T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI_
KAMU
HASTANELER!
KURUMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
Sayı
Konu
:
:
23618724
Teklif
_
/ 318*
24/03/2015
malzeme
belirtilen
Servisi
Kullanılmak
Biriminde
Üzere
Palyatif
aşağıda
Hastanemiz
4734 Sayılı K.I.K.' in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi
KDV hariç olarak, 24/03/2015 tarih saat 16:00 kadar 462 341 56 54 numaralı faksa
veya [email protected] e-posta adresine göndermeniz ' veya kapalı zarf
içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
_
ls
_
Idari ve Mali
“
Hizmetin Adı
Birim Fiyat
OKUTAN
Müd. Yrd.
ifıîetxer
:
Toplam Tutar
Biyolojik Doku
1- Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup, www.grabzgnkangni.ggv.grzihalgphp internet
adresinden temin edilebilir.
2- Tekliflerinizi en geç 24/03/2015 tarihi saat 16:00' a kadar 0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı
zarf içinde bildirmeniz rica olunur
3-
Teklif edilen ürünün SUT ve UBB Kodlarının yazılması zorunludur.
*
1
,
BİYOLOJİK DOKU REKONSTRUKSIYON MATERYALLERI
TEKNIK ŞARTNAM ESI
1.
2.
Ürün akutyaralarda ve kronik yaraların başlangıç aşamasında kullanım amaçlı olmalıdır.
Ürün hücreler arası madde (ECM) komponentlerinin esterleştirilmiş halini içermelidir. Bu
sayede dokuda eksllmiş olan komponentler belirli bir düzenle tekrar yerine konarak dokunun
onarımı sağlanabilmelidir.
3.
Ürün sıvıyla karşılaştığında içerisinde bulunan glucuronik asitatN-acetilglucosamine esteri
sayesinde dokuda hücreler arası maddenin sıvı tutma kapasitesini ve beraberinde kolajen ve
fibrin oluşumunu sağlamalıdır.
4.
Ürün ınakroiajların hyaluronidaz salgılanması için sinyal vermesini engellemelidir. Böylece
S.
dokuda hyaluronan yıkımını engelleyebilmelidir.
Ürü n CD 44 reseptörlerini aktive etmelidir. Bu aktivasyon sonucu gerçekleşen makrofaj
ınigrasyorıtıyla v~EGF salınımını ve sitokinlerin salını mını aktifleştirmeli, lıızlı bir
granülasyona neden olmalıdır.
6.
Ürün CD~44 reseptörlerinin uyarılması ile birlikte oluşan keratirı ırıigrasyoıtiu sayesinde güçlü
reepitelizasyon özelliğine de sahip olmalıdır.
7.
Ürü n enfeksiyon olmayan ve nekrotik doku bulunmayan dokularda endike olmalıdır.
Ürün derideki her tip lezyonda ve vücudun her yerinde kullanıma uygun olmalıdır.
8.
Ürün doku üzerinde ve uygulandığı hastada hiçbir yan etkiye sahip olmamalıdır.
10. Ürün steril ve kolay uygulanabilir olmalıdır.
9.
11. Yara üzerine doğrudan uygulanabilir olmalıdır. Matriks yapının çıplak doku ile teması
sonucunda, lezyonun şeklini alabilen yumuşak bir kolloldal jel oluşturmalıdır.
12. Yara yatağının ü rü n kullanımına uygun hale gelmesi için biyolojik debridman ve doku
onarımını sağlayan , enfekte ve nekrotik dokularda endike olan ve gerektiğinde cerrahi
debridmanı geliştirme amaçlı kullanılabilen 2 gr lık toz ü ru n beraberinde verilmelidir.
13. Verilecek olan ek ürü n hücreler arası madde ( ECM) komponentlerinin esterleş miş halini
iç ermelidir. .Ayrıca sodyum aljinat mlkro-granü lleri içermelidir. Bu sayede hem mikrobiyal
hem hücresel debridman yaparken, hem de granü lasyon dokusunun çok hızlı geliş mesini
sağlayabilmelidir.
14. Örtü steril ambalaj içerisinde olmalıdır.
15. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
16. Ürün biyolojik kökenli olmalı, sentetik madde içermemelidir.
17. Ürü n tamamen biyoemilebilir olmalıdır. Yara yatağında artık kaldığında bile zarar
vermemelidir.
18. Ürün
5x5 cm ebatlarında olmalıdır.
19. Ürüne ait CE belgesi olmalıdır.
\
ik_
f”
`
î
;i
Mı
\.
k
gêğîğw
l
\\
.
A
Download

24/03/2015 KDV hariç olarak, 24/03/2015 tarih saat