T.C.
_
SAGLIK BAKANLIGI_
HASTANELERI
KURUMU
KAMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
__
Sayı
Konu
:
23618724
:
Teklif
_
26/02/2015
M& (4
4734
malzeme
olan
belirtilen
Plsastik
Cerrahisi
Servisinin
ihtiyacı
aşağıda
Hastanemiz
Sayılı K.I.K.' in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi KDV
hariç olarak, 27/02/2015 tarih saat 14:30 kadar 462 341 56 54 numaralı faksa
göndermeniz veya kapalı zarf içerisinde Satın Alma Birimine ulaş rmanız rica olunur.
İdari
;
kÂanÃPEK
î
=
=~
l
Müd. Yrd.
liı
.
T.İ.T.U.B.B.
SUT
Birim
Toplam
Absorbe edilebilir
1- Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup,
wwwjrabzgnkgnuni.ggv.tr[ihalgmhb internet adresinden temin edilebilir.
2- Teklif Edilen Ürünün SUT ve UBB Kodlarını İlgili Sütunlara Yazılması
Zorunludur.
Tekliflerinizi en geç 27/02/2015 tarihi saat 14.30' kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zarf içinde bildirmeniz rica olunur
'
'
ABSORBE EDİLEBİLİR REEPİTELİZAN MATERYALİ 10x15 CM
TEKNIK ŞARTNAMESl
`
y
'
'
1.
`Ürün yanıklarda ve epitelizasyonu başlamış yaralarda koruma ve destek amaçlı
kullanıma uygun olmalıdır.
2.
Sadece mekanik rol oynamamalı, ayrıca lezyon ortamı ile faal olarak etkileşmeli, CD44
reseptörlerini aktive ederek doku içine makrofaj ve keratin imigrasyonunu
3.
sağlamalıdır. Böylece epitelin çok hızlı yenilenmesini sağlamalıdır.
Ürün %100 glucuronik asit+N-acetilglucosamine esterinden mamul olmalıdır.
4.
Transparan özelliği sayesinde uygulama alanından kaldırılmadan sürekli görsel izleme
5.
sağlanabilmelidir.
Normal cilt kadar
su
buharı
hızına
geçirme
sahip
olmalıdır.
Aynı
zamanda
m kroorganizmaları geçirmezlik özelliğine sahip olmalıdır.
6.
Deri grefti alınan bölgelerde,
birinci ve yüzeysel ikinci derece yanıklarda, yüzeysel
cerrahi lezyonlarda ve yüzeysel kronik lezyonlarda endike olmalıdır.
7. Yanık ve yara bölgesine
doğrudan uygulanmalruygulandığı alanı nemli tutmalı,
bL nun yanında doku zayıflamasını engellerken hızlı bir yeniden epithelizasyon için
8.
ideal şartları oluşturmalıdır.
Ürün çok özel durumlar haricinde tek uygulamayla sorunu çözebilmelidir. Uygulama
bölgesinde maksimum 7 güne kadar sorunsuzca kalabilmelidir.
Ürün steril olmalıdır. Esnek ve kolay uygulanabilir olmalıdır.
10. Gerektiğinde kesilerek kullanılabilmelidir.
9.
11. Örtü steril ambalaj içerisinde olmalıdır.
12. Yara yatağının ürün kullanımına uygun hale gelmesi için biyolojik debridman ve doku
orarımını sağlayan
enfekte ve nekrotik dokularda endike olan ve gerektiğinde
cerrahi debridmanı geliştirme amaçlı kullanılabilen 2 gr lık toz ürün ile birlikte
,
verilmelidir.
13.Verilecek olan ek ürün hücreler arası madde
ECM
kompoııentlerinin esterleşmiş
halini içermelidir. Ayrıca sodyum aljinat mikro-granülleri içerme idir. Bu sayede hem
m krobiyal hem hücresel debridman yaparken, hem de granü asyon dokusunun çok
(
)
hızlı gelişmesini sağlayabilmelidir.
14. Ürün lezyon üzerinde parçalı ve eklemeli kullanıma uygun olmalıdır.
15. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
16. Ürün sadece dış kullanıma uygun olmaıdır.
17. Ürüne ait CE belgesi olmalıdır.
A
v
s
ıse/G
Qûrüléîğê; Aıîéff. s
ahlâkî.' ""41
*e/;i
KOM?
09.&
.
*Â
ı
?"16
1*
“`~«°*".
,V3
sf* 00450
î
Ӕ
s
lîlorjî**
~›
~
»
l
tü;
2577216» 9'.
l"9:,-3"f
ta,
Download

Eki İndir - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi