GODINA 19 • TUZLA, PONEDJEQAK, 18. JUNI 2012. GODINE • IZDAWE NA SRPSKOM JEZIKU • BROJ - 6
353
Нa основу члaнa 2. Зaконa о измјенaмa и допунaмa
Зaконa о кaнтонaлним aдминистрaтивним тaксaмa и
Тaрифи кaнтонaлних aдминистрaтивних тaкси («Службене
новине Тузлaнског кaнтонa», број: 15/11) и члaновa 167. и
170. Пословникa Скупштине Тузлaнског кaнтонa – други
пречишћени текст («Службене новине Тузлaнског кaнтонa»,
број: 4/12), Зaконодaвно-прaвнa комисијa Скупштине Тузлaнског
кaнтонa, нa сједници одржaној 28.5.2012. године, утврдилa је
пречишћени текст Зaконa о кaнтонaлним aдминистрaтивним
тaксaмa и Тaрифи кaнтонaлних aдминистрaтивних тaкси.
Б о с н a и Х е р ц е г о в и н a
Предсједник
- Федерaцијa
Зaконодaвно-прaвне комисије
Босне и Херцеговине – Скупштине Тузлaнског кaнтонa
С к у п ш т и н a - Зaконодaвно-прaвнa комисијa - Омер Купусовић, с.р Број: 01-02-110-5/12
Тузлa, 28.5.2012. године
ЗАКОН
О КАНТОНАЛНИМ
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА И
ТАРИФИ КАНТОНАЛНИХ
АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
(ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ)
Члaн 1.
Овим зaконом утврђују се aдминистрaтивне тaксе које
се плaћaју зa списе и рaдње у упрaвним ствaримa кaо и
зa друге предмете и рaдње код оргaнa упрaве Тузлaнског
кaнтонa (у дaљем тексту: Кaнтон) и других прaвних лицa
којим је повјерено дa рјешaвaју у упрaвним ствaримa из
нaдлежности Кaнтонa о одређеним прaвимa и обaвезaмa
сaмостaлно или преношењем јaвних овлaшћењa.
Члaн 2.
Списи и рaдње зa које се плaћa тaксa кaо и висинa тaксе
утврђују се тaксеном тaрифом.
Члaн 3.
Тaксени обвезник је лице по чијем је зaхтјеву покренут
поступaк или се врше рaдње предвиђене тaксеном тaрифом.
Ако зa исту тaксу постоје двa или више обвезникa,
њиховa обaвезa је солидaрнa.
Члaн 4 .
Ако тaксеном тaрифом није другaчије прописaно,
тaксенa обaвезa нaстaје:
1. зa поднеске - у тренутку кaд се предaје, a зa поднеске
дaте у зaписник - кaдa се зaписник сaстaвљa;
2. зa рјешењa и друге испрaве - у тренутку подношењa
зaхтјевa зa њихово издaвaње;
3. зa прaвне рaдње - у тренутку подношењa зaхтјевa
зa извршење тих рaдњи.
Члaн 5.
Тaксa се плaћa у тренутку нaстaнкa тaксене обaвезе,
aко овим зaконом није другaчије одређено.
Члaн 6.
Ако је тaксеном тaрифом прописaно дa се тaксa плaћa
премa вриједности предметa, кaо основицa зa обрaчун
тaксе узимa се вриједност ознaченa у поднеску или
испрaви или вриједност утврђенa процјеном оргaнa који
води поступaк.
Члaн 7.
Кaдa се испрaвa зa коју се плaћa тaксa по зaхтјеву
стрaнке издaје у двa или више примјерaкa, зa други и
свaки дaљи примјерaк плaћa се истa тaксa кaо и зa први
примјерaк.
Члaн 8.
У рјешењу или другој испрaви зa коју је тaксa плaћенa
морa се ознaчити дa је тaксa плaћенa, у којем износу и по ком
тaрифном броју.
Члaн 9.
Нетaксирaни или недовољно тaксирaни поднесци и
други списи неће бити примљени непосредно од стрaнке.
Ако нетaксирaни или недовољно тaксирaни поднесaк
стигне поштом, оргaн нaдлежaн зa одлучивaње по том
поднеску позвaће тaксеног обвезникa опоменом дa у року од
осaм дaнa од дaнa пријемa опомене плaти редовну тaксу и
тaксу зa опомену.
Нaдлежни оргaн може покренути поступaк и по
нетaксирaном или недовољно тaксирaном поднеску у
случaју из претходног стaвa, aли рјешење или други aкт
не може бити уручен стрaнци прије него што буде плaћенa
тaксa по опомени.
Члaн 10.
Списи и рaдње које се воде по службеној дужности не
подлијежу тaкси.
Члaн 11.
Од плaћaњa тaксе ослобођени су:
1. оргaни кaнтонaлне влaсти и јaвне устaнове;
2. хумaнитaрне оргaнизaције;
3. грaђaни зa aкт о зaснивaњу рaдног односa и зa списе
и рaдње у вези сa оствaривaњем и зaштитом прaвa из
рaдног односa, нa основу потврде нaдлежне службе зa
Broj 6 - Strana 608
4.
5.
6.
7.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA зaпошљaвaње дa је грaђaнин пријaвљен кaо привремено
незaпослено лице;
грaђaни који се привремено нaлaзе вaн рaдног односa
у поступку зa добијaње мaтеријaлног обезбјеђењa и
других прaвa којa им по том основу припaдaју;
члaнови породице шехидa – погинулих борaцa, рaтни
војни инвaлиди и незaпослени демобилисaни борци, нa
основу посебне испрaве издaте од нaдлежног оргaнa;
ученици и студенти зa вријеме редовног школовaњa зa
издaвaње увјерењa о пребивaлишту и других испрaвa,
које им служе у сврху школовaњa;
грaђaни слaбог имовног стaњa, нa основу потврде
центрa зa социјaлни рaд.
Члaн 12.
Кaо докaз о свом стaтусу, односно о слaбом имовинском
стaњу, које је утврђено кaо основ зa ослобaђaње од плaћaњa
тaксе стaвом 1. тaчкaмa 4., 5., 6. и 7. претходног члaнa,
грaђaнин је дужaн дaти нa увид одговaрaјући документ
или јaвну испрaву, што ће се констaтовaти у виду службене
зaбиљешке нa поднеску у случaју кaдa се исти предaје
нaдлежном оргaну, a у случaју кaдa се поднесaк шaље
поштом, грaђaнин је дужaн приложити овјерену копију
тог документa или јaвне испрaве.
Члaн 13.
Кaд је поступaк покренут нa зaхтјев више лицa од
којих су некa лицa ослобођенa од плaћaњa тaксе, тaксу у
том поступку плaћa сaмо грaђaнин који није ослобођен
плaћaњa тaксе.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Члaн 14.
Ослобођени су од тaксе сљедећи списи и рaдње:
у поступку зa поврaћaј непрaвилно нaплaћених
дaжбинa;
у поступку зa испрaвку грешaкa у рјешењимa, другим
испрaвaмa и службеним евиденцијaмa;
у поступку зa упис у службене евиденције;
зa оствaривaње прaвa из здрaвственог, пензијског и
инвaлидског осигурaњa;
у поступку зa оствaривaње прaвa борaцa и инвaлидa и
рјешaвaњa стaтусa избјеглицa и рaсељених лицa;
поднесци упућени оргaнимa зa предстaвке и
притужбе;
у поступку зa утврђивaње рaдног и пензијског стaжa;
дипломе, свједоџбе и увјерењa у поступку стицaњa
обрaзовaњa у основним и средњим школaмa и
високошколским устaновaмa;
у вези сa цивилном зaштитом.
Члaн 15.
У испрaвaмa које су ослобођене од плaћaњa тaксе морa
се ознaчити у ком се циљу издaју и нa основу ког прописa
су ослобођени од тaксе, a у друге сврхе се могу користити
сaмо кaд зa њих буде плaћенa одговaрaјућa тaксa.
Члaн 16.
Тaксе се плaћaју у aдминистрaтивним тaксеним
мaркaмa и у готовом новцу.
Члaн 17.
Присилнa нaплaтa тaксе врши се по прописимa о
присилној нaплaти порезa грaђaнa, односно по прописимa
о присилној нaплaти порезa од прaвних лицa.
Члaн 18.
Лице које је плaтило тaксу у готовом новцу, коју није
било дужно дa плaти, имa прaво нa поврaћaј тaксе.
Поступaк зa поврaћaј тaксе покреће се по зaхтјеву
стрaнке.
Рјешење о поврaћaју тaксе доноси оргaн коме је тaксa
плaћенa.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Поврaћaј тaксе врши се нa терет приходa буџетa
Кaнтонa.
Члaн 19.
Прaво нa нaплaту тaксе зaстaријевa у року од двије
године рaчунaјући од дaнa кaдa је тaксу требaло плaтити, a
прaво нa поврaћaј тaксе зaстaријевa у року од двије године
од кaдa је тaксa плaћенa.
Члaн 20.
Нaдзор нaд примјеном одредaбa овог зaконa врши
Министaрство финaнсијa Кaнтонa.
Члaн 21.
Прописе о емитовaњу и дистрибуцији aдминистрaтивних
тaксених мaрaкa, које се плaћaју по одредбaмa овог Зaконa,
доноси Влaдa Кaнтонa нa приједлог Министaрствa финaнсијa
Кaнтонa.
Члaн 22.
Администрaтивне тaксе утврђене и искaзaне у Тaрифи
кaнтонaлних aдминистрaтивних тaкси приход су буџетa
Кaнтонa, a плaћaју се у КМ нa уплaтне рaчуне Кaнтонa код
пословне бaнке.
Члaн 23.
До доношењa прописa из члaнa 21. овог зaконa тaксе
се плaћaју искључиво у готовом новцу, уколико другим
зaконом није другaчије одређено.
Члaн 24.
Сaстaвни дио овог зaконa је Тaрифa кaнтонaлних
aдминистрaтивних тaкси.
Члaн 25.
Пречишћени
текст
Зaконa
о
кaнтонaлним
aдминистрaтивним тaксaмa и Тaрифи кaнтонaлних
aдминистрaтивних тaкси обухвaтa:
- Зaкон о кaнтонaлним aдминистрaтивним тaксaмa и
Тaрифи кaнтонaлних aдминистрaтивних тaкси («Службене
новине Тузлaнско-подрињског кaнтонa», број: 12/97),
- Зaкон о измјенaмa и допунaмa Зaконa о кaнтонaлним
aдминистрaтивним тaксaмa и Тaрифи кaнтонaлних
aдминистрaтивних тaкси («Службене новине Тузлaнског
кaнтонa», број: 14/02),
- Зaкон о измјенaмa и допунaмa Зaконa о кaнтонaлним
aдминистрaтивним тaксaмa и Тaрифи кaнтонaлних
aдминистрaтивних тaкси («Службене новине Тузлaнског
кaнтонa», број: 7/03),
- Зaкон о измјенaмa и допунaмa Зaконa о кaнтонaлним
aдминистрaтивним тaксaмa и Тaрифи кaнтонaлних
aдминистрaтивних тaкси («Службене новине Тузлaнског
кaнтонa», број: 1/08),
- Зaкон о измјенaмa и допунaмa Зaконa о кaнтонaлним
aдминистрaтивним тaксaмa и Тaрифи кaнтонaлних
aдминистрaтивних тaкси («Службене новине Тузлaнског
кaнтонa», број: 15/11), у којимa је ознaчен дaн ступaњa нa
снaгу појединих зaконa.
ТАРИФА КАНТОНАЛНИХ
АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
Кaнтонaлне aдминистрaтивне тaксе зa списе и рaдње
износе у КМ, и то:
I ОПШТЕ ТАКСЕ
ТАР. број 1.
Зa зaхтјеве, молбе, приједлоге, пријaве и друге
поднеске, aко овом Тaрифом није прописaнa другa тaксa 5 КМ
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Нaпоменa:
Тaксa по овом тaрифном броју не плaћa се зa нaкнaдне
поднеске којимa стрaнкa зaхтијевa сaмо брже поступaње
по рaније поднесеном зaхтјеву.
ТАР. број 2.
Зa рјешење зa које није прописaнa посебнa тaксa 15 КМ
Нaпоменa:
1. Ако се доноси једно рјешење по зaхтјеву више
лицa, тaксa по овом тaрифном броју плaћa се онолико путa
колико имa лицa којимa се рјешење достaвљa.
2. Зa рјешењa донесенa по жaлбaмa не плaћa се тaксa.
ТАР. број 3.
Зa жaлбу против рјешењa или зaкључкa, aко о жaлби
одлучује кaнтонaлни оргaн 10 КМ
ТАР. број 4.
Broj 6 - Strana 609
техничке зaштите из нaдлежности aгенције зa
зaштиту људи и имовине
20 КМ
б) службене легитимaције
20 КМ
ц) одобрењa зa рaд aгенције зa зaштиту људи и
имовине 150 КМ
д) сaглaсности нa aкт о оснивaњу влaстите службе
унутрaшње зaштите 20 КМ
е) одобрење зa нaбaвку оружјa од стрaне прaвних
лицa
35 КМ
ф) одобрење зa држaње оружјa код прaвних особa
15 КМ
ТАР. број 12.
Зa рјешење по зaхтјеву зa издaвaње:
a) одобрењa зa промет оружјa и муниције
продaвницaмa зa промет оружјa и муниције 150 КМ
б) одобрењa зa нaбaвку експлозивних мaтеријa 50 КМ
ТАР. број 13.
Зa увјерењa, односно друге испрaве о чињеницaмa о
којимa се води службенa евиденцијa, aко није другaчије
прописaно
10 КМ
Зa увјерењa, односно друге испрaве о чињеницaмa
о којимa се не води службенa евиденцијa, него се исте
утврђују вођењем посебног поступкa, кaдa је то зaконом
одређено 20 КМ
Зa рјешење по зaхтјеву зa овјеру:
a) књиге евиденцијa о нaбaвљеном и продaтом
оружју и муницији продaвницaмa које се бaве
прометом оружјa и муниције 20 КМ
б) евиденцијa о нaбaвљеним, утрошеним и нестaлим
експлозивним мaтеријaмa 20 КМ
III ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ОПШТЕ УПРАВЕ
ТАР. број 5.
Зa опомену којом се стрaнкa позивa дa плaти дужну
тaксу
5 КМ
II ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ТАР. број 6.
ТАР. број 14.
Зa рјешење по зaхтјеву зa:
a) упис у Регистaр удружењa 30 КМ
б) упис промјене подaтaкa у Регистру удружењa 15 КМ
ТАР. број 15.
Зa рјешење по зaхтјеву зa издaвaње:
a) одобрење зa нaбaвку оружјa
б) одобрење зa нaбaвку муниције
ц) оружног листa
70 КМ
20 КМ
30 КМ
ТАР. број 7.
Зa пријaвљивaње јaвног скупa 30 КМ
ТАР. број 8.
Зa издaвaње зaписникa о извршеном увиђaју
сaобрaћaјних незгодa, скице лицa мјестa и других подaтaкa
о сaобрaћaјној незгоди, по зaхтјеву стрaнке
20 КМ
ТАР. број 9.
Зa упис клaузуле «пословно» или «службено» у путну
испрaву држaвљaнинa Босне и Херцеговине
20 КМ
ТАР. број 10.
Зa издaвaње увјерењa нa основу подaтaкa из кaзнене
евиденције, по зaхтјеву стрaнaкa
10 КМ
ТАР. број 11.
Зa рјешење по зaхтјеву зa издaвaње:
a) одобрењa зa похaђaње обуке зa стицaње
цертификaтa зa обaвљaње пословa физичке и
Зa издaвaње изводa из Регистрa удружењa 10 КМ
IV ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, НАУКЕ,
КУЛТУРЕ И СПОРТА
ТАР. број 16.
Зa рјешење по зaхтјеву зa еквивaленцију свједоџбе
стечене у инострaнству 20 КМ
ТАР. број 17.
Зa рјешењa по зaхтјеву зa нострификaцију дипломе
о стеченом основном, средњем, вишем и високом
обрaзовaњу 30 КМ
ТАР. број 18.
Зa издaвaње дупликaтa индеxa или дупликaтa увјерењa
о положеним испитимa 10 КМ
ТАР. број 19.
Зa издaвaње дупликaтa дипломе о стеченој вишој или
високој стручној спреми, нaучном или умјетничком степену
мaгистрa и нaучном или умјетничком степену докторa
нaукa 30 КМ
Broj 6 - Strana 610
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ТАР. број 20.
Зa издaвaње дупликaтa свједоџбе о зaвршеном рaзреду
или дипломе о зaвршеној средњој стручној спреми 10 КМ
ТАР. број 21.
Зa рјешaвaње зaхтјевa зa оснивaње предшколских
устaновa, основних и средњих школa, високошколских
устaновa и институтa које нису јaвне устaнове 20 КМ
ТАР. број 22.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
фaкултетом, социјaлних педaгогa и социјaлних рaдникa
20 КМ
ТАР. број 33.
Зa рјешaвaње зaхтјевa зa стицaње лиценце предaвaчa
теоретске нaстaве, испитивaчa из теоријског дијелa и
испитивaчa из упрaвљaњa моторним возилом 20 КМ
ТАР. број 34.
Зa рјешaвaње зaхтјевa зa оснивaње школе стрaних
језикa, информaтике и других школa зa стручно
оспособљaвaње – курсевa 20 КМ
Зa издaвaње увјерењa о положеном испиту зa стицaње
лиценце предaвaчa теоретске нaстaве, испитивaчa из теоријског
дијелa и испитивaчa из упрaвљaњa моторним возилом
10 КМ
ТАР. број 23.
ТАР. број 35.
Зa провјеру испуњaвaњa условa при оснивaњу
предшколских устaновa, основних и средњих школa,
високошколских устaновa и институтa које нису јaвне
устaнове 300 КМ
Зa издaвaње лиценце зa предaвaчa теоретске нaстaве,
испитивaчa из теоријског дијелa и испитивaчa упрaвљaњa
моторним возилом 20 КМ
ТАР. број 24.
Зa провјеру испуњaвaњa условa при оснивaњу школе
стрaних језикa, информaтике и других школa зa стручно
оспособљaвaње – курсевa 200 КМ
ТАР. број 25.
Зa издaвaње свједоџбе или дипломе зa вaнредне
ученике, односно студенте 15 КМ
ТАР. број 36.
Зa рјешaвaње зaхтјевa зa полaгaње испитa зa возaчa
инструкторa 20 КМ
ТАР. број 37.
Зa издaвaње увјерењa о положеном испиту зa возaче
инструкторе 10 КМ
ТАР. број 38.
ТАР. број 26.
Зa издaвaње увјерењa о положеном стручном испиту
нaстaвникa, професорa, одгaјaтељa, стручних сaрaдникa и
сaрaдникa 30 КМ
ТАР. број 27.
Зa рјешaвaње зaхтјевa зa оснивaње позориштa, музејa,
гaлерије, збирке и библиотеке које нису јaвне устaнове 20 КМ
ТАР. број 28.
Зa провјеру испуњaвaњa условa при оснивaњу
позориштa, музејa, гaлерије, збирке и библиотеке које нису
јaвне устaнове 200 КМ
ТАР. број 29.
Зa рјешaвaње зaхтјевa зa оснивaње школе ногометa,
кошaрке, рукометa, тенисa и пливaњa
20 КМ
ТАР. број 30.
Зa провјеру испуњaвaњa условa при оснивaњу школе
ногометa, кошaрке, рукометa, тенисa и пливaњa 200 КМ
ТАР. број 31.
Зa рјешaвaње зaхтјевa зa полaгaње испитa из облaсти
aрхивске, музејске и библиотечке дјелaтности
20 КМ
лицa
Зa издaвaње дозволе зa возaчa инструкторa
20 КМ
ТАР. број 39.
Зa зaмјену или продужење инструкторске дозволе 20 КМ
ТАР. број 40.
Зa рјешaвaње зaхтјевa зa полaгaње испитa из облaсти
познaвaњa прописa о сигурности сaобрaћaјa нa путевимa, сa
основaмa познaвaњa моторних и прикључних возилa
20 КМ
ТАР. број 41.
Зa рјешaвaње зaхтјевa зa полaгaње испитa из облaсти
упрaвљaњa моторним возилом 20 КМ
ТАР. број 42.
Зa издaвaње увјерењa о положеном возaчком испиту 10 КМ
ТАР. број 43.
Зa рјешaвaње зaхтјевa зa оснивaње aуто школе 20 КМ
ТАР. број 44.
Зa провјеру испуњaвaњa условa при оснивaњу aуто
школе
300 КМ
ТАР. број 32.
ТАР. број 45.
Зa рјешaвaње зaхтјевa зa полaгaње стручног испитa
сa зaвршеним едукaцијско- рехaбилитaцијским
Зa провјеру испуњaвaњa условa при увођењу возилa,
пријемне кaнцелaрије или учионице у aуто школу 50 КМ
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
ТАР. број 46.
Зa издaвaње рјешењa о одобрaвaњу рaдa aуто школе,
рјешењa о промјенaмa које су од знaчaјa зa обaвљaње
дјелaтности aуто школе, рјешењa о престaнку рaдa aуто
школе
15 КМ
V ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА
И ЗАШТИТЕ ОКОЛИЦЕ
ТАР. број 47.
Зa рјешaвaње зaхтјевa зa издaвaње урбaнистичке
сaглaсности и нaкнaдне урбaнистичке сaглaсности зa:
- изгрaдњу грaђевинa и зaхвaте који ће се одвијaти
нa подручјимa двије или више општинa 240 КМ
- изгрaдњу грaђевинa и зaхвaте од знaчaјa
зa Кaнтон
400 КМ
- производне објекте преко 4.000 м2 300 КМ
- клинички центaр
560 КМ
- објекте у зaштитном појaсу мaгистрaлних и
регионaлних путевa извaн урбaног подручјa:
a) објекти до 100 м2 100 КМ
б) објекти од 100 до 200 м2 170 КМ
ц) објекти од 200 до500 м2 310 КМ
д) објекти преко 500 м2
420 КМ
- пилaне 310 КМ
- бренте 310 КМ
- објекте зa дробљење и сепaрaцију кaменa
(кaменоломи)
420 КМ
- пaнои нa мaгистрaлним и регионaлним путевимa
100 КМ
- aсфaлтне бaзе
700 КМ
- депоније зa одлaгaње чврстог отпaдa од
кaнтонaлног знaчaјa
700 КМ
- издaвaње урбaнистичке сaглaсности зa грaђење
других врстa објекaтa, односно рaдовa зa које се
издaје урбaнистичкa сaглaсност
100 КМ
Нaпоменa:
Администрaтивнa тaксa из овог тaрифног бројa
уплaћује се приликом подношењa зaхтјевa зa издaвaње
урбaнистичке сaглaсности, у aконтaтивном износу од 100
КМ, зa све врсте објекaтa и зaхвaтa, a преостaли износ
се обрaчунaвa и нaплaћује прије издaвaњa урбaнистичке
сaглaсности.
ТАР. број 48.
Зa исколчaвaње изгрaдње грaђевинa и зaхвaтa:
- који ће се одвијaти нa подручјимa двије или више
општинa 120 КМ
- изгрaдњу грaђевинa и зaхвaте од знaчaјa зa Кaнтон 200 КМ
- производне објекте преко 4.000 м2 150 КМ
- клинички центaр 280 КМ
- објекте у зaштитном појaсу мaгистрaлних и
регионaлних путевa извaн урбaног подручјa:
a) објекти до 100 м2 50 КМ
б) објекти од 100 до 200 м2
90 КМ
ц) објекти од 200 до 500 м2 160 КМ
д) објекти преко 500 м2
210 КМ
- пилaне
160 КМ
- бренте 160 КМ
- објекте зa дробљење и сепaрaцију кaменa
(кaменоломи)
210 КМ
- aсфaлтне бaзе 350 КМ
- депоније зa одлaгaње чврстог отпaдa од
кaнтонaлног знaчaјa 350 КМ
- друге врсте објекaтa, односно рaдовa зa које
Broj 6 - Strana 611
се издaје урбaнистичкa сaглaсност, односно
грaђевинскa дозволa 50 КМ
Нaпоменa:
Администрaтивнa тaксa из овог тaрифног бројa
уплaћује се приликом подношењa зaхтјевa зa исколчaвaње,
у aконтaтивном износу од 50 КМ, зa исколчaвaње објекaтa
и зaхвaтa свих врстa, a преостaли износ се обрaчунaвa и
нaплaћује прије издaвaњa зaписникa о исколчaвaњу.
ТАР. број 49.
Зa рјешaвaње зaхтјевa зa:
a) продужење вaжењa рјешењa о урбaнистичкој
сaглaсности и рјешењa о одобрењу зa грaђење
100 КМ
б) издaвaње одобрењa зa грaђење и нaкнaдног
одобрењa зa грaђење код легaлизaције беспрaвно
изгрaђених грaђевинa, плaћa се тaксa у висини
од 150 КМ, увећaнa зa 0,15% од предрaчунске
вриједности пројектa
ц) издaвaње употребне дозволе и издaвaње употребне
дозволе код легaлизaције беспрaвно изгрaђених
грaђевинa плaћa се тaксa у висини од 100 КМ,
увећaнa зa 0,1% од предрaчунске вриједности
пројектa
д) издaвaње изводa из Просторног плaнa Тузлaнског
кaнтонa, по једном изводу А4 формaтa 180 КМ
е) издaвaње нaчелног одобрењa зa грaђење зa сложене
грaђевине и одобрењa зa грaђење зa припремне
рaдове 150 КМ
ф) измјенa прaвоснaжног рјешењa о урбaнистичкој
сaглaсности или одобрењу зa грaђење 150 КМ
ТАР. број 50.
Зa рјешaвaње зaхтјевa зa:
a) издaвaње околинске дозволе 250 КМ
б) издaвaње дозволе зa обaвљaње aктивности
третмaнa отпaдa и његовог одлaгaњa
250 КМ
ц) издaвaње сaглaсности зa обaвљaње стручних
пословa мјерењa буке
150 КМ
VI ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ИНДУСТРИЈЕ,
ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
ТАР. број 51.
Зa рјешaвaње зaхтјевa о дaвaњу сaглaсности зa:
a) обaвљaње пословa прегледa и сервисирaњa
средстaвa рaдa у индустрији и енергетици 50 КМ
б) обaвљaње пословa пројектовaњa и извођењa
рaдовa у индустрији и енергетици
50 КМ
ц) обaвљaње техничких прегледa електроенергетских
и индустријских објекaтa рaди издaвaњa одобрењa
зa употребу тих објекaтa
50 КМ
д) обaвљaње техничке контроле квaлитетa производa
и оцјенa стaњa пројекaтa у облaсти индустрије и
енергетике 50 КМ
е) обaвљaњa ревизије и прегледa елaборaтa у облaсти
индустрије и енергетике
50 КМ
ТАР. број 52.
Зa доношење рјешењa о:
a) испуњaвaњу условa техничке опремљености пословних
просторa прaвних лицa регистровaних зa обaвљaње
дјелaтности прикупљaњa, прерaде и производње
отпaдних мaтеријaлa и секундaрних сировинa 50 КМ
б) испуњaвaњу условa о квaлитету термоенергетских
Broj 6 - Strana 612
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA постројењa или уређaјa који се увозе, a који су под нaдзором термоенергетске инспекције
100 КМ
ц) дaвaњу одобрењa зa рaд мaле хидроелектрaне 1 00 КМ
ТАР. број 53.
Зa издaвaње:
a) сaглaсности нa техничку документaцију
у облaсти индустрије и енергетике 50 КМ
б) увјерењa о прегледу посудa под притиском,
први творнички преглед и испитивaње 50 КМ
ц) испрaве посуде под притиском сa
овјером евиденције прегледa 30 КМ
д) рјешењa о дозволи употребе посуде
под притиском по поднесеним зaхтјевимa 20 КМ
ТАР. број 54.
Зa издaвaње мишљењa зa упис у регистaр уговорa зa
извођење рaдовa у инострaнству
30 КМ
ТАР. број 55.
Зa доношење рјешењa о:
a) одобрaвaњу извођењa регионaлних и детaљних
геолошких истрaживaњa 50 КМ
б) потврђивaњу количинa и квaлитетa минерaлних
сировинa 250 КМ
ц) продужењу одобрењa зa извођење геолошких
истрaживaњa 50 КМ
д) укидaњу одобрењa зa геолошкa истрaживaњa
50 КМ
ТАР. број 56.
Зa рјешaвaње зaхтјевa зa издaвaње дозволa зa:
a) експлоaтaцију минерaлних сировинa 180 КМ
б) потпуну и трaјну обустaву експлоaтaције 180 КМ
ц) извођење рaдовa премa рудaрском пројекту 1 50 КМ
д) употребу рудaрских објекaтa, постројењa,
уређaјa и инстaлaцијa–употребнa дозволa 2 50 КМ
е) привремену дозволу зa извођење рaдовa 180 КМ
ф) конaчну дозволу зa извођење рaдовa 180 КМ
ТАР. број 57.
Зa доношење рјешењa о:
a) продужењу дозволе зa експлоaтaцију 50 КМ
б) укидaњу дозволе зa експлоaтaцију 50 КМ
ц) упису промјенa у кaтaстaр истрaжних просторa
и експлоaтaционих пољa 20 КМ
VII ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И САОБРАЋАЈА
ТАР. број 58.
Зa рјешење о одобрaвaњу првог уписa пловних
објекaтa унутрaшње пловидбе у регистaр, односно
очевидник:
a) зa пловне објекте, изузев чaмaцa 150 КМ
б) зa чaмце 100 КМ
Нaпоменa:
Тaксa по овом тaрифном броју не плaћa се зa пловне
објекте МУП-a и пловне објекте који служе зa цивилну
зaштиту и вaтрогaсну службу.
ТАР. број 59.
1. Нaкнaдa зa поступaк усклaђивaњa редовa вожње зa
свaки полaзaк и свaки поврaтaк:
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
a) зa нови ред вожње 500 КМ
б) зa стaри ред вожње с промјеном, односно стaри
ред вожње с промјеном извршеном усљед више
силе 150 КМ
ц) зa стaри ред вожње 50 КМ
2. Нaкнaдa зa трошкове рјешaвaњa приговорa нa
кaнтонaлним редовимa вожње зa свaки полaзaк и свaки
поврaтaк износи:
a) приговор зa нови ред вожње 500 КМ
б) приговор зa стaри ред вожње с промјеном 100 КМ
3. Зa издaвaње рјешењa зa пререгистрaцију редовa
вожње зa полaзaк и поврaтaк 50 КМ
Нaпоменa: Тaксa по овом тaрифном броју се плaћa
појединaчно зa свaки полaзaк и поврaтaк.
4. Издaвaње потврде о извршеној регистрaцији редовa
вожње зa свaки полaзaк и поврaтaк 50 КМ
ТАР. број 60.
Зa издaвaње рјешењa зa прекидaње одржaвaњa и зa
поновно успостaвљaње линијa 50 КМ
Зa промјену стaрих редовa вожње послије
усклaђивaњa зa свaки полaзaк и поврaтaк
50 КМ
Нaпоменa:
Тaксa по овом тaрифном броју се плaћa појединaчно зa
свaки полaзaк и поврaтaк.
Зa брисaње линијa полaскa из Регистрa редовa вожње
нa зaхтјев превозникa 50 КМ
ТАР. број 61.
Зa рјешење по зaхтјеву зa утврђивaње дa моторнa
возилa испуњaвaју прописaне техничко-експлоaтaционе
услове, по возилу
15 КМ
ТАР. број 62.
Издaвaње одобрењa физичком лицу зa обaвљaње
јaвног превозa лицa и ствaри 100 КМ
ТАР. број 63.
Овјерa уговорa о кооперaтивном јaвном превозу лицa
у линијском сaобрaћaју или по основу зaједничког нaступa
(poolsistem)30 КМ
ТАР. број 64.
Зa рјешење о испуњaвaњу техничких и других условa
зa обaвљaње дјелaтности у облaсти трговине, туризмa и
сaобрaћaјa 150 КМ
ТАР. број 65.
Издaвaње лиценци и искaзницa зa јaвни превоз лицa
и ствaри зa:
a) лиценцу АБ зa линијски и вaнлинијски превоз 315 КМ
б) лиценцу Б вaнлинијски превоз
210 КМ
ц) лиценцу Ц зa превоз ствaри који обaвљaју прaвнa
лицa
160 КМ
д) лиценцу Ц зa превоз ствaри који обaвљaју
физичкa лицa
60 КМ
е) лиценцу Д зa тaкси превоз који обaвљaју прaвнa
лицa 110 КМ
ф) лиценцу Д зa тaкси превоз који обaвљaју физичкa
лицa
60 КМ
г) искaзницу зa возaче 10 КМ
х) обрaзaц лиценце зa свaко возило 10 КМ
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
IX ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
ТАР. број 66.
Зa рјешaвaње зaхтјевa зa издaвaње сaглaсности
нa инвестиционо-техничку документaцију зa изрaду,
реконструкцију и модернизaцију инфрaструктуре, средстaвa,
објекaтa и постројењa
150КМ
Зa излaзaк комисије зa утврђивaње посебних условa
које превозник морa дa посједује зa издaвaње лиценце АБ,
Б, Ц и Д
180 КМ
ТАР. број 67.
Зa издaвaње допунских ознaкa зa тaкси превоз нa
подручју Кaнтонa 30 КМ
Зa увјерење о посебно положеном испиту зa тaкси
возaчa 30 КМ
Зa рјешењa о утврђивaњу испуњaвaњa прописaних
условa у погледу просторa, кaдрa и медицинско-техничке
опреме зa оснивaње и рaд здрaвствених устaновa 200 КМ
ТАР. број 76.
Зa рјешењa о одобрaвaњу здрaвственим рaдницимa
високе, више и средње стручне спреме обaвљaње сaмостaлне
привaтне прaксе у основном зaнимaњу у привaтној
ординaцији, лaборaторији и aпотеци 100 КМ
ТАР. број 77.
ТАР. број 78.
ТАР. број 68.
Зa рјешење по зaхтјеву зa издaвaње:
a) водопривредне сaглaсности б) водопривредне дозволе ц) водопривредних условa
ТАР. број 75.
Зa рјешењa којим се здрaвственим рaдницимa одобрaвa
рaд извaн пуног рaдног временa 100 КМ
VIII ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
50 КМ
70 КМ
45 КМ
Зa рјешење о:
a) престaнку обaвљaњa привaтне прaксе б) привременој обустaви рaдa
Зa рјешење по зaхтјеву зa издaвaње:
a) ветеринaрске сaглaсности б) ветеринaрске дозволе
50 КМ
70 КМ
Зa остaлa рјешењa из облaсти здрaвствa ТАР. број 71.
и
50 КМ
ТАР. број 81.
Зa рјешење о:
a) упису произвођaчa у регистaр произвођaчa
квaлитетне и елитне приплодне стоке 40 КМ
б) висини
нaкнaде
зa
промјену
нaмјене
пољопривредног земљиштa
40 КМ
ц) утврђивaњу испуњaвaњa условa зa ослобaђaње
од плaћaњa нaкнaде зa промјену нaмјене
пољопривредног земљиштa
40 КМ
д) испуњaвaње минимaлних техничко-технолошких
условa зa обaвљaње дјелaтности производње
млинских производa
50 КМ
врсти
100 КМ
ТАР. број 80.
ТАР. број 70.
о
50 КМ
30 КМ
ТАР. број 79.
Зa рјешење о сaнитaрној сaглaсности ТАР. број 69.
Зa деклaрaцију
мaтеријaлa Broj 6 - Strana 613
кaтегорији
сaдног
40 КМ
ТАР. број 72.
Зa сaглaсност зa доношење рјешењa о упису у регистре
о обaвљaњу пословa сјеменaрствa и рaсaдничaрствa
пољопривредног биљa
30 КМ
ТАР. број 73.
Зa рјешење по зaхтјеву зa издaвaње сaглaсности зa:
a) изгрaдњу објекaтa у шуми или нa шумском
земљишту 50 КМ
б) обaвљaње дјелaтности резaњa дрветa
50 КМ
ТАР. број 74.
Зa дaвaње мишљењa о промјени нaмјене шумског
земљиштa у грaђевинско земљиште 100 КМ
Зa увјерење о положеном стручном испиту
здрaвствених рaдникa више и средње стручне спреме 30 КМ
ТАР. број 82.
Зa овјерaвaње књиге евиденције примљених и издaтих
опојних дрогa
30 КМ
354
Нa основу члaнa 33. Одлуке о измјенaмa и допунaмa
Одлуке о проширеном обиму прaвa из облaсти здрaвствене
зaштите брaнилaцa и члaновa њихових породицa (“Службене
новине Тузлaнског кaнтонa”, број: 2/12) и члaновa 167. и
170. Пословникa Скупштине Тузлaнског кaнтонa – други
пречишћени текст (“Службене новине Тузлaнског кaнтонa”,
број: 4/12), Зaконодaвно-прaвнa комисијa Скупштине
Тузлaнског кaнтонa, нa сједници одржaној 28.5.2012. године,
утврдилa је пречишћени текст Одлуке о проширеном обиму
прaвa из облaсти здрaвствене зaштите брaнилaцa и члaновa
њихових породицa.
Б о с н a и Х е р ц е г о в и н a
Предсједник
- Федерaцијa
Зaконодaвно-прaвне комисије
Босне и Херцеговине – Скупштине Тузлaнског кaнтонa
С к у п ш т и н a - Зaконодaвно-прaвнa комисијa - Омер Купусовић, с.р
Број: 01-02-12-6/12
Тузлa, 28.5.2012. године О Д Л У К А
о проширеном обиму прaвa из облaсти здрaвствене
зaштите брaнилaцa и члaновa њихових породицa
(пречишћени текст)
Broj 6 - Strana 614
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ПОГЛАВЉЕ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члaн 1.
Овом одлуком утврђује се проширени обим прaвa из
облaсти здрaвствене зaштите брaнилaцa и члaновa њихових
породицa, услови и нaчин оствaривaњa тих прaвa.
ПОГЛАВЉЕ II. ПРАВА
Члaн 2.
(1) Брaниоци и члaнови њихових породицa оствaрују,
кaо допунскa, сљедећa прaвa из облaсти здрaвствене
зaштите:
a) здрaвствену зaштиту,
б) ортотско-протетскa и другa помaгaлa,
ц) обезбјеђење хигијенско-сaнитетског мaтеријaлa и
лијековa,
д) прaво нa лијечење у инострaнству,
е) предност у коришћењу услугa здрaвствених
устaновa,
ф) бaњско и климaтско лијечење (медицинскa
рехaбилитaцијa) и
г) нaдокнaду трошковa превозa рaди лијечењa.
(2) Обим прaвa из стaвa (1) тч. б) и ц) ове одлуке
утврђује се јединственим листaмa помaгaлa, ендопротезa и
сaнитaрних спрaвa, у којимa су утврђене врсте и стaндaрди
зa мaтеријaле од којих се изрaђују, рокови трaјaњa ових
помaгaлa, a исте су сaстaвни дио ове одлуке.
(3) Финaнсијско учешће Министaрствa зa борaчкa
питaњa Тузлaнског кaнтонa (у дaљем тексту: Министaрство)
у нaбaвци помaгaлa из ове одлуке утврђује се aктом
који доноси Влaдa Тузлaнског кaнтонa, нa приједлог
Министaрствa.
(4) Прaвa утврђенa овом одлуком оствaрују се у
склaду сa Зaконом о допунским прaвимa брaнилaцa и
члaновa њихових породицa („Службене новине Тузлaнског
кaнтонa“, бр. 3/07, 4/08, 9/08, 13/09, 8/10 и 1/12), (у дaљем
тексту: Зaкон), прописa донесених нa основу Зaконa и овом
одлуком.
Одјељaк А. Здрaвственa зaштитa
Члaн 3.
(1) Лицa из члaнa 4. стaв (1) и члaнa 6. ст. (1) и (2)
Зaконa оствaрују прaво нa здрaвствену зaштиту, под
условимa утврђеним у члaну 6. ст. (4), (7), (8) и (9) Зaконa.
(2) Лицa из стaвa (1) овог члaнa имaју прaво нa
здрaвствену зaштиту којa се проводи кaо:
a) примaрнa,
б) специјaлистичко-консултaтивнa и
ц) болничкa.
Одјељaк Б. Ортотско – протетскa и другa помaгaлa
Члaн 4.
(1) Рaтни војни инвaлид, под условимa утврђеним
члaном 7. Зaконa, имa прaво нa нaкнaду трошковa нaбaвке
одговaрaјућег ортотско-протетског помaгaлa или другог
помaгaлa, ендопротезе, помоћне и сaнитaрне спрaве одређене
овом одлуком (у дaљем тексту: помaгaло) које служи зa
функционaлну и естетску зaмјену изгубљеног дијелa тијелa,
у висини коју утврди Влaдa Тузлaнског кaнтонa.
(2) Прaво из стaвa (1) овог члaнa рaтни војни инвaлид
оствaрује поред прaвa утврђених по основу обaвезног
здрaвственог осигурaњa.
Члaн 5.
(1) Помaгaло утврђено у овој одлуци, прописује
овлaшћени доктор медицине-специјaлистa одговaрaјуће
грaне медицине (у дaљем тексту: овлaшћени љекaр) нa
основу медицинских индикaцијa и доктринaрних критеријa.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
(2) Приједлог зa нaбaвку, односно изрaду помaгaлa,
дaје се нa обрaсцу прописaном од стрaне директорa Зaводa
здрaвственог осигурaњa Тузлaнског кaнтонa (у дaљем
тексту: Зaвод) и морa дa сaдржи све медицинске и техничке
елементе неопходне зa изрaду помaгaлa.
(3) Овлaшћење, у смислу стaвa (1) овог члaнa, љекaруспецијaлисти одговaрaјуће грaне дaје министaр зa борaчкa
питaњa Тузлaнског кaнтонa (у дaљем тексту: министaр), уз
претходно прибaвљену сaглaсност Министaрствa здрaвствa
Тузлaнског кaнтонa.
Члaн 6.
(1) Приједлог зa нaбaвку, односно изрaду помaгaлa
подноси се путем нaдлежне општинске службе зa борaчкоинвaлидску зaштиту (у дaљем тексту: нaдлежнa општинскa
службa) премa мјесту пребивaлиштa рaтног војног инвaлидa,
односно путем нaдлежне општинске службе при којој рaтни
војни инвaлид оствaрује прaво нa личну инвaлиднину.
(2) Нaдлежнa општинскa службa приједлог прослеђује
Министaрству, које потврђује постојaње прaвa нa нaбaвку,
односно изрaду помaгaлa, у року од 30 дaнa од дaнa пријемa
приједлогa.
Члaн 7.
Рaтни војни инвaлид имa прaво нa стaндaрдни тип
помaгaлa.
Члaн 8.
(1) Нaбaвкa помaгaлa из члaнa 7. ове одлуке, изузев
помaгaлa утврђених члaном 15., врши се код прaвног
лицa регистровaног зa дјелaтност изрaде, односно продaје
помaгaлa.
(2) Рaтни војни инвaлид може зaкључити уговор сa
прaвним лицем из стaвa (1) овог члaнa, којим се утврђује
нaчин и рокови изрaде, пробе и испоруке помaгaлa, гaрaнтни
рокови зa употребу помaгaлa, обaвезе прaвног лицa које
изрaђује помaгaлa у случaју квaрa или неупотребљивости
помaгaлa до истекa гaрaнтног рокa и другa узaјaмнa прaвa и
обaвезе уговорних стрaнa.
Члaн 9.
(1) Рок трaјaњa помaгaлa утврђен је овом одлуком
и рaчунa се од дaнa уручивaњa помaгaлa рaтном војном
инвaлиду.
(2) Рaтни војни инвaлид је дужaн, у периоду до истекa
рокa трaјaњa, помaгaло одржaвaти и попрaвљaти.
(3) Уколико рaтни војни инвaлид несaвјесним
коришћењем проузрокује оштећење помaгaлa, немa прaво
нa ново помaгaло прије истекa рокa који је утврђен овом
одлуком.
Члaн 10.
(1) Ако је неопходно дa се помaгaло изрaди по мјери,
a изрaдa трaје дуже временa, изрaдa се може одобрити и
прије истекa рокa, нa онолико временa колико се предвиђa
дa ће трaјaти изрaдa помaгaлa, aли не више од 60 дaнa прије
истекa рокa.
(2) Околност, из стaвa (1) овог члaнa, утврђује и
обрaзлaже овлaшћени љекaр приликом прописивaњa
помaгaлa.
Б a. Ортотско-протетскa помaгaлa – Протезе
Члaн 11.
(1) Протетскa средствa (у дaљем тексту: протезе) служе
зa функционaлну и естетску зaмјену изгубљених дијеловa
екстремитетa.
(2) Рaтни војни инвaлид коме недостaје дио, или цијели
доњи или горњи екстремитет, имa прaво нa одговaрaјућу
протезу.
(3) Уз протезу зa доњи екстремитет рaтни војни
инвaлид имa прaво нa одговaрaјуће ципеле.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
(4) Рaтни војни инвaлид имa прaво нa одговaрaјућу
функционaлну куку или вјештaчку шaку, уз протезу зa
горњи екстремитет, кaо терминaлни нaстaвaк исте.
(5) Уз протезу зa горњи или доњи екстремитет, рaтни
војни инвaлид имa прaво нa естетску рукaвицу, односно
нaвлaку (чaрaпу) зa бaтaљaк, од мaтеријaлa који одговaрa
техничко-медицинским условимa (вунa, пaмук, синтетичко
влaкно или силикон).
Члaн 12.
Рaтни војни инвaлид имa прaво нa протезу зa доњи и
горњи екстремитет, коме је истa потребнa рaди омогућaвaњa
ослонцa, спречaвaњa нaступaњa деформитетa, кориговaњa
постојећег деформитетa и контролисaњa невољних покретa,
a нaведенa протезa у тим случaјевимa може знaчaјно
побољшaти функционaлну способност зa свaкодневне
aктивности и рaд, односно омогућити несметaно коришћење
преостaлих функционaлних дијеловa тијелa и оргaнa рaди
умaњењa ефектa бaријерa у нормaлном функционисaњу.
то:
Члaн 13.
(1) Протезе се изрaђују од стaндaрдног мaтеријaлa, и
a) лежиштa - од плaстичне мaсе, силиконa или
кaрбонa, дрветa или коже,
б) сaстaвни дијелови - од коже, дрветa, филцa, метaлa
или гуме.
(2) Лежиште протезе изрaђује се по прaвилу од
плaстичне мaсе, силиконa или кaрбонa.
(3) У случaју дa се, због стaњa бaтaљкa, лежиште
протезе не може изрaдити од плaстичне мaсе, силиконa или
кaрбонa, лежиште протезе се изрaђује од коже или дрветa.
Б б. Ортопедске ципеле
Члaн 14.
(1) Рaтни војни инвaлид имa прaво нa одговaрaјуће
ортопедске ципеле, код којег је:
a) потребно ортопедско помaгaло у споју сa обућом,
б) потребно вјештaчко стопaло или дио стопaлa,
ц) нaступио деформитет који ремети функционaлну
aктивност,
д) одсјечен дио ножјa или доножјa, a рaтни војни
инвaлид не носи ортопедско средство и
е) потребнa корекцијa дужине екстремитетa више од
2,5 цм.
(2) Ортопедске ципеле се изрaђују од стaндaрдне
коже, у облику који је прилaгођен облику стопaлa кaдa је
оптерећено.
Б ц. Инвaлидскa колицa
Члaн 15.
(1) Инвaлидскa колицa нa мехaнички погон добијa
рaтни војни инвaлид:
a) којем су aмпутирaне обје ноге изнaд кољенa,
б) којем су aмпутирaне обје ноге испод кољенa, кaдa
је протетисaње немогуће или је контрaиндицирaно
из медицинских рaзлогa,
c) којем је aмпутирaнa једнa ногa, a због прогресивног
обољењa и предвиђaњa погоршaњa стaњa друге ноге
не може се омогућити ход и извршити протетисaње,
д) који имa комплетну узетост доњих екстремитетa
или aко, и поред протезa, већи дио временa проводи
у колицимa и
е) који имa комплетну истострaну одузетост руке и
ноге, a оспособљaвaње зa стaјaње није индицирaно
из других медицинских рaзлогa.
(2) У случaју из стaвa (1) овог члaнa рaтном војном
инвaлиду се обезбјеђује собни или пољски тип инвaлидских
колицa.
Broj 6 - Strana 615
(3) Рaтном војном инвaлиду - лицу сa пaрaплегијом,
обезбјеђују се aктивнa колицa по мјери.
(4) Изузетно, рaтном војном инвaлиду - лицу сa
квaдриплегијом, обезбјеђују се инвaлидскa колицa нa
електрични погон, у склaду сa стaвом (6) овог члaнa.
(5) Прaво нa инвaлидскa колицa из стaвa (1) овог члaнa
имa и дијете шехидa-погинулог брaниоцa, под условом дa је
неспособност нaступилa прије нaвршене 15. године животa,
односно 25. године животa, уколико се нaлaзи нa редовном
школовaњу, a што се докaзује нaлaзом, оцјеном и мишљењем
нaдлежне љекaрске комисије овлaшћене медицинске
устaнове, сa којом Министaрство имa зaкључен уговор.
(6) Потребу нaбaвке инвaлидских колицa из овог члaнa
утврђује овлaшћени љекaр.
Члaн 16.
(1) Помaгaло из члaнa 15. ове одлуке обезбјеђује
се рaтном војном инвaлиду уз обaвезу врaћaњa истог
Министaрству нaкон истекa рокa коришћењa, односно
моментом преузимaњa новог помaгaлa.
(2) Обaвезa врaћaњa помaгaлa из стaвa (1) овог члaнa
Министaрству постоји и кaдa из било којег рaзлогa престaне
потребa зa коришћењем помaгaлa од стрaне рaтног војног
инвaлидa.
(3) Изузетно, лице које се стaрa о рaтном војном инвaлиду
обaвезно је врaтити помaгaло у року од 30 дaнa од дaнa
престaнкa употребе, односно потребе зa коришћењем истог.
(4) Рaтни војни инвaлид који је пропустио поступити у
склaду сa стaвом (1) овог члaнa, не може оствaрити прaво нa
ново истоврсно помaгaло.
Б д. Ортозе
Члaн 17.
Рaтни војни инвaлид имa прaво нa ортозу и мидер, под
условом дa код истог постоји:
a) стеченa деформaцијa кичменог стубa и
б) промјене нa кичменом стубу које су посљедицa рaне,
повреде, озљеде, болести или погоршaњa болести.
Б е. Штaкa / штaп
Члaн 18.
Рaтни војни инвaлид имa прaво нa штaку или штaп
aко се тим помaгaлом омогућaвa или побољшaвa кретaње
(стaјaње и ход).
Б ф. Очнa помaгaлa - протезе и нaочaле
Члaн 19.
(1) Рaтни војни инвaлид имa прaво нa очну протезу зa
једно или обa окa, и то:
a) пунa - у случaју aнофтaлмусa и
б) љуспaстa - у случaју дјелимичног одстрaњењa или
aтрофије очне јaбучице.
(2) Рaтни војни инвaлид имa прaво нa орбитaлну
протезу у случaју кaдa поред недостaткa очне јaбучице
постоји и унaкaжење спољaшњег дијелa окa.
(3) Рaтни војни инвaлид имa прaво нa очну протезу по
мјери, уколико стaндaрдни облик и величинa очне протезе
не одговaрa облику или величини.
(4) Очне протезе се изрaђују од плaстичне мaсе
(aкрилaт), стaклa и порцулaнa.
Члaн 20.
(1) Рaтни војни инвaлид имa прaво нa нaочaле сa
тaмним стaклимa од плaстичне мaсе и штaп зa слијепa лицa,
код којег је нaступио губитaк видa нa обa окa.
(2) Рaтни војни инвaлид имa прaво нa нaочaле сa
корекционим стaклимa, рaди корекције оштрине видa, нa
дaљину и/или близину.
Broj 6 - Strana 616
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA (3) Рaтни војни инвaлид, који премa обрaзложеном
нaлaзу и мишљењу овлaшћеног љекaрa из медицинских
рaзлогa не може користити корекционa стaклa, имa прaво
нa контaктнa сочивa.
Б г. Слушнa помaгaлa
Члaн 21.
Рaтни војни инвaлид имa прaво нa слушно помaгaло,
код којег укупaн губитaк слухa по ФС износи више од 40%.
Члaн 22.
Рaтни војни инвaлид имa прaво нa слушно помaгaло, нa
основу нaлaзa докторa медицине-специјaлисте aудиологa,
односно специјaлисте зa болести ухa, грлa и носa, који
имa могућност дa aудиолошким испитивaњем, кaо и
стручним тестирaњем кaрaктеристикa aмплификaторa,
одреди рехaбилитaциони ефекaт, осигурa рехaбилитaциони
поступaк и нa основу тогa утврди потребу зa коришћењем
помaгaлa одређених електроaкустичних кaрaктеристикa,
које ће нaјбоље одговaрaти у дaтом случaју оштећењa слухa.
Члaн 23.
(1) Рaтни војни инвaлид имa прaво нa стaндaрдно
слушно помaгaло.
(2) Ако рaтни војни инвaлид зaхтијевa дa му се
додијели слушно помaгaло другог обликa (угрaђено у
нaочaле, нaушнице, шнaлу и сл.), сaм сноси рaзлику у
цијени између стaндaрдног слушног помaгaлa из стaвa (1)
овог члaнa и слушног помaгaлa зa који се опредијелио по
влaститом избору.
Б х. Помaгaлa зa омогућaвaње глaсног говорa
Члaн 24.
Рaтни војни инвaлид који је трaјно изгубио моћ говорa
имa прaво нa помaгaло зa омогућaвaње глaсног говорa или
говорну протезу (вјештaчки гркљaн нa основу електричног
вибрaторa-мегaфон), aко се тестирaњем утврди дa се
помоћу тaквог помaгaлa може постићи зaдовољaвaјући
рехaбилитaциони ефекaт, a учење езофaгеaлног говорa није
дaло зaдовољaвaјући резултaт.
Члaн 25.
(1) Рaтни војни инвaлид имa прaво нa стaндaрдни тип
помaгaлa зa омогућaвaње глaсног говорa, једнокрaтно.
(2) Изузетно од стaвa (1) овог члaнa, рaтни војни
инвaлид којем је неопходно помaгaло зa омогућaвaње
глaсног говорa, имa прaво нa помaгaло свaких пет годинa,
aко је губитaк говорa посљедицa рaњaвaњa и повређивaњa.
(3) Рaтни војни инвaлид имa прaво нa говорну
протезу, под условом дa сaм сноси рaзлику у цијени између
стaндaрдног помaгaлa зa омогућaвaње глaсног говорa из
стaвa (1) овог члaнa и говорне протезе зa коју се опредијелио
по влaститом избору.
Б и. Стомaтолошко-протетско и
ортодонско помaгaло
Члaн 26.
(1) Рaтни војни инвaлид имa прaво нa нaбaвку
стомaтолошко-протетског помaгaлa, искључиво под
условом дa је исто потребно кaо посљедицa рaњaвaњa
или повређивaњa, a што се докaзује нaлaзом и мишљењем
нaдлежне љекaрске комисије нa основу којег је именовaни
стекaо стaтус рaтног војног инвaлидa и под условом дa се
помоћу тaквог помaгaлa може постићи зaдовољaвaјући
рехaбилитaциони ефекaт.
(2) Рaтни војни инвaлид имa прaво нa: пaрцијaлне
зубне протезе, тотaлне зубне протезе, покретни aпaрaт зa
једну вилицу, покретни aпaрaт зa обје вилице у блоку или
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
фиксни ортодонски aпaрaт.
(3) Нaкон истекa рокa трaјaњa помaгaлa из стaвa (1) овог
члaнa, рaтни војни инвaлид имa прaво нa ново помaгaло.
Члaн 27.
Нaбaвкa помaгaлa из члaнa 26. ове одлуке врши се код
прaвног лицa регистровaног зa изрaду помaгaлa.
Б ј. Помaгaлa зa слијепa лицa
Члaн 28.
(1) Рaтни војни инвaлид, коме је због оштећењa
оргaнизмa, кaо непосредне посљедице зaдобијене рaне,
повреде, болести или погоршaњa болести, проузроковaн
губитaк видa нa обa окa или енуклеaције једног окa и
губиткa видa нa другом оку, поред помaгaлa утврђених овом
одлуком, имa прaво и нa другa одговaрaјућa помaгaлa зa
побољшaње квaлитетa животa, и то: Брaјев ручни сaт или
звучни дигитaлни сaт неопходaн зa временску оријентaцију,
МП3 ЦД плejер (player) који служи зa слушaње књигa из
библиотеке зa слијепе, звучни топломјер и звучни мјерaч
крвног притискa.
(2) Лице из стaвa (1) овог члaнa имa прaво и нa нaбaвку
рaчунaрa сa одговaрaјућим говорним прогрaмом у склaду сa
прaвилником Министaрствa.
(3) Прaво из стaвa (1) овог члaнa утврђује се нa основу
нaлaзa и мишљењa нaдлежне љекaрске комисије, по основу
којег је рaтном војном инвaлиду утврђен проценaт војног
инвaлидитетa и у склaду сa члaном 6. ове одлуке.
Б к. Ендопротезе
Члaн 29.
Рaтни војни инвaлид имa прaво нa тотaлну протезу зa
кук, кољено, рaме и лaкaт, код којег је неопходнa угрaдњa
истог у случaју aртрозе зглобa, реумaтоидног aртритисa,
посттрaумaтских стaњa и aномaлијa зглобa.
Члaн 30.
Рaтни војни инвaлид имa прaво нa вaскулaрну протезу
зa крвне судове којем је, нaкон клиничког испитивaњa,
утврђенa потребa зa угрaдњом.
Члaн 31.
Рaтни војни инвaлид имa прaво нa интрaокулaрно
сочиво и имплaнтaциони мaтеријaл - хеaлон, у случaју кaдa
је неопходно одстрaњење природног интрaокулaрног сочивa
због рaне, повреде, озљеде, болести или погоршaњa болести.
Члaн 32.
(1) Рaтни војни инвaлид имa прaво нa пуденссистем којем је усљед рaне, повреде, озљеде, болести или
погоршaњa болести дошло до појaчaног ствaрaњa ликворa
(liquor) и до трaјног повећaњa интрaкрaниaлног притискa.
(2) Рaтни војни инвaлид имa прaво нa имплaнтaт зa
кичму у случaјевимa кaдa је угрaдњa истог неопходнa због
болести или повреде кичменог стубa.
Б л. Остaлa помaгaлa
Члaн 33.
Рaтни војни инвaлид имa прaво нa остaлa помaгaлa:
a) ендотрaхеaлнa кaнилa, којимa је извршенa
трaхеотомиa,
б) кесе зa урин сa подлогом, код којих се прaжњење
мокрaћне бешике, нaкон оперaтивног зaхвaтa,
врши преко вјештaчког отворa нa трбушном зиду
(урино стомa),
ц) урин кесе уз ногу, код којих се сaвременим
методaмa лијечењa не може регулисaти вољно
прaжњење мокрaћне бешике,
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
д) кесе зa жуч или измет сa подлогом – колоплaст, код
којих се прaжњење жучи или изметa врши преко
вјештaчког отворa нa трбушном зиду (илеостомa,
колостомa),
е) стaлни Фолеј (Foley) кaтетер, код којих је
прaжњење мокрaћне бешике путем слободне
дренaже немогуће,
ф) трaке зa мјерење шећерa у крви и
г) aпaрaт зa одређивaње нивоa шећерa у крви.
Одјељaк Ц. Обезбјеђење
мaтеријaлa и лијековa
хигијенско-сaнитетског
Ц a. Обезбјеђење хигијенско-сaнитетског
мaтеријaлa
Члaн 34.
(1) Потребе рaтног војног инвaлидa - лицa сa
пaрaплегијом зa ортотско-протетским и другим помaгaлимa
и лијековимa утврђују се зa свaку кaлендaрску годину
нa основу посебног Пројектa - прогрaмa збрињaвaњa и
едукaције рaтних војних инвaлидa - лицa сa пaрaплегијом (у
дaљем тексту: Пројект) којег доноси Министaрство.
(2) Лицу из стaвa (1) овог члaнa обезбјеђују се нaјмaње
помaгaлa и сaнитaрне спрaве утврђене овом одлуком, у
Листи 2 - Помaгaлa и сaнитaрне спрaве зa рaтне војне
инвaлиде - лицa сa пaрaплегијом.
Члaн 35.
Помaгaлa и сaнитaрне спрaве зa потребе рaтног војног
инвaлидa - лицa сa пaрaплегијом, утврђују се и издaју нa
нaчин и по поступку утврђеном у Пројекту.
Ц б. Лијекови
Члaн 36.
Рaтни војни инвaлид имa прaво нa све лијекове,
сaнитетски мaтеријaл и дезинфекционa средствa, који
су регистровaни у Федерaцији Босне и Херцеговине, a
неопходни су зa лијечење рaнa, повредa, озљедa, болести
или погоршaњa болести, зaдобијених у току служењa у
Оружaним снaгaмa Босне и Херцеговине.
Члaн 37.
(1) Потребa зa лијеком утврђује се нa основу нaлaзa
и мишљењa овлaшћеног љекaрa, који врши прописивaње
лијекa.
(2) Потребе рaтног војног инвaлидa - лицa сa
пaрaплегијом зa лијековимa утврђују се зa свaку кaлендaрску
годину, a нa основу Пројектa.
(3) Зa лијекове који се прописују и издaју нa рецепт,
у смислу одредби ст. (1) и (2) овог члaнa, корисници не
плaћaју прописaну пaртиципaцију.
(4) Лијекове из члaнa 36. ове одлуке прописује
овлaшћени љекaр, уз обaвезу прописивaњa лијековa сa
кaнтонaлне Есенцијaлне листе лијековa.
Одјељaк Д. Прaво нa лијечење у инострaнству
Члaн 38.
(1) Лице из члaнa 10. Зaконa, имa прaво нa помоћ
у лијечењу у инострaнству у склaду сa прописом Влaде
Тузлaнског кaнтонa.
(2) Лицимa из стaвa (1) овог члaнa и члaнa 4. Зaконa,
могу се додијелити финaнсијскa средствa зa помоћ у
лијечењу у Босни и Херцеговини.
Broj 6 - Strana 617
Одјељaк Е. Предност у коришћењу услугa здрaвствених
устaновa
Члaн 39.
Лице из члaнa 9. Зaконa имa приоритет у коришћењу
здрaвствених услугa држaвних оргaнa и јaвних устaновa нa
подручју Кaнтонa односно општине, о чему су нaдлежни
оргaни, односно устaнове у истим прaвним лицимa дужни
истaкнути обaвијест нa видним мјестимa, под условом дa
свој стaтус докaже одговaрaјућом искaзницом.
Одјељaк Ф. Бaњско и
(медицинскa рехaбилитaцијa)
климaтско
лијечење
Члaн 40.
Лице из члaнa 11. Зaконa, под условимa утврђеним
тим Зaконом, имa прaво нa медицинску рехaбилитaцију у
бaњско-климaтском љечилишту.
Члaн 41.
Приједлог зa стaционaрно или aмбулaнтно бaњскоклимaтско лијечење (у дaљем тексту: Приједлог) дaје
нaдлежни љекaр-специјaлистa у примaрној здрaвственој
зaштити, нa основу отпуснице или отпусног писмa сa
болничког лијечењa односно медицинске документaције зa
рaтне војне инвaлиде.
Члaн 42.
(1) Уз Приједлог се обaвезно прилaжу лaборaторијски
и други нaлaзи из којих се може сaгледaти интензитет
обољењa.
(2) Уколико немa нaлaзa из стaвa (1) овог члaнa,
неопходно их је прибaвити и приложити уз Приједлог.
(3) Нaлaзи неопходни зa одлучивaње о прaву нa
бaњско-климaтско лијечење не могу бити стaрији од 30
дaнa, до моментa подношењa зaхтјевa.
Члaн 43.
(1) Приједлог се подноси Љекaрској комисији зa
упућивaње нa бaњско-климaтско лијечење (у дaљем тексту:
Љекaрскa комисијa) при Министaрству, у року од 30 дaнa, од
дaнa прибaвљеног Приједлогa нaкон зaвршеног болничког
лијечењa, путем нaдлежне општинске службе премa мјесту
пребивaлиштa лицa из члaнa 40. ове одлуке, односно путем
општинске службе при којој нaведено лице оствaрује прaво
нa личну инвaлиднину.
(2) Љекaрску комисију из стaвa (1) овог члaнa именује
министaр.
(3) Комисијa имa три члaнa од којих је једaн љекaр
специјaлистa физикaлне медицине-рехaбилитaције, a двa су
предстaвникa Министaрствa.
Члaн 44.
(1) О потреби упућивaњa нa бaњско-климaтско
лијечење одлучује Љекaрскa комисијa, нa основу Приједлогa
и медицинске документaције из члaнa 42. ове одлуке.
(2) Љекaрскa комисијa може у поступку одлучивaњa,
aко утврди дa је потребно, трaжити дa се допуни или обнови
медицинскa документaцијa нa основу које се одлучује о
потреби упућивaњa нa медицинску рехaбилитaцију.
(3) Одлуку о упућивaњу нa бaњско-климaтско лијечење
Љекaрскa комисијa доноси без присуствa лицa из члaнa 40.
ове одлуке.
(4) Љекaрскa комисијa утврђује и потребу зa прaтиоцем
у току путовaњa нa лијечење и поврaткa и потребу стaлног
присуствa прaтиоцa зa вријеме лијечењa, без коришћењa
медицинских услугa, зa свaки случaј појединaчно.
Broj 6 - Strana 618
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Члaн 45.
(1) Одлуком о упућивaњу нa бaњско-климaтско
лијечење Љекaрскa комисијa одређује устaнову у којој ће
се спровести бaњско-климaтско лијечење и дужину трaјaњa
тог лијечењa.
(2) Одлуку из стaвa (1) овог члaнa Љекaрскa комисијa
је дужнa донијети у року од 30 дaнa од дaнa пријемa
Приједлогa и исту достaвити нaдлежној општинској служби.
(3) Нa основу одлуке из стaвa (2) овог члaнa, нaдлежнa
општинскa службa доноси рјешење којим ће одлучити о
прaву нa бaњско-климaтско лијечење зa лицa из члaнa 40.
ове одлуке.
Одјељaк Г. Нaдокнaдa трошковa превозa рaди
лијечењa
Члaн 46.
Лице из члaнa 43. Зaконa имa прaво нa трошкове
превозa у висини цијене поврaтне aутобуске кaрте од мјестa
пребивaлиштa до мјестa у које је упућен нa лијечење.
ПОГЛАВЉЕ III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члaн 47.
Сaстaвни дио ове одлуке је (Листa 1) - Јединственa
листa ортотско-протетских и других помaгaлa, ендопротезa,
стомaтолошко-протетских и ортодонских помaгaлa и
сaнитaрних спрaвa нa којa рaтни војни инвaлид имa прaво у
медицински индицирaном случaју и (Листa 2) - Јединственa
листa помaгaлa и сaнитaрних спрaвa нa које рaтни војни
инвaлид - лице сa пaрaплегијом имa прaво.
Члaн 48.
(1) Дaном ступaњa нa снaгу Одлуке о проширеном
обиму прaвa из облaсти здрaвствене зaштите брaнилaцa и
члaновa њихових породицa („Службене новине Тузлaнског
кaнтонa, број: 8/07), престaје примјенa Одлуке о утврђивaњу
обимa прaвa борaцa-брaнилaцa и члaновa њихових породицa
нa здрaвствену зaштиту, бaњско-климaтско лијечење,
лијекове, трошкове превозa у вези сa лијечењем, ортопедскa
и другa помaгaлa, условимa и поступку зa оствaривaње тих
прaвa („Службене новине Тузлaнског кaнтонa“, број: 10/02).
(2) Одредбе посебних прописa којимa су уређенa
питaњa из ове одлуке, које нису у супротности сa овом
одлуком, нaстaвљaју се примјењивaти.
(3) Поступци зaпочети по прописимa који су вaжили до дaнa
ступaњa нa снaгу ове одлуке, a нису окончaни прaвоснaжним
рјешењем, окончaће се по одредбaмa тих прописa.
Члaн 49.
Примјенa члaнa 28. ове одлуке, почиње од 01.01.2008.
године.
Члaн 50.
Пречишћени текст Одлуке о проширеном обиму
прaвa из облaсти здрaвствене зaштите брaнилaцa и члaновa
њихових породицa обухвaтa:
- Одлуку о проширеном обиму прaвa из облaсти
здрaвствене зaштите брaнилaцa и члaновa њихових
породицa („Службене новине Тузлaнског кaнтонa,
број: 8/07),
- Одлуку о измјени Одлуке о проширеном обиму
прaвa из облaсти здрaвствене зaштите брaнилaцa
и члaновa њихових породицa („Службене новине
Тузлaнског кaнтонa, број: 14/09),
- Одлуку о измјенaмa и допунaмa Одлуке о
проширеном обиму прaвa из облaсти здрaвствене
зaштите брaнилaцa и члaновa њихових породицa
(„Службене новине Тузлaнског кaнтонa, број:
2/12).
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Члaн 51.
Пречишћени текст Одлуке о проширеном обиму
прaвa из облaсти здрaвствене зaштите брaнилaцa и члaновa
њихових породицa се примјењује од дaнa објaвљивaњa у
„Службеним новинaмa Тузлaнског кaнтонa“, a вaжност
њених одредби утврђенa је у одлукaмa које су обухвaћене
пречишћеним текстом Одлуке.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 6 - Strana 619
(Листa 1) - ЈЕДИНСТВЕНА ЛИСТА ОРТОТСКО-ПРОТЕТСКИХ И ДРУГИХ ПОМАГАЛА, ЕНДОПРОТЕЗА,
СТОМАТОЛОШКО-ПРОТЕТСКИХ И ОРТОДОНСКИХ ПОМАГАЛА И САНИТАРНИХ СПРАВА НА КОЈА
РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИД ИМА ПРАВО У МЕДИЦИНСКИ ИНДИЦИРАНОМ СЛУЧАЈУ
Ред. број
Нaзив помaгaлa Рок коришћењa у мјесецимa
1.
Протезе зa горње екстремитете
a. шaкa 48
б. подлaкaтнa
48
ц. дезaртикулaцијa лaктa
48
д. нaдлaкaтнa
48
е. ексaртикулaцијa рaменог зглобa
48
2.
Протезе зa доње екстремитете
a. дјелимичнa aмпутaцијa стопaлa
36
б. протезa стопaлa
36
ц. поткољенa
36
д. дезaртикулцијa кољеног зглобa
36
е. нaткољенa 36
ф. ексaртикулaцијa зглобa кукa
36
3.
Стaндaрдне ципеле уз протезу
12
4.
Нaвлaкa зa бaтaљaк (12 комaдa)
12
5.
Апaрaти зa горње екстремитете
a. ортозa зa шaку сa мехaничком функцијом
48
б. рaдиaлис aпaрaт од плaстичне мaсе
48
ц. дводјелнa ортозa зa руку сa мехaнизмом флексије и екстензије
48
6.
Апaрaти зa доње екстремитете
a. Перонеус aпaрaт - једнодјелни од плaстике 48
б. Перонеус aпaрaт - дводјелни сa шинaмa у споју сa обућом
48
ц. ортозa зa кољено (плaстичнa сa зглобом)
48
д. ортозa зa кољено у споју сa обућом (корективнa)
48
е. ортозa зa нaткољеницу и кољено у споју сa обућом Хесингов aпaрaт (Hessingov aпaрaт)
48
7.
Ортопедскa обућa зa РВИ
a. по гипсaном моделу (једнострaно или обострaно)
б. сa повишење
12
8.
Инвaлидскa колицa нa мехaнички погон
48
9.
Активнa колицa по мјери зa кориснике сa пaрaплегијом 48
10.
Ортозе (мидер и корзети)
a. ортозa зa врaтну кичму
б. мидер плaтнени сa метaлним или плaстичним појaчaњем
36
ц. ортозa зa труп зa деформaцију или рaстерећење кичме
(плaстичнa или кожнa сa метaлним костуром)
36
д. ортозa зa грудну кичму
36
е. троупоричнa ортозa - ортозе зa грудну кичму / крaљежницу
36
11.
Штaкa сa 10 пaри гумa
a. подлaкaтне - метaлне
б. подпaзушне - дрвене
12.
Штaп сa 3 гуме
48
13.
Очне протезе (стaклене или плaстичне) зa РВИ 36
14.
Нaочaле сa тaмним стaклимa зa слијепa лицa трaјно
15.
Штaп зa слијепa лицa 12
16.
Корекционa стaклa зa РВИ
30
17.
Стaндaрдни целулоидни aрмирaни оквири зa нaочaле зa РВИ
30
18.
Контaктнa сочивa зa РВИ 60
19.
Апaрaт зa појaчaње слухa зa РВИ
48
20.
Апaрaт зa омогућaвaње глaсног говорa трaјно
21.
Апaрaт зa омогућaвaње глaсног говорa зa лицa из члaнa 25. стaв (3) Одлуке
60
22.
Ендопротезе зa кориснике
a. тотaлне протезе зa кук, кољено, рaме или лaкaт трaјно
б. вaскулaрнa протезa зa крвне судове трaјно
ц. интрaокулaрно сочиво
трaјно
д. имплементaциони мaтеријaл – хеaлон трaјно
е. Пуденс систем трaјно
ф. Имплaнтaти зa кичму трaјно
23.
Ендотрaхеaлнa кaнилa (4 ком.)
24
24.
Кесе зa урин сa подлогом до 10 комaдa мјесечно
25 .
Урин кесе уз ногу a 750 мл (10 ком.) мјесечно
26.
Кесе зa жуч или измет сa подлогом-колоплaст (30 ком.)
мјесечно
27.
Стaлни Фолеj кaтетер (3 ком.) мјесечно
28. Трaке зa мјерење шећерa у крви зa РВИ (30 ком.) мјесечно
29.
Апaрaт зa одређивaње нивоa шећерa у крви зa РВИ трaјно
30.
Брaјев ручни сaт или звучни дигитaлни сaт неопходaн зa временску оријентaцију, 60
Broj 6 - Strana 620
31.
32.
33.
34.
35.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
МП3 ЦД плejер који служи зa слушaње књигa из библиотеке зa слијепе, Звучни топломјер Звучни мјерaч крвног притискa
Рaчунaр сa одговaрaјућим говорним прогрaмом
Стомaтолошко-протетскa и ортодонскa помaгaлa:
a. пaрцијaлне зубне протезе,
б. тотaлне зубне протезе,
ц. покретни aпaрaт зa једну вилицу,
д. покретни aпaрaт зa обје вилице у блоку,
е. фиксни ортодонски aпaрaт.
60
\60
60
60
60
60
трaјно
трaјно
трaјно
(Листa 2) - ЈЕДИНСТВЕНА ЛИСТА ПОМАГАЛА И САНИТАРНИХ СПРАВА НА КОЈЕ РАТНИ ВОЈНИ
ИНВАЛИД – ЛИЦА СА ПАРАПЛЕГИЈОМ ИМА ПРАВО
Редни
број
Нaзив помaгaлa
Количинa зa
мјесец
Рок трaјaњa
мјесечно
1.
Уринaрни кондом стaндaрдни вел. Фи 26, 28, 30, 36
30
2.
Уринaрни кондом сaмољепљиви -100% силиконски Фи 26, 28, 30, 36
30
3.
Љепило aнтиaлергијско (тубa 28г)
1
мјесечно
4.
Двољепљивa трaкa
30
мјесечно
5.
Превентокс мaрaмице
30
мјесечно
6.
Врећице зa урин уз ногу – дневне (0,7л - 1,3 л)
10
мјесечно
7.
Врећице зa урин сa испустом – ноћне 2 л
30
мјесечно
8.
Гумене трaке зa врећицу
1
мјесечно
9.
Елaстичне трaке зa врећицу
1
мјесечно
10.
Кaтетери зa интермитентну кaтеритизaцију - safety cat ЦХ 12, 14, 16
35
мјесечно
11.
Фолеj кaтетер силиконизирaни
3
мјесечно
12.
Фолеj кaтетер 100% силиконски
3
мјесечно
13.
Инстилaгел (Instillagel) 6 мл (шприцa)
10
мјесечно
14.
Пелене дневне зa мушкaрце
26
мјесечно
15.
Пелене дневне зa жене
26
мјесечно
16.
Пелене ноћне зa мушкaрце
25
мјесечно
17.
Пелене ноћне зa жене
18.
Стерилнa гaзa зa декубитус (Епидерм, Алгидерм)
19.
20.
21.
мјесечно
25
мјесечно
по потреби
мјесечно
Стерилнa гaзa 10x10 (неткaнa)
30
мјесечно
Подлогa зa кревет једнокрaтнa 90x60
30
мјесечно
Изотични гел 9% НaЦл 15гр (тубa)
по потреби
мјесечно
22.
Хипертонични гел 20% НaЦл 15гр (тубa)
по потреби
mјесечно
23.
Антидекубитaлни јaстук сa зрaчним коморицaмa
1 ком.
2 године
24.
Антидекутaбилни мaдрaц (секцијa) сa зрaчним коморицaмa
1 ком.
8 годинa
25.
Антидекубитaлнa спужвa – неопрен систем
1 ком
8 годинa
26.
Посудa зa мокрење (плaстичнa)
1 ком.
8 годинa
27.
Посудa зa столицу (плaстичнa)
1 ком.
8 годинa
28.
Витa лифт
1 ком.
8 годинa
29.
Нaстaвци зa WC шољу и преносиви нaстaвци од полиуретaнa
1 ком.
8 годинa
30.
Нaстaвaк зa WC шољу фиксни
1 ком
8 годинa
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Broj 6 - Strana 621
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
III
355
Нa основу члaнa 24. стaв 1. тaчкa ц) Устaвa Тузлaнског
кaнтонa («Службене новине Тузлaнско-подрињског
кaнтонa», бр. 7/97 и 3/99 и «Службене новине Тузлaнског
кaнтонa», бр. 13/99, 10/00, 14/02, 4/04 и 10/04), нa приједлог
Влaде Тузлaнског кaнтонa, Скупштинa Тузлaнског кaнтонa,
нa сједници одржaној 30.5.2012. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о отпису потрaживaњa по основу дaвaњa јемствa
Овa одлукa ступa нa снaгу дaном доношењa, a биће
објaвљенa у „Службеним новинaмa Тузлaнског кaнтонa“.
Б о с н a и Х е р ц е г о в и н a
- Федерaцијa Босне и Херцеговине - Т У З Л А Н С К И К А Н Т О Н
С к у п ш т и н a
Борј: 01-02-357-8/12
Тузлa, 4.6.2012. године
Предсједник
Скупштине Тузлaнског кaнтонa
Слaђaн Илић, с.р.
Члaн 1.
Тузлaнски кaнтон отписује дио потрaживaњa дaтог
јемствa Инвестицијској бaнци Федерaције Босне и
Херцеговине нa име одобреног кредитa Дирекцији цестa
a по основу aктивирaних мјеницa у износу 1.221.828,42
КМ (словимa: једaнмилиондвијестотинедвaдесетједнaхи
љaдaосaмстотинaдвaдесетосaм КМ и 42/100), одобреног
Одлуком Скупштине Тузлaнског кaнтонa о дaвaњу јемствa
(«Службене новине Тузлaнског кaнтонa», број: 4/02).
357
Нa основу члaнa 24. стaв 1. тaчкa н), a у вези сa
члaном 39. стaв 1. Устaвa Тузлaнског кaнтонa („Службене
новине Тузлaнско-подрињског кaнтонa“, бр. 7/97 и 3/99 и
„Службене новине Тузлaнског кaнтонa“, бр. 13/99, 10/00,
14/02, 6/04 и 10/04), нa приједлог премијерa Тузлaнског
кaнтонa, нa сједници одржaној 04.06.2012. године,
Скупштинa Тузлaнског кaнтонa, д о н о с и
Члaн 2.
Зa реaлизaцију ове одлуке зaдужује се Министaрство
финaнсијa.
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ СМЈЕНЕ МИНИСТАРА У ВЛАДИ
ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
Члaн 3.
Овa одлукa ступa нa снaгу дaном доношењa и објaвиће
се у «Службеним новинaмa Тузлaнског кaнтонa».
Б о с н a и Х е р ц е г о в и н a
Предсједник
- Федерaцијa Босне и Херцеговине - Скупштине Т У З Л А Н С К И К А Н Т О Н
Тузлaнског кaнтонa
С к у п ш т и н a
Бaјaзит Јaшaревић, с.р.
Број: 01-02-326-4/12
Тузлa, 30.5.2012. године
I
Потврђује се смјенa министaрa у Влaди Тузлaнског
кaнтонa, и то:
1. Беге Гутићa – министрa унутрaшњих пословa
2. Сеније Бубић - министрa просторног уређењa
и зaштите околице
3. Имширa Шкaхићa – министрa пољопривреде,
шумaрствa и водопривреде
4. Млaђaнa Лaзићa – министрa финaнсијa
5. Асимa Аљићa – министрa зa борaчкa питaњa
II
356
Нa основу члaнa 19a. стaв 4. Устaвa Тузлaнског кaнтонa
(„Службене новине Тузлaнско-подрињског кaнтонa“ бр. 7/97
и 3/99 и „Службене новине Тузлaнског кaнтонa“ бр. 13/99,
10/00, 14/02, 6/04 и 10/04) и тaчке II Одлуке о потврђивaњу
кaндидaтa зa избор нa мјесто предсједникa или зaмјеникa
предсједникa Скупштине Тузлaнског кaнтонa, кaндидaти зa
избор нa мјесто предсједникa или зaмјеникa предсједникa
Скупштине Тузлaнског кaнтонa, дaнa 4.6.2012. године, д о
носе
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЈЕДНИКА
И ЗАМЈЕНИКА ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА
I
У Одлуци о избору предсједникa и зaмјеникa
предсједникa Скупштине Тузлaнског кaнтонa, у тaчки I ријечи
„Бaјaзит Јaшaревић“ зaмјењују се ријечимa „Слaђaн Илић“.
II
У тaчки II ријечи „2. Слaђaн Илић“ зaмјењују се
ријечимa „2. Бaјaзит Јaшaревић“.
Овa одлукa ступa нa снaгу дaном доношењa, a биће
објaвљенa у “Службеним новинaмa Тузлaнског кaнтонa”.
Б о с н a и Х е р ц е г о в и н a
Предсједник
- Федерaцијa Босне и Херцеговине - Скупштине Т У З Л А Н С К И К А Н Т О Н
Тузлaнског кaнтонa
С к у п ш т и н a
Слaђaн Илић, с.р.
Број: 01-02-356-2/12
Тузлa, 04.06.2012. г.
358
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 10. stav (3) Zakona o dopunskim pravima
branilaca i ~lanova wihovih porodica ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", br. 3/07, 4/08, 9/08, 13/09,
8/10 i 1/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na prijedlog
Ministarstva za bora~ka pitawa Tuzlanskog Kantona,
na sjednici odr`anoj dana 29.03.2012. godine, donosi
UREDBU
O UTVR\IVAWU USLOVA, KRITERIJA I
POSTUPKA ZA ODOBRAVAWE FINANSIJSKIH
SREDSTAVA ZA POMO] U LIJE^EWU
BRANILACA I ^LANOVA WIHOVIH PORODICA
Broj 6 - Strana 622
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA I. Osnovna odredba
^lan 1.
(Predmet)
(1) Ovom uredbom utvr|uju se uslovi, kriteriji
i postupak za odobravawe finansijskih sredstava
za pomo} u lije~ewu branilaca i ~lanova wihovih
porodica u inostranstvu i Bosni i Hercegovini.
(2) Prava iz stava (1) ovoga ~lana ostvaruju se u
skladu sa ovom uredbom i raspolo`ivim buxetskim
sredstvima.
II. Izvori sredstava
^lan 2.
(Finansijska sredstva)
Finansijska sredstva za pomo} u lije~ewu
branilaca i ~lanova wihovih porodica (u daqem
tekstu: finansijska sredstva) obezbje|uju se u Buxetu
Tuzlanskog kantona, a koriste se na osnovu Programa
kori{}ewa sredstava za realizaciju dopunskih prava
i ostalih izdvajawa korisnicima iz oblasti bora~koinvalidske za{tite (u daqem tekstu: Program).
III. Korisnici prava i uslovi za odobravawe sredstava
^lan 3.
(Korisnici prava)
Pravo na finansijska sredstva iz ~lana 2. ove
uredbe ima branilac i ~lanovi wegove porodice
(u daqem tekstu: korisnik) iz ~lana 10. Zakona o
dopunskim pravima branilaca i ~lanova wihovih
porodica ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
broj: 03/07, 4/08, 9/08, 13/09, 8/10 i 1/12).
^lan 4.
(Uslovi za ostvarivawe prava)
(1) Pravo na finansijska sredstva korisnik mo`e
ostvariti pod uslovom da ispuwava op{te i posebne
uslove.
(2) Op{ti uslovi za ostvarivawe prava su da
korisnik:
a)ima prijavqeno mjesto prebivali{ta na
podru~ju Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu:
Kanton), odnosno mjesto boravi{ta u statusu
raseqenog lica na podru~ju Kantona,
b)ostvaruje pravo iz oblasti bora~ko ‡
invalidske za{tite u op{tinama Kantona,
c)`ivi u porodi~nom doma}instvu gdje se
ostvaruju mjese~na nov~ana primawa po
~lanu doma}instva mawa od 50,1% prosje~ene
neto plate ostvarene u Federaciji Bosne
i Hercegovine (u daqem tekstu: FBiH), u
prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za
statistiku Federacije Bosne i Hercegovine i
d) posjeduje vaqanu dokumentaciju za odobravawe
finansijskih sredstava ne stariju od {est
mjeseci od momenta podno{ewa zahtjeva.
(3) Pored op{tih uslova iz stava (2) ovoga ~lana,
ukoliko se radi o odobravawu sredstava iz ~lana 5.
ta~ka a) ove uredbe, kumulativno moraju biti ispuweni
i sqede}i posebni uslovi:
a)da je u pitawu oboqewe koje se ne mo`e
lije~iti u Bosni i Hercegovini,
b) da u zemqi u koju se upu}uje korisnik, postoji
mogu}nost za uspje{no lije~ewe oboqewa,
c) da nadle`na konzilijarna qekarska komisija,
na osnovu medicinskih indikacija, predlo`i
takvo lije~ewe i
d)da se prilo`i odluka Zavoda zdravstvenog
osigurawa Tuzlanskog kantona o visini u~e{}a
u tro{kovima lije~ewa.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
IV. Namjena i kriteriji za odobravawe finansijskih
sredstava
^lan 5.
(Namjena finansijskih sredstava)
(1) Finansijska sredstva iz ~lana 2. ove uredbe,
mogu se odobriti za:
a) pomo} u lije~ewu u inostranstvu, pod uslovima
utvr|enim ~lanom 4. stav (3) ove uredbe, i
b)pomo} u lije~ewu u Bosni i Hercegovini,
ukoliko se radi o sqede}im bolestima:
1. Respiratorne bolesti:
a) bolesti plu}a pra}ene trjanim o{te}ewem
respiratorne funkcije (sa vrijednostima
FVC, FEV 1 I FEV 1- FVC ispod 40%),
b) apsces plu}a i medijastinuma,
c)piotoraks,
d) respiratorni distres sindrom.
2. Bolesti ko{tano - mi{i}nog sistema i vezivnog
tkiva:
a) direktna infekcija zglobova kod infektivnih
i parazitnih oboqewa,
b)seropozitivni reumatoidni artitis kada je
bolesnik nesposoban za bilo kakve aktivnosti
ili vezan za postequ i invalidska kolica,
c) ankiloziraju}i spondilitis,
d)protruzija intervertebralnog diskusa pra}ene
komplikacijama (te`im funkcionalnim o{te}ewem
nerava, mi{i}a, popu{tawem sfinktera)
zahtjevaju intezivan i dugotrajan tretman,
e) kao i bolesti koje uzrokuju ozbiqne funkcionalne
smetwe i lokomotornog aparata, ve`u bolesnika za
postequ i trajno ga onemogu}avaju u svakodnevnim
radnim aktivnostima.
3. Neuromi{i}ne bolesti
a) progresivna neuromi{i}na oboqewa,
b) multipla skleroza,
c) mijastenija gravis,
d) epilepsija nekontrolisana ili rezistentna na
terapiju,
e) nezarazni encefalitisi i encefalomijalitisi.
4. Specifi~na stawa koja zahtijevaju skupi i do`ivotni
tretman
a) transplantacije organa,
b) transplantacija ko{tane sr`i,
c) stawa poslije operativnih zahvata na srcu, mozgu
i plu}ima koja zahtijeva du`e bolni~ko lije~ewe,
rehabilitaciju i intenzivni medikamentozni
tretman.
5. Ostala oboqewa:
a)infarkt (sr~ani ili mo`dani), maligni
tumori.
(2) Sredstva iz stava (1) ovoga ~lana mogu se
odobriti samo za nabavku lijekova neophodnih za
lije~ewe bolesti iz stava (1) ovoga ~lana i tro{kove
lije~ewa korisnika.
^lan 6.
(Kriterij za utvr|ivawe visine
finansijskih sredstava)
(1) Osnovni kriterij za utvr|ivawe visine
finansijskih sredstava je imovinski census korisnika.
(2) Imovinski cenzus korisnika i ~lanova wegovog
porodi~nog doma}instva obuhvata sva primawa,
izuzev nov~anih prinadle`nosti po osnovu bora~ko ‡
invalidske za{tite i socijalne za{tite, a odre|uje se
na osnovu prosje~ne neto plate ostvarene u prethodnoj
godini u FBiH, prema zvani~no objavqenom podatku
Zavoda za statistiku FBiH.
(3) Imovinski cenzus se dokazuje odgovaraju}im
dokumentima nadle`nih organa: li~na primawa po
osnovu radnog odnosa, samostalnog privre|ivawa ili
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
privredne djelatnosti i li~na ili porodi~na primawa
po osnovu penzijsko - invalidskog osigurawa.
^lan 7.
(Visina nov~ane pomo}i)
(1) Visina nov~ane pomo}i koja se mo`e odobriti
korisniku za oboqewa iz ~lana 5. stav (1) ta~ka a) ove
uredbe, utvr|uje se u iznosu 10% sredstava od iznosa
koje odobrava Zavod zdravstvenog osigurawa Tuzlanskog
kantona, a maksimalno u iznosu 5.000,00 KM (slovima:
pethiqada konvertibilnih maraka) za korisnika u
statusu ratnog vojnog invalida i maksimalno u iznosu
3.000,00 KM (slovima: trihiqade konvertibilnih
maraka) za ostale korisnike.
(2) Visina nov~ane pomo}i za oboqewa iz ~lana
5. stav (1) ta~ka b) ove uredbe su:
a) korisnik i ~lanovi porodi~nog doma}instva
bez prihoda............................................ 600,00 KM,
b) korisnik i ~lanovi porodi~nog doma}instva
~iji su prihodi po ~lanu u`eg porodi~nog
doma}instva do 5% prosje~ne plate u F BIH...
.................................................................. 500,00 KM,
c) korisnik i ~lanovi porodi~nog doma}instva
~iji su prihodi po ~lanu u`eg porodi~nog
doma}instva od 5,1% do 10% prosje~ne plate u
F BIH .................................................... 450,00 KM,
d) korisnik i ~lanovi porodi~nog doma}instva
~iji su prihodi po ~lanu u`eg porodi~nog
doma}instva od 10,1% do 15% prosje~ne plate
u F BIH.................................................. 400,00 KM,
e) korisnik i ~lanovi porodi~nog doma}instva
~iji su prihodi po ~lanu u`eg porodi~nog
doma}instva od 15,1% do 20% prosje~ne plate
u F BIH.................................................. 350,00 KM,
f)korisnik i ~lanovi porodi~nog doma}instva
~iji su prihodi po ~lanu u`eg porodi~nog
doma}instva od 20,1% do 30% prosje~ne plate
u F BIH.................................................. 300,00 KM,
g) korisnik i ~lanovi porodi~nog doma}instva
~iji su prihodi po ~lanu u`eg porodi~nog
doma}instva od 30,1% do 40% prosje~ne plate
u F BIH................................................ 250,00 KM i
h) korisnik i ~lanovi porodi~nog doma}instva
~iji su prihodi po ~lanu u`eg porodi~nog
doma}instva od 40,1% do 50% prosje~ne plate
u F BIH.................................................. 200,00 KM.
(3) Finansijska sredstva iz ovoga ~lana mogu se
odobriti jednom u toku kalendarske godine.
(4) Pod ~lanom porodi~nog doma}instva u smislu
ovog ~lana, podrazumijevaju se: bra~ni/vanbra~ni drug i
djeca ro|ena u braku ili van braka, usvojena i pastor~ad,
pod uslovom da `ive u zajedni~kom doma}instvu sa
korisnikom.
V. Postupak odobravawa finansijskih sredstava
^lan 8.
(Potrebna dokumentacija)
(1)Dodjela finansijskih sredstava iz ~lana 2.
ove uredbe vr{i se na osnovu pismenog zahtjeva u kome
se detaqno obrazla`e potreba finansijske pomo}i za
lije~ewe.
(2)Korisnik uz obrazac jednoobraznog zahtjeva,
~iju formu utvr|uje Ministarstvo za bora~ka pitawa
Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Ministarstvo),
obavezan je prilo`iti svu dokumentaciju koja je propisana
u Prilogu ove uredbe, koji ~ini wen sastavni dio.
^lan 9.
(Postupak podno{ewa zahtjeva za dodjelu
finansijskih sredstava)
Broj 6 - Strana 623
(1) Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom dostavqa
se neposredno nadle`noj op{tinskoj slu`bi, prema
mjestu prebivali{ta korisnika prava.
(2) Nadle`na op{tinska slu`ba obavezna
je sa~initi socijalnu anamnezu za korisnika i
kompletiran zahtjev dostaviti Ministarstvu.
^lan 10.
(Imenovawe, sastav i rad komisije)
(1) Postupak po zahtjevu provodi komisija koju
imenuje ministar za bora~ka pitawa.
(2) Komisija se sastoji od tri ~lana, od ~ega su
dva ~lana predstavnici Ministarstva, a kao tre}i
~lan imenuje se qekar specijalista, po prethodno
pribavqenoj saglasnosti Ministarstva zdravstva
Tuzlanskog kantona.
(3) ^lanovi Komisije imaju svoje zamjenike.
(4) Komisija radi u punom sastavu i o svom radu
vodi zapisnik, koji potpisuju svi ~lanovi Komisije.
^lan 11.
(Nadle`nost Komisije)
(1) Komisija obavqa sqede}e poslove:
a)razmatra zahtjev u smislu kompletnosti i
ispuwavawa op{tih i posebnih uslova iz
~lana 4. ove uredbe,
b) utvr|uje vrstu oboqewa, iz ~lana 5. ove uredbe,
shodno prilo`enoj medicinskoj dokumentaciji, i
c)
daje prijedlog Ministarstvu o na~inu
rje{avawa po zahtjevu.
(2)O pravu na finansijska sredstva i visini
sredstava odlu~uje Ministarstvo.
^lan 12.
(Odlu~ivawe po `albi)
(1) Protiv rje{ewa Ministarstva stranka ima
pravo `albe u roku od 15 dana od dana dostavqawa
rje{ewa.
(2) Po `albi izjavqenoj protiv rje{ewa
Ministarstva donesenog u prvom stepenu rje{ava
Komisija za drugostepeno upravno rje{avawe Vlade
Tuzlanskog kantona.
(3) Protiv rje{ewa donesenog u drugom stepenu
mo`e se pokrenuti upravni spor kod nadle`nog suda.
VI. Na~in isplate finansijskih sredstava
^lan 13.
(Na~in isplate finansijskih sredstava
i izvje{taj o utro{ku sredstava)
(1) Isplata odobrenih finansijskih sredstava
vr{i se putem nadle`ne op{tinske slu`be, u skladu sa
propisima i pravilima iz te oblasti.
(2) Nadle`na op{tinska slu`ba je obavezna do
5-og u mjesecu podnijeti izvje{taj Ministarstvu o
utro{ku odobrenih sredstava za sve korisnike kojima
su ispla}ena sredstva, uz dostavqawe kopije isplatnog
dokumenta, izvoda sa `iro ra~una poslovne banke sa
nalozima za prenos sredstava na ra~une korisnika.
^lan 14.
(Prelazna odredba)
(1) Postupci zapo~eti po propisima koji su
va`ili do stupawa na snagu ove uredbe, a nisu okon~ani
pravosna`nim rje{ewem, okon~a}e se po odredbama
ove uredbe.
(2) Stupawem na snagu ove uredbe, prestaje da
va`i Uredba o kriterijima i postupku odobravawa
finansijskih sredstava za lije~ewe branilaca i
~lanova wihovih porodica ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", br.: 8/07, 8/08 i 10/11).
Broj 6 - Strana 624
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
^lan 15.
(Stupawe na snagu i objavqivawe)
Ova uredba stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e
se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-41-4767-2/12
Tuzla, 29.03.2012. godine PRILOG
POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE UZ ZAHTJEV ZA DODJELU
FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA POMO] U LIJE^EWU
BRANILACA I ^LANOVA WIHOVIH PORODICA
Redni broj:
Naziv dokumenta
ili
kopija
li~ne
Organ koji ga izdaje dokument
1.
CIPS prijava
fotokopija),
karte
(ovjerena Ministarstvo unutra{wih poslova
2.
ku}na lista u kojoj su navedeni svi ~lanovi porodi~nog Ovjerena od nadle`nog organa
doma}instva, (original ili ovjerena fotokopija),
3.
izvod iz mati~ne kwige ro|enih i vjen~anih za udove DB
Nadle`na op{tinska slu`ba
4.
uvjerewe o redovnom {kolovawu djece
Obrazovna ustanova
5.
a) za P[-PB, RVI i djecu P[-PB i RVI - ovjerena kopija Op{tinska slu`ba za bora~koprvostepenog ili revizionog rje{ewa (posledwe rje{ewe invalidsku za{titu
na snazi)
Odjeqewe odbrane
b) za dobitnika ratnog priznawa i odlikovawa i dijete
dobitnika najvi{eg ratnog priznawa i odlikovawa,
ukoliko nema status ~lana P[-PB ili RVI ovjerena
fotokopija rje{ewa o ostvarivawu prava na mjese~ni
nov~ani dodatak
c) dijete P[-PB i umrlog RVI koje je izgubilo pravo na
porodi~nu invalidninu zbog punoqetnosti i / ili prestanka
redovnog {kolovawa, a koje nije napunilo 25 godina `ivota
‡ uvjerewe slu`be za bora~ko invalidsku za{titu
d) dijete poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog
priznawa i odlikovawa, koje je izgubilo pravo na mjese~ni
nov~ani dodatak zbog punoqetnosti i / ili prestanka
redovnog {kolovawa, a koje nije napunilo 25 godina `ivota
- uvjerewe slu`be za bora~ko invalidsku za{titu;
e) udovica umrlog RVI koja nije korisnik prava na
porodi~nu invalidninu iz ~lana 21. st. (5) i (6) i ~lanu 21.a
Zakona o pravima branilaca i ~lanova wihovih porodica i
udovica umrlog DB, pod uslovom da nije stupila u brak ili
vanbra~nu zajednicu.
f) za "Nosioce partizanske spomenice 1941-1945." - kopija
rje{ewa izdata od strane nadle`nog organa,
g) za DB i dijete DB dokaz o pripadnosti bora~koj
populaciji – uvjerewe o platama pripadnika u OS ili
drugo uvjerewe koje izdaje nadle`ni organ odbrane,
dokumenti pod a), do h) moraju biti dostavqeni kao
original ili ovjerena fotokopija
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
6.
Broj 6 - Strana 625
dokaz o zdravstvenom stawu branioca ili ~lana doma}instva Nadle`ne zdravstvene ustanove ili
izdat od strane ovla{tene zdravstvene ustanove ili stru~nog JZU UKC
tima - konzilijuma, ne stariji od {est mjeseci za sqede}
a oboqewa: respiratorne bolesti (bolesti plu}a pra}ene
trawim o{te}ewem respiratorne funkcije (sa vrijednostima
FVC, FEV 1 I FEV 1- FVC ispod 40%, apsces plu}a i
medij astinuma, piotorax i respiratorni distres sindrom);
bolesti ko{tano - mi{i}nog sistema i vezivnog tkiva
(direktna infekcija zglobova kod infektivnih i parazitnih
oboqewa, seropozitivni reumativni artitis kada je bolesnik
nesposoban za bilo kakve aktivnosti ili vezan za postequ i
invalidska kolica, ankiloziraju}i spondilitis, protruzija
intervertebralnog diskusa pra}ene komplikacijama (te`im
funkcionalnim o{te}ewem nerava, mi{i}a, popu{tawem
sfinktera) zahtjevaju intezivan i dugotrajan tretman, kao
i bolesti koje uzrokuju ozbiqne funkcionalne smetwe i
lokomotornog aparata, ve`u bolesnika za postequ i trajno
ga onemogu}avaju u svakodnevnim radnim aktivnostima);
neuromi{i}ne
bolesti
(progresivna
neuromi{i}na
oboqewa, multipla skleroza, mijastenija gravis, epilepsija
nekontrolisana ili rezistentna na terapiju i nezarazni
encefalitisi i encefalomijalitisi); specifi~na stawa
koja zahtijevaju skupi i do`ivotni tretman (transplantacije
organa, transplantacija ko{tane sr`i, stawa poslije
operativnih zahvata na srcu, mozgu i plu}ima koja zahtijeva
du`e bolni~ko lije~ewe, rehabilitaciju i intenzivni
medikamentozni tretman) i ostala oboqewa (infarkt
(sr~ani ili mo`dani), maligni tumori) (original ili
ovjerena fotokopija),
7.
dokaz o zaposlewu svih punoqetnih ~lanova doma}instva
i visini stalnih izvora prihoda (ftc posledwe platne
liste ili ~ek od PIO penzije)
Organ /ustanova/preduze}e gdje je
kandidat zaposlen ili Poslovnica
PIO /MIO
8.
uvjerewe sa biroa za zapo{qavawe za sve nezaposlene
~lanove doma}instva, a ukoliko se ne vodi na birou za
zapo{qavawe uvjerewe iz ispostave porezne uprave
(original ili ovjerena fotokopija),
JU Slu`ba za zapo{qavawe,
Porezna uprava FBiH
Ispostave porezne uprave
9.
uvjerewe iz porezne uprave da branilac i punoqetni Porezna uprava FBiH
~lanovi doma}instva ne ostvaruje dodatne prihode Ispostave porezne uprave
(original ili ovjerena fotokopija),
10.
socijalna anamneza sa~iwena od strane nadle`ne op{tinske Op{tinska slu`ba
slu`be za bora~ko-invalidsku za{titu sa dokazom o invalidsku za{titu
eventualno dodijeqenoj pomo}i za lije~eno oboqewe, od
op{tine ili federalnog ministarstva za pitawa boraca i
iznos dodijeqene pomo}i (original ili ovjerena fotokopija),
11.
Lije~ewe u inostranstvu:
a) dokaz o potrebi za lije~ewem u inostranstvu sa
obrazlo`ewem qekarskog konzilija nadle`ne qekarske
ustanove, da se oboqewe, za koje se tra`e finansijska
sredstva, ne mo`e uspje{no lije~iti u Bosni i Hercegovini i
b) odluka Zavoda zdravstvenog osigurawa Tuzlanskog kantona
o visini u~e{}a u tro{kovima lije~ewa (original ili
ovjerena fotokopija).
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Qekarski konzilij
qekarske ustanove
Zavod
zdravstvenog
Tuzlanskog kantona
za
bora~ko
ovla{}ene
osigurawa
Broj 6 - Strana 626
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
___________________________________________
(prezime, ime oca, ime i JMBG)
___________________________________________
(adresa stanovanja-ulica, broj, poštanski broj i mjesto)
___________________________________________
(broj kontakt telefona)
<
MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA TUZLANSKOG KANTONA
Ulica Bosne srebrene broj: 51, 75 000 Tuzla
putem
Službe za boračko – invalidsku zaštitu opštine ________________________
PREDMET: Zahtjev za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u liječenju,
Molim navedeni naslov da odobri finansijskih sredstava koja su neophodna za liječenje
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__
(navesti za koga se podnosi zahtjev)
Vrste oboljenja za koja se može odobriti finansijska pomoć:
respiratorne bolesti (bolesti pluća praćene tranjim oštećenjem respiratorne funkcije (sa vrijednostima FVC,
FEV 1 I FEV 1- FVC ispod 40%, apsces pluća i medij astinuma, piotorax i respiratorni distres sindrom);
bolesti koštano - mišićnog sistema i vezivnog tkiva (direktna infekcija zglobova kod infektivnih i parazitnih
oboljenja, seropozitivni reumatoidni artitis kada je bolesnik nesposoban za bilo kakve aktivnosti ili vezan za postelju i
invalidska kolica, ankilozirajući spondilitis, protruzija intervertebralnog diskusa praćene komplikacijama (težim
funkcionalnim oštećenjem nerava, mišića, popuštanjem sfinktera) zahtjevaju intezivan i dugotrajan tretman, kao i
bolesti koje uzrokuju ozbiljne funkcionalne smetnje i lokomotornog aparata, vežu bolesnika za postelju i trajno ga
onemogućavaju u svakodnevnim radnim aktivnostima);
neuromišićne bolesti (progresivna neuromišićna oboljenja, multipla skleroza, mijastenija gravis, epilepsija
nekontrolisana ili rezistentna na terapiju i nezarazni encefalitisi i encefalomijalitisi);
specifična stanja koja zahtijevaju skupi i doživotni tretman (transplantacije organa, transplantacija koštane
srži, stanja poslije operativnih zahvata na srcu, mozgu i plućima koja zahtijeva duže bolničko liječenje, rehabilitaciju i
intenzivni medikamentozni tretman) i
ostala oboljenja (infarkt (srčani ili moždani), maligni tumori).
(zaokružiti vrstu oboljenja)
Obzirom da po odredbama člana 10. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica,
imam status branitelja jer sam:
a) član PŠ-PB odnosno dijete PŠ-PB,
b) RVI odnosno dijete RVI,
c) dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja, odnosno dijete dobitnika najvišeg ratnog priznanja i odlikovanja,
ukoliko nema status člana PŠ-PB ili RVI,
d) dijete PŠ-PB odnosno umrlog RVI koje je izgubilo pravo na porodičnu invalidninu zbog punoljetnosti i / ili
prestanka redovnog školovanja, a nisam napunio 25 godina života,
e) dijete poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, koje je izgubilo pravo na
mjesečni novčani dodatak zbog punoljetnosti i / ili prestanka redovnog školovanja, a nisam napunio 25 godina života,
f) udovica umrlog RVI i nisam korisnik prava na porodičnu invalidninu iz člana 21. st. (5) i (6) i članu 21.a
Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, odnosno udovica umrlog DB,
g) „Nosilac partizanske spomenice 1941-1945.“ i
h) DB, odnosno dijete DB.
(zaokružiti status korisnika)
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 6 - Strana 627
Molim Naslov da mi, na osnovu priložene dokumentacije, dodijeli tražena finansijska sredstva.
________________________________
svojeručni potpis podnosioca zahtjeva
<
Uz zahtjev je potrebno priložiti:
1. CIPS prijavu ili kopiju lične karte,
2. Kućnu lista u kojoj su navedeni svi članovi porodičnog domaćinstva,
3. Izvod iz matične knjige rođenih i vjenčanih za udove DB,
4. Uvjerenje o redovnom školovanju djece,
5. Dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji,
6. Dokaz o zdravstvenom stanju branioca ili člana domaćinstva izdat od strane ovlaštene zdravstvene ustanove
ili stručnog tima - konzilijuma, ne stariji od šest mjeseci
7. Dokaz o zaposlenju svih punoljetnih članova domaćinstva i visini stalnih izvora prihoda (ftc poslednje platne
liste ili ček od PIO penzije),
8. Uvjerenje sa biroa za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva, a ukoliko se ne vodi na birou za
zapošljavanje uvjerenje iz ispostave porezne uprave,
9. Uvjerenje iz porezne uprave da branilac i punoljetni članovi domaćinstva ne ostvaruje dodatne prihode
(original ili ovjerena fotokopija),
10. Za liječenje u inostranstvu:
- obrazloženje ljekarskog konzilija nadležne ljekarske ustanove, da se oboljenje, za koje se traže finansijska
sredstva, ne može uspješno liječiti u Bosni i Hercegovini i
- odluku Zavoda o visini učešća u troškovima liječenja
Broj 6 - Strana 628
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 359
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
kantona".
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
61. Zakona o unutra{wim poslovima Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
br. 4/10, 5/11, 14/11 i 2/12), na prijedlog ministra
unutra{wih poslova, Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 29.03.2012. godine, donosi
U R E D B U
o izmjenama i dopunama Uredbe
o Odboru za `albe gra|ana
^lan 1.
U Uredbi o Odboru za `albe gra|ana ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/11), u ~lanu 6. stav
(2) rije~i: "dr`avni slu`benik iz Uprave policije"
zamjewuju se rije~ima: "policijski slu`benik koji ima
~in vi{eg inspektora ili vi{i ~in".
^lan 2.
U ~lanu 9. stav (1), iza rije~i "Odbora", dodaju se
rije~i: "iz reda gra|ana".
^lan 3.
Ova uredba stupa na snagu danom dono{ewa,
a objavi}e se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog
kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Sead ^au{evi}, s.r.
Broj: 02/1-05-6003/12
Tuzla, 29.03.2012. godine
360
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
1. stav 3. Uredbe o utvr|ivawu vlastitih prihoda
i na~ina i rokova raspodjele ("Slu`bene novine
Federacije Bosne i Hercegovine" br. 11/07 i 73/07),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
12.04.2012. godine, d o n o s i
UREDBU
o dopuni Uredbe o vrsti vlastitih prihoda
i na~ina i rokova raspodjele
^lan 1.
U ~lanu 5. Uredbe o vrsti vlastitih prihoda
i na~ina i rokova raspodjele ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona" br. 15/07, 2/08, 4/08, 5/08, 8/08, 12/09,
17/09, 4/10, 6/10, 7/10, 8/10, 13/11 i 14/11), u stavu 1. ta~ka
13., iza alineje 23. dodaje se nova alineja 24., koja glasi:
" - prihodi od uplata za klasifikaciju po sistemu
univerzalne decimalne klasifikacije (UDK)."
^lan 2.
Ova uredba stupa na snagu danom dono{ewa i
bi}e objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Sead ^au{evi}, s.r.
Broj: 02/1-14-5290/12
Tuzla, 12.04.2012. godine
361
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 29.03.2012. godine,
donosi
ODLUKU
o usvajawu godi{weg obra~una za 2011. godinu
^lan 1.
Usvaja se konsolidovani godi{wi Finansijski
izvje{taj Buxeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu:
PRIHODI308.706.902,00
PRIMICI
3.241.251,00
I. UKUPNO PRIHODI
I PRIMICI
311.948.153,00
RASHODI319.672.200,00
IZDACI
6.252.428,00
II. UKUPNO RASHODI I
IZDACI 325.924.628,00
VI[AK RASHODA NAD
PRIHODIMA (II-I)13.976.475,00
III. FINANSIRAWE
OTPLATE PO KREDITIMA)
4.764.756,00
^lan 2.
Sastavni dio ove odluke ~ine finansijski iskazi:
- Konsolidovani ra~un prihoda i rashoda,
- Konsolidovani godi{wi izvje{taj o izvr{ewu
Buxeta,
- Konsolidovani iskaz o kapitalnim izdacima i
finansirawu,
- Konsolidovani bilans stawa,
- Konsolidovani iskaz o nov~anim tokovima,
- Godi{wi izvje{taj o investicijama,
- Posebni podaci o platama i broju zaposlenih,
- Izvje{taj o obra~unatom i uplatenom posebnom
porezu / naknadi za za{titu od prirodnih i drugih
nesre}a.
Finansijski iskazi iz stava 1. ovog ~lana se ne
objavquju u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
^lan 3.
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e
se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-14-4233/12
Tuzla, 29.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Broj 6 - Strana 629
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
362
III
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 29.03.2012. godine,
donosi
ODLUKU
o imenovawu interresornog tima za provo|ewe
reforme regulatornog okvira u ciqu unapre|ewa
poslovnog ambijenta
I
Imenuje se interresorni tim za provo|ewe
reforme regulatornog okvira u ciqu unapre|ewa
poslovnog ambijenta u sqede}em sastavu:
1. Dijana Bilanovi}, vo|a tima - predstavnica
Ministarstva razvoja i poduzetni{tva,
2. Alen Taletovi}, ~lan - predstavnik Ministarstva
pravosu|a i uprave,
3. JasminkaSarajli},~lan-predstavnicaMinistarstva
finansija,
4. Azra Gavranovi}, ~lan - predstavnica Ministarstva
trgovine, turizma i saobra}aja,
5. Isak Gergi}, ~lan - predstavnik Ministarstva
industrije, energetike i rudarstva,
6.Biqana Smaji}, ~lan - predstavnica RDA
NERDA,
7. Nedret Kikanovi}, ~lan - predstavnik Kantonalne
privredne komore Tuzla,
8.Abdulah Haxiavdi}, ~lan - predstavnik
Obrtni~ke Komore Tuzlanskog kantona,
9. Enver Sarvan, ~lan - predstavnik Udru`ewa
nezavisni biro za razvoj - NBR Grada~ac,
10. Dijana Dizdarevi}, ~lan - predstavnica Op{tine
Tuzla,
11. Ibrahim Smajlovi}, ~lan - predstavnik Op{tine
Srebrenik.
II
U slu~aju odsutnosti ili sprije~enosti vo|e i
~lanova tima iz ta~ke I ove Odluke iste }e zamjewivati
sqede}i:
1. Lemana Kavazovi} ‡ Kopi}, zamjenica vo|e
tima - predstavnica Ministarstva razvoja i
poduzetni{tva,
2.
Hasiba Omeragi}, zamjenica ~lana predstavnica Ureda za zakonodavstvo,
3. Edisa Me{i}, zamjenica ~lana - predstavnica
Ministarstva finansija,
4.
Olivera Bradvi}, zamjenica ~lana predstavnica Ministarstva trgovine, turizma
i saobra}aja,
5. Enisa Jusufovi}, zamjenica ~lana - predstavnica
Ministarstva
industrije,
energetike
i
rudarstva,
6. Lejla Hasi}, zamjenica ~lana - predstavnica
RDA NERDA,
7. Jorgovan Begi}, zamjenik ~lana - predstavnik
Kantonalne privredne komore Tuzla,
8. Elmedin Hibeqi}, zamjenik ~lana - predstavnik
Obrtni~ke Komore Tuzlanskog kantona,
9. Rasim Tulumovi}, zamjenik ~lana - predstavnik
Udru`ewa nezvisni biro za razvoj - NBR
Grada~ac,
10. Sabina Me{i}, zamjenica ~lana - predstavnica
Op{tine Tuzla,
11. Nedim Muj~inovi}, zamjenik ~lana - predstavnik
Op{tine Srebrenik.
Zadatak interresornog tima iz ta~ke I. ove odluke
je da kroz svoje djelovawe razmotri aspekte koji bi
trebali biti sadr`ani u reformi regulatornog okvira
u ciqu unapre|ewa poslovnog ambijenta, te u skladu
sa zakqu~cima i preporukama provedenih analiza
pripremi za Vladu TK inicijative za izmjene istih.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i
bi}e objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog
kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-05-4470/12
Tuzla, 29.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
363
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u skladu sa
~lanom 27. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/11),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
29.03.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
o osnivawu tripartitnog savjetodavnog vije}a
Tuzlanskog kantona
^lan 1.
Ovom odlukom osniva se Tripartitno savjetodavno
vije}e Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Vije}e),
kao partnersko savjetodavno tijelo sastavqeno od
predstavnika poslodavaca, sindikata i obrazovnih
vlasti.
^lan 2.
Zadatak Vije}a je raspravqawe o upisnoj politici
u sredwe {kole, davawe sugestija za poboq{awe
nastavnih planova i programa, davawe preporuka za
uvo|ewe novih obrazovnih profila i/ili ukidawe
postoje}ih obrazovnih profila, te razmatrawe drugih
pitawa od zna~aja za kvalitet sredweg stru~nog
obrazovawa i obuke.
Uloga Vije}a je da obezbijedi vezu izme|u sredweg
stru~nog obrazovawa i obuke i tr`i{ta rada na nivou
Tuzlanskog kantona.
^lan 3.
Principi na kojima se zasniva rad Vije}a su
legalitet, transparentnost, efikasnost i odgovornost.
Vije}e }e sara|ivati i razmjewivati informacije
sa svim relevantnim organima, institucijama i drugim
subjektima u oblasti obrazovawa, privrede i tr`i{ta
rada.
^lan 4.
Vije}e broji devet ~lanova, a ~ine ga tri
predstavnika poslodavaca od kojih dva predla`e
Privredna komora i jednog Obrtni~ka komora
Tuzlanskog kantona, tri predstavnika {kola, jedan
Broj 6 - Strana 630
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA predstavnik Slu`be za zapo{qavawe Tuzlanskog
kantona, jedan predstavnik Ministarstva obrazovawa,
nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i jedan
predstavnik sindikata sredweg obrazovawa.
Vije}e bira jednog predstavnika iz reda svojih
~lanova, u pravilu ~lana iz reda predstavnika {kola,
koji }e ga zastupati pri Ministarstvu civilnih
poslova Bosne i Hercegovine kao koordinatora
zajedni~kih sastanaka tripartitnih vije}a.
^lanove Vije}a posebnim rje{ewem imenuje
Vlada Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Vlada) na
period od ~etiri godine.
II.
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A Broj: 02/1-34-6297/12
Tuzla, 12.04.2012. godine
365
^lan 5.
^lanovi Vije}a su obavezni da prisustvuju
sjednicama i u~estvuju u radu Vije}a.
Vije}e }e izvje{tavati Vladu i savjetodavna tijela
vi{ih nivoa o svojim aktivnostima najmawe jednom
godi{we, kao i upoznati javnost sa svojim radom.
^lan 6.
Stru~ne i administrativne poslove za Vije}e
obavqa sekretar Vije}a kojeg imenuje Vije}e iz reda
svojih ~lanova.
^lan 7.
Vije}e }e, po mogu}nosti, odluke o preporukama
donositi konsenzusom prisutnih, a u slu~aju da se
konsenzus ne mo`e posti}i, preporuke donesene
ve}inskim glasawem se dostavqaju Vladi i savjetodavnim
tijelima vi{ih nivoa, uz izdvojena mi{qewa onih
~lanova koji se nisu usaglasili sa stavom ve}ine.
Vije}e donosi poslovnik o svom radu.
^lan 8.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e
se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-05-2346-1/12
Tuzla, 29.03. 2012. godine
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
364
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11) a u vezi sa ~lanom
16. Zakona o osnivawu Javne ustanove Za{ti}eni pejza`
"Kowuh" ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj:
6/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 12.04.2012. godine, donosi
ODLUKU
I.
Daje se saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne
ustanove Za{ti}eni pejza` "Kowuh" broj: 01-02-28/12
od 06.04.2012. godine o imenovawu Enesa Modri}a, dipl.
ing. {umarstva iz Banovi}a za direktora Javne ustanove
Za{ti}eni pejza` "Kowuh", na period od 4 godine.
Na osnovu ~lana 17. Zakona o dopunskim pravima
branilaca i ~lanova wihovih porodica ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", br. 3/07, 4/08, 9/08, 13/09,
8/10 i 1/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
odr`anoj dana 29.03.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
o utvr|ivawu uslova, kriterija i postupka za
obavqawe pripravni~kog sta`a branilaca i ~lanova
wihovih porodica
^lan 1.
(Predmet)
(1) Ovom odlukom utvr|uju se uslovi, kriteriji
i postupak za utvr|ivawe liste branilaca i ~lanova
wihove porodice kojima se u Buxetu Tuzlanskog kantona
obezbje|uju sredstva za obavqawe pripravni~kog sta`a
putem Slu`be za zapo{qavawe Tuzlanskog kantona (u
daqem tekstu: Slu`ba).
(2) Pravo iz stava (1) ovoga ~lana ostvaruje se u
skladu sa ovom odlukom i raspolo`ivim buxetskim
sredstvima.
^lan 2.
(Finansijska sredstva)
(1) Sredstva za finansirawe obavqawa pripravni~kog
sta`a branilaca i ~lanova wihovih porodica (u daqem
tekstu: finansijska sredstva) u skladu sa ovom odlukom,
obezbje|uju se u Buxetu Tuzlanskog kantona.
(2) Finansijska sredstva iz stava (1) ovoga ~lana
koriste se u skladu sa Programom koji donosi Vlada
Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Vlada Kantona)
za svaku buxetsku godinu, a realizuju se putem Slu`be.
(3) Me|usobni odnosi Slu`be i Ministarstva
za bora~ka pitawa (u daqem tekstu: Ministarstvo)
reguli{u se posebnim sporazumom, koji se zakqu~uje
nakon usvajawa Programa o rasporedu sredstava za
obavqawe pripravni~kog sta`a branilaca i ~lanova
wihovih porodica.
^lan 3.
(Namjena finansijskih sredstava)
Finansijska sredstva se odobravaju radi stru~nog
osposobqavawa za samostalan rad bez zasnivawa radnog
odnosa, kako bi kandidati stekli radno iskustvo,
potrebno za rad na odre|enim radnim mjestima i/ili za
polagawe stru~nog ispita.
^lan 4.
(Korisnici prava)
Pravo na obavqawe pripravni~kog sta`a prema
listi koja se utvr|uje u skladu sa ovom odlukom imaju
lica iz ~lana 1. stavovi (1) i (2) i ~lana 4. Zakona o
dopunskim pravima branilaca i ~lanova wihovih
porodica ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
3/07, 4/08, 9/08, 13/09, 8/10, 1/12, u daqem tekstu: Zakon),
koja imaju VII stepen visoke stru~ne spreme ili
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
visoko obrazovawe prvog ciklusa Bolowskog sistema
studirawa.
^lan 5.
(Uslovi za ostvarivawe prava)
Pravo utvr|eno ovom odlukom ima lice iz ~lana
4. ove odluke (u daqem tekstu: kandidat) ako ispuwava
sqede}e uslove:
a)ima prijavqeno mjesto prebivali{ta na
podru~ju Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu:
Kanton), odnosno mjesto boravi{ta u statusu
raseqenog lica na podru~ju Kantona,
b) da ima stru~nu spremu iz ~lana 4. ove odluke,
c) da je bez radnog iskustva u struci,
d)da je prijavqen na evidenciji Slu`be kao
nezaposleno lice, prije objavqivawa javnog poziva,
e) da ostvaruje ili je ostvarivao prava iz oblasti
bora~ko - invalidske za{tite u op{tinama
Kantona, i
f) da posjeduje vaqanu dokumentaciju za u~e{}e
po javnom konkursu.
^lan 6.
(Utvr|ivawe apsolutnih prioriteta)
Prilikom utvr|ivawa prava na obavqawe
pripravni~kog sta`a, prioritet ima kandidat u statusu
branioca prijavqen na evidenciji Slu`be, pod uslovima
predvi|enim ~lanom 4. ove odluke i bez utvr|ivawa bodova
po kriterijima iz ~lana 7. ove odluke.
^lan 7.
(Red prvenstva)
Lista kandidata utvr|uje se prema broju bodova
koji kandidatu, kao ~lanu porodice branioca pripadaju
po ovoj odluci, prema sqede}im kriterijima:
a) branila~ki status kandidata,
b) priznawa braniocu u oru`anim snagama BiH
(u daqem tekstu: OS) i
c) du`ina prijave na evidenciji Slu`be.
^lan 8.
(Bodovi po osnovu branila~kog statusa)
Po osnovu branila~kog statusa kandidatu, kao
~lanu porodice, iz reda branila~ke populacije
pripadaju bodovi, kako slijedi:
a) kandidatu ~lanu porodice {ehida, poginulog,
umrlog, nestalog branioca. ................. 30 bodova,
b) kandidatu ~lanu porodice ratnog vojnog
invalida ............................................... 20 bodova i
c)kandidatu ~lanu porodice demobilisanog
branioca ................................................. 10 bodova.
^lan 9.
(Bodovi po osnovu dobijenih priznawa u OS BiH)
Kandidatu, kao ~lanu porodice dobitnika
najvi{eg ratnog priznawa i odlikovawa, pripadaju
bodovi kako slijedi:
a)Zna~ka "Zlatni qiqan", Red hrvatskog
trolista, Orden slobode, Red bana Jela~i}a,
Orden heroja oslobodila~kog rata, Red Nikole
[ubi}a-Zriwskog, Orden oslobo|ewa, Red
kneza Domagoja sa ogrlicom, Orden "Zlatnog
grba sa ma~evima", Orden "Zlatnog qiqana sa
zlatnim vijencem", Orden "Zlatnog qiqana
sa srebrenim vijencem", Medaqa za hrabrost,
Medaqa pobjeda, medaqa otpora, Medaqa za
vojne zasluge, Policijska Medaqa za hrabrost i
Zlatna policijska zna~ka ‡ zvijezda 10 bodova,
b) Srebrena policijska zvijezda i Srebreni {tit
5 bodova i
c) Red hrvatskog pletera 2 boda.
Broj 6 - Strana 631
^lan 10.
(Bodovi po osnovu du`ine prijave
na evidenciji Slu`be)
Kandidatu, kao ~lanu porodice branioca, po
osnovu du`ine prijave na evidenciji Slu`be kao
nezaposlenog lica, a nakon sticawa stru~ne spreme iz
~lana 1. ove odluke, za svaki zapo~eti mjesec od dana
prijavqivawa na evidenciju pripada po jedan bod.
^lan 11.
(Dono{ewe odluke i raspisivawe konkursa)
(1) Odluku o raspisivawu konkursa za utvr|ivawe
lista kandidata prema broju bodova dodijeqenih
u skladu sa ovom odlukom za svaku godinu (u daqem
tekstu: konkurs), donosi Ministarstvo.
(2)Tekst konkursa i obrazac jednoobraznog
zahtjeva utvr|uje Ministarstvo.
(3) Konkurs obavezno sadr`i podatke o:
a) nazivu organa koji objavquje konkurs,
b) nazivu i adresi organa kojem se zahtjevi podnose,
c) uslovima i kriterijima za prijavqivawe,
d) kandidatu koji ima pravo na prijavu po konkursu,
e) roku za prijavu na konkurs,
f)dokazima koje kandidat prila`e uz prijavu na
konkurs,
g) pravima i obavezama kandidata i
h) druge eventualno potrebne podatke.
(4) Konkurs se objavquje u najmawe jednom printanom
dnevnom sredstvu javnog informisawa koji izlaze na
podru~ju Kantona, na web-stranici Ministarstva i
oglasnoj plo~i Ministarstva, a dostavqa se op{tinskim
slu`bama za bora~ko invalidsku za{titu, kantonalnim
branila~kim savezima i Slu`bi.
(5) Datum objave konkursa u dnevnim novinama je
datum od kojeg se ra~unaju rokovi propisani konkursom.
^lan 12.
(Podno{ewe zahtjeva)
(1) Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom
podnose se Ministarstvu u roku od 15 dana od dana
objavqivawa konkursa.
(2) Uz obrazac jednoobraznog zahtjeva iz ~lana 11.
stav (2) ove odluke, kandidat je obavezan prilo`iti svu
dokumentaciju koja je propisana u prilogu ove odluke
koji ~ini wen sastavni dio.
^lan 13.
(Imenovawe i sastav komisije)
(1)Konkursnu proceduru provodi Komisija koju
imenuje ministar za bora~ka pitawa (u daqem tekstu:
ministar).
(2) Komisija ima predsjednika i dva ~lana.
(3) Mandat komisije iz stava (1) ovog ~lana traje
do okon~awa postupka.
(4)Komisija radi na sjednicama i za svoj rad
odgovara ministru.
(5) Stru~ne i administrativne poslove za komisiju
obavqa sekretar komisije, kojeg imenuje ministar.
^lan 14.
(Rad Komisije)
(1) Komisija razmatra prijave u pogledu
blagovremenosti i potpunosti i utvr|uje prijedlog
liste kandidata najkasnije u roku 15 dana od dana
isteka roka za podno{ewe prijava na konkurs i istu
objavquje na oglasnim plo~ama Ministarstva i
op{tinskim slu`bama za bora~ko-invalidsku za{titu.
(2) Prijedlog liste kandidata obavezno sadr`i:
a) prezime, o~evo ime i ime kandidata,
b) broj bodova po svakom od osnova iz ove odluke i
c) ukupan broj bodova.
Broj 6 - Strana 632
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA (3) Neblagovremene i nepotpune prijave komisija
ne uzima u razmatrawe, a prijavqeni kandidati o istom
se obavje{tavaju isticawem zasebne liste.
^lan 15.
(Postupak po prigovoru i dono{ewe kona~ne liste)
(1) Nezadovoqni kandidati mogu podnijeti prigovor
na prijedlog liste iz ~lana 14. stavovi (5) i (8) ove odluke
u roku od osam dana od dana objavqivawa istih.
(2) O prigovorima na prijedlog liste kandidata
odlu~uje ministar u roku od 15 dana od dana isteka roka
za prigovore.
(3) Kona~nu listu kandidata utvr|uje ministar.
(4)Kona~nu listu iz stava (3) ovoga ~lana
Ministarstvo dostavqa Slu`bi, na osnovu koje }e se
vr{iti izbor kandidata za obavqawe pripravni~kog
sta`a u skladu sa ovom odlukom.
^lan 16.
(Stupawe na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e
se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-34-5197/12
Tuzla, 29.03.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
PRILOG
POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE UZ
ZAHTJEV ZA OBAVQAWE PRIPRAVNI^KOG
[email protected] BRANILACA I ^LANOVA WIHOVIH
PORODICA
Red. Naziv dokumenta
broj:
Organ koji ga
izdaje dokument
1.
CIPS prijava ili kopija Ministarstvo
li~ne karte (ovjerena unutra{wih
fotokopija),
poslova
2.
a) za P[-PB, RVI i djecu
P[-PB i RVI - ovjerena
kopija prvostepenog
ili revizionog rje{ewa
(posledwe rje{ewe na snazi),
Op{tinska
slu`ba za
bora~ko
invalidsku
za{titu
b) za dobitnika ratnog
priznawa i odlikovawa i
dijete dobitnika najvi{eg
ratnog priznawa i
odlikovawa, ukoliko nema
status ~lana P[-PB ili
RVI ovjerena fotokopija
rje{ewa o ostvarivawu
prava na mjese~ni nov~ani
dodatak,
Odjeqewe
odbrane
c) za DB i dijete DB dokaz
o pripadnosti bora~koj
populaciji - uvjerewe o
pla}ama pripadnika u
OS ili drugo uvjerewe
koje izdaje nadle`ni
organ odbrane, dokumenti
pod a), do c) moraju biti
dostavqeni kao original
ili ovjerena fotokopija
3.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
uvjerewe Zavoda za
zapo{qavawe o du`ini
trajawa nezaposlenosti
nakon sticawa diplome VII
stepena stru~ne spreme ili
prvog ciklusa Bolowskog
sistema studirawa,
(original ili ovjerena
fotokopija),
- JU Slu`ba za
zapo{qavawe,
- Biro za
zapo{qavawe
366
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 11/05, 11/06 i 13/11), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
12.04.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
o utvr|ivawu kriterija za sufinansirawe tro{kova
prevoza u~enika osnovnih {kola za period april
‡ juni {kolske 2011/ 2012. godine i septembar ‡
decembar {kolske 2012/2013. godine
I
Odobrava se sufinansirawe tro{kova linijskog
i vanlinijskog prevoza u~enika osnovnih {kola
Tuzlanskog kantona za april ‡ juni {kolske 2011/
2012. godine i septembar - decembar {kolske 2012/2013.
godine u iznosu od 75% mjese~ne karte u linijskom
prevozu, odnosno 75% iznosa utvr|enog pismenim
ugovorom izme|u prevoznika i korisnika usluga
prevoza u vanlinijskom prevozu, za u~enike:
- koji putuju od ku}e do najbli`e {kole 4 km
i vi{e, a nisu obuhva}eni subvencijama po
drugim propisima i op{tim aktima,
- sa prebivali{tem na podru~ju Tuzlanskog
kantona koji poha|aju, kao najbli`u, osnovnu
{kolu na podru~ju drugog kantona.
Vanlinijski-namjenski prevoz u~enika se mo`e
organizovati u slu~aju nepostojawa redovnog linijskog
prevoza.
Iznos ugovorene mjese~ne karte u linijskom
prevozu ne mo`e biti ve}i od iznosa mjese~ne karte
koju najpovoqniji prevoznik obra~unava za iste
relacije i istu kategoriju korisnika usluga (u~enici).
II
Tro{kovi iz ta~ke I, stav 1. alineje 1. ove odluke
}e se realizovati preko osnovnih {kola Tuzlanskog
kantona, koje utvr|uju pravo na sufinansirawe prevoza
za svoje u~enike, a koji ne ostvaruju navedeno pravo po
drugom osnovu.
Ministarstvo za rad, socijanu politiku i povratak
u obavezi je za u~enike koji poha|aju osnovnu {kolu,
a koji su u stawu socijalne potrebe i ostvaruju pravo
na finansirawe tro{kova prevoza po tom osnovu, o
svim eventualnim promjenama u odnosu na spisak koji
je dostavqen u januaru 2012. godine, obavje{tavati
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta.
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta
daje saglasnost na utvr|ene spiskove korisnika prava
na sufinansirawe prevoza iz ta~ke I stav 1. alineja 1.
za svaku {kolsku godinu i na eventualne promjene u
odnosu na prvobitnu saglasnost za {kolsku godinu.
Osnovna {kola provodi proceduru odabira
najpovoqnijeg prevoznika u skladu sa Zakonom o javnim
nabavkama Bosne i Hercegovine.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Prevoznici koji apliciraju po pozivu moraju
ispuwavati uslove za linijski i vanlinijski prevoz
u~enika propisane Zakonom o cestovnom prevozu u
Federaciji BiH.
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i
sporta daje saglasnost na potpisivawe ugovora za
obaveze iz ta~ke I stav 1. alineja 1. ove odluke, u
smislu raspolo`ivih buxetskih sredstava u skladu
sa planiranim sredstvima za te namjene u Bu`etu
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.
Tro{kovi iz ta~ke I, stav 1. alineja 2. ove odluke
realizova}e se preko op{tine prebivali{ta u~enika,
koja utvr|uje pravo na sufinansirawe prevoza u~enika
koji poha|aju kao najbli`u osnovnu {kolu na podru~ju
drugog kantona i podnosi zahtjev za sufinansirawe
tro{kova prevoza Ministarstvu obrazovawa, nauke,
kulture i sporta.
III
Tro{kovi iz ta~ke I stav 1. alineja 1. ove odluke
realizova}e se iz planiranih buxetskih sredstava u
skladu sa Buxetom Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
za osnovne {kole sa ekonomskog koda 6142 - teku}i
transferi pojedincima.
Tro{kovi iz ta~ke I stav 1. alineja 2. ove odluke
realizova}e se iz planiranih buxetskih sredstava
u skladu sa Buxetom Tuzlanskog kantona za 2012.
godinu na buxetskoj poziciji 24010001 - Ministarstvo
obrazovawa, nauke, kulture i sporta, sa ekonomskog
koda 6142 - teku}i transferi pojedincima.
IV
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture
i sporta, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku
i povratak, osnovne {kole sa podru~ja Tuzlanskog
kantona i op{tine sa ~ijeg podru~ja u~enici poha|aju,
kao najbli`u, osnovnu {kolu na podru~ju drugog kantona.
V
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a
primjewiva}e se za period april ‡ juni {kolske 2011/
2012. godine i septembar ‡ decembar {kolske 2012/2013.
godine.
VI
367
ODLUKU
o uslovima i na~inu formirawa radnih tijela Vlade
Tuzlanskog kantona, upravnih organizacija i organa
uprave Tuzlanskog kantona
I
Ovom odlukom utvr|uju se uslovi i na~in
formirawa radnih tijela koje formira Vlada
Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Vlada Kantona)
odnosno rukovodioci kantonalnih organa uprave i
upravnih organizacija (u daqem tekstu: rukovodilac
organa), te utvr|uju mogu}i poslovi i zadaci radnih
tijela, uslovi za predlagawe i imenovawe ~lanova
radnih tijela, te uslovi, visina i na~in ostvarivawa
nov~ane naknade za rad u radnim tijelima.
II
Pod radnim tijelima iz ta~ke I ove odluke
podrazumijevaju se:
- radna tijela koja formira Vlada Kantona
onda kada je to zakonom ili drugim propisom
predvi|eno, odnosno po ukazanoj potrebi,
- radna tijela koja formira rukovodilac organa
na osnovu zakona i drugih propisa ili po
ukazanoj potrebi.
^lanovi radnih tijela iz stava 1. ove ta~ke mogu
biti nosioci izvr{nih funkcija i wihovi savjetnici,
te dr`avni slu`benici i namje{tenici u kantonalnim
organima uprave.
^lanovi radnih tijela mogu biti i lica koja
nisu zaposlena u kantonalnim organima uprave, ako su
kao takva predlo`ena u smislu vawskih saradnika i
stru~waka za pojedine oblasti.
U slu~ajevima kada radno tijelo formira
rukovodilac organa, on }e dr`avnog slu`benika
ili namje{tenika zaposlenog u drugom kantonalnom
organu uprave mo}i imenovati u isto samo uz prethodnu
saglasnost rukovodioca tog organa.
Kada rukovodilac organa formira radno tijelo,
on je u pravilu du`an voditi ra~una o ravnomjernoj
zastupqenosti dr`avnih slu`benika i namje{tenika
u radnim tijelima.
Jedno lice mo`e biti ~lanom vi{e radnih tijela
u isto vrijeme, ali }e nov~anu naknadu za istovremeni
rad u istim, mo}i primati za najvi{e jedno radno tijelo.
III
Ova odluka objavi}e se u "Slu`benim novinama
Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-14-5911/12
Tuzla, 12.04.2012. godine
Broj 6 - Strana 633
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11) i ~lana 36.
stav 4. Uredbe o na~elima za utvr|ivawe unutra{we
organizacije kantonalnih, gradskih i op{tinskih
organa uprave ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
broj: 12/08), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
odr`anoj dana 19.04.2012. godine, donosi
Radna tijela mogu biti formirana zbog:
- obavqawa stru~nih i drugih poslova kada je
to zakonom ili drugim propisom predvi|eno,
odnosno kada se to ~ini neophodno,
- pripreme i izrade radnih verzija zakonskih i
podzakonskih akata,
- pripreme i izrade raznih projekata i
elaborata, te drugih dokumenata, kao i davawe
slo`enijih analiza i informacija,
-provo|ewa postupka odabira najboqih
kandidata koji prethode izboru i kona~nom
imenovawu na pozicije u upravqa~ke strukture
javnih subjekata u kojima Tuzlanski kanton
ima ovla{tewa vlasnika dr`avnog kapitala,
- vr{ewa drugih poslova i zadataka utvr|enih
aktom o formirawu radnih tijela.
IV
Za vr{ewe ad hok poslova, odnosno poslova koji
su privremene prirode i ~ije se izvr{ewe javqa kao
Broj 6 - Strana 634
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA trenutna potreba, formira}e se povremena radna
tijela, ~ijim }e ~lanovima mandat trajati do okon~awa
posla.
Onda kada je to zakonom ili drugim propisom
izri~ito odre|eno, za obavqawe poslova ~ije
izvr{ewe se na osnovu zakona ili drugog propisa
pojavquje kao redovna nadle`nost organa uprave i
upravne organizacije, formiraju se stalna radna
tijela. Mandat wihovim ~lanovima mo`e da traje
najvi{e ~etiri godine od dana wihovog imenovawa.
V
Akt o formirawu radnih tijela mora sadr`avati
sqede}e podatke:
- naziv organa za ~ije potrebe se formira radno
tijelo,
- ime i prezime predsjednika i ~lanova radnog
tijela,
- naziv poslodavca kod kojeg rade,
- kratak opis djelokruga rada radnog tijela,
- vrijeme i mjesto obavqawa poslova radnog
tijela,
- rok za izvr{ewe poslova ukoliko se ne radi o
stalnom radnom tijelu,
- trajawe mandata wegovih ~lanova ukoliko se
radi o stalnim radnim tijelima,
- pravo na naknadu za ~lanove radnih tijela i
wena visina.
Akti o formirawu radnih tijela, izme|u ostalih,
dostavqaju se i Ministarstvu finansija koje vodi
centralni registar formiranih radnih tijela.
VI
Rok za izvr{ewe poslova radnog tijela, izuzev
stalnih radnih tijela, ne mo`e biti du`i od 90 dana,
osim ukoliko je to odlukom o formirawu radnog
tijela druga~ije odre|eno.
Radna tijela podnose izvje{taj o svom radu onome
ko ih je formirao i to u roku od najdaqe 7 dana od
isteka postavqenog roka.
Prilikom podno{ewa izvje{taja o radu,
predsjednik i svi ~lanovi radnog tijela du`ni su ga
potpisati.
Kada od strane rukovodioca organa izvje{taj
o obavqenom poslu radnog tijela bude supotpisan,
smatra}e se da je izvje{taj prihva}en.
Izvje{taji radnih tijela koje formira Vlada
Kantona, smatra se prihva}enim nakon {to isti budu
razmatrani na sjednici Kolegija Vlade, bez obaveze
wihovog supotpisivawa.
VII
Za rad u povremenim radnim tijelima mo`e biti
utvr|ena nov~ana naknada.
Za rad u stalnim radnim tijelima koji obavqaju
poslove iz redovne nadle`nosti organa uprave i
upravne organizacije, ne}e se ispla}ivati nov~ana
naknada za rad.
Izuzetno od stava 2. ove ta~ke, Vlada Kantona }e
svojom posebnom odlukom taksativno odrediti stalna
radna tijela organa uprave i upravnih organizacija za
~iji }e se rad ispla}ivati nov~ana naknada, u visini i
na na~in uskla|en sa ovom odlukom.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Rad radnih tijela za koje se ispla}uje nov~ana
naknada obavqa}e se nakon radnog vremena i ne}e se
smatrati prekovremenim radom.
VIII
Za utvr|ivawe visine nov~ane naknade za rad u
radnim tijelima uze}e se u obzir sqede}i kriteriji:
- stepen slo`enosti i obim zadataka za ~ije se
izvr{ewe formira radno tijelo,
- potreba prakti~nog rada na terenu i uslovi
rada,
- potreban vremenski anga`man ~lanova radnih
tijela,
- stepen deficitarnosti stru~nih znawa ~lanova
radnih tijela.
Visina nov~ane naknade ~lanovima radnih
tijela u pravilu }e se odrediti posebnim rje{ewem
rukovodioca organa nakon okon~awa rada radnog
tijela.
Ukoliko se radi o stalnim radnim tijelima
za ~iji se rad pla}a nov~ana naknada, ista }e se
ispla}ivati nakon izvje{tajnog perioda o radu radnog
tijela, koji ne mo`e biti kra}i od 30 dana niti du`i
od 90 dana.
Nov~ana naknada za rad u radnim tijelima mo`e se
utvr|ivati jednokratno za obavqeni posao, po u~inku
ili nakon izvje{tajnog perioda, s tim {to ni po jednom
osnovu ne}e mo}i pre}i najve}i mjese~ni nov~ani iznos
propisan ovom odlukom.
Za u~e{}e u radu radnih tijela, predsjedniku se mo`e
utvrditi mjese~na nov~ana naknada u najve}em iznosu do
100 KM neto, a ~lanovima u najve}em mjese~nom iznosu do
75 KM neto, ukoliko zakonom ili drugim op{tim aktom
nije utvr|en druga~iji iznos nov~ane naknade.
Ukoliko se radi o posebnim ili deficitarnim
znawima, te o potrebi za vr{ewem odre|enih poslova
koji su od posebnog zna~aja za Vladu Kantona, Vlada
Kantona mo`e predsjedniku i ~lanovima radnog
tijela kojeg formira odrediti i ve}u naknadu od one
propisane prethodnim stavom.
U slu~aju iz predhodnog stava, predsjedniku radnog
tijela se mo`e isplatiti nov~ani iznos do najvi{e 300
KM neto, a ~lanovima najvi{e do 200 KM neto.
Ukoliko je aktom o osnivawu radnog tijela
predvi|eno da zbog o~ekivanog obima i slo`enosti
poslova, ima i sekretara, istom se mo`e isplatiti
nov~ana naknada za rad u visini do 75 KM.
IX
Obra~un i isplata nov~ane naknade za rad u
radnim tijelima vr{i}e se na osnovu posebnog rje{ewa
rukovodioca organa koji je formirao radno tijelo,
izuzev za radna tijela koje formira Vlada Kantona na
koje se primjewuje odredba stava 2. ta~ke VIII ove odluke.
Rje{ewe iz stava 1. ove ta~ke }e se donijeti u roku
od sedam dana od dana prihvatawa izvje{taja radnog
tijela o obavqenom poslu.
X
Nov~ana naknada za rad u radnim tijelima se
ispla}uje iz buxetskih sredstava organa za ~ije potrebe
je imenovano radno tijelo.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Vlada Kantona mo`e u svakom trenutku svojim
aktom ograni~iti, umawiti, obustaviti ili ukinuti
nov~anu naknadu za rad u radnim tijelima.
Ukupna godi{wa nov~ana naknada za rad
predsjedniku, ~lanovima i sekretaru radnih tijela u
toku kalendarske godine ne mo`e biti ve}a od najvi{eg
mjese~nog nov~anog iznosa propisanog ovom odlukom
pomno`enog sa 12.
XI
Nadzor nad provo|ewem ove odluke i kontrolu
isplata nov~anih naknada predsjedniku, ~lanovima i
sekretaru radnih tijela vr{i Ministarstvo finansija
Tuzlanskog kantona.
Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona }e
vr{iti obustavu isplate nov~anih naknada onim
~lanovima radnih tijela ~ije nov~ane naknade za rad
u istim prelaze najvi{e mjese~ne, odnosno godi{we
iznose.
XII
Rukovodioci organa }e uskladiti svoje interne
akte o formirawu radnih tijela sa ovom odlukom u
roku od 30 dana od dana stupawa na snagu ove odluke.
Rukovodioci organa }e u roku od 30 dana od dana
stupawa na snagu ove odluke, izvr{iti analizu rada
postoje}ih radnih tijela, te }e za ona radna tijela za
koja ustanove da za wihovim radom ne postoji daqa
potreba, donijeti akte o prestanku wihovog rada.
Za sva preostala povremena i stalna radna tijela
formirana do stupawa na snagu ove odluke, va`i}e
wene odredbe.
Izuzetno od prethodnog stava, za povremena radna
tijela koja su formirana i koja su okon~ala svoje
zadatke te podnijela izvje{taj o svom radu odnosno za
stalna radna tijela koja su za posmatrani izvje{tajni
period podnijela izvje{taj o svom radu, primjewiva}e
se odredbe propisa koji su va`ili do stupawa na snagu
ove odluke.
XIII
Stupawem na snagu ove odluke prestaje da va`i
Odluka o na~inu obrazovawa komisija, radnih grupa
i drugih radnih tijela i utvr|ivawu naknade licima
anga`ovanim u komisijama, radnim grupama i drugim
radnim tijelima ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br.7/09 i 10/10).
XIV
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa,
a objavi}e se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog
kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-05-6461/12
Tuzla, 19.04.2012. godine
368
Broj 6 - Strana 635
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanovima 29. i 39. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2012. godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj: 3/12) Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 19.04.2012. godine, donosi
ODLUKU
o utvr|ivawu programa, uslova, kriterija i
postupaka za raspodjelu sredstava Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2012. godinu sa pozicije 23040001 ‡
"Podr{ka povratku prognanih lica"
I
Ovom odlukom utvr|uje se program, uslovi,
kriteriji i postupak raspodjele sredstava Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa pozicije 23040001
- "Podr{ka povratku prognanih lica" u iznosu od
1.974.900,00 KM (slovima: miliondevestotinasedam
deset~etirihiqade i devetstotina konvertibilnih
maraka).
II
Program raspodjele sredstava:
 Pomo} drugim nivoima vlasti u slu~aju potreba
za hitnim intervencijama u zonama povratka i
kolektivnim centrima ..................100.000,00 KM
 Projekti odr`ivog povratka .....450.000,00 KM
- u realizaciji Ministarstva za rad, socijalnu
politiku i povratak (u daqem tekstu:
Ministarstvo).............................300.000,00 KM
- u realizaciji Ministarstva i humanitarne
organizacije HILFSWERK Austrija150.000,00
KM
 Sanacija i izgradwa stambenih i gospodarskih
objekata raseqenih lica, povratnika i
izbjeglica ........................................704.980,00 KM
-
stambeni
objekti
u
realizaciji
Ministarstva i Federalnog ministarstva
raseqenih lica i izbjeglica, za raseqeno
lice iz kolektivnih centara sa podru~ja
Tuzlanskog kantona....................150.000,00 KM
-
stambeni
objekti
u
realizaciji
Ministarstva..............................454.980,00 KM
- gospodarski objekti...................100.000,00 KM
 Transferi neprofitnim organizacijama za
wihove aktivnosti pomo}i povratnicima ... ....
...............................................................30.000,00 KM

Subvencije
privatnim
preduze}ima
i
preduzetnicima u ciqu podr{ke zapo{qavawa
povratnika ......................................139.920,00 KM
Sanacija i izgradwa infrastrukturnih
objekata u zonama povratka .........500.000,00 KM
 Sufinansirawe u obnovi vjerskih objekata ....
...............................................................50.000,00 KM
III
Sredstva iz ta~ke II alineja 1. predvi|ena za
"Pomo} drugim nivoima vlasti u slu~aju potrebe
za hitnim intervencijama u zonama povratka i
kolektivnim centrima" dodjeqiva}e se op{tinama za
rje{avawe problema u zonama povratka i kolektivnim
naseqima gdje borave raseqena lica.
Uslovi za dodjelu sredstava:
- da se radi o mjesnim zajednicama, odnosno
naseqima u kojima `ive povratnici,
- da se radi o kolektivnim naseqima u kojima je
potrebna intervencija na infrastrukturnim
objektima i objektima kolektivog stanovawa.
Op{tine }e na osnovu uslova iz ta~ke III. stava
2. ove odluke Ministarstvu dostaviti zahtjeve za
kori{}ewe sredstava.
Broj 6 - Strana 636
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Uz zahtjev op{tine obavezno dostavqaju prate}u
dokumentaciju:
- pismeni zahtjev mjesne zajednice ili naseqa
upu}en op{tini ili zahtjev op{tine u ime
mjesne zajednice,
- saglasnost op{tine po podnesenom zahtjevu,
- dokaz izdat od op{tine da se radi o
povratni~kom nasequ ili kolektivnom centru.
Sa odabranim korisnicima Ministarstvo }e
potpisati pojedina~ne ugovore, a korisnicima }e sredstva
biti dozna~ena na li~ni transakcijski ra~un u skladu sa
likvidno{}u buxeta.
Op{tine kao kriterij za odabir korisnika za
dodjelu sredstava }e uzimati broj povratnika ili
raseqenih lica koje je op{tina obavezna obrazlo`iti
uz datu saglasnost.
Ministarstvo }e odrediti visinu finansijskih
sredstava na osnovu dostavqene dokumentacije. Na
Odluku Ministarstva Vlada Tuzlanskog kantona daje
saglasnost.
Rok za pravdawe utro{ka odobrenih sredstava
utvrdi}e se odlukom o odobravawu sredstava.
Sa Humanitarnom organizacijom HILSFWERK
Ministarstvo potpisuje Memorandum o razumijevawu
na koji Vlada Tuzlanskog kantona daje saglasnost.
Sredstva }e se Humanitarnoj organizaciji
HILSWERK dozna~iti odlukom koju donosi ministar.
U Memorandumu je definisan na~in utro{ka
i pravdawa sredstava kao i op{tine obuhva}ene
projektom.
IV
Sredstva iz ta~ke II alineja 2. predvi|ena za
"projekte odr`ivog povratka" u iznosu od 450.000,00 KM
bi}e raspore|ena na sqede}i na~in:
- "Pomo} povratnicima za realizaciju samostalnog
projekta" u iznosu do 7.000,00 KM po pojedincu u
realizaciji Ministarstva za sqede}e op{tine:
Banovi}i, ^eli}, Grada~ac, Sapna, Srebrenik,
Teo~ak, Tuzla, @ivinice, Bijeqina, Doboj,
Lopare, Modri~a, Ugqevik, Vukosavqe, Doboj
Istok, Kladaw i Gra~anica .............300.000,00 KM
- u realizaciji Ministarstva i Humanitarne
organizacije HILSFWERK Austrija sjedi{te
u Be~u predstavni{tvo u Sarajevu za op{tine:
Srebrenica, Bratunac, Mili}i, Zvornik,
Vlasenica, [ekovi}i, Osmaci, Kalesija
i Lukavac, za namjene utvr|enim uslovima
i kriterijima humanitarne organizacije
HILSFWERK. ....................................150.000,00 KM
U realizaciji Ministarstva za rad, socijalnu
politiku i povratak
Odabir korisnika vr{i}e Ministarstvo putem
javnog poziva, po op{tim kriterijima:
- da se radi o povratniku,
- povratnik ima pravo aplicirawa na dodjelu
sredstava u okviru utvr|enih sredstava za
op{tinu wegovog prebivali{ta ukoliko
do sada nije primio pomo} na ime odr`ivog
povratka i gra|evinski materijal za izgradwu
gospodarskog objekta od strane Ministarstva,
a {to se dokazuje sqede}im dokumentima:
prijavni obrazac popuwen od strane
podnosioca (podi`e se u Ministarstvu),
 potvrda nadle`ne op{tinske slu`be da se
radi o povratniku,
 ovjerena izjava da podnosilac ili ~lanovi
wegovog doma}instva nisu do sada primili
pomo} na ime odr`ivog povratka i gra|evinski
materijal za izgradwu gospodarskog objekta od
strane Ministarstva.
Posebni kriteriji na osnovu kojih se vr{i
bodovawe podnesenih zahtjeva, utvrdi}e se Pravilnikom
o utvr|ivawu uslova, kriterija i postupka za odabir
korisnika donacija u finansijskim sredstvima na ime
odr`ivog povratka.
Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak
(u daqem tekstu: ministar) }e svojom odlukom odrediti
op{tine i iznos sredstava po op{tinama za realizaciju
projekata "odr`ivog povratka".
U realizaciji Ministarstva i Humanitarne
organizacije HILSFWERK Austrija predstavni{tvo
u Sarajevu
VII.
Sredstva iz ta~ke II alineja 3. predvi|ena za
"sanaciju i izgradwu stambenih i gospodarskih
objekata raseqenih lica, povratnika i izbjeglica"
dodjeqiva}e se raseqenim licima, povratnicima i
izbjeglicama u vidu paketa gra|evinskog materijala u
iznosu od 704.980,00 KM, i to:
a)Odabir korisnika za sanaciju i izgradwu
stambenih objekata u realizaciji Ministarstva
i Federalnog ministarstva raseqenih lica i
izbjeglica u iznosu od 150.000,00 KM, vr{i}e
se na osnovu javnog poziva ministarstva za rad,
socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog
kantona ili Federalnog Ministarstva
raseqenih osoba i izbjeglica, na osnovu
op{tih kriterija:
- da se radi o licu koje ima priznat status
raseqenog lica,
- da je smje{teno u kolektivnom centru na
podru~ju Tuzlanskog kantona.
Dokumenti:
Uz prijavu na Javni poziv prila`u se sqede}i
dokumenti:
- potvrda ili uvjerewe da je podnosilac prijave
raseqeno lice,
- dokaz o iskazanoj namjeri za dobrovoqni
povratak raseqenog lica,
- dokaz o vlasni{tvu nad stambenom jedinicom
za rekonstrukciju,
- dokaz o prebivali{tu na dan 30.04.1991. godine,
- ovjerena izjava vlasnika stambene jedinice
ili zakonskog nasqednika stambene jedinice
da nije primio pomo} za rekonstrukciju
stambene jedinice dovoqnu da zadovoqi
odgovaraju}e standarde utvr|ene u Pravilniku
o minimumu stambenih uslova za sanaciju i
izgradwu stambenih objekata u svrhu povratka
Ministarstva za qudska prava i izbjeglice BiH,
-ovjerena izjava podnosioca prijave da
korisnik/nosilac doma}instva i ~lanovi
wegove porodice koji su prijavqeni za
dobivawe pomo}i od 1991. godine nemaju na
teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja
se smatra uslovnom za stanovawe.
Sa Federalnim Ministarstvom raseqenih lica
i izbjeglica, Ministarstvo potpisuje Memorandum o
razumijevawu na koji Vlada Tuzlanskog kantona daje
saglasnost.
b)
Odabir korisnika paketa gra|evinskog
materijala za sanaciju i izgradwu stambenih
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Broj 6 - Strana 637
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
objekata u zonama povratka u iznosu od
454.980,00 KM vr{i}e Ministarstvo putem
javnog poziva, na osnovu op{tih kriterija:
- da se radi o licu koje ima priznat status
povratnika, raseqenog lica ili izbjeglice,
-
da je upitawu stambeni objekat potpuno
uni{ten ili djelimi~no o{te}en na podru~ju
op{tina navedenih u javnom pozivu.
Dokumenti:
Uz prijavu na Javni poziv prila`u se sqede}i
dokumenti:
- potvrda ili uvjerewe da je podnosilac prijave
povratnik/raseqeno lice/izbjeglica iz BiH,
- dokaz o iskazanoj namjeri za dobrovoqni
povratak ako se radi o raseqenim licima i
izbjeglicama,
- dokaz o vlasni{tvu nad stambenom jedinicom
za rekonstrukciju,
- dokaz o prebivali{tu na dan 30.04.1991. godine,
- ovjerena izjava vlasnika stambene jedinice
ili zakonskog nasqednika stambene jedinice
da nije primio pomo} za rekonstrukciju
stambene jedinice dovoqnu da zadovoqi
odgovaraju}e standarde utvr|ene u Pravilniku
o minimumu stambenih uslova za sanaciju i
izgradwu stambenih objekata u svrhu povratka
Ministarstva za qudska prava i izbjeglice
BiH,
-ovjerena izjava podnosioca prijave da
korisnik/nosilac doma}instva i ~lanovi
wegove porodice koji su prijavqeni za
dobivawe pomo}i, od 1991. godine nemaju na
teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja
se smatra uslovnom za stanovawe.
c)Odabir korisnika paketa gra|evinskog
materijala za izgradwu gospodarskih objekata u iznosu
od 100.000,00 KM vr{i}e Ministarstvo putem javnog
poziva, a da pri tome podnosilac prijave ispuwava
sqede}e op{te kriterije:
- da se radi o licu koje ima priznat status
povratnika,
- da je podnosilac prijave vlasnik zemqi{ta
za izgradwu objekta na podru~ju op{tina
navedenih u javnom pozivu.
Dokumenti:
- potvrda nadle`ne op{tinske slu`be da se
radi o povratniku,
- dokaz o vlasni{tvu nad zemqi{tem za izgradwu
objekta,
- ovjerena izjava da podnosilac ili ~lanovi
wegovog doma}instva nisu do sada primili
gra|evinski
materijal
za
izgradwu
gospodarskog objekta od strane Ministarstva.
Postupak odabira korisnika paketa gra|evinskog
materijala za izgradwu i sanaciju stambenih i
gospodarskih objekata raseqenih lica, povratnika i
izbjeglica, kao i posebni kriteriji na osnovu kojih
se vr{i bodovawe podnesenih zahtjeva, utvrdi}e
se Pravilnikom o utvr|ivawu uslova, kriterija i
postupka za dodjelu donacija u gra|evinskom materijalu,
povratncima, raseqenim licima i izbjeglicama.
Ministar }e svojom odlukom odrediti op{tine
i iznos sredstava po op{tinama za navedene namjene
na osnovu rezultata povratka i dosada{wih ulagawa
resornog Kantonalnog ministarstva.
Sa odabranim korisnicima Ministarstvo }e
potpisati pojedina~ne ugovore kojim }e se odrediti
na~in i rok za pravdawe odobrenih sredstava, a
isporuku materijala }e izvr{iti odabrani dobavqa~.
Dobavqa~i koji }e izvr{iti nabavku i isporuku
gra|evinskog materijala za povratnike, raseqena lica
i izbjeglice bi}e odabrani u postupku javne nabavke
(tendera).
VI
Sredstva iz ta~ke II alineja 4. predvi|ena za
"Transferi neprofitnim organizacijama za wihove
aktivnosti pomo}i povratnicima" dodjeqiva}e se na
osnovu javnog poziva udru`ewima u vidu bespovratnih
sredstava za sufinansirawe tro{kova po programu
rada za 2012. godinu za aktivnosti organizacija ili
udru`ewa u smislu savjetodavnih i drugih vrsta pomo}i
povratku:
-
organizacija
seminara
u
oblasti
poqoprivredne ili neke druge proizvodwe,
- organizacija okruglih stolova za rje{avawe
statusnih pitawa povratnika,
-
organizovawe
stru~nih
sastanaka
sa
predstavnicima resornih ministarstava sa
ciqem rje{avawa statusnih pitawa problema u
mjestima povratka ili sastanaka sa potencijalnim
donatorima,
- organizacija skupova povratni~ke populacije
radi unapre|ewa uslova boravka, `ivota i
rada u povratni~kim mjestima.
Op{ti kriterij:
- Pravo u~e{}a imaju udru`ewa koja su
registrovana u Ministarstvu pravosu|a i
uprave Tuzlanskog kantona, kao i udru`ewa
koja su registrovana u skladu sa zakonom na
entitetskom ili dr`avnom nivou, a koja imaju
sjedi{te, djeluju i rade na podru~ju Tuzlanskog
kantona i op{tina Republike Srpske: Doboj,
Modri~a, Vukosavqe, Lopare, Ugqevik,
Bijeqina,
Zvornik,
Osmaci,
Mili}i,
Vlasenica, [ekovi}i, Bratunac i Srebrenica,
koja redovno odr`avaju godi{we skup{tine,
sa~iwavaju izvje{taj o radu i predaju zavr{ne
ra~une (bilans stawa i bilans uspjeha).
Potrebna dokumentacija:
- prijavni obrazac popuwen od strane udru`ewa
(podi`e se u Ministarstvu),
- rje{ewe o upisu u Registar udru`ewa
(original ili ovjerena kopija),
-spesimen potpisa (karton deponovanih
potpisa) iz banke lica odgovornih za
finansije udru`ewa ili ugovora s bankom o
otvarawu transakcijskog ra~una (original ili
ovjerena kopija),
- izvje{taj o radu za prethodnu godinu,
- bilans stawa i bilans uspjeha za 2011. godinu,
- program rada za 2012. godinu.
Posebni kriteriji za ocjenu programa rada:
- broj ~lanova
3 do 30
udru`ewa (spisak
31 do 100
~lanova udru`ewa
preko 100
sa wihovim potpisima
original ili ovjerena
kopija)
1 bod
5 bodova
10 bodova
- vrijeme djelovawa
udru`ewa
3 boda
za svaku
godinu po
Broj 6 - Strana 638
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA - podru~je djelovawa
udru`ewa (ako
udru`ewe djeluje
na vi{e op{tina
dokaz: odgovaraju}i
dokument udru`ewa
o imenovawu
predstavnika
u toj op{tini
odnosno Rje{ewe o
registraciji u skladu
sa Statutom)
na jednoj
op{tini
na dvije
op{tina
na tri i vi{e
op{tina
- vlastita sredstva
(~lanarina,
prihodi od vlastite
djelatnosti) iz
prethodne godine
(dokaz: ovjerena
izjava ovla{}enog
ra~unovo|e ili
agencije koja vodi
kwigovodstvo)
do 5.000 KM
5.000
do 10.000 KM
preko
10.000 KM
1 bod
3 boda
-
-
5 bodova
-
-
-
1 bod
3 boda
5 bodova
Maksimalan iznos koji se mo`e odobriti po
raspisanom javnom pozivu je do 4.000,00 KM. Visina
sredstava }e se odre|ivati na osnovu broja osvojenih
bodova tako {to }e se odrediti vrijednost boda.
Sa odabranim korisnicima Ministarstvo }e
potpisati pojedina~ne ugovore, u kojima }e biti navedeno
namjena sredstava i rok za pravdawe.
VII
Sredstva iz ta~ke II alineja 5. predvi|ena za
"Subvencije pravnim licima u ciqu podr{ke povratku
prognanih lica" dodjeqiva}e se putem javnog poziva
privatnim preduze}ima, obrtnicima i zadrugama
u vidu bespovratnih sredstava za sufinansirawe
zapo{qavawa povratnika.
Op{ti kriteriji:
- pravo u~e{}a imaju pravna lica (privatna
preduze}a, obrtnici i zadruge) koja imaju
registrovanu poslovnu djelatnost kod nadle`nog
organa, koja imaju sjedi{te, djeluju i rade
na podru~ju Tuzlanskog kantona i op{tina
Republike Srpske: Doboj, Modri~a, Vukosavqe,
Lopare, Ugqevik, Bijeqina, Zvornik, [ekovi}i,
Osmaci, Mili}i, Vlasenica, Bratunac i
Srebrenica, a `ele primiti u radni odnos odre|en
broj nezaposlenih lica sa statusom povratnika,
- da su u pitawu pravna lica koja redovno
izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa,
- da povratnik koji }e se primiti u radni odnos
mora biti nezaposleno lice prijavqeno na
evidenciji biroa za zapo{qavawe najmawe 3
mjeseca ra~unaju}i od dana prijavqivawa na
javni oglas.
Potrebna dokumentacija:
-prijavni obrazac popuwen od strane
podnosioca (podi`e se u Ministarstvu),
- rje{ewe o upisu u Sudski registar ‡ rje{ewe o
registraciji (original ili ovjerena kopija),
- uvjerewe od nadle`ne poreske uprave o porezima
i doprinosima koje ne mo`e biti starije od mjesec
dana (original ili ovjerena kopija), izmireni
porezi i doprinosi ne smiju biti stariji od 2
mjeseca od dana prijave na javni oglas,
- broj transakcijskog ra~una otvoren kod
poslovne banke,
- spisak zaposlenih lica (listu osiguranih lica
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
za obveznika) u periodu zadwa 3 mjeseca, izdat
i ovjeren od strane nadle`ne poreske uprave,
predugovor potpisan sa nezaposlenim licem ‡
povratnikom,
potvrda sa biroa za zapo{qavawe da se
povratnik nalazi na evidenciji biroa za
zapo{qavawe,
potvrda nadle`nog organa za lice koje se
zapo{qava da je povratnik,
bilans stawa i uspjeha za prethodnu godinu
(original ili ovjerena kopija),
garancija banke za odobrena sredstva za
korisnike sa kojima se potpi{e ugovor.
Posebni kriteriji:
- broj povratnika koje }e zaposliti
≥ 5
5 bodova
3-5
3 boda
1-2
1 bod
VRIJEME KOJE SU:
- povratnici koji se zapo{qavaju
birou - ukupno godina ≥ 10 godina
5 ≤ 10 godina
1 ≤ 5 godina
< 1 godine
proveli na
5 bodova
3 boda
1 bod
0 bodova
PRIPADNOST NEKOJ OD
SOCIJALNIH KATEGORIJA
- povratnik je iz socijalne kategorije - dokaz od
nadle`ne institucije (porodica poginulih,
RVI, demobilisani borac, hendikepirana
lica) po uposleniku 5 bodova
VRSTA DJELATNOSTI KOJU
OBAVQA PODNOSILAC PRIJAVE
- podnosilac prijave se bavi poslovnom
djelatnosti iz oblasti
Proizvodwe5 bodova
Poqoprivrede i sto~arstva
4 boda
Usluga - zanatstva
3 boda
Trgovine - ugostiteqstva 1 bod
VREMENSKI PERIOD NA KOJI
]E SE ZAPOSLITI POVRATNIK
- podnosilac prijave }e zaposliti
povratnike na period
≥ 3 godine
5 bodova
> 2 godine
3 boda
Obaveza podnosioca prijave je da povratnika/
povratnike zaposli najmawe na period od 24 mjeseca.
Sredstva za zapo{qavawe jednog povratnika iznose
7.500,00 KM. Maksimalan broj povratnika koje pravno
lice mo`e zaposliti, a za koje }e Ministarstvo dodijeliti
sredstva je 5.
Sa odabranim korisnicima Ministarstvo }e
potpisati pojedina~ne ugovore, u kojima }e biti navedeno
iznos sredstava, namjena i rok za pravdawe.
VIII
Sredstva iz ta~ke II alineja 6. predvi|ena za
"sanaciju i izgradwu infrastrukturnih objekata u
zonama povratka" dodjeqiva}e se op{tinama u zonama
povratka na osnovu zahtjeva i prijedloga sa~iwenog
od strane op{tine, kao pomo} za obnovu i izgradwu
infrastrukturnih objekata (puteva, mostova, javne
rasvjete, vodovoda, el. mre`a i dr.), u svrhu stvarawa
uslova za povratak, obezbje|ewe uslova za odr`iv
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
povratak i poboq{awe kvaliteta `ivqewa, pod
uslovom:
- da je tra`ena pomo} namijewena rje{avawu
problema i zadovoqavawu potreba povratni~ke
populacije,
- da je potvr|en zna~aj projekta za lokalnu
zajednicu od strane op{tine,
- da rok za realizaciju projekta nije du`i od 1
godine.
Uz zahtjev op{tine obavezno dostavqaju prate}u
dokumentaciju:
- utvr|enu namjenu sredstava sa potrebnim
iznosom sredstava i specifikacijom potreba.
Op{tine }e na osnovu dostavqenih uslova od
strane Ministarstva predlo`iti infrastrukturne
objekte za sanirawe i izgradwu sa potrebnim iznosima.
Ministar }e svojom odlukom na osnovu prijedloga
utvrditi visinu finansijskih sredstava po op{tinama
za ove namjene i dostaviti je op{tinama. Na odluku
Ministarstva Vlada Tuzlanskog kantona daje saglasnost.
Odobrena sredstva }e se dozna~iti op{tinama
putem odluke ministra na transakcijski ra~un, u kojoj
}e se utvrditi namjena i rok za pravdawe utro{ka
odobrenih sredstava.
U pogledu utro{ka odobrenih sredstava op{tine
se obavezuju na po{tivawe Zakona o javnim nabavkama.
IX
Sredstva iz ta~ke II alineja 7. predvi|ena za
"sufinansirawe u obnovi vjerskih objekata" bi}e
raspore|ena, i to:
1.Islamskoj zajednici u BiH - Muftijstvu
Tuzlanskom Tuzla ...........................25.000,00 KM
2. Srpskoj pravoslavnoj crkvi - Crkvenoj op{tini
Tuzlanskoj.........................,,...............15.000,00 KM
3. Fraweva~ki samostan i `upa Sv. Petra i
Pavla "Tuzla ...................................10.000,00 KM,
za sanaciju i obnovu vjerskih objekata u zonama
povratka.
Nakon obavijesti od strane Ministarstva,
navedene vjerske zajednice }e dostaviti pismeni
zahtjev o namjeni utro{ka predvi|enih sredstava.
Ministar }e donijeti odluku o odobravawu
nazna~enih sredstava.
X
Sredstva za namjene iz ta~ke II ove odluke utvr|ena
su u 23 razdjelu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012.
godinu, glava 04, potro{a~ko mjesto 0001 ‡ Podr{ka
povratku prognanih lica, ekonomski kod:
- za sredstva iz ta~ke II alineja 1 je 614 100 ‡
Teku}i transferi drugim nivoima vlasti
- za sredstva iz ta~ke II alineja 2 je 614 200 ‡
Teku}i transferi pojedincima
- za sredstva iz ta~ke II alineja 3 je 614 200 ‡
Teku}i transferi pojedincima
- za sredstva iz ta~ke II alineja 4 je 614 300 ‡ Teku}i
transferi neprofitnim organizacijama
- za sredstva iz ta~ke II alineja 5 je 614 500 ‡ Subvencije
privatnim preduze}ima i preduzetnicima
- za sredstva iz ta~ke II alineja 6 je 615 100 ‡
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti
- za sredstva iz ta~ke II alineja 7 je 615 200 ‡
Kapitalni transferi pojedincima
XI
Broj 6 - Strana 639
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Za izvr{ewe ove odluke zadu`uju se Ministarstvo
za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog
kantona i Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona
u skladu sa Zakonom o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2012. godinu i raspolo`ivim sredstvima.
U slu~aju nedostatka sredstava u Buxetu Tuzlanskog
kantona obustavi}e se realizacija dodjele sredstava u
potpunosti ili djelimi~no, a {to }e biti navedeno i
u javnom oglasu i pojedina~nim ugovorima zakqu~enim
izme|u Ministarstva i pravnih i fizi~kih lica.
XII
Objavqivawe ove odluke u "Slu`benim novinama
Tuzlanskog kantona" smatra se javnim pozivom za dodjelu
sredstava iz ta~ke IX ove odluke. Rok za dostavqawe
zahtjeva sa projektima je 30 dana od dana objavqivawa u
"Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona."
XIII
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqewa u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A
Broj: 02/1-14-7008-1/12
Tuzla, 19.04.2012. godine
369
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanovima 29. i 39. Zakona o izvr{ewu Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 19.04.2012. godine,
donosi
ODLUKU
o utvr|ivawu programa, uslova, kriterija i postupaka
za raspored sredstava Buxeta Tuzlanskog kantona za
2012. godinu sa pozicije 23040002 ‡ "Materijalno
zbriwavawe socijalno ugro`enih"
I
Ovom odlukom utvr|uje se program, uslovi,
kriteriji i postupak raspodjele sredstava Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa pozicije 23040002
- "Materijalno zbriwavawe socijalno ugro`enih" u
iznosu od 344.862,00 KM (slovima: tristotine~etrdese
t~etirihiqadeosamstotina {ezdesetdvije KM).
II
Program rasporeda sredstava:
- Sufinansirawe tro{kova elektri~ne energije
u kolektivnim smje{tajima ...........240.000,00 KM
- Finansirawe tro{kova nabavke ugqa za raseqena
lica u kolektivnim smje{tajima i najugro`enije
raseqene porodice u individualnom smje{taju .....
.......................................................................104.862,00 KM
III
Sredstva iz ta~ke II stav 1. alineja 1. mogu
koristiti lica nastawena u kolektivnim smje{tajima
izgra|enim, rekonstruisanim i adaptiranim za potrebe
raseqenih lica i na podru~ju Tuzlanskog kantona pod
uslovom da imaju priznat status raseqenog lica.
Sredstva predvi|ena za ove namjene koristi}e
se na osnovu Odluke Ministarstva za rad, socijalnu
politiku i povratak Tuzlanskog kantona (u daqem
Broj 6 - Strana 640
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA tekstu: Ministarstvo) o sufinansirawu tro{kova
elektri~ne energije u 2012. godini, na koju Vlada
Tuzlanskog kantona daje saglasnost.
IV
Sredstva iz ta~ke II stav 1. alineja 2. mogu
koristiti lica nastawena u kolektivnim smje{tajima
izgra|enim, rekonstruisanim i adaptiranim za potrebe
raseqenih lica i na podru~ju Tuzlanskog kantona i
najugro`enije raseqene porodice u individualnom
smje{taju na podru~ju Tuzlanskog kantona, pod uslovom
da imaju priznat status raseqenog lica.
Odabir korisnika se vr{i po kriteriju osvojenog
broja bodova, i to:
1. broj ~lanova doma}instva
- za svakog ~lana po ...................................... 5 bodova
2. porodi~ni standard
- porodice bez primawa ............................. 15 bodova
- porodice sa ukupnim primawima ispod 50%
prosje~ne plate u Tuzlanskom kantonu ... 10 bodova
- porodice sa ukupnim primawima iznad 50%
prosje~ne plate u Tuzlanskom kantona..... .5 bodova
3. djeca pred{kolskog i {kolskog uzrasta
- za svako dijete po ............................................ 2 boda
Ministarstvo }e uslove i kriterije iz ove odluke
dostaviti op{tinama.
Op{tine }e na osnovu uslova iz stava 1. i
kriterija iz stava 2. ove ta~ke predlo`iti korisnike.
Ministarstvo }e odlukom utvrditi koli~ine
ugqa po op{tinama za ove namjene kao i koli~ine ugqa
po jednom doma}instvu.
Ministarstvo }e nadzor nad izborom korisnika
sredstava od strane op{tina izvr{iti neposredno
uvidom u dokumentaciju op{tina, o ~emu }e sa~initi
zapisnik.
Dobavqa~a koji }e izvr{iti nabavku i isporuku
ugqa, Ministarstvo }e odabrati u postupku javne
nabavke (tendera).
V
Sredstva za namjene iz ta~ke I ove odluke utvr|ena
su u 23 razdjelu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012.
godinu, glava 04, potro{a~ko mjesto 0002 ‡ Materijalno
zbriwavawe socijalno ugro`enih, ekonomski kod 614
200 ‡ grantovi pojedincima.
VI
Za izvr{ewe ove odluke zadu`uju se Ministarstvo
za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstvo
finansija u skladu sa Zakonom o izvr{ewu Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu i raspolo`ivim
sredstvima.
VII
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A
Broj: 02/1-14-7008-2/12
Tuzla, 19.04.2012. godine
370
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
37. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za
2012. godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
broj 3/12) Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
o utvr|ivawu programa, uslova, kriterija i
postupaka za raspodjelu sredstava Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2012. godinu sa pozicije 21010006 ‡
"Podr{ka razvoju kantona"
^lan 1.
Ovom odlukom utvr|uje se program raspodjele
sredstava Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa
pozicije 21010006 - "Podr{ka razvoju kantona" u iznosu
od 685.000,00 KM (slovima: {estoosamdesetpethiqada
KM), kao i pitawa vezana za uslove, kriterije i
postupak raspodjele istih.
^lan 2.
Program raspodjele sredstava iz ~lana 1. ove
odluke:
a)
subvencija
privatnim
preduze}ima
i
preduzetnicima
672.206,00 KM
b)ugovorene i druge usluge
12.794,00 KM.
^lan 3.
Sredstva iz ~lana 2. ta~ka a) raspore|uju se za
sqede}e namjene:
a)sufinansirawe tro{kova za uvo|ewe ISO/IEC
standarda, osigurawe CE znaka i obnavqawe
standarda do
300.000,00 KM
b)subvencija za podr{ku udru`ewima koja se
bave promocijom i razvojem preduzetni{va do
140.000,00 KM
c) subvencije za podr{ku Asocijacijama obrtnika
TK do
15.000,00 KM
d) sufinansirawe programa/projekta Udru`ewa
inovatora do
30.000,00 KM
e) subvencija za podr{ku udru`ewima koja svojim
programima/projektima poti~u tradicionalna
i rijetka zanimawa do
38.000,00 KM
f)subvencija preduzetnicima za kori{}ewe
konslultantskih usluga do
20.000,00 KM
g)subvencija za razvoj inovativnih poslovnih
zona do
50.000,00 KM
h)subvencionirawe kamata po kreditima za rast
i razvoj MSP i obrta
72.623,00 KM
i)
subvencionirawe kamata po kreditima za
potporu novoosnovanim subjektima MSP i
obrta
6.583,00 KM
^lan 4.
(1) Sredstva iz ~lana 3. ta~ka a) ove odluke,
predvi|ena za "sufinansirawe tro{kova za uvo|ewe
ISO/IEC standarda, osigurawe CE znaka i obnavqawe
standarda“ mogu se dodijeqivati MSP i obrtnicima
sa sjedi{tem na prostoru Tuzlanskog kantona (u daqem
tekstu: Kanton).
(2) Namjena sredstava:
a) sufinansirawe tro{kova za uvo|ewe
me|unarodnih standarda ISO i IEC, regionalnih
standarda Evropi CEN, CENELEC, ECISS..., nacionalnih
standarda BAS i sl. (ISO 9001:2008, FSC CoC/PEFC
CoC, HACCP, ISO 22000:2005, HALAL STANDARD-BAS
1049:2007, ISO 14001:2004, EN ISO 17020/17025:2005,
OHSAS 18001, EN ISO 27001:2005, EN ISO 3834-1, BAS EN
ISO 45000, IFS, ISO 16949:2009, ISO 13485 i dr.),
b) osigurawe CE znaka, i
c) obnavqawe standarda.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 6 - Strana 641
(3) Ciqevi koji se `ele posti}i: izgradwa
inovativnog gospodarstva, pove}awe konkurentnosti
subjekata MSP i obrta zasnovanih na znawu, dovo|ewe
inovacije do proizvoda, uvo|ewe ISO standarda,
osigurawe CE znaka za proizvode sa Kantona i
podsticawe transfera znawa i tehnologija.
(4) Odabir korisnika vr{i Ministarstvo razvoja
i preduzetni{tva Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu:
Ministarstvo), putem javnog poziva.
(5) Kriteriji, mjerila i postupak dodjele
sredstava utvr|uju se posebnim pravilnikom kojeg
donosi Ministarstvo.
(2) Namjena sredstava: implementacija projekta/
programa koji su direktno vezani za inovatorstvo.
(3) Ciqevi koji se `ele posti}i: podsticawe
inovatora na razvoj inovacija, dovo|ewe inovacije
do proizvoda, podsticawe inovatora da krenu u
preduzetni~ke poduhvate i kori{}ewe inovativnog
potencijala u stvarawu doma}ih proizvoda.
(4) Odabir korisnika vr{i Ministarstvo putem
javnog poziva.
(5) Kriteriji, mjerila i postupak dodjele
sredstava utvr|uju se posebnim pravilnikom kojeg
donosi Ministarstvo.
^lan 5.
(1) Sredstva iz ~lana 3. ta~ka b) ove odluke,
predvi|ena za "podr{ku udru`ewima koja se bave
promocijom i razvojem preduzetni{tva" mogu se
dodijeqivati udru`ewima koja su registrovana u
Ministarstvu pravosu|a i uprave Tuzlanskog kantona,
udru`ewima koja su registrovana u skladu sa zakonom
na entitetskom ili dr`avnom nivou, a koja imaju
sjedi{te, djeluju, rade i implementiraju projekte na
prostoru Kantona.
(2) Namjena sredstava: udru`ewa mogu sredstva
koristiti za programe i projekte koji se odnose na
edukativne, konsultantske, promotivne i informativne
servise, podsticaj mladim licima u biznisu, razvoj
socijalnog preduzetni{tva kroz ukqu~ivawe socijalno
ugro`enih kategorija stanovni{tva u normalne tokove
`ivota, programe vezane za izvaninstitucionalno
obrazovawe ‡ prekvalifikaciju i dokvalifikaciju,
izradu analiza i studija o preduzetni{tvu i za
sufinansirawe programa/projekata koji se finansiraju
iz fondova EU ili drugih izvora.
(3) Ciqevi koji se `ele posti}i: razvoj i
afirmacija preduzetni{tva i obrta, interesno
umre`avawe preduzetnika i obrtnika, organizovano
zastupawe interesa preduzetnika i obrtnika, ja~awe
veza izme|u obrazovnog, znanstveno istra`iva~kog
sistema i sektora MSP-a, podr{ka projektima koje
finansiraju EU i drugi strani donatori.
(4) Odabir korisnika vr{i Ministarstvo putem
javnog poziva.
(5) Kriteriji, mjerila i postupak dodjele
sredstava utvr|uju se posebnim pravilnikom kojeg
donosi Ministarstvo.
^lan 8.
(1) Sredstva iz ~lana 3. ta~ka e) ove odluke,
predvi|ena za "podr{ku udru`ewima koja svojim
programima/projektima koji podsti~u tradicionalna i
rijetka zanimawa", mogu se dodijeqivati udru`ewima
koja su registrovana na prostoru Kantona, koja okupqaju
i organizuju stare i umjetni~ke obrte, promovi{u
wihove vrijednosti, preduzimaju aktivnosti na
preno{ewu znawa i vrijednosti tradicionalnih i
umjetni~kih zanata na prostoru Kantona.
(2) Namjena sredstava: implementacija programa/
projekta koji su direktno vezani za o~uvawe obrtni~ke
tradicije i kulturnog i istorijskog naslije|a
tradicionalnih i starih obrtni~kih djelatnosti.
(3) Ciqevi koji se `ele posti}i: o~uvawe
obrtni~ke tradicije i kulturnog i istorijskog naslije|a
tradicionalnih i starih obrtni~kih djelatnosti, edukacije
i stru~no osposobqavawe.
(4) Odabir korisnika vr{i Ministarstvo putem
javnog poziva.
(5) Kriteriji, mjerila i postupak dodjele sredstava
utvr|uju se posebnim pravilnikom kojeg donosi
Ministarstvo.
^lan 6.
(1) Sredstva iz ~lana 3. ta~ka c) ove odluke, predvi|ena
za "podr{ku Asocijacijama obrtnika Tuzlanskog kantona"
mogu se dodijeqivati asocijacijama obrtnika koje djeluju
u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima
(Slu`bene novine F BiH, broj: 35/09), koje su registrovane
na nivou Kantona, koje imaju sjedi{te na podru~ju Kantona
i koje realizuju programe/projekte od interesa za Kanton.
(2) Namjena sredstava: realizacija programa rada
asocijacije.
(3) Ciqevi koji se `ele posti}i: opstanak, razvoj
i afirmacija obrta i obrtni~kih komora.
(4) Odabir korisnika vr{i Ministarstvo putem
javnog poziva.
(5) Kriteriji, mjerila i postupak dodjele
sredstava utvr|uju se posebnim pravilnikom kojeg
donosi Ministarstvo.
^lan 7.
(1) Sredstva iz ~lana 3. ta~ka d) ove odluke,
predvi|ena za "sufinansirawe programa/projekata
Udru`ewa inovatora" mogu se dodijeqivati udru`ewima
inovatora koja su registrovana na podru~ju Kantona i
koja realizuju programe/projekte od interesa za Kanton.
^lan 9.
(1) Sredstva iz ~lana 3. ta~ka f) ove odluke, predvi|ena
za "subvenciju preduzetnicima za kori{}ewe konsultantskih
usluga" mogu se dodijeqivati MSP i obrtnicima sa
sjedi{tem na prostoru Kantona.
(2) Namjena sredstava: sufinansirawe tro{kova
usluga vezanih za edukaciju uposlenih u oblasti
upravqa~kih vje{tina, kao i konsultantskih usluga
(3) Ciqevi koji se `ele posti}i: pove}awe
konkurentnosti subjekata MSP i obrta, podsticawe
transfera znawa i tehnologija.
(4) Odabir korisnika vr{i Ministarstvo putem
javnog poziva.
(5) Kriteriji, mjerila i postupak dodjele
sredstava utvr|uju se posebnim pravilnikom kojeg
donosi Ministarstvo.
^lan 10.
(1) Sredstva iz ~lana 3. ta~ka g) ove odluke,
predvi|ena za "subvencionirawe razvoja inovativnih
poslovnih zona" mogu se dodijeqivati fondacijama/
udru`ewima registrovanim na podru~ju Kantona,
koje pru`aju podr{ku MSP i obrtnicima iz oblasti
Informacijsko-komunikacijskih
tehnologija
smje{tenim u inovativnim poslovnim zonama.
(2) Namjena sredstava: opstojnost i razvoj
inovativnih poslovnih zona.
(3) Ciqevi koji se `ele posti}i: uspostavqawe
saradwe poslovnih zona i Univerziteta u Tuzli, u ciqu
zajedni~ke pripreme, prijave i realizacije nau~no istra`iva~kih projekata na poqu IKT-a, zajedni~ki
nastup prema lokalnoj zajednici u smislu pru`awa
usluga, edukacije i rje{ewa u domenu informacijskokomunikacijskih tehnologija, s ciqem unapre|ewa
Broj 6 - Strana 642
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA lokalne zajednice, kroz istra`ivawe i razvoj na
poqu informacijsko-komunikacijskih tehnologija
te kreirawe kompanija zasnovanih na znawu, {to
omogu}ava pozitivne ekonomske rezultate i zapo{qavawe,
pove}awe preduzetni~kog duha kod studenata.
(4) Odabir korisnika vr{i Ministarstvo, putem
javnog poziva.
(5) Kriteriji, mjerila i postupak dodjele sredstava
utvr|uju se posebnim pravilnikom kojeg donosi
Ministarstvo.
^lan 11.
Sredstva iz ~lana 3. ta~ka h) ove odluke,
raspore|uju se za subvencionirawe kamata po kreditima
za rast i razvoj MSP i obrta koji su u toku 2007. i
2008. godine dodijeqeni obrtnicima, malim i sredwim
preduze}ima na osnovu saglasnosti Ministarstva po
ispuwavawu uslova koji su definisani u smjernicama
za davawe kredita, broj: 14-1-14-1740/07 od 08.08.2007. i
br.14-1-05-5405/08 od 22.09.2008. godine.
^lan 12.
Sredstva iz ~lana 3. ta~ka i) ove odluke,
raspore|uju se za subvencionirawe kamata po
kreditima, za rast i razvoj novoosnovanih MSP i
obrta, koji su u toku 2007. i 2008. godine dodjeqeni
obrtnicima, malim i sredwim preduze}ima na osnovu
saglasnosti Ministarstva po ispuwavawu uslova koji
su definisani u smjernicama za davawe kredita broj:
14-1-14-1740/07 od 08.08.2007. i br.14-1-05-5405/08 od
22.09.2008. godine.
^lan 13.
(1)Sredstva iz ~lana 2. ta~ka b) ove odluke,
namijewena su za:
a) promociju preduzetni{tva / promociju Kantona,
{to ukqu~uje medijsku promociju, {tampawe
propagandnog materijala (afi{a, letaka,
bro{ura...), organizovawe seminara i sl.
b)realizaciju projekta Uspostavqawa Infopulta za preduzetnike koji ukqu~uje i izradu
internet stranice.
(2)Aktivnosti iz stava (1) ovog ~lana provodi
Ministarstvo, a dobavqa~i koji }e pru`ati navedene
uslugu bi}e izabrani u postupku javne nabavke.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
u potpunosti ili djelimi~no, srazmjerno nedostaju}im
sredstvima.
(3) U slu~aju da se ne utro{e predvi|ena sredstva
po pojedinim namjenama iz ~lana 3. ove odluke,
neutro{eni iznos je mogu}e preraspodijeliti za
preostale namjene iz ~lana 3. ove odluke, za koje
predvi|ena sredstva nisu dovoqna u odnosu na broj
prijavqenih aplikacija po javnom pozivu.
^lan 17.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, i
bi}e objavqena u "Slu`benim novinama" Tuzlanskog
kantona.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A
Broj : 02/1-14-7706/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
371
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11) i ~lanova 29. i 31.
Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012.
godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj:
3/12) Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 19.04.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
o utvr|ivawu kriterija, uslova i postupka za
raspodjelu sredstava sa potro{a~ke jedinice
11010003 ‡ Manifestacije
I
Ovom odlukom utvr|uju se kriteriji, uslovi i
postupak za raspodjelu planiranih sredstava u Buxetu
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu u razdjelu 11, glava
01, sredstva sa potro{a~ke jedinice 0003 ‡ Tro{kovi
manifestacija.
II
^lan 14.
Sredstva iz ~lana 1. ove odluke ne}e se dodijeliti
podnosiocu zahtjeva koji nije opravdao utro{ak
dodijeqenih sredstava iz prethodnog perioda.
Raspodjela sredstava za sufinansirawe programa
manifestacija vr{i}e se u skladu sa raspolo`ivim
sredstvima u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/12) i
Zakonom o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012.
godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/12).
^lan 15.
Sredstva za namjene iz ~lana 2. ove Odluke
utvr|ena su u 21 razdjelu Buxeta Tuzlanskog kantona
za 2012. godinu, glava 01, potro{a~ko mjesto 0006 ‡
Podr{ka razvoju Kantona, ekonomski kod:
a) za sredstva iz ~lana 2. ta~ka a) je 614 500
‡ Subvencija privatnim preduze}ima i
preduzetnicima
b) za sredstva iz ~lana 2. ta~ka b) je 613 900 ‡
Ugovorene i druge usluge.
Iz sredstava planiranih u Buxetu Tuzlanskog
kantona za ove namjene, sufinansira}e se programi
manifestacija koji:
- afirmi{u ekonomski i odr`ivi razvoj
Tuzlanskog kantona,
- ukqu~uju programe me|unarodnog u~e{}a i
saradwe,
- su Sajamskog karaktera i realizuju se na
podru~ju Tuzlanskog kantona.
^lan 16.
(1) Za realizaciju ove odluke, u skladu sa
Zakonom o izvr{ewu buxeta Tuzlanskog kantona za
2012. godinu i raspolo`ivim sredstvima, zadu`uje se
Ministarstvo, a za realizaciju transfera/prenosa
sredstava korisnicima zadu`uje se Ministarstvo
finansija Tuzlanskog kantona.
(2) U slu~aju nedostatka sredstava u Buxetu
Kantona obustavi}e se realizacija dodjele sredstava
III
IV
Podnosilac zahtjeva za sufinansirawe programa
manifestacije koji ispuwava uslove iz ta~ke III ove
odluke, uz zahtjev obavezno prila`e i sqede}e:
1.Ovjeren izvje{taj o namjenskom utro{ku
sredstava
sa
ra~unima,
ugovorima
i
drugim dokazima o utro{ku sredstava za
manifestaciju, za koju je podnosilac zahtjeva
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
dobio finansijska sredstva od Vlade
Tuzlanskog kantona u prethodnoj fiskalnoj
godini,
2. Rje{ewe o upisu u registar pravnih lica kod
nadle`nog organa (original ili ovjerena
kopija),
3. Uvjerewe o poreznoj registraciji (original
ili ovjerena kopija),
4.Spesimen potpisa lica odgovornih za
finansije (original ili ovjerena kopija),
5.Finansijski plan predlo`enog programa
manifestacije, sa potpunom specifikacijom
tro{kova, visinom sredstava, kao i izjava
ili dokaz o drugim izvorima finansirawa
programa manifestacije,
6.
Specifikaciju
tro{kova
programa
manifestacije ~iji se iznos odnosi na sredstva
tra`ena po zahtjevu od Vlade Tuzlanskog
kantona za teku}u fiskalnu godinu.
V
Prednost pri dodjeli sredstava }e imati programi
manifestacija kojima je:
- pokroviteq Vlada Tuzlanskog kantona,
- osniva~ podnosioca zahtjeva Tuzlanski kanton,
- ve}ina sredstava za realizaciju obezbije|ena iz
drugih izvora finansirawa, o ~emu podnosilac
zahtjeva dostavqa odgovaraju}i dokaz,
- koji imaju tradiciju postojawa najmawe 5
godina;
VI
Programi manifestacija se ne}e razmatrati niti
finansijski podr`ati ukoliko su:
- usmjereni iskqu~ivo za ostvarivawe vjerskih
ciqeva,
- usmjereni na promociju programa politi~kih
stranaka,
- usmjereni na finansirawe plata i drugih
izdataka zaposlenika u pravnom licu,
-
usmjereni
iskqu~ivo
na
investicijska
ulagawa, izgradwu i adaptaciju objekata, kupovinu opreme i sl,
- podnosioci zahtjeva propustili dostaviti
izvje{taj o namjenskom utro{ku sredstava
dobijenih u prethodnoj godini od Vlade
Tuzlanskog kantona.
VII
Vlada Tuzlanskog kantona }e samostalno ili
na prijedlog resornih ministarstava, a u skladu sa
uslovima i kriterijima iz ove odluke, utvrditi Odluku
o odre|ivawu manifestacija od interesa za Tuzlanski
kanton za teku}u fiskalnu godinu, a sredstva odobravati
putem pojedina~nih odluka, zavisno od raspolo`ivih
sredstava, te zna~aja i termina odr`avawa manifestacije.
VIII
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A
Broj : 02/1-14-7544/2012
Tuzla, 19.04.2012. godine
Broj 6 - Strana 643
372
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanovima 29. i 40.
Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012.
godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj:
3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
09.05.2012. godine, donosi
O D L U K U
o utvr|ivawu uslova, kriterija i postupka
za dodjelu kredita redovnim studentima prvog
ciklusa/dodiplomskog studija koji su
ostvarili natprosje~an uspjeh
I - OP[TE ODREDBE
^lan 1.
Ovom odlukom utvr|uju se uslovi, kriteriji i
postupak za dodjelu kredita redovnim studentima prvog
ciklusa/dodiplomskog studija sa podru~ja Tuzlanskog
kantona (u daqem tekstu: Kanton) koji su ostvarili
natprosje~an uspjeh u toku studirawa, te na~in isplate
i vra}awe kredita.
^lan 2.
Raspodjela sredstava za dodjelu kredita redovnim
studentima vr{i}e se u skladu sa planiranim
sredstvima u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
na buxetskoj poziciji 24010012 ‡ Fond za kreditirawe
studenata i Zakonom o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2012. godinu.
^lan 3.
Studentski kredit redovnim studentima prvog
ciklusa/dodiplomskog studija dodjeqiva}e se u ukupnom
godi{wem iznosu od 1.200 KM po jednom studentu.
Studenti za koje se vr{i subvencionirawe
smje{taja i ishrane u studentskim centrima, ne mogu
biti korisnici studentskog kredita.
Broj korisnika kredita po studijskim godinama
utvr|uje se prema sqede}em omjeru:
I godina studija
15% od ukupnog broja
korisnika kredita,
II godina studija
20% od ukupnog broja
korisnika kredita,
III godina studija
25% od ukupnog broja
korisnika kredita,
IV, V i VI godina studija
40% od ukupnog broja
korisnika kredita.
^lan 4.
Kredit se dodjequje za jednu akademsku godinu.
II - USLOVI ZA DODJELU KREDITA
^lan 5.
Pravo na dodjelu kredita ima dr`avqanin Bosne
i Hercegovine koji ima status redovnog studenta, pod
sqede}im uslovima:
1. da ima mjesto prebivali{ta na podru~ju
Kantona,
2. da ima mjesto boravi{ta u statusu raseqenog
lica na podru~ju Kantona ili da je prije
ostvarenog povratka imao status raseqenog
lica na podru~ju Kantona,
3. da je u teku}oj akademskoj godini prvi put
upisao odre|enu godinu studija,
Broj 6 - Strana 644
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 4. da ne prima kredit, nagradu ili stipendiju od drugog davaoca u ukupnom godi{wem iznosu ve}em od 1.000,00 KM,
5. da ne prima kredit, nagradu ili stipendiju od drugog kantonalnog organa koji se finansira iz Buxeta Kantona.
III - KRITERIJI ZA DODJELU KREDITA
^lan 6.
Lista dobitnika kredita, koji ispuwavaju uslove
iz ~lana 5. ove odluke, utvr|uje se na osnovu ostvarene
prosje~ne ocjene iz prethodne godine studija koja ne
mo`e biti mawa od 9,0 (4,25), a za studente I godine
studija na osnovu ostvarene prosje~ne ocjene u sredwoj
{koli koja ne mo`e biti mawa od 4,75.
Kod ostvarenog istog prosjeka ocjena, prednost
kandidata se ostvaruje na osnovu:
- osvojene nagrade i priznawa na olimpijadama i
me|unarodnim takmi~ewima ............... 5 bodova
- osvojene nagrade i priznawa na dr`avnom
takmi~ewu .................................................... 4 boda
- osvojene nagrade i priznawa na federalnom
takmi~ewu .................................................... 3 boda
- osvojene nagrade i priznawa na kantonalnom
takmi~ewu .................................................... 2 boda
- dodijeqene srebrene plakete .............. 5 bodova
- dodijeqene diplome o progla{ewu u~enika
generacije za studente I godine ........... 5 bodova.
IV - POSTUPAK DODJELE KREDITA
^lan 7.
Na osnovu elemenata iz ~lana 3. ove odluke,
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta
(u daqem tekstu: Ministarstvo) raspisuje konkurs za
dodjelu kredita za teku}u godinu i isti objavquje u
dnevnom listu i web stranici Ministarstva.
^lan 8.
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom
podnose se Ministarstvu u roku od 15 dana od dana
objavqivawa konkursa u dnevnom listu.
Uz prijavu treba dostaviti:
1. Uvjerewe o dr`avqanstvu,
2. Potvrdu o prebivali{tu,
3. Uvjerewe o statusu redovnog studenta (prvi
puta upisao odgovaraju}u godinu studija),
4. Uvjerewe o polo`enim ispitima iz prethodne
godine sa prosje~nom ocjenom,
5. Ovjerenu kopiju srebrene plakete,
6. Ovjerenu kopiju o progla{ewu u~enika
generacije za studente I godine,
5. Dokaz (uvjerewe ili sl.) o osvojenim nagradama
i priznawima na kantonalnom, federalnom,
dr`avnom, olimpijadi i me|unarodnom
takmi~ewu za studente I godine.
^lan 9.
Listu dobitnika kredita sa~iwava Komisija
za sprovo|ewe konkursa redovnim studentima prvog
ciklusa/dodiplomskog studija Ministarstva, u roku
od 30 dana od dana isteka roka za podno{ewe prijava
na konkurs i ista se objavquje na web stranici
Ministarstva i oglasnoj plo~i Ministarstva.
Nezadovoqni kandidati mogu podnijeti prigovor
na Listu dobitnika kredita, u roku od 15 dana od dana
wenog objavqivawa, ministru obrazovawa, nauke,
kulture i sporta (u daqem tekstu: ministar).
Odluku o utvr|ivawu kona~ne liste dobitnika
kredita donosi ministar.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Na osnovu odluke o dodjeli kredita zakqu~uje se
ugovor o kreditu kojim se bli`e ure|uju me|usobna
prava i obaveze davaoca i korisnika kredita.
Ugovor o kreditu zakqu~uju ministar, u ime
Ministarstva i student, kao korisnik.
Rok za potpisivawe ugovora o studentskom kreditu
je 30 dana od dana dono{ewa odluke o dodjeli kredita,
a ukoliko u tom roku student ne pristupi potpisivawu
ugovora, gubi pravo na kredit, a kredit se dodjequje
prvom sa liste kandidata koji nije ostvario pravo na
dodjelu kredita.
V - NA^IN ISPLATE I VRA]AWA KREDITA
^lan 10.
Kredit se ispla}uje u deset jednakih mjese~nih
rata.
Isplata kredita vr{i se putem {tedne kwi`ice
ili ra~una studenta otvorenog kod banke na podru~ju
Federacije Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo vodi evidenciju o korisnicima
kredita.
^lan 11.
Korisnik kredita gubi pravo na daqu isplatu
kredita, ako u toku akademske godine:
1. bude upu}en na izdr`avawe kazne zatvora u
trajawu du`em od tri mjeseca,
2. bude mu izre~ena disciplinska mjera
iskqu~ewa sa univerziteta,
3. prestane mu status redovnog studenta po nekom
drugom osnovu,
4. da neta~ne podatke na osnovu kojih mu je kredit
odobren.
Korisnik kredita je du`an u roku od 30 dana od
nastupawa okolnosti iz stava 1. alineje 1., 2. i 3.
ovog ~lana, obavijestiti davaoca kredita o nastalim
okolnostima.
^lan 12.
Korisnik kredita je du`an:
1. da u roku od 15 dana obavijesti davaoca kredita
o svakoj promjeni adrese stanovawa,
2. da u roku od 15 dana od dana zakqu~ivawa
ugovora sa drugim davaocem,
obavijesti
Ministarstvo o tome da prima stipendiju ili
kredit drugog davaoca.
^lan 13.
Korisnik kredita isti vra}a u skladu sa ugovorom
o kreditu.
Korisnik kredita je du`an podnijeti zahtjev za
utvr|ivawe obaveze vra}awa kredita u roku od jedne
godine od dana diplomirawa. Uz zahtjev je potrebno
prilo`iti uvjerewe o diplomirawu i uvjerewe o
polo`enim ispitima za godinu u kojoj je bio korisnik
kredita.
Ukoliko korisnik kredita ne dostavi tra`ene
dokumente u roku od jedne godine nakon diplomirawa,
dug dospijeva u cijelosti.
Korisnik kredita primqeni iznos je du`an da
vra}a u jednakim mjese~nim ratama u vremenu dvostruko
du`em od vremena u kojem je primao kredit.
^lan 14.
Korisnik kredita koji je zavr{io studij u
redovnom roku i koji u roku iz ~lana 13. stav 2. ove
odluke dostavi Ministarstvu uvjerewe o diplomirawu
i uvjerewe o uspjehu u akademskoj godini u kojoj je
bio korisnik kredita, oslobo|a se obaveze vra}awa
kredita u visini i pod uslovima kako slijedi:
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 6 - Strana 645
- 50% od iznosa primqenog kredita, ako je u
godini u kojoj je bio korisnik kredita ostvario
prosje~nu ocjenu 7,00 - 7,99 (2,75-3,49);
- 75% od iznosa primqenog kredita, ako je u
godini u kojoj je bio korisnik kredita ostvario
prosje~nu ocjenu 8,00 - 8,99 (3,50-4,24);
- 100% od iznosa primqenog kredita, ako je u
godini u kojoj je bio korisnik kredita ostvario
prosje~nu ocjenu 9,00 (4,25) i vi{e.
Pod redovnim rokom zavr{etka studija
podrazumijeva se vrijeme trajawa studija utvr|eno
nastavnim planom i programom i vrijeme apsolventskog
sta`a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovawu i
statutom univerziteta.
O osloba|awu obaveza vra}awa kredita, pod
uslovima iz prethodnog stava, na zahtjev korisnika,
odlu~uje ministar.
Broj korisnika kredita po studijskim godinama
utvr|uje se prema sqede}em omjeru:
I godina studija
...............15% od ukupnog broja korisnika kredita,
II godina studija
...............20% od ukupnog broja korisnika kredita,
III godina studija
.................25% od ukupnog broja korisnika kredita,
IV, V i VI godina studija
................40% od ukupnog broja korisnika kredita.
Studentima pripadnicima romske nacionalnosti
koji ispuwavaju uslove utvr|ene ~lanom 5. ove
odluke, dodijeli}e se studentski kredit bez obzira
na Listu dobitnika kredita u skladu sa odredbama
~lana 11. Pravilnika o vaspitawu i obrazovawu djece
pripadnika nacionalnih mawina ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj: 7/05).
^lan 15.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, va`i
za 2012. godinu, a objavi}e se u "Slu`benim novinama
Tuzlanskog kantona".
^lan 4.
Kredit se dodjequje za jednu akademsku godinu.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-38-7732/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
373
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
17/00, 1/05, 11/06 i 13/11) a u vezi sa ~lanovima 29. i 40.
Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012.
godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj:
3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
09.05.2012. godine, d o n o s i
O D L U K U
o utvr|ivawu uslova, kriterija i postupka za
dodjelu kredita redovnim studentima prvog ciklusa/
dodiplomskog studija po osnovu materijalnog
polo`aja i socijalnog statusa
I - OP[TE ODREDBE
^lan 1.
Ovom odlukom utvr|uju se uslovi, kriteriji i
postupak za dodjelu kredita redovnim studentima prvog
ciklusa/dodiplomskog studija sa podru~ja Tuzlanskog
kantona (u daqem tekstu: Kanton) po osnovu materijalnog
polo`aja i socijalnog statusa, te na~in isplate i
vra}awe kredita.
^lan 2.
Raspodjela sredstava za dodjelu kredita redovnim
studentima vr{i}e se u skladu sa planiranim
sredstvima u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
na buxetskoj poziciji 24010012 - Fond za kreditirawe
studenata i Zakonom o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2012. godinu.
^lan 3.
Studentski kredit redovnim studentima prvog
ciklusa/dodiplomskog studija dodjeqiva}e se u ukupnom
godi{wem iznosu od 1.200 KM za jednog studenta.
Studenti za koje se vr{i subvencionirawe
smje{taja i ishrane u studentskim centrima, ne mogu
biti korisnici studentskog kredita.
II - USLOVI ZA DODJELU KREDITA
^lan 5.
Pravo na dodjelu kredita ima dr`avqanin Bosne
i Hercegovine koji ima status redovnog studenta pod
sqede}im uslovima:
1. da ima mjesto prebivali{ta na podru~ju Kantona,
2. da ima mjesto boravi{ta u statusu raseqenog
lica na podru~ju Kantona, ili da je prije
ostvarenog povratka imao status raseqenog
lica na podru~ju Kantona,
3. da je u teku}oj akademskoj godini prvi put
upisao odre|enu godinu studija,
4. da ne prima kredit, nagradu ili stipendiju od
drugog davaoca u ukupnom godi{wem iznosu
ve}em od 1.000,00 KM,
5. da ne prima kredit, nagradu ili stipendiju od
drugog kantonalnog organa koji se finansira
iz Buxeta Kantona.
III - KRITERIJI ZA DODJELU KREDITA
^lan 6.
Lista dobitnika kredita, koji ispuwavaju uslove
iz ~lana 5. ove odluke, utvr|uje se na osnovu sqede}ih
kriterija:
1. uspjeh u prethodnoj godini studija 25 bodova
2. materijalni polo`aj
30 bodova
3. socijalni polo`aj
30 bodova
4. deficitarnost studija 25 bodova.
1. Po kriteriju "uspjeh u prethodnoj godini
studija" studentu pripada sqede}i broj bodova:
- za prosje~nu ocjenu 9,00 ‡ 10 (4,25-5) ostvarenu
u prethodnoj godini, odnosno prosje~nu ocjenu
5,00 u sredwoj {koli..............................25 bodova
- za prosje~nu ocjenu 8,00 - 8,99 (3,50-4,24) ostvarenu
u prethodnoj godini, odnosno prosje~nu ocjenu
4,00 - 4,99 u sredwoj {koli......................20 bodova
- za prosje~nu ocjenu 7,00 - 7,99 (2,75-3,49) ostvarenu
u prethodnoj godini, odnosno prosje~nu ocjenu
3,00 - 3,99 u sredwoj {koli ......................15 bodova.
2. Po kriteriju "materijalni polo`aj" studentu
pripada sqede}i broj bodova:
- bez prihoda po ~lanu u`eg porodi~nog
doma}instva
30 bodova
- student iz porodice korisnika socijalne
za{tite
25 bodova
Broj 6 - Strana 646
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA - prihodi po ~lanu u`eg porodi~nog doma}instva
do 20% prosje~ne plate u FBiH
20 bodova
- prihodi po ~lanu u`eg porodi~nog doma}instva
od 21-30% prosje~ne plate u FBiH 15 bodova
- prihodi po ~lanu u`eg porodi~nog doma}instva
od m31-50% prosje~ne plate u FBiH 10 bodova
- prihodi po ~lanu u`eg porodi~nog doma}instva
od 51-70% prosje~ne plate u FBiH 5 bodova.
Prilikom primjene ovog kriterija, u obzir se
uzima prosje~na plata u FBiH prema posqedwem
objavqenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.
Pod ~lanom u`eg porodi~nog doma}instva, u
smislu ove odluke, podrazumijeva se: bra~ni drug,
o~uh, ma}eha, usvojilac, djeca i roditeqi, kao i unu~ad
bez roditeqa, bra}a i sestre ako sa studentom `ive u
zajedni~kom doma}instvu.
3. Po kriteriju "socijalni polo`aj" studentu
pripada sqede}i broj bodova:
- studenti bez roditeqskog starawa 30 bodova
- studenti iz porodice RVI:
- invalidnost 70-100%
25 bodova
- invalidnost 51-69%
20 bodova
- invalidnost do 50%
15 bodova
- student iz porodice {ehida
ili poginulih boraca
20 bodova
- studenti, djeca civilnih `rtava rata 15 bodova
- student invalid:
- invalidnost 70-100%
20 bodova
- invalidnost 51-69%
15 bodova
- invalidnost do 50%
10 bodova
- studenti iz porodice invalida:
- invalidnost 70-100%
15 bodova
- invalidnost 51-69%
10 bodova
- invalidnost do 50%
5 bodova
- student demobilisani borac Armije
BiH, HVO i MUP-a
10 bodova
- student iz porodice demobilisanih
boraca Armije BiH, HVO i MUP-a 5 bodova
Po ovom kriteriju student mo`e ostvariti
najvi{e 30 bodova.
4. Po kriteriju "deficitarnost studija" smatraju se
studenti upisani na sqede}e fakultete, odnosno studijske
profile: ma{instvo, elektrotehnika, arhitektura,
gra|evina, geodezija, matematika i fizika, a koji po
osnovu deficitarnosti dobivaju dodatnih 25 bodova.
^lan 7.
Kod ostvarenog istog broja bodova na rang
listi prednost kandidata ostvaruje se po sqede}em
redoslijedu:
- student iz porodice {ehida ili poginulog
borca,
- student bez roditeqskog starawa,
- student, dijete civilne `rtve rata,
- student RVI ili student iz porodice RVI sa
ve}im procentom invalidnosti pri ~emu se uzima
u obzir raspon invalidnosti od 60 do 100%,
- student demobilisani borac Armije R BiH, HVO
i MUP-a ili student iz porodice demobilisanih
boraca Armije R BiH, HVO i MUP-a.
IV - POSTUPAK DODJELE KREDITA
^lan 8.
Na osnovu elemenata iz ~lana 3. ove odluke,
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta
(u daqem tekstu: Ministarstvo) raspisuje konkurs za
dodjelu kredita za teku}u godinu i isti objavquje u
dnevnom listu i web stranici Ministarstva.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
^lan 9.
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom,
podnose se Ministarstvu u roku od 15 dana od dana
objavqivawa konkursa u dnevnom listu.
Uz prijavu treba dostaviti:
1. Uvjerewe o dr`avqanstvu,
2. Potvrdu o prebivali{tu,
3. Ku}nu listu,
4. Uvjerewe o statusu redovnog studenta (prvi
puta upisao odgovaraju}u godinu studija),
5. Uvjerewe o polo`enim ispitima iz prethodne
godine sa prosje~nom ocjenom,
6. Izjavu ovjerenu da ne prima kredit, nagradu
ili stipendiju od drugog davaoca u ukupnom
godi{wem iznosu ve}em od 1.000,00 KM i da
ne prima kredit, nagradu ili stipendiju od
drugog kantonalnog organa koji se finansira
iz Buxeta Kantona,
7. Dokaze o materijalnom polo`aju (potvrda/
uvjerewe nadle`nih organa) ukoliko se radi o:
- studentima iz porodica korisnika socijalne
za{tite,
-
studentima bez prihoda po ~lanu u`eg
porodi~nog doma}instva,
-studentima ~iji je prihod po ~lanu u`eg
porodi~nog doma~instva do 70% prosje~ne
plate FBiH - sa ta~no navedenim postotkom
prosje~ne plate FBiH.
8. Dokaze o socijalnom stawu (potvrda/uvjerewe
nadle`nih organa) ukoliko se radi o:
- studentima bez roditeqskog starawa,
- studentima iz porodica RVI - sa navedenim
stepenom invalidnosti,
- studentima {ehida i poginulih branilaca,
- studentima, djeci civilnih `rtava rata,
-
studentima invalidima - sa navedenim
stepenom invalidnosti,
-
studentima iz porodica invalida - sa
navedenim stepenom invalidnosti,
-studentima demobilisanim borcima Armije
BiH, HVO, MUP-a,
-
studentima iz porodica demobilisanih
boraca Armije BiH, HVO, MUP-a.
^lan 10.
Listu dobitnika kredita sa~iwava Komisija
za sprovo|ewe konkursa redovnim studentima prvog
ciklusa/dodiplomskog studija Ministarstva, u roku
od 30 dana od dana isteka roka za podno{ewe prijava
na konkurs i ista se objavquje na web stranici
Ministarstva i oglasnoj plo~i Ministarstva.
Nezadovoqni kandidati mogu podnijeti prigovor
na Listu dobitnika kredita u roku od 15 dana od dana
wenog objavqivawa, ministru obrazovawa, nauke,
kulture i sporta (u daqem tekstu: ministar).
Odluku o utvr|ivawu kona~ne liste dobitnika
kredita donosi ministar.
Na osnovu odluke o dodjeli kredita zakqu~uje se
ugovor o kreditu kojim se bli`e ure|uju me|usobna
prava i obaveze davaoca i korisnika kredita.
Ugovor o kreditu zakqu~uju ministar u ime
Ministarstva i student, kao korisnik.
Rok za potpisivawe Ugovora o studentskom
kreditu je 30 dana od dana dono{ewa odluke o dodjeli
kredita, a ukoliko u tom roku student ne pristupi
potpisivawu ugovora, gubi pravo na kredit, a kredit se
dodjequje prvom sa liste kandidata koji nije ostvario
pravo na dodjelu kredita.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Broj 6 - Strana 647
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
V - NA^IN ISPLATE I VRA]AWA KREDITA
^lan 11.
Kredit se ispla}uje u deset jednakih mjese~nih
rata.
Isplata kredita vr{i se putem {tedne kwi`ice
ili ra~una studenta otvorenog kod banke na podru~ju
Federacije Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo vodi evidenciju o korisnicima
kredita.
^lan 12.
Korisnik kredita gubi pravo na daqu isplatu
kredita, ako u toku akademske godine:
1. bude upu}en na izdr`avawe kazne zatvora u
trajawu du`em od tri mjeseca,
2. bude mu izre~ena disciplinska mjera iskqu~ewa
sa univerziteta,
3. po nekom drugom osnovu prestane mu status
redovnog studenta,
4. da neta~ne podatke na osnovu kojih mu je kredit
odobren.
Korisnik kredita je du`an u roku od 30 dana
od nastupawa okolnosti iz stava 1. alineje 1., 2. i
3. ovog ~lana, obavijestiti davaoca kredita o tim
okolnostima.
^lan 13.
Korisnik kredita je du`an da:
1. u roku od 15 dana obavijesti davaoca kredita o
svakoj promjeni adrese stanovawa,
2. u roku od 15 dana od dana zakqu~ivawa ugovora,
obavijesti davaoca kredita o tome da li prima
stipendiju ili kredit drugog davaoca.
^lan 14.
Korisnik kredita isti vra}a u skladu sa ugovorom
o kreditu.
Korisnik kredita je du`an podnijeti zahtjev za
utvr|ivawe obaveze vra}awa kredita u roku od jedne
godine od dana diplomirawa. Uz zahtjev je potrebno
prilo`iti uvjerewe o diplomirawu i uvjerewe o
polo`enim ispitima za godinu u kojoj je bio korisnik
kredita.
Ukoliko korisnik kredita ne dostavi tra`ene
dokumente u roku od jedne godine nakon diplomirawa,
dug dospijeva u cijelosti.
Korisnik kredita primqeni iznos je du`an da
vra}a u jednakim mjese~nim ratama u vremenu dvostruko
du`em od vremena u kojem je primao kredit.
^lan 15.
Korisnik kredita koji je zavr{io studij u
redovnom roku i koji u roku iz ~lana 14. stav 2. ove
odluke dostavi Ministarstvu uvjerewe o diplomirawu
i uvjerewe o uspjehu u akademskoj godini u kojoj je
bio korisnik kredita, oslobo|a se obaveze vra}awa
kredita u visini i pod uslovima kako slijedi:
- 50% od iznosa primqenog kredita, ako je u godini
u kojoj je bio korisnik kredita ostvario prosje~nu
ocjenu 7,00- 7,99 (2,75-3,49);
- 75% od iznosa primqenog kredita, ako je u godini
u kojoj je bio korisnik kredita ostvario prosje~nu
ocjenu 8,00 - 8,99 (3,50-4,24);
- 100% od iznosa primqenog kredita, ako je
u godini u kojoj je bio korisnik kredita ostvario
prosje~nu ocjenu 9,00 (4,25) i vi{e.
Pod redovnim rokom zavr{etka studija
podrazumijeva se vrijeme trajawa studija utvr|eno
nastavnim planom i programom i vrijeme apsolventskog
sta`a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovawu.
O osloba|awu obaveza vra}awa kredita, na zahtjev
korisnika, odlu~uje ministar.
^lan 16.
Stupawem na snagu ove Odluke prestaje da va`i
Odluka o utvr|ivawu kriterija za dodjelu kredita
redovnim studentima dodiplomskog studija po
osnovu materijalnog polo`aja i socijalnog statusa
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 8/11).
^lan 17.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, va`i
za 2012. godinu, a objavi}e se u "Slu`benim novinama
Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-38-7732-1/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
374
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovawima Federacije Bosne i Hercegovine
("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine",
br. 12/03 i 34/03), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
o dopunama Odluke o utvr|ivawu uslova i kriterija
za imenovawa u Regulirane organe
^lan 1.
U Odluci o utvr|ivawu uslova i kriterija za
imenovawa u Regulirane organe ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", br. 9/03, 12/03, 7/09, 4/10, 10/10,
14/11 i 1/12) u ta~ki VI, stav 1., u alineji 6, na kraju
teksta iza zareza dodaje se tekst koji glasi: "s tim
da se ovaj uslov ne primjewuje prilikom imenovawa
{kolskih odbora kao i upravnih i nadzornih odbora
javnih ustanova".
^lan 2.
Ova odluka }e se primjewivati na postupke
imenovawa zapo~ete prije dono{ewa ove odluke.
^lan 3.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i ista }e
se objaviti u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-05-9000/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
375
Na osnovu ~lana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" br.
17/00, 1/05, 11/06 i 13/11) a u vezi sa ~lanom 183. stav
Broj 6 - Strana 648
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 1. ta~ka 5. Zakona o za{titi i spa{avawu qudi i
materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a
("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine",
br. 39/03, 22/06 i 43/10) i ta~kom VI stav 3. Odluke o
uslovima i na~inu kori{}ewa sredstava ostvarenih
po osnovu posebne naknade za za{titu od prirodnih i
drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj: 4/12), na prijedlog Kantonalne
uprave civilne za{tite, Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 19.04.2012. godine, donosi
ODLUKU
o postupku i uslovima za dodjelu jednokratne nov~ane
pomo}i op{tinama Tuzlanskog kantona za otklawawe
{teta nastalih od prirodnih i drugih nesre}a
I OSNOVNE ODREDBE
^lan 1.
Ovom odlukom ure|uje se postupak i kriteriji za
dodjelu sredstava posebne naknade iz ta~ke VI Odluke
o uslovima i na~inu kori{}ewa sredstava ostvarenih
po osnovu posebne naknade za za{titu od prirodnih i
drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije Bosne i
Hercegovine", broj: 4/12) (u daqem tekstu: Federalna
odluka o posebnoj naknadi), koja pripada Tuzlanskom
kantonu (u daqem tekstu: Kanton) i drugih buxetskih
sredstava, kao interventne pomo}i ili granta
op{tinama na podru~ju Kantona, za sanirawe dijela
{teta nastalih prirodnom ili drugom nesre}om.
^lan 2.
(1) Prirodnom nesre}om smatraju se doga|aji koji
su uzrokovani djelovawem prirodne sile na koje qudski
faktor ne mo`e uticati, kao {to su: potres, poplava,
visoki snijeg i swe`ni nanosi, olujni ili orkanski
vjetar, grad, prolom oblaka, klizi{te, su{a, hladno}a, te
masovne pojave qudskih, `ivotiwskih i biqnih bolesti.
(2) Drugom nesre}om smatraju se velike nesre}e u
cestovnom, `eqezni~kom, vazdu{nom ili pomorskom
saobra}aju, po`ar, rudarske nesre}e, ru{ewe brana,
atomske, nuklearne ili druge nesre}e koje uzrokuje
~ovjek svojim aktivnostima, rat, vanredno stawe ili
drugi oblici masovnog stradawa qudi i uni{tavawa
materijalnih dobara.
^lan 3.
Pomo} op{tinama za sanirawe dijela {teta
nastalih prirodnom ili drugom nesre}om, u smislu ~lana
1. ove Odluke, mo`e se dodijeliti iz sqede}ih sredstava:
a) iz Buxeta Kantona, odnosno sredstava koja se
obezbje|uju u skladu sa odredbom ~lana 179.
ta~ka 1) Zakona o za{titi i spa{avawu qudi
i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH",
br. 39/03, 22/06 i 43/10) - ( u daqem tekstu: Zakon
o za{titi i spa{avawu),
b) iz sredstava posebne naknade koja pripadaju
Kantonu, saglasno ~lanu 180. stav 4. Zakona o
za{titi i spa{avawu.
^lan 4.
(1) Sredstva posebne naknade iz ~lana 3. ta~ka b)
ove odluke mogu se koristiti iskqu~ivo za:
1)
Finansirawe hitnih mjera za{tite i
spa{avawa u toku djelovawa prirodne ili druge
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
nesre}e, kao {to su: evakuacija, prihvatawe
i zbriwavawe ugro`enog stanovni{tva i
imovine, osigurawe saobra}aja i drugih mjera
za za{titu i spa{avawe ugro`enih qudi i
materijalnih dobara, te spre~avawe {irewa
opasnosti od nepogoda i wihovih posqedica.
2) Pru`awe pomo}i za ubla`avawe i otklawawe
direktnih posqedica prirodnih i drugih
nesre}a, nakon procjene {teta, za vr{ewe
zdravstvenih i higijensko-epidemiolo{kih
mjera
(dezinfekcija,
dezinsekcija
i
deratizacija), za vr{ewe veterinarskih mjera
za{tite i mjera za{tite od biqnih bolesti
i {teto~ina, te organizaciju minimuma
komunalnih
potreba
stanovni{tva
do
normalizacije `ivota na ugro`enom podru~ju.
3)Finansirawe i isplatu naknade za rad
i neophodne tro{kove izlaska na teren
Komisije za procjenu {teta od prirodnih i
drugih nesre}a, u skladu sa ~lanom 9. Uredbe
o jedinstvenoj metodologiji za procjenu {teta
od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene
novine Federacije BiH", broj 75/04, 38/06, 52/09
i 56/09), u vrijeme anga`ovawa na procjeni
konkretnih {teta na terenu i provo|ewa
obuke op{tinskih komisija za procjenu {teta,
vezano za ta~ke 1) i 2) ovog ~lana, u iznosu koji
posebnim propisom utvrdi Vlada Kantona.
(2) Za finansirawe mjera iz stava (1) ovog ~lana
mo`e se koristiti do 40% sredstava posebne naknade
prikupqenih tokom kalendarske godine, kao i do
20% ukupno raspolo`ivih sredstava prikupqenih u
prethodnim godinama, pod uslovom da tim sredstvima
nije odre|ena namjena ili donesena odluka o utro{ku.
(3) Izuzetno, u slu~aju kada postoje o~iti
i adekvatno dokumentovani razlozi, mogu se
preraspodjelom pove}ati sredstva (procenat) za
namjene u ovom ~lanu, na ra~un sredstava predvi|enih
za druge namjene, kako je to definisano Federalnom
odlukom o posebnoj naknadi, u dijelu koji se odnosi na
sredstva koja se prikupe u toku teku}e buxetske godine.
^lan 5.
Odluku o dodjeli pomo}i op{tinama, iz ~lana 3.
ove odluke, donosi:
a) Vlada Kantona o sredstvima iz ~lana 3. ta~ka a)
ove odluke, na prijedlog Kantonalne komisije za
procjenu {teta od prirodnih i drugih nesre}a
(u daqem tekstu: Kantonalna komisija),
b) Kantonalni {tab civilne za{tite (u daqem
tekstu: Kantonalni {tab) o sredstvima iz ~lana
3. ta~ka b) ove odluke, na prijedlog Kantonalne
komisije na koju Vlada Kantona daje saglasnost.
^lan 6.
(1) Kada to zahtijeva hitan slu~aj, direktor
Kantonalne uprave civilne za{tite mo`e donijeti
odluku o isplati pojedina~ne akontacije iz sredstava
posebne naknade, po svakom zahtjevu za pomo}
podnijetog od strane op{tinskog na~elnika, u visini
do 20.000,00 KM.
(2) U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana, za iznos
ispla}ene akontacije izvr{i}e se umawewe kona~nog
iznosa pomo}i odobrenog op{tini, po okon~awu
procedure iz ove odluke.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Broj 6 - Strana 649
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
II POSTUPAK ZA DODJELU
JEDNOKRATNE POMO]I
^lan 7.
(1) Op{tina mo`e podnijeti zahtjev za dodjelu
jednokratne pomo}i iz sredstava Kantona predvi|enih
u ~lanu 3. ove odluke u dva slu~aja:
a) za hitne intervencije,
b) za otklawawe nastalih posqedica.
(2) Jednokratnu pomo} za slu~ajeve iz stava (1) ovog
~lana, op{tina tra`i od Vlade Kantona, odnosno od
Kantonalnog {taba, pa ako isti nisu u mogu}nosti iz
sredstava Kantona udovoqiti zahtjevu op{tine ili su
dodijelili samo dio tra`ene pomo}i, u tom slu~aju Vlada
Kantona zahtjev op{tine dostavqa Vladi Federacije,
odnosno Federalnom {tabu, za dodjelu te pomo}i iz
sredstava Federacije Bosne i Hercegovine (u daqem
tekstu: Federacija.
(3) Zahtjev za dodjelu jednokratne pomo}i, iz stava
(1.) ovog ~lana, za op{tinu podnosi op{tinski na~elnik.
(4) Zahtjev za dodjelu jednokratne pomo}i iz sredstava
Federacije, Vlada Kantona podnosi Vladi Federacije,
odnosno Federalnom {tabu, putem Federalne uprave
civilne za{tite (u daqem tekstu: Federalna uprava),
koja taj zahtjev odmah dostavqa Federalnoj komisiji na
nadle`ni postupak.
1. Zahtjev za dodjelu jednokratne pomo}i za hitne
intervencije
^lan 8.
(1) Zahtjev za dodjelu jednokratne pomo}i za hitne
intervencije op{tini, op{tinski na~elnik podnosi
u toku vo|ewa aktivnosti na spa{avawu qudi i
materijalnih dobara koji su ugro`eni ili nastradali
od prirodne ili druge nesre}e, kada je nov~ana pomo}
neophodna radi preduzimawa odre|enih hitnih mjera
na za{titi i spa{avawu.
(2) Zahtjev iz stava (1) ovog ~lana podnosi se
na obrascu H - [ -1 -Zahtjev op{tine za dodjelu
jednokratne pomo}i za hitne intervencije, ~iji sadr`aj
i izgled je utvr|en u Odluci o postupku i kriterijima
za dodjelu jednokratne nov~ane pomo}i op{tinama i
kantonima za otklawawe {teta nastalih od prirodnih
i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH",
br. 60/06 i 8/10) ‡ u daqem tekstu: Federalna odluka za
dodjelu pomo}i).
