwama u psihi~kom i tjelesnom razvoju Tuzla da
sredstva iz ta~ke I ove odluke utro{i do 31.12.2012.
godine.
IV
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa, nauke kulture
i sporta i JU Zavod za odgoj i obrazovawe osoba sa
smetwama u psihi~kom i tjelesnom razvoju Tuzla.
V
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-14-8218-1/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
II
Donacija iz ta~ke I ove odluke usmjerava se u
Buxet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu u dijelu
plana prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i
namjenskih sredstava pove}awem planiranih prihoda
na ekonomskom kodu 722751 ‡ Primqene namjenske
donacije neplanirane u buxetu.
Za iznos sredstava iz ta~ke I ove odluke izvr{i}e
se pove}awe plana rashoda i izdataka u dijelu rasporeda
prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih
sredstava na potro{a~kom mjestu 24020018 ‡ JU O[
"Kladaw" Kladaw, ekonomski kod 613900 ‡ ugovorene i
druge posebne usluge ‡ u iznosu 1.350,00 KM.
III
Zadu`uje se JU O[ "Kladaw" Kladaw da sredstva
iz ta~ke I ove odluke utro{i do 31.12.2012. godine.
IV
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se
Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovawa,
nauke kulture i sporta i JU O[ "Kladaw" Kladaw.
V
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-14-8918/12
Tuzla, 01.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
514
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
11. stav 3. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2012. godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.06.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
o usmjeravawu neplanirane donacije u
Buxet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
I
513
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
11. stav 3. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2012. godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.06.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
o usmjeravawu neplanirane donacije u
Buxet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
I
Odobrava se usmjeravawe neplanirane donacije
u Buxet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, za
sufinansirawe stru~nog osposobqavawa pripravnika
za rad u oblasti obrazovawa, JU O[ "Kladaw" Kladaw,
potro{a~ko mjesto ‡ 24020018 u iznosu 1.350,00 KM,
dodijeqene od strane Op{tine Kladaw.
Odobrava se usmjeravawe neplanirane donacije
u Buxet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, za
sufinansirawe projekta "Sportski susreti u~enika
osnovnih {kola i u~enika o{te}enog sluha", JU
Centar za obrazovawe i vaspitawe i rehabilitaciju
slu{awa i govora Tuzla, potro{a~ko mjesto ‡ 24020086
u iznosu 800,00 KM, dodijeqene od strane D.D. BH
Telekom Sarajevo.
II
Donacija iz ta~ke I ove odluke usmjerava se u
Buxet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu u dijelu
plana prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i
namjenskih sredstava pove}awem planiranih prihoda
na ekonomskom kodu 722751 ‡ Primqene namjenske
donacije neplanirane u buxetu.
Za iznos sredstava iz ta~ke I ove odluke izvr{i}e
se pove}awe plana rashoda i izdataka u dijelu rasporeda
prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i
namjenskih sredstava na potro{a~kom mjestu 24020086 ‡
JU Centar za obrazovawe i vaspitawe i rehabilitaciju
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Broj 8 - Strana 907
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
slu{awa i govora Tuzla, ekonomski kod 613400 ‡
nabavka materijala i sitnog inventara ‡ u iznosu
200,00 KM i 613900 - ugovorene i druge posebne usluge u iznosu 600,00 KM.
III
Zadu`uje se JU Centar za obrazovawe i vaspitawe
i rehabilitaciju slu{awa i govora Tuzla da sredstva
iz ta~ke I ove odluke utro{i do 31.12.2012. godine.
IV
Za realizaciju ove Odluke zadu`uju se
Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovawa,
nauke kulture i sporta i JU Centar za obrazovawe i
vaspitawe i rehabilitaciju slu{awa i govora Tuzla.
IV
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se
Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovawa,
nauke kulture i sporta i JU O[ "Stjepan Poqe"
Gra~anica.
V
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-14-9394-2/12
Tuzla, 01.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
V
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-14-9394-1/12
Tuzla, 01.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
516
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
40. stav (2) Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2012. godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.06.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
515
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
11. stav 3. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2012. godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.06.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
o usmjeravawu neplanirane donacije u
Buxet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
I
Odobrava se usmjeravawe neplanirane donacije
u Buxet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, za
sufinansirawe projekta "Sportom do zdravqa", JU
O[ "Stjepan Poqe" Gra~anica, potro{a~ko mjesto
– 24020073 u iznosu 800,00 KM, dodijeqene od strane
D.D. BH Telekom Sarajevo.
II
Donacija iz ta~ke I ove odluke usmjerava se u
Buxet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu u dijelu
plana prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i
namjenskih sredstava pove}awem planiranih prihoda
na ekonomskom kodu 722751 – Primqene namjenske
donacije neplanirane u buxetu.
Za iznos sredstava iz ta~ke I ove odluke
izvr{i}e se pove}awe plana rashoda i izdataka u
dijelu rasporeda prihoda od sopstvene djelatnosti
korisnika i namjenskih sredstava na potro{a~kom
mjestu 24020073 – JU O[ "Stjepan Poqe" Gra~anica,
ekonomski kod 613400 – nabavka materijala i sitnog
inventara – u iznosu 81,80 KM i 821300 - nabavka
opreme - u iznosu 718,20 KM.
III
Zadu`uje se JU O[ "Stjepan Poqe" Gra~anica
da sredstva iz ta~ke I ove odluke utro{i do 31.12.2012.
godine.
o utvr|ivawu uslova, kriterija i postupka za
raspodjelu sredstava sa potro{a~ke jedinice 24010003
- Tjelesna kultura i sport za 2012. godinu
^lan 1.
(Predmet)
(1) Ovom odlukom utvr|uju se uslovi, kriteriji i
postupak za raspodjelu planiranih sredstava u Buxetu
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa potro{a~ke
jedinice 24010003 - Tjelesna kultura i sport.
(2) Raspodjela sredstava za sufinansirawe i
ostvarivawe javnog interesa Tuzlanskog kantona u
oblasti tjelesne kulture i sporta, vr{i se u skladu sa
raspolo`ivim sredstvima Buxeta Tuzlanskog kantona
i Zakonom o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za
2012. godinu, a prema namjenama utvr|enim u ~lanu 4.
ove odluke.
(3) Raspodjela sredstava iz ove odluke vr{i se
po osnovu uputstva, koje donosi ministar obrazovawa,
nauke, kulture i sporta (u daqem tekstu: ministar).
^lan 2.
(Korisnici sredstava)
(1) Pravo na dodjelu sredstava iz ~lana 1. ove
odluke imaju nosioci sportskih aktivnosti ~iji se
programi/projekti odnose na:
a) vrhunski sport,
b) kvalitetni sport,
c) sport za lica sa invaliditetom,
d)tjelesne aktivnosti i sportske igre koje
okupqaju veliki broj djece i omladine s ciqem
pravilnog razvoja i unapre|ivawa zdravqa,
e) finansirawe nabavke neophodnih sportskih
rekvizita, sportske opreme za razvoj {kolskog
sporta i pripremu {kolskih ekipa za nastup na
sportskim takmi~ewima {kolske i studentske
omladine Tuzlanskog kantona,
f) sportski odgoj i obrazovawe,
g) zdravstvenu za{titu sportista,
h) pru`awe usluga kori{}ewa objekata na ime
trena`nog procesa u oblasti sporta,
i) organizaciju sportskih manifestacija.
Broj 8 - Strana 908
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA (2) Pored namjena iz stava (1) ovog ~lana dio
sredstava sa potro{a~ke jedinice 24010003 - Tjelesna
kultura i sport koristi se i za:
a) redovno finansirawe rada Savjeta za sport
Tuzlanskog kantona,
b)dodjelu jednokratnih stipendija i nagrada
vrhunskim, kvalitetnim i perspektivnim
sportistima,
c)
redovno finansirawe Sportskog saveza
Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Sportski
savez), po posebnoj odluci Vlade Tuzlanskog
kantona (u daqem tekstu: Vlada Kantona).
(3) Dodjela jednokratnih stipendija i nagrada
iz stava (2) ta~ka b.) ovog ~lana vr{i se u skladu sa
posebnom odlukom koju, na prijedlog Sportskog saveza,
donosi Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i
sporta (u daqem tekstu: Ministarstvo).
(4) Pod nosiocima sportskih aktivnosti u smislu
ove odluke smatraju se:
a) sportski klubovi,
b) sportska dru{tva,
c) kantonalni sportski savezi,
d)institucije u oblasti sportskog odgoja i
obrazovawa,
e)institucije u oblasti zdravstvene za{tite
sportista,
f)javna preduze}a i javne ustanove koje pru`aju
usluge kori{}ewa objekata na ime trena`nog
procesa,
g) sportska udru`ewa invalidnih lica,
h) druga pravna lica koja obavqaju djelatnost iz
podru~ja tjelesnog odgoja i sporta.
^lan 3.
(Uslovi)
(1) Nosioci sportskih aktivnosti mogu
kandidovati svoj program/projekat ako ispuwavaju
sqede}e uslove, i to:
a) da imaju sjedi{te u Tuzlanskom kantonu,
b) da su registrovani u skladu sa zakonom,
c) da su izmirili svoje obaveze po osnovu poreza
i obaveznih doprinosa ili imaju zakqu~en
Sporazum o odgo|enom pla}awu sa nadle`nom
poreskom upravom koji se izvr{ava na na~in
utvr|en tim sporazumom.
(2) Programi/projekti sportskih organizacija,
kojima su dodijeqena sredstva u 2011. godini sa
potro{a~ke jedinice 24010003 - Tjelesna kultura i
sport, a koje nisu podnijele narativni i finansijski
izvje{taj o namjenskom utro{ku dodijeqenih sredstava
bi}e odba~ene i ne}e se uzeti u razmatrawe.
(3) Izuzetno, sredstva za sufinansirawe
programa/projekata mogu se dodijeliti nosiocima
sportskih aktivnosti iz stava (4) prethodnog ~lana
sa sjedi{tem van podru~ja Tuzlanskog kantona, koja
su registrovana na teritoriji Bosne i Hercegovine,
ako se radi o programima/projektima od interesa
za Tuzlanski kanton, {to }e se cijeniti u svakom
konkretnom slu~aju.
^lan 4.
(Kriteriji za vrednovawe programa/projekta)
(1)
Vrednovawe,
odnosno
sufinansirawe
kandidovanih programa/projekata vr{i se u skladu sa
odredbama ovog ~lana, i to na sqede}i na~in:
a)
vrhunski i kvalitetni sport (vrednuju
se i sufinansiraju takmi~ewa u okviru
internacionalnih i dr`avnih saveza ~lanica
IOC-a i Sport Accorda)
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Sufinansiraju se programi/projekti koji se
odnose na:
Vrhunski sport (kolektivni sportovi)
-pripreme i u~e{}e na me|unarodnom
liga{kom takmi~ewu u organizaciji krovnih
me|unarodnih sportskih asocijacija, te
olimpijskim ili paraolimpijskim igrama
(juniorska ili seniorska konkurencija).
Vrhunski sport (pojedina~ni sportovi)
-pripreme
i
u~e{}e
na
olimpijskim
igrama; svjetskim, evropskim i balkanskim
prvenstvima;
mediteranskim
igrama;
(juniorska ili seniorska konkurencija).
Kvalitetni sport (kolektivni sportovi)
- pripreme i u~e{}e u prva dva najvi{a ranga
takmi~ewa organizovanim na nivou BiH
(seniorska konkurencija),
- pripreme i u~e{}e u najvi{em rangu
takmi~ewa organizovanom na nivou BiH
(omladinske uzrasne kategorije).
Kvalitetni sport (pojedina~ni sportovi)
- pripreme i u~e{}e na pojedina~nom prvenstvu
BiH ili drugom sli~nom prvenstvu koje
obezbje|uje plasman u reprezentaciju BiH.
Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz
sqede}e kriterije:
- rezultati ostvareni u protekloj takmi~arskoj
sezoni (olimpijske igre; svjetsko, evropsko
i balkansko prvenstvo; mediteranske igre;
prvenstvo BiH; KUP BiH),
- slo`enost sistema takmi~ewa,
- du`ina trajawa sezone,
- tradicija,
- masovnost.
b) sport za lica sa invaliditetom
Sufinansiraju se programi/projekti koji se
odnose na:
Vrhunski sport (kolektivni sportovi)
-pripreme i u~e{}e na me|unarodnom
liga{kom takmi~ewu u organizaciji krovnih
me|unarodnih sportskih asocijacija.
Vrhunski sport (pojedina~ni sportovi)
- pripreme i u~e{}e na paraolimpijskim
igrama; specijalnim olimpijadama; svjetskim,
evropskim i balkanskim prvenstvima.
Kvalitetni sport (kolektivni sportovi)
- pripreme i u~e{}e u prva dva najvi{a ranga
takmi~ewa organizovanim na nivou BiH.
Kvalitetni sport (pojedina~ni sportovi)
- pripreme i u~e{}e na pojedina~nom prvenstvu
BiH ili drugom sli~nom prvenstvu koje
osigurava plasman u reprezentaciju BiH.
Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz
sqede}e kriterije:
- rezultati ostvareni u protekloj takmi~arskoj
sezoni (paraolimpijske igre; specijalne
olimpijade; svjetsko, evropsko i balkansko
prvenstvo; mediteranske igre; prvenstvo BiH;
KUP BiH),
- slo`enost sistema takmi~ewa,
- du`ina trajawa sezone,
- tradicija,
- masovnost.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
c) tjelesne aktivnosti i sportske igre koje
okupqaju veliki broj djece i omladine s ciqem
pravilnog razvoja i unapre|ivawa zdravqa
1) {kolski sport
Sufinansiraju se programi/projekti koji se odnose na:
- organizaciju {kolskih sportskih takmi~ewa.
Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz
sqede}e kriterije:
- slo`enost sistema takmi~ewa,
- du`ina trajawa takmi~ewa,
- rezultati ostvareni u proteklom periodu
organizacijom istih ili sli~nih takmi~ewa,
- tradicija organizovawa {kolskih sportskih
takmi~ewa,
- stru~ni kadar za realizaciju programa/projekta.
2) omasovqewe sporta i afirmacija uloge sporta
u dru{tvu, posebno kod mladih
Sufinansiraju se programi/projekti koji se
odnose na:
- tjelesne aktivnosti i sportske igre koje
okupqaju veliki broj djece i omladine.
Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz
sqede}e kriterije:
-uspostavqenost
osnovnog
segmenta
po
kategorijama ({kola sporta-pioniri-kadetijuniori),
- uspostavqenost sistema trena`nog procesa,
- broj u~esnika u realizaciji programa/projekta.
d) sportski odgoj i obrazovawe
Sufinansiraju se programi/projekti koji se
odnose na:
-sportsku edukaciju mladih, {kolske i
studentske omladine,
- edukaciju stru~nih lica.
Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz
sqede}e kriterije:
- rezultati ostvareni u proteklom periodu
realizacijom istih ili sli~nih programa/
projekata,
- stru~ni kadar za realizaciju programa/projekta,
- broj sati predvi|en za edukaciju,
- broj u~esnika u edukaciji.
e) zdravstvena za{tita sportista
Sufinansiraju se programi/projekti koji se
odnose na:
- obezbje|ewe i unapre|ivawe sistema zdravstvene
za{tite vrhunskih, kvalitetnih i perspektivnih
sportista.
Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz
sqede}e kriterije:
- broj pregleda/usluga u okviru kontinuiranog
provo|ewa sistema zdravstvene za{tite u
prethodnom periodu,
- broj sportista obuhva}en sistemom zdravstvene
za{tite,
- broj obavqenih sistematskih pregleda u
prethodnom periodu.
f) organizacija sportskih manifestacija
Broj 8 - Strana 909
Sufinansiraju se programi/projekti koji se
odnose na:
- organizacija manifestacija sa dugom tradicijom
i masovnog karaktera,
- organizacija sportskih manifestacija od
kantonalnog zna~aja.
Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz
sqede}e kriterije:
-
tradicija
organizovawa
sportskih
manifestacija,
- afirmacija sporta u Tuzlanskom kantonu,
- afirmacija sportskih rezultata koje su ostvarili
sportisti sa podru~ja Tuzlanskog kantona.
g) pru`awe usluga kori{}ewa objekata na ime
trena`nog procesa u oblasti sporta
Sufinansiraju se programi/projekti javnih
preduze}a i javnih ustanova koji se odnose na:
- pru`awe usluga kori{}ewa objekata na ime
trena`nog procesa sportskim pravnim licima
u kolektivnim sportovima, koji se takmi~e u
prva dva najvi{a ranga takmi~ewa na nivou
BiH.
Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz
sqede}e kriterije:
- rang takmi~ewa u kojem se takmi~i sportsko
pravno lice kojem se sufinansiraju tro{kovi
trena`nog procesa,
- rezultati koje je sportsko pravno lice
ostvarilo u protekloj takmi~arskoj sezoni,
- slo`enost sistema takmi~ewa u kojem se
takmi~i sportsko pravno lice kojem se
sufinansiraju tro{kovi trena`nog procesa.
(2) Pod kolektivnim sportovima u smislu ove
odluke smatraju se: fudbal/nogomet, ko{arka, rukomet
i odbojka.
(3) Pod proteklom takmi~arskom sezonom u smislu
ove odluke smatra se sezona 2010/11.
^lan 5.
(Programi/projekti koji se ne finansiraju)
Pravo na dodjelu sredstava iz ove odluke ne
mogu ostvariti nosioci sportskih aktivnosti koji su
kandidovali programe/projekte ~ije sufinansirawe
nije predvi|eno ~lanom 4. ove odluke, odnosno koji su
kandidovali programe/projekte koji su usmjereni:
a) na promociju programa politi~kih partija,
b) za ostvarivawe vjerskih ciqeva,
c) na finansirawe plata i drugih izdataka
zaposlenika u pravnom licu,
d) iskqu~ivo na investiciona ulagawa, izgradwu
i adaptaciju objekata, kupovinu opreme ili
sli~no.
^lan 6.
(Postupak)
(1) Ministarstvo na osnovu ove odluke raspisuje
Javni poziv za sufinansirawe programa/projekata
sportskih organizacija i ostvarivawe javnog interesa
Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta
(u daqem tekstu: Javni poziv) i isti objavquje u jednom
od dnevnih listova i na web stranici Ministarstva.
(2) Ministar obrazovawa, nauke, kulture i sporta
(u daqem tekstu: ministar) formira komisiju koja,
na osnovu kriterija utvr|enih ovom odlukom, vr{i
vrednovawe, ocjenu i odabir programa/projekata
kandidovanih od strane nosioca sportskih aktivnosti.
Komisija }e pismeno obrazlo`iti i konstatovati
Broj 8 - Strana 910
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA u zapisnik o razmatrawu predlo`enih programa/
projekata ~ime se rukovodila prilikom vrednovawa i
odre|ivawa visine dodijeqenih sredstava.
(3) Program raspodjele sredstava za sufinansirawe
i ostvarivawe javnog interesa Tuzlanskog kantona
u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2012. godinu,
na prijedlog komisije iz stava (2) ovog ~lana, donosi
ministar, uz saglasnost Vlade Kantona.
(4) Me|usobna prava i obaveze davaoca i korisnika
sredstava ure|uju se posebnim ugovorom koji, nakon
dono{ewa Programa iz stava (3) ovog ~lana, u ime
davaoca sredstava zakqu~uje ministar.
(5) Raspodjela sredstava prema korisnicima
sredstava vr{i se na osnovu pojedina~nih odluka, nakon
potpisivawa ugovora iz stava (4) ovog ~lana, u skladu sa
raspolo`ivim sredstvima Buxeta Tuzlanskog kantona.
(6) Prilikom kandidovawa programa/projekta
aplikanti su obavezni ispuniti aplikacijski obrazac
za dodjelu sredstava sa potro{a~ke jedinice 24010003
- Tjelesna kultura i sport za 2012. godinu, te obrazac
izjave o ta~nosti svih podataka dostavqenih po prijavi
na Javni poziv, ovjereni pe~atom pravnog subjekta i
potpisani od strane ovla{}enog lica.
(7) Obrasci iz stava (6) ovog ~lana su sastavni dio
ove odluke.
^lan 7.
(Podno{ewe izvje{taja o namjenskom
utro{ku sredstava)
(1) Korisnik sredstava, dodijeqenih na osnovu
ove odluke, dostavqa Ministarstvu narativni i
finansijski izvje{taj o namjenskom utro{ku sredstava
na na~in i u rokovima koji }e se definisati ugovorom
iz ~lana 6. stav (4) ove odluke.
(2) Ministarstvo prati realizaciju programa/
projekta i kontrolu utro{ka sredstava dodijeqenih
korisnicima.
(3) Korisnik koji ne postupi u skladu sa odredbom
stava (1) ovog ~lana ne mo`e ostvariti pravo za dodjelu
sredstava za sufinansirawe programa/projekta za
narednu godinu.
^lan 8.
(Potrebna dokumentacija)
(1) Nosioci sportskih aktivnosti obavezni su
prilikom prijave na Javni poziv dostaviti sqede}u
dokumentaciju:
a)aplikacijski obrazac za dodjelu sredstava
sa potro{a~ke jedinice 24010003 - Tjelesna
kultura i sport za 2012. godinu (dostupan na web
stranici Ministarstva-www.monkstk.ba),
b) izjavu o ta~nosti svih podataka dostavqenih
po prijavi na Javni poziv (dostupna na web
stranici Ministarstva-www.monkstk.ba),
c)rje{ewe o upisu u registar pravnih lica
(ovjerena fotokopija),
d) uvjerewe o poreznoj registraciji i ID broj
(ovjerena fotokopija),
e)
spesimen potpisa lica odgovornih za
finansije (ovjerena fotokopija, ne dostavqaju
nosioci sportskih aktivnosti iz ~lana 2. stav
(4) ta~ke d) ove odluke),
f)bilans stawa i uspjeha za prethodnu godinu
(ovjerena fotokopija),
g) dokaz o izmirenim obavezama po osnovu poreza
i obaveznih doprinosa (uvjerewe izdato od
nadle`ne poreske uprave, ne dostavqaju
nosioci sportskih aktivnosti iz ~lana 2. stav
(4) ta~ke d), e) i f) ove odluke),
h) prijedlog programa/projekta za sufinansirawe
koji sadr`i minimalno:
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
 opis programa/projekta,
 visinu tro{kova koja se potra`uje,
precizne podatke kojima se dokazuje
ispuwavawe kriterija iz ~lana 4. ove odluke,
 specifikaciju svih predvi|enih tro{kova
programa/projekta,
 podatke o drugim izvorima finansirawa sa
ta~no navedenim iznosima koje }e ti izvori
sufinansirati,
 kratak izvje{taj o postignutim rezultatima u
protekloj takmi~arskoj sezoni (ne dostavqaju
nosioci sportskih aktivnosti iz ~lana 2. stav
(4) ta~ke d), e) i f) ove odluke).
i) fotokopije ugovora zakqu~enih ime|u javnih
preduze}a, odnosno javnih ustanova i sportskih pravnih
lica u kolektivnim sportovima, koji se takmi~e u prva
dva najvi{a ranga takmi~ewa na nivou BiH, a koji se
odnose na pru`awe usluga kori{}ewa objekata na ime
trena`nog procesa (dostavqaju samo javna preduze}a i
javne ustanove koji apliciraju sa programom/projektom
iz ~lana 4. stav (1) ta~ka g) ove odluke).
(2) Nosioci sportskih aktivnosti koji imaju
zakqu~en Sporazum o odgo|enom pla}awu sa nadle`nom
poreskom upravom du`ni su prilikom kandidovawa
programa/projekta dostaviti ovjerenu fotokopiju
zakqu~enog Sporazuma o odgo|enom pla}awu, te
odgovaraju}e dokaze o izvr{avawu Sporazuma na na~in
kako je to istim utvr|eno.
^lan 9.
(Stupawe na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i
bi}e objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog
kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-38-7733-1/12
Tuzla, 01.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 911
Aplikacijski obrazac Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Tuzlanskog kantona za dodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010003 - Tjelesna
kultura i sport za 2012. godinu
1. Puni naziv programa/projekta:
_______________________________________________________________
2. Naziv pravnog lica (predlagača programa/projekta):
_______________________________________________________________
3. Broj Rješenja o registraciji i datum upisa u registar pravnih lica:
Rješenje broj: _______________________ od _____________________ (datum izdavanja
rješenja)
4. Identifikacioni broj predlagača programa/projekta:
_______________________________________________________________
5. Broj transakcijskog računa:
_______________________________________________________________
6. Naziv i adresa banke u kojoj je račun otvoren:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. Organizacioni oblik predlagača programa/projekta (zaokružiti):
1) udruženje građana,
2) javna ustanova,
3) javno preduzeće,
4) fondacija,
5) ostalo.
8. Adresa predlagača programa/projekta:
________________________________________________________________
9. Telefon, faks i email predlagača programa/projekta:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
10. Ime i prezime kontakt osobe (ovlaštenog lica):
______________________________________
Funkcija koju kontakt osoba (ovlašteno lice) obavlja u sportskom pravnom licu:
______________________________________
Telefon i email adresa kontakt osobe (ovlaštenog lica):
________________________ (telefon)
________________________ (email adresa)
Broj 8 - Strana 912
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
11. Da li ste u budžetskoj 2011. godini bili korisnik sredstava sa potrošačke jedinice
«Tjelesna kultura i sport»? (zaokružiti)
da)
ne)
12. Naziv i rang takmičenja u kojem se pravno lice takmiči, te tačan naziv granskog
sportskog saveza u čijoj organizaciji se organizuje, uređuje i provodi sistem
takmičenja (odnosi se samo na sportska pravna lica u sistemu takmičenja):
1) ________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________
13. Ciljevi koji se želi postići realizacijom programa/projekta:
1) generalni (opći) cilj
___________________________________________________________
2) posebni ciljevi
___________________________________________________________
___________________________________________________________
14. Mjesto realizacije programa/projekta, uža lokacija i opština:
____________________________ (mjesto realizacije)
____________________________ (uža lokacija) __________________________ (općina)
15. Vremenski okvir (početak realizacije programa/projekta, trajanje/period
programa/projekta, okončanje realizacije programa/projekta):
______________________ (početak realizacije)
___________________________________________(trajanje/period - izražen u punim danima
i mjesecima, ukoliko se isti realizuje u periodu većem od 1 mjeseca)
______________________(okončanje realizacije)
16. Iznos sredstava koji se potražuje od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Tuzlanskog kanntona:
__________________________________
slovima ______________________________________________________
17. Ostali izvori finansiranja programa/projekta (navesti izvore):
1) ______________________________________
2) ______________________________________
3) ______________________________________
4) ______________________________________
5) ______________________________________
6) ______________________________________
18. Sportska aktivnost za koju se aplicira (zaokružiti):
1) vrhunski sport,
2) kvalitetni sport,
3) sport za lica sa invaliditetom,
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Broj 8 - Strana 913
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
4) tjelesne aktivnosti i sportske igre koje okupljaju veliki broj djece i omladine s ciljem
pravilnog razvoja i unapređivanja zdravlja,
5) sportski odgoj i obrazovanje,
6) zdravstvena zaštita sportista,
7) pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta,
8) organizacija sportskih manifestacija.
517
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
29. stav (1) ta~ka 35. i ~lanom 40. stav (7) Zakona o
izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/12),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
01.06.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
o utvr|ivawu uslova, kriterija i postupka za
raspodjelu sredstava sa potro{a~ke jedinice 24010013
‡ Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski
kanton
I
Ovom odlukom utvr|uju se uslovi, kriteriji i
postupak raspodjele sredstava sa potro{a~ke jedinice
24010013 - Manifestacije kulture od interesa za
Tuzlanski kanton.
II
Raspodjela sredstava za sufinansirawe programa/
projekata manifestacija kulture od interesa za
Tuzlanski kanton vr{i}e se u skladu sa raspolo`ivim
sredstvima Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012.
godinu i Zakonom o izvr{ewu Buxeta za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/12).
III
Sa potro{a~ke jedinice 24010013 - Manifestacije
kulture od interesa za Tuzlanski kanton finansira}e se
pojedina~ni programi/projekti ‡ manifestacije pravnih
lica koja organizuju tradicionalne i druge zna~ajne
pozori{ne, kwi`evne, muzi~ko-scenske, muzi~ke, plesne,
muzejske, likovne, galerijske i arhivske manifestacije,
tribine, simpozije i programe, ukoliko programi/
projekti manifestacija koji se kandiduju ispuwavaju
jedan ili vi{e od sqede}ih uslova:
1. afirmi{u kulturu, kulturno stvarala{tvo
i kulturno-istorijsko nasqe|e Tuzlanskog
kantona i doprinose wegovom o~uvawu,
2. ukqu~uju programe me|unarodne saradwe,
3. zna~e obiqe`avawe godi{wica rada ustanova
kulture i obrazovawa,
4.na drugi na~in nisu ostvarili pravo na
sufinansirawe iz Buxeta Tuzlanskog kantona
u 2012. godini.
Zbog ograni~enog izvora sredstava, jedan aplikant
mo`e predlo`iti najvi{e dva programa/projekta
za manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski
kanton. Za jednu manifestaciju se mo`e dodijeliti
maksimalno 10.000 KM.
IV
Finansijski se n e } e podr`ati programi/
projekti manifestacija:
1.programi/projekti zasnovani iskqu~ivo na
ostvarivawu vjerskih ciqeva,
2.programi/projekti bazirani na promociji
aktivnosti politi~kih stranaka,
3.programi/projekti podnosilaca zahtjeva sa
sjedi{tem izvan Tuzlanskog kantona,
4.programi/projekti kojima se podrazumijeva
finansirawe plata (bruto i neto li~ni
dohodak) i osnovna djelatnost,
5.programi/projekti koji su predvi|eni za
sufinansirawe sa drugih buxetskih pozicija,
6. programi/projekti ~ija je jedina svrha korist
zaposlenih u pravnom licu,
7.programi/projekti kojima se podrazumijeva
finansirawe adaptacije, rekonstrukcije,
investiciono ulagawe u obnovu objekata,
kupovina opreme i sli~no,
8.programi/projekti predlaga~a koji nisu
dostavili
izvje{taj,
sa
kompletnom
dokumentacijom, kojom se dokazuje da su
sredstva u prethodnoj godini dobivena od
Vlade Tuzlanskog kantona ili Ministarstva
obrazovawa, nauke, kulture i sporta (u daqem
tekstu: Ministarstvo) namjenski utro{ena.
V
Uz manifestacije, koje ispuwavaju uslove iz
ta~aka III i IV ove odluke, od posebnog interesa za
Kanton pri dodjeli sredstava su:
1.
programi/projekti manifestacija ustanova
kulture i obrazovawa, ~iji je osniva~ Skup{tina
Tuzlanskog kantona,
2.
programi/projekti
manifestacija
ustanova
kulture i obrazovawa, koje je osnovala jedna od
op{tina Tuzlanskog kantona, a ~iji program
predvi|a i sredstva iz drugih izvora finansirawa,
3.
programi/projekti manifestacija kulture,
za ~iju realizaciju se ve}ina sredstava
obezbje|uje iz drugih izvora finansirawa, o
~emu predlaga~ dostavqa validan dokaz,
4.programi/projekti drugih predlaga~a, ako
ispuwavaju uslove iz ta~aka III i V ove odluke.
VI
Ministarstvo }e utvrditi da li su ispuweni
uslovi utvr|eni ovom odlukom, u vezi sa ~im je
aplikant, prilikom kandidovawa programa/projekta,
o b a v e z a n dostaviti sqede}u dokumentaciju:
1.rje{ewe o upisu u odgovaraju}i registar
pravnih lica (ovjerena fotokopija),
2.identifikacijske znakove, identifikacioni
broj iz registra poslovnih subjekata, spesimen
potpisa (ovjerena fotokopija),
Broj 8 - Strana 914
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 3. program/projekat sa kratkim opisom,
4.listu manifestacija kulture realizovanih u
2011. godini,
5.finansijski plan predlo`enog projekta, sa
potpunom specifikacijom tro{kova, visinom
sredstava koja se potra`uje od Ministarstva
i izjavom o drugim izvorima finansirawa
programa/projekta,
6.dokaz o izmirenim obavezama po osnovu
obaveznih doprinosa (doprinos PIO/MIO,
doprinos za zdravstveno osigurawe, doprinos
za osigurawe nezaposlenosti) i poreza na
platu, odnosno poreza na dohodak, ne starije od
tri mjeseca za pravna lica koja apliciraju za
korisnike sredstava koja su predmet ove odluke.
VII
Kalendar manifestacija kulture od zna~aja za
Tuzlanski kanton i Program raspodjele sredstava
sa potro{a~ke jedinice 24010013 - Manifestacije
kulture od zna~aja za Tuzlanski kanton donosi
Ministarstvo, u skladu sa ovom odlukom, a na prijedlog
Odjeqewa kulture i sporta.
Nakon usvojenog Programa, donose se pojedina~ne
odluke o odobravawu sredstava pojedinim korisnicima,
a zatim potpisuju ugovori, kojim se utvr|uju me|usobna
prava i obaveze ugovornih strana, u skladu sa
operativnim sredstvima u Buxetu Tuzlanskog kantona
za 2012. godinu za ove namjene.
VIII
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-38-7733-2/12
Tuzla, 01.06.2012. godine
518
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11) a u vezi sa ~lanom
40. stav (4) Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2012. godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.06.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
o utvr|ivawu uslova, kriterija i postupka za
raspodjelu sredstava sa potro{a~ke jedinice 24010005
- Izdava~ka djelatnost za 2012. godinu
I
Ovom odlukom utvr|uju se uslovi, kriteriji i
postupak raspodjele sredstava sa potro{a~ke jedinice
24010005 - Izdava~ka djelatnost.
II
Raspodjela sredstava za sufinansirawe projekata
izdava~ke djelatnosti, u iznosu od 3.000,00 (tri hiqade)
KM, i to samo neprofitnim aplikantima, vr{i}e se u
skladu sa raspolo`ivim sredstvima u Buxetu Tuzlanskog
kantona za 2012. godinu i Zakonom o izvr{ewu Buxeta
za 2012. godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
broj: 3/12), sa buxetske pozicije 24010005.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
III
Da bi pravni subjekti, ~ija djelatnost obuhvata
i izdava{tvo, bili podr`ani u sufinansirawu
izdava~kog projekta, moraju ispuwavati sqede}e uslove:
1. da su izdava~ ili autor sa podru~ja Tuzlanskog
kantona, te
2.da su ~asopis, kwiga, stru~na ili druga
publikacija,
uz
predo~ene
recenzije
kvalifikovanih lica iz oblasti iz koje se
izdaje publikacija, prevodila{tvo, periodika,
djelo iz oblasti kulturno-istorijskog nasqe|a
i publikacija, obra|eni na elektronski,
digitalni ili na drugi na~in.
IV
Od posebnog interesa za Tuzlanski kanton pri
dodjeli sredstava su:
1.publikacije nastale kao rezultat nau~noistra`iva~kog rada,
2.
~asopisi, monografije i qetopisi ‡
periodika,
3.djela klasi~nog kwi`evnog stvarala{tva ‡
proza i poezija,
4. ostale publikacije.
V
Finansijski se n e } e podr`ati:
1.izdava~ki projekti ‡ publikacije posebne
namjene (uxbenici i druga nastavna sredstva),
za koje postoji utvr|en na~in finansirawa od
strane Federalnog ministarstva obrazovawa
i nauke i za koje se raspisuje poseban javni
poziv,
2. izdava~ki projekti dnevne, sedmi~ne i mjese~ne
{tampe,
3. vi{e od tri izdava~ka projekta jednog izdava~a
(aplikanta),
4.vi{e od jednog projekta istog autora po
izdava~u (aplikantu), te
5.zahtjevi predlaga~a izdava~kih projekata,
kojima su dodijeqena sredstva za izdavawe
publikacija u 2011. godini, koji su potpisali
Ugovor o obavezi pravdawa namjenskog
utro{ka dobijenih sredstava i dostavqawu
odre|enog broja primjeraka publikacije, a
nisu izmirili svoje obaveze.
VI
Iznos sredstava koji se mogu dodijeliti za
pojedine izdava~ke projekte su :
1. za sufinansirawe dijela tro{kova za izdavawe
publikacija iz ta~ke IV ove odluke pod rednim
brojem 1. mogu se odobriti sredstva u najvi{em
iznosu do ................................................ 500,00 KM
2. za sufinansirawe dijela tro{kova za izdavawe
publikacija iz ta~ke IV ove odluke, pod rednim
brojem 2., mogu se odobriti sredstva u najvi{em
iznosu do....................................... 500,00 KM, i to:
- za sufinansirawe dijela tro{kova za izdavawe
publikacija i qetopisa ‡ periodike, mogu se
po broju odobriti sredstva u najvi{em iznosu
do ............................................................. 500,00 KM
- ukoliko publikacija izlazi godi{we u jednom
broju, mogu se odobriti sredstva u najvi{em
iznosu do ............................................. 1.000,00 KM
3.za sufinansirawe dijela tro{kova izdavawa
publikacija iz ta~ke IV ove odluke, pod rednim
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Broj 8 - Strana 915
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
brojem 3., mogu se odobriti sredstva u najvi{em
iznosu do ................................................ 500,00 KM
4.za sufinansirawe dijela tro{kova izdavawa
publikacija iz ta~ke IV ove odluke, pod rednim
brojem 4., mogu se odobriti sredstva u najvi{em
iznosu do................................................. 500,00 KM
5.za sufinansirawe organizovawa promocije
izdawa (pod uslovima iz ta~ke III).......................
............................................................ do 300,00 KM.
VII
Predlaga~ izdava~kog projekta je obavezan
dostaviti:
1.rje{ewe o upisu u odgovaraju}i registar
pravnih lica kod nadle`nog organa Tuzlanskog
kantona (ovjerena kopija),
2.identifikacijske znakove, identifikacioni
broj iz registra poslovnih subjekata, spesimen
potpisa (kopija),
3.finansijski plan predlo`enog izdava~kog
projekta,
sa
potpunom
specifikacijom
tro{kova i visinom sredstava, koja se potra`uju
od Ministarstva obrazovawa, nauke, kulture i
sporta (u daqem tekstu: Ministarstvo),
4.dokaz o izmirenim obavezama po osnovu
obaveznih doprinosa (doprinos PIO/MIO,
doprinos za zdravstveno osigurawe, doprinos
za osigurawe nezaposlenosti) i poreza na
platu, obaveze PDV-a, odnosno poreza na
dohodak, ne starije od tri mjeseca za pravna
lica koja apliciraju za korisnike sredstava
koja su predmet ove odluke;
5.listu - popis publikacija izdatih u 2011.
godini,
6. potvrdu ili drugi dokaz izdat od strane JU NUB
"Dervi{ Su{i}" Tuzla (Biblioteka Kantona),
Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH
ili javne biblioteke na svom op{tinskom
podru~ju (original ili kopija) o tome da je,
u skladu sa ~lanom 9. Zakona o izdava~koj
djelatnosti ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj: 3/02), izvr{ena obaveza dostave
obaveznog broja primjeraka izdatih publikacija
prema navedenim bibliotekama u 2011. godini,
7.
originalnu odluku izdava~a ili drugi
dokument, kojim je utvr|ena cijena jednog
primjerka publikacije,
8.
dvije stru~ne recenzije (sa potpisima
recenzenata).
Nakon dono{ewa pojedina~nih odluka o
odobravawu sredstava u skladu sa operativnim
sredstvima Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012.
godinu, sa predlaga~ima izdava~kih projekata kojima
sredstva budu odobrena zakqu~i}e se ugovori, kojima
se reguli{u uslov dostavqawa ugovorenog broja
primjeraka publikacija, prava i obaveze izme|u
izdava~a i Ministarstva u pogledu pla}awa, pravdawa
namjenskog utro{ka odobrenih sredstava i na~ina
isporuke publikacija. Nakon potpisivawa ugovora,
odobravawe sredstava }e se vr{iti pojedina~nim
odlukama Ministarstva, u skladu sa operativnim
sredstvima u Buxetu TK za 2012. godinu za ove namjene.
VIII
Ministarstvo }e raspisati javni poziv za
predlagawe izdava~kih projekata, objaviti ga u jednom
dnevnom listu i na svojoj web-stranici, te formirati
tro~lanu stru~nu komisiju, koja }e, u skladu sa
uslovima i kriterijima, utvr|enim ovom odlukom,
sa~initi prijedlog raspodjele sredstava za projekte
izdava~ke djelatnosti.
Program raspodjele sredstava iz prethodnog stava
ove ta~ke donosi Ministarstvo i objavi}e ga na svojoj
web-stranici.
IX
Pored kriterija i uslova iz ta~aka III, IV, V i VI ove
odluke, aplikanti su obavezni ispuniti PRIJAVNI
OBRAZAC za sufinansirawe dijela tro{kova za
projekte izdava~ke djelatnosti u 2012. godini.
Prijavni obrazac je sastavni dio ove odluke.
X
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-38-7733-3/12
Tuzla, 01.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Broj 8 - Strana 916
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
(Podnosilac prijave)
____________________________________
_______________
TUZLANSKI KANTON
VLADA
- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
TUZLA
PRIJAVNI OBRAZAC
za
sufinansiranje dijela troškova za projekte izdavačke djelatnosti u 2012. godini
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
PRIJAVLJUJEM:
Publikaciju nastalu kao rezultat naučno-istraživačkog rada iz kulture i umjetnosti,
Časopis, monografiju, ljetopis – periodika iz kulture i umjetnosti,
Djelo književnog ili klasičnog književnog stvaralaštva – proza i poezija,
Ostale publikacije, vezane za oblast kulture i umjetničkog stvaralaštva
(Zaokružite redni broj ispred)
U prilogu ovog obrasca dostavlja se dokumentacija
6.
7.
8.
Rješenje o upisu u registar pravnih lica kod nadležnog organa Tuzlanskog kantona, (kopija),
Identifikacijski znakovi, identifikacioni broj iz registra poslovnih subjekata, spesimen potpisa (kopija),
Finansijski plan predloženog izdavačkog projekta sa potpunom specifikacijom troškova i visina sredstava, koja se
potražuje od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
Lista (popis izdatih publikacija u 2011. godini),
Potvrda ili drugi dokaz izdat od strane JU NUB “Derviš Sušić” Tuzla (Biblioteka Kantona), Nacionalne i univerzitetske
biblioteke BiH ili javne biblioteke na svom općinskom području (original ili kopija), da ste u skladu sa članom 9.
Zakona o izdavačkoj djelatnosti (Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 3/2002) izvršili obaveze prema
navedenim bibliotekama u 2011. godini,
Originalna odluka izdavača ili drugi dokument kojim je utvrđena cijena jednog primjerka,
Dvije stručne pozitivne recenzije (originalni potpisi recenzija)
Izjava izdavača da se radi o publikacijama iz taške III redni broj 1, 2 i 3. javnog poziva.
X
X
X
X
X
X
Roman
Kratke prozne vrste
Poezija
Znanstvena/naučna knjiga
Esej i kritika
Časopis
4.
5.
(Zaokružite znak ispred)
Publikacija koja se izdaje je (Zaokruži X)
X Drama
X
X Zbornik
X
X C-D
X
X Stručna knjiga
X
X Slikovnica
X
X Publicistika
X
Monografija
Prijevod
Brošura,
Separat
Katalog
Ostalo
POPUNITI
1. Puni naziv izdavača______________________________________________________________
2. Adresa i sjedište ________________________________________________________________
3. Telefon (privatno)________________________________________________________________
4. Telefon (službeno) _______________________________________________________________
5. Fax____________________________________________________________________________
6. E-mail ________________________________________________________________________
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Broj 8 - Strana 917
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
7. Puni naziv i obim publikacije za čije izdavanje se traže finansijska sredstva
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
8. Ako izdajete časopis, koliko brojeva u toku 2012. godine izdajete: _____ (upisati)
9. Iznos sredstava koji je obezbijeđen od drugih izvora: _________________ KM. Upišite naziv
drugog pravnog ili fizičkog lica koje je finansijski pomoglo izdavanje publikacije:____________
_________________________________________________________________________________
10. Objavljivanje publikacije očekuje se u mjesecu ________________________ 2012. godine
(upisati mjesec)
11. Od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta potražuje se _________________KM.
12. Cijena jednog primjerka publikacije je _________________________KM
13. Ime, prezime i stručna sprema recenzenata:
1.
__________________________________________________________
2.
__________________________________________________________
14. Ime, prezime i stručna sprema urednika:
1.
_________________________________________________________
15. Ime, prezime i stručna sprema glavnog urednika (ako izdavač ima glavnog urednika):
1.
_________________________________________________________________
16. Ime, prezime i stručna sprema autora (ili više autora):
1.
_________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________
17. Ime, prezime i stručna sprema prevodioca (ako je publikacija koja se prevodi):
1. __________________________________________________________________
18. Broj izdanja:
1 (prvo);
2 (drugo);
3 (treće);
4 (četvrto);
19. Naziv i sjedište štamparije: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
20. Broj štampanih primjeraka: ______________________________________________________
M.P.
ODGOVORNO LICE
___________________
(upisati ime i prezime)
Broj 8 - Strana 918
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 519
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.06.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
o ostvarivawu prava iz osnova socijalne,
zdravstvene i bora~ko - invalidske za{tite
povratnika na podru~je entiteta Republika Srpska
i Br~ko Distrikta
I OSNOVNE ODREDBE
^lan 1.
(Sadr`aj Odluke)
(1) Ovom odlukom se povratnicima iz Tuzlanskog
kantona koji su se vratili u prijeratna mjesta
prebivali{ta na podru~ju entiteta Republika Srpska
i Br~ko Distrikta omogu}ava kori{}ewe prava na:
- socijalnu za{titu,
- za{titu civilnih `rtava rata,
- za{titu porodice sa djecom i
- bora~ko-invalidsku za{titu, izuzev prava
za koja je zakonom propisano da ta prava ne mogu
ostvarivati povratnici.
(2)Povratnicima se omogu}ava i pravo na
kori{}ewe primarne zdravstvene za{tite (primarni
nivo) u JZU-a domovi zdravqa na podru~ju Tuzlanskog
kantona (u daqem tekstu: Kanton).
^lan 2.
(Ostvarivawe prava)
(1) Povratnici ostvaruju prava iz ~lana 1. stav
(1) ove odluke, ukoliko ta prava ne ostvaruju u mjestu
prebivali{ta u entitetu Republika Srpska i Br~ko
Distriktu.
(2) Povratnici koji su ostvarili prava iz ~lana
1. stav (1) ove odluke, zadr`avaju ta prava povratkom
u mjesto prebivali{ta u entitet Republika Srpska i
Br~ko Distriktu.
(3) Prava iz ~lana (1) ove odluke ostvaruju se na
na~in i pod uslovima utvr|enim:
- Zakonom o osnovama socijalne za{tite,
za{tite civilnih `rtava rata i za{tite
porodice sa djecom FBiH.
- Zakonom o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih
`rtava rata i za{titi porodice sa djecom,
- Zakonom o pravima branilaca i ~lanova
wihovih porodica,
- Zakonom o dopunskim pravima branilaca i
~lanova wihovih porodica i
- Odlukom o pro{irenom obimu prava iz
oblasti zdravstvene za{tite branilaca i
~lanova wihovih porodica i
-Odlukom o ostvarivawu prava iz primarne
zdravstvene za{tite povratnika u Republiku
Srpsku u JZU-a dom zdravqa na podru~ju
Tuzlanskog kantona,
i drugim propisima iz odgovaraju}ih oblasti koji
se primjewuju na podru~ju Kantona.
^lan 3.
(Definicija povratnika)
Povratnik u smislu ~lana 1. ove odluke je lice
koje je ostvarilo ili }e ostvariti povratak u entitet
Republika Srpska i Br~ko Distrikt, u roku utvr|enom
~lanom 9. ove odluke.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
^lan 4.
(Uslovi za ostvarivawe prava)
Uslovi za ostvarivawe prava iz ~lana 1. stav (1)
ove odluke su:
- dokaz da je povratnik imao status raseqenog
lica na podru~ju Kantona,
- li~na karta izdata u entitetu Republika
Srpska i Br~ko Distriktu i
- uvjerewe nadle`nog organa da povratnik, prava
iz ~lana 1. stav (1) ove odluke, ne ostvaruje u
entitetu Republika Srpska i Br~ko Distriktu.
II NA^IN OSTVARIVAWA PRAVA
^lan 5.
(Rje{avawe o pravima)
(1) Po zahtjevima za ostvarivawe prava iz ~lana
1. ove odluke, u prvostepenom upravnom postupku
rje{avaju nadle`ni organi u najbli`em mjestu
prebivali{ta povratnika, odnosno op{tine u kojoj je
povratnik imao posqedwe mjesto boravi{ta u skladu
sa zakonom i drugim propisima.
(2)Za rje{avawe u drugostepenom upravnom
postupku po rje{ewima op{tinskih organa uprave u
Kantonu, nadle`na su resorna ministarstva Kantona.
^lan 6.
(Finansirawe)
(1)Finansirawe prava iz ~lana 1. stav (1) ove
odluke, vr{i se u skladu sa raspolo`ivim sredstvima
u Buxetu Kantona, odre|enim za ove namjene sa pozicija
resornih ministarstava zadu`enih za navedene oblasti.
(2)Finansirawe prava iz ~lana 1. stav (2) ove
odluke, vr{i se u skladu sa odlukom Vlade Kantona.
III PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 7.
(Evidencija)
Posebnu evidenciju o korisnicima prava po ovoj
odluci vode nadle`ni organi u op{tini.
^lan 8
(Dono{ewe provedbenih propisa)
Nadle`na resorna ministarstva du`na su donijeti
propise za provedbu ove odluke u roku od 60 dana od
dana objavqivawa ove odluke u "Slu`benim novinama
Tuzlanskog kantona".
^lan 9.
(Stupawe na snagu Odluke)
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona",
a primjewuje se do dono{ewa posebnih propisa koji }e
regulisati ovu materiju, a najkasnije do implementacije
Aneksa 7. Dejtonskog mirovnog sporazuma.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-36-10319/12
Tuzla, 01.06.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
520
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kanton ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi s ~lanom
25. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za
2012. godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
br. 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
odr`anoj dana 01.06.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
o odobravawu sredstava sa pozicije
"Teku}a rezerva" potro{a~ka jedinica 11050001
I
Odobravaju se finansijska sredstva u iznosu od
8.431,51 (slovima: osamhiqada~etiristotinetridesetjedna
i 51/100) KM za pla}awe:
1.ra~una DD "Litvatrans", Banovi}i, u iznosu
od............................................................ 5.921,65 KM
2. ra~una DOO "Transmont" Kladaw, u iznosu od.
................................................................ 1.676,61 KM
3.ra~una DD "Gradski i prigradski saobra}aj"
Tuzla, u iznosu od.................................. 804,00 KM
4.ra~una DOO "Bjeqevac Tours" Kalesija, u
iznosu od.................................................... 29,25 KM
UKUPNO: 8.431,51 KM
a na ime tro{kova mjese~nih autobuskih karata na
relaciji ku}a ‡ {kola/fakultet za djecu radnika DD
"Kowuh" @ivinice, u mjesecu aprilu ove godine, i to:
- za 15 djece ‡ u korist DD "Gradski i prigradski
saobra}aj", Tuzla .................................. 804,00 KM
- za 1 dijete ‡ u korist DOO "Bjeqevac Tours",
Kalesija....................................................... 9,25 KM
- za 28 djece ‡ u korist DOO "Transmont",
Kladaw............................................... 1.676,60 KM i
- za 92 djece ‡ u korist DD "Litvatrans",
Banovi}i.............................................. 5.921,65 KM
Odobrena sredstva iz ta~ke I ove odluke realizova}e
Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, sa buxetske
pozicije "Teku}a rezerva", potro{a~ka jedinica 11050001,
preko buxetske pozicije Vlada Tuzlanskog kantona - 11 01
0001, ekonomski kod 613524 -"Izdaci za prevoz qudi" iznos
od 8.431,51 KM.
III
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i
bi}e objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog
kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-14-11073/12
Tuzla, 01.06.2012. godine
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Doborovci" Doborovci, Gra~anica
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Doborovci" Doborovci, Gra~anica,
na period najdu`e 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Elvira Huskanovi}, predsjednik
2. Huso Kulovi}, ~lan
3. Rahim Gaxi}, ~lan
4. Selma Muji}, ~lan
5. Rasim Alibegovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-8662/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
522
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" br. 6/04, 7/05 i
17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 18.05.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Xakule" Xakule, Gra~anica
II
521
Broj 8 - Strana 919
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Osnovna
{kola "Xakule" Xakule, Gra~anica, na period najdu`e
90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Nermin Zaketovi}, predsjednik
2. Halid Ahmetovi}, ~lan
3. Vesad Drndi}, ~lan
4. Ervada Sinanovi}, ~lan
5. Nermina Fatmi}, ~lan.
II
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" br. 6/04, 7/05 i
17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 18.05.2012. godine, donosi
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-8662-1/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
523
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
Broj 8 - Strana 920
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ~lanom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" br. 6/04, 7/05 i
17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 18.05.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola “Hasan Kiki}” Gra~anica
525
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" br. 6/04, 7/05 i
17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 18.05.2012. godine, donosi
RJE[EWE
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Hasan Kiki}" Gra~anica, na period
najdu`e 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Ferijaza [i{i}, predsjednik
2. Kemal Heli}, ~lan
3. Harun Re{idbegovi}, ~lan
4. Meliha Halilovi}, ~lan
5. Mersiha Jogun~i}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-8662-2/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Miri~ina" Miri~ina, Gra~anica
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Miri~ina" Miri~ina, Gra~anica, na
period najdu`e 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Almir Begovi}, predsjednik
2. Ervin Barakovi}, ~lan
3. Nihad Hoxi}, ~lan
4. Sanela Hasi}, ~lan
5. Bisera Oki}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-8662-4/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
524
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" br. 6/04, 7/05 i
17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 18.05.2012. godine, donosi
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
526
RJE[EWE
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" br. 6/04, 7/05 i
17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 18.05.2012. godine, donosi
I
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Soko" Soko, Gra~anica
o imenovawu privremenog [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Male{i}i" Male{i}i, Gra~anica
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Male{i}i" Male{i}i, Gra~anica,
na period najdu`e 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Muhibija Memi}, predsjednik
2. Sead Vajzovi}, ~lan
3. Rizo Husi}, ~lan
4. Elida Vajzovi}, ~lan
5. Amela ^amxi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-8662-3/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
RJE[EWE
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Soko" Soko, Gra~anica, na period
najdu`e 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Hasan Pu{kar, predsjednik
2. Izet Nuri}, ~lan
3. Asim Begovi}, ~lan
4. Mevlija Mehi~i}, ~lan
5. Almir Top~agi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-8662-5/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Broj 8 - Strana 921
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
527
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 18.05.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora JU Osnovna
{kola "Stjepan Poqe" Stjepan Poqe, Gra~anica
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Osnovna
{kola "Stjepan Poqe" Stjepan Poqe, Gra~anica, na
period najdu`e 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Senahid Xebo, predsjednik
2. Nejra Haxi}, ~lan
3. Be}ir Ibrahimovi}, ~lan
4. Armin Topi}, ~lan
5. Mersema Oki}, ~lan.
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
528
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" br. 6/04, 7/05 i
17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 18.05.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Dr. Safvet‡beg Ba{agi}" Grada~ac
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Dr. Safvet‡beg Ba{agi}" Grada~ac,
na period najdu`e 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Nermin Biberki}, predsjednik
2. Ensar Me{anovi}, ~lan
3. Sead Huski}, ~lan
4. Edina Prqa~a, ~lan
5. Sabina Jukan, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A
Broj: 02/1-34-8662-7/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" br. 6/04, 7/05 i
17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 18.05.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora JU Osnovna
{kola "Edhem Mulabdi}" Me|i|a Dowa, Grada~ac
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Osnovna
{kola "Edhem Mulabdi}" Me|i|a Dowa, Grada~ac, na
period najdu`e 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Mevludin Me{i}, predsjednik
2. Suvada Britvarevi}, ~lan
3. Sanela [ahdanovi}, ~lan
4. Nihad Vejzovi}, ~lan
5. Mersed [aldi}, ~lan.
II
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-8662-6/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
529
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-8662-8/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
530
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" br. 6/04, 7/05 i
17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 18.05.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora JU Osnovna
{kola "Hamdija Kre{evqakovi}" Kamberi, Grada~ac
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Osnovna
{kola "Hamdija Kre{evqakovi}" Kamberi, Grada~ac,
na period najdu`e 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Safet Omerovi}, predsjednik
2. Esad Ahmeta{evi}, ~lan
3. Senahid Mujkanovi}, ~lan
4. Zedina Deliomerovi}, ~lan
5. Jasminka Selimovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-8662-9/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Broj 8 - Strana 922
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 531
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 18.05.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Mehmed‡beg Kapetanovi} Qubu{ak"
Srnice Dowe, Grada~ac
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Osnovna
{kola "Mehmed‡beg Kapetanovi} Qubu{ak"Srnice Dowe,
Grada~ac, na period najdu`e 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Melisa Turbi}, predsjednik
2. Amir Mo}i}, ~lan
3. Medina Su{i}, ~lan
4. Muhamed Pjevi}, ~lan
5. Husein Kotori}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-8662-10/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
533
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 18.05.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Stupari" Stupari, Kladaw
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Osnovna
{kola "Stupari" Stupari, Kladaw, na period najdu`e
90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Ramo [ehi}, predsjednik
2. Majda Drapi}, ~lan
3. Emir Hoxi}, ~lan
4. Mirela Imamovi}, ~lan
5. Mersad Avdi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-8662-12/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
534
532
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 18.05.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Kladaw" Kladaw
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Kladaw" Kladaw, na period najdu`e
90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Zinaida Avdibegovi}, predsjednik
2. Bahrija Jusupovi}, ~lan
3. Senadin Kavazovi}, ~lan
4. Aida Avdi}, ~lan
5. Elvis Numanovi}, ~lan.
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" br. 6/04, 7/05 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 18.05.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Sapna" Sapna
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Osnovna
{kola "Sapna" Sapna, na period najdu`e 90 dana, u
sqede}em sastavu:
1. Ibrema Omerovi}, predsjednik
2. Nermin Halilovi}, ~lan
3. Fadil Poqakovi}, ~lan
4. Edina Ahmetovi}, ~lan
5. Bejto Sejdinovi}, ~lan.
II
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-8662-11/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-8662-13/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Broj 8 - Strana 923
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
535
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 126. Zakona o sredwem
obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 18.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamari}" Gra~anica
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Gimnazija
"Dr. Mustafa Kamari}" Gra~anica, na period 90 dana, u
sqede}em sastavu:
1. Edin [akovi}, predsjednik
2. Amir Hasi~evi}, ~lan
3. Rabija Fi{i}, ~lan
4. Muhidin Kloki}, ~lan
5. [emsudin Okanovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-8662-14/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
536
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 126. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 17/11),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
18.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
537
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 126. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 17/11),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
18.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora JU
Mje{ovita sredwa {kola "Musa ]azim ]ati}" Kladaw
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Mje{ovita sredwa {kola "Musa ]azim ]ati}"
Kladaw, na period 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Xihad Kova~evi}, predsjednik
2. Adnan Muharemagi}, ~lan
3. Nijaz Rustemovi}, ~lan
4. Ulfeta Imamovi}, ~lan
5. Hata Berkovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A
Broj: 02/1-34-8662-16/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
538
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 126. Zakona o sredwem
obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 18.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Gimnazija "Mustafa Novali}" Grada~ac
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa {kola Sapna
I
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Gimnazija
"Mustafa Novali}" Grada~ac, na period 90 dana, u
sqede}em sastavu:
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Mje{ovita sredwa {kola Sapna, na period 90 dana, u
sqede}em sastavu:
1. Mirsad Bajramovi}, predsjednik
2. Sead Xidi}, ~lan
3. Amir Osmi~i}, ~lan
4. Mirza Sarajli}, ~lan
5. Sadeta Terzi}, ~lan.
1. Mehmed Ali}, predsjednik
2. Mirza Mehanovi}, ~lan
3. Sumedin Memi}, ~lan
4. Sinan Xafi}, ~lan
5. Sulejman Rami}, ~lan.
II
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-8662-15/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-8662-17/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Broj 8 - Strana 924
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 539
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 19. Zakona
o muzejskoj djelatnosti ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 10/02 i 13/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 18.05.2012. godine, donosi
541
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 18.05.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu direktora Zavoda zdravstvenog
osigurawa Tuzlanskog kantona
RJE[EWE
o imenovawu predsjednika i ~lanova Upravnog odbora
Javne ustanove "Muzej Isto~ne Bosne" Tuzla
I
Imenuje se predsjednik i ~lanovi Upravnog
odbora Javne ustanove "Muzej Isto~ne Bosne" Tuzla,
na period od ~etiri godine u sqede}em sastavu:
1. Izudin Hasanovi}, predsjednik
2. Vedad Spahi}, ~lan i
3. Nata{a Peri}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
V L A D A
Broj: 02/1-34-9028/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
540
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 11. Zakona o
preuzimawu prava i obaveza osniva~a prema Zavodu za
za{titu i kori{}ewe kulturno ‡ istorijskog i prirodnog
nasqe|a Tuzla ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
br. 10/00 i 1/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
odr`anoj dana 18.05.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu predsjednika i ~lanova Upravnog odbora
Javne ustanove Zavod za za{titu i
kori{}ewe kulturno‡istorijskog i prirodnog
nasqe|a Tuzlanskog kantona
I
Imenuje se predsjednik i ~lanovi Upravnog
odbora Javne ustanove Zavod za za{titu i kori{}ewe
kulturno‡istorijskog i prirodnog naslije|a Tuzlanskog
kantona, na period od ~etiri godine u sqede}em sastavu:
1. Hanifa Kanti}, predsjednik
2. Eldar Husejinovi}, ~lan i
3. Rusmir Djedovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-9028-1/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
I
Hazim Ran~i}, dipl. pravnik imenuje se za
direktora Zavoda zdravstvenog osigurawa Tuzlanskog
kantona, na period od ~etiri godine.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-13598/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
542
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 15. Zakona o
osnivawu Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj:
11/03) i ~lanom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovawima Federacije Bosne i Hercegovine
("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
18.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog Upravnog odbora Javne
ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona
I
Imenuje se privremeni Upravni odbor Javne
ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona, na
period do 60 dana u sqede}em sastavu:
1. Adnan Smaji}, predsjednik
2. Mirza Dedi}, ~lan i
3. Sanel Hoxi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-24-007058-1/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
543
Na osnovu ~lana 5. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanovima 29. i 31.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012.
godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj:
3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 18.05.2012. godine, d o n o s i
PROGRAM
utro{ka sredstava sa buxetske pozicije
"Sredstva za utro{ak prihoda od koncesija" 11010018
‡ namjenska sredstva
Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede
R/
Opis projekta
br.
Ministarstvo industrije, energetike
i rudarstva
450.000,00 KM
Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva
i vodoprivrede
20.000,00 KM
Vrijednost Ekonomski
projekta
kod
1.
Istra`ivawe dobara
koja su predmet
koncesije i za{tita
okoli{a ‡ shodno ~lanu
28. Zakona o koncesijama
a)
Realizacija Projekta
izgradwe istra`no
eksploatacionog bunara 20.000,00
na lokalitetu SklopPa{ali}i
I
Dio sredstava planiranih Buxetom Tuzlanskog
kantona za 2012. godinu na buxetskoj poziciji "Sredstva
za utro{ak prihoda od koncesija" 11010018 ‡ namjenska
sredstva, u iznosu od 470.000,00 KM, raspore|uju se na
sqede}i na~in:


Broj 8 - Strana 925
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
UKUPNO:
6144
20.000,00 KM
III
470.000,00 KM
Realizacija planiranih sredstava vr{i}e se
posebnim odlukama Vlade Tuzlanskog kantona, na
prijedlog resornog ministarstva.
Struktura ulagawa buxetskih sredstava iz ta~ke
I ovog programa, utvr|uje se na sqede}i na~in:
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva
Za realizaciju ovog programa zadu`uje se
Ministarstvo finansija, koje }e raspore|ena sredstva
transferisati u skladu sa Zakonom o izvr{ewu Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.
UKUPNO:
II
R/
Opis projekta
br.
1.
a)
b)
c)
d)
Vrijednost Ekonomski
projekta
kod
Istra`ivawe dobara
koja su predmet
koncesije i za{tita
okoli{a ‡ shodno ~lanu
28. Zakona o koncesijama
Realizacija Projekta
investirawa u
izgradwu istra`noeksploatacionih
bu{otina B-88 i B-93 na
le`i{tu kamene soli
"Tetima" Rudnika soli
"TUZLA" d.d. Tuzla
Realizacija Programa
u{teda elektri~ne
energije na Rudniku
soli "Tuzla" d.d. Tuzla
primjenom obnovqivih
izvora energije
Istra`ivawe i
realizacija Projekta
iz oblasti obnovqivih
izvora energije
- fotonaponska
mikroelektrana u
Kalesiji (izgradwa
solarne elektrane)
Program istra`ivawa
mineralne sirovine
magnezita na le`i{tu
"Miqevica" Rudnik
nemetala "Kladaw"
d.o.o. Kladaw
UKUPNO:
IV
V
Ovaj program stupa na snagu danom dono{ewa, va`i
za buxetsku 2012. godinu i objavi}e se u "Slu`benim
novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-14-8169/12
Tuzla, 18.05.2012. godine
300.000,00
50.000,00
6144
6144
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
544
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 29 ta~ka 5.
Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012.
godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj
3/12) i ~lanom 33. stav 3. Zakona o privatizaciji preduze}
a ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine”
br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 27/01, 61/01, 27/02, 33/02,
28/04, 44/04, 42/06, i 4/09), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 01.06.2012. godine, d o n o s i
PROGRAM
rasporeda i raspodjele sredstava ostvarenih u procesu
privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke
Federacije BiH (sredstava na escrow ra~unu)
50.000,00
50.000,00
450.000,00 KM
6145
6144
I
Ovim programom Vlada Tuzlanskog kantona (u
daqem tekstu: Vlada Kantona) raspore|uje nov~ana
sredstva Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Kanton),
ostvarena u procesu privatizacije privrednih
dru{tava ili wihovih dijelova, i naplatom rata
kredita privrednim dru{tvima i fizi~kim licima koja
obavqaju samostalnu djelatnost na podru~ju Kantona,
odobrenih u prethodnom periodu iz privatizacijskih
nov~anih sredstava, a koja su deponovana po Ugovoru
o namjenskom depozitu kod Razvojne banke Federacije
Bosne i Hercegovine, br. 207/1-14-20063/11 od 29.04.2011.
godine (sredstva na escrow ra~unu).
Broj 8 - Strana 926
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA II
Sredstva iz ta~ke I ovog programa raspore|uju se u
2012. godini za sqede}e namjene:
r. Namjena
br.
Za socijalno zbriwavawe
zaposlenika privrednih
dru{tava u ve}inskom
1
dr`avnom vlasni{tvu,
koji su ostali bez radnog
anga`mana
Pripreme za privatizaciju
ili javno-privatno
2
partnerstvo privrednih
dru{tava u ve}inskom
dr`avnom vlasni{tvu
Pove}awe depozita
Kantona u Garantnom
fondu Udru`ewa za razvoj
3
NERDA, Tuzla, za kredite
za unapre|ewe poslovnih
aktivnosti preduzetnika
Subvencije kamata na
4
kredite date putem
Garantnog fonda
Subvencije kamata za
kredite, odobrene kod
5
poslovnih banaka, za
unapre|ewe poslovnih
aktivnosti preduzetnika
Subvencije projekata
energetske efikasnosti u
6
malim i sredwim
preduze}ima
Kreditna linija,
pra}ena kreditnim fondom
Razvojne banke Federacije
u ugovorenoj srazmjeri,
7
za kredite privrednim
dru{tvima i fizi~kim
licima koja obavqaju
samostalnu djelatnost na
podru~ju Kantona
iznos
u KM
kod
1.200.000,00 614200
2.025.000,00 614400
400.000,00
822500
150.000,00
614500
1.200.000,00 614500
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
III
Pod zaposlenicima iz ta~ke II, redni broj 1. ovog
programa podrazumijevaju se:
- zaposlenici koji su penzionisani ili bi
trebali biti penzionisani u privrednim
dru{tvima sa podru~ja Kantona, u ve}inskom
dr`avnom vlasni{tvu, i
- zaposlenici za ~ijim je radom prestala potreba
u tim dru{tvima, a kojima mo`e prestati radni
odnos po uplati zakonom propisanih doprinosa,
a za koje ta dru{tva, zbog finansijskih te{ko}a u
koje su dospjela u toku i zbog priprema za privatizaciju,
nisu uplatila zakonom propisane doprinose.
IV
Sredstva iz ta~ke II, redni broj 1., a u vezi sa
ta~kom III ovog programa, mogu se koristiti iskqu~ivo
za uplatu:
-doprinosa Fondu za penzijsko/mirovinsko
i invalidsko osigurawe Federacije, prema
obra~unu koji za te zaposlenike dostavi
Kantonalna slu`ba Fonda, i
-doprinosa Zavodu zdravstvenog osigurawa
Tuzlanskog kantona, prema obra~unu koji za
te zaposlenike dostavi Zavod zdravstvenog
osigurawa.
Odluke o uplati doprinosa, po zaposleniku,
iznosu uplate i periodu na koji se uplata odnosi, Vladi
Kantona predla`u resorna ministarstva.
V
400.000,00
614500
2.400.000,00 822600
Sredstva iz ta~ke II, redni broj 2. koristi}e se
po posebnim odlukama Vlade Kantona, na prijedlog
resornih ministarstava, i to za neophodne rashode u
privatizaciji privrednih dru{tava, nakon usvajawa
programa wihove privatizacije.
Programi kori{}ewa sredstava iz prethodnog
stava u 2012. godini mogu se odnositi na sqede}a
privredna dru{tva:
1.
2.
3.
Privredno dru{tvo
djelatnost
"Kowuh", Kladaw
ugostiteqstvo
"Livnica ~elika" i
"Bosnia Valves", Tuzla
Tvornica transportnih
ure|aja (TTU), Tuzla
livewe ~elika i
ferolegura
proizvodwa metalnih
proizvoda
proizvodwa elektri~ne
opreme
ukupni kapital
31. 12. 2011.
(u KM)
dr`avni
kapital
(u KM)
radnika
r.br.
svega: 7.775.000,00
%
8.200.224
5.494.150
67,00
12
14.129.053
9.466.466
67,00
187
20.910.229
14.009.853
67,06
355
- 951.957
72,49
23
4.
"Elektromonta`a", Tuzla
5.
"Aida", Tuzla
proizvodwa obu}e
- 25.873.416
99,81
590
6.
Rudnici nemetala, Kladaw
rudarstvo
- 544.251
100,0
20
7.
Me|unarodni aerodrom
infrastrukturni objekat - 2.107.744
100,0
30
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Broj 8 - Strana 927
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
VI
Sredstvima iz ta~ke II, redni broj 3. ovog programa,
na prijedlog Ministarstva razvoja i poduzetni{tva,
Vlada Kantona }e pove}ati depozit Kantona u
Garantnom fondu Udru`ewa za razvoj NERDA (u daqem
tekstu: NERDA) za kredite za unapre|ewe poslovnih
aktivnosti preduzetnika.
U tu svrhu Vlada Kantona }e sa NERDA-om
potpisati aneks Ugovoru o upravqawu sredstvima
za podr{ku preduzetni{tvu putem Garantnog fonda,
koji su Vlada Kantona i NERDA potpisali 31.12. 2007.
godine (Br. protokola u evidenciji Kantona: 02/1-142153-2/07).
Izdavawe kreditnih garancija Garantnog fonda
finansijskim institucijama za dodjelu kredita
preduzetnicima – pravnim i fizi~kim licima sa
podru~ja Kantona, vr{i}e se u skladu sa Pravilnikom
o radu Garantnog fonda sa kojim se Odbor za nadzor
Garantnog fonda, u kom su i predstavnici Kantona,
saglasio 08. februara 2008. godine.
VII
Sredstva iz ta~ke II, redni broj 4., Vlada Kantona }e
prenijeti NERDA-i u svrhu subvencionisawa kamata,
koje preduzetnici pla}aju na kredite, odobrene uz
garancije Garantnog fonda, po{to Vlada Kantona usvoji
prijedlog NERDA-e o postupku odobravawa i na~inu
subvencionisawa kamata koje preduzetnici pla}aju
na kredite, odobrene uz garancije Garantnog fonda.
Stopa subvencionisane kamate za odobrene
kredite iz prethodnog stava, treba biti jednaka
razlici kamatne stope koju Garantni fond ugovori i
kamatne stope od 4,0 %.
VIII
Sredstva iz ta~ke II, redni broj 5. koristi}e
se po Programu Vlade Kantona za subvencionisawe
redovne kamate za kredite privrednim dru{tvima,
preduzetnicima
i
nosiocima
poqoprivrednih
gazdinstava na podru~ju Kantona za 2012. godinu, a u
ciqu unapre|ewa poslovnih aktivnosti preduzetnika
sa podru~ja Kantona koji neposredno koriste kreditna
sredstva finansijskih institucija.
IX
Sredstva iz ta~ke II, redni broj 6., u ciqu
realizacije projekata energetske efikasnosti
(EE) malih i sredwih preduze}a (MSP) na podru~ju
Kantona, Vlada Kantona }e udru`iti sa odabranom
finansijskom institucijom, koja }e kreditirati te
projekte. Finansijska institucija }e sredstva Kantona
multiplicirati u dogovorenom omjeru, te koristiti za
dodjelu bespovratnih sredstava MSP, koja uspje{no
realizuje projekat EE, finansiran kreditom te
finansijske institucije.
Vlada Kantona }e sa finansijskom institucijom,
koja odobri kredite za poboq{awe energetske
efikasnosti MSP u Kantonu, sklopiti odgovaraju}i
ugovor ili ugovore o udru`ivawu sredstava i na~inu
stimulacije izvr{ewa EE projekta.
X
Za realizaciju sredstava iz ta~ke II, redni broj
7., Vlada Kantona }e sa Razvojnom bankom Federacije
BiH formirati zajedni~ku kreditnu liniju, za kredite
privrednim dru{tvima, obrtima i fizi~kim licima koja
obavqaju samostalnu djelatnost na podru~ju Kantona, a
prema uslovima za odobravawe kredita Razvojne banke.
