BIBLIOGRAFIJA
REGISTAR AUTORA
I NASLOVI ČLANAKA I DRUGIH PRILOGA1
Prezime, ime autora i naziv rada
„Revija za pravo osiguranja“ (RE)
„Osiguranje i privreda“ (OIP)
Zbornik radova (ZB)
Broj i godina izdanja časopisa
i/ili godina izdanja Zbornika radova
Acin mr Isidora
- Osiguranje od odgovornosti za proizvode sa nedostatkom
2/2010/ RE
Babić dr Ilija
- Naknada štete i ugovor o osiguranju
- Naknada štete u vidu novčane rente
3-4/2003/RE
3-4/2002/RE
Badža Rade
- Odnos društava za osiguranje i pravnih lica ovlašćenih za vršenje tehničkih pregleda u sprovođenju
osiguranja autoodgovornosti i registracije motornih vozila
3/2010/RE
Balaban mr Mladen
- Slabosti nadzora u postupku oduzimanja dozvole društvima za osiguranje
Belanić dr Loris
- Ugovor o osiguranju usjeva i nasada prema hrvatskom pravu i suvremene tendencije u poredbenom pravu
- Ugovor o osiguranju od odgovornosti arhitekata i inženjera u graditeljstvu u hrvatskom pravu i pravu nekih
država EU
- Ugovor o osiguranju sposobnosti vraćanja kredita prema uslovima osiguranja hrvatskih društava za osiguranje,
kritika i prijedlozi reforme u poredbenom pravu
- Ugovor o osiguranju pravne zaštite u poredbenom pravu, s osvrtom na hrvatsko pravo
1-2/2005/RE
2013/ZB
2012/ZB
1/2012/RE
2011/ZB
Bionda Edi
- Predstoji donošenje novog statuta Udruženja za pravo osiguranja Srbije
- Održana redovna sednica Skupštine Udruženja za pravo osiguranja Srbije 24. aprila 2009. godine
1-2/2010/RE
3-4/ 2009/RE
Blagojević dr Borislav
- Aktuelni problemi u vezi sa nacrtom amandmana i regulisanja odnosa iz ugovora o osiguranju
6-7/1971/OIP
Bobera Predrag
- Aktuelni trenutak i perspektive razvoja tržišta osiguranja u Srbiji u 2011. godini
2/2011/RE
Bogdanović Mileva
- Nadležnost sudova u sporovima iz osiguranja sa međunarodnim elementom, kod nas i u zemljama EU
- Novčana naknada nematerijalne štete
- Naknada štete iz sredstava Garantnog fonda po osnovu odgovornosti društva za osiguranje
nad kojim je otvoren stečajni postupak
- Odgovornost advokata i osiguranje za štetu od advokaturske delatnosti
- Četvrta direktiva EU u oblasti obaveznog osiguranja motornih vozila -tzv. direktiva za zaštitu posetilaca
- Kritički osvrt na „Kritički osvrt na stavove sudova izražene u presudi Vrhovnog suda Srbije PREV. 183/05 od
30. juna 2005. godine”
2007/ZB
2006/ZB
2005/ZB
2003/ZB
2002/ZB
4/2007/RE
Bogićević Mirjana
- Odgovornost uprave društva za osiguranje za funkcionisanje sistema interne kontrole i upravljanje rizikom
- Interna revizija u osiguravajućim kompanijama – mogućnost za dodavanje vrednosti
2011/ZB
4/2010/RE
Borojević Vesna
- Pravo osiguravača na regres prema Garantnom fondu
- Zapažanje povodom sudske odluke čija je sentenca: „Obaveze garantnog fonda za štete od inostranih vozila“,
Vrhovni sud Srbije, Rev. 2433/00
3-4/2003/RE
3-4/2002/RE
Borselli mr Angelo
- Spajanja i preuzimanja: Rizici i osiguranje
- Pažnja usmerena na gigante: Nadzor osiguravajućih grupa i društava za osiguranje u okviru finansijskih
konglomerata u evropskom pravu
1
2013/ZB
3/2012/RE
Glavni urednik: prof. dr Jovan Slavnić. Priredila: doc. dr Jasmina Labudović Stanković.
1
- Cognosceat emptor: O obavezi osiguravača na davanje informacija potencijalnom osiguraniku u Evropi
- Nekorektni uslovi u ugovorima o osiguranju
2/2011/RE
2/2012/RE
Bošković Margerita,
- Osiguranje od šteta usled zloupotrebe platnih i kreditnih kartica
1-2/2003/RE
Bučić dr Vjekoslav
- Prenošenje ugovora o osiguranju i promena interesa u osiguranju
9-10/1971/OIP
Bukorović Nela
- Prikaz članka: Christian Fitzau, Christian Perkuhn “Reforma Zakona o ugovoru o osiguranju
Nemačke – Potcenjen dugoročan rizik”
- Prikaz članka: Karel von Hulle, Solventnost II bi mogao da postane svetski model
- Prikaz članka: Christian Armbrüster, Zakon o genetskoj dijagnostici u praksi osiguranja
- Prikaz članka: dr Peter Eichler Privatizacija i konkurencija u zakonskom zdravstvenom osiguranju
- Prikaz članka: Dr Felix Wieser, „Opciono pravo ugovora o osiguranju”
- Prikaz članka: Mag. Gerlinde Wagner, „Put ka novom Zakonu o nadzoru osiguranja”
- Prikaz članka: Dr. Stefan Lippe, „Osiguravači stabilizuju finansijska tržišta”
- Prikaz: Spor 7 Ob 202/07t Vrhovnog suda Austrije o dopuštenosti klauzule u opštim uslovima osiguranja
od nesrećnog slučaja o snošenju troškova za arbitražnu lekarsku komisiju prema odnosu pobednik- poraženi
- Prikaz članka: Dr Christian Armbuster “Na putu ka evropskom ugovoru o osiguranju”
- Prikaz presude Pokrajinskog suda u Hanoveru br. 18 O 193/08 u sporu povodom obaveze finansijskih posrednika da izostave određene izraze prilikom reklamiranja, objavljenoj 30. 6. 2009. godine
- Prikaz članka: Erwin Gisch, “Odgovornost organa korporacija za nedovoljno osiguranje”,
3/2011/RE
2/2011/RE
2/2011/RE
1/2011/RE
4/2010/RE
4/2010/RE
4/2010/RE
2/2010/RE
2/2010/RE
1/2010/RE
1/2010/RE
Brandão Mayra Júlia Teixeira
- Princip savesnosti, nesavršenost tržišta i moralni rizik u osiguranju poljoprivrede
4/2011/RE
Carić dr Slavko
- Reforma sistema osiguranja kod nas i lična osiguranja
- O neophodnosti izrade novih statusnih propisa iz oblasti osiguranja kod nas
- Organizacije za osiguranje i neophodnost promene propisa o njihovom pravnom položaju
- Zastupanje u poslovima osiguranja
2003/ZB
2002/ZB
2001/ZB
9-10/ 1971/OIP
Casares san José Marti Isabel
- Evropski pravni sistem odgovornosti izvođača radova, posebno građanskopravna odgovornost za štete koje prouzrokuju njegovi pomoćnici
- Zakon o ugovoru o osiguranju Španije i predviđene izmene
Cerović dr Milan
- Bonus i malus u osiguranju od autoodgovornosti
- Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, sa naglaskom na probleme u primeni u Srbiji
- Tržište osiguranja Republike Srbije u 2010. godini – rezultati poslovanja društava za osiguranje
- Neke novine u Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju
- Uloga i cilj organizacije Garantnog fonda u zemljama u okruženju i nekim zemljama Evropske unije
- Usklađivanje osiguranja autoodgovornosti sa standardima u međunarodnom sistemu zelene karte
- Biro osiguravača u Srbiji i Crnoj Gori
- Funkcija i organizacija Garantnog fonda
- Uključivanje osiguranja autoodgovornosti u sistem međunarodne zelene karte
2009/ZB
2008/ZB
2013/ZB
2012/ZB
2/2011/RE
3/2010/RE
2009/ZB
2007/ZB
2004/ZB
2003/ZB
2002/ZB
Chrissanthis dr Christos
- Smisao i značaj pojmova „osigurani događaj, „osigurani slučaj”, „rizik” i „nezgoda” u uporednom pravu osiguranja.
3/ 2007/RE
Christofilou Alkistis
- Prekogranično osiguranje na teritoriji Evropskog ekonomskog prostora: da li je neophodno osnivanje društva za
osiguranje? Organizacija nadzora i društava za osiguranje
2013/ZB
Croly Colin
- Pitanja u vezi sa „istovetnošću isplata” u reosiguranju prema engleskom pravu, uz komparativni pregled
pravnih sistema Nemačke i SAD
1/2012/RE
Cousy dr Herman
- Stvaranje evropskog unutrašnjeg tržišta osiguranja: Sukob različitih kultura osiguranja?
2013/ZB
Ćirić dr Jovan
- Terorizam – rizici i osiguranje
- Savetovanje o prevarama u osiguranju
3-4/2003/RE
3-4/2002/RE
Čolović dr Vladimir
- Status filijala stranih osiguravajućih društava u EU i državama koje su kandidati za članstvo u EU
- Specifičnosti primene rokova zastarelosti potraživanja u osiguranju
2007/ZB
2006/ZB
2
- Retroaktivno dejstvo Zakona o osiguranju
- Obaveznost osiguranja stečajnog upravnika po Zakonu o stečajnom postupku Republike Srpske
- Direktiva 2001/17/ EU o organizaciji i likvidaciji osiguravajućih društava
2005/ZB
2004/ZB
2003/ZB
Ćurković dr Marijan
- Novi sustav obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u Republici Hrvatskoj
- Oblici nematerijalne štete i kriteriji za određivanje naknade
(komparativni pregled zakonodavstva i sudske prakse u nekim evropskim zemljama)
- Peta direktiva EU o obaveznom osiguranju od građanske odgovornosti za štete od motornih vozila
2006/ZB
2004/ZB
3-4/2005/RE
Damjanović Daniel
- Osvrt na prаvnо rеgulisаnjе prеuzimаnjа kvalifikovanog udеlа u društvimа zа оsigurаnjе u јugоistоčnој Evrоpi
1-2/2007/RE
Davidović Dejan
- Načelo istovetnosti sudbine u ugovoru o reosiguranju
- Rešavanje sporova iz ugovora o reosiguranju sa inostranim elementom
- Reorganizacija stečajnog dužnika kao posledica odgovornosti za azbestne štete u SAD
- Azbestoza – izazov za osiguravača još uvek
- Prenos portfelja – odluka engleskog suda u slučaju SOMPO
2010/ZB
2009/ZB
2008/ZB
2007/ZB
4/2007/RE
Dedijer Milovan
- Pravna priroda granice odgovornosti osiguravača za štetu pričinjenu trećim licima
2001/ZB
Demirakou mr Maria
- Uporedna studija o posredovanju u osiguranju zasnovana na odgovorima nacionalnih sekcija AIDA, izveštajima
i diskusijama učesnika tokom sastanaka Radne grupe AIDA za distribuciju proizvoda osiguranja
2/2010/RE
Divljan Nebojša
- Aktuelni trenutak i perspektive razvoja tržišta osiguranja u Srbiji
- Aktuelna pitanja tržišta osiguranja u Srbiji u svetlu svetske finansijske krize
- Aktuelna pitanja tržišta osiguranja u Srbiji
- Stimulisati velikr svetske osiguravače da investiraju u kompanije ovde, a ne da posao zaključuju iz Budimpešte
ili Beča” - Intervju
Dobrić mr Slaven
- Alternativno rješavanje sporova u osiguranju
3/2010/RE
2/2009/RE
1-2/2008/RE
4/2006/RE
2013/ZB
Đorđević dr Slavko
-Principi Evropskog ugovornog prava osiguranja – budući opcionalni insrument prava EU?
- Koliziona pravila za ugovore o osiguranju – evropski model i međunarodno privatno pravo Srbije de lege lata i
de lege ferenda
- Merodavno pravo za direktnu tužbu oštećenog protiv štetnikovog osiguravača prema pravilima Regulative
„Rim II”
- Merodavno pravo za ugovore o osiguranju u međunarodnom privatnom pravu EU
2/2011/RE
2011/ZB
2/2010/RE
1/2010/RE
Drescher Christian
- Suzbijanje pranja novca i prevare u fokusu osiguravajućih društava
2009/ZB
Duganjić Jelena
- Transport opasnih materija u drumskom saobraćaju i osiguranje od odgovornosti
3-4/2005/RE
Džodžo Rujević Ksenija
- Uticaj i značaj Praškog kluba Bernske unije na osiguravače kredita i investicija u evropskim zemljama u tranziciji
- Pokriće komercijalnih i političkih rizika od strane EBRD-a u okviru Programa olakšavanja trgovine
u zemljama u tranziciji
- Karakteristike i trendovi na međunarodnom tržištu osiguranja investicija u funkciji povećanja
investicija u infrastrukturne projekte u Srbiji
- Značaj osiguranja stranih investicija u SRJ od nekomercijalnih rizika za povećanje priliva
stranih investicija u našu zemlju
2008/ZB
2007/ZB
2/2009/RE
1/2002/RE
Erić Radomir
- Mogućnost prava regresa osiguravajućih kompanija od države a zbog nezakonitosti
ili nepravilnosti rada državnih organa - sudova
2004/ZB
Farsaci, Dr Benedetto
- Ugovor o osiguranju: Istorijski i teorijski profil iz ugla evropskog prava
4/2012/RE
Fenjveš dr Atila
- O stanju harmonizacije ugovornog prava u Evropskoj uniji
1-2/2006/RE
Fearnhead, Ralph
- Klauzule o istovetnosti sudbina u pravu reosiguranja – Praktični problemi u obezbeđenju
njihove efikasnosti
3
3/2012/RE
Filipović dr Aleksandar
- Pravo na naknadu štete stranom licu u slučajevima iz člana 99. Zakona o osiguranju imovine i lica
- Zastarelost regresnog potraživanja u jugoslovenskom pravu
2003/ZB
2002/ZB
Filipović Dragan
- Plasman sredstava osiguranja života
1-2/2003/RE
Forshaw Edward
-Ekvivalentnost profesionalne tajne – Cilj saradnje nadzornih organa Evropskog ekonomskog prostora i trećih
država
1/2013/RE
Galić Dimitrijević Radica
- Uloga NBS u zaštiti potrošača
- Međunarodne isprave i problemi u rešavanju šteta nastalih po odgovornosti vlasnika vozila iz Republike Srpske.
- Obaveze Garantnog fonda u slučaju stečaja osiguravajuće organizacije
1-2/2006/RE
2/2002/RE
3-4/2002/RE
Gazivoda mr Jelena
-Prikaz: Presuda Evropskog suda pravde od 19. 7. 2012. godine u sporu C-112/11 ebookers.com Deutschland
GmbH protiv Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale
Bundesverband eV, u vezi sa utvrđivanjem zakonitosti prodaje avio karata preko internet portala objedinjavanjem
transakcija prema avio-prevozniku i prema društvu za osiguranje na ime otkaza putovanja, pri čemu je zaključenje
1/2013/RE
osiguranja sprovedeno bez prethodno učinjene ponude kupcu
- Prikaz: Presuda Evropskog suda od 17. marta 2011. godine u sporu C-484/09 Manuel Carvahlo Ferreira Santos
3/2012/RE
vs Companhia Europeia de Seguros SA
-Prikaz: Presuda Evropskog suda pravde od 5. marta 2002. godine u sporu C-386/00 Axa Royale Belge SA protiv
2/2012/RE
Georges Ochoa Strategie Finance SPRL
- Prikaz: Presuda Evropskog suda pravde od 1. decembra2011. godine u sporu C-442/10 Churchill Insurance
1/2012/RE
Company Limited vs Benjamin Wilkinson i Tracy Evans vs Equity Claims Limited
-Prikaz: Presuda Evropskog suda od 1. marta 2011. u sporu C-236/09 Association Belge des Consommateurs
Test-Achats ASLB,Yann van Vugt, Charles Basselier v. Conseil des ministres povodom ravnopravnog tretmana
muškaraca i žena u pogledu pola kao osnova za procenu rizika osiguranja u vezi sa
4/2011/RE
čl. 5(2) Direktive 2004/113/EC i čl. 21 i 23 Povelje o osnovnim pravima EU
- Prikaz: Presuda Evropskog suda od 30. juna 2011. godine u sporu Joao Filipe da Silva Martins vs Bank
3/2011/RE
Betriebskrankenkasse-Pflegekasse
- Prikaz: Presuda Evropskog suda od 3. marta 2011. godine u sporu C-437/09, AG2R Prevoyance vs Beaudout
2/2011/RE
Pere et Fils SARL
1/2011/RE
- Prikaz: Spor C-345/09 J.A. van Delft and Others vs. College van zorgverzekeringen
4/2010/RE
- Prikaz: Spor C-236/09 Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASLB and Others
- Prikaz: Spor ESP C-347/08, Vorarlberger Gabietskrankenkasse vs WGV-Schwabische
3/2010/RE
Allgemeine Verscicherungs AG
- Prikaz: Spor ESP C-537/03 Katja Candolin and Others VS Vahinkovakkuutusosakeyhtiö Pohjola and Jarno Ruokoranta radi tumačenja relevantnih odredbi Druge i Treće Direktive Evropskog Saveta o usklađivanju nacionalnih
2/2010/RE
propisa država članica koji se tiču osiguranja od odgovornosti za štetu nastalu upotrebom motornih vozila
- Prikaz: Spor ESP C-457/08 Komisija Evropske Zajednice protiv Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije
i Severne Irske nastao zbog neblagovremene implementacije Direktive Evropskog Parlamenta i Saveta br.
1/2010/RE
2005/14/EC i 2000/26/EC
- Prikaz argumenata stranka u sporu ESP C – 199/08 koji se odnose na tumačenje određenih komunitarnih
propisa o osiguranju troškova pravne zaštite i njihovu primenu u državama članicama ako su ona u
3-4/2009/RE
njihovom nacionalnom zakonodavstvu uređena na drugačiji način
-Prikaz: Spor ESP C-242/08, Swiss Re Germany Holding GmbH vs Finanzamt Munchen
für Korperschaften pokrenutog, povodom tumačenja komunitarnih propisa koji se odnose na
po
2/2009/RE
vrednost i njihovu primenu na transakcije u domenu prenosa porfelja osiguranja
1/2009/RE
- Prikaz: Spor C-518/06 Komisija Evropske zajednice vs Republika Italija
- Prikaz: Odluka Evropskog suda u predmetu br. C- 463/06 FBTO Schadeverzekereingen NV vs. Jack Odenbreit
4/2008/RE
od 13. decembra 2007. godine
- Prikaz: Presuda ESP C-365/05 od 19.aprila 2005 (obavezno osiguranje gradjanske odgovornosti vlasnika
3/2008/RE
motornog vozila)
- Primena načela slobode pružanja usluga i drugih načela komunitarnog prava u praksi Evropskog suda u domenu
2008/ZB
osiguranja
- Pružanje finansijskih usluga bez istovremenog neposrednog prisustva obeju ugovornih strana – pružanje finan2007/ZB
sijskih usluga "na daljinu"
2006/ZB
- Stečaj osiguravajućih društava u pravu EU
2005/ZB
- Perspektive i otvorena pitanja daljeg razvoja nadzora u osiguranju u EU
1-2/2004/RE
- Osiguranje izvoznih kredita u domaćoj praksi
4
- Osiguranje izvoznih kredita
- Prikaz: Presuda Evropskog suda od 1. 3. 2012. godine u sporu C-166/11 Ángel Lorenzo González Alonso protiv
Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE, u vezi sa zaštitom potrošača kod povezanih
proizvoda u ugovoru o osiguranju na osnovu Direktive 85/577/EEC
3-4/2003/RE
4/2012/RE
Gvozdić dr Dragan
- Odgovornost veterinara sa osvrtom na osiguranje njihove odgovornosti
- Vrste rizika u poljoprivredi zemalja EU sa osvrtom na osiguranje
Dezsy Josef
-Predviđanja budućih trendova i mera prevencije u zdravstvenom osiguranju
2006/ZB
2005/ZB
1/2013/RE
Hasenöhrl dr Manfred
- Strukturne promene u osiguranju
- Uticaj finansijske krize na prodaju proizvoda osiguranja
- Upravljanje šansama u krizi - Upravljanje rizikom i prihodom u društvima za osiguranje
Hauser dr Peter
2010/ZB
2009/ZB
3-4/2009/RE
-Principi Evropskog ugovornog prava osiguranja kao napredan i uravnotežen sistem zaštite ugovarača osiguranja
1/2013/RE
- Korporativno upravljanje, zakonito poslovanje, upravljanje rizikom i interna revizija u društvima za osiguranje –
kako ispuniti evropske nadzorne zahteve u svetlu nedavne krize?
- Izmene u oblasti interne revizije, kontrole i osiguranja i njihova međusobna uslovljenost
- Razvoj pravnih okvira interne revizije u evropskim osiguravajućim društvima u senci Lehmana
2012/ZB
2008/ZB
4/2010/RE
Ilić Sekros Vera
- Osiguranje korisnika TIR karneta
3-4/2002/RE
Ilijić mr Slobodan
- Dve tendencije u regulisanju dobrovoljnog penzijskog osiguranja
- Privatne penzije između prava osiguranja i prava socijalnog osiguranja
- Agencija za nadzor osiguranja u projektima Zakona o osiguranju tokom 2003. godine
- Dva ključna pravna propisa Udruženja osiguravajućih organizacija Jugoslavije
- Kontrola i nadzor u pravu osiguranja SRJ, sa predlozima za poboljšanje
- Neka nova zakonska rešenja u delatnosti osiguranja
- Prikaz: Okrugli sto “Primena Zakona o osiguranju i razvoj tržišta osiguranja”, maj 2005.
