TICI
SAĞLIK BAKANLIĞI_
KAMU
HASTANELERI
KURUMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
Sayı
Konu
:
:
23618724
Teklif
/
_
24/03/2015
l) ~i 75›
Hastanemiz Dahiliye Yoğun [Bakım Servisi Biriminde Kullanılmak Üzere aşağıda
belirtilen malzeme 4734 Sayılı K.I.K.' in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın
alınacaktır. Tekliflerinizi KDV hariç olarak, 24/03/2015 tarih saat 16:00 kadar 462 341
56 54 numaralı faksa veya [email protected] e-posta adresine göndermeniz
veya kapalı zarf içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
_
Idari ve
Hizmetin Adı
E/_kre
`
M
Birim Fiyat
OKUTAN
izmetler Müd. Yrd.
Toplam Tutar
Biyolojik Doku
1- Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup, www.trabzgnkangni.gov.tr[ihale.ghb internet
adresinden temin edilebilir.
2-
Tekliflerinizi en geç 24/03/2015 tarihi saat 16:00' a kadar 0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı
zarf içinde bildirmeniz rica olunur
3-
Teklif edilen ürünün SUT ve UBB Kodlarının yazılması zorunludur.
l
ı
BIYOLOJlK DOKU REKONSTRUKSlYON MATERYALLERI
TEKNiK ŞARTNAM ESl
l.
ğ
2.
'
i
Ürün akut yaralarda ve kronik yaraların başlangıç aşamasında kullanım amaçlı olmalıdır.
Ürün hücreler arası madde (ECM) komponentlerinin esterleştirilmiş halini içermelidir. Bu
i
.
sayede dokuda eksilmiş olan komponentler belirli bir düzenle tekrar yerine konarak dokunun
onarımı sağlanabilmelidir.
3.
Ü rü n sıvıyla karşılaştığında içerisinde bulunan glucuronik asitW-acetilglucosamine esteri
E
sayesinde dokuda hücreler arası maddenin sıvı tutma kapasitesini ve beraberinde kolajen ve
fibrln oluşumunu sağlamalıdır.
4.
5.
Ürü n makrofajların hyaluronidaz salgılanması için sinyal vermesini engellemelidir. Böylece
dokuda hyaluronan yıkımını engelleyebilmelidir.
ı
t
Ürün CD 44 reseptörlerini aktivesetmeliclir. Bu aktivasyon sonucu gerçekleşen ınakrofaj
ınigrasyonuyla v~EGF salınımını ve sitokinlerin salını mını aktifleştirmeli, hızlı bir
granü lasyona neden olmalıdır.
6.
(lrün
7.
reepitelizasyon özelliğine de sahip olmalıdır.
Ürü n enfeksiyon olmayan ve nekrotik doku bulunmayan dokularda endike olmalıdır.
8.
9.
CD~44 reseptörleriııin uyan lması ile birlikte oluşan keratiıı ınigrasyoııu sayesinde güçlü
Ürü n derideki her tip lezyonda ve vücudun her yerinde kullanıma uygun olmalıdır.
Ürü n doku üzerinde ve uygulandığı hastada hiçbir yan etkiye sahip olmamalıdır.
10. Ürün steril ve kolay uygulanabilir olmalıdır.
1
l. Yara üzerine doğrudan uygulanabilir olmalıdır. Matriks yapının çıplak doku ile teması
sonucunda, lezyonun şeklini alabilen yumuşak bir kolloîdal jel oluşturmalıdır.
l2. Yara yatağının ü rü n kullanımına uygun hale gelmesi için biyolojik debridman ve doku
onarımını sağlayan , enfekte ve nekrotik dokularda endike olan ve gerektiğinde cerrahi
debridmanı geliştirme amaçlı kullanılabilen 2 gr lık toz ü rÜ n beraberinde verilmelidir.
13. Verilecek olan ek urü n hücreler arası madde ( ECM ) komponentlerinin esterleş miş halini
iç ermelidir. .Ayrıca sodyum aljinat mikro-grand Ileri içermelidir. Bu sayede hem mikrobiyal
hem hücresel debridman yaparken, hem de granü lasyon dokusunun çok hızlı gelişmesini
sağlayabilmelidir.
14. Örtü steril ambalaj içerisinde olmalıdır.
15. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
16. Ürün biyolojik kökenli olmalı, sentetik madde içermemelidir.
17. Ürün tamamen biyoemilebilir olmalıdır. Yara yatağında artık kaldığında bile zarar
vermemelidir.
18. Ürün
5x5 cm ebatlarında olmalıdır.
19. Ürü ne ait CE belgesi olmalıdır.
a..
s
\
ö?”
`
`~
&gö
x,
K
fl_
.e
'Lvcréîî
:ğı
(
W&
çaya
;ıîf
é*
...o
xııßfğß
pm›
N
Ovî-
`
\`
l
“lêıîîîı
st
E
w" Wéıêd'
Zİİ-gî”
“mi
Öîhğßvn
,g,
_
N
~
W
1.1.3..:
ı
:idda
y
Download

Eki İndir - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi