17 Nisan 2014, PERŞEMBE
08:30-09:30
09:30-10:10
10:10-10:50
KAYIT
(YER: Prof. Dr. Metin Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi, Batı Kampüsü)
AÇILIŞ OTURUMU
(YER: Prof. Dr. Metin Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi Salon A, Batı Kampüsü)
ÇK1: Prof. Dr. Hidemi Shigekawa, University of Tsukuba
"Laser-combined STM for probing ultrafast carrier dynamics and its applications"
YER: Prof. Dr. Metin Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi Salon A, Batı Kampüsü
10:50-11:10
KAHVE ARASI
11:10-11:50
ÇK2: Prof. Dr. İsmail Boztosun, Akdeniz Üniversitesi
"Deneysel Nükleer Fizik Çalışma ve Uygulamalarına Akdeniz Üniversitesi'nin Katkıları: Ülkemizin ilk
fotonükleer reaksiyon ve fotofizyon sonuçları"
YER: Prof. Dr. Metin Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi Salon A, Batı Kampüsü
11:50-12:30
ÇK3: Prof. Dr. Lütfi Özyüzer, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
"Terahertz Dalga Kaynağı: Süperiletkenlerde Özgün Josephson Eklemleri"
YER: Prof. Dr. Metin Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi Salon A, Batı Kampüsü
12:30-14:00
ÖĞLE YEMEĞİ (Doğu Kampüsü)
13:30-14:00
POSTERLERİN ASILMASI
14:00-15:00
1. OTURUM
Alan
Atom ve Molekül Fiziği
Plazma Fiziği
Nükleer Fizik
Yüksek Enerji Fiziği
Yoğun Madde Fiziği
Salon
F.E.F. Toplantı Salonu
F.E.F. Konferans Salonu
F.E.F. Seminer Salonu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hasan Erdoğan
14:00-14:20
14:20-14:40
Prof. Dr. Atalay Küçükbursa
15:00 -15:20
Y-S1
A-S1
N-S1
“DNA yapısında bulunan temel
biyolojik moleküllerin elektron
spektrometresi ile incelenmesi”
Mevlüt DOĞAN
“Lineer Hızlandırıcılarda
Süperiletken Kavite Tasarımı ve
Kusurlar”
Hatice DURAN YILDIZ
“Designer thermal switches: Effect of
the contact material on instantaneous
thermoelectric transport through a
strongly interacting quantum dot”
Ali Ihsan GÖKER
A-S2
N-S2
Y-S2
“Elektron Tabancası ile Medikal “Nükleer Maddenin Sıkıştırılamazlığı “Delta Tipi Engel Potansiyeli Olan
Uygulamalar”
ve Etkin Kütlesinin Yoğunluk Bağımlı
Kane Tipi Yarıiletkenlerde
Murat YAVUZ
Skyrme Kuvvetleriyle Olan İlişkisi”
Elektronların Etkin g-Çarpanı”
Kaan MANİSA
Arif BABANLI
A-S3
14:40-15:00
Prof. Dr. Lütfi Özyüzer
“Metan Molekülünün Elektron
Etkisiyle Tekli İyonlaşma
Dinamiğinin (e,2e) Deneyi ile
İncelenmesi”
Nimet IŞIK
N-S3
Y-S3
“SILAR Yöntemi Kullanılarak Elde
“
Kr İzotoplarında İzobar
Edilen PbS İnce Filmler: XRD,
Analog Durumların Özuyumlu Olarak
Raman Spektroskopi, SEM Ve UV-Vis
İncelenmesi”
Spektroskopi”
Serdar ÜNLÜ
Fatma GÖDE
74,76,78,80
KAHVE ARASI
15:20- 16:40
Alan
Salon
2. OTURUM
Yoğun Madde Fiziği
Nükleer Fizik
Yüksek Enerji Fiziği
F.E.F. Seminer Salonu
F.E.F. Konferans Salonu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Doğan
Prof. Dr. Atalay Küçükbursa
Y-S4
15:20-15:40
“CdS İnce Filmlerinin Değişik
Açılarda Spekroelipsometrik
Karakterizasyonu”
Olcay GENÇYILMAZ
“MOCVD ile Büyütülen Ge/GaAs
Non-polar-Polar Yapısının Yüksek
Çözünürlüklü X-Işını Kırınımıyla
ve Yapısal Karakterizasyonu”
B. Özgür ALAYDIN
G-S2
“Co-57 Radyoizotop Üretiminin
Teorik Çalışması”
Asiye GÜROL
N-S6
G-S3
“Dzialoshinskii-Moriya Etkileşmeli
Dört Kubitlik Bir J1-J2 Heisenberg
XXZ Modelinde Dolaşıklık”
Cenk AKYÜZ
N-S7
“40kW Gücündeki Fotovoltaik
Sistemin Altı Aylık Performansının
İncelenmesi”
Rüştü EKE
KAHVE ARASI
3. OTURUM
Atom ve Molekül Fiziği
Plazma Fiziği
Nükleer Fizik
Yüksek Enerji Fiziği
Salon
F.E.F. Seminer Salonu
F.E.F. Konferans Salonu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Semiha Bahçeli
A-S4
17:20-17:40
G-S4
“MOCVD ile Büyütülen
“Study of Neutron-Induced
Ge/InGaAs Yapısının Yüksek
Production Cross-Sections of U & Bi
Çözünürlüklü X-Işını Kırınımı ile
in the Energy Range up to 30 MeV”
Karakterizasyonu”
Tarik SIDDIK
Aliye Alev KIZILBULUT
Alan
17:00-17:20
“İki boyutlu fononik kristalde
kendiliğinden yönelmeye bağlı MachZehnder İnteferometresi”
Ahmet ÇİÇEK
“Spin-3/2 renk sekizli elektronun
LHeC çarpıştırıcısında rezonans
üretimi”
Mehmet ŞAHİN
16:40-17:00
17:00-18:00
G-S1
N-S5
Y-S7
16:20-16:40
Prof. Dr. Veysel Kuzucu
N-S4
Y-S6
16:00-16:20
F.E.F. Toplantı Salonu
“La0.67Ba0.33MnO3 Perovskit
“Çeşitli Soğurucuların Yarı-Değer
“pf-Kabuğunda Korsuz Kabuk Modeli
Bileşiğinde Isıl İşlemin Yapısal ve
Kalınlıklarının Hesaplanması İçin
Hesaplamaları”
Manyetik Özelliklere Etkisi”
Yeni Bir Matematiksel Formülasyon”
Erdal DİKMEN
Yusuf SAMANCIOĞLU
Abdullah Engin ÇALIK
Y-S5
15:40-16:00
Genel Fizik
Disiplinler Arası
“Bir odaklanmış-iyon-demeti
sisteminin tasarımı ve optiksel
özellikleri”
Ömer ŞİŞE
Prof. Dr. İsmail Boztosun
Genel Fizik
Disiplinler Arası
F.E.F. Toplantı Salonu
Prof. Dr. Nazım Uçar
G-S5
N-S8
“LiF:MgCuNaSi Termolüminesans
“ B, Be ve Li + C
Dedektörün Farklı Enerjilerdeki
Reaksiyonlarının Continuum
Fotonlara Karşı Dedektör Cevap
Discretized Coupled Channels Modeli
Fonksiyonun Monte Carlo
Kullanılarak İncelenmesi”
Yöntemiyle İncelenmesi”
Esra AÇIKSÖZ
Bünyamin AYDIN
8
7
6
12
A-S5
N-S9
“6-Amino-m-Cresol’ün Kuantum
Kimyasal ve Spektroskopik
Çalışmaları”
Çağlar KARACA
“Fotonükleer Reaksiyon ile Nikel
Elementinin Enerji Seviyelerinin ve
Yarı Ömürlerinin Hesaplanması”
Osman AĞAR
N-S10
17:40-18:00
19:00-….