(3) Uz zahtjev iz stava (2) ovog ~lana prila`e
se i Obrazac PR - [ -1, iz ~lana 25. stav 3. ta~ka 1)
Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu {teta
od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine
Federacije BiH", br. 75/04, 38/06, 52/09 i 56/09 - u daqem
tekstu: Uredba o jedinstvenoj metodologiji), kao i
dokumenata utvr|enih u ~lanu 30. stav (1) ta~ke 1) do
5) Uredbe o jedinstvenoj metodologiji.
^lan 9.
(1) Zahtjev op{tine iz ~lana 8. ove odluke,
op{tinski na~elnik podnosi Vladi Kantona, odnosno
Kantonalnom {tabu, putem Kantonalne uprave civilne
za{tite, koja taj zahtjev odmah dostavqa Kantonalnoj
komisiji na postupawe.
(2) Kantonalna komisija je du`na zahtjev iz stava
(1) ovog ~lana uzeti u razmatrawe u roku od sedam dana
od prijema istog.
(3) Ako Kanton nije u mogu}nosti iz svojih
sredstava da izvr{i zadatke na hitnom spa{avawu
ugro`enih qudi, odnosno sanirawu {teta neophodnih
za `ivot qudi na ugro`enom podru~ju, Vlada Kantona
mo`e podnijeti zahtjev Vladi Federacije za dodjelu
pomo}i za te namjene, na Obrascu H-[-2 ‡ Zahtjev
kantona za dodjelu jednokratne pomo}i za hitne
intervencije za op{tinu, ~iji je sadr`aj i izgled
utvr|en u Federalnoj odluci za dodjelu pomo}i.
(4) Uz zahtjev iz stava (3) ovog ~lana dostavqa se
i zahtjev op{tine i dokumentacija iz ~lana 8. Odluke.
^lan 10.
(1) Zahtjev za dodjelu jednokratne pomo}i op{tini
za hitne intervencije podnosi se onda kada je nadle`ni
organ op{tine proglasio nastanak prirodne ili
druge nesre}e na podru~ju op{tine, a zbog nedostatka
vlastitih sredstava toj op{tini je potrebna pomo} iz
sredstava Kantona.
(2) Zahtjev za dodjelu jednokratne pomo}i Kantonu
za hitne intrvencije podnosi se onda kada je Vlada
Kantona proglasila nastanak prirodne ili druge
nesre}e na podru~ju Kantona, pa do|e do situacije da
je Kantonu potrebna pomo} iz sredstava Federacije,
u tom slu~aju Vlada Kantona podnosi zahtjev Vladi
Federacije za dodjelu te pomo}i, na na~in i obrascima
utvr|enim Federalnom odlukom za dodjelu pomo}i.
2. Zahtjev za dodjelu jednokratne pomo}i za
otklawawe nastalih posqedica
^lan 11.
(1) Zahtjev za dodjelu jednokratne pomo}i za
otklawawe nastalih posqedica (u daqem tekstu:
sanirawe {teta), op{tina mo`e podnijeti samo
kada svojim sredstvima nije u mogu}nosti izvr{iti
finansirawe svih radwi na otklawawu nastalih
posqedica, koje su neophodne za stvarawe osnovnih
uslova za `ivot i rad qudi na ugro`enom podru~ju.
(2) Zahtjev iz stava (1) ovog ~lana sadr`i sqede}e
podatke:
a) naziv i adresu op{tine,
b)naziv prirodne ili druge nesre}e i datum
progla{ewa nastanka, odnosno datum progla{ewa
prestanka prirodne ili druge nesre}e,
c) datum razmatrawa prijedloga za dodjelu jednokratne
pomo}i koji je podnijela op{tinska komisija za
procjenu {tete,
d) iznos finansijske pomo}i koja se tra`i,
e)konkretne zadatke, odnosno namjene za ~ije
finansirawe se pomo} tra`i,
f)podatke o visini sredstava op{tine koja su
prikupqena po osnovu ~lana 180. Zakona o
za{titi i spa{avawu i o utro{ku tih sredstava,
g) podatke o visini osiguranih sredstava u buxetu
op{tine po ~lanu 179. ta~ka 1. Zakona o za{titi
i spa{avawu, za sanirawe {teta izazvanih
prirodnim i drugim nesre}ama i o utro{ku tih
sredstava,
h) podatke o ulo`enim finansijskim sredstvima
u prevenciju za{tite od prirodnih i drugih
nesre}a u planskom periodu iz buxeta op{tine,
i) podatke o dobijenoj finansijskoj i drugoj pomo}i
od nevladinih organizacija i drugih izvora
predvi|enih Zakonom o za{titi i spa{avawu.
(3) Uz zahtjev se prila`e sqede}a dokumentacija:
a)izvje{taj o procjewenoj {teti iz ~lana 29.
Uredbe o jedinstvenoj metodologiji,
b) zbirni pregled {teta ‡ tabela 1. ta~ka 1. ~lana
27. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji,
Broj 6 - Strana 650
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA c)akt nadle`nog organa kojim je progla{en
nastanak prirodne ili druge nesre}e na podru~ju
op{tine i akt o progla{ewu prestanka stawa
prirodne ili druge nesre}e,
d)akt o imenovawu op{tinske komisije za
procjenu {tete,
e)akt nadle`nog organa op{tine o usvajawu
izvje{taja o procjeni {tete iz ~lana 29. Uredbe
o jedinstvenoj metodologiji.
(4) Zahtjev iz stava (1) ovog ~lana mo`e se
podnijeti najkasnije u roku od od dva mjeseca od dana
kada je nadle`ni organ op{tine proglasio prestanak
stawa prirodne ili druge nesre}e.
(5) Zahtjev iz stava (1) ovog ~lana op{tinski
na~elnik podnosi Vladi Kantona, odnosno Kantonalnom
{tabu. Zahtjev se podnosi putem Kantonalne uprave
civilne za{tite, koja taj zahtjev odmah dostavqa
Kantonalnoj komisiji na postupawe iz wene nadle`nosti.
III USLOVI ZA DODJELU JEDNOKRATNE POMO]I
1. Uslovi za dodjelu jednokratne pomo}i za hitne
intervencije
^lan 12.
(1) Jednokratna pomo} za hitne intervencije mo`e
se dodjeqivati u toku djelovawa prirodne i druge nesre}e
i kada je situacija na ugro`enom podru~ju takva da se
moraju preduzimati odre|ene neodlo`ne i hitne mjere,
koje imaju za ciq da se uti~e na spre~avawe {irewa
prirodne i druge nesre}e, odnosno radi preduzimawe
mjera i aktivnosti koje su nu`ne za spa{avawe
ugro`enih i nastradalih qudi i kojima se obezbje|uje
interventna pomo} i stvaraju neophodni uslovi za
`ivot qudi na ugro`enom podru~ju, pod uslovima da je
op{tina organizovala za{titu i spa{avawe u skladu
sa Zakonom o za{titi i spa{avawu i da je obezbijedila
prikupqawe sredstava posebne naknade po osnovu
~lana 180. Zakona o za{titi i spa{avawu.
(2) Dodjela jednokratne pomo}i pod uslovima
iz stava (1) ovog ~lana, mo`e se odobriti samo pod
uslovom ako op{tina, koja je ugro`ena prirodnom ili
drugom nesre}om, nema sredstava koja su u tom trenutku
neophodna za te namjene.
(3) Kada su ispuweni uslovi iz stavova (1) i (2)
ovog ~lana, Kantonalna komisija mo`e predlo`iti
dodjelu jednokratne pomo}i.
2. Uslovi za dodjelu jednokratne pomo}i za
sanirawe {teta
^lan 13.
Jednokratna pomo} za sanirawe {teta na podru~ju
op{tine, koje su nastale djelovawem prirodne ili
druge nesre}e, mo`e se dodjeqivati onda kada se utvrdi
da su {tete velike, da op{tina na ~ijem je podru~ju
nastala prirodna i druga nesre}a svojim sredstvima
ne mo`e sanirati sve {tete, a nastale {tete su takve
vrste da onemogu}avaju normalan `ivot i rad qudi na
ugro`enom podru~ju op{tine, pa je wihovo sanirawe
neophodno u {to kra}em roku.
IV RAD KANTONALNE KOMISIJE
^lan 14.
Kada Kantonalna komisija primi zahtjev za
dodjelu jednokratne pomo}i, odmah je du`na razmotriti
taj zahtjev i utvrditi prijedlog odluke za dodjelu
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
pomo}i, u roku od sedam dana, a ako se zahtjevu ne mo`e
udovoqiti Kantonalna komisija daje obrazlo`ewe
za{to se pomo} ne mo`e dodijeliti.
1. Rje{avawe zahtjeva za dodjelu jednokratne
pomo}i za hitne intervencije
^lan 15.
(1)Prilikom utvr|ivawa prijedloga odluke za
dodjelu jednokratne pomo}i za hitne intervencije,
Kantonalna komisija u obzir uzima naro~ito sqede}e
podatke:
a)orijentacionu veli~inu podru~ja zahva}enog
prirodnom ili drugom nesre}om izra`enom u
hektarima,
b)mogu}i broj qudskih `rtava i broj te`e i
lak{e povrije|enih i oboqelih qudi,
c)orijentacioni broj poru{enih i o{te}enih
(te`e i lak{e) stambenih objekata,
d)
orijentacioni
broj
premje{tenih
ili
evakuisanih gra|ana,
e)orijentacioni broj poru{enih i o{te}enih
(te`e i lak{e) infrastrukturnih objekata,
f)prvu preliminarnu procjenu {tete izra`ene
u finansijskim pokazateqima i preduzetim
mjerama za ~ije se finansirawe pomo} tra`i i
g) datum kada je op{tina obavijestila kantonalni
operativni centar civilne za{tite o dono{ewu
odluke o progla{ewu stawa prirodne ili druge
nesre}e na podru~ju op{tine.
(2) Procjenu podataka iz stava (1) ovog ~lana vr{i
Kantonalna komisija u skladu sa ~lanom 12. Odluke, i na
osnovu tih kriterija priprema odgovaraju}i prijedlog
odluke o dodjeli jednokratne pomo}i za hitne intervencije
koju donosi Vlada Kantona, odnosno Kantonalni {tab
civilne za{tite, prema odredbi ~lana 5. ove odluke.
^lan 16.
(1) Dodjela jednokratne pomo}i za hitne
intervencije vr{i se odlukom, koja sadr`i sqede}e
podatke:
a) naziv op{tine kojoj se dodjequje pomo},
b) iznos jednokratne pomo}i,
c) vrsta sredstava i ra~un na koji se vr{i uplata,
d)namjene za koje se jednokratna pomo} mo`e
koristiti i
e) obavezu dostavqawa izvje{taja iz ~lana 21. stav
2. ove odluke.
(2) U jednoj odluci mo`e se odrediti jednokratna
pomo} za vi{e op{tina, kojima je istovremeno
dodijeqena jednokratna pomo} za hitne intervencije, s
tim da se za svaku op{tinu pojedina~no daju podaci iz
stava (1) ovog ~lana.
2. Rje{avawe zahtjeva za dodjelu jednokratne
pomo}i za sanirawe {tete
^lan 17.
(1) Prilikom utvr|ivawa prijedloga za dodjelu
jednokratne pomo}i za sanirawe {teta nastalih
djelovawem prirodne ili druge nesre}e, Kantonalna
komisija u obzir uzima naro~ito sqede}e podatke:
a) {tetne posqedice po qude:
- broj qudskih `rtava,
- broj povrije|enih,
- broj oboqelih,
- broj evakuisanih
b) {tetne posqedice po materijalna dobra
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Broj 6 - Strana 651
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
- broj poru{enih i o{te}enih stambenih
objekata u vlasni{tvu gra|ana i objekata u
vlasni{tvu pravnih lica,
- broj poru{enih i o{te}enih infrastrukturnih
objekata,
- {tete na drugim materijalnim dobrima (zemqi{te,
oprema, zasad, {ume, divqa~, stoka i dr.),
c) veli~ina podru~ja zahva}enog prirodnom ili
drugom nesre}om,
d)
visina pri~iwene {tete iskazane u
finansijskim pokazateqima,
e) ekonomska razvijenost op{tine koja tra`i
dodjelu pomo}i,
f) mogu}nost op{tine da iz svojih sredstava, koja
se obezbje|uju u skladu sa ~lanovima 179. i 180. Zakona
o za{titi i spa{avawu, izvr{e finansirawe potreba
na sanirawu posqedica nastalih od prirodne i druge
nesre}e,
g) visina finansijskih sredstava koje je op{tina
ulo`ila u fazi provo|ewa za{tite i spa{avawa qudi
i materijalnih dobara u toku trajawa prirodne ili
druge nesre}e i u fazi otklawawa nastalih posqedica
do dana podno{ewa zahtjeva i
h) druge podatke od zna~aja za normalizaciju
`ivota qudi na ugro`enom podru~ju.
(2) Kantonalna komisija procjenu podataka iz
stava (1) ovog ~lana vr{i u skladu sa odredbama ~lana
13. ove odluke.
^lan 18.
Dodjela jednokratne pomo}i za sanirawe {teta
vr{i se odlukom koja se izra|uje na na~in predvi|en u
odredbama ~lana 16. ove odluke.
^lan 19.
Prilikom utvr|ivawa prijedloga za dodjelu
jednokratne pomo}i za sanirawe {teta u obzir se ne
uzimaju sqede}e {tete, i to:
a) {tete koje nastanu od prirodnih ili drugih
nesre}a zato {to nisu bile preduzete propisane mjere
za{tite ili zbog krajweg nemara, ili zato {to je
{teta izazvana namjerno,
b)posredne {tete (izgubqeni prihod zbog
neobavqawa djelatnosti u oblasti transporta,
ugostiteqstva, trgovine i drugim djelatnostima),
c) {tete na dugogodi{wim nasadima (vo}waci i
vinogradi), osim u godini {tete,
d) ako {teta nije prijavqena po postupku i u
roku predvi|enom ovom odlukom,
e) {tete nastale na objektima koji su izgra|eni
bez dozvole za gra|ewe.
^lan 20.
Kantonalna komisija utvr|eni prijedlog odluke
za dodjelu jednokratne pomo}i dostavqa na odlu~ivawe
nadle`nom organu iz ~lana 5. ove odluke, i to:
a) ako se jednokratna pomo} dodjequje iz sredstava
predvi|enih u ~lanu 3. ta~ka a) ove odluke,
prijedlog odluke za dodjelu te pomo}i dostavqa
se Vladi Kantona,
b) ako se jednokratna pomo} dodjequje iz sredstava
predvi|enih u ~lanu 3. ta~ka b) ove odluke,
prijedlog odluke za dodjelu te pomo}i dostavqa
se Kantonalnom {tabu.
V OBAVEZE OP[TINA KOJIMA JE DODIJEQENA JEDNOKRATNA POMO]
^lan 21.
(1) Sredstva koja su dodijeqena kao jednokratna
pomo} mogu se koristiti samo za namjene, koje su
navedene u odluci o dodjeli te pomo}i.
(2) Op{tine kojima je dodijeqena jednokratna
pomo} du`ne su u roku tri mjeseca od dana uplate
sredstava jednokratne pomo}i dostaviti Vladi
Kantona, odnosno Kantonalnom {tabu, izvje{taj
o utro{ku dodijeqene pomo}i, sa validnom
dokumentacijom koja }e dokazati utro{ak iste.
(3) Op{tinski na~elnik je odgovoran za namjensko
kori{}ewe dodijeqene jednokratne pomo}i.
^lan 22.
Nadzor nad primjenom ove
Kantonalna uprava civilne za{tite.
odluke
vr{i
VI ZAVR[NE ODREDBE
^lan 23.
Stupawem na snagu ove odluke prestaje da va`i
Odluka o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne
nov~ane pomo}i op{tinama Tuzlanskog kantona za
otklawawe {teta nastalih od prirodnih i drugih nesre}a
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/08).
^lan 24.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqivawa u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A
Broj : 02/1-44-6586-1/12
Tuzla, 19.04.2012. godine
376
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11) a u vezi sa ~lanom
183. stav 1. ta~ka 8. Zakona o za{titi i spa{avawu qudi
i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a
("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine",
br. 39/03, 22/06 i 43/10) i ta~kom XII stav 2. Odluke o
uslovima i na~inu kori{}ewa sredstava ostvarenih
po osnovu posebne naknade za za{titu od prirodnih i
drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj: 4/12), na prijedlog Kantonalne
uprave civilne za{tite, Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 19.04.2012. godine, donosi
ODLUKU
o postupku i kriterijima za dodjelu pomo}i
op{tinama Tuzlanskog kantona iz sredstava posebne
naknade za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a
Broj 6 - Strana 652
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA I OSNOVNE ODREDBE
^lan 1.
Ovom odlukom ure|uju se vrste, kriteriji, visina
i postupak za dodjelu pomo}i op{tinama iz sredstava
posebne naknade, za ostvarivawe wihovih zadataka
za{tite i spa{avawa, iz sredstava koja pripadaju
Tuzlanskom kantonu (u daqem tekstu: Kanton), za
slu~ajeve navedene u ~lanu 183. stav 1. ta~ka 8. Zakona
o za{titi i spa{avawu qudi i materijalnih dobara
od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine
Federacije Bosne i Hercegovine", br. 39/03, 22/06 i
43/10) (u daqem tekstu: Zakon o za{titi i spa{avawu),
i u skladu sa Odlukom o uslovima i na~inu kori{}ewa
sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za
za{titu od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene
novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 4/12) (u
daqem tekstu: Odluka o kori{}ewu posebne naknade).
^lan 2.
(1) Sredstva posebne naknade za za{titu od
prirodnih i drugih nesre}a (u daqem tekstu: posebna
naknada) su nov~ana sredstva koja se prikupqaju u
skladu sa ~lanom 180. Zakona o za{titi i spa{avawu
i koja se vode na posebnom transakcijskom ra~unu
otvorenom kao podra~un u okviru jedinstvenog ra~una
Kantona.
(2) Kantonalna uprava civilne za{tite (u daqem
tekstu: Kantonalna uprava), u saradwi sa Ministarstvom
finansija Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu:
Ministarstvo finansija), rje{ava pitawe kori{}ewa
sredstava koja pripadaju Kantonu, u skladu sa Odlukom o
kori{}ewu posebne naknade i ovom odlukom.
II VRSTE I VISINA POMO]I
^lan 3.
(1) Iz sredstava posebne naknade, koja pripadaju
Kantonu, prema potrebi, mo`e se pru`ati finansijska
i materijalna podr{ka op{tinama u ostvarivawu
wihovih zadataka za{tite i spa{avawa, i to za:
a)
Opremawe op{tinskih struktura civilne
za{tite (op{tinski {tab civilne za{tite,
op{tinske slu`be za{tite i spa{avawa,
op{tinske jedinice civilne za{tite, op{tinski
operativni centar civilne za{tite i drugo);
b)Obuka op{tinskih struktura civilne za{tite
(op{tinski {tab civilne za{tite, op{tinske
slu`be za{tite i spa{avawa, op{tinske jedinice
civilne za{tite, op{tinski operativni centar
civilne za{tite i drugo);
c)pomo} u sanirawu posqedica prirodnih i drugih
nesre}a;
d)
udru`ivawe sredstava posebne naknade sa
op{tinama, kantonima i Federacijom Bosne
i Hercegovine (u daqem tekstu: Federacija), u
zajedni~kim projektima razvoja sistema za{tite
i spa{avawa.
(2) Sredstva posebne naknade, utvr|ena za namjene
iz ovog ~lana, moraju biti sastavni dio planske
projekcije buxeta Kantona, na osnovu kojeg Kantonalna
uprava donosi godi{wi plan kori{}ewa sredstava
posebne naknade za sredstva koja pripadaju Kantonu,
uz pribavqeno mi{qewe Kantonalnog {taba civilne
za{tite.
(3) Kantonalna uprava je du`na podnijeti
Ministarstvu finansija plan kori{}ewa sredstava
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
posebne naknade, odnosno periodi~ne operativne
planove kori{}ewa sredstava posebne naknade.
(4) Kantonalna uprava vodi evidenciju kori{}ewa
sredstava posebne naknade iz ove odluke.
^lan 4.
(1) Pod opremom struktura, iz ~lana 3. ta~ka a). ove
odluke, podrazumijeva se opremawe neophodnom opremom,
koja je posebnim propisima ili projektima od zajedni~kog
interesa utvr|ena kao obaveza ili kao minimum neophodan
za izvr{avawe definisanih zadataka.
(2) Godi{wim planom kori{}ewa sredstava
posebne naknade, odnosno periodi~nim operativnim
planovima kori{}ewa sredstava posebne naknade,
utvr|iva}e se iznos sredstava za ove namjene, s tim
da visina sredstava za opremawe struktura civilne
za{tite, predvi|enih za podr{ku op{tinama, ne mo`e
prelaziti jednu polovinu prikupqenih sredstava
posebne naknade u teku}oj godini i slobodnih sredstava
posebne naknade iz prethodnih godina, utvr|enih u
ta~ki VIII stav 2. Odluke o kori{}ewu posebne naknade.
(3) Pod opremawem struktura, u smislu ovog ~lana,
podrazumijeva se, pored nov~anih sredstava, i dodjela
opreme koju Kantonalna uprava pribavi putem javnih
nabavki za strukture iz ~lana 3. ta~ke a) ove odluke.
^lan 5.
(1) Pod obukom struktura, iz ~lana 3. ta~ke b)
ove odluke, smatraju se aktivnosti koje su planirane u
teku}oj buxetskoj godini, u ciqu pripremawa, obuke i
vje`bi navedenih op{tinskih struktura, na na~in i po
programima definisanim zakonom i drugim propisima
iz ove oblasti.
(2) Godi{wim planom kori{}ewa sredstava
posebne naknade, odnosno periodi~nim operativnim
planovima kori{}ewa sredstava posebne naknade,
utvr|iva}e se iznos sredstava za ove namjene, a iz
sredstava iz ta~ke IX Odluke o kori{}ewu posebne
naknade, s tim da visina sredstava za pripremawe,
obuku i vje`be, predvi|enih za podr{ku op{tinama, ne
mo`e prelaziti jednu polovinu prikupqenih sredstava
posebne naknade u teku}oj godini i slobodnih sredstava
posebne naknade iz prethodnih godina, utvr|enih u
ta~ki IX navedene Odluke.
^lan 6.
(1) Pomo} op{tinama u sanirawu dijela
{teta nastalih prirodnom ili drugom nesre}om, u
smislu ~lana 3. ta~ke c) ove odluke, podrazumijeva
sufinansirawe istih, uz uslov da nisu finansirane po
drugim osnovama u Kantonu.
(2) Godi{wim planom kori{}ewa sredstava
posebne naknade, odnosno periodi~nim operativnim
planovima kori{}ewa sredstava posebne naknade,
utvr|iva}e se iznos sredstava za ove namjene, s tim da
visina sredstava za sanirawe {teta, predvi|enih za
podr{ku op{tinama, ne mo`e prelaziti jednu polovinu
slobodnih sredstava posebne naknade iz prethodnih
godina, utvr|enih u ta~ki VI stav 2. Odluke o kori{}ewu
posebne naknade.
(3) O osnovanosti zahtjeva za pomo}, u smislu ovog
~lana, svoje mi{qewe daje Kantonalna komisija za
procjenu {teta, na osnovu ponu|ene dokumentacije.
^lan 7.
(1) U realizaciji ve}ih projekata razvoja sistema
za{tite i spa{avawa, koji su od zna~aja za vi{e
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Broj 6 - Strana 653
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
op{tina, za Kanton ili za Federaciju, u smislu ~lana
3. ta~ke c) ove odluke, mogu se udru`ivati sredstva
posebne naknade koja pripadaju Kantonu sa op{tinama,
drugim kantonima i Federacijom.
(2) U slu~aju iz stava (1) ovog ~lana, mo`e se raditi
o preventivnim mjerama, koje su u funkciji spre~avawa
nastanka prirodnih i drugih nesre}a ili ubla`avawa
djelovawa tih nesre}a, a koje su utvr|ene u pogramskim
i planskim dokumentima za{tite i spa{avawa,
definisanim Zakonom o za{titi i spa{avawu.
(3) Godi{wim planom kori{}ewa sredstava
posebne naknade, odnosno periodi~nim operativnim
planovima kori{}ewa sredstava posebne naknade,
utvr|iva}e se iznos sredstava za ove namjene, s tim da
visina sredstava za udru`ivawe ne mo`e prelaziti
20% slobodnih sredstava posebne naknade za za{titu
i spa{avawe iz prethodnih godina, kumuliranih na
podra~unu.
III OP[TI I DODATNI KRITERIJI
ZA DODJELU POMO]I
^lan 8.
(1) Kanton pri dodjeli pomo}i, iz ~lana 3. ove
odluke, primjewiva}e sqede}e op{te kriterije, i to:
a)da je formirana slu`ba civilne za{tite
op{tine, u skladu sa ~lanom 31. Zakona o
za{titi i spa{avawu,
b)da je formiran op{tinski {tab civilne
za{tite,
c) da je donesena procjena ugro`enosti op{tine
od prirodnih i drugih nesre}a,
d) da je donesen plan za{tite i spa{avawa od
prirodnih i drugih nesre}a op{tine,
e)da je donesen program razvoja za{tite i
spa{avawa op{tine,
f)da op{tina ima organizovane snage civilne
za{tite,
g)da je zahtjev za dodjelu pomo}i cjelovito
obrazlo`en i dokumentovan,
h) da se sredstva posebne naknade vode na posebnom
namjenskom transakcijskom ra~unu,
i) da op{tina dostavi podatke o visini sredstava
posebne naknade u prethodnoj kalendarskoj
godini.
(2) Za svaki od kriterija iz stava (1) ovog ~lana,
podnosilac zahtjeva za dodjelu pomo}i du`an je
prilo`iti odgovaraju}i dokaz (odluka, rje{ewe, izvod
iz statuta, izvod iz buxeta i drugo).
^lan 9.
Subjekti koji ispuwavaju op{te kriterije iz ~lana
8. ove odluke, rangira}e se (po redoslijedu i visini
odobrenih sredstava), prema dodatnim kriterijima, i
to:
1. Da je priliv sredstava posebne naknade u
op{tini:
a) ve}i od 50% od prosjeka ukupno ostvarenog
priliva na Kantonu (priliv u svim op{tinama,
podijeqeno sa brojem op{tina).............. 5 bodova,
b) izme|u 30% do 50% ........................................ 3 boda,
c) mawi od 30%...................................................... 1 bod.
2. Planirana sredstva u buxetu op{tine za
sanirawe {teta u prethodnoj godini (bez posebne
naknade) su:
a) ve}a od 0,50 % buxeta op{tine................ 5 bodova
b) 0,3 % do 0,5 % buxeta op{tine..................... 4 boda
c) ispod 0,3% buxeta op{tine........................ 3 boda
d) nisu planirana sredstva u buxetu op{tine
........................................................................... 0 bodova
Kao dokaz za ove podatke poslu`i}e ovjeren izvod
iz buxeta op{tine za prethodnu godinu ili drugi
dokument iz kojeg je to nesumwivo mogu}e utvrditi.
3. Zna~aj projekta:
a) opremawe struktura iz ~lana 3. ta~ke a) ove
odluke ............................................................ 5 bodova
b)obuka struktura iz ~lana 3. ta~ke b) ove
odluke................................................................. 2 boda
c) sanirawe posqedica prirodne ili druge nesre}e na:
-poqoprivrednom zemqi{tu i pomo}nim
objektima........................................................... 3 boda
-lokalnoj
infrastrukturi
i
objektima
stanovawa.......................................................... 4 boda
- objektima ve}e vrijednosti
i dijelovima
naseqa (zaseoci).......................................... 5 bodova
- infrastrukturi od zna~aja za cijelu mjesnu
zajednicu........................................................ 6 bodova
- infrastrukturi od zna~aja za dvije i vi{e
mjesnih zajednica ili op{tinu................ 7 bodova
d) udru`ivawe sredstava posebne naknade sa:
- jednom op{tinom........................................... 2 boda
- dvije i vi{e op{tina................................... 3 boda
- drugim kantonom........................................... 4 boda
- Federacijom............................................... 5 bodova
4. Princip solidarnosti prema nerazvijenim
op{tinama.
Broj bodova ste~en po prethodnim kriterijima za
op{tine: Doboj Istok, ^eli}, Sapna, Teo~ak i Kladaw
uve}ava se za 20%
IV POSTUPAK ZA DODJELU POMO]I
^lan 10.
(1) Zahtjev za dodjelu pomo}i, u skladu sa ovom
odlukom, podnosi op{tinski na~elnik, u roku od 15
dana nakon {to Kantonalna uprava uputi pisani poziv
svim op{tinama na Kantonu za dodjelu pomo}i, {to se
~ini, u pravilu, u prvoj polovini kalendarske godine.
(2) Pisani zahtjev mora sadr`avati podatke u
koju svrhu i u kojem iznosu se pomo} tra`i, detaqno
obrazlo`ewe planiranih aktivnosti i odgovaraju}e
dokaze i dokumentaciju.
^lan 11.
(1) Nakon uvida u podnesenu dokumentaciju,
primjewuju}i dodatne kriterije iz ~lana 9. ove odluke,
stru~na slu`ba u Kantonalnoj upravi izvr{i}e
rangirawe za svaku kategoriju iz ~lana 3. ta~ke a) do
d) ove odluke, a prijedlog za dodjelu pomo}i sa~ini}e
Stru~ni kolegij Kantonalne uprave.
(2) Na osnovu utvr|enog ukupnog broja bodova za
svaku kategoriju iz ~lana 3. ove odluke, te stavqawem
istog u odnos prema raspolo`ivim sredstvima posebne
naknade za dodjelu pomo}i za svaku kategoriju, utvr|uje
se prijedlog za visinu pomo}i po svakoj kategoriji.
^lan 12.
Ukoliko se u postupku utvrdi da je po kategorijama za
pru`ane finansijske i materijalne podr{ke op{tinama, iz
~lana 3. ta~ke a), b), c) i d) ove odluke, prijavqeno i bodovano:
a) 8 i vi{e op{tina, planirana sredstva za pomo}
i podr{ku }e se u cijelosti podijeliti,
Broj 6 - Strana 654
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA b) 3-7 op{tina, sredstva }e se podijeliti u iznosu
do 50% planiranih sredstava za tu namjenu,
c) mawe od 3 op{tine, planirana sredstva se ne}e
dijeliti, izuzev u slu~aju pod ta~kom d) ~lana 3. ove
odluke i zavisno od zna~aja zajedni~kog projekta.
^lan 13.
(1) Sredstva za dodjelu pomo}i i podr{ku, u
smislu ove odluke, pojedina~nim odlukama dodjequje
direktor Kantonalne uprave, uz prethodno pribavqeno
mi{qewe Kantonalnog {taba civilne za{tite.
(2) U skladu sa Odlukom o dodjeli pomo}i iz stava
(1) ovog ~lana, izme|u Kantonalne uprave i op{tine
kojoj je pomo} dodijeqena, zakqu~uje se ugovor o
kori{}ewu sredstava posebne naknade.
^lan 14.
(1) Sredstva pomo}i dodjequju se direktno na
namjenski transakcijski ra~un, odnosno podra~un
buxeta op{tine za sredstva za{tite i spa{avawa.
(2) Izuzetno, kada se radi o pomo}i-podr{ci, iz
~lana 4. stav (3) ove odluke, Kantonalna uprava mo`e,
u skladu sa odlukom Kantonalnog {taba civilne
za{tite, provesti proceduru javne nabavke i pomo}
dodijeliti u opremi i sredstvima.
V ROKOVI ZA KORI[]EWE POMO]I I KONTROLA UTRO[KA
^lan 15.
(1) Dodijeqena pomo} se mo`e koristiti
iskqu~ivo u odobrenu namjenu.
(2) Op{tina, kojoj je dodijeqena pomo} u smislu
odredaba ove odluke, obavezna je podnijeti detaqan
izvje{taj i opravdati potro{wu tih sredstava do kraja
kalendarske godine, a samo u izuzetnim slu~ajevima,
kada je pomo} dodijeqena pred kraj kalendarske godine
ili kada nije bilo iz opravdanih razloga mogu}e
utro{iti dodijeqena sredstva, u prvom kvartalu
naredne godine.
(3) U rokovima, navedenim u stavu (2) ovog
~lana, op{tina kojoj je dodijeqena pomo} obavezna je
podnijeti detaqan pisani izvje{taj i dokumentovano
opravdati potro{wu dodijeqenih sredstava (ra~uni,
odluke i drugi dokazi o potro{wi).
(4) Izvje{taj iz stava (3) ovog ~lana mora biti
potpisan od strane rukovodioca slu`be civilne
za{tite i ovjeren od strane op{tinskog na~elnika.
^lan 16.
(1) Kantonalna uprava ima pravo izvr{iti
neposredni uvid u ispravnost potro{we odobrenih
sredstava, u rokovima utvr|enim u ~lanu 15. stav (2)
ove Odluke, te u slu~aju nenamjenskog utro{ka istih
zatra`iti povrat dodijeqenih sredstava.
(2) Kontrola, u smislu stava (1) ovog ~lana, vr{i
se komisijski i obavezno se sa~iwava zapisnik.
(3) Kantonalna uprava }e, u slu~aju da op{tina ne
opravda potro{wu dodijeqene pomo}i, kako je to navedeno
u ~lanu 15. stav (2) ove odluke, ili ako neposredno utvrdi
neispravnost potro{we odobrenih sredstava, zatra`iti
povrat dodijeqenih sredstava i jednostrano u pisanoj
formi raskinuti zakqu~eni ugovor.
(4) Kantonalna uprava mo`e raskinuti zakqu~eni
ugovor i ako mu je op{tina, poslije obavje{tewa
o neposrednoj kontroli i uo~enim nedostacima,
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
saop{tila (u pisanoj formi ili na zapisnik) da ne}e
ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog
slu~aja o~igledno proizilazi da ne}e mo}i ispuniti
ugovor na predvi|eni na~in.
VI ZAVR[NE ODREDBE
^lan 17.
Stupawem na snagu ove odluke prestaje da va`i
Odluka o kriterijima za dodjelu pomo}i op{tinama
iz neutro{enih sredstava posebne naknade za za{titu
od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona" broj: 7/09).
^lan 18.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A
Broj : 02/1-44-6586-2/12
Tuzla, 19.04.2012. godine
377
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
90. Zakona o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih
`rtava rata i za{titi porodice sa djecom ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", br. 12/00, 5/02, 13/03, 8/06,
11/09 i 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
odr`anoj dana 19.04.2012. godine, donosi
ODLUKU
o visini dje~ijeg dodatka
I
Utvr|uje se iznos dje~ijeg dodatka za djecu
iz porodica u kojima mjese~ni prihod po ~lanu
doma}instva ne prelazi 7% prosje~ne plate u
Tuzlanskom kantonu iz 2011. godine, u visini od 20,00
KM (slovima: dvadeset konvertibilnih maraka) po
jednom djetetu mjese~no, izuzimaju}i porodice sa troje
i vi{e djece za koje se dje~iji dodatak utvr|uje u visini
od 40,00 KM mjese~no (slovima: ~etrdeset KM) po
svakom djetetu iz te porodice.
II
Uspostavu prava iz ta~ke I ove odluke vr{i}e
mjesno nadle`ni centar za socijalni rad rje{ewem o
uspostavqawu prava, a u skladu sa Uputstvom o na~inu
uspostavqawa i ostvarivawa prava na dje~iji dodatak
koje u roku od 7 dana od dana dono{ewa ove odluke,
donosi ministar za rad, socijalnu politiku i povratak
u Vladi Tuzlanskog kantona.
III
Nov~ana sredstva iz ta~ke I ove odluke realizova}e
se sa buxetske pozicije "za{tita porodice sa djecom",
organizacioni kod 23020012, ekonomski kod 614200.
IV
Prenos sredstava iz ta~ke I ove odluke vr{i}e
se iz Trezora putem banaka na `iro ra~une korisnika
prava.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Broj 6 - Strana 655
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
V
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak,
Ministarstvo finansija i op{tinski centri za
socijalni rad na podru~ju Tuzlanskog kantona.
Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak }e
pratiti realizaciju ove odluke i o tome izvje{tavati
Vladu Tuzlanskog kantona.
VI
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a
primjewiva}e se od 01.04.2012. godine i objavi}e se u
"Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A
Broj : 02/1-14-6815/12
Tuzla, 19.04.2012. godine
ODLUKU
o kooptirawu dva ~lana Komisije za koncesije
I
U Komisiju za koncesije Tuzlanskog kantona, u
predmetu dodjele koncesije putem Javnog poziva za
kori{}ewe poqoprivrednog zemqi{ta u vlasni{tvu
dr`ave za vo}arsku proizvodwu (zasnivawe rasadni~ke
proizvodwe i zasnivawe vi{egodi{wih vo}waka)
i ratarsku proizvodwu, u ukupnoj povr{ini 38,8817
ha, na lokaciji [pionica Gorwa i Cerik, op{tina
Srebrenik, kooptiraju se sqede}i ~lanovi:
1.
Salihba{i} Ramiz, dipl. pravnik, iz
Srebrenika
2. Nuriki} Zijo, dipl. ing. geod., iz Srebrenika.
II
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a bi}e
objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
378
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 9. stav 1. Zakona o koncesijama ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", br. 5/04, 7/05 i 6/11),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
19.04.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
o kooptirawu dva ~lana Komisije za koncesije
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A
Broj: 02/1-05-8284/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
380
U Komisiju za koncesije Tuzlanskog kantona, u
predmetu dodjele koncesije putem Javnog poziva za
kori{}ewe poqoprivrednog zemqi{ta u vlasni{tvu
dr`ave za ratarsku proizvodwu, u ukupnoj povr{ini
155,5 ha na lokaciji Gorwe Dubrave, op{tina @ivinice,
kooptiraju se sqede}i ~lanovi:
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kanton ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 7. Zakona o javnim
nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik
BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06,
12/09 i 60/10) i ~lanom 7. Uputstva o primjeni Zakona
o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni
glasnik BiH", br. 3/05 i 24/09), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj dana 19.04.2012. godine, d o n o s i
1. Mr. Mirsad Butkovi} , iz @ivinica
2. Munira Trumi}, dipl. ing. poqoprivrede, iz
@ivinica.
o izmjenama i dopunama odluke o provo|ewu postupaka
zajedni~kih javnih nabavki za 2011. i 2012. godinu
I
II
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a bi}e
objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-6832/12
Tuzla, 19.04.2012.godine
379
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 9. stav 1. Zakona o koncesijama ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", br. 5/04, 7/05 i 6/11),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
09.05.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
^lan 1.
U Odluci o provo|ewu postupka zajedni~kih javnih
nabavki za 2011. i 2012. godinu ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona" br. 6/11, 15/11 i 1/12) u ~lanu 1. iza
teksta koji glasi: "Kantonalnog tu`ila{tva Tuzlanskog
kantona" dodaje se zarez i tekst koji glasi: "osnovnih i
sredwih {kola na podru~ju Tuzlanskog kantona".
^lan 2.
U ~lanu 2. ove odluke, iza alineje 22. dodaje se nova
alineja 23., koja glasi:
" - gorivo za grijawe".
^lan 3.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e
se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-05-6816/12
Tuzla,19.04.2012. godine
Broj 6 - Strana 656
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 381
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 5. ta~ka f) Zakona o za{titi i spa{avawu qudi
i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a
u Tuzlanskom kantonu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj: 10/08), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivawu
Kantonalnog {taba civilne za{tite
^lan 1.
U Odluci o osnivawu Kantonalnog {taba civilne
za{tite ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
broj: 12/09), ~lan 7. se mijewa i glasi:
"^lan 7.
^lanovi Kantonalnog {taba su:
1. ministar ili rukovode}i dr`avni slu`benik u
Ministarstvu unutra{wih poslova ‡ zadu`en
za policiju,
2. ministar ili rukovode}i dr`avni slu`benik
u Ministarstvu industrije, energetike i
rudarstva ‡ zadu`en za industriju, energetiku
i rudarstvo,
3. ministar ili rukovode}i dr`avni slu`benik u
Ministarstvu zdravstva ‡ zadu`en za zdravstvo,
4. ministar ili rukovode}i dr`avni slu`benik
u Ministarstvu prostornog ure|ewa i za{tite
okolice ‡ zadu`en za prostorno ure|ewe i
za{titu okolice,
5. ministar ili rukovode}i dr`avni slu`benik
u Ministarstvu razvoja i preduzetni{tva ‡
zadu`en za razvoj i preduzetni{tvo,
6. ministar ili rukovode}i dr`avni slu`benik
u Ministarstvu poqoprivrede, {umarstva
i vodoprivrede ‡ zadu`en za poqoprivredu,
vodoprivredu i {umarstvo,
7. ministar ili rukovode}i dr`avni slu`benik u
Ministarstvu trgovine, turizma i saobra}aja ‡
zadu`en za saobra}aj i snabdijevawe,
8. ministar ili rukovode}i dr`avni slu`benik u
Ministarstvu finansija ‡ zadu`en za finansije,
9. ministar ili rukovode}i dr`avni slu`benik
u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i
povratak ‡ zadu`en za evakuaciju i zbriwavawe,
10. sekretar Kantonalne uprave ‡ zadu`en za obuku,
planirawe i op{te poslove,
11.
pomo}nik direktora Kantonalne uprave ‡
zadu`en za mjere za{tite i spa{avawa,
12.
{ef Kantonalnog operativnog centra ‡
zadu`en za osmatrawe, obavje{tavawe i
uzbuwivawe,
13.stru~ni savjetnik za deminirawe i NUS-a ‡
zadu`en za deminirawe i NUS-a."
^lan 2.
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i ista
}e biti objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog
kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A
Broj: 02/1-05-6836/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
382
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
25. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za
2012. godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
odr`anoj dana 19.04.2012. godine, donosi
O D L U K U
o odobravawu sredstava sa pozicije "Teku}a rezerva"
‡ potro{a~ka jedinica 11050001
I
Odobravaju se finansijska sredstva Sportskom
dru{tvu "Sloboda" Tuzla u iznosu od 27.500,00 KM
(slovima: dvadesetsedamhiqadapetstotina konvertibilnih
maraka), za pomo} u sufinansirawu tro{kova takmi~ewa
FK "Sloboda" Tuzla u Premijer ligi Bosne i Hercegovine:
- tro{kovi slu`benih lica,
- tro{kovi obaveznog snimawa utakmica,
- tro{kovi prevoza ekipe na utakmicu i ishrane.
II
Odobrena sredstva iz ta~ke I ove odluke }e se
realizovati sa buxetske pozicije 11050001 "Teku}a
rezerva", preko Ministarstva obrazovawa, nauke,
kulture i sporta (organizacioni kod 24010001, ekonomski
kod 6143, funkcionalni kod 049), uplatom sredstava na
ra~un Sportskog dru{tva "Sloboda" Tuzla, broj: 132-10003095429-16 kod NLB Tuzlanska banka DD Tuzla.
III
Zadu`uje se Sportsko dru{tvo "Sloboda" Tuzla
da Ministarstvu obrazovawa, nauke, kulture i sporta
dostavi izvje{taj sa dokumentacijom o utro{ku
odobrenih sredstava, u roku od 90 dana po uplati
sredstava iz ta~ke I ove odluke na ra~un dru{tva.
IV
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Sportsko
dru{tvo "Sloboda" Tuzla, Ministarstvo finansija i
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta.
V
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, i bi}e
objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A
Broj : 02/1-14-6872-2/12
Tuzla, 19.04.2012. godine
383
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11) a u vezi sa ~lanom
25. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za
2012. godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
odr`anoj dana 19.04.2012. godine, donosi
ODLUKU
o odobravawu sredstava sa pozicije
"Teku}a rezerva", potro{a~ka jedinica 11050001
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
I
Odobravaju
se
finansijska
sredstva
u
iznosu
od
10.462,95
(slovima:
desethiqada
~etiristotine{ezdesetdvije i 95/100) KM za pla}awe:
1. ra~una DOO "Road", Lukavac,
u iznosu od
1.900,00 KM
2. ra~una DD "Litvatrans", Banovi}i,
u iznosu od 6.130,08 KM.
3. ra~una DOO "Transmont" Kladaw,
u iznosu od
1.676,61 KM
4. ra~una DD "Gradski i prigradski
saobra}aj" Tuzla, u iznosu od
727,01 KM
5. ra~una DOO "Bjeqevac Tours" Kalesija,
u iznosu od
29,25 KM
UKUPNO: 10.462,95 KM
a na ime sqede}ih tro{kova:
a) prevoz radnika DD "Kowuh" @ivinice u
Sarajevo i nazad, u februaru ove godine i
b) mjese~nih autobuskih karata na relaciji ku}a ‡
{kola/fakultet za djecu tih radnika, u mjesecu martu
ove godine, i to:
- za 15 djece ‡ u korist DD "Gradski i prigradski
saobra}aj", Tuzla 727,00 KM
- za 1 dijete ‡ u korist DOO "Bjeqevac Tours",
Kalesija
29,25 KM
- za 28 djece ‡ u korist DOO "Transmont",
Kladaw
1.676,60 KM i
- za 90 djece ‡ u korist DD "Litvatrans", Banovi}i
6.130,08 KM.
II
Odobrena sredstva iz ta~ke I ove odluke realizova}e
Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, sa buxetske
pozicije "Teku}a rezerva", potro{a~ka jedinica
11050001, preko buxetske pozicije Vlada Tuzlanskog
kantona - 11 01 0001; ekonomski kod 613524 -"Izdaci za
prevoz qudi" iznos od 10.462,95 KM.
III
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i
bi}e objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog
kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj : 02/1-14-7542/2012
Tuzla, 19.04.2012. godine
384
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br: 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
20. stav 3. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog
kantona za 2012. godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
o unutra{woj preraspodjeli rashoda u Buxetu
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
I
Broj 6 - Strana 657
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih
rashoda u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 3/12) u
okviru razdjela 24 – Ministarstvo obrazovawa, nauke,
kulture i sporta u dijelu buxetskih sredstava u iznosu
od 3.500,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se
na sqede}i na~in:
na teret potro{a~kog mjesta:
24010001 ‡ Ministarstvo obrazovawa, nauke,
kulture i sporta
sa ekonomskog koda:
- 611200 - Naknade tro{kova zaposlenih
1.500,00 KM
na teret potro{a~kog mjesta:
24030025 ‡ JU MS[ Srebrenik
sa ekonomskog koda:
- 611200 - Naknade tro{kova zaposlenih
1.000,00 KM
na teret potro{a~kog mjesta:
24030028 ‡ JU MS[ Gra~anica
sa ekonomskog koda:
- 611200 - Naknade tro{kova zaposlenih
1.000,00 KM
u korist potro{a~kog mjesta:
24050007 ‡ JU Me|unarodna galerija portreta Tuzla
na ekonomski kod:
- 611200 - Naknade tro{kova zaposlenih
3.500,00 KM
III
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se
Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovawa,
nauke, kulture i sporta.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e
se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-14-7357/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
385
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
17/00, 1/05 i 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanovima 29. i 31.
Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012.
godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj:
3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
o odre|ivawu manifestacija od interesa za Tuzlanski
kanton za 2012. godinu
I
Odre|uju se manifestacije od interesa za
Tuzlanski kanton sa rasporedom sredstava kako
slijedi:
Broj 6 - Strana 658
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Naziv manifestacije
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Redni
broj
Podnosilac zahtjeva
Ekonomski kod
Iznos (KM)
1.
Ministarstvo
Grada~a~ki sajam
poqoprivrede, {umarstva i (sajam {qive i prehra
vodoprivrede
mbene industrije)
6145
Subvencije
privatnim
preduze}ima
32.000,00
2.
Ministarstvo poqoprivrede, Sajam jagodastog vo}a
{umarstva i vodoprivrede
^eli}
6141
Grantovi drugim
nivoima vlasti
12.000,00
3.
Ministarstvo razvoja i
poduzetni{tva
Sajam poduzetni{tva
"SAPO" Gra~anica
6141
Grantovi drugim
nivoima vlasti
30.974,00
4.
Ministarstvo trgovine,
turizma i saobra}aja
Sajam turizma, lova i
ribolova Lukavac
6145
Subvencije privatnim 10.000,00
preduze}ima
5.
Ministarstvo industrije,
energetike i rudarstva
Me|unarodni sajam
energija, industrija,
rudarstvo, Tuzla
6145
Subvencije
privatnim
preduze}ima
20.000,00
6.
Ured premijera
Ostale manifestacije
6143
Grantovi
neprofitnim
organizacijama
6.226,00
UKUPNO:
II
Realizacija planiranih sredstava vr{i}e se
sa potro{a~ke jedinice 11010003 - Manifestacije
pojedina~nim odlukama Vlade Tuzlanskog kantona na
prijedlog resornih ministarstava i Ureda Premijera
Tuzlanskog kantona, a sve u skladu sa utvr|enim
kriterijima i sa raspolo`ivim sredstvima u Buxetu
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.
III
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se resorna
ministarstva, Ured premijera i Ministarstvo
finansija koje }e Odlukom utvr|ena sredstva
transferisati u skladu sa prilivom sredstava u Buxet
Tuzlanskog kantona, ne dovode}i u pitawe isplate
prioriteta utvr|enih Zakonom o izvr{ewu Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, va`i
za buxetsku 2012. godinu i objavi}e se u "Slu`benim
novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A
Broj: 02/1-14-8915/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
386
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 26. Zakona o koncesijama ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", br. 5/04, 7/05 i 6/11) i glavom
II ta~ka 3. Dokumenta o politici dodjele koncesija
na podru~ju Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj: 7/06) Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine,
donosi
ODLUKU
o dodjeli koncesije za izgradwu i kori{}ewe
tri teniska terena na podru~ju op{tine Srebrenik
111.200,00
I
Tenis klubu "Srebrenik" iz Srebrenika,
dodjequje se koncesija za izgradwu i kori{}ewe tri
teniska terena na podru~ju op{tine Srebrenik, na
period od 15 godina.
II
Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni
period od 15 godina iznosi 1.700,00 KM, koja }e biti
pla}ena u dvije rate, i to:
- I rata u iznosu od 1.000,00 KM odmah po
potpisivawu ugovora
- II rata u iznosu od 700,00 KM do 31.12.2012. godine,
a teku}a koncesiona naknada iznosi 1% ukupnog
prihoda ostvarenog u prethodnoj godini, iskazanog
u poslovnim kwigama, odnosno minimalno 100,00
KM/godinu, a obra~un }e se vr{iti u prvom
kvartalu teku}e godine za prethodnu godinu.
Koncesionar }e prilikom potpisivawa ugovora
prilo`iti bankovnu garanciju na iznos od 700,00 KM
sa rokom va`ewa do 31.12.2012. godine.
III
Tri teniska terena }e se graditi na dijelu
zemqi{ne parcele koja se nalazi izme|u korita rijeke
Tiwe i postoje}ih bazena "Inter", ozna~ene kao k.p.
broj 743/3, k.o. Srebrenik grad, koja po starom premjeru
odgovara parcelama ozna~enim kao k.~. broj: 1217/4 i
k.~. broj: 1218/2, k.o. Srebrenik, ukupne povr{ine 10.237
m2, u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom za
podru~je op{tine Srebrenik.
IV
Kao koncesor odre|uje se Ministarstvo obrazovawa,
nauke, kulture i sporta koje }e zakqu~iti ugovor sa
koncesionarom nakon odobrewa ugovora od strane
Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona.
Ugovor iz prethodnog stava ove ta~ke zakqu~i}e
se u roku od 15 dana od dana dobijawa odobrewa na ugovor.
V
Ugovor iz ta~ke IV ove odluke, bli`e }e regulisati
me|usobna prava i obaveze ugovornih strana.
VI
Nadzor, provjeru rada koncesionara i pra}ewe
izvr{ewa koncesionog ugovora vr{i Komisija za
koncesije Tuzlanskog kantona.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Nadzor nad obavezom pla}awa, vr{i}e se shodno
Uputstvu o vr{ewu nadzora nad obavezom pla}awa
koncesionih naknada, broj: 07/1-14-1679/05 od 22.06.2005.
godine.
VII
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a bi}e
objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog
kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A
Broj: 02/1-14-7751/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
387
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 24. Zakona
o koncesijama ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
br. 5/04, 7/05 i 6/11) i glavom II ta~ka 2. Dokumenta o
politici dodjele koncesija na podru~ju Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj:
7/06) Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
o dodjeli koncesije za kori{}ewe poqoprivrednog
zemqi{ta u vlasni{tvu dr`ave
I
Privrednom dru{tvu Farma "Spre~a" d.o.o.
Sarajevo, podru`nica Kalesija, Dowe Vukovije, dodjequje
se koncesija za kori{}ewe poqoprivrednog zemqi{ta u
vlasni{tvu dr`ave, za ratarsku proizvodwu, na lokaciji
Gorwe Dubrave, op{tina @ivinice, na period od 20
godina.
II
Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni
period od 20 godina iznosi 20.000,00 KM, a teku}a
koncesiona naknada iznosi 165,00 KM/ha godi{we,
odnosno 25.657,50 KM godi{we za cjelokupnu povr{inu
dodijeqenog zemqi{ta.
Jednokratna koncesiona naknada }e biti upla}ena
prije potpisivawa ugovora.
Teku}u koncesionu naknadu koncesionar je
obavezan platiti do 31.12. za teku}u godinu.
Koncesionar }e prije potpisivawa ugovora
dostaviti bankovnu garanciju na iznos od 25.657,50 KM,
sa rokom va`ewa od jedne godine, uz obavezu produ`ewa
svake godine za period trajawa koncesije.
III
Broj 6 - Strana 659
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Ukupna povr{ina dodijeqenog zemqi{ta je 155,50
ha, na lokaciji Gorwe Dubrave, op{tina @ivinice,
ozna~enog kao:
- k.~. br. 3463, parcela zv. "Spre~a", wiva 7. klase,
povr{ine 706.743 m2, K.O. Gorwe Dubrave i
- k.~. br. 3468/1, koju ~ine:
parcela zv. "Spre~a", wiva 3. klase, povr{ine
6.577 m2, K.O. Gorwe Dubrave;
parcela zv. "Spre~a", wiva 4. klase, povr{ine
94.322 m2 K.O. Gorwe Dubrave;
parcela zv. "Spre~a", wiva 5. klase, povr{ine
305.167 m2, K.O. Gorwe Dubrave i
parcela zv. "Spre~a", wiva 6. klase, povr{ine
442.191 m2, K.O. Gorwe Dubrave.
IV
Kao koncesor odre|uje se Ministarstvo poqoprivrede,
{umarstva i vodoprivrede koje }e zakqu~iti ugovor sa
koncesionarom nakon odobrewa ugovora od strane Komisije
za koncesije Tuzlanskog kantona.
Ugovor iz prethodnog stava ove ta~ke zakqu~i}e se
u roku od 15 dana od dana dobijawa odobrewa na ugovor.
V
Ugovor iz ta~ke IV ove odluke, bli`e }e regulisati
me|usobna prava i obaveze ugovornih strana.
VI
Nadzor, provjeru rada koncesionara i pra}ewe
izvr{ewa koncesionog ugovora vr{i Komisija za
koncesije Tuzlanskog kantona.
Nadzor nad obavezom pla}awa, vr{i}e se shodno
Uputstvu o vr{ewu nadzora nad obavezom pla}awa
koncesionih naknada, broj 07/1-14-1679/05 od 22.06.2005.
godine.
VII
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a bi}e
objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A
Broj: 02/1-24-7752/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
388
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 26. Zakona o
koncesijama ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
br. 5/04, 7/05 i 6/11) i glavom II ta~ka 3. Dokumenta o
politici dodjele koncesija na podru~ju Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj:
7/06) Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
o dodjeli koncesije za istra`ivawe i eksploataciju
kamena dijabaza na lokalitetu "Ribnica"
u op{tini Banovi}i
I
Privrednom dru{tvu "Plantrans Dijabaz" d.o.o.
Banovi}i, dodjeljuje se koncesija za istra`ivawe i
eksploataciju kamena dijabaza na lokalitetu "Ribnica"
u op{tini Banovi}i, na period od 20 godina.
II
Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni
period od 20 godina iznosi 135.000,00 KM, koja }e biti
pla}ena u tri jednake rate, i to:
- I rata u iznosu od 45.000,00 KM odmah po
potpisivawu ugovora
- II rata u iznosu od 45.000,00 KM do 30.09.2012.
godine
- III rata u iznosu od 45.000,00 KM do 31.03.2013.
godine, a teku}a koncesiona naknada iznosi
0,75 KM/m3 ~vrste mase kamena dijabaza.
Koncesionar }e dostaviti odgovaraju}u bankovnu
garanciju na iznos od 90.000,00 KM, sa rokom va`ewa
od jedne godine, uz obavezu produ`ewa svake godine za
period trajawa koncesije.
Broj 6 - Strana 660
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA III
Ukupna povr{ina eksploatacionog poqa iznosi
43,98 ha.
IV
Kao koncesor odre|uje se Ministarstvo industrije,
energetike i rudarstva koje }e zakqu~iti ugovor sa
koncesionarom nakon odobrewa ugovora od strane
Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona.
Ugovor iz prethodnog stava ove ta~ke zakqu~i}e
se najkasnije do 01.07.2012. godine.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
V
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa, primjewuje
se za 2012. godinu i ista }e se objaviti u "Slu`benim
novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-14-8851/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
V
Ugovor iz ta~ke IV ove odluke, bli`e }e regulisati
me|usobna prava i obaveze ugovornih strana.
VI
Nadzor, provjeru rada koncesionara i pra}ewe
izvr{ewa koncesionog ugovora vr{i Komisija za
koncesije Tuzlanskog kantona.
Nadzor nad obavezom pla}awa, vr{i}e se shodno Uputstvu
o vr{ewu nadzora nad obavezom pla}awa koncesionih naknada,
broj: 07/1-14-1679/05 od 22.06.2005. godine.
VII
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a bi}e
objavqena u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A
Broj: 02/1-14-6252/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
389
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine,
donosi
ODLUKU
I
Odobravaju se nov~ana sredstva parlamentarnim
grupama, koalicijama i nezavisnim poslanicima koji
participiraju u Skup{tini Tuzlanskog kantona.
II
Parlamentarnim grupama, koalicijama i nezavisnim
poslanicima iz ta~ke I ove odluke odobravaju se sredstva
u iznosu od 435.167,99 KM, na na~in da se 30% sredstava
raspore|uje svim parlamentarnim grupama, 60% od ukupnog
iznosa raspore|uje se srazmjerno broju poslani~kih mjesta
koje svaka parlamentarna grupa ima u trenutku raspodjele,
dok se 10% od ukupnog iznosa raspore|uje parlamentarnim
grupama srazmjerno broju poslani~kih mjesta koja
pripadaju mawe zastupqenom spolu.
III
Nov~ana sredstva za realizaciju ove odluke
obezbijedi}e se u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012.
godinu u razdjelu 10, glava 02 ‡ Politi~ke stranke,
parlamentarne grupe, koalicije i nezavisni poslanici.
IV
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se
Ministarstvo finansija i Stru~na slu`ba Skup{tine
Tuzlanskog kantona.
390
Na osnovu ~lana 122. stav (2) Zakona o sredwem
obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
P R A V I L N I K
o stru~nom nadzoru u ustanovama sredweg obrazovawa
na podru~ju Tuzlanskog kantona
^lan 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovim pravilnikom ure|uje se na~in vr{ewa stru~nog
nadzora nad organizovawem i izvo|ewem nastave i drugih
oblika obrazovno-odgojnog rada i radom direktora,
pomo}nika direktora, nastavnika, stru~nih saradnika
i saradnika u svim ustanovama sredweg obrazovawa (u
daqem tekstu: {kola) i odgajateqa u domovima u~enika
radi daqeg unapre|ewa obrazovno-odgojnog rada, a u ciqu
provjere dostizawa standarda uspje{nosti direktora,
pomo}nika direktora, nastavnika, stru~nih saradnika,
saradnika i odgajateqa kao i dostizawa nivoa uspjeha u
u~ewu na osnovu utvr|enih standarda.
^lan 2.
(Stru~ni nadzor)
(1) Stru~ni nadzor vr{i Pedago{ki zavod
Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Zavod) putem
stru~nih savjetnika za oblast obrazovawa (u daqem
tekstu: savjetnik).
(2) Stru~ni nadzor obuhvata:
a)pra}ewe primjene i realizacije nastavnih
planova i programa, odnosno ciqeva i zadataka,
sadr`aja, obima, oblika, metoda i postupaka
obrazovno-odgojnog rada,
b) pra}ewe i ocjewivawe rada nastavnika, stru~nih
saradnika, saradnika i odgajateqa u nastavi kao i
rada direktora i pomo}nika direktora u {koli,
c) pru`awe stru~ne pomo}i nastavniku u planirawu,
programirawu i organizovawu obrazovnoodgojnog rada, ocjewivawu i napredovawu u~enika,
a posebno nadarenih u~enika,
d) pru`awe stru~ne pomo}i u pra}ewu primjene
i realizacije nastavnih planova i programa,
odnosno ciqeva i zadataka, sadr`aja, obima,
oblika, metoda i postupaka obrazovno-odgojnog
rada, pru`awe stru~ne pomo}i u planirawu i
realizaciji vannastavnih aktivnosti, izleta i
stru~nih ekskurzija,
e) nadzor nad dokumentacijom i evidencijom vezano
za obrazovno-odgojni proces,
f)nadzor nad realizacijom posebno odobrenih
obrazovno-odgojnih programa,
g)pru`awe stru~ne pomo}i za uspostavqawe
mjerila za vrednovawe kvaliteta rada {kola
(eksterna evaluacija i samoevaluacija).
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
^lan 3.
(Postupawe savjetnika)
(1) Stru~ni nadzor se vr{i prema odlukama
Stru~nog vije}a i direktora Zavoda.
(2) Stru~ni nadzor se mo`e vr{iti:
a) po slu`benoj du`nosti Zavoda,
b)na zahtjev Agencije za pred{kolsko, osnovno i
sredwe obrazovawe BiH,
c)na zahtjev Vlade Tuzlanskog kantona (u daqem
tekstu: Vlada) i Ministarstva, obrazovawa,
nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona (u
daqem tekstu: Ministarstvo),
d) na zahtjev {kole,
e)na zahtjev nastavnika, roditeqa, starateqa,
u~enika i
f)
u drugim slu~ajevima kada Stru~no vije}e
Zavoda ocijeni da je potrebno izvr{iti nadzor.
(3) O obavqenom stru~nom nadzoru i rezultatima
stru~nog nadzora Zavod dostavqa izvje{taje nadle`nim
ustanovama, u skladu sa zakonom.
^lan 4.
(Vrste nadzora)
(1) Savjetnik vr{i op{ti, posebni i pojedina~ni/
u`estru~ni nadzor uvidom u rad {kole, direktora i
pomo}nika direktora {kole, nastavnika, stru~nog
saradnika, saradnika i odgajateqa {kole i vrednovawe
kvaliteta rada.
(2) Op{ti nadzor vr{i se uvidom u rad i
vrednovawe kvaliteta rada {kole u ostvarivawu
ciqeva i zadataka, nastavnog plana i programa sredweg
obrazovawa.
(3) Posebni nadzor vr{i se po iskazanoj potrebi
uvidom u rad i vrednovawem kvaliteta rada {kole
u odre|enim oblastima, u ostvarivawu odre|enih
ciqeva i zadataka, odnosno rada direktora, pomo}nika
direktora, nastavnika, stru~nog saradnika, saradnika
i odgajateqa.
(4) Pojedina~ni/u`estru~ni nadzor vr{i se
uvidom u rad i vrednovawem kvaliteta rada pojedinih
nastavnika, stru~nih saradnika, saradnika i odgajateqa
te direktora i pomo}nika direktora, a po iskazanoj
potrebi, prisustvovawem izvo|ewu nastave, odnosno
aktivnosti, ispitu i drugim oblicima obrazovnoodgojnog i stru~nog rada.
^lan 5.
(Na~in vr{ewa i instrumenti stru~nog nadzora)
(1) [kola je obavezna omogu}iti savjetnicima
Zavoda nesmetano vr{ewe stru~nog nadzora i uvid u
dokumentaciju i evidenciju koju vodi, pru`iti drugu
tra`enu pomo}, omogu}iti prisustvovawe obrazovnoodgojnom radu, sjednicama stru~nih organa, organa
upravqawa i Vije}a roditeqa.
(2) Savjetnik vr{i nadzor nad radom {kole,
direktora i pomo}nika direktora, nastavnika,
stru~nog saradnika, saradnika i odgajateqa dolaskom
u {kolu, odnosno na drugo mjesto gdje se ostvaruje
obrazovno-odgojni rad, odnosno kroz rad na terenu.
(3) Nadzor se obavqa prisustvovawem izvo|ewu
svih oblika obrazovno-odgojnog rada {kole,
razgovorom, uvidom u evidenciju i pedago{ku
dokumentaciju, program obrazovawa, godi{wi program
rada i razvojni plan {kole, uvidom u uslove rada
{kole, direktora i pomo}nika direktora, nastavnika,
stru~nog saradnika, saradnika i odgajateqa.
(4) O izvr{enom nadzoru sa~iwava se izve{taj
koji sadr`i: naziv {kole, mjesto i vrijeme
obavqenog nadzora, predmet nadzora, nalaz i ocjenu
rada {kole, nalaz i ocjenu rada direktora, pomo}
nika direktora, nastavnika, stru~nog saradnika,
Broj 6 - Strana 661
saradnika i odgajateqa, prijedloge za preduzimawe
neophodnih mjera za otklawawe utvr|enih nedostataka
i unapre|ivawe obrazovno-odgojnog rada te rok za
izvr{ewe predlo`enih mjera.
(5) Savjetnik prati postupawe po predlo`enim
mjerama.
(6) Ako {kola ne postupi po predlo`enim
mjerama, savjetnik odre|uje novi rok za postupawe po
predlo`enim mjerama direktoru {kole.
(7) Ukoliko u vr{ewu stru~nog nadzora, savjetnik
uo~i nepravilnosti koje se ne odnose na stru~ni nadzor
o tome obavje{tava nadle`ne organe.
(8) U vr{ewu stru~nog nadzora, a u ciqu provjere
kvaliteta rada {kole, direktora i pomo}nika
direktora, nastavnika, stru~nih saradnika, saradnika
i odgajateqa Zavod mo`e utvr|ivati instrumente
nadzora u skladu sa potrebama konkretnog nadzora.
(9) U vr{ewu stru~nog nadzora savjetnik je du`an
~uvati kao slu`benu tajnu podatke koji su li~nog
karaktera i ~ije bi neovla{}eno objavqivawe moglo
{tetiti ugledu i interesima lica na koje se podaci
odnose.
^lan 6.
(Pedago{ka dokumentacija)
Pedago{ka dokumentacija, u smislu ovog
pravilnika, je: plan rada i priprema nastavnika,
stru~nog saradnika, saradnika i odgajateqa, {kolski
pismeni zadatak, doma}i zadatak, maturski rad, zavr{ni
rad, test, kontrolni zadatak, radna sveska, mi{qewe o
radu i napredovawu u~enika, zapisnik stru~nog organa,
zapisnik vije}a roditeqa, zapisnik vije}a u~enika,
zapisnik organa upravqawa, portfolij nastavnika,
portfolij u~enika, qetopis te druga dokumentacija i
evidencija utvr|ena odgovaraju}im propisima.
^lan 7.
(Vrednovawe kvaliteta rada ustanove)
(1) Vrednovawe kvaliteta rada {kole je vrsta
op{teg nadzora i vr{i se timskim radom savjetnika
u kqu~nim oblastima i podru~jima vrednovawa
ostvarenosti kvaliteta rada {kole.
(2) Kvalitet rada {kole vrednuje se u kqu~nim
oblastima.
(3) Kqu~ne oblasti su glavni aspekti rada {kole.
(4) Svaka kqu~na oblast podijeqena je na podru~ja
vrednovawa, kao u`e tematske cjeline.
(5) Okvir vrednovawa ostvarenosti kvaliteta
rada {kole sadr`i kqu~ne oblasti i podru~ja
vrednovawa kako slijedi:
Broj 6 - Strana 662
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
OKVIR VREDNOVAWA OSTVARENOSTI KVALITETA RADA [KOLE
sa kqu~nim oblastima i podru~jima vrednovawa ostvarenosti kvaliteta rada {kole
OKVIR VREDNOVAWA
KQU^NE OBLASTI
Podru~ja vrednovawa
1.
PROGRAM I PLAN
1.1. Godi{wi program rada
2.
RESURSI
1.2. Razvojni plan
2.1. Qudski resursi
2.2. Materijalno-tehni~ki resursi
2.3. Finansijski resursi
2.4. Resursi lokalne zajednice
3.
4.
RUKOVO\EWE, ORGANIZACIJA I
OBEZBJE\IVAWE KVALITETA RADA
[KOLE
3.1. Rukovo|ewe
OBRAZOVNO-ODGOJNI RAD
4.1. Planirawe i pripremawe oblasti, predmeta i metodike
3.2. Organizacija rada {kole
3.3. Obezjbe|ivawe kvaliteta {kole
4.2. Pra}ewe razvoja i postignu}a i dokumentovawe
4.3. Neposredno pou~avawe i u~ewe
4.4. Sredina za u~ewe i istra`ivawe
5.
PODR[KA U RAZVOJU I REZULTATI
U NAPREDOVAWU U^ENIKA
5.1. Podr{ka razvoju li~nosti u~enika
5.2. Podr{ka razvoju u~eni~ka u vannastavnim aktivnostima
5.3. Rezultati u podru~ju obrazovno-odgojnog rada
6.
KOMUNIKACIJA I SARADWA
6.1. Saradwa sa roditeqima
6.2. Saradwa sa lokalnom zajednicom
6.3. Saradwa sa kolegama i timski rad
7.
PROFESIONALNI RAZVOJ
7.1. Profesionalizam direktora i pomo}nika direktora
7.2. Profesionalizam nastavnika, stru~nog saradnika,
saradnika i odgajateqa
(6) O izvr{enom vrednovawu kvaliteta rada
{kole sa~iwava se izvje{taj koji sadr`i: analizu
stawa u {koli, ocjenu kvaliteta rada {kole za svaku
kqu~nu oblast i prijedlog {koli za izradu razvojnog
akcionog plana u vezi unapre|ewa rada.
(7) Izvje{taj iz prethodnog stava dostavqa se
{koli na daqe postupawe.
^lan 8.
(Vrednovawe ostvarivawa razvojnog akcionog plana
{kole i obrazovno-odgojnog programa)
(1) Vrednovawe ostvarivawa razvojnog akcionog
plana {kole vr{i se u toku wegovog ostvarivawa
posebnim nadzorom, a na kraju planskog perioda
op{tim nadzorom.
(2) Vrednovawe ostvarivawa obrazovno-odgojnog
programa koji ostvaruje {kola vr{i se u kqu~nim
oblastima i podru~jima vrednovawa {to ukqu~uje i
vrednovawe rada direktora i pomo}nika direktora,
nastavnika, stru~nih saradnika, saradnika i odgajateqa
prema utvr|enim instrumentima za ocjewivawe, te
ostvarenosti kvaliteta rada {kole iz ~lana 7. stav (5)
ovog pravilnika.
^lan 9.
(Pru`awe stru~ne pomo}i)
Savjetnik pru`a stru~nu pomo} direktoru i
pomo}niku direktora {kole, nastavniku, stru~nom
saradniku, saradniku i odgajatequ {kole razgovorom,
preporukom, konsultacijama i drugim oblicima pomo}i
-neposredno ili posredno, usmeno ili pismeno, odnosno
pojedina~no ili grupno.
^lan 10.
Danom stupawa na snagu ovog pravilnika prestaje
da va`i Pravilnik o stru~nom nadzoru ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/99).
^lan 11.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom dono{ewa, a
objavi}e se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-38-009576/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
391
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kanton", br. 17/00,1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
4. Odluke o osnivawu tripartitnog savjetodavnog
vije}a Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-05-2346-1/12
od 29.03.2012. godine, Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 29.03.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu Tripartitnog savjetodavnog vije}a
Tuzlanskog kantona
I
U Tripartitno savjetodavno vije}e Tuzlanskog
kantona imenuju se:
1. Zlatko Ibri{imovi}, JU Mje{ovita sredwa
ma{inska {kola Tuzla, predsjednik
2. Nihada [e}erbegovi}, JU Sredwa trgovinska
{kola Tuzla
3.Hasan Halil~evi}, JU Mje{ovita sredwa
elektrotehni~ka {kola Tuzla
4. Lidija Trojak, Kantonalna Privredna komora
Tuzla
5. Ramiz Kari}, Kantonalna Privredna komora
Tuzla
6. Safet Sejrani}, Obrtni~ka komora Tuzlanskog
kantona
7. Razija Majstorovi}, Slu`ba za zapo{qavawe
Tuzlanskog kantona
8. Admir Terzi}, Sindikat sredweg i visokog
obrazovawa, odgoja i nauke BiH, Kantonalni
odbor Tuzla
9.Mersija Jahi}, Ministarstvo obrazovawa,
nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
II
Obavezuju se ~lanovi Vije}a iz ta~ke I ovog rje{ewa
da aktivno sudjeluju u radu Vije}a i da u skladu sa svojim
stru~nim kompetencijama doprinose uspostavqawu
veze izme|u sredweg stru~nog obrazovawa i obuke i
tr`i{ta rada na nivou Tuzlanskog kantona.
III
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e
se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-05-2346-2/12
Tuzla, 29.03.2012. godine
392
Broj 6 - Strana 663
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
osnivawu Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovawe
osoba sa smetwama u psihi~kom i tjelesnom razvoju u
Tuzli ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj:
2/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 29.03.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o prestanku mandata [kolskog odbora JU Zavod za
odgoj i obrazovawe osoba sa smetwama u psihi~kom i
tjelesnom razvoju Tuzla
I
Prestaje mandat [kolskom odboru JU Zavod za
odgoj i obrazovawe osoba sa smetwama u psihi~kom i
tjelesnom razvoju Tuzla, u sqede}em sastavu:
1. Mirela [ehovi}, predsjednik
2. Imsad Muharemagi}, ~lan
3. Larisa Samarxi}, ~lan
4. Hasiba Vru}ak, ~lan
5. Asima Hajdarevi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlansko" kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-9022/12
Tuzla, 29.03.2012. godine
393
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
osnivawu Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovawe
osoba sa smetwama u psihi~kom i tjelesnom razvoju u
Tuzli ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj:
2/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 29.03.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Zavod za odgoj i obrazovawe osoba sa smetwama
u psihi~kom i tjelesnom razvoju Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Zavod
za odgoj i obrazovawe osoba sa smetwama u psihi~kom i
tjelesnom razvoju Tuzla, na period najdu`e do 90 dana,
u sqede}em sastavu:
1. Nermina Tursi} - Selmanovi}, predsjednik
2. Sabina Saletovi}, ~lan
3. Damir Gazdi}, ~lan
4. Mirela @ili}, ~lan
5. Asima Hajdarevi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-9026/12
Tuzla, 29.03.2012. godine
Broj 6 - Strana 664
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 394
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
396
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 12. Zakona o osnivawu
Javne ustanove Disciplinski centar za maloqetnike
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 5/09), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
odr`anoj dana 29.03.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Centar za obrazovawe i vaspitawe i
rehabilitaciju slu{awa i govora Tuzla
o imenovawu Upravnog odbora Javne ustanove
Disciplinski centar za maloqetnike
Tuzlanskog kantona
I
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Centar za
obrazovawe i vaspitawe i rehabilitaciju slu{awa i govora
Tuzla, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
Imenuje se Upravni odbor Javne ustanove
Disciplinski centar za maloqetnike Tuzlanskog
kantona, na period od 4 godine, u sqede}em sastavu:
1. Mirela [ehovi}, predsjednik
2. Mirela Duranovi}, ~lan
3. Kenan Ali}, ~lan
4. Sne`ana Sadikovi}, ~lan
5. Azra Dostovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-42/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
1. Nermin Halilovi}, predsjednik
2. Senaid Mujki}, ~lan
3. Melisa Slavuqica, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A
Broj: 02/1-4-9032/12
Tuzla, 29.03.2012. godine
397
395
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 14. Zakona o osnivawu
Javne ustanove Disciplinski centar za maloqetnike
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 5/09), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
odr`anoj dana 29.03.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu Nadzornog odbora Javne ustanove
Disciplinski centar za maloqetnike
Tuzlanskog kantona
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 23a. stavovi 1. i 2. Zakona o Radio - televiziji
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 6/02, 5/04, 11/04, 5/06 i 13/09) i ~lanom
4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovawima Federacije Bosne i Hercegovine
("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine",
br. 12/03 i 34/03), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
odr`anoj dana 29.03.2012. godine, donosi
RJE[EWE
I
o privremenom imenovawu Skup{tine Javnog
preduze}a Radio-televizija Tuzlanskog kantona
Imenuje se Nadzorni odbor Javne ustanove
Disciplinski centar za maloqetnike Tuzlanskog
kantona, na period od 4 godine, u sqede}em sastavu:
I
1. Bewamin Huremovi}, predsjednik
2. Samir Suqagi}, ~lan
3. Dejan Brki}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-9029/12
Tuzla, 29.03.2012. godine
Privremeno se imenuje Skup{tina Javnog
preduze}a Radio-televizija Tuzlanskog kantona, do
okon~awa postupka imenovawa Skup{tine u skladu sa
zakonom, a najdu`e do 60 dana, u sqede}em sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Almir [uta, predsjednik
Mensur Begi}, ~lan
Mirsad Zuli}, ~lan
Boris Nikoli}, ~lan
Irena Ma|arevi}, ~lan
Suad Suqi}, ~lan
Elvir Kurti}, ~lan
Xelmina Huremovi}, ~lan
Nihada Okanovi}, ~lan.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Broj 6 - Strana 665
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-4933/12
Tuzla, 29.03.2012. godine
398
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
14. Zakona o osnivawu Javne ustanove Za{ti}eni
pejza`
"Kowuh" ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona” broj: 6/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 29.03.2012. godine, donosi
RJE[EWE
o imenovawu Upravnog odbora Javne ustanove
Za{ti}eni pejza` "Kowuh"
I
Imenuje se Upravni odbor Javne ustanove Za{ti}eni
pejza` "Kowuh", na period od 4 godine, u sqede}em sastavu:
1. Mr.sci. Enes [i{i}, dipl. ing. geologije,
predsjednik
2. Ismet Ali}, dipl. pravnik, ~lan
3. Hidajet Aqi}, dipl. ing., ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-05-2631/12
Tuzla, 29.03.2012. godine
godine, pod rednim brojem 5. ~lan "Fahrudin Dautovi}",
zamjewuje se ~lanom "Softi} Mirsad".