Odluke o dodjeli kredita iz prethodnog stava
donosi}e Vlada Kantona, a provodi}e ih Razvojna
banka, saglasno Ugovoru o komisionim poslovima, koji
su Vlada i Razvojna banka potpisali 30.09.2011. godine.
XI
Stupawem na snagu ovog programa prestaje da va`i
Program investicija i zapo{qavawa Vlade Kantona
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 8/08)
XII
Ovaj program stupa na snagu danom dono{ewa, a
objavi}e se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona"
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-14-10977/12
Tuzla, 01.06.2012. godine
545
Na osnovu ~lana 5. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 2. stav. 1.
ta~ka 2. Ugovora o komisionim poslovima broj: 077114-20064/11 od 29. 09. 2011. godine zakqu~enog izme|u
Vlade Tuzlanskog kantona i Razvojne banke Federacije
Bosne i Hercegovine i ta~kom VIII Programa
rasporeda i raspodjele sredstava ostvarenih u procesu
privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke
Federacije BiH (sredstava sa escrow ra~una) broj: 02/114-10977/12 od 01.06.2012. godine, Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 01.06.2012. godine,
donosi
PROGRAM
subvencionisawa redovne kamate na kredite
privrednim dru{tvima, preduzetnicima i nosiocima
poqoprivrednih gazdinstava na podru~ju Tuzlanskog
kantona za 2012. godinu
^lan 1.
(Ciq programa)
Ovim programom utvr|uju se: sredstva za
subvencionisawe redovne kamate na kredite odobrene
od poslovnih banaka, stopa subvencionisawa, korisnici
subvencije, minimalni i maksimalni iznos i drugi
uslovi koje treba ispuniti korisnik za odobrewe
subvencije, postupak odobravawa i prenosa sredstava za
subvenciju i postupak izvje{tavawa.
^lan 2.
(Sredstva programa)
(1) Ukupan iznos sredstava, namijewenih za
subvencionisawe redovne kamate u 2012. godini je
1.200.000 KM, a nalaze se na namjenskom depozitnom
ra~unu Vlade Tuzlanskog Kantona (u daqem tekstu:
Vlada Kantona) kod Razvojne banke Federacije Bosne
i Hercegovine.
(2) Vlada Kantona mo`e, na prijedlog
kantonalnih ministarstava, pove}ati ovaj iznos, iz
buxetskih sredstava Tuzlanskog Kantona (u daqem
tekstu: Kanton) za teku}e transfere pravnim ili
fizi~kim licima, uz ili bez preporuke za povoqniji
tretman pojedinih podru~ja i kategorija korisnika
kredita prema Klasifikaciji djelatnosti Bosne i
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 76/06) (u
daqem tekstu: Klasifikacija djelatnosti).
Broj 8 - Strana 928
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^lan 3.
(Namjena sredstava)
(1) Iz ovih sredstava mo`e se subvencionisati
kamata iskqu~ivo na kredite, kori{}ene radi ulagawa
u registrovanu djelatnost korisnika kredita, i na
ugovore o nabavci osnovnih sredstava putem lizinga.
(2) Davalac kredita mo`e biti bilo koja poslovna
banka, odnosno dru{tvo za lizing, registrovano u
Bosni i Hercegovini.
(3) Mo`e se subvencionisati i dio tro{ka na ime
pla}awa profitne mar`e banci koja na takav na~in
posluje. Ovaj tro{ak ne ukqu~uje tro{kove obrade
zahtjeva i tro{kove penala.
^lan 4.
(Stopa subvencionisawa kamate)
(1) Stopa subvencionisawa kamate za odobrene
kredite iznosi 50% od upla}ene kamate.
(2) Mo`e se subvencionisati kamate samo u prvoj
tre}ini otplate kredita i kamatnom stopom do 9,0%, a
eventualni dio kamatne stope preko ovog procenta se
ne}e subvencionisati.
(3) Pravo na subvencionisawe kamata imaju
korisnici kredita ~iji anuiteti dospijevaju u 2011. i
2012. godini, pod uslovom da su uredno vra}ali kredite
u periodu do podno{ewa zahtjeva za subvenciju kamate.
^lan 5.
(Korisnici subvencija)
(1) Pravo na subvenciju kamate imaju privredni
subjekti sa podru~ja Kantona, koji su registrovani,
u skladu sa zakonom kao privredno dru{tvo kao
i samostalni preduzetnik, koji imaju sjedi{te na
podru~ju Kantona.
(2) Pravo na subvenciju kamata imaju i nosioci
komercijalnih poqoprivrednih gazdinstava ‡ fizi~ka
lica, koja imaju prebivali{te na podru~ju Kantona i
koja su upisana u Registar poqoprivrednih gazdinstava
i Registar klijenata na podru~ju Kantona.
(3) Pravo na kori{}ewe subvencije kamata nemaju
finansijske organizacije, osiguravaju}a dru{tva i
dru{tva za poslovawe sa nekretninama (podru~ja K i L
Klasifikacije djelatnosti).
(4) Pravo na kori{}ewe subvencije kamata nemaju
korisnici ~iji se projekti odnose na:
a) promet naftom i naftnim derivatima, i
b) djelatnost kockawa i kla|ewa.
^lan 6.
(Minimalni i maksimalni iznos kredita)
(1) Subvencionisati se mo`e kamata kredita ~iji
je najmawi iznos 5.000 KM, a najve}i ‡ 1.500.000 KM.
(2) Za preduze}a i preduzetnike iz oblasti trgovine
(Podru~je G Klasifikacije djelatnosti) najmawi iznos
kredita za koji se mo`e subvencionisati kamata je 50.000 KM.
(3) Ukoliko korisnik subvencije kamate na
kredite realizuje kredit ve}i od 1.500.000 KM, mo`e
mu se subvencionisati kamata na iznos kredita do
1.500.000 KM, a preko ovog iznosa kredita kamata se
ne}e subvencionisati.
(4) Ukoliko jedan korisnik iz stavova (1) i (2)
~lana 5. ovog programa realizuje dva ili vi{e kredita,
ima pravo na subvencionisawe kamata na zbir kredita
koji ne prelazi iznos od 1.500.000 KM.
^lan 7.
(Subvencionisawe dijela kamata na kredite
za poqoprivredu)
(1) Najmawi iznos kredita fizi~kog lica ‡
nosioca komercijalnog poqoprivrednog gazdinstva
za koji se mo`e subvencionisati kamata je 3.000 KM, a
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
najve}i iznos kredita tih lica je 30.000 KM.
(2) Maksimalan iznos kredita za koji se mo`e
subvencionisati kamata za pravna lica ‡ nosioce
poqoprivrednog gazdinstva (Podru~je A Klasifikacije
djelatnosti) je 100.000 KM.
^lan 8.
(Uslovi koje treba ispuniti korisnik)
Uslovi koje treba ispuniti korisnik iz ~lana 5. su:
a)da ula`e kreditna sredstava namjenski na
podru~ju Kantona,
b)da (dru{tvo ili preduzetnik) nije pod ste~ajem
ili likvidacijom, odnosno da nije predmetom
postupka za progla{ewe ste~aja ili likvidacije,
c)da je izmirio obaveze po osnovu poreza i
doprinosa, sa stawem ne starijim od 90 dana od
dana podno{ewa zahtjeva.
^lan 9.
(Prednosti)
(1) Kod fizi~kih lica ‡ nosilaca komercijalnih
poqoprivrednih gazdinstava nema prednosti.
(2) Kod privrednih dru{tava i drugih pravnih
lica prednost }e se utvr|ivati po osnovu kriterija:
kriterij
1
2
3
4
5
6
bodova
kreditirani projekti koji pove}avaju
30
broj radnika na neodre|eno vrijeme
broj zadr`anih radnika na neodre|eno
vrijeme u teku}oj u odnosu na prethodnu 30
godinu, na dan aplicirawa
broj zaposlenih radnika na neodre|eno
20
vrijeme na dan aplicirawa
neto izvozni rezultat (izvoz ‡ uvoz)
20
udio bosansko-hercegova~kih proizvoda
20
u ukupnoj ponudi (trgovina)
ROA (povrat na aktivu) u prethodnoj
10
poslovnoj godini
^lan 10.
(Postupak odobravawa)
(1) Postupak pripreme izvr{ewa ovog programa
vr{i}e Udru`ewe za razvoj NERDA, Tuzla (u daqem
tekstu: NERDA), u skladu sa ugovorom, zakqu~enim
saglasno Sporazumu o poslovno - tehni~koj saradwi
i partnerstvu koje je 01.12.2011. godine zakqu~ila sa
Vladom Kantona.
(2) NERDA }e operacionalizovati kriterije za
bodovawe podnosilaca zahtjeva za subvencionisawe
kamate iz ~lana 5. stav (1) ovog programa, te predlo`iti
pravila i procedure, kojima }e urediti na~in i
postupak za odobravawe i isplatu subvencionisane
kamate.
(3) Saglasnost na kriterije za bodovawe i pravila
i procedure daje Vlada Kantona.
(4) Po dobijawu saglasnosti iz prethodnog stava,
NERDA }e raspisati javni poziv za subvencionisawe
kamate u skladu sa ovim programom, u trajawu od dva
mjeseca. Po obradi zahtjeva, NERDA }e sa~initi
listu privrednih subjekata koji ispuwavaju uslove za
subvencionisawe kamate, prema resornoj nadle`nosti
ministarstava, i dostaviti je tim ministarstvima i
Ministarstvu razvoja i poduzetni{tva.
(5) Odluke o subvencionisawu kamate pojedinim
korisnicima donosi Vlada Kantona na prijedlog
resornog ministarstva i dostavqa ih Razvojnoj banci
Federacije Bosne i Hercegovine, koja }e prema
tim odlukama regresovati subvencionisanu kamatu
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
korisnicima kredita, koji su je, u rati otplate kredita,
uplatili davaocima kredita.
(6) Ukoliko preostanu, ili se, saglasno ~lanu
2. ovog programa, dodaju nova sredstva, postupak
ogla{avawa, obrade i dodjele subvencija se obnavqa,
do utro{ka svih raspolo`ivih sredstava po ovom
programu.
^lan 11.
(Izvje{tavawa i informisawa)
(1) Ministarstvo razvoja i poduzetni{tva du`no
je najmawe jednom u tri mjeseca dostaviti Vladi
Kantona informaciju o realizovawu ovog programa.
(2) Vlada Kantona }e najmawe jednom godi{we
dostaviti Skup{tini Kantona informaciju o
realizaciji ovog programa.
^lan 12.
(Stupawe na snagu i objavqivawe)
Ovaj program stupa na snagu danom dono{ewa, a
objavi}e se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona"
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-14-11258/12
Tuzla, 01.06.2012. godine
Broj 8 - Strana 929
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih
rashoda u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 3/12)
na organizacionoj jedinici 24020071 - JU Prva O[
Gra~anica "Hasan Kiki}" u dijelu buxetskih sredstava
u iznosu od 1.100,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se
na sqede}i na~in:
na teret ekonomskog koda:
-613900-Ugovorene i druge posebne usluge
1.100,00 KM
u korist ekonomskog koda:
-613500-Izdaci za usluge prevoza i goriva
1.100,00 KM
III
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se
Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovawa,
nauke, kulture i sporta i JU Prva O[ Gra~anica
"Hasan Kiki}".
IV
546
Na osnovu ~lana 20. stavovi (1) i (2) Zakona o
izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 3/12),
Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, d o n o s i
ODLUKU
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e
se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
PO OVLA[TEWU
MINISTARSTVO SEKRETAR MINISTARSTVA
FINANSIJA
Broj: 07/1-14-12208/12
Merima Hajdarevi}, dipl.
Tuzla, 13.06.2012.godine.
pravnik, s.r.
Broj 8 - Strana 930
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
547
Na osnovu ~lana 8. i ~lana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03 i 10/05) i ~lana 41. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/11), Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona,
donosi
ODLUKU
o izmjeni Nastavnih planova i programa u dijelu koji se odnosi na profil i stru~nu spremu nastavnika i
saradnika za realizovawe programskih sadr`aja u Elektrotehni~koj i Elektrotehni~koj stru~noj {koli
I
Elektrotehni~ka i elektrotehni~ka stru~na {kola obuhvataju sqede}a stru~na zvawa i zanimawa:
Red. broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Stru~no zvawe/Zanimawe
Elektrotehni~ar ra~unarske tehnike i automatike
Elektrotehni~ar elektronike
Elektrotehni~ar energetike
Elektroenergeti~ar
Elektromehani~ar
Elektroinstalater
Elektroni~ar telekomunikacija
RTV mehani~ar
Elektri~ar
Profil i stru~na sprema nastavnika: Stepen
IV
IV
IV
III
III
III
III
III
III
II
A) OP[TEOBRAZOVNI PREDMETI:
Red.
PREDMET
broj
1.
2.
3.
PROFIL I STRU^NA SPREMA NASTAVNIKA
Bosanski, hrvatski,
srpski jezik i
kwi`evnost
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za bosanski/hrvatski/srpski
jezik i kwi`evnost ili odsjek za ju`noslavenske jezike i kwi`evnost, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim
stru~nim zvawem profesor bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i kwi`evnosti ili drugim
stru~nim zvawem gdje je bosanski/hrvatski/srpski jezik ili kwi`evnost/ju`noslavenski
jezik ili kwi`evnost, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za bosanski/hrvatski/srpski
jezik i kwi`evnost ili odsjek za ju`noslavenske jezike i kwi`evnost, sa zavr{enim
prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem
trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor bosanskog/hrvatskog/
srpskog jezika i kwi`evnosti ili drugim stru~nim zvawem gdje je bosanski/hrvatski/
srpski jezik ili kwi`evnost/ju`noslavenski jezik ili kwi`evnost, glavni ili
ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent.
Strani jezik
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za strani jezik, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim
stru~nim zvawem profesor stranog jezika ili drugim stru~nim zvawem gdje je
strani jezik, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za strani jezik, sa zavr{enim
prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem
trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor stranog jezika ili
drugim stru~nim zvawem gdje je strani jezik glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent.
Matematika
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za matematiku, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim
stru~nim zvawem profesor matematike ili drugim stru~nim zvawem gdje je
matematika, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za matematiku, sa zavr{enim
prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem
trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor matematike ili
ekvivalent u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi predmeta.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 931
4.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za tjelesni odgoj i sport/
fizi~ku (tjelesnu) kulturu, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem
(VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor tjelesnog odgoja i
sporta ili drugim stru~nim zvawem gdje je tjelesni odgoj i sport/fizi~ka (tjelesna)
kultura, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
Tjelesni i zdravstveni
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za tjelesni odgoj i sport/
odgoj
fizi~ku (tjelesnu) kulturu, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa
dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim
zvawem bachelor tjelesnog odgoja i sporta ili drugim stru~nim zvawem gdje je
tjelesni odgoj i sport/fizi~ka (tjelesna) kultura, glavni ili ravnopravni predmet
u dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent.
5.
Informatika
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za informatiku, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim
stru~nim zvawem profesor informatike ili drugim stru~nim zvawem gdje je
informatika, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za informatiku, sa zavr{enim
prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem
trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor informatike ili
drugim stru~nim zvawem gdje je informatika glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent;
3. Diplomirani in`iwer elektrotehnike ili bachelor elektrotehnike (240 ECTS)
informati~kog ili srodnog smjera.
Istorija/Povijest
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za istoriju/povijest, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim
stru~nim zvawem profesor istorije/povijesti ili drugim stru~nim zvawem gdje je
istorija/povijest, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za istoriju/povijest, sa zavr{enim
prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu
(240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor istorije/povijesti ili drugim stru~nim
zvawem gdje je istorija/povijest glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili
vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent.
Fizika
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za fiziku, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim
stru~nim zvawem profesor fizike ili drugim stru~nim zvawem gdje je fizika,
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za fiziku, sa zavr{enim
prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem
trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor fizike ili drugim
stru~nim zvawem gdje je fizika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj
ili vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent.
Hemija/Kemija
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za hemiju/kemiju, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim
stru~nim zvawem profesor hemije/kemije ili drugim stru~nim zvawem gdje je hemija/
kemija, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za hemija/kemija, sa zavr{enim
prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem
trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor hemije/kemije ili
drugim stru~nim zvawem gdje je hemija/kemija glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent.
Religijska kultura/
Istorija religija
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje nastavni~ki
kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija, istorija i teologija),
sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme)
i ste~enim stru~nim zvawem profesora iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija,
filozofija, istorija i teologija) na jednopredmetnim ili dvopredmetnim studijskim
odsjecima;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija, istorija i
teologija), sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelora iz oblasti
dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija, istorija i teologija) na jednopredmetnim,
dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima ili ekvivalent.
6.
7.
8.
9.
Broj 8 - Strana 932
10.
Islamski vjeronauk
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
1. Fakultet islamskih nauka/islamski pedago{ki fakultet, odsjek pedagogija/
teologija, odsjek za vjeronauku ili srodni smjer, sa zavr{enim ~etverogodi{wim
dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme);
2. Fakultet islamskih nauka/islamski pedago{ki fakultet, odsjek pedagogija/
teologija, odsjek za vjeronauku ili srodni smjer, sa zavr{enim prvim ciklusom
visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240
ECTS) i ste~enim zvawem bachelora;
3. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju sa zavr{enim ~etverogodi{wim
dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem
profesora, uz prethodno zavr{enu medresu;
4. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju sa zavr{enim prvim ciklusom
visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240
ECTS) i ste~enim zvawem bachelora, uz prethodno zavr{enu medresu.
Lica koja ispuwavaju uslove za realizaciju nastave iz islamske vjeronauke moraju
pribaviti certifikat od strane nadle`ne vjerske zajednice.
11.
Katoli~ki vjeronauk
1. Fakultet teolo{kih nauka/Katoli~ki bogoslovni fakultet i srodni fakulteti, sa
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem diplomirani teolog/diplomirani katehet i katehistica/
profesor vjeronauka-diplomirani teolog/profesor vjeronauka-diplomirani katehet
i katehistica.
2. Fakultet teolo{kih nauka/Katoli~ki bogoslovni fakultet i srodni fakulteti,
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem diplomirani
teolog/diplomirani katehet i katehetica/profesor vjeronauka-diplomirani teolog/
profesor vjeronauka-diplomirani katehet i katehistica.
Lica koja ispuwavaju uslove za realizaciju nastave iz katoli~kog vjeronauka moraju
pribaviti mi{qewe od strane nadle`ne vjerske zajednice.
12.
Pravoslavni
vjeronauk
1. Fakultet teolo{kih nauka/Pravoslavni bogoslovni fakultet i srodni fakulteti,
sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem diplomirani teolog ili profesor vjeronauka;
2. Fakultet teolo{kih nauka/Pravoslavni bogoslovni fakultet i srodni
fakulteti, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem diplomirani
teolog ili profesor vjeronauka.
Lica koja ispuwavaju uslove za realizaciju nastave iz pravoslavne vjeronauke moraju
pribaviti mi{qewe od strane nadle`ne vjerske zajednice.
13.
14.
Demokratija
i qudska prava
Sociologija
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija, istorija,
pravo, politologija), sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII
stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesora iz oblasti dru{tvenih
nauka (sociologija, filozofija, istorija) na jednopredmetnim, dvopredmetnim ili
vi{epredmetnim studijskim odsjecima;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje nastavni~ki
kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija, istorija, pravo,
politologija), sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog
studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelora
iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija, istorija, pravo, politologija)
na jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima ili
ekvivalent.
Izuzetno: predmet demokratija i qudska prava mogu predavati profesori dru{tvenih
nauka koji su na dan dono{ewa ovog akta zate~eni na tim poslovima na neodre|eno
radno vrijeme.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka, sociologije, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim
stru~nim zvawem profesora iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija) na
jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima gdje
je sociologija ravnopravan predmet;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija), sa zavr{enim
prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem
trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelora iz oblasti dru{tvenih
nauka (sociologija) na jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim
studijskim odsjecima gdje je sociologija ravnopravan predmet ili ekvivalent.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 933
NAPOMENA:
1. Svi studijski odsijeci jednopredmetne i dvopredmetne grupe potpuno su ravnopravni, izuzev u slu~ajevima
ukoliko visokoobrazovna ustanova koja izdaje diplomu o ste~enom stru~nom zvawu i stru~noj spremi, u opisu
izdate diplome, ne naglasi, koji je prvi a koji drugi predmet odnosno koji je predmet pod A i koji je predmet pod
B, ili na druga~iji, zakonom propisan na~in naglasi takvu razliku.
2. Nastavnici koji su zate~eni u nastavi na neodre|eno radno vrijeme, a po ranije utvr|enim stru~nim profilima
su verifikovano izvodili nastavu (Nastavni plan i program sredwe tehni~ke i srodne {kole broj: UP-I-03-6113117/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te Kwige 2/I i 2/II broj: UP-I-03-611-3464/95 Sarajevo, 7. jula 1995. godine i
Nastavni plan i program sredwe stru~ne {kole broj: UP-I-03-611-3118/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te Kwiga
2. broj: UP-I-03-611-3465/95 Sarajevo, 7. jula 1995. godine), mogu i daqe raditi na tim poslovima.
B) TEHNI^KA [KOLA
Red.
broj
1.
2.
PREDMET
RAZRED
Osnove
I i II razred, sva stru~na zvawa
elektrotehnike
Prakti~na nastava/
I i II razred, sva stru~na zvawa
laboratorijski rad
3.
II razred - elektrotehni~ar ra~unarske
Prakti~na nastava/
tehnike i automatike, elektrotehni~ar
laboratorijski rad
elektronike
4.
Elektronika
5.
Prakti~na nastava/
II razred - elektrotehni~ar energetike
laboratorijski rad
6.
Elektronika
7.
8.
9.
Elektri~na
mjerewa
Primjena ra~unara
u energetici
Energetska
elektronika
II razred, sva stru~na zvawa
III razred, elektrotehni~ar energetike
III razred, elektrotehni~ar energetike
III razred, elektrotehni~ar energetike
IV razred, elektrotehni~ar energetike
10.
Elektronika
III i IV razred, elektrotehni~ar
ra~unarske tehnike i automatike,
elektrotehni~ar elektronike
11.
Elektri~na
mjerewa
III razred, elektrotehni~ar ra~unarske
tehnike i automatike, elektrotehni~ar
elektronike
12.
Elektri~na
mjerewa
IVrazred, elektrotehni~ar ra~unarske
tehnike i automatike
13.
Impulsna i
digitalna tehnika
III razred, elektrotehni~ar ra~unarske
tehnike i automatike, elektrotehni~ar
elektronike
14.
Automatika
15.
Elektri~na kola
16.
PROFIL I STRU^NA SPREMA
Tehni~ko crtawe
1. dipl. ing. elektrotehnike-svih
usmjerewa;
2. profesor elektrotehnike;
3. Bachelor (240 ECTS) i master (300
ECTS) elektrotehnike – svi smjerovi.
III i IV razred, elektrotehni~ar
ra~unarske tehnike i automatike
IV razred, elektrotehni~ar ra~unarske
tehnike i automatike, elektrotehni~ar
elektronike
I razred, sva stru~na zvawa
1. dipl. ing. elektrotehnike - svih
usmjerewa;
2. dipl.ing.ma{instva - svih usmjerewa
3. profesor elektrotehnike;
4. profesor ma{inske grupe predmeta;
5. bachelor (240 ECTS) i master (300
ECTS) elektrotehnike – svi smjerovi;
6. bachelor (240 ECTS) i master (300
ECTS) ma{instva – svi smjerovi.
Broj 8 - Strana 934
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 17.
Energetika
18.
Elektri~ne ma{ine III i IV razred, elektrotehni~ar energetike
Elektroenergetska
postrojewa
Elektroenergetske
mre`e
Elektri~ne
instalacije i
osvjetqewa
Prakti~na nastava/
laboratorijski rad
19.
20.
21.
22.
II razred-elektrotehni~ar energetike
III i IV razred, elektrotehni~ar energetike
III i IV razred, elektrotehni~ar energetike
III i IV razred, elektrotehni~ar energetike
Elektroenergetika
III razred, elektrotehni~ar ra~unarske tehnike
i automatike, elektrotehni~ar elektronike
24.
Elektri~na
mjerewa
IV razred, elektrotehni~ar elektronike
25.
VF tehnika
III razred, elektrotehni~ar elektronike
26.
Tehnika
telekomunikacija
27.
Radio tehnika
IV razred, elektrotehni~ar elektronike
28.
TV tehnika
IV razred, elektrotehni~ar elektronike
Prakti~na nastava/
laboratorijski rad
Ra~unari i
programirawe
Digitalne ra~unske
ma{ine
Prakti~na nastava/
laboratorijski rad
30.
31.
32.
1. dipl. ing. elektrotehnike - odsjek
elektroenergetski;
2. bachelor (240 ECTS) i master (300
elektrotehnike
–
smjer
III i IV razred, elektrotehni~ar energetike ECTS)
elektroenergetski.
23.
29.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
1. dipl. ing. elektrotehnike-odsjek
III i IV razred, elektrotehni~ar elektronike komunikacije, telekomunikacije
2. bachelor (240 ECTS) i master (300
ECTS)
elektrotehnike
–
smjer
telekomunikacije, komunikacije.
III i IV razred, elektrotehni~ar elektronike
III i IV razred, elektrotehni~ar ra~unarske
tehnike i automatike
III i IV razred, elektrotehni~ar
ra~unarske tehnike i automatike
III i IV razred - elektrotehni~ar
ra~unarske tehnike i automatike
1. dipl. ing. elektrotehnike-odsjek
tehni~ka informatika, informatika,
automatika, elektronika;
2. bachelor (240 ECTS) i master (300
ECTS) elektrotehnike – smjer tehni~ka
informatika, informatika, automatika,
elektronika
NAPOMENA:
Nastavnici koji su zate~eni u nastavi na neodre|eno radno vrijeme, a po ranije utvr|enim stru~nim
profilima su verifikovano izvodili nastavu (Nastavni plan i program sredwe tehni~ke i srodne {kole broj:
UP-I-03-611-3117/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te Kwige 2/I i 2/II broj: UP-I-03-611-3464/95 Sarajevo, 7. jula
1995. godine), mogu i daqe raditi na tim poslovima.
C) STRU^NA [KOLA
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PREDMET
PROFIL I STRU^NA SPREMA
Osnove elektrotehnike I i II razred
Elektronika II i III razred
Elektri~na mjerewa
Impulsna i digitalna tehnika
Elektronski ure|aji
Automatika
1. dipl. ing. elektrotehnike - svih usmjerewa;
2. prof. elektrotehnike;
3. bachelor (240 ECTS) i master (300 ECTS)
elektrotehnike – svi smjerovi
7.
8.
Tehni~ko crtawe
Elektrotehni~ko crtawe
1. dipl. ing. elektrotehnike - svih usmjerewa;
2. dipl. ing. ma{instva - svih usmjerewa;
3. profesor elektrotehnike;
4. profesor ma{inske grupe predmeta;
5. bachelor (240 ECTS) i master (300 ECTS)
elektrotehnike – svi smjerovi;
6. bachelor (240 ECTS) i master (300 ECTS)
ma{instva – svi smjerovi.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Elektri~ne ma{ine
Elektroenergetska postrojewa
Elektroenergetske mre`e
Elektri~ni ure|aji
Elektri~ne instalacije i osvjetqewa
Elektroenergetika
1. dipl. ing. elektrotehnike - odsjek
elektroenergetski;
2. bachelor (240 ECTS) i master (300 ECTS)
elektrotehnike – smjer elektroenergetski.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 935
Komunikaciona tehnika
Komunikacioni vodovi
Radio tehnika
Elektroakustika
Primopredajna tehnika
Prenos i emitovawe programa
TV tehnika
1. dipl. ing. elektrotehnike-odsjek komunikacije,
telekomunikacije;
2. bachelor (240 ECTS) i master (300 ECTS)
elektrotehnike – smjer telekomunikacije,
komunikacije.
Prakti~na nastava I razred – sva zanimawa
1. dipl. ing. elektrotehnike - svih usmjerewa;
2. ing. elektrotehnike;
3. profesor elektrotehnike;
4. bachelor (240 ECTS) i master (300 ECTS)
elektrotehnike – svi smjerovi;
5. VKV majstor elektrostruke sa 5 godina radnog
iskustva.
Prakti~na nastava II i III razred –
elektroenergeti~ar, elektromehani~ar,
elektroinstalater
1.dipl.ing.elektrotehnike-smjerelektroenergetski;
2. ing. elektrotehnike-smjer elektroenergetski;
3. bachelor (240 ECTS) i master (300 ECTS)
elektrotehnike – smjer elektroenergetski;
4. VKV majstor elektrostruke sa 5 godina radnog
iskustva odgovaraju}eg usmjerewa.
Prakti~na nastava II razred – elektroni~ar
telekomunikacija, RTV mehani~ar,
elektroni~ar mehani~ar
1. dipl. ing. elektrotehnike - svih usmjerewa;
2. ing. elektrotehnike;
3. profesor elektrotehnike;
4. bachelor (240 ECTS) i master (300 ECTS)
elektrotehnike – svi smjerovi;
5. VKV majstor elektrostruke sa 5 godina radnog
iskustva odgovaraju}eg usmjerewa.
Prakti~na nastava – III razred-elektroni~ar
telekomunikacija, RTV mehani~ar,
elektroni~ar mehani~ar
1. dipl. ing. elektrotehnike - smjer
telekomunikacije, komunikacije, elektronika;
2. ing. elektrotehnike - smjer telekomunikacije,
komunikacije, elektronika;
3. bachelor (240 ECTS) i master (300 ECTS)
elektrotehnike – smjer telekomunikacije,
komunikacije, elektronika.
4. VKV majstor elektrostruke sa 5 godina
radnog iskustva odgovaraju}eg usmjerewa.
Prakti~na nastava – IV razred – RTV mehani~ar
1. dipl. ing. elektrotehnike - smjer
telekomunikacije, komunikacije;
2. ing. elektrotehnike - smjer telekomunikacije,
komunikacije;
3. bachelor (240 ECTS) i master (300 ECTS)
elektrotehnike – smjer telekomunikacije,
komunikacije;
4. VKV majstor elektrostruke sa 5 godina
radnog iskustva – smjer telekomunikacija, RTV
mehani~ar.
Industrijska elektrotehnika–elektri~ar
PHARE VET program
Elektri~ni ure|aji - elektri~ar PHARE VET
program
1. dipl. ing. elektrotehnike - svih usmjerewa;
2. prof.elektrotehnike;
3. bachelor (240 ECTS) i master (300 ECTS)
elektrotehnike – svi smjerovi.
29.
Prakti~na nastava- II i III razred - elektri~ar
PHARE VET program
1. dipl. ing. elektrotehnike - svih usmjerewa;
2. ing. elektrotehnike;
3. profesor elektrotehnike;
4. bachelor (240 ECTS) i master (300 ECTS)
elektrotehnike – svi smjerovi;
5. VKV majstor elektrostruke sa 5 godina
radnog iskustva.
30.
Ekonomika i organizacija poslovawa
1. diplomirani ekonomista – svih usmjerewa;
2. bachelor (240 ECTS) i master (300 ECTS)
ekonomije – svi smjerovi.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
NAPOMENA:
Nastavnici koji su zate~eni u nastavi na neodre|eno radno vrijeme, a po ranije utvr|enim stru~nim
profilima su verifikovano izvodili nastavu (Nastavni plan i program sredwe stru~ne {kole broj: UP-I-03611-3118/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te Kwiga 2. broj: UP-I-03-611-3465/95 Sarajevo, 7. jula 1995. godine),
mogu i daqe raditi na tim poslovima.
Broj 8 - Strana 936
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
III
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a primjewiva}e se od {kolske 2012/2013. godine.
IV
Stupawem na snagu ove odluke, prestaju da va`e profili i stru~na sprema nastavnika propisani Nastavnim planom
i programom sredwe tehni~ke i srodne {kole broj: UP-I-03-611-3117/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te Kwige 2/I i 2/
II broj: UP-I-03-611-3464/95 Sarajevo, 7. jula 1995. godine i Nastavnim planom i programom sredwe stru~ne {kole broj:
UP-I-03-611-3118/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te Kwiga 2. broj: UP-I-03-611-3465/95 Sarajevo, 7. jula 1995. godine.
V
Ova odluka }e se objaviti u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta
Broj: 10/1-38-12520/2012
Tuzla, 18.6.2012
MINISTAR
Prof. dr. Na|a Avdiba{i} Vukadinovi}, s.r.
548
Na osnovu ~lana 8. i ~lana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03 i 10/05) i ~lana 41. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj: 17/11), Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi
ODLUKU
o izmjeni Nastavnih planova i programa u dijelu koji se odnosi na profil i stru~nu spremu nastavnika i
saradnika za realizovawe programskih sadr`aja u Medicinskoj {koli
I
Medicinska {kola obuhvata sqede}a stru~na zvawa:
Red. broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Stru~no zvawe
Medicinska sestra-tehni~ar
Pedijatrijska sestra-tehni~ar
Psihogerijatrijska sestra-tehni~ar
Aku{ersko-ginekolo{ka sestra-tehni~ar
Farmaceutski tehni~ar
Fizioterapeutski tehni~ar
Opti~arski tehni~ar
Medicinski tehni~ar
Laboratorijski tehni~ar
Sanitarno-ekolo{ki tehni~ar
Stepen
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
II
Profil i stru~na sprema nastavnika: A) OP[TEOBRAZOVNI PREDMETI:
Red.
PREDMET
PROFIL I STRU^NA SPREMA NASTAVNIKA
broj
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za bosanski/
hrvatski/srpski jezik i kwi`evnost ili odsjek za ju`noslavenske jezike i
kwi`evnost, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII
stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor bosanskog/
hrvatskog/srpskog jezika i kwi`evnosti ili drugim stru~nim zvawem gdje je
bosanski/hrvatski/srpski jezik ili kwi`evnost/ju`noslavenski jezik ili
kwi`evnost, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
Bosanski, hrvatski, srpski
1.
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za bosanski/hrvatski/
jezik i kwi`evnost
srpski jezik i kwi`evnost ili odsjek za ju`noslavenske jezike i kwi`evnost,
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i kwi`evnosti ili drugim
stru~nim zvawem gdje je bosanski/hrvatski/srpski jezik ili kwi`evnost/
ju`noslavenski jezik ili kwi`evnost, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
2.
3.
4.
5.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 937
Strani jezik
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za strani jezik, sa
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne
spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor stranog jezika ili drugim
stru~nim zvawem gdje je strani jezik, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za strani jezik, sa
zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor stranog jezika ili drugim stru~nim zvawem gdje je strani jezik
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj
grupi ili ekvivalent.
Latinski jezik
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti latinskog jezika i kwi`evnosti, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem profesora latinskog jezika i kwi`evnosti na
jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima
gdje je latinski jezik ravnopravan predmet;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz latinskog jezika, sa zavr{enim prvim ciklusom
visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240
ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelora iz oblasti latinskog jezika na
jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima
gdje je latinski jezik ravnopravan predmet ili ekvivalent.
Matematika
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za matematiku, sa
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne
spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor matematike ili drugim
stru~nim zvawem gdje je matematika, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za matematiku, sa
zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor matematike ili ekvivalent u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj
ili vi{epredmetnoj grupi predmeta.
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za tjelesni odgoj
i sport/fizi~ku (tjelesnu) kulturu, sa zavr{enim ~etverogodi{wim
dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim
zvawem profesor tjelesnog odgoja i sporta ili drugim stru~nim zvawem
gdje je tjelesni odgoj i sport/fizi~ka (tjelesna) kultura, glavni ili
ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za tjelesni odgoj i
sport/fizi~ku (tjelesnu) kulturu, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog
obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS)
i ste~enim stru~nim zvawem bachelor tjelesnog odgoja i sporta ili drugim
stru~nim zvawem gdje je tjelesni odgoj i sport/fizi~ka (tjelesna) kultura,
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent.
6.
Informatika
7.
Istorija/Povijest
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za informatiku, sa
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne
spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor informatike ili drugim
stru~nim zvawem gdje je informatika, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za informatiku,
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor informatike ili drugim stru~nim zvawem gdje je informatika
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj
grupi ili ekvivalent;
3. Diplomirani in`ewer elektrotehnike ili bachelor elektrotehnike
(240 ECTS) informati~kog ili srodnog smjera.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za istoriju/povijest,
sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne
spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor istorije/povijesti ili drugim
stru~nim zvawem gdje je istorija/povijest, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za istoriju/povijest,
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor
istorije/povijesti ili drugim stru~nim zvawem gdje je istorija/povijest
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi
ili ekvivalent.
Broj 8 - Strana 938
8.
9.
10.
11.
12.
Fizika
Hemija/Kemija
Biologija
Religijska kultura/
Istorija religija
Islamska vjeronauka
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za fiziku, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem profesor fizike ili drugim stru~nim zvawem gdje
je fizika, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za fiziku, sa zavr{enim
prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem
trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor fizike ili
drugim stru~nim zvawem gdje je fizika glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za hemiju/kemiju, sa
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme)
i ste~enim stru~nim zvawem profesor hemije/kemije ili drugim stru~nim zvawem
gdje je hemija/kemija, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za hemija/kemija,
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem Bachelor
hemije/kemije ili drugim stru~nim zvawem gdje je hemija/kemija glavni ili
ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za biologiju, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem profesor biologije ili drugim stru~nim zvawem gdje
je biologija, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za biologiju, sa zavr{enim
prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem
trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor biologije ili
drugim stru~nim zvawem gdje je biologija glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija,
istorija i teologija), sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim
studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem
profesora iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija, istorija
i teologija) na jednopredmetnim ili dvopredmetnim studijskim odsjecima;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija,
istorija i teologija), sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa
dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim
stru~nim zvawem bachelora iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija,
filozofija, istorija i teologija) na jednopredmetnim, dvopredmetnim ili
vi{epredmetnim studijskim odsjecima ili ekvivalent.
1. Fakultet islamskih nauka/islamski pedago{ki fakultet, odsjek
pedagogija/teologija, odsjek za vjeronauku ili srodni smjer, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme);
2. Fakultet islamskih nauka/islamski pedago{ki fakultet, odsjek pedagogija/
teoligija, odsjek za vjeronauku ili srodni smjer, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem
trajawu (240 ECTS) i ste~enim zvawem bachelora;
3. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju sa zavr{enim ~etverogodi{wim
dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim
zvawem profesora, uz prethodno zavr{enu medresu;
4. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju sa zavr{enim prvim ciklusom
visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240
ECTS) i ste~enim zvawem bachelora, uz prethodno zavr{enu medresu.
Lica koja ispuwavaju uslove za realizaciju nastave iz islamske vjeronauke
moraju pribaviti certifikat od strane nadle`ne vjerske zajednice.
13.
Katoli~ki vjeronauk
1. Fakultet teolo{kih nauka/Katoli~ki bogoslovni fakultet i srodni
fakulteti, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen
stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem diplomirani teolog/diplomirani
katehet i katehistica/profesor vjeronauka-diplomirani teolog/profesor
vjeronauka-diplomirani katehet i katehistica;
2. Fakultet teolo{kih nauka/Katoli~ki bogoslovni fakultet i srodni
fakulteti, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog
studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
diplomirani teolog/diplomirani katehet i katehetica/profesor vjeronaukadiplomirani teolog/profesor vjeronauka-diplomirani katehet i katehistica;
Lica koja ispuwavaju uslove za realizaciju nastave iz katoli~kog vjeronauka
moraju pribaviti mi{qewe od strane nadle`ne vjerske zajednice.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
14.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Pravoslavna vjeronauka
15.
Demokratija
i qudska prava
16.
Sociologija
Broj 8 - Strana 939
1. Fakultet teolo{kih nauka/Pravoslavni bogoslovni fakultet i srodni
fakulteti, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII
stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem diplomirani teolog ili
profesor vjeronauka;
2. Fakultet teolo{kih nauka/Pravoslavni bogoslovni fakultet i srodni
fakulteti, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog
studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
diplomirani teolog ili profesor vjeronauka.
Lica koja ispuwavaju uslove za realizaciju nastave iz pravoslavne vjeronauke
moraju pribaviti mi{qewe od strane nadle`ne vjerske zajednice.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija,
istorija, pravo, politologija), sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim
studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesora
iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija, istorija) na
jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija,
istorija, pravo, politologija), sa zavr{enim prvim ciklusom visokog
obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i
ste~enim stru~nim zvawem bachelora iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija,
filozofija, istorija, pravo, politologija) na jednopredmetnim, dvopredmetnim
ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima ili ekvivalent.
Izuzetno: predmet demokratija i qudska prava mogu predavati profesori
dru{tvenih nauka koji su na dan dono{ewa ovog akta zate~eni na tim poslovima
na neodre|eno radno vrijeme.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka, sociologije, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim
stru~nim zvawem profesora iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija) na
jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima
gdje je sociologija ravnopravan predmet;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija), sa zavr{enim
prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem
trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelora iz oblasti dru{tvenih
nauka (sociologija) na jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim
studijskim odsjecima gdje je sociologija ravnopravan predmet ili ekvivalent.
NAPOMENA:
1. Svi studijski odsijeci jednopredmetne i dvopredmetne grupe potpuno su ravnopravni, izuzev u slu~ajevima
ukoliko visokoobrazovna ustanova koja izdaje diplomu o ste~enom stru~nom zvawu i stru~noj spremi, u opisu
izdate diplome, ne naglasi, koji je prvi a koji drugi predmet odnosno koji je predmet pod A i koji je predmet pod
B, ili na druga~iji, zakonom propisan na~in naglasi takvu razliku.
2. Nastavnici koji su zate~eni u nastavi na neodre|eno radno vrijeme, a po ranije utvr|enim stru~nim
profilima su verifikovano izvodili nastavu (Nastavni plan i program sredwe tehni~ke i srodne {kole broj:
UP-I-03-611-3117/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te Kwige 2/I i 2/II broj: UP-I-03-611-3464/95 Sarajevo, 7. jula
1995. godine), mogu i daqe raditi na tim poslovima.
B) STRU^NI PREDMETI I ZDRAVSTVENA WEGA/PRAKTI^NA NASTAVA
Red.
broj
PREDMET
PROFIL I STRU^NA SPREMA NASTAVNIKA
Medicinska sestra-tehni~ar
Zdravstvena wega
1.
Zdravstvena wega I
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS;
3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog
iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu
Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci.
Broj 8 - Strana 940
2.
3.
4.
5.
6.
7.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Zdravstvena wega II
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS;
3. dipl.medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
Zdravstvena wega
internih bolesnika
(III i IV razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci,
drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS; 3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog
iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu
Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
Zdravstvena wega
hirur{kih bolesnika
(III razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom
i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog
obrazovawa u zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl.medicinska sestra / specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS; 3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
Laboratorijska
dijagnostika
(III razred)
1. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci,
drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS bodova;
2. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
godine radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog
obrazovawa u zdravstvu Bachelor (180) ECTS bodova;
3. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci.
4. dipl. tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, prvi
i drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu (180 i 240) ECTS;
5. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS.
Zdravstvena wega
neurolo{kih bolesnika
(III razred)
1. dipl.medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom
i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog
obrazovawa u zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3. god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS; 3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
Urgentna stawa i hitni
medicinski postupci
(IV razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom
i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog
obrazovawa u zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS; 3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 941
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom
i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog
obrazovawa u zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS; 3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
8.
Zdravstvena wega
oboqelih od zaraznih
bolesti (IV razred)
9.
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
Zdravstvena wega zdravog i stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
bolesnog djeteta
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS; (IV razred)
3. dipl medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
10.
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom
i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog
obrazovawa u zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
Zdravstvena wega i za{tita
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS; `ene (IV razred)
3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
11.
Porodi~na medicina
(IV razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS; 3. dipl medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
12.
1. dipl medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom
i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog
obrazovawa u zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
Polivalentna patrona`na
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS; slu`ba (IV razred)
3. dipl medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
Stru~ni predmeti
13.
14.
15.
16.
17.
Anatomija i fiziologija
~ovjeka (I i II razred)
Higijena i zdravstvena
za{tita (I razred)
Socijalna medicina
(II razred)
Medicinska mikrobiologija
s epidemiologijom
(II razred)
Patologija i
patofiziologija
(III razred)
1. doktor medicine
1. doktor medicine, specijalista higijene i zdravstvene ekologije;
2. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista socijalne medicine;
2. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista mikrobiologije;
2. doktor medicine, specijalista epidemiologije;
3. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista patolog;
2. doktor medicine.
Broj 8 - Strana 942
18.
19.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Klini~ka medicina I:
Interne bolesti
Hirurgija
Bolesti nervnog sistema
Bolesti ~ula
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Predmet Klini~ka medicina I i Klini~ka medicina II mo`e predavati:
1. tim doktora medicine, specijalista interne medicine, infektologije
i hirurgije, pedijatrije, neurologije, psihijatrije, ginekologije,
dermatologije, oftamologije i otorinolaringologije;
Klini~ka medicina II:
Pedijatrija
Ginekologija i aku{erstvo 2. doktor medicine.
Zarazne bolesti
Psihijatrija (IV razred)
20.
Farmakologija (III razred)
1. doktor medicine, specijalista klini~ki farmakolog;
2. magistar farmacije;
3. doktor medicine, specijalista interne medicine;
4. doktor medicine.
21.
Medicinska psihologija i
pedagogija (III razred)
1. profesor pedagogije i psihologije;
2. profesor pedagogije;
3. diplomirani klini~ki psiholog.
22.
Zdrava ishrana i
dijetetika (IV razred)
23.
Urgentna medicina
(IV razred)
1. doktor medicine, specijalista higijene;
2. doktor medicine;
3. dipl. medicinska sestra/tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom i
3 god. radnog iskustva u mati~noj struci prvi i drugi ciklus visokog
obrazovawa u zdravstvu 180 i 240 ECTS.
1. specijalista urgentne medicine;
2. specijalista hirur{ke specijalnosti;
3. doktor medicine.
Pedijatrijska sestra-tehni~ar
Zdravstvena wega
24.
25.
26.
Zdravstvena wega
(I razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom
i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog
obrazovawa u zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s
polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj
struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS 3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
Zdravstvena wega
(II razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom
i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog
obrazovawa u zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci,
drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS; 3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog
iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu Bachelor
(180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva
u mati~noj struci.
Laboratorijska
dijagnostika (II razred)
1. dipl.medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci,
drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS bodova;
2. dipl.medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
godine radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog
obrazovawa u zdravstvu Bachelor (180) ECTS bodova;
3. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god.
radnog iskustva u mati~noj struci;
4. dipl. tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, prvi
i drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu (180 i 240) ECTS
5. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 943
Pedijatrija
(III i IV razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS;
3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
28.
Zdravstvena wega
– interne bolesti
(III razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS;
3. dipl.medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
29.
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
Zdravstvena wega – zarazne
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS;
bolesti (III razred)
3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
30.
Dje~ija hirurgija
(IV razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom
i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog
obrazovawa u zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s
polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj
struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS; 3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
Zdravstvena wega –
porodi~na medicina
(IV razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom
i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog
obrazovawa u zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s
polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj
struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS; 3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
27.
31.
Stru~ni predmeti
32.
33.
34.
35.
36.
Anatomija i fiziologija
~ovjeka (I i II razred)
Medicinska
mikrobiologija s
epidemiologijom (II razred)
Higijena i zdravstvena
za{tita (II razred)
Socijalna medicina
(IV razred)
Patologija i
patofiziologija
(III i IV razred)
1. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista mikrobiologije;
2. doktor medicine, specijalista epidemiologije,
3. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista higijene i zdravstvene ekologije;
2. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista socijalne medicine;
2. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista patolog;
2. doktor medicine.
Broj 8 - Strana 944
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
1. doktor medicine, specijalista pedijatar;
2. doktor medicine.
Interne bolesti
1. doktor medicine, specijalista internih bolesti;
(III razred)
2. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista dje~ije hirurgije;
Dje~ija hirurgija
2. doktor medicine, specijalista hirurgije.
(IV razred)
3. doktor medicine, pedijatar;
4. doktor medicine.
Ginekologija i aku{erstvo 1. doktor medicine, specijalista ginekolog;
(IV razred)
2. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista infektolog;
Zarazne bolesti
2. doktor medicine, specijalista epidemiolog;
(III razred)
3. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista klini~ki farmakolog;
Farmakologija
2. magistar farmacije;
(III razred)
3. doktor medicine.
1. profesor pedagogije i psihologije;
Medicinska psihologija i 2. profesor pedagogije;
pedagogija (III razred)
3. diplomirani klini~ki psiholog.
NAPOMENA: ^etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
Pedijatrija (III razred)
Psihogerijatrijska sestra-tehni~ar
Zdravstvena wega
44.
45.
46.
Zdravstvena wega
(I razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS:
2. dipl. medicinska sestra / specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS; 3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
Zdravstvena wega
(II razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS;
3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
Laboratorijska
dijagnostika (II razred)
1. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS bodova;
2. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS bodova;
3. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci;
4. dipl. tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, prvi i drugi
ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu (180 i 240) ECTS;
5. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 945
Gerijatrija
(III i IV razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS; 3. dipl.medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
48.
Neurologija
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS; 3. dipl.medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog
iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu
Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
49.
1. dipl. fizioterapeut s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog
iskustva u mati~noj struci struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
Wega i rehabilitacija
zdravstvu 240 ECTS;
psihogerijatrijskih
2. dipl. fizioterapeut s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog
bolesnika – prakti~ni dio iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu
(III i IV razred)
180 ECTS Bachelor / Baccalaureat;
3. vi{i fizioterapeutski tehn~ar s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god
radnog iskustva u mati~noj struci.
50.
Klini~ka psihologija
(IV razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS; 3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
Psihijatrija (IV razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra / specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS; 3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
Interne bolesti
(IV razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl.medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS; 3. dipl.medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
47.
51.
52.
Broj 8 - Strana 946
53.
54.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Urgentna medicina
(IV razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra / specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS;
3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
Porodi~na medicina
(IV razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS; 3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
Stru~ni predmeti
55.
56.
57.
58.
Anatomija i fiziologija
~ovjeka (I i II razred)
Medicinska
mikrobiologija s
epidemiologijom (II razred)
Higijena i zdravstvena
za{tita (II razred)
Socijalna medicina
(IV razred)
1. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista mikrobiologije;
2. doktor medicine, specijalista epidemiologije;
3. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista higijene i zdravstvene ekologije;
2. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista socijalne medicine;
2. doktor medicine.
59.
Wega i rehabilitacija
psihogerijatrijskih
bolesnika – teorija
(III razred)
1. dipl.medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS;
3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
60.
Neurologija (III razred)
1. doktor medicine, specijalista neuropsihijatrije;
2. doktor medicine, specijalista neurologije;
3. doktor medicine.
61.
Gerijatrija
(III i IV razred)
62.
Farmakologija
(III razred)
63.
Medicinska psihologija i
pedagogija (III razred)
64.
1. doktor medicine, specijalista higijene;
2. doktor medicine;
Zdrava ishrana i dijetetika
3. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
(IV razred)
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS.
65.
Psihijatrija (IV razred)
1. doktor medicine, specijalista internih bolesti;
2. doktor medicine, specijalista neuropsihijatrije;
3. doktor medicine, specijalista op{te (porodi~ne) medicine;
4. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista klini~ki farmakolog;
2. magistar farmacije;
3. doktor medicine.
1. profesor pedagogije i psihologije;
2. profesor pedagogije;
3. diplomirani klini~ki psiholog;
NAPOMENA: ^etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
1. doktor medicine, specijalista neuropsihijatrije;
2. doktor medicine, specijalista psihijatrije;
3. doktor medicine.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
66.
Interne bolesti
(IV razred)
67.
Urgentna medicina
(IV razred)
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 947
1. doktor medicine, specijalista internih bolesti;
2. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista urgentne medicine;
2. doktor medicine, specijalista hirur{ke specijalnosti;
3. doktor medicine.
Aku{ersko-ginekolo{ka sestra-tehni~ar
Zdravstvena wega
68.
Zdravstvena wega
(I razred)
69.
Zdravstvena wega
(II razred)
70.
Laboratorijska
dijagnostika (II razred)
71.
72.
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra / specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS;
3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS;
3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
1. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS bodova;
2. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS bodova;
3. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci;
4. dipl. tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, prvi i drugi
ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu (180 i 240) ECTS;
5. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS.
Ginekologija
(III i IV razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS;
3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
Aku{erstvo
(III i IV razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS;
3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog
iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu
Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
Broj 8 - Strana 948
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Urgentna stawa i hitni
medicinski postupci
(III razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra / specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS;
3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
Pedijatrija (IV razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS;
3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
75.
Interne bolesti
(IV razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS
3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
76.
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
Polivalentna patrona`na
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS;
slu`ba (IV razred)
3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
77.
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS;
3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
73.
74.
Porodi~na medicina
(IV razred)
Stru~ni predmeti
78.
79.
Anatomija i fiziologija
~ovjeka (I i II razred)
Higijena i zdravstvena
za{tita (I razred)
1. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista higijene i zdravstvene ekologije;
2. doktor medicine.
80.
Patologija s
patofiziologijom
(II razred)
81.
1. doktor medicine, specijalista mikrobiologije;
Medicinska mikrobiologija 2. doktor medicine, specijalista epidemiologije;
s infektologijom (II razred) 3. doktor medicine, specijalista zaraznih bolesti – infektolog;
4. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista patolog;
2. doktor medicine.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
82.
83.
84.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Klini~ka medicina:
Interne bolesti
(II razred)
Hirur{ke bolesti
(III razred)
Neuropsihijatrija
(IV razred)
85.
Medicinska psihologija i
pedagogija (III razred)
86.
Farmakologija
(III razred)
87.
Urgentna medicina
(III razred)
88.
89.
90.
Broj 8 - Strana 949
1. doktor medicine, specijalista interne medicine.
1. doktor medicine;
2. doktor medicine, specijalista hirurg.
1. doktor medicine;
2. doktor medicine, specijalista neurologije i psihijatrije.
1. profesor pedagogije i psihologije;
2. profesor pedagogije;
3. diplomirani klini~ki psiholog.
NAPOMENA: ^etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
1. doktor medicine, specijalista klini~ki farmakolog;
2. magistar farmacije;
3. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista urgentne medicine;
2. doktor medicine, specijalista hirur{ke specijalnosti;
3. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista ginekolog;
2. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista ginekolog;
2. doktor medicine.
Ginekologija
(III i IV razred)
Aku{erstvo
(III i IV razred)
Pedijatrija s neonatologijom
1. doktor medicine, specijalista pedijatar;
i osnovama genetike
2. doktor medicine.
(III i IV razred)
Farmaceutski tehni~ar
Prakti~na nastava
91.
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
Osnovi zdravstvene struke
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS;
(I razred)
3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
92.
Uvod u laboratorijski rad
(I razred)
1. profesor hemije (~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS);
2. profesor biologije i hemije (~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS);
3. dipl. tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS;
4. dipl. tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu 180 ECTS Bachelor/Baccalaureat.
93.
Analiti~ka hemija
(II razred)
94.
Medicinska
mikrobiologija
(II razred)
95.
96.
Farmaceutska hemija s
farmakologijom
(III i IV razred)
Botanika s
farmakognozijom
(III i IV razred)
1. profesor hemije;
2. profesor biologije i hemije.
NAPOMENA: ^etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
1. dipl. tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS;
2. dipl. tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu 180 ECTS Bachelor/Baccalaureat;
3. vi{i laboratorijski tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god.
radnog iskustva u struci;
4. doktor medicine.
1. magistar farmacije.
1. magistar farmacije.
Broj 8 - Strana 950
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
97.
Farmaceutska tehnologija
s kozmetologijom
(III i IV razred)
1. magistar farmacije.
98.
Bromatologija (IV razred)
1. magistar farmacije;
2. dipl. ing. prehrambene tehnologije s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. iskustva u mati~noj struci.
99.
Industrijska proizvodwa
lijekova (IV razred)
1. magistar farmacije.
Stru~ni predmeti
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
Anatomija i fiziologija
~ovjeka (I i II razred)
Higijena i zdravstvena
za{tita (I razred)
Uvod u laboratorijski rad
(I razred)
doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista higijene i zdravstvene ekologije;
2. doktor medicine.
1. profesor hemije;
2. profesor biologije i hemije.
NAPOMENA: ^etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
1. profesor hemije;
2. profesor biologije i hemije.
NAPOMENA: ^etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
Medicinska mikrobiologija 1. doktor medicine, specijalista mikrobiologije;
(II razred)
2. doktor medicine.
1. specijalista klini~ke biohemije;
2. profesor hemije (~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS);
3. magistar farmacije;
Biohemija (III razred)
4. doktor medicine;
5. profesor biologije i hemije (~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS).
Farmaceutska hemija s
farmakologijom (III i IV
1. magistar farmacije.
razred)
Farmaceutska tehnologija
s kozmetologijom (III i IV
1. magistar farmacije.
razred)
Prirodna qekovita
1. magistar farmacije.
sredstva (III razred)
1. profesor pedagogije i psihologije;
Medicinska psihologija i 2. profesor pedagogije;
pedagogija (III razred)
3. diplomirani klini~ki psiholog.
NAPOMENA: ^etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
Analiti~ka hemija
(II razred)
Bromatologija (IV razred)
1. magistar farmacije;
2. dipl. ing. prehrambene tehnologije s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. iskustva u mati~noj struci.
Industrijska proizvodwa
1. magistar farmacije.
lijekova (IV razred)
Botanika s farmakognozijom
1. magistar farmacije.
(III i IV razred)
Fizioterapeutski tehni~ar
Zdravstvena wega
113.
Osnovni zdravstvene wege
(I razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS.;
3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
114.
115.
116.
117.
118.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 951
Uvod u rehabilitaciju
(II razred)
1. dipl. fizioterapeut s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog
iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu
240 ECTS bodova;
2. dipl.fizioterapeut s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog
iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu
180 ECTS bodova Bachelor/Baccalaureat;
3. Vi{i fizioterapeutski tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom i 3
godine radnog iskustva u mati~noj struci.
Osnovi kineziologije
(II i III razred)
1. dipl. fizioterapeut s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog
iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu
240 ECTS bodova;
2. dipl. fizioterapeut s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog
iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu
180 ECTS bodova Bachelor/Baccalaureat;
3. Vi{i fizioterapeutski tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom i 3
godine radnog iskustva u mati~noj struci.
Fizikalna terapija
(II, III i IV razred)
1. dipl. fizioterapeut s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog
iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu
240 ECTS bodova;
2. dipl. fizioterapeut s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog
iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu
180 ECTS bodova Bachelor/Baccalaureat;
3. Vi{i fizioterapeutski tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom i 3
godine radnog iskustva u mati~noj struci.
Masa`a
(II, III i IV razred)
1. dipl. fizioterapeut s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog
iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu
240 ECTS bodova;
2. dipl. fizioterapeut s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog
iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu
180 ECTS bodova Bachelor/Baccalaureat;
3. Vi{i fizioterapeutski tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom i 3
godine radnog iskustva u mati~noj struci.
Kineziterapija
(III i IV razred)
1. dipl. fizioterapeut s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog
iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu
240 ECTS bodova;
2. dipl. fizioterapeut s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog
iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu
180 ECTS bodova Bachelor/Baccalaureat;
3. Vi{i fizioterapeutski tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom i 3
godine radnog iskustva u mati~noj struci.
Stru~ni predmeti
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
Anatomija i fiziologija
~ovjeka (I i II razred)
Uvod u rehabilitaciju
(II razred)
Osnovi kineziologije
(II i III razred)
Masa`a
(II, III i IV razred)
Fizikalna terapija
(II, III i IV razred)
Klini~ka medicina
(II i III razred)
Elektronika
(III razred)
Socijalna medicina
(III i IV razred)
Kineziterapija
(III i IV razred)
Medicinska psihologija
i pedagogija
(III i IV razred)
1. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.
1. doktor medicine, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.
1. doktor medicine, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.
1. doktor medicine, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.
1. doktor medicine, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije;
2. doktor medicine.
1. profesor fizike;
2. dipl. ing. fizike;
3. dipl. ing. elektronike.
NAPOMENA: ^etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
1. doktor medicine, specijalista socijalne medicine;
2. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.
1. profesor pedagogije i psihologije;
2. profesor pedagogije;
3. diplomirani klini~ki psiholog.
NAPOMENA: ^etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
Broj 8 - Strana 952
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 129.
Dermatologija (IV razred)
130.
Urgentna medicina
(IV razred)
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
1. doktor medicine, specijalista dermatolog;
2. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista urgentne medicine;
2. doktor medicine, specijalista hirur{ke specijalnosti;
3. doktor medicine.
Opti~arski tehni~ar
Prakti~na nastava
131.
Osnovi zdravstvene wege
(I razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS.
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS; 3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
132.
Radioni~ke vje`be
(I, II, III i IV razred)
1. opti~arski tehni~ar IV stepen;
2. majstor optike i optometrije V stepen.
133.
Osnovi zdravstvene wege
(II razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS; 3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
134.
Optika i opti~ki
instrumenti (III razred)
1. opti~arski tehni~ar IV stepen
2. majstor optike i optometrije V stepen
O~na optika
(III i IV razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS; 3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
Vje`be iz klini~kih
predmeta: pedijatrijagerijatrija-o~na optika
(III i IV razred)
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS; 3. dipl.medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
135.
136.
Stru~ni predmeti
137.
Anatomija i fiziologija
(I i II razred)
1. doktor medicine.
138.
Osnovi higijene i
zdravstvena wega
(I razred)
1. doktor medicine, specijalista higijene i zdravstvene ekologije;
2. doktor medicine;
3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci, 180 ili 240 ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
139.
Farmakologija (I razred)
140.
Ekonomika i organizacija
poslovawa (II razred)
141.
Optika (II razred)
142.
Patologija oka
(III razred)
143.
Optika i opti~ki
instrumenti (III razred)
144.
O~na optika
(III i IV razred)
145.
146.
147.
148.
149.
Broj 8 - Strana 953
1. doktor medicine, specijalista klini~ki farmakolog;
2. magistar farmacije;
3. doktor medicine.
1. dipl. ekonomista;
NAPOMENA: ^etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
1. profesor fizike;
2. prirodno-matemati~ki, filozofski ili pedago{ki fakultet, gdje je
fizika glavni ili ravnopravan predmet u dvopredmetnoj grupi.
NAPOMENA: ^etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
1. doktor medicine, specijalista oftamolog;
2. doktor medicine.
1. profesor fizike;
2. prirodno-matemati~ki, filozofski ili pedago{ki fakultet, gdje je
fizika glavni ili ravnopravan predmet u dvopredmetnoj grupi.
NAPOMENA: ^etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
1. doktor medicine, specijalista oftamolog;
2. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista pedijatar;
Pedijatrija (III razred)
2. doktor medicine.
1. profesor pedagogije i psihologije;
Medicinska psihologija i 2. profesor pedagogije;
pedagogija (IV razred)
3. diplomirani klini~ki psiholog.
NAPOMENA: ^etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
1. doktor medicine, specijalista internih bolesti;
2. doktor medicine, specijalista neuropsihijatrije;
Gerijatrija (IV razred)
3. doktor medicine, specijalista op{te medicine;
4. doktor medicine.
1. profesor fizike;
Opti~ka mjerewa
2. prirodno-matemati~ki, filozofski ili pedago{ki fakultet, gdje je
(IV razred)
fizika glavni ili ravnopravan predmet u dvopredmetnoj grupi.
NAPOMENA: ^etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
Opti~ki materijali
(IV razred)
1. profesor hemije;
2. profesor biologije i hemije.
NAPOMENA: ^etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
Medicinski tehni~ar
150.
151.
152
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
Prakti~na nastava I razred
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS;
(modul I, II, III i IV)
3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra / specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
Prakti~na nastava II
visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS;
razred (modul I, II, III, IV,
3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
V i VI)
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS.
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
Prakti~na nastava III
razred (modul I, II, III, IV, V, visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS;
3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
VI, VII i VIII)
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
Broj 8 - Strana 954
153.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
Prakti~na nastava IV
razred (modul I, II, III, IV, V, visokog obrazovawa u zdravstvu (240) ECTS; VI, VII, VIII, IX, X, XI i XII) 3. dipl.medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor (180) ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
Stru~ni predmeti
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
Anatomija i fiziologija
~ovjeka I razred (modul I i II)
Higijena i zdravstvena
za{tita I razred (modul I i II)
Mikrobiologija II razred
(modul I i II)
Biohemija III razred
(modul I i II)
1. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista higijene i zdravstvene ekologije;
2. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista mikrobiologije;
2. doktor medicine.
1. spec.klini~ke biohemije;
2. biohemi~ar;
3. magistar farmacije;
4. doktor medicine;
5. profesor hemije;
6. profesor biologije i hemije.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studi ili 240 ECTS
1. doktor medicine, specijalista interne medicine;
2. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista hirurgije;
2. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista infektolog;
Zarazne bolesti III razred
2. doktor medicine, specijalista epidemiolog;
(modul I i II)
3. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista neurologije i psihijatrije;
Neuropsihijatrija III
2. doktor medicine.
razred (modul I i II)
1. doktor medicine, specijalista klini~ki farmakolog;
Farmakologija III razred
2. magistar farmacije;
(modul I i II)
3. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista patolog;
Patologija III razred
2. doktor medicine.
(modul I i II razred)
1. profesor pedagogije i psihologije;
Medicinska psihologija
2. profesor pedagogije;
i pedagogija IV razred
3. diplomirani klini~ki psiholog.
(modul I i II)
NAPOMENA: ^etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
1. doktor medicine, specijalista pedijatar;
Pedijatrija IV razred
2. doktor medicine.
(modul I i II)
Ginekologija i aku{erstvo 1. doktor medicine, specijalista ginekolog;
IV razred (modul I i II)
2. doktor medicine.
1. specijalista urgentne medicine;
Urgentna medicina IV
2. specijalista hirur{ke specijalnosti;
razred (modul I i II)
3. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista porodi~ne medicine;
Porodi~na medicina IV
2. doktor medicine.
razred (modul I i II)
1.
dipl. ekonomist.
Osnove preduzetni{tva IV
NAPOMENA: ^etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
razred (modul I i II)
Interne bolesti III razred
(modul I i II)
Hirurgija III razred
(modul I i II)
Laboratorijski tehni~ar
Stru~ni predmeti
170.
171.
172.
Anatomija i fiziologija
(I razred)
Higijena i zdravstvena
za{tita (I razred)
Osnove zdravstvene struke
(I razred)
1. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista higijene i zdravstvene ekologije;
2. doktor medicine.
1. doktor medicine.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
173.
Analiti~ka hemija
(I i II razred)
1. profesor hemije;
2. profesor biologije i hemije.
NAPOMENA: ^etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
174.
Fizikalna hemija
(I razred)
1. profesor hemije;
2. profesor biologije i hemije.
NAPOMENA: ^etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
175.
Instrumentalne metode
(III razred)
176.
Biohemija (III razred)
177.
Medicinska biohemija (III
i IV razred)
178.
179.
180.
181.
Mikrobiologija i
parazitologija
(III i IV razred)
Laboratorijska
hematologija (III i IV
razred)
Imunohematologija i
transfuziologija (IV razred)
Citolo{ke i histolo{ke
tehnike (IV razred)
Broj 8 - Strana 955
1. profesor hemije;
2. profesor biologije i hemije.
NAPOMENA: ^etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
1. profesor hemije;
2. profesor biologije i hemije;
NAPOMENA: ^etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
3. Specijalista biohemi~ar.
1. doktor medicine;
2. specijalista klini~ke biohemije;
3. specijalista biohemi~ar.
1. doktor medicine, specijalista mikrobiolog;
2. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista hematolog;
2. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista transfuziolog.
1. doktor medicine, specijalista patolog;
2. doktor medicine.
Prakti~na nastava
182.
183.
184
185.
Laboratorijska
propedeutika
(I i II razred)
1. prof. hemije;
2. prof. biologije i hemije;
3. dipl.ing. medicinske biohemije s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god.
radnog iskustva u mati~noj struci.
NAPOMENA: ^etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
Medicinska biohemija
(III i IV razred)
1. dipl. ing. medicinske biohemije s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god.
radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS bodova;
2. dipl. laboratorijski ing. s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu
240 ECTS bodova;
3. dipl. laboratorijski ing. s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa 180 ECTS
Bachelor/Baccalaureat;
4. vi{i laboratorijski tehni~ar s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god.
radnog iskustva u mati~noj struci;
5. doktor medicine
Mikrobiologija i
parazitologija
(III i IV razred)
1. dipl. tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS bodova;
2. dipl. tehni~ar medicinsko - laboratorijske dijagnostike s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u struci, prvi ciklus visokog
obrazovawa u zdravstvu 180 ECTS bodova Bachelor/Baccalaureat;
3. vi{i laboratorijski tehni~ar s polo`enim sru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u struci;
4. doktor medicine spec. mikrobiolog;
5. doktor medicine.
Laboratorijska
hematologija
(III i IV razred)
1. dipl. ing. medicinske biohemije s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god.
radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obr. u zdravstvu
240 ECTS;
2. dipl. laboratorijski ing. s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog
iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obr. zdravstvu 240 ECTS;
3. dipl. laboratorijski ing. s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa 180 ECTS
Bachelor/Baccalaureat;
4. vi{i laboratorijski tehni~ar s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god.
radnog iskustva u mati~noj struci;
5. doktor medicine spec. hematolog;
6. doktor medicine.
Broj 8 - Strana 956
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 186.
Imunohematologija i
transfuziologija (IV
razred)
187.
Citolo{ke i histolo{ke
tehnike (IV razred)
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
1. dipl. ing. medicinske biohemije s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god.
radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obr. u zdravstvu 240
ECTS;
2. dipl. laboratorijski ing. s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine radnog
iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obr. zdravstvu 240 ECTS;
3. dipl. laboratorijski ing. s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa 180 ECTS
Bachelor/Baccalaureat;
4. vi{i laboratorijski tehni~ar s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god.
radnog iskustva u mati~noj struci;
5. doktor medicine specijalista imunologije, hematologije ili
transfuziologije;
6. doktor medicine.
1. dipl. ing.medicinske biohemije s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god.
radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obr. u zdravstvu
240 ECTS;
2. dipl. laboratorijski ing. s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obr. zdravstvu
240 ECTS;
3. dipl. laboratorijski ing. s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa 180 ECTS
Bachelor/Baccalaureat;
4. vi{i laboratorijski tehni~ar s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god.
radnog iskustva u mati~noj struci;
5. doktor medicine.
Sanitarno-ekolo{ki tehni~ar
Stru~ni predmeti
188.
Anatomija i fiziologija
~ovjeka (I i II razred)
1. doktor medicine.
189.
Uvod u laboratorijski rad
(I razred)
1. profesor hemije;
2. profesor biologije i hemije.
NAPOMENA: ^etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
190.
1. doktor medicine;
2. dipl.medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci (240) ECTS;
Osnovi zdravstvene struke
3. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
(I razred)
stru~nim ispitom, prvi ili drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu
180 ili 240 ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 godine radnog
iskustva u mati~noj struci.
Higijena i zdravstvena
za{tita (II razred)
Mikirobiologija
(III razred)
Parazitologija
(IV razred)
1. doktor medicine, specijalista higijene i zdravstvene ekologije;
2. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista mikrobiologije;
2. doktor medicine.
1. doktor medicine, specijalista mikrobiologije;
2. doktor medicine.
194.
Bromatologija
(III razred)
1. magistar farmacije;
2. dipl. ing. prehrambene tehnologije s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci.
195.
Medicinska psihologija i
pedagogija
1. profesor pedagogije i psihologije;
2. profesor pedagogije;
3. diplomirani klini~ki psiholog.
NAPOMENA: ^etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
196.
Epidemiologija
(III razred)
1. doktor medicine, specijalista epidemiolog;
2. doktor medicine.
197.
Zdravstvena statistika
(IV razred)
1. doktor medicine, specijalista epidemiolog;
2. doktor medicine;
3. profesor matematike (~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS).
198.
1. doktor medicine, specijalista epidemiolog; Dezinfekcija, dezinsekcija
2. doktor medicine;
i deratizacija
3. dipl.sanitarni tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom, drugi ciklus
(III i IV razred)
visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS bodova.
191.
192.
193.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
199.
Sanitarna tehnika
(III i IV razred)
200.
Pretrage voda
(III razred)
201.
Socijalna medicina
(IV razred)
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 957
1. dipl. sanitarni tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS bodova;
2. dipl. tehni~ar medicinsko - laboratorijske dijagnostike s polo`enim
stru~nim ispitom, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS
bodova;
3. vi{i sanitarni tehni~ar;
4. doktor medicine.
1. dipl. sanitarni tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS;
2. profesor hemije;
3. profesor biologije i hemije;
4. dipl. ing. tehnologije.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
1. doktor medicine, specijalista socijalne medicine;
2. doktor medicine.
Prakti~na nastava
202.
1. dipl. medicinski tehni~ar/sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvenoj struci 240 ECTS;
2. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
Osnove zdravstvene struke
visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS;
(I razred)
3. dipl. medicinska sestra s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu Bachelor 180 ECTS;
4. vi{a medicinska sestra s polo`enim sru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci.
203.
Uvod u laboratorijski rad
(I razred)
1. profesor hemije (~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS);
2. profesor biologije i hemije (~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS);
3. dipl. tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS bodova;
4. dipl. tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u struci, prvi ciklus visokog
obrazovawa u zdravstvu 180 ECTS bodova Bachelor/Baccalaureat.
Higijena i zdravstvena
za{tita (II razred)
1. dipl. tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS bodova;
2. dipl. tehni~ar medicinsko - laboratorijske dijagnostike s polo`enim
stru~nim ispitom i 3. god. radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu 180 ECTS bodova Bachelor/Baccalaureat;
3. doktor medicine.
Mikrobiologija
(II razred)
1. dipl. tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS bodova;
2. dipl.tehni~ar medicinsko-laboratorijske dijagnostike s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci, prvi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu 180 ECTS bodova Bachelor/Baccalaureat;
3. doktor medicine.