- Prva revizija Zakona o osiguranju
- Glosarijum uz novi Zakon o osiguranju, reforma penzijskog sistema i nacrt Zakona o penzionim fondovima i
penzionim planovima
- Prestanak rada organizacije za osiguranje
- Sloboda volje i privredna društva
- Regulisani i neregulisani oblici upravnog nadzora u oblasti osiguranja imovine i lica u SRJ
Ilkić Zoran
- Pojedina uporedno-pravna shvatanja o klauzulama uslova osiguranja
- Definisanje odgovornosti osiguravača u auto-kasko osiguranju
- Tumačenje uslova osiguranja, sa posebnim osvrtom na pravo SAD
2006/ZB
2005/ZB
2004/ZB
2003/ZB
2002/ZB
3-4/2005/RE
3-4/2005/RE
1-2/2005/RE
1-2/2004/RE
1-2/2003/RE
1-2/2003/RE
2/2002/RE
2013/ZB
1/2013/RE
2012/ZB
Iturmendi Morales Gonzalo
- Evropski pravni sistem odgovornosti izvođača radova, posebno građanskopravna odgovornost za štete
koje prouzrokuju njegovi pomoćnici
- Zakon o ugovoru o osiguranju Španije i predviđene izmene
Ivančević dr Katarina
- Primena Direktive o posredovanju u osiguranju i predlozi za njene izmene
- Osiguranje javnih beležnika od profesionalne odgovornosti
- Pravo na odustanak od zaključenog ugovora o osiguranju
- Usklađenost regulative Srbije sa evropskim pravom u domenu zaštite potrošača usluga osiguranja
- Garantni fond u osiguranju kao vid zaštite potrošača
- O nepravednim ugovornim odredbama uslova osiguranja u pravu EU i Srbije
- Zaštita potrošača kroz zakonske odredbe koje se odnose na ugovor o osiguranju
- Interna revizija u društvima za osiguranje
- Banke kao aktivni učesnici u poslovima osiguranja
- Javne nabavke i zaštita prava ponuđača u komunitarnom pravu i u pravu Srbije s posebnim osvrtom
na zaključenje ugovora o osiguranju putem tendera
- Stručna osposobljenost članova uprave i nadzornog odbora organizacije za osiguranje
i obrazovanje za rad u osiguranju
- Predlog za izmenu nekih propisa u delatnosti osiguranja
- Prikaz: Savetovanje “Aktuelni problemi naknade štete i osiguranje”, septembar 2005.
- Ombudsman u osiguranju
2009/ZB
2008/ZB
2013/ZB
2/2012/RE
2012/ZB
2011/ZB
2010/ZB
2009/ZB
2008/ZB
2006/ZB
2005/ZB
2004/ZB
2003/ZB
2002/ZB
3-4/2005/RE
3-4/ 2005/RE
5
- Uslovi koje treba da ispune lica koja se predlažu za člana upravnog ili nadzornog odbora
akcionarskog društva za osiguranje
- Ugovorna odgovornost i naknada štete
1-2/2004/RE
1-2/2003/RE
Ivanjko dr Šime
- Obrazovanje i osposobljavanje radnika za potrebe osiguranja u Sloveniji
- Dodatno osiguranje vozača motornog vozila "AO plus" - problemi srodničke klauzule
- Susret slovenačkog osiguranja sa pravom EU
- Suvremeni pristup posredovanja u osiguranju
- Aktuelna pitanja osiguranja nakon stupanja Republike Slovenije u EU
- Položaj osiguranja u Sloveniji nakon osamostaljenja
2008/ZB
2007/ZB
2006/ZB
2005/ZB
2004/ZB
1/2002/RE
Ivošević dr Borislav
- Osiguranje avijacije na londonskom tržištu osiguranja
- Međunarodno instituitske klauzule za osiguranje pomorskih brodova iz 2003. godine
- Paramount Rule – novine u Jork-antverpenskim pravilima iz 1994. godine
1-2/ 2006/RE
3-4/2004/RE
1/2002/RE
Janjić Ivana
- „Moć” maklera
2006/ZB
Janjić Zoran
- Civilno - pravni aspekt obaveznog osiguranja od odgovornosti za naknadu štete
2006/ZB
Jankovec dr Ivica
- Direktiva Evropske unije o osiguranju života od 2002. godine
- O nekim pravnim karakteristikama ugovora o reosiguranju
- Jedan prilog razmišljanjima o sistemu i metodu regulisanja odnosa iz ugovora o osiguranju
2003/ZB
2001/ZB
6-7/1971/OIP
Janković mr Sretko
- Krivičnopravna zaštita osiguranja
2006/ZB
Jasika Nikola
- Odgovornost Garantnog fonda u slučaju stečaja osiguravajuće organizacije
2003/ZB
Javorović mr Miljenko
- Neki aspekti oporezivanja osiguranja u Republici Hrvatskoj
2004/ZB
Jefferies Yvonne
- Pitanja u vezi sa „istovetnošću isplata” u reosiguranju prema engleskom pravu, uz komparativni
pregled pravnih sistema Nemačke i SAD
Jeidler mr Gerhard
- Zašto neko želi baš vas za savetnika...a ne posrednika osiguranja x, y ili z?
- Izmene u odgovornosti ugovarača osiguranja, osiguravača i posrednika osiguranja za raskinute ugovore o osiguranju života zbog zahteva ugovarača osiguranja za prevremenu isplatu otkupne vrednosti polise u Austriji
1/2012/RE
2010/ZB
1-2/2010/RE
Jereb Tilen
- Etika u postupcima ostvarivanja prava iz oblasti osiguranja u Republici Sloveniji
- Odgovornost i osiguranje od odgovornosti lekara sa akcentom na slovenačko pravo
- Značaj i uloga Informacionog centra u okviru pravnog poretka i prakse osiguranja u Republici Sloveniji
- Četvrta i Peta direktiva iz oblasti osiguranja automobilske odgovornosti
2012/ZB
2011/ZB
2010/ZB
2009/ZB
Jocović mr Svetlana
- Ugovori u korist trećih lica u osiguranju
2005/ZB
Josifovska Dr Milica
- Upravljanje moralnim rizicima sa posebnim osvrtom na englesko pravo pomorskog osiguranja i prećutno
jemstvo plovidbenosti
4/2012/RE
Jovanovic Bojan
- Osiguranje od odgovornosti nastale iz kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava u
pojedinim zemljama i Srbiji
- Vrste, osobine i načini organizovanja osiguranja katastrofalnih rizika
Jovanović Milovan
Zaštita ličnih podataka i osiguranje
Osiguranje imovine od svih rizika na tržištu osiguranja u Srbiji
Jovanović dr Slobodan
- Moralnost u osiguranju i društveno odgovorno ponašanje – stvarnost ili cilj kome se teži?
- Transparentnost uslova, limita i predugovornih informacija kod ugovora o osiguranju – Odgovor na Upitnik
povodom XIV svetskog kongresa Međunarodnog udruženja za pravo osiguranja (AIDA) u Rimu i Firenci
-Institucionalno regulisanje osiguranja davalaca usluga u Evropskoj uniji i Republici Srbiji
- Opšti i posebni uslovi reosiguranja ili godišnji ugovor o reosiguranju prilagođen reosiguraniku
2012/ZB
3/2011/RE
4/2010/RE
4/2012/RE
2013/ZB
1/2013/RE
2012/ZB
4/2011/RE
6
- Izveštaj sa III Konferencije AIDA Europe
- Osiguranje dugoročne nege kao metod upravljanja kvalitetom života
- Pravo osiguravača na informaciju i pravila o zaštiti podataka o ličnosti
- Osiguranje troškova pravne zaštite
- Kolektivno osiguranje, serijske štete i potreba formiranja garantnog fonda za tako nastale obaveze
- Ograničavanje obaveze reosiguravača u slučaju kumuliranja odštetnih zahteva za osiguranje
- Indirektno oporezivanje osiguranja u zemljama EU i kod nas
- Višestruko osiguranje, saosiguranje i reosiguranje u svetlu postojećih zakonskih propisa
- Pravno normiranje ugovora i drugih oblasti reosiguranja
- Posebno jemstvo u osiguranju u našem i uporednom pravu
- Osiguranje od odgovornosti – ugovorno pokriće po sistemu nastanka osiguranog uzroka ili datuma psotavljanja
odštetnog zahteva
- Vreme trajanja osiguranja - Prilog raspravi o regulisanju ugovora o osiguranju u novom Građanskom zakoniku
Srbije
- Obaveza davanja predugovornih informacija i informacija posle zaključenja ugovora o osiguranju potrošačima
usluga osiguranja prema direktivama EU i zakonima država članica
- Sadržina ugovora o osiguranju u nacrtu Opšteg referentnog okvira za Evropsko ugovorno pravo
osiguranja i zakonima država članica Evropske Unije
- Premija osiguranja neživotnih grana
- Građansko-pravna odgovornost brokera osiguranja u Srbiji – Odgovori na Upitnik Radne grupe AIDA
za distribuciju proizvoda osiguranja
- Alternativna distribucija proizvoda osiguranja u Srbiji – odgovori na Upitnik Radne grupe AIDA
za distribuciju proizvoda osiguranja
- Model pravnog normiranja ugovora i drugih oblasti reosiguranja u Građanskom zakoniku Republike Srbije
- Šta je reosiguranje? Odgovori na Upitnik AIDA br. 1, Radna grupa za reosiguranje
- Vreme zastare u reosiguranju – Odgovori na Upitnik AIDA br. 8.
- Donesena Direktiva Skupštine Evrope i Saveta o reosiguranju 2005/68/EC
- Stečaj osiguravača i/ili reosiguravača, Odgovori na Upitnik AIDA br. 9 – Radna grupa za reosiguranje
- Lloyd’s kao jedan od renomiranih nosilaca rizika na međunarodnom tržištu osiguranja i reosiguranja
- Uloga agencija za ocenu finansijske snage i boniteta na odluku osiguravajuće organizacije o izboru nosioca viškova rizika
- Prikaz knjige: Reosiguranje
- Pravni položaj brokera (re)osiguranja u pravu Velike Britanije
- Prikaz presude: Pravo nesolventnih članova pula na nadoknadu iz ugovora o reosiguranju,
- Prikaz presude: Precedentna odgovornost brokera reosiguranja za neprijavljivanje bitnih činjenica
- Terorizam i njegova (re)osigurljivost.
