Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 7) Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju
(„Službeni glasnik RS“, br. 51/09, 78/11, 101/11 i 93/12) i člana 46. tačka 8) Statuta
Udruženja osiguravača Srbije broj 12/01-17/7 od 29.03.2012. godine sa izmenom broj 12/0118/5 od 17.09.2012. godine, Skupština Udruženja osiguravača Srbije na XIX sednici održanoj
dana 10.10.2012. godine, donosi
KODEKS O PONAŠANJU U POSLOVIMA OBAVEZNOG OSIGURANJA
I. OSNOVNE ODREDBE
Namena kodeksa
Član 1.
Kodeksom o ponašanju u poslovima obaveznog osiguranja utvrđuju se pravila za
ponašanje društava za osiguranje u skladu sa zakonom, pravilima struke osiguranja,
poslovnim moralom i dobrim poslovnim običajima.
Društva za osiguranje prihvataju ovaj kodeks u cilju savesnog i stručnog obavljanja
poslova obaveznog osiguranja, profesionalnog ponašanja, razvoja svog poslovanja, kao i radi
zaštite klijenata i poslovanja drugih društava.
Društva za osiguranje su dužna da se u obavljanju poslova obaveznog osiguranja
pridržavaju odredbi propisa koji regulišu materiju obaveznog osiguranja, kao i pravila koja
definiše ovaj kodeks.
Povreda kodeksa
Član 2.
Povredom poslovnog morala i profesionalnih pravila ponašanja u poslovima
obaveznog osiguranja narušava se konkurencija u ovim poslovima i čini povreda dobrih
poslovnih običaja za koje se društvima za osiguranje izriču mere utvrđene ovim kodeksom.
Značenje pojedinih pojmova
Član 3.
Pojedini pojmovi, u smislu ovog kodeksa, imaju sledeće značenje:
1) „Poslovi obaveznog osiguranja“ podrazumevaju zaključivanje i izvršavanje
ugovora o obaveznom osiguranju u saobraćaju u skladu sa Zakonom o obaveznom
osiguranju u saobraćaju;
2) „Društvo za osiguranje“ je pravno lice sa sedištem na teritoriji Republike Srbije
koje je dobilo dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova obaveznog osiguranja u
saobraćaju;
3) „Klijent“ je ugovarač osiguranja, osiguranik, korisnik osiguranja ili oštećeno lice;
4) „Poslovni moral“ označava one moralne norme (pravila) koja važe u poslovnim
odnosima društava za osiguranje i obuhvata principe i standarde poslovanja u poslovima
obaveznog osiguranja kojima se uređuje ponašanje društava za osiguranje po odredbama
ovog kodeksa.
1
II. OPŠTA NAČELA
Obaveza poznavanja i poštovanja kodeksa
Član 4.
Odredbe ovog kodeksa obavezujuće su za sva društva za osiguranje članove
Udruženja osiguravača Srbije (u daljem tekstu: Udruženje) koji se bave poslovima obaveznog
osiguranja u saobraćaju.
Društvo za osiguranje ne opravdava činjenica da nije imalo saznanje o ponašanju
suprotno odredbama ovog kodeksa koje je počinio zaposleni u društvu, kao i za društvo
ugovorom vezano pravno ili fizičko lice, čak i ukoliko je to lice bilo u pisanoj formi upozoreno
o obavezi doslednog poštovanja ovog kodeksa od strane društva sa kojim je u ugovornom
odnosu.
Odgovornost društva za osiguranje za ugovorom vezana pravna i fizička lica
Član 5.
Društvo za osiguranje je dužno da vrši nadzor nad poslovanjem fizičkih i pravnih lica
koja u ime i za račun društva obavljaju poslove obaveznog osiguranja, kao i da obezbedi da
ta lica obavljaju poslove poštujući odredbe ovog kodeksa.
Zaštita ugleda društva za osiguranje
Član 6.
Društvo za osiguranje mora da zahteva od svih svojih zaposlenih i drugih za društvo
ugovorom vezanih pravnih i fizičkih lica profesionalan odnos prema radu i da obezbedi
primeren stepen stručnog znanja pri preuzimanju rizika, proceni šteta i njihovoj obradi, kao i
pri izvršavanju ostalih obaveza koje proizlaze iz poslova obaveznog osiguranja.
Svi zaposleni u društvu za osiguranje, kao i za društvo ugovorom vezana pravna i
fizička lica, dužna su da se pri izvršavanju svojih obaveza rukovode načelima i odredbama
ovog kodeksa, a naročito načelom savesnosti i poštenja, pri čemu su dužni da vode računa o
tome da svojim ponašanjem ne naškode ugledu društva i srpskog osiguranja u zemlji i
inostranstvu.
Načelo profesionalnog ponašanja
Član 7.
Društva za osiguranje i svi drugi ugovorom vezani učesnici u poslovima obaveznog
osiguranja razvijaju u okviru svoje delatnosti međusobnu stručnu, poslovnu i profesionalnu
saradnju koja je od interesa za razvoj i unapređenje osiguravajuće struke i profesionalnog
ponašanja u oblasti poslova obaveznog osiguranja, a naročito:
1) u pogledu uslužne procene i likvidacije šteta, zastupanja pred sudovima i drugim
organima i pružanju pravne pomoći;
2) u utvrđivanju tehničkih osnova i tehničkih premija kod obaveznih osiguranja, a
posebno u oblasti autoodgovornosti, u skladu sa propisima i pravilima za izračunavanje
premijskih stopa;
2
3) u pružanju stručne pomoći, saradnji u obrazovanju i usavršavanju kadrova,
razmeni iskustava i stručne literature, kao i izdavanju publikacija koje se odnose na poslove
obaveznog osiguranja.
Saradnju na višestranoj osnovi društva za osiguranje će ostvariti u okviru Udruženja.
III. PRIKUPLJANJE, OBRADA, KORIŠĆENJE, ZAŠTITA I OBJAVA PODATAKA KOJI
SE ODNOSE NA POSLOVE OBAVEZNOG OSIGURANJA
Prikupljanje, obrada, korišćenje i zaštita podataka
Član 8.
Društva za osiguranje prikupljaju, obrađuju, koriste i štite tajnost ličnih podataka i
ostalih podataka potrebnih za zaključivanje ugovora o obaveznom osiguranju i obradu
odštetnih zahteva u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka, zakonom kojim
se uređuje zaštita podataka o ličnosti i ostalim posebnim propisima koji uređuju predmetnu
oblast.
Prikupljanje, obrada, čuvanje i objava podataka
Član 9.
Društva za osiguranje su dužna da u skladu s odgovarajućim propisima i
međusobnim dogovorima prikupljaju, obrađuju, čuvaju i dostavljaju Narodnoj banci Srbije i
Udruženju one podatke koje moraju da prikupljaju na osnovu zakonskih odredbi, posebnih
propisa i međusobnog dogovora.
Društva za osiguranje moraju u dogovorenom roku Narodnoj banci Srbije i
Udruženju dostaviti odgovarajuće podatke koji su im potrebni u svrhu predstavljanja
delatnosti osiguranja u oblasti obaveznog osiguranja u zemlji i inostranstvu i podatke koji se
zahtevaju od međunarodnih organizacija po osnovu članstva u tim organizacijama.
Razmena podataka između društava za osiguranje
Član 10.
Društva za osiguranje se obavezuju na međusobnu razmenu podataka, naročito u
svrhu sprečavanja prevara u poslovima obaveznog osiguranja, postupajući u skladu sa
zakonom kojim se uređuje tajnost podataka, zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o
ličnosti i ostalim posebnim propisima koji uređuju predmetnu oblast.
IV. ODNOS IZMEĐU DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE
Osnov odnosa
Član 11.