Pretrage voda
(III razred)
1. dipl. sanitarni tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom, drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS bodova;
2. profesor hemije;
3. profesor biologije i hemije;
4. dipl. ing. tehnologije.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
Parazitologija
(IV razred)
1. dipl. tehni~ar medicinsko - laboratorijske dijagnostike s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS;
2. dipl. sanitarni tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom i 3 god. radnog
iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu
240 ECTS;
3. doktor medicine;
4. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS bodova.
204.
205.
206.
207.
Broj 8 - Strana 958
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Bromatologija (IV razred)
1. magistar farmacije;
2. dipl. ing. prehrambene tehnologije s polo`enim stru~nim ispitom i 3
god. radnog iskustva u mati~noj struci.
209.
Epidemiologija
(IV razred)
1. dipl. sanitarni tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu 240 ECTS;
2. doktor medicine;
3. dipl. medicinska sestra/specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS.
210.
1. dipl. sanitarni tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovawa u
zdravstvu 240 ECTS;
Dezinfekcija, dezinsekcija
2. doktor medicine;
i deratizacija (IV razred)
3. dipl.medicinska sestra / specijalista zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci drugi ciklus
visokog obrazovawa u zdravstvu 240 ECTS.
211.
1. dipl. sanitarni tehni~ar s polo`enim stru~nim ispitom i 3 godine
radnog iskustva u mati~noj struci, drugi ciklus visokog obrazovaja u
zdravstvu 240 ECTS;
2. doktor medicine;
3. dipl. medicinska sestra/tehni~ar zdravstvene wege s polo`enim
stru~nim ispitom i 3 god. radnog iskustva u mati~noj struci prvi i drugi
ciklus visokog obrazovawa u zdravstvu 180 ili 240 ECTS. 208.
Sanitarna tehnika
(IV razred)
NAPOMENA:
Nastavnici koji su zate~eni u nastavi na neodre|eno radno vrijeme, a po ranije utvr|enim stru~nim
profilima su verifikovano izvodili nastavu (Nastavni plan i program sredwe tehni~ke i srodne {kole broj:
UP-I-03-611-3117/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te Kwige 2/I i 2/II broj: UP-I-03-611-3464/95 Sarajevo, 7. jula
1995. godine), mogu i daqe raditi na tim poslovima.
III
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a primjewiva}e se od {kolske 2012/2013. godine.
IV
Stupawem na snagu ove odluke, prestaju da va`e profili i stru~na sprema nastavnika propisani Nastavnim
planom i programom sredwe tehni~ke i srodne {kole broj: UP-I-03-611-3117/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te
Kwige 2/I i 2/II broj: UP-I-03-611-3464/95 Sarajevo, 7. jula 1995. godine i Nastavnim planom i programom sredwe
stru~ne {kole broj: UP-I-03-611-3118/94, Sarajevo, 15. jula 1994.godine, te Kwiga 2. broj: UP-I-03-611-3465/95
Sarajevo, 7. jula 1995. godine.
V
Ova odluka }e se objaviti u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta
Broj: 10/1-38-12599/12
Tuzla, 19.6.2012.
MINISTAR
Prof. dr. Na|a Avdiba{i} Vukadinovi}, s.r.
549
Na osnovu ~lana 8. i ~lana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03 i 10/05) i ~lana 41. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/11), Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona,
donosi
ODLUKU
o izmjeni Nastavnih planova i programa u dijelu koji se odnosi na profil i stru~nu spremu nastavnika i
saradnika za realizovawe programskih sadr`aja u Rudarsko-geolo{koj tehni~koj i Rudarskoj stru~noj {koli
I
Rudarsko-geolo{ka tehni~ka i rudarska stru~na {kola obuhvataju sqede}a stru~na zvawa i zanimawa:
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Red. broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Broj 8 - Strana 959
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Stru~no zvawe/Zanimawe
Rudarski tehni~ar
Geolo{ki tehni~ar
Oplemewiva~ mineralnih sirovina - tehni~ar
Rukovalac rudarske mehanizacije povr{inskog kopa
Mehani~ar rudarskih ma{ina
Rudar podzemne eksploatacije
Rukovalac jamske mehanizacije
Geobu{a~
Oplemewiva~ mineralnih sirovina
Stepen
IV
IV
IV
III
III
III
III
III
III
II
Profil i stru~na sprema nastavnika: A) OP[TEOBRAZOVNI PREDMETI:
Red.
broj
PREDMET
1.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za bosanski/
hrvatski/srpski jezik i kwi`evnost ili odsjek za ju`noslavenske jezike i
kwi`evnost, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII
stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor bosanskog/
hrvatskog/srpskog jezika i kwi`evnosti ili drugim stru~nim zvawem gdje je
bosanski/hrvatski/srpski jezik ili kwi`evnost/ju`noslavenski jezik ili
Bosanski, hrvatski, srpski kwi`evnost, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
jezik i kwi`evnost
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za bosanski/hrvatski/
srpski jezik i kwi`evnost ili odsjek za ju`noslavenske jezike i kwi`evnost,
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i kwi`evnosti ili drugim
stru~nim zvawem gdje je bosanski/hrvatski/srpski jezik ili kwi`evnost/
ju`noslavenski jezik ili kwi`evnost, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent.
2.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za strani jezik, sa
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne
spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor stranog jezika ili drugim
stru~nim zvawem gdje je strani jezik, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za strani jezik, sa
zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor stranog jezika ili drugim stru~nim zvawem gdje je strani jezik
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj
grupi ili ekvivalent.
3.
4.
Strani jezik
Matematika
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
PROFIL I STRU^NA SPREMA NASTAVNIKA
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za matematiku, sa
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne
spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor matematike ili drugim
stru~nim zvawem gdje je matematika, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za matematiku, sa
zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor matematike ili ekvivalent u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj
ili vi{epredmetnoj grupi predmeta.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za tjelesni odgoj
i sport/fizi~ku (tjelesnu) kulturu, sa zavr{enim ~etverogodi{wim
dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim
zvawem profesor tjelesnog odgoja i sporta ili drugim stru~nim zvawem
gdje je tjelesni odgoj i sport/fizi~ka (tjelesna) kultura, glavni ili
ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za tjelesni odgoj i
sport/fizi~ku (tjelesnu) kulturu, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog
obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS)
i ste~enim stru~nim zvawem bachelor tjelesnog odgoja i sporta ili drugim
stru~nim zvawem gdje je tjelesni odgoj i sport/fizi~ka (tjelesna) kultura,
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent.
Broj 8 - Strana 960
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Informatika
Istorija/Povijest
Fizika
Hemija/Kemija
Religijska kultura/
istorija religija
Islamski vjeronauk
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za informatiku, sa
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne
spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor informatike ili drugim
stru~nim zvawem gdje je informatika, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za informatiku,
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor informatike ili drugim stru~nim zvawem gdje je informatika
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj
grupi ili ekvivalent;
3. Diplomirani in`ewer elektrotehnike ili bachelor elektrotehnike
(240 ECTS) informati~kog ili srodnog smjera.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za istoriju/
povijest, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII
stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor istorije/
povijesti ili drugim stru~nim zvawem gdje je istorija/povijest, glavni
ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za istoriju/povijest,
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor
istorije/povijesti ili drugim stru~nim zvawem gdje je istorija/povijest glavni ili
ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za fiziku, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem profesor fizike ili drugim stru~nim zvawem gdje
je fizika, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za fiziku, sa
zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor
fizike ili drugim stru~nim zvawem gdje je fizika glavni ili ravnopravni
predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent;
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za hemiju/kemiju, sa
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne
spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor hemije/kemije ili drugim
stru~nim zvawem gdje je hemija/kemija, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za hemija/kemija,
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor hemije/kemije ili drugim stru~nim zvawem gdje je hemija/kemija
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj
grupi ili ekvivalent.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija,
istorija i teologija), sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim
studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesora
iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija, istorija i teologija)
na jednopredmetnim ili dvopredmetnim studijskim odsjecima;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija,
istorija i teologija), sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa
dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim
stru~nim zvawem bachelora iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija,
filozofija, istorija i teologija) na jednopredmetnim, dvopredmetnim ili
vi{epredmetnim studijskim odsjecima ili ekvivalent.
1. Fakultet islamskih nauka/islamski pedago{ki fakultet, odsjek
pedagogija/teologija, odsjek za vjeronauku ili srodni smjer, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme);
2. Fakultet islamskih nauka/islamski pedago{ki fakultet, odsjek pedagogija/
teoligija, odsjek za vjeronauku ili srodni smjer, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem
trajawu (240 ECTS) i ste~enim zvawem bachelora;
3. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju sa zavr{enim ~etverogodi{wim
dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim
zvawem profesora, uz prethodno zavr{enu medresu;
4. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju sa zavr{enim prvim ciklusom
visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240
ECTS) i ste~enim zvawem bachelora, uz prethodno zavr{enu medresu.
Lica koja ispuwavaju uslove za realizaciju nastave iz islamske vjeronauke
moraju pribaviti certifikat od strane nadle`ne vjerske zajednice.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
11.
Katoli~ki vjeronauk
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 961
1. Fakultet teolo{kih nauka/Katoli~ki bogoslovni fakultet i srodni
fakulteti, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII
stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem diplomirani teolog/
diplomirani katehet i katehistica/profesor vjeronauka-diplomirani
teolog/profesor vjeronauka-diplomirani katehet i katehistica;
2. Fakultet teolo{kih nauka/Katoli~ki bogoslovni fakultet i srodni
fakulteti, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog
studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim
zvawem diplomirani teolog/diplomirani katehet i katehetica/profesor
vjeronauka-diplomirani teolog/profesor vjeronauka-diplomirani katehet
i katehistica.
Lica koja ispuwavaju uslove za realizaciju nastave iz katoli~kog vjeronauka
moraju pribaviti mi{qewe od strane nadle`ne vjerske zajednice.
12.
Pravoslavni vjeronauk
1. Fakultet teolo{kih nauka/Pravoslavni bogoslovni fakultet i srodni
fakulteti, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII
stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem diplomirani teolog ili
profesor vjeronauka;
2. Fakultet teolo{kih nauka/Pravoslavni bogoslovni fakultet i srodni
fakulteti, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog
studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
diplomirani teolog ili profesor vjeronauka.
Lica koja ispuwavaju uslove za realizaciju nastave iz pravoslavne
vjeronauke moraju pribaviti mi{qewe od strane nadle`ne vjerske zajednice.
13.
14.
Demokratija i
qudska prava
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija,
istorija, pravo, politologija), sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim
studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesora
iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija, istorija) na
jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija,
istorija, pravo, politologija), sa zavr{enim prvim ciklusom visokog
obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS)
i ste~enim stru~nim zvawem bachelora iz oblasti dru{tvenih nauka
(sociologija, filozofija, istorija, pravo, politologija) na jednopredmetnim,
dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima ili ekvivalent.
Izuzetno: predmet demokratija i qudska prava mogu predavati profesori
dru{tvenih nauka koji su na dan dono{ewa ovog akta zate~eni na tim
poslovima i u stalnom su radnom odnosu.
Sociologija
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka, sociologije, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme)
i ste~enim stru~nim zvawem profesora iz oblasti dru{tvenih nauka
(sociologija) na jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim
studijskim odsjecima gdje je sociologija ravnopravan predmet;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija), sa zavr{enim
prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem
trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelora iz oblasti
dru{tvenih nauka (sociologija) na jednopredmetnim, dvopredmetnim ili
vi{epredmetnim studijskim odsjecima gdje je sociologija ravnopravan predmet
ili ekvivalent;
NAPOMENA:
1. Svi studijski odsijeci jednopredmetne i dvopredmetne grupe potpuno su ravnopravni, izuzev u slu~ajevima
ukoliko visokoobrazovna ustanova koja izdaje diplomu o ste~enom stru~nom zvawu i stru~noj spremi, u opisu
izdate diplome, ne naglasi, koji je prvi a koji drugi predmet odnosno koji je predmet pod A i koji je predmet pod
B, ili na druga~iji, zakonom propisan na~in naglasi takvu razliku.
2. Nastavnici koji su zate~eni u nastavi na neodre|eno radno vrijeme, a po ranije utvr|enim stru~nim profilima
su verifikovano izvodili nastavu (Nastavni plan i program sredwe tehni~ke i srodne {kole broj: UP-I-03-6113117/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te Kwige 2/I i 2/II broj: UP-I-03-611-3464/95 Sarajevo, 7. jula 1995. godine, te
Nastavni plan i program sredwe stru~ne {kole broj: UP-I-03-611-3118/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te Kwiga
2. broj: UP-I-03-611-3465/95 Sarajevo, 7. jula 1995. godine), mogu i daqe raditi na tim poslovima.
Broj 8 - Strana 962
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
B) TEHNI^KA [KOLA
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
PREDMET
PROFIL I STRU^NA SPREMA NASTAVNIKA
Tehni~ko crtawe
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet – svi smjerovi;
2.Profesor ma{inske grupe predmeta;
3.Dipl. in`ewer ma{instva – svi smjerovi;
4.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – svi odsjeci.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
Mineralogija
Petrografija
Tehni~ka mehanika
Nacrtna geometrija
6.
Osnovi ma{instva
7.
Tehnologija rudarskih
materijala
8.
Prakti~na nastava sa
proizvodnim radom
(druga godina rudarski i
geolo{ki tehni~ari)
9.
Geologija za rudare
10.
Rudarstvo
11.
Ma{ine i ure|aji u
podzemnoj eksploataciji
12.
Elektrotehnika u
rudarstvu
13.
Za{tita na radu
14.
Ma{ine i ure|aji
u povr{inskoj
eksploataciji
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet – smjer geolo{ki i eksploatacioni;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski, geolo{ki i
(BEMS) bu{otinski odsjek.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet – smjer geolo{ki i eksploatacioni;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski, geolo{ki i
(BEMS). bu{otinski odsjek.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet – svi smjerovi;
2.Profesor ma{inske grupe predmeta;
3.Ma{inski fakultet – svi smjerovi;
4.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – svi odsjeci.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
1.Rudarsko -geolo{ki fakultet – smjer geolo{ki i eksploatacioni;
2.Profesor ma{inske grupe predmeta;
3.Ma{inski fakultet - svi smjerovi;
4.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – svi odsjeci.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
1.Ma{inski fakultet – svi smjerovi;
2.Profesor ma{inske grupe predmeta;
3.Rudarsko-geolo{ki fakultet – smjer eksploatacioni, rudarsko-ma{inski;
4.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski i bu{otinski
(BEMS) odsjek.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
1.Rudarski fakultet – smjer eksploatacioni i rudarsko-ma{inski;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski odsjek.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
1.Ma{inski fakultet drugi ili prvi stepen sa prethodno zavr{enom
{kolom za kvalifikovane radnike ma{inske struke, odnosno sa zavr{enim
stepenom stru~ne spreme za sredweslo`ena ili slo`ena zanimawa;
2.Rudarski fakultet-smjer: rudarsko-ma{inski sa prethodno zavr{enom
{kolom za kvalifikovane radnike ma{inske struke, odnosno sa
zavr{enim stepenom stru~ne spreme za sredweslo`ena ili slo`ena
zanimawa;
3.Stru~ni majstor - visokokvalifikovani radnici ma{inske struke,
odnosno radnici sa zavr{enim stepenom stru~ne spreme za slo`enija
zanimawa (specijalnosti) sa najmawe pet godina prakti~nog rada u struci.
1.Rudarsko -geolo{ki fakultet – smjer geolo{ki i eksploatacioni;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski, geolo{ki i
(BEMS) bu{otinski odsjek.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
1.Rudarsko -geolo{ki fakultet - smjer eksploatacioni i op{ti;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski odsjek.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
1.Rudarski fakultet – smjer eksploatacioni, rudarsko-ma{inski i op{ti;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski odsjek.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
1.Rudarski fakultet-smjer eksploatacioni i op{ti;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet –rudarski odsjek;
3.Elektrotehni~ki fakultet – smjer slaba ili jaka struja.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
1.Rudarsko geolo{ki fakultet – smjer eksploatacioni i op{ti;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – odsjek sigurnost i pomo}
i rudarski odsjek.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
1.Rudarski fakultet-smjer eksploatacioni, op{ti i rudarsko-ma{inski;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski odsjek;
3.Ma{inski fakultet-svi smjerovi.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
15.
Projektovawe rudnika
16.
Priprema mineralnih
sirovina
17.
Metode otkopavawa
18.
Geodezija sa rudarskim
mjerewima
19.
Osnovi mehanike tla i
gra|evinarstva
20.
Prakti~na nastava sa
proizvodnim radom
(tre}a i ~etvrta godina
rudarski tehni~ar)
Broj 8 - Strana 963
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet – smjer eksploatacioni i op{ti;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski odsjek.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet – smjer eksploatacioni i op{ti;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski i geolo{ki odsjek.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet – smjer eksploatacioni i op{ti;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski odsjek.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet – smjer eksploatacioni, geolo{ki i op{ti;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski odsjek.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet – smjer eksploatacioni, i op{ti;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski i gra|evinski odsjek.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet – smjer eksploatacioni i op{ti;
2.Visokokvalifikovani radnici ili radnici sa petim (V) stepenom
stru~nosti rudarske struke sa najmawe pet godina iskustva u struci.
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet – smjer geolo{ki, eksploatacioni i op{ti;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski, geolo{ki i
(BEMS) bu{otinski odsjek.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet – smjer geolo{ki, eksploatacioni i op{ti;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – geolo{ki odsjek.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet – smjer geolo{ki eksploatacioni i op{ti;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski, geolo{ki i
bu{otinski odsjek.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet – smjer eksploatacioni, geolo{ki i op{ti;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski, geolo{ki i
(BEMS) bu{otinski odsjek.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
1. Rudarsko-geolo{ki fakultet – smjer geolo{ki;
2. Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – geolo{ki odsjek.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
21.
Geologija
22.
Istorijska geologija
23.
Le`i{ta mineralnih
sirovina
24.
Dubinsko bu{ewe
25.
Metode geolo{kih
istra`ivawa
26.
Geolo{ka dokumentacija
i wena izrada
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet-smjer geolo{ki;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – geolo{ki odsjek.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
27.
Geolo{ko kartirawe
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet – smjer geolo{ki;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – geolo{ki odsjek.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
28.
Hidrogeologija
1.Rudarsko geolo{ki fakultet – smjer geolo{ki;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – geolo{ki i bu{otinski
odsjek (BEMS).
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
29.
In`ewerska geologija
1.Rudarsko geolo{ki fakultet – smjer geolo{ki;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – geolo{ki odsjek.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
30.
Metode prospekcije
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet – smjer geolo{ki;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – geolo{ki odsjek.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
31.
Mehanika tla i stijena
32.
Prakti~na nastava sa
proizvodnim radom
(tre}a i ~etvrta godina
geolo{ki tehni~ar)
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet – smjer geolo{ki, rudarski i op{ti;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – geolo{ki, rudarski i
gra|evinski odsjek.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet – smjer geolo{ki.
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – Odsjek za bu{otinsku
eksploataciju (BEMS);
3.Visokokvalifikovani radnici ili radnici sa petim (V) stepenom
stru~nosti rudarsko-geolo{ke struke sa najmawe pet godina iskustva u
struci.
Broj 8 - Strana 964
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
NAPOMENA:
Nastavnici koji su zate~eni u nastavi na neodre|eno radno vrijeme, a po ranije utvr|enim stru~nim
profilima su verifikovano izvodili nastavu (Nastavni plan i program sredwe tehni~ke i srodne {kole broj:
UP-I-03-611-3117/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te Kwige 2/I i 2/II broj: UP-I-03-611-3464/95 Sarajevo, 7. jula
1995. godine), mogu i daqe raditi na tim poslovima.
C) STRU^NA [KOLA
Red.
broj
PREDMET
PROFIL I STRU^NA SPREMA NASTAVNIKA
1.
Tehni~ko crtawe sa
nacrtnom geometrijom
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet – svi smjerovi;
2.Profesor ma{inske grupe predmeta;
3.Dipl. in`iwer ma{instva – svi smjerovi;
4.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – svi odsjeci.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
2.
Osnovi geologije i
rudarstva
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet – smjer geolo{ki i eksploatacioni;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski, geolo{ki i
bu{otinski odsjek (BEMS)
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet – svi smjerovi;
2.Profesor ma{inske grupe predmeta;
3.Ma{inski fakultet – svi smjerovi;
4.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – svi odsjeci.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
1.Ma{inski fakultet - svi smjerovi;
2.Profesor ma{inske grupe predmeta;
3.Rudarsko-geolo{ki fakultet-smjer eksploatacioni, rudarsko-ma{inski;
4.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski i bu{otinski
odsjek (BEMS);
5.Elektrotehni~ki fakultet-smjer slaba ili jaka struja.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
1.Diplomirani in`iwer ma{instva – smjerovi: op{ti, energetski,
proizvodni;
2.Bachelor (240 ECTS) i master (300 ECTS) ma{instva – smjerovi: proizvodni,
industrijski in`iwering i menaxment, proizvodne tehnologije;
3.Diplomirani ekonomista – svi smjerovi;
4.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ekonomije – svi smjerovi.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
1.Diplomirani ekonomista – svi smjerovi;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ekonomije – svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – smjer:
industrijski in`ewering i menaxment.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
3.
Tehni~ka mehanika
4.
Osnovi ma{instva i
elektrotehnike
5.
Ekonomika i
organizacija preduze}a
6.
Osnove preduzetni{tva/
Ekonomika i menaxment
preduzetni{tva
7.
Rudarski radovi na
povr{inskom kopu
1.Rudarsko geolo{ki fakultet-smjer eksploatacioni i op{ti.
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski i bu{otinski
odsjek (BEMS).
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
8.
Ma{ine i ure|aji na
povr{inskom kopu
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet-smjer eksploatacioni i rudarsko-ma{inski;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski odsjek;
3.Diplomirani in`iwer ma{instva – svi smjerovi koji su u okviru svoga redovnog
obrazovawa imali predmet ~iji sadr`aj i struktura obuhvata minimalno 70%
tematskih jedinica koje se obra|uju u okviru nastavnog predmeta.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
9.
Tehnologija rudarskih
materijala
1.Rudarski fakultet – smjer eksploatacioni i rudarsko-ma{inski;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski odsjek;
3.Ma{inski fakultet-svi smjerovi.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
10.
Za{tita na radu
1.Rudarsko geolo{ki fakultet – smjer eksploatacioni i op{ti;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet- rudarski odsjek i odsjek
sigurnost i pomo}.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
11.
Ma{ine i ure|aji za
bu{ewe
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet-smjer eksploatacioni i op}{ti;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski, i bu{otinski
odsjek (BEMS).
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 965
12.
Tehnika bu{ewa I i II
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet-smjer eksploatacioni i op{ti;
2.Rudarsko-geolo{ki-gra|evinski fakultet – rudarski, i bu{otinski
odsjek - (BEMS).
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
13.
Rudarstvo I
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet – smjer eksploatacioni i op{ti;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
14.
Rudarstvo II
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet – smjer eksploatacioni i op{ti;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
15.
Ma{ine i ure|aji u
podzemnoj eksploataciji
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet-smjer eksploatacioni, op{ti i rudarsko-ma{inski;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
Ma{inski elementi
1.Profesor ma{inske grupe predmeta;
2.Ma{inski fakultet – svi smjerovi;
3.Rudarsko-geolo{ki fakultet-smjer eksploatacioni, rudarsko-ma{inski;
4.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski odsjek.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
Motori i motorna vozila
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - motori i motorna vozila, energetski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Motori i vozila, Energetsko ma{instvo, Energetsko procesni,
Energetsko i saobra}ajno ma{instvo;
3.Profesor fizike i pogonskih strojeva;
4.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
5.Diplomirani in`iwer saobra}aja – smjer: drumski.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
Pogonske i radne ma{ine
1.Diplomirani in`iwer ma{instva – proizvodno, motori i motorna
vozila, energetski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – smjerovi:
proizvodno, mehatronika, energetski;
3.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
4.Profesor fizike i pogonskih strojeva;
5.Diplomirani in`iwer rudarstva – smjer: ma{inski.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
Rudarske ma{ine
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet – smjer eksploatacioni, rudarsko-ma{inski
i op{ti.
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski i bu{otinski odsjek
(BEMS).
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
Remont i odr`avawe
motora i motornih
vozila
1.Diplomirani in`iwer ma{instva- motori i motorna vozila, energetski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi: Motori
i vozila, Energetsko ma{instvo, Energetsko procesni, Energetsko i
saobra}ajno ma{instvo;
3.Profesor fizike i pogonskih strojeva;
4.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
5.Diplomirani in`iwer saobra}aja – smjer: drumski.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi fakultet ili 240 ECTS
Prakti~na nastava sa
proizvodnim radom
(prva godina sva
zanimawa)
1.Ma{inski fakultet VI i VII stepen, Bachelor (180 i 240 ECTS) i Master
(300 ECTS) ma{instva sa prethodno zavr{enom {kolom za kvalifikovane
radnike ma{inske struke, odnosno, sa zavr{enim stepenom stru~ne spreme za
sredwe slo`ena ili slo`ena zanimawa;
2.Vi{a tehni~ka {kola ma{inske struke sa prethodno zavr{enom {kolom
za kvalifikovane radnike;
3.Stru~ni majstor - visokokvalifikovani radnici ma{inske struke, odnosno,
radnici sa zavr{enim stepenom stru~ne spreme za slo`enija zanimawa
(specijalnosti) sa najmawe pet godina prakti~nog rada u struci.
4.Rudarsko-geolo{ki fakultet – smjer rudarsko-ma{inski, eksploatacioni
i geolo{ki, sa prethodno zavr{enom {kolom za kvalifikovane radnike
ma{inske struke, odnosno, sa zavr{enim stepenom stru~ne spreme za sredwe
slo`ena ili slo`ena zanimawa;
5.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski, bu{otinski odsjek
(BEMS), i odsjek sigurnosti i pomo}i, sa prethodno zavr{enom {kolom za
kvalifikovane radnike ma{inske struke, odnosno, sa zavr{enim stepenom
stru~ne spreme za sredwe slo`ena ili slo`ena zanimawa.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Broj 8 - Strana 966
22.
23.
24.
25.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Prakti~na nastava sa
proizvodnim radom
(druga i tre}a godina
zanimawe geobu{a~)
Prakti~na nastava sa
proizvodnim radom
(druga i tre}a godina
zanimawe rukovalac
rudarske mehanizacije
povr{inskog kopa)
Prakti~na nastava sa
proizvodnim radom
(druga i tre}a godina
zanimawe rudar podzemne
eksploatacije)
Prakti~na nastava sa
proizvodnim radom
(druga i tre}a godina
zanimawe mehani~ar
rudarskih ma{ina)
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Ma{inska praksa
1.Ma{inski fakultet VI i VII stepen, Bachelor (180 i 240 ECTS) i Master
(300 ECTS) ma{instva sa prethodno zavr{enom {kolom za kvalifikovane
radnike ma{inske struke, odnosno, sa zavr{enim stepenom stru~ne
spreme za sredwe slo`ena ili slo`ena zanimawa;
2.Vi{a tehni~ka {kola ma{inske struke sa prethodno zavr{enom {kolom
za kvalifikovane radnike;
3.Stru~ni majstor - visokokvalifikovani radnici ma{inske struke,
odnosno, radnici sa zavr{enim stepenom stru~ne spreme za slo`enija
zanimawa (specijalnosti) sa najmawe pet godina prakti~nog rada u struci;
Rudarska praksa
4. Rudarsko-geolo{ki fakultet – smjer rudarsko-ma{inski, eksploatacioni
i geolo{ki, sa prethodno zavr{enom {kolom za kvalifikovane radnike
ma{inske struke, odnosno, sa zavr{enim stepenom stru~ne spreme za
sredwe slo`ena ili slo`ena zanimawa;
5. Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski, bu{otinski-(BEMS) i
odsjek sigurnosti i pomo}i, sa prethodno zavr{enom {kolom za kvalifikovane
radnike ma{inske struke, odnosno, sa zavr{enim stepenom stru~ne spreme za
sredwe slo`ena ili slo`ena zanimawa;
6. Rudarsko-geolo{ki fakultet-smjer eksploatacioni i geolo{ki;
7. Visokokvalifikovani radnici ili radnici sa petim (V) stepenom stru~nosti
rudarske struke sa najmawe pet godina iskustva u struci.
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet – smjer eksploatacioni, rudarsko-ma{inski
i op{ti;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski odsjek;
3.Visokokvalifikovani radnici ili radnici sa petim (V) stepenom
stru~nosti rudarske struke sa najmawe pet godina iskustva u struci.
1.Rudarsko-geolo{ki fakultet – smjer eksploatacioni i op{ti;
2.Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet – rudarski;
3.Visokokvalifikovani radnici ili radnici sa petim (V) stepenom
stru~nosti rudarske struke sa najmawe pet godina iskustva u struci.
1.Ma{inski fakultet VI i VII stepen, Bachelor (180 i 240 ECTS) i Master (300
ECTS) ma{instva sa prethodno zavr{enom {kolom za kvalifikovane
radnike ma{inske struke, odnosno, sa zavr{enim stepenom stru~ne
spreme za sredwe slo`ena ili slo`ena zanimawa;
2.Vi{a tehni~ka {kola ma{inske struke sa prethodno zavr{enom {kolom
za kvalifikovane radnike;
3.Stru~ni majstor - visokokvalifikovani radnici ma{inske struke,
odnosno, radnici sa zavr{enim stepenom stru~ne spreme za slo`enija
zanimawa (specijalnosti) sa najmawe pet godina prakti~nog rada u struci;
4.Visokokvalifikovani radnici metalske struke ili radnici sa petim (V)
stepenom stru~nosti metalske struke i VKV mehani~ar rudarskih ma{ina.
NAPOMENA:
Nastavnici koji su zate~eni u nastavi na neodre|eno radno vrijeme, a po ranije utvr|enim stru~nim
profilima su verifikovano izvodili nastavu (Nastavni plan i program sredwe stru~ne {kole broj: UP-I-03611-3118/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te Kwiga 2. broj: UP-I-03-611-3465/95 Sarajevo, 7. jula 1995. godine),
mogu i daqe raditi na tim poslovima.
III
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a primjewiva}e se od {kolske 2012/2013. godine.
IV
Stupawem na snagu ove odluke, prestaju da va`e profili i stru~na sprema nastavnika propisani Nastavnim
planom i programom sredwe tehni~ke i srodne {kole broj: UP-I-03-611-3117/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te
Kwige 2/I i 2/II broj: UP-I-03-611-3464/95 Sarajevo, 7. jula 1995. godine i Nastavnim planom i programom sredwe
stru~ne {kole broj: UP-I-03-611-3118/94, Sarajevo, 15. jula 1994.godine, te Kwiga 2. broj: UP-I-03-611-3465/95
Sarajevo, 7. jula 1995. godine.
V
Ova odluka }e se objaviti u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta
Broj: 10/1-38-12606/12
Tuzla, 19.6.2012.
MINISTAR
Prof. dr. Na|a Avdiba{i} Vukadinovi}, s.r.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 967
550
Na osnovu ~lana 8. i ~lana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03 i 10/05), i ~lana 41. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/11), Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona,
donosi
ODLUKU
o izmjeni Nastavnih planova i programa u dijelu koji se odnosi na profil i stru~nu spremu nastavnika i
saradnika za realizovawe programskih sadr`aja u Saobra}ajnoj tehni~koj i Saobra}ajnoj stru~noj {koli
I
Saobra}ajna tehni~ka i saobra}ajna stru~na {kola obuhvataju sqede}a stru~na zvawa i zanimawa:
Red. broj
Stru~no zvawe/Zanimawe
Stepen
1.
Tehni~ar drumskog saobra}aja
IV
2.
Tehni~ar unutra{weg transporta
IV
3.
Tehni~ar PTT saobra}aja
IV
4.
Tehni~ar vu~e – ma{inovo|a
IV
5.
Tehni~ar `eqezni~kog saobra}aja
IV
6.
Tehni~ar za tehni~ku ispravnost vozila
IV
7.
Tehni~ar za bezbijednost drumskog saobra}aja
IV
8.
Tehni~ar za logistiku i {pediciju
IV
9.
Voza~ motornih vozila
III
10.
Rukovalac gra|evinskih i pretovarnih ma{ina
III
11.
Autoelektri~ar
III
II
Profil i stru~na sprema nastavnika: A) OP[TEOBRAZOVNI PREDMETI:
Red.
broj
1.
2.
3.
PREDMET
PROFIL I STRU^NA SPREMA NASTAVNIKA
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za bosanski/
hrvatski/srpski jezik i kwi`evnost ili odsjek za ju`noslavenske jezike i
kwi`evnost, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII
stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor bosanskog/
hrvatskog/srpskog jezika i kwi`evnosti ili drugim stru~nim zvawem gdje je
bosanski/hrvatski/srpski jezik ili kwi`evnost/ju`noslavenski jezik ili
Bosanski, hrvatski, srpski kwi`evnost, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
jezik i kwi`evnost
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za bosanski/hrvatski/
srpski jezik i kwi`evnost ili odsjek za ju`noslavenske jezike i kwi`evnost,
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i kwi`evnosti ili drugim
stru~nim zvawem gdje je bosanski/hrvatski/srpski jezik ili kwi`evnost/
ju`noslavenski jezik ili kwi`evnost, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za strani jezik, sa
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne
spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor stranog jezika ili drugim
stru~nim zvawem gdje je strani jezik, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi;
Strani jezik
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za strani jezik, sa
zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor stranog jezika ili drugim stru~nim zvawem gdje je strani jezik
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj
grupi ili ekvivalent.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za matematiku, sa
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne
spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor matematike ili drugim
stru~nim zvawem gdje je matematika, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi;
Matematika
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za matematiku, sa
zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor matematike ili ekvivalent u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj
ili vi{epredmetnoj grupi predmeta.
Broj 8 - Strana 968
4.
5.
6.
7.
8.
9.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za tjelesni odgoj
i sport/fizi~ku (tjelesnu) kulturu, sa zavr{enim ~etverogodi{wim
dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim
zvawem profesor tjelesnog odgoja i sporta ili drugim stru~nim zvawem
gdje je tjelesni odgoj i sport/fizi~ka (tjelesna) kultura, glavni ili
ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za tjelesni odgoj i
sport/fizi~ku (tjelesnu) kulturu, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog
obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS)
i ste~enim stru~nim zvawem bachelor tjelesnog odgoja i sporta ili drugim
stru~nim zvawem gdje je tjelesni odgoj i sport/fizi~ka (tjelesna) kultura,
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent.
Informatika
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za informatiku, sa
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne
spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor informatike ili drugim
stru~nim zvawem gdje je informatika, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za informatiku,
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor informatike ili drugim stru~nim zvawem gdje je informatika
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj
grupi ili ekvivalent;
3. Diplomirani in`iwer elektrotehnike ili bachelor elektrotehnike
(240 ECTS) informati~kog ili srodnog smjera.
Istorija/Povijest
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za istoriju/
povijest, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII
stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor istorije/
povijesti ili drugim stru~nim zvawem gdje je istorija/povijest, glavni
ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za istoriju/
povijest, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog
studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim
zvawem bachelor istorije/povijesti ili drugim stru~nim zvawem gdje je
istorija/povijest glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili
vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent.
Fizika
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za fiziku, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem profesor fizike ili drugim stru~nim zvawem gdje
je fizika, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za fiziku, sa zavr{enim
prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem
trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor fizike ili
drugim stru~nim zvawem gdje je fizika glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent.
Hemija/Kemija
Religijska kultura/
Istorija religija
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za hemiju/kemiju, sa
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne
spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor hemije/kemije ili drugim
stru~nim zvawem gdje je hemija/kemija, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za hemija/kemija,
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor hemije/kemije ili drugim stru~nim zvawem gdje je hemija/kemija
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj
grupi ili ekvivalent.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija,
istorija i teologija), sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim
studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem
profesora iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija, istorija
i teologija) na jednopredmetnim ili dvopredmetnim studijskim odsjecima;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija,
istorija i teologija), sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa
dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim
stru~nim zvawem bachelora iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija,
filozofija, istorija i teologija) na jednopredmetnim, dvopredmetnim ili
vi{epredmetnim studijskim odsjecima ili ekvivalent;
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
10.
Islamski vjeronauk
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 969
1. Fakultet islamskih nauka/islamski pedago{ki fakultet, odsjek
pedagogija/teologija, odsjek za vjeronauku ili srodni smjer, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme);
2. Fakultet islamskih nauka/islamski pedago{ki fakultet, odsjek pedagogija/
teoligija, odsjek za vjeronauku ili srodni smjer, sa zavr{enim prvim ciklusom
visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240
ECTS) i ste~enim zvawem bachelora;
3. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju sa zavr{enim ~etverogodi{wim
dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim
zvawem profesora, uz prethodno zavr{enu medresu;
4. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju sa zavr{enim prvim ciklusom
visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240
ECTS) i ste~enim zvawem bachelora, uz prethodno zavr{enu medresu.
Lica koja ispuwavaju uslove za realizaciju nastave iz islamske vjeronauke
moraju pribaviti certifikat od strane nadle`ne vjerske zajednice.
11.
Katoli~ki vjeronauk
1. Fakultet teolo{kih nauka/Katoli~ki bogoslovni fakultet i srodni
fakulteti, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII
stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem diplomirani teolog/
diplomirani katehet i katehistica/profesor vjeronauka-diplomirani teolog/
profesor vjeronauka-diplomirani katehet i katehistica;
2. Fakultet teolo{kih nauka/Katoli~ki bogoslovni fakultet i srodni
fakulteti, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog
studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
diplomirani teolog/diplomirani katehet i katehetica/profesor vjeronaukadiplomirani teolog/profesor vjeronauka-diplomirani katehet i katehistica.
Lica koja ispuwavaju uslove za realizaciju nastave iz katoli~kog vjeronauka
moraju pribaviti mi{qewe od strane nadle`ne vjerske zajednice.
12.
Pravoslavni vjeronauk
1. Fakultet teolo{kih nauka/Pravoslavni bogoslovni fakultet i srodni
fakulteti, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII
stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem diplomirani teolog ili
profesor vjeronauka;
2. Fakultet teolo{kih nauka/Pravoslavni bogoslovni fakultet i srodni
fakulteti, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog
studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
diplomirani teolog ili profesor vjeronauka.
Lica koja ispuwavaju uslove za realizaciju nastave iz pravoslavne vjeronauke
moraju pribaviti mi{qewe od strane nadle`ne vjerske zajednice.
13.
14.
Demokratija i
qudska prava
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija,
istorija, pravo, politologija), sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim
studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesora
iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija, istorija) na
jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija,
istorija, pravo, politologija), sa zavr{enim prvim ciklusom visokog
obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240
ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelora iz oblasti dru{tvenih nauka
(sociologija, filozofija, istorija, pravo, politologija) na jednopredmetnim,
dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima ili ekvivalent.
Izuzetno: predmet demokratija i qudska prava mogu predavati profesori
dru{tvenih nauka koji su na dan dono{ewa ovog akta zate~eni na tim poslovima
i u stalnom su radnom odnosu.
Sociologija
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka, sociologije, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme)
i ste~enim stru~nim zvawem profesora iz oblasti dru{tvenih nauka
(sociologija) na jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim
studijskim odsjecima gdje je sociologija ravnopravan predmet;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji
obrazuje nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija),
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelora iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija) na jednopredmetnim,
dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima gdje je
sociologija ravnopravan predmet ili ekvivalent.
Broj 8 - Strana 970
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
NAPOMENA:
1. Svi studijski odsijeci jednopredmetne i dvopredmetne grupe potpuno su ravnopravni, izuzev u slu~ajevima
ukoliko visokoobrazovna ustanova koja izdaje diplomu o ste~enom stru~nom zvawu i stru~noj spremi, u opisu
izdate diplome, ne naglasi, koji je prvi a koji drugi predmet odnosno koji je predmet pod A i koji je predmet pod
B, ili na druga~iji, zakonom propisan na~in naglasi takvu razliku.
2. Nastavnici koji su zate~eni u nastavi na neodre|eno radno vrijeme, a po ranije utvr|enim stru~nim profilima
su verifikovano izvodili nastavu (Nastavni plan i program sredwe tehni~ke i srodne {kole broj: UP-I-03-6113117/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te Kwige 2/I i 2/II broj: UP-I-03-611-3464/95 Sarajevo, 7. jula 1995. godine, i
Nastavni plan i program sredwe stru~ne {kole broj: UP-I-03-611-3118/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te Kwiga
2. broj: UP-I-03-611-3465/95 Sarajevo, 7. jula 1995. godine), mogu i daqe raditi na tim poslovima.
B) TEHNI^KA [KOLA
Red.
broj
PREDMET
PROFIL I STRU^NA SPREMA NASTAVNIKA
TEHNI^AR DRUMSKOG
SAOBRA]AJA
1.
Tehni~ko crtawe s
nacrtnom geometrijom
2.
Tehni~ka mehanika
3.
Osnovi drumskog
saobra}aja
4.
Tehnologija materijala i
roba u transportu
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
- profesori predmeta ma{inske struke – svi smjerovi/grupe;
- dipl. in`iwer ma{instva – svi smjerovi;
- dipl. in`. rudarstva – svi smjerovi.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- profesori predmeta ma{inske struke – svi smjerovi/grupe;
- dipl. in`iwer ma{instva – svi smjerovi;
- dipl. in`. rudarstva – smjer ma{inski, eksploatacioni.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj.
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer ma{instva - svi smjerovi osim smjera mehani~ka tehnologija
drveta
- dipl. in`iwer metalurgije
- dipl. in`iwer tehnologije - neorganskog smjera
- profesori predmeta ma{inske struke - svi smjerovi/grupe
- dipl. in`iwer rudarstva - smjer ma{inski i eksploatacioni
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- profesori predmeta ma{inske struke – svi smjerovi/grupe.
- dipl. in`iwer ma{instva – svi smjerovi
Ma{inski elementi
- dipl. in`. rudarstva – smjer ma{inski, eksploatacioni
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
Motorna vozila
- dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- prof. geografije
Saobra}ajna geografija
- prof. istorije i geografije
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
Organizacija prevoza robe - dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
i putnika
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
Drumske saobra}ajnice
- dipl. in`iwer gra|evine - smjer saobra}ajni
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
-dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
[pedicija
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
Motori SUS
- dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
Robnotransportne
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
manipulacije
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
Bezbjednost drumskog
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
saobra}aja
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
Dinamika motornih vozila - dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. ekonomist
Ekonomika drumskog
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
saobra}aja
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
Auto-baze i auto-stanice
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
17.
Prakti~na nastava-1.
razred
18.
Prakti~na nastava-2.
razred
19.
Prakti~na nastava-3.
razred
20.
Prakti~na nastava-4.
razred
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 971
- dipl. in`iwer ma{instva ili saobra}aja sa prethodno zavr{enom
tehni~kom ili stru~nom {kolom ma{inske ili saobra}ajne struke
- in`iwer ma{instva ili saobra}aja sa prethodno zavr{enom tehni~kom
ili stru~nom {kolom ma{inske ili saobra}ajne struke
- VK radnik ili specijalista V stepen stru~ne spreme ma{inske struke sa
najmawe 5 godina radnog iskustva u struci
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
- in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
- VK radnik ili specijalista V stepen stru~ne spreme automehani~ar sa
najmawe 5 godina radnog iskustva u struci
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- dipl.in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
- in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
- VK radnik ili specijalista V stepen stru~ne spreme automehani~ar sa
najmawe 5 godina radnog iskustva u struci
-dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
-in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
TEHNI^AR UNUTRA[WEG TRANSPORTA
1.
Tehni~ko crtawe s
nacrtnom geometrijom
2.
Tehni~ka mehanika
3.
Osnovi drumskog
saobra}aja
4.
Tehnologija materijala i
roba u transportu
5.
Ma{inski elementi
6.
Motorna vozila
7.
Saobra}ajna geografija
8.
Gara`e i servisi
9.
Skladi{ta
10.
Motori SUS
11.
Robnotransportne
manipulacije
12.
Integralni transport
13.
Organizacija unutra{weg
transporta
14.
Sredstva unutra{weg
transporta
15.
Paletizacija robe
- profesori predmeta ma{inske struke – svi smjerovi/grupe.
- dipl. in`iwer ma{instva – svi smjerovi
- dipl. in`. rudarstva – svi smjerovi
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- profesori predmeta ma{inske struke – svi smjerovi/grupe.
- dipl. in`iwer ma{instva – svi smjerovi
- dipl. in`. rudarstva – smjer ma{inski, eksploatacioni
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer ma{instva - svi smjerovi osim smjera mehani~ka
tehnologija drveta
- dipl. in`iwer metalurgije
- dipl. in`iwer tehnologije - neorganskog smjera
- profesori predmeta ma{inske struke - svi smjerovi/grupe
- dipl. in`iwer rudarstva - smjer ma{inski i eksploatacioni
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- profesori predmeta ma{inske struke – svi smjerovi/grupe.
- dipl. in`iwer ma{instva – svi smjerovi
- dipl. in`. rudarstva – smjer ma{inski, eksploatacioni
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- prof. geografije
- prof. istorije i geografije
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- dipl. in`iwer ma{instva
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
Broj 8 - Strana 972
16.
17.
18.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Prakti~na nastava-1.
razred
Prakti~na nastava-2.
razred
Prakti~na nastava-3. i 4.
razred
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
- dipl. in`iwer ma{instva ili saobra}aja sa predhodno zavr{enom
tehni~kom ili stru~nom {kolom ma{inske ili saobra}ajne struke
- in`iwer ma{instva ili saobra}aja sa prethodno zavr{enom tehni~kom
ili stru~nom {kolom ma{inske ili saobra}ajne struke
- VK radnik ili specijalista V stepen stru~ne spreme ma{inske struke sa
najmawe 5 godina radnog iskustva u struci
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
- in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
- VK radnik ili specijalista V stepen stru~ne spreme automehani~ar sa
najmawe 5 godina radnog iskustva u struci
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
TEHNI^AR PTT SAOBRA]AJA
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer PTT manipulacije, eksploatacije,
komunikacije
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- prof. psihologije ili pedagogije/psihologije
- prof. pedagogije
- dipl. pedagog - psiholog
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - svi smjerovi
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer elektrotehnike - smjer telekomunikacije
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer PTT saobra}aj, komunikacije
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer elektrotehnike - smjer telekomunikacije
- dipl. in`iwer PTT saobra}aja - smjer telekomunikacije, komunikacije
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
1.
Po{tanski saobra}aj
2.
Osnovi psihologije
i kulture javnih
informacija
3.
Osnovi saobra}aja
4.
Telefonski saobra}aj
5.
Telegrafski saobra}aj
6.
Saobra}ajna geografija
7.
Nov~ano poslovawe
8.
Blagajni~ko poslovawe
9.
Automatska obrada
podataka
10.
Automatizacija i
- dipl. in`iwer elektrotehnike - smjer automatika, tehni~ka informatika
mehanizacija u po{tanskom
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer PTT saobra}aj, komunikacije
saobra}aju
11.
Ekonomika i organizacija
u PTT
-dipl. ekonomista
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
Prakti~na nastava
OBLAST TELEFONSKOG I TELEGRAFSKOG SAOBRA]AJA:
- dipl. in`iwer elektrotehnike - smjer telekomunikacije
- dipl. in`iwer PTT saobra}aja - smjer telekomunikacije, komunikacije
OBLAST PO[TANSKOG SAOBRA]AJA I NOV^ANOG POSLOVAWA:
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer PTT saobra}aj
- ekonomista PTT saobra}aja sa zavr{enom vi{om PTT {kolom
- dipl. ekonomista
12.
- prof. geografije
- prof. istorije i geografije
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer PTT manipulacije, eksploatacije
- dipl. ekonomista
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. ekonomista
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer elektrotehnike - smjer informatika, automatika,
elektronika i telekomunikacije
- prof. informatike
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
TEHNI^AR @EQEZNI^KOG SAOBRA]AJA
1.
2.
Tehni~ko crtawe s
nacrtnom geometrijom
Tehni~ka mehanika
- profesori predmeta ma{inske struke – svi smjerovi/grupe
- dipl. in`iwer ma{instva – svi smjerovi
- dipl. in`. rudarstva – svi smjerovi
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- profesori predmeta ma{inske struke – svi smjerovi/grupe
- dipl. in`iwer ma{instva – svi smjerovi
- dipl. in`. rudarstva – smjer ma{inski, eksploatacioni
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 973
- dipl. in`iwer ma{instva - svi smjerovi osim smjera mehani~ka tehnologija
drveta
- dipl. in`iwer metalurgije
Tehnologija materijala i
- dipl. in`iwer tehnologije - neorganskog smjera
roba u transportu
- profesori predmeta ma{inske struke - svi smjerovi/grupe
- dipl. in`iwer rudarstva - smjer ma{inski i eksploatacioni
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- profesori predmeta ma{inske struke – svi smjerovi/grupe
- dipl. in`iwer ma{instva – svi smjerovi
Ma{inski elementi
- dipl. in`. rudarstva – smjer ma{inski, eksploatacioni
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- prof. geografije
Saobra}ajna geografija
- prof. istorije i geografije
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer `eqezni~ki saobra}aj
Upotreba sredstava veze
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
Organizacija `eqezni~kog -dipl. in`iwer saobra}aja - smjer `eqezni~ki saobra}aj
saobra}aja
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. ekonomista
Organizacija prevoza
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer `eqezni~ki
putnika
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. ekonomista
Organizacija prevoza
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer `eqezni~ki
stvari
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
Signalni i
- dipl. in`iwer elektrotehnike
telekomunikacioni
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
ure|aji
Transportno
- dipl. ekonomista
ra~unovodstvo
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer ma{instva
- dipl. in`iwer elektrotehnike
Prevozna sredstva
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer `eqezni~ki
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl.in`iwer saobra}aja - smjer `eqezni~ki saobra}aj
Upotreba vu~nih vozila
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer elektrotehnike - svi smjerovi
Elektrotehnika
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer ma{instva ili saobra}aja sa prethodno zavr{enom
tehni~kom ili stru~nom {kolom ma{inske ili saobra}ajne struke
- in`iwer ma{instva ili saobra}aja sa prethodno zavr{enom tehni~kom
Prakti~na nastava-1.
razred
ili stru~nom {kolom ma{inske ili saobra}ajne struke
- VK radnik ili specijalista V stepen stru~ne spreme ma{inske struke sa
najmawe 5 godina radnog iskustva u struci
Prakti~na nastava - 2., 3., - dipl. in`iwer saobra}aja - smjer `eqezni~ki saobra}aj, polo`en
4. razred
stru~ni ispit na `eqeznici
TEHNI^AR VU^E-MA[INOVO\A
1.
Tehni~ko crtawe s
nacrtnom geometrijom
2.
Tehni~ka mehanika
3.
Tehnologija materijala i
roba u transportu
- profesori predmeta ma{inske struke – svi smjerovi/grupe
- dipl. in`iwer ma{instva – svi smjerovi
-dipl. in`. rudarstva – svi smjerovi
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- profesori predmeta ma{inske struke – svi smjerovi/grupe
- dipl. in`iwer ma{instva – svi smjerovi
- dipl. in`. rudarstva – smjer ma{inski, eksploatacioni
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer ma{instva - svi smjerovi osim smjera mehani~ka
tehnologija drveta
- dipl. in`iwer metalurgije
- dipl. in`iwer tehnologije - neorganskog smjera
- profesori predmeta ma{inske struke - svi smjerovi/grupe
- dipl. in`iwer rudarstva - smjer ma{inski i eksploatacioni
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
Broj 8 - Strana 974
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
- profesori predmeta ma{inske struke – svi smjerovi/grupe
- dipl. in`iwer ma{instva – svi smjerovi
- dipl. in`. rudarstva – smjer ma{inski, eksploatacioni
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer elektrotehnike
- dipl. in`iwer gra|evine
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer ma{instva
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer `eqezni~ki
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer elektrotehnike
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer ma{instva
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer ma{instva
- dipl. in`iwer elektrotehnike
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer `eqezni~ki
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer ma{instva
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer `eqezni~ki
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer `eqezni~ki saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
4.
Ma{inski elementi
5.
Stabilna postrojewa
6.
Vu~na vozila,
mehani~ki dio
7.
Vu~na vozila, elektri~ni
dio
8.
Ko~nice i ko~ewe
9.
Organizacija vu~e vozova
10.
Vozna dinamika
11.
Organizacija
`eqezni~kog saobra}aja
12.
Organizacija prevoza
putnika
13.
Organizacija prevoza
stvari
14.
Signalni i
telekomunikacioni
ure|aji
- dipl. in`iwer elektrotehnike
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
15.
Transportno
ra~unovodstvo
- dipl. ekonomista
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
16.
Vu~ena vozila
17.
Elektrotehnika
18.
Prakti~na nastava-1.
razred
19.
- dipl. in`iwer ma{instva
- dipl. in`iwer elektrotehnike
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer `eqezni~ki
Prakti~na nastava-2., 3., 4.
- in`iwer ma{instva
razred
- in`iwer elektrotehnike
- VK radnik, specijalista ma{inske, elektrotehni~ke ili saobra}ajne
struke, tehni~ar vu~e - ma{inovo|a sa 5 god. radnog iskustva na radnom
mjestu ma{inovo|e.
- dipl. ekonomista
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer `eqezni~ki
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. ekonomista
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer `eqezni~ki
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer ma{instva
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer `eqezni~ki
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer elektrotehnike - svi smjerovi
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer ma{instva ili saobra}aja sa predhodno zavr{enom
tehni~kom ili stru~nom {kolom ma{inske ili saobra}ajne struke
- in`iwer ma{instva ili saobra}aja sa predhodno zavr{enom tehni~kom
ili stru~nom {kolom ma{inske ili saobra}ajne struke
- VK radnik ili specijalista V stepen stru~ne spreme ma{inske struke sa
najmawe 5 godina radnog iskustva u struci
TEHNI^AR ZA TEHNI^KU ISPRAVNOST VOZILA
1.
Tehni~ko crtawe s
nacrtnom geometrijom
2.
Tehni~ka mehanika
- profesori predmeta ma{inske struke – svi smjerovi/grupe
- dipl. in`iwer ma{instva – svi smjerovi
- dipl. in`. rudarstva – svi smjerovi
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- profesori predmeta ma{inske struke – svi smjerovi/grupe
- dipl. in`iwer ma{instva – svi smjerovi
- dipl. in`. rudarstva – smjer ma{inski, eksploatacioni
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 975
Tehnologija materijala i
roba u transportu
- dipl. in`iwer ma{instva - svi smjerovi osim smjera mehani~ka tehnologija
drveta
- dipl. in`iwer metalurgije
- dipl. in`iwer tehnologije - neorganskog smjera
- profesori predmeta ma{inske struke - svi smjerovi/grupe
- dipl. in`iwer rudarstva - smjer ma{inski i eksploatacioni
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
4.
Ma{inski elementi
- profesori predmeta ma{inske struke – svi smjerovi/grupe.
- dipl. in`iwer ma{instva – svi smjerovi
- dipl. in`. rudarstva – smjer ma{inski, eksploatacioni
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
5.
Osnovi drumskog
saobra}aja
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
3.
6.
7.
8.
- prof. geografije
- prof. istorije i geografije
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. psiholog
- prof. psihologije
Osnove saobra}ajnog prava
- dipl. pedagog
i psihologije
- prof. pedagogije
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
Bezbjednost drumskog
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
saobra}aja
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
Saobra}ajna geografija
9.
Drumske saobra}ajnice
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- dipl. in`iwer gra|evine - smjer saobra}ajni
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
10.
Motori SUS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
11.
Poznavawe vozila
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
12.
Poznavawe propisa o
registraciji vozila i
odgovornost kontrolora
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski
- dipl. pravnik
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
13.
Saobra}ajna tehnika
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
14.
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
Dinamika motornih vozila - dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
15.
Ekonomika drumskog
saobra}aja
- dipl. ekonomist
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
16.
Tehni~ki pregled i
ispitivawe vozila
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski
- dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
17.
Organizacija rada stanica - dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski
za tehni~ki pregled vozila - dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
sa za{titom na radu
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
18.
Ure|aji za ispitivawe
tehni~ke ispravnosti
vozila
19.
Prakti~na nastava-1.
razred
20.
Prakti~na nastava-2.
razred
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski
- dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer ma{instva ili saobra}aja sa prethodno zavr{enom
tehni~kom ili stru~nom {kolom ma{inske ili saobra}ajne struke
- in`iwer ma{instva ili saobra}aja sa prethodno zavr{enom tehni~kom
ili stru~nom {kolom ma{inske ili saobra}ajne struke
- VK radnik ili specijalista V stepen stru~ne spreme ma{inske struke sa
najmawe 5 godina radnog iskustva u struci
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
- in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
- VK radnik ili specijalista V stepen stru~ne spreme automehani~ar sa
najmawe 5 godina radnog iskustva u struci
Broj 8 - Strana 976
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
21.
Prakti~na nastava-3.
razred
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
- in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
- VK radnik ili specijalista V stepen stru~ne spreme automehani~ar sa
najmawe 5 godina radnog iskustva u struci
22.
Prakti~na nastava-4.
razred
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
TEHNI^AR ZA BEZBJEDNOST DRUMSKOG SAOBRA]AJA
- profesori predmeta ma{inske struke – svi smjerovi/grupe
- dipl. in`iwer ma{instva – svi smjerovi
- dipl. in`. rudarstva – svi smjerovi
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- profesori predmeta ma{inske struke – svi smjerovi/grupe
- dipl. in`iwer ma{instva – svi smjerovi
- dipl. in` rudarstva – smjer ma{inski, eksploatacioni
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja – smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- prof. geografije
- prof. istorije i geografije
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
1.
Tehni~ko crtawe
2.
Tehni~ka mehanika
3.
Osnovi drumskog
saobra}aja
4.
Saobra}ajna geografija
5.
Elementi putne mre`e
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- dipl. in`iwer gra|evine - smjer saobra}ajni
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
6.
Bezbjednost drumskog
saobra}aja
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
7.
Motori SUS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
8.
Motorna vozila
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Elektri~ni i elektronski - dipl. in`iwer elektrotehnike
ure|aji na m/v
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski
Saobra}ajna pravila
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski/ `eqezni~ki/ komunikacije
Saobra}ajno pravo
- dipl. pravnik
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski
Eksploatacija vozila
- dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- prof. psihologije/pedagogije
- dipl. ekonomista - smjer menaxment
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski
Saobra}ajne nezgode
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
Dinamika motornih vozila - dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski
Regulisawe saobra}aja
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl.in`iwer ma{instva ili saobra}aja sa prethodno zavr{enom
tehni~kom ili stru~nom {kolom ma{inske ili saobra}ajne struke
Prakti~na nastava-1.
- in`iwer ma{instva ili saobra}aja sa prethodno zavr{enom tehni~kom
razred
ili stru~nom {kolom ma{inske ili saobra}ajne struke
- VK radnik ili specijalista V stepen stru~ne spreme ma{inske struke sa
najmawe 5 godina radnog iskustva u struci
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
Prakti~na nastava-2.
- dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
razred
- in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
- VK radnik ili specijalista V stepen stru~ne spreme automehani~ar sa
najmawe 5 godina radnog iskustva u struci
Poslovna kultura
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
19.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Prakti~na nastava-3. i 4.
razred
Broj 8 - Strana 977
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski
TEHNI^AR ZA LOGISTIKU I [PEDICIJU
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski/ `eqezni~ki/ komunikacije
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer ma{instva - svi smjerovi osim smjera mehani~ka
tehnologija drveta
- dipl. in`iwer metalurgije
- dipl. in`iwer tehnologije - neorganskog smjera
- profesori predmeta ma{inske struke - svi smjerovi/grupe
- dipl. in`iwer rudarstva - smjer ma{inski i eksploatacioni
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
1.
Osnove prevoza i prenosa
2.
Tehnologija materijala i
roba u transportu
3.
Saobra}ajna geografija
- prof. geografije
- prof. istorije i geografije
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
4.
Pretovarni terminali i
mehanizacija
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
5.
6.
7.
8.
- prof. psihologije ili pedagogije/psihologije
- prof. pedagogije
- dipl. pedagog - psiholog
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski
Organizacija prevoza
- dipl. ekonomista
tereta
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
Skladi{tewe i skladi{no
- dipl. ekonomista
poslovawe
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski/ `eqezni~ki/ komunikacije
Saobra}ajno pravo
- dipl. pravnik
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
Osnovi psihologije
i kulture javnih
informacija
9.
Finansijsko poslovawe u
{pediciji
10.
Poslovne komunikacije
11.
Ekonomika saobra}aja
12.
Me|unarodna {pedicija
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski
- dipl. ekonomista
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
13.
Prevozni~ko osigurawe
- dipl. ekonomista
- dipl. pravnik
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
14.
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski
Agencijski poslovi robnog
- dipl. ekonomista
saobra}aja
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
15.
Logistika
16.
Automatska obrada
podataka
17.
Prakti~na nastava-3./4.
razred
- dipl. ekonomista
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- prof. pedagogije/psihologije
- prof. psihologije
- prof. pedagogije
- dipl. pedagog-psiholog
- dipl. ekonomista
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski/ `eqezni~ki/ komunikacije
- dipl. ekonomista
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer elektrotehnike - smjer informatika, automatika,
elektronika i telekomunikacije
- prof. informatike
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski/ `eqezni~ki/ komunikacije
- dipl. ekonomista
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
Broj 8 - Strana 978
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Nastavne predmete saobra}ajne
struke, koje predaju dipl. in`iweri
saobra}aja – smjer drumski saobra}aj,
mogu predavati i stru~ni profili
navedeni u tabeli pod ta~kom (1 i
2)
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
1. Diplomirani in`iwer saobra}aja - svi smjerovi koji su u okviru svoga
redovnog obrazovawa imali predmet ~iji sadr`aj i struktura obuhvata
minimalno 70% tematskih jedinica koje se obra|uju u okviru nastavnog
predmeta;
2. Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) saobra}aja – svi smjerovi
koji su u okviru svoga redovnog obrazovawa imali predmet ~iji sadr`aj i
struktura obuhvata minimalno 70% tematskih jedinica koje se obra|uju u
okviru nastavnog predmeta.
NAPOMENA:
Nastavnici koji su zate~eni u nastavi na neodre|eno radno vrijeme, a po ranije utvr|enim stru~nim profilima
su verifikovano izvodili nastavu (Nastavni plan i program sredwe tehni~ke i srodne {kole broj: UP-I-03611-3117/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te Kwige 2/I i 2/II broj: UP-I-03-611-3464/95 Sarajevo, 7. jula 1995.
godine), mogu i daqe raditi na tim poslovima.
C) STRU^NA [KOLA
Red.
broj
PREDMET
PROFIL I STRU^NA SPREMA NASTAVNIKA
VOZA^ MOTORNIH VOZILA
- profesori predmeta ma{inske struke – svi smjerovi/grupe
- dipl. in`iwer ma{instva – svi smjerovi
- dipl. in`. rudarstva – svi smjerovi
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- profesori predmeta ma{inske struke – svi smjerovi/grupe
- dipl. in`iwer ma{instva – svi smjerovi
- dipl. in`. rudarstva – smjer ma{inski, eksploatacioni
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
1.
Tehni~ko crtawe
2.
Tehni~ka mehanika
3.
Ma{inski elementi
- profesori predmeta ma{inske struke – svi smjerovi/grupe
- dipl. in`iwer ma{instva – svi smjerovi
- dipl. in`. rudarstva – smjer ma{inski, eksploatacioni
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
4.
Tehnologija materijala i
roba u transportu
- dipl. in`iwer ma{instva - svi smjerovi osim smjera mehani~ka
tehnologija drveta
- dipl. in`iwer metalurgije
- dipl. in`iwer tehnologije - neorganskog smjera
- profesori predmeta ma{inske struke - svi smjerovi/grupe
- dipl. in`iwer rudarstva - smjer ma{inski i eksploatacioni
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
5.
Motori SUS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
6.
Motorna vozila
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
7.
Robnotransportne
manipulacije
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
8.
Organizacija prevoza
robe i putnika
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
9.
Bezbjednost drumskog
saobra}aja
10.
Saobra}ajna geografija
11.
Osnovi drumskog
saobra}aja
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- prof. geografije
- prof. istorije i geografije
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
12.
Tehnika vo`we
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
13.
Me|unarodni
transport robe
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 979
14.
Psihologija saobra}aja
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- prof. psihologije - filozofski fakultet
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
15.
Ekonomika i
organizacija preduze}a
- dipl. ekonomista
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
16.
17.
18.
- dipl. in`iwer ma{instva ili saobra}aja sa prethodno zavr{enom
tehni~kom ili stru~nom {kolom ma{inske ili saobra}ajne struke
Prakti~a nastava-1.razred - in`iwer ma{instva ili saobra}aja sa prethodno zavr{enom tehni~kom
ili stru~nom {kolom ma{inske ili saobra}ajne struke
- VK radnik ili specijalista V stepen stru~ne spreme ma{inske struke sa
najmawe 5 godina radnog iskustva u struci
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
Prakti~na nastava-2.
- dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
razred
- in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
- VK radnik ili specijalista V stepen stru~ne spreme automehani~ar sa
najmawe 5 godina radnog iskustva u struci
- dipl. in`iwer saobra}aja i in`iwer saobra}aja sa licencom za predava~a
teoretske nastave u auto{kolama
Prakti~na nastava 3.
- dipl. in`iwer saobra}aja i in`iwer saobra}aja sa licencom za
instruktora vo`we u auto{kolama
razred
- lica sa zavr{enom visokom, vi{om, sredwom stru~nom spremom i
licencom za instruktora vo`we u auto{kolama
RUKOVALAC GRA\EVINSKIH I PRETOVARNIH MA[INA
1.
Tehni~ko crtawe
- profesori predmeta ma{inske struke – svi smjerovi/grupe
- dipl. in`iwer ma{instva – svi smjerovi
- dipl. in`. rudarstva – svi smjerovi
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
2.
Tehni~ka mehanika
- profesori predmeta ma{inske struke – svi smjerovi/grupe
- dipl. in`iwer ma{instva – svi smjerovi
- dipl. in` rudarstva – smjer ma{inski, eksploatacioni
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
3.
Ma{inski elementi
- profesori predmeta ma{inske struke – svi smjerovi/grupe
- dipl. in`iwer ma{instva – svi smjerovi
- dipl. in`. rudarstva – smjer ma{inski, eksploatacioni
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
4.
Tehnologija materijala i
roba u transportu
-dipl. in`iwer ma{instva - svi smjerovi osim smjera mehani~ka
tehnologija drveta
- dipl. in`iwer metalurgije
- dipl. in`iwer tehnologije - neorganskog smjera
- profesori predmeta ma{inske struke - svi smjerovi/grupe
- dipl. in`iwer rudarstva - smjer ma{inski i eksploatacioni
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
5.
Osnovi drumskog
saobra}aja
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
6.
Ekonomika i organizacija
preduze}a
- dipl. ekonomista
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
7.
Bezbjednost drumskog
saobra}aja
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
8.
Poznavawe motora i
motornih vozila
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
Gra|evinske i
pretovarne ma{ine
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
- dipl. in`iwer gra|evine - smjer saobra}ajni
- dipl. in`iwer rudarstva - smjer eksploatacioni
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
9.
Broj 8 - Strana 980
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 10.
Prakti~na nastava-1.
razred
11.
Prakti~na nastava-2. i 3.
razred
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
- dipl. in`iwer ma{instva ili saobra}aja sa prethodno zavr{enom
tehni~kom ili stru~nom {kolom ma{inske ili saobra}ajne struke
- in`iwer ma{instva ili saobra}aja sa prethodno zavr{enom tehni~kom
ili stru~nom {kolom ma{inske ili saobra}ajne struke
- VK radnik ili specijalista V stepen stru~ne spreme ma{inske struke sa
najmawe 5 godina radnog iskustva u struci
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila i proizvodni
- in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila i proizvodni
- VK radnik ili specijalista V stepen stru~ne spreme automehani~ar sa
najmawe 5 godina radnog iskustva u struci
AUTOELEKTRI^AR
1.
Elektrotehni~ko crtawe
- profesori predmeta ma{inske struke – svi smjerovi/grupe
- dipl. in`iwer ma{instva – svi smjerovi
- dipl. in`. rudarstva – svi smjerovi
- dipl. in`iwer elektrotehnike-svi smjerovi
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
2.
Osnove elektrotehnike
- dipl. in`iwer elektrotehnike
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer ma{instva – svih usmjerewa
- profesor ma{inske grupe predmeta
- bachelor (240 ECTS) i master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer elektrotehnike
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer elektrotehnike
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer elektrotehnike
- profesor elektrotehnike
- bachelor (240 ECTS) i master (300 ECTS) elektrotehnike – svi smjerovi
- dipl. in`iwer saobra}aja – smjer drumski saobra}aj
- dipl. in`iwer ma{instva – smjer motori i motorna vozila
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
- dipl. in`iwer elektrotehnike
- dipl. in`iwer tehnologije - neorganskog smjera
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
3.
Tehni~ka mehanika
4.
Elektri~ne ma{ine
5.
Elektronika
6.
Elektri~ni ure|aji na
motornim vozilima
7.
Poznavawe
elektrotehni~kog
materijala
8.
Motori SUS i motorna
vozila
- dipl. in`iwer saobra}aja - smjer drumski saobra}aj
- dipl. in`iwer ma{instva - smjer motori i motorna vozila
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
9.
Tehnologija zanimawa
- dipl. in`iwer elektrotehnike
- dipl. in`iwer tehnologije - neorganskog smjera
10.
Elektri~na mjerewa
- dipl. in`iwer elektrotehnike
NAPOMENA: Najmawe ~etverogodi{wi studij ili 240 ECTS
11.
Prakti~na nastava-1.
razred
12.
Prakti~na nastava 2.i
3.razred
Nastavne predmete saobra}ajne
struke, koje redaju dipl. in`iweri
saobra}aja – smjer drumski saobra}aj,
mogu predavati i stru~ni profili
navedeni u tabeli pod ta~kom (1
i 2)
- dipl. in`iwer ma{instva ili saobra}aja sa prethodno zavr{enom
tehni~kom ili stru~nom {kolom ma{inske ili saobra}ajne struke
- in`iwer ma{instva ili saobra}aja sa prethodno zavr{enom tehni~kom
ili stru~nom {kolom ma{inske ili saobra}ajne struke
- VK radnik ili specijalista V stepen stru~ne spreme ma{inske struke sa
najmawe 5 godina radnog iskustva u struci
- dipl. in`iwer elektrotehnike
- VK radnik ili specijalista V stepen stru~ne spreme autoelektri~ar sa
5 godina radnog iskustva u struci
1. Diplomirani in`iwer saobra}aja - svi smjerovi koji su u okviru svoga
redovnog obrazovawa imali predmet ~iji sadr`aj i struktura obuhvata
minimalno 70% tematskih jedinica koje se obra|uju u okviru nastavnog
predmeta;
2. Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) saobra}aja – svi smjerovi
koji su u okviru svoga redovnog obrazovawa imali predmet ~iji sadr`aj i
struktura obuhvata minimalno 70% tematskih jedinica koje se obra|uju u
okviru nastavnog predmeta,
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Broj 8 - Strana 981
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
NAPOMENA:
Nastavnici koji su zate~eni u nastavi na neodre|eno radno vrijeme, a po ranije utvr|enim stru~nim profilima
su verifikovano izvodili nastavu (Nastavni plan i program sredwe stru~ne {kole broj: UP-I-03-611-3118/94,
Sarajevo, 15. jula 1994.godine, te Kwiga 2. broj: UP-I-03-611-3465/95 Sarajevo, 7. jula 1995. godine), mogu i daqe
raditi na tim poslovima.
III
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a primjewiva}e se od {kolske 2012/2013. godine.
IV
Stupawem na snagu ove odluke, prestaju da va`e profili i stru~na sprema nastavnika propisani Nastavnim
planom i programom sredwe tehni~ke i srodne {kole broj: UP-I-03-611-3117/94, Sarajevo, 15. jula 1994.godine, te
Kwige 2/I i 2/II broj: UP-I-03-611-3464/95 Sarajevo, 7. jula 1995. godine i Nastavnim planom i programom sredwe
stru~ne {kole broj: UP-I-03-611-3118/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te Kwiga 2. broj: UP-I-03-611-3465/95
Sarajevo, 7. jula 1995. godine.
V
Ova odluka }e se objaviti u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta
Broj: 10/1-38-12601/12
Tuzla,19.6.2012.
MINISTAR
Prof. dr. Na|a Avdiba{i} Vukadinovi}, s.r.
551
Na osnovu ~lana 8. i ~lana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03 i 10/05), i ~lana 41. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj: 17/11), Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi
ODLUKU
o izmjeni Nastavnih planova i programa u dijelu koji se odnosi na profil i stru~nu spremu nastavnika i
saradnika za realizovawe programskih sadr`aja u Ma{inskoj tehni~koj i Ma{inskoj stru~noj {koli
I
Ma{inska tehni~ka i Ma{inska stru~na {kola obuhvataju sqede}a stru~na zvawa i zanimawa:
Red. broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Stru~no zvawe/Zanimawe
Ma{inski tehni~ar – op{ti smjer
Ma{inski tehni~ar energetike
Ma{inski tehni~ar za kompjutersko projektovawe
Ma{inski tehni~ar operator za CNC ma{ine
Ma{inski tehni~ar vazduhoplovnog smjera
Ma{inski tehni~ar za preciznu mehaniku i optiku
Metalostrugar
Metalogloda~
Metalobrusa~
Alatni~ar
Kova~
Limar
Autolimar
Instalater centralnog grijawa
Bravar
Ma{inbravar
Precizni mehani~ar
Zavariva~
Plinski i vodoinstalater
Mehani~ar {inskih vozila
Automehani~ar
Zlatar-draguqar
Aviomehani~ar
Proizvo|a~ i monter Al i PVC prozora i vrata
Stepen
IV
IV
IV
IV
IV
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Broj 8 - Strana 982
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
II
Profil i stru~na sprema nastavnika: A) OP[TEOBRAZOVNI PREDMETI:
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
PREDMET
PROFIL I STRU^NA SPREMA NASTAVNIKA
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za bosanski/
hrvatski/srpski jezik i kwi`evnost ili odsjek za ju`noslavenske jezike i
kwi`evnost, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII
stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor bosanskog/
hrvatskog/srpskog jezika i kwi`evnosti ili drugim stru~nim zvawem gdje je
bosanski/hrvatski/srpski jezik ili kwi`evnost/ju`noslavenski jezik ili
kwi`evnost, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
Bosanski, hrvatski, srpski
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za bosanski/hrvatski/
jezik i kwi`evnost
srpski jezik i kwi`evnost ili odsjek za ju`noslavenske jezike i kwi`evnost,
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i kwi`evnosti ili drugim
stru~nim zvawem gdje je bosanski/hrvatski/srpski jezik ili kwi`evnost/
ju`noslavenski jezik ili kwi`evnost, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za strani jezik, sa
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne
spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor stranog jezika ili drugim
stru~nim zvawem gdje je strani jezik, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za strani jezik, sa
Strani jezik
zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor stranog jezika ili drugim stru~nim zvawem gdje je strani jezik
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj
grupi ili ekvivalent.
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za matematiku, sa
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne
spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor matematike ili drugim
stru~nim zvawem gdje je matematika, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi;
Matematika
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za matematiku, sa
zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor matematike ili ekvivalent u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj
ili vi{epredmetnoj grupi predmeta.
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za tjelesni odgoj
i sport/fizi~ku (tjelesnu) kulturu, sa zavr{enim ~etverogodi{wim
dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim
zvawem profesor tjelesnog odgoja i sporta ili drugim stru~nim zvawem
gdje je tjelesni odgoj i sport/fizi~ka (tjelesna) kultura, glavni ili
ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za tjelesni odgoj i
sport/fizi~ku (tjelesnu) kulturu, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog
obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS)
i ste~enim stru~nim zvawem bachelor tjelesnog odgoja i sporta ili drugim
stru~nim zvawem gdje je tjelesni odgoj i sport/fizi~ka (tjelesna) kultura,
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent.
Informatika
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za informatiku, sa
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne
spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor informatike ili drugim
stru~nim zvawem gdje je informatika, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za informatiku,
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor informatike ili drugim stru~nim zvawem gdje je informatika
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj
grupi ili ekvivalent;
3. Diplomirani in`iwer elektrotehnike ili bachelor elektrotehnike
(240 ECTS) informati~kog ili srodnog smjera.
OGLASNI DIO
Oglasi se objavljuju na jeziku i pismu kako je dostavljeno Slu`bi Skup{tine Tuzlanskog kantona za objavu
UPIS U REGISTAR [email protected]
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-010016/12 od 27.4.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 592/12, dana 27.4.2012. godine, upisano
je: Udruženje poljoprivrednih proizvođača Crijevčići.
Skraćeni naziv udruženja je: UPP CRIJEVČIĆI.
Sjedište udruženja je: Crijevčići bb, Stupari-Kladanj.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Zastupanje interesa poljoprivrednih proizvođača na
području opštine Kladanj,
2.Ostvarivanje partnerskih odnosa sa prestavnicima
vladinih institucija na nivou opštine pri utvrđivanju
agrarne politike i budžetskih izdvajanja za razvoj
poljoprivede,
3.Zalaganje za poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača u opštini Kladanj,
4.Zalaganje za očuvanje i zaštitu domaće proizvodnje,
5.Zalaganje za očuvanje i zaštitu okoliša i prirode,
6.Saradnja sa sličnim domaćim i inostranim udruženjima,
7.Pružanje stručne pomoći članovima Udruženja u različitim
oblastima (edukacija, pravna zaštita, socijalna zaštita,
registriranje obrta i drugih organizacionih oblika, izrada
programa, organizovanje stručnih skupova, organizovanje
odlaska na privredne manifestacije, izlaganje poljoprivrednih proizvoda na privrednim manifestacijama).
Udruženje zastupa i predstavlja: Muhamed Selimović,
predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: opštine Sapna.
Danom upisa u Registar Udruženje poljoprivrednih
proizvođača Jezerca stiče svojstvo pravnog lica.
187
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-009045/12 od
14.5.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,
u knjigu II, pod rednim brojem 594/12, dana 14.5.2012. godine,
upisano je: Omladinski pokret “Rebus”.
Sjedište udruženja je: Srebrenik, ul. 211. Oslobodilačke
brigade bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Afirmacija i motivisanje mladih ljudi za njihovo angažovanje u društvu i širenje ideje volonterizma,
2.Zalaganje za brže i ekfikasnije zapošljavanje
omladine,
3.Preventivno suprostavljanje aktuelnim problemima
i negativnim pojavama među mladim ljudima (alkoholizam, vandalizam, kao i drugi oblici devijantnog
ponašanja),
4.Razvijanje kreativnih, (psihički i fizički) zdravih budućih generacija,
5.Jačanje kulturnog identiteta i obogaćivanje kulturnozabavnog i sportsko-rekreativnog života mladih,
6.Povezivanje i kooperacija sa drugim udruženjima i
nevladinim organizacijama širom Bosne i Hercegovine,
7.Pomoć i podrška pri razvijanju drugih nevladinih
organizacija,
8.Učešće u humanitarnim aktivnostima i zalaganje za
ostvarivanje prava socijalno isključenih kategorija
stanovništva,
9.Zalaganje za jačanje ekološke svijesti građana i
učešće u ekološkim aktivnostima,
10.Podsticanje zajedničkog života, te kolektivne i
demokratske saradnje u svrhu socijalnog planiranja
bez diskriminacije religioznog, etničkog ili ideološkog
karaktera,
11.Organizovanje i razvijanje svih vidova edukacionog
rada, vaspitno obrazovnih i informativnih djelatnosti
samostalno, kad je to moguće, odnosno putem
institucija za ove oblasti koje postoje u sistemu, ako
je to potrebno,
12.Stvaranje pozitivnih navika kod svih kategorija
građana u smislu aktivnog odnosa prema društvenim
događajima, te stvaranje pozitivnih navika u korištenju
slobodnog vremena.
Udruženje zastupa i predstavlja: Amra Jahić, predsjednik
Udruženja i Alma Muratović, potpredsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Omladinski pokret “Rebus”,
stiče svojstvo pravnog lica.
188
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011301/12 od 16.05.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod
rednim brojem 596/12, dana 16.05.2012. godine,
Naziv udruženja je: Udruženje planinarsko društvo
„Miljkovac“.
Skraćeni naziv udruženja je: PD “MILJKOVAC”.
Sjedište udruženja je: Kladanj, ul. Patriotske lige broj 1.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- putem organiziranog rada tijela i članova Udruženja
proširivati saznanja o planinskoj prirodi, razvijanjem
planinarske aktivnosti u svim oblicima koji predstavljaju
neposredni dodir s prirodom,
- uključivanje mladih koje će na temelju savremenih
iskustava i spoznaja educirati aktivisti Udruženja,
- uključivati čitave porodice, a prvenstveno one koje
imaju malu djecu,
- organizira i propagira odlazak u planine BiH, kao i
drugih zemalja,
Broj 8 - Strana II
SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA - organizira pripreme i stručnu obuku planinara, a
posebno omladine za trajno bavljenje planinarskim
aktivnostima,
- putem raznih sekcija, ovisno o afinitetu članstva,
razvijati poznate te nove i atraktivne aktivnosti koje
trebaju motivirati kako postojeće članstvo tako i
potencijalne članove da svrhovito koriste slobodno
vrijeme,
- suradnja sa znanstvenim institucijama i pojedincima
radi pronalaženja što svrhovitijih sadržaja, edukacije
članstva i upoznavanju planinskog svijeta, dokazujući
time i široj javnosti društveni značaj planinarskog
pokreta, analize i sručne radove objavljivati u javnim i
stručnim časopisima,
- putem poznatih metoda posvetiti nužnu pažnju
promovisanju planinarstva.
Udruženje zastupa i predstavlja: Muhamed Softić,
predsjednik Udruženja i Mirsad Salihović, podpredsjednik
Udruženja..
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje planinarsko društvo
„Miljkovac“, stiče svojstvo pravnog lica.
189
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011412/12 od 17.05.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod
rednim brojem 597/12, dana 17.05.2012. godine,
Naziv udruženja je: GRADSKO UMJETNIČKO DRUŠTVO
„LEGE ARTIS“.
Skraćeni naziv udruženja je: G.U.D. “LEGE ARTIS” U.G.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Kaldrma broj 6.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
Udruženje zastupa i predstavlja: Jasmin Hasić,
predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar udruženje Gradsko umjetničko
društvo „LEGE ARTIS“, stiče svojstvo pravnog lica.
190
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-012155/12 od 17.05.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod
rednim brojem 598/12, dana 17.05.2012. godine,
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- praćenje stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, te
zaštita, afirmacija i promocija ljudskih prava,
- pružanje adekvatnog, stručnog i kreativnog
obrazovanja iz oblasti umjetnosti i kulture članova i
šire,
- pružanje obrazovnih usluga iz oblasti stranih jezika
u svrhu edukovanja članova zbog razumijevanja
umjetnosti na stranom jeziku,
- humanitarne aktivnosti u svrhu pomoći i prikupljanja
pomoći ugroženim kategorijama, kao i druge
humanitarne aktivnosti,
- ekološka edukacija članova i šire,
- organiziranje edukativnih seminara, okruglih stolova,
debata, kreativnih radionica, savjetovanja,
- održavanje kulturnih manifestacija, izložbi, sportsko
zabavnih takmičenja radi usavršavanja članova i šire,
- organizovanje sportskih, kulturnih manifestacija,
ekskurzija za potrebe članova i šire,
- stvaranje uslova i pretpostavki za razvijanje, pisanje,
snimanje i repordukciju audio-vizuelne umjetnosti kroz
projekte, a u interesu promocije udruženja,
- izdavanje uvjerenja, diploma, pohvala, časopisa,
brošura, letaka, biltena, knjiga i drugih publikacija radi
promoviranja djelatnosti udruženja,
- organizovanje sekcija iz oblasti sporta, novinarstva i
kulture,
- razmjena iskustava, saznanja i informacija sa srodnim
udruženjima i drugim nevladinim organizacijama u
zemlji i inostranstvu.
Udruženje zastupa i predstavlja: Ekrem Ćurić, direktor
Udruženja i Alminka Ćurić, generalni sekretar Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar udruženje Umjetnički Obrazovni
Centar, stiče svojstvo pravnog lica.
191
- stvaranje uslova za organizovanje, provođenje i razvoj
kulture kroz angažovanje građana svih uzrasta u
loklalnoj zajednici,
- unapređenje muzičke kulture kroz rad talentovanih
muzičkih umjetnika,
- vokalno/vokalno-instrumentalno izvođenje muzičkih
kompozicija domaćih i stranih kompozitora na raznim
manifestacijama kulture u zemlji i inostranstvu,
- učestvovanje na voklano/vokalno-instrumentalnim
takmičenjima u zemlji i inostranstvu,
- organizovanje vokalno/vokalno-instrumentalnih takmičenja,
- pomaganje i usavršavanje neafirmisanih muzičkih
umjetnika i slično.
Naziv udruženja je: Umjetnički Obrazovni Centar.
Skraćeni naziv udruženja je: UOC
Sjedište udruženja je: Gračanica, Ritašići, Drama bb.
Četvrtak, 12 juli 2012. god.
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-012288/12 od 18.05.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 600/12, dana 18.05.2012. godine,
Naziv udruženja je: Udruženje „ePLUS“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Mehmedalije Maka
Dizdara 13-C/27.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- organizacija i vođenje projekata iz oblasti obrazovanja,
zaštite zdravlja, zaštite životinja, zaštite životne okoline,
zaštite prava djece i ostalog socijalno i ekonomski
ugroženog stanovništva,
- organizacija i vođenje kampanja za promociju turizma
i ekologije,
- rad na afirmaciji povratka prognanih i raseljenih osoba,
- organizacija i vođenje projekata iz oblasti vezanih za
problematiku društva kao što su mine i minska polja,
nelegalno posjedovanje oružja, kriminal, i sve ostale
negativne pojave u društvu koje utiču na kvalitet života
društva i pojedinca,
- vođenje projekata koji će podići značaj obnovljenih
izvora energije,
- organizovanje kulturno-umjetničkih, zabavnih, sportskih i animacijskih programa (takmičenja, druženja,
koncerti, izložbe, sportskih i sličnih događaja) u okviru
pojedinih projekata Udruženja,
- organizacija besplatnih kurseva, seminara, predavanja
konvencionalnim i elektronskim putem (distance learing),
časovi muzike, informatike, programiranja, dizajna,
Četvrtak, 12 juli 2012. god.
SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA - pružanje besplatnih reklamnih i marketinških usluga,
za promociju aktivnosti Udruženja i projekata koje
Udruženje obavlja, u skladu sa zakonom,
- pružanje podrške iz oblasti strateškog planiranja,
marketinškog planiranja, finansija i knjigovodstva,
- pripremanje i produkcija publicističkih, video i audio
kreacija Udruženja ili vanjskih saradnika Udruženja, u
skladu sa zakonom,
- izrada i izdavanje publikacija, filmova, brošura,
internet stranica i drugog edukativnog propagandnog
materijala koji će biti u funkciji ciljeva udruženja i
podrške ciljnim grupama Udruženja, u skladu sa
zakonom,
- izdavanje knjiga, novina, časopisa i periodičnih
publikacija, računarskih igara i ostalog softvera i ostala
izdavačka djelatnost u skladu sa zakonom,
- pružanje podrške kod snimanja, obrada i izdavanje
zvučnih i muzičkih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa,
a sve u cilju promocije aktivnosti Udruženja,
- organizovanje emitiranja radijskog i televizijskog
programa i ostalih telekomunikacijskih djelatnosti,
- pružanje podrške u vezi s informacijskom tehnologijom
i računarima (programiranje, obrada podataka, usluge
hostinga i djelatnosti u vezi s njima), u skladu sa
zakonom,
- pružanje podrške u vezi s poslovanjem i ostalim
upravljanjem iz oblasti finansija, brankarstva, strateškog
planiranja, pokretanja malih i srednjih preduzeća,
- stvaranje uslova za restauraciju starog namještaja,
rukotvorina, unikatnog nakita, odjeće i obuće, opreme
i dekorativnih predmeta, uređenje i dizajn enterijera i
eksterijera,
- implementacija i promocija projekata za zaštitu
životnog okoliše, te razvoj ekološke svijesti i podsticanje
građana na aktivno sudjelovanje u tim projektima,
- pružanje savjeta iz oblasti održivih izvora energije,
energetske učinkovitosti i ekologije,
- animiranje nadležnih organa i institucija, nevladinih
organizacija i građana na aktivno učešće u promociji
principa zaštite biljnog i životinjskog svijeta, ekoloških
staništa, kulturne baštine i istorijskih spomenika kroz
programe edukacije, kampanje javnog zagovaranja i
zastupanja,
- praćenje razvoja znanosti, tehnike i tehnologije,
davanje mišljenja o tehničkim i tehnološkim rješenjima,
o planiranju izgradnje, uređivanju prostora i čuvanju
čovjekova okoliša, zbrinjavanju i recikliranju otpada,
- organizacija kongresa, foruma, okruglih stolova i
sličnih tematskih skupova,
- organizacija javnih skupova u cilju skretanja pažnje
javnosti na pojave u društvu i ukazivanje na moguća
rješenja,
- promocija jednakosti među spolovima, nacijama,
religijskim i vjerskim grupama, rasama itd.,
- pružanje podrške i učešće u implementaciji,
monitoringu i evaluaciji projekata koje finasiraju
domaće i strane vladine i nevladine organizacije i
institucije,
- rad na afirmaciji mladih, na polju kulture i umjetnosti i
sporta,
- podsticanja kulturnih različitosti i unaprijeđenje
tolerancije,
- organizovanje raznih edukativnih seminara i kurseva,
- poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi
ostvarivanja ciljeva postojanja udruženja, u skladu sa
zakonom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Huremović Elmir,
predsjednik Udruženja i Huremović Dželmina, zamjenik
predsjednika Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Broj 8 - Strana III
Danom upisa u Registar Udruženje „ePLUS“, stiče
svojstvo pravnog lica.
192
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-012199/12 od 22. 05.
2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u
knjigu II, pod rednim brojem 602/12, dana 22.05.2012. godine,
Naziv udruženja je: „Udruženje muzičara/glazbenika Lira“.
Skraćeni naziv udruženja je: “Lira”.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. 2. Tuzlanske brigade 56.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- pripremanje i izvođenje djela muzičke umjetnosti,
- podsticanje kulturnog stvaralaštva, posebno onog iz
muzičke umjetnosti,
- organizovanje i realizacija različitih formi edukacije
članova, u skladu sa zakonom i unapređenje stručnih i
umjetničkih sposobnosti članova,
- organizovanje
koncerata
i
drugih
kulturnih
manifestacija, festivala, smotri, gostovanja orkestra ili
sličnih kulturno-umjetničkih grupa i udruženja,
- učešće na kulturnim manifestacijama u zemlji i
inostranstvu po pozivu, prijavi ili dogovoru,
- okupljanje ljubitelja muzičke umjetnosti u cilju aktivnog
bavljenja, unapređenja kulture i umjetnosti, kao i
obrazovanja i usavršavanja u ovoj oblasti,
- organizovanje klubova i sekcija i podsticanje razvoja i
unapređenja kulture i muzičke umjetnosti uopšte,
- pripremanje i produkcija publicističkih, video i audio
kreacija orkestra ili vanjskih saradnika udruženja, u
skladu sa zakonom,
- saradnja sa drugim umjetničkim i sličnim udruženjima i
organizacijama u zemlji i inostranstvu, sukladno zakonu,
- afirmacija kulturnih vrijednosti Bosne i Hercegovine i
stvaralaca iz ovog područja,
- organizovanje i vođenje muzičkih instrumentalnih i
vokalnih ansambala i grupa,
- organizacija tečajeva u oblasti muziciranja,
- pokretanje, organizovanje i vođenje projekata iz oblasti
kulture, umjetnosti i zabave,
- poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi ostvarivanja
ciljeva postojanja Udruženja, sukladno zakonu.
Udruženje zastupa i predstavlja: Biljana Šeparović,
predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar „Udruženje muzičara/glazbenika
Lira“,, stiče svojstvo pravnog lica.
193
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-012167/12 od 23.05.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 603/12, dana 23.05.2012. godine,
Naziv udruženja je: EKOLOŠKA ORGANIZACIJA „NATURA“.
Skraćeni naziv udruženja je: EKON.
Naziv udruženja na engleskom jeziku je: Ecological
Organization „Nature“.
Skraćeni naziv udruženja na engleskom jeziku je: ECON.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Fra Blaža Josića 97.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- djelovanje i rad u pravcu ekološke revitalizacije Bosne i
Hercegovine i izgradnje kapaciteta domaćih institucija,
Broj 8 - Strana IV
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA udruženja i privrednih subjekata u procesu europskih
integracija, i u skladu s međunarodnim ekološkim
standardima,
zalaganje za podizanje i razvijanje ekološke svijesti
i zalaganje za: zaštita životnog okoliša, zaštita svih
vrsta životinja i ptica, zaštita tla, podzemlja, špilja,
planina, zaštita šuma, zelenila, bilja općenito, zaštita
zraka, očuvanje i zaštita urbane sredine Tuzle, njenog
identiteta kao i ruralnog područja koje je okružuje
(sela, izletišta, zaštićena područja i dr.),
sustavno informatičko praćenje ekoloških problema
i obavještavanje javnosti o istom, putem medija,
interneta i dr.,
organiziranje ekološke edukacije građana kao
poduzimanje drugih aktivnosti (izložbe, savjetovanja,
javne tribine, eko radionice i škole) radi podizanja
ekološke svijesti članova organizacije i građana,
borba protiv svih vidova diskriminacije u kontekstu
ostvarivanja ekoloških prava,
promovisanje ekoloških standarda i pretpostavki koje
će poboljšati status Bosne i Hercegovine u procesu
europskih integracija,
organizovanje kampanja javnog zastupanja kroz
projekte savjetovanja građana o ekološkim standardima
i pravima,
kreiranje i koordinacija projekata koji afirmišu znanje
iz oblasti ekologije i osposobljenosti organizacija i
pojedinaca u toj oblasti,
fokusiranje rada na programe, inicijative i kampanje
s ciljem promovisanja principa održivog razvoja i
zdravog okoliša,
rad na poboljšanju komunikacije između organizacija
civilnog društva i uspostavi uspješnih modela suradnje.
Udruženje zastupa i predstavlja: Julio Đaković, predsjednik
Organizacije.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar EKOLOŠKA ORGANIZACIJA
„NATURA“, stiče svojstvo pravnog lica.
194
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-013768/12 od 30.5.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod
rednim brojem 604, dana 30.5.2012. godine, upisana je: Udruga
za etno-ekološki i ruralni razvoj “Stara sinija”.
Skraćeni naziv udruženja je: „Stara sinija“.
Sjedište udruženja je: Hrgovi Gornji broj 95, Špionica.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Očuvanje folklorne i kulture baštine hrvatskoga i
drugih naroda i nacionalnih manjina u BiH a posebice
u podmajevičkim selima,
2.Jačanje i produbljivanje kulturnh, folklornih i etno
veza sa svim narodima i nacionalnim manjinama u
BiH, a posebice u podmajevičkim selima,
3.Poticanje razvitka eko-turizma, ekološke poljoprivrede
i zaštite okoliša u podmajevičkim selima,
4.Organizacija manifestacije „ŽETVA“ svake godine,
treće subote u sedmom mjesecu u etno dvorištu
„Marojevići“ u Hrgovima Gornjim,
5.Organizacija „Pekmezijade“ svake jeseni u etno
dvorištu „Marojevići“ sa ciljem razmjene iskustava
različitih etno skupina u spravljanju eko proizvoda od
autohtonih bosanskih sorti, voća i povrća (pekmez,
đem, soz, sok, sirće i dr.),
6.Razvijanje svijesti o potrebi očuvanja i održivog
uzgoja autohtonih vrsta domaćih životinja (bosanski
konji, magarci, koze, ovce i dr.),
Četvrtak, 12 juli 2012. god.
7.Suradnja sa udrugama, savezima i dr. u zemlji i
inozemstvu radi ostvarivanja temeljnih ciljeva udruge
na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Udruženje zastupa i predstavlja: Mato Marojević,
predsjednik Udruge.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruga za etno-ekološki i ruralni
razvoj “Stara sinija”, stiče svojstvo pravnog lica.
195
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-012091/12 od 30.5.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 605 /12, dana 30.5.2012. godine, upisano
je: Udruženje “FRIZBI KLUB”.
Naziv na engleskom jeziku je: “ULTIMATE FRISBEE
CLUB”.
Skraćeni naziv udruženja je: „UFC“.
Sjedište udruženja je: Lukavac, Albina Herljevića (Dom
kulture).
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Afirmacija kulturno-sportskih vrijednosti Bosne i
Hercegovine iz ovog područja,
2.Afirmacija mladih u kulturno-sportske manifestacije,
3.Afirmacija sporta na području Tuzlanskog kantona i
šire kroz pripremu i realizaciju takmičenja, radionica,
škola Frisbee-ja, druženja mladih,
4.Organiziranje kulturno-sportskih manifestacija, radionica
za mlade, zabava, stručnih skupova i savjetovanja o
pitanjima ovog sporta,
5.Zalaganje preko državnih i drugih tijela i organizacija,
u formiranju i provođenju kulturno-sportske politike u
skladu s ciljevima Udruženja,
6.Davanje poticaja i učestvovanje u razvijanju stručnih
i kolegijalnih odnosa među članovima i sportskim
djelatnicima uopšte,
7.Angažiranje, davanje prijedloga i učestvovanje u
proizvodnji sportskih i drugih programa u okvirima
sporta, te pružanje stručne, tehničke i pomoći druge
vrste, drugim sportskim i sličnim udruženjima, te
organizacijama u realizaciji manifestacija,
8.Saradnja s drugim sportskim i sličnim udruženjima i
oranizacijama sa područja sporta u zemlji i inostranstvu,
sukladno Zakonu,
9.Poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi
ostvarivanja ciljeva postojanja Udruženja, sukladno
zakonu.
Udruženje zastupa i predstavlja: Emir Emić, predsjednik
Udruženja i Emir Nuhanović, zamjenik predsjednika Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženja “FRIZBI KLUB” stiče
svojstvo pravnog lica.
196
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-014018/12 od 31.5.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 607/12, dana 31.5.2012. godine, upisano
je: Udruženje umjetnika i kulturnih radnika u očuvanju muzičkih
kulturnih tradicija i ekologije BiH.
Sjedište udruženja je: Husino, Ive Keroševića br. 51.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
Četvrtak, 12 juli 2012. god.
SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 1.Što masovnije okupljanje građana oko Udruženja
radi njihovog vezivanja za umjetnost, kulturu, mziku
i ekologiju i sve pozitivno što Udruženje može da
ponudi i da,
2.Organizovanje umjetničkih, kulturnih, muzičkih i
ekoloških manifestacija,
3.Učestvovanje Udruženja u takmičenjima i manifestacijama organiziranih od strane sličnih udruženja i
drugih relativnih subjekata u zemlji, i sl,
4.Očuvanje tradicije umjetnosti, kulturi, muzici i ekologiji,
5.Nabavka potrebnog materijala i opreme za kulturu,
umjetnost, muziku i ekologiju,
6.Popularizacija i propagiranje umjetnosti, kulture,
muzike i ekologije na sve zakonom dozvoljene
načine,
7.Suradnja sa drugim Udruženjima i sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, radi razmjene iskustava,
razvijanja prijateljskih odnosa, suradnje i pomoći u
ostvarivanju ciljeva i aktivnosti Udruženja i sl.,
8.Sve druge aktivnosti za koje se ocjeni da su od
interesa po Udruženje.
Udruženje zastupa i predstavlja: Emina Brkić, predsjednik
Udruženja i Zoran Brkić direktor Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje umjetnika i kulturnih
radnika u očuvanju muzičkih kulturnih tradicija i ekologije BiH,
stiče svojstvo pravnog lica.
197
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-014430/12 od 1.6.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 608/12, dana 1.6.2012. godine, upisana je:
„Živinička policija, 1991-1995”.
Skraćeni naziv udruženja je: Udruženje „ŽIPOL“, 91. – 95.“.
Sjedište udruženja je: Živinice, Ulica II br. 55.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Zauzimanje za dosljedno sprovođenje i poštivanje
ustavnosti i zakonitosti,
2.Uspostavljanje saradnje sa drugim srodnim
udruženjima, ustanovama, institucijama, organima i
organizacijama, od lokalnog do državnog nivoa,
3.Zaštita prava i interesa svojih članova, kao i tekovina
odbrambeno oslobodilačkih aktivnosti uoči i tokom
agresije na Republiku Bosnu Hercegovinu,
4.Prikupljanje podataka o svojim članovima,
neophodnih za izvršavanje svojih djelatnosti,
5.Praćenje stanja u oblasti pravnog i socijalnog
statusa svojih članova (posebno da li su riješili svoj
radnopravni status, penziju i sl.) i poduzimanje
određenih pravnih radnji koje su od značaja za
ostvarivanje njihovih zakonskih prava kod nadležnih
državnih organa za pitanja boraca,
6.Učešće u javnim raspravama povodom donošenja
zakona i drugih propisa kojima se uređuju boračka
prava,
7.Organizovanje skupova, predavanja, tribina, okruglih
stolova, u cilju obilježavanja značajnih datuma i
događaja u periodu 1991 – 1995 te njegovanje
tradicija odbrambeno-oslobodilačke borbe za Bosnu
i Hercegovinu,
8.Zalaganje za izjednačavanje ratnih policijskih dužnosti
i priznanja sa dužnostima i priznanjima drugih
komponenti odbrambeno oslobodilačkih snaga,
9.Organizovanje informativnih, kulturnih, obrazovnih
i sportskih aktivnosti za svoje članstvo i učešće u
manifestacionim aktivnostima u organizaciji drugih
srodnih udruženja i asocijacija,
Broj 8 - Strana V
10.Saradnja sa udruženjima drugih komponenti
odbrambeno oslobodilačkih snaga sa područja
opštine Živinice i šire,
11.Saradnja sa sredstvima javnog informisanja i
popularisanje Udruženja putem sredstava javnog
informisanja,
12.Izdavanje raznih publikacija Udruženja, u skladu sa
Zakonom,
13.Obavljanje i drugih djelatnosti i zadataka koji
doprinose zaštiti interesa članstva, u skladu sa
Zakonom i ovim Statutom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Ševal Bašić, predsjednik
Udruženja i Mahmutbegović Hidajet zamjenik predsjednika
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: opštine Živinice.
Danom upisa u Registar udruženje “Živinička policija,
1991-1995” stiče svojstvo pravnog lica.
198
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: D-06/1-05-014439/12 od 1.6.2012.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu I i II, pod rednim brojem 334 i 771, dana 1.6.2012. godine
upisana je slijedeća promjena:
1.Savez udruženja slijepih građana Tuzlanskog
kantona vrši promjenu predsjednika Saveza tako što
se umjesto dosadašnjeg predsjednika Okić Refije
imenuje novoizabrani predsjednik Sinanović Zehra
i promjenu zamjenika predsjednika Saveza, tako
što se umjesto dosadašnjeg zamjenika Sinanović
Zehre imenuje novoizabrani zamjenik predsjednika
Jašarević Jasmin.
2.Razrješava se raniji član Upravnog odbora Saveza
udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona Refija
Okić. Umjesto nje se izmenuje novi članovi Upravnog
odbora Đulić Ismet i Topić Fahrudin, a i dalje ostaju
članovi Upravnog odbora Omerović Nijaz, Jašarević
Jasmin i Sinanović Zehra.
3.Savez udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona
predstavlja i zastupa Sinanović Zehra novoizabrani
predsjednik Saveza umjesto Okić Refije dosadašnjeg
predsjednika, Jašarević Jasmin novoizabrani
zamjenik predsjednika umjesto Sinanović Zehre
dosadašnjeg zamjenika predsjednika i Arapčić Sakib
izvršni direktor Saveza.
199
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-008884/12 od
16.05.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog
kantona u knjigu I, pod rednim brojem 214, dana 16.05.2012
godine upisane su slijedeće promjene:
1.ODRED IZVIĐAČA „KRIN“, mijenja sjedište, tako što je
umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli ul. VI bosanske
brigade broj 36, sada sjedište u Tuzli, ul. Patriotske
lige broj 4.
2.ODRED IZVIĐAČA „KRIN“, vrši promjenu starješine
Odreda, tako što se umjesto dosadašnjeg starješine
Bašić Emira imenuje novoizabrani starješina Stojak
Blaženko i promjenu načelnika Odreda, tako što se
umjesto dosadašnjeg načelnika Sinanović Sabine,
imenuje novoizabrani načelnik Murić Azra..
3.Razrješavaju se raniji članovi Štaba ODREDA
IZVIĐAČA „KRIN“: Sinanović Sabina, Bilajac Vildana,
Hadžić Denis, Berbić Mahir, Grbić Armina, Iveljić
Monika, Husagić Melita, Bašić Emir, Hukić Nela,
Broj 8 - Strana VI
SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Zukić Muamer i Tinjić Melika. Umjesto njih se imenuju
novi članovi Upravnog odbora: Murić Azra, Živković
Ivana i Kalajlić Amar.
4.ODRED IZVIĐAČA „KRIN“ predstavlja i zastupa Stojak
Blaženko novoizabrani starješina Odreda, umjesto Bašić
Emira dosadašnjeg starješine, Murić Azra, novoizabrani
načelnik Odreda, umjesto Sinanović Sabine, dosadašnjeg
načelnika i Živković Ivana sekretar Odreda.
5.Odobrava se Statut ODREDA IZVIĐAČA „KRIN“,
shodno Odluci od 14.03.2012. godine.
200
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-013041/12 od
28.05.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog
kantona u knjigu II, pod rednim brojem 409, dana 28.05.2012.
godine upisane su slijedeće promjene:
1.Imenuju se novi članovi Upravnog odbora Organizacije
za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“: Karić Sanela,
Beganović Emina, Selimović Ermin i Karić Ninela, a
i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Dizdarević
Asja, Brkić Zerina i Bašić Emir.
2.Odobrava se Statut Organizacije za djecu i mlade
„Osmijeh za Osmijeh“, shodno Odluci od 08.04.2012.
godine.
201
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-035506/11 od
28.05.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog
kantona u knjigu II, pod rednim brojem 635, dana 28.05.2012.
godine upisane su slijedeće promjene:
1.FUDBALSKI KLUB „METALAC“ ŽIVINICE, vrši
promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Šabanović Amira, imenuje
novoizabrani predsjednik Lješnica Sefedin, promjenu
podpredsjednika Skupštine, tako što se umjesto
dosadašnjeg podpredsjednika Karić Anisa imenuje
novoizabrani podpredsjednik Saburović Damir, promjenu predsjednika Upravnog odbora, tako što
se umjesto dosadašnjeg predsjednika Salkanović
Edina, imenuje novoizabrani predsjednik Šišić Enver i
promjenu podpredsjednika Upravnog odbora, tako što
se umjesto dosadašnjeg podpredsjednika Šišić Enesa,
imenuje novoizabrani podpredsjednik Brčaninović
Samir.
2.Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
FUDBALSKOG KLUBA „METALAC“ ŽIVINICE: Salkanović Edin, Lonić Muhamed, Šišić Enes, Šabanović
Samir, Ibrišević Sabir, Ribić Emil i Osmanović Asmir.
Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog
odbora: Šišić Enver, Aljić Enver, Softić Ismet, Džinić
Džemal, Brčaninović Sead, Brčaninović Samir i
Lješnica Adi.
3.FUDBALSKI KLUB „METALAC“ ŽIVINICE, predstavlja
i zastupa Lješnica Sefedin novoizabrani predsjednik
Skupštine, umjesto Šabanović Amira dosadašnjeg
predsjednika, Saburović Damir novoizabrani podpredsjednik Skupštine, umjesto Karić Anisa dosadašnjeg
podpredsjednika, Šišić Enver novoizabrani predsjednik
Upravnog odbora, umjesto Salkanović Edina dosadašnjeg predsjednika, Brčaninović Samir novoizabrani
podpredsjednik Upravnog odbora, umjesto Šišić
Enesa dosadašnjeg podpredsjednika i Memić Avdo,
novoizbrani sekretar Kluba, umjesto Osmanović Esada
dosadašnjeg sekretara.
202
Četvrtak, 12 juli 2012. god.
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011346/12 od
28.05.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 400, dana 28.05.2012. godine
upisane su slijedeće promjene:
1.UDRUŽENJE TRAHEOTOMIRANIH OSOBA vrši
promjenu predsjednika Udruženja tako što se
umjesto dosadašnjeg predsjednika Gosić Fatime,
imenuje novoizabrani predsjednik Salihović Nevzeta,
i promjenu zamjenika predsjednika, tako što se
umjesto dosadašnjeg zamjenika predsjednika
Vejzović Mehmeda imenuje novoizabrani zamjenik
Sarajlić Nedžad.
2.UDRUŽENJE TRAHEOTOMIRANIH OSOBA, predstavlja i zastupa Salihović Nevzeta novoizabrani predsjednik Udruženja, umjesto Gosić Fatime dosadašnjeg
predsjednika, Sarajlić Nedžad novoizabrani zamjenik
predsjednika Udruženja, umjesto Vejzović Mehmeda
dosadašnjeg zamjenika predsjednika, i Altumbabić
Selma tajnik Udruženja.
3.Odobrava se izmjena i dopuna Statuta UDRUŽENJA
TRAHEOTOMIRANIH OSOBA shodno Odluci od
11.04.2012. godine.
203
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-012110/12 od
22.05.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog
kantona u knjigu I, pod rednim brojem 337, dana 22.05.2012.
godine upisane su slijedeće promjene:
1.ASOCIJACIJE STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA U TUZLI, vrši promjenu predsjednika Skupštine
tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika
Mujanović Majde, imenuje novoizabrani predsjednik
Husagić Elma, i promjenu predsjednika Asocijacije, tako
što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Bajramović
Selme imenuje novoizabrani predsjednik Joldić Aldin.
2.Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
ASOCIJACIJE STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA U TUZLI: Bajramović Selma, Bajrić Selma,
Bašić Elvina, Dedić Maida, Fajkić Jasmina, Mujčinović
Nihad, Mujkić Emina, Mrkonjić Alija, Omazić Ademir i
Redžović Alen. Umjesto njih se imenuju novi članovi
Upravnog odbora: Ademović Adela, Alihodžić Nina,
Barišić Adisa, Joldić Aldin, Mujabašić Almir, Nukić
Mirza, Selimović Alipaša, Suljić Amarela i Uvalić Ines,
a i dalje ostaje član Upravnog odbora Babović Dario.
3.ASOCIJACIJU STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA U TUZLI, predstavlja i zastupa Joldić Aldin
novoizabrani predsjednik Asocijacije, umjesto
Bajramović Selme, dosadašnjeg predsjednika,
204
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-008864/12 od
16.05.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog
kantona u knjigu II, pod rednim brojem 948, dana 16.05.2012.
godine upisane su slijedeće promjene:
1.UDRUŽENJA STONOTENISKI KLUB „STK KREKA“
vrši promjenu naziva, tako što je sada naziv
STONOTENISKI KLUB „KREKA“, i promjenu
skraćenog naziva, tako što je umjesto dosadašnjeg
skraćenog naziva UDRUŽENJE „STK KREKA“, sada
skraćeni naziv STK „KREKA“.
2.STONOTENISKI KLUB „KREKA“, vrši promjenu
predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto
Četvrtak, 12 juli 2012. god.
SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA dosadašnjeg predsjednika Stančić Sretena, imenuje
novoizabrani predsjednik Trnovljaković Mirsad.
3.Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
STONOTENISKOG KLUBA „KREKA“: Stančić Sreten,
Šišić Senad, Prole Mitar, Muminović Huso i Brumec
Josip. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog
odbora: Trnovljaković Mirsad, Hurić Meho, Grebović
Samir, Dropić Husein, Kušljugić Admir, Nanić Elvir,
Đerzić Esad, Isabegović Arman i Trakić Samir, a i
dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Rajčić Ivan i
Suhi Igor.
4.STONOTENISKI KLUB „KREKA“, predstavlja i zastupa
Trnovljaković Mirsad, novoizabrani predsjednik Kluba
umjesto Stančić Sretena, dosadašnjeg predsjednika,
Rajčić Ivan zamjenik predsjednika i Rajčić Goran
novoizabrani sekretar Kluba, umjesto Suhi Igora
dosadašnjeg sekretara Kluba.
5.Odobrava se Statut STONOTENISKOG KLUBA
„KREKA“, shodno Odluci broj: 17/11 od 16.04.2011.
godine.
205
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011740/12 od
15.05.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 267, dana 15.05.2012. godine
upisane su slijedeće promjene:
1.Asocijacija za integrisani ekonomski razvoj iz Tuzle
vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se
umjesto dosadašnjeg predsjednika Osmić Nisvete,
imenuje novoizabrani predsjednik Džambić Adisa.
2.Asocijaciju za integrisani ekonomski razvoj iz Tuzle
predstavlja i zastupa Džambić Adisa novoizabrani
predsjednik Skupštine, umjesto Osmić Nisvete,
dosadašnjeg predsjednika,.
206
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011566/12 od
15.05.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog
kantona u knjigu II, pod rednim brojem 758, dana 15.05.2012.
godine upisane su slijedeće promjene:
1.Udruženje građana za razvoj muzičke scene „Tuzla
uživo“, „Tuzla live“ mijenja sjedište, tako što je umjesto
dosadašnjeg sjedišta u Tuzli, ul. Branka Radića broj
12, sada sjedište u Tuzli, Kula broj 61.
2.Udruženje građana za razvoj muzičke scene „Tuzla uživo“,
„Tuzla live“, vrši promjenu predsjednika Udruženja tako
što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Mandžukić
Saše, imenuje novoizabrani predsjednik Husanović
Anes i promjenu podpredsjednika Udruženja tako što
se umjesto dosadašnjeg podpredsjednika Udruženja
Tarade Davora imenuje novoizabrani podpredsjednik
Bruljić Ademir.
3.Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Udruženje građana za razvoj muzičke scene „Tuzla
uživo“, „Tuzla live“: Pezić Azur, Mandžukić Saša,
Slavuljica Danijel, Grgić Anton i Tarade Davor. Umjesto
njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Bruljić
Ademir, Husanović Edis, Ponjavić Jelena, Ligić Goran
i Husanović Anes..
4.Udruženje građana za razvoj muzičke scene „Tuzla
uživo“, „Tuzla live“,, predstavlja i zastupa Husanović
Anes novoizabrani predsjednik Udruženja, umjesto
Broj 8 - Strana VII
Mandžukić Saše, dosadašnjeg predsjednika,
i Bruljić Ademir novoizabrani podpredsjednik
Udruženja, umjesto Tarade Davora dosadašnjeg
podpredsjednika.
207
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011720/12 od
27.4.012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u
knjigu II, pod rednim brojem 563/12 dana 27.4.2012. godine
upisana je slijedeća promjena:
1. Udruženje „Gradski taksi iz Kalesije“ mijenja sjedište
tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Kalesiji Patriotske
lige bb, sada sjedište u Kalesiji, Bulatovci bb.
208
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011045/12 od
26.4.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu II, pod rednim brojem 331, dana 26.4.2012. godine
upisana je slijedeća promjena:
1.Udruženje građana djece sa posebnim potrebama
„Mali svijet“ Lukavac mijenja sjedište tako što je
umjesto dosadašnjeg sjedišta u Lukavcu Trg Slobde
bb, sada sjedište u Lukavcu, Titova ulica bb (Dom
kulture Lukavac).
209
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-008499/12 od
26.4.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog
kantona u knjigu I, pod rednim brojem 6, dana 26.4.2012.
godine upisana je slijedeća promjena:
1.UDRUŽENJA PČELARA OPŠTINA LUKAVAC, vrši
promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Perković Ibrahima, imenuje
novoizabrani predsjednik Jusufović Izet i promjenu
dopredsjednika tako što se umjesto dosadašnjeg
dopredsjednika Švabić Josipa imenuje novoizabrai
podpredsjednik Hodžić Mustafa.
2.Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
UDRUŽENJA
PČELARA
OPĆINE
LUKAVAC:
Švabić Josip, Ćeperković Ibrahim, Okanović Selim,
Mujkanović Salih, Suljagić Alifat, Saletović Nesib i
Aljukić Adil. Umjesto njih se imenuju novi članovi
Upravnog odbora: Jusufović Izet, Hodžić Mustafa,
Begić Jusuf, Osmić Muhidin, Damljanović Darko,
Mijatović Jozo, Hodžić Hasan, Husejnović Safet i
Suljkanović Zejnil.
3.UDRUŽENJE PČELARA OPĆINE LUKAVAC predstavlja
i zastupa: Jusufović Izet, novoizabrai predsjednik
Udruženja umjesto Ćeperković Ibrahima dosadašnjeg
predsjednika.
4.Odobrava se Statut UDRUŽENJA PČELARA OPĆINE
LUKAVAC shodno Odluci od 14.1.2012. godine.
210
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-008228/12 od 3.4.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I,
pod rednim brojem 232, dana 3.4.2012. godine upisana je
slijedeća promjena:
1.Organizacija porodica šehida i poginulih boraca
općine Bratunac vrši promjenu predsjednika Skupštine
Broj 8 - Strana VIII
SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Tihić
Saliha imenuje novoizabrani predsjednik Hasić
Fatima, promjenu predsjednika Organizacije tako što
se umjesto dosadašnjeg predsjednika Karahasanović
Fadila imenuje novoizabrani predsjednik Siručić
Begajeta i promjenu zamjenika predsjednika tako
što se umjesto dosadašnjeg zamjenika predsjednika
Siručić Begajete imenuje novoizabrani zamjenik
Hodžić Smail.
2.Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Organizacije porodica šehida i poginulih boraca
općine Bratunac: Mehmedović Halida, Salkić Kada,
Siručić Fahira i Hodžić Hajra. Umjesto njih se imenuju
novi članovi Upravnog odbora: Hasanović Naza,
Muratović Hava, Mahmutović Ismeta, Hodžić Smail i
Ibrić Izet, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora
Salkić Vahid, Omerović Rahima, Omerović Ramiza,
Suljagić Sadika, Mehić Hajrija i Zejnilović Mejra.
3.Organizaciju porodica šehida i poginulih boraca općine
Bratunac predstavlja i zastupa: Siručić Begajeta,
novoizabrani predsjednik Organizacije umjesto
Karahasanović Fadila dosadašnjeg predsjednika i
Hodžić Smail novoizabrani zamjenik predsjednika
umjesto Siručić Begajete dosadašnjeg zamjenika
211
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-005638/12 od 28.3.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod
rednim brojem 344, dana 28.3.2012. godine upisana je slijedeća
promjena:
1. Škola rukometa „Tuzla“ vrši promjenu naziva tako
što je sada naziv Omladinski rukometni klub “Tuzla” i promjenu
skraćenog naziva tako što je umjesto dosadašnjeg skraćenog
naziva ŠR “Tuzla” sada skraćeni naziv ORK “Tuzla”.
2. Omladinski rukometni klub “Tuzla” mijenja sjedište
tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli ul. Armije
Republike BiH bb, sada sjedište u Tuzli, Dokanj do broja 10.
3. Omladinski rukometni klub “Tuzla” vrši promjenu
predsjednika Kluba tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Bašić Ismira imenuje novoizabrani predsjednik
Ađulović Admir.
4. Omladinski rukometni klub “Tuzla” predstavlja i
zastupa Ađulović Admir novoizabrani predsjednik Kluba
umjesto Bašić Ismira dosadašnjeg predsjednika.
212
OGLAS O POSTAVLJENJU
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Općinski sud u Kalesiji, po sudiji Halilović Muneveri, u
vanparničnom postupku predlagatelja Krdžalić r. Smajlović
Tahire na adresi u Austriji, protiv protivnika predlagatelja
Smajlović Afana sin Nurije iz Živinica, Istočnobosanske brigade
br. 1. sada nepoznatog boravišta, radi diobe nekretnina, dana
04.06. 2012. godine, donosi sljedeći
Četvrtak, 12 juli 2012. god.
O G L A S
O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Rješenjem ovog suda broj 29 0 V 006397 10 V od
04. 06. 2012. godine, a na osnovu čl. 296 st. 2. tačka 4. ZPP,
tuženom Smajlović Afanu iz Živinica, Istočnobosanske brigade
br. 1., sada nepoznatog boravišta, postavlja se privremeni
zastupnik Mehanović Salih advokat iz Kalesije.
Tim rješenjem je utvrdjeno da će privremeni zastupnik
zastupati tužene sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik
ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženim postavio staratelja.
213
Općinski sud Živinice, Odjeljenje suda Kladanj, sudija
Gogić Šerifa, u pravnoj stvari tužitelja Hadžikić Avde, sin
Ibrišima iz Noćajevića Stupari općina Kladanj, protiv tužene
Subhije Mandra, kći Zehrida, nepoznatog boravišta, radi
razvoda braka, dana 13.06.2012. godine donio je
OGLAS
Rješenjem ovog suda broj 33 1 P 000334 11 P od
13.06.2012. godine na osnovu člana 296., 297. i 298. Zakona o
parničnom postupku F BiH, postavljen je tuženoj Subhiji Mandra,
kći Zehrida, nepoznatog boravišta, privremeni zastupnik u osobi
Huskanović Faruku zaposlen u Kantonalnom zavodu za pružanje
pravne pomoći Tuzla, koji ima sva prava i dužnosti zakonskog
zastupnika, a u predmetu spora koji se vodi kod ovog suda
po tužbi tužitelja Hadžikić Avde iz Noćajevića općina Kladanj,
radi razvoda braka.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik
zastupati tuženu u postupku sve dok se tužena ili njen punomoćnik
ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženoj postavio staraoca.
214
Opštinski sud u Gračanici, sudija Milica Đurić, u pravnoj
stvari tužioca Omerović Kahrimana sina Omera iz Gračanice
ul. Hermana Gmajnera bb, protiv tuženih Avdić Hidajeta sina
Adema iz Zenice ul. Ivana Gundulića br. 34, Gušić Sadete iz
Gračanice ul. Vedada Džonića, Helić Vahdete iz Gračanice ul.
Dževada Rešidbegovića bb, Hafiskadić Atijane kćeri Advije
iz Gračanice ul. Vedada Džonića bb, Hafiskadić Abide iz
Gračanice ul. Vedada Džonlića, Hafiskadić Advije iz Gračanice
ul. Vedada Džonlića i Hafiskadić Mevlete iz Gračanice ul.
Vedada Džonlića, tužioci od 2 do 7 zastupani po Faruku
Smajloviću, advokatu iz Gračanice, radi utvrđivanja pravnog
odnosa v.s. 5.100,00 KM.
- Tuženom Avdić Hidajetu sinu Adema iz Zenice ul. Ivana
Gundulića br. 34, postavlja se privremeni zastupnik
Mirza Sumbić advokat iz Gračanice, po osnovu člana
296. stav 1. i 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku
Federacije Bosne i Hercegovine (ZPP FBiH), pošto je
tuženom nepoznato boravište i nema punomoćnika
a redovan postupak oko postavljanja zakonskog
zastupnika trajao bi dugo tako da bi za stranke mogle
nastupiti štetne posljedice.
- Privremeni zastupnik zastupat će tuženog u postupku
sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi pred
sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti
sud da je postavio staratelja (član 297. ZPP FBiH).
215
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
6.
7.
8.
9.
10.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 983
Istorija/Povijest
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za istoriju/
povijest, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII
stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor istorije/
povijesti ili drugim stru~nim zvawem gdje je istorija/povijest, glavni
ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za istoriju/
povijest, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog
studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim
zvawem bachelor istorije/povijesti ili drugim stru~nim zvawem gdje je
istorija/povijest glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili
vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent.
Fizika
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za fiziku, sa
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne
spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor fizike ili drugim stru~nim
zvawem gdje je fizika, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj
grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za fiziku, sa
zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor
fizike ili drugim stru~nim zvawem gdje je fizika glavni ili ravnopravni
predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj grupi ili ekvivalent.
Hemija/Kemija
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za hemiju/kemiju, sa
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne
spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor hemije/kemije ili drugim
stru~nim zvawem gdje je hemija/kemija, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za hemiju/kemiju,
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor hemije/kemije ili drugim stru~nim zvawem gdje je hemija/kemija
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj ili vi{epredmetnoj
grupi ili ekvivalent.
Religijska kultura/
Istorija religija
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija,
istorija i teologija), sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim
studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem
profesora iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija, istorija
i teologija) na jednopredmetnim ili dvopredmetnim studijskim odsjecima;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija,
istorija i teologija), sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa
dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim
stru~nim zvawem bachelora iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija,
filozofija, istorija i teologija) na jednopredmetnim, dvopredmetnim
ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima ili ekvivalent.
Islamski vjeronauk
1. Fakultet islamskih nauka/islamski pedago{ki fakultet, odsjek
pedagogija/teologija, odsjek za vjeronauku ili srodni smjer, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme);
2. Fakultet islamskih nauka/islamski pedago{ki fakultet, odsjek pedagogija/
teoligija, odsjek za vjeronauku ili srodni smjer, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem
trajawu (240 ECTS) i ste~enim zvawem bachelora;
3. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju sa zavr{enim ~etverogodi{wim
dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim
zvawem profesora, uz prethodno zavr{enu medresu;
4. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju sa zavr{enim prvim ciklusom
visokog obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240
ECTS) i ste~enim zvawem bachelora, uz prethodno zavr{enu medresu.
Lica koja ispuwavaju uslove za realizaciju nastave iz islamske vjeronauke
moraju pribaviti certifikat od strane nadle`ne vjerske zajednice.
Broj 8 - Strana 984
11.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Katoli~ki vjeronauk
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
1. Fakultet teolo{kih nauka/Katoli~ki bogoslovni fakultet i srodni
fakulteti, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII
stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem diplomirani teolog/
diplomirani katehet i katehistica/profesor vjeronauka-diplomirani
teolog/profesor vjeronauka-diplomirani katehet i katehistica;
2. Fakultet teolo{kih nauka/Katoli~ki bogoslovni fakultet i srodni
fakulteti, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog
studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim
zvawem diplomirani teolog/diplomirani katehet i katehetica/profesor
vjeronauka-diplomirani teolog/profesor vjeronauka-diplomirani katehet
i katehistica.
Lica koja ispuwavaju uslove za realizaciju nastave iz katoli~kog
vjeronauka moraju pribaviti mi{qewe od strane nadle`ne vjerske zajednice.
12.
Pravoslavni vjeronauk
1. Fakultet teolo{kih nauka/Pravoslavni bogoslovni fakultet i srodni
fakulteti, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII
stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem diplomirani teolog ili
profesor vjeronauka;
2. Fakultet teolo{kih nauka/Pravoslavni bogoslovni fakultet i srodni
fakulteti, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog
studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
diplomirani teolog ili profesor vjeronauka.
Lica koja ispuwavaju uslove za realizaciju nastave iz pravoslavne
vjeronauke moraju pribaviti mi{qewe od strane nadle`ne vjerske zajednice.
13.
14.
Demokratija i
qudska prava
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija,
istorija, pravo, politologija), sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim
studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesora
iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija, istorija) na
jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija,
istorija, pravo, politologija), sa zavr{enim prvim ciklusom visokog
obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS)
i ste~enim stru~nim zvawem bachelora iz oblasti dru{tvenih nauka
(sociologija, filozofija, istorija, pravo, politologija) na jednopredmetnim,
dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima ili ekvivalent.
Izuzetno: predmet demokratija i qudska prava mogu predavati profesori
dru{tvenih nauka koji su na dan dono{ewa ovog akta zate~eni na tim
poslovima i u stalnom su radnom odnosu.
Sociologija
1. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji obrazuje
nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka, sociologije, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme)
i ste~enim stru~nim zvawem profesora iz oblasti dru{tvenih nauka
(sociologija) na jednopredmetnim, dvopredmetnim ili vi{epredmetnim
studijskim odsjecima gdje je sociologija ravnopravan predmet;
2. Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili fakultet koji
obrazuje nastavni~ki kadar iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija),
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelora iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija) na jednopredmetnim,
dvopredmetnim ili vi{epredmetnim studijskim odsjecima gdje je
sociologija ravnopravan predmet ili ekvivalent.
NAPOMENA:
1. Svi studijski odsijeci jednopredmetne i dvopredmetne grupe potpuno su ravnopravni, izuzev u slu~ajevima
ukoliko visokoobrazovna ustanova koja izdaje diplomu o ste~enom stru~nom zvawu i stru~noj spremi, u opisu
izdate diplome, ne naglasi, koji je prvi a koji drugi predmet odnosno koji je predmet pod A i koji je predmet pod
B, ili na druga~iji, zakonom propisan na~in naglasi takvu razliku.
2. Nastavnici koji su zate~eni u nastavi na neodre|eno radno vrijeme, a po ranije utvr|enim stru~nim
profilima su verifikovano izvodili nastavu (Nastavni plan i program sredwe tehni~ke i srodne {kole broj:
UP-I-03-611-3117/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te Kwige 2/I i 2/II broj: UP-I-03-611-3464/95 Sarajevo, 7. jula
1995. godine, te Nastavni plan i program sredwe stru~ne {kole broj: UP-I-03-611-3118/94, Sarajevo, 15. jula
1994. godine, te Kwiga 2. broj: UP-I-03-611-3465/95 Sarajevo, 7. jula 1995. godine), mogu i daqe raditi na tim
poslovima.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 985
B) TEHNI^KA [KOLA
1. Ma{inski tehni~ar – op{ti smjer
Red.
broj
PREDMET
PROFIL I STRU^NA SPREMA NASTAVNIKA
1.
Tehni~ko crtawe s
nacrtnom geometrijom
1.Profesori ma{inske grupe predmeta – svi smjerovi/grupe;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva – svi smjerovi;
3.Diplomirani in`iwer rudarstva - smjer ma{inski;
4.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi.
2.
Tehni~ka mehanika
1.Profesori ma{inske grupe predmeta – svi smjerovi/grupe;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva – svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi;
4.Diplomirani in`iwer rudarstva – smjer ma{inski.
Ma{inski materijali
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - svi smjerovi, te diplomirani
in`iwer rudarstva- smjer ma{inski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi;
3.Profesori ma{inske grupe predmeta – svi smjerovi/grupe.
Elektrotehnika
1.Profesor elektrotehnike.
2.Diplomirani in`iwer elektrotehnike – svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS)
elektrotehnike – svi
smjerovi.
Tehnologija obrade
1.Profesor mehanike i mehani~ke tehnologije,
2.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjerovi: op{ti, proizvodni,
konstruktivni, energetski, industrijski, motori i motorna vozila;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS)
ma{instva – smjerovi:
Motori i vozila, Obrambene tehnologije, Ma{inske konstrukcije,
Proizvodne tehnologije, Ma{inski proizvodni in`iwering, Industrijsko
in`iwerstvo i menaxment, Proizvodno ma{instvo, Menaxment proizvodnim
tehnologijama, Op{te ma{instvo, Tehnologije u metalopreradi;
Ma{inski elementi
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva – svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi;
4.Dipl. in`. rudarstva – smjer ma{inski.
Termodinamika
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Profesor fizike i pogonskih strojeva;
3.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjer: energetski, op{ti, motori i
motorna vozila, proizvodni;
4.Diplomirani in`iwer rudarstva - smjer ma{inski;
5.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Motori i vozila, Energetski procesni, Energetika procesna tehnika i
okolinsko in`iwerstvo, Energetsko ma{instvo.
8.
Hidraulika i pneumatika
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Profesor fizike i pogonskih strojeva;
3.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjer: energetski, op{ti,
mehatronika, motori i motorna vozila;
4.Diplomirani in`iwer rudarstva - smjer ma{inski;
5.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Motori i vozila, Energetski procesni, Energetika procesna tehnika i
okolinsko in`iwerstvo, Energetsko ma{instvo, Mehatronika.
9.
Mjerewe i kontrola
1.Profesor mehanike i mehani~ke tehnologije;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva - svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - svi smjerovi.
10.
Automatizacija
proizvodwe
1.Profesori ma{inske grupe predmeta – svi smjerovi/grupe;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva – smjerovi: mehatronika, op{ti,
energetski, proizvodni;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Mehatronika, Proizvodne tehnologije, Ma{inski proizvodni
in`iwering, Industrijsko in`iwerstvo i menaxment, Proizvodno
ma{instvo, Op{te ma{instvo.
11.
Organizacija proizvodwe
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - op{ti, proizvodni, industrijski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Industrijsko in`iwerstvo i menaxment, Proizvodno ma{instvo, Op{te
ma{instvo, Proizvodne tehnologije.
3.
4.
5.
6.
7.
Broj 8 - Strana 986
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Motori SUS i motorna
vozila
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - motori i motorna vozila,
energetski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi: Motori
i vozila, Energetsko ma{instvo, Energetsko procesni, Energetsko i
saobra}ajno ma{instvo;
3.Profesor fizike i pogonskih strojeva;
4.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
5.Diplomirani in`iwer saobra}aja – smjer drumski.
Osnovi konstruisawa
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Profesor mehanike i elemenata strojeva;
3.Diplomirani in`iwer ma{instva – svi smjerovi;
4.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - svi smjerovi.
Energetika
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Profesor fizike i pogonskih strojeva;
3.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjer energetski;
4.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Energetsko ma{instvo, Energetsko procesni, Energetika procesna
tehnika i okolinsko in`iwerstvo, Energetsko i saobra}ajno ma{instvo.
Transportni ure|aji
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva – smjerovi: konstrukcioni, op{ti,
proizvodni;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – smjerovi:
proizvodni, energetski, mehatronika, op{ti, konstrukcioni;
Tehnolo{ki postupci
1.Profesor mehanike i mehani~ke tehnologije;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjerovi: op{ti, proizvodni,
kostrukcioni;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Proizvodne
tehnologije,
Ma{inski
proizvodni
in`iwering,
Industrijsko in`iwerstvo i menaxment,
Proizvodno ma{instvo,
Menaxment proizvodnim tehnologijama, Op{te ma{instvo, Proizvodni
biznis MSP, Tehnologije u drvopreradi, Tehnologije u metalopreradi;
17.
Konstrukcija alata
1.Profesor mehanike i mehani~ke tehnologije;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva – smjerovi: konstrukcioni, op{ti,
proizvodni;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Ma{inske konstrukcije, Op{te ma{instvo, Proizvodno ma{instvo.
18.
Obrada na CNC ma{inama
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjerovi: op{ti, proizvodni;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - Proizvodne
tehnologije, Ma{inski proizvodni in`iwering, Proizvodno
ma{instvo.
Termi~ka obrada s
ispitivawem materijala
1.Profesor mehanike i mehani~ke tehnologije;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjerovi: op{ti, proizvodni;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Proizvodne tehnologije, Ma{inski proizvodni in`iwering, Industrijsko
in`iwerstvo i menaxment, Proizvodno ma{instvo, Menaxment proizvodnim
tehnologijama, Op{te ma{instvo, Tehnologije u metalopreradi.
Prakti~na nastava
1.Ma{inski fakultet VI i VII stepen, Bachelor (180 i 240 ECTS) i
Master (300 ECTS) ma{instva sa prethodno zavr{enom {kolom za
kvalifikovane radnike ma{inske struke, odnosno, sa zavr{enim
stepenom stru~ne spreme za sredwe slo`ena ili slo`ena zanimawa;
2.Vi{a tehni~ka {kola ma{inske struke sa prethodno zavr{enom
{kolom za kvalifikovane radnike;
3.Stru~ni majstor - visokokvalifikovani radnici ma{inske struke,
odnosno, radnici sa zavr{enim stepenom stru~ne spreme za slo`enija
zanimawa (specijalnosti) sa najmawe pet godina prakti~nog rada u
struci.
12.
13.
14.
15.
16.
19.
20.
NAPOMENA:
Nastavnici koji su zate~eni u nastavi na neodre|eno radno vrijeme, a po ranije utvr|enim stru~nim profilima
su verifikovano izvodili nastavu (Nastavni plan i program sredwe tehni~ke i srodne {kole broj: UP-I-03611-3117/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te Kwige 2/I i 2/II broj: UP-I-03-611-3464/95 Sarajevo, 7. jula 1995.
godine), mogu i daqe raditi na tim poslovima.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 987
2. Ma{inski tehni~ar energetike
Red.
broj
PREDMET
PROFIL I STRU^NA SPREMA NASTAVNIKA
1.
Tehni~ko crtawe s
nacrtnom geometrijom
1.Profesori ma{inske grupe predmeta – svi smjerovi/grupe;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva – svi smjerovi;
3.Diplomirani in`iwer rudarstva - smjer ma{inski;
4.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi.
2.
Tehni~ka mehanika
1.Profesori ma{inske grupe predmeta – svi smjerovi/grupe;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva – svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi;
4.Diplomirani in`iwer rudarstva – smjer: ma{inski.
Ma{inski materijali
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - svi smjerovi, te diplomirani
in`iwer rudarstva- smjer ma{inski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi;
3.Profesori ma{inske grupe predmeta – svi smjerovi/grupe.
4.
Tehnologija obrade
1.Profesor mehanike i mehani~ke tehnologije
2.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjerovi: op{ti, proizvodni,
konstruktivni, energetski, industrijski, motori i motorna vozila;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS)
ma{instva – smjerovi:
Motori i vozila, Obrambene tehnologije, Ma{inske konstrukcije,
Proizvodne tehnologije, Ma{inski proizvodni in`iwering, Industrijsko
in`iwerstvo i menaxment, Proizvodno ma{instvo, Menaxment proizvodnim
tehnologijama, Op{te ma{instvo, Tehnologije u metalopreradi;
5.
Ma{inski elementi
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva – svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi;
4.Dipl. in` rudarstva – smjer ma{inski.
6.
Elektrotehnika
1.Profesor elektrotehnike;
2.Diplomirani in`iwer elektrotehnike – svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS)
elektrotehnike – svi
smjerovi.
Termodinamika
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Profesor fizike i pogonskih strojeva;
3.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjer: energetski, op{ti, motori i
motorna vozila, proizvodni;
4.Diplomirani in`iwer rudarstva - smjer ma{inski;
5.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Motori i vozila, Energetski procesni, Energetika procesna tehnika i
okolinsko in`iwerstvo, Energetsko ma{instvo.
Hidraulika i pneumatika
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Profesor fizike i pogonskih strojeva;
3.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjer: energetski, op{ti,
mehatronika, motori i motorna vozila;
4.Diplomirani in`iwer rudarstva - smjer ma{inski;
5.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Motori i vozila, Energetski procesni, Energetika procesna tehnika i
okolinsko in`iwerstvo, Energetsko ma{instvo, Mehatronika.
Organizacija proizvodwe
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - op{ti, proizvodni, industrijski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Industrijsko in`iwerstvo i menaxment, Proizvodno ma{instvo,
Op{te ma{instvo, Proizvodne tehnologije.
Mjerewe u energetici
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjer energetski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Energetsko ma{instvo, Energetsko procesni, Energetika procesna
tehnika i okolinsko in`iwerstvo, Energetsko i saobra}ajno ma{instvo.
3.
7.
8.
9.
10.
11.
Toplotni aparati
12.
Motori SUS i motorna
vozila
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjer energetski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Energetsko ma{instvo, Energetsko procesni, Energetika procesna
tehnika i okolinsko in`iwerstvo.
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - motori i motorna vozila,
energetski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi: Motori
i vozila, Energetsko ma{instvo, Energetsko procesni, Energetsko i
saobra}ajno ma{instvo;
3.Profesor fizike i pogonskih strojeva;
4.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
5.Diplomirani in`iwer saobra}aja – smjer drumski.
Broj 8 - Strana 988
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Grijawe i klimatizacija
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjer energetski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Energetsko ma{instvo, Energetsko procesni, Energetika procesna
tehnika i okolinsko in`iwerstvo.
Tehnika hla|ewa
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjer energetski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Energetsko ma{instvo, Energetsko procesni, Energetika procesna
tehnika i okolinsko in`iwerstvo.
15.
Termoenergetska
postrojewa
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjer energetski;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Energetsko ma{instvo, Energetsko procesni, Energetika procesna
tehnika i okolinsko in`iwerstvo.
16.
Pneumatska i gasna
postrojewa
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjer energetski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Energetsko ma{instvo, Energetsko procesni, Energetika procesna
tehnika i okolinsko in`iwerstvo, Energetsko i saobra}ajno ma{instvo.
17.
Upravqawe i automatska
regulacija
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - mehatronika, op{ti;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva mehatronika, op{ti.
Hidroenergetska
postrojewa
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjer energetski;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Energetsko ma{instvo, Energetsko procesni, Energetika procesna
tehnika i okolinsko in`iwerstvo.
Prakti~na nastava
1.Ma{inski fakultet VI i VII stepen, Bachelor (180 i 240 ECTS) i
Master (300 ECTS) ma{instva sa prethodno zavr{enom {kolom za
kvalifikovane radnike ma{inske struke, odnosno, sa zavr{enim
stepenom stru~ne spreme za sredwe slo`ena ili slo`ena zanimawa;
2.Vi{a tehni~ka {kola ma{inske struke sa prethodno zavr{enom
{kolom za kvalifikovane radnike;
3.Stru~ni majstor - visokokvalifikovani radnici ma{inske struke,
odnosno, radnici sa zavr{enim stepenom stru~ne spreme za slo`enija
zanimawa (specijalnosti) sa najmawe pet godina prakti~nog rada u
struci.
13.
14.
18.
18
smjerovi:
NAPOMENA:
Nastavnici koji su zate~eni u nastavi na neodre|eno radno vrijeme, a po ranije utvr|enim stru~nim profilima
su verifikovano izvodili nastavu (Nastavni plan i program sredwe tehni~ke i srodne {kole broj: UP-I-03611-3117/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te Kwige 2/I i 2/II broj: UP-I-03-611-3464/95 Sarajevo, 7. jula 1995.
godine), mogu i daqe raditi na tim poslovima.
3. Ma{inski tehni~ar za kompjutersko projektovawe
Red.
broj
PREDMET
PROFIL I STRU^NA SPREMA NASTAVNIKA
1.
Tehni~ko crtawe s
nacrtnom geometrijom
1.Profesori ma{inske grupe predmeta – svi smjerovi/grupe;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva – svi smjerovi;
3.Diplomirani in`iwer rudarstva - smjer ma{inski;
4.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi.
2.
Ma{inski materijali
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - svi smjerovi, te diplomirani
in`iwer rudarstva - smjer ma{inski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi;
3.profesori ma{inske grupe predmeta – svi smjerovi/grupe.
3.
Tehni~ka mehanika
1.Profesori ma{inske grupe predmeta – svi smjerovi/grupe;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva – svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi;
4.Diplomirani in`iwer rudarstva – smjer ma{inski.
4.
Osnove elektrotehnike i
elektronike
1.Profesor elektrotehnike;
2.Diplomirani in`iwer elektrotehnike – svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) elektrotehnike – svi smjerovi.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
5.
6.
7.
8.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 989
Tehnologija obrade i
monta`e
1.Profesor mehanike i mehani~ke tehnologije,
2.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjerovi: op{ti, proizvodni,
konstruktivni, energetski, industrijski, motori i motorna vozila;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – smjerovi:
Motori i vozila, Obrambene tehnologije, Ma{inske konstrukcije,
Proizvodne tehnologije, Ma{inski proizvodni in`iwering,
Industrijsko in`iwerstvo i menaxment, Proizvodno ma{instvo,
Menaxment proizvodnim tehnologijama, Op{te ma{instvo, Tehnologije
u metalopreradi;
Ma{inski elementi
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva – svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi;
4.Dipl. in` rudarstva – smjer: ma{inski.
Crtawe pomo}u ra~unara
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - svi smjerovi;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - svi smjerovi;
3.Profesori i in`iweri ma{inske grupe predmeta koji su stekli
dopunsko obrazovawe iz date oblasti na odgovaraju}oj visoko{kolskoj
ustanovi, a verifikovano od nadle`nih institucija.
Programirawe
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - svi smjerovi;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - svi smjerovi;
3.Profesori i in`iweri ma{inske grupe predmeta koji su stekli
dopunsko obrazovawe iz date oblasti na odgovaraju}oj visoko{kolskoj
ustanovi, a verifikovano od nadle`nih institucija;
4.diplomirani in`iwer elektrotehnike – smjer informatika.
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Profesor fizike i pogonskih strojeva;
3.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjer: energetski, op{ti, motori i
motorna vozila, proizvodni;
4.Diplomirani in`iwer rudarstva - smjer ma{inski;
5.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Motori i vozila, Energetski procesni, Energetika procesna tehnika i
okolinsko in`iwerstvo, Energetsko ma{instvo.
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Profesor fizike i pogonskih strojeva;
3.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjer: energetski, op{ti,
mehatronika, motori i motorna vozila;
4.Diplomirani in`iwer rudarstva - smjer ma{inski;
5.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Motori i vozila, Energetski procesni, Energetika procesna tehnika i
okolinsko in`iwerstvo, Energetsko ma{instvo, Mehatronika.
9.
Termodinamika
10.
Hidraulika i pneumatika
11.
Mjerewe i kontrola
1.Profesor mehanike i mehani~ke tehnologije;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva - svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - svi smjerovi.
12.
Automatizacija
proizvodwe
1.Profesori ma{inske grupe predmeta – svi smjerovi/grupe;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva – smjerovi: mehatronika, op{ti,
energetski, proizvodni;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi: Mehatronika,
Proizvodne tehnologije, Ma{inski proizvodni in`iwering, Industrijsko
in`iwerstvo i menaxment, Proizvodno ma{instvo, Op{te ma{instvo.
13.
Kompjuterska grafika
14.
Konstruisawe
15.
Ispitivawe ma{inskih
konstrukcija
1.Diplomirani in`iwer ma{instva – smjerovi: op{ti, proizvodni,
energetski, konstrukcioni;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – smjerovi: op{ti,
proizvodni, konstrukcioni, energetski, industrijski in`iwering;
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva – smjerovi: konstrukcioni, op{ti,
energetski, proizvodni;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi: Ma{inske
konstrukcije, In`iwerski dizajn proizvoda, Op{te ma{instvo, Proizvodno
ma{instvo;
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva – smjerovi: konstrukcioni, op{ti,
energetski, proizvodni;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi: Ma{inske
konstrukcije, In`iwerski dizajn proizvoda, Op{te ma{instvo, Proizvodno
ma{instvo;
Broj 8 - Strana 990
16.
17.
18.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Modelirawe ma{inskih
elemenata i konstrukcija
1.Diplomirani in`iwer ma{instva – smjerovi: konstrukcioni, op{ti,
energetski, proizvodni;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi: Ma{inske
konstrukcije, In`iwerski dizajn proizvoda, Op{te ma{instvo,
Proizvodno ma{instvo;
Proizvodni sistemi
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjerovi: proizvodni, op{ti,
industrijski, energetski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Proizvodne tehnologije, Ma{inski proizvodni in`iwering, Industrijsko
in`iwerstvo i menaxment, Proizvodno ma{instvo, Op{te ma{instvo,
Proizvodni biznis MSP.
Prakti~na nastava
1.Ma{inski fakultet VI i VII stepen, Bachelor (180 i 240 ECTS) i Master
(300 ECTS) ma{instva sa prethodno zavr{enom {kolom za kvalifikovane
radnike ma{inske struke, odnosno, sa zavr{enim stepenom stru~ne spreme
za sredwe slo`ena ili slo`ena zanimawa;
2.Vi{a tehni~ka {kola ma{inske struke sa prethodno zavr{enom {kolom
za kvalifikovane radnike;
3.Stru~ni majstor - visokokvalifikovani radnici ma{inske struke,
odnosno, radnici sa zavr{enim stepenom stru~ne spreme za slo`enija
zanimawa (specijalnosti) sa najmawe pet godina prakti~nog rada u
struci.
NAPOMENA:
Nastavnici koji su zate~eni u nastavi na neodre|eno radno vrijeme, a po ranije utvr|enim stru~nim profilima
su verifikovano izvodili nastavu (Nastavni plan i program sredwe tehni~ke i srodne {kole broj: UP-I-03611-3117/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te Kwige 2/I i 2/II broj: UP-I-03-611-3464/95 Sarajevo, 7. jula 1995.
godine), mogu i daqe raditi na tim poslovima.
4. Ma{inski tehni~ar operator za CNC ma{ine
Red.
broj
PREDMET
PROFIL I STRU^NA SPREMA NASTAVNIKA
1.
Tehni~ko crtawe s
nacrtnom geometrijom
1.Profesori ma{inske grupe predmeta – svi smjerovi/grupe;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva – svi smjerovi;
3.Diplomirani in`iwer rudarstva - smjer ma{inski;
4.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi.
Tehni~ka mehanika
1.Profesori ma{inske grupe predmeta – svi smjerovi/grupe;
2.diplomirani in`iwer ma{instva – svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi;
4.Diplomirani in`iwer rudarstva – smjer ma{inski.
3.
Ma{inski materijali
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - svi smjerovi, te diplomirani
in`iwer rudarstva - smjer ma{inski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi;
3.Profesori ma{inske grupe predmeta – svi smjerovi/grupe.
4.
Osnovi elektrotehnike i
elektronike
1.Profesor elektrotehnike.
2.Diplomirani in`iwer elektrotehnike – svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) elektrotehnike – svi
smjerovi.
Tehnologija obrade i
monta`e
1.Profesor mehanike i mehani~ke tehnologije,
2.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjerovi: op{ti, proizvodni,
konstruktivni, energetski, industrijski, motori i motorna vozila;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS)
ma{instva – smjerovi:
Motori i vozila, Obrambene tehnologije, Ma{inske konstrukcije,
Proizvodne tehnologije, Ma{inski proizvodni in`iwering, Industrijsko
in`iwerstvo i menaxment, Proizvodno ma{instvo, Menaxment proizvodnim
tehnologijama, Op{te ma{instvo, Tehnologije u metalopreradi;
Ma{inski elementi
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva – svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi;
4.Dipl. in`. rudarstva – smjer ma{inski.
Crtawe pomo}u ra~unara
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - svi smjerovi;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - svi smjerovi;
3.Profesori i in`iweri ma{inske grupe predmeta koji su stekli
dopunsko obrazovawe iz date oblasti na odgovaraju}oj visoko{kolskoj
ustanovi, a verifikovano od nadle`nih institucija.
2.
5.
6.
7.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 991
Programirawe
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - svi smjerovi;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - svi smjerovi;
3.Profesori i in`iweri ma{inske grupe predmeta koji su stekli
dopunsko obrazovawe iz date oblasti na odgovaraju}oj visoko{kolskoj
ustanovi, a verifikovano od nadle`nih institucija;
4.diplomirani in`iwer elektrotehnike – smjer informatika.
Termodinamika
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Profesor fizike i pogonskih strojeva;
3.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjer: energetski, op{ti, motori
i motorna vozila, proizvodni;
4.Diplomirani in`iwer rudarstva - smjer ma{inski;
5.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Motori i vozila, Energetski procesni, Energetika procesna tehnika
i okolinsko in`iwerstvo, Energetsko ma{instvo.
10.
Hidraulika i pneumatika
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Profesor fizike i pogonskih strojeva;
3.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjer: energetski, op{ti,
mehatronika, motori i motorna vozila;
4.Diplomirani in`iwer rudarstva - smjer ma{inski;
5.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Motori i vozila, Energetski procesni, Energetika procesna tehnika
i okolinsko in`iwerstvo, Energetsko ma{instvo, Mehatronika.
11.
Mjerewe i kontrola
1.Profesor mehanike i mehani~ke tehnologije;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva - svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - svi smjerovi.
Programirawe
CNC ma{ina
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjerovi: op{ti, proizvodni,
energetski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - Proizvodne
tehnologije, Ma{inski proizvodni in`iwering, Proizvodno
ma{instvo;
3.Profesori i in`iweri ma{inske grupe predmeta koji su stekli
dopunsko obrazovawe iz date oblasti na odgovaraju}oj visoko{kolskoj
ustanovi, a verifikovano od nadle`nih institucija.
8.
9.
12.
13.
Obradne tehnologije na
CNC ma{inama
14.
Projektovawe
tehnolo{kih procesa
15.
16.
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjerovi: op{ti, proizvodni,
energetski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - Proizvodne
tehnologije, Ma{inski proizvodni in`iwering, Proizvodno
ma{instvo;
3.Profesori i in`iweri ma{inske grupe predmeta koji su stekli
dopunsko obrazovawe iz date oblasti na odgovaraju}oj visoko{kolskoj
ustanovi, a verifikovano od nadle`nih institucija.
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjerovi: op{ti, proizvodni,
industrijski, energetski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Proizvodne tehnologije, Ma{inski proizvodni in`iwering,
Industrijsko in`iwerstvo i menaxment, Proizvodno ma{instvo,
Menaxment
proizvodnim
tehnologijama,
Op{te
ma{instvo,
Tehnologije u metalopreradi.
Proizvodni sistemi
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjerovi: proizvodni, op{ti,
industrijski, energetski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Proizvodne tehnologije, Ma{inski proizvodni in`iwering,
Industrijsko in`iwerstvo i menaxment, Proizvodno ma{instvo,
Op{te ma{instvo, Proizvodni biznis MSP.
Automatizacija
proizvodwe
1.Profesori ma{inske grupe predmeta – svi smjerovi/grupe;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva – smjerovi: mehatronika, op{ti,
energetski, proizvodni;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Mehatronika, Proizvodne tehnologije, Ma{inski proizvodni
in`iwering, Industrijsko in`iwerstvo i menaxment, Proizvodno
ma{instvo, Op{te ma{instvo.
Broj 8 - Strana 992
17.
18.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Upravqawe proizvodwom
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjerovi: op{ti, proizvodni,
industrijski, energetski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Proizvodne atehnologije, Ma{inski proizvodni in`iwering,
Industrijsko in`iwerstvo i menaxment, Proizvodno ma{instvo,
Menaxment proizvodnim tehnologijama, Op{te ma{instvo, Tehnologije
u metalopreradi.
Prakti~na nastava
1.Ma{inski fakultet VI i VII stepen, Bachelor (180 i 240 ECTS) i
Master (300 ECTS) ma{instva sa prethodno zavr{enom {kolom za
kvalifikovane radnike ma{inske struke, odnosno, sa zavr{enim
stepenom stru~ne spreme za sredwe slo`ena ili slo`ena zanimawa;
2.Vi{a tehni~ka {kola ma{inske struke sa prethodno zavr{enom
{kolom za kvalifikovane radnike;
3.Stru~ni majstor - visokokvalifikovani radnici ma{inske struke,
odnosno, radnici sa zavr{enim stepenom stru~ne spreme za slo`enija
zanimawa (specijalnosti) sa najmawe pet godina prakti~nog rada u
struci.
NAPOMENA:
Nastavnici koji su zate~eni u nastavi na neodre|eno radno vrijeme, a po ranije utvr|enim stru~nim profilima
su verifikovano izvodili nastavu (Nastavni plan i program sredwe tehni~ke i srodne {kole broj: UP-I-03611-3117/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te Kwige 2/I i 2/II broj: UP-I-03-611-3464/95 Sarajevo, 7. jula 1995.
godine), mogu i daqe raditi na tim poslovima.
5. Ma{inski tehni~ar vazduhoplovnog smjera
Red.
broj
PREDMET
PROFIL I STRU^NA SPREMA NASTAVNIKA
1.
Tehni~ko crtawe s
nacrtnom geometrijom
1.Profesori ma{inske grupe predmeta – svi smjerovi/grupe;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva – svi smjerovi;
3.Diplomirani in`iwer rudarstva - smjer ma{inski;
4.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi.
2.
Tehni~ka mehanika
1.Profesori ma{inske grupe predmeta – svi smjerovi/grupe;
2.diplomirani in`iwer ma{instva – svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi;
4.Diplomirani in`iwer rudarstva – smjer ma{inski.
3.
Ma{inski materijali
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - svi smjerovi, te diplomirani
in`iwer rudarstva - smjer ma{inski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi;
3.profesori ma{inske grupe predmetaa – svi smjerovi/grupe.
4.
Elektrotehnika
1.Profesor elektrotehnike;
2.Diplomirani in`iwer elektrotehnike – svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) elektrotehnike – svi smjerovi.
Tehnologija obrade
1.Profesor mehanike i mehani~ke tehnologije;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjerovi: op{ti, proizvodni,
konstruktivni, energetski, industrijski, motori i motorna vozila;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS)
ma{instva – smjerovi:
Motori i vozila, Obrambene tehnologije, Ma{inske konstrukcije,
Proizvodne tehnologije, Ma{inski proizvodni in`iwering, Industrijsko
in`iwerstvo i menaxment, Proizvodno ma{instvo, Menaxment proizvodnim
tehnologijama, Op{te ma{instvo, Tehnologije u metalopreradi;
Ma{inski elementi
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva – svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi;
4.Dipl. in`. rudarstva – smjer ma{inski.
Termodinamika
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Profesor fizike i pogonskih strojeva;
3.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjer: energetski, op{ti, motori i
motorna vozila, proizvodni;
4.Diplomirani in`iwer rudarstva - smjer ma{inski;
5.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Motori i vozila, Energetski procesni, Energetika procesna tehnika i
okolinsko in`iwerstvo, Energetsko ma{instvo.
5.
6.
7.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
8.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Hidraulika i pneumatika
9.
Organizacija proizvodwe
i odr`avawe
10.
Termi~ka obrada s
ispitivawem materijala
Vazduhoplovni motori
11.
12.
Broj 8 - Strana 993
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Profesor fizike i pogonskih strojeva;
3.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjer: energetski, op{ti,
mehatronika, motori i motorna vozila;
4.Diplomirani in`iwer rudarstva - smjer ma{inski;
5.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Motori i vozila, Energetski procesni, Energetika procesna tehnika i
okolinsko in`iwerstvo, Energetsko ma{instvo, Mehatronika.
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjer: vazduhoplovni sa najmawe
dvije godine radnog iskustva na poslovima proizvodwe i odr`avawa
vazduhoplova.
2.Diplomirani in`iwer ma{instva koji ima najmawe pet godina radnog
iskustva na poslovima proizvodwe i odr`avawa vazuhoplova.
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – smjerovi:
proizvodni, industrijski in`iwering.
1.Profesor mehanike i mehani~ke tehnologije;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjerovi: op{ti, proizvodni;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Proizvodne tehnologije, Ma{inski proizvodni in`iwering,
Industrijsko in`iwerstvo i menaxment, Proizvodno ma{instvo,
Menaxment proizvodnim tehnologijama, Op{te ma{instvo, Tehnologije
u metalopreradi.
1.Diplomirani in`iwer ma{instva (strojarstva) smjer vazduhoplovni
sa najmawe dvije godine radnog iskustva u poslovima konstruisawa ili
proizvodwi ili odr`avawa vazduhoplova.
2.Diplomirani in`iwer ma{instva (strojarstva) koji ima najmawe pet
godina radnog iskustva na konstruisawu ili odr`avawu motora za
vazduhoplove.
3.Diplomirani in`iwer ma{instva (strojarstva) smjer motori i motorna
vozila sa najmawe jednom godinom radnog iskustva na poslovima
odr`avawa i eksploatacije vazduhoplova.
Osnovi aerodinamike i 1. Diplomirani in`iweri
vazduhoplovni.
mehanike leta
ma{instva
(strojarstva)
–
smjer:
13.
1.Diplomirani in`iweri ma{instva (strojarstva) – smjer vazduhoplovni
sa najmawe dvije godine radnog iskustva na poslovima proizvodwe ili
Teorija i opis
odr`avawa vazduhoplova.
konstrukcije vazduhoplova 2.Diplomirani in`iwer ma{instva koji ima najmawe pet godina radnog
iskustva na poslovima konstruisawa ili proizvodwe ili odr`avawa
vazduhoplova.
14.
Specijalna oprema
vazduhoplova
1.Diplomirani in`iweri ma{instva (strojarstva) – smjer vazduhoplovni
sa najmawe dvije godine radnog iskustva na poslovima proizvodwe ili
odr`avawa vazduhoplova.
2.Diplomirani in`iwer ma{instva koji ima najmawe pet godina radnog
iskustva na poslovima proizvodwe ili odr`avawa vazduhoplova.
3.Diplomirani in`iwer elektrotehnike – smjer slabe struje ili
elektrotehnike, sa najmawe dvije godine radnog iskustva na poslovima
proizvodwe ili odr`avawa vazduhoplova
15.
Sistemi vazduhoplova
16.
Prakti~na nastava
1.
Diplomirani in`iweri
vazduhoplovni.
ma{instva
(strojarstva)
–
smjer
1.Ma{inski fakultet VI i VII stepen, Bachelor (180 i 240 ECTS) i
Master (300 ECTS) ma{instva sa prethodno zavr{enom {kolom za
kvalifikovane radnike ma{inske struke, odnosno, sa zavr{enim
stepenom stru~ne spreme za sredwe slo`ena ili slo`ena zanimawa;
2.Vi{a tehni~ka {kola ma{inske struke sa prethodno zavr{enom
{kolom za kvalifikovane radnike;
3.Stru~ni majstor - visokokvalifikovani radnici ma{inske struke,
odnosno, radnici sa zavr{enim stepenom stru~ne spreme za slo`enija
zanimawa (specijalnosti) sa najmawe pet godina prakti~nog rada u
struci.
NAPOMENA:
Nastavnici koji su zate~eni u nastavi na neodre|eno radno vrijeme, a po ranije utvr|enim stru~nim profilima
su verifikovano izvodili nastavu (Nastavni plan i program sredwe tehni~ke i srodne {kole broj: UP-I-03611-3117/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te Kwige 2/I i 2/II broj: UP-I-03-611-3464/95 Sarajevo, 7. jula 1995.
godine), mogu i daqe raditi na tim poslovima.
Broj 8 - Strana 994
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
6. Ma{inski tehni~ar za preciznu mehaniku i optiku
Red.
broj
PREDMET
PROFIL I STRU^NA SPREMA NASTAVNIKA
1.
Tehni~ko crtawe s
nacrtnom geometrijom
1.Profesori ma{inske grupe predmeta – svi smjerovi/grupe;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva – svi smjerovi;
3.Diplomirani in`iwer rudarstva - smjer ma{inski;
4.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi.
2.
Tehni~ka mehanika
1.Profesori ma{inske grupe predmeta – svi smjerovi/grupe;
2.diplomirani in`iwer ma{instva – svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi;
4.Diplomirani in`iwer rudarstva – smjer ma{inski.
Ma{inski materijali
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - svi smjerovi, te diplomirani
in`iwer rudarstva- smjer ma{inski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi;
3.Profesori ma{inske grupe predmeta – svi smjerovi/grupe.
3.
4.
Tehnologija obrade
5.
Ma{inski elementi
6.
Elektrotehnika
1.Profesor mehanike i mehani~ke tehnologije,
2.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjerovi: op{ti, proizvodni,
konstruktivni, energetski, industrijski, motori i motorna vozila;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – smjerovi: Motori
i vozila, Obrambene tehnologije, Ma{inske konstrukcije, Proizvodne
tehnologije,
Ma{inski
proizvodni
in`iwering,
Industrijsko
in`iwerstvo i menaxment, Proizvodno ma{instvo, Menaxment proizvodnim
tehnologijama, Op{te ma{instvo, Tehnologije u metalopreradi;
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva – svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi;
4.Dipl. in`. rudarstva – smjer ma{inski.
1.Profesor elektrotehnike;
2.Diplomirani in`iwer elektrotehnike – svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS)
elektrotehnike – svi
smjerovi.
7.
Hidraulika i pneumatika
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Profesor fizike i pogonskih strojeva;
3.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjer: energetski, op{ti,
mehatronika, motori i motorna vozila;
4.Diplomirani in`iwer rudarstva - smjer ma{inski;
5.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Motori i vozila, Energetski procesni, Energetika procesna tehnika i
okolinsko in`iwerstvo, Energetsko ma{instvo, Mehatronika.
8.
Optika
1.Diplomirani in`iwer fizike
2.Profesor fizike
Tehnologija optike
* Tematska cjelina Ma{ine za obradu stakla
1. Diplomirani in`iwer ma{instva sa jednom godinom radnog iskusta
na poslovima opti~ke struke.
* Tematska cjelina Tehnologija optike
2.Diplomirani fizi~ar - sa jednom godinom radnog iskusta na poslovima
opti~ke struke
3.Diplomirani in`iwer ma{instva - sa jednom godinom radnog iskusta na
poslovima opti~ke struke;
Energetika
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Profesor fizike i pogonskih strojeva;
3.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjer energetski;
4.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Energetsko ma{instvo, Energetsko procesni, Energetika procesna
tehnika i okolinsko in`iwerstvo, Energetsko i saobra}ajno ma{instvo.
Automatizacija
proizvodwe
1.Profesori ma{inske grupe predmeta – svi smjerovi/grupe;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva – smjerovi: mehatronika, op{ti,
energetski, proizvodni;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Mehatronika, Proizvodne tehnologije, Ma{inski proizvodni
in`iwering, Industrijsko in`iwerstvo i menaxment, Proizvodno
ma{instvo, Op{te ma{instvo.
9.
10
11.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 995
Osnovi konstruisawa
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Profesor mehanike i elemenata strojeva;
3.Diplomirani in`iwer ma{instva – svi smjerovi ;
4.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - svi smjerovi.
Organizacija proizvodwe
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - op{ti, proizvodni, industrijski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Industrijsko in`iwerstvo i menaxment, Proizvodno ma{instvo,
Op{te ma{instvo, Proizvodne tehnologije.
Konstrukcija alata
1.Profesor mehanike i mehani~ke tehnologije;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva – smjerovi: konstrukcioni, op{ti,
proizvodni;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Ma{inske konstrukcije, Op{te ma{instvo, Proizvodno ma{instvo.
Tehnolo{ki postupci
1.Profesor mehanike i mehani~ke tehnologije;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjerovi: op{ti, proizvodni,
kostrukcioni;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Proizvodne tehnologije, Ma{inski proizvodni in`iwering, Industrijsko
in`iwerstvo i menaxment,
Proizvodno ma{instvo, Menaxment
proizvodnim tehnologijama, Op{te ma{instvo, Proizvodni biznis MSP,
Tehnologije u drvopreradi, Tehnologije u metalopreradi;
16.
Termi~ka obrada s
ispitivawem materijala
1.Profesor mehanike i mehani~ke tehnologije;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjerovi: op{ti, proizvodni;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Proizvodne tehnologije, Ma{inski proizvodni in`iwering, Industrijsko
in`iwerstvo i menaxment, Proizvodno ma{instvo, Menaxment proizvodnim
tehnologijama, Op{te ma{instvo, Tehnologije u metalopreradi.
17.
Mjerewe i kontrola
1.Profesor mehanike i mehani~ke tehnologije;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva - svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - svi smjerovi.
Prakti~na nastava
1.Ma{inski fakultet VI i VII stepen, Bachelor (180 i 240 ECTS) i
Master (300 ECTS) ma{instva sa prethodno zavr{enom {kolom za
kvalifikovane radnike ma{inske struke, odnosno, sa zavr{enim
stepenom stru~ne spreme za sredwe slo`ena ili slo`ena zanimawa;
2.Vi{a tehni~ka {kola ma{inske struke sa prethodno zavr{enom
{kolom za kvalifikovane radnike;
3.Stru~ni majstor - visokokvalifikovani radnici ma{inske struke,
odnosno, radnici sa zavr{enim stepenom stru~ne spreme za slo`enija
zanimawa (specijalnosti) sa najmawe pet godina prakti~nog rada u struci.
12.
13.
14.
15
18.
NAPOMENA:
Nastavnici koji su zate~eni u nastavi na neodre|eno radno vrijeme, a po ranije utvr|enim stru~nim profilima
su verifikovano izvodili nastavu (Nastavni plan i program sredwe tehni~ke i srodne {kole broj: UP-I-03611-3117/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te Kwige 2/I i 2/II broj: UP-I-03-611-3464/95 Sarajevo, 7. jula 1995.
godine), mogu i daqe raditi na tim poslovima.
C) STRU^NA [KOLA
Red.
broj
PREDMET
1.
Tehni~ko crtawe
2.
Tehni~ka mehanika
3.
Ma{inski materijali
PROFIL I STRU^NA SPREMA NASTAVNIKA
1.Profesori ma{inske grupe predmeta – svi smjerovi/grupe;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva – svi smjerovi;
3.Diplomirani in`iwer rudarstva - smjer ma{inski;
4.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi.
1.Profesori ma{inske grupe predmeta – svi smjerovi/grupe;
2.diplomirani in`iwer ma{instva – svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi;
4.Diplomirani in`iwer rudarstva – smjer ma{inski.
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - svi smjerovi, te diplomirani
in`iwer rudarstva - smjer ma{inski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi;
3.Profesori ma{inske grupe predmeta – svi smjerovi/grupe.
Broj 8 - Strana 996
4.
5.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Tehnologija obrade
1.Profesor mehanike i mehani~ke tehnologije,
2.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjerovi: op{ti, proizvodni,
konstruktivni, energetski, industrijski, motori i motorna vozila;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – smjerovi: Motori
i vozila, Obrambene tehnologije, Ma{inske konstrukcije, Proizvodne
tehnologije,
Ma{inski
proizvodni
in`iwering,
Industrijsko
in`iwerstvo i menaxment, Proizvodno ma{instvo, Menaxment proizvodnim
tehnologijama, Op{te ma{instvo, Tehnologije u metalopreradi.
Ma{inski elementi
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Diplomirani in`iwer ma{instva – svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – svi smjerovi;
4.Dipl. in`. rudarstva – smjer ma{inski.
6.
Motori SUS
7.
Motorna vozila
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - motori i motorna vozila, energetski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi: Motori
i vozila, Energetsko ma{instvo, Energetsko procesni, Energetsko i
saobra}ajno ma{instvo;
3.Profesor fizike i pogonskih strojeva;
4.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
5.Diplomirani in`iwer saobra}aja – smjer: drumski.
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - motori i motorna vozila, energetski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi: Motori
i vozila, Energetsko ma{instvo, Energetsko procesni, Energetsko i
saobra}ajno ma{instvo;
3.Profesor fizike i pogonskih strojeva;
4.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
5.Diplomirani in`iwer saobra}aja – smjer: drumski.
Remont i odr`avawe
motora i motornih vozila
1.Diplomirani in`iwer ma{instva - motori i motorna vozila,
energetski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi: Motori
i vozila, Energetsko ma{instvo, Energetsko procesni, Energetsko i
saobra}ajno ma{instvo;
3.Profesor fizike i pogonskih strojeva;
4.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
5.Diplomirani in`iwer saobra}aja – smjer drumski.
Tehnologija zanimawa
1.Profesori mehanike i mehani~ke tehnologije
2.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjerovi: op{ti, proizvodni,
konstruktivni, energetski, industrijski, motori i motorna vozila;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS)
ma{instva – smjerovi:
Motori i vozila, Obrambene tehnologije, Ma{inske konstrukcije,
Proizvodne tehnologije, Ma{inski proizvodni in`iwering, Industrijsko
in`iwerstvo i menaxment, Proizvodno ma{instvo, Menaxment proizvodnim
tehnologijama, Op{te ma{instvo, Tehnologije u metalopreradi.
10.
Pogonske i radne
ma{ine
1.Diplomirani in`iwer ma{instva – proizvodno, motori i motorna
vozila, energetski;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – smjerovi:
proizvodno, mehatronika, energetski;
3.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
4.Profesor fizike i pogonskih strojeva;
5.Diplomirani in`iwer rudarstva – smjer ma{inski.
11.
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – smjerovi: proizvodni,
Ekonomika i
industrijski in`iwering i menaxment, proizvodne tehnologije;
organizacija poslovawa 3.Diplomirani
ekonomista – svi smjerovi;
8.
9.
1.Diplomirani in`iwer ma{instva – smjerovi: op{ti, energetski, proizvodni;
4.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ekonomije – svi smjerovi.
12.
13.
Poduzetni{tvo
1.Diplomirani ekonomista – svi smjerovi;
2.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ekonomije – svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – smjer:
industrijski in`iwering i menaxment.
Nove tehnologije
1.Profesor mehanike i mehani~ke tehnologije,
2.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjerovi: op{ti, proizvodni,
konstruktivni, industrijski, motori i motorna vozila;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva – smjerovi: Motori
i vozila, Obrambene tehnologije, Ma{inske konstrukcije, Proizvodne
tehnologije,
Ma{inski
proizvodni
in`iwering,
Industrijsko
in`iwerstvo i menaxment, Proizvodno ma{instvo, Menaxment proizvodnim
tehnologijama, Op{te ma{instvo, Tehnologije u metalopreradi.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 997
14
[inska vozila
1.Diplomirani in`iwer ma{instva/strojarstva – svi smjerovi
2. Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - svi smjerovi;
3.NAPOMENA: Svi oni trebaju imati polo`en ispit na `eqeznicama.
15.
Elektrotehnika
1.Profesor elektrotehnike.
2.Diplomirani in`iwer elektrotehnike – svi smjerovi;
3.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS)
elektrotehnike – svi
smjerovi.
16
Termodinamika
1.Profesor mehanike i strojarstva/ma{instva;
2.Profesor fizike i pogonskih strojeva;
3.Diplomirani in`iwer ma{instva - smjer: energetski, op{ti, motori i
motorna vozila, proizvodni;
4.Diplomirani in`iwer rudarstva - smjer ma{inski;
5.Bachelor (240 ECTS) i Master (300 ECTS) ma{instva - smjerovi:
Motori i vozila, Energetski procesni, Energetika procesna tehnika i
okolinsko in`iwerstvo, Energetsko ma{instvo.
17
Osnovi aerodinamike i 1.Dipl. in`iwer ma{instva/strojarstva – smjer vazduhoplovni
mehanike leta
18
Vazduhoplovni motori
1.Dipl. in`iwer ma{instvar/strojarstva smjer vazduhoplovni sa najmawe
dvije godine radnog iskustva u poslovima konstruisawa i proizvodwi,
ili odr`avawu motora za vazduhoplove
2.Dipl. in`iwer ma{instva/strojarstva smjer motori i motorna vozila
sa najmawe jednom godinom radnog iskustva na poslovima odr`avawa i
eksploataciji vazduhoplova
1.Dipl. in`iwer ma{instva/strojarstva smjer vazduhoplovni sa najmawe
dvije godine radnog iskustva na poslovima proizvodwe i odr`avawa
vazduhoplova
2.Dipl. in`iwer ma{instva/strojarstva koji ima najmawe pet godina
radnog iskustva na poslovima konstrukcije ili proizvodwe ili
odr`avawa vazduhoplova
1.Dipl. in`iwer ma{instva/strojarstva smjer vazduhoplovni sa najmawe
dvije godine radnog iskustva na poslovima proizvodwe i odr`avawa
vazduhoplova
2.Dipl. in`iwer ma{instva/strojarstva koji ima najmawe pet godina
radnog iskustva na poslovima proizvodwe ili odr`avawa vazduhoplova
3.Dipl. in`iwer elektrotehnike – smjer slabe struje ili elektronike
sa najmawe dvije godine radnog iskustva na poslovima proizvodwe ili
odr`avawa vazduhoplova.
19.
Teorija i opis
konstrukcije
vazduhoplova
20.
Specijalna oprema
vazduhoplova
21.
Sistemi vazduhoplova
1.Dipl. in`iwer ma{instva/strojarstva – smjer vazduhoplovni.
22.
Organizacija
proizvodwe i
odr`avawa
1.Dipl. in`iwer ma{instva/strojarstva smjer vazduhoplovni sa najmawe
dvije godine radnog iskustva na poslovima proizvodwe i odr`avawa
vazduhoplova
2.Dipl. in`iwer ma{instva/strojarstva koji ima najmawe pet godina
radnog iskustva na poslovima proizvodwe ili odr`avawa vazduhoplova.
Prakti~na nastava
1.Ma{inski fakultet VI i VII stepen, Bachelor (180 i 240 ECTS) i
Master (300 ECTS) ma{instva sa prethodno zavr{enom {kolom za
kvalifikovane radnike ma{inske struke, odnosno, sa zavr{enim
stepenom stru~ne spreme za sredwe slo`ena ili slo`ena zanimawa;
2.Vi{a tehni~ka {kola ma{inske struke sa prethodno zavr{enom
{kolom za kvalifikovane radnike;
3.Stru~ni majstor - visokokvalifikovani radnici ma{inske struke,
odnosno, radnici sa zavr{enim stepenom stru~ne spreme za slo`enija
zanimawa (specijalnosti) odgovaraju}eg zanimawa sa najmawe pet
godina prakti~nog rada u struci.
23.
NAPOMENA:
Nastavnici koji su zate~eni u nastavi na neodre|eno radno vrijeme, a po ranije utvr|enim stru~nim
profilima su verifikovano izvodili nastavu (Nastavni plan i program sredwe stru~ne {kole broj: UP-I-03611-3118/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te Kwiga 2. broj: UP-I-03-611-3465/95 Sarajevo, 7. jula 1995. godine),
mogu i daqe raditi na tim poslovima.
III
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a primjewiva}e se od {kolske 2012/2013. godine.
Broj 8 - Strana 998
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
IV
Stupawem na snagu ove odluke, prestaju da va`e profili i stru~na sprema nastavnika propisani Nastavnim
planom i programom sredwe tehni~ke i srodne {kole broj: UP-I-03-611-3117/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te
Kwige 2/I i 2/II broj: UP-I-03-611-3464/95 Sarajevo, 7. jula 1995. godine i Nastavnim planom i programom sredwe
stru~ne {kole broj: UP-I-03-611-3118/94, Sarajevo, 15. jula 1994. godine, te Kwiga 2. broj: UP-I-03-611-3465/95
Sarajevo, 7. jula 1995. godine.
V
Ova odluka }e se objaviti u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta
Broj:10/1-38-12519-1/12
Tuzla,22.6.2012.
MINISTAR
Prof. dr. Na|a Avdiba{i} Vukadinovi}, s.r.
552
Na osnovu ~lana 12. stav 2. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 6/04, 7/05, 17/11), ministar obrazovawa,
nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, uz
saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-3812232/12 od 22.06.2012. godine, donosi
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PEDAGO[KIH
STANDARDA I OP[TIH NORMATIVA ZA
OSNOVNI ODGOJ I OBRAZOVAWE
^lan 1.
U
Pedago{kim
standardima
i
op{tim
normativima za osnovni odgoj i obrazovawe ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", br. 7/05, 9/05, 14/09, 1/10 i
14/10), u poglavqu IV BROJ U^ENIKA U ODJEQEWU
I GRUPI PREMA OBLICIMA RADA iza stava 3.
dodaju se novi stavovi 4., 5., 6. i 7., koji glase:
"U ciqu {to kvalitetnijeg omogu}avawa sticawa
osnovnog obrazovawa u~enika sa posebnim obrazovnim
potrebama, u~enici sa lak{im smetwama i pote{ko}ama
u razvoju upisuju se u redovnu osnovnu {kolu na osnovu
nalaza i mi{qewa komisije za procjenu sposobnosti
djece pri upisu i rje{ewa o kategorizaciji djeteta.
U~enici sa te`im smetwama i pote{ko}ama u
razvoju upisuju se u specijalnu osnovnu {kolu na osnovu
nalaza i mi{qewa komisije za procjenu sposobnosti
djece pri upisu i rje{ewa o kategorizaciji djeteta.
Lak{e smetwe i pote{ko}e u razvoju djeteta su:
-laka mentalna retardacija bez kombinovanih
smetwi,
-o{te}ewe vida koje zna~ajno ne smawuje
sposobnost za savladavawe nastavnog plana i programa,
-o{te}ewe sluha koje zna~ajno ne smawuje
sposobnost za savladavawe nastavnog plana i programa,
-tjelesna invalidnost koja zna~ajno ne smawuje
sposobnost za savladavawe nastavnog plana i programa,
-poreme}aji u pona{awu koji zna~ajno ne smawuju
sposobnost za savladavawe nastavnog plana i programa.
Te`e smetwe i pote{ko}e u razvoju djeteta su:
-laka mentalna retardacija sa kombinovanim
smetwama,
-umjerena, te`a i te{ka mentalna retardacija i
autisti~ni poreme}aj,
-o{te}ewe vida sa smetwama u razvoju koje
zna~ajno smawuju sposobnost savladavawa nastavnog
plana i programa za redovnu {kolu,
-o{te}ewe sluha sa smetwama u razvoju koje
zna~ajno smawuju sposobnost savladavawa nastavnog
plana i programa za redovnu {kolu,
-tjelesna invalidnost sa smetwama u razvoju koje
zna~ajno smawuju sposobnost savladavawa nastavnog
plana i programa za redovnu {kolu,
-poreme}aji u pona{awu koji su organski
uslovqeni sa smetwama u razvoju koje zna~ajno smawuju
sposobnost savladavawa nastavnog plana i programa za
redovnu {kolu."
Dosada{wi stav 4. postaje stav 8.
^lan 2.
U poglavqu IV BROJ U^ENIKA U ODJEQEWU
I GRUPI PREMA OBLICIMA RADA, u ta~ki 3.
OSNOVNA [KOLA ZA DJECU SA POSEBNIM
OBRAZOVNIM POTREBAMA, u tabeli iza kolone
"Odgojna grupa produ`enog stru~nog tretmana UMR
i TMR-djece i omladine" dodaje se nova kolona koja
glasi:
Odgojna grupa produ`enog stru~nog
2 3 4
tretmana autisti~ne djece
^lan 3.
U poglavqu V BROJ I STRUKTURA NASTAVNOG
KADRA, STRU^NIH SARADNIKA, ASISTENATA
U ODJEQEWU/GRUPI I ODGAJATEQA u ta~ki 2.
STRU^NI SARADNICI, stav 5. mijewa se i glasi:
"Za pra}ewe, analizirawe i unapre|ivawe
saradwe s porodicom, dru{tvenom sredinom,
institucijama i pedago{ko-psiholo{kom slu`bom,
{kola ili vi{e {kola mogu anga`ovati socijalnog
radnika ili sociologa po potrebi, uz prethodnu
saglasnost Ministarstva".
^lan 4.
U poglavqu V BROJ I STRUKTURA NASTAVNOG
KADRA, STRU^NIH SARADNIKA, ASISTENATA
U ODJEQEWU/GRUPI I ODGAJATEQA u ta~ki 2.
STRU^NI SARADNICI, stav 7. mijewa se i glasi:
"[kola mo`e po potrebi anga`ovati defektologa,
uz prethodnu saglasnost Ministarstva".
^lan 5.
U poglavqu V BROJ I STRUKTURA
NASTAVNOG KADRA, STRU^NIH SARADNIKA,
ASISTENATA
U
ODJEQEWU/GRUPI
I
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Broj 8 - Strana 999
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
ODGAJATEQA, u ta~ki 1.1. NASTAVNICI I
ODGAJATEQI U SPECIJALNOJ OSNOVNOJ
[KOLI, CENTRU, ZAVODU I DJE^IJEM DOM,
stav 1. mijewa se i glasi:
"U {kolama za djecu sa posebnim obrazovnim
potrebama i zavodima ista je nastavna norma kao u
redovnim osnovnim {kolama, osim {kole za djecu sa
posebnim potrebama, centra i zavoda, u kojima se odvija
odgojno-obrazovni rad s umjereno i te`e mentalnom
retardiranom i autisti~nom djecom i omladinom, gdje je
nastavna norma prema planu i programu rada s umjereno
i te`e mentalnom retardiranom i autisti~nom djecom
i omladinom 24 ~asa."
^lan 6.
U poglavqu V BROJ I STRUKTURA NASTAVNOG
KADRA, STRU^NIH SARADNIKA, ASISTENATA
U ODJEQEWU/GRUPI I ODGAJATEQA, u ta~ki 2.
STRU^NI SARADNICI, podta~ka 2.2.BIBLIOTEKAR,
u stavu 3., iza alineje 2.dodaje se nova alineja 3., koja glasi:
"-Zaposlenici zate~eni u radnom odnosu na
neodre|eno radno vrijeme u {koli sa zavr{enim VI ili VII
stepenom Nastavni~kog fakulteta/Pedago{ka akademija
ili ekvivalent."
^lan 7.
U poglavqu VII BROJ I STRUKTURA
ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKIH
LICA, iza tabelarnog prikaza broja i strukture
administrativno-finansijskih lica, mijewa se tekst
koji glasi:
"Ukoliko {kola ima 36 i vi{e odjeqewa, broj
izvr{ilaca na administrativnim poslovima uve}ava
se za 0,04 po svakom odjeqewu, ali ne vi{e od 1/2 radnog
vremena izvr{ioca, uz pismenu saglasnost Ministarstva.
Profil i nivo stru~ne spreme za obavqawe
poslova administrativno-finansijskog zaposlenika je
IV stepen stru~ne spreme ekonomskog smjera.
Zaposlenici sa V i VI stepenom stru~ne spreme
zate~eni u radnom odnosu na neodre|eno radno
vrijeme 2005. godine na poslovima administrativnofinansijskog zaposlenika, mogu i daqe obavqati
poslove na kojima su zate~eni u {koli.
Profil i nivo stru~ne spreme za obavqawe
poslova sekretara je VI ili VII stepen (Pravni
fakultet) ili ekvivalent.
Zaposlenici sa VI i VII stepenom stru~ne spreme
zate~eni u radnom odnosu na neodre|eno radno vrijeme
na poslovima sekretara {kole, mogu i daqe obavqati
poslove na kojima su zate~eni u {koli.
Zaposlenici sa IV stepenom stru~ne spreme
zate~eni u radnom odnosu na neodre|eno radno vrijeme
2005. godine sa 15 i vi{e godina radnog sta`a na
poslovima sekretara {kole, mogu i daqe obavqati
poslove na kojima su zate~eni u {koli.
Zaposlenici sa sredwom stru~nom spremom (IV
stepen) zate~eni u radnom odnosu na neodre|eno radno
vrijeme 2005.godine sa 8 do 15 godina radnog sta`a na
poslovima sekretara {kole, mogu i daqe obavqati
poslove na kojima su zate~eni u {koli uz uslov da
najkasnije do 30.06.2016. godine steknu najmawe vi{u
stru~nu spremu pravnog smjera ili ekvivalent."
^lan 8.
U poglavqu VIII BROJ I STRUKTURA POMO]
NOG I TEHNI^KOG OSOBQA, iza stava 3. dodaje se
novi stav 4., koji glasi:
"Zaposlenici zate~eni u radnom odnosu na
neodre|eno radno vrijeme na poslovima domara,
domar-lo`a~a i higijeni~ara ~iji profil i nivo
stru~ne spreme nije u skladu sa profilom i stru~nom
spremom utvr|enim u stavu 3. ovog poglavqa, mogu i
daqe obavqati poslove na kojima su zate~eni u {koli
uz uslov da najkasnije do 30.06.2016. godine steknu
nivo i profil stru~ne spreme utvr|en stavom 3. ovog
poglavqa."
Stavovi 4. i 5. postaju stavovi 5. i 6.
^lan 9.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa
i objavi}e se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog
kantona".
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovawa,
Prof.dr.Na|a Avdiba{i}
nauke, kulture i sporta
Vukadinovi}, s.r
Broj: 10/1-38-12232-1/12
Tuzla, 22.06.2012.godine
553
Na osnovu ~lana 15. stav (2) Zakona o sredwem
obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj: 17/11), ministar obrazovawa, nauke,
kulture i sporta Tuzlanskog kantona, uz saglasnost
Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-38-12234/12 od
22.06.2012. godine, donosi
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PEDAGO[KIH
STANDARDA ZA SREDWE [KOLE
^lan 1.
U Pedago{kim standardima za sredwe {kole
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 2/04
i 14/10), u poglavqu V NASTAVNI KADAR I
STRUKTURA UPOSLENIKA U [KOLI, u ta~ki 3.
Stru~ni saradnici i saradnici u nastavi, podta~ka 3.1.
Sredwa {kola, dodaje se nova alineja 3., koja glasi:
"-defektolog odgovaraju}eg profila uz saglasnost
Ministarstva."
^lan 2.
Poglavqe VI PROFIL I STRU^NA SPREMA
UPOSLENIKA U [KOLI mijewa se i glasi:
"Stepen stru~ne spreme direktora i pomo}nika
direktora utvr|eni su Zakonom o sredwem obrazovawu
i odgoju, a profil i stru~na sprema nastavnika
Nastavnim planom i programom.
Profil i stru~na sprema ostalih uposlenika
u {koli, koja nije utvr|ena nastavnim planovima i
programima, utvr|uje se kako slijedi:
-Pedagog: VII stepen, Filozofski fakultet –
odsjek pedagogija ili pedagogija-psihologija;
-Bibliotekar ili vi{i kwi`ni~ar: (VI/VII
stepen);
- Filozofski ili Filolo{ki fakultet
odgovaraju}i smjer;
- Filozofski fakultet I stepen ili Pedago{ka
akademija – smjer za jezike i razrednu nastavu;
Zaposlenici zate~eni u radnom odnosu na
neodre|eno radno vrijeme u {koli sa zavr{enim VI
ili VII stepenom stru~ne spreme.
- Logoped: (VII stepen) Defektolo{ki fakultet/
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet - smjer
logopedija.
Broj 8 - Strana 1000
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA -Audiopedagog: (VII stepen) Defektolo{ki
fakultet/Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet smjer surdoaudiologija.
-Sekretar {kole (VII stepen) Pravni fakultet;
(VI stepen) Pravni fakultet I stepena ili Vi{a
upravna {kola;
Zaposlenici sa VI i VII stepenom stru~ne spreme
zate~eni u radnom odnosu na neodre|eno vrijeme na
poslovima sekretara {kole, mogu i daqe obavqati
poslove na kojima su zate~eni u {koli;
Zaposlenici sa IV stepenom stru~ne spreme
zate~eni u radnom odnosu na neodre|eno radno vrijeme
na poslovima sekretara {kole na dan stupawa na snagu
ovih pedago{kih standarda mogu i daqe obavqati
poslove na kojima su zate~eni u {koli.
-Mla|i referent za administrativne poslove:
(IV stepen), Sredwa ekonomska {kola, Upravna {kola,
Birotehni~ka {kola ili Gimnazija.
-Mla|i referent za finansijske poslove: (IV
stepen), Sredwa ekonomska {kola.
Zaposlenici sa V i VI stepenom stru~ne spreme
zate~eni u radnom odnosu na neodre|eno radno
vrijeme 2005. godine na poslovima administrativnog
i finansijskog zaposlenika, mogu i daqe obavqati
poslove na kojima su zate~eni u {koli.
-Domar-ku}ni majstor: (III stepen - KV),
Sredwa stru~na {kola metalske, gra|evinske,
drvoprera|iva~ke ili elektro struke.
Lo`a~: (III stepen - KV), Sredwa stru~na {kola
metalske struke.
Osobqe na odr`avawu higijene: Osnovna {kola
Zaposlenici zate~eni u radnom odnosu na
neodre|eno radno vrijeme na poslovima domara, lo`a~a
i osobqa na odr`avawu higijene~iji profil i stepen
stru~ne spreme nije u skladu sa profilom i stepenom
stru~ne spreme utvr|en ovim standardima, mogu i daqe
obavqati poslove na kojima su zate~eni u {koli uz
uslov da najkasnije do 30.06.2016.godine steknu profil
i stepen stru~ne spreme utvr|en ovim standardima."
^lan 3.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa
i objavi}e se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog
kantona".
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovawa,
Prof.dr.Na|a Avdiba{i}
nauke, kulture i sporta
Vukadinovi}, s.r
Broj: 10/1-38-12234-1/12
Tuzla, 22.06.2012. godine
554
Na osnovu ~lanova 8. i 23. Zakona o
ministarstvima i drugim organima uprave ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03
i 10/05) i ~lana 31. Zakona o osnovnom odgoju i
obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
br. 6/04, 7/05 i 17/11), Ministarstvo obrazovawa, nauke,
kulture i sporta, donosi
IZMJENE I DOPUNE
NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA I, II, III,
IV, V, VI, VII, VIII I IX RAZRED DEVETOGODI[WE
OSNOVNE [KOLE U DIJELU PROFILA I
STRU^NE SPREME NASTAVNIKA
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
I.
U Nastavnim planovima i programima za I, II, III,
IV, V, VI, VII, VIII i IX razred devetogodi{we osnovne
{kole dodaje se dio koji se odnosi na profil i stru~nu
spremu nastavnika za nastavne predmete:
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i kwi`evnost od I do
V razreda
Nastavu predmeta bosanski, hrvatski, srpski jezik
i kwi`evnost od I do V razreda mogu izvoditi lica koja
su zavr{ila:
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek
za razrednu nastavu, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog
obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem
trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor
razredne nastave ili ekvivalent u jednopredmetnoj i
dvopredmetnoj grupi predmeta;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za razrednu nastavu, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
trogodi{wem trajawu (180 ECTS) i ste~enim stru~nim
zvawem bachelor razredne nastave ili ekvivalent u
jednopredmetnoj i dvopredmetnoj grupi predmeta;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za razrednu nastavu, sa zavr{enim studijem u
dvogodi{wem trajawu (VI stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem nastavnik razredne nastave.
Nastavu predmeta bosanski, hrvatski, srpski jezik
i kwi`evnost od I do V razreda mogu izvoditi lica sa
zavr{enom sredwom u~iteqskom {kolom koja su stekla
uslove po ~lanu 118. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i
obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
br. 6/04, 7/05 i 17/11).
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i kwi`evnost od VI
do IX razreda
Nastavu predmeta bosanski, hrvatski, srpski jezik
i kwi`evnost od VI do IX razreda mogu izvoditi lica koja
su zavr{ila:
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek
za bosanski/hrvatski/srpski jezik i kwi`evnost ili odsjek
za ju`noslavenske jezike i kwi`evnost, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen
stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor
bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i kwi`evnosti ili
drugim stru~nim zvawem gdje je bosanski/hrvatski/srpski
jezik ili kwi`evnost/ju`noslavenski jezik ili kwi`evnost,
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek
za bosanski/hrvatski/srpski jezik i kwi`evnost ili odsjek
za ju`noslavenske jezike i kwi`evnost, sa zavr{enim
prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim
zvawem bachelor bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i
kwi`evnosti ili drugim stru~nim zvawem gdje je bosanski/
hrvatski/srpski jezik ili kwi`evnost/ju`noslavenski
jezik ili kwi`evnost, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent;
-Nastavni~ki
fakultet/pedago{ku
akademiju,
odsjek za bosanski/hrvatski/srpski jezik i kwi`evnost
ili odsjek za ju`noslavenske jezike i kwi`evnost,
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa
dodiplomskog studija u trogodi{wem trajawu (180
ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor bosanskog/
hrvatskog/srpskog jezika i kwi`evnosti ili drugim
stru~nim zvawem gdje je bosanski/hrvatski/srpski jezik
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
ili kwi`evnost/ju`noslavenski jezik ili kwi`evnost,
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi
ili ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek
za bosanski/hrvatski/srpski jezik i kwi`evnost ili odsjek
za ju`noslavenske jezike i kwi`evnost, sa zavr{enim
dvogodi{wim dodiplomskim studijem (VI stepen stru~ne
spreme) i ste~enim stru~nim zvawem nastavnik bosanskog/
hrvatskog/srpskog jezika i kwi`evnosti ili drugim
stru~nim zvawem gdje je bosanski/hrvatski/srpski jezik
ili kwi`evnost/ju`noslavenski jezik ili kwi`evnost,
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi.
Strani jezik
Nastavu predmeta stranog jezika mogu izvoditi
lica koja su zavr{ila:
-Nastavni~ki
fakultet/pedago{ku
akademiju,
odsjek za strani jezik, sa zavr{enim ~etverogodi{wim
dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem profesor stranog jezika ili
drugim stru~nim zvawem gdje je strani jezik, glavni ili
ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek
za strani jezik, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog
obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem
trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor
stranog jezika ili drugim stru~nim zvawem gdje je strani
jezik glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj
grupi ili ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek
za strani jezik, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog
obrazovawa dodiplomskog studija u trogodi{wem
trajawu (180 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor
stranog jezika ili drugim stru~nim zvawem gdje je strani
jezik, glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj
grupi ili ekvivalent;
-Nastavni~ki
fakultet/pedago{ku
akademiju,
odsjek za strani jezik, sa zavr{enim dvogodi{wim
dodiplomskim studijem (VI stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem nastavnik stranog jezika ili
drugim stru~nim zvawem gdje je strani jezik glavni ili
ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi.
Matematika od I do V razreda
Nastavu predmeta matematika od I do V razreda mogu
izvoditi lica koja su zavr{ila:
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek
za razrednu nastavu, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog
obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem
trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor
razredne nastave ili ekvivalent u jednopredmetnoj i
dvopredmetnoj grupi predmeta;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek
za razrednu nastavu, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog
obrazovawa dodiplomskog studija u trogodi{wem trajawu
(180 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor razredne
nastave ili ekvivalent u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj
grupi predmeta;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek
za razrednu nastavu, sa zavr{enim studijem u dvogodi{wem
trajawu (VI stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim
zvawem nastavnik razredne nastave.
Nastavu predmeta matematika od I do V razreda
mogu izvoditi lica sa zavr{enom sredwom u~iteqskom
{kolom koja su stekla uslove po ~lanu 118. stav 1. Zakona
o osnovnom odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", br. 6/04, 7/05 i 17/11).
Broj 8 - Strana 1001
Matematika od VI do IX razreda
Nastavu predmeta matematika od VI do IX razreda
mogu izvoditi lica koja su zavr{ila:
-Nastavni~ki
fakultet/pedago{ku
akademiju,
odsjek za matematiku, sa zavr{enim ~etverogodi{wim
dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem profesor matematike ili
drugim stru~nim zvawem gdje je matematika, glavni ili
ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek
za matematiku, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog
obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem
trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor matematike ili drugim stru~nim zvawem
gdje je matematika glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek
za matematiku, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog
obrazovawa dodiplomskog studija u trogodi{wem
trajawu (180 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor matematike ili drugim stru~nim zvawem gdje
je matematika, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent;
-Nastavni~ki
fakultet/pedago{ku
akademiju,
odsjek za matematiku, sa zavr{enim dvogodi{wim
dodiplomskim studijem (VI stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem nastavnik matematike ili
drugim stru~nim zvawem gdje je matematika glavni ili
ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi.
Moja okolina
Nastavu predmeta moja okolina mogu izvoditi
lica koja su zavr{ila:
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za razrednu nastavu, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim
stru~nim zvawem bachelor razredne nastave ili
ekvivalent u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj grupi
predmeta;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za razrednu nastavu, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
trogodi{wem trajawu (180 ECTS) i ste~enim stru~nim
zvawem bachelor razredne nastave ili ekvivalent u
jednopredmetnoj i dvopredmetnoj grupi predmeta;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za razrednu nastavu, sa zavr{enim studijem u
dvogodi{wem trajawu (VI stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem nastavnik razredne nastave.
Nastavu predmeta moja okolina mogu izvoditi
lica sa zavr{enom sredwom u~iteqskom {kolom koja
su stekla uslove po ~lanu 118. stav 1. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 6/04, 7/05 i 17/11).
Priroda
Nastavu predmeta priroda mogu izvoditi lica
koja su zavr{ila:
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za razrednu nastavu, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim
stru~nim zvawem bachelor razredne nastave ili
ekvivalent u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj grupi
predmeta;
Broj 8 - Strana 1002
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA -Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za razrednu nastavu, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
trogodi{wem trajawu (180 ECTS) i ste~enim stru~nim
zvawem bachelor razredne nastave ili ekvivalent u
jednopredmetnoj i dvopredmetnoj grupi predmeta;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za razrednu nastavu, sa zavr{enim studijem u
dvogodi{wem trajawu (VI stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem nastavnik razredne nastave.
Nastavu predmeta priroda mogu izvoditi lica sa
zavr{enom sredwom u~iteqskom {kolom koja su stekla
uslove po ~lanu 118. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i
obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
br. 6/04, 7/05 i 17/11).
Dru{tvo
Nastavu predmeta dru{tvo mogu izvoditi lica
koja su zavr{ila:
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za razrednu nastavu, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim
stru~nim zvawem bachelor razredne nastave ili
ekvivalent u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj grupi
predmeta;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za razrednu nastavu, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
trogodi{wem trajawu (180 ECTS) i ste~enim stru~nim
zvawem bachelor razredne nastave ili ekvivalent u
jednopredmetnoj i dvopredmetnoj grupi predmeta;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za razrednu nastavu, sa zavr{enim studijem u
dvogodi{wem trajawu (VI stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem nastavnik razredne nastave.
Nastavu predmeta dru{tvo mogu izvoditi lica sa
zavr{enom sredwom u~iteqskom {kolom koja su stekla
uslove po ~lanu 118. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i
obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
br. 6/04, 7/05 i 17/11).
Muzi~ka/glazbena kultura od I do V razerda
Nastavu predmeta muzi~ka/glazbena kultura od I
do V razreda mogu izvoditi lica koja su zavr{ila:
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek
za razrednu nastavu, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog
obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem
trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor
razredne nastave ili ekvivalent u jednopredmetnoj i
dvopredmetnoj grupi predmeta;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za razrednu nastavu, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
trogodi{wem trajawu (180 ECTS) i ste~enim stru~nim
zvawem bachelor razredne nastave ili ekvivalent u
jednopredmetnoj i dvopredmetnoj grupi predmeta;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za razrednu nastavu, sa zavr{enim studijem u
dvogodi{wem trajawu (VI stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem nastavnik razredne nastave.
Nastavu predmeta muzi~ka kultura I do V razreda
mogu izvoditi lica sa zavr{enom sredwom u~iteqskom
{kolom koja su stekla uslove po ~lanu 118. stav 1.
Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", br. 6/04, 7/05 i 17/11).
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Muzi~ka/glazbena kultura od VI do IX razreda
Nastavu predmeta muzi~ka/glazbena kultura od VI
do IX razreda mogu izvoditi lica koja su zavr{ila:
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju/
muzi~ku akademiju sa zavr{enim ~etverogodi{wim
dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem profesor muzi~ke kulture/
glazbene kulture ili drugim stru~nim zvawem gdje je
muzi~ka/glazbena kultura, glavni ili ravnopravni
predmet u dvopredmetnoj grupi;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju/
muzi~ku akademiju sa zavr{enim prvim ciklusom
visokog
obrazovawa
dodiplomskog
studija
u
~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim
stru~nim zvawem bachelor muzi~ke kulture/glazbene
kulture ili drugim stru~nim zvawem gdje je muzi~ka/
glazbena kultura glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju/
muzi~ku akademiju sa zavr{enim prvim ciklusom
visokog
obrazovawa
dodiplomskog
studija
u
trogodi{wem trajawu (180 ECTS) i ste~enim stru~nim
zvawem bachelor muzi~ke kulture/glazbene kulture
ili drugim stru~nim zvawem gdje je muzi~ka kultura/
glazbena kultura glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju/
muzi~ku akademiju sa zavr{enim dvogodi{wim
dodiplomskim studijem (VI stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem nastavnik muzi~ke kulture/
glazbene kultura ili drugim stru~nim zvawem gdje je
muzi~ka/glazbena kultura glavni ili ravnopravni
predmet u dvopredmetnoj grupi.
Nastavu predmeta muzi~ka/glazbena kultura od
VI do IX razreda mogu izvoditi lica sa zavr{enom
sredwom muzi~kom {kolom koja su stekla uslove
po ~lanu 118. stav 2. Zakona o osnovnom odgoju i
obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
br. 6/04, 7/05 i 17/11).
Likovna kultura od I do V razreda
Nastavu predmeta likovna kultura od I do V
razreda mogu izvoditi lica koja su zavr{ila:
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za razrednu nastavu, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim
stru~nim zvawem bachelor razredne nastave ili
ekvivalent u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj grupi
predmeta;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za razrednu nastavu, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
trogodi{wem trajawu (180 ECTS) i ste~enim stru~nim
zvawem bachelor razredne nastave ili ekvivalent u
jednopredmetnoj i dvopredmetnoj grupi predmeta;
- Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za razrednu nastavu, sa zavr{enim studijem u
dvogodi{wem trajawu (VI stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem nastavnik razredne nastave.
Nastavu predmeta likovna kultura od I do V
razreda mogu izvoditi lica sa zavr{enom sredwom
u~iteqskom {kolom koja su stekla uslove po ~lanu
118. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 6/04, 7/05
i 17/11).
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Likovna kultura od VI do IX razreda
Nastavu predmeta likovna kultura od VI do IX
razreda mogu izvoditi lica koja su zavr{ila:
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju/
akademiju likovnih umjetnosti sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen
stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor
likovne kulture ili drugim stru~nim zvawem gdje je
likovna kultura, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju/
akademiju likovnih umjetnosti sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim
stru~nim zvawem bachelor likovne kulture ili drugim
stru~nim zvawem gdje je likovna kultura glavni ili
ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi ili
ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju/
akademiju likovnih umjetnosti sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
trogodi{wem trajawu (180 ECTS) i ste~enim stru~nim
zvawem bachelor likovne kulture ili drugim stru~nim
zvawem gdje je likovna kultura glavni ili ravnopravni
predmet u dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju/
akademiju likovnih umjetnosti sa zavr{enim
dvogodi{wim dodiplomskim studijem (VI stepen
stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem nastavnik
likovne kulture ili drugim stru~nim zvawem gdje je
likovna kultura glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ka akademija
odsjek razredna nastava i prethodno zavr{enu sredwu
{kolu za primjewene umjetnosti.
Nastavu predmeta likovna kultura od VI do IX
razreda mogu izvoditi lica sa zavr{enom {kolom za
primjewenu umjetnost, a koja su stekla uslove po ~lanu
118. stav 2. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/04,
7/05 i 17/11).
Napomena: Lica koja imaju zavr{enu akademiju
primjewenih likovnih umjetnosti moraju imati
polo`enu pedago{ko-psiholo{ku i metodi~kodidakti~ku grupu predmeta, ukoliko u toku studija
nisu imala navedenu grupu predmeta.
Tjelesni i zdravstveni odgoj od I do V razreda
Nastavu predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj od I
do V razreda mogu izvoditi lica koja su zavr{ila:
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek
za razrednu nastavu, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog
obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem
trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor
razredne nastave ili ekvivalent u jednopredmetnoj i
dvopredmetnoj grupi predmeta;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za razrednu nastavu, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
trogodi{wem trajawu (180 ECTS) i ste~enim stru~nim
zvawem bachelor razredne nastave ili ekvivalent u
jednopredmetnoj i dvopredmetnoj grupi predmeta;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za razrednu nastavu, sa zavr{enim studijem u
dvogodi{wem trajawu (VI stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem nastavnik razredne nastave.
Nastavu predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj od I
do V razreda mogu izvoditi lica sa zavr{enom sredwom
Broj 8 - Strana 1003
u~iteqskom {kolom koja su stekla uslove po ~lanu
118. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 6/04, 7/05
i 17/11).
Tjelesni i zdravstveni odgoj od VI do IX razreda
Nastavu predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj od
VI do IX razreda mogu izvoditi lica koja su zavr{ila:
- Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za tjelesni odgoj i sport/fizi~ku (tjelesnu)
kulturu, sa zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim
studijem (VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim
zvawem profesor tjelesnog odgoja i sporta ili drugim
stru~nim zvawem gdje je tjelesni odgoj i sport/fizi~ka
(tjelesna) kultura, glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek
za tjelesni odgoj i sport/fizi~ku (tjelesnu) kulturu,
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa
dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu (240
ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor tjelesnog
odgoja i sporta ili drugim stru~nim zvawem gdje je
tjelesni odgoj i sport/fizi~ka (tjelesna) kultura, glavni
ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi ili
ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek
za tjelesni odgoj i sport/fizi~ku (tjelesnu) kulturu,
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa
dodiplomskog studija u trogodi{wem trajawu (180
ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor tjelesnog
odgoja i sporta ili drugim stru~nim zvawem gdje je
tjelesni odgoj i sport/fizi~ka (tjelesna) kultura, glavni
ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi ili
ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek
za tjelesni odgoj i sport/fizi~ku (tjelesnu) kulturu, sa
zavr{enim dvogodi{wim dodiplomskim studijem (VI
stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem
nastavnik tjelesnog odgoja ili drugim stru~nim zvawem
gdje je tjelesni odgoj i sport/fizi~ka (tjelesna) kultura
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi.
Kultura `ivqewa
Nastavu predmeta kultura `ivqewa mogu izvoditi
lica koja su zavr{ila:
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za razrednu nastavu, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim
stru~nim zvawem bachelor razredne nastave ili
ekvivalent u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj grupi
predmeta;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za razrednu nastavu, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
trogodi{wem trajawu (180 ECTS) i ste~enim stru~nim
zvawem bachelor razredne nastave ili ekvivalent u
jednopredmetnoj i dvopredmetnoj grupi predmeta;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za razrednu nastavu, sa zavr{enim studijem u
dvogodi{wem trajawu (VI stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem nastavnik razredne nastave.
Nastavu predmeta kultura `ivqewa mogu izvoditi
lica sa zavr{enom sredwom u~iteqskom {kolom koja su
stekla uslove po ~lanu 118. stav 1. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj: 6/04, 7/05 i 17/11).
Broj 8 - Strana 1004
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Osnovi tehnike i informatike
Nastavu predmeta osnovi tenike i informatike
mogu izvoditi lica koja su zavr{ila:
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za tehni~ki odgoj i informatiku, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen
stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor
tehni~kog odgoja i informatike;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za tehni~ki odgoj i informatiku, sa zavr{enim
prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog
studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i
ste~enim stru~nim zvawem bachelor tehni~kog odgoja i
informatike ili ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za
tehni~ki odgoj i informatiku, sa zavr{enim prvim ciklusom
visokog obrazovawa dodiplomskog studija u trogodi{wem
trajawu (180 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor
tehni~kog odgoja i informatike ili ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za
tehni~ki odgoj i informatiku, sa zavr{enim dvogodi{wim
dodiplomskim studijem (VI stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem nastavnik tehni~kog odgoja i
informatike.
Tehni~ki odgoj/tehni~ka kultura
Nastavu predmeta tehni~ki odgoj/tehni~ka
kultura mogu izvoditi lica koja su zavr{ila:
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za tehni~ki odgoj, sa zavr{enim ~etverogodi{wim
dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem profesor tehni~kog odgoja
ili drugim stru~nim zvawem gdje je tehni~ki odgoj,
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek
za tehni~ki odgoj, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog
obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem
trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelor tehni~kog odgoja ili drugim stru~nim zvawem
gdje je tehni~ki odgoj glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za tehni~ki odgoj, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
trogodi{wem trajawu (180 ECTS) i ste~enim stru~nim
zvawem bachelor tehni~kog odgoja ili drugim stru~nim
zvawem gdje je tehni~ki odgoj, glavni ili ravnopravni
predmet u dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za tehni~ki odgoj, sa zavr{enim dvogodi{wim
dodiplomskim studijem (VI stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem nastavnik tehni~kog odgoja
ili drugim stru~nim zvawem gdje je tehni~ki odgoj
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim
stru~nim zvawem bachelor informatike ili drugim
stru~nim zvawem gdje je informatika glavni ili
ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi ili
ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za informatiku, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
trogodi{wem trajawu (180 ECTS) i ste~enim stru~nim
zvawem bachelor informatike ili drugim stru~nim
zvawem gdje je tehni~ki odgoj, glavni ili ravnopravni
predmet u dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za informatiku, sa zavr{enim dvogodi{wim
dodiplomskim studijem (VI stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem nastavnik informatike ili
drugim stru~nim zvawem gdje je informatika glavni
ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi.
Nastavu predmeta informatika mogu izvoditi lica
zate~ena u radnom odnosu na neodre|eno radno vrijeme koja
su zavr{ila fakultet na kome se sti~u zvawa diplomirani
informati~ar, diplomirani in`ewer elektrotehnikesmjer elektronika, diplomirani ekonomist-smjer
poslovna informatika, i imaju polo`enu pedago{kopsiholo{ku i metodi~ko-didakti~ku grupu predmeta.
Biologija
Nastavu predmeta biologija mogu izvoditi lica
koja su zavr{ila:
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za biologiju, sa zavr{enim ~etverogodi{wim
dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem profesor biologije ili
drugim stru~nim zvawem gdje je biologija, glavni ili
ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za biologiju, sa zavr{enim prvim ciklusom
visokog
obrazovawa
dodiplomskog
studija
u
~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim
stru~nim zvawem bachelor biologije ili drugim stru~nim
zvawem gdje je biologija glavni ili ravnopravni
predmet u dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek za
biologiju, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa
dodiplomskog studija u trogodi{wem trajawu (180 ECTS)
i ste~enim stru~nim zvawem bachelor biologije ili drugim
stru~nim zvawem gdje je biologija, glavni ili ravnopravni
predmet u dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za biologiju, sa zavr{enim dvogodi{wim
dodiplomskim studijem (VI stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem nastavnik biologije ili
drugim stru~nim zvawem gdje je biologija glavni ili
ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi.
Informatika
Istorija/Povijest
Nastavu predmeta informatika mogu izvoditi
lica koja su zavr{ila:
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za informatiku, sa zavr{enim ~etverogodi{wim
dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem profesor informatike ili
drugim stru~nim zvawem gdje je informatika, glavni
ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za informatiku, sa zavr{enim prvim
Nastavu predmeta istorija/povijest mogu izvoditi
lica koja su zavr{ila:
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek
za istoriju/povijest, sa zavr{enim ~etverogodi{wim
dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem profesor istorije/povijesti
ili drugim stru~nim zvawem gdje je istorija/povijest,
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za istoriju/povijest, sa zavr{enim prvim
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim
stru~nim zvawem bachelor istorije/povijesti ili
drugim stru~nim zvawem gdje je istorija/povijest
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi
ili ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za istoriju/povijest, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u trogodi{wem trajawu (180 ECTS) i ste~enim
stru~nim zvawem bachelor istorije/povijesti ili
drugim stru~nim zvawem gdje je istorija/povijest,
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi
ili ekvivalent;
-Nastavni~ki
fakultet/pedago{ku
akademiju,
odsjek za historiju/povijest, sa zavr{enim dvogodi{wim
dodiplomskim studijem (VI stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem nastavnik istorije/povijesti
ili drugim stru~nim zvawem gdje je istorija/povijest
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi.
Geografija/Zemqopis
Nastavu predmeta geografija/zemqopis mogu
izvoditi lica koja su zavr{ila:
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za geografiju/zemqopis, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen
stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor
geografije/zemqopisa ili drugim stru~nim zvawem
gdje je geografija/zemqopis, glavni ili ravnopravni
predmet u dvopredmetnoj grupi;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za geografiju/zemqopis, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim
stru~nim zvawem bachelor geografije/zemqopisa ili
drugim stru~nim zvawem gdje je geografija/zemqopis
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi
ili ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za geografiju/zemqopis, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u trogodi{wem trajawu (180 ECTS) i ste~enim
stru~nim zvawem bachelor geografije/zemqopisa ili
drugim stru~nim zvawem gdje je geografija/zemqopis,
glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi
ili ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek
za geografiju/zemqopis, sa zavr{enim dvogodi{wim
dodiplomskim studijem (VI stepen stru~ne spreme)
i ste~enim stru~nim zvawem nastavnik geografije/
zemqopisa ili drugim stru~nim zvawem gdje je
geografija/zemqopis glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi.
Fizika
Nastavu predmeta fizika mogu izvoditi lica koja
su zavr{ila:
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za fiziku, sa zavr{enim ~etverogodi{wim
dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme)
i ste~enim stru~nim zvawem profesor fizike ili
drugim stru~nim zvawem gdje je fizika, glavni ili
ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za fiziku, sa zavr{enim prvim ciklusom
visokog
obrazovawa
dodiplomskog
studija
u
Broj 8 - Strana 1005
~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim
stru~nim zvawem bachelor fizike ili drugim stru~nim
zvawem gdje je fizika glavni ili ravnopravni predmet
u dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za fiziku, sa zavr{enim prvim ciklusom
visokog
obrazovawa
dodiplomskog
studija
u
trogodi{wem trajawu (180 ECTS) i ste~enim
stru~nim zvawem bachelor fizike ili drugim stru~nim
zvawem gdje je fizika, glavni ili ravnopravni predmet
u dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za fiziku, sa zavr{enim dvogodi{wim
dodiplomskim studijem (VI stepen stru~ne spreme)
i ste~enim stru~nim zvawem nastavnik fizike ili
drugim stru~nim zvawem gdje je fizika glavni ili
ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi.
Hemija/Kemija
Nastavu predmeta hemija/kemija mogu izvoditi
lica koja su zavr{ila:
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za hemiju/kemiju, sa zavr{enim ~etverogodi{wim
dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem profesor hemije/kemije ili
drugim stru~nim zvawem gdje je hemija/kemija, glavni
ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek
za hemiju/kemiju, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog
obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem
trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor
hemije/kemije ili drugim stru~nim zvawem gdje je hemija/
kemija glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj
grupi ili ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za hemiju/kemiju, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
trogodi{wem trajawu (180 ECTS) i ste~enim stru~nim
zvawem bachelor hemije/kemije ili drugim stru~nim
zvawem gdje je hemija/kemija, glavni ili ravnopravni
predmet u dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za hemiju/kemiju, sa zavr{enim dvogodi{wim
dodiplomskim studijem (VI stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem nastavnik hemije/kemije ili
drugim stru~nim zvawem gdje je hemija/kemija glavni
ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi.
Religijska kultura od I do V razreda
Nastavu predmeta religijska kultura od I do V
razreda mogu izvoditi lica koja su zavr{ila:
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju, odsjek
za razrednu nastavu, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog
obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem
trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem bachelor
razredne nastave ili ekvivalent u jednopredmetnoj i
dvopredmetnoj grupi predmeta;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za razrednu nastavu, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
trogodi{wem trajawu (180 ECTS) i ste~enim stru~nim
zvawem bachelor razredne nastave ili ekvivalent u
jednopredmetnoj i dvopredmetnoj grupi predmeta;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za razrednu nastavu, sa zavr{enim studijem u
dvogodi{wem trajawu (VI stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem nastavnik razredne nastave.
Broj 8 - Strana 1006
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Nastavu predmeta religijska kultura od I do V razreda
mogu izvoditi lica sa zavr{enom sredwom u~iteqskom
{kolom koja su stekla uslove po ~lanu 118. stav 1. Zakona
o osnovnom odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", br. 6/04, 7/05 i 17/11).
Religijska kultura od VI do IX razreda
Nastavu predmeta religijska kultura od VI do IX
razreda mogu izvoditi lica koja su zavr{ila:
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju
ili fakultet koji obrazuje nastavni~ki kadar iz
oblasti dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija,
istorija i teologija), sa zavr{enim ~etverogodi{wim
dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme)
i ste~enim stru~nim zvawem profesora iz oblasti
dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija, istorija
i teologija) na jednopredmetnim ili dvopredmetnim
studijskim odsjecima;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili
fakultet koji obrazuje nastavni~ki kadar iz oblasti
dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija, istorija
i teologija), sa zavr{enim prvim ciklusom visokog
obrazovawa dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem
trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelora iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija,
filozofija, istorija i teologija) na jednopredmetnim
ili dvopredmetnim studijskim odsjecima ili ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju ili
fakultet koji obrazuje nastavni~ki kadar iz oblasti
dru{tvenih nauka (sociologija, filozofija, istorija
i teologija), sa zavr{enim prvim ciklusom visokog
obrazovawa dodiplomskog studija u trogodi{wem
trajawu (180 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem
bachelora iz oblasti dru{tvenih nauka (sociologija,
filozofija, istorija i teologija) na jednopredmetnim
ili dvopredmetnim studijskim odsjecima ili ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za istoriju/povijest, sa zavr{enim dvogodi{wim
dodiplomskim studijem (VI stepen stru~ne spreme)
i ste~enim stru~nim zvawem nastavnik istorije/
povijesti ili drugim stru~nim zvawem gdje je
istorija/povijest glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi.
Islamska vjeronauka
Nastavu islamske vjeronauke mogu izvoditi lica
koja su zavr{ila:
-Fakultet islamskih nauka/islamski pedago{ki
fakultet, odsjek pedagogija/teologija, odsjek za vjeronauku
ili srodni smjer, sa zavr{enim ~etverogodi{wim
dodiplomskim studijem (VII stepen stru~ne spreme);
-Fakultet islamskih nauka/islamski pedago{ki
fakultet, odsjek pedagogija/teologija, odsjek za
vjeronauku ili srodni smjer, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim
zvawem bachelora;
-Fakultet islamskih nauka/islamski pedago{ki
fakultet, odsjek pedagogija/teologija, odsjek za vjeronauku
ili srodni smjer, sa zavr{enim prvim ciklusom visokog
obrazovawa dodiplomskog studija u trogodi{wem trajawu
(180 ECTS) i ste~enim zvawem bachelora;
-Islamsku pedago{ku akademiju sa zavr{enim
dvogodi{wim studijem (VI stepen stru~ne spreme) i
ste~enim stru~nim zvawem nastavnik islamske vjeronauke;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju sa
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
(VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim
zvawem profesora, uz prethodno zavr{enu medresu;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa
dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu
(240 ECTS) i ste~enim zvawem bachelora, uz prethodno
zavr{enu medresu;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju
sa zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa
dodiplomskog studija u trogodi{wem trajawu (180
ECTS) i ste~enim zvawem bachelora, uz prethodno
zavr{enu medresu;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju sa
zavr{enim dvogodi{wim dodiplomskim studijem (VI
stepen stru~ne spreme) i ste~enim zvawem nastavnika,
uz prethodno zavr{enu medresu.
Lica sa zavr{enim fakultetom islamskih nauka
iz prve, druge i tre}e alineje moraju imati polo`enu
pedago{ko-psiholo{ku i metodi~ko-didakti~ku grupu
predmeta ukoliko u toku studija nisu imala navedenu
grupu predmeta.
Lica koja ispuwavaju uslove za realizaciju nastave
iz islamske vjeronauke moraju pribaviti certifikat
od strane nadle`ne vjerske zajednice.