- Konferencija osiguranja u Monte Karlu i stanje međunarodnog tržišta reosiguranja.
- Neki aspekti delatnosti reosiguranja i ugovora o reosiguranju
3/2011/RE
2011/ZB
2009/ZB
2008/ZB
2007/ZB
2006/ZB
2005/ZB
2004/ZB
2003/ZB
2002/ZB
1/2010/RE
4/2008/RE
3/ 2008/RE
1-2/2008/RE
4/2007/RE
3/2007/RE
3/2007/RE
1-2/2007/RE
1-2/2007/RE
3/2006/RE
1-2/2006/RE
1-2/2006/RE
3-4/2005/RE
1-2/ 2004/RE
1-2/2004/RE
3-4/ 2003/RE
3-4/2003/RE
1-2/2003/RE
2/2002/RE
2/ 2002/RE
3-4/ 2002/RE
Jovanović dr Vladimir
- Načelo obeštećenja u osiguranju
6-7/1971/OIP
Jurić Dionis
- Primjena Preporuke Komisije EZ o politici nagrađivanja u sektoru financijskih usluga iz 2009. godine,
sa osvrtom na primjenu u osiguravajućim društvima
2012/ZB
Kapor dr Predrag
- Dobro korporativno upravljanje i osiguravajuće kompanije
- Ulaganje stranog kapitala u osiguranje
- Osiguranje u svetu u 2003. godini i prognoze za 2004. godinu
- Sprečavanje pranja novca u osiguranju
2005/ZB
2004/ZB
1-2/2004/RE
1-2/2003/RE
Kecojević Dragiša
- Osiguranje stambenih kredita
- Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi kao osnov za naknadu materijalne štete nastale u saobraćajnoj nezgodi
i pojam male štete
- Kontrola poslovanja osiguravajućih društava i oduzimanje dozvole nakon stupanja na snagu Zakona o osiguranju
- Neki aspekti utvrđivanja premije u osiguranju automobilske odgovornosti
2006/ZB
3/2010/RE
1-2/2005/RE
1-2/2003/RE
Kochenburger Peter
- Značaj jezika u regulisanju uslova polise osiguranja
- Sukob interesa brokera osiguranja – Aktuelno stanje u SAD i Kini i izgledi za pravno regulisanje u EU
2012/ZB
1-2/2010/RE
Kočović dr Jelena
7
- Akutarska analiza podzakonske regulative
- Savremene tendencije razvoja osiguranja u SCG
- Uloga i značaj profesije u razvoju tržišta osiguranja
- Osiguravajuće kompanije na finansijskom tržištu
- Prikaz: međunarodni simpozijum aktuara
- Prikaz: Međunarodni simpozijum iz akturstva
2005/ZB
2004/ZB
2003/ZB
2002/ZB
1-2/2004/RE
3-4/2003/RE
Kočović Vladimir
- Više reda u obaveznom osiguranju od automobilske odgovornosti.
1-2/2002/RE
Končina dr Miroslav
- Položaj i strateška usmerenja slovenačkog osiguranja.
2/ 2002/RE
Koprčina Ognjen
- Uloga sekretara u osiguravajućem društvu (proširena verzija)
Uloga sekretara u osiguravajućem društvu
Kosarkoska dr Desa
- Osiguranje u Republici Makedoniji – izazovi i iskustva na putu ka Evropskoj uniji
1/2011/RE
4/2010/RE
2013/ZB
Kourmatzis mr Dimitra
- Osiguranje profesionalne odgovornosti u državama common law sistema i kontinentalnim pravnim
sistemima – rešenja na bazi nastanka osiguranog događaja i postavljanja odštetnog zahteva
3-4/ 2009/RE
Kovačević Ljubinka
- Prikaz novog Zakona o zdravstvenom osiguranju
- Regulisanje zdravstvenog osiguranja u Francuskoj
3-4/ 2005/RE
3-4/ 2004/RE
Kovačević Milena
- Privatizacija i perspektive osiguranja u zemljama u tranziciji
1-2/2003/RE
Kovačević Radomir
- Nov pristup prodaji osiguranja motornih vozila
- Оѕiguranje stanova
3-4/ 2002/RE
1/2002/RE
Kovačević Vladimir
- Prestanak ugovora o osiguranju
2005/ZB
Kovčić Vladimir
- Pravni položaj Garantnog fonda
- Povećanje premije u osiguranju automobilske odgovornosti
2002/ZB
3-4/2002/RE
Kozar Vladimir
- Stečaj društva za osiguranje
- Obaveze Garantnog fonda i stečaj nad osiguravajućom organizacijom
2005/ZB
2/2002/RE
Krstonošić Branko
- Osiguranje života kao moguć pokretač privrednog razvoja
2012/ZB
Labudović Stanković dr Jasmina
- Osiguranje i tržište kapitala
-Osiguranje kredita – Značaj, osobenost, odnos prema srodnim pravnim institutima s naglaskom na EU
- Sekundarno tržište osiguranja života
- Prikaz knjige: „Osiguranje biljne proizvodnje” / Izdavač: Bruno Toscano, Beograd, 2010. Autori: Miroslava
Petrevska, Bruno Toscano, Dragiša Milošev
- Prikaz:Regulativa osiguranja i globalna finansijska kriza: Problem događaja sa niskom verovatnošću realizacije”
/ Christopher O’Brien. “Insurance Regulation and the Global Financial Crisis: A Problem of Law Probability
Events”
- Reforme penzijskog sistema u svetu
- Plasmani sredstava dobrovoljnih penzijskih fondova
- Globalna finansijska kriza i osiguranje
- Klauzule u ugovorima o osiguranju života koje štite osiguranike
- Investicije osiguravača života
- Mere ekonomske politike za podsticanje razvoja životnih osiguranja
- Nejolana konkurencija na tržištu osiguranja
- Ciljevi i ekonomski principi određivanja cena osiguranja
- Informisanost potencijalnog osiguranika u svetu i kod nas
- Integrisani koncept upravljanja rizicima kompanija za osiguranje kao način korporativnog upravljanja
- Prikaz: Thomas R. Berry Stölzle, Patricia Born „Regulacija, konkurencija i ciklusi: pouke deregulacije
sa tržišta osiguranja Nemačke“
- Prikaz članka: Scott E. Harington „Debata o reformi zdravstvenog sistema”
- III Konferencija AIDA Europe, Amsterdam, 26-27. maj 2011. „Pravo osiguranja i reosiguranja:
2013/ZB
3/2012/RE
2012/ZB
1/2012/RE
4/2011/RE
2011/ZB
2010/ZB
2009/ZB
2008/ZB
2007/ZB
2006/ZB
2005/ZB
2004/ZB
2003/ZB
3/2011/RE
3/2011/RE
1/2011/RE
8
tekuća pitanja i budući izazovi”
- Premija osiguranja
- Prikaz članka: Erwann Michael-Kerjan i Carolyn Kousky “Kiša ili sunce: evidencija o osiguranju
od poplave na Floridi
- Prikaz članka: Enua He i David Sommer “Razdvajanje funkcije vlasništva od funkcije kontrole:
posledice u odnosu na strukturu upravnog odbora”
- Rad XIII Svetskog Kongresa AIDA održanog 17-20. maja 2010
- Prikaz članka: Pablo Azcue i Nora Muler, “Optimalna investiciona strategija kako bi se umanjila verovatnoća od
propasti kompanije za osiguranje u uslovima ograničene mogućnosti zaduživanja”
- Prikaz članka: Toristen Kleinow, “Vrednovanje i hedžing polisa o osiguranju života”sa učešćem u dobiti
i diskreciono pravo menadžmenta
- Portfolio kompanija za osiguranje života
- Prikaz članka: Michel Mougeot i Florence Neagelen, “Negativna selekcija, moralni hazard i „outlier”
plaćanja (za one koji imaju ekstremno visoke troškove)”
- Integracija sektora za nadzor bankarstva i osiguranja – Odgovori na upitnik AIDA
- Prikaz članka: Lindene Patton, “Šta se dešava posle povećanja nivoa mora“
- Ugovori o osiguranju života i njihov uticaj na politiku plasmana sredstava
- Uloga i značaj kompanija za osiguranje života kao institucionalnih investitora na finansijskom tržištu
- Derivativni ugovori kao alternativni načini izravnavanja rizika
1/2011/RE
3/2010/RE
3/2010/RE
2/2010/RE
2/2010/RE
1/2010/RE
1/2010/RE
2/2009/RE
3-4/2009/RE
1/2009/RE
1/2009/RE
4/2008/RE
4/2007/RE
3/2006/RE
Ljušković Kimeta
- Podijeljena odgovornost u jugoslovenskom pravu za štetu izazvanu motornim vozilom
2003/ZB
Manić Vladan
- Pogled na tržište osiguranja autoodgovornosti Srbije u 2011. i izgledi u 2012. godini
2012/ZB
Marano dr Pierpaolo
- Prekogranične aktivnosti posrednika u osiguranju u nacrtu Direktive o posredovanju u osiguranju II – Korak ka
jedinstvenom tržištu
- Polna diskriminacija u privatnim ugovorima o osiguranju i pravo EU
- Pravni okvir EU o bankaosiguranju: radovi u toku, ali na čemu
- Međunarodna dimenzija posredovanja u osiguranju prema Direktivi o posredovanju u osiguranju,
sadašnjost i budućnost
- Uticaj Direktive o nekorektnoj trgovačkoj praksi pravnih lica prema potrošaču na unutrašnjem tržištu na delatnost osiguranja
- Sukob interesa brokera osiguranja – Aktuelno stanje u SAD i Kini i izgledi za pravno regulisanje u EU
- Kako regulisati posrednike reosiguranja: Sadašnjost i budućnost Direktive 2002/92/EC regulisanje u EU
2013/ZB
2012/ZB
2/2011/RE
2011/ZB
2010/ZB
1-2/2010/RE
3-4/2009/RE
Marsden Susanna
Naglasak na reformi: Uticaj Roterdamskih pravila na pošiljaoce i osiguravače karga
3/2012/RE
Marinković Gordana
- Reforma penzijskog i zdravstvenog osiguranja kao imperativ za ulazak Srbije u EU
- Reforma penzijskog sistema u zemljama u tranziciji
2006/ZB
2005/ZB
Marjanović Dragica
- Poslednje neisplate premije i korelacija čl. 913. st. 3. i 4. i čl. 922. st. 3. ZOO
2001/ZB
Marović dr Boris
- Indirektno oporezivanje osiguranja u zemljama EU i kod nas
- Jugoslovensko osiguranje i integracioni proces u Evropi
Matijević Berislav
- Uloga i značaj vremena u procesu obrade šteta
2005/ZB
1/2002/RE
2013/ZB
Mihajlović mr Mirjana
- Obrazovne potrebe menadžera prodaje u nas i u zemljama razvijenog tržišta osiguranja - iz magistarske
teze „Obrazovanje zaposlenih na poslovima prodaje osiguranja”
1-2/ 2007/RE
Mihelćić Gabijela
- Zastarni rokovi tražbina iz ugovora o osiguranju
2012/ZB
Miler dr Helmut
- Analiza usklađenosti pravnog sistema osiguranja Srbiјe i Crne Gore sa EU