Odnosi između društava zasnivaju se na međusobnom poštovanju i poštovanju
načela osiguravajuće struke, dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala, u korist razvoja
delatnosti osiguranja i ugleda srpskog osiguranja u zemlji i inostranstvu.
3
Nesuglasice, nesporazumi i razmimoilaženja u mišljenju se prvenstveno rešavaju
razgovorom i međusobnim dogovorom, na temelju međusobnog uvažavanja i poštujući
pravila poslovnog ponašanja.
Međusobna solidarnost
Član 12.
Ukoliko se u pojedinom društvu za osiguranje pojave teškoće, ostala društva neće
dodatno otežavati poslovanje ovog društva kako ne bi naneli štetu ugledu delatnosti
osiguranja i poverenju klijenata.
Ukoliko društvo kod koga se pojave teškoće zatraži pomoć, ostala društva će je
pružiti kada to nije u suprotnosti sa njihovom poslovnom politikom.
Poštovanje i sprovođenje pisanih akata
Član 13.
Društva za osiguranje se obavezuju na poštovanje i sprovođenje pisanih akata
donetih u okviru Udruženja.
Pojave li se naknadno prepreke koje pojedinom društvu otežavaju ili onemogućavaju
sprovođenje akata iz stava 1. ovog člana, društvo će o tome odmah obavestiti Udruženje i
predložiti odgovarajuća rešenja.
Akti iz stava 1. ovog člana ni na koji način ne smeju biti usmereni na povredu
konkurencije u smislu odredaba zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.
V. NELOJALNA KONKURENCIJA U POSLOVIMA OBAVEZNOG OSIGURANJA
Povreda konkurencije
Član 14.
Povredom konkurencije se smatraju akti i radnje koji mogu uticati na poslovanje u
oblasti obaveznog osiguranja na način da kao svoj predmet imaju značajno ograničavanje,
narušavanje ili sprečavanje konkurencije na tržištu obaveznog osiguranja, a naročito:
1) posredno i neposredno određivanje bruto premije osiguranja ili drugih uslova
osiguranja pod kojim će se poslovati;
2) ograničavanje ili kontrolisanje slobode pružanja usluga u osiguranju, tržišta,
tehničkog razvoja ili plasmana sredstava;
3) podela tržišta osiguranja;
4) primena nejednakih uslova na istovrsna osiguranja kod drugih osiguranika;
5) uslovljavanje zaključivanja ugovora o osiguranju prihvatanjem dodatnih prava i
obaveza koje, po svojoj prirodi ili prema komercijalnim običajima, nemaju veze sa
predmetom takvih ugovora o osiguranju;
6) sporazumi o zatvaranju tržišta radi isključenja drugih društava za osiguranje;
7) sporazumi društava da osiguranje iste vrste prodaju samo pod uslovima i na način
koje odrede sporazumom.
Ne smatra se povredom konkurencije sporazumevanje dva ili više društava za
osiguranje kojim se razmenjuju iskustva i studije, zajednički istražuje tržište, priprema
istraživački i razvojni projekat i slično, ako se time doprinosi poboljšanju poslovanja u oblasti
4
obaveznog osiguranja ili promociji tehničkog i ekonomskog unapređenja poslova obaveznog
osiguranja.
Poštovanje slobode tržišnog nadmetanja
Član 15.
Društva za osiguranje dužna su da posluju u skladu sa zakonima i drugim propisima
koji uređuju delatnost osiguranja, načelima slobodnog i lojalnog tržišnog nadmetanja, kao i
sa pravilima struke osiguranja, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.
Tržišne prednosti društva na području tržišne komunikacije koje su rezultat većih
sposobnosti, kao i šireg strukovnog znanja, a usmerene su ka boljim poslovnim rezultatima,
većem zadovoljstvu klijenata, nižim troškovima poslovanja i većem tržišnom udelu, ne smeju
se ograničavati.
Oglašavanje i reklama
Član 16.