Katoli~ki vjeronauk
Nastavu katoli~kog vjeronauka mogu izvoditi
lica koja su zavr{ila:
-Fakultet
teolo{kih
nauka/Katoli~ki
bogoslovni fakultet i srodni fakulteti, sa zavr{enim
~etverogodi{wim
dodiplomskim
studijem
(VII
stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem
diplomirani teolog/diplomirani katehet i katehistica/
profesor vjeronauka-diplomirani teolog/profesor
vjeronauka-diplomirani katehet i katehistica;
-Fakultet
teolo{kih
nauka/Katoli~ki
bogoslovni fakultet i srodni fakulteti, sa
zavr{enim prvim ciklusom visokog obrazovawa
dodiplomskog studija u ~etverogodi{wem trajawu
(240 ECTS) i ste~enim stru~nim zvawem diplomirani
teolog/diplomirani katehet i katehetica/profesor
vjeronauka-diplomirani teolog/profesor vjeronaukadiplomirani katehet i katehistica;
-Fakultet teolo{kih nauka/Katoli~ki bogoslovni
fakultet i srodni fakulteti, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
trogodi{wem trajawu (180 ECTS) i ste~enim stru~nim
zvawem diplomirani teolog/diplomirani katehet
i
katehetica/profesor
vjeronauka-diplomirani
teolog/profesor vjeronauka-diplomirani katehet i
katehistica;
-Vi{e teolo{ke {kole sa zavr{enim dvogodi{wim
dodiplomskim studijem (VI stepen stru~ne spreme).
Lica sa zavr{enim fakultetom teolo{kih nauka
i srodnih fakulteta iz prve, druge i tre}e alineje
moraju imati polo`enu pedago{ko-psiholo{ku i
metodi~ko-didakti~ku grupu predmeta ukoliko u toku
studija nisu imala navedenu grupu predmeta.
Lica koja ispuwavaju uslove za realizaciju
nastave iz katoli~kog vjeronauka moraju pribaviti
mi{qewe od strane nadle`ne vjerske zajednice.
Pravoslavna vjeronauka
Nastavu pravoslavne vjeronauke mogu izvoditi
lica koja su zavr{ila:
-Fakultet
teolo{kih
nauka/Pravoslavni
bogoslovni fakultet i srodni fakulteti, sa
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Broj 8 - Strana 1007
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem
(VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim
zvawem diplomirani teolog ili profesor vjeronauka;
-Fakultet
teolo{kih
nauka/Pravoslavni
bogoslovni fakultet i srodni fakulteti, sa zavr{enim
prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog
studija u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i
ste~enim stru~nim zvawem diplomirani teolog ili
profesor vjeronauka;
-Fakultet
teolo{kih
nauka/Pravoslavni
bogoslovni fakultet i srodni fakulteti, sa zavr{enim
prvim ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog
studija u trogodi{wem trajawu (180 ECTS) i ste~enim
stru~nim zvawem diplomirani teolog ili profesor
vjeronauka;
-Vi{e teolo{ke {kole sa zavr{enim dvogodi{wim
dodiplomskim studijem (VI stepen stru~ne spreme).
Lica sa zavr{enim fakultetom teolo{kih nauka
i srodnih fakulteta prve, druge i tre}e alineje moraju
imati polo`enu pedago{ko-psiholo{ku i metodi~kodidakti~ku grupu predmeta ukoliko u toku studija nisu
imala navedenu grupu predmeta.
Lica koja ispuwavaju uslove za realizaciju
nastave iz pravoslavne vjeronauke moraju pribaviti
mi{qewe od strane nadle`ne vjerske zajednice.
Na~in organizacije nastave u V razredu
Nastavu u V razredu u pravilu izvodi nastavnik
razredne nastave, osim nastave nastavnih predmeta:
strani jezik, osnovi tehnike i informatike i
vjeronauk".
Izuzetno, cjelokupna nastava u V razredu mo`e
se organizuju na na~in da nastavne sadr`aje iz svih
nastavnih predmeta realizuju nastavnici predmetne
nastave, uz prethodno pribavqenu saglasnost
Ministarstva, i to:
a) Bosanski, hrvatski i srpski jezik i kwi`evnost
Lica sa profilom i stru~nom spremom za
izvo|ewe nastave Bosanski, hrvatski i srpski jezik i
kwi`evnosti od VI do IX razreda.
b) Matematika
Lica sa profilom i stru~nom spremom za izvo|ewe
nastave Matematika od VI do IX razreda.
c) Priroda
Lica sa profilom i stru~nom spremom za
izvo|ewe nastave Biologija od VI do IX razreda.
d) Dru{tvo
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za istoriju i geografiju, sa zavr{enim
~etverogodi{wim dodiplomskim studijem (VII stepen
stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem profesor
istorije i geografije;
-Nastavni~ki
fakultet/pedago{ku
akademiju,
odsjek za istoriju i geografiju, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim stru~nim
zvawem bachelor istorije i geografije ili ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za istoriju i geografiju, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija u
trogodi{wem trajawu (180 ECTS) i ste~enim stru~nim
zvawem bachelor istorije i geografije ili ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za istoriju i geografiju, sa zavr{enim
dvogodi{wim dodiplomskim studijem (VI stepen
stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem nastavnik
istorije i geografije.
e) Muzi~ka kultura
Lica sa profilom i stru~nom spremom za
izvo|ewe nastave Muzi~ka kultura od VI do IX razreda.
f) Likovna kultura
Lica sa profilom i stru~nom spremom za
izvo|ewe nastave Likovna kultura od VI do IX razreda.
g) Tjelesni i zdravstveni odgoj
Lica sa profilom i stru~nom spremom za
izvo|ewe nastave Tjelesni i zdravstveni odgoj od VI do
IX razreda
h) Kultura `ivqewa
-Nastavni~ki
fakultet/pedago{ku
akademiju,
odsjek za kulturu `ivqewa/ekonomiku doma}instva, sa
zavr{enim ~etverogodi{wim dodiplomskim studijem
(VII stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem
profesor kulture `ivqewa/ekonomike doma}instva
ili drugim stru~nim zvawem gdje je kultura `ivqewa/
ekonomika doma}instva, glavni ili ravnopravni predmet
u dvopredmetnoj grupi;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za kulturu `ivqewa, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u ~etverogodi{wem trajawu (240 ECTS) i ste~enim
stru~nim zvawem bachelor kulture `ivqewa ili drugim
stru~nim zvawem gdje je kultura `ivqewa glavni
ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi ili
ekvivalent;
-Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za kulturu `ivqewa, sa zavr{enim prvim
ciklusom visokog obrazovawa dodiplomskog studija
u trogodi{wem trajawu (180 ECTS) i ste~enim
stru~nim zvawem bachelor kulture `ivqewa ili drugim
stru~nim zvawem gdje je kultura `ivqewa, glavni
ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi ili
ekvivalent;
- Nastavni~ki fakultet/pedago{ku akademiju,
odsjek za kulturu `ivqewa/ekonomiku doma}instva, sa
zavr{enim dvogodi{wim dodiplomskim studijem (VI
stepen stru~ne spreme) i ste~enim stru~nim zvawem
nastavnik biologije ili drugim stru~nim zvawem gdje
je kultura `ivqewa glavni ili ravnopravni predmet u
dvopredmetnoj grupi.
i) Religijska kultura
Lica sa profilom i stru~nom spremom za izvo|ewe
nastave Religijska kultura od VI do IX razreda.
II
Izmjene i dopune Nastavnog plana i programa za
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX razred devetogodi{we
osnovne {kole u dijelu profila i stru~ne spreme
nastavnika primjewiva}e se od {kolske 2012/13.godine.
III
Stupawem na snagu Izmjena i dopuna Nastavnog
plana i programa za I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX razred
devetogodi{we osnovne {kole u dijelu profila i
stru~ne spreme nastavnika, prestaju da va`e Izmjene
i dopune Nastavnog plana i programa za I, II, III, IV,
V, VI, VII, VIII i IX razred devetogodi{we osnovne
{kole, u dijelu profila i stru~ne spreme nastavnika
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/10)
Broj 8 - Strana 1008
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA i Dopuna Izmjena nastavnog plana i programa za I, II,
III, IV, V, VI, VI, VII i IX razred devetogodi{we osnovne
{kole u dijelu profila i stru~ne spreme nastavnika
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 12/11).
IV
Izmjene i dopune Nastavnog plana i programa
za I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX razred devetogodi{we
osnovne {kole u dijelu profila i stru~ne spreme
nastavnika stupaju na snagu danom dono{ewa, a objavi}e
se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovawa,
Prof.dr.Na|a Avdiba{i}
nauke, kulture i sporta
Vukadinovi}, s.r
Broj: 10/1-38-10687/12
Tuzla, 01.06.2012.godine
555
Na osnovu ~lana 84. stav 2. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 6/04, 7/05 i 17/11), ministar obrazovawa,
nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi
P R A V I L N I K
o stru~nom nadzoru u ustanovama osnovnog obrazovawa
na podru~ju Tuzlanskog kantona
^lan 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovim pravilnikom ure|uje se na~in vr{ewa
stru~nog nadzora nad organizovawem i izvo|ewem
nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada i radom
direktora, pomo}nika direktora, nastavnika, stru~nih
saradnika, saradnika i odgajateqa u svim ustanovama
osnovnog obrazovawa (u daqem tekstu: {kola) radi
daqeg unapre|ewa odgojno-obrazovnog rada, a u ciqu
provjere dostizawa standarda uspje{nosti direktora,
pomo}nika direktora, nastavnika, stru~nih saradnika,
saradnika i odgajateqa kao i dostizawa nivoa uspjeha u
u~ewu na osnovu utvr|enih standarda.
^lan 2.
(Stru~ni nadzor)
(1) Stru~ni nadzor vr{i Pedago{ki zavod
Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Zavod) putem
stru~nih savjetnika za oblast obrazovawa (u daqem
tekstu: savjetnik).
(2) Stru~ni nadzor obuhvata:
a)pra}ewe primjene i realizacije nastavnih
planova i programa, odnosno ciqeva i
zadataka, sadr`aja, obima, oblika, metoda i
postupaka odgojno-obrazovnog rada,
b) pra}ewe i ocjewivawe rada nastavnika, stru~nih
saradnika, saradnika i odgajateqa kao i rada
direktora i pomo}nika direktora u {koli,
c) pru`awe stru~ne pomo}i nastavniku u planirawu,
programirawu
i
organizovawu
odgojnoobrazovnog rada, ocjewivawu i napredovawu
u~enika, a posebno nadarenih u~enika,
d) pru`awe stru~ne pomo}i u pra}ewu primjene
i realizacije nastavnih planova i programa,
odnosno ciqeva i zadataka, sadr`aja, obima,
oblika, metoda i postupaka odgojno-obrazovnog
rada, pru`awe stru~ne pomo}i u planirawu i
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
realizaciji vannastavnih aktivnosti, izleta i
stru~nih ekskurzija,
e)nadzor nad dokumentacijom i evidencijom
vezano za odgojno-obrazovni proces,
f)nadzor nad realizacijom posebno odobrenih
odgojno-obrazovnih programa,
g)pru`awe stru~ne pomo}i za uspostavqawe
mjerila za vrednovawe kvaliteta rada {kola
(eksterna evaluacija i samoevaluacija).
^lan 3.
(Postupawe savjetnika)
(1) Stru~ni nadzor se vr{i prema odlukama
Stru~nog vije}a i direktora Zavoda.
(2) Stru~ni nadzor se mo`e vr{iti:
a) po slu`benoj du`nosti Zavoda,
b) na zahtjev Agencije za pred{kolsko, osnovno i
sredwe obrazovawe BiH,
c) na zahtjev Vlade Tuzlanskog kantona (u daqem
tekstu: Vlada) i Ministarstva obrazovawa,
nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona (u
daqem tekstu: Ministarstvo),
d) na zahtjev {kole,
e)na zahtjev nastavnika, roditeqa, starateqa,
u~enika i
f)
u drugim slu~ajevima kada Stru~no vije}e
Zavoda ocijeni da je potrebno izvr{iti nadzor.
(3) O obavqenom stru~nom nadzoru i rezultatima
stru~nog nadzora Zavod dostavqa izvje{taje nadle`nim
ustanovama, u skladu sa zakonom.
^lan 4.
(Vrste nadzora)
(1) Savjetnik vr{i op{ti, posebni i pojedina~ni/
u`estru~ni nadzor uvidom u rad {kole, direktora i
pomo}nika direktora {kole, nastavnika, stru~nog
saradnika, saradnika i odgajateqa {kole i vrednovawe
kvaliteta rada.
(2) Op{ti nadzor vr{i se uvidom u rad i vrednovawe
kvaliteta rada {kole u ostvarivawu ciqeva i zadataka,
nastavnog plana i programa osnovnog obrazovawa.
(3) Posebni nadzor vr{i se po iskazanoj potrebi
uvidom u rad i vrednovawem kvaliteta rada {kole
u odre|enim oblastima, u ostvarivawu odre|enih
ciqeva i zadataka, odnosno rada direktora, pomo}nika
direktora, nastavnika, stru~nog saradnika, saradnika
i odgajateqa.
(4) Pojedina~ni/u`estru~ni nadzor vr{i se uvidom u
rad i vrednovawem kvaliteta rada pojedinih nastavnika,
stru~nih saradnika, saradnika i odgajateqa te direktora
i pomo}nika direktora, a po iskazanoj potrebi,
prisustvovawem izvo|ewu nastave, odnosno aktivnosti,
ispitu i drugim oblicima odgojno-obrazovnog i stru~nog
rada.
^lan 5.
(Na~in vr{ewa i instrumenti stru~nog nadzora)
(1) [kola je obavezna omogu}iti savjetnicima
Zavoda nesmetano vr{ewe stru~nog nadzora i uvid u
dokumentaciju i evidenciju koju vodi, pru`iti drugu
tra`enu pomo}, omogu}iti prisustvovawe odgojnoobrazovnom radu, sjednicama stru~nih organa, organa
upravqawa i vije}a roditeqa.
(2) Savjetnik vr{i nadzor nad radom {kole,
direktora i pomo}nika direktora, nastavnika, stru~nog
saradnika, saradnika i odgajateqa dolaskom u {kolu,
odnosno na drugo mjesto gdje se ostvaruje odgojnoobrazovni rad, odnosno kroz rad na terenu.
(3) Nadzor se obavqa prisustvovawem izvo|ewu
svih oblika odgojno-obrazovnog rada {kole, razgovorom,
uvidom u evidenciju i pedago{ku dokumentaciju,
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
program obrazovawa, godi{wi program rada i razvojni
plan {kole, uvidom u uslove rada {kole, direktora i
pomo}nika direktora, nastavnika, stru~nog saradnika,
saradnika i odgajateqa.
(4) O izvr{enom stru~nom nadzoru sa~iwava se
izve{taj koji sadr`i: naziv {kole, mjesto i vrijeme
obavqenog nadzora, predmet nadzora, nalaz i ocjenu
rada {kole, nalaz i ocjenu rada direktora, pomo}nika
direktora, nastavnika, stru~nog saradnika, saradnika
i odgajateqa, prijedloge za preduzimawe neophodnih
mjera za otklawawe utvr|enih nedostataka i
unapre|ivawe odgojno-obrazovnog rada te rok za
izvr{ewe predlo`enih mjera.
(5) Savjetnik prati postupawe po predlo`enim
mjerama.
(6) Ako {kola ne postupi po predlo`enim
mjerama, savjetnik odre|uje novi rok za postupawe po
predlo`enim mjerama direktoru {kole.
(7) Ukoliko u vr{ewu stru~nog nadzora, savjetnik
uo~i nepravilnosti koje se ne odnose na stru~ni nadzor
o tome obavje{tava nadle`ne organe.
(8) U vr{ewu stru~nog nadzora, a u ciqu provjere
kvaliteta rada {kole, direktora i pomo}nika
direktora, nastavnika, stru~nih saradnika, saradnika
i odgajateqa Zavod mo`e utvr|ivati instrumente
nadzora u skladu sa potrebama konkretnog nadzora.
(9) U vr{ewu stru~nog nadzora savjetnik je du`an
~uvati kao slu`benu tajnu podatke koji su li~nog karaktera
i ~ije bi neovla{}eno objavqivawe moglo {tetiti ugledu
i interesima lica na koje se podaci odnose.
^lan 6.
(Pedago{ka dokumentacija)
Pedago{ka dokumentacija, u smislu ovog
pravilnika, je: plan rada i priprema nastavnika,
stru~nog saradnika, saradnika i odgajateqa, {kolski
pismeni zadatak, doma}i zadatak, maturski rad, zavr{ni
rad, test, kontrolni zadatak, radna sveska, mi{qewe o
radu i napredovawu u~enika, zapisnik stru~nog organa,
zapisnik vije}a roditeqa, zapisnik vije}a u~enika,
zapisnik organa upravqawa, portfolij nastavnika,
portfolij u~enika, qetopis te druga dokumentacija i
evidencija utvr|ena odgovaraju}im propisima.
^lan 7.
(Vrednovawe kvaliteta rada {kole)
(1) Vrednovawe kvaliteta rada {kole je vrsta
op{teg nadzora i vr{i se timskim radom savjetnika
u kqu~nim oblastima i podru~jima vrednovawa
ostvarenosti kvaliteta rada {kole.
(2) Kvalitet rada {kole vrednuje se u kqu~nim
oblastima.
(3) Kqu~ne oblasti su glavni aspekti rada {kole.
(4) Svaka kqu~na oblast podijeqena je na podru~ja
vrednovawa, kao u`e tematske cjeline.
(5) Okvir vrednovawa ostvarenosti kvaliteta
rada {kole sadr`i kqu~ne oblasti i podru~ja
vrednovawa kako slijedi:
OKVIR VREDNOVAWA OSTVARENOSTI
KVALITETA RADA [KOLE
sa kqu~nim oblastima i podru~jima vrednovawa
ostvarenosti kvaliteta rada {kole
OKVIR VREDNOVAWA
KQU^NE OBLASTI
Podru~ja vrednovawa
1. PROGRAM I PLAN
Broj 8 - Strana 1009
1.1. Godi{wi program
rada
1.2. Razvojni plan
2.1. Qudski resursi
2.
RESURSI
2.2. Materijalnotehni~ki resursi
2.3. Finansijski resursi
2.4. Resursi lokalne
zajednice
RUKOVO\EWE,
ORGANIZACIJA I
3. OBEZBJE\IVAWE
KVALITETA
RADA [KOLE
3.1. Rukovo|ewe
3.2. Organizacija rada
{kole
3.3. Obezjbe|ivawe
kvaliteta {kole
4.1. Planirawe i
pripremawe oblasti,
predmeta i metodike
ODGOJNO4. OBRAZOVNI RAD
PODR[KA U
RAZVOJU I
5. REZULTATI U
NAPREDOVAWU
U^ENIKA
KOMUNIKACIJA
6. I SARADWA
4.2. Pra}ewe razvoja
i postignu}a i
dokumentovawe
4.3. Neposredno
pou~avawe i u~ewe
4.4. Sredina za u~ewe i
istra`ivawe
5.1. Podr{ka razvoju
li~nosti u~enika
5.2. Podr{ka razvoju
u~eni~ka u vannastavnim
aktivnostima
5.3. Rezultati u podru~ju
odgojno-obrazovnog rada
6.1. Saradwa sa
roditeljima
6.2. Saradwa sa lokalnom
zajednicom
6.3. Saradwa sa kolegama
i timski rad
7.1. Profesionalizam
PROFESIONALNI direktora i pomo}nika
RAZVOJ
direktora
7.
7.2. Profesionalizam
nastavnika, stru~nog
saradnika, saradnika i
odgajateqa
(6) O izvr{enom vrednovawu kvaliteta rada
{kole sa~iwava se izvje{taj koji sadr`i: analizu
stawa u {koli, ocjenu kvaliteta rada {kole za svaku
kqu~nu oblast i prijedlog {koli za izradu razvojnog
akcionog plana u vezi unapre|ewa rada.
(7) Izvje{taj iz prethodnog stava dostavqa se
{koli na daqe postupawe.
^lan 8.
(Vrednovawe ostvarivawa razvojnog akcionog plana
{kole i odgojno-obrazovnog programa)
(1) Vrednovawe ostvarivawa razvojnog akcionog
plana {kole vr{i se u toku wegovog ostvarivawa
posebnim nadzorom, a na kraju planskog perioda
op{tim nadzorom.
(2) Vrednovawe ostvarivawa odgojno-obrazovnog
programa koji ostvaruje {kola vr{i se u kqu~nim
Broj 8 - Strana 1010
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA oblastima i podru~jima vrednovawa {to ukqu~uje i
vrednovawe rada direktora i pomo}nika direktora,
nastavnika, stru~nih saradnika, saradnika i odgajateqa
prema utvr|enim instrumentima za ocjewivawe te
ostvarenosti kvaliteta rada {kole iz ~lana 7. stav (5)
ovog pravilnika.
^lan 9.
(Pru`awe stru~ne pomo}i)
Savjetnik pru`a stru~nu pomo} direktoru i
pomo}niku direktora {kole, nastavniku, stru~nom
saradniku, saradniku i odgajatequ {kole razgovorom,
preporukom, konsultacijama i drugim oblicima pomo}i
-neposredno ili posredno, usmeno ili pismeno, odnosno
pojedina~no ili grupno.
^lan 10.
Danom stupawa na snagu ovog pravilnika prestaje
da va`i Pravilnik o stru~nom nadzoru ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj 9/99) .
^lan 11.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom dono{ewa
a objavi}e se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog
kantona".
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovawa,
Prof.dr.Na|a Avdiba{i}
nauke, kulture i sporta
Vukadinovi}, s.r
Broj: 10/1-38-11698/12
Tuzla, 11.06. 2012.godine
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
zapa`awa o u~eniku, upitnik za u~enike i roditeqe/
starateqe i rezultate testirawa."
^lan 2.
U ~lanu 38. iza stava (3) dodaje se novi stav (4),
koji glasi:
"(4) Prilago|eni program ima oblik arka, a vodi
se na propisanom obrascu 15-A, koji je sastavni dio
ovog pravilnika."
^lan 3.
Iza ~lana 47. dodaje se novi ~lan 47a., koji glasi:
"^lan 47a.
(Godi{wi izvje{taj o postignutim rezultatima)
(1) Godi{wi izvje{taj o postignutim rezultatima
izdaje se u~eniku sa posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama na kraju {kolske godine.
(2) Godi{wi izvje{taj iz prethodnog stava sadr`i:
naziv i sjedi{te {kole, broj mati~ne kwige-sveske i broj,
{kolsku godinu, op{te podatke o u~eniku, opis pote{ko}a
u razvoju u~enika, podru~ja prilagodbe, opis nivoa
postignu}a, datum izdavawa i djelovodni broj, potpis
razrednika i potpis direktora i mjesto za pe~at {kole.
(3) Iznad natpisa "Godi{wi izvje{taj o postignutim
rezultatima" utisnut je grb Tuzlanskog kantona.
(4) Godi{wi izvje{taj o postignutim rezultatima
{tampa se na finom papiru mase 100 gr. i ima oblik
poluarka veli~ine 21 x 30 cm, a izdaje se na propisanom
obrascu broj 20-A-2, koji je sastavni dio ovog pravilnika.
(5) Podaci u godi{wem izvje{taju o postignutim
rezultatima unose se mastilom ili dokumental
hemijskom olovkom ili printanim laserskim na~inom
iz ra~unara, na osnovu mi{qewa odjeqenskog vije}a.
(6) Podatke upisuje razrednik i odgovoran je za
ta~nost podataka."
^lan 4.
556
Na osnovu ~lana 66. Zakona o osnovnom odgoju i
obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
br. 6/04, 7/05 i 17/11), ministar obrazovawa, nauke,
kulture i sporta, donosi
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadr`aju
i na~inu vo|ewa dokumentacije i evidencije u
ustanovama osnovnog odgoja i obrazovawa
^lan 1.
U Pravilniku o sadr`aju i na~inu vo|ewa
dokumentacije i evidencije u ustanovama osnovnog
odgoja i obrazovawa ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj: 5/10), u ~lanu 37. iza stava (2) dodaju se
novi stavovi (3), (4) i (5), koji glase:
"(3) Uz porfolij u~enika vodi se pedago{ki
karton.
(4) Pedago{ki karton vodi se na propisanom
obrascu broj 14-A2, koji je sastavni dio ovog pravilnika
i ima oblik sveske veli~ine 21 x 30 cm, a {tampa se kao
jedinstven dokument za pred{kolsko, osnovno i sredwe
obrazovawe.
(5) Pedago{ki karton iz prethodnog stava sadr`i:
uputstvo, naziv {kole, op{te podatke o u~eniku,
podatke o ~lanovima porodice, podatke o porodi~noj
sredini/uslovima, zapa`awa o tjelesnom i psihi~kom
razvoju u~enika, podatke o zdravstvenom stawu u~enika,
Iza ~lana 50. dodaje se novi ~lan 50a., koji glasi:
"^lan 50a.
(List profesionalne orijentacije)
(1) List profesionalne orijentacije izdaje se
u~eniku uz svjedoxbu o zavr{enoj osnovnoj {koli.
(2) List iz prethodnog stava sadr`i: naziv i sjedi{te
{kole, broj mati~ne kwige-sveske i broj, djelovodni broj
svjedoxbe o zavr{enoj osnovnoj {koli, {kolsku godinu,
op{te podatke o u~eniku, sposobnosti i interesovawa
u~enika prema podru~jima, napomenu/specifi~nosti,
datum izdavawa i djelovodni broj, potpis razrednika,
pedagoga {kole i direktora i mjesto za pe~at {kole.
(3) Iznad natpisa "List profesionalne orijentacije"
utisnut je grb Tuzlanskog kantona.
(4) List profesionalne orijentacije {tampa se
na finom papiru mase 100 gr. i ima oblik poluarka
veli~ine 21 x 30 cm, a izdaje se na propisanom obrascu
21-A-2, koji je sastavni dio ovog pravilnika.
(5) Podaci u listu profesionalne orijentacije
unose se mastilom ili dokumental hemijskom olovkom
ili printanim laserskim na~inom iz ra~unara.
(6) Podaci u "napomena/specifi~nosti" upisuju se
na osnovu mi{qewa odjeqenskog vije}a samo za u~enika
za koje je ra|ena prilagodba programa ili imaju druge
specifi~nosti (nadarenost, talentovanost i sl.).
(7) Podatke u listu profesionalne orijentacije
upisuje razrednik i odgovoran je za ta~nost podataka."
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Broj 8 - Strana 1011
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
^lan 5.
Iza ~lana 51. dodaje se novi ~lan 51a., koji glasi:
"^lan 51a.
(Stru~no mi{qewe o postignu}u u~enika)
(1) Stru~no mi{qewe o postignu}u u~enika izdaje
se u~eniku ukqu~enom u odgojno-obrazovne programe
najni`eg nivoa uz svjedoxbu o zavr{enoj osnovnoj
{koli – po posebnim odgojno-obrazovnim programima.
(2) Stru~no mi{qewe iz prethodnog stava sadr`i:
naziv i sjedi{te ustanove, broj mati~ne kwige-sveske
i broj, djelovodni broj svjedoxbe o zavr{enoj osnovnoj
{koli, {kolsku godinu, op{te podatke o u~eniku,
stru~no mi{qewe o napredovawu, preporuke, datum
izdavawa i djelovodni broj, potpis voditeqa odgojne
grupe i potpis direktora i mjesto za pe~at ustanove.
(3) Iznad natpisa "Stru~no mi{qewe o postignu}u
u~enika" utisnut je grb Tuzlanskog kantona.
(4) Stru~no mi{qewe o postignu}u u~enika
{tampa se na finom papiru mase 100 gr. i ima oblik
poluarka veli~ine 21 x 30 cm, a izdaje se na propisanom
obrascu broj 21-B-2, koji je sastavni dio ovog
pravilnika.
(5) Podaci u stru~nom mi{qewu o postignu}u
u~enika unose se mastilom ili dokumental hemijskom
olovkom ili printanim laserskim na~inom iz
ra~unara na osnovu mi{qewa odjeqenskog vije}a.
(6) Podatke upisuje voditeq odgojne grupe i
odgovoran je za ta~nost podataka."
^lan 6.
U obrascu broj 1-1 "Mati~na kwiga za u~enike
devetogodi{weg osnovnog odgoja i obrazovawa" u
"Uputstvu za vo|ewe mati~ne kwige", stav 2 mijewa se
i glasi:
"U jedan svezak mati~ne kwige unose se podaci
za u~enike upisane u toku jedne ili vi{e {kolskih
godina, a sveske se {tampaju za 160, 320 i 480 u~enika."
^lan 7.
U obrascu broj 3-1 "Qetopis {kole" u "Uputstvu
za vo|ewe qetopisa {kole", stav 1. mijewa se i glasi:
"Qetopis {kole je dokument trajne vrijednosti
i dio je {kolske dokumentacije. Vodi se za jednu ili
vi{e {kolskih godina uz uno{ewe svih va`nijih
podataka u radu {kole i doga|aja u {koli i mjestu."
^lan 8.
U obrascu broj 4-A-1 "Razredna kwiga za I, II i III
razred devetogodi{we osnovne {kole", na strani 27.
"Komentar o postignu}ima u~enika" mijewa se i glasi:
KOMENTAR O POSTIGNU]IMA U^ENIKA
^lan 9.
U obrascu broj 19-A-1 "U~eni~ka kwi`ica
za u~enike devetogodi{weg osnovnog odgoja i
obrazovawa" na stranicama 22., 23., 26., 27., 30., 31., 34.,
35., 38., 39., 42. i 43., iza reda "Tjelesni i zdravstveni
odgoj" dodaju se jo{ ~etiri prazna reda.
^lan 10.
U obrascu broj 20-A-1 "Uvjerewe u~enika u VI, VII
i VIII razredu osnovne {kole" iza reda "Informatika"
bri{u se rije~i: "Biologija", "Geografija/Zemqopis",
"Istorija/Povijest", "Fizika", "Hemija/Kemija", te se
dodaju jo{ tri prazna reda.
^lan 11.
U obrascu broj 20-C-1 "Uvjerewe o zavr{enom
razredu osnovne {kole" iza reda "Tjelesni i
zdravstveni odgoj" dodaju se jo{ ~etiri prazna reda.
^lan 12.
U obrascu broj 21-A-1 "Svjedoxba o zavr{enoj
osnovnoj {koli" iza reda "Tehni~ka kultura" bri{u se
rije~i: "Biologija", "Geografija/Zemqopis", "Istorija/
Povijest", "Fizika", "Hemija/Kemija", te se dodaju jo{
~etiri prazna reda.
^lan 13.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u "Slu`benim novinama Tuzlanskog
kantona", a primjewiva}e se od {kolske 2012/13. godine.
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovawa,
Prof.dr.Na|a Avdiba{i}
nauke, kulture i sporta
Vukadinovi}, s.r
Broj: 10/1-02-7888-1/12
Tuzla, 14.6.2012.
Broj 8 - Strana 1012
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
(prva strana korice)
(Obrazac broj: 14-A2)
PEDAGOŠKI KARTON
_____________________
(prezime i ime)
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 1013
PEDAGOŠKI KARTON
_____________________
(prezime i ime)
Broj 8 - Strana 1014
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
UPUTSTVO
Pedagoški karton se popunjava u
predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim
školama.
U
predškolskoj
ustanovi
podatke
popunjava odgajatelj i pedagog i to ukoliko je
dijete uključeno u cjeloviti razvojni program
predškolskog odgoja i obrazovanja najmanje 6
mjeseci ili je uključeno u obavezni program
predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u
osnovnu školu. Pedagoški karton predaje dijete,
odnosno roditelj/staratelj osnovnoj školi nakon
izvršenog upisa u prvi razred osnovne škole.
U osnovnoj školi zapažanja o učeniku
popunjavaju razrednici i pedagog škole prema
sadržaju obrasca, a pri tome se popunjavaju i
rezultati iz upitnika za roditelje i upitnika za
učenike devetog razreda koji su u sastavni dio
pedagoškog kartona.
Rezultate testiranja popunjava pedagog
škole, a bliže upute za primjenu testova dat će
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona. Svršeni
učenik osnovne škole predaje pedagoški karton
srednjoj školi nakon izvršenog upisa.
U srednjoj školi pedagoški karton
popunjava razrednik i pedagog škole po istoj
metodologiji kao i u osnovnoj školi i prema
sadržaju obrasca.
Nakon završene srednje škole podaci iz
pedagoškog kartona mogu poslužiti učeniku za
adekvatnije profesionalno usmjeravanje i odabir
studija, ili kao dokaz o kompetencijama kod
poslodavaca, ili u druge svrhe gdje može biti od
koristi.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 1015
II
OSNOVNA ŠKOLA
NAZIV OSNOVNE ŠKOLE:
_______________________________________________________________________________________
OPĆI PODACI O UČENIKU
Ime i prezime
Datum i mjesto rođenja
Adresa i mjesto stanovanja
PODACI O ČLANOVIMA PORODICE
Član porodice
Ime i
prezime
Godina
rođenja
Školska
sprema
Zanimanje
Majka
Otac
Značajniji podaci o
ostalim članovima
porodice
Staratelj
PORODIČNA SREDINA/USLOVI
Opće porodične prilike
(materijalne, socijalne, odnosi u
porodici, bitne promjene koje su se
desile tokom školovanja)
Odnos roditelja/staratelja prema
učenika - zapažanja o porodičnoj
podršci (npr. adekvatan odnos,
previše brige, prezaštićeno...)
ZAPAŽANJA O TJELESNOM I PSIHIČKOM RAZVOJU UČENIKA
Opća tjelesna razvijenost (razvijen
u skladu sa uzrastom, uhranjen,
podhranjen, pretilost...)
Tjelesne smetnje/teškoće
(npr.deformiteti, nagluhost,
slabovidnost...)
Psihički razvoj učenika
Zdravstveno
stanje
Promjene u
porodici
Broj 8 - Strana 1016
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Reagovanje djeteta na
smetnje/teškoće
1.Povlači se iz aktivnosti u kojima dolaze do izražaja teškoće;
2.Želi da učestvuje upravo u tim aktivnostima i teži da postigme što
bolje rezultate;
3.Traži druge aktivnosti da se u njima istakne gdje neće doći do
izražaja teškoće;
4.Nešto drugo, šta? _________________________________________
1.Pokušavaju odraditi sve umjesto djeteta kako ne bi došli do izražaja
dječije smetnje;
2.Ulažu puno truda da pomognu i ohrabre dijete da sâmo odradi
određenu aktivnost/zadatak;
3.Prepuštaju djetetu da se samo nosi sa svojim smetnjama/teškoćama;
4.Nešto drugo, šta? _________________________________________
Reagovanje roditelja/staratelja na
smetnje/teškoće djeteta
ZDRAVSTVENO STANJE UČENIKA
Postoji li medicinska dokumentacija?
DA
NE
Opće zdravstveno stanje djeteta na
osnovu medicinske dokumentacije
Preporuke
ZAPAŽANJA O UČENIKU
Zapažanja o učeniku od I do IV razreda
Prema kojim nastavnim predmetima učenik ima
naročit izražen interes i kakav je uspjeh postigao
(max. tri predmeta)
Ostala zapažanja
Radne navike
Higijenske navike
Kulturne navike
Razrednik-ica
________________
U kojim je slobodnim aktivnostima u školi i van
škole učenik uključen i kakav je uspjeh postigao
(max. dvije slobodne aktivnosti - rezultati, nagrade...)
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 1017
Zapažanja o učeniku od V do IX razreda
Prema kojim nastavnim predmetima
učenik ima naročit izražen interes i kakav
je uspjeh postigao (max. tri predmeta)
Razred
U kojim je slobodnim aktivnostima u
školi i van škole učenik uključen i kakav
je uspjeh postigao (max. dvije slobodne
aktivnosti - rezultati, nagrade...)
V razred
VI razred
VII razred
VIII razred
IX razred
Zapažanja odjeljenskog vijeća
Radne navike:
Higijenske navike:
Kulturne navike:
a) razvijene u potpunosti
a) odgovoran za zdravlje
a) ima adekvatan nivo
b) dobro razvijene
b) dobro razvijene
b) dobro razvijene
c) djelimično razvijene
c) djelimično razvijene
c) djelimično razvijene
d) slabo razvijene
d) slabo razvijene
d) slabo razvijene
e) veoma slabo razvijene
e) neuredan
e) ima neadekvatan odnos
Mentalna orijentacija prema ljudima:
a) adekvatno se odnosi prema ljudima, spreman da pomogne, adekvatno razumije druge;
b) ravnodušan prema ljudima, sve mu je svejedno, rijetko se uključuje u pomoć drugima;
c) gleda svoja posla, bez inicijative da drugima pruži pomoć, neadekvatno razumije druge.
Sposobnosti i interesovanja (rangiranje)
1.društveno područje: historija, filozofija, pravo,
pedagogija, psihologija, sociologija, ekonomija i sl.;
2.jezici: maternji i strani;
3.tehničko područje: fzika, elektrotehnika, građevina,
arhitektura i sl.;
4.prirodno područje: biologija, hemija, medicina,
farmacija, veterina, poljoprivreda, šumarstvo i sl.;
5.matematičko područje: matematika, informatika,
statistika;
6.umjetnost: muzika, slikarstvo, vajarstvo, film, dizajn,
književnost i sl.;
7.praktični rad: zanimanja III i IV stepena složenosti;
8.fizički rad: zanimanja I i II stepena složenosti;
9.ne mogu da procijenim.
Rang: 1.____________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
UPITNIK ZA UČENIKA I RODITELJA/STARATELJA
Tri prvorangirana predmeta iz Upitnika za učenike
Rang područja po mišljenju roditelja/staratelja
1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
REZULTATI TESTIRANJA
Test profesionalnih interesa (po
Hollandu)
Ček-lista za procjenu višestrukih
inteligencija (po H. Gardneru)
Razrednik-ica
Pedagog-ica
________________
________________
Direktor-ica
M.P.
________________
Broj 8 - Strana 1018
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
PRILOG 1:
Naziv škole:___________
Datum: _______________
UPITNIK ZA UČENIKE IX RAZREDA
IME I PREZIME: _______________________________________
Dragi učeniče,
Iz sljedeće liste zaokružite tri predmeta koje si najviše volio i za koje po tvom mišljenju imaš najviše smisla i
sposobnosti!
1. Bosanski, hrvatski,srpski jezik i književnost
3. Engleski jezik
5. Historija/Povijest
7. Biologija
9. Fizika
11.Tjelesni i zdravstveni odgoj
13.Muzička/Glazbena kultura
15.Informatika
2. Matematika
4. Njemački jezik
6. Geografija/Zemljopis
8. Hemija/Kemija
10.Tehnička kultura
12.Likovna kultura
14.Kultura življenja
16. _______________________
Navedite rang tri predmeta koja si najviše volio i za koje po tvom mišljenju imaš najviše smisla i sposobnosti !
Prvi predmet: ________________________
Drugi predmet:_______________________
Treći predmet: _______________________
Napišite jedan predmet koji ti je bio najteži , teže si ga shvatao/la i najmanje si ga volio/voljela!
____________________________________
Po mom mišljenju moje sposobnosti i interesovanja su usmjerene prema sljedećim područjima(rangirajte):
1. društveno područje: historija, filozofija, sociologija, pedagogija, psihologija, pravo, ekonomija i sl.;
2. jezici: maternji i strani;
3. tehničko područje: fizika, elektrotehnika, građevina, arhitektura i sl.;
4. prirodno područje: biologija, hemija, medicina, farmacija, veterina, poljoprivreda, šumarstvo i sl.;
5. matematičko područje: matematika, informatika, statistika;
6. umjetnost: muzika, slikarstvo, vajarstvo, film, dizajn, književnost i sl.;
7. praktični rad: zanimanja III i IV stepena složenosti;
8. fizički rad: zanimanja I i II stepena složenosti;
9. ne mogu da procijenim.
Rang područja:
Prvo područje: __________________________________
Drugo područje:_________________________________
Treće područje:__________________________________
I na kraju, imaš li neko pitanje za pedagoga/icu u vezi s ovim upitnikom? ____________________________________
________________________________________________________________________________________________
Potpis učenika
_________________________
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Broj 8 - Strana 1019
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
(strana 12)
PRILOG 2:
Naziv škole:___________
Datum: _______________
UPITNIK ZA RODITELJE/STARATELJE UČENIKA IX RAZREDA
IME I PREZIME UČENIKA:_______________________________
Dragi roditelji/staratelji,
Iz sljedeće liste zaokružite tri predmeta koje je vaše dijete najviše voljelo i za koje je po vašem mišljenju imalo najviše
smisla i sposobnosti!
1. Bosanski, hrvatski,srpski jezik i književnost
3. Engleski jezik
5. Historija/Povijest
7. Biologija
9. Fizika
11.Tjelesni i zdravstveni odgoj
13.Muzička/Glazbena kultura
15.Informatika
2. Matematika
4. Njemački jezik
6. Geografija/Zemljopis
8. Hemija/Kemija
10.Tehnička kultura
12.Likovna kultura
14.Kultura življenja
16. _______________________
Navedite tri predmeta koje je vaše dijete najviše voljelo i za koje je, po vašem mišljenju, imalo najviše smisla i
sposobnosti (rangirajte)!
Prvi predmet: ________________________
Drugi predmet:_______________________
Treći predmet: _______________________
Napišite jedan predmet koji je vašem djetetu bio najteži , teže ga je shvatao i najmanje ga je volio da uči!
____________________________________
Po Vašem mišljenju sposobnosti i interesovanja Vašeg djeteta su usmjerene prema sljedećim područjima:
1. društveno područje: historija, filozofija, sociologija, pedagogija, psihologija, pravo, ekonomija i sl.;
2. jezici: maternji i strani;
3. tehničko područje: fizika, elektrotehnika, građevina, arhitektura i sl.;
4. prirodno područje: biologija, hemija, medicina, farmacija, veterina, poljoprivreda, šumarstvo i sl.;
5. matematičko područje: matematika, informatika, statistika;
6. umjetnost: muzika, slikarstvo, vajarstvo, film, dizajn, književnost i sl.;
7. praktični rad: zanimanja III i IV stepena složenosti;
8. fizički rad: zanimanja I i II stepena složenosti;
9. ne mogu da procijenim.
Rang područja:
Prvo područje: __________________________________
Drugo područje:_________________________________
Treće područje:__________________________________
Potpis roditelja/staratelja
_________________________
Broj 8 - Strana 1020
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
(strana 1)
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Naziv i sjedište škole______________________________________________________________________
Školska _____ / _____ godina
PRILAGOĐENI PROGRAM
_____________________
(prezime i ime učenika)
Obrazac broj: 15-A
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Broj 8 - Strana 1021
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
(strana 2 -na poleđini strane 1)
OPĆI PODACI O UČENIKU
Ime i prezime
Datum i mjesto rođenja
Adresa i mjesto stanovanja
Kontakt
Rješenje prema Pravilniku o procjeni sposobnosti i određivanju podrške djeci i mladima s posebnim
potrebama: _____________________________________________________________________________
Odluka Nastavničkog vijeća o izradi prilagođenog programa : ____________________________________
______________________________________________________________________________________
INICIJALNA PROCJENA
OPSERVACIJA
POTENCIJALI I POTREBE
Iskustvo učenika
Vremenska i prostorna
orijentacija
Opservacija emocija
Kognitivne mogućnosti
Opservacija pažnje i interesa
Grafomotoričke sposobnosti
Komunikacijske sposobnosti
Ponašanje
Razrednik: ________________________________
Predmetni nastavnik: ________________________
Roditelj/staratelj:____________________________
Stručni saradnici: ___________________________
___________________________
___________________________
KOGNITIVNI
(OBRAZOVNI)
NASTAVNI CILJEVI I ZADACI
AFEKTIVNI
(ODGOJNI)
PSIHOMOTORNI
(FUNKCIONALNI)
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Napomena:
PROGRAMSKI SADRŽAJI TEMATSKE CJELINE
KOJI SE PRILAGOĐAVAJU
INDIVIDUALNI PROGRAM IZ PREDMETA: ____________________________________________ ZA MJESEC: _______________________________
(strana 3)
Broj 8 - Strana 1022
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Program realizovao/la:_______________________________
Nastavnik/ca: ______________________________________
M.P.
Direktor/ica
______________________
IZVJEŠTAJ O OSTVARENOSTI ISHODA UČENJA
(Formativno praćenje vrednovanja i ocjenjivanje
postignuća učenika)
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Napomena:
PROCESNI SADRŽAJI – NIVO PODRŠKE
(izbor nastavnih oblika, metoda, postupaka i didaktičkih sredstava i pomagala)
AKTIVNOSTI NASTAVNIKA
AKTIVNOSTI UČENIKA
(strana 4 - na poleđini strane 3)
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Broj 8 - Strana 1023
Broj 8 - Strana 1024
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
NAZIV ŠKOLE_____________________________________________________________________
Sjedište ________________________________ Matična knjiga - sveska___________ broj ___________
Školska ____ / ____ godina
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM REZULTATIMA
__________________________________________________________ sin-kći_____________________
(prezime i ime učenika)
rođen-a________________________ godine u ____________________ općina ____________________
pohađao-la je školske 20_____ / _____ godine _________________ put _________________(
) razred
Opis poteškoća u razvoju učenika: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Učeniku se program prilagođava u cjelosti - djelimično iz sljedećih nastavnih predmeta: ______________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Postignuća učenika po prilagođenim programima:
Ostvareni ciljevi
Opis nivoa postignuća
Obrazovni
kognitivni (zna)
Odgojni
afektivni (razumije)
Funkcionalni
konativni (može)
Završno mišljenje i
preporuka
U _______________________ godine
Djelovodni broj ____________________
Razrednik-ica
_______________
Direktor-ica
M.P.
_______________
Obrazac br. 20-A-2
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 1025
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
NAZIV ŠKOLE _______________________________________________________________________
Sjedište ________________________________ Matična knjiga - sveska___________ broj ___________
Djelovodni broj svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi:________________________________________
Školska ____ / ____ godina
LIST PROFESIONALNE ORIJENTACIJE
__________________________________________________________ sin-kći_____________________
(prezime i ime učenika)
rođen-a________________________ godine u ____________________ općina ____________________
država _________________________________ državljanin ___________________________________
Na osnovu sveukupnog praćenja razvoja i uspjeha učenika, uvažavajući mišljenje učenika i
roditelja/staratelja, sposobnosti i interesovanja učenika usmjereni su prema sljedećim područjima:
1. ________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________________________
Napomena/specifičnosti:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
U _______________________ godine
Djelovodni broj ____________________
Razrednik-ca
Pedagog-ica
_______________
_______________
Direktor-ica
M.P.
_______________
Obrazac br. 21-A-2
Broj 8 - Strana 1026
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
NAZIV USTANOVE___________________________________________________________________
Sjedište ________________________________ Matična knjiga - sveska___________ broj ___________
Djelovodni broj svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi – po posebnim odgojno-obrazovnim programima:
______________________
Školska ____ / ____ godina
STRUČNO MIŠLJENJE O POSTIGNUĆU UČENIKA
__________________________________________________________ sin-kći_____________________
(prezime i ime učenika)
rođen-a________________________ godine u ____________________ općina ____________________
država _________________________________ državljanin ___________________________________
STRUČNO MIŠLJENJE O NAPREDOVANJU: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
PREPORUKE: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
U _______________________ godine
Djelovodni broj ____________________
Voditelj-ica
_______________
Direktor-ica
M.P.
_______________
Obrazac br. 21-B-2
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
557
Na osnovu ~lana 76. stav (4) Zakona o pred{kolskom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 12/09 i 8/11), Ministarstvo obrazovawa,
nauke, kulture i sporta, donosi
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o na~inu vo|ewa
pedago{ke dokumentacije i evidencije u ustanovama
za pred{kolski odgoj i obrazovawe
^lan 1.
U Pravilniku o na~inu vo|ewa pedago{ke
dokumentacije i evidencije u ustanovama za
pred{kolski odgoj i obrazovawe ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj: 13/10), u ~lanu 23. iza stava
(3) dodaju se novi stavovi (4), (5) i (6), koji glase:
"(4) Uz porfolij/dosije djeteta vodi se pedago{ki
karton.
(5) Pedago{ki karton vodi se na propisanom
obrascu broj 14-A1, koji je sastavni dio ovog pravilnika
i ima oblik sveske veli~ine 21 x 30 cm, a {tampa se kao
jedinstven dokument za pred{kolsko, osnovno i sredwe
obrazovawe.
(6) Pedago{ki karton iz prethodnog stava
sadr`i: uputstvo, naziv pred{kolske ustanove, op{te
podatke o djetetu, podatke o ~lanovima porodice,
podatke o porodi~noj sredini/uslovima, zapa`awa o
psihofizi~kom i socio-emocionalnom razvoju djeteta,
podatke o zdravstvenom stawu u~enika i podatke o
boravku djeteta u ustanovi."
^lan 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u "Slu`benim novinama Tuzlanskog
kantona", a primjewiva}e se od pedago{ke 2012/13. godine.
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovawa,
Prof.dr.Na|a Avdiba{i}
nauke, kulture i sporta
Vukadinovi}, s.r
Broj:10/1-02-7888-3/12
Tuzla, 14.06.2012.
Broj 8 - Strana 1027
Broj 8 - Strana 1028
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
(prva strana korice)
(Obrazac broj: 14-A1)
PEDAGOŠKI KARTON
_____________________
(prezime i ime)
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 1029
PEDAGOŠKI KARTON
_____________________
(prezime i ime)
Broj 8 - Strana 1030
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
UPUTSTVO
Pedagoški karton se popunjava u
predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim
školama.
U
predškolskoj
ustanovi
podatke
popunjava odgajatelj i pedagog i to ukoliko je
dijete uključeno u cjeloviti razvojni program
predškolskog odgoja i obrazovanja najmanje 6
mjeseci ili je uključeno u obavezni program
predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u
osnovnu školu. Pedagoški karton predaje dijete,
odnosno roditelj/staratelj osnovnoj školi nakon
izvršenog upisa u prvi razred osnovne škole.
U osnovnoj školi zapažanja o učeniku
popunjavaju razrednici i pedagog škole prema
sadržaju obrasca, a pri tome se popunjavaju i
rezultati iz upitnika za roditelje i upitnika za
učenike devetog razreda koji su u sastavni dio
pedagoškog kartona.
Rezultate testiranja popunjava pedagog škole, a
bliže upute za primjenu testova dat će Pedagoški
zavod Tuzlanskog kantona. Svršeni učenik
osnovne škole predaje pedagoški karton srednjoj
školi nakon izvršenog upisa.
U srednjoj školi pedagoški karton
popunjava razrednik i pedagog škole po istoj
metodologiji kao i u osnovnoj školi i prema
sadržaju obrasca.
Nakon završene srednje škole podaci iz
pedagoškog kartona mogu poslužiti učeniku za
adekvatnije profesionalno usmjeravanje i odabir
studija, ili kao dokaz o kompetencijama kod
poslodavaca, ili u druge svrhe gdje može biti od
koristi.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 1031
I
PREDŠKOLSKA USTANOVA
NAZIV PREDŠKOLSKE USTANOVE:
_______________________________________________________________________________________
OPĆI PODACI O DJETETU
Ime i prezime
Datum i mjesto rođenja
Adresa i mjesto stanovanja
PODACI O ČLANOVIMA PORODICE
Član porodice
Ime i
prezime
Godina
rođenja
Školska
sprema
Zanimanje
Zdravstveno
stanje
Majka
Otac
Značajniji podaci o
ostalim članovima
porodice
Staratelj
PORODIČNA SREDINA/USLOVI
Opće porodične prilike
(materijalne, socijalne, odnosi u
porodici, bitne promjene koje su se
desile tokom boravka)
Odnos roditelja/staratelja prema
djetetu - zapažanja o porodičnoj
podršci (npr. adekvatan odnos,
previše brige, prezaštićeno...)
ZAPAŽANJA O PSIHOFIZIČKOM I SOCIO-EMOCIONALNOM RAZVOJU DJETETA
Zapažanja o kognitivnom razvoju
Zapažanja o motoričkom razvoju
Zapažanja o socio-emocionalnom
razvoju
Ostala zapažanja
Promjene u
porodici
Broj 8 - Strana 1032
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Reagovanje djeteta na
smetnje/teškoće
Reagovanje roditelja/staratelja na
smetnje/teškoće djeteta
1.Povlači se iz aktivnosti u kojima dolaze do izražaja teškoće;
2.Želi da učestvuje upravo u tim aktivnostima i teži da postigme što
bolje rezultate;
3.Traži druge aktivnosti da se u njima istakne gdje neće doći do
izražaja teškoće;
4.Nešto drugo, šta? _________________________________________
1.Pokušavaju odraditi sve umjesto djeteta kako ne bi došli do izražaja
dječije smetnje;
2.Ulažu puno truda da pomognu i ohrabre dijete da sâmo odradi
određenu aktivnost/zadatak;
3.Prepuštaju djetetu da se samo nosi sa svojim smetnjama/teškoćama;
4.Nešto drugo, šta? _________________________________________
ZDRAVSTVENO STANJE DJETETA
Postoji li medicinska dokumentacija?
DA
NE
Opće zdravstveno stanje djeteta na
osnovu medicinske dokumentacije
Preporuke
BORAVAK DJETETA U USTANOVI
____________________________
od ______________ do ______________ ukupno ______________
(naziv ustanove)
____________________________
od ______________ do ______________ ukupno ______________
(naziv ustanove)
Dijete je pohađalo obavezni vid
predškolskog odgoja i obrazovanja
Odgajatelj-ica
________________
_________________________________________________________
(naziv ustanove)
od ______________ do ______________ ukupno ______________
Pedagog-ica
________________
Direktor-ica
M.P.
________________
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
558
Na osnovu ~lana 23. Zakona o ministarstvima
i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" br. 17/00, 3/01,
12/03, 10/05, 3/08 i 8/11), ministar prostornog ure|ewa i
za{tite okoline Tuzlanskog kantona, donosi
ODLUKU
o utvr|ivawu uslova, kriterija i postupaka
za raspodjelu namjenskih sredstava iz
ekolo{kih naknada
^lan 1.
Ovom odlukom se utvr|uju uslovi, kriteriji i
postupci dodjele namjenskih sredstava za programe,
projekte i sli~ne aktivnosti (u daqem tekstu: projekti),
prikupqenih po osnovu Zakona o Fondu za za{titu
okoli{a Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije
BiH", broj: 33/03), – namjenska sredstva – potro{a~ka
jedinica 18010001 Ministarstvo prostornog ure|ewa i
za{tite okoline (u daqem tekstu: Ministarstvo).
^lan 2.
Sredstva se dodjequju pravnim licima koja imaju
sjedi{te, obavqaju djelatnost i implementiraju
projekte na podru~ju Tuzlanskog kantona (u daqem
tekstu: Kanton) odre|enim stavkama Teku}i transferi
(teku}i transferi drugim nivoima vlasti (op{tinama),
teku}i transferi neprofitnim organizacijama,
subvencije javnim preduze}ima, subvencije privatnim
preduze}ima), Kapitalni transferi drugim nivoima
vlasti (op{tinama) i Rekonstrukcija i investicijsko
odr`avawe (javne ustanove iz oblasti obrazovawa i
ostale javne ustanove).
Pod pravnim licima iz stava 1. ovog ~lana,
podrazumijevaju se op{tine (drugi nivoi vlasti)
neprofitne organizacije (udru`ewa, javne ustanove
iz oblasti obrazovawa i ostale javne ustanove), javna
preduze}a i privredna dru{tva u privatnom vlasni{tvu.
Sredstva iz ~lana 1. ove Odluke se dodjequju u
skladu sa planiranim sredstvima u Buxetu Tuzlanskog
kantona, Zakonom o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog
kantona i Programom raspodjele namjenskih sredstava
Ministarstva prostornog ure|ewa i za{tite okoline
(u daqem tekstu: Program).
^lan 3.
Na osnovu zahtjeva i prijava za dodjelu sredstava,
odnosno sufinansirawe programa, projekata i sli~nih
aktivnosti, a nakon razmatrawa ispuwavawa kriterija,
donosi se odluka o dodjeli sredstava na koju saglasnost
daje Vlada Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Vlada
Kantona).
Na osnovu odluke o dodjeli sredstava,
Ministarstvo sa korisnikom sredstava sklapa ugovor o
kori{}ewu namjenskih sredstava. Ugovorom se ure|uje
iznos odobrenih sredstava i dinamika wihove dodjele,
uslovi i na~in kori{}ewa dodijeqenih sredstava,
na~in pra}ewa namjenskog kori{}ewa dodijeqenih
sredstava, te ostala me|usobna prava i obaveze
korisnika sredstava i Ministarstva.
Namjenska sredstva se koriste za finansirawe
za{tite okoli{a, a posebno:
-- za{titu, o~uvawe i poboq{awe kvaliteta
zraka, tla i voda,
-- sanirawe deponija i smawivawe nastajawa
otpada,
-- zbriwavawe svih vrsta otpada,
-- za{titu i o~uvawe biolo{ke i pejza`ne
raznolikosti,
Broj 8 - Strana 1033
-- provedbu energetskih programa,
-- unapre|ivawe i izgradwu infrastrukture za
za{titu okoline,
-- poboq{awe pra}ewa i ocjewivawa stawa
okoli{a, te uvo|ewe sistema upravqawa
okoli{em,
-- poticawe odr`ivog kori{}ewa prirodnih
dobara i
-- podsticawe istra`iva~kih, razvojnih studija,
programa, projekata i drugih aktivnosti.
Namjenska sredstva se mogu koristiti i za
sufinansirawe programa, projekata i sli~nih
aktivnosti za namjene propisane zakonom, ovom
odlukom i Programom, koje organizuju i finansiraju
me|unarodne finansijske institucije i organizacije.
1. Grantovi drugim nivoima vlasti (op{tine)
^lan 4.
Sredstva planirana u Buxetu Kantona za ove
namjene dodjeqiva}e se op{tinama, na osnovu zahtjeva,
za namjene koje su navedene ~lanom 3. stav 3. ove odluke.
^lan 5.
Osnovni princip pri utvr|ivawu ukupne visine
sredstava koja }e se dodjeqivati pojedinim op{tinama
bi}e podaci o ukupnom broju registrovanih vozila
na podru~ju op{tine, te }e se raspodjela primarno
vr{iti prema procentualnom u~e{}u sredstava od
registrirawa po pojedinim op{tinama.
Dodjela sredstava pojedinim op{tinama se mo`e
izvr{iti u ve}em, odnosno mawem iznosu, zavisno od
zna~aja projekta, polo`aja (rubne op{tine i sl.) i
razvijenosti pojedinih op{tina.
Op{tine }e o programu raspodjele biti obavije{tene
pisanim obavje{tewem nakon wegovog usvajawa.
Iznos odobrenih sredstava po pojedinom projektu
utvr|iva}e se po zna~aju projekta.
Zahtjev za dodjelu sredstava odnosno sufinansirawe
projekata, posebno za svaki predlo`eni projekat,
podnosi se na posebnom obrascu i treba da sadr`i:
-- naziv projekta,
-- oblast za{tite okoline na koju se odnosi
projekat sa opisom projekta,
-- ciqevi projekta (na koji na~in doprinosi
rje{avawu problema),
-- opis projekta (opisati po fazama i po mogu}nosti
opisati sve projektne aktivnosti i dinamiku
realizacije),
sa
eventualnom
potrebnom
propratnom dokumentacijom (skice, planovi,
crte`i, fotografije, CD prezentacije i sl.),
-- buxet projekta (navesti detaqan buxet
projekta po stavkama),
-- broj ra~una op{tine,
-- na~in pra}ewa realizacije projekta (interni
nadzor op{tine),
-- rok realizacije projekta (po~etak i
zavr{etak) i
-- ovla{teno lice za realizaciju projekta (ime
i prezime, kontakt adresa, telefon i e-mail).
2. Grantovi neprofitnim organizacijama
^lan 6.
Dodjela sredstava neprofitnim organizacijama
vr{i}e se iskqu~ivo po javnom konkursu osim za
manifestacije iz oblasti za{tite okoline utvr|ene
posebnom odlukom Ministarstva.
Pravo u~e{}a na javnom konkursu imaju udru`ewa
koja su registrovana u Ministarstvu pravosu|a i
uprave Tuzlanskog kantona kao i udru`ewa koja su
Broj 8 - Strana 1034
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA registrovana u skladu sa zakonom na entitetskom
ili dr`avnom nivou, ~ija je djelatnost usmjerena na
za{titu i unapre|ewe okoline te koja imaju sjedi{te,
obavqaju djelatnost i implementiraju projekte na
podru~ju Kantona.
Pravo u~e{}a na javnom konkursu imaju i javne
ustanove iz oblasti obrazovawa koje su upisane u
Registar osnovnih ili sredwih {kola kod Ministarstva
obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
Pravo u~e{}a na javnom konkursu, pod uslovima
iz ove Odluke, imaju i ostale javne ustanove koje
su registrovane u skladu sa zakonom u Tuzlanskom
kantonu, a ~iji osniva~ je Kanton.
^lan 7.
Udru`ewa
su
du`na
dostaviti
sqede}u
dokumentaciju kojom dokazuju ispuwavawe uslova:
1. rje{ewe o upisu u Registar udru`ewa kod
Ministarstva pravosu|a i uprave Tuzlanskog
kantona ili drugog nadle`nog organa u
Bosni i Hercegovini ili Federaciji Bosne
i Hercegovine, iz kojeg je vidqivo sjedi{te
udru`ewa na podru~ju Kantona i djelatnost
usmjerena na za{titu i unapre|ewe okoline,
2. uvjerewe o poreznoj registraciji,
3. spesimen potpisa iz banke lica odgovornih
za finansije,
4. uvjerewe
o
izmirenim
porezima
i
doprinosima za zaposlenike (ukolika ima
zaposlenika),
5. projekat (ovjeren i potpisan od strane
podnosioca) na posebnom obrascu.
Udru`ewe koje nema zaposlenih du`no je
dostaviti izjavu ovjerenu od nadle`nog organa.
Javne ustanove iz oblasti obrazovawa du`ne
su dostaviti sqede}u dokumentaciju kojom dokazuju
ispuwavawe uslova:
1. rje{ewe o upisu u Registar osnovnih
ili sredwih {kola kod Ministarstva
obrazovawa, nauke, kulture i sporta
Tuzlanskog kantona,
2. uvjerewe o poreznoj registraciji,
3. projekat (ovjeren i potpisan od strane
podnosioca) na posebnom obrascu.
Ostale javne ustanove du`ne su dostaviti sqede}u
dokumentaciju kojom dokazuju ispuwavawe uslova:
1. rje{ewe o registraciji iz sudskog registra
iz kojeg je vidqivo da je osniva~ Kanton,
2. uvjerewe o poreznoj registraciji,
3. spesimen potpisa iz banke lica odgovornih
za finansije,
4. projekat (ovjeren i potpisan od strane
podnosioca) na posebnom obrascu.
Dokumenti se prila`u u originalu ili ovjerenoj
kopiji koja ne mo`e biti starija od 6 mjeseci ra~unaju}
i od dana objavqivawa javnog poziva.
^lan 8.
Projekti udru`ewa, koji }e se uzeti u razmatrawe,
dostavqaju se na posebnom obrascu i treba da sadr`e:
-- naziv i opis projekta,
-- oblast za{tite okoline na koju se odnosi
projekat,
-- ciqeve projekta,
-- vrste aktivnosti koje }e se provesti da bi se
postigli postavqeni ciqevi,
-- podaci o ukqu~enosti volontera u projekat
(ukoliko }e biti ukqu~eni volonteri
dostaviti izjavu o ukqu~enosti svih volontera
sa potpisom),
-- ukoliko postoji partnerstvo, naziv partnera
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
-- druga neprofitna organizacija ili institucija iz
javnog sektora sa dokazom o partnerstvu (ugovor,
sporazum i sli~no sa precizno definisanom
vrstom partnerstva i na~inu saradwe na projektu),
-- broj realizovanih projekata iz oblasti za{tite
okoline sa dokazom (ugovori, potvrde i sl.)
-- o~ekivani rezultati,
-- rok realizacije projekta i
-- specifikacija tro{kova sa visinom sredstava
koja se potra`uju od Ministarstva (navesti
detaqnu specifikaciju).
Projekti javnih ustanova iz oblasti obrazovawa,
koji }e se uzeti u razmatrawe, se dostavqaju na
posebnom obrascu i treba da sadr`e:
-- naziv i opis projekta,
-- oblast za{tite okoline na koju se odnosi
projekat,
-- ciqeve projekta,
-- vrste aktivnosti koje }e se provesti da bi se
postigli postavqeni ciqevi,
-- o~ekivani rezultati,
-- rok realizacije projekta,
-- broj u~enika koji poha|aju {kolu u 2011./2012.
godini na koji se odnosi projekat,
-- specifikacija tro{kova sa visinom sredstava
koja se potra`uju od Ministarstva (navesti
detaqnu specifikaciju) sa predra~unom od
dobavqa~a.
Projekti ostalih javnih ustanova, koji }e se uzeti
u razmatrawe, dostavqaju se na posebnom obrascu i
treba da sadr`e:
-- naziv i opis projekta,
-- oblast za{tite okoline na koju se odnosi
projekat,
-- ciqeve projekta,
-- vrste aktivnosti koje }e se provesti da bi se
postigli postavqeni ciqevi,
-- o~ekivani rezultati,
-- rok realizacije projekta,
-- ukoliko postoji partnerstvo, naziv partnera –
druga javna ustanova ili institucija iz javnog
sektora sa dokazom o partnerstvu: sporazum,
ugovor i sli~no (sa precizno definisanom
vrstom partnerstva i na~inom saradwe na
projektu) i
-- specifikacija tro{kova sa visinom sredstava koja
se potra`uju od Ministarstva (navesti detaqnu
specifikaciju) sa obaveznim predra~unom od
dobavqa~a.
^lan 9.
Prijedlog raspodjele sredstava udru`ewima daje
komisija imenovana od strane ministra, cijene}i pri
tome ukupan broj bodova utvr|enih na osnovu sqede}ih
kriterija:
-- oblast za{tite okoline (do 20 bodova),
-- rok realizacije projekta (do 20 bodova),
-- ukqu~ewe ve}eg broja volontera (do 20 bodova),
-- partnerski odnos sa drugom neprofitnom
organizacijom ili institucijom iz javnog
sektora u realizovawu projekta (do 20 bodova) i
-- broj realizovanih projekata iz oblasti
za{tite okoline (do 20 bodova).
Prijedlog raspodjele sredstava javnim ustanovama
iz oblasti obrazovawa daje komisija imenovana od
strane ministra, cijene}i pri tome ukupan broj bodova
utvr|enih na osnovu sqede}ih kriterija:
-- oblast za{tite okoline (do 40 bodova),
-- rok realizacije projekta (do 30 bodova) i
-- broj u~enika koji poha|aju {kolu na koju se
odnosi projekat oblast za{tite okoline (do 30
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
bodova).
Prijedlog raspodjele sredstava ostalim javnim
ustanovama daje komisija imenovana od strane
ministra, cijene}i pri tome ukupan broj bodova
utvr|enih na osnovu slijede}ih kriterija:
- oblast za{tite okoline (do 40 bodova),
-- rok realizacije projekta (do 30 bodova) i
-- partnerski odnos sa drugom javnom ustanovom
ili institucijom iz javnog sektora (do 30
bodova).
Ne}e se uzeti u razmatrawe prijave udru`ewa:
-- koja su dobila finansijsku pomo} od ovog
Ministarstva, ako nisu ispunili obavezu
pravdawa dodijeqenih sredstava ili su istu
ispunili sa zaka{wewem od preko jedne godine,
-- koji ne dostave dokumentaciju za dokazivawe
ispuwavawa uslova iz ~lana 7. ove odluke i
koji ne razrade projekat kako je definisano
~lanom 8. odluke,
-- ~iji su projekti, programi ili aktivnosti
napravqeni samo u korist ~lanova udru`ewa i
-- ~iji administrativni tro{kovi (re`ije,
telefonski tro{kovi, kancelarijski materijal,
bankovni tro{kovi, usluge kwigovodstvenog
servisa, najam kancelarije i sli~no) na projektu
prelaze 30% ukupnog buxeta projekta.
Ne}e se uzeti u razmatrawe prijave javnih ustanova
iz oblasti obrazovawa i ostalih javnih ustanova:
-- koje su dobile finansijsku pomo} od ovog
Ministarstva, ako nisu ispunile obavezu
pravdawa dodijeqenih sredstava i
-- koje ne dostave dokumentaciju za dokazivawe
ispuwavawa uslova iz ~lana 7. ove Odluke i
koje ne razrade projekat kako je definisano
~lanom 8. Odluke.
Udru`ewa imaju pravo na javni poziv prijaviti
najvi{e dva projekta.
Javne ustanove imaju pravo na javni poziv
prijaviti jedan projekt.
Maksimalni iznos koji se udru`ewu mo`e
odobriti je 5.000 KM.
Maksimalan iznos koji se javnoj ustanovi mo`e
odobriti za projekat je 30.000 KM.
3. Subvencije javnim preduze}ima
^lan 10.
Dodjela sredstava javnim preduze}ima }e se
vr{iti iskqu~ivo po javnom konkursu.
Pravo u~e{}a na javnom konkursu imaju javna
preduze}a koja imaju sjedi{te, obavqaju djelatnost i
realiziraju projekte na podru~ju Tuzlanskog kantona.
^lan 11.
Podnosioci prijave du`ni su dostaviti sqede}u
dokumentaciju kojom dokazuju ispuwavawe uslova:
1. aktuelni izvod iz sudskog registra dru{tava
(bez djelatnosti),
2. uvjerewe o poreskoj registraciji (ID broj),
3. spesimen potpisa iz banke lica odgovornih za
finansije,
4. dokaz da nije pod ste~ajem ili likvidacijom,
5. dokaz da pravno lice nije osu|eno u sudskom
postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog
poslovnog pona{awa u razdobqu od pet godina,
6. pozitivno mi{qewe op{tine o kandidovanom
projektu i
7. projekat (ovjeren i potpisan od strane
podnosioca).
Broj 8 - Strana 1035
Dokumenti navedeni pod 1., 4. i 5. ne mogu biti
stariji od tri mjeseca.
Dokumenti se prila`u u originalu ili ovjerenoj
kopiji.
^lan 12.
Projekti koji }e se uzeti u razmatrawe se
dostavqaju na posebnom obrascu i treba da sadr`e:
-- naziv projekta,
-- oblast za{tite okoline na koju se odnosi
projekt,
-- ciqevi projekta (na koji na~in doprinosi
rje{avawu problema),
-- detaqni opis projekta (opisati po fazama i po
mogu}nosti opisati sve projektne aktivnosti
i dinamiku realizacije), sa eventualnom
potrebnom
propratnom
dokumentacijom
(skice, planovi, crte`i, fotografije, CD
prezentacije i sli~no),
-- specifikaciju tro{kova sa visinom sredstava
koje se potra`uju od Ministarstva (navesti
detaqnu specifikaciju),
-- rok realizacije projekta,
-- sufinansirawe projekta (navesti u procentima
ukoliko ima sufinansirawa i dokaz - odluka
nadle`nog organa preduze}a),
-- uskla|enost poslovawa javnog preduze}a sa
odredbama Zakona o za{titi okoline (dati
podatke i dokaze o posjedovawu okolinske
dozvole ukoliko je obavezna) i
-- podatke o kontakt licu vezano za realizaciju
projekta (ime i prezime, kontakt adresa,
telefon i e-mail).
^lan 13.
Prijedlog raspodjele sredstava daje komisija
imenovana od strane ministra, cijene}i pri tome
ukupan broj bodova utvr|enih na osnovu sqede}ih
kriterija:
-- oblast za{tite okoline (do 30 bodova),
-- rok realizacije projekta (do 20 bodova),
-- sufinansirawe projekta (do 20 bodova) i
-- uskla|enost poslovawa preduze}a sa odredbama
Zakona o za{titi okoli{a (do 30 bodova).
Ne}e se uzeti u razmatrawe prijave javnih
preduze}a:
-- koja su dobila finansijsku pomo} od ovog
Ministarstva, ako nisu ispunila obavezu
pravdawa dodijeqenih sredstava i
-- koja ne dostave dokumentaciju za dokazivawe
ispuwavawa uslova iz ~lana 11. ove odluke i
koje ne razrade projekat kako je definisano
~lanom 12. Odluke.
Javna preduze}a imaju pravo na javni poziv
prijaviti jedan projekat.
Maksimalni iznos koji se javnom preduze}u mo`e
odobriti za projekat je 50.000 KM.
4. Subvencije privatnim preduze}ima (Privredna
dru{tva u privatnom vlasni{tvu)
^lan 14.
Dodjela sredstava privrednim dru{tvima u
privatnom vlasni{tvu }e se vr{iti iskqu~ivo po
javnom konkursu.
Pravo u~e{}a na javnom konkursu imaju privredna
dru{tva koja su u privatnom vlasni{tvu, a koja imaju
sjedi{te, obavqaju djelatnost i realizuju projekte
na podru~ju Tuzlanskog kantona osim privrednih
dru{tava koja su dobila sredstva po ovoj osnovi u
prethodnim godinama.
Broj 8 - Strana 1036
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
^lan 15.
Podnosioci prijave du`ni su dostaviti sqede}u
dokumentaciju kojom dokazuju ispuwavawe uslova:
1. aktuelni izvod iz sudskog registra dru{tava
(bez djelatnosti),
2. uvjerewe o poreskoj registraciji,
3. spesimen potpisa iz banke lica odgovornih za
finansije,
4. dokaz da nije pod ste~ajem ili likvidacijom,
5. dokaz da pravno lice nije osu|eno u sudskom
postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog
poslovnog pona{awa u razdobqu od pet godina,
6. dokaz da nema obaveze u vezi s pla}awem
doprinosa za socijalno osigurawe (PIO/
MIO i zdravstveno osigurawe),
7. dokaz da je ispunio obaveze u vezi s pla}awem
poreza (indirektni i direktni porezi) i
8. projekat (ovjeren i potpisan od strane
podnosioca).
Dokumenti navedeni pod 1., 4., 5., 6. i 7. ne mogu
biti stariji od tri mjeseca.
Dokumenti se prila`u u originalu ili ovjerenoj
kopiji.
^lan 16.