3/2006/RE
Miloradović dr Jova
- Osiguranje subjekata u poljoprivredi
- Ekonomski efekti osiguranja u poljoprivredi i prehrambenoj industriji AP Vojvodine
2002/ZB
1-2/2004/RE
Milošević dr Ljubiša
- Zaključivanje i prestanak ugovora o osiguranju s posebnim osvrtom na zakonsko regulisanje
ovih pitanja u budućem jugoslovenskom zakonodavstvu
9-10/1971/OIP
9
Miškić mr Miroslav
- Upravljanje i vođenje sistema zelene karte
1-2/2008/RE
Mladenović Aleksandar
- Osiguranje od odgovornosti društava za osiguranje za povredu propisa o nadzoru i izrečenim sankcijama od
strane regulatornih tela i odnos sa ustanovom javnog poretka
2012/ZB
Mrkšić dr Dragan
- Osiguranje dugoročne nege kao metod upravljanja kvalitetom života
- Koncept banka-osiguranje - primena na tržištu osiguranja u Srbiji
- Osiguranje života – svet, Srbija – procena budućih izazova i mogućnosti
- Polisa osiguranja života u funkciji dobijanja komercijalnih kredita
- Novi vidovi osiguranja – dobrovoljno penzijsko osiguranje i dopunsko zdravstveno
- Aktuelne tendencije u pravnom regulisanju osiguranja života
- Ugovor o osiguranju i drugi ugovori u privredi
- Prikaz knjige: „Odgovornost i osiguranje odgovornosti advokata“
- Insitucionalne reforme penzijskog osiguranja
2011/ZB
2008/ZB
2007/ZB
2006/ZB
2004/ZB
2002/ZB
2001/ZB
3-4/2006/RE
1-2/2005/RE
Mrvić Petrović dr Nataša
- Krivično pravna i prekršajna zaštita osiguranja prema nacrtu Zakona o osiguranju
- Posebna pravila o odgovornosti za slučaj saobraćajne nezgode
2004/ZB
2001/ZB
Murariu Simona
-Ekvivalentnost profesionalne tajne – Cilj saradnje nadzornih organa Evropskog ekonomskog prostora i trećih
država
1/2013/RE
Nenadić dr Bosa
- Pravna priroda akta o osnivanju akcionarskog društva za osiguranje
- Uslovi za izbor članova uprave društva za osiguranje
- Nespojivost članstva u upravnom odboru osiguravajućeg društva sa istovremenim vršenjem drugih funkcija i poslova
- Nadzor nad poslovanjem kompanije za osiguranje u pravu Evropske unije i zakonodavstvu Savezne Republike
Jugoslavije
2005/ZB
2004/ZB
2003/ZB
2002/ZB
Nikčević mr Jelena
- Pravna priroda i osnovne karakteristike načela ugovora o pomorskom osiguranju
2/ 2002/RE
Nikolić Aleksandra
--Prikaz: ”Mikroosiguranje - izazov za pravo i regulativu”, Naslov članka u original: “Microinsurance – the
challenge for law and regulation”, Issue 124, Journal of British Insurance Law Association, March 2012
-Prikaz: Promena klime i pravo osiguranja”, Naslov članka u originalu: “Climate Change and Insurance Law”,
123 issue Journal of British Insurance Law Associaton, March 2012, str. 56–66
-Prikaz: “Ne ostavljajte novac na stolu – Kako ostvariti pravo na regres u slučaju nastanka velike neosigurane
štete”, Richard D. Gable, Jr. “Don’t Leave Money On Th e Table – Pursuing The Recovery For Large Uninsured
Loss”, The Metropolitan Corporate Counsel, Vol 19, No. 6, June 2011
- Prikaz: Najbolje prakse u bankaosiguranja” / Manoj Kumar. ‘Best Practices in Bancassurance’, Policy Magazine
July/August 2008
4/2012/RE
3/2012/RE
2/2012/RE
1/2012/RE
Nikolić dr Nikola
- Odnos zakona i pravila osiguranja, odnos pravila osiguranja i ugovora o osiguranju
6-7/ 1971/OIP
Norman Audenhove dr Luis
- U pitanjima osiguranja Udruženje osiguravača Austrije je primarni sagovornik kojima se obraćaju
nosioci odlučivanja, institucije i javnost / Rado gledamo na uspostavljanje još tešnje saradnje sa Udruženjem osiguravača Srbije – Intervju
3-4/2009/RE
Noussia dr Kyriaki
- Solventnost II: Trenutak za oštrija statusna pravila
- Kombinovani maloprodajni investicioni proizvodi” u osiguranju i predložene izmene direktive o posredovanju u
osiguranju
- Politika EU u oblasti prava osiguranja i reosiguranja i mogućnosti harmonizacije: stvarnost ili fikcija
- Neka rešenja novog nemačkog Zakona o ugovorima o osiguranju
2/2011/RE
1/2011/RE
3/2010/RE
1/2010/RE
Obradović Dragan
- Veštačenje saobraćajnih nezgoda kada postoji podeljena odgovornost učesnika
1-2/2004/RE
Ognjanović dr Siniša
- Naknada štete na licima u obaveznom osiguranju od odgovornosti
- Socijalizacija građanske odgovornosti u srpskom pravu putem obaveznih osiguranja u saobraćaju
- Kakvo je osiguranje od automobilske odgovornosti potrebno u Srbiji
- Pojam motornog vozila iz člana 51. ZOSOIL
2011/ZB
2009/ZB
2008/ZB
2003/ZB
10
- Treća lica u osiguranju autoodgovornosti
- Ugovor o provizonom pokriću u obaveznom osiguranju od autoodgovornosti
- Neka pitanja prava oštećenih i osiguranih lica po osnovu osiguranja od građansko-pravne odgovornosti u vezi sa
upotrebom motornog vozila
- Osiguranje od automobilske odgovornosti u Finskoj
- Motorna vozila – inovacije, bezbednost, osiguranje
- Prikaz rada Sekcije za osiguranje u okviru Kopaoničke škole prirodnog prava, održane 13-17.12.2002.god.
- Poruke sa Savetovanja „Palić 2002“
- Jugoslavija ponovo u sistemu zelene karte
- Primena odredaba Zakona o osiguranju imovine i lica o garantnom fondu
2002/ZB
2001/ZB
3/2010/RE
4/2006/RE
1/2003/RE
3-4/2002/RE
2/2002/RE
1/2002/RE
1/2002/RE
Ostojić mr Gojko
- Neki aspekti oporezivanja osiguranja u RH
2004/ZB
Pak Andrej
- Arbitraža u osiguranju
- Značaj poreske politike za obuhvat osiguranja
- Uloga i značaj društava za uzajamno osiguranje
- Obaveze ugovorača osiguranja i osiguravača prilikom zaključenja ugovora o osiguranju (obaveze obaveštavanja)
- Obim osiguravajućeg pokrića u dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
- Razvoj i značaj privatnog zdravstvenog osiguranja
- Značaj privatnih penzionih fondova za socijalnu zaštitu u starosti
- Odluka Suda pravde u Luksemburgu u predmetu E-7/2000
2011/ZB
2010/ZB
2009/ZB
2008/ZB
2007/ZB
2006/ZB
2005/ZB
1-2/2005/RE
Pak dr Jasna
- Značaj životnih osiguranja za materijalnu sigurnost u starosti
- Ugovori o kolektivnom osiguranju imovine i lica
- Pravna priroda i savremeni značaj osiguranja kredita i jemstva
- Pravo konkurencije u osiguranju
- Nadzor nad solventnošću društva za osiguranje
- Dozvola za obavljanje poslova osiguranja
- Pravna zaštita korisnika usluga osiguranja
- Savremena sadržina osiguranja od odgovornosti za šteta usled zagađivanja životne sredine i njegov strateški značaj za zemlje u tranziciji
- Zakon o osiguranju imovine i lica i evropski standard zaštite žrtava saobraćajnih nezgoda i osiguranika
- Naknada štete iz saobraćajnih nezgoda koje su pretrpela strana lica
- Prikaz: Presuda ESP u predmetu C-348/98 koja se odnosi na minimalni iznos pokrića u osiguranju autoodgovornosti, prirodu odgovornosti i štetu prouzrokovanu članovima porodice osiguranika i vozaču
- Poruke sa Savetovanja “Palić 2005”
- Poruke sa Savetovanja “Palić 2004“
- Prikaz: Presuda ESP u predmetu 45/85 koja se odnosi na osiguranje rizika požara i prekida rada
-Prikaz: Presuda ESP u predmetu 270/83 koja se odnosi na jednaki tretman državljana članica EU
- Prikaz: Presude ESP u predmetu 220/83 koja se odnosi na pružanje usluga vodećeg saosiguravača
- Prikaz: Presuda ESP u predmetu 129/94 koja se odnosi na obavezno osiguranje motornih vozila
- Prikaz: Presuda Evropskog suda pravde u predmetu C-346/02 (Osiguranje automobilista – Treća direktiva
neživotnog osiguranja – sistem bonus-malus)
2011/ZB
2010/ZB
2008/ZB
2007/ZB
2006/ZB
2005/ZB
2004/ZB
2003/ZB
2002/ZB
4/2006/RE
1-2/2005/RE
1-2/2004/RE
3-4/2002/RE
1-2//2003/RE
2/2002/RE
1/2002/RE
1-2/2007/RE
Pak dr Milan
- Dvostruko osiguranje rizika građanske odgovornosti i sukob zakona
2/2002/RE
Pantić Dušica
- Osiguranje ratnih rizika avijacije prema uslovima na međunarodnom tržištu
- Tržište osiguranja – opšti osvrt i najnovije promene
1-2/2003/RE
1/2002/RE
Papić Tanja
- Osiguranje imovine (građanskih objekata i opreme) na novu vrednost
Pauković mr Hrvoje
- Alternativno rješavanje sporova u osiguranju
2004/ZB
2013/ZB
Peer dr Hans
- Zamena paradigmi u burnim vremenima (Projekat EU „Solventnost II”)
1-2/2010/RE
Pelgrin mr Thierry
- Promena prirode industrije reosiguranja - poziv na etičko postupanje
3-4/2008/RE
Perić Filip
- Prikaz knjige: Istorija osiguranja Austrije, IX tom, Beč, 2008
3-4/2008/RE
Petrović dr Zdravko
- Prevarni postupci u osiguranju života
2006/ZB
11
- Ombudsman za osiguranje u Nemačkoj i mogućnost uvođenja obudsmana u Srbiji
- Harmonizacija prava osiguranja života u okviru Evropske unije
- Poslovodni organ u osiguravajućim organizacijama i izmene Zakona o osiguranju imovine i lica
- Osvrt na sudsku odluku: Prigovor podeljene odgovornosti zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa
2004/ZB
2003/ZB
2002/ZB
2/2002/RE
Petrović dr Zoran
- Stečaj društva za osiguranje
2005/ZB
Petrović Tomić mr Nataša
- Uticaj osiguranja od odgovornosti direktora na treći agencijski problem
- Uticaj osiguranja od odgovornosti direktora na prvi agencijski problem
- Stepen otvorenosti tržišta osiguranja Srbije nakon donošenja Zakona o osiguranju
- Klauzule Instituta za osiguranje robe iz 2009 - Poređenje klauzula iz 1982. i 2009. godine sa komentarom
2011/ZB
2010/ZB
2005/ZB
4/2010/RE
Petrović Tomislav
- Zaštita matematičke rezerve u pravu Republike Srbije
- Valutna klauzula u pravu osiguranja Srbije
- Ugovor o posredovanju u osiguranju života
- Obavezno osiguranje vlasnika vazduhoplova - uticaj novih sistemskih zakona na oblast osiguranja
- Uticaj poreskih zakona na delatnost osiguranja i reosiguranja imovine i lica
- Uticaj novih propisa o deviznom poslovanju na delatnost osiguranja i reosiguranja imovine i lica
2006/ZB
2005/ZB
2004/ZB
2002/ZB
1/ 2002/RE
3-4/ 2002/RE
Piuk Markus
- Osvrt na prаvnо rеgulisаnjе prеuzimаnjа kvalifikovanog udеlа u društvimа zа оsigurаnjе u јugоistоčnој Evrоpi
1-2/2007/RE
Pivar Aleksandar
- O jeziku osiguranja
3-4/2004/RE
Popović Momčilo
- Osiguranje od šteta usled zloupotrebe platnih i kreditnih kartica
- Osiguranje korisnika TIR karneta
1-2/2003/RE
3-4/2002/RE
Popović mr Ljubomir
- Formiranje rezervi za izravnavanje rizika prema odluci NBS
- Osiguranje imovine (građanskih objekata i opreme) na novu vrednost
- Osiguranje građevinskih objekata i opreme na stvarnu vrednost
- Obračun naknade iz osiguranja kod osiguranja imovine (civil i industrija)
2006/ZB
2004/ZB
2003/ZB
3-4/2003/RE
Popović dr Vitomir
- Neki aspekti organizacionih oblika za osiguranje imovine i lica u Republici Srpskoj
2004/ZB
Popović Zoran
- Tendencije u osiguranju života i predlozi za novu regulativu
2004/ZB
PopTaleska Mirjana
- Usklađivanje sistema osiguranja autoodgovornosti i drugih obaveznih osiguranja Makedonije sa sistemom EU
2007/ZB
Pscheidl dr Dieter
- Otvorena pitanja u osiguranju autoodgovornosti u Evropskoj uniji
- Trendovi u isplati naknade nematerijalne štete u nekim evropskim zemljama
Radiša Slađana
2007/ZB
4/2006/RE
2004/ZB
- Neka aktuelna pitanja nacrta Zakona o osiguranju
Radišić dr Jakov
- Dužnost lekara da pacijenta obavesti o rizicima predložene medicinske mere i njegova odgovornost – poseban
osvrt na praksu nemačkih i austrijskih sudova
- Pristanak pacijenta na lečenje i odgovornost zbog lečenja bez punovažnog pristanka
- Odgovornost zbog pogrešne lekarske dijagnoze i nepreduzimanja potrebnih dijagnostičkih mera
- Odgovornost lekara u slučaju kad nije dovoljno sigurno da je njegova greška nanela štetu pacijentovom zdravlju
- Građanska odgovornost lekara koja proističe iz njihovog zanimanja
2/2012/RE
1/2012/RE
1/2011/RE
3/2010/RE
1/2009/RE
Radovanov dr Aleksandar
- Odmeravanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete sa predlogom za utvrđivanje orijentacionih
iznosa (tabela)
Radović dr Zoran
- Osiguranje vazduhoplova
- Zaštita životne sredine na moru putem osiguranja
- Osiguranje direktora i članova nadzornog odbora od odgovornosti u EU
- Globalizacija i osiguranje
- Budućnost osiguranja političkih rizika
- Rizik piraterije u osiguranju
2006/ZB
2010/ZB
2009/ZB
2008/ZB
2007/ZB
2005/ZB
2004/ZB
12
- Osiguranje odgovornosti brodara pomorsko-rečnih brodova u međunarodnoj plovidbi
- Osiguranje robe u međunarodnom prevozu brodom
- Roterdamska pravila
- Plovidbena havarija i osiguranje
- Vinkulaciona klauzula u transportnom osiguranju
- Institutske klauzule za osiguranje robe 2009
- Sadržina polise plovidbenog osiguranja
- Osiguranje robe prema međunarodnom dokumentarnom akreditivu
- Prikaz članka: A.V.Padovan, “Direktna tužba trećeg oštećenog lica protiv osiguravača u
pomorskom osiguranju s posebnim osvrtom na razvoj u hrvatskom pravu
- Vodni saobraćaj u XXI veku
- Neki slučajevi prevara i njihovog sprečavanja u osiguranju života i nezgode
2001/ZB
3/2011/ZB
2/2010/RE
1/2010/RE
2/2009/RE
3-4/2009/RE
1/2009/RE
4/2007/RE
3-4/2003/RE
1-2/2003/RE
2/2002/RE
Radović mr Živka
- Osiguranje života u Srbiji i perspektive njegovog razvoja
- Osiguranje opasnih materija u prevozu
- Banke i osiguranje
- Osiguranje robe u međunarodnom transport na ugovorenu vrednost
2006/ZB
2003/ZB
2002/ZB
2001/ZB
Rajičić Branko
- Zakonsko uređenje delatnosti osiguranja u SCG
- Osiguranje - obligacioni ugovorni odnos
- Regresni zahtevi inostranih organizacija socijalnog osiguranja prema domaćim organizacijama osiguranja imovine i lica
- Predlog za izmenu i dopunu Zakona o osiguranju imovine i lica
- Primena Zakona o osiguranju
- Tenderom u veliki gubitak
- Privatizacija u organizacijama za osiguranje
- Zaključivanje i zaštita ugovora o osiguranju
Rakić Slavica
- Osiguranje u funkciji sigurnosti turističkih agencija i njihovih aranžmana
- Aktivnosti iz oblasti osiguranja koje su se odvijale tokom 2005. godine u Privrednoj komori Srbije
- Osiguranje obaveza plaćanja uvoznih carina i drugih dažbina za robu pod režimom ATA
2004/ZB
2002/ZB
2001/ZB
2001/ZB
1-2/2004/RE
1-2/2003/RE
3-4/2002/RE
2/2002/RE
1-2/2006/RE
1-2/ 2005/RE
1-2/2004/RE
Rakonjac Antić dr Tatjana
- Prikaz: Međunarodno savetovanje o plasmanu sredstava osiguranja
1-2/2005/RE
Rašić Goran
- Aktuelna pitanja u vezi sa plaćanjem premije osiguranja od autoodgovornosti
1/ 2002/RE
Renovica mr Ranko
- Upravljanje kvalitetom usluga osiguranja imovine u Republici Srpskoj
Ristić Živorad
- Transport opasnih materija u drumskom saobraćaju i osiguranje od odgovornosti
- Značaj fotografisanja u osiguranju motornih vozila
Rohrbach dr Wolfgang
- Značaj interkulturalne kompetencije u osiguranju
- Etika u osiguranju
- Problemi i šanse životnog osiguranja – „kraljevske” vrste osiguranja
- Sigurnost pacijenata i prava pacijenata u ogledalu osiguranja lica
- Evaluacija u osiguranju
- Diskriminacija u osiguranju i mere za njeno suzbijanje
- Uticaj finansijske krize na zakonodavstvo i praksu u osiguranju u Evropskoj uniji
- Kriminalitet u osiguranju u svetlu direktiva Evropske Unije
- Novi horizonti privatnog zdravstvenog osiguranja
- Na izvorima istorije austrijsko-srpskog osiguranja: 200 godina agenata osiguranja
- Lojalna i nelojalna konkurencija u osiguranju
- Istorija osiguranja – luksuz ili doprinos branši?
- U čast sedamdesetog rođendana prof. dr Jovana Slavnića
- Osiguranje 08 – Predstavljanje Srbije na 12. Međunarodnom kongresu osiguranja u Beču
- Socijalno osiguranje i privatno zdravstveno osiguranje
- Restrukturisanje i perspektive srpskog tržišta osiguranja
- Solventnost II – posledice po osiguravače i korisnike usluga osiguranja
- Privatno osiguranje kao sredstvo u borbi protiv korupcije
1-2/ 2008/RE
3-4/ 2005/RE
3-4/2004/RE
2013/ZB
1/2013/RE
2/2012/RE
2012/ZB
2011/ZB
2010/ZB
2009/ZB
2008/ZB
2007/ZB
1/2011/RE
34/2009/RE
4/2008/RE
4/2008/RE
4/2008/RE
1-2/2007/RE
3-4/2007/RE
3-4/2007/RE
3/2006/RE
Rokas dr Joanis
13
- Principi Evropskog ugovornog prava osiguranja kao napredan i uravnotežen sistem zaštite ugovarača osiguranja
- Obaveze ugovarača osiguranja na davanje predugovornih informacija prema Principima evropskog ugovornog
prava osiguranja
- U susret harmonizaciji propisa Evropskog prava osiguranja
- Prodaja investicionih polisa od strane banaka i drugih prodavaca – fokus na prodaju proizvoda
- Rešavanje višestrane nadležnosti – pitanje neizvesnosti u oblasti osiguranja
1/2013/RE
2010/ZB
2007/ZB
1/2011/RE
3/2008/RE
Ruiz de la Serna Ricardo
- Odgovornost država članica EU za zakone ili zakonske propuste koji su u suprotnosti sa pravom EU
- Evropski pravni sistem odgovornosti izvođača radova, posebno građanskopravna odgovornost, za štete koje prouzrokuju njegovi pomoćnici
- Uvod u odgovornost arhitekata u Španiji
- Nekoliko pitanja vezanih za pravo o ugovoru o osiguranju Španije koja mogu biti od interesa za Srbiju
2010/ZB
2009/ZB
3-4/ 2009/RE
1-2/2008/RE
Saković Lela
- Reforma penzijskog sistema u Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori
2006/ZB
Saksida mr Vojko
- Uloga i značaj kastodi banke u dobrovoljnom penzijskom osiguranju
- Dobrovoljno penzijsko osiguranje
- Osiguranje u Srbiji u periodu tranzicije, najnovija događanja ili „Osiguranje u Srbiji u kolapsu“
- Karakteristike penzijskog osiguranja
- Dobrovoljno penzijsko osiguranje – prednosti i nedostaci pojedinih oblika penzijskog osiguranja Kratak osvrt na
neke podatke iz poslovanja osiguravajućih i reosiguravajućih društava u 2002. godini.
Samardžić dr Darko
-Kartelno-pravni izuzeci u sektoru osiguranja po novoj Uredbi o grupnim izuzećima Evropske unije od 2010. g.
- Nadzor osiguranja u SR Nemačkoj prema Zakonu o nadzoru osiguranja i direktivama EU o solventnosti
2006/ZB
2005/ZB
2004/ZB
2002/ZB
2008/ZB
2011/ZB
3/2011/RE
Samardžić mr Slobodan
- Uticaj tržišnih i zakonodavnih kretanja na tarifnu politiku domaćih društava za osiguranje
- Neki istorijski aspekti osiguranja od požara
- Osiguranje imovine po načelu “svi rizici”
Sasserath Alberti Natasha
- Nove tendencije u zaštiti potrošača u Evropi i Nemačkoj
Schörghuber mr Josef
- Pravo regresa nosilaca socijalnog osiguranja nakon saobraćajne nezgode prema osiguravaču obaveznog
osiguranja odgovornosti, s posebnim osvrtom na austrijsko pravo
2007/ZB
3/2008/RE
1-2/2008/RE
2013/ZB
2008/ZB
Simoniti Sergej
- Uvođenje obaveznih osiguranja - Evropska unija i slovenačka iskustva
2008/ZB
Slavnić dr Jovan
- Zastupnik i posrednik osiguranja u zakonu koji reguliše ugovor o osiguranju
2013/ZB
-Transparentnost uslova, limita i predugovornih informacija kod ugovora o osiguranju – Odgovor na Upitnik
povodom XIV svetskog kongresa Međunarodnog udruženja za pravo osiguranja (AIDA) u Rimu i Firenci
- Savremeni aspekti nekih obaveza osiguravača i osiguranika zajednički za sve vrste ugovora o kopnenom
osiguranju
- Predlog tema za javnu raspravu o rešenjima koja nisu prihvaćena u prednacrtu Građanskog zakonika Republike
Srbije u odnosu na ugovor o osiguranju
-Posebne odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti kao predmet zakona koji reguliše ugovor o
osiguranju
- Ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju kao predmet zakonskog regulisanja
- Zaključivanje ugovora o osiguranju prema Nacrtu Opšteg referentnog okvira za Evropsko ugovorno
pravo osiguranja - Prilog raspravi o regulisanju ugovora o osiguranju u novom Građanskom zakoniku Srbije
- Osiguranje odgovornosti brokera osiguranja
- Neki modeli regulisanja standarda profesionalnog ponašanja u poslovima osiguranja u EU
- Odgovornost veterinara sa osvrtom na osiguranje njihove odgovornosti
- Jedan model integrisanog nadzora nad obavljanjem finansijskih usluga i njegov uticaj na osiguranje
- Uticaj direktiva EU na regulisanje odnosa iz ugovora o osiguranju života
- Predlozi nekih novih rešenja za zastupnike osiguranja u novom Zakonu o osiguranju
- Ovlašćenja i obaveze brokera osiguranja
- Zaštita integriteta tržišta osiguranja
- Profesionalna udruženja i druge strukovne organizacije u osiguranju i njihova harmonizacija sa evropskim modelima
- Gubitak prava iz osiguranja autoodgovornosti prema novom Zakonu o obaveznom osiguranju u
1/2013/RE
2012/ZB
1/2012/RE
2011/ZB
2010/ZB
2009/ZB
2008/ZB
2007/ZB
2006/ZB
2006/ZB
2005/ZB
2004/ZB
2003/ZB
2002/ZB
2001/ZB
14
saobraćaju – sporna pitanja
- Udruženje za pravo osiguranja Srbije sprovelo usklađivanje statuta i aktivnosti sa novim Zakonom o udruženjima
- Nedostaci u načinu organizovanja garantnog fonda i propisanim merama nadzora u novom Zakonu o obaveznom
osiguranju u saobraćaju
- Ograničenje uloge Udruženja osiguravača Srbije
- Prikaz i komentar presude Vrhovnog suda Austrije 7 Ob 202/07t od 12.12.2007. o dopuštenosti klauzule u
opštim uslovima osiguranja od nesrećnog slučaja o snošenju troškova za lekarsku arbitražnu komisiju
prema odnosu pobednik – poraženi
- Uvodno izlaganje na Savetovanju “Evropske (EU) reforme u pravu osiguranja Srbije”
- Poruke Savetovanja “Palić 2010”
- Prikaz presude Pokrajnskog suda u Hanoveru 18 0 193/08 povodom obaveza finansijskih posrednika da izostave
određene izraze prilikom reklamiranja
- Ujedinili se da podrže struku i nauku osiguranja
- Novi početak buduće saradnje – Osvrt na priznanja zaslužnim članovima
- Obavezno osiguranje – Pravni i ekonomski mitovi i stvarnost - Odgovori na upitnik AIDA povodom izrade
generalnog izveštaja na ovu temu uvršćenu u program XIII Svetskog kongresa AIDA – Pariz 2010 - Poruke sa Savetovanja „Palić 2009”
- Osiguranje profesionalne odgovornosti lekara
- Vreme trajanja osiguranja -Prilog raspravi o regulisanju ugovora o osiguranju u novom Građanskom zakoniku
- Diskusija na okruglom stolu na temu „Ugovor o osiguranju u novom Građanskom zakoniku Republike Srbije”
- Obaveza davanja predugovornih informacija i informacija posle zaključenja ugovora o osiguranju
potrošačima usluga osiguranja prema direktivama EU i zakonima država članica
- Sadržina ugovora o osiguranju u nacrtu Opšteg referentnog okvira za Evropsko ugovorno pravo osiguranja
i zakonima država članica Evropske Unije
- Prilog raspravi o regulisanju ugovora o osiguranju u novom Građanskom Zakoniku Srbije,
diskusija sa Savetovanja “Palić 2008”
- Poruke Savetovanja “Palić 2008”
- Kritički osvrt na stavove Višeg trgovinskog i Vrhovnog suda Srbije o raskidu ugovora o
višegodišnjem osiguranju (Spor Prev 95/02)
- Pogled na regulisanje ugovora o osiguranju u Zakonu o ugovoru o osiguranju Grčke
- Alternativna distribucija proizvoda osiguranja u Srbiji – Odgovori na Upitnik Radne grupe AIDA
za distribuciju proizvoda osiguranja
- Šta je reosiguranje? – Odgovori na Upitnik AIDA br. 1, Radna grupa za reosiguranje
- Kritički osvrt na stavove sudova izražene u presudi Vrhovnog suda Srbije Prev. 183/05 koja se odnosi na regres
inostranog osiguravača od autoodgovornosti prema domaćem pograničnom osiguravaču – zelena karta i zakonska
subrogacija
- Građansko-pravna odgovornosti brokera osiguranja u Srbiji – Odgovori na Upitnik Radne grupe AIDA
za distribuciju proizvoda osiguranja
- Prikaz knjige: dr Slobodan Jovanović, Pravo osiguranja, 2007.
- Primena Direktive EU o nelojalnoj trgovačkoj praksi od 2005. na osiguranje
- Osiguranje od profesionalne odgovornosti danas
- Osvrt na Analizu usklađenosti pravnog sistema osiguranja Srbiјe i Crne Gore sa EU – projekat EU/EAR
- Vreme zastare u reosiguranju – Odgovori na Upitnik AIDA br. 8.