“Doğu Anadolu Fay Sistemindeki
(DAFS) 222Rn Değişiminin
İstatistiksel Analizi”
Seçil NİKSARLIOĞLU
AKŞAM YEMEĞİ (Doğu Kampüsü)
G-S6
“Yoğunlaştırıcı Güneş Termal
Kollektörler ve Uygulamaları”
Yaşar UYSAL
G-S7
“Güneş Enerjisi Temelli Entegre
Sistemin Termodinamik Analizi”
Ümran ÇEVRİMLİ
18 Nisan 2014, CUMA
09:00-09:40
ÇK4: Prof. Dr. Bekir Aktaş, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
"FMR Characterization of Interlayer Exchange Coupled Magnetic Multilayers"
YER: F.E.F. Konferans Salonu, Doğu Kampüsü, Doğu Kampüsü
09:40-10:00
KAHVE ARASI
09:40 -10:40
POSTER SUNUMLARI
10:40-12:20
4. OTURUM
Alan
Genel Fizik
Disiplinler Arası
Salon
F.E.F. Toplantı Salonu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ferhunde Atay
10:40-11:00
11:00-11:20
Nükleer Fizik
Yüksek Enerji Fiziği
Yoğun Madde Fiziği
F.E.F. Konferans Salonu
F.E.F. Seminer Salonu
Prof. Dr. İskender Akkurt
Prof. Dr. Orhan Karabulut
G-S8
N-S11
Y-S8
“Lise Öğrencilerinin Yenilenebilir
Enerjiye Yönelik Tutumları”
Yunus KARAKUYU
“Alfa Bozunum Mekanizmalarinin
Teoriksel İncelenmesi”
Abdullah ÇOBAN
“Kane Tipi Kuantum Halkalarında
Elektronların Etkin g-Çarpanı”
Deniz TÜRKÖZ ALTUĞ
G-S9
N-S12
Y-S9
“Fizik Bölümü Öğrencilerinin
“Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde “CoFe2O4 Nanoparçacıkların Yüksek
Uzamsal Görselleştirme
Pekmez Yapımında Kullanılan
Sıcaklık ve Basınç Reaktöründe
Yeteneklerinin Bazı Değişkenlere
Toprakların Doğal Radyoaktivite
Üretilmesi ve Yapısal
Göre İncelenmesi”
Seviyelerinin Belirlenmesi”
Karakterizasyonu”
Hilal SIKI
Süleyman Fatih ÖZMEN
Çiğdem Elif DEMİRCİ
Y-S10
11:20-11:40
11:40-12:00
G-S10
N-S13
“Güneş Havuzunun Termodinamik
ve Parametrik Analizi”
Abbas Alpaslan KOÇER
“Toprak Radon (222Rn) Gazı
Anomalilerinin ARIMA Analizi”
Miraç KAMIŞLIOĞLU
G-S11
N-S14
“Binaların Isıtılması İçin Toprak “Afyonkarahisar’da Bazı Konutlarda
Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının
Termodinamik Analizi”
Tayin Edilmesi”
Elvan ÖZ
Duygu AÇİL
G-S12
12:00-12:20
“Bex Zn(1-x) O Yapısının İkinci
Derece Elastik Sabitlerinin
İncelenmesi”
Savaş ŞEHİRLİ
N-S15
“VHF-PECVD Yöntemi ile ~1µm
Kalınlığında Pürüzsüz Taban
Malzeme Üzerine Üretilen MikroKristal Silisyum Filmlerin Tutunma
Problemi”
Gökhan YILMAZ
Y-S11
“Cu2ZnSnSe4 İnce Filmlerinin
Yapısal, Elektriksel ve Optik
Özelliklerinin Araştırılması”
D. TAKANOĞLU
Y-S12
“Borlama Süresinin Düşük Karbonlu
“76Se, 78Se and 80Se (γ,n) reaksiyon
Mikro alaşımlı Çeliklerin Sertlik
tesir kesitlerinin hesaplanması”
Değerleri Üzerine Etkisi”
Ufuk AKÇAALAN
Şule DOĞAN
12:30-14:30
ÖĞLE YEMEĞİ (Doğu Kampüsü)
14:30-19:00
SOSYAL ETKİNLİK
KAPANIŞ YEMEĞİ
Download

Program - Süleyman Demirel Üniversitesi