Projekti koji }e se uzeti u razmatrawe se
dostavqaju na posebnom obrascu i treba da sadr`e:
-- naziv projekta,
-- oblast za{tite okoline na koju se odnosi
projekt,
-- ciqevi projekta (na koji na~in doprinosi
rje{avawu problema),
-- detaqni opis projekta (opisati po fazama i po
mogu}nosti opisati sve projektne aktivnosti
i dinamiku realizacije), sa eventualnom
potrebnom
propratnom
dokumentacijom
(skice, planovi, crte`i, fotografije, CD
prezentacije i sli~no),
-- specifikaciju tro{kova sa visinom sredstava
koja se potra`uju od Ministarstva (navesti
detaqnu specifikaciju),
-- rok realizacije projekta,
-- sufinansirawe projekta (navesti u procentima
ukoliko ima sufinansirawa i dokaz - odluka
direktora),
-- uskla|enost poslovawa privrednog dru{tva
sa odredbama Zakona o za{titi okoli{a (dati
podatke i dokaze o posjedovawu okolinske
dozvole ukoliko je obavezna) i
-- podatke o kontakt osobi vezano za realizaciju
projekta (ime i prezime, kontakt adresa,
telefon i e-mail).
Privredna dru{tva imaju pravo na javni poziv
prijaviti jedan projekat.
Maksimalni iznos koji se privrednom dru{tvu
mo`e odobriti za projekat je 20.000 KM.
^lan 17.
Prijedlog raspodjele sredstava daje komisija
imenovana od strane ministra, cijene}i pri tome
ukupan broj bodova utvr|enih na osnovu sqede}ih
kriterija:
-- oblast za{tite okoline (do 30 bodova),
-- rok realizacije projekta (do 20 bodova),
-- sufinansirawe projekta (do 20 bodova) i
-- uskla|enost poslovawa preduze}a sa odredbama
Zakona o za{titi okoli{a (do 30 bodova).
Ne}e se uzeti u razmatrawe prijave privrednih
dru{tava u privatnom vlasni{tvu:
-- koja su ranije dobila finansijsku pomo} od
ovog Ministarstva i
-- koja ne dostave dokumentaciju za dokazivawe
ispuwavawa uslova iz ~lana 15. ove odluke i
koje ne razrade projekat kako je definisano
~lanom 16. Odluke.
^lan 21.
Stupawem na snagu ove odluke stavqa se van snage
Odluka o utvr|ivawu uslova, kriterija i postupka za
raspodjelu namjenskih sredstava iz ekolo{kih naknada
broj: 12/1-14-008699/11 od 29.4.2011. godine.
5. Javni konkurs
^lan 18.
Za dodjelu sredstava koja se vr{i po javnom
konkursu, javni konkurs se objavquje u jednim od
dnevnih novina i na zvani~noj web stranici Vlade
Kantona. Tekst javnog konkursa sadr`i:
1. predmet javnog konkursa,
2. korisnike sredstava koji imaju pravo na
podno{ewe prijave,
3. uslove kojima podnositeqi prijave moraju
udovoqavati,
4. popis dokumenata koje je potrebno prilo`iti
uz prijavu,
5. osnovne kriterije odabira,
6. vrednovawe projekata,
7. op{te odredbe.
Ministarstvo objavquje javni konkurs za pojedine
korisnike sredstava, u pravilu najmawe jednom u
kalendarskoj godini u skladu sa Programom. Javni
konkurs mo`e obuhvatiti sva podru~ja za{tite okoline
ili samo odre|ena podru~ja iz ~lana 3. stav 3. ove Odluke.
Ako se na osnovu prihva}enih prijava ne iskoriste
sva finansijska sredstva planirana za programe i
projekte utvr|ene javnim konkursom, mo`e se tokom
godine za istu namjenu raspisati novi javni konkurs.
^lan 19.
Na~in bodovawa po pojedinim korisnicima
transfera }e se utvrditi posebnim aktom koji donosi
komisija prije otvarawa prijava.
6. Nadzor nad kori{}ewem odobrenih sredstava
^lan 20.
Nadzor nad kori{}ewem odobrenih sredstava
kontinuirano vr{e ovla{teni slu`benici Ministarstva
i komisija koju svojom odlukom imenuje ministar, u skladu
sa Pravilnikom o procedurama za vr{ewe nadzora nad
kori{}ewem namjenskih sredstava iz ekolo{kih naknada.
Korisnici sredstava su du`ni da u roku od 60 dana
po zavr{enom projektu, a ~iji zavr{etak je definisan
ugovorom, o utro{ku sredstava izvijeste Ministarstvo
zajedno sa cjelokupnom dokumentacijom koja je pratila
izvr{ewe posla.
7. Zavr{ne odredbe
^lan 22.
Odluka stupa na snagu danom dobijawa saglasnosti
od strane Vlade Tuzlanskog kantona i bi}e objavqena u
"Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona"
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo prostornog ure|ewa
i za{tite okoline
Broj: 12/1-14-009050/12
Tuzla, 15.5.2012. godine
MINISTRICA
Senija Bubi}, s.r.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Broj 8 - Strana 1037
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
559
Na osnovu ~lana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona" br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11) i ~lana 34. Zakona o izvr{ewu Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/12), ministar prostornog
ure|ewa i za{tite okoline Tuzlanskog kantona, donosi
PROGRAM
RASPODJELE NAMJENSKIH SREDSTAVA MINISTARSTVA PROSTORNOG URE\EWA I ZA[TITE
OKOLINE ZA 2012. GODINU
I PREDMET
Ovim programom utvr|uje se struktura prihoda od ekolo{kih naknada koji pripadaju Ministarstvu
prostornog ure|ewa i za{tite okoline, rashodi, na~in raspodjele namjenskih sredstava, obaveze korisnika
namjenskih sredstava i nadzor nad tro{ewem namjenskih sredstava.
II. PRIHODI
Osnovne namjenske prihode koji pripadaju Ministarstvu prostornog ure|ewa i za{tite okoline ~ine
sredstva od registracije vozila prikupqena po osnovu Zakona o Fondu za za{titu okoline Federacije BiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 33/03), i Uredbe o posebnim naknadama za okolinu koje se pla}aju pri
registrovawu motornih vozila ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 14/11).
Posmatrano po vrstama naknada, prihodi su raspodijeqeni u dvije skupine, i to:
722 555 – Posebne naknade za okolinu koje pla}aju pravna lica pri svakoj registraciji motornih vozila i
722 556 – Posebne naknade za okolinu koje pla}aju fizi~ka lica pri svakoj registraciji motornih vozila.
Prema podacima Ministarstva unutra{wih poslova Tuzlanskog kantona, na podru~ju Tuzlanskog kantona
zakqu~no sa 31.12.2011. godine, bilo je registrovano 112.968 motornih vozila {to je za 5.713 vozila vi{e nego
2010. godine, {to je prikazano tabelom koja slijedi.
Udio op{tina u namjenskim prihodima na osnovu broja registrovanih vozila:
R/b
Op{tina
1.
Kladaw
2.
Kalesija
3.
Tuzla
4.
Teo~ak
5.
Banovi}i
6.
Doboj Istok
7.
Sapna
8.
Lukavac
9.
@ivinice
10.
^eli}
11.
Grada~ac
12.
Gra~anica
13.
Srebrenik
UKUPNO
Broj registrovanih vozila
2.647
6.783
32.978
1.232
6.108
2.256
1.386
13.855
13.805
1.649
9.484
11.099
9.686
112.968
Procenat (%)
2,34
6,00
29,20
1,10
5,41
2,00
1,23
12,26
12,22
1,46
8,39
9,82
8,57
100
Strukturu ukupno planiranih namjenskih sredstava ~ine:
- Prenesena sredstva iz 2011. godine:
- Sredstva planirana kao prihod u 2012. godini:
413.978,61 KM
1.486,021,39 KM
UKUPNO: 1.900.000,00 KM
III. RASHODI
Konto
Naziv stavke
610000
I. TEKU]I RASHODI
613000
IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE
Prenesene
ugovorene
obaveze iz 2011.
godine (KM)
Plan za 2012.
godinu
(KM)
13.000,00
1.390.000,00
0,00
225.000,00
613100
Putni tro{kovi
0,00
10.000,00
613200
Izdaci za energiju
0,00
15.000,00
613300
Izdaci za komunalne usluge
0,00
15.000,00
Broj 8 - Strana 1038
613400
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Nabavka materijala i sitnog inventara
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
0,00
6.000,00
613500
Izdaci za usluge prevoza i goriva
0,00
5.000,00
613600
Unajmqivawe imovine i opreme
0,00
2.000,00
613700
Izdaci za teku}e odr`avawe
0,00
110.000,00
613800
Izdaci osigurawa, bankarskih usluga i usluga platnog prometa
0,00
2.000,00
613900
Ugovorene i druge posebne usluge
0,00
60.000,00
Usluge javnog informisawa iz oblasti za{tite okoline
0,00
45.000,00
Ostale ugovorene i druge posebne usluge
0,00
15.000,00
614000
TEKU]I TRANSFERI I DRUGI TEKU]I RASHODI
0,00
1.165.000,00
614100
Teku}i transferi drugim nivoima vlasti (op{tinama)
0,00
702.000,00
Slu`bena odje}a za komunalne redare iz 2011. godine
614300
614400
13.000,00
13.000,00
Ostali transferi drugim nivoima vlasti (op{tinama)**
0,00
689.000,00
Teku}i transferi neprofitnim organizacijama
0,00
50.000,00
Manifestacije iz oblasti za{tite okoline
0,00
5.000,00
Udru`ewa
0,00
45.000,00
Javne ustanove iz oblasti obrazovawa
0,00
0.000,00
Ostale javne ustanove
0,00
0.000,00
Subvencije javnim preduze}ima
0,00
350.000,00
JU Za{ti}eni pejza` "Kowuh"
0,00
150.000,00
Ostala javna preduze}a
0,00
150.000,00
Podr{ka projektima me|uop{tinskog upravqawa otpadom
0,00
50.000,00
614500
Subvencije privatnim preduze}ima
0,00
60.000,00
614800
Ostali grantovi-povrat i drugo
0,00
3.000,00
615000
KAPITALNI TRANSFERI
0,00
0,00
615100
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (op{tinama)
0,00
0,00
820000
II. KAPITALNI IZDACI
0,00
510.000,00
821000
IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA
0,00
510.000,00
821300
Nabavka opreme
0,00
150.000,00
Oprema za izvje{tavawe sa Sistema za pra}ewe kvaliteta zraka
0,00
63.000,00
Informati~ka oprema
0,00
7.000,00
821500
821600
Analizatori za pra}ewe kvaliteta zraka
0,00
80.000,00
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
0,00
150.000,00
Kantonalni plan za{tite okoline
0,00
70.000,00
Kantonalni plan upravqawa otpadom
0,00
30.000,00
Softver za Sistem za pra}ewe kvaliteta zraka
0,00
20.000,00
Prostorno planska dokumentacija Za{ti}enog pejza`a "Kowuh"
0,00
30.000,00
Rekonstrukcija i investicijsko odr`avawe
0,00
210.000,00
Javne ustanove iz oblasti obrazovawa
0,00
160.000,00
Ostale javne ustanove
0,00
50.000,00
UKUPNO
**Ostali transferi op{tinama:
1.900.000,00
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
R/b
Op{tina
1.
Kladaw
2.
Kalesija
3.
Tuzla
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Pripadaju}a
sredstva (KM)
16.123
41.340
201.188
4.
Teo~ak
5.
Banovi}i
37.275
6.
Doboj Istok
13.780
7.
Sapna
7.579
8.475
8.
Lukavac
84.471
9.
@ivinice
84.196
10.
^eli}
10.059
11.
Grada~ac
57.807
12.
Gra~anica
67.660
13.
Srebrenik
59.047
UKUPNO
Broj 8 - Strana 1039
689.000
Namjenska sredstva se koriste za finansirawe za{tite okoline, a posebno:
-- za{titu, o~uvawe i poboq{awe kvaliteta zraka, tla i voda,
-- sanirawe deponija i smawivawe nastajawa otpada,
-- zbriwavawe svih vrsta otpada,
-- za{titu i o~uvawe biolo{ke i pejza`ne raznolikosti,
-- provedbu energetskih programa,
-- unapre|ivawe i izgradwu infrastrukture za za{titu okoline,
-- poboq{awe pra}ewa i ocjewivawa stawa okoline, te uvo|ewe sistema upravqawa okolinom,
-- podsticawe odr`ivog kori{}ewa prirodnih dobara i
-- podsticawe istra`iva~kih, razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti.
Raspodjela namjenskih sredstava za teku}e transfere vr{i}e se prema namjenama utvr|enim od strane
Ministarstva, a u skladu sa kriterijima koji su definisani Odlukom o utvr|ivawu uslova, kriterija i postupaka
za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekolo{kih naknada na koji je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost.
Izrada Programa je bazirana na dosada{wem pra}ewu priliva sredstava po skupinama i planiranom iznosu
ubirawa tih sredstava u toku ove buxetske godine. Tako|er su pri izradi i projekciji iznosa sredstava koja su
obuhva}ena ovim programom obuhva}ena i sredstva koja su prenesena iz prethodne buxetske godine kao i obaveza
koja je prenesena.
Osnovni princip pri utvr|ivaju sredstava koja }e se dodjeqivati pojedinim op{tinama su podaci o broju
registrovanih vozila na podru~ju op{tina.
IV. NA^IN RASPODJELE, OBAVEZE KORISNIKA I NADZOR
Cjelokupna raspodjela namjenskih sredstava }e biti izvr{ena na osnovu odluka ministra prostornog
ure|ewa i za{tite okoline Tuzlanskog kantona, po dobivawu saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona na svaku
pojedina~nu odluku.
Raspodjela namjenskih sredstava }e biti izvr{ena u skladu sa Odlukom o utvr|ivawu uslova, kriterija i
postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekolo{kih naknada.
Korisnici namjenskih sredstava, koji su obavezni da postupaju po Zakonu o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine, su du`ni nabavke roba, usluga i radova izvr{iti u skladu sa navedenim Zakonom.
Nadzor nad tro{ewem namjenskih sredstava }e se vr{iti u skladu sa Pravilnikom o procedurama za vr{ewe
nadzora nad kori{}ewem namjenskih prihoda Ministarstva prostornog ure|ewa i za{tite okoline.
V. ZAVR[NA ODREDBA
Program stupa na snagu danom dobivawa saglasnosti od strane Vlade Tuzlanskog kantona, a bi}e objavqen u
"Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo prostornog ure|ewa
i za{tite okoline
Broj:12/1-14-009051/12
Tuzla, 17.5.2012. godine
MINISTRICA
Senija Bubi}, s.r.
Broj 8 - Strana 1040
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 560
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
IV ZAVR[NE ODREDBE
Na osnovu ~lana 11. stav 2. Zakona o ugostiteqskoj
djelatnosti ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"
broj 1/12), ministar trgovine, turizma i saobra}aja
Tuzlanskog kantona, d o n o s i
PRAVILNIK
o na~inu ovjere i sadr`aju cjenovnika i normativa u
ugostiteqskim objektima
I OP[TE ODREDBE
^lan 1.
Ovim pravilnikom propisuje se na~in ovjere i
sadr`aj cjenovnika i normativa hrane, pi}a i usluga (u
daqem tekstu: cjenovnik i normativ) u ugostiteqskim
objektima u skladu sa Zakonom o ugostiteqskoj djelatnosti
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj 1/12).
II NA^IN OVJERE CJENOVNIKA I NORMATIVA
^lan 2.
Cjenovnik i normativ propisanog sadr`aja se
ovjerava na na~in da se na unutra{woj strani naslovnog
lista stavi otisak {tambiqa u okviru kojeg se upisuje
naziv ugostiteqskog objekta, broj listova i datum
ovjere, te pe~at i potpis odgovornog lica nadle`nog
op{tinskog/gradskog organa.
Na svaki naredni list cjenovnika i normativa se
stavqa otisak pe~ata nadle`nog op{tinskog/gradskog
organa.
Na zadwem listu cjenovnika i normativa mora biti
otisak pe~ata ugostiteqa i potpis odgovornog lica.
Nadle`ni op{tinski/gradski organ vodi evidenciju
ovjerenih cjenovnika i normativa.
III SADR@AJ CJENOVNIKA I NORMATIVA
^lan 3.
Cjenovnik mora sadr`avati osnovne elemente:
naziv proizvoda ili usluge, mjeru, osnovnu cijenu,
iznos PDV-a, ukupnu cijenu.
Cjenovnik koji se stavqa na uvid korisniku
usluge od osnovnih elemenata mora sadr`avati naziv
proizvoda ili usluge, mjeru i ukupnu cijenu.
Cjenovnik
treba
sadr`avati
i
dodatne
informacije:"PDV ura~unat u cijenu", "Kwiga `albi
se nalazi u {anku", "Zabraweno to~ewe alkohola
licima mla|im od 18 godina", i sl.
^lan 4.
Normativ je unaprijed odre|ena vrsta i koli~ina robe
potrebna za dobijawe odre|enog artikla (konzumacija).
Normativ mora sadr`avati naziv artikla,
koli~ina artikla, naziv (vrsta) robe i koli~ina robe.
^lan 5.
Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 (osam) dana od
dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Tuzlanskog
kantona".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo trgovine, turizma i saobra~aja
Broj: 05/1-22-12207/12
Tuzla, 14.06.2012.
MINISTAR
Aziz ^a~kovi},
dipl.pravnik, s.r.
561
Na osnovu ~lana 13. stav 5. Zakona o ugostiteqskoj
djelatnosti ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"
broj 1/12), ministar trgovine, turizma i saobra}aja
Tuzlanskog kantona, d o n o s i
PRAVILNIK
o izgledu, sadr`aju i rokovima dostave obrazaca
I OP[TE ODREDBE
^lan 1.
Ovim pravilnikom propisuje se izgled, sadr`aj i
rokovi dostave obrazaca koje ugostiteqi koji pru`aju
ugostiteqske usluge smje{taja moraju dostavqati
Ministarstvu trgovine, turizma i saobra}aja
Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Ministarstvo)
u skladu sa Zakonom o ugostiteqskoj djelatnosti
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj 1/12).
II IZGLED I SADR@AJ OBRASCA
^lan 2.
Obrazac pod nazivom "Pregled broja posjetilaca"
je formata A4 i forme i sadr`aja je kao obrazac koji
je sastavni dio ovog pravilnika.
III NA^IN I ROKOVI DOSTAVE OBRAZACA
^lan 3.
Obrazac iz ~lana 3. Pravilnika se dostavqa
najkasije do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec
Ministarstvu, putem pisarnice Vlade Tuzlanskog
kantona li~no ili po{tom.
Na osnovu pristiglih obrazaca Ministarstvo
vr{i pra}ewe i analizu broja posjetilaca za podru~je
Tuzlanskog kantona.
IV ZAVR[NE ODREDBE
^lan 4.
Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 (osam) dana od dana
objavqivawa u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo trgovine, turizma i saobra~aja
Broj: 05/1-22-12202/12
Tuzla, 14.06.2012.
MINISTAR
Aziz ^a~kovi},
dipl.pravnik, s.r.
Broj
posjetilaca
Broj
noćenja
Cijena
noćenja
UKUPNO
Domaći
Inostrani
Norveška
Njemačka
Poljska
Rumunija
Rusija
Slovačka
Slovenija
BiH
M.P.
KM
Broj
noćenja
Odgovorno lice:
__________________________
NAPOMENA:
Za ispravnost i tačnost podataka
odgovara ovlašteno lice
Broj
posjetilaca
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Ostale vanevropske
zemlje
dvokrevetna
Broj
posjetilaca
jednokrevetna
SAD
Kanada
Turska
Kina
Ostale evropske
zemlje
Srbija
Španija
Švedska
Švicarska
Velika Britanija
Zemlja iz koje
dolaze posjetioci
Grčka
Holandija
Hrvatska
Italija
Mađarska
Makedonija
Broj
noćenja
Francuska
Austrija
Belgija
Bugarska
Crna Gora
Češka
Danska
Finska
Zemlja iz
koje dolaze
posjetioci
jednokrevetna:
dvokrevetna:
višekrevetna:
PREGLED BROJA POSJETILACA ZA mjesec ________ 20__ godine
Broj
postelja
Broj
soba:
Kapacitet:
Mjesto
Telefon/fax
Web
e-mail
Odgovorno
lice
Vrsta objekta:
Naziv objekta:
Adresa
Vlasnik:
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Broj 8 - Strana 1041
Broj 8 - Strana 1042
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 562
Na osnovu ~lana 13. stav 4. Zakona o ugostiteqskoj
djelatnosti ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"
broj 1/12), ministar trgovine, turizma i saobra}aja
Tuzlanskog kantona, d o n o s i
PRAVILNIK
o na~inu i postupku ovjere kwige
gostiju i popisa gostiju
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
korice stavqa {tambiq u okviru kojeg se upisuje naziv
ugostiteqa i broj numerisanih stranica, te pe~at
i potpis odgovornog lica Ministarstva trgovine,
turizma i saobra}aja Tuzlanskog kantona (u daqem
tekstu: ministarstvo).
Ministarstvo vodi evidenciju o ovjerenim
kwigama gostiju i popisa gostiju.
III POSTUPAK OVJERE KWIGE GOSTIJU
I POPISA GOSTIJU
^lan 4.
I OP[TE ODREDBE
^lan 1.
Ovim pravilnikom propisuje se na~in i postupak
ovjere kwige gostiju i popisa gostiju koju su du`ni
voditi ugostiteqi u ugostiteqskim objektima
koji pru`aju usluge smje{taja u skladu sa Zakonom
o ugostiteqskoj djelatnosti ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona" broj 1/12).
^lan 2.
Oblik, sadr`aj i na~in vo|ewa kwige gostiju i
popisa gostiju propisani su Pravilnikom o obliku,
sadr`aju i na~inu vo|ewa kwige gostiju i popisa
gostiju ("Slu`bene novine F BiH" broj 40/10).
II NA^IN OVJERE KWIGE GOSTIJU
I POPISA GOSTIJU
^lan 3.
Kwiga gostiju i popisa gostiju ovjerava se na
na~in da se u gorwem lijevom uglu unutra{we naslovne
Kwigu gostiju i popis gostiju, propisanog oblika
i sadr`aja, ugostiteq podnosi na ovjeru Ministarstvu
uz zahtjev, koji je sastavni dio ovog pravilnika, i drugu
neophodnu dokumentaciju definisanu u zahtjevu.
Kwiga gostiju i popis gostiju moraju biti ovjereni
od strane ugostiteqa na za to predvi|enom mjestu.
IV ZAVR[NE ODREDBE
^lan 5.
Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 (osam) dana od
dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Tuzlanskog
kantona".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo trgovine, turizma i saobra~aja
Broj: 05/1-22-12247/12
Tuzla, 14.06.2012.
MINISTAR
Aziz ^a~kovi},
dipl.pravnik, s.r.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 1043
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(naziv pravnog lica, ime i prezime fizičkog lica, adresa, broj telefona)
MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA
I SAOBRAĆAJA TUZLANSKOG KANTONA
- odjeljenje trgovine i turizma –
TUZLA
fra Grge Martića 8
PREDMET: Zahtjev za ovjeru knjige gostiju/popisa gostiju, traži se,Obraćamo Vam se sa zahtjevom da izvršite ovjeru knjige gostiju/popisa gostiju.
U prilogu zahtjeva dostavljamo:
1. odobrenje za rad (kopija) – za fizička lica
2. rješenje o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih
objekata izdato od strane nadležnog organa (kopija) – za pravna lica
3. uplatnica:
svrha plaćanja: administrativna taksa za ovjeru knjige gostiju/popisa gostiju
primalac: Budžet TK-a
T-R 1321000256000080
Vrsta prihoda: 722121
Iznos: 100,00 KM
4. knjiga gostiju/popis gostiju (u skladu sa odredbama Pravilnika o obliku ,
sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju („Sl. Novine F BiH“ br.
40/10)) ovjerena pečatom pravnog ili fizičkog lica i potpisana od strane
odgovornog lica
NAPOMENA: Gore navedena dokumentacija se predaje na pisarnicu Vlade Tuzlanskog
kantona (zgrada SODA SO) ul. Slatina br.2, a ovjerena knjiga žalbe se
podiže u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK-a, ul. fra Grge
Martića br. 8 (zgrada Tehnograd company), dva dana nakon predaje
zahtjeva i odgovarajuće dokumentacije.
PODNOSILAC ZAHTJEVA:
_________________________
Broj 8 - Strana 1044
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 563
Na osnovu ~lana 12. stav 5. Zakona o ugostiteqskoj
djelatnosti ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"
broj 1/12), ministar trgovine, turizma i saobra}aja
Tuzlanskog kantona, d o n o s i
PRAVILNIK
o na~inu i postupku ovjere kwige `albi
I OP[TE ODREDBE
^lan 1.
Ovim pravilnikom propisuje se na~in i postupak
ovjere kwige `albi koju su du`ni voditi ugostiteqi
u skladu sa Zakonom o ugostiteqskoj djelatnosti
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj 1/12).
^lan 2.
Oblik, sadr`aj i na~in vo|ewa kwige `albi
propisani su Pravilnikom o obliku, sadr`aju i na~inu
vo|ewa kwige `albi ("Slu`bene novine F BiH" broj
40/10).
II NA^IN OVJERE KWIGE @ALBI
^lan 3.
Kwiga `albi ovjerava se na na~in da se u gorwem
lijevom uglu unutra{we naslovne korice stavqa
{tambiq u okviru kojeg se upisuje naziv ugostiteqa
i broj numerisanih kompleta samopreslikavaju}
ih listova, te pe~at i potpis odgovornog lica
Ministarstva trgovine, turizma i saobra}aja
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Ministarstvo).
Ministarstvo vodi evidenciju o ovjerenim
kwigama `albe.
III POSTUPAK OVJERE KWIGE @ALBI
^lan 4.
Kwigu `albi, propisanog oblika i sadr`aja,
ugostiteq podnosi na ovjeru Ministarstvu uz zahtjev,
koji je sastavni dio ovog pravilnika, i drugu neophodnu
dokumentaciju definisanu u zahtjevu.
Kwiga `albi mora biti ovjerena od strane
ugostiteqa na za to predvi|enom mjestu.
^lan 5.
Ovjera kwige `albi va`i 1 (jednu) godinu od datuma
ovjere, s tim da se za narednu ovjeru mo`e koristiti
ista kwiga pod uslovom da nije do{lo do promjene vrste
ugostiteqskog objekta i ugostiteqa u smislu Zakona.
IV ZAVR[NE ODREDBE
^lan 6.
Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 (osam) dana od
dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Tuzlanskog
kantona".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo trgovine, turizma i saobra~aja
Broj: 05/1-02-12243/12
Tuzla, 14.06.2012.
MINISTAR
Aziz ^a~kovi},
dipl.pravnik, s.r.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 1045
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(naziv pravnog lica, ime i prezime fizičkog lica, adresa, broj telefona)
MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA
I SAOBRAĆAJA TUZLANSKOG KANTONA
- odjeljenje trgovine i turizma –
TUZLA
fra Grge Martića 8
PREDMET: Zahtjev za ovjeru knjige žalbi, traži se,Obraćamo Vam se sa zahtjevom da izvršite ovjeru knjige žalbi.
U prilogu zahtjeva dostavljamo:
1. odobrenje za rad (kopija) – za fizička lica
2. rješenje o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih
objekata izdato od strane nadležnog organa (kopija) – za pravna lica
3. uplatnica:
svrha plaćanja: administrativna taksa za ovjeru knjige žalbi
primalac: Budžet TK-a
T-R 1321000256000080
Vrsta prihoda: 722121
Iznos: 30,00 KM
4. knjiga žalbi (u skladu sa odredbama Pravilnika o obliku sadržaju i načinu
vođenja knjige žalbi („Sl. Novine F BiH“ br. 40/10)) ovjerena pečatom
pravnog ili fizičkog lica i potpisana od strane odgovornog lica
NAPOMENA: Gore navedena dokumentacija se predaje na pisarnicu Vlade Tuzlanskog
kantona (zgrada SODA SO) ul. Slatina br.2, a ovjerena knjiga žalbe se
podiže u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK-a, ul. fra Grge
Martića br. 8 (zgrada Tehnograd company), dva dana nakon predaje
zahtjeva i odgovarajuće dokumentacije.
PODNOSILAC ZAHTJEVA:
_________________________
Broj 8 - Strana 1046
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 564
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
^lan 6.
Na osnovu ~lana 22. stav 5. Zakona o ugostiteqskoj
djelatnosti ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"
broj 1/12), ministar trgovine, turizma i saobra}aja
Tuzlanskog kantona, d o n o s i
PRAVILNIK
o obliku, sadr`aju i na~inu vo|ewa Upisnika o
razvrstavawu i kategorizaciji smje{tajnih objekata
Prije prvog upisa u Upisnik isti se ovjerava
od strane ovla{}enog lica Ministarstva, odnosno
nadle`nog tijela op{tinske/gradske uprave na na~in
da se na unutra{woj strani naslovne korice upisuje
tekst "Ovaj Upisnik sadr`i ukupno _____ stranica" i
ispod istog se stavqa pe~at i potpis ovla{}enog lica.
^lan 7.
Upisnik se popuwava ~itko, i podaci upisani u
Upisnik ne smiju se brisati niti ispravqati.
I OP[TE ODREDBE
^lan 1.
Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadr`aj i
na~in vo|ewa Upisnika o razvrstavawu i kategorizaciji
smje{tajnih objekata (u daqem tekstu: Upisnik), te
upis u Upisnik u skladu sa Zakonom o ugostiteqskoj
djelatnosti ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"
broj 1/12).
II. OBLIK I SADR@AJ UPISNIKA
^lan 2.
Oblik i sadr`aj Upisnika je kao na obrascu 1. koji
je u prilogu ovog pravilnika i ~ini wegov sastavni dio.
III NA^IN VO\EWA UPISNIKA
^lan 3.
Upisnik se mo`e voditi ru~no ili u elektronskoj
formi.
U Upisnik se upisuju podaci o ugostitequ i
ugostiteqskom objektu, shodno rje{ewu kojim su utvr|eni
uslovi za razvrstavawe i kategoriju ugostiteqskog
objekta u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.
^lan 4.
U izuzetnim slu~ajevima, mawe gre{ke
ispravqaju precrtavawem vodoravnom crtom
datumom ispravke i potpisom ovla{}enog lica.
se
sa
Ako se radi o ve}im gre{kama cijeli upis se
poni{tava precrtavawem kosom crvenom crtom i vr{i
se novi upis na prvoj slobodnoj stranici Upisnika.
^lan 8.
Podaci o izmjenama nastaju nakon prvog upisa
upisuju se u rubrici "naknadni upisi".
Prestanak poslovawa ugostiteqskog objekta
upisuje se u Upisnik u rubriku "naknadni upisi", nakon
~ega se stranica precrtava sa dvije kose crvene crte.
^lan 9.
Za svaki predmet upisa u Upisnik, bilo da se on
vodi ru~no ili elektronski, vodi se spis, odnosno
zbirka isprava na na~in da se jedna zbirka isprava
vodi za sve upise vezano za jedan ugostiteqski objekat.
U spis, odnosno zbirku isprava odla`e se: zahtjev
ugostiteqa za utvr|ivawe uslova za razvrstavawe
i kategorizaciju i upis u Upisnik, prilozi i dokazi
prilo`eni uz zahtjev, upravna i druga akta i dokumenta
nadle`nih organa dr`avne uprave koji rje{ava o
predmetu, rje{ewa kojim je predmet rije{en, te druge
odrgovaraju}e isprave na osnovu kojih su vr{eni
naknadni upisi.
Ukoliko se Upisnik vodi u elektronskoj formi
isti po sadr`aju mora odgovarati obrascu iz ~lana 2.
Pravilnika.
IV ZAVR[NE ODREDBE
Kada se Upisnik vodi u elektronskoj formi
obavezno se, najmawe jedanput nedeqno stvara
sigurnosna kopija za nove upise u Upisnik, koja se
~uva na odvojenom mjestu, sigurnom od neovla{}enog
kori{}ewa i {tetnih uticaja (toplote, vlage i sl.)
Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 (osam) dana od
dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Tuzlanskog
kantona".
^lan 5.
Ukoliko se Upisnik vodi ru~no, isti ima
oblik kwige uvezane u tvrde kartonske korice, sa
numerisanim listovima, formata A4.
^lan 10.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo trgovine, turizma i saobra}aja
Broj: 05/1-02-12244/12
Tuzla, 14.06.2012.
MINISTAR
Aziz ^a~kovi},
dipl. pravnik, s.r.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Obrazac 1.
KNJIGA
BROJ UPISA
NAZIV PRAVNOG LICA/
IME I PREZIME FIZIČKOG LICA:
ADRESA:
VRSTA I NAZIV
UGOSTITELJSKOG OBJEKTA
SJEDIŠTE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA
POVRŠINA
BROJ SMJEŠTAJNIH
JEDINICA
BROJ LEŽAJA
DATUM UPISA
NAKNADNI UPISI:
KATEGORIJA
UGOSTITELJSKOG
OBJEKTA
BROJ I DATUM
RJEŠENJA
Broj 8 - Strana 1047
Broj 8 - Strana 1048
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Obrazac 2. Naslovna stranica Upisnika
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
(nadležni organ javne uprave)
U P I S N I K
O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI
UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ
KNJIGA _________
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Broj 8 - Strana 1049
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
565
^lan 7.
Na osnovu ~lana 8. stav 1. Zakona o ugostiteqskoj
djelatnosti ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"
broj 1/12), ministar trgovine, turizma i saobra}aja
Tuzlanskog kantona, d o n o s i:
PRAVILNIK
o obliku i sadr`aju Upisnika o minimalnim uslovima
ugostiteqskih objekata
I OP[TE ODREDBE
Upisnik se popuwava ~itko, i podaci upisani u
Upisnik ne smiju se brisati niti ispravqati.
U izuzetnim slu~ajevima, mawe gre{ke
ispravqaju precrtavawem vodoravnom crtom
datumom ispravke i potpisom ovla{}enog lica.
se
sa
Ako se radi o ve}im gre{kama cijeli upis se
poni{tava precrtavawem kosom crvenom crtom i vr{i
se novi upis na prvoj slobodnoj stranici Upisnika.
^lan 1.
^lan 8.
Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadr`aj
Upisnika o minimalnim uslovima ugostiteqskih
objekata koji se ne kategorizuju (u daqem tekstu:
Upisnik), te na~in vo|ewa Upisnika, u skladu sa
Zakonom o ugostiteqskoj djelatnosti ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona" broj 1/12).
Podaci o izmjenama nastalim nakon prvog upisa
upisuju se u rubrici "naknadni upisi".
II OBLIK I SADR@AJ UPISNIKA
^lan 2.
Oblik i sadr`aj Upisnika je kao na obrascu 1. koji
je u prilogu ovog pravilnika i ~ini wegov sastavni dio.
III NA^IN VO\EWA UPISNIKA
^lan 3.
Upisnik se mo`e voditi ru~no ili u elektronskoj
formi.
U Upisnik se upisuju podaci o ugostitequ i
ugostiteqskom objektu, shodno rje{ewu kojim su
utvr|eni minimalni uslovi ugostiteqskog objekta u
skladu sa Zakonom i Pravilnikom.
^lan 4.
Ukoliko se Upisnik vodi u elektronskoj formi
isti po sadr`aju mora odgovarati obrascu iz ~lana 2.
Pravilnika.
Kada se Upisnik vodi u elektronskoj formi
obavezno se, najmawe jedanput nedeqno stvara
sigurnosna kopija za nove upise u Upisnik, koja se
~uva na odvojenom mjestu, sigurnom od neovla{}enog
kori{}ewa i {tetnih uticaja (toplote, vlage i sl.)
^lan 5.
Ukoliko se Upisnik vodi ru~no, isti ima
oblik kwige uvezane u tvrde kartonske korice, sa
numerisanim listovima, formata A4.
^lan 6.
Prije prvog upisa u Upisnik isti se ovjerava od
strane ovla{}enog lica nadle`nog tijela op{tinske/
gradske uprave na na~in da se na unutra{woj strani
naslovne korice upisuje tekst "Ovaj Upisnik sadr`i
ukupno _____ stranica" i ispod istog se stavqa pe~at i
potpis ovla{}enog lica.
^lan 9.
Za svaki predmet upisa u Upisnik, bilo da se on
vodi ru~no ili elektronski, vodi se spis, odnosno
zbirka isprava na na~in da se jedna zbirka isprava
vodi za sve upise vezano za jedan ugostiteqski objekat.
U spis, odnosno zbirku isprava odla`e se: zahtjev
ugostiteqa za utvr|ivawe uslova za razvrstavawe i
kategorizaciju i upis u Upisnik, prilozi i dokazi
prilo`eni uz zahtjev, upravna i druga akta i dokumenta
nadle`nih organa dr`avne uprave koji rje{ava o predmetu,
rje{ewa kojim je predmet rije{en, te druge odrgovaraju}e
isprave na osnovu kojih su vr{eni naknadni upisi.
IV ZAVR[NE ODREDBE
^lan 10.
Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 (osam) dana od
dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Tuzlanskog
kantona".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo trgovine, turizma i saobra}aja
Broj: 05/1-02-12246/12
Tuzla, 14.06.2012.
MINISTAR
Aziz ^a~kovi},
dipl. pravnik, s.r.
Broj 8 - Strana 1050
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Obrazac 1.
KNJIGA
BROJ UPISA
NAZIV PRAVNOG LICA/
IME I PREZIME FIZIČKOG LICA:
ADRESA:
ID BROJ (pravno lice)
JMBG (fizičko lice)
NAZIV SKUPINE UGOSTITELJSKOG
OBJEKTA
NAZIV VRSTE UGOSTITELJSKOG
OBJEKTA
NAZIV UGOSTITELJSKOG OBJEKTA
SJEDIŠTE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA
POVRŠINA
USLUGE
PRUŽA:
VRSTA USLUGE
DATUM UPISA
NAKNADNI UPISI:
BROJ I DATUM
RJEŠENJA
a) tokom cijele godine
b) sezonski
c) povremeno
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 8 - Strana 1051
Obrazac 2. Naslovna stranica Upisnika
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
(nadležni organ javne uprave)
U P I S N I K
O MINIMALNIM USLOVIMA UGOSTITELJSKIH
OBJEKATA KOJI SE NE KATEGORIZIRAJU
KNJIGA _________
Broj 8 - Strana 1052
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 566
Na osnovu ~lana 23. Zakona o ministarstvima
i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
3/01, 12/03, 10/05 i 3/08), ~lana 178. stav 2. Zakona
o vodama ("Slu`bene novine Federacije Bosne i
Hercegovine", broj: 70/06), ~lana 56. Zakona o vodama
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj:11/08),
~lana 29. stav 1. ta~ka 11. i ~lana 33. stav 1. Zakona o
izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/12),
ministar poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede u
Vladi Tuzlanskog kantona, donosi
program
ULAGAWA SREDSTAVA VODNIH NAKNADA U
OBLAST VODOPRIVREDE U 2012. GODINI
I
Federalnim Zakonom o vodama utvr|ena je
raspodjela prihoda od prikupqene op{te vodne
naknade i posebnih vodnih naknada, kao i prihoda
prikupqenih na osnovu zakupa javnog vodnog dobra na
povr{inskim vodama I kategorije na podru~ju kantona,
u sqede}em omjeru:
- nadle`noj agenciji za vode
40%
- u korist buxeta kantona
45%
- u korist Fonda za za{titu okoline
Federacije 15 %
Istim Zakonom utvr|ena je u cijelosti pripadnost
prihoda od zakupa javnog vodnog dobra na povr{inskim
vodama II kategorije buxetu kantona.
Prema navedenom Zakonu, sredstva koja pripadaju
Kantonu usmjeravaju se na osnovu godi{weg plana i
programa kantonalnog ministarstva nadle`nog za
vode, u namjene iz ~lana 14. Zakona – za{titne objekte,
objekte za odvodwavawe, objekte za iskori{}avawe
voda, te objekte za za{titu voda od zaga|ivawa.
Zakonom o ministarstvima i drugim organima
uprave Tuzlanskog kantona, vr{ewe svih stru~notehni~kih poslova vezanih za pripremu i realizaciju
programa ulagawa sredstva vodnih naknada u oblast
vodoprivrede na podru~ju Kantona, stavqeni su u
nadle`nost Ministarstva poqoprivrede, {umarstva i
vodoprivrede.
^lanom 33. stav 1. Zakona o izvr{ewu Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, propisano je da }e
se raspored sredstava predvi|enih Buxetom Tuzlanskog
kantona vr{iti u skladu sa programom ulagawa
sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede na
podru~ju Kantona koji donosi resorno ministarstvo i
na koji saglasnost daje Vlada Kantona.
II
Prihod sredstava op{te i posebnih vodnih
naknadakoji pripada Kantonu, u 2012. godini
procijewen je u iznosu od 4.295.300,00 KM. Procjena
planiranih prihoda izvr{ena je na osnovu analize
ostvarenih prihoda u 2011. godini.
Prenesena
neutro{ena
sredstva
posebnih
vodoprivrednih naknada iz 2011. godine iznose 1.999.838,32
KM, dok su ostali prihodi planirani u iznosu od 4.861,68 KM.
Ukupni prihodi i rashodi, odnosno ulagawa u
vodoprivredu Programom za 2012. godinu, planirani su
u iznosu od 6.300.000,00KM.
Prema ~lanu 178. federalnog Zakona o vodama,
prihodi od op{te i posebnih vodnih naknada koji
pripadaju Kantonu, koriste se za sufinansirawe
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
izgradwe i odr`avawa vodnih objekata iz ~lana 14.
Zakona - za{titne objekte, objekte za odvodwavawe,
objekte za iskori{}avawe voda, te objekte za za{titu
voda od zaga|ivawa, kao i ostale aktivnosti vezane
za poslove upravqawa vodama – izrada tehni~ke
dokumentacije i dr, u skladu sa godi{wim planom i
programom kantonalnog ministarstva nadle`nog za
vode.
Ulagawa sredstava op{te i posebnih vodnih
naknada planirana su za realizovawe projekata i
aktivnosti od zna~aja za Kanton, te za izgradwu
i rekonstrukciju vodnih objekata, kao i za izradu
tehni~ke dokumentacije u dijelu upravqawa vodama za
vodne objekte od op{tinskog zna~aja.
Raspodjela raspolo`ivih sredstava za projekte od
op{tinskog zna~aja izvr{ena je na osnovu iskazanih
prioriteta od strane Op{tina, dostavqenih na
zahtjev Ministarstva poqoprivrede, {umarstva
i vodoprivrede, uz analizu ostvarenih prihoda i
ulagawa sredstava vodnih naknada u periodu 19992011. godine, razvijenosti vodne infrastrukture
na podru~ju op{tine, te usagla{avewe raspodjele
raspolo`ivih sredstava po projektima sa odgovornim
predstavnicima op{tina.
Programom su planirani prioritetni projekati
koji su u fazi realizacije (ranije zapo~eti), koje
sufinansiraju donatori, kreditori ili drugi
subjekti, koji posti`u najve}e efekte na podru~ju gdje
se realizuju, kao i projekti koji imaju ve}i stepen
vlastitog u~e{}a.
Za finansirawe, odnosno sufinansirawe radova
uslovqeno je raspolagawe tehni~kom dokumentacijom
i izjavom da su na trasi, odnosno lokaciji izvo|ewa
radova rije{eni imovinsko-pravni odnosi.
Realizovawe projekata predvi|enih Programom
ulagawa sredstava vodnih naknada vr{i}e se nakon
provedene procedure javne nabavke te za radove, na
osnovu rje{ewa o odobrewu za gra|ewe, u skladu sa
propisima koji reguli{u ovu oblast.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
III
Tabela: Prihodi
Redni broj
Broj 8 - Strana 1053
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
planirana
sredstva (KM)
Izvor sredstava
1
2
3
1.
Prenesena sredstva iz 2011., saldo na ra~unu
1.999.838,32
2.
Op{ta vodna naknada (722529)
1.195.000,00
3.
Posebne vodne naknade (PVN)
3.100.300,00
3.1.
Registracija motornih vozila (722521)
3.2.
Za{tita voda (722522)
3.3.
Kori{}ewe povr{inskih i podzemnih voda za javnu
vodoopskrbu (722523)
3.4.
Kori{}ewe povr{inskih i podzemnih voda za
fla{irawe vode i mineralne vode i dr (722524)
3.5.
Kori{}ewe povr{inskih i podzemnih voda za
industrijske procese, ukqu~uju}i i termoelektrane
(722525)
3.6.
Kori{}ewe vode za proizvodwu elektri~ne energije
u hidroelektranama (722526)
3.7.
Va|ewe materijala iz vodotoka (722527)
3.8.
Za{tita od poplava (722528)
500
3.9.
Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na povr{.
vodama I kategorije (721225)
300
3.10.
Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na povr{.
vodama II kategorije (721226)
1000
3.11.
Uplate zaostalih obaveza po osnovu PVN (777776)
5.000,00
4.
Ostali prihodi i povrati:
4.861,68
990.000,00
1.345.000,00
140.000,00
2.000,00
610.000,00
5.000,00
1500
SVEUKUPNO:
6.300.000,00
IV
Tabela: ulagawa sredstava vodnih naknada
STAVKA
PLANA
NAZIV STAVKE
(KM)
1
2
Prenos
ugovorenih
obaveza iz
2011.
Plan 2012.
(KM)
A+B+C+D
SVEUKUPNO
A
3
4
1.158.547,85
5.141.452,15
UPRAVQAWE VODAMA
98.478,60
381.452,15
A
1
OP[TE AKTIVNOSTI
22.203,60
16.000,00
A
1.1.
Podzakonski akti i stru~no-tehni~ka dokumentacija
22.203,60
10.000,00
A
1.1.1.
Tro{kovi na pripremi podloga podzakonskih i drugih op{tih
akata po Zakonu o vodama i Zakonu o za{titi akumulacije Modrac
20.000,00
5.000,00
A
1.1.2.
Tro{kovi revizija, stru~nih i ekspertnih mi{qewa,
pripreme projekata, edukacije, studijskih putovawa i drugih
intelektualnih usluga
2.203,60
5.000,00
A
1.2.
Posebne aktivnost upravqawa vodama
0,00
6.000,00
Broj 8 - Strana 1054
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA STAVKA
PLANA
NAZIV STAVKE
(KM)
1
2
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Prenos
ugovorenih
obaveza iz
2011.
Plan 2012.
(KM)
3
4
A
1.2.1.
Obiqe`avawe Svjetskog dana voda sa Ekolo{kim savezom TK
0,00
"Eko-zeleni"
A
1.2.2.
Podizawe javne svijesti o zna~aju vodnih resursa
0,00
3.000,00
A
2
TEKU]E I INVESTICIONO ODR@AVAWE
76.275,00
328.000,00
A
2.1.
Vodni objekti za za{titu voda
0,00
245.000,00
A
2.1.1.
U~e{}e u finansirawu tro{kova rada postrojewa za tretman
0,00
otpadnih voda u Grada~cu za 2012. godinu
30.000,00
A
2.1.2.
U~e{}e u finansirawu tro{kova rada postrojewa za tretman
0,00
otpadnih voda u Srebreniku za 2012. godinu
75.000,00
A
2.1.3.
U~e{}e u finansirawu tro{kova rada postrojewa za tretman
0,00
otpadnih voda u @ivinicama za 2012. godinu
30.000,00
A
2.1.4.
Sufinansirawe anuiteta postrojewa za tretman otpadnih voda u
0,00
Srebreniku za 2012. godinu
110.000,00
A
2.2.
Vodni objekti za kori{}ewe voda
76.275,00
83.000,00
A
2.2.1.
Projekat tehni~kog osmatrawa brane Modrac za 2012. godinu,
hidrografska snimawa akumulacije Modrac, automatska 76.275,00
vodomjerna stanica u profilu brane, plan pogona brane
83.000,00
A
3
DRUGI TRO[KOVI
0,00
37.452,15
A
3.1.
Hitne intervencije za vanredne slu~ajeve
0,00
22.452,15
A
3.2.
Sredstva rezerve
0,00
15.000,00
B
3.000,00
POSLOVI RAZVOJA UPRAVQAWA VODAMA
95.565,00
140.000,00
B
1
ISTRA@IVAWE VODNIH RESURSA
92.665,00
130.000,00
B
1.1.
Posebna i dopunska istra`ivawa
92.665,00
130.000,00
B
1.1.1.
Obezbje|ewe dodatnih koli~ina pitke vode za potrebe
vodoopskrbe Gra~anice - hidrogeolo{ki istra`ni radovi i 64.000,00
istra`no-eksploatacioni bunari
100.000,00
B
1.1.2.
Ispitivawe kvaliteta voda akumulacije Modrac za dvije sezone,
28.665,00
kao resursa od zna~aja za Kanton
30.000,00
B
2
STRATE[KA DOKUMENTACIJA
2.900,00
10.000,00
B
2.1.
Izrada studija, programa i drugih planskih razvojnih dokumenata 2.900,00
10.000,00
B
2.1.1.
Plan ure|ewa povr{inskih vodotoka na poru~ju TK
0,00
B
2.1.2.
Sufinansirawe Projekta "Po~etak uspje{nog sudjelovawa
javnosti u upravqawu vodama u slivu rijeke Save" (EU IPA 0,00
prekograni~na saradwa)
10.000,00
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
5.978,00
0,00
C
2.900,00
C
1
IDEJNI PROJEKTI
3.978,00
0,00
C
1.1.
Vodni objekti za za{titu voda
3.978,00
0,00
C
1.1.1.
Idejni projekti postrojewa za tretman otpadnih voda naseqa
3.978,00
Devetak i Gnojnica
0,00
C
2
GLAVNI PROJEKTI
2.000,00
0,00
C
2.1.
Za{titni vodni objekti
2.000,00
0,00
C
2.1.1.
Glavni projekat regulacije rijeke Jale u Slavinovi}ima, III faza
- dionica od lokacije pijace u Simin Hanu do mosta na skretawu 2.000,00
za Gorwu Tuzlu
0,00
D
RADOVI
958.526,25
4.620.000,00
D
1.
Za{titni vodni objekti
538.936,59
1.606.476,68
D
1.1.
Regulacija rijeke Litve, op{tina Banovi}i
65.000,00
300.000,00
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Broj 8 - Strana 1055
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
STAVKA
PLANA
NAZIV STAVKE
(KM)
1
2
Prenos
ugovorenih
obaveza iz
2011.
Plan 2012.
(KM)
3
4
D
1.2.
Regulacija rijeke Sokolu{e sa izgradwom kanalizacionog
64.555,78
kolektora, op{tina Gra~anica
D
1.3.
Regulacija potoka Lukav~i}, op{tina Lukavac
0,00
100.000,00
D
1.4.
Regulacija rijeke Driwa~e, op{tina Kladaw
40.000,00
0,00
D
1.5.
Regulacija rijeke Spre~e, op{tina Lukavac
42.071,18
300.000,00
D
1.6.
Odvodwa oborinskih voda sa podru~ja Dolo`al, oborinski kanal
0,00
4, op{tina Lukavac
256.476,68
D
1.7.
Regulacija rijeke Sapne, op{tina Sapna
0,00
170.000,00
D
1.8.
Regulacija rijeke Solina, op{tina Tuzla
300.000,00
400.000,00
D
1.9.
Regulacija rijeke Jale u Gorwoj Tuzli, op{tina Tuzla
27.309,63
0,00
D
2.
Vodni objekti za kori{}ewe voda
419.589,66
2.765.523,32
D
2.1.
Rekonstrukcija op{tinskog vodovodnog sistema Gra~anica
21.000,00
0,00
D
2.2.
Izgradwa i rekonstrukcija op{tinskog vodovodnog sistema
0,00
Grada~ac
60.000,00
D
2.3.
Rekonstrukcija op{tinskog vodovodnog sistema Kladaw
30.000,00
D
2.4.
Vodosnabdijevawe naseqa Qenobud i Kuge iz op{tinskog sistema
100.000,00
vodovodnog sistema Srebrenik
90.000,00
D
2.5.
Vodosnabdijevawe naseqa Kri`ani iz op{tinskog sistema
0,00
vodosnabdijevawa, op{tina Tuzla
250.000,00
D
2.6.
Vodosnabdijevawe naseqa Debelo Brdo iz op{tinskog sistema
57.280,26
vodosnabdijevawa, op{tina Tuzla
100.000,00
D
2.7.
Izgradwa mjesnih vodovoda u op{tinama na podru~ju TK
1.235.523,32
D
2.8.
Izgradwa potisnog voda sa lokaliteta "Barice-Maline" ciqu
0,00
vodosnabdijevawa @ivinica, II faza
200.000,00
D
2.9.
Sanacija brane Modrac, III faza
0,00
800.000,00
D
3.
Vodni objekti za za{titu voda
0,00
248.000,00
D
3.1.
Izgradwa dijela op{tinskog kanalizacionig sistema u Ulici
@rtava Srebrenice, op{tina Grada~ac
0,00
18.000,00
D
3.2.
Nabavka materijala za mjesne kanalizacione sisteme na podru~ju
0,00
op{tine Kladaw
30.000,00
D
3.3.
Izgradwa kanalizacione mre`e u MZ Huseinovi}i, op{tina
0,00
Teo~ak
100.000,00
D
3.4.
Izgradwa kanalizacione mre`e u nasequ Grabovica, op{tina
0,00
Tuzla
50.000,00
D
3.5.
Izgradwa kanalizacione mre`e u nasequ Ciquge i
op{tina @ivinice
0,00
50.000,00
1.158.547,85
5.141.452,15
UKUPNO:
0,00
241.309,40
Rudar,
80.000,00
V
Odluke za pojedina~ne realizacije navedenih projekata donosi}e ministar poqoprivrede, {umarstva i
vodoprivrede na koje saglasnost daje Vlada Tuzlanskog kantona.
VI
Sredstva vodnih naknada realizova}e se sa ekonomskih kodova:
613900 614100
614300
614400
Ugovorene i druge posebne usluge
Teku}i transferi drugim nivoima vlasti
Teku}i transferi neprofitnim organizacijama
Subvencije javnim preduze}ima
Broj 8 - Strana 1056
615100
821500
821600
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
Rekonstrukcija i investicijsko odr`avawe
VII
[ifra projekata pod kojom }e se vr{iti kwigovodstveno evidentirawe je "prihod 9".
VIII
Ovaj program stupa na snagu danom dobijawa saglasnosti od Vlade Tuzlanskog kantona i bi}e objavqen u
"Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Bosna i Hercegovina
Ministar
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Ministarstvo poqoprivrede
sumarstva i vodoprivrede Im{ir [kahi}, s.r.
Broj: 04/1-14-8450/12
Tuzla, 04.05.2012. godine
567
Na osnovu ~lanova 86. i 89., a u vezi sa ~lanovima
116. i 87. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima
("Slu`bene novine F BiH" broj: 35/09), te na osnovu
saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-2820277/11 od 13.10.2011, Skup{tina Obrtni~ke komore
Tuzlanskog kantona, donosi
djelatnostima ("Slu`bene novine F BiH" broj: 35/09),
a obavqaju djelatnost na podru~ju Tuzlanskog kantona
(u daqem tekstu: Kanton).
STATUT
Obrtni~ka komora Kantona djeluje na podru~ju
op{tina: Banovi}i, ]eli}, Doboj Istok, Grada~ac,
Gra~anica, Kladaw, Kalesija, Lukavac, Sapna,
Srebrenik, Teo~ak, Tuzla, @ivinice.
OBRTNI^KE KOMORE TUZLANSKOG KANTONA
Osnovne odredbe, pravni status, podru~je djelovawa,
svojstvo i odgovornost
^lan 1.
(Osnovne odredbe)
Ovim statutom se utvr|uje:
yy pravni status;
yy podru~je djelovawa;
yy naziv i sjedi{te;
yy pe~at i {tambiq;
yy broj ~lanova i broj predstavnika;
yy raspored broja ~lanova i predstavnika po
djelatnostima;
yy izbor organa obrtni~ke komore;
yy sazivawe Skup{tine;
yy forme rje{ewa i dokumentovawe odluka;
yy izrada sredworo~nog finansijskog plana i
wegova prezentacija;
yy predlagawe i odobravawe buxeta;
yy izrada, kontrola i prihvatawe godi{weg
zavr{nog ra~una;
yy na~in i procedure izmjene Statuta;
yy finansirawe;
yy javnost rada;
yy slu`beni glasnik u kojem }e se objavqivati
Statut i ostali akti.
Pravni status, podru~je, svojstvo i odgovornost
^lan 2.
(Pravni status)
Obrtni~ka komora Tuzlanskog kantona (u daqem
tekstu: Obrtni~ka komora Kantona) je samostalna,
nevladina, nestrana~ka, javno-pravna asocijacija
obrtnika i lica koja obavqaju srodne djelatnosti i
drugih lica koja se u~lane u Obrtni~ku komoru Kantona
u skladu sa ~lanom 84. stav (4) Zakona o obrtu i srodnim
^lan 3.
(Podru~je djelovawa)
^lan 4.
(Svojstvo i odgovornosti)
Obrtni~ka komora Kantona ima svojstvo pravnog
lica.
Obrtni~ka komora Kantona odgovara za svoje
obaveze cjelokupnom imovinom.
Naziv, pe~at i {tambiq, znak i memorandum
^lan 5.
(Naziv, skra}eni naziv i sjedi{te)
Naziv je: Obrtni~ka komora Tuzlanskog kantona.
Skra}eni naziv je: OKTK.
Sjedi{te Obrtni~ke komore Kantona je u Tuzli, u
ulici II Tuzlanske brigade broj 60.
^lan 6.
(Pe~ati i {tambiqi)
Obrtni~ka komora Kantona ima svoj pe~at i
{tambiq koji sadr`e naziv i sjedi{te obrtni~ke
komore ispisane latinicom.
Pe~ati komore su okruglog oblika pre~nika 3 cm
i 1,5 cm sa tekstom po obodu: "OBRTNI^KA KOMORA
TUZLANSKOG KANTONA", a u sredini u jednom
redu "TUZLA".
[tambiq komore je pravougaonog oblika uobi~ajene
veli~ine sa istim tekstom kao i pe~at raspore|enim
na na~in da se raspored slova prilagodi pravougaonom
obliku {tambiqa.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Predsjednik Obrtni~ke komore Kantona odlu~uje
o broju pe~ata i {tambiqa koji }e se upotrebqavati
za ovjeru teku}ih akata i dokumenata. Ista odredba
va`i i za {tambiqe.
Za pe~ate i {tambiqe se koristi plava boja.
^lan 7.
(Znak i memorandum)
Obrtni~ka komora Kantona koristi znak
Federalne obrtni~ke komore s tim da sa desne dowe
strane stoji skra}eni tekst naziva OK -TK.
Sa desne strane znaka stoji tekst: "Obrtni~ka
komora Tuzlanskog kantona", ispisan velikim slovima.
Ispod teksta "Obrtni~ka komora Tuzlanskog
kantona" ispisani su: adresa, brojevi telefona,
faksa i mobitela, zatim broj transakcijskog ra~una,
identifikacijski broj i {ifra djelatnosti, web i
e-mail adresa ispisani u crnoj boji.
Sve je to podvu~eno linijom u crnoj boji i ~ini
memorandum Obrtni~ke komore Kantona. Veli~ina
znaka i memoranduma Obrtni~ke komore Kantona se
prilago|ava formatu papira na koji se utiskuje.
Ciqevi
^lan 8.
(Ciqevi Obrtni~ke komore Kantona)
Ciqevi Obrtni~ke komore Kantona su da:
yy unapre|uje obrt i srodne djelatnosti;
yy podupire interese ~lanova Obrtni~ke komore
Kantona i brine se o pravednom izjedna~avawu
wihovih interesa i interesa wihovih
udru`ewa sa ostalim segmentima dru{tva;
yy zastupa interese svojih ~lanova pred tijelima
kantonalne i dr`avne uprave prilikom
dono{ewa propisa od interesa za svoje ~lanove;
yy obavqa poslove iz podru~ja obrazovawa
i osposobqavawa za potrebe obrtni{tva
propisane zakonom;
yy osniva Sud ~asti;
yy osniva Arbitra`no vije}e;
yy osniva glasilo Obrtni~ke komore Kantona;
yy vodi evidenciju ~lanova Obrtni~ke komore
Kantona;
yy vodi evidenciju udru`ewa na svom podru~ju;
yy podsti~e udru`ivawe u smislu ~lanova 64., 82.,
i 83. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima
("Slu`bene novine F BiH" broj: 35/09),
koordinira, poma`e i prati provo|ewe
osnovnih programskih zadataka u udru`ewima;
yy podsti~e, razvija i {titi dobre poslovne
obi~aje, poslovni moral;
yy pru`a pomo} svojim ~lanovima prilikom
osnivawa i u toku obavqawa djelatnosti;
yy izdaje potvrde o porijeklu proizvoda izra|enih
u pogonima svojih ~lanova i druge potvrde koje
slu`e privrednom prometu, ako za te poslove
nisu zadu`ene neke druge zakonom propisane
ustanove;
yy inicira i osniva tehnolo{ke parkove,
inkubatore i zanatske centre;
yy osniva fond uzajamne pomo}i;
yy inicira razvojne projekte u ostvarewu novih
obrtni~kih radwi i pogona;
yy pru`a savjete za pravna, kwigovodstvena i druga
pitawa ~lanovima Obrtni~ke komore Kantona;
yy organizuje izlo`be, sajmove i prezentacije
za promociju proizvoda i usluga ~lanova
Obrtni~ke komore Kantona;
Broj 8 - Strana 1057
yy predstavqa ~lanove Obrtni~ke komore
Kantona na sajmovima u zemqi i inostranstvu;
yy ostvaruje saradwu
sa odgovaraju}im
obrtni~kim komorama i udru`ewima gradova,
pokrajina, regija u drugim dr`avama;
yy sara|uje sa finansijskim institucijama,
osiguravaju}im dru{tvima i privrednim
dru{tvima u ciqu promocije i za{tite prava
~lanova Obrtni~ke komore Kantona;
yy obavqa i druge poslove vezane za provo|ewe
odredbi Statuta.
^lanstvo, mandati i broj predstavnika
^lan 9.
(^lanstvo)
^lanovi Obrtni~ke komore Kantona postaju
obrtnici i lica koja obavqaju srodne djelatnosti sa
podru~ja Kantona danom upisa u Obrtni registar.
^lanovi Obrtni~ke komore Kantona mogu postati
trgova~ka i privredna dru{tva i druga pravna lica,
osnovana po drugim zakonima.
Pravna i druga lica iz stava (2.) ovog ~lana
potpisivawem pristupnice postaju ~lanovi Obrtni~ke
komore Kantona.
^lan 10.
(Prava i obaveze ~lanova)
^lanovi Obrtni~ke komore Kantona imaju pravo:
yy da biraju i budu birani u organe i tijela
Obrtni~ke komore Kantona;
yy da budu redovno izvje{tavani o radu Obrtni~ke
komore Kantona;
yy da upravqaju Obrtni~kom komorom Kantona
putem izabranih predstavnika.
^lanovi Obrtni~ke komore Kantona imaju
obaveze:
yy da u~estvuju u radu organa i tijela Obrtni~ke
komore u koje su izabrani;
yy da po{tuju Statut i druga akta Obrtni~ke
komore Kantona;
yy da redovno pla}aju ~lanski doprinos propisan
Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima;
yy da obavqaju i druge poslove i zadatke u skladu
sa zakonom i ovim statutom.
^lan 11.
(Broj ~lanova)
Obrtni~ka komora Kantona ima varijabilan broj
~lanova zavisno od broja registrovanih obrtnika i lica
koja obavqaju srodne djelatnosti i drugih lica koja
se u~lane u Obrtni~ku komoru Kantona prema ~lanu
84. stav 4. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima, a
obavqaju djelatnost na podru~ju Kantona.
^lan 12.
(Broj predstavnika)
U Skup{tinu Obrtni~ke komore Kantona
bira se 39 predstavnika (delegata) i 39 zamjenika
predstavnika (delegata).
^lan 13.
(Raspodjela mandata)
Broj predstavnika koji se bira u Skup{tinu
utvr|uje se po osnovu broja registrovanih obrtnika
Broj 8 - Strana 1058
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA i lica koja obavqaju srodnu djelatnost na podru~ju
Obrtni~ke komore Kantona, vode}i ra~una o sqede}em:
- teritorijalna zastupqenost
Sa podru~ja svake op{tine mora biti najmawe
jedan predstavnik obrtnika ili lica koja obavqaju
srodno zanimawe i isto toliki broj zamjenika u
Skup{tini Obrtni~ke komore Kantona.
Prema podacima iz registra Obrtni~ke komore
Kantona, teritorijalno op{tinama pripada broj
delegata, i to kako slijedi:
1. Izborna jedinica Banovi}i dva ~lana + dva
zamjenska
2. Izborna jedinica Doboj Istok jednog ~lana +
jednog zamjenskog
3. Izborna jedeinica Gra~anica pet ~lanova +
pet zamjenskih
4. Izborna jedinica Grada~ac ~etiri ~lana +
~etiri zamjenska
5. Izborna jedinica Kalesija dva ~lana + dva
zamjenska
6. Izborna jedinica Kladaw dva ~lana + dva
zamjenska
7. Izborna jedinica ^eli} jednog ~lana + jednog
zamjenskog
8. Izborna jedinica Srebrenik tri ~lana + tri
zamjenska
9. Izborna jedinica Lukavac ~etiri ~lana +
~etiri zamjenska
10.Izborna jedinica Tuzla osam ~lanova + osam
zamjenskih
11.Izborna jedinica Teo~ak jednog ~lana + jednog
zamjenskog
12.Izborna jedinica Sapna jednog ~lana + jednog
zamjenskog
13.Izborna jedinica @ivinice pet ~lanova + pet
zamjenskih
- zastupqenost prema djelatnostima
i ravnopravnosti spolova
Zastupqenost prema djelatnostima se utvr|uje
na osnovu broja registrovanih obrtnika i lica koja
obavqaju srodnu djelatnost na podru~ju Obrtni~ke
komore Kantona. Pri raspodjeli se mora voditi ra~una
o privrednim specifi~nostima i privrednom zna~aju
pojedinih djelatnosti.
Prilikom formirawa Skup{tine Obrtni~ke
komore Kantona, Upravnog i Nadzornog odbora i drugih
organa i tijela odlu~ivawa i komisija, ~lanstvo u
organima, tijelima i komisijama odra`ava}e ravnopravnu
zastupqenost po nacionalnoj strukturi Kantona, te
spolova u najmawem omjeru 30% `ena.
Upravna tijela, izbori i ovla{}ewa
^lan 14.
(Upravna tijela)
Upravna tijela Obrtni~ke komore Kantona su:
- Upravni odbor
- Nadzorni odbor
^lan 15.
(Izbor upravnih tijela)
Upravna tijela Obrtni~ke komore Kantona,
tajnim glasawem bira Skup{tina Obrtni~ke komore
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Kantona putem glasa~kih listi}a na period od
~etiri (4) godine, odnosno na mandat trajawa mandata
Skup{tine. Izbor aklamacijom se mo`e vr{iti ako
niko nije ulo`io prigovor na takav na~in izbora.
Rezultati izbora za upravna tijela Obrtni~ke komore
Kantona moraju se objaviti u toku trajawa sjednice
Skup{tine.
Skup{tina
Obrtni~ke
komore
Kantona
imenovawe upravnih tijela svakog trenutka mo`e
opozvati. Opoziv je dopu{ten samo u slu~ajevima grube
povrede preuzetih obaveza i nesposobnosti.
^lan 16.
(Ovla{}ewa upravnih tijela)
Upravni odbor
yy provodi odluke i zakqu~ke Skup{tine;
yy utvr|uje prijedlog Statuta i drugih akata koje
donosi Skup{tina;
yy predla`e odluke i stavove, te daje mi{qewe o
pitawima o kojima raspravqa Skup{tina;
yy donosi odluke o osnivawu stru~ne slu`be;
yy donosi odluke o osnivawu tehnolo{kih
parkova, inkubatora i zanatskih centara;
yy odlu~uje o prigovorima na pojedina~ne akte
donesene u obavqawu javnih ovlasti;
yy daje saglasnost na Statut udru`ewa obrtnika
koja se osnivaju na podru~ju djelovawa
Obrtni~ke komore Kantona.
Nadzorni odbor
yy nadzire provo|ewe Statuta i drugih op{tih
akata Obrtni~ke komore Kantona;
yy nadzire materijalno-finansijsko poslovawe i
raspolagawe sredstvima;
yy obavqa i druge poslove predvi|ene Statutom.
^lan 17.
(Izborni postupak u Skup{tinu Obrtni~ke komore
Kantona)
^lanovi Skup{tine i wihovi zamjenici biraju
se tajnim glasawem, putem glasa~kih listi}a, na
zajedni~kim, neposrednim i istim izborima.
Pravo izbora za ~lana Skup{tine imaju fizi~ka
lica koja su upisana u Obrtni registar. Pravna lica
imaju pravo na samo jedan glas.
Pravo glasa u Skup{tini Obrtni~ke komore
Kantona imaju ~lanovi Obrtni~ke komore Kantona
u smislu ~lana 10. stav (1) Zakona o obrtu i srodnim
djelatnostima. Pravnom licu mo`e biti dat samo jedan
glas i kada je prisutno vi{e wegovih ovla{}enih
predstavnika.
^lan Obrtni~ke komore Kantona nema pravo glasa,
ako je prije dono{ewa odluka pokrenut ili se vodi
pravni spor izme|u wega i Obrtni~ke komore Kantona.
Izborni postupak provodi se prema Pravilniku o
izbornoj proceduri u obrtni~kim komorama kantona i
Obrtni~koj komori Federacije BiH.
^lan 18.
(Izborni postupak za predsjednika i potpredsjednike
Skup{tine)
Skup{tina ima predsjednika i dva potpredsjednika.
Skup{tina iz reda svojih ~lanova bira predsjednika
i potpredsjednike Skup{tine tajnim glasawem na
prijedlog komisije za izbor i imenovawe, koju bira
Skup{tina na mandat dok traje sjednica Skup{tine.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Nakon zbrajawa rezultata glasawa kandidat koji
dobije najve}i broj glasova je izabran za predsjednika, a
sqede}a dva kandidata po broju glasova za potpredsjednike
Skup{tine.
U slu~aju da dva kandidata dobiju isti broj glasova,
odr`ava se drugi krug glasawa za ta dva kandidata i
kandidat koji dobije ve}i broj glasova je izabran za
predsjednika, a kandidat sa mawim brojem glasova je
potpredsjednik.
Predsjednik i potpredsjednici Skup{tine u pravilu
trebaju biti iz reda tri konstitutivna naroda ili ostalih,
te funkciju mogu obavqati u najvi{e dva mandata.
Predsjednik i potredsjednici Skup{tine svoju
funkciju vr{e u me|usobnoj koordinaciji.
^lan 19.
(Izborni postupak za predsjednika i
potpredsjednike Obrtni~ke komore Kantona)
Obrtni~ka komora Kantona ima predsjednika i
dva potpredsjednika.
Skup{tina iz reda svojih ~lanova bira predsjednika
i potpredsjednike Obrtni~ke komore Kantona tajnim
glasawem na prijedlog komisije za izbor i imenovawe.
Mandat predsjednika i potpredsjednika traje
~etiri godine.
Nakon zbrajawa rezultata glasawa, kandidat koji
dobije najve}i broj glasova je izabran za predsjednika,
a ostala dva kandidata za potpredsjednike Obrtni~ke
komore Kantona.
U slu~aju da dva kandidata dobiju isti broj glasova,
odr`ava se drugi krug glasawa za ta dva kandidata i
kandidat koji dobije ve}i broj glasova je izabran za
predsjednika, a kandidat sa mawim brojem glasova je
potpredsjednik.
Predsjednik i potpredsjednici Obrtni~ke
komore Kantona u pravilu moraju biti iz reda tri
konstitutivna naroda ili ostalih, te funkciju mogu
obavqati u najvi{e dva mandata.
Predsjednik i potredsjenici Obrtni~ke komore
Kantona svoju funkciju vr{e u me|usobnoj koordinaciji.
Predsjednik obrtni~ke komore Kantona je po
pravilu volonter.
Izuzetno, za vrijeme trajawa svog mandata
predsjednik obrtni~ke komore Kantona mo`e biti
anga`ovan na profesionalni rad u Obrtni~ku komoru
Kantona, na wegov zahtjev, a po odluci Skup{tine.
^lan 20.
(Izborni postupak za sekretara
Obrtni~ke komore Kantona)
Obrtni~ka komora Kantona ima sekretara.
Sekretara imenuje Skup{tina Obrtni~ke komore
Kantona na prijedlog komisije za izbor i imenovawe i
sa wim se sklapa ugovor o radu na period mandata koji
traje ~etiri godine, s tim da isto lice mo`e biti ponovo
imenovano.
^lan 21.
(Sazivawe sjednica Skup{tine Obrtni~ke komore
Kantona)
Skup{tina obrtni~ke komore Kantona zakazuje se
po potrebi, a najmawe jednom godi{we.
Broj 8 - Strana 1059
Skup{tinu saziva predsjednik Skup{tine
Obrtni~ke komore Kantona i wome predsjedava.
Na prijedlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora,
predsjednika Obrtni~ke komore Kantona ili jedne
tre}ine ~lanova Skup{tine, predsjednik Skup{tine
du`an je sazvati Skup{tinu.
^lan 22.
(Rad Skup{tine i odlu~ivawe)
Skup{tina mo`e raditi i punova`no odlu~ivati
ako sjednici prisustvuje natpolovi~na ve}ina wenih
~lanova.
Za odlu~ivawe o Statutu, wegovim izmjenama i
dopunama, potrebno je da glasa najmawe 2/3 od ukupnog
broja prisutnih ~lanova u Skup{tini.
Ostale odluke Skup{tina donosi ve}inom glasova
prisutnih ~lanova Skup{tine. ^lanovi Skup{tine
nemaju pravo prilikom zasjedawa i dono{ewa odluka
uzeti u~e{}a ako je ta odluka vezana za wihove li~ne
interese.
Pravo glasa u Skup{tini Obrtni~ke komore
Kantona imaju izabrani predstavnici.
Sjednice Skup{tine su javne, ali predsjednik
Skup{tine mo`e odlu~iti da sjednice mogu biti
zatvorene za javnost i nakon odr`ane sjednice izdati
saop{tewe za javnost.
^lan 23.
