PREEKLAMPSİ TEDAVİSİ
DOÇ. DR. ZEHRA KURDOĞLU
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ,
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.D. ,
VAN
11. TJOD Kongresi,15-19 Mayıs,2013,Antalya
PREEKLAMPSİ TANIMI
Dünyada gebeliklerin %7.5’inde preeklampsi (+)
 20. gebelik haftasından sonra sistolik KB ≥
140 mmHg veya diastolik KB ≥ 90 mmHg
 ve 24 saatlik idrarda ≥ 300 mg proteinüri
 İdrar protein:kreatinin oranının ≥ 0.3
 Dipstik ile spot idrarda ≥ +1 proteinüri.

Cunningham F.G., Leveno J., Bloom S.L., Hauth J.C., Rouse D.J., Spong C.Y eds.
Williams Obstetrics 23rd edition.
YÖNETİMDE ESASLAR
Multisistem hastalığı.
 Yalnızca HT düzeyi yönetimde baş rol
oynamamalı.
 Gestasyonel yaş,
 Preeklampsinin şiddeti,
 Maternal ve fetal durum göz önünde
bulundurulmalıdır.

.
PREEKLAMPSİ TEDAVİSİ

Kesin tedavisi DOĞUM
PREEKLAMPSİ TEDAVİSİ
Hastalığın şiddetine göre yönetim
 Terme yakın hafif veya şiddetli preeklampsili
hastalar
doğurtulurken,
 Termden uzak olanlarda, preeklampsi
nedeniyle gelişebilecek komplikasyon riski >
preterm doğum riski
DOĞUM
 Şiddetli maternal end-organ disfonksiyonu veya
güven vermeyen fetal iyilik halini gösteren
kanıtlar(+)
hangi gestasyonel hafta
olursa olsun DOĞUM

DOĞUM NE ZAMAN???
PREEKLAMPSİ TEDAVİSİ
≥ 37. gebelik haftasında olan
hafif preeklampsi
DOĞUM
(Şiddetli HT’ da azalma)
HYPITAT study group. Induction of labour versus expectant monitoring for gestational
hypertension or mild pre-eclampsia after 36 weeks' gestation (HYPITAT): a multicentre, openlabel randomised controlled trial. Lancet. 2009;374(9694):979
PREEKLAMPSİ TEDAVİSİ
36-366. gebelik haftasında olan
hafif preeklampsi
DOĞUM
(Kötü maternal sonuçlarda
azalma gösterilmemiş)
HYPITAT study group. Induction of labour versus expectant monitoring for gestational
hypertension or mild pre-eclampsia after 36 weeks' gestation (HYPITAT): a multicentre, openlabel randomised controlled trial. Lancet. 2009;374(9694):979
PREEKLAMPSİ TEDAVİSİ
34-36. gebelik haftasında olan
hafif preeklampsi
Yönetim belirsiz. RCT gerekli.
Magee LA, Helewa M, Moutquin JM, von Dadelszen P, Hypertension Guideline Committee, Strategic
Training Initiative in Research in the Reproductive Health Sciences (STIRRHS) Scholars. Diagnosis,
evaluation, and management of the hypertensive disorders of pregnancy. J Obstet Gynaecol Can.
2008;30(3 Suppl):S1
PREEKLAMPSİ TEDAVİSİ
<34 gebelik haftasında olan hafif
preeklampsi
Prematürite riski hakkında
hastayı bilgilendir ve izlem
Hypertension in pregnancy: the management of hypertensive disorders during pregnancy. NICE Clinical
Guideline. Accessed on January 11, 2012).
Magee LA, Helewa M, Moutquin JM, von Dadelszen P, Hypertension Guideline Committee, Strategic Training
Initiative in Research in the Reproductive Health Sciences (STIRRHS) Scholars. Diagnosis, evaluation, and
management of the hypertensive disorders of pregnancy. J Obstet Gynaecol Can. 2008;30(3 Suppl):S1
ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ
Hafif HT (KB <150/100 mmHg)
ilaç Ø
 Hastalığın seyrini değiştirmemekte veya
perinatal morbidite/mortaliteyi
azaltmamaktadır.
 Optimal KB eşik değeri için konsensus Ø.
 Sistolik KB ≥ 150 mmHg veya diastolik KB ≥
100 mmHg veya
 Sistolik KB ≥ 160 mmHg veya diastolik KB ≥
105-110 mmHg antiHT tedavi başlanmalı.

