MŞÜ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 2. SAYI
İÇİNDEKİLER/CONTENTS
Kapak Sayfası/Cover Page
İlknur ÖZGENÇLİ, Yusuf TEMEL, Ö. İrfan KÜFREVİOĞLU, Mehmet ÇİFTÇİ
Bazı Pestisitlerin Gökkuşağı Alabalığı Karaciğerinden Saflaştırılan Mitokondrial Tiyoredoksin Redüktaz
Enziminin Aktivitesi Üzerine İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi /Investigation in Vitro Effects of Some
Pesticides on the Activity of Mitochondrial Thioredoxin Reductase Enzyme that Purified from
Rainbow Trout Liver 109-117 Tam Metin/Full Text
Sedat KAYA, Yusuf ÖNEN, Fikret UYAR, Nurullah AKCAN
Katı Faz Fermentasyonu (Ksf) Tekniği İle Bacillus subtilis ATCC 6051’den α-Amilaz Üretimi/α-Amylase
Production From Bacillus Subtilis ATCC 6051 with Solid State Fermentatıon (Ssf) 119-126
Tam Metin/Full Text
Emine GÖKÇEOĞLU, Hanifi KÖRKOCA
Stafilokoksik Haşlanmış Deri Sendromu/Staphylococcal Scalded Skin Syndrome 127-136
Tam Metin/Full Text
Şerife BALAT, Hanife OK
Yatan Hasta Katlarındaki Kat Sekreterlerinin İş Yükü Analizi/Workload Analysis of Floor Secretaries in
Inpatient Floors 137-144 Tam Metin/Full Text
Yasemin KOÇ, Ümit ŞİMŞEK, Cemil HAS
Işık Ünitesinin Öğretiminde Bilgisayar Animasyonlarının Etkisi/The Effect Of Computer Animations on
The Teaching of the Light Unit 145-156 Tam Metin/Full Text
Ali KULIEV
The Collective Excitations and Resonances in Atomic Nuclei 157-173 Tam Metin/Full Text
Hüseynqulu QULİYEV, Ekber GULIYEV
Hf İzotoplarında Foton Saçılma Tesir Kesitlerinin Hesaplanması 175-184 Tam Metin/Full Text
176,178,180
Hafif
Öznur DEMİRÖRS, Erdal DİKMEN
Te İzotoplarının Kabuk Modeli Hesaplamaları/Shell Model Calculations of Light
103,105,107
Te Isotopes 185-190 Tam Metin/Full Text
103,105,107
Sultan ŞAHİN BAL, Mahmut DOĞRU
Sivrice (Elazığ) Fay Zonunda Radon Gazı Yayılımının Mevsimsel Değişimi/Seasonal Changes of Radon
Gas Emissions on Sivrice (Elazığ) Fault Zone 191-194 Tam Metin/Full Text
Download

2.Sayı