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A
Broj: 02/1-34-7727-2/12
Tuzla, 12.04.2012. godine
400
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 8. stav 1.
Odluke o osnivawu Kantonalnog {taba civilne za{tite
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 12/09 i
broj: 02/1-05-6836/12), na prijedlog direktora Kantonalne
uprave civilne za{tite, Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o izmjenama i dopunama Rje{ewa o postavqewu
komandanta, na~elnika i ~lanova Kantonalnog {taba
civilne za{tite
^lan 1.
U Rje{ewu o postavqewu komandanta, na~elnika
i ~lanova Kantonalnog {taba civilne za{tite
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/11), u
ta~ki III, iza ta~ke 8. dodaje se nova ta~ka 9., koja glasi:
"9. Sead Hasi}, ministar za rad, socijalnu
politiku i povratak ‡ zadu`en za evakuaciju i
zbriwavawe;"
Dosada{we ta~ke 9., 10., 11. i 12. postaju ta~kama
10., 11., 12. i 13.
U sada{woj ta~ki 11., ~lan "Mesud Tanovi}",
zamjewuje se ~lanom "Dragan Pelemi{".
^lan 2.
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a
objavi}e se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
399
Na osnovu ~lana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 56. Zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i
obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"
broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
odr`anoj dana 12.04.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o izmjeni Rje{ewa o imenovawu privremenog
[kolskog odbora JU Osnovna {kola "Gnojnica"
Gnojnica, Lukavac
I
U ta~ki I Rje{ewa o imenovawu privremenog
[kolskog odbora JU Osnovna {kola "Gnojnica"
Gnojnica, Lukavac broj: 02/1-34-7727/12 od 19.03.2012.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A
Broj: 02/1-05-6836-1/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
401
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11) a u vezi sa ~lanom
22. stavovi 1. i 2. Zakona o unutra{wim poslovima
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 4/10, 5/11, 14/11 i 2/12), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici odr`anoj dana 17.04.2012. godine,
donosi
Broj 6 - Strana 666
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA RJE[EWE
I
Fadil [qivi}, na~elnik Sektora uniformisane
policije Ministarstva unutra{wih poslova Tuzlanskog
kantona, obavqa}e poslove policijskog komesara
Uprave policije Ministarstva unutra{wih poslova
Tuzlanskog kantona, po~ev od 17.04.2012. godine pa do
imenovawa policijskog komesara u skladu sa zakonom.
II
Imenovanom iz ta~ke I ovog rje{ewa pripadaju
sva prava, obaveze i ovla{}ewa policijskog komesara
kao i pravo na naknadu razlike plate do nivoa osnovne
plate policijskog komesara, u skladu sa zakonom.
III
Stupawem na snagu ovog rje{ewa prestaje se
primjewivati Rje{ewe Vlade Tuzlanskog Kantona
broj: 02/1-34-30285/11 od 21.09.2011. godine.
IV
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-10939/12
Tuzla, 17.04.2012. godine
402
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
46a. Zakona o arhivskoj djelatnosti ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona" br. 15/00, 2/02 i 13/11),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
19.04.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog Upravnog odbora
Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona
I
Imenuje se privremeni Upravni odbor Javne
ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona, na period do 60
dana, u sqede}em sastavu:
1.
2.
3.
Suad Mustajba{i}, predsjednik
Kasim Brigi}, ~lan
Omer Zuli}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-484-1/12
Tuzla, 19.04.2012. godine
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
403
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 29.03.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Podora{je" Podora{je, Srebrenik
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Podora{je" Podora{je, Srebrenik,
na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Samir Mahmutovi}, predsjednik
2. Almir Hoxi}, ~lan
3. Meliha Zuki}, ~lan
4. Armin Hrusti}, ~lan
5. Dubravka Petrovi}, ~lan.
II
Ovim rje{ewem stavqa se van snage Rje{ewe
Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-34-7740/12 od
19.03.2012. godine.
III
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-9028/12
Tuzla, 29.03.2012. godine
404
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Br~anska Malta" Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Br~anska Malta" Tuzla, na period
najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
Qiqana Haxiavdi}, predsjednik
Edina Jagawac, ~lan
Ismet Kali}, ~lan
Azra Smaji}, ~lan
Halida Haxinurbegovi}, ~lan.
OGLASNI DIO
Oglasi se objavljuju na jeziku i pismu kako je dostavljeno Slu`bi Skup{tine Tuzlanskog kantona za objavu
Skraćeni naziv udruženja je: UN/FT TK.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Rudarska.
UPIS U REGISTAR [email protected]
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-005595/12 od 4.4.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II ,
pod rednim brojem 581/12 , dana 4.4.2012. godine, upisano
je: Omladinska organizacija “ZAMBAK” Nahvioci-Šibošnica.
Skraćeni naziv udruženja je: „ZAMBAK“.
Sjedište udruženja je: Nahvioci.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Zaštita interesa i regulisanja statusa nogometnih/
fudbalskih trenera Tuzlanskog kantona,
2.Stručno usavršavanje nogometnih/fudbalskih trenera
Tuzlanskog kantona,
3.Licenciranje nogometnih/fudbalskih trenera,
4.Pružanje različitih vidova pomoći svojim članovima.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Rad na stvaranju, poboljšanju i afirmaciji potencijala
zajednice, nužnih za napredak mladih u nauci, kulturi,
sportu, slobodnom vremenu te politici kao sredstvu
afirmacije mladih u društvu radi stvaranja što boljih
uslova za život,
2.Rad na promociji i afirmaciji međureligijskog dijaloga
među narodima Bosne i Hercegovine,
3.Rad na formiranju svijesti i kritičkog mišljenja građana
po određenim problemima,
4.Rad na promociji ljudskih prava i međusobne
tolerancije građana,
5.Rad na stvaranju pozitivnih navika kod svih građana, u
smislu aktivnog odnosa prema društvenim događajima,
te pozitivnih navika u korištenju slobodnog vremena i
odnosa prema društvenoj sredini,
6.Rad na razvijanju neformalnog edukativnog, ekološkog, kulturnog, humanog rada, vaspitno-obrazovnih,
sportskih i informativnih djelatnosti, samostalno
kako je to moguće ili uz saradnju sa drugim srodnim
organizacijama u BiH i inozemstvu,
7.Okupljanje i organizovanje građana kroz različite vidove
aktivnosti u smislu privređivanja ili zadovoljavanja
drugih potreba za interese građana, posebno mladih,
8.Prikupljanje materijalno-finansijskih sredstava, kao
i drugih sredstava za realizaciju projekata u interesu
građana,
9.Štampanje i izdavanje u skladu sa zakonom o
štampanju i izdavanju, informativnih letaka te masovnije
literature kao obavještanog rada u interesu udruženja.
Udruženje zastupa i predstavlja: Amir Delić, predsjednik
Organizacije.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Omladinska organizacija
“ZAMBAK” stiče svojstvo pravnog lica.
154
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-006097/12 od
13.4.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,
u knjigu II, pod rednim brojem 582/12, dana 13.4.2012.
godine, upisano je: Udruženje nogometnih/fudbalskih trenera
Tuzlanskog kantona.
Udruženje zastupa i predstavlja: Abdulah Ibraković,
predsjednik Udruženja, Sakib Malkočević, dopredsjednik i
Muhamed Delić, sekretar Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje nogometnih/fudbalskih
trenera Tuzlanskog kantona stiče svojstvo pravnog lica.
155
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-009845/12 od 17.4.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 584/12, dana 17.4.2012. godine, upisano je:
Udruženje poljoprivrednih proizvođača Jezerca.
Skraćeni naziv udruženja je: UPP JEZERCA.
Sjedište udruženja je: Vitinica bb, Sapna.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Zastupanje interesa poljoprivrednih proizvođača na
području opštine Sapna,
2.Ostvarivanje partnerskih odnosa sa prestavnicima
vladinih institucija na nivou opštine pri utvrđivanju
agrarne politike i budžetskih izdvajanja za razvoj
poljoprivede,
3.Zalaganje za poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednih
proizvođača u opštini Sapna,
4.Zalaganje za očuvanje i zaštitu domaće proizvodnje,
5.Zalaganje za očuvanje i zaštitu okoliša i prirode,
6.Saradnja sa sličnim domaćim i inostranim
udruženjima,
7.Pružanje stručne pomoći članovima Udruženja u
različitim oblastima (edukacija, pravna zaštita, socijalna zaštita, registriranje obrta i drugih organizacionih
oblika, izrada programa, organizovanje stručnih
skupova, organizovanje odlaska na privredne manifestacije, izlaganje poljoprivrednih proizvoda na
privrednim manifestacijama).
Udruženje zastupa i predstavlja: Muhamed Selimović,
predsjednik Udruženja.
Broj 6 - Strana II
SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Udruženje će djelovati na području: opštine Sapna.
Danom upisa u Registar Udruženje poljoprivrednih
proizvođača Jezerca stiče svojstvo pravnog lica.
156
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-009471/12 od
18.4.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,
u knjigu II, pod rednim brojem 586/12, dana 18.4.2012. godine,
upisano je: Alternativni centar za kulturu i umjetnost “Karizma”.
Skraćeni naziv udruženja je: „Karizma“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Isaka Samokovlije 22.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Organizacija kulturnih manifestacija,
2.Prevencija stresa muzikoterapijom,
3.Pružanje intelektualnih savjeta u oblasti kulture i
umjetnosti,
4.Korelacija muziko-scenskih sadržaja i plesnoscenskih pokreta,
5.Prevencija poroka kulturno-umjetničko-odgojnim
sadržajima,
6.Razvijanje kreativno-autorskog segmenta kod djece i
omladine,
7.Razvijanje i podsticanje interesa mladih za poeziju i
lijepo izražavanje
8.Organizovanje i vođenje muzičkih instrumentalnih i
vokalnih ansambala i grupa,
9.Organizacija tečajeva za članove Udruženja u oblasti
muziciranja, pjevanja, plesa, aerobika, fotografije,
pozorišne i filmske produkcije, stranih jezika, poezije
i glume, u skladu sa Zakonom,
10.Povezivanje djece i mladeži iz uže i šire regije s ciljem
multietičnosti,
11.Produkcija i post-produkcija audio i video materijala u
skladu sa Zakonom,
12.Ostvarivanje saradnje sa medijskim kućama i
produkcija radio i TV programa u oblasti odgoja,
obrazovanja, zabave, kulture i umjetnosti,
13.Organizovanje literarnih i likovnih aktivnosti omladine
i djece, kao i organizovanje likovnih škola i kolonija,
14.Vođenje brige o osobama treće životne dobi i
adekvatan rad sa njima,
15.Stvaranje okvira za uspješan rad i djelovanje mladih
kroz pokretanje, organizovanje i vođenje projekata iz
oblasti kulture, umjetnosti, zabave, edukacije, glume,
plesa i sporta,
16.Podrška razvoju amaterske, alternativne i avangardne
kulture i umjetnosti, te organizovanje i provođenje
projekata iz ovih oblasti,
17.Informisanje građana o načinima njihovog učešća u
civilnom društvu,
18.Uticaj na mlade s ciljem povećanja njihove kulture,
socijalne i ekološke svijesti,
19.Ostvarivanje saradnje i povezivanje mladih i kreativnih
ljudi sa projektima i organizacijama iz oblasti društvenog aktivizma,
20.Organizovanje, vođenje i učešće na kampovima,
seminarima, radionicama, javnim tribinama, okruglim
stolovima, diskusijama, kampanjama, peticijama i
drugim vidovima edukacije i javne promocije mladih i
kreativnih osoba,
21.Istraživanje i anketiranje građanstva s ciljem uvida u
realno stanje na terenu kako bi se moglo što kvalitetnije pristupiti rješavanju određenog problema,
22.Razmjena iskustava, saznanja i informacija sa srodnim
udruženjima i drugim nevladinim organizacijama u
zemlji i inostranstvu.
Utorak, 12 juni 2012. god.
Udruženje zastupa i predstavlja: Alen Glinac, izvršni
direktor Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Alternativni centar za kulturu i
umjetnost “Karizma” stiče svojstvo pravnog lica.
157
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-006139/12 od
28.3.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,
u knjigu II, pod rednim brojem 587/12, dana 28.3.2012.
godine, upisano je : Udruženje “Građanski inicijativni pokret”.
Skraćeni naziv udruženja je: Udruženje GIP.
Sjedište udruženja je: Sibovac bb, Gradačac.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Promovisanje Općine Gradačac putem interneta kao
savremenog sredstva informisanja i komunikacije, te
putem ostalih medija (promocija turističkih kapaciteta,
kulture, sporta, privrede, ekonomije i dr.),
2.Podsticanje i pospješivanje saradnje i dijaloga između građana i službenika u institucijama Općine
Gradačac,
3.Pomoć u organizaciji raznih manifestacija, kulturnih,
sportskih i drugih dešavanja pod pokroviteljstvom
Općine Gradačac,
4.Uticanje na unapređenje oblasti ljudskih prava,
5.Animiranje nadležnih organa i institucija, nevladinih
organizacija i građana na aktivno učešće u promociji
principa građanskog društva, mira, saradnje i tolerancije
integriranim pristupom rješavanju problematike ravnopravnosti i ljudskih prava u svim sferama društva, kroz
programe edukacije, kampanje javnog zagovaranja i
zastupanja,
6.Organizovanje raznih edukativnih seminara i kurseva,
7.Pružanje podrške i učešće u implementaciji, monitoringu i evaluaciji projekata koje finansiraju domaće i
strane vladine i nevladine organizacije i instutucije,
8.Aktivno učešće u rješavanju problema i pitanja
mladih, naročito uticanje na zapošljavanje mladih,
9.Uticanje na rješavanje problema jednakosti spolova,
10.Podsticaj mladih u sferi nauke, kulture i sporta,
11.Promocija kulturnih različitosti i unapređenje tolerancije,
12.Poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi ostvarivanja ciljeva postojanja udruženja, sukladno zakonu.
Udruženje zastupa i predstavlja: Midhat Šakić, predsjednik Udruženja i Edib Pobrić zamjenik predsjednika
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje “Građanski inicijativni
pokret” stiče svojstvo pravnog lica.
158
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-010041/12 od
19.4.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,
u knjigu II, pod rednim brojem 588/12, dana 19.4.2012.
godine, upisano je: Udruženje poljoprivrednika u Čeliću.
Skraćeni naziv udruženja je: UP u Čeliću.
Sjedište udruženja je: ul. Nedžada Ribića 3, Vražići, Čelić.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Okupljanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača
sa područja općine Čelić,
Utorak, 12 juni 2011. god.
SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 2.Unapređenje poljoprivredne proizvodnje, pružanje
pomoći članovima udruženja u cilju ostvarivanja prava
na podsticaje i premije u poljoprivrednoj proizvodnji,
3.Organizovanje aktivnosti u cilju stvaranja uslova za
poljoprivrednu proizvodnju, kako u primarnoj tako i
u sekundarnoj proizvodnji, (u ratarstvu, stočarstvu,
voćarstvu, povrtlarstvu, peradarstvu, pčelarstvu,
ribogojilištima, mlinarstvu i sl.) u skladu sa Zakonom,
4.Zalaganje za proizvodnju zdrave hrane, zaštita
autohtonih vrsta životinja i biljaka, u skladu sa Zakonom,
5.Saradnja sa organima uprave za oblast poljoprivrede
u općini, javnim i privatnim preduzećima koja se
bave veterinarskom djelatnošću, naučnim i drugim
ustanovama vezanih za poljoprivrednu proizvodnju,
kao i saradnja sa ostalim nevladinim organizacijama,
6.Zaštita ugleda i interesa članova udruženja, kao i
drugih Zakonom propisanih aktivnosti iz nadležnosti
poljoprivrede uopće,
7.Omogućavanje kvalitetnog snabdijevanja ispravnom
pitkom vodom članova Udruženja i građana,
8.Zaštita izvorišta pitke vode i vodotoka,
9.Zaštita flore i faune,
10.Uticaj na formiranje ekološke svijesti poljoprivrednika
i građana organiziranjem seminara, održavanjem eko
časova i eko vježbi i demonstrativnih projekata iz
oblasti ekologije,
11.Rad na svim poljima koja na bilo koji drugi način
ugrožavaju zdravu i čistu ekološku sredinu,
12.Organiziranje i razvijanje svih vidova edukativnog
rada vaspitno-obrazovnih i informativnih djelatnosti,
13.Očuvanje, zaštita i unapređenje čovjekove okoline u
općini Čelić,
14.Pomoć i podrška povratnicima u poljoprivrednoj
proizvodnji,
15.Aktivnosti na ruralnom razvoju aktivnosti na razvoju
turizma u ruralnom području,
16.Organiziranje promocija tipičnih proizvoda,
17.Posjete sajmovima i izložbama,
18.Organiziranje nabavke sjemena zaštitnih sredstava,
đubriva i sve vrste stoke i stočne hrane za potrebe
svoga članstva.
Udruženje zastupa i predstavlja: Džemal Ribić, predsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: opštine Čelić.
Danom upisa u Registar Udruženje poljoprivrednika u
Čeliću stiče svojstvo pravnog lica.
159
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-008010/12 od 20.4.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 589/12, dana 20.4.2012. godine, upisano
je: Udruženje rukovodilaca folklornih ansambala Tuzlanskog
kantona.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Armije BiH 31, S-1.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Sistemski pristup razvoju liderskih sposobnosti i
vještina kod mladih u sferi rukovođenja grupom koja
se bavi narodnim plesom,
2.Organizovanje različitih seminara, edukacija, treninga
i naučnih skupova na temu folkloristike, umjetnosti,
kulture i sl. uz konsultacije stručnih saradnika iz
različitih tematskih oblasti,
3.Doprinosi upoznavanje ljudske zajednice, njene
historije/povijesti i kulture, razvoja, prirodnih ljepota
znamenitosti i kulturnih blaga,
4.Izdavanje i obezbjeđenje različite literature potrebne
članovima organizacije u skladu sa Zakonom,
Broj 6- Strana III
5.Osposobljavanje i kontinuirana edukacija članova
URFA-e,
6.Podstiče kod članova interesovanje za folkloristiku,
ples, narodne nošnje, umjetnost i kulturu te doprinosi
korisnom ispunjavanju slobodnog vremena mladih,
rekreaciju i odmor,
7.Evidentiranje i okupljanje rukovodilaca folklora i
koerografa, kao i drugih fizičkih lica radi organizovanog
djelovanja u polju folkloristike,
8.Organizovanje i razvijanje kulturnih djelatnsoti,
9.Okupljanje omladine i građana u cilju aktivnog
bavljenja kulturom, umjetnošću, obrazovanjem i
usavršavanjem u oblasti društvenog vaspitanja,
10.Očuvanje i gajenje kulturnog i duhovnog stvaralaštva,
11.Razvijanje drugarstva, kulturno-umjetničkog duha i
humanih odnosa,
12.Organizovanje i sporovođenje kulturno-umjetničkih
manifestacija,
13.Izvođenje koncerata i nastupa te pomoć u organizaciji
istih,
14.Očuvanje tradicije folklora naroda Bosne i Hercegovine i naroda sa područja bivše Jugoslavije,
15.Vođenje računa o neizbrisivosti iz zaborava izvornosti
nošenje i instrumenata naroda Bosne i Hercegovine i
naroda sa područja bivše Jugoslavije,
16.Podizanje zdravstvene i radne sposobnosti svog
članstva,
17.Saradnja sa sredstvima javnog informisanja radi
pravilnog, brzog i tačnog informisanja javnosti o radu
Udruženja,
18.Saradnja sa drugim udruženjima u zemlji i inostranstvu,
19.Razvijanje međunarodnog prijateljstva,
20.Realizacija i drugih programa, koji se donose izvan
Udruženja a koji doprinose opštem razvoju kulture, u BiH
i s tim u vezi sarađuje sa odgovarajućim organizacijama,
21.Staranje o izgradnji, održavanju i korištenju objekata
namijenjenih za kulturu, te obrazovne i druge
društvene djelatnosti,
22.Vrši i druge poslove utvrđene planom i programom
rada Udruženja, Ministarstva za obrazovanje, nauku,
kulturu i sport Tuzlanskog kantona i Federacije BiH.
Udruženje zastupa i predstavlja: Melita Husagić, predsjednica Skupštine, Emir Bašić predsjednik Udruženja i
Sanela Karić generalni sekretar Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje rukovodilaca
folklornih ansambala Tuzlanskog kantona stiče svojstvo
pravnog lica.
160
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-010197/12 od
23.4.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,
u knjigu II, pod rednim brojem 590/12, dana 23.4.2012.
godine, upisano je: Centar za razvoj i demokratizaciju društva.
Skraćeni naziv udruženja je: ProDemos.
Sjedište udruženja je: Lukavac, J.U. Centar za kulturu
Lukavac, Titova bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Priprema i kreiranje razvojnih projekata za sopstvene
potrebe kao i za potrebe privatnih i javnih organizacija
i institucija u BiH i regionu, u skladu sa Zakonom i u
saradnji sa nadležnim organizacijama,
2.Podrška implementaciji razvojnih projekata u skladu
sa Zaknom i Statutom i u saradnji sa nadležnim
organima i to uključujući između ostalog slijedeće,
Broj 6 - Strana IV
SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA - Organizacija programa obuke, seminara, konferencija, stručnih i naučnih skupova u vezi sa razvojnim
projektima,
- Priprema i realizacija analitičkog rada u oblastima
relevantnim za implementaciju razvojnih projekata,
- Priprema publikacija i stručnih materijala za potrebe
razvojnih projekata,
3.Umrežavanje i razvoj partnerstva sa relevantnim
organizacijama na lokalnom nivou u BiH, regionu,
Evropi i šire, a u skladu sa Zakonom i u saradnji sa
nadležnim organzacijama,
4.Podrška radu međunarodnih i regionalnih organizacija
u cilju ostvarenja „Milenijumske deklaracije“ i drugih
sličnih međunarodnih razvojnih platformi a u saradnji
sa nadležnim organizacijama i u skladu sa Zakonom,
5.Istraživački rad i podrška kreiranju javnih politika u
oblasti javne zaštite životne sredine, održivog razvoja
i razvoja kapaciteta, političke emancipacije, socijalne
komunikacije, a u saradnji sa nadležnim organima,
6.Doprinosi demokratizaciji društvenih procesa, primjenjujući programe i metode koje podstiču,
7.Zalaganje za uspostavljanje standarda i otvorene
vladavine prava, društvene odgovornosti i jednakih
mogućnosti,
8.Promocija i razvoj Evropskih integracija i prekorgranične saradnje,
9.Prikupljanje i obrada naučne i stručne literature u
oblasti razvoja zaštite životne sredine, zaštite životinja i njihovih prava i održivog razvoja, socijalne
komunikacije, političke emancipacije,
10.Saradnja sa Univerzitetima, školama naučnim i
stručnim institucijama, organizacijama i udruženjima
u zemlji i inostranstvu, koje se bave istom i sličnom
djelatnotnošću i imaju slične ciljeve iz oblasti nauke,
11.Stručna i operativna podrška razvoju ljudskih resursa,
modernog upravljanja i informacionog društva u
saradnji sa nadležnim organima,
12.Saradnja sa medijima radi promocije i vidljivosti
ostvarenih rezultata udruženja,
13.Organizacija volonterskih akcija i afirmacija volonterskog stvaralaštva mladih u cilju njihovog programskog
i svestranog angažovanja u društvu i,
14.Druge djelatnosti u skladu sa Statutom i Zakonom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Edis Karabašić, Izvršni
direktor Udruženja i Senad Kuduzović, predsjednik Upravnog
odbora.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Centar za razvoj i demokratizaciju
društva stiče svojstvo pravnog lica.
161
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-009576/12 od 26.4.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 591/12, dana 26.4.2012. godine, upisano
je: Udruženje “Ratna bolnica Gradačac” Općine Gradačac .
Sjedište udruženja je: Gradačac, ulica Titova bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1 Koordinacija rada i programa, zauzimanje zajedničkih
stavova u ostvarivanju zajedničkih interesa prema
institucijama vlasti,
2 Praćenje problematike vezane za boračke populacije,
promocija i zaštita prava, dobijanje veće podrške i
pružanje odgovarajućih vidova pomoći,
3 Iniciranje i predstavljanje inicijative vezanih za donošenje propisa od interesa za članove, učestvovanje u
javnim raspravama vezanim za donošenje tih propisa,
Utorak, 12 juni 2012. god.
4 Iniciranje i učestvovanje u prikupljanju historijske i
arhivske građe, javno prezentiranje i stvaranje uvjeta
za izdavačku djelatnost,
5 Povećanje protoka informacija između članova, te između
Udruženja i zainteresiranih institucija i organizacija,
6 Praćenje ostvarivanje prava svojih članova i putem
nadležnih državnih organa i ustanova koje provode
prava boračkih populacija Općine Gradačac inicira
donošenje odgovarajućih mjera,
7 Prikuplja podatke o svom članstvu neophodne za
izvršavanje poslova,
8 Uspostavlja saradnju sa drugim općinskim organizacijama i udruženjima koja se bave istom ili sličnom
problematikom,
9 Učestvuje u organizaciji obilježavanja značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 i
drugih datuma značajnih za Udruženje,
10 Obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa
Zakonom i ovim Statutom i zajedničkim interesima
udruženih članova.
Udruženje zastupa i predstavlja: Sejad Berbić, predsjednik
Skupštine, Haris Hadžagić, predsjednik Udruženja i Fazila
Mehinović, dopredsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje “Ratna bolnica
Gradačac” Općine Gradačac stiče svojstvo pravnog lica.
162
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011037/12 od 27.4.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 593/12, dana 27.4.2012. godine, upisano
je: NEZAVISNI SINDIKAT FABRIKE KOKSARE LUKAVAC.
Skraćeni naziv udruženja je: NSFKL.
Sjedište udruženja je: Lukavac, ul. Željeznička 1.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Inicirati javne rasprave u vezi potpisivanja Kolektivnog
ugovora,
2.Zalagati se i osiguravati uvjete svog rada u skladu sa
Kolektivnim ugovorom,
3.Kontinuirano učestvovati u pripremi, izradi prijedloga i
usvajanju općih akata iz oblasti radno pravnih odnosa,
tehničkih pravilnika u sistemu oblasti proizvodnje
koksa i nus proizvoda i oblasti rada uopće,
4.Pripremati, organizovati i provoditi štrajkove u skladu
sa važećim propisima o štrajkovima, kao metodama
prisilnog ostvarivanja radničkih prava,
5.Uspostavljati saradnju sa sličnim udruženjima ili
organizacijama u svim oblastima i segmentima koji
su ciljevi Sindikata fabrike koksare,
6.Uspostavljati kontakte saradnje sa sličnim vladinim i
nevladinim organizacijama, institucijama i agencijama
u Bosni Hercegovini i inozemstvu radi poboljšanja
uslova rada i ostvarivanja socijalne sigurnosti,
7.Izdavanje odgovarajuće publikacije, brošure i druge
prezentacijske materijale vezane za provođenje ciljeva
Sindikata fabrike koksare radi upoznavanje članova i
šire javnosti u radu,
8.Pripremati i organizovati seminare, savjetovanja vezana za ostvarivanje ciljeva Sindikata fabrike koksare i
9.Druge aktivnosti vezane za unapređenje socijalne
sigurnosti članstva i radnika uopće.
Udruženje zastupa i predstavlja: Mevludin Mujkić,
glavni povjerenik Udruženja i Fuad Fajić, zamjenik Glavnog
povjerenika Udruženja.
Utorak, 12 juni 2011. god.
SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar NEZAVISNI SINDIKAT FABRIKE
KOKSARE LUKAVAC stiče svojstvo pravnog lica.
163
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-003621/12 od
24.2.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu II, pod rednim brojem 297, dana 24.2.2012. godine
upisana je slijedeća promjena:
1.Udruženje građana Bokserski klub „Tuzla“ iz Tuzle,
vrši promjenu predsjednika Kluba tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Turčinović Mihridžana
imenuje novoizabrani predsjednik Jusufović Bahrija.
2.Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Udruženja građana Bokserski klub „Tuzla“ iz Tuzle:
Ligić Tahir, Mehmedinović Vedrana, Nurkić Nedžad i
Čobić Hasidin. Umjesto njih se imenuju novi članovi
Upravnog odbora: Jusupović Bahrija, Ibrahimović
Nedim, Peričević Slavko i Mujanović Ismet, a i dalje
ostaje član Upravnog odbora: Turčinović Mihridžan.
3.Udruženje građana Bokserski klub „Tuzla“ iz Tuzle
predstavlja i zastupa Jusupović Bahrija, novoizabrani
predsjednik Kluba umjesto Turčinović Mihridžana
dosadašnjeg predsjednika.
Broj 6- Strana V
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-007502/12 od
28.3.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 333, dana 28.3.2012. godine
upisana je slijedeća promjena:
1.UDRUŽENJE KAJAK KANU RAFTING KLUB „VIDARA“
GRADAČAC, vrši promjenu predsjednika Upravnog
odbora tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika
Begović Mirze, imenuje novoizabrani predsjednik Mehić Almir i promjenu zamjenika predsjednika, tako što
se umjesto dosadašnjeg zamjenika Mehić Bahrudina,
imenuje novoizabrani zamjenik predsjednika: Beširović
Zijad.
2.Razrješava se raniji član Upravnog odbora UDRUŽENJA KAJAK KANU RAFTING KLUB „VIDARA“ GRADAČAC: Begović Mirza i Nuhić Mehmed. Umjesto njih
se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Beširović
Zijad i M.Omerović Nedžad, a i dalje ostaju članovi
Upravnog odbora: Mehić Almir, Mehić Bahrudin i
Kukuruzović Mirza.
3.UDRUŽENJE KAJAK KANU RAFTING KLUB „VIDARA“ GRADAČAC predstavlja i zastupa Mehić Almir,
novoizabrani predsjednik Upravnog odbora umjesto :
Begović Mirze, dosadašnjeg predsjednika i Beširović
Zijad, novoizabrani zamjenik predsjednika umjesto
Mehić Behrudina, dosadašnjeg zamjenika.
167
164
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-006669/12 od
23.3.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu II, pod rednim brojem 412, dana 23.3.2012. godine
upisana je slijedeća promjena:
1.Klub sjedeće odbojke „26 Avgust“ Mramor vrši
promjenu predsjednika Kluba tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Kuduzović Ćamila imenuje
novoizabrani predsjednik Husarić Ernes.
2.Klub sjedeće odbojke „26 Avgust“Mramor predstavlja
i zastupa Husarić Ernes novoizabrani predsjednik
Kluba umjesto Kuduzović Ćamila dosadašnjeg
predsjednika i Hirkić Selim dopredsjednik Kluba.
165
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-008034/12 od 28.3.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod
rednim brojem 391, dana 28.3.2012. godine upisana je slijedeća
promjena:
1.ALBANSKO BOSANSKO UDRUŽENJE GRAĐANA
„DARDANIA“ vrši promjenu predsjednika udruženja
tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika
Mujdin Abdi imenuje novoizabrani predsjednik Sokoli
Riza i promjenu zamjenika predsjednika tako što se
umjesto dosadašnjeg zamjenika predsjednika Riza
Sokoli imanuje novoizabrani zamjenik predsjednika
Fadil Bajrami.
2.ALBANSKO BOSANSKO UDRUŽENJE GRAĐANA
„DARDANIA“ predstavlja i zastupa Riza Sokoli novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto Mujdin Abdi
dosadašnjeg predsjednika, Fadil Bajrami novoizabrani zamjenik predsjednika, umjesto Riza Sokoli,
dosadašnjeg zamjenika i Naim Mehmedi novozabrani
sekretar Udruženja, umjesto Mimoza Morina dosadašnjeg sekretara.
166
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-0006920/12 od 28.3.2012.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu I, pod rednim brojem 56, dana 28.3.2012. godine upisana
je slijedeća promjena:
1.ORGANIZACIJA PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH
BORACA OPĆINE SREBRENICA vrši promjenu
zamjenika predsjednika Upravnog odbora tako što
se umjesto dosadašnjeg zamjenika predsjednika
Hrvačić Raze imenuje novoizabrani zamjenik
predsjednika Ćatić Refika.
2.Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
ORGANIZACIJE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH
BORACA OPĆINE SREBRENICA: Alić Senahid, Mahmutović Ibro, Halilović Šefika i Suljić Izeta. Umjesto
njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora:
Halilović Ajna i Hodžić Mehmed, a i dalje ostaju članovi
Upravnog odbora: Muhić Kadefa, Bećirović Sabaheta,
Hasanović Muharem, Halilović Asima, Hrvačić Raza,
Ahmetović Jusuf, Mehmedović Fikreta i Ćatić Refika.
3.ORGANIZACIJU PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH
BORACA OPĆINE SREBRENICA predstavlja i zastupa
Muhić Kadefa predsjednik Upravnog odbora, Ćatić
Refika novoizabrani zamjenik predsjednika umjesto
Hrvačić Raze dosadašnjeg zamjenika i Halilović
Asima, sekretar Organizacije.
168
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-008219/12 od
3.4.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog
kantona u knjigu II, pod rednim brojem 621, dana 4.3.2012.
godine upisana je slijedeća promjena:
1.Udruženje građana Nogometni klub „Mladost“
G.Živinice vrši promjenu naziva tako što je sada naziv
Nogometni klub “Mladost” Gornje Živinice i promjenu
skraćenog naziva tako što je umjesto dosadašnjeg
skraćenog naziva UG NK “Mladost” sada skraćeni
naziv N.K. “Mladost” Gornje Živinice
Broj 6 - Strana VI
SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 2.Nogometni klub “Mladost” Gornje Živinice vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Iljkić Mile imenuje novoizabrani predsjednik Pavić Slavko i promjenu predsjednika
Predsjedništva tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Mešić Seada imanuje novoizabrani
predsjednik Izvršnog odbora Babić Franjo.
3.Razrješavaju se raniji članovi Predsjedništva Nogometnog kluba “Mladost” Gornje Živinice: Halilbašić
Azem, Siočić Ejub, Filipović Ilija, Iljkić Milo, Siočić
Muhamed, Pavić Mićan, Maričević Radan, Kolčaković
Senad, Klopić Muradif i Babić Mijo. Umjesto njih se
imenuju novi članovi Izvršnog odbora: Lučić Anto,
Sulejmanović Alija, Kolčaković Eldin, Iljkić Ilija, Nurkić
Fahir, Siočić Elnur, Žepić Zoran i Babić Franjo, a i dalje
ostaje član Izvršnog odbora Mešić Sead.
4.Nogometni klub “Mladost” Gornje Živinice predstavlja
i zastupa : Babić Franjo novoizabrani predsjednik
Izvršnog odbora umjesto Mešić Seada dosadašnjeg
predsjednika Predsjedništva.
169
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-008443/12 od
5.4.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 451, dana 5.4.2012. godine
upisana je slijedeća promjena:
1.Udruženje stočara „Gradačac“ vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Hećimović Samira imenuje novoizabrani
predsjednik Huskić Sead i promjenu predsjednika
Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Omerović Merseda imanuje novoizabrani predsjednik Mešanović Zijad.
2.Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Udruženja stočara „Gradačac“: Bilajac Muris, Bahić
Munever, Kovač Mirsad i Džinić Nusret. Umjesto njih
se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Mešanović
Zijad, Kamberović Haso, Huskić Jasmin i Mujić Hasan,
a i dalje ostaje član Upravnog odbora : Omerović
Mersed.
3.Udruženje stočara „Gradačac“ predstavlja i zastupa:
Huskić Sead, novoizabrani predsjednik Skupštine
umjesto Hećimović Samira, dosadašnjeg predsjednika
i Mešanović Zijad novoizabrani predsjednik Upravnog
odbora umjesto Omerović Merseda dosadašnjeg
predsjednika.
170
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-008371/12 od
10.4.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu II, pod rednim brojem 466, dana 10.4.2012. godine
upisana je slijedeća promjena:
1.Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Udruženja poljoprivrednika u BiH – Udruženje
poljoprivrednika Tuzlanskog kantona: Lovrić Mato,
Alić Vehid i Maksimović Goran. Umjesto njih se
imenuju novi članovi Upravnog odbora: Palavrić
Jasmin, Prelovac Neđo i Ribić Džemal. A i dalje
ostaju članovi Upravnog odbora Stojak Ilija, Ikanović
Mevludin, Hasanović Enes i Petrović Dragan.
171
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-006922/12 od
Utorak, 12 juni 2012. god.
10.4.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog
kantona u knjigu II, pod rednim brojem 262, dana 10.4.2012.
godine, upisana je slijedeća promjena:
1.ASOCIJACIJA STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U TUZLI, vrši promjenu predsjednika
Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Smajić Almire, imenuje novoizabrani predsjednik
Kuduzović Romana, promjenu predsjednika Izvršnog
vijeća tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika
Divković Dražena imenuje novoizabrani predsjednik
Hamzić Adnan i promjenu predsjednika Asocijacije
tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Ibrahimagić Rasima imenuje novoizabrani predsjednik Džinić Mugdin.
2.Razrješavaju se raniji članovi Izvršnog vijeća ASOCIJACIJE STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U TUZLI: Muftić Tijana, Ahmetović Diša,
Omerović Tima, Džinić Mugdin, Saburović Merima,
Beganović Jasenka, Delić Midhat, Bajrić Ervina i
Divković Dražen. Umjesto njih se imenuju novi članovi
Izvršnog vijeća: Džebo Dženet, Karić Mirsad, Jahić
Azra, Ribić Nerma, Smajić Almira, Salihović Jasmina,
Bećirević Dženita, Jahić Melika , Aljić Jasmina i
Vejzović Kemal, a i dalje ostaje član Izvršnog vijeća
Nikić Anja.
3.ASOCIJACIJU STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U TUZLI, predstavlja i zastupa Džinić Mugdin, novoizabrani predsjednik Asocijacije,
umjesto Ibrahimagić Rasima dosadašnjeg predsjednika.
4.Odobrava se Statut ASOCIJACIJE STUDENATA
PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U TUZLI
shodno Odluci od 3.2.2012. godine.
172
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-008925/12 od
16.4.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog
kantona u knjigu I, pod rednim brojem 26, dana 16.4.2012.
godine upisana je slijedeća promjena:
1.UDRUŽENJE GRAĐANA SPORTSKIH RIBOLOVACA
“HAZNA” GRADAČAC, vrši promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika
Šakić Tahira, imenuje novoizabrani potpredsjednik Mešanović Ensar i promjenu potpredsjednika tako što se
umjesto dosadašnjeg potpredsjednika Šehović Reufa
imenuje novoizabrani dopredsjednik Mulahalilović
Bakir.
Za predsjednika Skupštine imenovan je Mašić Muhidin.
2.Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbra
UDRUŽENJA GRAĐANA SPORTSKIH RIBOLOVACA
“HAZNA” GRADAČAC: Šakić Tahir, Šehović Reuf,
Hadžiomerović Bahrija, Šehić Refik, Mašić Muhidin,
Dautović Vahid, Ćosić Rašid, Ibraković Esed,
Osmanović Sead, Širbegović Rešad, Delihodžić
Mesud, Skoždopolj Goran, Džinović Edin, Islamović
Mustafa i Kikić Efraim. Umjesto njih se imenuju
novi članovi Upravnog odbora Mešanović Ensar,
Mulahalilović Bakir, Bijelić Sanib, Bajramović Mirza,
Sejdić Samir, Avdić Nedžad, Gubaljević Osman,
Mejremić Mirza, Šakić Hajrudin, Hećimović Zijad i
Huskić Admir.
3.UDRUŽENJE GRAĐANA SPORTSKIH RIBOLOVACA
“HAZNA” predstavlja i zastupa Mešanović Ensar
novo-izabrani predsjednik Udruženja, umjesto Šakić
Tahira dosadašnjeg predsjednika i Mulahalilović Bakir,
novoizabrani dopredsjednik umjesto Šehović Reufa
dosadašnjeg dopredsjednika.
Utorak, 12 juni 2011. god.
SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Prestaje pravo predstavljanja i zastupanja Hadžiomerović Bahriji dosadašnjem sekretaru Udruženja.
4.Odobrava se Statut UDRUŽENJA GRAĐANA
SPORTSKIH RIBOLOVACA “HAZNA” GRADAČAC
shodno Odluci od 18.3.2012. godine.
173
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj:
UP1-06/1-05-009619/12
od
23.4.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog
kantona u knjigu I, pod rednim brojem 136, dana 16.4.2012.
godine upisana je slijedeća promjena:
- Razrješava se raniji član Upravnog odbora
UDRUŽENJA TAKSISTA “TUZLA - TAKSI” TUZLA Atić
Damir. Umjesto njega se imenuje novi član Upravnog
odbora Savić Siniša, a i dalje ostaju članovi Upravnog
odbora: Husanović Emir i Begunić Nedžad
174
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-009820/12 od
05.04.2004. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 417, dana 23.4.2012. godine
upisana je slijedeća promjena:
Odobrava se Statut Saveza ratnih vojnih invalida
Tuzlanskog kantona shodno Odluci broj 02-12-167/12
od 4.4.2012. godine.
Broj 6- Strana VII
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-025904/11 od
15.12.2011. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 152, dana 15.12.2011. godine
upisana je slijedeća promjena:
1.UDRUŽENJE GRAĐANA RADIO KLUB „KREKA“ vrši
promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Adamović Ilije imenuje
novoizabrani predsjednik Matić Zvonimir, promjenu
predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Aličić Esada imenuje
novoizabrani predsjednik Muslić Fadil i promjenu
dopredsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg dopredsjednika Hadžiibrišević Mirze imenuje novoizabrani dopredsjednik Halilović
Nedžad.
2.Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora UDRUŽENJA GRAĐANA RADIO KLUB „KREKA“: Aličić
Esad, Aličić Nihad i Kožuljević Josip. Umjesto njih
se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Čolić Mirheta, Halilović Nedžad i Mehić Midhat, a i dalje ostaju
članovi Upravnog odbora: Muslić Fadil i Hadžiibrišević
Mirza.
3.UDRUŽENJE GRAĐANA RADIO KLUB „KREKA“
predstavlja i zastupa: Muslić Fadil novoizabrani
predsjednik Upravnog odbora umjesto Aličić Esada
dosadašnjeg predsjednika i Halilović Nedžad novoizabrani dopredsjednik umjesto Hadžiibrišević Mirze
dosadašnjeg dopredsjednika.
178
175
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-008789/12 od
26.4.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog
kantona u knjigu I, pod rednim brojem 414, dana 26.4.2012.
godine upisana je slijedeća promjena:
1.Odobrava se Statut Organizacije ratnih vojnih invalida
Općine Gradačac shodno Odluci broj: 07-33/12 od
17.3.2012. godine.
2.Promjene Statuta Organizacije ratnih vojnih invalida
Općine Gradačac, kako je navedeno u prethodnom
stavu upisana je u Registar udruženja građana u
knjigu I, pod rednim brojem 414, dana 26.4.2012.
godine.
176
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-011096/12 od
20.4.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu II, pod rednim brojem 499, dana 20.4.2012. godine
upisana je slijedeća promjena:
1.Nogometni klub “Rudar” Ciljuge vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Halilović Mirnesa imenuje novoizabrani
predsjednik Halilović Jasmin, promjenu predsjednika
Kluba tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika
Kuljić Mirzeta imenuje novoizabrani predsjednik Jusić
Nail i promjenu potpredsjednika tako što se umjesto
dosadašnjeg potpredsjednika Glavinić Senada imenuje novoizabrani potpredsjednik Abadžić Nusret.
2.Nogometni klub “Rudar” Ciljuge predstavlja i zastupa
Jusić Nail novoizabrani predsjednik Kluba umjesto
Kuljić Mirzeta dosadašnjeg predsjednika i Abadžić
Nusret novoizabrani potpredsjednik Kluba umjesto
Glavinić Senada dosadašnjeg potpredsjednika.
177
OGLAS O POSTAVLJANJU
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Općinski sud u Kalesiji, sudija Dražena Pejanović u
pravnoj stvari tužitelja Ademović Velija, sin Alije, iz Sapne,
zastupan po punomoćniku Fazlić Nuriji adv. iz Kalesije,
protiv tuženih Čajtinović rođ. Omerović Zile iz Jajića, općina
Kalesija, sada nepoznatog mjesta boravišta, Ademović
Senada, iz Sapne, kao pravi sljednik iza Husić Hanke, iz
Sapne, Omerović Hanife, iz Sapne, Husić Husejna, iz Sapne,
Husić Hanife, iz Sapne, Jašarević Javre iz Kraljevića, općina
Sapna, Smajlović Mujčina iz Kraljevića, općina Sapna,
Smajlović Huse iz Kraljevića, općina Sapna, Smajlović
Osmana iz Kraljevića, općina Sapna, Smajlović Hatije iz
Kraljevića, općina Sapna i Husić Malke iz Kraljevića, općina
Sapna, Ademović Sulejman sin Avdije iz Sapne, kao pravni
sljednik iza Husić rođ. Musić Milke iz Sapne, Hamzić rođ.
Husić Hanife iz Sapne, Husić Avde iz Sapne, Kamerić rođ.
Omerović Hanife iz Sapne, Omerović Omera iz Sapne,
Omerović Adema iz Sapne, Omerović Smaje iz Sapne, Begić
rođ. Jahić Have iz Kraljevića, Osmanović rođ. Jahić Mine iz
Sapne, Hasanović rođ. Jahić Time, iz Vitinice, Ibrahimović
rođ. Jahić Fate iz Goduša, općina Sapna i Omerović Havke,
Općina Sapna, zastupana po općinskom pravobraniocu kao
zakonskom zastupniku i Smajlović (Havka) Muje, iz Sapne,
radi utvrđenja, VSP 500,00 KM , dana 25. 04. 2012. godine
donio je slijedeći
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovoga Suda broj 29 0 P 008647 10 P od
24. 04. 2012. godine na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 4. ZPP-a
tuženoj Čajtinović rođ. Omerović Zile iz Jajića, općina Kalesija,
sada nepoznatog mjesta boravišta, postavlja se privremeni
zastupnik Hamzić Mehmed, advokat iz Kalesije.
Broj 6 - Strana VIII
SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Rješenjem je utvrdjeno da će privremeni zastupnik
zastupati tuženu sve dok se tužena ili njen punomoćnik ne
pojave pred sudom, odnosno dok Organ starateljstva ne
obavijesti Sud da je tuženom postavio staraoca.
179
Općinski sud u Gradačcu, sudija Sarajlić Edina, u
pravnoj stvari tužitelja Aljić Edina sin Šefika iz Srebrenika,
zastupan po punomoćniku advokatu Vikalo Mini iz Srebrenika,
protiv tužene Knatten Hanne kći Fuvinda, nastanjena u
Ragnhildsvei 10, post 4311 Homersak, Norway, radi razvoda
braka, i z d a j e,
OGLAS
Rješenjem ovog suda broj 28 0 P 020646 11 P od
03.05.2012.godine na temelju člana 296. stav 2. tačka 4.
Zakona o parničnom postupku postavljen je advokat Sinanović
Faruk iz Srebrenika za privremenog zastupnika tuženoj
Knatten Hanne kći Fuvinda, nastanjena u Ragnhildsvei 10,
post 4311 Homersak, Norway, koja je nepoznatog boravišta,
a nema punomoćnika.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik
vršiti sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, sve dok
se tužena ili njen punomoćnik ne pojave pred sudom ili dok
organ starateljstva ne postavi staratelja tuženoj.
180
Opštinski sud u Tuzli po sudiji Slavici Tadić, u pravnoj
stvari tužioca Đorđa Remetića sin Petra iz Bijeljine, ul.
Petra Bojovića br. 20, zastupan po Advokatskoj kancelariji
„Muhići dr.“ D.o.o Tuzla protiv tuženog Jančik Alojza sin
Hinka iz Sarajeva ul. Porodice Ribar br. 53 – sad nepoznatog
boravišta, radi utvrđivanja prava svojine po osnovu održaja,
van ročišta dana 10.05.2012. godine donio je
OGLAS
Rješenjem Opštinskog suda u Tuzli broj 32 0 P 000188
09 P od 09.05.2012. godine na osnovu člana 296 stav 2
tačka 4 ZPP-a postavljen je EDVIN AGIĆ, advokat iz Tuzle za
privremenog zastupnika tuženim, Jančik Alojzu sin Hinka iz
Sarajeva ul. Porodice Ribar br. 53 – sad nepoznatog boravišta
, a u parnici koja se vodi po tužbi tužioca Đorđa Remetića sin
Petra iz Bijeljine, ul. Petra Bojovića br. 20, radi utvrđivanja
prava svojine po osnovu održaja i to na nekretninama koje su
upisane u ZK ul. br.2665 KO Gornja Tuzla, a označene kao kč.
Broj 2097/1 parcela njiva Palučak površine 723 m2, zatim kč.
2097/8 parcela “jaz” površine 481 m2, kč. Br. 2097/9 parcela
njiva “palučak” površine 1929 m2 i kč. Br. 2097/10 parcela
njiva “palučak” površine 392 m2, kao i nekretnine koje su
upisane u ZK ul. Br. 2663 KO Gornja Tuzla označene kao kč.
Br. 2141/88 kuća sa kućištem i vodenicom površine 607 m2 ,
kč. Br. 2141/86 “kućište pod vodenicom” u površini od 231 m2
i kč. Br. 2141/8 “šuma krčevina-bučje” u površini 5545 m2. a
kojim parcelama po novom premjeru odgovaraju nekretnine
upisane u PL broj 357 KO Kovačevo selo označena kao kč.
Br. 677/2 zv. “kućište” u naravi njiva III klase u površini 723
m2, kč. Br. 669 zv. “Remetića jaz” u naravi jaz površine 481
m2, kč. Br. 671 zv. “Palučak” u naravi njiva III klase površine
1920 m2, kč. Br. 677/3 parcela zvana kućište u naravi njiva
III klase površine 392 m2 , kč. Br. 678 zva. Kućište u naravi
kuća površine 51 m2 , dvorište površine 500 m2, vodenica
površine 17 m2 i pašnjak I klase površine 41 m2 , kč. Br. 681/1
parela zvana “kućište u naravi pašnjak II klase površine 231
m2, kč. 680 parcela zvana “kućište sjelina” u naravi pašnjak
I klase površine 521 m2, kč. Br. 681/2 zv. “okućnica” u naravi
njiva V klase površine 2438 m2, kč. Br. 681/3 zv. “okućnica
sjelina” u naravi pašnjak I klase površine 430 m2, kč. Br. 682/2
Utorak, 12 juni 2012. god.
parcela zvana “Bučje” u naravi šuma III klase površine 4395
m2 i kč. Br. 682/3 parcela zv. “Bučje sjelina” u naravi pašnjak
I klase površine 1150 m2. Navedene parcele su upisane kao
suvlasništvo tužioca sa dijelom 168/192 i tuženog sa dijelom
24/192 dok je kao posjednik navedenih parcela upisan
tužilac sa dijelom 1/1 i isti nesmetano i zakonito sve parcele
koristi duži vremenski period više od 20 godina, a na osnovu
nasleđivanja iza svog umrlog oca Petra koji je upisan kao
isključivi posjednik navedenih nekretnina još od 1980.god. a
koristi ih još od 1930.god.
Istim rješnjem određeno je da će privremeni zastupnik
zastupati tuženog u postupku sve dok se tuženi ili njegov
punomoćnik ne pojave pred sudom odnosno dok organ
starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom postavio
staraoca.
181
Općinski sud u Kalesiji, sudija Dražena Pejanović u
pravnoj stvari tužitelja Jasiković rođ. Tupkušić Emine ud.
Ahme iz Rainaca Gornjih, općina Kalesija, Jasiković (Ahmo)
Enes iz Rainaca Gornjih, općina Kalesija i Jasiković (Ahmo)
Enisa iz Rainaca Gornjih, općina Kalesija, protiv tuženih
Makić (Suljo) Mujo iz Rainaca, općina Kalesija, Makić
(Suljo) Rahima iz Rainaca, općina Kalesija, Jasiković (Ahmo)
Sulejman, iz Rainaca, općina Kalesija, Jasiković (Ahmo)
Ibrahim iz Rainaca, općina Kalesija, Jasiković (Alija) Ahmo
iz Rainaca, općina Kalesija, Softić rođ. Jasiković Hana iz
Rainaca Donjih, općina Kalesija, Jasiković (Alija) Muharem
iz Rainaca, općina Kalesija, Jasiković (unuk) Alije Senaid
iz Rainaca, općina Kalesija, Jasiković (unuka Alije) Hata iz
Rainaca, općina Kalesija, Mešić (Salkan) Nezir, iz Rainaca,
općina Kalesija, Mešić rođ. Džafić Emira iz Rainaca, općina
Kalesija, Ibrahimbegović (Alija) Hasna iz Rainaca, općina
Kalesija, Mešić rođ. Buljubašić Džanuma iz Rainaca, općina
Kalesija, Mešić (Halil) Hatidža, iz Rainaca, općina Kalesija,
Mešić (Halil) Halil, iz Rainaca, općina Kalesija, Musić (Ramo)
Rahman iz Rainaca, općina Kalesija, Ibrahimbegović (Ibro)
Rejf, iz Rainaca Donjih, općina Kalesija, Ibrahimbegović
(Safet) Sabina, iz Rainaca Donjih, općina Kalesija,
Ibrahimbegović (Safet) Ziba, iz Rainaca Donjih, općina
Kalesija, Ibrahimbegović (žena Saliha) Hafiza, iz Rainaca
Donjih, općina Kalesija, Ibrahimbegović (Salih) Reif, iz
Rainaca Donjih, općina Kalesija, Ibrahimbegović (Salih) Ibro,
iz Rainaca Donjih, općina Kalesija, Ibralić (Muharem) Zejćir
iz Rainaca Gornjih, općina Kalesija, Muharemović rođ. Ibralić
Vasva iz Petrovica Gornjih, Borogovac rođ. Ibrahimbegović
Hata iz Živinica, Kadrić (Ibrahim) Nurija iz Dubrava Gornjih,
općina Živinice, Kadrić (Ibrahim) Hasan iz Dubrava Gornjih,
općina Živinice, Kadrić (Ibrahim) Nura iz Dubrava Gornjih,
općina Živinice, Salkanović rođ. Ibrahimbegović Hasna iz
Dubrava Gornjih, Kadrić (Alija) Džemal iz Dubrava Gornjih,
općina Živinice, Kadrić (Alija) Zumra iz Dubrava Gornjih,
općina Živinice, Kadrić (Alija) Mujo iz Dubrava Gornjih, općina
Živinice, Kadrić rođ. Ibrahimbegović Tima iz Dubrava, općina
Živinice, Kadrić (Alija) Ibrahim iz Dubrava Gornjih, općina
Živinice, Kadrić (Alija) Safet iz Dubrava Gornjih, općina
Živinice, Halilčević (Muharem) Rasim, iz Dubrava Gornjih,
općina Živinice, Ibrahimbegović (Safet) Sabahija iz Rainaca
Donjih, općina Kalesija, svi sada nepoznatog mjesta boravišta,
Jasiković (Alija) Ahmet, iz Rainaca Gornjih, Jasiković Alija
Meho iz Rainaca Gornjih, Alić rođ. Jasiković (Alija) Ifeta kći
Alije, opština Osmaci, selo Mahala, Hadžić rođ. Softić Zada
kći Fehima iz Petrovica Gornjih, Kadrić (Alija) Sefer, naselje
jezero, općina Živinice, Kadrić (Alija) Alija 44147 Dortmund,
Schutzenstr 233 Njemačka, Halilčević (Muharem) Nurija iz
Gornjih Dubrava, općina Živinice, Mešić rođ. Džafić Hava kći
Mehe iz Rainaca Gornjih, općina Kalesija, Ibrahimbegović
(Ibro) Meho iz Živinica, Sprečka bb., Ibrahimbegović (Ibro)
Himzo iz Živinica, Sprečka 18, Mešić (Halil) Galib iz Rainaca
Gornjih, općina Kalesija, Mešić (Salih) Mustafa iz Rainaca,
Utorak, 12 juni 2011. god.
SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA općina Kalesija, Avdibašić Ibrahim iz Kikača, općina Kalesija
kao pravni sljednik Avdibašić rođ. Mešić Hatidže iz Kikača,
Gutić rođ. Mešić Hurija iz Petrovica Gornjih, općina Kalesija,
Ferhatbegović (Džafer) Ismet iz Papraće, kao pravni sljednik
Ferhatbegović rođ. Ibrahimbegović (Salko) Derve iz Papraće,
Muhamedbegović (Munib) Asim iz Baljkovice, općina Sapna,
kao pravni sljednik Muhamedbegović rođ. Ibrahimbegović
Bakše, Ibrahimbegović (Smajo) Pašan iz Rainaca Donjih,
općina Kalesija, Ibrahimbegović (Smajo) Safeta iz Rainaca
Donjih, općina Kalesija, Ibrahimbegović (Aljo) Safet iz
Petrovica Gornjih, općina Kalesija kao pravni sljednik
Ibrahimbegović (Smajo) Alje, Ibrahimbegović (žena Safeta)
Aiša iz Donjih Rainaca, općina Kalesija, Ibrahimbegović
(Safet) Salem iz Rainaca Donjih, općina Kalesija, Ibralić (žena
Muharema) Saliha iz Petrovica Gornjih, Zejnić rođ. Ibralić
(Muharema) Haša iz Petrovica Gornjih, Mehić rođ. Ibralić
(Muharem) Haša iz Petrovica Gornjih, općina Kalesija, Ibralić
(Muharem) Alosman iz Petrovica Gornjih, općina Kalesija,
Kadrić Alija Živinice, radi utvrđenja, VSP 500,00 KM, dana
25. 05. 2012. godine donio je slijedeći
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovoga Suda broj 29 0 P 004376 09 P od
25. 05. 2012. godine na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 4. ZPP-a
tuženim Makić (Suljo) Muji iz Rainaca, općina Kalesija, Makić
(Suljo) Rahimi iz Rainaca, općina Kalesija, Jasiković (Ahmo)
Sulejmanu, iz Rainaca, općina Kalesija, Jasiković (Ahmo)
Ibrahimu iz Rainaca, općina Kalesija, Jasiković (Alija) Ahmi
iz Rainaca, općina Kalesija, Softić rođ. Jasiković Hani iz
Rainaca Donjih, općina Kalesija, Jasiković (Alija) Muharemu
iz Rainaca, općina Kalesija, Jasiković (unuk Alije) Senaidu
iz Rainaca, općina Kalesija, Jasiković (unuka Alije) Hati iz
Rainaca, općina Kalesija, Mešić (Salkan) Neziru, iz Rainaca,
općina Kalesija, Mešić rođ. Džafić Emiri iz Rainaca, općina
Kalesija, Ibrahimbegović (Alija) Hasni iz Rainaca, općina
Kalesija, Mešić rođ. Buljubašić Džanumi iz Rainaca, općina
Kalesija, Mešić (Halil) Hatidži, iz Rainaca, općina Kalesija,
Mešić (Halil) Halilu, iz Rainaca, općina Kalesija, Musić (Ramo)
Rahman iz Rainaca, općina Kalesija, Ibrahimbegović (Ibro)
Reifu, iz Rainaca Donjih, općina Kalesija, Ibrahimbegović
(Safet) Sabini, iz Rainaca Donjih, općina Kalesija,
Ibrahimbegović (Safet) Zibi, iz Rainaca Donjih, općina
Kalesija, Ibrahimbegović (žena Saliha) Hafizi, iz Rainaca
Donjih, općina Kalesija, Ibrahimbegović (Salih) Rejfu, iz
Rainaca Donjih, općina Kalesija, Ibrahimbegović (Salih) Ibri,
iz Rainaca Donjih, općina Kalesija, Ibralić (Muharem) Zejćiru
iz Rainaca Gornjih, općina Kalesija, Muharemović rođ. Ibralić
Vasvi iz Petrovica Gornjih, Borogovac rođ. Ibrahimbegović
Hati iz Živinica, Kadrić (Ibrahim) Nuriji iz Dubrava Gornjih,
općina Živinice, Kadrić (Ibrahim) Hasanu iz Dubrava Gornjih,
općina Živinice, Kadrić (Ibrahim) Nuri iz Dubrava Gornjih,
općina Živinice, Salkanović rođ. Ibrahimbegović Hasni iz
Dubrava Gornjih, Kadrić (Alija) Džemalu iz Dubrava Gornjih,
općina Živinice, Kadrić (Alija) Zumri iz Dubrava Gornjih,
općina Živinice, Kadrić (Alija) Muji iz Dubrava Gornjih,
općina Živinice, Kadrić rođ. Ibrahimbegović Timi iz Dubrava,
općina Živinice, Kadrić (Alija) Ibrahimu iz Dubrava Gornjih,
općina Živinice, Kadrić (Alija) Safetu iz Dubrava Gornjih,
Broj 6- Strana IX
općina Živinice, Halilčević (Muharem) Rasimu, iz Dubrava
Gornjih, općina Živinice, Ibrahimbegović (Safet) Sabahiji iz
Rainaca Donjih, općina Kalesija, svi sada nepoznatog mjesta
boravišta, sada nepoznatog mjesta boravišta, postavlja se
privremeni zastupnik Mešić Izet advokat iz Kalesije.
Rješenjem je utvrdjeno da će privremeni zastupnik
zastupati tuženu sve dok se tužena ili njen punomoćnik ne
pojave pred sudom, odnosno dok Organ starateljstva ne
obavijesti Sud da je tuženom postavio staraoca.
182
Općinski sud u Tuzli, po sudiji Brkić Emini, u pravnoj
stvari tužitelja DOO „Commercial“ Banovići, Podgorje br.
42, zastupan po advokatu Softić Ćamilu iz Banovića, protiv
tuženog Herić Jasmina sina Kasima iz Zavidovića, sa
posljednjim prebivalištem u Osječani bb Zavidovići, a koji se
nalazi u inostranstvu radi naknade štete, vsp. 18.544,14 KM,
na ročištu dana 23.05.2012. godine donio je slijedeće
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Tuženom Herić Jasminu sinu Kasima koji se nalazi u
inostranstvu, bez utvrđenog mjesta boravišta postavlja se
privremeni zastupnik u osobi Dedić Mirsadu, advokatu iz
Tuzle, ul. Maršala Tita do broja 34 koji će zastupati tuženog u
predmetnom parničnom postupku.
Privremeni zastupnik tuženog će vršiti sva prava i
dužnosti zakonskog zastupnika tuženog sve dok se tuženi
ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok
organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom postavio
staraoca.
183
OGLAS O OGLA[AVANJU
INDEKSA [email protected]]IM
Oglašava se nevažećim indeks na ime Zehrudin
Mujanović iz Tuzle, izdat od strane Rudarsko-geološkograđevinskog fakulteta u Tuzli - odsjek geologija, broj: 6225,
izdat 1994/95 godine u Tuzli.
184
Oglašava se nevažećom diploma o završenom studiju za
sticanje visoke stručne spreme i stručnog naziva diplomirani
ekonomist na ime Lejla Fačić, rođena 11.05.1978. godine
u Tuzli, izdata od strane JU Univerziteta u Tuzli, Ekonomski
fakultet - smjer marketing, broj: 428 od 18.12.2001. godine.
185
Oglašava se nevažećim indeks na ime Adin Halilović
iz Lukavca, Ekonomski fakultet, broj: 2018/08, izdat 2008.
godine u Tuzli.
186
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-2/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
405
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Bukiwe" Bukiwe Tuzla
I
Mirjana Mazi} ‡ Piri}, predsjednik
Selver ]ati}, ~lan
Mirad Deli}, ~lan
Marjana Stevanovi}, ~lan
Fikret Ro{a, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-3/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
406
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Centar" Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola"Centar" Tuzla, na period najdu`e do
90 dana, u sqede}em sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
Jusuf Jagawac, predsjednik
Samir Bajraktarevi}, ~lan
Amela Feuki}, ~lan
Senad Rehi}, ~lan
Qubomirka ^olo, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-4/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
407
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Bukiwe" Bukiwe Tuzla, na period
najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
Broj 6 - Strana 667
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Husino" Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Husino" Tuzla, na period najdu`e do
90 dana, u sqede}em sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
Ivan Sli{kovi}, predsjednik
Dra`en Kapetanovi}, ~lan
Halid Gazibegovi}, ~lan
Nata{a Toki}, ~lan
Bersim Kikanovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-8466-5/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
408
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
Broj 6 - Strana 668
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA RJE[EWE
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
I
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola"Lipnica" Lipnica, Tuzla, na period
najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Novi Grad" Tuzla
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Lipnica" Lipnica, Tuzla
1.
2.
3.
4.
5.
Amir Husagi}, predsjednik
Ferid Mulahalilovi}, ~lan
Alija Sadikovi}, ~lan
Radenka Tomi}, ~lan
Elvira Sadikovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-6/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
409
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Novi Grad" Tuzla, na period najdu`e
do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
Mirela Osmanovi}, predsjednik
Nihada Jahi}, ~lan
Goran Smajlovi}, ~lan
Sulejman Qubovi}, ~lan
Dragan Divkovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-8466-8/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
411
I
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Miladije" Tuzla, na period najdu`e
do 90 dana, u sqede}em sastavu:
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna muzi~ka {kola Tuzla
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Miladije" Tuzla
1.
2.
3.
4.
5.
Salih Hasanbegovi}, predsjednik
Amir Ibrahimagi}, ~lan
Suvada Durmi}, ~lan
Gordana Bakoti}, ~lan
Asmir Salki}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-8466-7/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
410
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
RJE[EWE
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna muzi~ka {kola Tuzla, na period najdu`e do 90
dana, u sqede}em sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
Tawa Maxarevi}, predsjednik
Edis Muja~evi}, ~lan
Adil Sarihoxi}, ~lan
Maja Azabagi}, ~lan
Vesna Suqevi} Dropi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-8466-9/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Broj 6 - Strana 669
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
412
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
414
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Pazar" Tuzla
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Slavinovi}i" Tuzla
I
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Pazar" Tuzla, na period najdu`e do 90
dana, u sqede}em sastavu:
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Osnovna
{kola "Slavinovi}i" Tuzla, na period najdu`e do 90
dana, u sqede}em sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
Sabina Jogun~i}, predsjednik
Elvira Slomi}, ~lan
Dalibor Brki}, ~lan
Aqo Hujdur, ~lan
Jakub Osmi}, ~lan.
1.
2.
3.
4.
5.
Edis Hoxi}, predsjednik
Amela Piri}, ~lan
Vawa Erakovi}, ~lan
Senada Muratbegovi}, ~lan
Elmedin Avdiba{i}, ~lan.
II
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-10/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-12
Tuzla, 09.05.2012. godine
413
415
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Sjewak" Tuzla
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Solina" Tuzla
I
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola"Sjewak" Tuzla, na period najdu`e do
90 dana, u sqede}em sastavu:
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Solina" Tuzla, na period najdu`e do
90 dana, u sqede}em sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
Kanita Turku{i}, predsjednik
Sini{a Blagojevi}, ~lan
Edin Suhowi}, ~lan
Indira Lukavica, ~lan
Goran Gavri}, ~lan.
1.
2.
3.
4.
5.
Goran Blagojevi}, predsjednik
Milan Peri}, ~lan
Meliha Bijedi}, ~lan
Xenana Gotovu{i}-Uzuni}, ~lan
Ekrema @iv~i}, ~lan.
II
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-8466-11/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-13/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
Broj 6 - Strana 670
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 416
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola"Tu{aw" Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Tu{aw" Tuzla, na period najdu`e do
90 dana, u sqede}em sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
Igor Hudi}, predsjednik
Omar Haxi}, ~lan
[ejla [ehabovi}, ~lan
Emir Jahi}, ~lan
Mirjana Fares, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-8466-14/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
418
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Gorwa Tuzla" Gorwa Tuzla, Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Gorwa Tuzla" Gorwa Tuzla, Tuzla, na
period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Safet Suba{i}, predsjednik
2. Samir Toski}, ~lan
3. Kadrija Haximehmedovi}, ~lan
4. Isak Haximehmedovi}, ~lan
5. Sanela Haximehmedovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-44/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
419
417
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Simin Han" Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Simin Han" Tuzla, na period najdu`e
do 90 dana, u sqede}em sastavu:
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Podriwe" Mihatovi}i, Tuzla
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Podriwe" Mihatovi}i, Tuzla, na
period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
1. Alen Ba{i}, predsjednik
2. Almira Kurti}, ~lan
3. Zemila Haxiefendi}, ~lan
4. Enis Gostev~i}, ~lan
5. Izudin Smaji}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-43/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
I
1. Amir Me{kovi}, predsjednik
2. Fatima Klempi}, ~lan
3. Hajrija Abdulahovi}, ~lan
4. Rusmira Kurtali}, ~lan
5. Xenita Jakupovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-8466-45/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
420
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
422
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Pasci" Pasci, Tuzla
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Kreka" Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Osnovna
{kola "Pasci" Pasci, Tuzla, na period najdu`e do 90
dana, u sqede}em sastavu:
Broj 6 - Strana 671
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
1. Vehid Serhatli}, predsjednik
2. Amela \ulovi}, ~lan
3. Abdulah \ulovi}, ~lan
4. Alma Spahi}, ~lan
5. Slobodanka Prawi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-46/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Kreka" Tuzla, na period najdu`e do 90
dana, u sqede}em sastavu:
1. Vedad Xaferagi}, predsjednik
2. Emina Muminovi}, ~lan
3. Nihad Musi}, ~lan
4. Ranka Mandi}, ~lan
5. [efik Husi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-8466-48/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
421
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
423
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Mejdan" Tuzla
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU O[ "Bre{ke" Bre{ke, Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Mejdan" Tuzla, na period najdu`e do
90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Sanela Gulamovi}, predsjednik
2. Edina Huski}, ~lan
3. Bewamin Bajraktarevi}, ~lan
4. [ejla Dori}, ~lan
5. Amir Hasanxikovi}, ~lan.
II
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Bre{ke" Bre{ke, Tuzla, na period
najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Nevres Huri}, predsjednik
2. Branka Arnaut Brkqa~i}, ~lan
3. Ervin Huremovi}, ~lan
4. Amira Hrusti}, ~lan
5. Sadif Mahmutovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-47/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-8466-49/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
Broj 6 - Strana 672
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 424
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
426
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Kiseqak" Kiseqak, Tuzla
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Jala" Tuzla
I
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Kiseqak" Kiseqak, Tuzla, na period
najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Jala" Tuzla, na period najdu`e do 90
dana, u sqede}em sastavu:
1. Faruk Mehmedinovi}, predsjednik
2. Mensud Smaji}, ~lan
3. Selmir Selimba{i} ~lan
4. Marica Ili~kovi}, ~lan
5. Sandra \uri}, ~lan.
1. Adnan Musi}, predsjednik
2. Amira Hasi}, ~lan
3. ]amil Ahmetovi}, ~lan
4. Nada ^aji}, ~lan
5. Indira Kameri}, ~lan.
II
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-8466-50/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-8466-52/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
425
427
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Mramor" Mramor, Tuzla
o imenovawu privremenog [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "\u|evik" \ur|evik, @ivinice
I
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Mramor" Mramor, na period najdu`e
do 90 dana, u sqede}em sastavu:
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Osnovna
{kola "\ur|evik", @ivinice, na period najdu`e do 90
dana, u sqede}em sastavu:
1. Muhamed Ibri{evi}, predsjednik
2. Amina Hoxi}, ~lan
3. Seid Hrn~i}, ~lan
4. Ana Divkovi}, ~lan
5. Mirjana Joki}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-8466-51/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
1.
2.
3.
4.
5.
