GÜVERCİNLİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI
ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI
TOPLANTI NO
TOPLANTI YERİ
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
: 2014-2015 / 1
: Seminer Salonu
: 01.09.2014
: 10.00
Lütfü KÜÇÜKİNANÇ
Okul Müdürü
GÜNDEM:
 1 :Açılış, ebediyete intikal eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ,Türk Büyüklerimiz
ve Şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşımızın okununması,
yoklama yapılması.
 2: Yazman seçimi (2.asil 2 yedek)
 3 :Okul müdürünün toplantıyı açış konuşması ,Gündem maddelerinin okunması, ilave
edilecek hususların gündeme eklenmesi.
 4:Gelen yazı ve genelgelerin okunması.
. 5:Anayasamızın eğitimle ilgili (24,42,58 ve 59 Mad.),1739 sayılı Milli Eğitim Temel
Kanunu (2-4-5 -17 ve 43 Mad.),Orta Öğretim Yönetmeliği. (İlgili mad..),657 sayılı D.M.K
(7-15-26-31 ve 125 Mad), ilgili maddelerinin kılık-kıyafet yönetmeliğinin okunması,
 6 .Bir önceki Öğretim yılının ve öğrenci başarısının görüşülmesi ve yeni öğretim
yılında alınacak önlemleriin görüşülmesi.
 7 :Kulüp, Sınıf rehber öğretmen ve OGYE Çalışmaları ile Kardeş okul projesinin
değerlendirilmesi
 8 : Ders giriş ve çıkışları, Öğrenci devamsızlığının önlenmesi ve geç kalma
durumlarının görüşülmesi.
 9 :Öğretmenlerin hastalık ve izin işlemlerinin görüşülmesi.
 10: Gelen yazıların okunarak ve imza edilmesi konusunun görüşülmesi.
 11:Yıllık çalışma takviminin açıklanması.
 12:.Ders kitapları ve ders modülerinde kullanılacak kaynaklar.
 13: YGS sınav ve yerleştirme başarısı. Öğrencileri bir üst öğrenime
yerleştirme(ÖSS),sınavlara hazırlama ve mezunların izlenmesi,istihdamı.
 14: Derslerin laboratuarlarda işlenilmesi,öğretim meteryallerin kullanımı,
 15: Derslerde Atatürk İlke ve İnkilaplarına yer verilmesi.
 16:.Nöbet görevlerinin yürütülmesi(öğretmen,öğrenci)
 17 :Derslere zamanında girilmesi ve çıkılması, Ders defterleri ve yoklama
fişlerinin usulüne uygun yazılıp imzalanması,sınıfların düzeni,okul demirbaş eşyalarının
bakımı,korunması ve verimli kullanılması.
 18:Demirbaş eşya sayım komisyonuna öğretmen seçimi 3.asil 3.yedek
 19:Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme kuruluna üye seçimi, Kurul
çalışmaları hakkında görüşme yapılması.(madde.R.P.D 43 mad.
 20:Müfredat programları,Yıllık planlar ,zümre tuıtanakları,zümre toplantılarının
görüşülmesi( zümre öğretmenler kuru toplantı tarihinin belirlenmesi MTY.) ve ders zümre
ve okul zümre başkanlarının seçilmesi.




21:Öğrencilere verilen ödev ve projelerin esasları.
22::AB ve Tüm il , ilçe proje yarışmalara katılma kurulunun oluşturulması.
23 :Ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri.
24: Öğretmen,öğrenci,veli ,sanayi işletme yetkilileri ve insan ,münasebetleri (görgü
kuralları),kurum çevre ilişkilerinin iyileştirilmesi için yapılacak etkinlikler.
 25 :Bayrak törenleri,kutlanması gereken gün ve haftalar ve tören komisyonunun
oluşturulması(1.md.yrd.2.öğretmen.1.öğrenci.
