RAZVOD PO TUŽBI POSTUPAK
POSREDOVANJA
Prije donošenja presude o razvodu braka
Tužbu mogu podnijeti oba supružnika. Pravo na tužbu
za razvod braka ne prelazi na nasljednike ali oni mogu
nastaviti već započeti postupak. Tužba se podnosi ako
su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se
objektivno ne može ostvarivati zajednica života
supružnika. Za odlučivanje po tužbi za razvod braka
nadležan je opštinski sud prema mestu prebivališta
stranaka. Tužba se podnosi u 3 primjerka sa izvodom iz
matične knjige vjenčanih i izvodima iz matične knjige
rođenih za decu.
Ukoliko stranku zastupa punomoćnik, punomoć mora
biti ovjerena i izdata samo radi zastupanja u bračnom
sporu, a mora i da sadrži navode u pogledu vrste tužbe i
osnova za podnošenje tužbe.
Postupak posredovanja
Prije pokretanja postupka za razvod braka bračni
partner ili oba bračna partnera koji imaju djecu
nad kojom ostvaruju roditeljsko staranje dužni su
podnijeti zahtjev za posredovanje JU Centar za
socijalni rad.
Zahtjev za posredovanje mogu podnijeti i bračni
partneri koji nemaju djecu nad kojom ostvaruju
roditeljsko staranje. Bračni partner nije dužan podnijeti
zahtjev za posredovanje ako je boravište drugog
bračnog partnera nepoznato najmanje šest mjeseci i
ako je bračnom partneru oduzeta poslovna sposobnost.
Zahtjev za posredovanje podnosi se ovlašćenoj osobi
na čijem području podnosilac zahtjeva ima prebivalište,
odnosno boravište, ili na čijem su području bračni
partneri imali posljednje zajedničko prebivalište.
Izuzetno, bračni partneri mogu podnijeti zahtjev za
posredovanje ovlašćenoj osobi izvan mjesta svoga
prebivališta, odnosno boravišta.
Osoba ovlašćena za posredovanje dužna je u roku od
osam dana od podnošenja zahtjeva pokrenuti postupak
posredovanja i pozvati oba bračna partnera da osobno
pristupe
i
učestvuju
u
ovom
postupku.
Punomoćnici/advokati ne mogu zastupati bračne
partnere, niti mogu prisustvovati u postupku
posredovanja.
U postupku posredovanja ovlašćena osoba nastojat će
ukloniti uzroke koji su doveli do poremećaja bračnih
odnosa i izmiriti bračne partnere. Prema potrebi
preporučit će im da se obrate savjetovalištima ili
drugim ustanovama koje im mogu dati potreban savjet.
Ovlašćena osoba upoznat će bračne partnere sa
posljedicama razvoda braka, a posebno sa onim koje
se odnose na djecu.
Ako se oba bračna partnera, uredno pozvana, ne
odazovu na poziv da učestvuju u postupku
posredovanja, a ne opravdaju svoj izostanak, postupak
će se obustaviti. Izuzetno, postupak se neće obustaviti u
slučaju izostanka bračnog partnera koji se nasilnički
ponaša prema drugom bračnom partneru.
Ako nakon obustave postupka posredovanja bude
podnesena tužba ili zahtjev za sporazumni razvod
braka, sud će taj podnesak odbaciti. Ako se u postupku
posredovanja bračni partneri ne izmire, ovlašćena
osoba nastojat će da se oni sporazumiju o tome sa kim
će živjeti njihovo maloljetno dijete ili dijete nad kojim
se ostvaruje roditeljsko staranje nakon punoljetstva, o
njegovim osobnim odnosima sa roditeljem sa kojim
neće živjeti, o njegovom izdržavanju i o ostalim
sadržajima roditeljskog staranja. Ako se tužba ili
zahtjev za sporazumni razvod braka podnese prije
okončanja postupka posredovanja, sud će taj podnesak
odbaciti.
RAZVOD PO ZAJEDNIČKOM
PRIJEDLGU ZA RAZVOD BRAKA
Sud će razvesti brak po zahtjevu za sporazumni razvod
braka: ako je od sklapanja braka proteklo najmanje šest
mjeseci, ako postoji sporazum bračnih partnera,
sklopljen u postupku posredovanja, o: ostvarivanju
roditeljskog staranja, izdržavanju djeteta, uvjetima i
načinu održavanja osobnih odnosa i neposrednih
kontakata djeteta sa roditeljem koji ne ostvaruje
roditeljsko staranje i izdržavanju bračnog partnera.