Working group report on high blood pressure in pregnancy. National Institutes of
Health, Washington, DC 2000
ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ

1. Şiddetli HT’nun akut yönetimi
Labetolol*

Hidralazin*
Ca kanal blok. Nitrogliserin
2. Şiddetli preeklampsinin bekeleme sürecinde
Metildopa
Labetolol
Nifedipin
Committee on Obstetric Practice. Committee Opinion no. 514: emergent therapy for
acute-onset, severe hypertension with preeclampsia or eclampsia. Obstet Gynecol.
2011;118(6):1465.
ŞİDDETLİ
HİPERTANSİYONUN
AKUT YÖNETİMİ
Nipruss 60 mg
Türkiye’de flk
yok. Loxen 20
mg tb+
Türkiye’de yok.
Türkiye’de yok.
Perlinganit 10 mg
Nitroglycerine 5mg/ml
Türkiye’de flk yok.
Enapril 5/10/20 mg tb
Konveril 5/10/20 mg tb
Türkiye’de yok
Türkiye’de flk yok.
Trandate tb 200 mg
Brevibloc 10mg flk
Brevibloc premix
10 mg inf
LABETALOL
Hızlı başlangıç etkisi ve iyi güvenlik profili
 Akut tedavide ilk seçenek
 20 mg i.v. doz 2 dk’da verilerek başlanır
 10 dakikalık intervallerle 20-80 mg
 max total kümülatif doz 300 mg.
 Devamlı infüzyon şeklinde 1-2 mg/dk.
 KB’da düşme 5-10 dk içinde başlar ve 3-6 saat
sürer.
 Rutinde devamlı kardiak monitorizasyon gerekli
değildir,ek hastalık varsa (K.A.H gibi).

HİDRALAZİN
Türkiye’de Ø
 1-2 dakikada 5 mg i.v. doz ile başlanır.
 20 dk içinde hedef KB’na ulaşılamadıysa
 İlk cevaba göre 5-10 mg bolus yapılır.
Maksimum bolus dozu 20 mg’dır.
 Eğer total 30 mg doz optimal KB’nı
sağlayamazsa diğer ajan kullanılmalıdır.
 KB’daki düşme 10-30 dk içinde başlar ve 2-4
saat sürer.

CA KANAL BLOKÖRÜ
Nifedipin
 Nikardipin (i.v formu+)
 Şiddetli HT (+) %70’inde 23 dk, %91’inde 130
dk içinde hedef KB’a ciddi maternal veya fetal
yan etkiye yol açmaksızın ulaşılabilmektedir.

Nij Bijvank SW, Duvekot JJ. Nicardipine for the treatment of severe hypertension in
pregnancy: a review of the literature. Obstet Gynecol Surv. 2010;65(5):341
.
NİFEDİPİN
Adalat
Crono® 30
mg 20/30 tb
Adalat
Crono® 60
mg 20/30 tb
Nidilat® 10
mg 30 kaps.
Nidicard®
10 mg 30
kaps.
Kardilat®
10/20 mg
30 kaps.
NİTROGLİSERİN
Pulmoner ödemli HT(+) iyi bir seçenektir.
 5µg/dk i.v. infüzyonla başlanır
 Kademeli olarak 3-5 dk’da bir artırılır
 Maksimum 100 µg/dk’a kadar çıkılabilir.
 Nitroglycerine ® 5mg/ml ve Nitronal ® 1mg/ml
flk

ESC Guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy: the
Task Force on the Management of Cardiovascular Diseases during Pregnancy of the
European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2011;32(24):3147.
ŞİDDETLİ
HİPERTANSİYONUN
BEKLEME TEDAVİ
SÜRECİNDE KULLANILAN
ORAL ANTİHİPERTANSİFLER
Alfamet 250 mg
Trandate 200 mg
Management of pregnancy with pre-eclampsia
Alternatives include methyldopa† and nifedipine†.
ANTİHİPERTANSİF İLAÇLAR
ACE inhibitörleri
 Angiotensin II resep. blokörleri
 Direkt renin inhibitörleri