Društva za osiguranje mogu da koriste sva sredstva oglašavanja i oblike reklamiranja
uz uslov da ne predstavljaju nelojalno tržišno nadmetanje između društava i da se temelje na
načelu istinitosti podataka.
Nedopušteno ponašanje
Član 17.
Svako ponašanje društva za osiguranje u obavljanju poslova obaveznog osiguranja na
tržištu, suprotno načelima i odredbama ovog kodeksa smatra se ponašanjem suprotno
odredbama kodeksa, odnosno nedopuštenim, a naročito:
1) nuđenje i zaključivanje ugovora o osiguranju uz premiju koja je niža od premije
osiguranja koja je jedinstveno utvrđena za obavezna osiguranja, kao i neutemeljeno
priznavanje bonusa, odnosno neutemeljeno propuštanje obračunavanja malusa, kao i
nepoštovanje pravila o svrstavanju klijenta u odgovarajući premijski razred;
2) na bilo kakav način sprovedena isplata veće provizije u odnosu na zakonom
propisani nivo provizije za prodaju polisa autoodgovornosti pravnim licima koja su za tu
prodaju ovlašćena zakonom;
3) zaključivanje ugovora sa pravnim licem koje je u skladu sa propisima o
bezbednosti saobraćaja na putevima ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda (u daljem
tekstu: tehnički pregled), kao i sa njim povezanim licem, o zakupu poslovnog prostora, kao i
drugi pravni poslovi kojima tehnički pregled ostvaruje druge prihode i pogodnosti iz
sredstava društva za osiguranje ili sa njim povezanog lica;
4) odugovlačenje postupka obrade štete i isplate naknade štete, odbijanje isplate
nesporno utvrđenog dela obaveze za naknadu štete i/ili pravične naknade, odnosno
odbijanje isplate sume osiguranja pri ispunjavanju obaveza koje proizlaze iz ugovora o
osiguranju;
5) uslovljavanje isplate naknade jedne vrste štete (npr. materijalne) odricanjem od
zahteva za naknadu druge vrste štete (npr. nematerijalne);
6) ponuda odlaganja naplate premije osiguranja na način koji je u suprotnosti sa
poslovnom praksom osiguranja i utvrđenim pravilima;
5
7) davanje nepotpunih i/ili netačnih podataka klijentu o sadržaju ugovora o
osiguranju i/ili prećutkivanje bitnih elemenata uslova osiguranja, čime se klijent dovodi u
zabludu zbog koje bi mogao pretrpeti štetu;
8) davanje podataka o klijentima, suprotno zakonu i odgovarajućim propisima,
neovlašćenoj osobi;
9) davanje ili širenje netačnih podataka o pojedinom društvu za osiguranje u smislu
uslova osiguranja, boniteta, premija osiguranja, tehničke i stručne osposobljenosti za
obavljanje poslova osiguranja;
10) reklama, odnosno oglašavanje neistinitih podataka i/ili korišćenje izraza kojima
se klijent može dovesti u zabludu i formirati pogrešno mišljenje u korist jednog društva za
osiguranje, čime se drugo društvo dovodi u nepovoljniji položaj;
11) zaključivanje sporazuma dva ili više društava za osiguranje koje ima za cilj
ograničavanje slobode tržišnog nadmetanja za jednu određenu grupu, odnosno vrstu
osiguranja ili ograničavanje slobode tržišnog nadmetanja na određenom području;
12) preuzimanje obrade štete za strano društvo za osiguranje iako društvo ima ili
mora imati saznanje da drugo društvo sa stranim društvom za osiguranje ima zaključen
korespodentni ili drugi ugovor o obradi šteta;
13) naplata premije osiguranja na način suprotan uslovima i tarifama društva za
osiguranje;
14) nuđenje ili omogućavanje imovinske koristi ugovaraču osiguranja ili ovlašćenoj
osobi kao nagrade za zaključivanje ugovora o osiguranju (davanje provizije i druge koristi),
ako nije reč o licu koje na osnovu ugovora sklapa poslove osiguranja u ime i za račun društva
u skladu sa zakonom;
15) nevođenje računa o poverenju klijenta u skladu s poslovnom diskrecijom ili
odavanje poslovne tajne klijenta.