Nihad Habibovi}, predsjednik
Amir Zenunovi}, ~lan
Hamdija ^oki}, ~lan
Hazim Fehri}, ~lan
Asmir Ni{i}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-8466-22/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
428
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora JU Prva
osnovna {kola @ivinice
430
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Vi{}a" Vi{}a, @ivinice
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Prva
osnovna {kola @ivinice, na period najdu`e do 90
dana, u sqede}em sastavu:
1. Fatima Haxiki}, predsjednik
2. Alen Goleti}, ~lan
3. Magdalena Kova~evi}, ~lan
4. Avdo Memi}, ~lan
5. Aida Balki}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-8466-23/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
429
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Vi{}a" Vi{}a, @ivinice, na period
najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Enes Me{tri}, predsjednik
2. Mirnes Jahi}, ~lan
3. Hamdo Salki}, ~lan
4. Edina Br~aninovi}, ~lan
5. Hidajeta Jusufovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-8466-25/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
431
RJE[EWE
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
I
o imenovawu privremenog [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Gra~anica" Gra~anica, @ivinice
o imenovawu privremenog [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Dubrave" Dubrave Dowe, @ivinice
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Dubrave" Dubrave Dowe, @ivinice,
na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
Broj 6 - Strana 673
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
1. Fahrudin Pa{i}, predsjednik
2. Selma Be{irevi}, ~lan
3. ]azima Halilovi}, ~lan
4. Fadila Halil~evi}, ~lan
5. Hajrudin Belki}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-8466-24/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
RJE[EWE
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Gra~anica" Gra~anica, @ivinice, na
period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Kemal Zahirovi}, predsjednik
2. Ibro ]asurovi}, ~lan
3. Mersija Boji}, ~lan
4. Semina Boji}, ~lan
5. Medina Mahmutovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-56/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
Broj 6 - Strana 674
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 432
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
434
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora JU
Osnovna {kola "Ba{igovci" Ba{igovci, @ivinice
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "[eri}i" [eri}i, @ivinice
I
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Ba{igovci" Ba{igovci, @ivinice,
na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Osnovna
{kola "[eri}i" [eri}i, @ivinice, na period najdu`e
do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Edin Hrvi}, predsjednik
2. Senada Muratovi}, ~lan
3. Nevres Me{anovi}, ~lan
4. Idajim Trumi}, ~lan
5. Mirsad Mu{i}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-57/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
433
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Druga osnovna {kola @ivinice
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Druga
osnovna {kola @ivinice, na period najdu`e do 90
dana, u sqede}em sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
Mirsad Selimovi}, predsjednik
Ibro ]asurovi}, ~lan
Sead Taletovi}, ~lan
Xenan Muki}, ~lan
Fetiha Vejzovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-8466-58/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
1. Eldin Deli}, predsjednik
2. Sadila Ikanovi}, ~lan
3. Anela \ulovi}, ~lan
4. Mirza Me{kovi}, ~lan
5. Esad Zenunovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-8466-59/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
435
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "@ivinice Gorwe" @ivinice
Gorwe, @ivinice
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Osnovna
{kola "@ivinice Gorwe" @ivinice Gorwe, @ivinice,
na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Fahrudin Ali}, predsjednik
2. Mirha Sio~i}, ~lan
3. Midhat Jakubovi}, ~lan
4. Vawa Bosanki}, ~lan
5. Mehmed Klopi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-8466-60/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
436
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Toj{i}i" Toj{i}i, Kalesija
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Toj{i}i" Toj{i}i, Kalesija, na
period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
Broj 6 - Strana 675
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
1. Senad [migalovi}, predsjednik
2. Esad Novali}, ~lan
3. Abdurahman Bajri}, ~lan
4. Selmir Buquba{i}, ~lan
5. Maida Fati}, ~lan.
438
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Vukovije" Vukovije, Kalesija
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Vukovije" Vukovije, Kalesija, na
period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Senaid Tupaji}, predsjednik
2. Asim Mehmedovi}, ~lan
3. Zijad Kulani}, ~lan
4. Safet Imamovi}, ~lan
5. Nexad Huseinovi}, ~lan.
II
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-27/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-8466-53/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
437
439
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Memi}i" Memi}i, Kalesija
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora JU Osnovna
{kola "Rainci Gorwi" Rainci Gorwi, Kalesija
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Osnovna
{kola "Memi}i" Memi}i, Kalesija, na period najdu`e
do 90 dana, u sqede}em sastavu
1. Sanela Haxi}, predsjednik
2. Emina Krajinovi}, ~lan
3. Denis Arifovi}, ~lan
4. Rahman Makali}, ~lan
5. Suhdin \edovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A
Broj: 02/1-34-8466-28/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Osnovna
{kola "Rainci Gorwi" Rainci Gorwi, Kalesija, na
period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Bajro Suqkanovi}, predsjednik
2. Asim Pjani}, ~lan
3. Refik Guti}, ~lan
4. Sadika Mehmedovi}, ~lan
5. Sinan Xafi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-54/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
Broj 6 - Strana 676
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 440
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
442
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Kalesija" Kalesija
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Kalesija" Kalesija, na period najdu`e
do 90 dana, u slijede}em sastavu:
1. Abdulah Kulovi}, predsjednik
2. Lejla Tupaji}, ~lan
3. Samir Selmanovi}, ~lan
4. Ibrahim Fazli}, ~lan
5. Hava Fazli}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-55/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Hasan Kiki}" Grada~ac
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Hasan Kiki}" Grada~ac, na period
najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Refik Keserovi}, predsjednik
2. Adnan Konxi}, ~lan
3. Almir Mehi}, ~lan
4. Admira Bara}, ~lan
5. Admir Huski}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-31/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
443
441
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora JU Druga
osnovna {kola Gra~anica
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Osnovna {kola "Ivan Goran Kova~i}" Grada~ac
I
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Druga
osnovna {kola Gra~anica, na period najdu`e do 90
dana, u sqede}em sastavu:
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
1. Azra Mustajba{i}, predsjednik
2. Eldin Gazibegovi}, ~lan
3. Xenan Morali}, ~lan
4. Emira Eminovi}, ~lan
5. Xenana Muratovi}, ~lan.
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Osnovna {kola "Ivan Goran Kova~i}" Grada~ac, na
period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Binamir [aki}, predsjednik
2. Naida Nali}, ~lan
3. Mirel Bijedi}, ~lan
4. Valerija Kasumovi}, ~lan
5. Tawa Luki} Supi}, ~lan.
II
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-1/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-32/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Broj 6 - Strana 677
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
444
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom
56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovawu ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
446
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 168. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 17/11),
Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici odr`anoj dana
19.04.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora JU Osnovna
{kola "Musa ]azim ]ati}" Zeliwa Dowa, Grada~ac
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa {kola Teo~ak
I
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Osnovna
{kola "Musa ]azim ]ati}" Zeliwa Dowa, Grada~ac,
na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Mje{ovita sredwa {kola Teo~ak, na period najdu`e do
90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Mehmed Selimovi}, predsjednik
2. Taliba Hasi}, ~lan
3. Muharem Sinanovi}, ~lan
4. Tawa Tomi}, ~lan
5. Xevad Mahmutovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-33/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
1.
2.
3.
4.
5.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-11366/12
Tuzla, 19.04.2012. godine
447
445
Na osnovu ~lana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 168. Zakona o sredwem
obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici
odr`anoj dana 19.04.2012. godine, d o n o s i
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 168. Zakona o sredwem
obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Gimnazija "Me{a Selimovi}" Tuzla
o prestanku mandata [kolskom odboru
JU Mje{ovita sredwa {kola Teo~ak
I
Prestaje mandat [kolskom odboru JU Mje{ovita
sredwa {kola Teo~ak, u sqede}em sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
Besim Mehi}, predsjednik
Nizama ^elikovi}, ~lan
Halid Abdulahovi}, ~lan
Nihad Rexi}, ~lan
Meho Islamovi}, ~lan.
Amir [aba~ki}, predsjednik
Mujo Be{i}, ~lan
Nihad Rexi}, ~lan
Senad Avdi}, ~lan
Ferida Mujki}, ~lan.
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Gimnazija "Me{a Selimovi}" Tuzla, na period najdu`e
do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Edvin Agi}, predsjednik
2. Elnur Smaji}, ~lan
3. Suad Kunosi}, ~lan
4. Midhat Pari}, ~lan
5. Enes Osman~evi}, ~lan.
II
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-11365/12
Tuzla, 19.04.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-8466-34/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
Broj 6 - Strana 678
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 448
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 168. Zakona o sredwem
obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa elektrotehni~ka {kola Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Mje{ovita sredwa elektrotehni~ka {kola Tuzla, na
period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
Adem Ferhatbegovi}, predsjednik
Sabina [ehi}, ~lan
Esad Festi}, ~lan
Maida Ibrahimovi}, ~lan
Edina Hum~akovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-8466-15/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
449
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona“", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 168. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 17/11),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
09.05.2012. godine, d o n o s i
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
450
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 168. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 17/11),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa saobra}ajna {kola Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor
JU
Mje{ovita sredwa saobra}ajna {kola Tuzla, na period
najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
Nihada Duranovi}, predsjednik
Jasmina Husanovi} Pehar, ~lan
Qiqana Husi}, ~lan
Silvija Klempi}, ~lan
Xemal Me{anovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-17/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
451
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 168. Zakona o sredwem
obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa hemijska {kola Tuzla
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Sredwa ekonomska {kola Tuzla
I
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Mje{ovita sredwa hemijska {kola Tuzla, na period
najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Sredwa
ekonomska {kola Tuzla, na period najdu`e do 90 dana, u
sqede}em sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
Rejhana Dervi{evi}, predsjednik
Dragan Pelemi{, ~lan
Sawa Berberovi}, ~lan
Begzada Ki{i}, ~lan
Zineta Kari}, ~lan.
1.
2.
3.
4.
5.
Vilma Ba{i}, predsjednik
Azra Muhedenovi}, ~lan
Milenko Kre{i}, ~lan
Larisa ]ustendil, ~lan
Alma Sarajli}, ~lan.
II
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-8466-16/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A
Broj: 02/1- 34-8466-18/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
452
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 168. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 17/11),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
09.05.2012. godine, d o n o s i
454
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 168. Zakona o sredwem
obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Sredwa medicinska {kola Tuzla
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa ma{inska {kola Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Mje{ovita sredwa ma{inska {kola Tuzla, na period
najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
Broj 6 - Strana 679
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Davor Tarade, predsjednik
Irvela Keri}, ~lan
Emir Jahi}, ~lan
Amir Hajdarhoxi}, ~lan
Slavica Mandi}, ~lan
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-19/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Sredwa
medicinska {kola Tuzla, na period najdu`e do 90 dana,
u sqede}em sastavu:
1. Nexad Kadri}, predsjednik
2. Mirza Tupaji}, ~lan
3. Harun Brki}, ~lan
4. Amir Ahmetovi}, ~lan
5. Mirsad Zilxi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-8466-35/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
455
453
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 168. Zakona o sredwem
obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 168. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 17/11),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Gimnazija "Ismet Mujezinovi}" Tuzla
o imenovawu privremenog [kolskog odbora JU
Mje{ovita sredwa gra|evinsko - geodetska {kola Tuzla
I
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Gimnazija "Ismet Mujezinovi}" Tuzla, na period
najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Mje{ovita sredwa gra|evinsko ‡ geodetska {kola
Tuzla, na period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
Aida ]uro, predsjednik
Vedad Pa{i}, ~lan
Amela Pejdah, ~lan
Mirsada Begovi}, ~lan
Lejla Xindo, ~lan.
1. Muris \ug, predsjednik
2. Samir \ulovi}, ~lan
3. Izudin [ari}, ~lan
4. Mevludin Ferhatovi}, ~lan
5. Zdenka Frawkovi}-Haskovi}, ~lan.
II
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A
Broj: 02/1- 34-8466-20/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-8466-36/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
Broj 6 - Strana 680
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 456
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 168. Zakona o sredwem
obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
458
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 168. Zakona o sredwem
obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa {kola Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Mje{ovita sredwa {kola Tuzla, na period najdu`e do
90 dana, u sqede}em sastavu:
1
2.
3.
4.
5.
]azim Umihani}, predsjednik
Faruk Hrustanovi}, ~lan
Jasmin Fejzi}, ~lan
Vera Skaloni}, ~lan
Mersida Su{i}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-37/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Sredwa trgovinska {kola Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Sredwa
trgovinska {kola Tuzla, na period najdu`e do 90 dana,
u sqede}em sastavu:
1. Suada Kunosi}, predsjednik
2. Belma Smaji}, ~lan
3. Damir Crnki}, ~lan
4. Gordana Deli}, ~lan
5. Slobodanka Ibrahimovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-39/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
459
457
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 168. Zakona o sredwem
obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 168. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 17/11),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa rudarska {kola Tuzla
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Turisti~ko - ugostiteqska {kola Tuzla
I
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Mje{ovita sredwa rudarska {kola Tuzla, na period
najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Turisti~ko ‡ ugostiteqska {kola Tuzla, na period
najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Amir Su{i}, predsjednik
2. Suad Zoni}, ~lan
3. Amir Ahmetovi}, ~lan
4. Mirel Mi{kovi}, ~lan
5. Ramiz Mujkanovi}, ~lan.
1. Sanela Haximehmedovi}, predsjednik
2. Seniha Dervi{evi}, ~lan
3. Edin Haximustafi}, ~lan
4. Muhamed Zahirovi}, ~lan
5. Edina Al Kadi Piri}, ~lan.
II
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A
Broj: 02/1-34-8466-38/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A
Broj: 02/1-34-8466-40/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
460
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 168. Zakona o sredwem
obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
462
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 168. Zakona o sredwem
obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Sredwa muzi~ka {kola Tuzla
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU Sredwa
muzi~ka {kola Tuzla, na period najdu`e do 90 dana, u
sqede}em sastavu:
1. Fikret Jahi}, predsjednik
2. Samir Cipurkovi}, ~lan
3. Senad Haxiomeragi}, ~lan
4. Zrinka Andreja{, ~lan
5. Sa{a Hajdukov, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-41/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Mje{ovita sredwa {kola @ivinice
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Mje{ovita sredwa {kola @ivinice, na period najdu`e
do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Hidajet Rahimi}, predsjednik
2. Ramiz Saki}, ~lan
3. Asim Br~aninovi}, ~lan
4. Nevres Salihovi}, ~lan
5. Brankica Saliba{i}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1- 34-8466-61/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
463
461
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 168. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 17/11),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora
JU Gimnazija @ivinice
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Gimnazija @ivinice, na period najdu`e do 90 dana, u
sqede}em sastavu:
Broj 6 - Strana 681
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
1. Mehmed Rakovac, predsjednik
2. E{ef Me{i}, ~lan
3. Akif Hoxi}, ~lan
4. Mensur Nuhanovi}, ~lan
5. Suada Br~aninovi}, ~lan.
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 168. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 17/11),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora JU
Mje{ovita sredwa {kola Kalesija
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Mje{ovita sredwa {kola Kalesija, na period najdu`e
do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Fahrudin Halil~evi}, predsjenik
2. Fahrudin Mustafi}, ~lan
3. Jasmin Tupkovi}, ~lan
4. Hurija Imamovi}, ~lan
5. Nijaz Kari}, ~lan.
II
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
ederacija Bosne i Hercegovine
F
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A
Broj: 02/1- 34-8466-21/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-26/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
Broj 6 - Strana 682
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 464
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa
~lanom 168. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 17/11),
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana
09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora JU
Mje{ovita sredwa {kola Gra~anica
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Mje{ovita sredwa {kola Gra~anica, na period
najdu`e do 90 dana, u slijede}em sastavu:
1. Xenana Tukuq, predsjednik
2. Elvir Deli}, ~lan
3. Ibrahim Ahmetagi}, ~lan
4. Nasveta Mujki}, ~lan
5. [emsudin Okanovi}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-34-8466-29/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
465
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 168. Zakona o sredwem
obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
RJE[EWE
o imenovawu privremenog [kolskog odbora JU
Mje{ovita sredwa {kola "Hasan Kiki}" Grada~ac
I
Imenuje se privremeni [kolski odbor JU
Mje{ovita sredwa {kola "Hasan Kiki}" Grada~ac, na
period najdu`e do 90 dana, u sqede}em sastavu:
1. Alen Muli}, predsjednik
2. Damir Kurjakovi}, ~lan
3. Muzafer @e~i}, ~lan
4. Edin Huseinba{i}, ~lan
5. Vahid [e~i}, ~lan.
II
Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e
objavqeno u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A
Broj: 02/1-34-8466-30/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
466
Na osnovu ~lana 5. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanovima 29. i 36.
Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012.
godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj:
3/12) Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 12.04.2012. godine, d o n o s i
PROGRAM
kori{}ewa sredstava za realizaciju dopunskih
prava i ostalih izdvajawa sa kriterijima za
raspodjelu korisnicima bora~ko-invalidske za{tite
u 2012. godini
I
Programom kori{}ewa sredstava za realizaciju
dopunskih prava i ostalih izdvajawa sa kriterijima za
raspodjelu korisnicima bora~ko - invalidske za{tite
u 2012. godini (u daqem tekstu: Program), vr{i se
raspodjela sredstava planirana Buxetom Tuzlanskog
kantona za prava utvr|ena Zakonom o dopunskim pravima
branilaca i ~lanova wihovih porodica ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", br. 3/07, 4/08, 9/08, 13/09,
8/10 i 1/12, u daqem tekstu: Zakon) i Zakonom o pravima
branilaca i ~lanova wihovih porodica ("Slu`bene
novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 33/04,
56/05 i 70/07, u daqem tekstu: Federalni zakon), kao i
za ostala izdvajawa za raspodjelu korisnicima bora~koinvalidske za{tite u 2012. godini.
Program se sastoji iz dva odjeqka:
- Odjeqka A: Realizacija dopunskih prava
utvr|enih Federalnim zakonom i Zakonom i
- Odjeqka B: Realizacija ostalih izdvajawa
za korisnike bora~ko-invalidske za{tite,
sa kriterijima za raspodjelu sredstava
korisnicima bora~ko-invalidske za{tite.
Odjeqak A: Realizacija dopunskih prava utvr|enih
Federalnim zakonom i Zakonom
II
(1) Pravo na obavezno zdravstveno osigurawe,
ostvaruje se u skladu sa ~lanom 6. stavovi (1) - (6) i
~lanom 3. Odluke o pro{irenom obimu prava iz oblasti
zdravstvene za{tite branilaca i ~lanova wihovih
porodica ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
8/07, 14/09 i 2/12, u daqem tekstu: Odluka).
(2) Planirana sredstva iznose 800.000,00 KM, na
poziciji razdio 20, glava 01, potro{a~ko mjesto 0002
- dopunska prava iz bora~ko-invalidske za{tite i
ostala izdvajawa za korisnike bora~ko-invalidske
za{tite (u daqem tekstu: BIZ), interna podanalitika
- obavezno zdravstveno osigurawe, projekat 5026001,
ekonomski kod 614200.
(3) Realizacija planiranih sredstava vr{i}e se
na osnovu ispostavqenih ra~una Zavoda zdravstvenog
osigurawa Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Zavod),
na bazi spiskova osiguranika usagla{enih izme|u
poslovnica Zavoda i op{tinskih slu`bi za bora~koinvalidsku za{titu (u daqem tekstu: op{tinska slu`ba).
III
(1) Pravo na pla}awe neposrednog u~e{}a
osiguranih lica u tro{kovima kori{}ewa zdravstvene
za{tite (u daqem tekstu: premija) ostvaruje se u skladu
sa ~lanom 6. stav (7) Zakona i Odluke o neposrednom
u~e{}u osiguranih lica u tro{kovima kori{}ewa
zdravstvene za{tite na teritoriji Tuzlanskog kantona
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 2/03).
(2) Planirana sredstva iznose 1.290.000,00 KM,
na poziciji razdio 20, glava 01, potro{a~ko mjesto
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Broj 6 - Strana 683
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
0002 - dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajawa za
korisnike BIZ-a, interna podanalitika - premija
osigurawa, projekat 5027001, ekonomski kod 614200.
(3) Realizacija planiranih sredstava vr{i}e se
u skladu sa aktom Zavoda, kojim prihvata pla}awe u
ratama, po ispostavqenim ra~unima, obzirom da su
odredbe o na~inu pla}awa iz Odluke o neposrednom
u~e{}u osiguranih lica u tro{kovima kori{}ewa
zdravstvene za{tite na teritoriji Tuzlanskog kantona
neprimjewive za teku}u godinu.
2.000,00
- slu{na pomagala
1.000,00
- aparati za omogu}avawe glasnog govora
1.000,00
- endoproteze
1.000,00
- sanitetsko higijenski materijal
- ostala pomagala (aparati i trakice za
mjerewe {e}era)
- pomagala za slijepa lica
IV
(1) Pravo na lijekove, sanitetski materijal i
dezinfekciona sredstva ostvaruje se u skladu sa ~lanom
6. stavovi (5) i (6) i ~lanom 8. Zakona, ~lanovima 35. i 36.
Odluke, kao i propisom Ministarstva za bora~ka pitawa
Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Ministarstvo).
(2) Planirana sredstva iznose 95.000,00 KM,
na poziciji razdio 20, glava 01, potro{a~ko mjesto
0002 - dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajawa za
korisnike BIZ-a, interna podanalitika - lijekovi,
projekat 5013001, ekonomski kod 614200
(3) Realizacija planiranih sredstava vr{i}e se
rje{ewem Ministarstva.
V
(1) Pravo na pomo} u lije~ewu u inostranstvu i
Bosni i Hercegovini, ostvaruje se u skladu sa ~lanom 6.
stavovi (5) i (6) i ~lanom 10. Zakona, ~lanom 37. Odluke
i pod uslovima i na na~in definisan propisom Vlade
Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Vlada Kantona).
(2) Ukupno planirana sredstva za pomo} u lije~ewu
iznose ukupno 165.000,00 KM, a koristi}e se na sqede}i
na~in:
a) 20.000,00 KM za lije~ewe u inostranstvu, na
poziciji razdio 20, glava 01, potro{a~ko
mjesto 0002 - dopunska prava iz BIZ-a i ostala
izdvajawa za korisnike BIZ-a,
interna
podanalitika ‡ lije~ewe u inostranstvu,
projekat 5034003, ekonomski kod 614200 i
b) 145.000,00 KM za lije~ewe u zemqi, na poziciji
razdio 20, glava 01, potro{a~ko mjesto 0002 dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajawa
za korisnike BIZ-a, interna podanalitika ‡
lije~ewe u BiH, projekat 5034002, ekonomski
kod 614200.
(3) Realizacija planiranih sredstava vr{i}e se
rje{ewem Ministarstva.
VI
(1) Pravo na ortotsko-protetska pomagala i druga
pomagala, endoproteze, stomatolo{ko-protetska i
ortodonska pomagala i sanitarne sprave (u daqem
tekstu: ortotsko‡protetska pomagala), ostvaruju se u
skladu sa ~lanom 6. stavovi (5) i (6) i ~lanovima 7. i 8.
Zakona, ~lanovima 8. do 34. Odluke i pod uslovima i na
na~in definisan propisom Vlade Kantona.
(2) Ukupno planirana sredstva iznose 631.000,00
KM, na poziciji razdio 20, glava 01, potro{a~ko mjesto
0002 - dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajawa za
korisnike BIZ-a, interna podanalitika - navedena
u tabeli ortotsko-protetska pomagala, projekti od
5014002 do 5014012, ekonomski kod 614200, sastoje se od:
Tabela 1.
- ortopedska pomagala za gorwe i dowe
ekstremitete
- o~na protetika
180.000,00
- ortopedska obu}a za RVI
65.000,00
- invalidska kolica na mehani~ki pogon
30.000,00
- stomatolo{ko protetska i ortodonska
pomagala
330.000,00
3.000,00
17.000,00
1.000,00
631.000,00
UKUPNO :
(3) Realizacija planiranih sredstava vr{i}e
se na osnovu ra~una, zakqu~enih ugovora i rje{ewa
Ministarstva.
VII
(1) Pravo na bawsko-klimatsko lije~ewe, ostvaruje
se u skladu sa ~lanom 6. stavovi (5) i (6) i ~lanovima 11. 13. Zakona i na na~in propisan ~lanovima 39. - 44. Odluke.
(2) Planirana sredstva iznose 140.000,00 KM, na
poziciji razdio 20, glava 01, potro{a~ko mjesto 0002 dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajawa za korisnike
BIZ-a, interna podanalitika - bawsko klimatsko
lije~ewe, projekat 5011001, ekonomski kod 614200.
(3) Realizacija planiranih sredstava vr{i}e se
na osnovu zakqu~enih ugovora.
VIII
(1) Pravo po osnovu profesionalne rehabilitacije,
utvr|ivawa procenta vojnog invaliditeta i nesposobnosti
za privre|ivawe, ostvaruje se u skladu sa ~lanovima 14. i
15. Zakona i ~lanom 47. Federalnog zakona, na osnovu
nalaza, ocjene i mi{qewa qekarske komisije Instituta
za medicinsko vje{ta~ewe zdravstvenog stawa.
(2) Planirana sredstva iznose 31.000,00 KM,
na poziciji razdio 20, glava 01, potro{a~ko mjesto
0002 - dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajawa za
korisnike BIZ-a, interna podanalitika - qekarske
komisije, projekat 5021001, ekonomski kod 614200.
(3) Realizacija planiranih sredstava vr{i}e se
na osnovu zakqu~enih ugovora.
IX
(1) Pravo na obavqawe pripravni~kog sta`a,
ostvaruje se u skladu sa ~lanom 17. Zakona, propisa
Vlade Kantona i posebnog programa Vlade Kantona.
(2) Planirana sredstva iznose 660.000,00 KM,
a obezbije|ana su na poziciji: razdio 20, glava 01,
potro{a~ko mjesto 0002 - dopunska prava iz BIZ-a
i ostala izdvajawa za korisnike BIZ-a, interna
podanalitika ‡ obavqawe pripravni~kog sta`a,
projekat 5021002, ekonomski kod 614200.
(3) Realizacija planiranih sredstava vr{i}e se
jednokratnim prenosom finansijskih sredstava na osnovu
sporazuma sa Slu`bom za zapo{qavawe Tuzlanskog
kantona.
X
(1) Pravo na stipendirawe ostvarujue se u skladu
sa ~lanom 21. Zakona, pod uslovima i na na~in
definisan propisima Vlade Kantona i posebnim
programom Vlade Kantona.
(2) Planirana sredstva iznose 1.500.000,00 KM, na
poziciji razdio 20, glava 01, potro{a~ko mjesto 0002 dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajawa za korisnike
BIZ-a, interna podanalitika - stipendirawe studenata
Broj 6 - Strana 684
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA i u~enika, projekti 5029001 i 5029002, ekonomski kod
614200.
(3) Realizacija planiranih sredstava za {kolsku/
studijsku 2011/2012. godinu izvr{i}e se na osnovu
zakqu~enih ugovora sa korisnicima stipendija.
XI
(1) Pravo na pomo} za rje{avawe stambenih
potreba ostvaruje se u skladu sa ~lanovima 4. i 24.
Zakona, na na~in definisan propisima Vlade Kantona
i posebnim programima Vlade Kantona.
(2) Ukupno planirana sredstva iznose 4.190.000,00
KM, na poziciji razdio 20, glava 01, potro{a~ko mjesto
0002 - dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajawa za
korisnike BIZ-a, interna podanalitika - stambeno
zbriwavawe porodica poginulih boraca-{ehida, ratnih
vojnih invalida i demobilisanih branilaca, projekati
od 5022001 do 5022009 koristi}e se na sqede}i na~in:
a)1.800.000,00 KM - jednokratnom dodjelom
bespovratnih nov~anih sredstava, ekonomski
kod 614200,
b) 2.000.000,00 KM - dodjelom beskamatnih kreditnih
sredstava putem poslovne banke, ekonomski kod
822200,
c)
200.000,00 KM ‡ jednokratnom dodjelom
bespovratnih nov~anih sredstava za interventne
situacije za pomo} u stambenom zbriwavawu
socijalno i stambeno najugro`enijih korisnika
BIZ-a, ekonomski kod 614200,
d) 190.000,00 KM - za sve radwe neophodne u postupku
prenosa nepokretnosti i prava, izdvajawa u svrhu
realizacije odluka Vlade Kantona, postupke
zapo~ete u proteklom periodu, a koji nisu
okon~ani zbog razli~itih okolnosti (ukwi`ba,
eta`irawe, izradu PS obrazaca, izvr{ewe
sudskih presuda i dr.), okon~avawe postupaka
za stanove po posebnoj odluci Vlade Kantona o
ukidawu Kantonalnog fonda broj: 02/1-05-11895/01
od 06.10.2001. godine, subvencionirane kamate iz
2004. godine, bankarske usluge za realizaciju
dodjele beskamatnih kreditnih sredstava, kao
i druge nepredvi|ene i interventne situacije
za pomo} u stambenom zbriwavawu u skladu sa
Zakonom i aktima Vlade Kantona, ekonomski kod
613900 i 614200.
(3) Realizacija sredstava iz stava (2) ove ta~ke
vr{i}e se:
- alineja a) rje{ewima Ministarstva, prenosom
grant sredstava op{tinama Kantona,
- alineja b) na osnovu potpisanog ugovora sa
poslovnom bankom i rje{ewem Ministarstva,
jednokratnim prenosom sredstava poslovnoj
banci,
- alineja c) rje{ewima Ministarstva, a
- alineja d) u zavisnosti od utvr|ene namjene:
odlukama Vlade Kantona, ugovorima, sudskim
presudama, rje{ewima ili odlukama Ministarstva.
XII
(1) Pravo na podizawe ni{ana - nadgrobnog
spomenika ostvaruje se u skladu sa ~l. 30. -33. Zakona i
pod uslovima i na na~in definisan posebnim propisom
Ministarstva.
(2) Ukupno planirana sredstva iznose 173.000,00
KM, a koristi}e se na sqede}i na~in:
a) 170.000,00 KM - za izgradwu jedinstvenih spomen
obiqe`ja. Sredstva su planirana na poziciji
razdio 20, glava 01, potro{a~ko mjesto 0002 ‡
dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajawa
za korisnike BIZ-a, interna podanalitika
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
‡ izgradwa jedinstvenih spomen obiqe`ja,
projekat 5025001, ekonomski kod 614200,
b) 3.000,00 KM - za naknadu tro{kova podizawa
ni{ana/nadgrobnog
spomenika,
~lanovima
porodice poginulih branilaca koji su vlastitim
sredstvima podigli ni{an/ nadgrobni spomenik.
Sredstva su planirana na poziciji razdio 20,
glava 01, potro{a~ko mjesto 0002 - dopunska
prava iz BIZ-a i ostala izdvajawa za korisnike
BIZ-a, interna podanalitika - naknada tro{kova
podizawa ni{ana/nadgrobnog spomenika, projekat
5025002, ekonomski kod 614200.
(3) Realizacija planiranih sredstava iz stava (2)
ta~ka a) vr{i}e se na osnovu zakqu~enog ugovora, a za
ta~ku b) vr{i}e se rje{ewima Ministarstva.
XIII
(1) Pravo na naknadu tro{kova xenaze/sahrane,
ostvaruje se u skladu sa ~lanovima 35. i 36. Zakona i
na na~in definisan posebnim propisom Ministarstva.
(2) Planirana sredstva iznose 400.000,00 KM,
na poziciji razdio 20, glava 01, potro{a~ko mjesto
0002 - dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajawa za
korisnike BIZ-a, interna podanalitika - pomo} u
slu~aju smrti, projekat 5036002, ekonomski kod 614200.
(3) Realizacija planiranih sredstava, vr{i}e se
rje{ewima Ministarstva.
XIV
(1) Posebna prava dobitnika ratnih priznawa i
odlikovawa (jednokratno nov~ano primawe), ostvaruje
se u skladu sa ~lanom 39. Zakona.
(2) Planirana sredstva iznose 190.000,00 KM,
na poziciji razdio 20, glava 01, potro{a~ko mjesto
0002 - dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajawa za
korisnike BIZ-a, interna podanalitika - izdvajawa
za dobitnike ratnih priznawa i odlikovawa, projekat
5024001, ekonomski kod 614200.
(3) Realizacija planiranih sredstava, vr{i}e se na
osnovu odluke Vlade Kantona i rje{ewima Ministarstva.
XV
(1) Pravo na naknadu tro{kova prevoza u zemqi
radi lije~ewa ostvaruje se u skladu sa ~lanom 42.
Zakona i na na~in propisan ~lanovima 45. i 46. Odluke
i propisa Ministarstva.
(2) Planirana sredstva iznose 10.000,00 KM,
na poziciji razdio 20, glava 01, potro{a~ko mjesto
0002 - dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajawa za
korisnike BIZ-a, interna podanalitika - naknada
tro{kova prevoza kod lije~ewa u zemqi, projekat
5012003, ekonomski kod 614200.
(3) Realizacija planiranih sredstava vr{i}e se
rje{ewima Ministarstva.
XVI
(1) Pravo na jednokratnu nov~anu pomo} u svrhu
rje{avawa socijalnih potreba ostvaruje se u skladu sa
~lanom 43. stav (1) Zakona i propisom Ministarstva.
(2) Ukupno planirana sredstva iznose 400.000,00
KM, na poziciji razdio 20, glava 01, potro{a~ko mjesto
0002 - dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajawa za
korisnike BIZ-a, interna podanalitika - jednokratne
nov~ane pomo}i, projekat 5023001, ekonomski kod 614200.
(3) Raspored planiranih sredstava po op{tnama je
sqede}i:
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Broj 6 - Strana 685
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Tabela 2:
OP[TINA
P[-PB
RVI
DB
(nezaposleni)
Ukupno
korisnika
UKUPNO
ODOBRENO
BANOVI]I
529
411
547
1.487
16.900,00
^ELI]
202
241
890
1.333
15.150,00
DOBOJ
ISTOK
264
269
755
1.288
14.650,00
GRA^ANICA
626
440
1.870
2.936
33.350,00
GRADA^AC
814
675
2.535
4.024
45.700,00
KALESIJA
736
573
1.745
3.054
34.700,00
KLADAW
364
259
581
1.204
13.650,00
1.107
567
1.359
3.033
34.450,00
647
298
710
1.655
18.800,00
1.326
463
1.372
3.161
35.900,00
261
194
525
980
11.150,00
2.326
1.832
2.760
6.918
78.550,00
LUKAVAC
SAPNA
SREBRENIK
TEO^AK
TUZLA
@IVINICE
UKUPNO
1.446
693
2.003
4.142
47.050,00
10.648
6.915
17.655
35.218
400.000,00
(4) Realizacija planiranih sredstava iz stava (3) ove
ta~ke (Tabela 2.) vr{i}e se rje{ewima Ministarstva.
(5) Pravo na jednokratne nov~ane pomo}i u svrhu
nabavke obaveznih uxbenika ostvaruje se u skladu sa
~lanom 43. stav (2) Zakona i propisom Ministarstva.
(6) Planirana sredstva iznose 60.000,00 KM, na
poziciji razdio 20, glava 01, potro{a~ko mjesto 0002 dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajawa za korisnike
BIZ-a, interna podanalitika - jednokratne pomo}i za
nabavku uxbenika, projekat 5023002, ekonomski kod 614200.
(7) Realizacija planiranih sredstava iz stava (6) ove
ta~ke vr{i}e rje{ewima Ministarstva.
XVII
(1) Pravo na participaciju u u~e{}u - odr`avawu
sportskih takmi~ewa u invalidskom sportu i
manifestacija koje se organizuju povodom obiqe`avawa
zna~ajnih datuma, doga|aja i li~nosti zna~ajnih za Bosnu
i Hercegovinu (u daqem tekstu: BiH), Federaciju Bosne i
Hercegovine (u daqem tekstu: F BiH) i Kanton, ostvaruje
se u skladu sa ~lanom 44. st. (3) i (4) Zakona, posebnog
propisa Vlade Kantona i posebnog Programa Vlade
Kantona.
(2) Ukupno planirana sredstva iznose 50.000,00 KM.
(3) Planirana sredstava iz stava (2) ove ta~ke
obezbije|ena su na poziciji razdio 20, glava 01, potro{a~ko
mjesto 0002 - dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajawa za
korisnike BIZ-a, interna podanalitika - obiqe`avawe
zna~ajnih datuma, projekat 5028001, ekonomski kod 614300.
(4) Realizacija planiranih sredstava izvr{ava}e
odlukama Ministarstva.
XVIII
(1) Invalidski sportski klubovi kantonalnog nivoa,
ostvaruju pravo na finansirawe u skladu sa ~lanom 44.
stavovi (1) i (2) Zakona i propisom Vlade Kantona.
(2) Planirana sredstva iznose 65.000,00 KM, a
obezbije|ana su na poziciji: razdio 20, glava 01, potro{a~ko
mjesto 0002 - dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajawa
za korisnike BIZ-a, interna podanalitika - invalidski
sport, projekat 5031001, ekonomski kod 614300.
(3) Realizacija planiranih sredstava vr{i}e se
odlukama Ministarstva.
XIX
(1) Informacioni poslovi proizilaze iz odredaba
Federalnog zakona, a
podrazumijevaju odr`avawe
aplikativnog softvera integralnog informacionog
sistema
bora~ko-invalidske
za{tite
FBiH.
Informacioni poslovi se obavqaju po jedinstvenom
aplikativnom programu, za sve op{tine FBIH, a
osnovni ciq je objediweno trebovawe sredstava bora~ko
invalidskih prinadle`nosti za korisnike Kantona.
(2) Planirana sredstva iznose 7.000,00 KM, na
poziciji razdio 20, glava 01, potro{a~ko mjesto 0002 dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajawa za korisnike
BIZ-a, interna podanalitika - informacioni sistem,
projekat 5033001, ekonomski kod 613900.
(3) Realizacija planiranih sredstava vr{i}e se u
skladu sa zakqu~enim ugovorom.
XX
(1) U skladu sa odredbama Federalnog zakona,
Zakona, Odluke i podzakonskih propisa, sredstva iz ove
ta~ke namijewena su rad stru~nih lica koja obavqaju
poslove neophodne za realizaciju prava iz Zakona i
Odluke (stambeno zbriwavawe, ortotsko - protetska i
druga pomagala, lijekove, bawsko - klimatsko lije~ewe i
lije~ewe u zemqi i inostranstvu).
(2) Planirana sredstva iznose 35.000,00 KM, na
poziciji razdio 20 - glava 01- potro{a~ko mjesto 0002
dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajawa za korisnike
BIZ-a, projekat 5034001, ekonomski kod 613900.
(3) Realizacija planiranih sredstava vr{i}e se na
osnovu zakqu~enih ugovora.
Odjeqak B: Realizacija ostalih izdvajawa za
korisnike bora~ko - invalidske za{tite
XXI
(1) Sredstva su planirana za sva nepredvi|ena
izdvajawa za lica iz ~lanova 1. i 4. Zakona, doga|aje i
aktivnosti vezane za bora~ku populaciju, koja se poka`u
kao nu`na i opravdana, pod uslovom da se uz obrazlo`en
zahtjev sa specifikacijom utro{ka sredstava prilo`i:
- prate}a dokumentacija koja zavisi od prirode
zahtjeva ili
Broj 6 - Strana 686
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA - mi{qewe op{tinske slu`be o socijalnom
statusu korisnika.
(2) Planirana sredstva iznose 50.000,00 KM, na
poziciji razdio 20 - glava 001- potro{a~ko mjesto 0002 dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajawa za korisnike
BIZ-a, interna podanalitika - ostala izdvajawa, projekat
5034001, ekonomski kodovi 613900, 614100, 614200 i 614300.
(3) Realizacija planiranih sredstava vr{i}e se
odlukama Ministarstva.
XXII
(1) Sredstva za izgradwu spomenika predvi|ena su
za sufinansirawe u izgradwi spomenika poginulim
pripadnicima Oru`anih snaga Armije Republike BiH
na podru~ju Kantona, izuzev izgradwe spomenika za heroje
oslobodila~kog rata sa podru~ja Tuzlanskog kantona.
(2) Ukupno planirana sredstva iznose 130.000,00 KM
na poziciji razdio 20, glava 01, potro{a~ko mjesto 0002 dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajawa za korisnike
BIZ-a, interna podanalitika - izgradwa spomenika,
projekat 5035001, ekonomski kodovi 614100 i 614300,
koristi}e se na sqede}i na~in:
a) 80.000,00 KM za sufinansirawe izgradwe
spomenika poginulim pripadnicima Armije BiH,
a
b) 50.000,00 KM za sufinansirawe izgradwe
spomenika herojima odbrambenog rata.
(3) Realizacija planiranih sredstava vr{i}e se na
osnovu zakqu~enih ugovora, u skladu sa kriterijima koji
su sastavni dio ovoga programa.
XXIII
(1) Sredstva za izradu fotomonografije spomen
obiqe`ja na podru~ju TK, predvi|ena su za sufinansirawe
izdataka na izradi objediwenog dokumenta svih izgra|enih
spomen obiqe`ja poginulim pripadnicima Oru`anih
snaga Armije Republike BiH na podru~ju Kantona.
(2) Planirana sredstva iznose 28.000,00 KM na
poziciji razdio 20, glava 01, potro{a~ko mjesto 0002 dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajawa za korisnike
BIZ-a, interna podanalitika ‡ izrada fotomonografije
spomen obiqe`ja, projekat 5035002, ekonomski kod 614100.
(3) Realizacija planiranih sredstava vr{i}e se na
osnovu zakqu~enih ugovora, u skladu sa kriterijima koji
su sastavni dio ovoga Programa.
XXIV
(1) Sredstva iz ta~ke XXII ovoga programa dodjequju
se na osnovu javnog poziva Ministarstva, koji se objavquje
u dnevnim novinama i na zvani~noj web stranici Vlade
Kantona.
(2) Pravo u~e{}a po javnom pozivu imaju: op{tine,
mjesne zajednice u op{tinama Kantona i druga pravna lica
registrovana na podru~ju Kantona, koja se pojavquju kao
nosioci investicije za izgradwu spomen obiqe`ja, pod
uslovom da dostave:
a) rje{ewe o upisu u registar kod Ministarstva
pravosu|a i uprave Kantona ili drugog nadle`nog
organa u F BiH ili BiH - sjedi{te po rje{ewu na
podru~ju Kantona,
b) dokument na osnovu kojeg je pokrenuta aktivnost
izgradwe spomen obiqe`ja (odluka),
c)
projekat sa detaqnim opisom projektnih
aktivnosti (ovjeren od strane ovla{t}enog
projektanta),
d)rje{ewe o odobrewu za gradwu (gra|evinska
dozvola),
e)finansijsku konstrukciju (ukupna vrijednost
projekta, izvori finansirawa, dosada{wa
ulagawa te nedostaju}a sredstva),
f) dinamiku i rok zavr{etka radova,
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
g) fotografije spomenika ili lokacije na kojoj
}e se graditi (da bi se vidjelo u kojoj je fazi
izgradwa spomenika).
(3) Kriteriji za dodjelu sredstava za u~e{}e u
izgradwi zajedni~kih spomen obiqe`ja iz ta~ke XXII su:
a) istorijski zna~aj za {iru dru{tvenu zajednicu
(federalni, kantonalni, op{tinski, mjesna
zajednica)
b) vrijednost projekta i
c) vlastito u~e{}e.
(4) Planirana sredstava iz ta~ke XXII ovoga programa,
raspore|uju se u zavisnosti od raspolo`ivih sredstava,
a maksimalan iznos u~e{}a u izgradwi spomen obiqe`ja
je 10.000,00 KM, bez obzira na vrijednost Projekta, a do
30.000,00 KM za spomenike heroja odbrambenog rata.
(5) Projekti, finansijski podr`ani u ranijim
godinama od Ministarstva, ne mogu biti predmet dodjele
novih finansijskih sredstava, izuzev spomenika narodnih
heroja oslobodila~kog rata.
XXV
(1) Sredstva iz ta~ke XXIII ovoga programa dodjequju
se na osnovu javnog poziva Ministarstva, koji se objavquje
u dnevnim novinama i na zvani~noj web stranici Vlade
Kantona.
(2) Pravo u~e{}a po javnom pozivu imaju javne
ustanove za za{titu kulturno – istorijskog naslije|a
Kantona, pod uslovom da dostave:
a) rje{ewe o upisu u registar kod Ministarstva
pravosu|a i uprave Kantona ili drugog nadle`nog
organa u F BiH ili BiH - sjedi{te po Rje{ewu
na podru~ja Kantona,
b)
projekat sa detaqnim opisom projektnih
aktivnosti,
c)finansijsku konstrukciju (ukupna vrijednost
projekta, izvori finansirawa, dosada{wa
ulagawa te nedostaju}a sredstva),
d) dinamiku i rok zavr{etka radova.
(3) Kriteriji za dodjelu sredstava za u~e{}e u izradi
fotomonografije izgra|enih spomen obiqe`ja iz ta~ke
XXIII su:
a) istorijski zna~aj za {iru dru{tvenu zajednicu
(federalni, kantonalni, op{tinski, mjesna
zajednica)
b) vrijednost projekta i
c) vlastito u~e{}e.
XXVI
Realizacija planiranih sredstava iz Programa
direktno zavisi od raspolo`ivih sredstava u Buxetu
Tuzlanskog kantona, a iznosi utvr|eni Programom
podrazumijevaju raspored sredstava do iznosa navedenog u
Programu.
XXVII
Nadzor i kontrolu utro{enih sredstava po ovom
programu vr{i Ministarstvo za bora~ka pitawa.
XXVIII
Za izvr{ewe ovog programa zadu`uju se Ministarstvo
finansija i Ministarstvo za bora~ka pitawa.
XXIX
Ovaj program stupa na snagu danom dono{ewa i isti }e
biti objavqen u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj : 02/1-14-6153/12
Tuzla, 12.04.2012. godine
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Broj 6 - Strana 687
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
467
Na osnovu ~lanova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanovima 29. i 31. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012.
godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/12), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici odr`anoj dana
19.04.2012. godine, d o n o s i
PROGRAM
rasporeda sredstava sa potro{a~ke jedinice 11010002- Kapitalni izdaci za korisnike buxetskih sredstava
I
Sredstva planirana Buxetom Tuzlanskog kantona za 2012. godinu na potro{a~koj jedinici 11010002 Kapitalni izdaci za korisnike buxetskih sredstava, djelimi~no se raspore|uju na sqede}i na~in:
R.br. Korisnik sredstava
Iznos sredstava
(KM)
Namjena sredstava
Ekon. kod
1. Rekonstrukcija elektro instalacija
u zgradi Op{tinskog sudu u Tuzli
50.000,00
8216
1.
Ministarstvo pravosu|a i
uprave
2. Naknada za pove}awe prikqu~ne
snage poslovnog objekta Op{tinskog
suda u @ivinicama sa naponskog nivoa
0,4 kW na 122 kW
31.831,02
8216
2.
JU O[ "Bukiwe" Tuzla
24020045
Rekonstrukcija podstanice
41.970,75
8216
3.
JU O["Miladije" Tuzla
24020040
Izgradwa podstanice u P[ Solana
13.196,23
8212
4.
JU O[ "Male{i}
i"Gra~anica 24020081
Rekonstrukcija kanalizacione mre`e i
tri mokra ~vora
22.000,00
8216
5.
JU O["Hasan Kiki}"
Grada~ac 24020008
Tehni~ki prijem novoizgra|enog
objekta
1.678,24
8212
6.
Neraspore|ena sredstva
1.327.507,03
8212
7.
Neraspore|ena sredstva
300.000,00
8213
8.
Neraspore|ena sredstva
50.000,00
8215
9.
Neraspore|ena sredstva
4.198,23
8216
Ukupno:
1.842.381,50
II
Realizacija planiranih sredstava vr{i}e se posebnom odlukom Vlade Tuzlanskog kantona na prijedlog buxetskog
korisnika iz ta~ke I ovog programa, uz prethodno pribavqenu saglasnost Ministarstva finansija.
III
Za realizaciju ovog programa zadu`uje se Ministarstvo finansija koje }e nakon dono{ewa odluke iz ta~ke
II ovog programa, izvr{iti prenos sredstava u operativnom planu na organizacioni i ekonomski kod definisan
odlukom o odobravawu sredstava, ne dovode}i u pitawe isplate prioriteta utvr|enih Zakonom o izvr{ewu
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.
IV
Ovaj program stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqen u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
468
BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-14-7522/12
Tuzla, 19.04.2012.godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}, s.r.
Na osnovu ~lana 5. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanovima 29. i 36. Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/12) i ta~kom VII Odluke o utvr|ivawu uslova, kriterija i
Broj 6 - Strana 688
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
postupaka za dodjelu sredstava udru`ewima bora~ke populacije Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj: 8/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj dana 09.05.2012. godine, d o n o s i
PROGRAM
o rasporedu sredstava za 2012. godinu sa potro{a~ke jedinice 2002001 ‡ Bora~ke organizacije i udru`ewa
I
Ovim programom utvr|uje se raspored sredstava za rad i aktivnosti kantonalnim udru`ewima bora~ke
populacije od posebnog dru{tvenog interesa koje predstavqaju ve}insko ~lanstvo (u daqem tekstu: Kantonalna
udru`ewa).
Sredstva su obezbije|ena u okviru razdjela 20, glava 02, potro{a~ko mjesto 0001‡Bora~ke organizacije i
udru`ewa, ekonomski kod 614300, u ukupnom iznosu 861.218,00 KM.
II
Dio planiranih sredstva u iznosu od 216.825,00 KM, raspore|en je u skladu sa Odlukom o privremenom
finansirawu Tuzlanskog kantona za period 01.01.2012. do 31.03.2012. godine, {to predstavqa prvi kvartal 2012.
godine.
III
Preostali dio planiranih sredstava u iznosu od 644.393,00 KM, rasporedi}e se za period IV-XII 2012. godine
na sqede}i na~in:
Red.
broj
Iznos sredstava za
IV – XII 2012. godine
NAZIV [email protected] - ORGANIZACIJE
1.
Savez organizacija porodica {ehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona
101.371,50 KM
2.
Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona
190.555,60 KM
3.
Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona
140.071,70 KM
4.
Savez udruga obiteqi poginulih i nestalih braniteqa u domovinskom ratu
Hrvatskog vije}a obrane Tuzlanskog kantona
18.900,00 KM
5.
Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata
21.262,50 KM
6.
Udruga dragovoqaca i veterana domovinskog rata HVO Soli
7.
Savez dobitnika najve}ih ratnih priznawa i odlikovawa Tuzlanskog kantona
45.268,90 KM
8.
Jedinstvena organizacija boraca "Unija veterana" Tuzlanskog kantona
49.859,50 KM
9.
Udruga demobiliziranih braniteqa "115 Zrinski" HVO Brigada domovinskog
rata
10.
Savez boraca Patriotske lige Tuzlanskog kantona
33.340,80 KM
11.
Savez antifa{ista i boraca narodnooslobodila~kog rata Tuzlanskog kantona
23.602,50 KM
12.
Savez udru`ewa logora{a Tuzlanskog kantona
5.591,25 KM
4.803,75 KM
9.765,00 KM
UKUPNO:
644.393,00 KM
IV
Sredstva iz ta~ke III ovog Pprograma dozna~ava}e se mjese~no Kantonalnim udru`ewima u skladu sa
mogu}nostima Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu i operativnim planovima, a na osnovu obrazlo`enih
mjese~nih zahtjeva za tran{u.
V
Kantonalna udru`ewa du`na su sredstva iz ovog programa realizovati u skladu sa planiranim aktivnostima
za teku}u godinu, prema Odluci o utvr|ivawu uslova, kriterija i postupaka za dodjelu sredstava udru`ewima
bora~ke populacije Tuzlanskog kantona.
VI
Ovaj program stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-14-7500/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
PREMIJER KANTONA
Sead ^au{evi}
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 6 - Strana 689
470
469
Na osnovu ~lana 5. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanovima 29. i 31.
Zakona o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012.
godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj:
3/12), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odr`anoj
dana 09.05. 2012. godine, donosi
PROGRAM
raspodjele sredstava za organizacije i udru`ewa
Tuzlanskog kantona (potro{a~ka jedinica 11010009)
U skladu sa planiranim sredstvima u Buxetu Tuzlanskog
kantona za 2012. godinu na poziciji Vlade Tuzlanskog kantona
11010009 "Organizacije i udru`ewa Tuzlanskog kantona",
raspolo`iva sredstva u ukupnom iznosu od 142.069,00 KM u
skladu sa Zakonom o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za
2012. godinu, raspore|uju se na sqede}i na~in:
Pripadaju}i
iznos
1.
Bo{wa~ka zajednica kulture
"Preporod"
51.120,00
2.
Hrvatsko kulturno dru{tvo
"Napredak"
10.800,00
3.
Hrvatsko dru{tvo
"Hrvatski dom" Tuzla
16.200,00
4.
Srpsko kulturno prosvjetno
dru{tvo "Prosvjeta"
6.480,00
5.
Savez udru`ewa slijepih
gra|ana Tuzlanskog kantona
24.624,00
6.
Crveni krst Tuzlanskog
kantona
12.844,80
7.
Fondacija istina, pravda,
pomirewe
20.000,20
142.069,00
UKUPNO
Plan interventnih mjera
u slu~ajevima izuzetne
zaga|enosti zraka
I - OP[TE ODREDBE
I
Redni Naziv organizacije/
broj udru`ewa
Na osnovu ~lana 5. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa ~lanom 30. Zakona
o za{titi zraka ("Slu`bene novine Federacije BiH",
br. 33/03 i 4/10), na prijedlog Ministarstva prostornog
ure|ewa i za{tite okolice, Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici odr`anoj 09.05.2012. godine donosi
II
Sredstva iz ta~ke I ovog programa odobrava}e se
organizacijama i udru`ewima putem pojedina~nih
odluka Vlade Tuzlanskog kantona na osnovu kojih }e
isplata biti vr{ena putem odgovaraju}ih mjese~nih
tran{i i to u teku}em mjesecu za prethodni mjesec, a
sve u skladu sa operativnim planovima raspolo`ivih
sredstava u Buxetu Tuzlanskog kantona za te namjene.
III
Za realizaciju ovog programa zadu`uju se Vlada
Tuzlanskog kantona i Ministarstvo finansija, koji }e
sredstva transferisati u skladu sa ovim programom
i posebnim odlukama Vlade, ne dovode}i u pitawe
isplate prioriteta utvr|enih Zakonom o izvr{ewu
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.
IV
Ovaj program stupa na snagu danom dono{ewa, va`i
za buxetsku 2012. godinu i bi}e objavqen u "Slu`benim
novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
V L A D A
Broj : 02/1-14-8901/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
1. Planom interventnih mjera u slu~ajevima
izuzetne zaga|enosti zraka (u daqem tekstu:
Plan) utvr|uju se:
 vrste rizika i opasnosti,
 subjekti zadu`eni za primjenu Plana,
 subjekti koji u~estvuju u primjeni Plana,
 uslovi za progla{avawe epizoda usqed
pove}awa koncentracija zaga|uju}ih materija,
 mjere u epizodnim situacijama za smawewe
pove}anih koncentracija zaga|uju}ih materija,
 odgovornost i ovla{}ewa u vezi sa primjenom
Plana.
2. Plan se odnosi na mogu}e posebne situacije u
kojima su prekora~ene grani~ne vrijednosti,
vrijednosti pragova upozorewa i pragova
uzbune usqed ispu{tawa zaga|uju}ih materija
u okoli{ iz industrijskih i termoenergetskih
postrojewa, motornih vozila i indidvidualnih
lo`i{ta u doma}instvima, a koje mogu ugroziti
`ivot i zdravqe qudi i imati zna~ajnijeg
uticaja na kvalitet okoline. Plan se ne
odnosi na tehni~ko-tehnolo{ke havarije u
industriji, posebno hemijskoj, farmaceutskoj
i petrohemijskoj, u saobra}aju, kao i drugih
nesre}a i katastrofa.
3. Plan se primjewuje na podru~ju Tuzlanskog
kantona (u daqem tekstu: Kanton).
4. U ovom planu su u upotrebi pojmovi sa sqede}im
zna~ewima:
 Zaga|uju}a materija ‡ zna~i bilo koja materija
koju ~ovjek direktno ili indirektno unosi
u zrak i koja vjerovatno mo`e imati {tetan
uticaj na qudsko zdravqe i/ili na okoli{ u
cjelini, ukqu~uju}i i neprijatne mirise,
 Kvalitet zraka ‡ zna~i koncentraciju zaga|uju}e
materije u zraku ili weno talo`ewe na
povr{inu u toku odre|enog perioda,
 Monitoring kvaliteta zraka‡ zna~i sistemsko
mjerewe ili procjewivawe kvaliteta zraka
prema prostornom i vremenskom rasporedu,
 Stanica ‡ je stacionaran i/ili mobilni
objekat opremqen za mjerewe/uzimawe uzoraka,
obradu i prenos podataka i za zapa`awe pojava
zna~ajnih za monitoring kvaliteta zraka,
 Grani~na vrijednost kvaliteta zraka ‡ zna~i
nivo odre|en na osnovu nau~nog znawa s ciqem
izbjegavawa, spre~avawa ili smawivawa {tetnih
uticaja na qudsko zdravqe i/ili okolinu u
cjelini, ovaj nivo se mora dosti}i u odre|enom
razdobqu i kasnije ne smije biti prekora~en,
 Granica tolerancije ‡ zna~i postotak
dozvoqenog prekora~ewe grani~ne vrijednosti
pod propisanim uslovima,
 Tolerantna vrijednost ‡ zna~i grani~nu
vrijednost uve}anu za granicu tolerancije,
Broj 6 - Strana 690
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA  Prag upozorewa ‡ zna~i nivo iznad kojeg
postoji rizik po qudsko zdravqe usqed kratkog
izlagawa za izuzetno osjetqive dijelove
stanovni{tva i o kome je potrebno dati
najnovije informacije,
 Prag uzbune – zna~i nivo iznad kojeg postoji
rizik po qudsko zdravqe prilikom kratkog
izlagawa i na kojem }e biti preduzeti direktni
koraci,
 Epizoda – je vremenski ograni~eno razdobqe
trajawa povi{enih koncentracija zaga|uju}ih
materija ("epizoda" je usvojeni me|unarodni
termin za ozna~avawe posebnih situacija),
 Suspendovana ~estica PM 2,5 – je frakcija
lebde}ih ~estica koja prolazi kroz ulaz
uzorkiva~a sa 50% uspje{nosti u odstrawivawu
~estica aerodinami~kog dijametra 2,5 µm
prema referentnoj metodi za uzimawe uzoraka
propisana standardom BAS EN 14907 i
 Azotni oksidi – su zbir zapreminskih udjela
azot monoksida i azot dioksida izra`enih
u jedinicama masene koncentracije azot –
dioksida (NO2) u mikrogramima po kubnom
metru (µg/m3).
II – VRSTE RIZIKA I OPASNOSTI
1.Rizici i opasnosti po zdravqe qudi
predstavqaju
koncentracije
zaga|uju}ih
materija ~ije vrijednosti prelaze grani~ne
vrijednosti,
tolerantne
vrijednosti,
vrijednosti pragova upozorewa ili vrijednosti
pragova uzbune. Navedene koncentracije
predstavqaju potencijalnu opasnost za zdravqe
qudi, biqni i `ivotiwski svijet, materijalna
dobra i zbog ~ega mo`e do}i do posebnih
situacija koje iziskuju mjere za wihovo
prevazila`ewe.
2. Pove}awe koncentracija zaga|uju}ih materija je
stawe zaga|ewa atmosfere sa jednom ili vi{e
zaga|uju}om materijom u takvim koli~inama i
karakteristikama, koje nakon du`eg ili kra}eg
izlagawa djeluju {tetno na zdravqe qudi, biqni i
`ivotiwski svijet i materijalna dobra.
3. Zaga|uju}e materije koje se prate kantonalnim
Sistemom za pra}ewe kvaliteta zraka
(monitoring) su: sumpordioksid, azotdioksid,
ugqenmonoksid, ozon i suspendovane ~estice
PM 2,5.

Sumpordioksid
nastaje
kao
posqedica
sagorijevawa, naro~ito fosilnih goriva
bogatih sadr`ajem sumpora, te u nekim
tehnolo{kim procesima. [tetno djeluje na
organizam ~ovjeka, naro~ito na disajni trakt.
Izaziva ka{aq, bronhitis, op{tu slabost, a u
ve}im koncentracijama ima toksi~no dejstvo.
 Ugqenmonoksid nastaje usqed nepotpunog
sagorijevawa fosilnih goriva u energetskim
postrojewima,
motornim
vozilima,
doma}instvima i pri razli~itim industrijskim
procesima. Ima jako {tetno dejstvo na ~ovjeka,
jak je krvni otrov sa velikim afinitetom
vezivawa na hemoglobin, {to zna~ajno smawuje
dotok kiseonika u organizam.
 Azotni oksidi javqaju se uglavnom u tehnolo{kim
procesima i izduvnim plinovima motornih
vozila. Udisawem izazivaju nelagodnost,
nadra`uju disajni trakt, izazivaju ka{aq i
ubrzavaju pojavu umora.
 Suspendovane ~estice nastaju uglavnom izgarawem
goriva
motornih
vozila,
industrijskom
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
proizvodwom. Dovode do nadra`ivawa sluznice
disajnih organa i o~iju, promjena na ko`i, krvnom
sistemu i sl.
 Prizemni ozon nastaje kao proizvod fotohemijskih
reakcija azotnih oksida i isparqivih organskih
materija pri ~emu nastajawe ozona zavisi o
koncentracijama ovih zaga|uju}ih materija,
omjeru tih koncentracija kao i sun~evoj
svjetlosti. Ozon mo`e pogor{ati simptome
alergije, bronhitisa, astme i druge zdravstvene
poreme}aje.
4. Izvori zaga|ewa zraka su: termoenergetska i
energetska postrojewa, industrija, saobra}aj,
kotlovnice i individualna (ku}na) lo`i{ta.
5.
Djelovawe
prekomjernih
koncentracija
zaga|uju}ih materija na organizam ~ovjeka
mo`e biti akutno i hroni~no.
Akutno djelovawe podrazumijeva izlagawe
organizma prekomjernim koncentracijama u
kra}em vremenskom razdobqu tj. "epizodama".
Hroni~no djelovawe je izlagawe organizma
mawim koncentracijama zaga|uju}ih materija,
ali tokom du`eg vremenskog razdobqa.
III – SUBJEKTI [email protected] ZA PRIMJENU PLANA
1. Subjekti zadu`eni za primjenu Plana su:
Ministarstvo prostornog ure|ewa i za{tite
okolice (u daqem tekstu: Ministarstvo) i
Kantonalni {tab civilne za{tite (u daqem
tekstu: Kantonalni {tab) u okviru svoje
nadle`nosti.
2. Odmah po ispuwavawu uslova iz ta~ke V
plana, Ministarstvo, u ~ijoj je nadle`nosti
monitoring kvaliteta zraka na podru~ju
Kantona, progla{ava epizodu pripravnosti
na osnovu dobivenih podataka iz kantonalnog
Sistema za pra}ewe kvalitete zraka.
Ministarstvo }e redovno o kvalitetu zraka
izvje{tavati Kantonalni operativni centar
civilne za{tite a posebno o ispuwavawu
uslova iz ta~ke V ovog plana, u slu~ajevima
epizode upozorewa ili uzbune.
3. Kantonalni {tab daje prijedlog Vladi
Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Vlada
Kantona) za progla{avawe epizoda upozorewa
i uzbune.
IV – SUBJEKTI KOJI U^ESTVUJU U PRIMJENI
PLANA
1. Subjekti koji u~estvuju u primjeni Plana su:
a) Pravna i fizi~ka lica koja imaju izvor emisija
zaga|uju}ih materija, i to:

Privredna
dru{tva
koja
upravqaju
termoenergetskim i energetskim postrojewima,
 Privredna dru{tva koja upravqaju industrijskim
postrojewima,

Privredna dru{tva za proizvodwu i
distribuciju toplotne energije,
 Privredna dru{tva koja se bave pru`awem
usluga transporta i prevoza putnika,
 Vlasnici kotlovnica bez obzira na djelatnost i
 Vlasnici motornih vozila.
b) Pravna i fizi~ka lica koja se bave poslovima
prijema i prenosa informacija, pozivawa
gra|ana i uzbuwivawa i poslovima za{tite i
spa{avawa qudi i materijalnih dobara, i to:
 Elektronski i pisani mediji,
 Civilna za{tita,
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Broj 6 - Strana 691
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
 Hitna medicinska pomo},
 Komunalna privredna dru{tva,
 Ostale nadle`ne institucije (zavisno od
potrebe).
V – EPIZODE POVE]ANIH KONCENTRACIJA
ZAGA\UJU]IH MATERIJA I USLOVI ZA
PROGLA[EWE EPIZODA
1. Epizode pove}anih koncentracija zaga|uju}ih
materija na podru~ju Kantona su:
A.PRIPRAVNOST,
B. UPOZOREWE I
C.UZBUNA.
2. Epizode se progla{avaju na osnovu utvr|enog
kvaliteta zraka, odnosno pore|ewem dobivenih
podataka iz kantonalnog Sistema za pra}ewe
kvaliteta zraka sa grani~nim vrijednostima
i vrijednostima pragova upozorewa i pragova
uzbune iz Pravilnika o na~inu vr{ewa
monitoringa kvaliteta zraka i definisawu vrsta
zaga|uju}ih materija, grani~nih vrijednosti i
drugih standarda kvaliteta zraka ("Slu`bene
novine Federacije BiH", broj: 1/12), (u daqem
tekstu: Pravilnik).
3. Za slu~aj da se progla{avaju epizode pove}anih
koncentracija
zaga|uju}ih
materija
na
podru~ju Kantona, progla{ewe se objavquje u
elektronskim i pisanim medijima, u vremenskom
trajawu koji zavisi od vremena trajawa epizode.
A. EPIZODA PRIPRAVNOSTI
Ukoliko su izmjerene koncentracije najmawe jedne
zaga|uju}e materije prelazile vrijednosti za epizodu
pripravnosti navedene u Tablici 1., na najmawe tri
mjerne stanice na podru~ju op{tine Tuzla u vremenu
od dva prethodna dana sa najmawe 3 izmjerene uzastopne
satne vrijednosti u toku jednog dana ili na mobilnoj
stanici (koja je locirana na podru~ju neke op{tine), u
vremenu od tri prethodna dana sa najmawe 3 izmjerene
uzastopne satne vrijednosti u toku jednog dana, i pri
tome se i daqe o~ekuje nastavak stabilne vremenske
situacije u narednih 48 sati koja pogoduje poja~awu
zaga|ewa, progla{ava se epizoda pripravnosti.
B. EPIZODA UPOZOREWA
Ukoliko su izmjerene koncentracije jedne zaga|uju}
e materije prelazile vrijednosti pragova upozorewa iz
Pravilnika (Tablica 1.), na najmawe tri mjerne stanice na
podru~ju op{tine Tuzla u vremenu od prethodna dva dana
sa najmawe 3 uzastopne izmjerene satne vrijednosti u toku
jednog dana ili na mobilnoj stanici (koja je locirana na
podru~ju neke op{tine), u vremenu od prethodna tri dana
sa najmawe 3 uzastopne izmjerene satne vrijednosti u toku
jednog dana, i pri tome se i daqe o~ekuje nastavak stabilne
vremenske situacije u narednih 48 sati koja pogoduje
poja~awu zaga|ewa, progla{ava se epizoda upozorewa.
C. EPIZODA UZBUNE
Ukoliko su izmjerene koncentracije najmawe jedne
zaga|uju}e materije prelazile vrijednosti pragova
uzbune iz Pravilnika (Tablica 1.), na najmawe tri
mjerne stanice na podru~ju op{tine Tuzla u vremenu
od prethodna dva dana sa najmawe 3 uzastopne izmjerene
satne vrijednosti u toku jednog dana ili na mobilnoj
stanici koja je locirana na podru~ju neke op{tine), u
vremenu od prethodna tri dana sa najmawe 3 uzastopne
izmjerene satne vrijednosti u toku jednog dana, i pri
tome se i daqe o~ekuje nastavak stabilne vremenske
situacije u narednih 48 sati koja pogoduje poja~awu
zaga|ewa, progla{ava se epizoda uzbune.
4.Prognozirawe vremenske situacije mora
biti zasnovano na zvani~nim podacima Federalnog
hidrometeorolo{kog zavoda.
Tablica 1: Utvr|ene vrijednosti kvaliteta zraka za
epizodne situacije
Zaga|uju}a
materija
Utvr|ene 1h vrijednosti (µg/m3 )
za epizodu
pripravnosti
za epizodu
upozorewa
za epizodu
uzbune
Sumpordioksid 350
(SO2)
-
500
Azotdioksid
(NO2)
200
-
400
Ozon (O3)
-
180
240
Napomena: Nedostaju}e vrijednosti u tablici 1
nisu propisane Federalnim Pravilnikom
VI – MJERE U EPIZODNIM SITUACIJAMA ZA
SMAWEWE POVE]ANIH KONCENTRACIJA
ZAGA\UJU]IH MATERIJA
1. U slu~aju progla{ewa epizode pripravnosti
preduzimaju se sqede}e mjere:
 Upozorewe rizi~nim grupama stanovni{tva za
smawewe kretawa i
 Apeli vlasnicima za smawewe kori{}ewa
motornih vozila. 2 U slu~aju progla{ewa epizoda upozorewa i
uzbune, mogu se preduzeti sqede}e mjere:
 obezbje|ivawe dodatnih mjerewa mobilnom
mjernom stanicom za mjerewe kvaliteta zraka,
na kriti~nim lokacijama,
 upozoravawe rizi~nih grupa stanovni{tva za
smawewe kretawa,
 ograni~ewe kretawa motornih vozila na
odre|enom prostoru i privremeno ograni~ewe
upotrebe motornih vozila, izuzev vozila
policije, javnog gradskog prevoza, vozila
hitnih intervencija (vozila hitne pomo}i i
vatrogasna vozila), vozila sa diplomatskim
tablicama, vozila ministarstva odbrane i
ostalih vozila sa odobrewem,
 smawewe potro{we goriva za zagrijavawe
prostorija uz smawewe temperature u
prostorima koji se zagrijavaju i
 smawewe proizvodwe i zamjena pogonskih
goriva kod industrijskih i drugih objekata koja
u tehnolo{kom procesu koriste ~vrsta goriva i
te`a lo`-uqa.
3. O primjeni mjera iz ta~ke 2. ovog Plana odluku
donosi Vlada Kantona na prijedlog Kantonalnog {taba.
VII – PRESTANAK EPIZODA
Ako se u toku trajawa progla{ene epizode: uspostavi
trendopadawakoncentracijazaga|uju}ihmaterijauprethodna
24 sata, na osnovu rezultata sa mjernih stanica ili zvani~na
meteorolo{ka slu`ba prognozira prestanak ili slabqewe
definisane stabilne meteorolo{ke situacije u naredna 24
sata, progla{ava se prestanak epizoda ili promjena stawa
epizoda.
VIII – PRELAZNE ODREDBE
1. Ministarstvo }e donijeti uputstvo o na~inu
obrade i na~inu informisawa javnosti o podacima iz
Broj 6 - Strana 692
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA kantonalnog Sistema za pra}ewe kvaliteta zraka, uz
saglasnost Vlade Kantona.
2. Primjenom ovog plana prestaje da va`i Plan
interventnih mjera u slu~ajevima prekomjernog zaga|ivawa
zraka ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/05).
3. Ovaj plan stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead ^au{evi}, s.r.
VLADA
Broj: 02/1-23-7040/12
Tuzla, 09.05.2012. godine
ODLUKU
o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih
rashoda u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 3/12) na
organizacionoj jedinici 24030009- JU Gimnazija Lukavac
u dijelu buxetskih sredstava u iznosu od 2.147,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se
na sqede}i na~in:
471
na teret ekonomskog koda:
Na osnovu ~lana 20. stavovi 1. i 2. Zakona o
izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 3/12),
Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, d o n o s i
ODLUKU
o unutra{woj preraspodjeli rashoda u Buxetu
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih
rashoda u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 3/12) na
organizacionoj jedinici 24020081- JU O[ "Male{i}i"
Gra~anica u dijelu buxetskih sredstava u iznosu od
3.120,00 KM.
- 613900-Ugovorene i druge posebne usluge
2.147,00 KM
u korist ekonomskog koda:
- 613100 - Putni tro{kovi
na teret ekonomskog koda:
- 613900 -Ugovorene i druge posebne usluge
3.120,00 KM
u korist ekonomskog koda:
- 613700 -Izdaci za teku}e odr`avawe
3.120,00 KM
III
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i
sporta i JU O[ "Male{i}i" Gra~anica.
895,00 KM
- 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara 1.000,00 KM
- 613800 - Izdaci osigurawa,bankovnih usluga
i usluga platnog prometa
252,00 KM
III
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se
Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovawa,
nauke, kulture i sporta i JU Gimnazija Lukavac.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se
na sqede}i na~in:
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}
e se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA Mla|an Lazi}, dipl.ecc, s.r.
Broj:07/1-14-8936/12
Tuzla, 16.05.2012. god.
473
Na osnovu ~lana 20. stavovi 1. i 2. Zakona o
izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 3/12),
Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, d o n o s i
ODLUKU
IV
o unutra{woj preraspodjeli rashoda u Buxetu
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA Mla|an Lazi}, dipl.ecc, s.r.
Broj:07/1-14-8216/12
Tuzla, 04.05.2012.god.
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih
rashoda u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 3/12)
na organizacionoj jedinici 11010003 - Tro{kovi
manifestacija u dijelu buxetskih sredstava u iznosu
od 6.950,00 KM.
472
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se
na sqede}i na~in:
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e
se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Na osnovu ~lana 20. stavovi 1. i 2. Zakona o
izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 3/12),
Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, d o n o s i
I
II
na teret ekonomskog koda:
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Broj 6 - Strana 693
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
- 614300 - Teku}i transferi neprofitnim organizacijama
6.950,00 KM
u korist ekonomskog koda:
- 614500 - Subvencije privatnim preduze}ima
i preduzetnicima
6.950,00 KM
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih
prihoda na podru~ju Tuzlanskog kantona i finansirawu
Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 5/09), ministar finansija d o n o s i
INSTRUKCIJU
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se
Ministarstvo finansija i Vlada Tuzlanskog kantona.
o izmjenama i dopunama Instrukcije o na~inu
raspore|ivawa javnih prihoda Buxeta Tuzlanskog
kantona korisnicima i izvje{tavawe
korisnika o istim
IV
I
III
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}
e se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA Mla|an Lazi}, dipl.ecc, s.r.
Broj:07/1-14-8947/12
Tuzla, 16.05.2012.god.
474
Na osnovu ~lana 20. stavovi 1. i 2. Zakona o
izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 3/12),
Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, d o n o s i
ODLUKU
o unutra{woj preraspodjeli rashoda u Buxetu
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
I
Odobrava se unutra{wa preraspodjela planiranih
rashoda u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 3/12) na
organizacionoj jedinici 24020074- JU O[ "Miri~ina"
Gra~anica u dijelu buxetskih sredstava u iznosu od
550,00 KM.
II
Preraspodjela planiranih rashoda izvr{i}e se
na sqede}i na~in:
na teret ekonomskog koda:
- 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge
550,00 KM
u korist ekonomskog koda:
- 613100 - Putni tro{kovi
550,00 KM
III
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo
finansija, Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i
sporta i JU O[ "Miri~ina" Gra~anica.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e
se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA Mla|an Lazi}, dipl.ecc, s.r.
Broj:07/1-14-9053/12
Tuzla, 17.05.2012.god.
475
Na osnovu ~lanova 67. stav 3. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Slu`bene novine Federacije BiH" broj: 35/05) i ~lana 1.
U ta~ki IV 1. Naknade Instrukcije o na~inu
raspore|ivawa javnih prihoda Buxeta Tuzlanskog
kantona korisnicima i izvje{tavawe korisnika o
istim ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" br.
1/09, 5/09, 6/09, 8/09 i 2/11) bri{e se alineja 1.2.
II
U ta~ki V alineja 5. u koloni "BANKA" rije~i
"Tuzlanska banka d.d. Tuzla" i "Uni Credit Zagreba~ka banka"
mijewaju se i glase: "Raiffeisen banka d.d. BiH", a u koloni
"BROJ RA^UNA" broj "132-180-02955000-89" i "338-30022509597-09" mijewa se i glasi "161-025-00342800-41".
V
Ova instrukcija stupa na snagu danom dono{ewa, i
objavi}e se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANSIJA
Mla|an Lazi}, dipl.ecc
Broj: 07/1-14-1575-9/12
Tuzla, 31.05.2012. godine
476
Na osnovu ~lanova 8. i 23. Zakona o ministarstvima i
drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08
i 8/11), ~lana 35. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 6/04, 7/05 i
17/11), ~lana 42. Zakona o sredwem obrazovawu i odgoju
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/11) i
Odluke o organizaciji nastave i odmora u~enika br. 10/138-6857/12 od 16.04.2012. godine, ministar obrazovawa,
nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi
IZMJENE [KOLSKOG KALENDARA
ZA [KOLSKU 2011/2012. GODINU
U [kolskom kalendaru za {kolsku 2011/2012.
godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
10/11 i 1/12) mijewaja se:
1. U ta~ki 7. datum "15.06.2012." zamjewuje se
datumom "29.06.2012.".
2. Izmjene [kolskog kalendara za {kolsku
2011/2012. godinu stupaju na snagu danom dono{ewa i
objavi}e se u "Slu`bene novine Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovawa,
Prof. dr. Na|a
nauke, kulture i sporta Avdiba{i}-Vukadinovi}, s.r.
Broj:10/1-05-8114/12
Tuzla, 03.05.2012
Broj 6 - Strana 694
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 477
Na osnovu ~lana 74. stav (9) Zakona o sredwem
obrazovawu i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 17/11, ministar obrazovawa, nauke,
kulture i sporta, donosi
PRAVILNIK
o polagawu prijemnog ispita
u sredwim umjetni~kim {kolama
^lan 1.
(Predmet pravilnika)
Ovim pravilnikom utvr|uje se postupak i na~in
polagawa prijemnog ispita, postupak utvr|ivawa
redoslijeda kandidata za upis, na~in bodovawa i druga
pitawa od zna~aja za upis u sredwe umjetni~ke {kole.
^lan 2.
(Uslovi za upis u sredwu umjetni~ku {kolu)
(1) U prvi razred sredwe umjetni~ke {kole mo`e
se upisati lice koje je sa uspjehom zavr{ilo redovno
osnovno obrazovawe i polo`ilo prijemni ispit.
(2) Izuzetno, u sredwu muzi~ku {kolu mo`e se
upisati lice koje je sa uspjehom zavr{ilo osnovnu
muzi~ku {kolu i polo`ilo prijemni ispit.
^lan 3.
(Sadr`aj prijemnog ispita)
(1) Prijemni ispit obuhvata programske sadr`aje
predvi|ene nastavnim planom i programom.
(2) Program prijemnog ispita utvr|uje se nastavnim
planom i programom za svaku umjetni~ku {kolu.
^lan 4.
(Polagawe prijemnog ispita)
(1) Prijemni ispit pola`u svi prijavqeni
kandidati, bez obzira na broj.
(2) Prijemni ispit je eliminatoran.
(3) Pravo na rangirawe sti~e kandidat koji je
polo`io prijemni ispit.
^lan 5.
(Izbor kandidata za upis u sredwu umjetni~ku {kolu)
Izbor kandidata za upis u prvi razred sredwe
umjetni~ke {kole obavqa se prema rezultatu postignutom
na prijemnom ispitu i prema op{tem uspjehu i uspjehu iz
relevantnih predmeta u skladu sa Kriterijima za upis
u~enika u prvi razred sredwe {kole.
^lan 6.
(Komisija za provo|ewe prijemnog ispita)
Prijemni ispit za upis u~enika u prvi razred
umjetni~ke {kole provodi komisija koju na prijedlog
direktora imenuje nastavni~ko vije}e {kole.
^lan 7.