Gebeliğin her döneminde KONTRENDİKE!!!!
HEDEF KAN BASINCI
Sistolik KB’nın 130-150 mmHg,
 Diastolik KB’nın 80-100 mmHg’da tutulmalıdır.
 KB agresiv antihipertansif tedavi ile hızla
düşürülürse serebral veya myokardiyal iskemi
riski (+).
 Dolayısıyla ortalama arteriyel basınç 2 saatte
%25’ten fazla düşürülmemelidir.

Visintin C, Mugglestone MA, Almerie MQ, Nherera LM, James D, Walkinshaw S, Guideline Development Group.
Management of hypertensive disorders during pregnancy: summary of NICE guidance. BMJ. 2010;341:c2207
PREEKLAMPSİ TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞMELER
VEGF A-121
 Anti sFlt 1 ve sEng nötralizan ak

Li Z. et al. Recombinant vascular endothelial growth factor 121 attenuates hypertension and
improves kidney damage in a rat model of preeclampsia. Hypertension 2007;50(4):686 92.

-Angiogenik denge
restorasyonu
-Ratlarda
HT,proteinüri ve
glomeruler
endotelioziste
Endotelin A resep. antagonisti (3. tm)
teratojenik değil ve preek. semp.’nı kontrol
edebilir.
George E.M. et al. Endothelin as a final common pathway in the pathophysiology of preeclampsia: therapeutic
implications. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2012 March ; 21(2): 157–162
PREEKLAMPSİ TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞMELER
EDLF (+) şiddetli preeklamptik K’da DIF (antidigoksin antikor Fab) kullanımı iyileşmiş
maternal ve neonatal sonuçlarla ilişkili.
 Antihipertansif kullanımı daha az
 Daha az maternal pulmoner ödem ve neonatal
intrakraniel kanama
 Cr klirensindeki azalmada hafifleme (+).

Lam G.K. et al. Digoxin antibody fragment, antigen binding (Fab), treatment of preeclampsia in women with endogenous
digitalis-like factor: a secondary analysis of the DEEP Trial. Am J Obstet Gynecol 2013;209:
PREEKLAMPSİ TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞMELER
Erken başlangıçlı şiddetli preeklamptik hastalar
LMWH 0.3 ml/gün tedavi (+).
 HELLP, serebral hemoraji,kalp yetm., plasental
ablasyo
 LMWH
Endotel hasarının neden olduğu
hiperkoagulabl durumu kontrol edebilir,
 Renal fonksiyon ve mikrosirkülasyonda iyileşme,
 Bekleme tedavisinde gün kazandırabilir
 Yenidoğan prognozunda iyileşme sağlayabilir.

YU Yan,REN Li-Rong,ZHANG Rui,et al. The clinical analysis of treating early onset severe pre-eclampsia by the low molecular
heparin. Maternal and Child Health Care of China 2012-05.
PREEKLAMPSİ TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞMELER
APA (Aminopeptidaz A)
Vazoaktif peptid degradasyonu ile hipertansif
rat
normotansif

Mizutani S, Wright J., Kobayashi H. A new approach regarding the treatment of preeclampsia and preterm
labor. Life Sciences 88 (2011) 17–23.

Thromboxane sentaz inhibitorü (OKY-046)
spontan HT ratlarda sistolik KB ve plasental
akımı değiştirmiyor ve preeklampside yararlı
etkileri olabilir.
Furuhashi N. · Tsujiei M. · Kimura H. · Nagae H. · Yajima A. Effects of Thromboxane Synthetase Inhibitor (OKY-046) on
Placental Blood Flow, Placental Weight and Fetal Weight in Normotensive and Spontaneously Hypertensive Rats. Gynecol Obstet
Invest 1993;35(1):23-6.
PREEKLAMPSİ TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞMELER
Peroxisome Proliferator-Activated Receptor- γ
(PPAR- γ), preeklamptik hale getirilen ratlara
PPAR- γ agonisti rosiglitazon (+).
 Hem oksijenaz 1 enzim upregülasyonu
(antioksidan)
sFlt-1 ekspresyonunu

McCarthy F.P. et al. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-g as a Potential Therapeutic Target in the Treatment of
Preeclampsia. Hypertension. 2011;58:280-286.