(Zadaci Skup{tine)
Skup{tina je najvi{i organ Obrtni~ke komore
Kantona i zadr`ava pravo da:
donosi Statut;
yy donosi Poslovnik;
yy bira upravna tijela i komisije;
yy utvr|uje buxet, plan raspodjele, odobrava
izdatke koji nisu predvi|eni buxetom, daje
ovla{}ewa za podizawe kredita i stvarnim
optere}ewima nepokretne imovine;
yy predla`e izmjene i dopune odluke o visini
~lanarine i raspodjelu iste, a koju usvaja
Obrtni~ka komora F BiH;
yy donosi akta vezana za finansijsko poslovawe;
yy kontroli{e i prihvata zavr{ni godi{wi
ra~un;
yy donosi odluku o sticawu i prodaji nepokretne
imovine;
yy donosi propise o stru~nom obrazovawu,
stru~nom usavr{avawu u obrazovawu i
prekvalifikaciji u skladu sa zakonom;
yy donosi godi{wi program rada i finansijski
plan;
yy usvaja izvje{taje o radu svih organa i tijela
Obrtni~ke komore Kantona;
yy usvaja sredworo~ni i dugoro~ni finansijski
plan;
yy bira i razrje{ava ostale organe Obrtni~ke
komore Kantona u skladu sa Statutom i
zakonom;
yy imenuje komisiju za izbor i imenovawe;
yy bira predstavnike u Skup{tinu Obrtni~ke
komore FBiH;
yy imenuje i razrje{ava ~lanove Upravnog i
Nadzornog odbora;
yy imenuje i razrje{ava predsjednika Obrtni~ke
komore Kantona;
yy imenuje i razrje{ava sekretara Obrtni~ke
komore Kantona;
yy donosi druge odluke, pravilnike, zakqu~ke i
preporuke utvr|ene Statutom i Zakonom.
Broj 8 - Strana 1060
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^lan 24.
(Birawe Upravnog odbora Obrtni~ke komore
Kantona)
Upravni odbor Obrtni~ke komore Kantona bira
Skup{tina na svom zasjedawu, i to: iz svojih redova
sedam ~lanova, a jednog ~lana imenuje Ministarstvo
razvoja i poduzetni{tva TK. na zahtjev Skup{tine.
Predsjednik komore i dva potpresjednika su ~lanovi
upravnog odbora Obrtni~ke komore Kantona.
Mandat Upravnog odbora traje koliko i mandat
Skup{tine Obrtni~ke komore Kantona.
Upravni odbor obavqa svoju funkciju i po
isteku mandata Skup{tine koja ga je izabrala, sve dok
novoizabrana Skup{tina ne izabere novi Upravni
odbor.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
radnim odnosima i druge op{te akte iz svoje
nadle`nosti;
donosi odluke o osnivawu tehnolo{kih
parkova, inkubatora i zanatskih centara;
donosi sve odluke koje ne ulaze u opis zadataka
Skup{tine i ovla{}ewa stru~ne slu`be
propisane sistematizacijom i organizacijom
poslova;
donosi odluku o naknadama ~lanovima
Upravnog odbora i drugim naknadama;
bira i razrije{ava predsjednika i ~lanove
Suda ~asti, te tu`ioca i zamjenika tu`ioca
Suda ~asti;
odlu~uje o prijemu u dobrovoqno ~lanstvo u
Obrtni~ku komoru Kantona;
odlu~uju o drugostepenom postupku o `albama
na odluke Suda ~asti.
Upravni odbor ima 11 ~lanova.
Predsjednik komore je ujedno i predsjednik Upravnog
odbora.
^lan 27.
(Birawe Nadzornog odbora
Obrtni~ke komore Kantona)
^lan 25.
(Odr`avawe sjednica Upravnog odbora)
Nadzorni odbor Obrtni~ke komore Kantona ima
pet ~lanova od kojih je jedan predsjednik i ~etiri
~lana koje bira i razrje{ava Skup{tina Obrtni~ke
komore, na prijedlog komisije za izbor i imenovawe, u
trajawu svog mandata, tajnim glasawem.
Upravni odbor radi u sjednicama koje se zakazuju
po potrebi a najmawe jednom u tri mjeseca.
Upravni odbor zakazuje i wime predsjedava
predsjednik Upravnog odbora, a u wegovom odsustvu
jedan od ~lanova Upravnog odbora.
Upravni odbor se mo`e zakazati na inicijativu
1/3 wegovih ~lanova, predsjednika Skup{tine,
predsjednika Obrtni~ke komore Kantona, predsjednika
Nadzornog odbora i predsjednika Suda ~asti.
^lanovi Upravnog odbora nemaju pravo u~e{}a u
odlu~ivawu ukoliko se donosi odluka vezana za wihove
li~ne interese.
U slu~aju hitnosti pismenim putem mogu se
obavijestiti ~lanovi Upravnog odbora o odluci koju
treba donijeti i ukoliko se ista pismeno ne ospori
smatra se usvojenom.
Na sjednici se vodi kwiga zapisnika, a po mogu}
nosti i tonski zapis.
Sjednicama upravnog odbora prisustvuju pored
~lanova i predsjednik Obrtni~ke komore kantona i
predsjednik Nadzornog odbora bez prava odlu~ivawa.
Za usvajawe done{enih akata iz nadle`nosti
Upravnog odbora potrebna je natpolovi~na ve}ina od
ukupnog broja ~lanova Upravnog odbora.
Akte koje donosi Upravni odbor potpisuje
predsjednik Upravnog odbora.
^lan 26.
(Zadaci Upravnog odbora)
Upravni odbor je organ Skup{tine Obrtni~ke
komore Kantona koji ima zadatke da:
yy provodi odluke i zakqu~ke Skup{tine;
yy daje saglasnost na Statut udru`ewa obrtnika;
yy utvr|uje prijedlog Statuta i drugih akata koje
donosi Skup{tina;
yy predla`e odluke i stavove, te daje mi{qewe o
pitawima o kojima raspravqa Skup{tina;
yy odlu~uje o prigovorima na pojedina~ne akte
donesene u obavqawu javnih ovlasti;
yy priprema prijedloge svih odluka koje donosi
Skup{tina Obrtni~ke komore Kantona;
yy donosi Pravilnik o unutra{woj organizaciji
i sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o
Predsjednika Nadzornog odbora bira Nadzorni
odbor iz svojih redova.
^lanovi Upravnog odbora ne mogu biti birani u
Nadzorni odbor, s tim {to je predsjednik Nadzornog
odbora du`an da prisustvuje sjednicama Upravnog
odbora ili ovlasti jednog od ~lanova Nadzornog
odbora.
^lan 28.
(Odr`avawe sjednica Nadzornog odbora)
Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva
predsjednik Nadzornog odbora po potrebi, a najmawe
tri puta godi{we.
Sjednica Nadzornog odbora se mo`e sazvati u
slu~ajevima da se primijeti kr{ewe Statuta ili nekih
drugih akata Obrtni~ke komore Kantona, odnosno po
uo~avawu nezakonitih radwi od strane pojedinaca,
organa i tijela Obrtni~ke komore.
Predsjednik Nadzornog odbora potpisuje akta
koja donosi ovo tijelo.
^lan 29.
(Zadaci Nadzornog odbora)
Nadzorni odbor je kontrolno tijelo imenovano
od strane Skup{tine Obrtni~ke komore Kantona sa
zadacima:
yy sprovo|ewe odredbi Statuta i drugih akata
Obrtni~ke komore Kantona;
yy nadzor nad ostvarivawem prava ~lanova
Obrtni~ke komore Kantona;
yy nadzor
nad
materijalno-finansijskim
poslovawem Obrtni~ke komore Kantona;
yy nadzor nad zakonitosti rada svih organa, tijela
i pojedinaca u Obrtni~koj komori Kantona.
Nadzorni odbor o svom radu podnosi izvje{taj
Skup{tini Obrtni~ke komore Kantona najmawe
jednom godi{we.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
^lan 30.
(Zadaci predsjednika Skup{tine)
Predsjednik Skup{tine Obrtni~ke komore
Kantona saziva sjednice Skup{tine, presjedava
sjenicama Skup{tine, potpisuje akta koja Skup{tina
donese, koordinira rad sa potpredsjednicima
Skup{tine i odgovoran je za rad Skup{tine.
Predsjednik Skup{tine potpisuje akta koja
donese Skup{tina.
^lan 31.
(Zadaci predsjednika Obrtni~ke komore Kantona)
Predsjednik Obrtni~ke komore Kantona je birano
lice sa posebnim ovla{}ewima i ima sqede}e zadatke:
yy zastupa i predstavqa Obrtni~ku komoru
Kantona pred organima vlasti i svim drugim
privrednim i neprivrednim subjektima
neograni~eno;
yy organizuje poslovawe u Obrtni~koj komori
Kantona;
yy priprema prijedloge svih akata za Upravni
odbor;
yy izvr{ava odluke i zakqu~ke Skup{tine
upravnog i nadzornog odbora te preduzima
odre|ene mjere za wihovu realizaciju;
yy Upravnom odboru predla`e unutra{wu
organizaciju i sistematizaciju;
yy odgovara za zakonitost rada Obrtni~ke komore
Kantona, wenih organa i stru~ne slu`be;
yy potpisuje interna i eksterna akta za koja
Statutom nije ovla{}eno drugo lice;
yy presjedava sjednicama Upravnog odbora
yy obavqa i druge poslove u skladu sa Statutom
i zakonom.
^lan 32.
(Prenos ovla{}ewa predsjednika)
U odsutnosti ili sprije~enosti za rad predsjednika
jedan od podpredsjednika zamjewuje predsjednika kojeg
on ovlasti u slu~aju trajne sprije~enosti obavqawa
funkcije predsjednika, isti du`nost predsjednika
obavqa do prve sjednice Skup{tine Obrtni~ke komore
Kantona.
Predsjednik po potrebi mo`e ovlastiti drugo
lice za zastupawe i potpisivawe.
^lan 33.
(Zadaci sekretara Obrtni~ke komore Kantona)
Sekretar Obrtni~ke komore Kantona je
imenovano lice sa statusom zaposlenog radnika
Obrtni~ke komore Kantona.
Sekretar komore, pored op{tih uslova, mora da
ima visoku {kolsku spremu pravnog smjera sa jednom
godinom radnog iskustva na poslovima sekretara
u nekoj instituciji, vi{u {kolsku spremu sa dvije
godine radnog iskustva na poslovima sekretara u
sli~noj instituciji ili sredwu stru~nu spremu sa
pet godina radnog iskustva na poslovima sekretara u
sli~noj instituciji.
Poslovi i radni zadaci sekretara obuhvataju:
yy administrativne poslove vezane za organe i
tijela komore;
yy pravne poslove vezane za organe i tijela i
zakonitost rada;
yy priprema sjednice Skup{tine i sjednice
organa i tijela komore;
Broj 8 - Strana 1061
yy
yy
yy
yy
yy
yy
vo|ewe zapisnika na svim sjednicama;
prijem elektronske i druge po{te;
slawe elektronske i druge po{te;
vo|ewe kwige protokola;
vo|ewe KUF i KIF;
koordinacija svih aktivnosti zaposlenika u
Obrtni~koj komori;
yy slu`bene evidencije, evidencija prisustva
radnika na poslu;
yy nadzirawe a`urnosti i zakonitosti rada
organa i tijela kao i zaposlenih radnika;
yy rukovodi radom stru~ne slu`be Obrtni~ke
komore Kantona.
Dio poslova i radnih zadataka sekretar mo`e
prenositi na duge zaposlenike u Obrtni~koj komori
Kantona.
Sekretar je obavezan da prisustvuje sjednicama
Skup{tine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora, te
izvje{tava o radu stru~nih slu`bi ove organe.
Komisije i radna tijela
^lan 34.
(Verifikaciona komisija)
Verifikaciona komisija je povremeno tijelo
Skup{tine koja se imenuje na mandat dok traje
zasjedawe Skup{tine.
^lan 35.
(Komisija za izbor i imenovawe)
Komisiju za izbor i imenovawe imenuje Skup{tina
Obrtni~ke komore Kantona za vrijeme trajawa svog
mandata, na prijedlog Upravnog odbora, a sastoji se od
predsjednika i dva ~lana.
Komisija za izbor i imenovawe predla`e
Skup{tini izbor organa Obrtni~ke komore kantona
i drugih organa i tijela predvi|enih ovim statutom.
Na~in rada komisije za izbor i imenovawe bli`e
se ure|uje poslovnikom o radu.
^lan 36.
(Stru~na slu`ba Obrtni~ke komore Kantona)
Obrtni~ka komora Kantona ima stru~nu slu`bu
za obavqawe stru~nih, administrativnih, pomo}nih i
drugih poslova za rad Obrtni~ke komore Kantona i drugih
oblika rada i djelovawa u komori, u skladu sa funkcijama
i zadacima obrtni~ke komore i wenih organa.
^lan 37.
(Sud ~asti)
U okviru Obrtni~ke komore kantona djeluje Sud ~asti:
Sud ~asti se stara o razvijawu i za{titi dobrih
poslovnih obi~aja od strane ~lanova Obrtni~ke
komore Kantona, vodi postupak i izri~e mjere za
povredu dobrih poslovnih obi~aja, ugovora, trgova~kih
pravila i drugih propisa na doma}em tr`i{tu.
Sud ~asti naro~ito razmatra i sankcioni{e
naru{avawe konkurencije na tr`i{tu putem
monopolisti~kih djelovawa i nelojalne konkurencije,
{pekulacije i ograni~avawe tr`i{ta, te povredu
ugleda svojih ~lanova.
Svako pravno i fizi~ko lice mo`e pokrenuti
spor kod Suda ~asti Obrtni~ke komore Kantona
ukoliko je o{te}eno po bilo kom osnovu od strane
Broj 8 - Strana 1062
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ~lana Obrtni~ke komore Kantona. ^lan Obrtni~ke
komore Kantona mo`e tra`iti arbitra`u suda ~asti
u slu~ajevima povrede wegovih prava od ~lanova
Obrtni~ke komore Kantona ili drugih lica.
U slu~aju neuspjeha Suda ~asti u rje{avawu
ulo`enog spora, postupak se nastavqa na redovnom
nadle`nom sudu.
Upravni odbor Obrtni~ke komore Kantona
posebnim op{tim aktom utvr|uje organizaciju
nadle`nosti i sastav Suda ~asti, broj i na~in izbora
sudija i tu`ilaca Suda ~asti, mjere koje se mogu izre}i,
postupak i druga pitawa od zna~aja za rad Suda ~asti.
Op{ti akti
^lan 38.
(Akti Obrtni~ke komore Kantona)
U ostvarivawu ciqeva organi i tijela Obrtni~ka
komora kantona donosi:
statut, odluke, zakqu~ke, preporuke, pravilnike
i poslovnik.
^lan 39.
(Forma nacrta statuta)
Nacrt i prijedlog statuta utvr|uje upravni odbor,
a donosi ga skup{tina Obrtni~ke komore Kantona.
Statutom Obrtni~ke komore Kantona naro~ito se
reguli{u: ciqevi i zadaci Obrtni~ke komore, organi
i tijela, prava i du`nosti ~lanova, saradwa Obrtni~ke
komore sa drugim organima i organizacijama,
informisawe ~lanova i javnost rada Obrtni~ke
komore Kantona, na~in finansirawa i druga pitawa
od zna~aja za rad obrtni~ke komore.
^lan 40.
(Odluke)
Odlukom se ure|uju statutarna pitawa i druga
pitawa u okviru prava i ovla{}ewa Obrtni~ke komore
Kantona, a u skladu sa zakonom i ovim statutom, mijewa
se i dopuwuje statut, odlu~uje o zakqu~ivawu ugovora
i sporazuma i predla`e osnovica i stopa ~lanskog
doprinosa po kojoj ~lanovi pla}aju Obrtni~koj komori
Kantona.
Odluka organa Obrtni~ke komore Kantona ima
obavezuju}u snagu za ~lanove, a ~lanovi Obrtni~ke
komore su me|usobno odgovorni za sprovo|ewe odluka
organa Obrtni~ke komore Kantona.
^lan 41.
(Zakqu~ci)
Zakqu~kom se izra`avaju stav, mi{qewe i prijedlog
organa Obrtni~ke komore Kantona i konstituisawe
organa i tijela Obrtni~ke komore Kantona.
^lan 42.
(Stavovi)
Delegat u Skup{tini, Skup{tina, svako tijelo i
organ u Obrtni~koj komori Kantona ima pravo na svoj
stav. Stavovi se u pisanom obliku razmatraju, te ako se
prihvate od tijela na kojima se razmatraju po wima se
postupa po proceduri propisanoj Poslovnikom o radu
Skup{tine Obrtni~ke komore Kantona.
Pojedinac ima pravo tra`iti da se wegov stav
izdvoji u zapisniku.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
^lan 43.
(Preporuke)
Preporukom se smatra pisani akt kojim se
preporu~uje preduzimawe radwi za poboq{awe
organizacionog i funkcionalnog ambijenta pojedinca,
tijela i op{teg ambijenta.
^lan 44.
(Poslovnik)
Skup{tina Obrtni~ke komore Kantona donosi
Poslovnik o radu Skup{tine.
Poslovnikom o radu pobli`e se propisuju radwe i
aktivnosti propisane Statutom i zakonom, i to:
1. Op{te odredbe,
2. Prava i du`nosti ~lanova u skup{tini
Obrtni~ke komore,
3. Plan i program rada skup{tine,
4. Pripremawe sjednica,
5. Tok sjednica,
6. Odr`avawe reda na sjednicama,
7. Zapisnik sa sjednice,
8. Verifikacija mandata,
9. Izbor i imenovawa,
10. Zavr{ne odredbe.
Finansirawe i finansijsko poslovawe
^lan 45.
(Finansirawe )
Sredstva za rad Obrtni~ke komore Kantona
obezbje|uju se iz ~lanarine, kotizacija, prihoda iz
imovine, naknade za usluge, poklonima i donacijama
~lanova i drugih izvora u skladu sa zakonom, Statutom
i drugim aktima Obrtni~ke komore Kantona.
^lan 46.
(Finansjski plan)
Na prijedlog Upravnog odbora, Skup{tina
Obrtni~ke komore Kantona donosi finansijski plan
za svaku kalendarsku godinu prije po~etka te godine za
koju se donosi.
^lan 47.
(Godi{wi izvje{taj i zavr{ni ra~un)
Godi{wi izvje{taj o ostvarenim prihodima
i rashodima te zavr{ni ra~un usvaja Skup{tina
Obrtni~ke komore Kantona na prijedlog Upravnog
odbora, a u skladu sa Statutom i zakonskim propisima.
Ukoliko Skup{tina Obrtni~ke komore Kantona
do kraja kalendarske godine ne donese finansijski
plan za narednu godinu, Upravni odbor donosi odluku
o privremenom finansirawu Obrtni~ke komore za
period od tri mjeseca, s tim da prihodi i rashodi ne
mogu biti ve}i od zadweg tromjese~ja prethodne godine.
^lan 48
(Obe{te}ewe tre}ih lica)
Obrtni~ka komora Kantona je odgovorna,
propisanim postupkom, obe{tetiti tre}a lica, za
{tetu koju po~ine upravna tijela, ~lanovi upravnih
tijela ili neki drugi, u skladu sa Statutom, imenovani
zastupnici, u obavqawu povjerenih im funkcija.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Javnost rada, akti za objavu i slu`bene novine za
objavu
^lan 49.
(Javnost rada)
Rad Obrtni~ke komore Kantona je javan i o radu
organa i tijela obavje{tavaju se ~lanovi i {ira javnost
putem vlastitih novina sredstava informisawa i na
drugi uobi~ajeni na~in.
Organi Obrtni~ke komore Kantona mogu
odlu~iti da odre|ena pitawa, izuzetno razmatraju bez
predstavnika sredstava informisawa.
Podatke i informacije o radu Obrtni~ke komore
Kantona mogu dati samo ovla{}ena lica, predsjednik i
sekretar ili lice koje oni ovlaste.
Obrtni~ka komora Kantona odlukom Upravnog
odbora osniva novine u kojima se odre|uju osnovna
na~ela, koncepcija i sadr`aj glasila.
^lan 50.
(Akti koji se objavquju u Slu`benom glasniku)
Pored akata navedenih u ~lanu 89. stav (2.) Zakona
o obrtu i srodnim djelatnostima, Obrtni~ka komora
Kantona objavquje Statut i Odluku o broju ~lanova i
broju predstavnika u komori, odluku o izboru upravnih
tijela i wihovim ovla{}ewima i druga akta kada to
odlu~e organi koji ih donose.
Akti iz prethodnog stava objavquju se u
"Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Prelazne i zavr{ne odredbe
^lan 51.
(Stupawe na snagu)
Ovaj statut stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
^lan 52.
(Izmjene i dopune)
Izmjene i dopune ovog statuta vr{e se na na~in i
po postupku za wegovo dono{ewe.
^lan 53.
(Prestanak primjene)
Danom stupawa na snagu ovog Statuta prestaje
primjena ranijeg Statuta od decembra 1999. godine.
Tuzla, septembar 2011. godine
Broj 8 - Strana 1063
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Predsjednik Skup{tine
Mehmed Bandi}, s.r.
568
Устaвни суд Федерaције Босне и Херцеговине,
одлучујући о зaхтјеву Потпредсједникa Федерaције Босне
и Херцеговине зa утврђивaње устaвности Зaконa о плaтaмa
и нaкнaдaмa полицијских службеникa Федерaције Босне и
Херцеговине, нa основу члaнa IV.Ц.10. Устaвa Федерaције
Босне и Херцеговине, нaкон проведене јaвне рaспрaве, нa
сједници одржaној дaнa 17.4.2012. године, донио је
П
Р
Е
С
У
Д
У
Утврђује се дa оспорени дио члaнa 1. Зaконa о плaтaмa
и нaкнaдaмa полицијских службеникa Федерaције Босне
и Херцеговине („Службене новине Федерaције БиХ“,
број 45/10) у дијелу који глaси: „те примјенa овог зaконa у
кaнтонимa“ и чл. 31. до 35. истог зaконa, нису у несклaду сa
Устaвом Федерaције БиХ.
Пресуду објaвити у „Службеним новинaмa Федерaције
БиХ“ и службеним глaсилимa кaнтонa.
Обрaзложење
Потпредсједник Федерaције Босне и Херцеговине (у
дaљем тексту: подносилaц зaхтјевa) поднио је 15.12.2011.
године Устaвном суду Федерaције Босне и Херцеговине (у
дaљем тексту: Устaвни суд Федерaције) зaхтјев зa утврђивaње
устaвности дијелa члaнa 1. Зaконa о плaтaмa и нaкнaдaмa
полицијских службеникa Федерaције Босне и Херцеговине
у дијелу који глaси: “примјенa овог зaконa у кaнтонимa“ и
поглaвљa VI. Зaконa, односно члaновa 31. до 35. истог зaконa
(у дaљем тексту: оспорени члaнови Зaконa), тврдећи дa се
оспореним члaновимa Зaконa поврјеђују одредбе члaнa
III.4.a), е) и л) Устaвa Федерaције Босне и Херцеговине.
Подносилaц зaхтјевa нaводи дa је члaном 1. оспореног
Зaконa прописaно: “Овим зaконом уређују се плaте, плaтни
рaзреди и коефицијенти зa плaтне рaзреде полицијских
службеникa Федерaције Босне и Херцеговине, нaкнaде,
кaо и другa питaњa којa се односе нa примaњa полицијских
службеникa, те примјенa овог зaконa у кaнтонимa“.
Подносилaц зaхтјевa истиче дa, прописујући у члaну
1. оспореног Зaконa примјену овог зaконa у кaнтонимa,
директно обaвезује кaнтоне дa се плaте и друге нaкнaде
полицијских службеникa кaнтонa регулишу по одредбaмa
федерaлног зaконa, што је детaљније прописaно оспореним
члaновимa 31. до 35. Зaконa. Тиме се нa неустaвaн нaчин
преузимaју нaдлежности кaнтонa прописaне у члaну III.4.
a), е) и л) Устaвa Федерaције Босне и Херцеговине, нa који
нaчин се директно поврјеђује Устaв Федерaције Босне и
Херцеговине. Предложио је дa Устaвни суд Федерaције,
нaкон проведеног поступкa донесе пресуду којом се утврђује
дa је одредбa оспореног члaнa 1. Зaконa у дијелу који глaси:
“те примјену овог зaконa у кaнтонимa, и оспорених члaновa
31. до 35. Зaконa у несaглaсности сa Устaвом Федерaције
Босне и Херцеговине и дa престaју вaжити сa дaном објaве
пресуде у „Службеним новинaмa Федерaције БиХ“.
Устaвни суд Федерaције сaглaсно члaну 16. Зaконa
о поступку пред Устaвним судом Федерaције Босне и
Херцеговине („Службене новине Федерaције БиХ“, број:
6/95 и 37/03) је дaнa 19.12.2011. године, зaхтјев достaвио
нa одговор другој стрaнци у поступку, тј. Пaрлaменту
Федерaције Босне и Херцеговине - Предстaвничком дому и
Дому нaродa, кaо доносиоцу оспореног Зaконa. Одговор нa
зaхтјев није достaвљен.
Устaвни суд Федерaције је по зaхтјеву подносиоцa одржaо
јaвну рaспрaву 17.4.2012. године, којој је присуствовaлa Лидијa
Петриц, кaо пуномоћницa подносиоцa зaхтјевa, док испред
Пaрлaментa Федерaције Босне и Херцеговине није приступио
нико.
Broj 8 - Strana 1064
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Пуномоћницa подносиоцa зaхтјевa је истaклa дa остaје
у цијелости код поднесеног зaхтјевa и додaлa дa је зaхтјев
поднесен нa иницијaтиву Влaде Зеничко-добојског кaнтонa,
којa је рaдилa aнaлизу потребних средстaвa по нaцрту
кaнтонaлног зaконa, који је требaо бити донесен, у склaду сa
оспореним члaном 35. федерaлног зaконa, којом приликом
су утврдили дa се нaмеће неодрживa финaнсијскa обaвезa
кaнтону, зa случaј дa приступи доношењу кaнтонaлног
зaконa. Сличнa ситуaцијa је и сa Тузлaнским кaнтоном, a
премa њој доступним подaцимa, једино је Кaнтон Средишњa
Боснa/Средњобосaнски кaнтон донио Зaкон о плaтaмa
полицијских службеникa („Службене новине Кaнтонa
Средишњa Боснa/Средњобосaнски кaнтон“, број:11/11)
који је одступио од нaчинa утврђивaњa зa обрaчун плaтa,
кaко је то прописaно у федерaлном зaкону и прописaо дa
износ основицa зa обрaчун плaте полицијског службеникa
утврђује Влaдa кaнтонa у договору сa синдикaтом a у склaду
сa Зaконом о извршaвaњу буџетa Кaнтонa Средишњa Боснa/
Средњобосaнски кaнтон и рaсположивим средствимa у
кaнтону. Предложилa је дa се зaхтјев увaжи и донесе пресудa
кaко је предложенa у зaхтјеву.
Устaвни суд Федерaције је одлучио кaо у тaчки 1.
изреке ове пресуде из сљедећих рaзлогa:
Полaзећи од одредби члaнa IV.Ц.10.(2) Устaвa
Федерaције Босне и Херцеговине Устaвни суд Федерaције
констaтује дa је нaдлежaн дa одлучује о зaхтјеву
потпредсједникa Федерaције Босне и Херцеговине кaдa је
питaње дa ли је приједлог зaконa који је усвојен у једном
дому Пaрлaментa или пaк приједлог зaконa који је усвојен у
обa домa, у склaду сa овим устaвом.
Рaзмaтрaјући зaхтјев, Устaвни суд Федерaције је
пошaо од одредaбa Поглaвљa III. Устaвa Федерaције Босне
и Херцеговине, у којем је прописaнa подјелa овлaсти
између федерaлне и кaнтонaлне влaсти и Aмaндмaнa VIII.
и CVI. нa Устaв Федерaције Босне и Херцеговине, гдје је
у члaну III.1. под тaчком ц) прописaно дa су у искључивој
овлaсти Федерaције „доношење прописa о финaнсијaмa
и финaнсијским институцијaмa Федерaције и фискaлнa
политикa Федерaције“, док је у члaну III.2. прописaнa
зaједничкa нaдлежност федерaлне влaсти и кaнтонa, те дa
је поред остaлих зaједничких нaдлежности, под тaчком е)
прописaнa зaједничкa нaдлежност зa „социјaлну политику“.
Члaном III.3.(1) Устaвa Федерaције Босне и
Херцеговине прописaно је дa се „премa потреби, овлaсти
из члaнa III.2 могу испуњaвaти зaједнички или зaсебно или
од стрaне кaнтонa координирaно од федерaлне влaсти“,
док је стaвом (3) овог члaнa прописaно: “У испуњaвaњу
својих овлaсти, кaдa је ријеч о зaконимa и прописимa који
су обaвезујући нa цијелом подручју Федерaције, у склaду
сa овим устaвом и одлукaмa Пaрлaментa Федерaције,
федерaлнa влaст дјелује поштујући овлaсти кaнтонa,
специфичну ситуaцију у појединим кaнтонимa и потребу
зa фелксибилности у проведби. Федерaлнa влaст имa прaво
утврђивaти политику и доносити зaконе у погледу свaке од
ових овлaсти“.
У конкретном случaју, облaст којa се уређује
оспореним Зaконом је облaст прaвa из рaдног односa, којa
јесте сaдржaјни дио социјaлне политике aли пошто се њиме
уређује сегмент плaтa и нaкнaдa (полицијских службеникa
Федерaције Босне и Херцеговине и кaнтонa), кaо дио
прaвa који произилaзи из рaдног односa a исплaћује се из
буџетa Федерaције и кaнтонa, зaдире у питaњa прописa о
финaнсијaмa и финaнсијским институцијaмa и фискaлној
политици Федерaције и у директној је вези сa буџетом
Федерaције, што је члaном III.1. тaчкa д) прописaно кaо
искључивa нaдлежност Федерaције. Због тогa није спорно
дa се Пaрлaмент Федерaције Босне и Херцеговине у склопу
вођењa зaконодaвне политике опредијелио дa, у склaду сa
потребaмa и уоченим досaдaшњим рaзликaмa у плaтaмa од
кaнтонa до кaнтонa, ову облaст уједнaчено уреди оспореним
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Зaконом и нa тaј нaчин уклони дискриминaцију у плaтaмa
полицијских службеникa, чиме оспорени дио члaнa 1. Зaконa
у дијелу који глaси: “те примјенa овог зaконa у кaнтонимa“
гa не чини несaглaсним сa Устaвом Федерaције Босне и
Херцеговине.
Нaдaље, aнaлизирaјући поглaвље VI. Зaконa о плaтaмa
и нaкнaдaмa полицијских службеникa Федерaције Босне
и Херцеговине, Устaвни суд Федерaције је утврдио дa се у
оспореним чл. 31. до 35. рaзрaђује нaчин примјене оспореног
Зaконa у кaнтонимa, при чему је федерaлнa влaст, у склaду
сa члaном III.3 (3) Устaвa Федерaције Босне и Херцеговине,
водилa рaчунa о кaнтонaлним нaдлежностимa, евентуaлним
рaзличитим ситуaцијaмa у кaнтонимa и потребом зa
флексибилности у провођењу утврђене политике у овој
облaсти. Због тогa је оспореним Зaконом зa кaнтоне
прописaн искључиво принципијелни оквир зa уређивaње
овог питaњa у свaком кaнтону, појединaчно. То илуструје
сaдржaј члaнa 31. оспореног Зaконa којим је прописaно:
“Висинa и нaчин оствaривaњa плaтa, нaкнaдa, додaтaкa
нa плaту, коефицијенти и плaтни рaзреди полицијских
службеникa у кaнтонaлним министaртсвимa унутрaшњих
пословa, утврдиће се кaнтонaлним прописом који ће
сaдржaвaти принципе из члaнa 4. овог зaконa и бити у
склaду сa члaном 3., стaв 2. и члaном 6., 7. и 9. овог зaконa.
Коефицијенти и плaтни рaзреди из стaвa 1. овогa члaнa
везују се зa чин који имa полицијски службеник“.
Дaкле, кaнтони су обaвезни у своје прописе угрaдити
принципе члaнa 4. оспореног Зaконa и те прописе усклaдити
сa члaном 3. стaв 2. истог зaконa, којим је прописaно
дa: “Влaдa Федерaције Босне и Херцеговине ће рaди
несметaног функционисaњa оргaнa влaсти Федерaције зa
кориснике буџетa, нa који се односи овaј зaкон утврдити
јединствен исплaтни коефицијент зa обрaчун плaтa у
одређеном постотку зa фискaлну годину уколико то
зaхтијевa одржaвaње мaкроекономске стaбилности, у склaду
сa Зaконом о буџетимa у Федерaцији Босне и Херцеговине,
што је домен фискaлне политике и искључивa нaдлежност
Федерaције Босне и Херцеговине, прописaно члaном III.1.
Устaвa Федерaције Босне и Херцеговине.
Оспореним Зaконом су тaкође прописaни додaци
нa плaту и нaкнaде нa уједнaчен нaчин зa све полицијске
службенике, с тим што је у оспореном члaну 34. прописaно
дa висину и нaчин оствaривaњa додaтaкa нa плaту и нaкнaде
утврђује влaдa кaнтонa. Нa крaју, члaном 35. оспореног
Зaконa прописaнa је обaвезa кaнтонимa дa у року од 90
дaнa од дaнa доношењa оспореног Зaконa донесу своје
одговaрaјуће прописе.
Очигледно је дa из свегa нaведеног произилaзи
недвосмислен зaкључaк дa је федерaлнa влaст имaлa
устaвни основ зa доношење оспореног Зaконa, нa нaчин
дa је у односу нa кaнтоне прописaлa сaмо принципијелни
оквир у склaду сa процјеном зaконодaвцa дa постоји потребa
дa се овa облaст уреди нa уједнaчен нaчин зa све полицијске
службенике Федерaције Босне и Херцеговине и кaнтонa.
Устaвни суд Федерaције је нa основу нaведеног
утврдио дa одредбa члaнa 1. оспореног Зaконa у дијелу који
глaси: “те примјенa овог зaконa у кaнтонимa“, те оспореним
чл. 31. до 35. нису у несклaду сa Устaвом Федерaције Босне
и Херцеговине.
Ову пресуду Устaвни суд Федерaције донио је
једноглaсно у сaстaву: мр Кaтa Сењaк, предсједницa
Судa, Сеaд Бaхтијaревић, Домин Мaлбaшић, Aлексaндрa
Мaртиновић и мр Фaрис Вехaбовић, судије Судa.
Број: У–36/11
17.4.2012. године
Сaрaјево
Предсједницa
Устaвног судa Федерaције Босне и Херцеговине
мр, Кaтa Сењaк, с.р.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući
o zahtjevu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine za
utvrđivanje ustavnosti Zakona o platama i naknadama policijskih
službenika Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu člana
IV.C.10. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, nakon provedene
javne rasprave, na sjednici održanoj dana 17.4.2012. godine, donio
je
P R
E
S
U
D
U
Utvrđuje se da osporeni dio člana 1. Zakona o platama i
naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 45/10) u dijelu koji
glasi: „te primjena ovog zakona u kantonima“ i čl. 31. do 35.
istog zakona, nisu u neskladu sa Ustavom Federacije BiH.
Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“
i službenim glasilima kantona.
Obrazloženje
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem
tekstu: podnosilac zahtjeva) podnio je 15.12.2011. godine
Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
Ustavni sud Federacije) zahtjev za utvrđivanje ustavnosti dijela
člana 1. Zakona o platama i naknadama policijskih službenika
Federacije Bosne i Hercegovine u dijelu koji glasi: “primjena
ovog zakona u kantonima“ i poglavlja VI. Zakona, odnosno
članova 31. do 35. istog zakona (u daljem tekstu: osporeni
članovi Zakona), tvrdeći da se osporenim članovima Zakona
povrjeđuju odredbe člana III.4.a), e) i l) Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine.
Podnosilac zahtjeva navodi da je članom 1. osporenog
Zakona propisano: “Ovim zakonom uređuju se plate, platni
razredi i koeficijenti za platne razrede policijskih službenika
Federacije Bosne i Hercegovine, naknade, kao i druga pitanja
koja se odnose na primanja policijskih službenika, te primjena
ovog zakona u kantonima“.
Podnosilac zahtjeva ističe da, propisujući u članu 1.
osporenog Zakona primjenu ovog zakona u kantonima, direktno
obavezuje kantone da se plate i druge naknade policijskih
službenika kantona regulišu po odredbama federalnog zakona,
što je detaljnije propisano osporenim članovima 31. do 35.
Zakona. Time se na neustavan način preuzimaju nadležnosti
kantona propisane u članu III.4. a), e) i l) Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine, na koji način se direktno povrjeđuje Ustav
Federacije Bosne i Hercegovine. Predložio je da Ustavni sud
Federacije, nakon provedenog postupka donese presudu kojom
se utvrđuje da je odredba osporenog člana 1. Zakona u dijelu
koji glasi: “te primjenu ovog zakona u kantonima, i osporenih
članova 31. do 35. Zakona u nesaglasnosti sa Ustavom
Federacije Bosne i Hercegovine i da prestaju važiti sa danom
objave presude u „Službenim novinama Federacije BiH“.
Ustavni sud Federacije saglasno članu 16. Zakona o
postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/95 i 37/03) je dana
19.12.2011. godine, zahtjev dostavio na odgovor drugoj stranci
u postupku, tj. Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine
- Predstavničkom domu i Domu naroda, kao donosiocu
osporenog Zakona. Odgovor na zahtjev nije dostavljen.
Ustavni sud Federacije je po zahtjevu podnosioca održao
javnu raspravu 17.4.2012. godine, kojoj je prisustvovala Lidija
Petric, kao punomoćnica podnosioca zahtjeva, dok ispred
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nije pristupio niko.
Punomoćnica podnosioca zahtjeva je istakla da ostaje
u cijelosti kod podnesenog zahtjeva i dodala da je zahtjev
podnesen na inicijativu Vlade Zeničko-dobojskog kantona,
koja je radila analizu potrebnih sredstava po nacrtu kantonalnog
zakona, koji je trebao biti donesen, u skladu sa osporenim
članom 35. federalnog zakona, kojom prilikom su utvrdili da
se nameće neodrživa finansijska obaveza kantonu, za slučaj
Broj 8 - Strana 1065
da pristupi donošenju kantonalnog zakona. Slična situacija je
i sa Tuzlanskim kantonom, a prema njoj dostupnim podacima,
jedino je Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton donio
Zakon o platama policijskih službenika („Službene novine
Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton“, broj:11/11)
koji je odstupio od načina utvrđivanja za obračun plata, kako je
to propisano u federalnom zakonu i propisao da iznos osnovica
za obračun plate policijskog službenika utvrđuje Vlada kantona
u dogovoru sa sindikatom a u skladu sa Zakonom o izvršavanju
budžeta Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton i
raspoloživim sredstvima u kantonu. Predložila je da se zahtjev
uvaži i donese presuda kako je predložena u zahtjevu.
Ustavni sud Federacije je odlučio kao u tački 1. izreke ove
presude iz sljedećih razloga:
Polazeći od odredbi člana IV.C.10.(2) Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine Ustavni sud Federacije konstatuje da je
nadležan da odlučuje o zahtjevu potpredsjednika Federacije
Bosne i Hercegovine kada je pitanje da li je prijedlog zakona
koji je usvojen u jednom domu Parlamenta ili pak prijedlog
zakona koji je usvojen u oba doma, u skladu sa ovim ustavom.
Razmatrajući zahtjev, Ustavni sud Federacije je pošao od
odredaba Poglavlja III. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine,
u kojem je propisana podjela ovlasti između federalne i
kantonalne vlasti i Amandmana VIII. i CVI. na Ustav Federacije
Bosne i Hercegovine, gdje je u članu III.1. pod tačkom c)
propisano da su u isključivoj ovlasti Federacije „donošenje
propisa o finansijama i finansijskim institucijama Federacije
i fiskalna politika Federacije“, dok je u članu III.2. propisana
zajednička nadležnost federalne vlasti i kantona, te da je pored
ostalih zajedničkih nadležnosti, pod tačkom e) propisana
zajednička nadležnost za „socijalnu politiku“.
Članom III.3.(1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
propisano je da se „prema potrebi, ovlasti iz člana III.2
mogu ispunjavati zajednički ili zasebno ili od strane kantona
koordinirano od federalne vlasti“, dok je stavom (3) ovog
člana propisano: “U ispunjavanju svojih ovlasti, kada je riječ o
zakonima i propisima koji su obavezujući na cijelom području
Federacije, u skladu sa ovim ustavom i odlukama Parlamenta
Federacije, federalna vlast djeluje poštujući ovlasti kantona,
specifičnu situaciju u pojedinim kantonima i potrebu za
felksibilnosti u provedbi. Federalna vlast ima pravo utvrđivati
politiku i donositi zakone u pogledu svake od ovih ovlasti“.
U konkretnom slučaju, oblast koja se uređuje osporenim
Zakonom je oblast prava iz radnog odnosa, koja jeste sadržajni
dio socijalne politike ali pošto se njime uređuje segment plata i
naknada (policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine
i kantona), kao dio prava koji proizilazi iz radnog odnosa a
isplaćuje se iz budžeta Federacije i kantona, zadire u pitanja
propisa o finansijama i finansijskim institucijama i fiskalnoj
politici Federacije i u direktnoj je vezi sa budžetom Federacije,
što je članom III.1. tačka d) propisano kao isključiva nadležnost
Federacije. Zbog toga nije sporno da se Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine u sklopu vođenja zakonodavne politike
opredijelio, da u skladu sa potrebama i uočenim dosadašnjim
razlikama u platama od kantona do kantona, ovu oblast
ujednačeno uredi osporenim Zakonom i na taj način ukloni
diskriminaciju u platama policijskih službenika, čime osporeni
dio člana 1. Zakona u dijelu koji glasi: “te primjena ovog zakona
u kantonima“ ga ne čini nesaglasnim sa Ustavom Federacije
Bosne i Hercegovine.
Nadalje, analizirajući poglavlje VI. Zakona o platama
i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i
Hercegovine, Ustavni sud Federacije je utvrdio da se u osporenim
čl. 31. do 35. razrađuje način primjene osporenog Zakona
u kantonima, pri čemu je federalna vlast, u skladu sa članom
III.3(3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, vodila računa o
kantonalnim nadležnostima, eventualnim različitim situacijama
u kantonima i potrebom za fleksibilnosti u provođenju utvrđene
politike u ovoj oblasti. Zbog toga je osporenim Zakonom za
kantone propisan isključivo principijelni okvir za uređivanje
Broj 8 - Strana 1066
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ovog pitanja u svakom kantonu, pojedinačno. To ilustruje
sadržaj člana 31. osporenog Zakona kojim je propisano:
“Visina i način ostvarivanja plata, naknada, dodataka na platu,
koeficijenti i platni razredi policijskih službenika u kantonalnim
ministarstvima unutrašnjih poslova, utvrdit će se kantonalnim
propisom koji će sadržavati principe iz člana 4. ovoga zakona
i biti u skladu sa članom 3., stav 2. i članom 6., 7. i 9. ovog
zakona. Koeficijenti i platni razredi iz stava 1. ovoga člana
vezuju se za čin koji ima policijski službenik“.
Dakle, kantoni su obavezni u svoje propise ugraditi principe
člana 4. osporenog Zakona i te propise uskladiti sa članom 3.
stav 2. istog zakona, kojim je propisano da: “Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine će radi nesmetanog funkcionisanja organa
vlasti Federacije za korisnike budžeta, na koji se odnosi ovaj
zakon utvrditi jedinstven isplatni koeficijent za obračun plata
u određenom postotku za fiskalnu godinu ukoliko to zahtijeva
održavanje makroekonomske stabilnosti, u skladu sa Zakonom o
budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, što je domen fiskalne
politike i isključiva nadležnost Federacije Bosne i Hercegovine,
propisano članom III.1. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.
Osporenim Zakonom su, takođe propisani dodaci na platu
i naknade na ujednačen način za sve policijske službenike, s
tim što je u osporenom članu 34. propisano da visinu i način
ostvarivanja dodataka na platu i naknade utvrđuje vlada kantona.
Na kraju, članom 35. osporenog Zakona propisana je obaveza
kantonima da u roku od 90 dana od dana donošenja osporenog
Zakona donesu svoje odgovarajuće propise.
Očigledno je da iz svega navedenog proizilazi nedvosmislen
zaključak da je federalna vlast imala ustavni osnov za donošenje
osporenog Zakona, na način da je u odnosu na kantone propisala
samo principijelni okvir u skladu sa procjenom zakonodavca da
postoji potreba da se ova oblast uredi na ujednačen način za sve
policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine i kantona.
Ustavni sud Federacije je na osnovu navedenog utvrdio
da odredba člana 1. osporenog Zakona u dijelu koji glasi: “te
primjena ovog zakona u kantonima“, te osporenim čl. 31. do 35.
nisu u neskladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u
sastavu : mr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarević,
Domin Malbašić, Aleksandra Martinović i mr. Faris Vehabović,
sudije Suda.
Broj: U–36/11
17.4.2012. godine
S a r a j e v o
Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
mr. Kata Senjak, s.r.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući
o zahtjevu dopredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine
za utvrđivanje ustavnosti Zakona o plaćama i naknadama
policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine, na
temelju članka IV.C.10. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine,
nakon provedene javne rasprave, na sjednici održanoj dana
17.4.2012. godine, donio je
P R
E
S
U
D
U
Utvrđuje se da osporeni dio članka 1. Zakona o plaćama i
naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 45/10) u dijelu koji
glasi: „te primjena ovog zakona u kantonima“ i čl. 31. do 35.
istog zakona, nisu u nesukladnosti sa Ustavom Federacije BiH.
Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i
službenim glasilima kantona.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Obrazloženje
Dopredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: podnositelj zahtjeva) podnio je 15.12.2011. godine
Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev za utvrđivanje ustavnosti
dijela članka 1. Zakona o plaćama i naknadama policijskih
službenika Federacije Bosne i Hercegovine u dijelu koji glasi:
“primjena ovog zakona u kantonima“ i poglavlja VI. Zakona,
odnosno članaka 31. do 35. istog zakona (u daljnjem tekstu:
osporeni članci Zakona ), tvrdeći da se osporenim člancima
Zakona povrjeđuju odredbe članka III.4.a), e) i l) Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine.
Podnositelj zahtjeva navodi da je člankom 1. osporenog
Zakona propisano: “Ovim zakonom uređuju se plaće, platni
razredi i koeficijenti za platne razrede policijskih službenika
Federacije Bosne i Hercegovine, naknade, kao i druga pitanja
koja se odnose na primanja policijskih službenika, te primjena
ovog zakona u kantonima“.
Podnositelj zahtjeva ističe da, propisujući u članku 1.
osporenog Zakona, primjenu ovog zakona u kantonima, direktno
obvezuje kantone da se plaće i druge naknade policijskih
službenika kantona reguliraju po odredbama federalnog zakona,
što je detaljnije propisano osporenim člancima 31. do 35.
Zakona. Time se na neustavan način preuzimaju nadležnosti
kantona propisane u članku III.4. a), e) i l) Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine, na koji način se direktno povrjeđuje Ustav
Federacije Bosne i Hercegovine. Predložio je da Ustavni sud
Federacije, nakon provedenog postupka donese presudu kojom
se utvrđuje da je odredba osporenog članka 1. Zakona u dijelu
koji glasi: “te primjenu ovog zakona u kantonima, i osporenih
članaka 31. do 35. Zakona u nesuglasnosti sa Ustavom
Federacije Bosne i Hercegovine i da prestaju važiti sa danom
objave presude u „Službenim novinama Federacije BiH“.
Ustavni sud Federacije suglasno članku 16. Zakona o
postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/95 i 37/03) je dana
19.12.2011. godine zahtjev dostavio na odgovor drugoj stranci
u postupku, tj. Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Zastupničkom domu i Domu naroda, kao donositelju osporenog
Zakona. Odgovor na zahtjev nije dostavljen.
Ustavni sud Federacije je po zahtjevu podnositelja održao
javnu raspravu 17.4.2012. godine, kojoj je nazočila Lidija
Petric, kao opunomoćenica podnositelja zahtjeva, dok ispred
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nije nazočio nitko.
Opunomoćenica podnositelja zahtjeva je istakla da ostaje
u cijelosti kod podnesenog zahtjeva i dodala da je zahtjev
podnesen na inicijativu Vlade Zeničko-dobojskog kantona,
koja je radila analizu potrebnih sredstava po nacrtu kantonalnog
zakona, koji je trebao biti donesen, sukladno osporenom
članku 35. federalnog zakona, kojom prilikom su utvrdili da
se nameće neodrživa financijska obveza kantonu, za slučaj da
pristupi donošenju kantonalnog zakona. Slična situacija je i
sa Tuzlanskim kantonom, a prema njoj dostupnim podacima,
jedino je Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton donio
Zakon o plaćama policijskih službenika („Službene novine
Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton“, broj:11/11)
koji je odstupio od načina utvrđivanja za obračun plaća, kako je
to propisano u federalnom zakonu i propisao da iznos osnovica
za obračun plaće policijskog službenika utvrđuje Vlada kantona
u dogovoru sa sindikatom a sukladno Zakonu o izvršavanju
proračuna Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton i
raspoloživim sredstvima u kantonu. Predložila je da se zahtjev
uvaži i donese presuda kako je predložena u zahtjevu.
Ustavni sud Federacije je odlučio kao u točki 1. izreke ove
presude iz sljedećih razloga:
Polazeći od odredbi članka IV.C.10.(2) Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine Ustavni sud Federacije konstatira da je
nadležan da odlučuje o zahtjevu dopredsjednika Federacije
Bosne i Hercegovine kada je pitanje, da li je prijedlog zakona
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
Broj 8 - Strana 1067
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
koji je usvojen u jednom domu Parlamenta ili pak prijedlog
zakona koji je usvojen u oba doma, sukladan ovom ustavu.
Razmatrajući zahtjev, Ustavni sud Federacije je pošao od
odredaba Poglavlja III. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine,
u kojem je propisana podjela ovlasti između federalne i
kantonalne vlasti i Amandmana VIII. i CVI. na Ustav Federacije
Bosne i Hercegovine, gdje je u članku III.1. pod točkom c)
propisano da su u isključivoj ovlasti Federacije „donošenje
propisa o financijama i financijskim institucijama Federacije i
fiskalna politika Federacije“, dok je u članku III.2. propisana
zajednička nadležnost federalne vlasti i kantona, te da pored
ostalih zajedničkih nadležnosti, pod točkom e) je propisana
zajednička nadležnost za „socijalnu politiku“.
Člankom III.3.(1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
propisano je da se „prema potrebi, ovlasti iz članka III.2
mogu ispunjavati zajednički ili zasebno ili od strane kantona
koordinirano od federalne vlasti“, dok je stavkom (3) ovog
članka propisano: “U ispunjavanju svojih ovlasti, kada je riječ
o zakonima i propisima koji su obvezujući na cijelom području
Federacije, sukladno ovom ustavu i odlukama Parlamenta
Federacije, federalna vlast djeluje poštujući ovlasti kantona,
specifičnu situaciju u pojedinim kantonima i potrebu za
fleksibilnosti u provedbi. Federalna vlast ima pravo utvrđivati
politiku i donositi zakone glede svake od ovih ovlasti“.
U konkretnom slučaju, oblast koja se uređuje osporenim
Zakonom je oblast prava iz radnog odnosa, koja jeste sadržajni
dio socijalne politike ali pošto se njime uređuje segment plaća i
naknada (policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine
i kantona), kao dio prava koji proizilazi iz radnog odnosa, a
isplaćuje se iz proračuna Federacije i kantona, zadire u pitanja
propisa o financijama i financijskim institucijama i fiskalnoj
politici Federacije i u direktnoj je svezi s proračunom Federacije,
što je člankom III.1. točka d) propisano kao isključiva nadležnost
Federacije. Stoga nije sporno da se Parlament Federacije Bosne i
Hercegovine u sklopu vođenja zakonodavne politike opredijelio
da, sukladno potrebama i uočenim dosadašnjim razlikama
u plaćama od kantona do kantona, ovu oblast jednoobrazno
uredi osporenim Zakonom i na taj način ukloni diskriminaciju
u plaćama policijskih službenika, čime osporeni dio članka
1. Zakona u dijelu koji glasi: “te primjena ovog zakona u
kantonima“ ga ne čini nesuglasnim sa Ustavom Federacije
Bosne i Hercegovine.
Nadalje, analizirajući poglavlje VI. Zakona o plaćama
i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i
Hercegovine, Ustavni sud Federacije je utvrdio da se u
osporenim čl. 31. do 35. razrađuje način primjene osporenog
Zakona u kantonima, pri čemu je federalna vlast, sukladno
članku III.3 (3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine vodila
računa o kantonalnim nadležnostima, eventualnim različitim
situacijama u kantonima i potrebom za fleksibilnosti u
provođenju utvrđene politike u ovoj oblasti. Stoga je osporenim
Zakonom za kantone propisan isključivo načelni okvir za
uređivanje ovog pitanja u svakom kantonu, ponaosob. To ilustrira
sadržaj članka 31. osporenog Zakona kojim je propisano:
“Visina i način ostvarivanja plaća, naknada, dodataka na plaću,
koeficijenti i platni razredi policijskih službenika u kantonalnim
ministarstvima unutarnjih poslova, utvrdit će se kantonalnim
propisom koji će sadržavati načela iz članka 4. ovog zakona
i biti sukladni člancima 3., stavak 2. i članku 6., 7. i 9. ovog
zakona. Koeficijenti i platni razredi iz stavka 1. ovoga članka
vezuju se za čin koji ima policijski službenik“.
Dakle, kantoni su obvezni u svoje propise ugraditi načela
članka 4. osporenog Zakona i te propise usuglasiti sa člankom 3.
stavak 2. istog zakona, kojim je propisano da: “Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine će radi nesmetanog funkcioniranja organa
vlasti Federacije za korisnike proračuna, na koji se odnosi ovaj
zakon, utvrditi jedinstven isplatni koeficijent za obračun plaća
u određenom postotku za fiskalnu godinu ukoliko to zahtijeva
održavanje makroekonomske stabilnosti, sukladno Zakonom o
proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine, što je domen
fiskalne politike i isključiva nadležnost Federacije Bosne i
Hercegovine, propisano člankom III.1. Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine.
Osporenim Zakonom su takođe propisani dodaci na plaću
i naknade na jednoobrazan način za sve policijske službenike,
s tim što je u osporenom članku 34. propisano da visinu i
način ostvarivanja dodataka na plaću i naknade utvrđuje vlada
kantona. Na kraju, člankom 35. osporenog Zakona propisana
je obveza kantonima da u roku od 90 dana od dana donošenja
osporenog Zakona donesu svoje odgovarajuće propise.
Očigledno je da iz svega navedenog proizilazi nedvojben
zaključak da je federalna vlast imala ustavni temelj za donošenje
osporenog Zakona, na način da je u odnosu na kantone propisala
samo načelni okvir sukladno procjeni zakonodavca da postoji
potreba da se ova oblast uredi na jednoobrazan način za sve
policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine i kantona.
Ustavni sud Federacije je na temelju navedenog utvrdio
da odredba članka 1. osporenog Zakona u dijelu koji glasi:
“te primjena ovog zakona u kantonima“, te osporenim čl. 31.
do 35. nisu u nesukladnosti sa Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine.
Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u
sastavu: mr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarević,
Domin Malbašić, Aleksandra Martinović i mr. Faris Vehabović,
suci Suda.
Broj: U–36/11
17.4.2012. godine
S a r a j e v o
Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
mr. Kata Senjak, s.r.
569
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona na 50.
sjednici odr`anoj dana 06.06.2012. godine, razmatraju}i
Prijedlog ugovora o koncesiji za povr{insku
eksploataciju kamena dijabaza na lokalitetu "Ribnica" u
op{tini Banovi}i, koji treba da zakqu~e Ministarstvo
industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona i
"Plantrans dijabaz" d.o.o. Banovi}i, na osnovu ~lana 15.,
a u vezi sa ~lanom 27. Zakona o koncesijama (Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona, br. 5/04 , 7/05 i 6/11), ~lanova
11., 12., 13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog
kantona i glavi II ta~ka 3. Dokumenta o politici dodjele
koncesija na podru~ju Tuzlanskog kantona ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/06), donosi slijede}u
ODLUKU
ODOBRAVA SE Prijedlog ugovora o koncesiji
za povr{insku eksploataciju kamena dijabaza na
lokalitetu "Ribnica" u op{tini Banovi}i, koji treba
da zakqu~e Ministarstvo industrije, energetike
i rudarstva Tuzlanskog kantona i "Plantrans
dijabaz"d.o.o. Banovi}i.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-
Broj: 20/1-18-11375/12
Tuzla, 06.06.2012.godine
PREDSJEDNIK
KOMISIJE:
Nihad Sinanovi}, s.r.
Broj 8 - Strana 1068
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ^etvrtak, 12. juli 2012. god.
"Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"
broj: 8/2012
SADR@AJ
SKUP[TINA
505.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
inspekcijama Tuzlanskog kantona
506.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
komunalnim djelatnostima
507.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
Radio-televiziji Tuzlanskog kantona
895.
902.
903.
VLADA
508. Odluka o davawu saglasnosti, broj: 02/1-348820/12 od 18.05.2012. godine
509. Odluka o davawu saglasnosti, broj: 02/1-348305/12 od 18.05.2012. godine
510. Odluka o davawu saglasnosti, broj: 02/1-348305-1/12 od 18.05.2012. godine
511. Odluka o usmjeravawu neplanirane donacije
u Buxet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-8218/12 od 18.05.2012. godine
512. Odluka o usmjeravawu neplanirane donacije
u Buxet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-8218-1/12 od 18.05.2012. godine
513. Odluka o usmjeravawu neplanirane donacije
u Buxet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-8918/12 od 01.06.2012. godine
514. Odluka o usmjeravawu neplanirane donacije
u Buxet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-9394-1/12 od 01.06.2012. godine
515. Odluka o usmjeravawu neplanirane donacije
u Buxet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-9394-2/12 od 01.06.2012. godine
516.Odluka o utvr|ivawu uslova, kriterija
i postupka za raspodjelu sredstava sa
potro{a~ke jedinice 24010003 – Tjelesna
kultura i sport za 2012. godinu, broj: 02/138-7733-1/12 od 01.06.2012. godine
517.Odluka o utvr|ivawu uslova, kriterija i
postupka za raspodjelu sredstava sa potro{a~ke
jedinice 24010013 – Manifestacije kulture od
interesa za Tuzlanski kanton, broj: 02/1-387733-2/12 od 01.06.2012. godine
518.Odluka o utvr|ivawu uslova, kriterija
i postupka za raspodjelu sredstava sa
potro{a~ke jedinice 24010005 – Izdava~ka
djelatnost za 2012. godinu, broj: 02/1-387733-3/12 od 01.06.2012. godine
519.Odluka o ostvarivawu prava iz osnova
socijalne, zdravstvene i bora~ko-invalidske
za{tite povratnika na podru~je entiteta
Republika Srpska i Br~ko Distrikta, broj:
02/1-36-10319/12 od 01.06.2012. godine
520. Odluka o odobravawu sredstava sa pozicije
"Teku}a rezerva" potro{a~ka jedinica
11050001, broj: 02/1-14-11073/12 od 01.06.2012.
godine
521.Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Doborovci"
Doborovci, Gra~anica, broj: 02/1-34-8662/12
od 18.05.2012. godine
904.
904.
905.
905.
905.
906.
906.
907.
907.
913.
914.
918.
919.
919.
522. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Xakule"
Xakule, Gra~anica, broj: 02/1-34-8662-1/12 od
18.05.2012. godine
523.
Rje{ewe
o
imenovawu
privremenog
[kolskog odbora JU Osnovna {kola "Hasan
Kiki}" Gra~anica, broj: 02/1-34-8662-2/12 od
18.05.2012. godine
524. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Male{i}i"
Male{i}i, Gra~anica, broj: 02/1-34-8662-3/12
od 18.05.2012. godine
525. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Miri~ina"
Miri~ina, Gra~anica, broj: 02/1-34-8662-4/12
od 18.05.2012. godine
526. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Soko" Soko, Gra~anica, broj: 02/1-34-8662-5/12 od 18.05.2012. godine
527.Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Stjepan Poqe"
Stjepan Poqe, Gra~anica, broj: 02/1-34-86626/12 od 18.05.2012. godine
528. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Dr. Safvet-beg
Ba{agi}" Grada~ac, broj: 02/1-34-8662-7/12 od
18.05.2012. godine
529. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Edhem Mulabdi}"
Me|i|a Dowa, Grada~ac, broj: 02/1-34-86628/12 od 18.05.2012. godine
530. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Hamdija
Kre{evqakovi}" Kamberi, Grada~ac, broj:
02/1-34-8662-9/12 od 18.05.2012. godine
531.Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Mehmed-beg
Kapetanovi} Qubu{ak" Srnice Dowe, Grada~ac,
broj: 02/1-34-8662-10/12 od 18.05.2012. godine
532. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Kladaw" Kladaw,
broj: 02/1-34-8662-11/12 od 18.05.2012. godine
533.Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Stupari"
Stupari, Kladaw, broj: 02/1-34-8662-12/12 od
18.05.2012. godine
534. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Sapna" Sapna,
broj: 02/1-34-8662-13/12 od 18.05.2012. godine
535. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamari}"
Gra~anica, broj: 02/1-34-8662-14/12 od 18.05.2012.
godine
536.Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odboraJUGimnazija"MustafaNovali}"Grada~ac,
broj: 02/1-34-8662-15/12 od 18.05.2012. godine
537. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Mje{ovita sredwa {kola "Musa
]azim ]ati}" Kladaw, broj: 02/1-34-866216/12 od 18.05.2012. godine
538. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Mje{ovita sredwa {kola Sapna,
broj: 02/1-34-8662-17/12 od 18.05.2012. godine
919.
919.
920.
920.
920.
921.
921.
921.
921.
922.
922.
922.
922.
923.
923.
923.
923.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
539.
Rje{ewe o imenovawu predsjednika i
~lanova Upravnog odbora Javne ustanove
"Muzej Isto~ne Bosne" Tuzla, broj: 02/1-349028/12 od 18.05.2012. godine
540. Rje{ewe o imenovawu predsjednika i ~lanova
Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za
za{titu i kori{}ewe kulturno-historijskog
i prirodnog nasqe|a Tuzlanskog kantona,
broj: 02/1-34-9028-1/12 od 18.05.2012. godine
541.Rje{ewe o imenovawu direktora Zavoda
zdravstvenog osigurawa Tuzlanskog kantona,
broj: 02/1-34-13598/12 od 18.05.2012. godine
542. Rje{ewe o imenovawu privremenog Upravnog
odbora Javne ustanove Veterinarski zavod
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-24-007058-1/12
od 18.05.2012. godine
543. Program utro{ka sredstava sa buxetske
pozicije "Sredstva za utro{ak prihoda od
koncesija" 11010018 – namjenska sredstva,
broj: 02/1-14-8169/12 od 18.05.2012. godine
544. Program rasporeda i raspodjele sredstava
ostvarenih u procesu privatizacije i
deponovanih kod Razvojne banke Federacije
BiH (sredstva na escrow ra~unu), broj: 02/114-10977/12 od 01.06.2012. godine
545.Program subvencionisawa redovne kamate
na
kredite
privrednim
dru{tvima,
preduzetnicima i nosiocima poqoprivrednih
gazdinstava na podru~ju Tuzlanskog kantona
za 2012. godinu, broj: 02/1-14-11258/12 od
01.06.2012. godine
924.
924.
924.
924.
924.
925.
927.
MINISTARSTVO FINANSIJA
546. Odluka o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-12208/12 od 13.06.2012. godine
551. Odluka o izmjeni Nastavnih planova i programa
u dijelu koji se odnosi na profil i stru~nu
spremu nastavnika i saradnika za realizovawe
programskih sadr`aja u Ma{inskoj tehni~koj i
Ma{inskoj stru~noj {koli, broj: 10/1-38-125191/12 od 22.06.2012. godine
552. Odluka o izmjenama i dopunama Pedago{kih
standarda i op{tih normativa za osnovni
odgoj i obrazovawe, broj: 10/1-38-12232-1/12
od 22.06.2012. godine
553. Odluka o izmjenama i dopunama Pedago{kih
standarda za sredwe {kole, broj: 10/1-3812234-1/12 od 22.06.2012. godine
554. Izmjene i dopune Nastavnog plana i
programa za I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII i IX razred
devetogodi{we osnovne {kole u dijelu
profila i stru~ne spreme nastavnika, broj:
10/1-38-10687/12 od 01.06.2012. godine
555. Pravilnik o stru~nom nadzoru u ustanovama
osnovnog obrazovawa na podru~ju Tuzlanskog
kantona, broj: 10/1-38-11698/12 od 11.06.2012.
godine
556.
Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o sadr`aju i na~inu vo|ewa
dokumentacije i evidencije u ustanovama
osnovnog odgoja i obrazovawa, broj: 10/1-027888-1/12 od 14.06.2012. godine
557.
Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o na~inu vo|ewa pedago{ke
dokumentacije i evidencije u ustanovama za
pred{kolski odgoj i obrazovawe, broj: 10/102-7888-3/12 od 14.06.2012. godine
981.
998.
999.
1000.
1008.
1010.
1027.
MINISTARSTVO PROSTORNOG
URE\EWA I ZA[TITE OKOLICE
929.
MINISTARSTVO OBRAZOVAWA,
NAUKE, KULTURE I SPORTA
547.Odluka o izmjeni Nastavnih planova i
programa u dijelu koji se odnosi na profil
i stru~nu spremu nastavnika i saradnika
za realizovawe programskih sadr`aja u
Elektrotehni~koj i Elektrotehni~koj
stru~noj {koli, broj: 10/1-38-12520/12 od
18.06.2012. godine
548.Odluka o izmjeni Nastavnih planova i
programa u dijelu koji se odnosi na profil
i stru~nu spremu nastavnika i saradnika
za realizovawe programskih sadr`aja u
Medicinskoj {koli, broj: 10/1-38-12599/12
od 19.06.2012. godine
549.Odluka o izmjeni Nastavnih planova i
programa u dijelu koji se odnosi na profil
i stru~nu spremu nastavnika i saradnika
za realizovawe programskih sadr`aja u
Rudarsko-geolo{koj tehni~koj i Rudarskoj
stru~noj {koli, broj: 10/1-38-12606/12 od
19.06.2012. godine
550.Odluka o izmjeni Nastavnih planova i
programa u dijelu koji se odnosi na profil
i stru~nu spremu nastavnika i saradnika
za realizovawe programskih sadr`aja u
Saobra}ajnoj tehni~koj i Saobra}ajnoj
stru~noj {koli, broj: 10/1-38-12601/12 od
19.06.2012. godine
Broj 8 - Strana 1069
558.Odluka o utvr|ivawu uslova,kriterija
i postupaka za raspodjelu namjenskih
sredstava iz ekolo{kih naknada, broj: 12/114-009050/12 od 15.05.2012. godine
1033.
559. Program raspodjele namjenskih sredstava
Ministarstva prostornog ure|ewa i
za{tite okoline za 2012. godinu, broj: 12/114-009051/12 od 17.05.2012. godine
1037.
MINISTARSTVO TRGOVINE,
TURIZMA I SAOBRA]AJA
930.
936.
958.
550.
560. Pravilnik o na~inu ovjere i sadr`aju
cjenovnika i normativa u ugostiteqskim
objektima,
broj:
05/1-22-12207/12
od
14.06.2012. godine
561. Pravilnik o izgledu, sadr`aju i rokovima
dostave obrazaca, broj: 05/1-22-12202/12 od
14.06.2012. godine
562.Pravilnik o na~inu i postupku ovjere
kwige gostiju i popisa gostiju, broj: 05/122-12247/12 od 14.06.2012. godine
563. Pravilnik o na~inu i postupku ovjere
kwige `albi, broj: 05/1-02-12243/12 od
14.06.2012. godine
564.Pravilnik o obliku, sadr`aju i na~inu
vo|ewa Upisnika o razvrstavawu i
kategorizaciji smje{tajnih objekata, broj:
05/1-02-12244/12 od 14.06.2012. godine
565.Pravilnik o obliku i sadr`aju Upisnika o
minimalnim uslovima ugostiteqskih objekata,
broj: 05/1-02-12246/12 od 14.06.2012. godine
1040.
1040.
1042.
1044.
1046.
1049.
Broj 8 - Strana 1070
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA MINISTARSTVO POQOPRIVREDE,
[UMARSTVA I VODOPRIVREDE
566. Program ulagawa sredstava vodnih naknada
u oblast vodoprivrede u 2012. godini, broj:
1049.
04/1-14-8450/12 od 04.05.2012. godine
OBRTNI^KA KOMORA
TUZLANSKOG KANTONA
567.
Statut Obrtni~ke komore Tuzlanskog
1056.
kantona, Tuzla, septembar 2011. godine
USTAVNI SUD FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
568. Presuda, broj: U-36/11 od 17.04.2012. godine
1063.
(bosanski jezik)
Presuda, broj: U-36/11 od 17.04.2012. godine
(hrvatski jezik)
1065.
Presuda, broj: U-36/11 od 17.04.2012. godine
(srpski jezik)
1066.
KOMISIJA ZA KONCESIJE TK
569. Odluka, broj: 20/1-18-11375/12 od 06.06.2012. 1068.
godine
OGLASNI DIO
UPIS U REGISTAR UDRU@EWA
187. Oglas o upisu u Registar udru`ewa Tuzlanskog
kantona: Udru`ewe poqoprivrednih proizvo|a~a Crijev~i}i
188. Oglas o upisu u Registar udru`ewa Tuzlanskog
kantona: Omladinski pokret "Rebus"
189.Oglas o upisu u Registar udru`ewa
Tuzlanskog kantona: Udru`ewe planinarsko
dru{tvo "Miqkovac"
190. Oglas o upisu u Registar udru`ewa Tuzlanskog
kantona: GRADSKO UMJETNI^KO DRU[TVO "LEGE ARTIS"
191. Oglas o upisu u Registar udru`ewa Tuzlanskog
kantona: Umjetni~ki Obrazovni Centar
192. Oglas o upisu u Registar udru`ewa Tuzlanskog
kantona: Udru`ewe "ePLUS"
193. Oglas o upisu u Registar udru`ewa Tuzlanskog
kantona: "Udru`ewe muzi~ara/glazbenika Lira"
194. Oglas o upisu u Registar udru`ewa Tuzlanskog
kantona: EKOLO[KA ORGANIZACIJA
"NATURA"
195. Oglas o upisu u Registar udru`ewa Tuzlanskog
kantona: Udruga za etno-ekolo{ki i ruralni
razvoj "Stara sinija"
196. Oglas o upisu u Registar udru`ewa Tuzlanskog
kantona: Udru`ewe "FRIZBI KLUB"
197. Oglas o upisu u Registar udru`ewa Tuzlanskog
kantona: Udru`ewe umjetnika i kulturnih
radnika u o~uvawu muzi~kih kulturnih
tradicija i ekologije BiH
I.
I.
I.
II.
II.
II.
^etvrtak, 12. juli 2012. god.
198. Oglas o upisu u Registar udru`ewa Tuzlanskog
kantona: "@ivini~ka policija, 1991-1995"
199.Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa gra|ana Tuzlanskog kantona: Savez
udru`ewa slijepih gra|ana Tuzlanskog kantona
200.Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa gra|ana Tuzlanskog kantona:
ODRED IZVI\A^A "KRIN"
201. Oglas o promjenama upisanim u Registar udru`ewa
gra|ana Tuzlanskog kantona: Organizacija za djecu
i mlade "Osmijeh za Osmijeh"
202. Oglas o promjenama upisanim u Registar udru`ewa
gra|ana Tuzlanskog kantona: FUDBALSKI
KLUB "METALAC" @IVINICE
203.Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa Tuzlanskog kantona: UDRU@EWE
TRAHEOTOMIRANIH OSOBA
204.Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa gra|ana Tuzlanskog kantona:
ASOCIJACIJE STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA U TUZLI
205.Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa gra|ana Tuzlanskog kantona:
UDRU@EWE STONOTENISKI KLUB
"STK KREKA"
206. Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa Tuzlanskog kantona: Asocijacija
za integrisani ekonomski razvoj iz Tuzle
207. Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa gra|ana Tuzlanskog kantona:
Udru`ewe gra|ana za razvoj muzi~ke scene
"Tuzla u`ivo", "Tuzla live"
208. Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa Tuzlanskog kantona: Udru`ewe
"Gradski taksi iz Kalesije"
209. Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa Tuzlanskog kantona: Udru`ewe
gra|ana djece sa posebnim potrebama "Mali
svijet" Lukavac
210. Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa gra|ana Tuzlanskog kantona:
UDRU@EWE P^ELARA OP[TINA
LUKAVAC
211.Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa Tuzlanskog kantona: Organizacija
porodica {ehida i poginulih boraca
op}ine Bratunac
212.Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa Tuzlanskog kantona: [kola
rukometa "Tuzla"
III.
OGLAS O POSTAVQEWU
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
III.
213. Oglas o postavqewu privremenog zastupnika
u osobi Mehanovi} Salih, advokat iz Kalesije
214. Oglas o postavqewu privremenog zastupnika
u osobi Huskanovi} Faruku zaposlen u
Kantonalnom zavodu za pru`awe pravne
pomo}i Tuzla
215. Oglas o postavqewu privremenog zastupnika
u osobi Mirza Sumbi}, advokat iz Gra~anice
IV.
IV.
V.
V.
V.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VII.
VII.
VII.
VII.
VII.
VII.
VIII.
VIII.
VIII.
VIII.
IV.
Izdava~: Skup{tina Tuzlanskog kantona Tuzla - Za izdava~a: Ahmet Smajovi}, dipl. prav. sekretar Skup{tine Telefon 035 / 252-565 - Pretplata: 035 / 252-565, lok. 119 - Pretplata se utvr|uje polugodi{we, a uplata se vr{i
unaprijed u korist ra~una: Tuzlanska banka d.d. Tuzla 1321000256000080 - Grafi~ka priprema i {tampa Harfograf d.o.o., Tuzla, Filipa Kqaji}a 22, telefon: 319-500, faks: 319-501 - Za {tampariju: Branka Kreco-Mehi}
Download

505 ЗАКОН - Skupština Tuzlanskog kantona