Špekulacije u poslovima obaveznog osiguranja
Član 18.
Špekulacija je sticanje neosnovane imovinske koristi društva za osiguranje
izazivanjem poremećaja na tržištu osiguranja ili neopravdanim povećanjem, odnosno
smanjenjem premije osiguranja.
Špekulacijom se u smislu stava 1. ovog člana smatra naročito:
1) uslovljavanje zaključivanja jedne vrste obaveznog osiguranja zaključivanjem druge
vrste osiguranja i obrnuto;
2) otežavanje ili onemogućavanje zaključivanja ugovora o osiguranju;
3) zaključivanje fiktivnih ugovora u osiguranju;
4) na drugi način uslovljavanje zaključenja osiguranja.
VI. MERE ZA POVREDU KODEKSA
Način izricanja mera za povredu kodeksa
Član 19.
Upravni odbor Udruženja izriče mere za povredu ovog kodeksa na predlog
Nadzornog odbora Udruženja.
6
Mere za povredu kodeksa
Član 20.
Ako Upravni odbor Udruženja ustanovi da je počinjena povreda ovog kodeksa, može
doneti odluku o izricanju jedne ili više sledećih mera:
1) opomena u pisanoj formi sa iznošenjem na narednoj sednici Upravnog odbora
Udruženja i/ili narednoj sednici Skupštine Udruženja;
2) zabrana učešća u radu organa i stručnih komisija Udruženja u trajanju do 12
meseci;
3) javna opomena sa iznošenjem na narednoj sednici Upravnog odbora Udruženja,
narednoj sednici Skupštine Udruženja i objavljivanjem na veb sajtu Udruženja;
4) javna opomena sa iznošenjem na narednoj sednici Upravnog odbora Udruženja,
narednoj sednici Skupštine Udruženja, objavljivanjem na veb sajtu Udruženja i davanjem
saopštenja za javnost od strane Udruženja uz objavljivanje u najmanje jednom štampanom
mediju.
Žalbu na odluku Upravnog odbora iz stava 1. ovog člana društvo za osiguranje
podnosi Skupštini Udruženja kao drugostepenom organu u roku od 15 dana od dana prijema
odluke iz stava 1. ovog člana.
Žalba na odluku Upravnog odbora odlaže izvršenje odluke iz stava 1. ovog člana.
Prilikom odlučivanja po žalbi Skupština Udruženja može predmetnu odluku poništiti,
potvrditi ili preinačiti.
Protiv drugostepene odluke Skupštine Udruženja društvo za osiguranje može
pokrenuti spor pred nadležnim sudom.
Ako je povreda ovog kodeksa razlog za oduzimanje dozvole za rad, Upravni odbor
Udruženja o tome obaveštava ministarstvo nadležno za poslove finansija i Narodnu banku
Srbije.
Član 21.
Upravni odbor Udruženja donosi Pravilnik kojim bliže uređuje postupak i način u vezi
sa izricanjem mera za povredu ovog kodeksa.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Važenje kodeksa
Član 22.
Danom stupanja na snagu ovog kodeksa prestaje da važi Kodeks o ponašanju u
poslovima osiguranja broj 3135-6/98 od 25. juna 1998. godine.
Ovaj kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli
Udruženja.
O donošenju ovog kodeksa Udruženje obaveštava ministarstvo nadležno za poslove
finansija i Narodnu banku Srbije, kao i javnost objavljivanjem na veb sajtu Udruženja.
Broj: 12/01-19/3
Beograd, 10.10.2012. godine
Predsednik Skupštine
Predrag Bobera
7
Download

Kodeks o ponašanju u poslovima obaveznog osiguranja – važi od