Pravastatin, preeklamptik hale getirilen ratlarda
VEGF benzeri angiogenik faktör plasental growth
factor (PGF) ve semptomları
Kumasawa K. et al. Pravastatin induces placental growth factor (PGF) and ameliorates preeclampsia in a mouse model.
Proc Natl Acad Sci U S A 2011 Jan 25;108(4):1451-5
PREEKLAMPSİ TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞMELER
Preeklampsi tedavisinde Prostaglandin A1
 PG A1; renal vasodil. ve idrardan Na atılımını
artırıp, KB
 40-50 µg/dk 6 saat veya 0.5 µg/kg/dk
 Oksitosik etki
preterm eylem !!!
 RCT ihtiyaç var.

Cochraine 2012, Issue 2
PREEKLAMPSİ TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞMELER
Sildenafil (Fosfodiesteraz tip 5 inhib.)
 35 preeklamptik kadın,24-34 hf, 17’si
sildenafil 18’i plasebo kullanmış.
 20-80 mg 3x1, maternal/fetal mortalite ve
morbiditede artış Ф.
 Ancak, preeklamptik kadınlarda gebelik
süresini uzatamamış.

Sasser J.M. et al. Effects of sildenafil on maternal hemodynamics and fetal growth in normal rat pregnancy.
Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2010 February; 298(2): R433–R438.
PREEKLAMPSİ TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞMELER
Transdermal Nitrogliserin, şiddetli
preeklamptik plasental yetmezlikli gebe (+).
 Uterin arter, umblikal arter, fetal midserebral
arter doppler incelemesi yapılmış.
 Uterin/umblikal arter RI ve PI değerlerinde ve
maternal KB’ da anlamlı düşüş (+).
 Ancak, fetal midserebral arter değerlerinde
değişiklik yok.

Trapani A. et al. Transdermal nitroglycerin in patients with severe pre-eclampsia with placental insufficiency: effect on uterine,
umbilical and fetal middle cerebral artery resistance indices. Ultrasound Obstet Gynecol 2011; 38: 389–394
PREEKLAMPSİ TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞMELER
60 preeklamtik gebe, 24-28. hafta
Primer sonlanım noktası doğuma kadar
gestasyonel haftanın artırılması
Sonuçlar 2013’ün 2. yarısından sonra
kaydedilmeye başlanacak.
Antitrombinin güvenlik ve farmakokinetiğinin
değerledirileceği faz II çalışması.
Paidas M.J.et al. Preserve-1 Study Group. Exploring the Role of Antithrombin Replacement for the Treatment of Preeclampsia:
A Prospective Randomized Evaluation of the Safety and Efficacy of Recombinant Antithrombin in Very Preterm Preeclampsia
(PRESERVE-1)..Am J Reprod Immunol 2013 Jun;69(6):539-44
EVE GÖTÜRÜLECEK MESAJLAR
Preeklampsi, maternal ve perinatal mortaliteyi
ile morbiditeyi arttıran önemli bir sorun.
 Kesin tedavisi doğumdur.
 Doğum kararı; gestasyonel yaş, preeklampsinin
şiddeti, maternal ve fetal duruma göre verilir.
 Hastalığın şiddetine göre yönetim belirlenir.
 Hipertansiyonun akut tedavisinde ilk seçenek
i.v. labetolol ve hidralazindir.

EVE GÖTÜRÜLECEK MESAJLAR
İzlem önerilen hastalarda oral labetolol,
metildopa, nifedipin tercih edilmelidir.
 Seri doppler usg ve kardiotokograf ile fetal
izlem yapılmalıdır.
 Preeklampsi tedavisi için pek çok yeni
çalışmalar (+). (anti digoxin antikor Fab, VEGF,
APA, PG A1, Antitrombin…)

TEŞEKKÜRLER
Download

Zehra Kurdoğlu