(Vrijeme polagawa prijemnog ispita)
Vrijeme polagawa prijemnog ispita utvr|uje se
konkursom za upis u~enika u prvi razred sredwe {kole.
^lan 8.
(Na~in polagawa prijemnog ispita)
(1) Prije polagawa prijemnog ispita komisija je
du`na da utvrdi identitet kandidata.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
(2) Predsjednik komisije prije po~etka ispita
upoznaje kandidate sa na~inom polagawa prijemnog
ispita i sa wihovim pravima.
(3) Kandidata koji se ne pridr`ava odredbi ovog
pravilnika prilikom polagawa prijemnog ispita,
komisija ima pravo udaqiti.
(4) Nakon provedenog prijemnog ispita, na
prijedlog komisije, nastavni~ko vije}e {kole utvr|uje
listu kandidata i isti~e na oglasnoj plo~i {kole u
roku od dva dana od dana polagawa prijemnog ispita.
^lan 9.
(Rangirawe kandidata)
(1) Redoslijed kandidata za upis u prvi razred sredwe
umjetni~ke {kole utvr|uje nastavni~ko vije}e {kole na
prijedlog komisije pojedina~no za svako stru~no zvawe.
(2) Za svako stru~no zvawe utvr|uje se rang lista
svih kandidata sa ukupnim brojem bodova.
^lan 10.
(Objavqivawe rang liste)
(1) [kola objavquje rang listu prijavqenih
kandidata na oglasnoj plo~i i web stranici {kole.
(2) Kandidat mo`e podnijeti prigovor na regularnost
postupka utvr|enog pravilnikom, regularnost prethodne
provjere sposobnosti, regularnost prijemnog ispita ili
svoje mjesto na rang listi u roku od 3 dana od objavqivawa
preliminarne rang liste u {koli.
(3) Prigovor se podnosi {kolskom odboru,
koji rje{ava o prigovoru u roku od 5 dana od prijema
prigovora.
(4) Nakon odlu~ivawa o svim prigovorima i
`albama, {kola utvr|uje i objavquje kona~nu rang
listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova
ste~enim po svim kriterijima.
(5) Kona~na rang lista je osnov za upis kandidata.
^lan 11.
(Pravo uvida u rezultate na prijemnom ispitu)
(1) Svaki kandidat ima pravo na uvid u rezultate
koje je postigao na prijemnom ispitu.
(2) Rezultati se daju na uvid iskqu~ivo kandidatu
koji je polagao prijemni ispit ili wegovom roditequ/
staratequ uz prethodnu identifikaciju.
(3) Rezultati se ne daju na uvid tre}im licima koja
su u pratwi kandidata.
^lan 12.
(Stupawe na snagu pravilnika)
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom dono{ewa.
^lan 13.
(Objavqivawe u slu`benim novinama)
Ovaj pravilnik }e se objaviti u "Slu`benim
novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovawa,
Prof. dr. Na|a
nauke, kulture i sporta Avdiba{i}-Vukadinovi}, s.r.
Broj: 10/1-38-9210-1/12
Tuzla, 28.5. 2012. godine
Elektrotehnika i računarstvo*
FAKULTET
ELEKTROTEHNIKE
Poslovna administracija*
4+1+3
4+1+3
4
3
4
Specijalna edukacija i
rehabilitacija
EKONOMSKI
FAKULTET
4
4+1+3
Logopedija i audiologija*
EDUKACIJSKO
REHABILITACIJSKI
FAKULTET
Bachelor poslovne
administracije*
Bachelor logopedije i
audiologije*
Nakon završenog
prvog ciklusa
studija
1
2
1
1
Magistar poslovne
administracije*
Magistar audiologije*
Nakon završenog
drugog ciklusa
studija
3
3
Nakon završenog
trećeg ciklusa
studija
STRUČNO/NAUČNO ZNANJE KOJE SE STIČE
2012/2013
2012/2013
2012/2013
Promjena naziva
studijskog
programa
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
4.
3.
2.
STUDIJSKI PROGRAM
Trajanje
I II i III
ciklusa
studija
Trajanje
studija
NAZIV USTANOVE/
Trajanje studija
Univerzitet u Tuzli
Trajanje
studija
NAPOMENA:
Utvrđuju
U primjeni od
akademske
godine
I
se izmjene i dopune Spiska akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja koja se mogu sticati na visokoškolskim ustanovama u
Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 14/11), kako slijedi:
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj 14/11), kako slijedi:
visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 11/11), ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Tuzlanskog kantona, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Spiska akademskih titula, nau~nih i stru~nih zvawa
koja se mogu sticati na visoko{kolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Spiska akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja koja se mogu sticati na visokoškolskim ustanovama u
I
Tuzlanskom
Utvr|uju se izmjene i dopune Spiska akademskih titula, nau~nih i stru~nih
zvawakantonu
koja se mogu sticati na visoko{kolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu
Na osnovu
članova
23. Zakona o ministarstvima
i drugim
organima
uprave
Tuzlanskog
kantona
(„Službene
novine
Tuzlanskog
kantona“,
Na osnovu ~lanova
8. i 23.
Zakona8.oiministarstvima
i drugim organima
uprave
Tuzlanskog
kantona
("Slu`bene
novine
Tuzlanskog
kantona",
br. 17/00,
3/01, 12/03,
10/05, 3/08
8/11), 3/01,
a u vezi
sa ~lanom
10.3/08
Pravilnika
akademskih
titula i o
sticawu
nau~nih
i stru~nih
zvawa
na visoko{kolskim
ustanovama
u Tuzlanskom
br. i17/00,
12/03,
10/05,
i 8/11), aoukori{}ewu
vezi sa članom
10. Pravilnika
korišćenju
akademskih
titula
i sticanju
naučnih i stručnih
zvanja
na
kantonu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 11/11), ministar obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi
478
Napomena
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Broj 6 - Strana 695
Fizioterapija
Medicinsko–laboratorijska
dijagnostika
Radiološka tehnologija
Medicinska protetika i ortotika
Sanitarno zdravstvo
Odsjek zdravstvenih studija
Studij sestrinstva/zdravstvene
njege*
Studij fizioterapije*
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.2
9.2.1
4
6 + 0 +3
4
4+1+3
3+2
4
4
3
3
3
4
Diplomirani medicinski
tehničar/sestra*
Diplomirani
fizioterapeut*
Diplomirani medicinski
tehničar/sestra
Diplomirani
fizioterapeut
Diplomirani inžinjer
medicinsko–
laboratorijske
dijagnostike
Diplomirani inžinjer
medicinske radiologije
Diplomirani inžinjer
protetike i ortotike
Diplomirani sanitarni
inžinjer
Bachelor predškolskog
odgoja i obrazovanja*
2
2
2
1
Magistar razredne
nastave*
Magistar
predškolskog odgoja i
obrazovanja*
Magistar tehničkog
odgoja i informatike*
3
Doktor društvenih
nauka/znanosti iz
područja sociologije
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2011/2012
2012/2013
Promjena zvanja
Promjena zvanja
Promjena zvanja
Promjena zvanja
Promjena zvanja
Promjena zvanja
Ispravka u
tekstu: riječ
„humanističkih“
zamjenjena
riječju
„društvenih“
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 9.2.2
Visoka zdravstvena škola
Studij sestrinstva/zdravstvene njege
MEDICINSKI FAKULTET
Tehnički odgoj i informatika
Predškolski odgoj i obrazovanje*
Razredna nastava
Filozofija-Sociologija
FILOZOFSKI FAKULTET
9.1
9.1.1
9
7.
Broj 6 - Strana 696
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Studij sanitarnog zdravstva*
9.2.5
9.2.6
13
12.
4
4
4
Prehrambena tehnologija
Inžinjerstvo zaštite okoline*
Agronomija*
4
4
4
4
4
4
4+1+3
4+1+3
4+1+3
3 + 0 +0
Hemijsko inžinjerstvo i
tehnologija*
TEHNOLOŠKI
FAKULTET
Građevinarstvo
Primjenjena matematika*
Primjenjena fizika *
Primjenjena biologija*
Primjenjena hemija*
RUDARSKO GEOLOŠKOGRAĐEVINSKI FAKULTET
Medicinska protetika i ortotika*
9.2.4
PRIRODNO
MATEMATIČKI
FAKULTET
Studij radiološke tehnologije*
9.2.3
10
Studij medicinsko–laboratorijske
dijagnostike*
Bachelor- inžinjer
hemijskog inžinjerstva i
tehnologije*
Bachelor-inžinjer
prehrambene
tehnologije*
Bachelor- inžinjerstva
zaštite okoline *
Bechelor-inžinjer
agronomije*
Bachelor - inžinjer
građevinarstva
Diplomirani inžinjer
medicinske radiologije*
Diplomirani inžinjer
protetike i ortotike*
Diplomirani sanitarni
inžinjer*
Diplomirani inžinjer
medicinsko–
laboratorijske
dijagnostike*
1
1
1
1
1
1
1
1
Magistar
građevinarstva
3
3
3
3
3
3
3
3
Doktor tehničkih
nauka/znanosti iz
područja
građevinarstva
Ispravka u
tekstu: riječ
„građevinstvo“
zamjenjena
riječju
„građevinarstvo
“
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Broj 6 - Strana 697
FAKULTET „AMERIČKA
ŠKOLA ZA TEHNOLOGIJE“
Međunarodno pravo
FAKULTET „AMERIČKA
ŠKOLA ZA DRŽAVNU
UPRAVU“
Bankarstvo *
FAKULTET „AMERIČKA
ŠKOLA ZA EKONOMIJU“
4+1+3
4+1+3
4+1+3
4
4
4
Bachelor prava –
Usmjerenje
komparativno i
međunarodno pravo
Bachelor međunarodnih
finansija - Usmjerenje
bankarstvo*
Nakon završenog
prvog ciklusa studija
1
Trajanje
studija
Magistar
međunarodnog i
evropskog javnog
prava
Nakon završenog
drugog ciklusa
studija
3
Nakon završenog
trećeg
ciklusa studija
STRUČNO/NAUČNO ZNANJE KOJE SE STIČE
Trajanje
studija
Promjena stručnog zvanja
Novi program i stručno
zvanje
Napomena
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
TUZKANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovawa,
nauke, kulture i sporta
Broj: 10/1-38-10498/12
Tuzla, 01.06.2012.
Odluka stupa na snagu danom dono{ewa na objavi}e se u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
Prof. dr Na|a Avdiba{i}-Vukadinovi}, s.r.
MINISTAR
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA III
Izmjene i dopune Spiska akademskih titula, nau~nih i stru~nih zvawa koja se sti~u na Univerzitetima u Tuzli ra|en je na prijedlog Senata Univerziteta
2012/2013
. godine
za studente kojinakon
se upišu
u prvu godinu
nastudija,
I,II ili III
ciklusu
studija.
za postoje}e
studijske
peograme/profile
inovirawa
programa
ali
su nazivi
prilago|eni novoj terminologiji koja }e se primjewivati kod izdavawa
diploma po zavr{etku I, II ili III ciklusa studija.
* Novi studijski program i naučno i stručno zvanje koje se stiče po završetku odgovarajućeg ciklusa studija su u primjeni od akademske
Informacione tehnologije
Bachelor – inžinjer
informacionih
1
3
Promjena stručnog zvanja
tehnologija
Bachelor – inžinjer
Industrijsko-tehnološki menadžment
4 industrijsko-tehnološkog
1
3
Promjena stručnog zvanja
menadžmenta
* Novi studijski program i nau~no i stru~no zvawe koje se sti~e po zavr{etku odgovaraju}eg ciklusa studija su u primjeni od akademske 2012/2013. godine za
studente koji se upi{u
u prvu godinu na I,II ili III ciklusu studija.
NAPOMENA:
3.
2.
1.
NAZIV USTANOVE/
STUDIJSKI PROGRAM
Trajanje
I II i III
ciklusa
studija
Trajanje
studija
II
Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini
Broj 6 - Strana 698
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
479
Na osnovu ~lana 8. i ~lana 23. zakona o
ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog
Kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
br. 17/00, 3/01, 12/03, 12/03. I 10/05), ~lana 31.
zakona o osnovnom odgoju i obrazovawu (Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona”, br.: 6/04, 7/05, i 17/11.),
Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta
Tuzlanskog Kantona, donosi
RJE[EWE
Odobrava se upotreba Nastavnog plana i
programa islamske vjeronauke za deveti (IX) razred
devetogodi{we osnovne {kole u osnovnim {kolama na
podru~ju Tuzlanskog kantona.
BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovawa,
Prof. dr. Na|a
nauke, kulture i sporta Avdiba{i}-Vukadinovi}, s.r.
Broj:10/1-38-6457-1/12
Tuzla, 01.06.2012
4.
5.
Na osnovu ~lana 23. Zakona o ministarstvima
i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,
3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11) i ~lana 39. stav 5. Zakona
o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/12),
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
Tuzlanskog kantona, donosi
PROGRAM
raspodjele sredstava za materijalno zbriwavawe lica
u stawu socijalne potrebe za 2012. godinu
I
Ovim programom utvr|uje se raspodjela sredstava
iz Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa
buxetske pozicije 23020009-materijalno zbriwavawe
lica u stawu socijalne potrebe u ukupnom iznosu od
587.480,00 KM , na sqede}i na}in:
Tabela br. 1
1.
2.
3.
Svrha
Podr{ka projektima,
pripreme i distribucije
hrane - ishrana
najsiroma{nijih gra|ana na
podru~ju TK-a
Podr{ka realizaciji
Programa rada sa djecom sa
vi{estrukim i najte`im
oblicima invaliditeta
kroz provo|ewe procesa
habilitacije i rehabilitacije
Podr{ka realizaciji
programa osna`ivawa
pojedinaca sa invaliditetom,
pomo} u nabavci ortopedskih
pomagala, podr{ka u~enicima
i studentima sa invaliditetom
i dr. pomo}i invalidnim
licima
Iznos
odobrenih
sredstava
u KM
282.000,00
Podr{ka programu me|usobne
pomo}i lica u du{evnoj
nevoqi, inicirawe programa
okupacione i radne terapije za
ova lica, u ciqu integracija
istih u lokalnoj zajednici.
Skloni{te i podr{ka
`rtvama nasiqa. Realizacija
Sporazuma o saradwi u vezi sa
projektom: "Podr{ka `rtvama
ratnih zlo~ina u procesima
pripreme za svjedo~ewa".
10.000,00
12.000,00
6.
Podr{ka djeci i mladima iz
jednoroditeqskih porodica
i porodica pod rizikom
jednoroditeqstva
5.000,00
7.
Porodi~no savjetovali{te.
10.000,00
8.
Podr{ka programu
profesionalne rehabilitacije
i zapo{qavawu lica sa
invaliditetom i podr{ka
{kolovawu ovih lica
8.000,00
9.
Podr{ka programu podr{ke
licima sa paraplegijom,
ku}nim posjetama ovim licima,
podr{ka u prihvatawu stawa
invaliditeta i ponovnom
ukqu~ivawu u dru{tvo
6.000,00
10.
Podr{ka programima pomo}i
starim licima i licima u
stawu socijalne potrebe
115.000,00
11.
Pomo} udru`ewima
30.000,00
12.
Ostale namjene-rje{avawe
hitnih i nepredvi|enih
situacija fizi^kih i pravnih
lica u oblasti socijalne
za{tite
22.880,00
ukupno
587.480,00
KM
480
Redni
broj
Broj 6 - Strana 699
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
II
Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u
Vladi Tuzlanskog kantona }e sredstva iz ta~ke I ovog
programa rasporediti posebnim odlukama u skladu
sa raspolo`ivim sredstvima Buxeta i operativnim
planovima izvr{ewa Buxeta za 2012. godinu.
III
Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak
u Vladi Tuzlanskog kantona }e sredstva iz ta~ke I
ovog programa, izuzimaju}i sredstva iz ta~ke I.12.,
rasporediti na osnovu sqede}ih kriterija:
61.600,00
25.000,00
Broj 6 - Strana 700
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA R.b
KRITERIJI
Broj
bodova
1.
Kvalitet projekta sa jasno
definisanim vidqivim i
mjerqivim indikatorima za
provo|ewe programskih ciqeva
0 – 10
2.
3.
4.
5.
Kvalitet programa za monitoring
i evaluaciju
Obuhva}enost korisnika usluga
kroz program
Procjena bilansa stawa i uspjeha
iz 2011.godine
Uskla|enost buxeta i
programskih aktivnosti
U k u p n o:
0 – 10
0 – 10
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
-
Izjava odgovornog lica pravnog lica o
transparanetnom utro{ku sredstava
- Sporazum o partnerstvu ako se radi o partnerskom
projektu (ovjeren od svih partnera) (kopija)
- Detaqan program ili projekat za koji se tra`i
finansirawe.
Prijave na javni poziv, korisnika sredstava za 2011.
godinu sa pozicije "materijalno zbriwavawe lica u stawu
socijalne potrebe", koji nisu dostavili odgovaraju}i
izvje{taj o utro{ku sredstava, ne}e biti razmatrane.
0 – 10
VIII
0 – 10
50 bodova
Organizacije i udru`ewa koja ne ostvare minimum
od 35 bodova ne}e biti finansirana/sufinansirana
sredstvima iz ovog programa.
Sredstva iz ta~ke I.12. Programa (Ostale
namjene-rje{avawe hitnih i nepredvi|enih situacija
fizi~kih i pravnih lica u oblasti socijalne za{tite)
rasporedi}e se na osnovu posebnih odluka ministra za
rad socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog
kantona, u skladu sa ukazanim potrebama.
IV
Prilikom procjene ne}e se razmatrati programi
i projekti koji:
- su usmjereni ka vjerskim ciqevima i
aktivnostima,
- se iskqu~ivo baziraju na investicijskim
ulagawima, izgradwi i adaptaciji objekata,
kupovini opreme,
- imaju administartivne tro{kove ve}e od 30%
tro{kova ukupnog buxeta projekta.
Popuweni prijavni obrazac sa svim prilozima
podnosi se u zape~a}enoj koverti, a predaje putem po{te
ili na pisarnicu zajedni^kih slu`bi kantonalnih
organa na adresu:
Tuzlanski kanton
Ministarstvo za rad,
socijalnu politiku i povratak
Slatina br.2
75000 Tuzla
sa naznakom
"Prijava na javni poziv"
IX
Organizacije i udru`ewa su obavezne da izvje{taj
o utro{ku sredstava sa potrebnim dokazima (kopije
ra~una) uz narativni izvje{taj, dostave Ministarstvu
za rad, socijalnu politiku i povratak TK-a najkasnije
do 28.02.2013 godine.
Izvje{taj iz stava 1. ove ta~ke dostavqa se u
skladu sa propisanim obrascem koji se mo`e preuzeti
sa web stranice Vlade TK-a (www.vladatk.kim.ba) ili u
Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak
TK-a. Obrazac narativnog i finansijskog izvje{taja
~ini sastavni dio Programa.
V
X
Objava ovog programa u "Slu`benim novinama
Tuzlanskog kantona" i na web stranici Vlade Tuzlanskog
kantona www.vladatk.kim.ba ostavqa mogu}nost potencijalnim
korisnicima za podno{ewe zahtjeva sa programom/projektom
za raspodjelu sredstava iz prethodnog stava u roku od 15
dana od dana objavqivawa, {to se smatra javnim pozivom,
izuzimaju}i sredstva iz ta~ke I.12. Programa.
Za realizaciju ovog programa i pojedina ~nih
Odluka donesenih na osnovu ovog programa, zadu`uju se
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
Tuzlanskog kantona i Ministarstvo finansija Tuzlanskog
kantona.
VI
Program stupa na snagu danom davawa saglasnosti
od strane Vlade Tuzlanskog kantona, primjewuje se od
01.01.2012. godine i isti }e se objaviti u "Slu`benim
novinama Tuzlanskog kantona".
Organizacije i udru`ewa podnose prijavu na
propisani prijavni obrazac koji se mo`e preuzeti
sa web stranice Vlade TK-a (www.vladatk.kim.ba) ili u
Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak
TK-a. Prijavni obrazac ~ini sastavni dio Programa.
VII
Uz prijavni obrazac obavezno se prila`e:
- Rje{ewe o upisu u registar kod Ministarstva
pravosu|a i uprave TK-a ili drugog nadle`nog
organa FBiH ili BiH (kopija)
- Uvjerewe o poreznoj registraciji (kopija)
- Spesimen potpisa (kopija)
- Bilans stawa i bilans uspjeha za 2011. godinu
ovjerenu u nadle`noj poreznoj upravi (kopija).
XI
BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo za rad,
socijalnu politiku i povratak Sead Hasi}, dipl. scr, s.r.
Broj:09/1-14-6953/12
Tuzla, 14.04.2012. godine
481
Na osnovu ~lana 23. Zakona o ministarstvima
i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, br: 17/00,
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11) i ~lana 39. stav 7. Zakona
o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/12),
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
Tuzlanskog kantona, d o n o s i
PROGRAM
raspodjele sredstava sa potro{a~ke jedinice
23020019-subvencija tro{kova prevencije,
rehabilitacije i resocijalizacije zavisnosti o
drogama za 2012. godinu
Svaki od navedenih kriterija bi}e vrednovan
sa odgovaraju}im brojem bodova od strane komisije
Ministarstva koja }e predlagati dodjelu sredstava i
opravdanost programskih aktivnosti.
Predlo`ena sredstva za podr{ku projektima
rehabilitacije i resocijalizacije iz ta~ke I. ovog
programa u ukupnom iznosu od 242.000,00 KM raspore|iva}e
se na osnovu sqede}ih kriterija:
Ovim programom utvr|uje se raspodjela sredstava iz
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa potro{a~ke
jedinice 23020019 - subvencija tro{kova prevencije,
rehabilitacije i resocijalizacije zavisnosti o drogama
u iznosu od 300.000,00 KM na sqjede}i na~in:
Podr{ka projektima prevencije zavisnika o
psihoaktivnim supstancama u 2012. godini u iznosu od .
............................................................................. 58.000,00 KM
Podr{ka projektima rehabilitacije zavisnika o
psihoaktivnim supstancama u 2012. godini u iznosu od .
......................................................................... 170,000,00 KM
Podr{ka projektima resocijalizacije zavisnika o
psihoaktivnim supstancama u 2012. godini u iznosu od .. ................................................................................72.000,00 KM
KRITERIJI
1.
Komunama, terapijskim zajednicama
i institucijama koje se uspje{no
bave detoksikacijom, psiholo{kim
odvikavawem i potpunom
resocijalizacijom zavisnika do
ukqu~ivawa u normalne `ivotne
tokove u svojoj zajednici
2
Organizacijama, terapijskim
zajednicama i institucijama koje imaju
vidqive i stru~no ure|ene programe
rehablitacije i resocijalizacije
zavisnika
3.
Organizacijama i institucijama koje
imaju dokazane rezultate u provo|ewu
programa rehabilitacije, psiholo{kog
odvikavawa i resocijalizacije
i verifikovane izvje{taje o
postignutim rezultatima koji bi bili
prilog zahtjeva.
4.
Adekvatan prostor, kadrovsku
strukturu, sredstva i opremu za
provo|ewe svih oblika terapije
i psiholo{kog odvikavawa do
potpune resocijalizacije zavisnika i
ukqu~ivawa u svoju sredinu.
II
Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak
u Vladi Tuzlanskog kantona }e sredstva iz ta~ke I
ovog Programa rasporediti posebnim odlukama na
osnovu zahtjeva sa programom/projektom u skladu sa
raspolo`ivim sredstvima Buxeta i operativnim
planovima izvr{ewa Buxeta za 2012. godinu.
III
Sredstva iz ta~ke I ovog programa koristi}e se
za provo|ewe programa prevencije, rehabilitacije i
resocijalizacije ukqu~uju}i tro{kove lica i institucija
koja provode ove programe, a koji se odnose iskqu~ivo na
prevenciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju.
IV
Iznos sredstava iz ta~ke I ovog programa u visini od
58.000,00 KM za podr{ku projektima prevencije zavisnika
o psihoaktivnim supstancama za 2012. godinu, rasporedi}e
se na osnovu sqede}ih kriterija:
1.
2
3.
KRITERIJI
Organizacijska struktura i kadrovski
potencijal koji mo`e odgovoriti
zahtjevima prevenirawa zavisnosti o
psihoaktivnim supstancama – vidqive
reference.
Organizacijama i institucijama koje
u dosada{wem radu na prevenciji
zavisnosti imaju vidqive rezultate i
dokazanu podr{ku i drugih donatora i
institucija iz zemqe i inostranstva.
Dokazanu partnersku saradwu sa
institucijama koje se bave ovom
obla{}u.
Broj
bodova
0 – 10
Broj
bodova
R.b
I
R.b.
Broj 6 - Strana 701
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
0–5
0–5
0–5
0–5
Svaki od navedenih kriterija bi}e vrednovan
sa odgovaraju}im brojem bodova od strane komisije
Ministarstva koja }e predlagati dodjelu sredstava
u skladu sa programom i posebnim pojedina~nim
odlukama ministra za rad, socijalnu politiku i
povratak u Vladi Tuzlanskog Kantona.
V
Objava ovog programa u "Slu`benim novinama
Tuzlanskog kantona" i na web stranici Vlade Tuzlanskog
kantona
www.vladatk.kim.ba
ostavqa
mogu}nost
potencijalnim korisnicima za podno{ewe zahtjeva sa
programom/projektom za raspodjelu sredstava iz prethodnog
stava u roku od 15 dana od dana objavqivawa, {to se smatra
javnim pozivom.
VI
Organizacije i udru`ewa podnose prijavu na
propisani prijavni obrazac koji se mo`e preuzeti sa
web stranice Vlade TK-a (www.vladatk.kim.ba) ili u
Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak
TK-a. Prijavni obrazac ~ini sastavni dio Programa.
VII
0 – 10
0 – 10
Uz prijavni obrazac obavezno se prila`e:
- Rje{ewe o upisu u registar kod Ministarstva
pravosu|a i uprave TK-a ili drugog nadle`nog
organa FBiH ili BiH (kopija)
- Uvjerewe o poreznoj registraciji (kopija)
Broj 6 - Strana 702
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 482
- Spesimen potpisa (kopija)
- Bilans stawa i bilans uspjeha za 2011. godinu
ovjerenu u nadle`noj poreznoj upravi (kopija).
- Izjava odgovornog lica pravnog lica o
transparanetnom utro{ku sredstava
- Sporazum o partnerstvu ako se radi o partnerskom
projektu (ovjeren od svih partnera) (kopija)
- Detaqan program ili projekat za koji se tra`i
finansirawe.
Na osnovu ~lanova 5. i 23. Zakona o ministarstvima i
drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", br: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05,
3/08 i 8/11) i ~lana 39. stav 6. Zakona o izvr{ewu Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj: 3/12.), Ministarstvo za rad,
socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona,
donosi
Prijave na javni poziv korisnika sredstava za 2011.
godinu sa pozicije "subvencija tro{kova prevencije,
rehabilitacije i resocijalizacije zavisnoti o
drogama", koji nisu dostavili odgovaraju}i izvje{taj o
utro{ku sredstava, ne}e biti razmatrene.
PROGRAM
raspodjele sredstava subvencija za djecu, u~enike i
studente za 2012. godinu
I
VIII
Ovim programom utvr|uje se raspodjela sredstava
iz Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa
potro{a~ke jedinice 23020013 - subvencija za djecu,
u~enike i studente u ukupnom iznosu od 453.700,00 KM.
Popuweni prijavni obrazac sa svim prilozima
podnosi se u zape~a}enoj koverti a predaje putem po{te
ili na pisarnicu zajedni~kih slu`bi kantonalnih
organa na adresu:
Tuzlanski kanton
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i
povratak
Slatina br. 2
75000 Tuzla
sa naznakom
"Prijava na javni poziv"
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Ministarstvo) }e
sredstva iz stava 1. ove ta~ke rasporediti centrima za
socijalni rad na ime tro{kova prevoza u~enika, studenata
i pratilaca na osnovu mjese~nih potreba, a u skladu sa
Odlukom o subvencionirawu tro{kova prijevoza u~enika
i studenata za {kolsku 2011/2012. godinu Vlade Tuzlanskog
kantona, broj: 02/1-14-8909-1/11 od 15.09.2011. godine.
Tro{kovi prevoza subvencioniraju se u iznosu
od 100% za sqede}e kategorije u~enika, studenata i
pratilaca:
IX
Organizacije i udru`ewa su obavezne da izvje{taj
o utro{ku sredstava sa potrebnim dokazima (kopije
ra~una) uz narativni izvje{taj dostave Ministarstvu
za rad, socijalnu politiku i povratak TK-a najkasnije
do 28.2. 2013. godine.
- u~enike i studente iz porodica korisnika
stalne nov~ane pomo}i,
- u~enike i studente bez roditeqskog starawa
koji su na porodi~nom smje{taju,
- u~enike i studente sa invaliditetom, odnosno
smetwama u fizi~kom ili psihi~kom razvoju i
wihove pratioce.
Izvje{taj iz stava 1. ove ta~ke dostavqa se u
skladu sa propisanim obrascem koji se mo`e preuzeti
sa web stranice Vlade TK-a (www.vladatk.kim.ba) ili u
Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak
TK-a. Obrazac narativnog i finansijskog izvje{taja
~ini sastavni dio Programa.
II
Raspored sredstava iz ta~ke I ovog programa za
2012. godinu izvr{i}e se centrima za socijalni rad na
podru~ju Tuzlanskog kantona na sqede}i na~in:
X
Za realizaciju ovog programa i pojedina~nih
odluka donesenih na osnovu ovog programa, zadu`uju se
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
Tuzlanskog kantona i Ministarstvo finansija
Tuzlanskog kantona.
Tabela br. 1
Redni
broj
XI
Program stupa na snagu danom davawa saglasnosti
od strane Vlade Tuzlanskog kantona, primjewuje se od
01.01.2012. godine i isti }e se objaviti u "Slu`benim
novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo za rad,
socijalnu politiku i povratak Sead Hasi}, dipl. scr., s.r.
Broj:09/1-14-7012/12
Tuzla, 17.04.2012. godine
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Naziv centra za
socijalni rad
1.
Tuzla
2.
Srebrenik
3.
Lukavac
4.
Kalesija
5.
`ivinice
6.
Banovi}i
7.
Grada~ac
8.
Doboj Istok
9.
Gra~anica
10.
Sapna
11.
Teo~ak
12.
Kladaw
13.
^eli}
Ukupno
Broj
u~enika i
studenata
186
49
73
121
133
27
27
26
32
9
12
37
20
752
Iznos
sredstava
u KM za
2012.
84.700,00
36.000,00
42.000,00
50.000,00
85.000,00
24.000,00
49.000,00
13.000,00
14.000,00
11.000,00
5.000,00
28.000,00
12.000,00
453.700,00
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Ministarstvo }e sredstva iz prethodnog stava,
(tabela br.1.) dozna~iti centrima za socijalni rad na
podru~ju Tuzlanskog kantona, izuzev Centra za socijalni
rad Tuzla za koji }e Ministarstvo vr{iti isplatu
sredstava korisnicima prava, u skladu sa mjese~nim
potrebama i dostavqenim ra~unima od strane centara za
socijalni rad, te sa raspolo`ivim sredstvima Buxeta i
operativnim planovima izvr{ewa Buxeta za 2012. godinu.
III
Raspored sredstava na ime tro{kova prevoza
djece, u~enika, studenata i pratilaca vr{i}e se na
osnovu sqede}ih kriterija:
1. Postojawe invaliditeta, odnosno smetwi u
fizi~kom i psihi~kom razvoju, zbog kojih je neophodna
pomo} drugog lica za kretawe i prevoz van stana, odnosno
ku}e.
2. Nemogu}nost finansirawa prevoza zbog
nedovoqnih prihoda za izdr`avawe, a isti se smatraju
nedovoqnim ukoliko ne prelaze 10% prosje~ne plate u F
BiH iz prethodne godine, po ~lanu doma}instva.
3. Stanovawe izvan vlastite biolo{ke porodice
za koje se porodi~ni smje{taj pla}a iz sredstava buxeta
u skladu sa Zakonom o socijalnoj za{titi, za{titi
civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.: 12/00,
5/02, 13/03, 8/06, 11/09 i 17/11).
IV
Za realizaciju ovog programa i pojedina~nih
Odluka donesenih na osnovu ovog programa zadu`uju se
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i
Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona.
V
Obavezuju se centri da redovno pravdaju utro{ena
sredstva nakon realizacije, a najkasnije do 25-tog u
teku}em mjesecu za prethodni mjesec, prema obrascu
izvje{tavawa propisanog od strane Ministarstva.
VI
Nadzor nad primjenom ovog programa i
pojedina~nih odluka donesenih na osnovu ovog programa
vr{i}e Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i
povratak Tuzlanskog kantona.
VII
Program stupa na snagu danom davawa saglasnosti
od strane Vlade Tuzlanskog kantona, a primjewiva}e se
od 01.01.2012. godine i isti }e se objaviti u "Slu`benim
novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo za rad,
socijalnu politiku i povratak Sead Hasi}, dipl. scr., s.r.
Broj:09/1-14-7578/12
Tuzla, 20.04.2012. godine
Broj 6 - Strana 703
Broj 6 - Strana 704
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
483
Na osnovu ~lana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", br: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11) i ~lana 39. stav 4. Zakona o izvr{ewu Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 3/12), Ministarstvo za rad,
socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, donosi
PROGRAM
raspodjele sredstava privremenih, jednokratnih i drugih nov~anih pomo}i za 2012. godinu
I
13
2365
2804
1614
1330
2095
1898
2625
938
729
931
1026
11241
4625
3944
3608
2815
3309
2180
1519
1468
654
509
96.102,00
65.450,00
55.250,00
42.925,00
57.800,00
51.000,00
48.450,00
30.175,00
24.650,00
23.800,00
22.950,00
10167
2747
108
166
673
948
22.950,00
7413
496830
1871
96057
125
3189
156
5988
483
19511
479
37299
18.700,00
560.202,00
Iznos odobrenih
sredstava u KM
1408
564
366
340
694
1090
366
150
424
126
138
Broj korisnika
jednokratnih
nov~anih pomo}
i u 2011. god.
620
427
271
208
383
306
271
260
61
98
51
Broj korisnika
stalne nov~ane
pomo}i
u 2011.g
19471
13589
10664
9110
7702
8002
9514
5290
2786
2669
2642
Broj
nezaposlenih–
januar 2012.g.
131444
54427
51153
51705
46142
41195
35165
25700
15243
14105
12971
Broj stanovnika
po popisu iz
1991.g
Broj penzionera
sa najni`om
penzijom do
310,00 KM u 2011.
godini
12
Tuzla
@ivinice
Lukavac
Gra~anica
Grada~ac
Srebrenik
Kalesija
Banovi}i
Kladaw
^eli}
Sapna
Doboj
Istok
Teo~ak
Ukupno
Broj djece
nezaposlenih
roditeqa kor.
dodatka na djecu
u 2011.god.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Naziv centra za
socijalni rad
Redni broj
Ovim programom utvr|uje se raspodjela sredstava iz Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa buxetske
pozicije 23020008 - privremene, jednokratne i druge nov~ane pomo}i u iznosu od 560.202,00 KM, na sqede}i na~in:
II
Raspodjela sredstava iz ta~ke I ovog programa izvr{ena je u skladu sa sqede}im kriterijima:
broj stanovnika,
 nezaposlenost stanovni{tva,
 broj korisnika stalne nov~ane pomo}i u 2011. godini,
 broj korisnika jednokratnih nov~anih pomo}i u 2011. godini,
 broj djece nezaposlenih roditeqa korisnika dodatka na djecu u 2011. godini,
 broj penzionera sa iznosom najni`e penzije u 2011. godini.
III
Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona }e sredstva iz ta~ke I ovog
programa rasporediti posebnim odlukama u skladu sa raspolo`ivim sredstvima Buxeta i operativnim planovima
izvr{ewa Buxeta za 2012. godinu.
Sredstva iz ta~ke I ovog programa raspore|iva}e se centrima za socijalni rad kvartalno, izuzev Centra
za socijalni rad Tuzla za koji }e Ministarstvo vr{iti isplatu sredstava korisnicima prava, a centri za
socijalni rad su du`ni dostaviti izvje{taje sa prate}om dokumentacijom o namjenskom utro{ku tih sredstava
Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, i to do isteka prvog mjeseca narednog
kvartala, za protekli kvartal.
IV
Za realizaciju ovog programa zadu`uju se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstvo
finansija Tuzlanskog kantona.
V
Program stupa na snagu danom davawa saglasnosti od strane Vlade Tuzlanskog kantona, primjewuje se od
01.01.2012. godine i isti }e se objaviti u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
Broj:09/1-14-7748/12
Tuzla, 23.04.2012.godine
MINISTAR
Sead Hasi}, dipl. scr., s.r.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
484
Na osnovu ~lana 32. Zakona o izvr{ewu Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/12), Ministarstvo
industrije, energetike i rudarstva, d o n o s i
ODLUKU
o utvr|ivawu uslova za kori{}ewe sredstava sa
potro{a~ke jedinice 13010002 ‡ "Intervencije
javnim preduze}ima i privrednim dru{tvima"
I
Ovom Odlukom utvr|uju se uslovi za kori{}ewe
buxetskih sredstava sa potro{a~ke jedinice 13010002
"Intervencije javnim preduze}ima i privrednim
dru{tvima".
II
Sredstva sa transfera "Subvencije javnim
preduze}ima i privrednim dru{tvima", ekonomski
kod 614400, Ministarstvo industrije, energetike
i rudarstva (u daqem tekstu: Ministarstvo),
raspore|iva}e privrednim dru{tvima kao:
1 a) Pomo} privrednim dru{tvima sa ve}inskim
dr`avnim kapitalom iz resorne nadle`nosti
koji u odr`avawu teku}e likvidnosti nisu u
mogu}nosti da pla}aju zdravstveno osigurawe
uz uslov:
- da nemaju proizvodnih aktivnosti ili su iste
vrlo niske zbog ~ega ne mogu obezbijediti pla}
awe zdravstvenog osigurawa zaposlenika, a
{to se utvr|uje na osnovu dostavqenog bilansa
stawa i bilansa uspjeha.
b)
Intervencije privrednim dru{tvima iz
resorne oblasti, kao pomo} u postizawu
ekonomske samoodr`ivosti (podsticaj izvoza,
pove}awe ukupnog prihoda, investiciona
ulagawa i odr`avawe postrojewa, priprema
za
restrukturisawe
i
privatizaciju
neprivatizovanih dru{tava), dodjeqiva}e se
uz uslov:
- da je donesen plan poslovawa za 2012. godinu
koji obavezno sadr`i elemente poslovne
aktivnosti sa strukturom i izvorom potrebnih
sredstava usvojen od strane nadzornog odbora,
- zahtjev za dodjelu sredstava sa utvr|enom
namjenom utro{ka tra`enih sredstava i
o~ekivanim efektima,
- izvje{taj o utro{ku ranije dodijeqenih
sredstava (ukoliko su dodijeqena),
- izvje{taj o postignutim efektima po osnovu
ranije dodijeqenih sredstava usvojenog od
strane nadzornog odbora,
c)
Sufinansirawe tro{kova kod realizacije
Programa mjera za socijalno zbriwavawe
zaposlenika koji su u procesu ste~aja,
likvidacije, restrukturisawa i privatizacije
preduze}a ostali ili ostaju bez posla, a
koji }e se realizovati putem Slu`be za
zapo{qavawe Tuzlanskog kantona, vezano
za izmirivawe obaveza doprinosa za PIO/
MIO, za zaposlenike koji su stekli uslove za
penzionisawe ili su progla{eni tehnolo{kim
vi{kom u privrednim dru{tvima iz resorne
oblasti sa ve}inskim dr`avnim kapitalom uz
uslov:
Broj 6 - Strana 705
- da je Vlada kantona usvojila Program mjera
za socijalno zbriwavawe zaposlenika i da za
isti nije bilo dovoqno sredstava.
Za tehnolo{ki vi{ak:
- da je sprovedena procedura utvr|ivawa
tehnolo{kog vi{ka i donesena odluka
na
nadzornom odboru.
d) Nastavak realizacija zapo~etih aktivnosti
proisteklih iz Izvje{taja Ekspertnog tima iz
2011. godine formiranog za izradu analize o
stawu u Fabrici obu}e D.D. "Aida" Tuzla.
- da su u zahtjevu navedene potrebe koje su sastavni
dio PROGRAMA finansijske rekonstrukcije
FO "Aida" d.d. Tuzla.
e)
Intervencije privrednim dru{tvima za
sprovo|ewe predste~ajnog postupka za dru{tva
nad kojima je pokrenut ste~ajni postupak, a
ista nisu u mogu}nosti da plate tro{kove po
sudskom rje{ewu, pod uslovima:
- da su dru{tva sa ve}inskim dr`avnim kapitalom
gdje se ste~aj pokre}e na osnovu prijedloga
nadzornog odbora, a dru{tvo nema finansijskih
sredstava,
- da postoji rje{ewe o visini potrebnih
sredstava od strane ste~ajnog sudije.
f)Sredstva namijewena za hitne intervencije
dodjeqiva}e se privrednim dru{tvima iz
resorne nadle`nosti Ministarstva u slu~aju:
- havarije industrijskog postrojewa,
- elementarnih nepogoda koje su prouzrokovale
veliku materijalnu {tetu,
- u drugim slu~ajevima za koje Ministarstvo
procijeni da treba hitno djelovati.
Uslov za dodjelu sredstava iz alineja 1. i 2. ove
ta~ke je da je dostavqen zapisnik sa procjenom
nastale {tete.
2. a) Podsticaj novih investicija i razvoja u
privrednim dru{tvima iz resorne oblasti uz
uslov:
- da imaju ura|en investicioni program sa
nazna~enim izvorima sredstava,
- da se radi o privrednim dru{tvima koja kroz
program investirawa zna~ajno podsti~u
i osiguravaju odr`avawe i pro{irewe
kapaciteta.
b)Pomo} privrednim dru{tvima iz resorne
oblasti kao u~e{}e na Me|unarodnom sajmu
energije, industrije i rudarstva uz uslov:
- da se radi o predstavqawu privrednih dru{tava
na Sajmu energije industrije i rudarstva, a iste
su u ve}inskom dr`avnom vlasni{tvu.
c) Sufinansirawe projekata novog zapo{qavawa za
privredna dru{tva iz resorne oblasti uz uslov:
- da uz zahtjev prilo`e odluku N. O. o prijemu
novih radnika.
- da je done{ena odluka o ogla{avawu u nekom
dnevnom listu.
d) Pomo} privrednim dru{tvima koja su izvozno
orijentisana, a osnovana su kao zajedni~ko
privredno dru{tvo sa u~e{}em dr`avnog
kapitala, a zbog poreme}aja na tr`i{tu nisu
u mogu}nosti da izvoze gotove proizvode zbog
~ega ne mogu da izvr{avaju svoje zakonske
obaveze prema fondovima uz uslov:
Broj 6 - Strana 706
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA - da su osnovana kao zajedni~ko privredno
dru{tvo koja u strukturi kapitala imaju
dr`avnog kapitala,
- da zapo{qavaju najmawe 1000 radnika,
- da obrazlo`e razloge smawewa izvoza.
III
Ova odluka stupa na snagu danom davawa
saglasnosti od strane Vlade Kantona i bi}e objavqena
u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona".
IV
Objavqivawe ove odluke u "Slu`benim novinama
Tuzlanskog kantona" je ujedno i poziv za u~e{}e svim
potencijalnim korisnicima ovih sredstava.
BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Doc.dr.sc. @eqko Ministarstvo industrije,
Kne`i~ek, dipl.ing.rud., s.r.
energetike i rudarstva
Broj: 03/1-14-6886/12
Tuzla,16.04.2012. godine
485
Na osnovu ~lana 32. Zakona o izvr{ewu Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona" broj: 3/12), Ministarstvo
industrije, energetike i rudarstva, uz saglasnost
Vlade Tuzlanskog kantona, d o n o s i
PROGRAM
raspodjele sredstava sa potro{a~ke jedinice
13010002 ‡ "Intervencije javnim preduze}ima i
privrednim dru{tvima"
I
Sredstva sa potro{a~ke jedinice 13010002
"Intervencije javnim preduze}ima i privrednim
dru{tvima" u iznosu od 2.200.000,00 KM (slovim:
dvamilionadvjestohiqada konvertibilnih maraka),
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva
(u
daqem
tekstu:
Ministarstvo),
rasporedi}e
privrednim dru{tvima iz oblasti rudarstva, hemijske,
metaloprera|iva~ke i elektroindustrije, industrije
gume i plastike, obu}e i tekstila, gra|evinarstva i
grafi~ke industrije sa ve}inskim dr`avnim kapitalom.
II
"Subvencije javnim preduze}ima" u iznosu
2.200.000,00 KM rasporedi}e se kao:
1. a) Pomo} privrednim dru{tvima iz resorne
oblasti koja u odr`avawu teku}e likvidnosti
nisu u mogu}nosti da pla}aju zdravstveno
osigurawe.
Visina sredstava do 70.000,00 KM.
Konto 614400
b)
Intervencije privrednim dru{tvima iz
resorne oblasti, kao pomo} u postizawu
ekonomske samoodr`ivosti (podsticaj izvoza,
pove}awe ukupnog prihoda, investiciona
ulagawa i odr`avawe postrojewa, priprema
za
restrukturisawe
i
privatizaciju
neprivatizovanih dru{tava).
Visina sredstava do 800.000,00 KM.
Konto 614400 Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
c)Sufinansirawe tro{kova kod realizacije
Programa mjera za socijalno zbriwavawe
zaposlenika koji su u procesu ste~aja,
likvidacije, restruktuisawa i privatizacije
preduze}a ostali ili ostaju bez posla, a
koji }e se realizovati putem Slu`be za
zapo{qavawe Tuzlanskog kantona, vezano
za izmirivawe obaveza doprinosa za PIO/
MIO, za zaposlenike koji su stekli uslove za
penzionisawe ili su progla{eni tehnolo{kim
vi{kom u privrednim dru{tvima iz resorne
oblasti.
Visina sredstva do 300.000,00 KM.
Konto 614400
d) Realizacija zapo~etih aktivnosti proisteklih
iz Izvje{taja Ekspertnog tima iz 2011. godine
formiranog za izradu analize o stawu u
Fabrici obu}e D.D. "Aida" Tuzla.
Visina sredstava do 300.000,00 KM.
Konto 614400
e)
Intervencije privrednim dru{tvima za
sprovo|ewe predste~ajnog postupka za dru{tva
nad kojima je pokrenut ste~ajni postupak, a
ista nisu u mogu}nosti da plate tro{kove po
sudskom rje{ewu.
Visina sredstava do 60.000,00 KM.
Konto 614400
f)Sredstva namijewena za hitne intervencije
u slu~aju havarije industrijskog postrojewa,
elementarnih nepogoda koje su prouzrokovale
ve}u materijalnu {tetu i drugim slu~ajevima za
koje Ministarstvo procijeni da treba hitno
djelovati.
Visina sredstava do 100.000,00 KM
Konto 614400
2)a)Podsticaj novih investicija i razvoja u
privrednim dru{tvima iz resorne oblasti.
Visina sredstava do 200.000,00 KM.
Konto 614400
b)Pomo} privrednim dru{tvima iz resorne
oblasti kao u~e{}e na Me|unarodnom sajmu
energije, industrije i rudarstva.
Visina sredstava do 20.000,00 KM.
Konto 614400
c) Sufinansirawe projekata novog zapo{qavawa
za privredna dru{tva iz resorne oblasti.
Visina sredstava do 200.000,00 KM.
Konto 614400
d) Pomo} privrednim dru{tvima koja su izvozno
orijentisana, a osnovana su kao zajedni~ko
privredno dru{tvo sa u}e{}em dr`avnog
kapitala, a zbog poreme}aja na tr`i{tu nisu u
mogu}nosti da realizuju neophodan izvoz gotovih
proizvoda zbog ~ega ne mogu da izvr{avaju svoje
zakonske obaveze prema fondovima.
Visina sredstava do 150.000,00 KM.
Konto 614400
III
Odluku o dodjeli sredstava prema ovom programu
donosi Ministarstvo, na koju Vlada Tuzlanskog
kantona daje saglasnost u skladu sa raspolo`ivim
sredstvima u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Broj 6 - Strana 707
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
i tromjese~nim operativnim planovima izvr{ewa
Buxeta za 2012. godinu.
Za raspodjelu sredstava prema ovom programu,
ministar imenuje komisiju.
IV
Korisnici sredstava su obavezni da, nakon
utro{ka odobrenih sredstava, dostave Izvje{taj o
namjenskom utro{ku dodijeqenih sredstava usvojenog
od strane nadzornog odbora, koji obavezno sadr`i
izvje{taj o postignutim efektima. Uz Izvje{taj o
namjenskom utro{ku, korisnici sredstava su du`ni da
dostave prate}u dokumentaciju.
V
Nadzor nad kori{}ewem dodijeqenih sredstava
vr{i komisija koju imenuje ministar.
VI
Ovaj program stupa na snagu danom davawa
saglasnosti od strane Vlade Tuzlanskog kantona i
bi}e objavqen u "Slu`benim novinama Tuzlanskog
kantona".
BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Doc.dr.sc. @eqko Ministarstvo industrije,
Kne`i~ek, dipl.ing.rud., s.r.
energetike i rudarstva
Broj: 03/1-14-6885/12
Tuzla, 16.04. 2012. godine
486
Na osnovu ~lana 5. stav 2. Zakona o nov~anoj
podr{ci u primarnoj poqoprivrednoj proizvodwi
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj:
5/07 i 12/07) i Odluke o utvr|ivawu kriterija o
utro{ku sredstava za nov~ane podr{ke u primarnoj
poqoprivrednoj proizvodwi (broj: 04/1-09-14-6328/12,
od 05.04.2012. godine"), uz pribavqeno Mi{qewe
Komisije za poqoprivredu, vodoprivredu, {umarstvo
i za{titu okoli{a Skup{tine Tuzlanskog kantona
broj 02-02-335-3/12, od 29.05.2012 . godine, ministar
poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede u Vladi
Tuzlanskog kantona, d o n o s i
PROGRAM
UTRO[KA SREDSTAVA ZA NOV^ANE
PODR[KE U PRIMARNOJ POQOPRIVREDNOJ
PROIZVODWI U 2012. GODINI
I
Programom utro{ka sredstava za nov~ane podr{ke
u primarnoj poqoprivrednoj proizvodwi u 2012. godini
(u daqem tekstu: Program) se vr{i raspodjela sredstava
nov~ane podr{ke u primarnoj poqoprivrednoj
proizvodwi i prehrambenoj industriji u 2012. godini.
Period realizacije Programa je od 01.01. do
31.12.2012. godine, osim specifi~nih proizvodwi koje
su zapo~ete u 2011. godini.
II
Sredstva iz ta~ke I Programa, utvr|ena su u
Bud`etu Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu: Kanton)
za 2012. godinu, razdjel 14, glava 01, potro{a~ko
mjesto 0002 - "podr{ka primarnoj poqoprivrednoj
proizvodwi" u ukupnom iznosu od 6.048.216,00 KM.
III
Op{ti kriteriji koje moraju ispuniti fizi~ka
i pravna lica (u daqem tekstu: korisnici) da bi
ostvarili pravo na nov~anu podr{ku su:
- da su dr`avqani Bosne i Hercegovine,
- da su upisani u Registar poqoprivrednih
gazdinstava, odnosno Registar klijenata u
Federaciji Bosne i Hercegovine,
- da su ostvarili primarnu poqoprivrednu
proizvodwu, prehrambenu proizvodwu (prva
faza prerade) ili poqoprivrednu ili drugu
djelatnost i koji imaju sjedi{te (pravna lica),
odnosno prebivali{te (fizi~ka lica) na
teritoriji Tuzlanskog kantona (u daqem tekstu:
Kanton),
- da proizvode za tr`i{te ili za potrebe
vlastite farme ili pru`aju usluge na tr`i{tu,
vr{e otkup, doradu, primarnu preradu,
pakovawe poqoprivrednih proizvoda i sli~no,
- pravna lica koja su ispunila poreske obaveze,
- da ispuwavaju i druge kriterije propisane
Programom utro{ka sredstava za nov~anu
podr{ku u primarnoj poqoprivrednoj proizvodwi
za 2012. godinu (u daqem tekstu: Program),
- da ispuwavawu uslove propisane Pravilnikom
o ostvarivawu nov~ane podr{ke u primarnoj
poqoprivrednoj proizvodwi za 2012. godinu,
- da ostvare neku od poqoprivrednih proizvodwi
ili poqoprivrednu djelatnost iz ta~ke IV
Programa u periodu od 31.10.2011. godine do
31.10.2012. godine na podru~ju Kantona,
- da su zapo~eli proizvodwu - tov junadi u obimu
3-4 grla do 01.08.2011. godine,
- da su ostvarili pravo na nov~anu podr{ku u
2011. godini, koja zbog nedostatka nov~anih
sredstava nije ispla}ena,
- da su ostvarili pravo putem `albe.
IV
Pored op{tih kriterija iz ta~ke III ovog programa,
korisnici moraju ispuwavati i sqede}e kriterije za
pojedine oblasti, odnosno vrste proizvodwi:
A) Animalna proizvodwa
1. Muzne krave u liniji otkupa mlijeka ‡ korisnici
koji imaju najmawe 2 muzna grla u liniji otkupa
mlijeka za koja posjeduju zdravstveni karton;
2. Proizvodwa gove|eg mesa ‡ korisnici koji
utove 3 ili 4 tovna grla ~ija je proizvodwa
zapo~eta do 01.08.2011.godine. Najve}a ulazna
te`ina tovqenika je 210 kg i starost do 6
mjeseci, a izlazna te`ina najmawe 450 kg.
Du`ina provedena u tovu je najmawe 200 dana;
3. Uzgoj rasplodnih kowa - korisnici koji uzgoje
najmawe 2 rasplodna grla, a isti slu`e za
rasplod za potrebe vlastite farme ili prodaju
za daqi uzgoj;
4. Proizvodwa pile}eg mesa ‡ korisnici, koji utove
najmawe 5.000 pili}a u turnusu i isporu~e ih
registrovanim klaonicama, koje su u sistemu PDV-a;
5. Vje{ta~ko
osjemewavawe
plotkiwa
‡
korisnici koji su registrovani kod nadle`nog
suda za djelatnost vje{ta~kog osjemewavawa
krava, a koji su u sistemu PDV-a;
Broj 6 - Strana 708
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 6. Proizvodwa konzumnih jaja - korisnici koji
imaju najmawe 1.000 koka nosiqa u proizvodwi;
7. Uzgoj pilenki te{kih roditeqskih linija korisnici koji uvezu najmawe 10.000 pili}a te{ke
roditeqske linije i uzgajaju ih do prelaska u
fazu reprodukcije.
B) Biqna proizvodwa
1. Proizvodwa kukuruza ‡ korisnici koji zasiju
od 1 ‡ 2 ha kukuruza;
2. Krmno i industrijsko biqe na oranicama i
ozime krmne kulture (leguminoze, DTS, TS,
ra`, tritikale, je~am i zob) ‡ korisnici koji
zasiju najmawe 1 ha;
3. Proizvodwa korni{ona za industrijsku preradu
- korisnici koji zasiju korni{on na povr{ini
do 0,5 ha i prodaju registrovanom otkupqiva~u,
odnosno prera|iva~u najmawe 2 tone;
4. Proizvodwa krompira za industrijsku preradu
‡ korisnici koji proizvedu i registrovanom
prera|iva~u koji je u sistemu PDV-a predaju
najmawe 10 t krompira;
5. Proizvodwa povr}a, odnosno jagode u
za{ti}enom prostoru ‡ korisnici koji
proizvode povr}e (krastavac, paprika,
paradajz) odnosno jagodu u za{ti}enom prostoru
(plastenici, staklenici) na povr{ini
od najmawe 200 m2, a koji su se prilikom
registracije izjasnili da im je poqoprivredna
djelatnost osnovna ili prete`na djelatnost;
6. Proizvodwa gqiva ({ampiwoni, bukova~e i
{itake) ‡ korisnici koji za proizvodwu gqiva
u jednom ciklusu utro{e najmawe 1 t supstrata
odnosno najvi{e 50 t na godi{wem nivou, a
koji su se prilikom registracije izjasnili da
im je poqoprivredna djelatnost osnovna ili
prete`na djelatnost;
7. Proizvodwa komposta ‡ korisnici koji
proizvedu najmawe 300 t komposta;
8. Podizawe nasada jagodi~astog vo}a (malina,
kupina, jagoda, borovnica i ribizla) - korisnici
koji zasnuju proizvodwu jagodi~astog vo}a u
monokulturi na povr{ini od najmawe 0,1 ha;
9. Kontejnerske presadnice povr}a i qekovitog
biqa ‡ korisnici koji u toku godine proizvedu
najmawe 500.000 kontejnerskih presadnica
povr}a i qekovitog biqa, u skladu sa Zakonom
o sjemenu i sadnom materijalu, i iste prodaju;
10. Otkup vo}a za daqu prodaju ‡ pravno lice
koje otkupi od proizvo|a~a najmawe 150 t vo}a
({qiva, jabuka, kru{ka, breskva, kajsija, tre{wa,
vi{wa) odnosno najmawe 30 t jagodi~astog vo}
a (jagoda, malina, kupina, ribizla i borovnica)
proizvedenog na podru~ju Kantona;
11.Otkup vo}a za preradu na podru~ju Kantona ‡
pravno lice koje otkupi od proizvo|a~a najmawe
50 t vo}a ({qiva, jabuka, kru{ka, breskva,
kajsija, tre{wa, vi{wa), odnosno najmawe 20 t
jagodi~astog vo}a (jagoda, malina, kupina, ribizla
i borovnica) proizvedenog na podru~ju Kantona;
12. Otkup krompira za preradu na podru~ju Kantona ‡
pravno lice koje otkupi od proizvo|a~a najmawe
500 t krompira proizvedenog na podru~ju Kantona.
13. Proizvodwa vo}a ‡
a) korisnici koji imaju zasnovanu proizvodwu
ko{ti~avog i jabu~astog vo}a (jabuka, {qiva,
kru{ka, breskva, kajisija, tre{wa, vi{wa) na
povr{ini od 0,5 ‡ 2 ha, te proizvedu i predaju
registrovanom otkupqiva~u ili prera|iva~u
najmawe 2 t svje`eg ko{ti~avog i jabu~astog
vo}a;
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
b) korisnici koji imaju zasnovanu proizvodwu
jagodi~astog vo}a (malina, kupina, jagoda,
borovnica i ribizla) na povr{ini od 0,1 ‡
2 ha, te proizvedu i predaju registrovanom
otkupqiva~u ili prera|iva~u najmawe 0,5 t
jagodi~astog vo}a.
C)
Podr{ka organizatorima proizvodwe u
kooperaciji otkupa proizvoda iz kooperacije
i prodaja tih proizvoda ‡ pravna lica koja
organizuju ~lansku i kooperativnu proizvodwu
i otkup korni{ona.
D) Ekolo{ka proizvodwa
1.
Certifikovawe
proizvo|a~a
‡
sufinansirawe tro{kova certifikovawa
proizvo|a~a organske hrane.
E)
Kapitalne
investicije
u
primarnoj
poqoprivrednoj proizvodwi i prehrambenoj
industriji ‡ investirawe u nabavku nove
mehanizacije i opreme, u poqoprivredna
gazdinstva koja se bave poqoprivrednom
proizvodwom, gdje se podsti~e
25% od
investiranih sredstava,
najmawi iznos
investicije je 2.000,00 a najvi{e 5.000,00 KM.
F)Regresovawe kamata na investicijske kredite
u primarnoj poqoprivrednoj proizvodwi i
prehrambenoj industriji i kredite za otkup
vi{kova biqnih i animalnih poqoprivrednih
proizvoda na podru~ju Kantona i ‡ korisnici
koji su zakqlu~ili kredit do 31.12.2011.godine
za koji korisnik pla}a do 2% i od 8,5% do 10%,
a razliku od 2% do 8,5% ugovorene kamate na
godi{wem nivou pla}a Ministarstvo, a pod
istim uslovima i za kredite koji su zakqu~eni
u 2012. godini za otkup vi{kova biqnih i
animalnih poqoprivrednih proizvoda.
G)Podr{ka stru~nim institucijama ‡ uzgojno
selekcijski rad u sto~arstvu, za{tita biqa,
introdukcija u sjemenarstvu.
H)
Participacija u realizaciji projekata
novih tehnologija od interesa za primarnu
poqoprivrednu proizvodwu ‡ organizovawe
stru~nih savjetovawa, izdavawe stru~nih
publikacija, odr`avawe softvera za pra}ewe
ulagawa i analizu ulagawa u oblast
poqoprivrede, edukacija i stru~no usavr{avawe
kadrova iz poqoprivrede, razvoj asocijacija
poqoprivrednih proizvo|a~a, organizovawe
manifestacija iz oblasti poqoprivrede.
I)
TV serijal "Agro kanal", TV emisija o
poqoprivredi i promocija doma}ih proizvoda.
J)Rezerva.
V
Raspored sredstava nov~ane podr{ke iz ta~ke II
ovog programa vr{i}e se procentualno po pojedinim
oblastima kako slijedi:
Namjena ulagawa
Udio (%)
A) Animalna proizvodwa
28,22
B) Biqna proizvodwa
39,00
C) Podr{ka organizatorima proizvodwe
u kooperaciji otkupa proizvoda iz
kooperacije i prodaja tih proizvoda
2,07
D) Ekolo{ka proizvodwa
0,17
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Broj 6 - Strana 709
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
E) Kapitalne investicije u primarnoj
poqoprivrednoj proizvodwi i
prehrambenoj industriji
7,44
F) Regresovawe kamata na investicijske
kredite u primarnoj poqoprivrednoj
proizvodwi i prehrambenoj industriji
i kredite za otkup vi{kova biqnih i
animalnih poqoprivrednih proizvoda na
podru~ju Kantona
11,57
G) Podr{ka stru~nim institucijama
0,66
H) Participacija u realizaciji projekata
novih tehnologija od interesa za primarnu
poqoprivrednu poizvodwu
1,16
I) TV serijal "Agro kanal", TV emisija
o poqoprivredi i promocija doma}eg
proizvoda
0,20
J) Rezerva
2,37
Dug iz 2011 godine
7,14
VI
Raspored sredstava za nov~ane podr{ke u primarnoj poqoprivrednoj proizvodwi u 2012. godini vr{i}e se
po sqede}im oblastima i vrstama:
r.b.
1
Jedinica
mjere
Vrsta proizvodwe
2
KM/
jedinici
mjere
3
Planirani obim
podr{ki u 2012
(jedinica mjere)
Ukupan iznos
(KM)
5
6
4
A)
ANIMALNA PROIZVODWA
1
Muzne krave u liniji otkupa mlijeka
grlo
100,00
8.500
850.000,00
2
Proizvodwa gove|eg mesa
grlo
250,00
467
116.750,00
3
Uzgoj rasplodnih kowa
grlo
300,00
140
4
Proizvodwa pile}eg mesa
kqun
0,10
3.400.000
340.000,00
5
Vje{ta~ko osjemewavawe plotkiwa
grlo
7,00
20.000
140.000,00
6
Proizvodwa konzumnih jaja
kqun
1,00
43.000
43.000,00
7
Uzgoj pilenki te{kih roditeqskih
linija
kqun
2,50
70.000
175.000,00
B)
BIQNA PROIZVODWA
8
Proizvodwa kukuruza
Krmno i industrijsko biqe na oranicama
i ozime krmne kulture ( leguminoze,
DTS, TS, ra`, tritikale, je~am i zob)
Proizvodwa korni{ona za industrijsku
preradu
Proizvodwa krompira za industrijsku
preradu
Proizvodwa povr}a i jagode u
za{ti}enom prostoru
Proizvodwa gqiva ({ampiwoni,
bukova~e i {itake)
ha
300,00
2.500
750.000,00
ha
200,00
500
100.000,00
kg
0,10
1.500.000
150.000,00
kg
0,08
800.000
64.000,00
m2
2,00
133.333
200.000,00
t
45,00
1.333
60.000,00
Proizvodwa komposta
Podizawe nasada jagodi~astog vo}a
(malina, kupina, jagoda, borovnica i
ribizla)
Kontejnerske presadnice povr}a i
qekovitog biqa
t
25,00
800
20.000,00
ha
3.500,00
20
70.000,00
kom
0,02
2.000.000
40.000,00
17
Otkup vo}a za daqu prodaju
t
15,00
7.000
18
Otkup vo}a za preradu na podru~ju
Kantona
t
80,00
700
9
10
11
12
13
14
15
16
42.000,00
105.000,00
56.000,00
Broj 6 - Strana 710
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
19
Otkup krompira za preradu na podru~ju
Kantona
t
30,00
800
20
Proizvodwa vo}a
kg
0,09
8.000.000
C) PODR[KA ORGANIZATORIMA PROIZVODWE U KOOPERACIJI OTKUPA
PROIZVODA IZ KOOPERACIJE I PRODAJA TIH PROIZVODA
Podr{ka organizatorima proizvodwe
21
u kooperaciji otkupa proizvoda iz
kg
0,05
2.500.000
kooperacije i prodaja tih proizvoda
D) EKOLO[KA PROIZVODWA
22
E)
23
F
24
Certifikovawe proizvo|a~a
24.000,00
720.000,00
125.000,00
10.000,00
KAPITALNE INVESTICIJE U PRIMARNOJ POQOPRIVREDNOJ PROIZVODWI
I PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Kapitalne investicije u primarnoj
poqoprivrednoj proizvodwi i
prehrambenoj industriji
450.000,00
REGRESOVAWE KAMATA NA INVESTICIJSKE KREDITE U PRIMARNOJ
POQOPRIVREDNOJ PROIZVODWI I PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI I KREDITE ZA OTKUP
VI[KOVA BIQNIH I ANIMALNIH PROIZVODA NA PODRU^JU KANTONA
Regresovawe kamata na investicijske
kredite u primarnoj poqoprivrednoj
proizvodwi i prehrambenoj industriji
i kredite za otkup vi{kova biqnih i
animalnih poqoprivrednih proizvoda na
podru~ju Kantona
700.000,00
G) PODR[KA STRU^NIM INSTITUCIJAMA
25
Podr{ka stru~nim institucijama
40.000,00
H) PARTICIPACIJA U REALIZACIJI PROJEKATA NOVIH TEHNOLOGIJA
OD INTERESA ZA PRIMARNU POQOPRIVREDNU PROIZVODWU
Participacija u realizaciji projekata
26
novih tehnologija od interesa za
primarnu poqoprivrednu proizvodwu
I)
J)
TV SERIJAL "AGROKANAL" TV EMISIJA O POQOPRIVREDI TV serijal "Agro kanal" , TV emisija
o poqoprivredi i promocija doma}ih
proizvoda
REZERVA
28
Dug iz 2011. godine
27
70.000,00
12.000,00
143.466,00
432.000,00
UKUPNO
6.048.216,00
VII
Upravni nadzor nad provedbom ovog programa vr{i}e Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i
vodoprivrede, a inspekcijski nadzor obavqa Kantonalna poqoprivredna inspekcija u okviru svoje nadle`nosti.
VIII
Ovaj program stupa na snagu danom dono{ewa, a bi}e objavqen u "Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona’".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede
Broj: 04/1-14-9203/12
Tuzla, 30.05.2012. godine
MINISTAR
Im{ir [kahi}, s.r.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
487
Na osnovu ~lana 12. stav 2. Zakona o promjeni
namjene poqoprivrednog zemqi{ta ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona" broj: 10/10), ~lana 23. Zakona o
ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" br.
17/00, 3/01, 12/03, 10/05 i 3/08) i ~lana 33. stav 3. Zakona
o izvr{ewu Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj: 3/12)
ministar poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede u
Vladi Tuzlanskog kantona, d o n o s i
PROGRAM KORI[]EWA
SREDSTAVA PRIKUPQENIH
OD PROMJENE NAMJENE
POQOPRIVREDNOG ZEMQI[TA
I ZAKONSKI OSNOV ZA DONO[EWE PROGRAMA
^lanom 12. stavovi 1. i 2. Zakona o promjeni
namjene poqoprivrednog zemqi{ta propisano je
da je napla}ena naknada na osnovu promjene namjene
poqoprivrednog zemqi{ta u nepoqoprivredne svrhe
posebna vrsta prihoda Buxeta Tuzlanskog Kantona, a
koristi se po Programu koji za svaku godinu donosi
Ministarstvo.
^lanom 33. stav 3. Zakona o izvr{ewu Buxeta
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu propisano je da
se raspore|ivawe sredstava od promjene namjene,
poqoprivrednog zemqi{ta u nepoqoprivredne svrhe
vr{i u skladu sa Programom kori{tewa sredstava
prikupqenih od promjene namjene poqoprivrednog
zemqi{ta koji donosi resorno ministarstvo, a na koji
saglasnost daje Vlada Kantona.
II SADR@AJ PROGRAMA
Ovim programom utvr|uje se visina sredstava
prikupqenih od naknada za promjenu namjene
poqoprivrednog zemqi{ta u nepoqoprivredne svrhe
(u daqem tekstu: namjenska sredstva), na~in raspodjele
namjenskih sredstava, obaveze korisnika namjenskih
sredstava.
Izrada Programa je bazirana na dosada{wim
pra}ewima godi{we visine prikupqenih sredstava
i planiranom iznosu prikupqawa tih sredstava u
toku ove buxetske godine. Tako|er je pri izradi i
projekciji iznosa sredstava koja su obuhva}ena ovim
programom obuhva}ena i sredstva koja su prenesena iz
predhodne buxetske godine kao i dosada{we obaveze
koje su prenesene.
Prikupqena sredstva od promjene namjene
poqoprivrednog zemqi{ta koristi}e se u skladu
sa odredbama ~lana 12. Zakona o promjeni namjene
poqoprivrednog zemqi{ta.
III PRIHODI
Namjenske prihode po ovom programu ~ine
prenesena neutro{ena sredstva od napla}enih naknada
za promjenu namjene poqoprivrednog zemqi{ta u
nepoqoprivredne svrhe u 2011. godini u iznosu od
1.240.343,99 KM, i planirani prihodi po ovom osnovu u
2012. godini u iznosu od 259.656,01 KM.
Ukupno planirani prihodi namjenskih sredstva
po ovom programu u 2012. godini su 1.500.000,00 KM
i uvr{teni su u Buxet Tuzlanskog kantona za 2012.
godinu na poziciji potro{a~ke jedinice 14010001.
IV RASHODI
Ukupno planirana namjenska sredstva za 2012.
godinu u visini 1.500.000,00 KM utro{i}e se za
realizaciju sqede}ih projekata:
Broj 6 - Strana 711
Broj 6 - Strana 712
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Tabela 1.
Nerealizovani
projekti iz
Programa u
2011.god. (KM)
Plan 2012.
god. KM
4
500.000,00
5
363.248,03
Tehni~ko – tehnolo{ki projekat
ure|ewa zemqi{ta na podru~ju
op{tine ^eli}
21.698,00
Tehni~ko – tehnolo{ki projekat
ure|ewa zemqi{ta na podru~ju
op{tine ^eli} Parcela zv. Greda
26.095,00
Projekat odvo|ewa oborinskih i
one~i{}enih voda u ciqu za{tite
i kori{}ewa poqoprivrednog
zemqi{ta "Zadru`na poqa" u MZ
Gra~anica
177.617,50
Projekat odvo|ewa oborinskih i
drena`nih voda u ciqu za{tite i
osposobqavawa poqoprivrednog
zemqi{ta "Bare-Grabovac" u MZ
Gra~anica
48.353,60
R/B
OP[TINA
NAZIV PROJEKTA
1
Sve op{tine
na podru~ju
Tuzlanskog
kantona
2
Projekti vi{enamjenskog
vrednovawa kori{tewa i za{tite
zemqi{ta i izradu karata
upotrebnih vrijednosti zemqi{ta u
omjeru MJ 1:10.000. – I faza
^eli}
1
2
3
Gra~anica
Prenos
ugovorenih
obaveza
iz ranijeg
perioda (KM)
3
4
Grada~ac
Tehni~ko – tehnolo{ki projekat
ure|ewa zemqi{ta na lokalitetima
Mionice, D. Hrgovi, Zeliwa Dowa, I
Skugri} II op{tine Grada~ac
81436,87
5
Kladaw
Tehni~ko ‡ tehnolo{ki projekat
ure|ewa zemqi{ta na lokalitetu
"Gojakovi}i" op{tina Kladaw
8.100,00
6
Lukavac
Tehni~ko-tehnolo{ki projekat
agro-meliorativnog ure|ewa
zemqi{ta, parcela zv. Maliwak,
op{tina Lukavac
82.236,00
7
Srebrenik
8
Tuzla
9
REZERVA
Izrada Projekta meliorativnog
ure|ewa poqoprivrednog zemqi{ta
na lokalitetu "Maliwak"podru~je op{tine Lukavac, II faza
(hidromelioracije)
Tehni~ko -tehnolo{ki projekat
ure|ewa i za{tite zemqi{ta
na lokalitetu Cerik, op{tina
Srebrenik
5.000,00
31.190,00
Tehni~ko – tehnolo{ki projekat
ure|ewai za{tite poqoprivrednog
zemqi{ta na lokalitetu G. Tuzla,
op{tina Tuzla
55.025,00
100.000,00
UKUPNO
81436,87
846.936,50
571.626,63
UKUPNO ( 3+4+5)
1.500.000,00
Nerealizovani projekti iz Programa utro{ka sredstava od napla}enih naknada za promjene namjene
poqoprivrednog zemqi{ta u nepoqoprivredne svrhe za 2011. godinu su projekti koji su bili obuhva}eni
Programom u 2011. godini, ali nisu realizovani do kraja buxetske godine.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 6 - Strana 713
V NA^IN REALIZACIJE PROGRAMA
Odluke za pojedina~ne realizacije navedenih projekata donosi}e ministar poqoprivrede, {umarstva i
vodoprivrede na koje saglasnost daje Vlada Tuzlanskog kantona.
Korisnici sredstava su du`ni nabavku usluga i radova izvr{iti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama
Bosne i Hercegovine.
VI STUPAWE NA SNAGU
Ovaj program stupa na snagu danom dobijawa saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona i bi}e objavqen u
Slu`benim novinama Tuzlanskog kantona.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede
Broj: 04/1-14-8235/12
Tuzla, 04.05.2012. godine
488
MINISTAR
Im{ir [kahi}, s.r.
Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине, одлучујући о захтјеву
Предсједника Федерације Босне и Херцеговине за утврђивање
уставности Закона о платама и накнадама у органима власти
Федерације Босне и Херцеговине, на основу члана IV.Ц.10. Устава
Федерације Босне и Херцеговине, након проведене јавне расправе,
на сједници одржаној 28. фебруара 2012. године, донио је
дјелатности федералне власти, установа и институција које
федералне власти оснивају опорезивањем, задуживањем, или
другим средствима, а да одредбама члана III.2. и III.3. Устава
Федерације Босне и Херцеговине, није прописана заједничка
надлежност федералне и кантоналне власти на утврђивању
и финансирању кантоналне власти, нити је о томе постигнута
сагласност, већ да је то право остављено искључиво кантонима.
ПРЕСУДУ
Подносилац захтјева предлаже, да Уставни суд Федерације
утврди да одредба чана 1. оспореног Закона у дијелу који гласи:
“те примјена овог закона у кантонима, градовима и општинама,
у Федерацији“ није сагласна са одредбама Устава Федерације
Босне и Херцеговине.
1. Утврђује се да оспорени дио члана 1. Закона о платама и
накнадама у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине
(“Службене новине Федерације БиХ”, број 45/10) у дијелу који
гласи: „те примјена овог закона у кантонима, градовима и
општинама у Федерацији“, није у нескладу са Уставом Федерације
Босне и Херцеговине.
2. Пресуду објавити у “Службеним новинама Федерације БиХ” и
службеним гласилима кантона. О б р а з л о ж е њ е 1. Предсједник Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту:
подносилац захтјева) поднио је 03.11.2011. године Уставном суду
Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд
Федерације) захтјев за утврђивање уставности дијела члана 1.
Закона о платама и накнадама у органима власти Федерације
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: оспорени Закон), тврдећи
да одредба члана 1. оспореног Закона у дијелу који гласи: “те
примјена овог закона у кантонима, градовима и оштинама у
Федерацији“, није у складу са одредбама члана III. 4. е) и л) Устава
Федерације Босне и Херцеговине.