 26 :Disiplin kurulunun görüşülmesi ve üye seçimi (gizli olarak 2 asil 2 yedek)
 27: Onur kurulunun görüşülmesi ve üye seçimi ( 1 Asil 1 yedek)
 28: Satın alma ve Değer belirleme komisyonuna üye seçimi.(M.ve.TÖY)
 29 :Muayene teslim alma,sayım ve hurdaya ayırma komisyon üye seçimi
 30: TKY. OGYE Çalışmaları ve Kardeş okul(1-Muğla-bodrum güvercinlik sudi
Özkan ilkokulu,2-diyarbakır Yenişehir güvercinlik ilkokulu,3-konya-cumra
güvercinlik ilkokulu) projesinin yürütülmesi. .
 31: Kitap teslim alma ,dağıtım ve muayene komisyonu secimi 2.asil 2.yedek
 32: Döner Sermaye İşletmesi ve satın alma ve muayene komisyonu üye seçimi.
 33: Genel veli toplantı tarihleri(1 ve 2 dönem)belirlenmesi ve sınıf veli toplantıları
yapılması
 34 :Okul Aile Birliğine üye seçimi (1.Md Yrd.1 Asil 1 Yedek). denetleme kuruluna
1.asil 1 yedek üye secimi.
 35:Kütüphane kaynaklarının tespiti,aktif kullanımı ve seçimi 3.öğretmen(TD.2529).
 36 Spor malzemelerinin kullanımı,bakımı.spor sahalarının temizliği ve tertibi,
 37:Kantin ve yemekhane denetleme kurulu üye seçimi (2 .asil.2.yedek)
 38:Servis kontrol ve denetleme kuruluna üye seçimi (2 kişi)
 39:Sivil savunma ekiplerinin oluşturulması.
 40:Mesleki ve teknik eğitim tanıtma geliştirme Komisyonu(masasının) kurulması (Her
bölümden 1.er kişi)
 41:Okulda faaliyet gösterecek kulüplerin tespiti ve öğretmenlerin belirlenmesi ve
sosyal etkinlikler kurulunun oluşturulması( 1.Sosyal iş.md.yrd.1.öğretmen.3.öğrenci
2.veli)
 42:Sınıf rehber öğretmenlerin tespiti (sınıf şube öğretmenler kurulu toplantı tarihinin
belirlenmesi) MTY 99.md.
 43:Burs komisyonlarına üye seçimi (2 kişi
 44:Okul meclisi secimi Seçim kurulu başkan ve üyeleri seçimi.(Dem.Eğt.ve
okul.mec.yön25.26)
 45:Okulun İl ve İlçe çapında katılacağı yarışmalar için komisyon seçimi (2 kişi)
 46 Yemekhane yürütme kurulu seçimi.
: 47:Okul tanıtımı ve ekiplerin oluşturulması
 48 :Mercedes-Benz Türk AŞ. Laboratuvar Açılış proğramı ve program görevli ekipler.
 49:Yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif
etkinlikler ile defile, sergi, kermes ve yarışma kurulu seçimi.
 50:Sosyal yardımlaşma kurulu seçimi.
 51:Sirküler dosyasının ( kurullar ve gelen giden yazılar) güncel okunup imzalanması.
 52: 2014-2015 Eğitim ve öğretim yılı açılış proğramını hazırlama komisyonu.3.kişi.
 53 Egzersiz çalışmalarının planlanması (atölye ve okul içi faliyetler)
 54: Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu seçimi ve Anadolu Teknik Lisesi ,Teknik
Lise , Anadolu Meslek Lisesi,Mercedes,Fiat ve Açık Meslek Lisesi kontenjan tespiti,kayıt
kabul ,nakil ve Alan Dal seçimi ile ilgili görüş,öneriler ve
uygulamalar.(Ort.Kurm.Yöntm.Madd.23).
 55 :İşletmelerde beceri-mesleki eğitim çalışmaları açıklanması
planlanması,yürütülmesi görev dağılımları ve uygulamaları 3308.Sayılı Kanun ve Orta
öğretim Yönetmeliğine göre koordinatör görevlerinin yürütülmesi.
 56:Dilek ve temenniler.
 57:Kapanış.
Download

güvercinlik mesleki ve teknik anadolu lisesi 2014