T.C.
ERDEMLİ KAYMAKAMLIĞI
Erdemli İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü
Kurum Kodu: 962588
Sayı : 37949113-320/
Konu : Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı
Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası
Toplantı No: 1
28.08.2014
2014/2015 Eğitim-Öğretim yılı sene başı öğretmenler kurulu toplantısı 02.09.2014 Salı
günü saat 09:00’da yapılacaktır. Belirtilen gün ve saate tüm öğretmenlerin mazeretsiz olarak
toplantıya katılmasını önemle rica ederim.
Hasan Hüseyin DEMİR
Okul Müdürü
SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEMİ
1- Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3- 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında yapılacak öğretmenler kurullarında görev alacak (iki
asil iki yedek)kurul yazmanının seçimi
4- Gündem maddelerinin okunarak, öğretmenlerin gündeme alınmasını istedikleri hususların
gündeme madde olarak alınması
5- Bir önceki öğretmenler kurulunda alınan kararların okunması ve sonuçlarının gözden
geçirilmesi
6- 2013-2014 eğitim-öğretim yılının genel değerlendirmesi
7- Yıllık Çalışma takviminin duyurulması
8- Yaz tatilinde gelen genelge ve diğer emirlerin okunması
9- a) Anayasamızın 14,24,42,58 ve 59. maddelerinin okunması
b) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 2.4.5.17 ve 43. maddelerinin okunması
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 7.15.26.31 ve 125. maddelerinin okunması
d) MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin sınıf geçme ile ilgili 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59. maddelerinin okunması
10- OGYE çalışmaları ile stratejik planlamaya ilişkin iş ve işlemlerin görüşülmesi ve okulu
tanıtıcı ve özendirici faaliyetlerin planlanması
11- Okulun 2014 LYS’deki başarı durumunun görüşülmesi ve üst öğrenim kurumlarına
yerleşme durumlarının sayısal verilere göre değerlendirilmesi
12- Öğrencilerin başarılarını arttırmak ve eğitim-öğretim ortamının iyileştirilmesi ile ilgili
alınacak diğer tedbirlerin görüşülmesi ve kararların alınması
13- Öğrencilerin yapılacak yerel ve ulusal bilimsel proje yarışmalarına hazırlanması ve teşvik
edilmesi ile ilgili yapılacak çalışmalar (Erasmus+, Tübitak, Olimpiyatlar vb)
14- Öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursları ile ilgili olarak “Öğrencileri
Yetiştirme kursları Yönergesi” hakkında bilgi verilmesi
15- Öğrencilerin uyması gereken kuralların, onlardan beklenen olumlu davranışların;
toplantılarda, törenlerde ve rehberlik çalışmalarında ve her türlü sosyal etkinliklerde
öğrencilere kazandırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların görüşülmesi
16- Öğrenci devamsızlığı konusu ile “geç kalan” öğrencilerin ders alınma şeklinin karara
bağlanması
17- Öğrencilere okul eşyası, ders araç-gereci, makine ve teçhizatının korunması, kullanılması
bakımı yönünde iyi alışkanlıklar kazandırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların
görüşülmesi
18- Toplum hizmeti çalışmaları ve konularının belirlenmesi
19- Okulda yapılabilecek kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere yönelik görüşmeler
yapılması ve kararlar alınması
20- Duyuruların zamanında incelenmesi ve imzalanması hakkında görüşme
21- Okulun işleyişi ile ilgili diğer hususlar;
a) Öğretmenlerin izin ve rapor işlemleri
b) Nöbet yerlerinin belirlenmesi ve nöbetçi öğretmenlerin görevleri hakkında görüşme
c) Zaman çizelgesinin açıklanması
d) Derslere giriş çıkışta dikkat edilecek hususlar
e) Derslerde öğrencilerin yoklamalarının düzenli yapılması ve ders defterlerine işlenen
konuların ayrıntılı olarak yazılıp imzalanması durumlarının görüşülmesi
f) Veli toplantıları tarihlerinin belirlenmesi
g) Yardıma muhtaç öğrencilerin tespiti ve yapılacak çalışmalar
h) Ortak sınavların yapılması ve planlanması ( O. K. Y. Md. 45 )
i) Ölçme ve değerlendirme (Yazılı sınavlar, proje-performans ödevleri ve ortak
sınavlar) (O.K.Y. Md. 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50)
j) Öğrencilerin Türkçeyi doğru konuşup yazabilmeleri konusunda, öğretmenler arasında
uygulama birliğini sağlayıcı hususların belirlenmesi
22- 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılının planlanması
a. Zümre başkanlarının seçimi
b. Zümre öğretmenleri kurulu toplantı tarihlerinin belirlenmesi
c. Okul zümre başkanları toplantılarının yapılması
d. Sınıf Rehber öğretmenlerinin belirlenmesi
e. Sosyal kulüplerin belirlenmesi ve kulüplerde görev alacak danışman öğretmenlerin
seçimi
f. Şube öğretmenler kurulu toplantılarının tarihlerinin belirlenmesi
g. Yapılacak egzersiz çalışmalarının planlanması
h. Belirli gün ve haftalar ile ilgili yapılacak çalışmalar ve görevlendirmenin yapılması
i. Yıllık planların hazırlanması (2551 sayılı tebliğler dergisinin incelenmesi)
j. Yıllık planda, ders planlarında ve derslerde Atatürkçülük konularının 2104, 2488
sayılı tebliğler dergisinde verildiği şekilde ele alınması
k. Okuma saatinin ayarlanması
l. Sınıf başkanları, onur kurulu üyeleri, sosyal kulüp üyelerinin, sınıf temsilcilerinin
seçimi, sınıf tertip düzenlerinin ayarlanması
m. Okulun açılış programı ile ilgili görüşmeler
n. 11. Sınıf şubelerinin yeniden şekillendirilmesi konusunda görüşme
23- 2014-2015 Eğitim –Öğretim yılında oluşturulan kurul ve komisyonlara görev yapacak
öğretmenlerin seçilmesi/görevlendirilmesi
24- Dilek ve Temenniler, Kapanış
Download

T.C. ERDEML KAYMAKAMLI ĞI Erdemli MKB Anadolu Ö ğretmen