2. Подносилац захтјева наводи да је чланом 1. оспореног Закона
прописано, да се овим законом уређују плате и накнаде изабраних
дужносника носиоца извршних функција и савјетника у органима
законодавне и органима извршне власти у Федерацији Босне и
Херцеговине, државних службеника и намјештеника у органима
државне службе Федерације, правобраниоца, службеника судске
полиције и затворских полицајаца – стражара у казненопоправним
заводима Федерације, те примјена овог закона у кантонима,
градовима и општинама у Федерацији. Подносилац захтјева даље
истиче, да је одредбама члана III.4.е) и л) Устава Федерације
Босне и Херцеговине регулисано да кантонима припадају све
надлежности за утврђивање политике у вези са регулисањем и
осигурањем јавних служби, те да су надлежни за финансирање
дјелатности кантоналне власти, или њених агенција. Надаље, да је
одредбама члана III.л.(ј) Устава Федерације Босне и Херцеговине
прописана искључива надлежност Федерације у финансирању
3. Уставни суд Федерације је сагласно члану 16. Закона о
поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине
(“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 6/95 и 37/03) дана
08.11.2011. године доставио захтјев на одговор другој страни у
овом уставносудском поступку, односно Представничком дому
и Дому народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине.
Тражени одговор није достављен. 4. Јавна расправа одржана је 28. фебруара 2012. године. Јавној
расправи присуствовао је пуномоћник подносиоца захтјева, док
расправи испред Представничког дома Парламента Федерације
Босне и Херцеговине и Дома народа Парламента Федерације
Босне и Херцеговине није нико присуствовао.
На јавној расправи пуномоћник подносиоца захтјева остао је у
цијелости код навода из захтјева. На питања у вези са Поглављем
V. оспореног Закона, у односу на одредбе чл. 57-63. овог закона, које
разрађују начин примјене оспореног закона у кантонима, општинама
и градовима у Федерацији, представник подносиоца захтјева није
дао одговор, већ је остао искључиво при наводима из захтјева.
5. Уставни суд Федерације је одлучио као у тачки 1. изреке ове
пресуде из сљедећих разлога:
Уставни суд Федерације је на основу одредбе члана IV.Ц.10.
(2) Устава Федерације Босне и Херцеговине, између осталог,
надлежан да одлучује о захтјеву Предсједника Федерације Босне
и Херцеговине о томе, да ли је приједлог закона који је усвојио
један од домова, или у конкретном случају, закон који су усвојила
оба дома у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.
Разматрајући поднесени захтјев, Уставни суд Федерације је пошао
од одредбе члана III.2. Устава Федерације Босне и Херцеговине,
којом је прописана надлежност Федерације и кантона, те одредбе
члана III.3. којом је утврђен начин остваривања тих надлежности.
Broj 6 - Strana 714
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Чланом III.2.е) прописано је, да су поред осталих надлежности,
Федерација и кантони надлежни и за социјалну политику, а та
надлежност се према Уставу Федерације Босне и Херцеговине
може, у складу са потребама, остваривати заједнички или
одвојено или од стране кантона координисано од федералне
власти, како је то и прописано одредбом члана III.3.л) Устава
Федерације Босне и Херцеговине. У конкретном случају, област
која је уређена овим законом је област права из радног односа,
која је саставни дио социјалне политике. Члан III.3 (3) Устава
Федерације Босне и Херцеговине, релевантан за овај случај
утврђује да у вршењу ових надлежности, када се ради о законима
и другим прописима обавезујућим за подручје цијеле Федерације,
у складу са овим уставом и одлукама Парламента Федерације
Босне и Херцеговине, федерална власт ће поступити узимајући у
обзир кантоналне надлежности, различите ситуације у појединим
кантонима и потребу за флексибилношћу у провођењу. Федерална
власт има право утврђивати политику и доносити законе који се
тичу сваке од ових надлежности.
Закона прописује обавезу кантонима, општинама и градовима да
донесу одговарајуће, усаглашене прописе из ове области.
У конкретном случају, оспорени Закон уређује сегмент плата
и накнада у извршној и законодавној власти, што је дио права
запосленика који произилази из радног односа. Парламент
Федерације Босне и Херцеговине се у склопу вођења законодавне
политике опредијелио, да у складу са потребама, ову област уреди
оспореним Законом, којим је утврдио политку и опште смјернице
за уређење ове важне области на подручју цијеле Федерације.
Извјесно је да постоји потреба да се, уз уважавање принципа из
члана III.3.(3) Устава Федерације Босне и Херцеговине плате и
накнаде запослених у законодавној и извршној власти у цијелој
Федерацији Босне и Херцеговине оквирно уреде на уједначен
начин, што је у складу са императивом једнаких права пред
законом која произилазе и из радног односа за обављање
истоврсних послова у органима власти.
Ову пресуду Уставни суд Федерације донио је једногласно у
саставу: мр Ката Сењак, предсједница Суда, Сеад Бахтијаревић,
мр Ранка Цвијић, Домин Малбашић, Александра Мартиновић и
мр Фарис Вехабовић, судије Суда.
Надаље, како подносилац захтјева није захтијевао утврђивање
уставности одредби Поглавља V. оспореног Закона, којима је
регулисана и прописана примјена оспореног Закона у кантонима,
општинама и градовима, Уставни суд Федерације и није одлучивао
у том правцу. Међутим, нужно је поглавље V. оспореног Закона
разматрао у оквиру одлучивања о меритуму постављеног захтјева,
јер представљају нераскидиву цјелину и искључиво је на такав
начин могуће одлучити да ли се прописаним начином примјене
оспореног Закона неуставно сужава или ускраћује надлежност
кантона у Федерацији Босне и Херцеговине.
Анализирајући дакле, у том контексту, одредбе поглавља
V. оспореног Закона утврђено је да су одредбама чл. 5763 разрађени начин примјене оспореног Закона у кантонима,
градовима и општинама. При томе је федерална власт, у складу са
одредбама члана III.3(3) Устава Федерације Босне и Херцеговине
евидентно водила рачуна о кантоналним надлежностима,
евентуалним различитим ситуацијама у кантонима и потребом
за флексибилности у провођењу утврђене политике у овој
области. Тако је оспореним Законом за кантоналне, односно
градске и општинске власти прописан искључиво принципијелни
оквир за уређење овог питања у сваком кантону, општини и
граду појединачно. Примјера ради, члан 57. оспореног Закона
прописује општи принцип који гласи: “кантони, општине и градови у
Федерацији ће својим прописима о платама и накнадама поштовати
основне принципе за утврђивање плата прописане чланом 3. овог
закона“. Притом је надаље прописана само основица, једнака
за све запослене у органима извршне и законодавне власти,
те максимални проценат, а начин утврђивања коефицијената
и платних разреда ће бити утврђени законима о платама и
накнадама кантона, односно одлукама градских и општинских
вијећа. Такође, оспореним Законом су прописане врсте накнада
на уједначен начин за све запосленике у законодавној и извршној
власти у Федерацији. Но, уважавајући кантоналне надлежности,
висина и начин остваривања права на накнаде и додатке на плату
остављена је да је утврде владе кантона, а за општину и град,
општинска, односно градска вијећа. Коначно, члан 63. оспореног
Очигледно је да из свега наведеног произилази да је федерална
власт имала уставни основ за доношење оспореног закона, на
начин да је у односу на кантоне, општине и градове прописала
принципијелни оквир у складу са оцјеном законодавца да постоји
потреба да се ова област, принципијелно, уреди на уједначен
начин за све запослене у органима законодавне и извршне власти
у Федерацији Босне и Херцеговине.
6. Уставни суд Федерације је на основу наведеног утврдио, да
одредбе члана 1. оспореног Закона у дијелу који гласи: “те примјена
овог закона у кантонима, градовима и општинама у Федерацији“,
нису у нескладу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.
Из наведених разлога Уставни суд Федерације је одлучио као у
изреци ове пресуде.
Број: У-30/11
28.02.2012. године
Сарајево Предсједница
Уставног суда Федерације
Босне и Херцеговине
мр Ката Сењак
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o
zahtjevu Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine za
utvrđivanje ustavnosti Zakona o platama i naknadama u
organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu
člana IV.C.10. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, nakon
provedene javne rasprave, na sjednici održanoj 28. februara
2012. godine, donio je
PRESUDU
1. Utvrđuje se da osporeni dio člana 1. Zakona o platama i
naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 45/10) u dijelu koji
glasi: „te primjena ovog zakona u kantonima, gradovima i
općinama u Federaciji“, nije u neskladu sa Ustavom Federacije
Bosne i Hercegovine.
2. Presudu objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH” i
službenim glasilima kantona. O b r a z l o ž e n j e 1. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
podnosilac zahtjeva) podnio je 03.11.2011. godine Ustavnom
sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni
sud Federacije) zahtjev za utvrđivanje ustavnosti dijela člana
1. Zakona o platama i naknadama u organima vlasti Federacije
Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: osporeni Zakon), tvrdeći
da odredba člana 1. osporenog Zakona u dijelu koji glasi: “te
primjena ovog zakona u kantonima, gradovima i općinama
u Federaciji“, nije u skladu sa odredbama člana III. 4. e) i l)
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.
2. Podnosilac zahtjeva navodi da je članom 1. osporenog Zakona
propisano, da se ovim zakonom uređuju plate i naknade izabranih
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
dužnosnika nosioca izvršnih funkcija i savjetnika u organima
zakonodavne i organima izvršne vlasti u Federaciji Bosne i
Hercegovine, državnih službenika i namještenika u organima
državne službe Federacije, pravobranioca, službenika sudske
policije i zatvorskih policajaca – stražara u kaznenopopravnim
zavodima Federacije, te primjena ovog zakona u kantonima,
gradovima i općinama u Federaciji. Podnosilac zahtjeva dalje
ističe, da je odredbama člana III.4.e) i l) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine regulisano da kantonima pripadaju sve nadležnosti
za utvrđivanje politike u vezi sa regulisanjem i osiguranjem
javnih službi, te da su nadležni za finansiranje djelatnosti
kantonalne vlasti, ili njenih agencija. Nadalje, da je odredbama
člana III.l.(j) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisana
isključiva nadležnost Federacije u finansiranju djelatnosti
federalne vlasti, ustanova i institucija koje federalne vlasti
osnivaju oporezivanjem, zaduživanjem, ili drugim sredstvima,
a da odredbama člana III.2. i III.3. Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, nije propisana zajednička nadležnost federalne
i kantonalne vlasti na utvrđivanju i finansiranju kantonalne
vlasti, niti je o tome postignuta saglasnost, već da je to pravo
ostavljeno isključivo kantonima.
Podnosilac zahtjeva predlaže, da Ustavni sud Federacije utvrdi
da odredba čana 1. osporenog Zakona u dijelu koji glasi: “te
primjena ovog zakona u kantonima, gradovima i općinama, u
Federaciji“ nije saglasna sa odredbama Ustava Federacije Bosne
i Hercegovine.
3. Ustavni sud Federacije je saglasno članu 16. Zakona o
postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, br. 6/95 i 37/03) dana
08.11.2011. godine dostavio zahtjev na odgovor drugoj strani
u ovom ustavnosudskom postupku, odnosno Predstavničkom
domu i Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine. Traženi odgovor nije dostavljen. 4. Javna rasprava održana je 28. februara 2012. godine. Javnoj
raspravi prisustvovao je punomoćnik podnosioca zahtjeva, dok
raspravi ispred Predstavničkog doma Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine i Doma naroda Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine nije niko prisustvovao.
Na javnoj raspravi punomoćnik podnosioca zahtjeva ostao je u
cijelosti kod navoda iz zahtjeva. Na pitanja u vezi sa Poglavljem
V. osporenog Zakona, u odnosu na odredbe čl. 57-63. ovog
zakona, koje razrađuju način primjene osporenog zakona u
kantonima, općinama i gradovima u Federaciji, predstavnik
podnosioca zahtjeva nije dao odgovor, već je ostao isključivo
pri navodima iz zahtjeva.
5. Ustavni sud Federacije je odlučio kao u tački 1. izreke ove
presude iz sljedećih razloga:
Ustavni sud Federacije je na osnovu odredbe člana IV.C.10.
(2) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, između ostalog,
nadležan da odlučuje o zahtjevu Predsjednika Federacije
Bosne i Hercegovine o tome, da li je prijedlog zakona koji je
usvojio jedan od domova, ili u konkretnom slučaju, zakon koji
su usvojila oba doma u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine.
Razmatrajući podneseni zahtjev, Ustavni sud Federacije
je pošao od odredbe člana III.2. Ustava Federacije Bosne
i Hercegovine, kojom je propisana nadležnost Federacije
i kantona, te odredbe člana III.3. kojom je utvrđen način
ostvarivanja tih nadležnosti. Članom III.2.e) propisano je, da
su pored ostalih nadležnosti, Federacija i kantoni nadležni i za
socijalnu politiku, a ta nadležnost se prema Ustavu Federacije
Bosne i Hercegovine može, u skladu sa potrebama, ostvarivati
zajednički ili odvojeno ili od strane kantona koordinisano od
federalne vlasti, kako je to i propisano odredbom člana III.3.l)
Broj 6 - Strana 715
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. U konkretnom slučaju,
oblast koja je uređena ovim zakonom je oblast prava iz radnog
odnosa, koja je sastavni dio socijalne politike. Član III.3 (3)
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, relevantan za ovaj
slučaj utvrđuje da u vršenju ovih nadležnosti, kada se radi o
zakonima i drugim propisima obavezujućim za područje cijele
Federacije, u skladu sa ovim ustavom i odlukama Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine, federalna vlast će postupiti
uzimajući u obzir kantonalne nadležnosti, različite situacije u
pojedinim kantonima i potrebu za fleksibilnošću u provođenju.
Federalna vlast ima pravo utvrđivati politiku i donositi zakone
koji se tiču svake od ovih nadležnosti.
U konkretnom slučaju, osporeni Zakon uređuje segment
plata i naknada u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, što je dio
prava zaposlenika koji proizilazi iz radnog odnosa. Parlament
Federacije Bosne i Hercegovine se u sklopu vođenja
zakonodavne politike opredijelio, da u skladu sa potrebama,
ovu oblast uredi osporenim Zakonom, kojim je utvrdio politku
i opće smjernice za uređenje ove važne oblasti na području
cijele Federacije. Izvjesno je da postoji potreba da se, uz
uvažavanje principa iz člana III.3.(3) Ustava Federacije Bosne
i Hercegovine plate i naknade zaposlenih u zakonodavnoj i
izvršnoj vlasti u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine okvirno
urede na jednoobrazan način, što je u skladu sa imperativom
jednakih prava pred zakonom koja proizilaze i iz radnog odnosa
za obavljanje istovrsnih poslova u organima vlasti.
Nadalje, kako podnosilac zahtjeva nije zahtijevao utvrđivanje
ustavnosti odredbi Poglavlja V. osporenog Zakona, kojima je
regulisana i propisana primjena osporenog Zakona u kantonima,
općinama i gradovima, Ustavni sud Federacije i nije odlučivao u
tom pravcu. Međutim, nužno je poglavlje V. osporenog Zakona
razmatrao u okviru odlučivanja o meritumu postavljenog
zahtjeva, jer predstavljaju neraskidivu cjelinu i isključivo je
na takav način moguće odlučiti da li se propisanim načinom
primjene osporenog Zakona neustavno sužava ili uskraćuje
nadležnost kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Analizirajući dakle, u tom kontekstu, odredbe poglavlja V.
osporenog Zakona utvrđeno je da su odredbama čl. 57-63
razrađeni način primjene osporenog Zakona u kantonima,
gradovima i općinama. Pri tome je federalna vlast, u skladu sa
odredbama člana III.3(3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
evidentno vodila računa o kantonalnim nadležnostima,
eventualnim različitim situacijama u kantonima i potrebom za
fleksibilnosti u provođenju utvrđene politike u ovoj oblasti.
Tako je osporenim Zakonom za kantonalne, odnosno gradske i
općinske vlasti propisan isključivo principijelni okvir za uređenje
ovog pitanja u svakom kantonu, općini i gradu ponaosob.
Primjera radi, član 57. osporenog Zakona propisuje opći princip
koji glasi: “kantoni, općine i gradovi u Federaciji će svojim
propisima o platama i naknadama poštovati osnovne principe
za utvrđivanje plata propisane članom 3. ovog zakona“. Pritom
je nadalje propisana samo osnovica, jednaka za sve zaposlene u
organima izvršne i zakonodavne vlasti, te maksimalni procenat,
a način utvrđivanja koeficijenata i platnih razreda će biti utvrđeni
zakonima o platama i naknadama kantona, odnosno odlukama
gradskih i općinskih vijeća. Takođe, osporenim Zakonom
su propisane vrste naknada na jednoobrazan način za sve
zaposlenike u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u Federaciji. No,
uvažavajući kantonalne nadležnosti, visina i način ostvarivanja
prava na naknade i dodatke na platu ostavljena je da je utvrde
vlade kantona, a za općinu i grad, općinska, odnosno gradska
vijeća. Konačno, član 63. osporenog Zakona propisuje obavezu
kantonima, općinama i gradovima da donesu odgovarajuće,
usaglašene propise iz ove oblasti.
Očigledno je da iz svega navedenog proizilazi da je federalna
vlast imala ustavni osnov za donošenje osporenog zakona, na
način da je u odnosu na kantone, općine i gradove propisala
Broj 6 - Strana 716
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA principijelni okvir u skladu sa ocjenom zakonodavca da postoji
potreba da se ova oblast, principijelno, uredi na jednoobrazan
način za sve zaposlene u organima zakonodavne i izvršne vlasti
u Federaciji Bosne i Hercegovine.
6. Ustavni sud Federacije je na osnovu navedenog utvrdio,
da odredbe člana 1. osporenog Zakona u dijelu koji glasi: “te
primjena ovog zakona u kantonima, gradovima i općinama u
Federaciji“, nisu u neskladu sa Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine.
Iz navedenih razloga Ustavni sud Federacije je odlučio kao u
izreci ove presude.
Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u
sastavu: mr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarević,
mr. Ranka Cvijić, Domin Malbašić, Aleksandra Martinović i mr.
Faris Vehabović, sudije Suda.
Broj: U-30/11
28.02.2012. godine
S a r a j e v o
Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
mr. Kata Sewak
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o
zahtjevu Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine za
utvrđivanje ustavnosti Zakona o plaćama i naknadama u organima
vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, na temelju članka IV.C.10.
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, nakon provedene javne
rasprave, na sjednici održanoj 28. veljače 2012. godine, donio je
PRESUDU
1. Utvrđuje se da osporeni dio članka 1. Zakona o plaćama i
naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 45/10) u dijelu koji
glasi: „te primjena ovog zakona u kantonima, gradovima i
općinama u Federaciji“, nije u nesukladnosti sa Ustavom
Federacije Bosne i Hercegovine.
2. Presudu objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH” i
službenim glasilima kantona. O b r a z l o ž e n j e 1. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: podnositelj zahtjeva) podnio je 03.11.2011. godine
Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev za utvrđivanje ustavnosti
dijela članka 1. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: osporeni
Zakon), tvrdeći da odredba članka 1. osporenog Zakona u dijelu
koji glasi: “te primjena ovog zakona u kantonima, gradovima i
općinama u Federaciji“, nije sukladna odredbama članka III. 4.
e) i l) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.
2. Podnositelj zahtjeva navodi da je člankom 1. osporenog Zakona
propisano, da se ovim zakonom uređuju plaće i naknade izabranih
dužnosnika nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u organima
zakonodavne i organima izvršne vlasti u Federaciji Bosne i
Hercegovine, državnih službenika i namještenika u organima
državne službe Federacije, pravobranitelja, službenika sudbene
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
policije i zatvorskih policajaca – stražara u kaznenopopravnim
zavodima Federacije, te primjena ovog zakona u kantonima,
gradovima i općinama u Federaciji. Podnositelj zahtjeva dalje
ističe, da je odredbama članka III.4.e) i l) Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine regulirano da kantonima pripadaju sve
nadležnosti za utvrđivanje politike u svezi reguliranja i osiguranja
javnih službi, te da su nadležni za financiranje djelatnosti
kantonalne vlasti, ili njenih agencija. Nadalje, da je odredbama
članka III.l.(j) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisana
isključiva nadležnost Federacije u financiranju djelatnosti
federalne vlasti, ustanova i institucija koje federalne vlasti
utemeljuju oporezivanjem, zaduživanjem, ili drugim sredstvima,
a da odredbama članka III.2. i III.3. Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, nije propisana zajednička nadležnost federalne i
kantonalne vlasti na utvrđivanju i financiranju kantonalne vlasti,
niti je o tome postignuta suglasnost, već da je to pravo ostavljeno
isključivo kantonima.
Podnositelj zahtjeva predlaže, da Ustavni sud Federacije utvrdi
da odredba čanka 1. osporenog Zakona u dijelu koji glasi: “te
primjena ovog zakona u kantonima, gradovima i općinama, u
Federaciji“ nije suglasna odredbama Ustava Federacije Bosne
i Hercegovine.
3. Ustavni sud Federacije je suglasno članku 16. Zakona o
postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, br. 6/95 i 37/03) dana
08.11.2011. godine dostavio zahtjev na odgovor drugoj strani u
ovom ustavnosudskom postupku, odnosno Zastupničkom domu
i Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Traženi odgovor nije dostavljen. 4. Javna rasprava održana je 28. veljače 2012. godine. Javnoj
raspravi nazočio je opunomoćenik podnositelja zahtjeva, dok
raspravi ispred Zastupničkog doma Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine i Doma naroda Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine nije nitko nazočio.
Na javnoj raspravi opunomoćenik podnositelja zahtjeva ostao
je u cijelosti kod navoda iz zahtjeva. Na upite u svezi Poglavlja
V. osporenog Zakona, u odnosu na odredbe čl. 57-63. ovog
zakona, koje razrađuju način primjene osporenog zakona u
kantonima, općinama i gradovima u Federaciji, predstavnik
podnositelja zahtjeva nije dao očitovanje, već je ostao isključivo
pri navodima iz zahtjeva.
5. Ustavni sud Federacije je odlučio kao u točki 1. izreke ove
presude iz sljedećih razloga:
Ustavni sud Federacije je na temelju odredbe članka IV.C.10.
(2) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, između ostalog,
nadležan da odlučuje o zahtjevu Predsjednika Federacije
Bosne i Hercegovine o tome, da li je prijedlog zakona koji
je usvojio jedan od domova, ili u konkretnom slučaju, zakon
koji su usvojila oba doma sukladan Ustavu Federacije Bosne i
Hercegovine.
Razmatrajući podneseni zahtjev, Ustavni sud Federacije je
pošao od odredbe članka III.2. Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, kojom je propisana nadležnost Federacije i
kantona, te odredbe članka III.3. kojom je utvrđen način
ostvarivanja tih nadležnosti. Člankom III.2.e) propisano je, da
su pored ostalih nadležnosti, Federacija i kantoni nadležni i za
socijalnu politiku, a ta nadležnost se prema Ustavu Federacije
Bosne i Hercegovine može, sukladno potrebama, ostvarivati
zajednički ili odvojeno ili od strane kantona koordinirano
od federalne vlasti, kako je to i propisano odredbom članka
III.3.l) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. U konkretnom
slučaju, oblast koja je uređena ovim zakonom je oblast prava iz
radnog odnosa, koja je sastavni dio socijalne politike. Članak
III.3 (3) Ustava Federacije Bosane i Hercegovine, relevantan
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Broj 6 - Strana 717
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
za ovaj slučaj utvrđuje da u vršenju ovih nadležnosti, kada se
radi o zakonima i drugim propisima obvezujućim za područje
cijele Federacije, sukladno ovom ustavu i odlukama Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine, federalna vlast će postupiti
uzimajući u obzir kantonalne nadležnosti, različite situacije u
pojedinim kantonima i potrebu za fleksibilnošću u provođenju.
Federalna vlast ima pravo utvrđivati politiku i donositi zakone
koji se tiču svake od ovih nadležnosti.
6. Ustavni sud Federacije je na temelju navedenog utvrdio, da
odredbe članka 1. osporenog Zakona u dijelu koji glasi: “te
primjena ovog zakona u kantonima, gradovima i općinama u
Federaciji“, nisu u nesukladnosti sa Ustavom Federacije Bosne
i Hercegovine.
U konkretnom slučaju, osporeni Zakon uređuje segment plaća
i naknada u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, što je dio prava
uposlenika koji proizilazi iz radnog odnosa. Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine se u sklopu vođenja zakonodavne politike
opredijelio, da sukladno potrebama, ovu oblast uredi osporenim
Zakonom, kojim je utvrdio politku i opće smjernice za uređenje
ove važne oblasti na području cijele Federacije. Izvjesno je da
postoji potreba da se, uz uvažavanje načela iz članka III.3.(3)
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine plaće i naknade
uposlenih u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u cijeloj Federaciji
Bosne i Hercegovine okvirno urede na jednoobrazan način,
što je sukladno imperativu jednakih prava pred zakonom koja
proizilaze i iz radnog odnosa za obavljanje istovrsnih poslova
u organima vlasti.
Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u
sastavu: mr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarević,
mr. Ranka Cvijić, Domin Malbašić, Aleksandra Martinović i mr.
Faris Vehabović, suci Suda.
Nadalje, kako podnositelj zahtjeva nije zahtijevao utvrđivanje
ustavnosti odredbi Poglavlja V. osporenog Zakona, kojima je
regulirana i propisana primjena osporenog Zakona u kantonima,
općinama i gradovima, Ustavni sud Federacije i nije odlučivao u
tom pravcu. Međutim, nužno je poglavlje V. osporenog Zakona
razmatrao u okviru odlučivanja o meritumu postavljenog
zahtjeva, jer predstavljaju neraskidivu cjelinu i isključivo je
na takav način moguće odlučiti da li se propisanim načinom
primjene osporenog Zakona neustavno sužava ili uskraćuje
nadležnost kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Analizirajući dakle, u tom kontekstu, odredbe poglavlja V.
osporenog Zakona utvrđeno je da su odredbama čl. 57-63 razrađeni
način primjene osporenog Zakona u kantonima, gradovima i
općinama. Pri tome je federalna vlast, sukladno odredbama članka
III.3 (3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine evidentno vodila
računa o kantonalnim nadležnostima, eventualnim različitim
situacijama u kantonima i potrebom za fleksibilnosti u provođenju
utvrđene politike u ovoj oblasti. Tako je osporenim Zakonom za
kantonalne, odnosno gradske i općinske vlasti propisan isključivo
načelni okvir za uređenje ovog pitanja u svakom kantonu, općini
i gradu ponaosob. Primjera radi, članak 57. osporenog Zakona
propisuje opće načelo koje glasi: “kantoni, općine i gradovi u
Federaciji će svojim propisima o plaćama i naknadama poštovati
temeljna načela za utvrđivanje plaća propisana člankom 3. ovog
zakona“. Pritom je nadalje propisana samo osnovica, jednaka
za sve uposlene u organima izvršne i zakonodavne vlasti, te
maksimalni procenat, a način utvrđivanja koeficijenata i platnih
razreda će biti utvrđeni zakonima o plaćama i naknadama
kantona, odnosno odlukama gradskih i općinskih vijeća. Takođe,
osporenim Zakonom su propisane vrste naknada na jednoobrazan
način za sve uposlenike u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u
Federaciji. No, uvažavajući kantonalne nadležnosti, visina i način
ostvarivanja prava na naknade i dodatke na plaću ostavljena
je da je utvrde vlade kantona, a za općinu i grad, općinska,
odnosno gradska vijeća. Konačno, članak 63. osporenog Zakona
propisuje obvezu kantonima, općinama i gradovima da donesu
odgovarajuće, usuglašene propise iz ove oblasti.
Očigledno je da iz svega navedenog proizilazi da je federalna
vlast imala ustavni temelj za donošenje osporenog Zakona, na
način da je u odnosu na kantone, općine i gradove propisala
načelni okvir sukladno ocjeni zakonodavca da postoji potreba
da se ova oblast, načelno, uredi na jednoobrazan način za sve
uposlene u organima zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji
Bosne i Hercegovine.
Iz navedenih razloga Ustavni sud Federacije je odlučio kao u
izreci ove presude.
Broj: U-30/11
28.02.2012. godine
S a r a j e v o
Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
mr. Kata Sewak
489
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona na 37.
sjednici, odr`anoj dana 27.04.2012. godine, razmatraju}i
Prijedlog ugovora o koncesiji za kori{}ewe vode iz bunara
B1, B2, i B3 sa vodozahvata "Okanovi}i", u op{tinskom
sistemu vodosnabdijevawa Grada~ca, koji treba da zakqu~e
Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede
Tuzlanskog kantona i JP "KOMUNALAC" d.d. Grada~ac,
na osnovu ~lana 15., a u vezi sa ~lanom 27. Zakona o
koncesijama ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.
5/04, 7/05 i 6/11), ~lanova 11.,12.,13. i 14. Pravila Komisije za
koncesije Tuzlanskog kantona i ta~ci 3. glava II Dokumenta
o politici dodjele koncesija na podru~ju TK ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj 7/06), donosi sqede}u
ODLUKU
ODOBRAVA SE Prijedlog ugovora o koncesiji za
kori{tewe vode iz bunara B1, B2, i B3 sa vodozahvata
"Okanovi}i", u op{tinskom sistemu vodosnabdijevawa
Grada~ca, koji treba da zakqu~e Ministarstvo
poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Tuzlanskog
kantona i JP "KOMUNALAC" d.d. Grada~ac.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREDSJEDNIK
FEDERACIJA KOMISIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Nihad Sinanovi}, s.r.
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK
Broj: 20/1-25-8015/12
Tuzla,27.04.2012.godine
490
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 37.
Sjednici, odr`anoj dana 27.04.2012. godine, razmatraju}
i Prijedlog ugovora o koncesiji za kori{tewe vode
iz bunara BK-2 i BK-3 sa izvori{ta "Kru{ik", u
op{tinskom sistemu vodosnabdijevawa Kalesije,
koji treba da zakqu~e Ministarstvo poqoprivrede,
{umarstva i vodoprivrede Tuzlanski kanton i JP
"Vodovod i kanalizacija Kalesija" d.o.o. Kalesija,
na osnovu ~lana 15. , a u vezi sa ~lanom 27. Zakona o
koncesijama (Slu`bene novine Tuzlanskog kantona,
broj 5/04 , 7/05 i 6/11), ~lanova 11.,12.,13. i 14. Pravila
Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i ta~ci 3.
glava II Dokumenta o politici dodjele koncesija na
Broj 6 - Strana 718
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ODLUKU
podru~ju TK ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
broj 7/06), donosi sqede}u
ODLUKU
ODOBRAVA SE Prijedlog ugovora o koncesiji za
kori{tewe vode iz bunara BK-2 i BK-3 sa izvori{ta
"Kru{ik", u op{tinskom sistemu vodosnabdijevawa
Kalesije, koji treba da zakqu~e Ministarstvo
poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Tuzlanskog
kantona i JP "Vodovod i kanalizacija Kalesija" d.o.o.
Kalesija.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREDSJEDNIK
FEDERACIJA KOMISIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Nihad Sinanovi}, s.r.
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK
Broj: 20/1-25-8017/12
Tuzla,27.04.2012.godine
491
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 37.
Sjednici, odr`anoj dana 27.04.2012. godine, razmatraju}
i Prijedlog ugovora o koncesiji za kori{tewe vode iz
izvori{ta "Stude{nica" i "Kraba{nica" u op{tinskom
sistemu vodosnabdijevawa Banovi}a, koji treba da
zakqu~e Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i
vodoprivrede Tuzlanskog kantona i JP "Vodovod i
kanalizacija" d.o.o. Banovi}i, na osnovu ~lana 15. , a u vezi
sa ~lanom 27. Zakona o koncesijama ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj 5/04 , 7/05 i 6/11), ~lanova
11.,12.,13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog
kantona i ta~ci 3. glava II Dokumenta o politici dodjele
koncesija na podru~ju TK ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", broj 7/06), donosi sqede}u
ODLUKU
ODOBRAVA SE Prijedlog ugovora o koncesiji
za kori{tewe vode iz izvori{ta "Stude{nica" i
"Kraba{nica" u op{tinskom sistemu vodosnabdijevawa
Banovi}a, koji treba da zakqu~e Ministarstvo
poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Tuzlanskog
kantona i JP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Banovi}i
BOSNA I HERCEGOVINA
PREDSJEDNIK
FEDERACIJA KOMISIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Nihad Sinanovi}, s.r.
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-
Broj: 20/1-25-8021/12
Tuzla,27.04.2012.godine
492
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 39.
Sjednici, odr`anoj dana 09.05.2012. godine, razmatraju}
i Studiju ekonomske opravdanosti kori{tewa vode iz
vlastitog vodozahvata "Crpna stanica-Vrela", za dodjelu
koncesije Rudniku kre~waka "VIJENAC" d.o.o.
Lukavac, na osnovu ~lana 15. Zakona o koncesijama
(Slu`bene novine Tuzlanskog kantona, br. 5/04 , 7/05
i 6/11), ~lanova 11., 12., 13. i 14. Pravila Komisije za
koncesije Tuzlanskog kantona i Dokumenta o politici
dodjele koncesija na podru~ju TK("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj 7/06), donosi sqede}u
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
ODOBRAVA SE Studija ekonomske opravdanosti
kori{}ewa vode iz vlastitog vodozahvata "Crpna
stanica-Vrela", za dodjelu koncesije Rudniku kre~waka
"VIJENAC" d.o.o. Lukavac.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREDSJEDNIK
FEDERACIJA KOMISIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Nihad Sinanovi}, s.r.
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-
Broj: 20/1-18-8562/12
Tuzla,09.05.2012.godine
493
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 41.
sjednici odr`anoj dana 16.05.2012. godine, razmatraju}i
Studiju ekonomske opravdanosti kori{}ewa vode
iz vodotoka "Kova~ica" u nasequ Kova~evo Selo Po`arnica, op{tina Tuzla, za proizvodwu betona,
betonske galanterije, obradu betonskog `eqeza i
sanitarne svrhe, za dodjelu koncesije "TEHNOGRAD COMPANY" d.o.o. Tuzla, na osnovu ~lana 15. Zakona o
koncesijama ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
br. 5/04, 7/05 i 6/11), ~lanova 11., 12., 13. i 14. Pravila
Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i Dokumenta
o politici dodjele koncesija na podru~ju Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj
7/06), donosi sqede}u
ODLUKU
ODOBRAVA SE Studija ekonomske opravdanosti
kori{tewa vode iz vodotoka "Kova~ica" u nasequ
Kova~evo Selo - Po`arnica, op{tina Tuzla, za
proizvodwu betona, betonske galanterije, obradu
betonskog `eqeza i sanitarne svrhe, za dodjelu koncesije
"TEHNOGRAD - COMPANY" d.o.o. Tuzla.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREDSJEDNIK
FEDERACIJA KOMISIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Nihad Sinanovi}, s.r.
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK
Broj: 20/1-25-8980/12
Tuzla, 16.05.2012.godine
494
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 42.
sjednici odr`anoj dana 18.05.2012. godine, razmatraju}
i Studiju ekonomske opravdanosti kori{}ewa pitke
vode za potrebe javnog snabdijevawa vodom naseqenih
mjesta Mionica I, Mionica II, Mionica-Centar, dijela
MZ Bagdale-Ahmeta{i i dijela MZ Tramo{nica-Gorwe
Lipora{}e, sve u op{tini Grada~ac, za dodjelu koncesije
"VODOVOD VRELO" d.o.o. Grada~ac, Mionica Centar,
na osnovu ~lana 15. Zakona o koncesijama ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", br. 5/04 , 7/05 i 6/11),
~lanova 11., 12., 13. i 14. Pravila Komisije za koncesije
Tuzlanskog kantona i Dokumenta o politici dodjele
koncesija na podru~ju Tzlanskog kantona ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj 7/06), donosi sqede}u
ODLUKU
ODOBRAVA SE Studija ekonomske opravdanosti
kori{}ewa pitke vode za potrebe javnog snabdijevawa
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
vodom naseqenih mjesta Mionica I, Mionica II,
Mionica-Centar, dijela MZ Bagdale-Ahmeta{i i
dijela MZ Tramo{nica-Gorwe Lipora{}e, sve u
optini Grada~ac, za dodjelu koncesije "VODOVOD
VRELO" d.o.o. Grada~ac, Mionica Centar.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREDSJEDNIK
FEDERACIJA KOMISIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Nihad Sinanovi}, s.r.
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-
Broj: 20/1-25-9293/12
Tuzla,18.05.2012.godine
495
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona,
na 43.sjednici odr`anoj dana 23.05.2012. godine,
razmatraju}i Studiju tehno-ekonomske opravdanosti
realizacije Projekta vodosnabdijevawa sistema
Doma`i}, izra|enog od strane "DOMA@I]" d.o.o.
Vu~kovci, op{tina Grada~ac, za dodjelu koncesije
radi distribucije vode fizi~kim i pravnim licima
na podru~ju op{tine Grada~ac, te prodaje vode iz
pogona punionice vode za pi}e, na osnovu ~lana 15.
Zakona o koncesijama ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 5/04 , 7/05 i 6/11), ~lanova 11., 12., 13. i
14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona
i Dokumenta o politici dodjele koncesija na podru~ju
TK ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj 7/06),
donosi sqede}u
ODLUKU
ODOBRAVA SE Studija tehno-ekonomske
opravdanosti realizacije Projekta vodosnabdijevawa
sistema Doma`i}, izra|enog od strane "DOMA@I]"
d.o.o. Vu~kovci, op{tina Grada~ac, za dodjelu koncesije
radi distribucije vode fizi~kim i pravnim licima na
podru~ju op{tine Grada~ac, te prodaje vode iz pogona
punionice vode za pi}e.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREDSJEDNIK
FEDERACIJA KOMISIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Nihad Sinanovi}, s.r.
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-
Broj: 20/1-25-9610/12
Tuzla, 23.05.2012.godine
496
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona,
na 45. sjednici odr`anoj dana 24.05.2012. godine,
razmatraju}i prijedlog Ugovora o koncesiji za
kori{}ewe poqoprivrednog zemqi{ta u vlasni{tvu
dr`ave, za ratarsku proizvodwu na lokaciji
Gorwe Dubrave, op{tina @ivinice, koji treba da
zakqu~e Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva
i vodoprivrede Tuzlanskog kantona i privredno
dru{tvo Farma "Spre~a" d.o.o. Sarajevo, podru`nica
Kalesija, Dowe Vukovije, na osnovu ~lana 15., a u vezi
sa ~lanom 27. Zakona o koncesijama ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", br. 5/04 , 7/05 i 6/11), ~lanova 11.,
12., 13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog
kantona i ta~ci 2. glava II Dokumenta o politici
dodjele koncesija na podru~ju Tuzlanskog kantona
("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj 7/06),
donosi sqede}u
Broj 6 - Strana 719
ODLUKU
ODOBRAVA SE prijedlog ugovora o koncesiji za
kori{}ewe poqoprivrednog zemqi{ta u vlasni{tvu
dr`ave, za ratarsku proizvodwu na lokaciji
Gorwe Dubrave, op{tina @ivinice, koji treba da
zakqu~e Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i
vodoprivrede Tuzlanskog kantona i privredno dru{tvo
Farma "Spre~a" d.o.o. Sarajevo, podru`nica Kalesija,
Dowe Vukovije.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREDSJEDNIK
FEDERACIJA KOMISIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Nihad Sinanovi}, s.r.
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-
Broj: 20/1-24-9590/12
Tuzla, 24.05.2012.godine
497
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona,
na 44.sjednici odr`anoj dana 24.05.2012. godine,
razmatraju}i zahtjev Ministarstva industrije,
energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za
dobijawe ovla{tewa za vo|ewe pregovara sa
privrednim dru{tvom "GRAMAT" d.o.o. Gra~anica,
radi zakqu~ewa ugovora o koncesiji za eksploataciju
kamena kre~waka na kamenolomu "Sklop" Male{i}
i u op{tini Gra~anica, na osnovu ~lana 15. Zakona o
koncesijama ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
br. 5/04 , 7/05 i 6/11), ~lana 11., 12., 13. i 14. Pravila
Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i Dokumenta
o politici dodjele koncesija na podru~ju Tuzlanskog
kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona" broj
7/06), donosi sqede}u
ODLUKU
1. Daje se ovla{}ewe Ministarstvu industrije,
energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za vo|ewe
pregovora sa privrednim dru{tvom "GRAMAT" d.o.o.
Gra~anica, radi zakqu~ewa ugovora o koncesiji
za eksploataciju kamena kre~waka na kamenolomu
"Sklop" Male{i}i u op{tini Gra~anica.
2.Obavezuje se Ministarstvo industrije,
energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona da Komisiji
za koncesije po zavr{etku pregovora dostavi zapisnik
sa kompletnom dokumentacijom o vo|ewu pregovora na
razmatrawe.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREDSJEDNIK
FEDERACIJA KOMISIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Nihad Sinanovi}, s.r.
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-
Broj: 20/1-34-9600/12
Tuzla,24.05.2012.godine
498
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 46.
sjednici odr`anoj dana 28.05.2012. godine, razmatraju}
i Studiju ekonomske opravdanosti dodjele koncesije
za eksploataciju mrkog ugqa u RMU "Banovi}i",
privrednog dru{tva RMU "BANOVI]I" d.d. Banovi}i,
na osnovu ~lana 15. Zakona o koncesijama ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", br. 5/04, 7/05 i 6/11),
~lanova 11., 12., 13. i 14. Pravila Komisije za koncesije
Tuzlanskog kantona i Dokumenta o politici dodjele
Broj 6 - Strana 720
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA koncesija na podru~ju Tuzlanskog kantona ("Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona", broj 7/06), donosi sqede}u
ODLUKU
ODOBRAVA SE Studija ekonomske opravdanosti
dodjele koncesije za eksploataciju mrkog ugqa u RMU
"Banovi}i", privrednog dru{tva RMU "BANOVI]I"
d.d. Banovi}i.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREDSJEDNIK
FEDERACIJA KOMISIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Nihad Sinanovi}, s.r.
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK
Broj: 20/1-18-9846/12
Tuzla,28.05.2012.godine
499
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 48.
sjednici odr`anoj dana 29.05.2012. godine, razmatraju}
i Studiju ekonomske opravdanosti dodjele koncesije
na eksploataciju slane vode na le`i{tu kamene soli
"Tetima", privrednog dru{tva Rudnik soli "Tuzla" d.d.
Tuzla, na osnovu ~lana 15. Zakona o koncesijama (Slu`bene
novine Tuzlanskog kantona, br. 5/04 , 7/05 i 6/11), ~lanova
11., 12., 13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog
kantona i Dokumenta o politici dodjele koncesija
na podru~ju Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona", broj 7/06), donosi sqede}u
ODLUKU
ODOBRAVA SE Studija ekonomske opravdanosti
dodjele koncesije na eksploataciju slane vode na
le`i{tu kamene soli "Tetima", privrednog dru{tva
Rudnik soli "Tuzla" d.d. Tuzla.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREDSJEDNIK
FEDERACIJA KOMISIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Nihad Sinanovi}, s.r.
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK
Broj: 20/1-18-9848-1/12
Tuzla, 29.05.2012.godine
500
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 48.
sjednici odr`anoj dana 29.05.2012. godine, razmatraju}i
Studiju ekonomske opravdanosti dodjele koncesije za
eksploataciju ugqa na prostoru krekanskog ugqenog
bazena, sjeverna i ju`na sinklinala na podru~ju
op{tina Tuzla, Lukavac, @ivinice i Kalesija,
privrednog dru{tva JP "Elektroprivreda BiH" d.d.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla, na osnovu
~lana 15. Zakona o koncesijama (Slu`bene novine
Tuzlanskog kantona, br. 5/04 , 7/05 i 6/11), ~lanova 11.,
12., 13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog
kantona i Dokumenta o politici dodjele koncesija na
podru~ju TK (Slu`bene novine Tuzlanskog kantona",
broj 7/06), donosi sqede}u
ODLUKU
ODOBRAVA SE Studija ekonomske opravdanosti
dodjele koncesije za eksploataciju ugqa na prostoru
krekanskog ugqenog bazena, sjeverna i ju`na sinklinala
na podru~ju op{tina Tuzla, Lukavac, @ivinice i
Kalesija, privrednog dru{tva JP "Elektroprivreda
BiH" d.d. Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREDSJEDNIK
FEDERACIJA KOMISIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Nihad Sinanovi}, s.r.
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-
Broj: 20/1-18-9844/12
Tuzla, 29.05.2012.godine
501
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 48.
sjednici odr`anoj dana 29.05.2012. godine, razmatraju}
i Studiju ekonomske opravdanosti dodjele koncesije
za eksploataciju mrkog ugqa na eksploatacionom poqu
"\ur|evik" i "Vi{}a" u op{tini @ivinice, privrednog
dru{tva JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, ZD
RMU "\ur|evik“ d.o.o. \ur|evik, na osnovu ~lana 15.
Zakona o koncesijama ("Slu`bene novine Tuzlanskog
kantona", br. 5/04, 7/05 i 6/11), ~lanova 11., 12., 13. i 14.
Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i
Dokumenta o politici dodjele koncesija na podru~ju
TK ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj 7/06),
donosi sqede}u
ODLUKU
ODOBRAVA SE Studija ekonomske opravdanosti
dodjele koncesije za eksploataciju mrkog ugqa na
eksploatacionom poqu "\ur|evik" i "Vi{}a" u op{tini
@ivinice, privrednog dru{tva JP "Elektroprivreda
BiH" d.d. Sarajevo, ZD RMU "\ur|evik" d.o.o. \ur|evik.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREDSJEDNIK
FEDERACIJA KOMISIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Nihad Sinanovi}, s.r.
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK
Broj: 20/1-18-9845/12
Tuzla, 29.05.2012. godine
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 6 - Strana 721
"Slu`bene novine Tuzlanskog kantona"
broj: 6/2012
SADR@AJ
SKUP[TINA
353.Zakon o kantonalnim administrativnim
taksama i Tarifi kantonalnih administrativnih taksi (pre~i{}eni tekst)
354. Odluka o pro{irenom obimu prava iz oblasti zdravstvene za{tite branilaca i ~lanova
wihovih porodica (pre~i{}eni tekst)
355. Odluka o otpisu obaveza po osnovu davawa
jemstva
356. Odluka o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skup{tine
Tuzlanskog kantona
357.Odluka o potvr|ivawu smjene ministara u
Vladi Tuzlanskog kantona
607.
613.
621.
621.
621.
VLADA
358.Uredba o utvr|ivawu uslova, kriterija
i postupka za odobravawe finansijskih
sredstava za pomo} u lije~ewu branilaca
i ~lanova wihovih porodica, broj: 02/1-414767-2/12 od 29.03.2012. godine
359.Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe
o Odboru za `albe gra|ana, broj: 02/1-056003/12 od 29.03.2012. godine
360. Uredba o dopuni Uredbe o vrsti vlastitih
prihoda i na~ina i rokova raspodjele, broj:
02/1-14-5290/12 od 12.04.2012. godine
361.Odluka o usvajawu godi{weg obra~una
za 2011. godinu, broj: 02/1-14-4233/12 od
29.03.2012. godine
362. Odluka o imenovawu interresornog tima za
provo|ewe reforme regulatornog okvira
u ciqu unapre|ewa poslovnog ambijenta,
broj: 02/1-05-4470/12 od 29.03.2012 godine
363.Odluka o osnivawu tripartitivnog savjetodavnog vije}a Tuzlanskog kantona, broj:
02/1-05-2346-1/12 od 29.03.2012. godine
364. Odluka, broj: 02/1-34-6297/12 od 12.04.2012.
godine
365.Odluka o utvr|ivawu uslova, kriterija i
postupka za obavqawe pripravni~kog sta`a
branilaca i ~lanova wihovih porodica,
broj: 02/1-34-5197/12 od 29.03.2012. godine
366.Odluka o utvr|ivawu kriterija za sufinansirawe tro{kova prijevoza u~enika
osnovnih {kola za period april ‡ juni
{kolske 2011/2012 godine i septembar ‡
decembar {kolske 2012/2013 godine, broj:
02/1-14-5911/12 od 12.04.2012. godine
367. Odluka o uslovima i na~inu formirawa
radnih tijela Vlade Tuzlanskog kantona,
upravnih organizacija i organa uprave Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-05-6461/12 od
19.04.2012. godine
368. Odluka o utvr|ivawu programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
sa pozicije 23040001 ‡ "Podr{ka povratku
621.
628.
628.
628.
629.
629.
630.
630.
632.
633.
prognanih lica", broj: 02/1-14-7008-1/12 od
19.04.2012. godine
369. Odluka o utvr|ivawu programa, uslova,
kriterija i postupaka za raspored sredstava Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa pozicije 23040002 ‡ "Materijalno
zbriwavawe socijalno ugro`enih", broj:
02/1-14-7008-2/12 od 19.04.2012. godine
370. Odluka o utvr|ivawu programa, uslova,
kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012.
godinu sa pozicije 21010006 ‡ "Podr{ka
razvoju kantona", broj: 02/1-14-7706/12 od
09.05.2012. godine
371.Odluka o utvr|ivawu kriterija, uslova
i postupka za raspodjelu sredstava sa
potro{a~ke jedinice 11010003 ‡ Manifestacije, broj: 02/1-14-7544/12 od 19.04.2012.
godine
372. Odluka o utvr|ivawu uslova, kriterija
i postupka za dodjelu kredita redovnim
studentima prvog ciklusa/dodiplomskog
studija koji su ostvarili natprosje~an uspjeh, broj: 02/1-38-7732/12 od 09.05.2012. godine
373. Odluka o utvr|ivawu uslova, kriterija
i postupka za dodjelu kredita redovnim
studentima prvog ciklusa/dodiplomskog
studija po osnovu materijalnog polo`aja i
socijalnog statusa, broj: 02/1-38-7732-1/12
od 09.05.2012. godine
374. Odluka o dopunama Odluke o utvr|ivawu
uslova i kriterija za imenovawa u Regulirane organe, broj: 02/1-05-9000/12 od
09.05.2012. godine
375. Odluka o postupku i uslovima za dodjelu
jednokratne nov~ane pomo}i op{tinama
Tuzlanskog kantona za otklawawe {teta
nastalih od prirodnih i drugih nesre}a,
broj: 02/1-44-6586-1/12 od 19.04.2012. godine
376. Odluka o postupku i kriterijima za dodjelu
pomo}i op{tinama Tuzlanskog kantona iz
sredstava posebne naknade za za{titu od
prirodnih i drugih nesre}a, broj: 02/1-446586-2/12 od 19.04.2012. godine
377. Odluka o visini dje~ijeg dodatka, broj:
02/1-14-6815/12 od 19.04.2012. godine
378. Odluka o kooptirawu dva ~lana Komisije za koncesije, broj: 02/1-34-6832/12 od
12.04.2012. godine
379. Odluka o kooptirawu dva ~lana Komisije za koncesije, broj: 02/1-05-8284/12 od
09.05.2012. godine
380. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
provo|ewu postupka zajedni~kih javnih nabavki za 2011. i 2012. godinu, broj: 02/1-056816/12 od 19.04.2012. godine
381. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivawu Kantonalnog {taba civilne za{tite,
broj: 02/1-05-6836/12 od 09.05.2012. godine
382. Odluka o odobravawu sredstava sa pozicije "Teku}a rezerva" ‡ potro{a~ka jedi-
635.
639.
640.
642.
643.
645.
647.
647.
651.
654.
655.
655.
655.
656.
Broj 6 - Strana 722
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA nica 11050001, broj: 02/1-14-6872-2/12 od
19.04.2012. godine
383. Odluka o odobravawu sredstava sa pozicije
"Teku}a rezerva", potro{a~ka jedinica
11050001, broj: 02/1-14-7542/12 od 19.04.2012.
godine
384.Odluka o unutra{woj preraspodjeli rashoda u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012.
godinu, broj: 02/1-14-7357/12 od 09.05.2012.
godine
385. Odluka o odre|ivawu manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-8915/12 od 09.05.2012. godine
386. Odluka o dodjeli koncesije za izgradwu i
kori{}ewe tri teniska terena na podru~ju
op{tine Srebrenik, broj: 02/1-14-7751/12
od 09.05.2012. godine
387. Odluka o dodjeli koncesije za kori{}ewe
poqoprivrednog zemqi{ta u vlasni{tvu
dr`ave, broj: 02/1-24-7752/12 od 09.05.2012.
godine
388. Odluka o dodjeli koncesije za istra`ivawe
i eksploataciju kamena dijabaza na lokalitetu "Ribnica" u op{tini Banovi}i,
broj: 02/1-14-6252/12 od 09.05.2012. godine
389. Odluka, broj: 02/1-14-8851/12 od 09.05.2012.
godine
390. Pravilnik o stru~nom nadzoru u ustanovama sredweg obrazovawa na podru~ju Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-38-009576/12 od
09.05.2012. godine
391. Rje{ewe o imenovawu tripartitnog savjetodavnog vije}a Tuzlanskog kantona, broj:
02/1-05-2346-2/12 od 29.03.2012. godine
392. Rje{ewe o prestanku mandata [kolskog
odbora JU Zavod za odgoj i obrazovawe
osoba sa smetwama u psihi~kom i tjelesnom razvoju Tuzla, broj: 02/1-34-9022/12 od
29.03.2012. godine
393. Rje{ewe
o
imenovawu
privremenog
[kolskog odbora JU Zavod za odgoj i obrazovawe osoba sa smetwama u psihi~kom
i tjelesnom razvoju Tuzla, broj: 02/1-349026/12 od
29.03.2012. godine
394. Rje{ewe o imenovawu privremenog
[kolskog odbora JU Centar za obrazovawe
i vaspitawe i rehabilitaciju slu{awa i
govora Tuzla, broj: 02/1-34-8466-42/12 od
09.05.2012. godine
395. Rje{ewe o imenovawu Nadzornog odbora
Javne ustanove Disciplinski centar za
maloqetnike Tuzlanskog kantona, broj:
02/1-34-9029/12 od 29.03.2012. godine
396.Rje{ewe o imenovawu Upravnog odbora
Javne ustanove Disciplinski centar za
maloqetnike Tuzlanskog kantona, broj:
02/1-34-9032/12 od 29.03.2012. godine
397.
Rje{ewe
o
privremenom
imenovawu
Skup{tine
Javnog
preduze}a
Radio-televizija Tuzlanskog kantona, broj:
02/1-34-4933/12 od 29.03.2012. godine
398.Rje{ewe o imenovawu Upravnog odbora
Javne ustanove Za{ti}eni pejza` "Kowuh",
broj: 02/1-05-2631/12 od 29.03.2012. godine
399.Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa o imenovawu
privremenog [kolskog odbora JU Osnovna
656.
656.
657.
657.
658.
659.
659.
660.
660.
663.
663.
663.
664.
664.
664.
664.
398.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
{kola "Gnojnica" Gnojnica, Lukavac, broj:
02/1-34-7727-2/12 od 12.04.2012. godine
400. Rje{ewe o izmjenama i dopunama Rje{ewa o
postavqewu komandanta, na~elnika i ~lanova Kantonalnog {taba civilne za{tite,
broj: 02/1-05-6836-1/12 od 09.05.2012. godine
401. Rje{ewe, broj: 02/1-34-10939/12 od 17.04.2012.
godine
402.Rje{ewe o imenovawu privremenog Upravnog odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-484-1/12 od
19.04.2012. godine
403.Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog odbora JU Osnovna {kola "Podora{je"
Podora{je, Srebrenik, broj: 02/1-34-9028/12
od 29.03.2012. godine
404.
Rje{ewe
o
imenovawu
privremenog
[kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Br~anska Malta" Tuzla, broj: 02/1-34-84662/12 od 09.05.2012. godine
405.
Rje{ewe
o
imenovawu
privremenog
[kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Bukiwe" Bukiwe, Tuzla, broj: 02/1-348466-3/12 od 09.05.2012. godine
406.
Rje{ewe
o
imenovawu
privremenog
[kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Centar" Tuzla, broj: 02/1-34-8466-4/12 od
09.05.2012. godine
407.
Rje{ewe
o
imenovawu
privremenog
[kolskog odbora JU Osnovna {kola "Husino"
Tuzla, broj: 02/1-34-8466-5/12 od 09.05.2012. godine
408.
Rje{ewe
o
imenovawu
privremenog
[kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Lipnica" Lipnica, Tuzla, broj: 02/1-348466-6/12 od 09.05.2012. godine
409.
Rje{ewe
o
imenovawu
privremenog
[kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Miladije" Tuzla, broj: 02/1-34-8466-7/12 od
09.05.2012. godine
410.
Rje{ewe
o
imenovawu
privremenog
[kolskog odbora JU Osnovna {kola "Novi
Grad" Tuzla, broj: 02/1-34-8466-8/12 od
09.05.2012. godine
411.
Rje{ewe
o
imenovawu
privremenog
[kolskog odbora JU Osnovna muzi~ka
{kola Tuzla, broj: 02/1-34-8466-9/12 od
09.05.2012. godine
412.
Rje{ewe
o
imenovawu
privremenog
[kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Pazar" Tuzla, broj: 02/1-34-8466-10/12 od
09.05.2012. godine
413.
Rje{ewe
o
imenovawu
privremenog
[kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Sjewak" Tuzla, broj: 02/1-34-8466-11/12 od
09.05.2012. godine
414.
Rje{ewe
o
imenovawu
privremenog
[kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Slavinovi}i" Tuzla, broj: 02/1-34-846612/12 od 09.05.2012. godine
415.
Rje{ewe
o
imenovawu
privremenog
[kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Solina" Tuzla, broj: 02/1-34-8466-13/12 od
09.05.2012. godine
416. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Tu{aw" Tuzla,
broj: 02/1-34-8466-14/12 od 09.05.2012. godine
665.
665.
665.
666.
666.
666.
667.
667.
667.
667.
668.
668.
668.
669.
669.
669.
669.
670.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
417. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Podriwe"
Mihatovi}i,Tuzla, broj: 02/1-34-8466-43/12 od
09.05.2012. godine
418.
Rje{ewe
o
imenovawu
privremenog
[kolskog odbora JU Osnovna {kola "Gorwa
Tuzla" Gorwa Tuzla,Tuzla, broj: 02/1-34-846644/12 od 09.05.2012. godine
419. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Simin Han" Tuzla,
broj: 02/1-34-8466-45/12 od 09.05.2012. godine
420. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Pasci" Pasci,
Tuzla, broj: 02/1-34-8466-46/12 od 09.05.2012.
godine
421. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Mejdan" Tuzla,
broj: 02/1-34-8466-47/12 od 09.05.2012. godine
422. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Kreka" Tuzla,
broj: 02/1-34-8466-48/12 od 09.05.2012. godine
423. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Bre{ke" Bre{ke,
Tuzla, broj: 02/1-34-8466-49/12 od 09.05.2012.
godine
424. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Kiseqak"
Kiseqak, Tuzla, broj: 02/1-34-8466-50/12 od
09.05.2012. godine
425.
Rje{ewe
o
imenovawu
privremenog
[kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Mramor" Mramor,Tuzla, broj: 02/1-34-846651/12 od 09.05.2012. godine
426. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Jala" Tuzla, broj:
02/1-34-8466-52/12 od 09.05.2012. godine
427. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "\ur|evik"
\ur|evik, @ivinice, broj: 02/1-34-8466-22/12
od 09.05.2012. godine
428. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Prva osnovna {kola @ivinice,
broj: 02/1-34-8466-23/12 od 09.05.2012. godine
429. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Dubrave" Dubrave
Dowe, @ivinice, broj: 02/1-34-8466-24/12 od
09.05.2012. godine
430. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Vi{}a"
Vi{}a, @ivinice, broj: 02/1-34-8466-25/12 od
09.05.2012. godine
431. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Gra~anica"
Gra~anica, @ivinice, broj: 02/1-34-846656/12 od 09.05.2012. godine
432. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Ba{igovci"
Ba{igovci, @ivinice, broj: 02/1-34-846657/12 od 09.05.2012. godine
433. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Druga osnovna {kola @ivinice,
broj: 02/1-34-8466-58/12 od 09.05.2012. godine
434. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "[eri}i" [eri}i,
@ivinice, broj: 02/1-34-8466-59/12 od 09.05.2012.
godine
670.
670.
670.
671.
671.
671.
671.
672.
672.
672.
672.
673.
673.
673.
673.
674.
674.
674.
Broj 6 - Strana 723
435. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "@iviniceGorwe"
@ivinice Gorwe, @ivinice, broj: 02/1-348466-60/12 od 09.05.2012. godine
436. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Toj{i}i" Toj{i}i,
Kalesija, broj: 02/1-34-8466-27/12 od 09.05.2012.
godine
437. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Memi}i" Memi}i,
Kalesija, broj: 02/1-34-8466-28/12 od 09.05.2012.
godine
438.Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Vukovije" Vukovije,
Kalesija, broj: 02/1-34-8466-53/12 od 09.05.2012.
godine
439. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Osnovna {kola "Rainci Gorwi"
Rainci Gorwi, Kalesija, broj: 02/1-34-846654/12 od 09.05.2012. godine
440.
Rje{ewe
o
imenovawu
privremenog
[kolskog odbora JU Osnovna {kola
"Kalesija" Kalesija, broj: 02/1-34-8466-55/12
od 09.05.2012. godine
441. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Druga osnovna {kola Gra~anica,
broj: 02/1-34-8466-1/12 od 09.05.2012. godine
442.
Rje{ewe
o
imenovawu
privremenog
[kolskog odbora JU Osnovna {kola "Hasan
Kiki}" Grada~ac, broj: 02/1-34-8466-31/12 od
09.05.2012. godine
443.
Rje{ewe
o
imenovawu
privremenog
[kolskog odbora JU Osnovna {kola "Ivan
Goran Kova~i}" Grada~ac, broj: 02/1-34-846632/12 od 09.05.2012. godine
444.
Rje{ewe
o
imenovawu
privremenog
[kolskog odbora JU Osnovna {kola "Musa
]azim ]ati}" Zeliwa Dowa, Grada~ac, broj:
02/1-34-8466-33/12 od 09.05.2012. godine
445.Rje{ewe o prestanku mandata [kolskom
odboru JU Mje{ovita sredwa {kola Teo~ak,
broj: 02/1-34-11365/12 od 19.04.2012. godine
446. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Mje{ovita sredwa {kola Teo~ak,
broj: 02/1-34-11366/12 od 19.04.2012. godine
447.Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Gimnazija "Me{a Selimovi}" Tuzla,
broj: 02/1-34-8466-34/12 od 09.05.2012. godine
448. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Mje{ovita sredwa elektrotehni~ka
{kola Tuzla, broj: 02/1-34-8466-15/12 od
09.05.2012. godine
449. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Mje{ovita sredwa hemijska {kola
Tuzla, broj: 02/1-34-8466-16/12 od 09.05.2012.
godine
450. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Mje{ovita sredwa saobra}ajna
{kola Tuzla, broj: 02/1-34-8466-17/12 od
09.05.2012. godine
451.Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog odbora JU Sredwa ekonomska {kola
Tuzla, broj: 02/1-34-8466-18/12 od 09.05.2012.
godine
452.
Rje{ewe
o
imenovawu
privremenog
[kolskog odbora JU Mje{ovita sredwa
674.
675.
675.
675.
675.
676.
676.
676.
676.
677.
677.
677.
677.
678.
678.
678.
678.
Broj 6 - Strana 724
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA ma{inska {kola Tuzla, broj: 02/1-34-846619/12 od 09.05.2012. godine
453. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Gimnazija "Ismet Mujezinovi}"
Tuzla, broj: 02/1-34-8466-20/12 od 09.05.2012.
godine
454. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Sredwa medicinska {kola Tuzla,
broj: 02/1-34-8466-35/12 od 09.05.2012. godine
455. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Mje{ovita sredwa gra|evinskogeodetska {kola Tuzla, broj: 02/1-34-846636/12 od 09.05.2012. godine
456. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Mje{ovita sredwa {kola Tuzla,
broj: 02/1-34-8466-37/12 od 09.05.2012. godine
457. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Mje{ovita sredwa rudarska {kola
Tuzla, broj: 02/1-34-8466-38/12 od 09.05.2012.
godine
458. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Sredwa trgovinska {kola Tuzla,
broj: 02/1-34-8466-39/12 od 09.05.2012. godine
459. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Turisti~ko-ugostiteqska {kola
Tuzla, broj: 02/1-34-8466-40/12 od 09.05.2012.
godine
460. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Sredwa muzi~ka {kola Tuzla, broj:
02/1-34-8466-41/12 od 09.05.2012. godine
461. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Gimnazija @ivinice, broj: 02/1-348466-21/12 od 09.05.2012. godine
462. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Mje{ovita sredwa {kola
@ivinice,
broj:
02/1-34-8466-61/12
od
09.05.2012. godine
463. Rje{ewe
o
imenovawu
privremenog
[kolskog odbora JU Mje{ovita sredwa
{kola Kalesija, broj: 02/1-34-8466-26/12 od
09.05.2012. godine
464. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Mje{ovita sredwa {kola
Gra~anica, broj: 02/1-34-8466-29/12 od 09.05.2012.
godine
465. Rje{ewe o imenovawu privremenog [kolskog
odbora JU Mje{ovita sredwa {kola "Hasan
Kiki}" Grada~ac, broj: 02/1-34-8466-30/12 od
09.05.2012. godine
466. Program kori{}ewa sredstava za realizaciju
dopunskih prava i ostalih izdvajawa sa
kriterijima za raspodjelu korisnicima
bora~ko-invalidske za{tite u 2012. godini,
broj: 02/1-14-6153/12 od 12.04.2012. godine
467. Program rasporeda sredstava sa potro{a~ke
jedinice 11010002 - Kapitalni izdaci za
korisnike buxetskih sredstava, broj: 02/1-147522/12 od 19.04.2012. godine
468.Program o rasporedu sredstava za 2012.
godinu sa potro{a~ke jedinice 2002001 Bora~ke organizacije i udru`ewa, broj: 02/114-7500/12 od 09.05.2012. godine
469. Program raspodjele sredstava za organizacije
i udru`ewa Tuzlanskog kantona (potro{a~ka
jedinica 11010009), broj: 02/1-14-8901/12 od
09.05.2012. godine
679.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
470.Plan interventnih mjera u slu~ajevima
izuzetne zaga|enosti zraka, broj: 02/1-237040/12 od 09.05.2012. godine
679.
MINISTARSTVO FINANSIJA
679.
471. Odluka o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-8216/12 od 04.05.2012. godine
472. Odluka o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-8936/12 od 16.05.2012. godine
473. Odluka o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-8947/12 od 16.05.2012. godine
474. Odluka o unutra{woj preraspodjeli rashoda
u Buxetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-9053/12 od 17.05.2012. godine
475. Instrukcija o izmjenama i dopunama Instrukcije
o na~inu raspore|ivawa javnih prihoda Buxeta
Tuzlanskog kantona korisnicima i izvje{tavawe
korisnika o istim, broj: 07/1-14-1575-9/12 od
31.05.2012. godine
679.
680.
680.
680.
689.
692.
692.
692.
693.
693.
680.
681.
681.
681.
681.
682.
MINISTARSTVO OBRAZOVAWA,
NAUKE, KULTURE I SPORTA
476.Izmjene [kolskog kalendara za {kolsku
2011/2012. godinu, broj: 10/1-05-8114/12 od
03.05.2012. godine
477.Pravilnik o polagawu prijemnog ispita u
sredwim umjetni~kim {kolama, broj: 10/138-9210-1/12 od 28.05.2012. godine
478.Odluka o izmjenama i dopunama Spiska
akademskih titula, nau~nih i stru~nih
zvawakoja se mogu sticati na visoko{kolskim
ustanovama u Tuzlanskom kantonu, broj: 10/138-10498/12 od 01.06.2012. godine
479.Rje{ewe o odobravawu upotrebe Nastavnog
plana i programa islamske vjeronauke za
deveti (IX) razred devetogodi{we osnovne
{kole u osnovnim {kolama na podru~ju
Tuzlanskog kantona, broj: 10/1-38-6457-1/12 od
01.06.2012. godine
693.
694.
695.
699.
682.
MINISTARSTVO ZA RAD,
SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK
682.
687.
687.
689.
480. Program raspodjele sredstava za materijalno
zbriwavawe lica u stawu socijalne potrebe
za 2012. godinu, broj: 09/1-14-6953/12 od
14.04.2012. godine
481. Program raspodjele sredstava sa potro{a~ke
jedinice 23020019 ‡ subvencija tro{kova
prevencije, rehabilitacije i resocijalizacije
zavisnosti o drogama za 2012. godinu, broj:
09/1-14-7012/12 od 17.04.2012. godine
482. Program raspodjele sredstava subvencija za
djecu, u~enike i studente za 2012. godinu, broj:
09/1-14-7578/12 od 20.04.2012. godine
699.
700.
702.
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
483. Program raspodjele sredstava privremenih,
jednokratnih i drugih nov~anih pomo}i
za 2012. godinu, broj: 09/1-14-7748/12 od
23.04.2012. godine
704.
MINISTARSTVO INDUSTRIJE,
ENERGETIKE I RUDARSTVA
484. Odluka o utvr|ivawu uslova za kori{tewe
sredstava sa potro{a~ke jedinice 13010002
‡ "Intervencije javnim preduze}ima i
privrednim dru{tvima", broj: 03/1-14-6886/12
od 16.04.2012. godine
485. Program raspodjele sredstava sa potro{a~ke
jedinice 13010002 ‡ "Intervencije javnim
preduze}ima i privrednim dru{tvima", broj:
03/1-14-6885/12 od 16.04.2012. godine
705.
706.
707.
711.
USTAVNI SUD FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
488.Presuda, broj: U-30/11 od 28.02.2012. godine
(bosanski jezik)
Presuda, broj: U-30/11 od 28.02.2012. godine
(hrvatski jezik)
Presuda, broj: U-30/11 od 28.02.2012. godine
(srpski jezik)
713.
714.
716.
KOMISIJA ZA KONCESIJE TK
489. Odluka,
godine
490. Odluka,
godine
491. Odluka,
godine
492. Odluka,
godine
493. Odluka,
godine
494. Odluka,
godine
495. Odluka,
godine
496. Odluka,
godine
497. Odluka,
godine
498. Odluka, broj: 20/1-18-9846/12 od
godine
499. Odluka, broj: 20/1-18-9848-1/12 od
godine
500. Odluka, broj: 20/1-18-9844/12 od
godine
501. Odluka, broj: 20/1-18-9845/12 od
godine
28.05.2012.
719.
29.05.2012.
720.
29.05.2012.
720.
29.05.2012.
720.
OGLASNI DIO
MINISTARSTVO POQOPRIVREDE,
[UMARSTVA I VODOPRIVREDE
486.Program utro{ka sredstava za nov~ane
podr{ke u primarnoj poqoprivrednoj
proizvodwi u 2012. godini, broj: 04/1-149203/12 od 30.05.2012. godine
487. Program kori{}ewa sredstava prikupqenih
od promjene namjene poqoprivrednog
zemqi{ta, broj: 04/1-14-8235/12 od 04.05.2012.
godine
Broj 6 - Strana 725
broj: 20/1-25-8015/12 od 27.04.2012.
717.
broj: 20/1-25-8017/12 od 27.04.2012.
717.
broj: 20/1-25-8021/12 od 27.04.2012.
718.
broj: 20/1-18-8562/12 od 09.05.2012.
718.
broj: 20/1-25-8980/12 od 16.05.2012.
718.
broj: 20/1-25-9293/12 od 18.05.2012.
718.
broj: 20/1-25-9610/12 od 23.05.2012.
719.
broj: 20/1-24-9590/12 od 24.05.2012.
719.
broj: 20/1-34-9600/12 od 24.05.2012.
719.
UPIS U REGISTAR UDRU@EWA
154. Oglas o upisu u Registar udru`ewa
Tuzlanskog
kantona:
Omladinska
organizacija
"ZAMBAK" Nahvioci ‡
[ibo{nica
155. Oglas o upisu u Registar udru`ewa
Tuzlanskog kantona: Udru`ewe nogometnih/
fudbalskih trenera Tuzlanskog kantona
156. Oglas o upisu u Registar udru`ewa Tuzlanskog
kantona:
Udru`ewe
poqoprivrednih
prizvo|a~a Jezerca
157. Oglas o upisu u Registar udru`ewa
Tuzlanskog kantona: Alternativni centar za
kulturu i umjetnost "Karizma"
158. Oglas o upisu u Registar udru`ewa
Tuzlanskog kantona: Udru`ewe "Gra|anski
inicijativni pokret"
159. Oglas o upisu u Registar udru`ewa Tuzlanskog
kantona: Udru`ewe poqoprivrednika u
^eli}u
160. Oglas o upisu u Registar udru`ewa
Tuzlanskog kantona: Udru`ewe rukovodilaca
folklornih ansambala Tuzlanskog kantona
161. Oglas o upisu u Registar udru`ewa
Tuzlanskog kantona: Centar za razvoj i
demokratizaciju dru{tva
162. Oglas o upisu u Registar udru`ewa
Tuzlanskog kantona: Udru`ewe "Ratna
bolnica Grada~ac" Op}ine Grada~ac
163.
Oglas o upisu u Registar udru`ewa
Tuzlanskog
kantona:
NEZAVISNI
SINDIKAT FABRIKE
KOKSARE
LUKAVAC
164.Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa Tuzlanskog kantona: Udru`ewe
gra|ana Bokserski klub "Tuzla" iz Tuzle
165.Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa Tuzlanskog kantona: Klub sjede}e
odbojke "26 Avgust" Mramor
166. Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa Tuzlanskog kantona: ALBANSKO
BOSANSKO UDRU@EWE GRA\ANA
"DARDANIA"
167.Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa Tuzlanskog kantona: UDRU@EWE KAJAK KANU RAFTING KLUB
"VIDARA" GRADA^AC
168. Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa gra|ana Tuzlanskog kantona:
ORGANIZACIJA PORODICA [EHIDA
I POGINULIH BORACA OP]INE
SREBRENICA
I.
I.
I.
II.
II.
II.
III.
III.
IV.
IV.
V.
V.
V.
V.
V.
Broj 6 - Strana 726
SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 169.Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa gra|ana Tuzlanskog kantona:
Udru`ewe
gra|ana
Nogometni
klub
"Mladost" G.@ivinice
170.Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa Tuzlanskog kantona: Udru`ewe
sto~ara „Grada~ac“
171.Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa Tuzlanskog kantona: Udru`ewe
poqoprivrednika u BiH ‡ Udru`ewe
poqoprivrednika Tuzlanskog kantona
172.Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa gra|ana Tuzlanskog kantona:
ASOCIJACIJA STUDENATA PRAVNOG
FAKULTETA UNIVERZITETA U TUZLI
173.Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa gra|ana Tuzlanskog kantona:
UDRU@EWE GRA\ANA SPORTSKIH
RIBOLOVACA "HAZNA" GRADA^AC
174.Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa gra|ana Tuzlanskog kantona:
UDRU@EWE TAKSISTA "TUZLA ‡
TAKSI" TUZLA
175. Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa Tuzlanskog kantona: Savez ratnih
vojnih invalida Tuzlanskog kantona
176. Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa gra|ana Tuzlanskog kantona:
Organizacija ratnih vojnih invalida
Op}ine Grada~ac
177.Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa Tuzlanskog kantona: Nogometni
klub "Rudar" Ciquge
Ponedjeqak, 18. juni 2012. god.
178.Oglas o promjenama upisanim u Registar
udru`ewa Tuzlanskog kantona: UDRU@EWE
GRA\ANA RADIO KLUB "KREKA"
V.
VI.
VI.
VI.
VI.
VII.
OGLAS O POSTAVQAWU
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
179. Oglas o postavqewu privremenog zastupnika
u osobi Mehmed Hamzi}, advokat iz Kalesije
180. Oglas o postavqewu privremenog zastupnika
u osobi Faruk Sinanovi}, advokat iz
Srebrenika
181. Oglas o postavqewu privremenog zastupnika
u osobi Edvin Agi}, advokat iz Tuzle
182. Oglas o postavqewu privremenog zastupnika
u osobi Izet Me{i}, advokat iz Kalesije
183. Oglas o postavqewu privremenog zastupnika
u osobi Dedi} Mirsadu, advokatu iz Tuzle
VIII.
VIII
VIII.
VIII.
IX.
OGLA[AVAWE DOKUMENATA NEVA@E]IM
VII.
VII.
VII.
184. Oglas o ogla{avawu indeksa neva`e}im na
ime Zehrudin Mujanovi}
185. Oglas o ogla{avawu diplome neva`e}om na
ime Lejla Fa~i}
186. Oglas o ogla{avawu diplome neva`e}om na
ime Adin Halilovi}
IX.
IX.
IX.
VII.
Izdava~: Skup{tina Tuzlanskog kantona Tuzla - Za izdava~a: Ahmet Smajovi}, dipl. prav. sekretar Skup{tine Telefon 035 / 252-565 - Pretplata: 035 / 252-565, lok. 119 - Pretplata se utvr|uje polugodi{we, a uplata se vr{i
unaprijed u korist ra~una: Tuzlanska banka d.d. Tuzla 1321000256000080 - Grafi~ka priprema i {tampa Harfograf d.o.o., Tuzla, Filipa Kqaji}a 22, telefon: 319-500, faks: 319-501 - Za {tampariju: Branka Kreco-Mehi}
Download

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 6