- Osvrt na izveštaj MMF o stanju u finansijskom sektoru Srbije – osiguranje
- Stečaj osiguravača i/ili reosiguravača – Odgovori na Upitnik AIDA br. 9 – Radna grupa za reosiguranje
- Direktiva Evropske unije o posredovanju u osiguranju od 2002. godine
- Poruke sa Savetovanja „Palić 2005“
- Poruke sa Savetovanja „Palić 2004“
- Poruke sa Savetovanja „Palić 2003“
- Poruke sa savetovanja „Palić 2002“
- Događaji od 5. oktobra 2000. godine i postojanje osnova za pokriće nastalih šteta
- Neka pitanja obaveznog osiguranja i kodifikacija obligaciono pravnih odnosa
1/2011/RE
4/2010/RE
3/2010/RE
3/2010/RE
2/2010/RE
2/2010/RE
2/2010/RE
1/2010/RE
1/2010/RE
3-4/2009/RE
2/2009/RE
1/2009/RE
4/2008/RE
4/2008/RE
3/2008/RE
1-2/2008/RE
1-2/2008/RE
1-2/2008/RE
4/2007/RE
4/2007/RE
3/2007/RE
4/2007/RE
1-2/2007/RE
1-2/2007/RE
1-2/2007/RE
4/2006RE
3/ 2006/RE
3/ 2006/RE
3/ 2006/RE
1-2/2006/RE
1-2/2006/RE
1-2/2005/RE
1-2/2005/RE
1-2/ 2004/RE
1-2/ 2003/RE
2/ 2002/RE
1/2002/RE
6-7/1971/OIP
Slijepčević Dragiša
- Garantni fond i likvidacija osiguravajuće organizacije
2003/ZB
Sokal dr Vojislav
- Ugovor u korist trećih lica u osiguranju
9-10/1971/OIP
Soultati mr Konstantina
- Pravna regulativa EU o društvima za kolektivno investiranje u prenosive hartije od vrednosti
i osiguranju života vezanom za investicionu jedinicu: Poziv za izjednačavanje pravila igre
- Pitanja koja proizlaze iz prava EU o merama reorganizacije i stečajnog postupka društava za osiguranje
2010/ZB
3-4/2009/RE
15
Spasić dr Ivanka
- Mesto dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja u uporednom pravu i predlozi za reformu zdravstvenog
osiguranja u Srbiji
- Osiguranje lizing poslova
- Odgovornost vazdušnog transportera po Montrealskoj konvenciji – osnov, limit, osiguranje ..... Pravila EU o
konkurenciji u oblasti osiguranja
1-2/2004/RE
3-4/2003/RE
1/ 2002/RE
Sremčević Snežana
- Usklađivanje osiguranja autoodgovornosti sa standardima u međunarodnom sistemu zelene karte
- Javna ovlašćenja koja obavlja Udruženje osiguravača Srbije i mere nadzora NBS
2007/ZB
3/2010/RE
Stamenković dr Lola
- Najnovije reforme u poslovanju izvozno-kreditnih agencija u EU kao rezultat primene ekoloških standarda
- Uloga institucija EU i OECD-a u procesu normativne harmonizacije osiguranja izvoznih kredita
- Regulativa EU u vezi sa osiguranjem izvoznih kredita i aktuelne inicijative za reformu izvozno-kreditnih agencija u EU
- Uticaj i značaj Praškog kluba Bernske unije na osiguravače kredita i investicija u evropskim zemljama u tranziciji
- Pokriće komercijalnih i političkih rizika od strane EBRD-a u okviru Programa olakšavanja trgovine u zemljama
u tranziciji,
- Analiza o funkcionisanju izvozno-kreditnih agencija u nekim zemljama u tranziciji
- Značaj osiguranja stranih investicija u SRJ od nekomercijalnih rizika za povećanje priliva stranih direktnih investicija
2011/ZB
2010/ZB
2009/ZB
2008/ZB
2007/ZB
2006/ZB
1/2002/RE
Stamenković Ljubica
- Kumuliranje prava iz osiguranja prava na naknadu štete i subrogacija kod imovinskih osiguranja-koreferat
8/ 1971/OIP
Stanišić Slobodan
- Put kao opasna stvar
2004/ZB
Stojanović Novembar
- Rizici građevinskih projekata i njihovo osiguranje
- Osiguranje u građevinarstvu
4/2011/RE
2010/ZB
Stojanović Radovan
- Osvrt na sajt Udruženja za pravo osiguranja Srbije
1-2/2007/RE
Stojanović Stana
- Prikaz članka: Doktrina subrogacije i ograničenje prava osiguravača na regres
- Prikaz članka: 11. septembar 2001. iz ugla tehnike osiguranja
2/2002/RE
1/2002/RE
Stojiljković dr Vladimir
- Osigurane štete u pomorskom osiguranju sa osvrtom na Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi
- Osiguranje investicija u ugovoru o zajedničkom poduhvatu
- Mesto reosiguranja u sistemu osiguranja i Zakon o obligacionim odnosima
2004/ZB
2003/ZB
2002/ZB
Stojković mr Ljiljana
- Korporativno upravljanje u akcionarskom društvu za osiguranje – uporedno-pravni aspekt
Šolak dr Zdravko
2013/ZB
- Nepovoljna selekcija, moralni hazard i tržišna neefikasnost
- Razvojne perspektive tržišta privatnog zdravstvenog osiguranja
- Novija kretanja na evropskom tržištu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
2/2011/RE
2010/ZB
2009/ZB
Šulejić dr Predrag
- Ugovor o kolektivnom osiguranju u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije
- Osiguranje od odgovornosti za štete prouzrokovane od strane organa pravnog lica
- Ugovor o osiguranju u Prednacrtu Građanskog zakonika Srbije, od marta 2010. godine
- Osigurani slučaj u osiguranju od odgovornosti
- Predlozi za regulisanje ugovora o osiguranju u Građanskom zakoniku Srbije koji se odnose na zaključivanje
ugovora
- Ugovor o osiguranju u novom Građanskom zakoniku Republike Srbije
- Osiguranje od odgovornosti davalaca usluga
- Novi propisi u obaveznom osiguranju u saobraćaju
- Pojam upotrebe motornog i priključnog vozila u obaveznom osiguranju od odgovornosti
- Harmonizacija prava osiguranja u Evropskoj uniji i jugoslovensko pravo
- Pravni problemi osiguranja kod nas
- Pozitivna i negativna rešenja u novom Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju
- Zastarelost potraživanja iz pravnih odnosa osiguranja kao predmet zakonskog regulisanja
- Stečaj i likvidacija osiguravajućih društava u pravu Evropske unije sa osvrtom na naše pravo
2013/ZB
2011/ZB
2010/ZB
2009/ZB
2008/ZB
2007/ZB
2006/ZB
2005/ZB
2004/ZB
2002/ZB
2001/ZB
3/2010/RE
2/2009/RE
1-2/2007/RE
16
- Komparativni pogled na regulisanje ugovora o osiguranju u Hrvatskoj i Srbiji
- Poruke sa Savetovanja “Palić 2005”
- Poruke sa Savetovanja „Palić 2004”
- Poruke sa Savetovanja „Palić 2003”
- Mogućnosti harmonizacije ugovornog prava osiguranja u Evropskoj uniji i jugoslovensko pravo
- Poruke sa Savetovanja „Palić 2002”
- Osiguranje od odgovornosti u svetlu predstojećeg zakonskog regulisanja materije osiguranja
3/2006/RE
1-2/2005/RE
1-2/ 2004/RE
1-2/2003/RE
1/2002/RE
2/2002/RE
6-7 /1971/OIP
Tarasiuk-Flodrowska Ana
- Direktiva o preuzimanju društava sa naglaskom na pitanja iz poljske prakse koja se odnose na društva za
osiguranje
- Bankaosiguranje na tržištu EU i specifičnosti poljskog prava
2/2012/RE
4/2011/ZB
Teixeira Brandão Mayra Júlia
- Princip savesnosti, nesavršenost tržišta i moralni rizik u osiguranju poljoprivrede / Principle of good faith,
market failures and moral risk in agricultural insurance
4/2011/RE
Terzić Nenad
- Otvorena pitanja u osiguranju autoodgovornosti u Evropskoj Uniji
- Primena Četvrte direktive EU o osiguranju od odgovornosti
- Direktno regulisanje šteta u osiguranju od autoodgovornosti
- Direktive evropske unije u oblasti obaveznog osiguranja autoodgovornosti
2007/ZB
2006/ZB
2003/ZB
2002/ZB
Todorović Simeonides Mira
- Obaveze i odgovornost brokera osiguranja – Naglasak na razmeni informacija i savetodavnoj obavezi
- Neophodnost regulisanja investicionih polisa i paketa maloprodajnih investicionih proizvoda sa
akcentom na postojeća rešenja i diskusije u EU
- Konsenzus u EU o obavezi davanja predugovornih informacija ugovarača osiguranja i sankcijama za njeno
kršenje – neka pitanja iz Opšteg referentnog okvira povodom reforme Evropskog ugovornog prava osiguranja
- Nadzor reosiguranja u Grčkoj posle Direktive 2005/68/EC
1/2012/RE
2011/ZB
2009/ZB
3-4/2009/RE
Tomašević Dražić Gordana
- Uloga aktuara u osiguravajućoj kompaniji
- Polisa osiguranja života u funkciji dobijanja komercijalnih kredita
- Dobrovoljno penzijsko osiguranje
- Institucionalne reforme penzijskog osiguranja
2007/ZB
2006/ZB
2005/ZB
1-2/2005/RE
Trifunović Predrag
- Krug lica koja imaju pravo na naknadu štete zbog smrti bliskog lica i naročito teškog invaliditeta
2005/ZB
Ušćumlić mr Neško
- Finansijsko-računovodstveni proces osiguravajućeg društva u funkciji ocene boniteta
3-4/ 2008/RE
Uzelac Ozren
- Aktuelna situacija na tržištu životnih osiguranja u svetu, aktuelne tendencije u Srbiji
i predlog za unapređenje u pravnoj regulativi
1-2/2008/RE
Ünan, Dr Samim
- Neki problemi međunarodnog privatnog prava u vezi sa pravom osiguranja u praksi Turske
4/2012/RE
Vasilić Jelisaveta
- Osiguranje stečajnog upravnika od građanske odgovornosti za štete učesnicima u stečajnom postupku
2/2002/RE
Viršek Milan
- Osiguranje (rizika) gubitka vrednosti kod lizinga
-Vinkulacija polise osiguranja, razlike i sličnosti sa srodnim pravnim ustanovama
- Osiguranje od odgovornosti proizvođača za nedostatke proizvoda – slovenačko iskustvo
- Rešavanje sporova iz oblasti osiguranja – iskustva u Sloveniji
- Načela evropskog prava u oblasti naknade štete
- Odnosi u osiguranju prema Obligacionom zakoniku Republike Slovenije
- Osiguranje civilne odgovornosti sa posebnim osvrtom na slovenačko pravo i praksu osiguranja
2013/ZB
2012/ZB
2011/ZB
2010/ZB
2009/ZB
2008/ZB
1-2/2008/RE
Vlaisavljević Aleksandar
- Odgovornost vozara za štete na robi u međunarodnom transportu prema Konvenciji CMR i osiguranje ove odgovornosti, sa osvrtom na sudsku praksu evropskih država
1-2/2008/RE
Vrhovšek dr Milan
- Obaveze Garantnog fonda i stečaj nad osiguravajućom organizacijom
2/2002/RE
Vučeljić mr Vladanka
- Savremene tendencije u primeni metoda obračuna matematičke rezerve u osiguranju života
2009/ZB
Vučković dr Marija
- Kumuliranje prava iz osiguranja i prava na naknadu štete i subrogacija osigurača kod imovinskih osiguranja
6-7/1971/OIP
17
Vujanić dr Milan
- Veštačenje saobraćajnih nezgoda kada postoji podeljena odgovornost učesnika
1-2/2004/RE
Vujičić mr Andrija
- Proizvodi osiguranja kojima se čuva životna sredina, sa naglaskom na klimatske promene i emisije ugljen
dioksida
- Industrija osiguranja u funkciji održivog razvoja / Insurance industry in function of sustainable development
2012/ZB
4/2011/RE
Vukadin dr Emilija
- Prikaz doktorske disertacije „Plasmani sredstava kompanija za osiguranje života” Jasmine Labudović, odbranjene na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 11. jula 2008. godine.
3/2008/RE
Vukadinović dr Radovan
- Kako uskladiti domaće propise sa Pravom Evropske unije
1-2/ 2004/RE
Vuković Mirjana
- Kreiranje modela upravljanja odnosima sa klijentima u osiguranju
- Korisnički centri u funkciji osiguranja
2008/ZB
2007/ZB
Vuksanović Aleksandar
- Osiguranje života – svet, Srbija – procena budućih izazova i mogućnosti
2008/ZB
Zhiyan Li doc Richean
- Sukob interesa brokera osiguranja – Aktuelno stanje u SAD i Kini i izgledi za pravno regulisanje u EU
Žarković dr Nebojša
- Neuspešnost dobrovoljnog penzijskog osiguranja u Srbiji
- Savremeni prodajni putevi osiguranja i njihova razvijenost u Srbiji
- Tržište osiguranja Srbije i Crne Gore u 2004. godini
- Prikaz doktorske disertacije: Jovan Miloradović “Ekonomski aspekti osiguranja u poljoprivredi…”
- Jugoslovensko osiguranje i integracioni proces u Evropi
1-2/2010/RE
2013/ZB
2012/ZB
1-2/ 2005/RE
1-2/2004/RE
1/2002/RE
Žunjić Branislava
- Poreski tretman kolektivnog osiguranja zaposlenih
3-4/ 2002/RE
18
Download

bibliografija - Udruženje za pravo osiguranja Srbije