T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI_
HASTANELER!
KAMU
KURUMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
Sayı
Konu
:23618724
:
Teklif
/
_
24/03/2015
î~5°ı**l
Hastanemiz Dahiliye Yoğun Bakım Servisi Biriminde Kullanılmak Üzere aşağıda
belirtilen malzeme 4734 Sayılı K.I.K.' in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın
alınacaktır. Tekliflerinizi KDV hariç olarak, 24/03/2015 tarih saat 16:00 kadar 462 341
56 54 numaralı faksa veya [email protected] e-posta adresine göndermeniz
veya kapalı zarf içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur;
/Ç/
.
Idari ve
u
Hizmetin Adı
Biyolojik Doku
Rekontriksiyon Materyali
e
;sk
1
Birim Fiyat
UTAN
Hizmetler Müd. Yrd.
Toplam Tutar
8 Adet
1- Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup, www.trabzonkangni.gov.tr[ihaleqghb internet
adresinden temin edilebilir.
Tekliflerinizi en geç 24/03/2015 tarihi saat 16:00' a kadar 0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı
zarf içinde bildirmeniz rica olunur
2-
3-
Teklif edilen ürünün SUT ve UBB Kodlarının yazılması zorunludur.
BIYOLOJlK DOKU REKONSTRUKSIYON MATERYALLERI
i
TEKNIK ŞARTNAMESİ
'
i. Ürün akut yaralarda ve
2.
kronik yaraların başlangıç aşamasında kullanım amaçlı olmalıdır.
Ürün hücreler arası madde (ECM) komponentlerinin esterleştirilmiş halini içermelidir. Bu
i
.
sayede dokuda eksilnıiş olan komponentler belirli bir düzenle tekrar yerine konarak dokunun
onarımı sağlanabilmelidir.
3. `Ürün sıvıyla karşılaştığında içerisinde bulunan glucuronik asit+N-acetilglucosamine esteri
sayesinde dokuda hücreler arası maddenin sıvı tutma kapasitesini ve beraberinde kolajen ve
4.
S.
Ş
fibrin oluşumunu sağlamalıdır.
Ürün makrofajların hyaluronidaz salgılanması için sinyal vermesini engellemelidir. Böylece
dokuda hyaluronan yıkımını engelleyebilmelidir.
î
q
Ürü n CD 44 reseptörlerini aktive etmelidir. Bu aktivasyon sonucu gerçek leş en ınakrofaj
nıigrasyoııuyla v-EGF salınımını ve sitokinlerin salını mını aktifleştirmeli, hızlı bir
granü lasyona neden olmalıdır.
6.
tlrün
7.
reepitelizasyon özelliğine de sahip olmalıdır.
Ürü n enfeksiyon olmayan ve nekrotik doku bulunmayan dokularda endike olmalıdır.
8.
9.
CD~44 reseptörleriııin uyarılması ile birlikte oluşan keratin ınigrasyorıu sayesinde güçlü
Ürü n derideki her tip lezyonda ve vücudun her yerinde kullanıma uygun olmalıdır.
Ürü n doku üzerinde ve uygulandığı hastada hiçbir yan etkiye sahip olmamalıdır.
lO. Ürü n steril ve kolay uygulanabilir olmalıdır.
Yara üzerine doğrudan uygulanabilir olmalıdır. Matriks yapının çıplak doku ile teması
sonucunda, lezyonun şeklini alabilen yumuşak bir kolloidal jel oluşturmalıdır.
12. Yara yatağının ü rü n kullanımına uygun hale gelmesi için biyolojik debridman ve doku
l
1.
onarımını sağlayan, enfekte ve nekrotik dokularda endike olan ve gerektiğinde cerrahi
debridmanı geliştirme amaçlı kullanılabilen 2 gr lık toz ü rü n beraberinde verilmelidir.
komporıentlerinin esterleş miş halini
hem
Bu
lleri
ermelidir.
mikrobiyal
içermelidir.
sayede
iç
.Ayrıca sodyum aljinat mikro-gram]
hem hücresel debridman yaparken, hem de granü lasyorı dokusunun çok hızlı gelişmesini
13. Verilecek olan ek ürü n hücreler arası madde
(
ECM
)
sağlayabilmelidir.
14. Örtü steril ambalaj içerisinde olmalıdır.
15. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
16. Ürün biyolojik kökenli olmalı, sentetik madde içermemelidir.
17.
Ürün tamamen biyoemilebilir olmalıdır. Yara yatağında artık kaldığında bile zarar
vermemelidir.
5x5 cm ebatlarında olmalıdır.
18. Ürün
l9. Ürüne ait CE belgesi olmalıdır.
:%3
ö
uıýxtî**
'«°a\5°w°
c`°"
om&
9x9'
l
cı
ise
»îıîîi-~:.':sı?
D
-üşsyîýû
»P
v”
g.
ü"
_
OP" m*
_
kış
:EE
°“' 'ons'
`°'
w
.a
aßlwcîügr
v
Download

KDV hariç olarak, 24/03/2015 tarih saat