Presuda o razvodu braka na osnovu sporazuma stranaka
može se pobijati samo zbog bitnih povreda odredbi
parničnog postupka ili zbog toga što je sporazum o
razvodu zaključen pod prinude ili zablude
Za odlučivanje o razvodu braka na osnovu sporazuma
nadležan je opštinski sud prema mjestu prebivališta
stranaka.
Uz pismeni sporazum podnosi se izvod iz matične
knjige vjenčanih i izvodi iz matične knjige rođenih za
djecu.
RAZVOD PO TUŽBI
U bračnom sporu ne može se izreći presuda zbog
propuštanja niti presuda na osnovu priznanja ili
odricanja, niti stranke mogu da zaključe sudsko
poravnanje.
Sud je dužan da presudom u bračnom sporu odluči o
vršenju roditeljskog prava, a može odlučiti o potpunom
ili djelimičnom lišenju roditeljskog prava, te odrediti
jednu ili više mjera zaštite od nasilja u porodici.
Pravosnažna presuda u bračnom sporu ne može se
pobijati vanrednim pravnim lijekom u onom dijelu u
kojem je donijeta odluka o razvodu braka.
Sporazum supružnika o vršenju roditeljskog prava
unosi se u izreku presude o razvodu braka ukoliko sud
procjeni da je taj sporazum u najboljem interesu deteta.
Sporazum supružnika o diobi zajedničke imovine unosi
se u izreku presude kojom se razvodi brak na osnovu
sporazuma o razvodu braka.
IMOVINSKI ODNOSI SUPRUŽNIKA
Posebna imovina je ona koju je supružnik stekao prije
sklapanja braka; Zajednička imovina je ona imovina
koju su supružnici stegli radom u toku trajanja bračne
zajednice.
Dioba zajedničke imovine je utvrđivanje suvlasničkog
udjela svakog supružnika u zajedničkoj imovini; Dioba
zajedničke imovine se može vršiti u vrijeme trajanja
braka i poslije njegovog prestanka;
Supružnici mogu zaključiti sporazum/ugovor o diobi
zajedničke imovine (sporazumna dioba). Ako
supružnici ne mogu da se sporazumiju diobu vrši sud
(sudska dioba). Pretpostavlja se da su udjeli supružnika
u zajedničkoj imovini jednaki.
Bračni partner kojem je povjereno čuvanje i odgoj
djeteta dobit će pri podjeli bračne stečevine pored
njegovog dijela i stvari koje su namijenjene
neposrednoj upotrebi djeteta.
mogu ugovoriti primjenu prava druge države na
imovinskopravne odnose.
Za obaveze koje je jedan bračni partner preuzeo radi
podmirenja tekućih potreba bračne, odnosno porodične
zajednice, kao i za obaveze za koje prema zakonu
odgovaraju zajednički oba bračna partnera, odgovaraju
bračni partneri solidarno, kako bračnom stečevinom
tako i svojom posebnom
imovinom.
Stvari za ličnu upotrebu jednog supružnika pripadaju
mu u isključivu svojinu bez uračunavanja u njegov
udio, ako njihova vriednost nije nesrazmjerno velika u
odnosu na vrijednost zajedničke imovine i vrijednosti
stvari za ličnu upotrebu drugog supružnika.
Ako je vrijednost stvari za ličnu upotrebu nesrazmjerno
velika, one pripadaju u isključivu svojinu supružnika,
sa uračunavanjem u njegov udio.
Ako roditelji vrše roditeljsko pravo, zajednički imaju
pravo zajedničke svojine nad stvarima namjenjenim
djetetu. Stvari namjenjene djetetu, spadaju u isključivu
svojinu supružnika koji vrši roditeljsko pravo, bez
uračunavanja u njegov zakonski dio.
Ako se odluka o povjeravanju čuvanja i odgoja djeteta
izmijeni, bračni partner predat će stvari drugom
roditelju, odnosno osobi kojoj se povjeri čuvanje i
odgoj djeteta.
.
Bračnim ugovorom mogu se urediti imovinskopravni
odnosi bračnih partnera prilikom sklapanja braka, kao i
tokom trajanja bračne zajednice. Za punovažnost
ugovora nužno je da isprava bude notarski obrađena.
Bračni ugovor može u ime bračnog partnera kojem je
oduzeta poslovna sposobnost sklopiti njegov staratelj sa
odobrenjem organa starateljstva. Bračni partneri ne
Udruženje „Žene sa Une“
Centar za besplatne pravne savjete
Krupska 26, 77 000 Bihać
Tel./fax.: 037/220-855
Download

Razvod braka - Žene sa Une