T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI_
KAMU
KURUMU
HASTANELER!
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
Sayı
Konu
:23618724
:Teklif
/
_
'>
03/03/2015
/x
Hastanemiz `in sarf ihtiyacı olan aşağıda belirtilen malzeme 4734 Sayılı K.İ.K.' in
22/D Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi KDV hariç olarak,
04/03/2015 tarih saat 16:00 kadar 462 341 56 54 numaralı faksa veya
[email protected] e-posta adresine göndermeniz veya kapalı zarf içerisinde
Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
f
ı
\
i
,
'
l
V
Idari ve Mali#
'
Birim Fiyat
Toplam Tutar
l
Malzemenin Adı
ı
1-Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup,
www.trapzonkanuni.gov.tr/ihgleqıhlı internet adresinden temin edilebilir
Tekliflerinizi en geç 04/03/2015 tarihi saat 16.00' kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zarf içinde bildirmeniz rica olunur
d.
rd.
DOUBLE J URETERAL STENT TEKNİK ŞARTNAMESİ
`
l)
Stent poliüretandan malzemeden üretilmiş ve kullanıma hazır (pre-connected) olarak
paketlenmiş olmalıdır.
2) Stentin ucu kapali üretilmiş olmalıdır.
3) Röntgen ışınları ile görülebilir olmalıdır.
4) Stentin içinde l00 cm uzunluğunda PTFE kaplı hareketli merkezli kılavuz tel olmalıdır.
5) Kılavuz telin üzerinde stentin ayrılmasının takibini kolaylaştıran işaretler olmalıdır.
6) Stentin 70 cm uzunluğunda, stentle aynı kalınlıkta üretilmiş ve tüm kalınlıklarda standart
olarak bulunan renkli iticisi bulunmalıdır.
7) Klavuz tel takılıktan sonra stent ucu düz hale gelmelidir.
8) Stentin gövdesinde ve looplarında drenaj delikleri bulunmalıdır
9) Ürün 4,8Fve ya 4.6F 26 veya 28 cm uzunlukta olmalıdır.
10) Paket içerisinde en az bir klemp bulunmalıdır.
l 1) Ürün uluslararası kalite belgesine sahip olmalıdır.
12)
Teklif veren firmalar teklifle beraber l adet numune bırakmalıdır.
13) Teklif edilen ürün uygunluk açısından muayenesi yapıldıktan sonra karar verilecektir.
x_
:~t.<;›*~î`*«“:;':$““
`
..
.
,
ı'
”'°'°" ”z anı
Download

Eki İndir - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi